Page 1

NOVI SAD *

SUBOTA 16. MART 2013. GODINE

GODINA LXXI BROJ 23736 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

STATUTARNA KOMISIJA STRANKE ODLU^ILA

Vuk Jeremi} izba~en iz DS

str. 3

PROMENE NA LOKALU

SVM i zvani~no u zrewaninskoj vlasti

str. 3

VE] POLA GODINE POTRA@IVAWA NAPLA]UJU I PRIVATNI SUDSKI IZVR[ITEQI

str. 5

Foto: A. Erski

Uteriva~i dugova `ive od nepla}enih komunalija

MART PRETERANO „^ASTIO”

Snegu se samo deca raduju

DRAMA PUTNIKA IZ SRBIJE NA AUTOPUTU U ZAPADNOJ MA\ARSKOJ, POGO\ENOJ SNE@NOM ME]AVOM

Beba evakuisana, mladi atleti~ari „Vojvodine” bezbedni str. 8

str. 15

Vedrije

Najvi{a temperatura 2 °S

ODLUKOM VI[EG JAVNOG TU@ILA[TVA U NOVOM SADU

KARNEVALSKA POVORKA JU^E U CENTRU NOVOG SADA

Neurohirurg optu`en da je {esnaest puta primio mito str. 9

NOVO RADNO MESTO BIV[EG GRADONA^ELNIKA NOVOG SADA

Foto: B. Lu~i}

Igor Pavli~i} savetuje u „Vodama Vojvodine”

str. 15

Maskama dozivali prole}e str. 17

NASLOVI

Ekonomija 4 Antimonopolska katastrofa 5 @ivimo od para koje nemamo

Poqoprivreda 6 Miroslav Male{evi}: Institut va`an, ostalo nebitno

Crna 9 Prijateqi ubijenog mirno protestovali pred sudom

Kultura 11 Ve~eras u Sinagogi „Orkestar bez granica”

Vojvodina 13 Apatin: Vu~i} otvorio svetsko vojno prvenstvo u krosu

Novi Sad 15 Vasin: Sajmom kadrovao sporni kvorum?


2

POLiTikA

subota16.mart2013.

dnevnik

PREMIJER DA^I] U BRISELU

Nemasu{tinskognapretka poslani ^ ke teme

Za Emirate glasao i DS PoslaniciSkup{tineSrbije ratifikovalisuju~eSporazum osaradwiSrbijesaUjediwenim Arapskim Emiratima, glasovima ve}ine narodnih poslanika. Zapotvr|ivawesporazumaizme|udvevladeglasloje149parlamentaraca,a“zeleni”tasterporedstranakavladaju}ekoalicijepritisnulisuiparlamentarci iz poslani~kog kluba DS. Osim ovog krovnog dokumenta

ratifikovani su i sporazumi o saradwi dveju zemaqa u oblasti odbrane, o izbegavawu dvostrukogoporezivawauodnosunaporezeidohodakiouzajamnompodsticawuiza{titiulagawa.Kakojeiranijenajavqeno,SVMje glasala protiv sporazuma dve vlade o saradwi i podsticawu ulagawa, dok su poslanici te stranke glasali za saradwu u oblastiodbraneizaizbegavawe dvostrukogoporezivawa. Kako stoji u obrazlo`ewu sporazuma dveju vlada, u ciqu investirawa u razvoj poqoprivredneproizvodweimodernizacije poqoprivredne infrastrukture,Srbija}evode}ojpo-

qoprivrednoj kompaniji koja bude predlo`ena sa druge strane, ponuditi imovinu u poqoprivrednim kompanijamam u dr`avnom vlasni{tvu, dugoro~ni zakup poqoprivrednog zemqi{taiposlovnusaradwu.Precizirano je da }e saradwa u oblasti poqoprivrede obuhvatiti finansirawe irigacionih infrastrukturnih projekata, odnosno ulagawa u razvoj sistema

zanavodwavawe,kaoimodernizacijuinabavkupoqoprivredne opreme. Pokrajinskavladaformirala jeradnugrupukojajeusedamta~akarazradilaprimedbenasporazum sa UAE. Iz Vojvodine je najo{trije zamereno {to u ceo ovajprojekatnijebilaukqu~ena i pokrajinska administracija. Tosuuna~elnojraspravinaglasili i poslanici DS, SVM i LSV. Ministar privrede i finansija Mla|an Dinki} obe}ao je sa skup{tinske govornice da }e nacrt ugovora sa UAE, koji treba da bude potpisan krajem meseca,bitiprosle|ennauvidi pokrajinskimvlastima.

PremijerIvicaDa~i} izjaviouBriselu dajo{nemasu{tinskognapretkaudijalogu s Pri{tinom i da nisu ta~ni medijski navodidajesporazumuna~eluve}dogovoren.„Jabihvoleodajetako,alisporazum nijepostignut”,rekaojeDa~i}. Podsetiv{idatokomdosada{wihsusretasakosovskimpremijeromHa{imomTa~ijem,Pri{tinanijeodstupilaodsvogstava dazajednicasrpskihop{tinanaKosovune

Markovi}:Nemogu Srbinaseveru bitikaoNVO PoslanikJedinstveneSrbije Dragan Markovi} uveren je dadr`avnivrhne}eprihvatitito{totra`eBriseliPri{tina u re{avawu pitawa zajednice srpskih op{tina na KIM, a kad je re~ o obra}aju predsednikaipremijeranakon susreta s Ketrin E{ton ka`e da su samo koristili razli~itetermine,alidajewihovgeneralnistavisti. „TodajePri{tinapopustila videli smo da nije i ~uli smoizjavuTa~ijadaonitvrdo stojeizaonogadaseukinuparalelne institucije i da }e maltene Srbi na severu Kosovabitikaonekanevladinaorganizacija”,kazaojeMarkovi} idodaodatonijeprihvatqivo zaSrbe. „Uveren sam zato da da dr`avnivrhne}eprihvatitito {to od Srbije tra`e me|unarodnazajednicaipredstavnici Albanaca na Kosovu i Metoh ij i”, rek ao je Mark ov i}

na od dana objavqivawa u Slu`benomglasniku. Vlada Srbije prihvatila je devetamandmana,me|ukojimaje i amandman poslani~ke grupe SPS koji predvi|a da }e pravo upisaukatastarimationikoji su izgradili ku}e do 300 kvadratnihmetara,stanoviustambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200, poslovni prostordo100metarakvadratnih,a vikendice do 200, zanatske radweipomo}neobjektedo100,gara`e do 30 kvadratnih metara. Vlada je, tako|e, usvojila amandmanSPSkojijetastrankapodnelanaodredbukojajebila najvi{e kritikovana, a ti~e se vlasni{tva nad zemqom na kojojsenalazibespravnoizgra|eniobjekat.

Krediti za `eleznicu Skup{tina Srbije ju~e je potvrdilaidvasporazumaSrbijei Rusije-okredituzainfrastrukturu i isporukama gasa iz Ruske Federacije. Re~ je o odobrewu dr`avnog izvoznog kredita VladiSrbijeod800milionadolara

za finansirawe infrastrukturnih projekata i nabavke voznih sredstavaza@elezniceSrbije. ZasporazhumsaRusijomosim vlasti glasali su i poslanici DSS, SPO – DHSS i ZES Du{anaPetrovi}a.

SVM za efikasnu energiju UsvojeniZakonoefikasnom kori{}ewuenergijesa134glasa“za“koji,kakotvrdeuresornom ministarstvu, treba da doprinese pove}anoj sigurnosti snabdevawaenergijom,smawewu

uvozne zavisnosti, pove}awu konkurentnosti privrede i standardu gra|ana. Za ovaj zakon,osimstranakavlastiglasali su poslanici SVM i SPO – DHSS. S. Stankovi}

novinarima u Skup{tini Srbije. Zameriv{i {efici evropske dip lom at ij e Ket rin E{ton{tonedozvoqavadajoj novinari postavqaju pitawa, Markovi} je kazao da je „o~iglednodasetime`eliizbe}i sveono{tonamspremaju,{to jebiloidosadaposledwih10 godina”.Onsmatraidapregovorinemogudasezavr{eunarednedverunde,zbog~egao~ekuje da traju du`e, ali je uverendapredsednikSrbije,premijer i prvi potpredsednik vladene}eprihvatitiono{to sada tra`i me|unarodna zajednicaodSrbije. „Mislim da je wihov generalnistavisti.Mo`dasuneki terminirazli~itialipostoji jedinstvo kada je u pitawu nacionalnapolitikaizme|uvladeipredsednikaSrbijeisiguran sam da }e tako ostati do kraja”,rekaojeMarkovi}novinarimauSkup{tiniSrbije.

Pri{tinomve}postignut,alidasu{tinski napredak jo{ nije postignut. „Pri{tinasenijemnogopomerilaodsvogpo~etnog stava da se zajednici srpskih op{tinanedabilokakvaizvr{naovla{}ewa”,istakaojeDa~i}. Da~i}iministriuVladiSlavica\uki}Dejanovi}, RasimQaji} i@arkoObradovi} sastalisuseuBriselusaevropskimkomesarima.

Ko{tunica:Zapad prekomedija name}esporazum Predsednik Demokratske strankeSrbijeVojislavKo{tunica tvrdidazapadnesilepreko ovda{wih medija name}u Srbiji sporazumkojizaokru`ujenezavisnostKosovaipripremajuteren zaprihvataweplanaHa{imaTa~ija o nezavisnom Kosovu, iako zapravo nikakvog sporazuma sa Pri{tinomnema „Vlasttrebadazaka`eNarodnu skup{tinu, podeli odgovornostsaposlanicima,irazotkrijedanikakvogsporazumanema.U protivnom Srbiji se name}e politika svr{enog ~ina i prihvatawanezavisnogKosova.Zapadne silesu~vrstozaigralenanametaweSrbijiizmi{qenogsporazuma, i potreban je promi{qen odgovor koji zahteva sazivawe Narodne skup{tine„, izjavio je Ko{tunicaTanjugu.Premawegovim re~ima, velika je odgovornost ove vlasti da ne dozvoli otimaweKosovaitimeuru{avawesameSrbije,anemo`eodbraniti Kosovo }utawem i bez raz-

otkrivawadanepostojinikakav sporazumnegosamozapadniplan da Srbija prihvati Ta~ijevo nezavisnoKosovo. „Akosada{wavlastizna|ena~indaneprihvatinametawenezavisnogKosova,tobimoglabitiprelomnata~kazaponovnouspostavqawedr`avotvornepolitike.UkolikoZapaduspedauposledwemtrenutkunametneSrbiji nezavisno Kosovo, onda }e to predstavqati pravi slom Srbije”,rekaojeKo{tunica.

SUTRA DEVETOGODI[WICA MARTOVSKOG POGROMA SRBA NA KOSOVU I METOHIJI

@ivotustrahu

„Tesno” za Veqin zakon Parlamentjeju~eusvojioZakon o posebnim uslovima za upispravasvojinenaobjektima izgra|enim bez gra|evinske dozvole.zajeglasalo126poslanika,49jebiloprotiv,od184prisutnih u sali. O~ekuje se da }e novousvojena re{ewa omogu}iti upis prava vlasni{tva nad 1,3 miliona objekata u Srbiji. Prema usvojenom zakonu, nisu predvi|eninikakvitro{kovii naknade za upis objekata, a gra|ani}epla}atisamoizradugeodetskogsnimka,ukolikojenemaju od ranije, {to iznosi oko 10.000dinara. Zakon}estupitinasnaguve} danas, po{to su poslanici sa 125glasovapotvrdilidapostojeposebniuslovidazakonstupa nasnagupreutvr|enihosamda-

treba da ima izvr{na i zakonodavna ovla{}ewa,Da~i}jerekaodasenadada}eslede}a runda dijaloga sa Ta~ijem biti odr`ana 20.martauBriselu,kao{tojenajavqeno. KetrinE{ton imajedanprincip,ato jedane`elidaseokupqamobeznadeda }emosene{todogovoriti,ajasesla`em satim,rekaojepremijer. Da~i}seuBriselusastaosaevropskim komesarima, da bi voleo da je dogovor sa

Devet godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji, Srbi i daqe `ive u strahu bez slobodekretawa,ame|unarodna zajednica i daqe nije pronala{laniprocesuiralaodgovorne zabrojnezlo~inepo~iwenenad nealbanskimstavni{tvomupokrajini, poru~eno je ju~e iz Skup{tineSrbijepred17.mart. Poslanici vladaju}ih i opozicionih stranaka saglasni su u oceni da Srbima na Kosovu ni danas nije boqe nego u danima predmartovskipogromida`iveuveomate{kojsituacijibez ikakvih ekonomskih perspektiva. Predsednik skup{tinskog odbrazaKosovoiMetohijuMilovan Drecun naveo je da je pogrommarta2004.godinebioorganizovan i planski i da su za wegovepripremeznalepojedine obave{tajne slu`be, a posebno nema~ka i ameri~ka. Poslanik IliderJSDraganMarkovi}je oceniodabezbednostzaSrbena KosovuiMetohijinepostoji,a dasuzarazlikuodwihAlbanci za{ti}eni i da imaju sva prava kojanedostajusrpskojzajednici. PoslanikDSibiv{iministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanovi} rekaojedaseveoma mali broj proganinh vratio na Kosovoidodaodajetako|emali broj ku}a i stanova, crkva i manastirauni{tenihupogromu obnovqen. -Srbisespunimpravomboje {ta}esedaqedesiti,zatosui

Nasiqe koje se ne mo`e zaboraviti

zaintersovani za dijalog Beograda i Pri{tine i kako }e se re{itipoliti~kistatusKosovaiMetohije-istakaojeBogdanovi}. Poslanik LDP Bojan \uri} jeoceniodapolo`ajkosovskihSrbanidanasnijeboqi nego uo~i martovskog pogroma 2004. godine, ali i ukazao da su oni mnogo puta od tada zloupotrebqeniodstranevladauBeogradu. Poslanica DSS Sanda Ra{kovi} Ivi} je navela da je polo`ajSrbanaKosovuiMeto-

hiji „svakoga dana sve gori” i navela podatak da je 2006. godineuPri{tini`ivelo98Srba, adaihdanasimaoko40. - Srbi na Kosovu i Metohiji jo{ nemaju slobodu kretawa, kao ni mogu}nost na rad i zapo{qavawe-ukazalajeRa{kovi}Ivi}. U talasu albanskog nasiqa ubijeno je 19 osoba, od kojih osam Srba, dok je 11 Albanaca `ivot izgubilo u obra~unu sa me|unarodnim snagama bezbednosti. Uni{teno je ili do te-

meq a spaq en o 35 hram ov a SPC, me|u kojima 18 spomenika kulture, poput hrama BogorodiceQevi{keuPrizrenuiz 14.veka.PopodacimaEparhije ra{ ko-priz rens ke SPC, iz aprila 2004, ukupan broj uni{tenih crkvenih zgrada je bio blizu 100.Me|unarodni tu`iociisudijenaKosovuprocesuirali su sedam slu~ajeva uni{tavawacrkavai67osobaosudili na zatvorske kazne od 21 mesecado16godina. D. M.

TVIT CRTICA Srpskiratnici ibritanske bolni~arke Za potpredsednicu SPS Dijanu Vukomanovi} na“Tviteru”jevest:Britanskiparlamentarci `eleSrbijuuEU. Ka`ejojnovinarNikolaTrkqa:Uveksunam bili jaka podr{ka, jo{ od vremena Kenedija, kandidatazaposlanikabritanskogparlamenta. ADijanadodaje:UI svetskomratusubritanske bolni~arkebileuzsrpskeratnike.Uskoro}ebitiobjavqenakwigaoFloriSends.Pro~itati.

Ko„kopa”Kop Potpredsednik vojvo|anske vlade Goran Je{i} {alisenalajni:Skupokupatoraiwihovih saradnika!:-) ekonforumKOP! Alidodajeiovo:Orazvojupreduzetni{tvana Kopupri~ajuonikojisumalimprivrednicimai poqoprivrednicimadu`nimilione!

VratiteMirkovi}a EksministarvojniDragan[utanovac “`ali“ senalajni:A{alilismosenara~unMirkovi}a,dokjeonpomagaoputevisubili~isti,asad...

Napredwak Mario Maleti} “zavapio” je sa Tvitera:Mirkovi}uvratise! Funkcionerka LSV Diana Milovi} se pita: Je l neko rekao estradnom menaxeru, Mrkinom pomo}nikuzasneg,dajemalofrkanapoqu?Ili }eVu~i}opettenkovimadara{~i{}avaputeve?

NovinarbritanskogSkajWuzaJak{a[}eki} “priznaje”: Zadivqen meteorskim usponom A. JerkovuDemokratskojstranci.. A direktor Foruma za bezbednost i demokratiju Milan Jovanovi} dodaje: Tragom NadeKolunxije!

Meteorskiuspon

(Ne)strpqewe

RadikalIvanNini} jeu“dilemi”:Po{tose @AleksJerkov zaposlila u AP Pajeti}evo, zna~i li to da od sada u toku radnog vremena ne}e dr`ati i konferencije za medije u Krunskoj69?

Na navaju da }e u Utisku nedeqe gostovati VukJeremi} iAleksandar[api},analiti~ar Du{an Pavlovi} “priznaje”: Ne mogu da do~ekam! S. St.


politika

dnevnik

VOJVO\ANSKI AKADEMICI RAZLI^ITO O DE[AVAWIMA U VANU

subota16.mart2013.

3

STATUTARNA KOMISIJA DS ODLU^ILA

\ilas Te{i}: Interes Vojvodine da se nastave zapo~eti iskqu~io Vuka programi Odlukaoformirawunau~nog dru{tva Akademija nauke, kulture i umetnosti Vojvodine, u koje se ukqu~ila ve}ina ~lanovaVojvo|anskeakademijerazli-

jer smo procenili da mi ne mo`emodauti~emonapolitikui damoramodaseprilagodimokakobismomoglidanastavimosa aktivnostimaiprogramimako-

Markov kojijekazaodajeonme|u onima koji nisu prihvatili dau~estvujuuformirawunovog nau~nog dru{tva, dodav{i da u potpunosti podr`ava ocene Jo-

Zgrada u kojoj je sme{tena VANU, odnosno nau~no dru{tvo

~ito se tuma~i me|u vojvo|anskimakademicima. Nakonkritikakojejetimpovodom za na{ list izneo dopisni ~lan VANU Jovan Kom{i} koji se nije prikqu~io novoformiranom udru`ewu, ju~e je reagovao i generalni sekretar VANUMilo{Te{i},kojijei ~lanpredsedni{tvanovognau~nogdru{tvaANKUV,oceniv{i dajeKom{i}timeizneoli~ni stav, te da je ve}ina akademika ipakprihvatiladabudeu~lanstvuinovogdru{tva. -Tonijestav~lanovaVANU, ve} Kom{i}ev li~ni stav, na kojionimapravo.Me|utim,moraseznatidaje13ili14~lanovaVANUodukupno17podr`alo osnivawe Akademije nauka, kultureiumetnostiVojvodine. Ve}ina je takvu odluku donela,

jisuodizuzetnekoristizaVojvodinu-istakaojeTe{i}uizjavizana{list. On je naveo da je VANU zapo~ela veliki broj aktivnosti, me|u kojima je i kapitalni projekat izrade Vojvo|anskeenciklopedije,nakojemsu rad il i svi ~lan ov i VAN U, dok, kako je dodao, postoje i brojni pojedina~ni projekti na koj im a rad e vojv o| ans ki akademici. -Aformirawenovognau~nog dru{tva bio je jedini na~in da nastavimo sa realizacijom planova i programa VANU, po{to wihovo finansirawe nije bilo mogu}e nakon odluke Ustavnog suda o Zakonu o nadl`enostima APV-oceniojeTe{i}. Na{em listu ju~e se javio i dopisni ~lan VANU Mladen

vanaKom{i}adajere~o„manipulacijisaVANU„. - Ne podr`avam takvu odluku o formirawu udru`ewa gra|ana, jer se time dovodi u pitawe dignitetVANUiwenih~lano-

ma nikakvih trzavica i sporewa,tedajeve}inskaodlukaakademikabiladaseprihvatiinicijativazaformirawenau~nog dru{tva,kojojse,kakojenaveo, isampriklonio.Onjekazaoda ~etvoro ~lanova VANU nije potpisalo inicijativu za formirawenau~nogdru{tvaidaje towihovopravo. - Prvobitno ni ja nisam bio zatuincijativu,alisamobe}ao da }u se prikloniti odluci ve}ine.Ovuodlukuvidimpresvegakaoprelaznore{ewekoje}e omogu}itidaseprodu`i`ivot VANU kroz nastavak projekata iaktivnostikojesmozapo~eli, a {to je bilo onemogu}eno nakonodlukeUstavnogsudaSrbije kojom je osporeno pravo Pokrajine da finansira VANU rekaojeTama{na{emlistu. On je kazao i da je ta odluka USSkqu~niproblemufunkcionisawuVANU,~ijijeosniva~ Skup{tinaVojvodine. - Na`alost, o na{oj sudbini vi{eodlu~ujudrugi,negomisami-ukazaojeTama{. Prema wegovim re~ima, trenutnopostojisaradwasapokrajinskim vlastima u prevazila`ewu problema vezanih za realizacijuprogramaVANUpreko novogdru{tva.Me|utim,kakoje

Da sam hteo da budem u nekom udru`ewu gra|ana, to bih i u~inio, a mo`da bih izabrao da to bude ribolova~ko dru{tvo (Mladen Markov) va. Uostalom, ja sam u VANU primqenpopozivu,asadsampoliti~ki izmanipulisan. Da sam hteodabudemunekomudru`ewu gra|ana, to bih i u~inio, a mo`da bih izabrao da to bude ribolova~ko dru{tvo - kazao je Markov. Predsednik VANU Julijan Tama{ ka`e,pak,dauVANUne-

naveo, to nije i trajno re{ewe za rad vojvo|anskih akademika, jer je wihova sudbina vezana za politiku.Ipakverujeda}eVANU pre`iveti politi~ka previrawa. U protivnom, kako ka`e, alternativu }e tra`iti u formirawu me|unarodne akademijeuokvirudunavskogregiona. B. D. Savi}

Vasin: Vojvo|anski DS ne}e vi{e ~ekati mi{qewe centrale Novoizabrani predsednik Pokrajinskog odbora DemokratskestrankeMiroslavVasin izjaviojeda}esezalagati zatodaDSbudekqu~napartija u za{titi vojvo|anskih interesa.Vasinjeza„Ma|arso„ rekaodajeDS„zaostao”uborbizavojvo|anskeinterese,jer je pokrajinski odbor u prethodnom periodu ~ekao na mi-

{qewe i instrukcije iz beogradskestrana~kecentrale. „Promenekojesusprovedene unutarstrankeukazujunapravac da }e na{ pokrajinski odbor u ovom smislu imati potpunu samostalnost i da }e autonomijuiinteresepokrajinemo}ida{titinana~inkoji smatra primerenim”, poru~iojeVasin.

Prema wegovim re~ima, za mnogo problema s kojima se danassuo~avaVojvodinekriva je i prethodna vlada, koju je predvodio DS, a koja nije donela pojedine odluke koje je bez problema mogla doneti. „Pojedinimustanovamanisu preneta osniva~ka prava, nisu re{eni mnogi takvi pro-

blemi koji su jo{ tada mogli dabudure{eni.Dasmonavreme definisali odre|ene vlasni~ke odnose, da su recimo Novosadski sajam ili Institutzaratarstvoipovrtarstvo navremeprenetiusvojinuPokrajine,ondabiVojvodinadanas mogla da gazduje sa mnogo ve}im blagom nego {to to ~ini”,rekaojeVasin.

SNS: Partijsko-separatisti~ka izjava Novosadski odbor Srpske napredne stranke saop{tio je ju~e da je Pokrajinski odbor Demokratske stranke posle „partijsko-separatisti~kih” izjava svog novogpredsednikaMiroslavaVasina prepoznatkaoposebnastranka,anedeocentraleDSuBeogradu,zbog~ijihodlukaje zaostao u borbi za vojvo|anske interese.

Nadamo se da se samostalni Pokrajinski odborDSne}ebavitiseparatizmomite`itikaodvajawuVojvodineodSrbije,po istommodelunakojisesadaodvajaodcentraleuBeogradu,stojiusaop{tewuGradskogodboraSNSuNovomSadu. UkolikosuseuDSnadalida}e,vo|eni narodnom izrekom „Ko priznaje pola

musepra{ta”,izbe}iodgovornostzasve lo{e{tosuuradiliuprethodnomperiodu,prevarilisuse,navodiSNS.Gra|ani Vojvodine sad, kad su maske pale, kona~no znaju ko je kriv za pad `ivotnog standarda,zalo{euslove`ivotaizato imsigurnone}egledatikrozprste,dodajeseusaop{tewu.

Predsednikskup{tinskogodborazaKosovoi MetohijuMilovanDrecun oceniojeju~edasuizjave predsednika Srbije Tomislava Nikoli}a i premijeraIviceDa~i}a,poslesastankasavisokom predstavnicom EU Ketrin E{ton, komplementarneidodaodanevidirazlikeuwihovommi{qewu.„Tedve izjave zapravo zaokru`uju celinu”, rekao je Drecun novinarima u skup{tiniidodaodaseizizjavepredsednikamoguvidetinekielementikoji}eu}iudogovor,aposebnouvezisazajednicomsrpskih op{tinadokpremijergovoriograniciispodkojeSrbijane}ei}i. Drecunjekazaodaprocesidenepovratnounapred,adapremijerDa~i}upozoravadajetajprocesjo{utoku.”Svakakosmobli`edogovoru,aE{tonjenapravilaprobojuPri{tiniisuo~ilaihsarealno{}u i neophodno{}u da po~nu da prave kompromis”, rekao je Drecun.

StatutarnakomisijaDSjenedavno iz ~lanstva iskqu~ila i Du{ana Petrovi}a, tako|e zbog odbijawa da vrati poslani~ki mandat,anakontogaonjesajo{ petoricom poslanika formirao posebanposlani~kiklub„ZajednozaSrbiju”inajavioosnivawe stranke.Uo~iodlu~ivawaStatutarne komisije o strana~koj sudbiniJeremi}a,onjerekaodao~ekujedasesastanesJeremi}emza nekolikodana,kadabudedolazio u Beograd i da je prilikom posledwegboravkapredsednikaGS

Kona~no razlaz: \ilas i Jeremi}

ko da }e biti veoma zanimqivo {ta}e,ukolikosepojaviunedequ, Jeremi}re}inaProgramskojskup{tiniDS.\ilasseizlaze}iizsedi{taDSuKrunskojkratkoobratio novinarima, istakav{i da }e Jeremi}a ukoliko bude iskqu~en izstrankepozvatidakaogostgovori na programskoj skup{tini DS,zakazanojza17.mart,ausuporutnom u nedequ }e se obratiti kaodelegat.Tojeo~itobio\ilasovodgovornaporukukojujeJeremi} uputio preko Tvitera da sti`e iz Amerike na nedeqno okupqawe demokrata. On nije mirovao na svom Tviter nalogu ni tokom zasedawa Statutarne komisije,tejeporu~iodaneverujedabi „\ilaspaotakoniskodagaiskqu~iizstrankesamodabigaspre~io da govori na Programskoj skup{tini„,prave}ise,ilizaistanije bio upoznat sa izjavom lidera demokratada}emugovornicabiti dostupnauobaslu~aja.Onjenaveo da je poziv za Skup{tinu dobio i dasti`eizAmerikedaka`e{ta misli o predlogu novog programa stranke.Napitawejednogodwegovihpratilacadalidemorateimajupravodagaiskqu~e,onjeodgovorio:Imaju,naravo.Ali,neverujemda}e\ilastou~initiidodao: „Ne}evaqdatouraditisadakada samnajaviodolazak”... Jeremi} se ina~e 19. februara obratioiUstavnomsuduSrbijeza ocenu ustavnosti i zakonitosti odlukeGODSowegovomiskqu~ewu,atajsudjepokrenuopostupak.

UN u Beogradu tako|e sa wim razgovaraooraznimtemama. -Razgovaralismo,rekaosammu {tamislimdajeva`noosu{tiniunutra{wepolitike,odnosau DS,ukojojjejo{,alisamube|en da}egaiskqu~iti.Izlo`iosam muisvedrugeplanove-rekaoje Petrovi}. On je preneo da mu je Jeremi}izneo{tamislidajesu{tinski va`no u spoqnoj politicizemqe,kako}eserazvijati neke bitne stvari u me|unarodnim odnosima, koji su mu planovi...

„Ne pla~i” Odmah nakon {to je izdato saop{tewe DS o wegovom iskqu~ewu, Vuk Jeremi} je, bez komentara”nasvomTviternalogu oka~io pesmu svoje omiqene grupe Guns n’ roses „Ne pla~i”. Napitawedali}eJermi}mo`dabitisedmi~lanwegovogposlani~kogkluba,Petrovi}nije konkretnoodgovorio. -Kadaseponovobudemovideli,kadado|euBeograd,vide}emokakve}eodlukedoneti.Ima tu veoma ozbiqnih tema za razgovoritojeneusmwivo.Naravnodasmorazgovaraliopoliticiisvimopcijama,vide}emokako }e se stvari odvijati- rekao jePetrovi}. D. Milivojevi}

SVM OD JU^E I ZVANI^NO U ZREWANINSKOJ VLASTI

Dve funkcije za dva mandata

Dvojica odbornika Saveza vojvo|anskih Ma|ara u Skup{tini grada Zrewanina Jano{ Pu{ka{ iZoltanHalai naju~era{wemzasedawu lokalnog parlamenta i zvani~no su pristupili gradskoj vlastikojupredvodeSNSiSPS

koji je podneo ostavku jer je izabran za na~elnika Sredwobanatskogupravnogokruga,iodborniku Du{ku Radi{i}u, koji je imenovan za pomo}nika zrewaninskog gradona~elnika.Umestowihdvojice, novi odbornici su Dragan

DS: Imamo razumevawe za SVM

REKLI SU

Drecun: Ne vidim razlike u izjavama

“Statutarna komisija Demokratskestrankejednoglasnojedonelaodlukudaodbije`albuVuka Jeremi}a na raniju odluku Izvr{nogodboraDSdabudeiskqu~en izstranke.OvimjeJeremi}iskqu~eniz~lanstvaDS,aodlukaStatutarne komisije po ovom pitawu jekona~na“,saop{tenojesino}iz Krunske.DoodlukeStatutarnekomisije ~ekalo se vi{e od ~etiri sata,azatovremevodiosei”mali verbalnirat”liderastrankeDragana \ilasa i aktuelnog predsednikageneralneskup{tineUN,ta-

\uri}: Ne verujem ni Nikoli}u ni Da~i}u PoslanikLiberalno-demokratskepartijeBojan\uri} rekaojeju~edaneverujeniNikoli}u ni Da~i}u po pitawu izjava o pregovorima sa Pri{tinomioceniodaSrbijaulaziu„cajtnot”zbogkog}eposti}inepovoqnijidogovorzana{ustranu,nego{tojemogaoranijeda postigne.„DobrojeakoseSrbijapribli`avabilokakvomdogovoru,alitomorajasnodabudesaop{tenoSrbijikakopremijeribilokojidrugijavnifunkcionernebido{aousituaciju,okojojpremijerdanasgovori,daseposle10godinalagawaoKosovuistonastaviitokom11.godine”,rekaoje\uri}.Upregovorimaseposledwih dana zanemaruje ~iwenica u okviru ~ega se stvara zajednica srpskihop{tinaiuodnosunakojipravniipoliti~kiporedakna Kosovu}eonafunkcionisti,istakaoje\uri}.

Odbornik DS Predrag Jeremi} kazao je da ova stranka ima razumevawazaulazakSVMulokalnuvlast. -Onitrebadabuduzastupqeniuvlastiinadamoseda}ese trend popravqawa polo`aja ma|arske nacionalne mawine nastaviti–istakaojeJeremi}. i koja sada raspola`e sa 37, od ukupno67mandata.Zbogprelaska odbornikaSVMizopozicionihu klupe vladaju}e koalicije ova partija “nagra|ena” je sa dve funkcije.Pu{ka{jeimenovanza pomo}nikapredsednikaSkup{tine grada, a Halai je izabran za ~lanaGradskogve}a. Odju~euskup{tinskimklupamasediidvojenovihodbornikaiz redova napredwaka. Konstatovan jeprestanakmandata{efuodborni~kegrupeSNSDu{anu[ijanu,

Petrin i Radmila Markovi}. Do rokadejedo{loiuredovimaopozicije. Odbornica DS Jelena Radakovi} ustupila je svoje mesto strana~kom kolegi Igoru Nau- movskom. A u skup{tinsku salu vratila su se i dvojica odbornika opozicije–GoranKauri} (DS)iTibor Va{ (LSV), kojima je gradska Mandatna komisija oduzela mandate,aondaimihvratioUpravni sudSrbije. @. B.


4

ekonomija

subota16.mart2013.

dnevnik

NEZAPOSLENOST VELIKA MUKA SRBIJE

O~aj i bezna|e qudi na birou za zapo{qavawe Da je nezapsolenost ve} godinama velika muka u Srbiji nije nikakva tajna jer je procenat onih koji tra`e posao vi{i od 23 odsto. To je ogroman procenat, koji, svakako, zabriwava. Po tome, slobodno se mo`e re}i, predwa~imo u Evropi, a onima koji bi trebalo da preduzmu korake koji bi doprineli poboq{awu situacije, izgleda odgovara pozicija koju Srbija zauzima. Jer kad bi videli brojke, koje su u stvari qudi, uvideli bi da je problem mnogo ve}i, li~niji i potresniji. I da se mora re{avati {to pre. A to se vidi u onome {to qudi bez posla ka`u, ali i ne govore, u wihovom stavu o `ivotu, svakom narednom danu, budu}nosti. Te{ko je re}i kome je te`e - da li onima koji su u petoj ili {estoj deceniji `ivota i potpuno nespremni se suo~ili s gubitkom radnog mesta ili onima koji bi tek trebalo da po~nu da rade, sti~u karijeru i grade `ivot. Ovi prvi na{li su se u nezamislivoj situaciji da veoma ~esto, ne mogu da obezbede dovoqno novca ni za puko pre`ivqavawe, a oni mla|i, posebno oni koji jo{ nisu zasnovali porodicu, delimi~no nisu dovoqno svesni {ta s ~im se suo~avaju

Radnomestokaopustisan

jer mahom `ive kod roditeqa, ili odla`u razmi{qawe o tome, jo{ nisu spremni da rade poslove koji nisu u wihovoj struci, a ima i onih koji izlaz tra`e u odlasku iz zemqe. [to je jo{ jedna negativna i veoma dalekso`na posledica velike nezapsolenosti. Oni koji su nezaposleni, i koji redovno dolaze na {altere Nacionalne slu`be za zapo{qavawe, uglavnom, nisu raspolo`eni za razgovor. Mahom is-

Ima i lep{ih pri~a Ima i lep{ih pri~a. Lep{ih jer ne nose toliko tereta i toliko sudbina za sobom. Mla|i qudi, koji su nedavno stekli diplome sredwih {kola ili fakulteta, nisu preterano zabrinuti {to ne rade i po inerciji dolaze na {altere NSZ. Uglavnom se nadaju da }e ba{ wihova struka biti potrebna, a dok se to ne desi, rade neke usputne poslove. Ne{to druga~ije govore oni koji du`e pose}uju ove {altere - sigurno su da ije verovatno}a da ih neko pozvove minimalna. Ukazuju da posao dobijaju oni koji nekog znaju ili preko nekog koga znaju a ko zna nekog. I zato, u {ali ka`u, trude se da, pre svega, upoznaju nekoga.

ti~u da su do{li da se ubele`e, a potom da nastave da tra`e posao ili odu ku}i i zavuku se u ~etiri zida, daleko od qudi. Bez nade su da }e ih iko pozvati, da }e nekome zatrebati wihovo znawe, ve{tine ili iskustvo. Neki su besni, neki o~ajni, odmahuju glavom i odlaze. Po re~ima jedne od sagovornica na{eg lista, nade da }e ponovo na}i posao, posebno u struci, nema, a osnovno ose}awe s kojim `ivi je nemo} i bezilaznost, vi{e nema ni besa, umorila se. @ivi na par~e, li{ava se gotovo svega. Bez posla je ostala vi{e puta i dok je ranije bilo ne{to lak{e na}i ga, sada, kada je u {estoj deceniji, to je sve te`e. A i imati posao, ka `e na {a sa go vor ni ca, ne zna~i uvek i dobiti platu, jer, osim {to je mala i neredovna i kasni i po nekoliko meseci, neretko se de{avalo i da je ne dobije. Onoga {to ima, ka`e, jesu velika obe}awa, od kojih

se ne mo`e jesti, niti se mogu pla}ati tro{kovi `ivota. Sigurna je da je za razumevawe ove situacije potrebno suo~iti se s wom, ili bar s qudima koji je `ive. To sad, ukazuje ona, vi{e nije problem jer je nezaposlenost na svakom koraku i mnogo je onih kojima nedostatak novca u nov~aniku nije metafora nego stavarnost. A to veoma brzo slomi ~oveka, posebno u wenim godinama, uru{ava samopouzdawe i dovodi do povla~ewa u sebe. To bi, ka`e ona, trebalo da zabrine nadle`ne i primora ih da s pri~e da treba ne{to preduzeti, to i u~ine. Sli~no ka`e i sagovornik koji je od nade da }e na}i/dobiti posao odavno odustao. Prvi put je bez posla ostao jo{ devedestih godina pro{log veka, kada se nekad poznata novosadska hemijska industrija ugasila, i tada je, konkurisao, u struci, na bezbroj radnih mesta i uzalud. Vaqalo je prehraniti porodicu pa je bio primoran da radi razli~ite poslove, a najpla}eniji je bio na gra|evini. Ve} godinama to radi, van zemqe, dok je gra|evinska sezona, naravno, bez upisivawa sta`a i tako }e sve dok bude mogao, {to ne}e biti jo{ dugo, jer je prema{io 45 godina. I sve dok bude morao, dok su deca na {kolovawu. On isti~e da je to najboqe re{ewe - ulagati, ma kako to bilo te{ko, u obrazovawe, posebno savremenih nauka, u~ewe jezika, kako bi se lak{e na{ao posao i u zemqi i van we. Jer, ka`e, mnogi drugovi wegove dece, koji su zavr{ili fakultete, ali i bez wih, oti{li su iz Srbije i deo svoje zarade {aqu roditeqima, koji su bez posla. D. Mla|enovi}

PO ZA[TITI KONKURENCIJE SMO NA 142. MESTU U SVETU OD 144 DR@AVE

Antimonopolska katastrofa

Prema podacima Svetskog ekonomskog foruma, Srbija se kad je re~ o oblasti antimonopolske politike, nalazi na 142. mestu od 144 dr`ave na svetu, {to je alartmantno i ukazuje da postoji ogroman prostor za unapre|ene politike protiv monopola u zemqi, izjavio je ju~e profesor Ekonomskog fakulteta DraganLon~ar. Lon~ar navodi da se Komisija za za{titu konkurencije uglavnom bavi koncentracijama i naveo da je u 2011. odobrila 101 koncentraciju, a da je vodila osam slu~ajeva re{ewa o povredi konkurencije. On je, izme|u ostalog, ukazao da je problemati~no i odre|ivawe relevantnog tr`ista, jer je Komisija selektivno, na bazi nekoliko kriterijuma definisala relevantno tr`i{te, a nije primewivala kumulativni princip. Lon~ar je izneo predloge kako unaprediti rad Komisije za za{titu konkurencije.Prema wegovom mi{qenu potrebno je izgraditi administrativni kapacitet Komisije, dati ve}i zna~aj predmetima zloupotrebe dominantnog polo`aja i kartelskim dogovorima.

Lon~ar je ukazao da je problem neefikasnosti antimonopolske komisije u kapacitetima sudova i izneo podatak da je Upravni sud, koji je nadle`an za slu~ajeve konkurencije, 2009. godine preuzeo 17.000 predmeta od Vrhovnog suda, a da u tom sudu radi 38 sudija, dok se samo dvoje bave pitawem za{tite konkurencije. Komisija treba da uvede „post mortem� analizu, smatra Lon~ar navode}i da bi tako kroz sest meseci ili godinu dana bilo mogu}e izmeriti efekte odre|ene odluke. Lon~ar je pohvalio rad Komisije u pogledu prakse sektorskih analiza, ali dodao da je potrebno da se Komisije bavi aktivnijim promovisawem prakse i edukacijom kompanija. Tako|e je potrebna ve}a transparentost u radu Komsije i to da objavquje ~itava re{ewa, a ne samo dispozitive bez obrazlozewa, dodao je on. Lon~ar je savetovao kompanijama da ne zanemaruju antimonopolski rizik, da izmere wegov uticaj i uvode priru~nik {ta je dozvoqena praksa, a {ta nije. E. Dn.


ekOnOMiJA

dnevnik YABENAMKORIDORIKADIHNEODR@AVAMO

Poslesnegaputari idunaraspust Delatnost putne privrede nikadanijebilaute`ojsituaciji nego {to je danas, ocewenojenasednicipredsedni{tva Samostalnog sindikata putara Srbije. Predsednica Rep ub li~k og odb or a put ar a Sowa Vukanovi} izjavila je za na{ list da je tu`no to {to putarske firme ovih dana{aquzahtevezadavawesaglasnosti na mogu}nost upu}ivawa radnika na pla}eni odmordu`iod45dana,umesto da se bave programom odr`a-

U tak voj sit ua c ij i ugro`en ajeibezb edn ostsao b ra}ajn ic a, i sig urn ost radn ih mes taput ar a,zbog~eg amnogimput ar im apret iiliprinudn i odm or, ili otk az. Za tak vo staw e Sind ik at put ara smat ra da su najo dg ov ornij i Min is tars tvo sao b ra}aj a i Min is tars tvo fin ansij aipriv red eodkoj ihtra`e prom en u pol it ik e finans ir aw aputn epriv red e,u sup rotn om, firm am a pret e ste~ aj ev i.

Vejavicapodkontrolom Predsednik Sindikata u „Vojvodinaputu-Ba~ka putu „ \uroTrivunovi} izjaviojezana{listdasusviputeviza kojesuzadu`enipodkontrolom,trenutnojenasnazidrugi stepenpripravnostiuokviruzimskogodr`avawa,aspremni su i za tre}i stepen odbrane, ukoliko zatreba. Prema wegovimre~ima,putaridajumaksimumodsebe,uprkosumawenimplatamailistamaradnikakojisetokomgodinena smenu {aqu na pla}eno odsustvo, kako bi premostili te{ku situaciju u koju su zapali zbog lo{e privatizacije. Trivunovi}ka`edasuimop{tineiPokrajinskifondza kapitalna ulagawa (koji bi trebao novac da prebaci op{tinama) du`ni oko 400 miliona dinara. Na listi najve}ihdu`nikasuBa~,Vrbas,Titel,Srbobran,Irig...

vawa saobra}ajnica. Putari ka`u da je trenutni sneg pod kontrolom, ali je neizvesno {ta}eikakodaqe. -Xabenamkoridoriakose redovno ne odr`avaju - ka`e Sowa Vukanovi}. - A ne odr`avaju se jer nema dovoqno novca.Stru~neanalizepokazujudajeizmeđu70i80odsto put ev a ve} u lo{ em staw u, {to zahteva vi{e od pukog odr`avawa. Kada su putevi u takvom stawu, onda je neminovn a reh ab il it ac ij a i rekonstrukcija koje ko{taju od 70.000 do 150.000 evra po kilometru za put s dve kolovozne trake. S postoje}im sistem om fin ans ir aw a, koj i svake godine obezbe|uje sve mawe novca u odnosu na sve lo{ije puteve, putna mre`a Srbijeizdanaudansvevi{e propada.

U rums kom „Sremp ut u” je tren utn ozap os len osvih352 radn ik a, me| ut im, kak o obja{ wav apreds edn ikSind ikat a Rad e ]ui }, pos lod av ac je za svak i slu~ aj uput io zaht ev za odob rav aw e mogu}n os ti upu} iv aw a 150 radn ik a na pla} en i odm or du` iod45dan autok ugod ine-akoust reb a.]ui }ka` e dajenei zv es no{ta}erad iti pos le ist ek a zim e, jer jo{ uvek JP „Put ev i Srb ije” nis u don el i plan red ovnog odr` av aw a, ali ver uj e da}egadokraj amart adon eti. [to se, pak, ti~ e trenutn og staw a na put ev im a i sneg a, nem a boj az ni od neproh odn os ti sao b ra} ajn ic a koj e odr` av aj u, jer ima dovoqn o i meh an iz ac ij e, i soli,igor iv a. R.Dau t ov i}

5

subota16.mart2013.

VE]POLAGODINEPOTRA@IVAWANAPLA]UJUIPRIVATNISUDSKIIZVR[ITEQI

Uteriva~idugova`ive odnepla}enihkomunalija Dugovi - ova re~ odoma}ila se u na{em svakodnevnom re~niku. Duguju preduze}a jedna drugimpaporeznicima,gra|anikomunalnimisli~nimkompanijama, a svi zajedno bankama. Poverioci su nestrpqivi jerpostupakprinudnenaplate kodnasdecenijamatrajepredugo. To se mewa. U Srbiji ve} polagodineradeprivatnisudski izvr{iteqi. Za sada im poslove prinudne naplate poveravaju uglavnom komunalna preduze}a,auskorobiibanke mogledapostanuredovniklijenti. Do sada su uspeli da naplatevi{eodtre}inepredmetakojesudobilinanaplatui to,uglavnom,komunalija. Otome{tasenaovomplanu promenilo u prethodnih par godinaikakvenassvepromene o~ekujuekspertzaoblastgra|anskihpravaidekanPravnog fakulteta u Novom Sadu dr Ranko Ke~a ka`e: - U delu obezbe|ewa i izvr{ewa potra`ivawa je u prethodnihdesetgodinabiloveoma `ivo-ka`eKe~a.-Modelizvr{nog postupka, koji je kod nas primewivan, bio je spor i neefikasan.Zatoje2011.godinedonet novi zakon o obezbe|ewu i izvr{ewu potra`ivawa, a ciq je bio da se pove}a efikasnost. Jednaodbitnihnovinajepojava privatnih izvr{iteqa, pored sudskih.Ovipotowisuzaplatu obavqali posao samo po nalogu suda. Privatni izvr{iteqi rade samostalno, kao preduzetnici. Poverilac sam odlu~uje da li}epoveritiposaoprivatnom ili sudskom izvr{itequ i ima interesdaanga`ujeprivatnika, jer tako obezbe|uje naplatu na vreme,prezastarevawa. Ke~a obja{wava da je naplata komunalnih usluga, struje i sli~nih po pomenutom zakonu poverenaprivatnimizvr{iteqima. To re{ewe je usvojeno

Nekinemaju,anekine}edaplate

Mu~nitrenuci Smatra se da je profesija privatnih izvr{iteqa te{ka, jer poredbrojne„papirologije”,kojasemoraodraditi,tusuimu~ni trenuci kod oduzimawa imovine. Ali, ka`e Ranko Ke~a, na prvimkoracimaprinudnogizvr{ewakodkomunalnihuslugapokazalosedanisunajve}idu`nicionikojinemajuve}kojine}e da plate. ^im im je na vrata zakucao izvr{iteq izmirili su obavezupazaprinudomnijebilopotrebe.[toseti~eprivatnih izvr{iteqa oni su na po~eku uspeli da naplate skoro sve tro{kovekojesuimali,paseposaonapo~etkupokazaoprofitabilan. Obavezniispitizaovuprofesijusestalnoorganizujuibroj izvr{iteqaraste.Uskoro}e,kaoikodadvokata,ovdedo}ido raslojavawa-pojedini}epostatipoznatiitra`eniuovojprofesiji,adrugine}e. jersujavnaikomunalnapreduze}a bila veoma nea`urna kod naplate ra~una. Nisu na vreme pok ret al a pos tupk e, a kak o obavezeizoveoblastizastarevaju nakon godinu dana ~esto se de{avalo da je u trenutku

pokretawapostupkazaprinudnunalatuve}ideoovihpotra`ivawa do{ao ba{ u zonu zastarelostiinemo`esenaplatiti.Intereskomunalacajeda sera~uniplateprenegozastare.Topodrazumevaianga`ova-

we privatnih izvr{iteqa. S obziromnabrojnepla}enihra~unaprivatniizv{iteqimogu o~ekivat dobitak. Istovremeno, posle prvih naplata i du`nici }e, najverovatnije, postat i a`urn ij i. Pril ik om prinudne naplate, koju je pokrenuo izvr{iteq, ne samo da }emoratidaplatedugve}isve tro{kove oko naplate koje je izvr{iteq imao, plus nagradu zawega. - Zna~ajna novina, predvi|ena pomenutim zakonom, je i da poverilacmo`etra`itiizvr{ewe na celokupnoj imovini du`nika.Prethodnore{eweje predvi|alodamoradaseodredipredmetizvr{ewa,paakoje procena lo{a deo potra`ivawa ostaj e nep la} en. Sad a je predmet naplate cela imovina - pokretna, nepokretna, novac nara~unima-ka`eKe~a. D.Vujo{evi}

POTRO[WADOMA]INSTAVAVE]AODPRIHODA

Opstajemoodparakojenemamo U~etvrtomkvartalu2012.godine, prose~na mese~na raspolo`ivasredstvapodoma}instvu iznosila su 49.907 dinara, a izdacizali~nupotro{wuiznose 51.805dinara,od~egajenajve}i

Najve}i udeo u raspolo`ivim sredstvimaimajuprihodiizredovnog radnog odnosa - 36,8 odsto, penzije 37,1 ostala primawa6,5inaturalnapotro{wa6,3 odsto.

Prose~namese~naraspolo`ivasumapo doma}instvuje49.907dinara,aizdacizali~nu potro{wusu51.805dinara udeo izdataka za hranu i bezalkoholna pi}a, 43,9 odsto, saop{tio je ju~e Republi~ki zavod zastatistiku. Od ukupno raspolo`ivih sredstava93,7odsto~ineprihodiunovcu,a6,3odstounaturi.

Posle hrane, doma}isnta su najvi{e tro{ila za stanovawe, vodu,elektri~nu energiju,gasi ostalagoriva-16,2odsto.Slede izdaci za transport - 7,1, alkoholnapi}aiduvan5,4,zdravqe 4,6iode}uiobu}u4,4odsto.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Dijamant, Zrewanin

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`iza za za zadevize devize efektivu efektivu 1

109,5532

111,7890

114,3601

109,2179

12.857

25.714

5.950

53.550

AIK banka, Ni{

0,12

1.632

486.430

NIS, Novi Sad

2,01

915

9.550.260

NIS, Novi Sad

2,01

915

9.550.260

Bambi Banat, Beograd

1,39

20.900

83.600

Imlek, Beograd

1,20

3.036

431.082

1,20 Promena

3.036 Cena

431.082 Promet

Soja protein, Be~ej

0,00

822

0,00

Komercijalna banka, Beograd

0,00

1.590

0,00

-38,82

520

3.328.000

Energoprojekt holding, Beograd

Tigar, Pirot

-2,38

205

2.460

0,14

700

1.009.300

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-1,67

295

5.962

0,20

494

157.651

Jubmes banka, Beograd

Go{a monta`a, Velika Plana

-1,42

2.223

922.500

0,00

10.389

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

-0,98 Promena

4.060 Cena

774.050 Promet

0,00

3.143

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

2.290

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

-0,98

4.060

774.050

Alfa plam, Vrawe

0,00

6.168

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

490

0,00

Tigar, Pirot

-2,38

205

2.460

1

87,2656

89,0465

91,0946

86,9984

Kanada

dolar

1

82,2904

83,9698

85,9011

82,0385

Oreovica, Oreovica

Danska

kruna

1

14,6877

14,9875

15,3322

14,6428

[vedska [vajcarska

kruna franak

1 1

14,5383 13,0956 88,8005

14,8350 13,3629 90,6128

15,1762 13,6702 92,6969

14,4938 13,0556

Jedinstvo Sevojno, Sevojno Vojvo|anskih top-pet akcija

88,5287

NIS, Novi Sad V.Britanija SAD

funta dolar

1 1

126,9152 84,1422

129,5053 85,8594

132,4839 87,8342

126,5367 83,8846

Kurseviizovelisteprimewujuseod15.3.2013.godine

BELEX 15 (577,98 0,58)

2,50

dolar

1

Promet

20,00

Australija

kruna

Cena

BB Minakva, Novi Sad

Imlek, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Norve{ka

Promena %

Poqoprivr. preduze}e, Bezdan

2,01 0,00

915 450

9.550.260 324.000

VP Dunav, Ba~ka Palanka

0,00

4.200

235.200

Stari Tami{, Pan~evo

0,00

1.250

190.000

Dijamant agrar, Zrewanin

0,00

2.000

122.000

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Sviiznosisudatiudinarima


6

POQOPRivRedA

subota16.mart2013.

DIREKTOR INSTITUTA ZA RATARSTVO MIROSLAV MALE[EVI]:

SNEG NIJE NAUDIO @ITU, A ZASAD NI VO]U

Mrazbimogaoobrati kajsije,breskve...

Institutje va`an,ostalo jenebitno Vr{ilac du`nosti direktora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu Miroslav Male{evi} izjavio je ju~e Tanjugu da za naru{avawe funkcionisawa te nacionalne nau~ne institucije nije kriva Socijalisti~ka partija Srbije (SPS) i istakao da neki ~la no vi no vo sad skog od bo ra SPS-a nisu razumeli slo`enost i osetqivost rada tog instituta. Institut za ratarstvo i povrtarstvo ovih dana dospeo je u `i`u javnosti zbog, kako tvrde zaposleni u toj ustanovi, politi~kih mahinacija i kriminalnih radwi dela novosadskog od bo ra So ci ja li sti~ ke partije Srbije, ~iji su kadrovi planirali preuzimawe rukovo|ewa Institutom. “@elim da se ogradim od pojedinih napisa u medijima, koji okrivquju SPS za de{avawa u Institutu”, rekao je Male{e-

Sneg i niske temperature ne}e {tetiti usevima p{enice, ali ako mraz bude `e{}i, vo}e ne}e dobro pro}i. Ne}e, vele stru~waci, stradati kao pro{le godine, ali bi {tete mogle biti zna~ajne ako se temeratura jo{ spusti. - Ovi vremenski uslovi nemaju neki poseban zna~aj kada je o p{enici re~. Padavine su ~ak dobrodo{le ako je vaqano ura|ena prihrana, sa stanovi{ta razlagawa |ubriva. Imali smo blagu zimu i sada je dobro da se razvoj biqaka malo uspori pre druge polovine marta i po~etka aprila, kada }e nastupiti uslovi za br`i rast - ka`e za na{ list dr Novica Mladenov sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. On napomiwe da }e, kada je re~ o predstoje}im radovima u wivama, ove temperature pomeriti rokove za izvr{ewe agrotehni~kih mera koje se podrazumevaju pre setve. Odlo`i}e i setvu {e}erne repe koja bi uveliko trajala da nije ovakva situacija. Vo}ari podse}aju da se ovako niske temerature, pogotovo u ovom periodu kada su pojedine fenofaze u razvoju vo}a odmakle, de{avaju unazad pet godina. - De{ava se da imamo u drugoj dekadi novembra i u februaru

bor direktora te institucije u punom mandatu, u skladu s procedurom. Direktor Instituta mora da bude iz te nau~ne ku }e, da po zna je wen rad i funkcionisawe, napomenuo je Male{evi} naglasiv{i u isto vreme da je „svaki ~lan Instituta” minorna li~nost u odnosu na zna~aj te nau~ne institucije za na{u zemqu i {ire i zato niko ne mo`e da se igra sa Institutom.

Drasti~nepromene, kojebineko`eleo danametne,mogle bidaugrozeradi opstanakInstituta zaratarstvo ipovrtarstvo

Ministarstvo poqoprivrede po zi va sve po qo privrednike da obave regi stra ci ju ili ob no vu regi stra ci je po qo pri vre d nih ga zdin sta va do 31. marta 2013. godine, kako bi ostvarili prava na sve podsticaje u poqoprivredi i ruralnom razvoju. Datum je definisan zakonom i ne}e biti mogu}e pomerawe ovog roka, navodi se u saop{tewu tog ministarstva. Upis novih gazdinstava u Registar se obavqa na {alterima Uprave za trezor, prema mestu prebivali{ta (za fizi~ka lica), od no sno u se di {ta (za pravna lica i preduzetnike) poqoprivrednog gazdinstva. Ob no va re gi stra ci je oba vqa se pre ma me stu upisa poqoprivrednog gazdinstva, napomiwe se u saop{tewu.

visoke temperature, a onda posle toga odmah dosta niske - ka`e prof. dr Zoran Keserovi} sa Poqoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. - Dolazi do procesa organogeneze, odnosno formirawa pupoqaka, pogotovo genrativnih kod pojedinih vo}nih vrsta, poput ko{ti~avih koje su jako osetqive. Raz-

li~ite vo}ne vrste su razli~ito osetqive, a one koje imaju br`e faze u razvoju, kao {to su breskva, a naro~ito kajsija, su najosetqivije. U fenofazi zatvorenih cvetova, zavisno od vo}ne vrste izdr`i se temperatura od tri ili ~etiri stepena ispod nule. To je otprilke ova fenofaza u kojoj se nalazi ve-

Paorimanovci poevropskojmustri

Prof. dr Miroslav Male{evi}

Ovo je najosetqivija faza u radu te institucije, kada se obavqaju pripreme za prole}nu setvu, tako da bi drasti~ne promene, koje bi neko `eleo da nametne, mogle da ugroze rad i opstanak Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, istakao je Male{evi}. Zaposleni u tom institutu prekju~e odr`ali su protest zbog poku{aja da se, kako su istakli, nelegalno i falsifikovawem Male{evi}evog potpisa na navodnu izjavu o podno{ewu ostavke na funkciju koju obavqa, izdejstvuje wegovo smewivawe. Policijskoj upravi u Novom Sadu je upu}ena krivi~na prijava za falsifikovawe dokumenta i nezakonite radwe u Institutu. E. Dn.

Pokrajinski sekretarijat za poqoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo raspisa}e, u narednih nekoliko dana, jedanaest konkursa namewenih unapre|ewu poqoprivrede u Vojvodini, najavio je na sastanku sa predstavnicima vojvo|anskih lokalnih samouprava, potpredsednik Vlade Vojvodine i pokrajinski sekretar za poqoprivredu GoranJe{i}. Je{i} je istakao da }e sa novim kreditnim ciklusom po~eti i novi sistem finansirawa vojvo|anske poqoprivrede, koji }e biti usagla{en sa principima finansirawa u Evropskoj uniji, kako bismo privukli evropske pare u na{u poqoprivredu. „Prvi put, od ove godine, realizova}emo jednu zna~ajnu meru

za razvoj vo}arstva u na{oj pokrajini, a to je podizawe za{titnih mre`a, kojima }e biti obuhva}eno preko 200 hektara. Pored toga, 100 hiqada hektara }e biti pokriveno sistemima za navodwavawe, a uvedene su i nove mere u povrtarstvu, gde vidimo veliki potencijal i pove}awe profita po hektaru za na{e poqoprivredne proizvo|a~e”, rekao je on. Predstavio je ideju o tome da se u svim op{tinama u Vojvodini napravi ne{to {to }e biti vrhunski doma}i proizvod od mleka i mesa, koji }e biti proizveden upotrebom vrhunske tehnologije, pod kontrolisanim uslovima od ishrane do plasmana u prodavnicu. Za po~etak je dogovoreno da poqoprivredni

JO[ JEDAN POSAO PUN NEPOZNANICA

Zasetvunijestigaonidinar Suboti~ki poqoprivrednici pred predstoje}u setvu malo toga znaju {to se ti~e subvencionisawa poqoprivredne proizvodwe u ovoj godini, a ono {to znaju je da u ovoj godini do sada nisu dobili ni dinara za te namene, izjavio je predsednik Udru`ewa poqoprivrednika Subotice BrankoVuji}. On je na marginama savetovawa za poqoprivrednike izjavio Tanjugu da prema wihovim saznawima pojedini proizvo|a~i, posebno sto~ari, nisu dobili novac ni za prethodnu godinu, te su se se poqoprivredni ci obra }a li Upra vi za agrarna pla}awa u [apcu, kojima opet nije jasno kako novac nije upla}en. „Predstoje}a prole}na setva bi}e nikad te`a, a srpski agrar nikada nije bio u te`oj situaciji. Ne znamo kad }emo dobiti sredstva, pribli`no znamo na~ine isplate i ~uli smo za najave da }e biti odre|enih sredstava za gorivo, kao i odre|enih sredstava po hektaru. Jedan deo tih namera je trebalo da bude realizovan pred setvu, me|utim sve je to jo{

Foto:A.Erski

Posle31. martanema registracije

[tetanavo}une}ebitikaolawska, jerjevelikipotencijalrodnihpupoqaka, aakosvebudekakotreba,mo`emoimati rekordanrodod1,4miliontona

}ina sorti kajsije u Vojvodini, gde ovog vo}a ima najvi{e. Keserovi} ka`e da temeratura koja se pro{le no}i spustila do minus ~etiri nije nanela {tetu, ali ukoliko bude daqe padala, a o~ekuje se i minus osam stepeni i ni`e od toga, sigurno }e naneti zna~ajnije {tete, pogotovo kod kajsije. Te{ko je sada dati bilo kakve procene ali {teta, u svakom slu~aju, ne}e biti kao lawska jer je veliki potencijal rodnih pupoqaka, naglasio je on i dodao da }e se bez obzira na niske temerature, a pogotovo tamo gde su zasadi podignuti na ve}im nadmorskim visinama, rod ipak zadr`ati. - U ovoj godini, s obzirom na potencijal, o~ekujemo rekordnu rodnu godinu za vo}e, ukoliko se ne desi problem s mrazevima. U Srbiji bi rod mogao biti 1,4 milion tona, pod uslovom da se ne dese {tete od niske zimske temperature - veli Keserovi} uz napomenu da ima nekih ranih kajsija koje su procvetale i one sigurno ne}e opstati. Wih je oko deset odsto. Ovaj stru~wak savetuje vo}arima da primene mere za{tite, to jeste zamagqivawe i zadimqavawe, s obzirom na to da za oro{avawe koje bi bilo najboqa metoda, na{i vo}ari uglavnom nemaju uslova. S. Glu{~evi}

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POQOPRIVREDU SPREMA 11 KONKURSA Foto:S.[u{wevi}

vi} napomiwu}i da i sam pripada toj partiji i da je, kao kadar SPS-a, izabran za v. d. direktora rade}i na toj funkciji, kako je naglasio, u korist Instituta, a time i na afirmaciji SPS-a. „Na `alost, neki ~lanovi Gradskog odbora SPS-a u Novom Sadu nisu razumeli osetqivost, slo`enost rada i poslovawa Instituta i poku{ali su, nekim nespretnim potezima, da to poslovawe uzdrmaju nametawem kadrova na odre|enim, kqu~ nim, ru ko vo de }im mestima”, kazao je Male{evi}. Time su izazvali gnev zaposlenih i wihov strah za budu}nost Instituta, istakao je Male{evi} i dodao da je u toj nau~noj instituciji ovih dana stvorena „naelektrisana klima u kojoj Institut ne mo`e da funkcioni{e”. On je napomenuo da je od ministra za nauku i tehnolo{ki razvoj @arkaObradovi}a, koji je i zamenik predsednika SPS-a, zatra`io da se „sti{aju stvari u vezi sa Institutom” i da on kao resorni ministar, raspi{e konkurs za iz-

dnevnik

P{enica na ^eneju pod belim pokriva~em

uvek nepoznanica, a sredstava nema„, rekao je Vuji}. Osim toga, Vuji} navodi da je kreditirawe setve preko banaka skupo, a same banke tra`e sve vi{e garancija, {to poqoprivrednici ne mogu da isprate. Stoga se preko zemqoradni~kih zadruga i preduze}a

koja se bave kooperativnim odnosima poku{avaju od prera|iva~a obezbediti krediti. „Kada se na sve ovo dodaju posledice pro{logodi{we su{e koja je sasekla ovaj deo severne Ba~ke, svi mi smo u izuzetno te{koj situaciji kako da obnovimo proizvodwu„, rekao je Vuji}.

proizvo|a~i u deset op{tina, koji imaju problem plasmana svojih proizvoda zbog monopola na tr{i{tu, svoje proizvode

prerade u zajedni~kim klanicama i mlekarama, te da taj proizvod, vrhunskog kvaliteta, ponude gra|anima.

P{enica pokrenulaberzu Na Produktnoj berzi u Novom Sadu ove sedmice je ostvaren re kor dan ovo go di {wi promet sa prodatih 2.675 tona robe, dva i po puta vi{e nego pro{le nedeqe, saop{tila je ju~e Berza. Vrednost robe koja je bi la pred met ber zan skog ugovarawa iznosila je u prote klom ne deq nom pe ri o du 72.693.750 dinara, {to je za 133 odsto vi{e nego nedequ dana ranije. P{enica je dominirala sa 2.425 tona, a prodavana je po jedinstvenoj ceni od 24,30 dinara po kilogramu sa ura~unatim porezom na dodatu vrednosti, isto vet noj kao pro {le nedeqe. Stru~waci Produktne berze ukazuju da se poklopilo nekoliko povoqnih okolnosti da se tra`wa p{enice aktivira, a da ponuda prihvati uslove kupaca. Sa jedne strane, procena je da je aktuelna cena minimum ispod koje daqe ne}e padati vrednost ove robe, uz blagi pad vrednosti dinara, podsta-

kao je izvoznu tra`wu, a, s druge strane, nalazimo se u predsetvenom periodu kada su vlasnicima p{enice neophodna likvidna sredstva za prole}nu setvu, pa se odlu~uju na prodaju. Kukuruzom se trgovalo u simboli~noj koli~ini od 25 tona, po ceni od 22,03 dinara, {to je pove}awe od 1,7 odsto. Rast nije veliki, ali s obzirom na pravu tr`i{nu agoniju u kojoj se ova roba na{la proteklih meseci, ovo je dobar signal za vlasnike kukuruza, ukazuje se u izve{taju Berze. Cena soje je tako|e u porastu za 1,28 odsto, na 59,94 dinara po kilogramu, a prodato je 50 tona. Sojinom sa~mom je trgovano u kolicicni od 100 tona po ceni od 68,40 do 72 dinara, dok je 25 tona suncokretove sa~me prodato za 35,52 dinara po kilogramu. Od mineralnih |ubriva u trgovawu je bila zastupqena urea u koli~ini od 50 tona, po ceni od 45,31 dinara po kilogramu.


dru[tvo

dnevnik

SAOP[TEWE„DNEVNIKVOJVODINAPRESA”

„Dnevnik” ne mo`ete zaustaviti

Uni{tipreduze}ekojemduguje{, pa ne mora{ platiti dug i re{iosiproblem! Ovoje,najverovatnije,poslovna politika menaxmenta „Dnevnik Holdinga“, koji je u ~etvrtak, preko svojih malobrojnih glasnogovornika slavodobitno objaviokakoje„sudskomodlukom preduze}u „Dnevnik Vojvodina pres“ zabraweno da izdaje list „Dnevnik“. Me|utim,problemje„samo“u tome{tosutuistuinformaciju istiglasnogovorniciplasirali ipredvegodine! Kao{tojepoznato,mismoiu protekledvegodineredovnoizdavali list „Dnevnik“, evo ga i danas,atako}ebitiisutra,kao isvihnarednihdana.Menaxment „Dnevnik Holdinga“, ina~e mawinskog osniva~a na{e firme, potpunojesvestandatonemo`e daosujeti,bezobziranazavaravawe javnosti nepravosna`nom presudom, i zato se ovih dana svojskiupiwedaponovopostavi svog glavnog i odgovornog urednika. Kakav paradoks (pravni i logi~ki): `ele po svaku cenu da ure|ujunovinekojenepriznajui ~ije izla`ewe osporavaju sudskomtu`bom! O ~emu se zapravo radi? Pre desetgodina,„DnevnikHolding“ je prakti~no bankrotirao, pa je izme|u ostalog list „Dnevnik“ prodaonema~komWAZ za4,2miliona evra. Osnovano je novo preduze}e „Dnevnik Vojvodina pres“kojejenastavilodaizdaje list, a „Dnevnik Holdingu“ je pripalo 45 odsto udela u novoj firmi. Kada su pare potro{ili, u „Dnevnik Holdingu“ su se naknadno „dozvali pameti“ da oni zapravoni{tanisuprodaliida nemaju pojma za{to je osnovana firma „Dnevnik Vojvodina pres“.Verovatnosu„pomislili“ da su ih Nemci ~astili sa onih 4,2milionaeuvra!Presavilisu 2010.tabakitu`ili...

Predvegodinepostupaju}isudija Privrednog suda u Novom Sadu(!)jedoneopresuduukorist „DnevnikHoldinga“,alijeApelacioniprivrednisudoboriotu presudu.Uponovqenomprvostepenom postupku, potom, isti sudijajeprakti~noprepisiosvoju prvobitnu odluku, a „Dnevnik Holding“ je to „trijumfalno“ objaviokaoipredvegodine,ito prekoistihglasnogovornika. Naravno,izbeglisudanaglase dadatonijepravosna`napresuda,na{toihobevezujenovinarski kodeks, i da }e o tome biti doneta odluka na vi{oj instanci, ovoga puta meritorno. Kada setodogodi,javnosti}emosaop{titi mno{tvo interesantnih detaqa vezanih za ceo slu~aj, a uop{te ne sumwamo da }e se za wih zainteresovati nadle`ni dr`avniorgani. Do tada jo{ jednom postavqamo jednostavna pitawa na koja namnikakonesti`uodgovori: Kada }e nam „Dnevnik Holding“platitioko40milionadinara, koje nam duguje po osnovu izvr{nesudskepresude? Kadasmotopro{liputpitali, umesto para su nam poslali pokrajinsku buxetsku inspekciju.Gostesmodoma}inskiprimili,alisuoniposlenekolikodana, naglo i nenajavqeno - nestali.Znamo{taimsenijesvidelo, ali to nije razlog da ne zavr{e zapo~etiposao. Dokada}ena{akompanijare{avati pitawe grejawa za sve zgrade„DnevnikHoldinga“,pla}atiwihovedugovezavodu,struju... Kada }e nam vratiti 50 tona roto-hartijekojusu,,pozajmili,“ adanasnisunipitali? Usput,glasnogovornike,na~elu s RTV Vojvodine, podse}amo danamdugujuzaisporu~enenovinepreko1,2milionadinara. Svih ovih dugovawa na{i poverioci bi se oslobodili kada ,,DnevnikVojvodinapresa,,nebi bilo.Ali,imagai-bi}e.

Sve mawe obolelih od gripa VirusgripauSrbijijo{imasredwinivoaktivnosti,iakobrojobolelihstalnoopada,izjavilajenacionalnakoordinatorkazagripInstitutazajavnozdravqe„DrMilanJovanovi}Batut” drDraganaDimitrijevi}. Uzemqije,premanajnovijimpodacimainstituta,unedeqiod4.do 10.martaregistrovano13.720slu~ajevagripaioboqewasli~nihgripu. Uovojsezoninajve}ibrojobolelihjeregistrovanutre}ojnedeqifebruara,akrajepidemijskogperiodasemo`eo~ekivatiunarednimnedeqama,reklajedrDimitrijevi}.Onajedodaladaje,odpo~etkanadzora nadgripomuoktobru,uSrbijiregistrovano13smrtnihishodakojise mogudovestiuvezusavirusomgripa.

7

ODBORZAINFORMISAWESKUP[TINEAPV[TITIMEDIJE

Nedopustiva podela na „izdajnike” i „patriote” Odbor za informisawe Skup{tineVojvodineosudioje ju~enapadenanovinareigovor mr`weipretwekojesuupu}ene rukovodstvu Radio-televizije Vojvodine i ~elnicima Nezavisnog dru{tva novinara Vojvodine, oceniv{i da se na taj na~in ugro`ava i politi~ka stabilnost Vojvodine. Zakqu~akju~era{wesedniceOdbora je da je nedopustivo da se novinari i istaknuti pojedinci u javnosti prozivaju zbog svoje nacionalne pripadnosti, stavova, vrednosnih procena,

dasedelena„izdajnike”i„patriote”. Odbor je zakqu~ak usvojiove}inomglasova,dokje uzdr`an bio jedino Damir Zobenica izSNS,kojijeistakao danikakonijeprotivsu{tine zakqu~ka, ali da ima „nekolikomawihprimedbi”. Prog rams ka dir ekt ork a RTVSandaSavi} istaklajeda sunapadinaqudeuRTVodpo~etka politi~ki motivisani, tedasunaru{iliatmosferuu tojmedijskojku}i. - Kada Du{an Bajatovi} govoriotomedatrebadasepro-

meni ure|iva~ka politika i smeni rukovodstvo, to je direktan politi~ki napad. Iza{le su senke na svetlo dana i sve je sada jasno. Mi smo sve vremepodvelikimpritiskom raz nih pol it i~k ih grup a i o~ekujemtepritiskeidaqekazalajeSavi}idodaladasu protivlista„Pe~at”podnete krivi~ne prijave zbog izazivawaverskeinacionalnemr`we,tedase~ekareakcijatu`ila{tva. Preds edn ik Izv r{ nog odboraNDNV-aNedimSejdino-

vi} rekaojedajetoudru`ewe biloizlo`enosvojevrsnojmedijskoj hajci na dnevnoj bazi, tokomjanuaraifebruara. On je izrazio je `aqewe {to je izostala reakcija predsednika Srbije Tomislava Nikoli}a, potpredsednika Vlade Srbije Aleksandra Vu~i}a, dok jeodpredsednikaVladeSrbijeIviceDa~i}a stigloobave{tewedajematerijalopretwamakojemujeuputioNDNV prosledio Ministarstvu kultureiinformisawa. P.Klai}

NACIONALNIDANBORBEPROTIVRAKADOJKE

Svake godine od opake bolesti umre 1.600 `ena USrbijijeovegodineuKalend ar javn og zdrav qa 20. martozna~enkaoNacionalni dan borbe protiv raka dojke. Prem a pod ac im a Min is tarstva zdravqa Srbije kod nas svak e god in e od rak a dojk e oboli oko 4.000, a umre oko 1.600`ena.Od186zemaqaSrbija je na 11 mestu po smrtnostiina36.pou~estalostiove bolesti. Rak dojke je vode}i uzrok smrtnostime|u`enamastarostiod40do55godina,kadase i naj~ e{ }e dij agn os tik uj e. Stopa smrtnosti u odnosu na prethodne dve decenije porasla je ~ak ~etiri puta. Zbog toga}eovagodinabitiposve}enaskriningprogramimaranogotkrivawarakadojke. Direktor Instituta za javnozdravqeSrbije“MilanJovanovi} Batut” Dragan Ili} rekaojedajetokom2010.godineusvetuvi{eodmilion`enaoboleloodovebolestiada je vi{e od 450.000 wih umrlo. Na poj av u karc in om a dojk e, kako je istakao, uti~e vi{e udru` en ih fakt or a riz ik a

Obolele`enenajusamqenijipacijenti PredsednikRepubli~kestru~nekomisijezaprevencijuikontrolurakadojkeRadanXodi} ocewujedajeskriningnakarcinomdojke tekpo~eoida}epokazatipozitivnerezultatetekkadaobuhvat`enastarijihod45godinabudeoko70odsto.Tektada}e,kakoka`e,do}idopadasmrtnostiobolelih`ena.Klini~kipsihologVesnaKosti}, izSavetovali{tazapsiholo{kupodr{ku`enamaobolelimod karcinomagrli}amatericeidojke,ka`edasu`enekojesuobolele najusamqeniji pacijenti i da im je najve}i strah kako }e porodica prihvatitiwihovubolest.

me|u kojima su nasle|e, prva mens trua c ij a pre dvan ae s te godine,aliikasnamenopauza. On savetuje devojkama do 20 godinadajednommese~nosame pregledajudojke,`enamado30 godine da rade klini~ke preglede kod izabranog lekara, a `enama od 45 godina da rade mamografnadvegodine. Rano otkrivawe bolesti je veoma va`no jer se time posti`udobrirezultatiule~ewu.Problemje{tose`eneu Srbijilekaruobra}ajuuglavnomkadabolestuzmemaha,odnosno kada je malignitet oko dva milimetra i kada se bolest pro{iri na regionalne limfne ~vorove. Predstavnica RFZ O Dan ic a Sal a{ ki ukazuje i na to da je le~ewe obolelih`enaodrakadojkeu podmaklojfazibolestiveoma skupoidasesamozadrugufazumoraizdvojitiizme|u60i 100hiqadaevra,alidasetim novcem mo`e finansirati na hiqade preventivnih pregleda koji bi spre~ili smrtnost `enaodoveopakebolesti. Q.Male{evi}

Prilagoditi se `ivotu van Doma Prema podacima centra za socijalni rad trenutno u Srbiji `ivi 6.400 dece bezroditeqskogstarawa.Mnogisusme{ten i u hran it eqs ke por od ic e, wih 5.736,aoko700jeudr`avnimustanovima. Samo wih tri odsto nastavi {kolovawe i zavr{i vi{e obrazovawe, a nakon izlaska iz socijalnih ustanova ~estosuprepu{tenisamisebi.Kakojedanaste{koiobrazovanimadado|udobi-

POSAOIINTERNET

Zrewanin centar informacione tehnologije Ju~e je u zrewaninskom hotelu “Vojvodina” po~ela trodnevna regionalna konferencija o poslovnojprimeniinternetapodnazivom “Webiz”. Prvi put u ovom gradu okupilo se tridesetakistaknutih imena regionalne internet scene koji }e posetiocima predavawima i prezentovawem studija slu~aja preneti dragocenaiskustvavezana za poslovawe na internetu,onlajntehnikeimetodezapoboq{awe poslovnih performansi, na~ine i modele komunikacije prekodru{tvenihmre`a...Konferencija je namewena svimakojisuzainteresovanidaunapredeposlovaweputeminterneta, kao i onima koji su

subota16.mart2013.

teknapo~etkukarijera,studentimaimladima. -Nadamoseda}esinergets ki efek at ovog skup a rezult ir at i pokret aw em vi{ e startap i veb projekata na teritoriji kak o Zrew an in a, tako i ~itavog Sredwob an ats kog okrug a. Zrew an in, sa svoj im obrazovnim institucijama i kval if ik ov an im i mlad im kad rov im a, ima sve predispozicije da postane lokalni industrijskicentaruoblastiinformacione tehnologije - ka`u organizatori susreta iz beogradske mark et in{ ke ku} e “Creative MediaArt”. @.Balaban

lo kakvog radnog mesta, mladi koji poslevi{egodinanapustesocijalnuustanovukojasestaralaowimasuo~avajuse sasurovijomstranom`ivotaimnogina tomputupokleknu. PodpokroviteqstvomSkup{tineSrbijestartovaojedvanaestomese~niprogram “ Socijalne inkluzije mladih bez roditeqskogstarawa”.Programobuhvata decu starosti izme|u 15 i 17 godina,

kojauskoronapu{tajusocijalneustanoveukojimasuprovelidetiwstvoikoje trebapripremitizalak{eosamostaqivawe i pove}awe {anse za zaposlewe. Ovajprogramnamewenmladimabezrodit eqs kog star aw a org an iz uj e “DCT” d.o.o.BeogradiFond “ST Michales” uSrbiji. Q.M.


8

crna hronika

subota16.mart2013.

dnevnik

DRAMA PUTNIKA IZ SRBIJE NA AUTOPUTU U ZAPADNOJ MA\ARSKOJ, KOJU JE POGODILA SNE@NA ME]AVA

Jedna beba evakuisana, druga s majkom ostala u autobusu jana Bjelobrk iz ovog autobuskogpreduze}a. Prema re~ima Bojane Bjelobrk tajautobussa70putnika,je u~etvrtaku17.30~asovakrenuo iz Be~a za Obrenovac. Ali, nevremegajezaustaviloukoloni naputuM1naokostokilometaraodBudimpe{te. Poredovog,naputuuMa|arskoj je ostao zavejan i autobus kojijeu~etvrtaku12,15krenuo iz Novog Sada za Be~. U ovom autobusujebilo50putnika,koji su ju~e oko 16,30 privremeno sme{teniuTatabawu. -Na{tre} iautob us,koj ije u ~et vrt ak u 21,35 ~as ov a sa sveg apetn ae s takputn ik akrenuo iz Nov og Sad a za Be~ je

Mladi atleti~ari „Vojvodine” bezbedni Uzajevanojkolonikodma|arskoggrada\erana{aoseiautobusnovosadskeagencije„NSkomfort“,kojijevoziopedesetak mladih ~lanova Atletskog kluba „Vojvodina„ na takmi~ewe u Dortmund(Nema~ka). -Ustalnomsmokontaktuswimairazlogazabrigubilokoje vrstenema–rekaojeza„Dnevnik“vlasnikagencije@eqko ^olakovi}.–Autobusjeve}20satistojaoukoloni,nemo`eninapredninazad,aliuwemuimadovoqnogorivadasedecagreju jo{nekolikodanaakotreba,kaoivodeihrane.Swimajeilekar,uautobusuimajutoalet,avoza~impu{tafilmove,takoda je rapolo`ewe me|u klincima odli~no. Jedino {to ne vaqa je dugostajawe,papratelokalneradiostanice,aliinformaciju kadabizastojmogaodasezavr{i,na`alost,jo{nikonema.Povremeno nadle}e helikopter, prolaze i tenkovi ma|arske vojske,alikolonaidaqestoji.Usvakomslu~aju,o~ekujemodaseu tokudanauspostaviprohodnost. TrenerAK„Vojvodina„Goran Obradovi} seprepodne~uos koleginicomDraganom \or|evi},kojajeupomenutomautobusu inajavilajeda}esemladiatleti~ari~im,buduumogu}nosti, vratiti u Srbiju, jer su definitivno zbog snega zakasnili na takmi~eweuDortmundu. A. P.

Foto:FoNet

OdtriautobusaSaobra}ajnog preduze}a „Feniks GiZ” iz NovogSadakojisuostalizavejani uMa|arskoj,samojo{jedanidaqestojiukolonii~ekapomo}. - U tom autobusu se nalazi i jednatromese~nabebasasvojom majkom,alisino}oko17~asova, kadasamrazgovaralaswom,ona mijepotvrdiladasebebadobro dr`i.Sre}om,autobussenalazi ublizinibenziskepumpe,pasu mogli da pribave hranu i vodu, gorivaimadovoqnoigrejaweje non-stop ukqu~eno. Mi smo u stalnomkontaktusvoza~emiod wega smo saznali da su im me{tani iz obli`weg sela donosili~aj-izjavilajesino},posle 18 ~asova, za „Dnevnik” Bo-

Sne`na oluja je dovela do lan~anih sudara

usp eodaseokren eikren enazad za Srb ij u. U jedn om trenutk uonisunai { lipor edna{egzag lav qen ogautob us as50 putn ik a, koj i se zap ut io za Be~ i pon ud il i putn ic im a da sevrat e,alijesveg awihdvoje ili troj e kren ul o naz ad, a ostal i su odl u~ il i da ~ek aj u rask r~ ew e - rek la je Boj an a Bjel ob rk. Svespasila~keekipeanga`ovane su na evakuisawu qudi zavejanih na autoputu u zapadnoj Ma|arskoj,kojujepogodilasne`na me}ava. Kako je re~eno za

FHP TU@I PRIPADNIKA MUP-a ZA ZLO^IN NA KOSOVU 1999.

B92uambasadiSrbije,osmomese~na beba je ju~e pre podne uspe{noevakuisana. -Svejeukqu~enouspasavawe qudi. Neki, koji su zarobqeni, na{li su okolni sme{taj, u obli`wimnaseqima,{kolama, sve javne prostorije su pretvorene u sme{tajne objekte - rekaojekonzuluambasadiSrbije u Budimpe{ti Milan Vukosavqevi}.Onnijeimaoinformacijekolikojequdievakuisano, ali navodi da je u obli`we objekte sme{teno 8.000 - 9.000 qudi.

-Smetovisuvisokiiponekoliko metara - rekao je Vukosavqevi}. Uambasadijo{neraspola`u informacijama o broju srpskih dr`avqana zarobqenih u vozilimaivozovimauMa|arskoj. Vukosavqevi}jenaveodajenajte`asituacijaizme|u68.i83.kilometraautoputaM1,alidasuzavejaniiokolnimawiputevi.Kako je rekao, na autoputevima su probijenebankinekojerazdvajaju trakeautoputaigdegodjetomogu}e vr{i se evakuacija vozila. Dopremqenisuautobusizaevaku-

acijuitehnikazauklawawevozila.Vukosavqevi}isti~edasesaobra}ajuBudimpe{tiinadeonici od Budimpe{ti prema Srbiji odvijabezproblema,aaerodromu Budimpe{tiradibezzastoja. Ambasada je u stalnom kontaktu s ma|arskim nadle`nim slu`bamai~inisesvekakobi sepomoglona{imgra|anima. Kriza traje od preksino} sino}, kada je nekoliko kamiona izgubilo kontrolu i prepre~iloput,azatimsuvelikisne`ni nanosi i jak vetar zavejali kolonu. N. P.

PROMENE NA ^ELU KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA U NI[U

Prijava zbog ubistva Potpukovnik Vojske Srbije upravnik zatvora dva albanska civila Fond za humanitarno pravo (FHP) saop{tio je ju~e da je podneo krivi~nu prijavu Tu`ila{tvuzaratnezlo~ineprotiv jednog pripadnika MUP-a zbog sumwe da je 28.marta 1999. ubio dvojicu Albanaca u Maloj Kru{iuop{tiniPrizren. Prijavajepodnetaprotivjednog pripadnika MUP-a, „zbog postojawa osnovane sumwe da je ubio dvojicu albanskih mu{karaca civila, nao~igled brojnih

svedoka”. Od 25. do 28. marta 1999. u op{tinama Orahovac i Prizrenpripadnici549.Motorizovana brigada tada{we vojske i pripadnici tri odreda Posebnih jedinica policije „sproveli su akciju u kojoj je ubijeno 660 albanskih civila, odkojihse318wihjo{vodekao nestali”. Ha{ki tribunal osudio je u prvostepenompostupkunajvi{e vojne i policijske zvani~nike

tada{weSavezneRepublikeJugoslavije(upredmetu[ainovi} idrugi)„zavi{emasovnihubistava koje su pripadnici srpskihsnagaizvr{iliuop{tinama Orahovac i Prizren u tom periodu”. - Nijedan direktni izvr{ilac ovih ubistava, niti wemu nadre|eni stare{ina, nisu izvedenipredlicepravde-navodiseusaop{tewu. (Tanjug)

Potpukovnik Vojske Srbije Aleksandar Grbovi} raspore|en je na mesto upravnika Kazneno-popravnog zavoda u Ni{u,re~enojeuUpravizaizvr{ewekrivi~nihsankcija. Zawegovogzamenikaodre|en je dr`avni slu`benik s velikimiskustvomnaposlovimana~elnika, zamenika kao i upravnika u okviru sistema izvr{ewa krivi~nih sankcija @eqko Gradi{ka,dodalisuuUpravi. Upravaje,nakonidentifikovawa problema nepopuwenosti radnog mesta upravnika u ni{kom zatvoru, s posebnom pa`wompristupilatra`ewuadekvatnogkadrovoskogre{ewaza mesto upravnika te ustanove, s obzirom na to da je re~ o velikoj i va`noj instituciji u sistemu izvr{ewa krivi~nih sankcija. S ciqem da se unapredi rad teustanoveiostvarejo{boqi odnosi s lokalnom upravom, istovremeno su raspore|eni upravnik i zamenik upravnika Kazneno-popravnog zavoda u Ni{uitakopopuwenaobaradnamesta,navelisuuUpravi. Vr{iocu funkcije zamenika upravnika, koji se nedavno pomiwao u vezi s re{ewem o suspenziji jedne od zaposlenih u

KPZ u Ni{u

tom zavodu Valentine Krsti}, kojajeodAgencijezaborbuprotiv korupcije dobila status uzbuwiva~a,nijeprodu`enugovor o radu. Dakle, Krsti}eva nije „smenila” upravnika zatvora, kakosutospekulisalipojedini mediji, jer on nije ni postojao, odnosno radno mesto upravnika nijebilopopuweno.Na~eluza-

tvorabiojezamenikupravnika, kome je u me|uvremenu istekao ugovor,akojimunijeprodu`en. Re{ewe o suspenziji Krsti}eve,kojajeAgencijiukazalana odre|ene nepravilnosti u radu ni{kogzatvora,stavqenojevan snage, po nalogu Ministarstva pravdeidr`avneuprave. (Tanjug)

BEOGRA\ANIN PRITVOREN U ZREWANINU

Foto:F.Baki}

Ukrao cigare vredne 250.000 dinara IZGOREO AUTOMOBIL NA AUTOPUTU KOD NOVOG SADA: Ju~e oko 15 ~asova, na odvajawu s autoputa za Novi Sad iz pravca Beograda, zapalio se automobil „hjundai sonata”, beogradskih registarskih oznaka. U vozilu su se nalazile dve osobe, sre}om niko od putnika nije povre|en, dok je automobil potpuno izgoreo. Na lice mesta, ubrzo je stigla vatrogasna jedinica, a ovaj deo puta je bio u zastoju blizu sat vremena. N. P.

Prip adn ic i zrew an ins ke Policijske uprave uhapsili su iodredilimeruzadr`avawaD. K. (24) iz Beograda zbog sumwe dajepo~iniokrivi~nodelote{ke kra|e. Osumwi~eni se teretidaje13.marta,uranimju-

tarwim ~asovima, iz jedne trafike u Zrewaninu ukrao ve}u kol i~ in u cig ar eta, ~ij a se vredn ost proc ew uj e na oko 250.000dinara. PodozrevasedajeD.K.po~iniovi{esli~nihkrivi~nihde-

lanapodru~juZrewaninaiokoline.Onjeuzkrivi~nuprijavu priveden istra`nom sudiji OsnovnogsudauZrewaninukoji mu je nakon saslu{awa odredio pritvor. @. B.


CRnA HROnikA

dnevnik

subota16.mart2013.

9

SUO^ENIU^ESNICITU^EUKOJOJJEAPRILAPRO[LEGODINE UNOVOMSADUUBIJENSR\ANMANDI]

Krvaviobra~un poslepsovki U ju~era{wem nastavku su|ewazaubistvoNovosa|aninaSr|ana Mandi}a (25), sudsko ve}e Vi{egsudauNovomSadujesuo~ilo optu`enog za ubistvo Dragana Nikoli}a (49) s Miroslavom ^olovi}em (29) i @eqkom Milinkovim (31),kojisuteno}i bili sa Sr|anom Mandi}em, a u ovom postupku su optu`eni za u~estvovaweutu~i.

osnovi, kao i da ih nije izgovorioSr|anMandi}. - Ja sam nai{ao prvi i jesam psovao, ali nikome nisam pomiwao majku Cigansku. Sr|an je i{ao iza mene i on nije nikom ni{taopsovao-rekao^olovi}. @eqkoMilinkovjetokomsuo~ewasDraganomNikoli}emtako|epotvrdiodajebilopsovki, ali ne na nacionalnoj osnovi i

Prema wegovim re~ima, sebi jedo{aotekkadajetu~ave}bila zavr{enaidodaodamujesin, Petar Petrovi} (20), tadarekaoda jetokomtu~eionnekogaubono`em. Ina~e, Petar Petrovi} je u ovompostupkutako|eoptu`enza u~estvovaweutu~iijedinijekojisenijepojavionasu|ewuukojemmusestavqanateretdajeno-

Klini~kicentarVojvodine

PODIGNUTAOPTU@NICAPROTIVNOVOSADSKOGNEUROHIRURGA

Lekarateretedaje 16putaprimiomito Vi{ejavnotu`ila{tvouNovomSadu saop{tilojeju~edaje podiglo optu`nicu protiv @eqka Kojadinovi}a, neurohirurga izNovogSada, stavqaju}i mu na teret izvr{ewe 16 krivi~nihdelaprimawemita. Odkadajeuoktobrupro{le godineuhap{enzbogsumwedaje primiomitoodnekolikostotinaevra,materijalzaoptu`nicu protivnovosadskogneurohirurga je po~eo da sti`e sa svih strana. Prema nezvani~nim in-

ProtestSr|anovihprijateqa

Optu`eniDraganNikoli}je, kao i na prekju~era{wem glavnompretresu,tvrdiodajedosukobado{lonanacionalnojosnoviidasu~lanovewegovefamilije pokojni Mandi} i wegova dvojicadrugovanapalisamozbog toga{tosuRomi. Udirektnomsuo~ewusMiroslavom ^olovi}em, optu`eni Nikoli}jeponavqaodamujepokojniMandi}vi{eputaopsovao „majku Cigansku” i da je pretio da}e„ihsvepobiti”.^olovi}je potvrdio da je bilo psovki, ali da nisu bile na nacionalnoj

@rtvanaobaliusmr}ena hicimaiubodima

na koj em je ubij en i mlad i} dan pre ubis tva pol o` iopos ledw iisp it,ka` udajeprot est org an iz ov ansazaht ev omdasu| ew ebud epravi~n oidapo~ in io c ibud uprop is noka` weni.

istakaodanijeta~naNikoli}eva tvrdwa da je Sr|an Mandi} u{ao u dvori{te ku}e u Ulici VeselinaMasle{e,gdejestanovalaNikoli}evaporodica. Svoju verziju doga|aja iz aprilapro{legodineju~ejeizneo i Goran Lakatu{ (44), koji se nije pojavio prvog dana su|ewa, a u postupku je tako|e jedan od optu`enih za u~estvovawe u tu~i. On je to i priznao pred sudskimve}em,alijerekaodase ne se}a skoro ni~ega, jer je ve} na po~etku tu~e dobio udarac u glavuodkojegseonesvestio.

zbognavodnihspecijalnihusluga koje se posebno napla}uju, a istotakousudskompostupku}e sena}iinekislu~ajeviukojima je od pacijenata tra`io dodatni novac za usluge koje su ina~e pokrivene zdravstvenim osigurawem. Kakosmosaznali,iznosikoje je neirohirurg primao od pacijenatakre}usedonekolikostotinaevra,uzavisnostiodvrste intervencije. N.P.

OPTU@NICAZABRUTALNOUBISTVOKODNOVOSADSKOG NASEQA[ANGAJ

Kolegeubijenogtra`epravi~nosu|ewe

Tra` e} i „prav edn o su| ew e za nep rav edn o odu z et `iv ot”, ju~ e su pred po~ et ak su| ew a, prij at eq i Sr| an a Mand i} a odr` al i mirn i prot est pred zgrad om nov os ads kog sud a. Sr|an ov ekol eg esFak ult et atehn i~k ihnau k a,

formacijama,uproteklihnekoliko meseci policiji se javio veliki broj pacijenata koji su sele~ilikodovoglekaraKlini~kogcentraVojvodineidavalimunovaczaodre|eneusluge, zbog~egajeiiznoszakojisetereti dostigao vi{e hiqada evra. Tokom istrage je utvr|eno da je ovaj lekar na vi{e na~ina primaosumwiveuplate.Takoje u pojedinim slu~ajevima pacijentima, navodno, tra`io novac

`em naneo povredu @eqku Milinkovu. Na ju~era{wem ro~i{tu svedo~ilajeivlasnicakafane„Roki” ispred koje se desilo ubistvo.Onajepotvrdiladaje~ula buku na ulici i da su u jednom trenutkuukafanuu{liMilinkovi^olovi},kaoidasuubrzo iza{liiparmetaraodvratazatekliMandi}akakole`i. Naredno ro~i{te je zakazano zaponedeqak,kada}esvojenalaze iz ovog slu~aja izneti sudski ve{taci. N.Perkovi}

Fotografuo~io `uto-naranyastiplamen Posle ju~era{weg nastavka su|ewa u novosadskom Vi{em sudu, nakon desetak ro~i{ta povodom tragedije u novosadskom no}n om klub u „Kontrast”,ukojojje`ivotizgubilo {estoro mladih qudi, po svojpriliciostalojedasesaslu{aju dvadesetak svedoka pa potomsudskihve{taka. S vel ik im int er es ov aw em o~ekuju se saslu{awa vatrogasaca koji su u~estvovali u ga{ewupo`ara. - Fotografisao sam atmosferu u klubu da bi je stavqao na internet prezentaciju po dogovoru s menaxerom lokala. Posledwuforografijajeu~iwenaujutro,okodvasataideset minuta, dva do tri minuta preuo~enogpo`ara-izjavioje ju~e,predve}emkojimjepresedavalasudijaZora Jamu{akov, svedok fotograf koji je me|u prvima video vatru Miroslav Obradovi}. Na pitawe punomo}nika o{te}enog,kakotodakaoprofesinalac nije slikao kada je izbio po`ar, u situaciji kad mu je „ve} bio aparat u ruci”, ovajmladi}jeuzvratiodanije

bilo vreme da se u atmosferi strahapravefotografije. - Na metar od mene uo~io sam mawi po`ar uz `uto-naranxastiplamen.Otr~aosami obavestio qude za {ankom o tome. Usput sam govorio o tome gostima, ali ~ini mi se da me je to vi{e wih neozbiqno shvatilo.Ubrzonakontoga~ula se galama, vriska i cika. Pritome,nisamprimetiovarni~ewa,miriseipromenetemprature. -Zna~ipobojivatre,gorela jepe-ve-ceizolacija-reagovao je iz publike o{te}eni Bo`o Dalmacija, koji je doktor hemijskihnauka,~ijaje}erkanatradalauovojnesre}i. - Kada sam po~eo da radim kao konobar u „Kontrastu”, povremeno od 2007. godine, nikomenijepitaozaprotivpo`arnu za{titu, ali posle tragi~nuog po`ara u kafi}u „Launx” u centru Novog Sada, manaxer „Kontrasta” rekao nam jeda}emoimatiobukuotome - naveo je ju~e Sini{a Radojevi}. - Kasnije je do{ao neki inspektoripri~aonamne{to zastolom,daopapirdapotpi-

{emo, nismo re{avali nikakve testove, ko ga je slu{aoslu{aogaje,janisam.Koliko znam,ucelojdikotecinijebilo ni jednog prozora, pa ni u toaletu. Svedok Maja Blagojevi} kazalajedajeujednomtrenutku, dokjemuzikatre{tala,osetiladimispecifi~anmiriskoji je pecakao prvo u nosu i `drelu,apodes}aojenabiber. - „Otvorite krov ekplodira}emo„, ~ula sam u stampedu koji je poku{avao da iza|e i do| e do step en ic a. Kren ul a samdaiza|em,iritiralesume igra~ice koje su visile s bakqama,aliseprestepeni{ta, s galerije, stvorio ~ep. Pri tome sam udahnula puno dima, nogeirukesupo~eledamitrnu.Svisuizlazilikaglavnom izlazu. Po~ela sam da gubim svest,mojmomak,kogasugurnuli,vratiosepomenesdrugom i probudila sam se nakon oko satvremenaukolimahitnepomo}i.Bilasam~etiridanana le~ewuuInstitutu-kazalaje svedokiwa. Nastavak glavnog pretresa jeuponedeqak. M.Vuja~i}

Foto:F.Baki}

NASTAVAKSU\EWAZBOGTRAGI^NOGPO@ARAU„KONTRASTU”

Mestogdejeprona|enle{NenadaTomovi}a

Vi{ejavnotu`ila{tvouNovom Sadu podiglo je optu`nicu protiv Novosa|anina Aleksandra Milkova (1979) kojem se stavqanaterette{koubistvo. Wemu s pripisuje da je polovinom januara ove godine hicima izpi{toqainano{ewemubodnihranaoduzeo`ivotsugra|aninu Nenadu Tomovi}u (1963) zvanogNe{aBosanac,rodomiz Sarajeva.

Krim in al is ti~k a pol ic ij a jetajzlo~in,po~iwen14.januararasvetlilazamaweoddeset sati od kada je le{ prona|en i uhapsila osuwmi~enog podsumwomdajeubioTomovi}a tako {to je u wega ispalio nekolikohitacaizpi{toqai ubo ga bi{e puta no`em. Nije iskqu~enodajedelopo~iweno iz qub om or e, pis ao je na{ list.

Be`ivono telo `rtve prona|enoje15.januaranalevojobaliDunavanapodru~juNovogSada,nadomaknaseqa[angaj. Povodomovogdoga|ajapodignutajeioptu`nivcaprotivMitra Li{~inskog izZmajeva,kojemsestavqanateretizvr{ewe krivi~nog dela neprijavqivawa delaiu~inioca,navodiseuju~era{wemsaop{tewunovosadskog Vi{egsuda. M.V.

NOVOSA\ANINIZARE[ETAKA

Pritvorzbogpretwi bombomadvokatima Okrivqnomzaugro`avawesigurnostiiiznudu povodompretwinovosadskimadvokatimaM. J. (67) izLoznice,o~emusmopisali,ju~ejeodre|enpritvornakonsaslu{awakodde`urnogistar`nosudijenovosadkogVi{egsudaTatjane \ura{kovi} Punomo}nik o{te}enih advokat, Qubomir Apro izjaviojedasuseuovomslu~ajusteklielementiizakrivi~nodeloizazivawa,rasneiverske mr`weinetrpeqivosti,jerjeozbiqnaizre~ena prtwakojaseodnsosilanawegovunacionalnupri-

padnosttenajaviodapovodomovogasledireagovawe jevrejske zajednica, a oglasi}e se i advokaska komora. -Ovojeataknaprofesijuipritisaknapravosu|e,pajeoovomobave{tenaAdvokatskakomora SrbijeiVojvodineikaopredsednikVi{egsudau NovomSadu.^ovekjeizgubiosporipoku{aoda re{iproblemnanedozvoqenna~initimevr{i pritisaknapravosu|e-istakaojeApro. M.V.


10

svet

subota16.mart2013.

SAJBERRATNAKOREJSKOMPOLUOSTRVU

LiKe}iangnovipremijerKine

Ju`naKorejanegirala optu`beSevera PJONGJANG: Severna Koreja optu`ilajeSeuliVa{ingtonda sajber napadima ometaju wen internetservis.Uprekidusubilii glavni servisi severnokorejskih medija.NijetajnadaSADimarionetski re`im Ju`ne Koreje masovno ja~aju sajber snage kako bi poja~ale subverzivne aktivnosti i sabota`e protiv NDR Koreje”, prenelajesevernokorejskadr`avnaagencijaKCNA. U vesti agencije KCNA se ka`edase„intenzivniiuporninapadivirusimanainternetoperatere doga|aju svakodnevno” u SevernojKoreji.

StranciuPjongjangusujavili danijebiomogu}pristupinternetu u sredu i ~etvrtak. Kompanijasasedi{temuBangkoku,koja je operater severokorejskog interneta,potvrdilajedajebilohakerskihnapada,alidamre`asadaradinormalno. Ju`naKorejajenegiralaoptu`be severnog suseda, a predstavnici ameri~kih vojnih snaga nisu`elelidakomentari{uoptu`bePjongjanga. Optu`baSeverneKorejedolaziuvremepove}anihtenzijadu` dobroutvr|enegranicesajugom, poslesankcijaUjediwenihnaci-

ja zbog atomske probe koju je izvela Severna Koreja i velikih manevaranajuguzakojePjongjang ka`e da su maskirane pripreme agresijenaNDRKoreju. Severna Koreja je zapretila nuklarnim ratom Sjediwenim Dr`avamakaoodgovoromzauvo|ewesankcija,aovenedeqejepotvrdilaidajeraskinula60godinastaroprimirjekojimjeokon~anKorejskirat1953.godine.Ju`na Koreja tako|e optu`uje Sever da {iri virusima zaga|ene softvereiizvodihakerskenapade na wene dr`avne i poslovne sajtove.

PEKING: Svekineski narodnikongresju~ejeformalnoizabraoLiKe}iangazanovogpremijera, postavqaju}i pravnika i doktora ekonomskih nauka da vodidrugunajve}uekonomijunasvetuio`iviwenrastkrozpotro{wu sve bogatijeg dru{tva. Li (57)}enatompolo`ajuzameniti Ven\iabaoakojiodlaziupenziju. Skoro 3.000 delegata okupqenih u Velikoj palati naroda u centruPekingaglasalojezaLija i time zavr{ilo proces prenosa vlastinamla|ugeneracijupoliti~ara,{toseuKinide{avasvakihdesetgodina. Samo tri delegata kineskog parlamentasuglasalaprotivizboraLija,a{estjebilouzdr`a-

VATIKANPORI^ENAPADEPROTIVPOGLAVARAUVEZIS„PRQAVIMRATOM”

Lombardi:Papanikad nijebiooptu`en VATIKAN: Vatikanjeju~enegirao da papa Frawa nije stao u odbranu qudskih prava za vreme vojnogre`imausvojojrodnojArgentini od 1976. do 1983. godine, perioda poznatog pod nazivom „prqavirat”. „Nikada nije postojala pouzdana,konkretnaoptu`baprotivwega”, rekao je portparol Vatikana Federiko Lombardi, dodaju}i da papanikadanijebiooptu`enida ovakve optu`be iznose „anticrkveni levi~arski elementi koji ponavicinapadajucrkvu”,javioje Bi-Bi-Si. HorheBergoqo,novipapaFrawa,predvodiojeargentinskejezuitezavremevojnehunte.Onjeuto vreme,kaoidrugilatinoameri~kisve{tenici,moraodaseizbori, s jedne strane, s represivnim desni~arskimre`imom,a,sdruge, sapokretomuokvirucrkvekojije nagiwao ka politi~kom aktivizmulevice.Jednaodoptu`biprotiv wega ti~e se slu~aja dvojice jezuitaiz1976.godine,kojejeotela vojna vlast u Argentini i mu~ilapetmeseci. Bergoqa,kojijeutovremebio pokrajinski crkveni stare{ina,

Frawa,aneFransisko Prvi latinoameri~ki papa u posledwih 1300 godina Rimokatoli~kecrkveHorheMarioBergoqozva}esejednostavnoFrawa,bez dodatka Prvi sve dok neki wegov naslednik u budu}nosti ne uzme istoime.OdlukaBergoqadapostaneprvipapapoimenuFrawaveomajezna~ajnazaRimokatoli~kucrkvu.Onje,naime,izabraoime po uzoru na Frawu Asi{kog (na italijanskom Francesco d’Assisi), osnova~a fraweva~kog reda u 13. veku i simbol je asketizma. Ime imakoreneulatinskomjezikuinafrancuskomiengleskomglasi Francis.Unema~komjeovoimeFrancuskusilisamoFranc,uitalijanskomiruskomjeFran~eskoiliFrancisko,u~e{komFranti{ek,uma|arskomFerenc,dokjeusrpskomFrawa.

pojedinci su optu`ivali da nije za{titiojezuiteodhap{ewa,aon je u vezi sa ovim slu~ajem saslu{anusvojstvusvedoka2010.godine. Autorizovani biograf novog papeSer|oRubintvrdidajevo|a jezuita „preduzeo vanredne, tajne mere”dabispasaouhap{ene. Druga optu`ba odnosi se na to da sada{wi papa nije pomogao da seprona|ebebajedne`enekojaje kidnapovanakadajebilaupetom mesecu trudno}e i ubijena 1977. godine. Bergoqo je 2010. godine posvedo~io da je za kra|e beba saznao tekdostavremenanakonpadavojnogre`ima,{tomnogiosporavaju.Pozvani~nimpodacima,u„prqavomratu”ubijenoje13.000qudi,amnoge`rtvebilesutrudnicekojesusepora|aleutajnimporodili{tima. Nijepoznatta~anbrojbebakojesuukradeneodlevi~arskihaktivistakojisumu~eniuzatvorimautovreme,aligrupezaqudska pravatvrdedaihjebiloblizu500 idasutadecaposleodgajanauporodicama bliskim tada{wem re`imu.

Almodovar:Papadaukinecelibat iomogu}igejbrakove RIM: Proslavqeni {panski rediteq PedroAlmodovarpozvaojepapuFrawudadozvoli`enamadabudusve{tenice,daukinecelibateiomogu}i`enidbusve{tenstva. „Daju}i {ah-mat celibatu, nestalo bi svo sramotnoseksualnozlostavqawe”,poru~ioje rediteqkojijepapupozvaoidasve{tenicima omogu}ibrakusvimkombinacijamakojih,kakojerekao,imasvegatri-mu{karac-`ena,`ena-`enaimu{karac-mu{karac.

Almodovar,kojise{kolovaouverskoj{koli,smatradajenovipapauznakukontinuieta Rimokatoli~kecrkve{to,kakoka`e,nijedobro.AlmodovaruRimupromovi{esvojunajnovijukomediju“Usputniqubavnici”,apovodom crkveka`edajewenglavniizazovdanasdapostaneogledalosavremenogsveta,anedaseod wegaudaqava.Ina~e,Almodovarovfilm„Usputni qubavnici”, u kome uloge tuma~e PenelopeKruziAntonioBanderas,zabavnajeko-

dnevnik

medija u kojoj razdragana grupa putnika, me|u kojima ima nekoliko homoseksualaca, doznaje dajeavionkojimletezaMeksiko,uopasnosti. Ube|enidajekrajneminovan,poveravajujednidrugimasvoje`ivote,problemeiposledwe `eqe.“Filmjeprili~nojasnametaforadana{we[panije,putovawebezdestinacije.Realnostjejo{neizvesnijajerseneznako}enas vozitiikako}emosleteti”,rekaojeAlmodovar,prenelajeitalijanskaagencijaANSA

no. Nakon objavqivawa rezultata,Lijeprimio~estitkeodpredsednika Sji \inpinga, koga je parlamentju~epostavionatomesto.Nakontogamujepri{aowe-

govpredhodnikVen\iabaoiwih dvojica su razmenila nekoliko re~i, {to je direktno prenosila televizija. DokjepredsednikSjivrhovni politi~kivo|auzemqi,Lipredvodi Dr`avni savet ili vladu i zadu`en je za sprovo|ewe dr`avnepolitikeiposebnoekonomije. OdLijaimla|egeneracijerukovodilaca sada na vlasti o~ekuje sedapreduzmuozbiqnijereforme u privredi i dru{tvu, ili bi semoglisuo~itisaizlivimanezadovoqstva i neredima. U govorima na posledwem partijskom kongresureformesubilakqu~na re~zaizlazakizkrizesusporavawem privrede i sve ra{irenijomkorupcijom.

UKRATKO Susretborbenih lovaca VA[INGTON: Iranski borbenilovacpoku{aojedaspre~i letameri~kebespilotneletelicedron,alijeodtogaodustaokadasusepojaviladvaavionaameri~kog vazduhoplovstva, saop{tiojePentagon. Prema saop{tewu, nije bilo vatrenog okr{aja izme|u iranskog i ameri~kih aviona. Kako navodiPentagon,incidentsedogodio u me|unarodnim vodama, i premaAFP-upokazujekakojelakodazbogvarnicedo|edosukoba dvezemqe.PortparolPentagona XorxLitlrekaojedaseujednom trenutku iranski avion F-4 na{aonaoko25kilometaraoddrona koji se nalazio u rutinskom osmatra~komletu. Sli~nosedogodiloiunovembrupro{legodine,kadajeiranskilovacpucaonaovuvrstuletelicu, {to je prouzrokovalo o{tarprotestSAD.Mesecdana nakon toga, Iranci su uspeli da sedokopaju{pijunskedronletilice „Sentinel” po{to je pala nateritorijutezemqe.

Vujanovi} prozivaLeki}a PODGORICA: Predsedni~ki kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Filip Vujanovi}pozvaojeprotivkandidataMiodragaLeki}adaseizjasni o pitawima nezavisnosti Crne Gore,u~lawewuuNATOiodnosimasaKosovom.Vujanovi}jena tribini u Kola{inu rekao da Leki}nemastavotatripitawa, kaoidaneuspe{nopoku{avada balansira izme|u politika koje zastupaju lider Nove srpske demokratije Andrija Mandi} i predsednik Pokreta za promene Neboj{aMedojevi}. „Ako saop{ti stav blizak Mandi}u-zameriseMedojevi}u, aakosesaop{tistavblizakMedojevi}u-zameriseMandi}u,takodajenawegavelikamuka“,na-

veojeVujanovi}.OnjepozvaoLeki}a da se konkretno izjasni da li je za ~lanstvo Crne Gore u NATO.„Nekaka`e-dailine,da znamo{tamisli“,rekaojeVujanovi}.

Novivoznipark ZAGREB: Vlada Hrvatske obnavqa dr`avni vozni park sa 1.742vozilakojako{taju265,521 milionakuna.Javnipozivzanabavkuputemoperativnoglizinga objavqen je na stranicama Dr`avne kancelarije za centralne javne nabavke. Opozicija je, o~ekivano,vestdo~ekala„nano`”i poru~ilavladikakoje„o~itoda ne`ivesviuistomvremenuina istom mestu”, pi{e portal „Indeks.hr”. „Nijevremezatakoskupenabavke”, poru~uje laburist NikolaVuqani}iocewujeda„ova Vlada deluje ~isto autisti~ki, jer qudi protestuju, nisu mesecima dobili platu, a oni non{alantno raspisuju tender za vozila”.

Bombaod 7,8tona KABUL: Avganistanska obave{tajnaagencijasaop{tilada je otkrila 7.800 kilograma eksplozivaujednomkamionu.Daje eksplodirao, razneo bi sve u pre~niku od 1,5 kilometara. Tim eksplozivom je, kako je saop{tila avganistanska obave{tajna agencija, bio planiran napadunaseqenomdeluKabula. Napad je planirala mre`a Hakanisasedi{temuPakistanui talibanske vo|e, saop{tio je Nacionalni direktorat za bezbednost(NDS),prenelajeagencijaAFP. Portparolobave{tajneagencije [afikulah Tahiri rekao je da je eksploziv prona|en pre tri dana, skriven u vre}ama za cement u kamionu u isto~nom predgra|uKabula.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI BARAKOBAMA Ameri~kipredsednikBarakObamaizjaviojedabi Iranubilopotrebnookogodinudanadarazvijenuklearnooru`je,alidaSADraspola`uzna~ajnimmogu}nostimadaspre~edasetodogodi.„Mislimodabi Iranutrebalookogodinudanadarazvijenuklearno oru`je,ao~iglednone`elimodasena|emouprevi{e rizi~nojsituaciji”,kazaojeObamazaizraelskutelevizijuuo~iposeteIzraelu.

JANEZJAN[A Odlaze}i slovena~ki premijer Janez Jan{a izjaviojedajewegovavladaza13mesecipre{lanajte`ideoputapremaizlaskudr`aveizkrizeiporu~ioda}eostatiupoliticiuprkossvimpritiscima iaferama,zakojeka`edasumupodmetnute.”Nova vlada nasledi}e situaciju u kojoj je ve}i deo onoga {tojepotrebnodaSlovenijaiza|eizkrizeve}u~iweno”,rekaojeJan{a.

FRANSOAOLAND PredsednikFrancuskeFransoaOlandrekao jeju~edaimagarancijesirijskeopozicijeda}e svo oru`je koje im eventualno ubudu}e bude isporu~enozaborbuprotivBa{araal-Asada,zavr{itiupravimrukama.„[toseti~eisporuke, dabismodalipozitivanodgovoropozicijamora da pru`i sve neophodne garancije”, rekao je OlandnakrajusamitalideraEUuBriselu.

[ANGAJCIZBOGMRTVIHSVIWAURECISTRAHUJUODZARAZE

Le{inezaga|ujuvoduzapi}e? [ANGAJ: Broj mrtvih sviwa prona|enureciizkojeseuzima vodazapi}estanovnika[angaja pove}an je na 7.545 nakon {to su sanitarni radnici ju~e iz vode izvuklijo{944le{ina. Gradskevlasti[angajastalno uveravaju23milionastanovnika kineskogfinansijskogitrgovinskogcentradajevodazapi}ebezbedna.Zgro`eni[angajci,me|utim,idaqebrinuzbogmogu}ezarazevodeiru`nihscenanate~enih sviwskih tela koja trunu u reciHuangpu. Veruje se da su uginule sviwe ba~ene u reku u susednoj provincijiXe|iang,velikomcentruuzgajawa sviwa, ali zvani~nici iz teoblastinegirajudajetoizvor zaga|ewa. Zbog pojave velikog broja uginulih sviwa, sanitarne vlastiipolicijasupoo{trilei kontrolupijacakakobisespre-

Sanitarciju~eizvuklijo{944le{ine

~ilaprodajamesauginulih`ivotiwa potro{a~ima, prenele su agencije. Kineski dr`avni mediji su ju~ejavilidajejedanvelikiuzgajiva~ sviwa iz \iasinga, u provincijiXe|iang,priznaobacawe

uginulih`ivotiwaurekuidaje podistragom.Mrtvesviweureci kojaprolazikrozcentargradane samodasuprivukleme|unarodnu pa`wu i dovele u pitawe ugled [angajakaonajnaprednijegkineskoggrada,ve}suopetukazalena

lo{epropiseokontroliproizvodwemesanafarmama. Takojeuzrecikla`uuqazakuvawe,otrovnihhemikalijaumleku za bebe, falsifikovanih medikamenata, u seriji skandala i sviwsko meso u Kini izazvalo ogromnuzabrinutostqudi. SviwskomesouKinipredstavqa 64 procenta ukupne proizvodwe mesa u zemqi, a gradsko stanovni{tvosasvedebqimnov~anicimajepojelo20,6kilamesa poosobiu2011. [angajski skandal s mrtvim sviwama u reci zabrinuo je sada qude i iz drugih krajeva zemqe jer iz iskustva znaju da proizvo|a~i mesa nekada prodaju i meso uginulih`ivotiwa,umestodaga uni{tavaju, u nedostatku o{tre kontroleizbognedovoqnostrogihzakonaobezbednostihrane. (Tanjug)


kultura

dnevnik

subota16.mart2013.

11

ВЕЧЕРАСПРЕМИЈЕРАПРЕДСТАВЕ„ЗЕКОЗЕКО” УКИКИНДИ

Социјалнадрамананачин фантастичнекомедије У Народном позоришту у Кикинд вечерас ће премијерно бити изведена представа „Зеко зеко“ Колин Серо, у режији Александра Божине. То ће бити четврта овосезонска премијера у кикиндском позоришту. Редитељ млађе генерације Александар Божина у Кикинди је пре две године режирао представу „Смрт и девојка“ Аријела Дорфмана. Колин Серо је, попут Дорфмана, шире познатија због филма, америчке екранизације француске комедије „Три мушкарца и беба“, а Божина је рекао да је читајући текст „Зеко зеко“ у њему видео кикиндске глумце. „Зеко зеко“ је, како ауторка дефинише, прича о ванземаљцу или некој другој звезди, а Божина објашњава да је то бајка за одрасле, фарса, али и сатира, актуелнија него икад. Иако звучи као тешка социјална драма, у суштини је реч о комедији, чак и са елементима научне фантастике. - То је прича о породици с дна која преживљава у врло малом,

скученом про стору. Ликови су шаролики и налазе се у разним комичним ситуацијама. Свет који их притиска и стално им куца на врата, иако је комад писан 1985, веома подсећа на данашњицу. Оно што је тада било претеривање, економска криза, пропаст фи-

нансија, данас је реализам – изјавио је редитељ. Осим што је у раду ангажован практично целокупан технички и уметнички потенцијал позоришта у представи играју и гости: Јелена Шнеблић из зрењанинског позоришта, Милан Вујић из Позориштанцета „Лане“ и Нина Лазаревић, глумица из Београда. Они су придружени ансамблу који чине: Никола Јоксимовић, Марко Гверо, Бранислав Кнежевић, Славољуб Матић, Ђорђе Марковић, Марина Воденичар, Бранислав Чубрило, Драган Остојић, Миљан Давидовић, Марија Остојић, Јожеф Поцик. Необичну сценографију од картона креирао је Саша Ивановић, костимограф је Мирна Илић, а дизајн звука потписује Александар Ваци. Након премијере у кикиндском позоришту најављују почетке припрема за 63. фестивал професионалних позоришта Војводине, који ће бити одржан од 15. до 21. И.Б. априла.

ОКРУГЛИСТООМИРОСЛАВУАНТИЋУУКЦНС

Заборављенемисаоне претпоставке У оквиру манифестације „Антићеви дани“, која шесту годину подсећа на песника и мултимедијалног уметника Мирослава-Мику Антића, јуче је у Културном центру Новог Сада одржан округли сто на тему „Издајство лирике- мисаоне претпоставке рапсода равнице“. О мање познатим сегментима Антићеве поетике говорили су Не-

ћем, резиме јучерашњег округлог стола, на коме се могло чути и да је за данас култни „Плави чуперак“ Антић једва нашао издавача, а прва га је одбила Матица српска . О Мирославу Антићу углавном се размишља и говори у стереотипима: да је био боем, рапсод равнице, песник из читанки и споменара, а мало се ко бави изразито

сивности (између осталих, у збиркама „Савршенство ватре“, „Боје и речи“, па и у првој-„Испричано за пролеће“). Разумео је друге песнике, био је преводилац, па је тако са Ференцом Фехером заједнички написао српско-мађарску песничку збирку. Имао је глас трибуна који је говорио за нас, и у име свих нас. Миро-

БеоградскифестивалигрепредстављенуВладиВојводине

ПОЈЕДИНЕ ПРЕДСТАВЕ СА БЕОГРАДСКОГФЕСТИВАЛАИГРЕ ИОВЕГОДИНЕУВОЈВОДИНИ

ИталијанииИзраелци уНовомСадуиПанчеву Јубиларни 10. Београдски фестивал игре, који ће бити одржан од 5. до 19. априла, и ове године ће моћи да прате делом и Војвођани, јер ће поједине представе гостовати и у Покрајини. У Културном центру у Панчеву ће 6. априла плесна компанија Нива Шенфилда и Орена Лаора из Тел Авива (Израел) изве сти представу „Брод лудака“, а на сцени Српског народног позоришта у Новом Саду ће 18. априла гостовати италијанска трупа „Мађоданца“ из Фјорентина, с три кореографије. Већ шест година Влада АП Војводине и Београдски фестивал игре (БФИ) сарађују на овај начин и заједнички реализују фестивалске програме, подсетила је на јучерашњој конференцији у Новом Саду директорка БФИ Аја Јунг, најављујући овај фестивал, његов програм, и гостовање две поменуте представе, потпуно различите по жанру. „Брод лудака“ је, по њеним речима, веома ангажована представа пле сног театра која тера на размишљање, а „Мађоданца“ долази с три балета на музику Перголезија, Вивалдија и Стравинског, у различитим кореографијама светски познатих

аутора Франческа Вентриље, Ангелина Прељоцаја (Прељокажа) и Андониса Фониадакиса. На Европски културни контекст у овој представи указала је директорка Италијанског института за културу, уједно и координаторка за подручје Балкана и саветница за културу при Амбасади Италије Сира Миори, подсећајући да ова три кореографа долазе из различитих европских земаља (Италија, Француска и Грчка), да су радили кореографије на европску музику од барока, до 20. века, и савремене музике композитора Стефана Роја француско-канадског порекла. - Десети Београдски фестивал игре је пред нама, и за јубилеј смо припремили монографију у коју је „стало“ 120 продукција које смо у ових десет година довели пред домаћу публику. Игра је постала омиљена форма и за нашу публику, а успела је да привуче и институције – напоменула је Аја Јунг. Покрајина препознаје овај фестивал као једну од најзначајнијих манифестација и подржава вредност која траје већ једну деценију, истакао је потпредседник

Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић, најављујући даљу подршку и проширење ове сарадње. Уз напомену да су поно сни партнери Београдског фестивала игре од самог његовог оснивања, на који су доводили израелске плесне трупе и уметнике, други секретар Амбасаде Израела Ејал Наор истакао је задовољство што и овог пута долазе признати уметници, а такође је рекао да је веома значајно што ће они гостовати у Панчеву, јер је то добар начин да се повежу људи из Израела и Србије. Извођење представа Београдског фе стивала игре у Новом Саду управник СНП – а Александар Мило сављевић сматра значајним, јер на атрактиван и едукативан начин подржавају линије репертоара овог театра које негују како савремену, тако и класичну игру. Карте за новосадско гостовање представе трупе „Мађоданца“ већ су у продаји на благајни Српског народног позоришта и стају 400 динара (балкон), и 600 и 800 динара (партер). Н. Пejчић

ВЕЧЕРАСНАКОНЦЕРТУУСИНАГОГИ

Свира„Оркестарбезграница” СаразговораоАнтићевомделууКултурномцентруНовог Сада

над Шапоња, Ђорђе Д. Сибиновић (овогодишњи добитник награде „Мирослав Антић“), Драшко Ређеп, Љиљана Шоп и Ђезе Бордаш. Разнородно и вредносно богато Антићево стваралаштво данас се у мањем делу слави, а у већем-заборавља, а манифестација која чува његово име, не бави се суштином Микине уметности. То је, у најкра-

мисаоним компонентама његове поезије. Његови светови често су , и у животу и у поезији, били звездани простори небеса. У својој кући у новосадској улици Михала Бабинке број 1, Мика је имао телескоп (као и Змај у својој, у Сремској Каменици). То огромно и хладно беспуће Антић је претакао у стихове изузетне снаге и рефлек-

слав Антић - човек и уметник коме ни небо није било граница, чуло се јуче у КЦ НС. И некако се, 27 година након смрти Мирослава Антића, жалосно остварује оно што је рекао душебрижницима, својим савременицима. „О мени се најлепше брину они који ме остављају на миру“. Р.Лотина

УИЗДАЊУ„ЛАГУНЕ”

МемоарскапрозанобеловцаМоЈена Издавачка кућа „Лагуна„ недавно је објавила „Промену„, мемоаре Мо Јена, добитника Нобелове награде за књижевност 2012. Кроз ово језгровито дело које обухвата значајан период модерне кинеске историје (од 1969. до 2009. године) Мо Јен из перспективе обичних људи сагледава најзначајније догађаје који су обележили модерну кинеску историју. Паралелан ток митолошке и историјске перспективе који је карактеристичан за његов књижевни опус у овој мемоарској прози рефлектује се паралелом између личног и општег - Јен уједно приказује и себе и Кину, и судбину целог народа и сопствену судбину кроз призму личне идеологије и идеологије режима. За разлику од већине дела с историјском тематиком

која нам долазе из Кине, а која се стриктно држе хронологије политичких догађаја, „Промена„ пред-

ставља „народну„ историју полазећи превасходно од узрока у којима су друштвена кретања заснована, а не од последица у која су проистекла. Концентришући се на догађаје из свакодневице малих људи, Мо Јен успева да удахне живот историји описујући утицај социокултуролошких тектонских промена на просечног кинеског грађанина, наводе у „Лагуни”. Мо Јен, чије је право име Гуан Мо, рођен је 1955. године у сељачкој породици. Родитељи су га, из предо строжно сти, научили да не говори када је ван куће. Због тога је изабрао псеудоним чије је значење „онај који не говори”. Критичар „Паблишерс виклија„ рекао је за целокупни Јенов опус: „Да Кина има Кафку, то би могао бити Мо Јен„.

„Но бордерс оркестра“ (Оркестар без граница), састављен од најбољих младих, професионалних музичара у региону, наступиће вечерас у Синагоги с почетком у 20 часова, под диригентским вођством Премила Петровића, уметничког директора овог оркестра. Солиста ће бити познати гитариста Един Карамазов. На програму су „Класична симфонија“ Сергеја Прокофјева, „Иберија“ Исака Албениса / Леа Брауера, „Коњи Св. Марка“ Исидоре Жебељан и „Игре из Галанте“ Золтана Кодаља. Улазнице стају 700 и 500 динара и купују се два сата пред почетак концерта у холу Синагоге. - „Оркестар без граница“ је званично креиран у Београду. У присуству званичника Европске асоцијације фестивала, 23. октобра 2010. лидери фестивала и музичких институција региона договорили су се о оснивању овог оркестра. После аудиција у различитим градовима, марта 2011.формиран је оркестар који чине између 80 и 100 младих професионалоних музичара, најбољих свирача у региону. Њихова прва мисија започиње извођењем Малерове Друге симфоније (Ускрснуће) на летњим фестивалима, а наставља се током октобра концертима у региону и главним музичким центрима: у Бриселу, Паризу и Берлину – подсећају Музичкој омладини Новог Сада. Жеља је била да се оформи регионални профе сионални сим-

ГитаристаЕдинКарамазов

фонијски оркестар и да се креира пројекат који позива на нову врсту комуникације. „Друштвени аспект пројекта остварује се кроз деконструкцију стереотипа, превазилажење национализма, расизма, ксенофобије, хомофобије, крвавог наслеђа из прошлости, одно сно кроз афирмацију културних вредности које су у потпуном расулу у овдашњим транзиционим друштвима. Са свом свешћу о прошлости – НБО (Но бордерс оркестра) није југоносталгичан пројекат. Напротив, он је у потпуности окренут будућности“. Инспирација за овај оркестар је „West-Eastern Divan Orchestra“ (WЕДО), који су основали диригент Данијел Баренбојм

и па ле стински интелектуа лац Едвард Саид, и у коме свирају заједно израелски и палестински музичари. - Музичари који су прошли кроз искуство рада у овом орке стру изашли су промењени и као музичари и као људи. То желимо и нама! Не ради се о уклањању међусобних разлика или некој наметнутој хармонизацији, већ о искуству да разлике не морају да значе конфликт, да разлике међу људима значе богатство. Граница је друго име за предрасуду. НБО је позив да се свира преко граница подразумеваног и уобичајеног и да се слуша без предрасуда – кажу оснивачи орке стра. Н. П-ј.


12

vOJvOdinA

subota16.mart2013.

dnevnik

НОВИПРОИЗВОДЛАКОНАЛАЗИТРЖИШТЕ

На сушени парадајз око бацили иИталијани

„Фрезенијусови”погонибићекаоониуНемачкој

ДЕЛЕГАЦИЈАФАРМАЦЕУТСКЕИНДУСТРИЈЕ ИЗИТАЛИЈЕУВРШЦУ,АНЕМЦИВЕЋГРАДЕ

Упланунови индустријскипогони

ВРШАЦ: Давно присутне планове о јединственом центру фармацеутске индустрије Србије у Вршцу,чији су зачетници били челници концерна „Хемофарм“ пре десетак година, и даље челници локалне самоуправе желе да реализују. У четвртак је у Градској кући био састанак општинских челника са делегацијом италијанске фармацеутске индустрије и медицинске опреме из региона Лацио. Ту је било представника из 12 фирми које се баве најсавременијом технологијом у биомедицинској индустрији и по томе су су чувени у Европи и целом свету. Гости из Италије били су импресионирани оним што Вршчани планирају у реализацији пројеката изградње индустријских погона из програма фармацеутске индустрије.

Овде је већ подигнут погон „Lam East“,ту је и немчки „Фресенијус“ са програмом средстава за дијализу, који оведе гради нове капацитете производње. Председник општине Чедомир Живковић је упозано госте о плановима и повољним условима за инвестирање страних компанија у овој општини.Истакао је и да у Вршцу има подоста празних хала и других пословних простора у којима би уз мала улагања могли да крену индустријски програми. Наравно велика предност овог града је и бројна стручно квалификована радна снага.Представници Технолошког парка су рекли да почетак пројекта „Бизнис инкубатора“ представља добру шансу за мала и средња предузећа. Р.Јовановић

КИКИНДА: Кикинђанин Дејан Угрешић, једини појединацу Војводини,а вероватно и у Србији,производи сушени парадајз.Ова новина на тржишту може да донесе добру зараду,а идеју о овом производу Угрешићу је пала на памет,након што је узорак добио из Словеније. -Након што је узорак стигао, пожелео сам да покушам да направим сушени парадајз. Прошле године у јуну засадио сам одређен број биљака у својој башти и део парадајза сам ставио на сушење. Осушио сам најпре неколико килограма, да видим како ће тећи процес и када сам видео да сам добио исти производ,као узорак из Словеније,започео сам озбиљнију производњу.На крају сезоне имао сам сушени парадајз,који сам представио на манифестацији„Дани лудаје” у Кикинди, а пре тога сам на ПољопривредномсајмууНовомСаду освојио златну медаљу за квалитет сушеног парадајза. Како је време пролазило, за Дејана Угрешића чула су многа предузећа,која су одмах била заинтересована за откуп овогпризвода.Најновија понуда стигла је од једне италијанске фирме у Лесковцу, која се бави искључиво производњом сушеног парадајза. . -Пре десетак дана добио сам понуду из Лесковца, а пре тога посало сам им узорак свог производа.Они су сушени парадајз, који сам им послао,анализирали

и задовољни су резултатима.Понудили су ми сарадњу, а њихов производ пакује се у тегле и намењен је извозу. Фирма из Лесковца тражи огромне количине

шеног,што свакако није довољно да се подмири овдашње тржиште, а камоли страно. Зато је проширивање производње неопходно.

Осми фестивал луткарства БЕЧЕЈ: Заједница војвођанских мађарских педагога са седиштем у Малом Иђошу одржаће данас у Бечеју Осми фестивал луткарства. Представиће се укупно седам представа, од којих три на српском и четири на мађарском језику, из Бечеја, Кањиже и Сенте. Домаћин овогодишњег фестивала је Дечји вртић „Лабуд Пејовић“у бечејском Доњем граду, Републиканска улица 133,а почетак је заказан за 9сати. В.Ј.

„Ескадрила” поклонила играчке ГОСПОЂИНЦИ: Мотоклуб „Ескадрила„ из Госпођинаца поклонио је дечјем вртићу у Госпођинцима већу количину играчака које су ови вредни активисти прикупили током своје хуманитарне акције у време одржавања традиционалне „Зимске мото-журке„ Такође,значајну количину одеће и обуће,„мотораши„су уручили локалној организацији Црвеног крста. З.Ср.

ДејанУгрешић:идецаволедагрицкајусушенипарадајз

сушеног парадајза, што ће ми у наредном периоду бити прави изазов. Сама производња није једноставна и морате да будете јако пажљиви,јер и најмања грешка може да угрози читаву производњу – додаје Угрешић. Размера јеједанпрема 10.Дакле, од 500 килограма свежег парадајза,добија се 50килограма су-

- Нашао сам парцелу на којој ћу засадити озбиљнију количину парадајза. Направићу и већу количину сушеног парадајза,па ћемо да видимо. Не бојим се за продају, јер је овај производ новина и мислим да би се могао пласирати и на нашем тржишту. Сушени парадајз постајесвепопуларнијиназападу. А.Ђуран

РецитаторизаЗонскусмотру АПАТИН: На општинској смотри рецитатора, на којој је учествовало 52 ученика свих узраста, изабрани су они који ће представљати Општину на Зонској смотри.Међу десет ученика од првог до четвртог разреда основних школа најбољи рецитатори су Милица Дабић,Жока Кратпфил и Никола Ба-

раћ, а међу старијим основцима Ана Бачић, Валентина Толди и Маријана Босанчић. Међу 19 средњошколаца,који су учествовали на општинској смотри,на Зонску смотру стручни жири је упутио Милана Новаковића,Сању Марјановић и Немању Лакића. Ј.П.

Премијера филма „Стак” ЗРЕЊАНИН: У Културном центру Зрењанина данас ће,у 18 часова, премијерно бити приказан филм “Стак”, чији је аутор седамнаестогодишњи Зрењанинац Коста Јокић.“Стак”је српски графити филм,који је сниман пуне три године у неколико градова Србије, између осталог и у Зрењанину. У филму осим цртања графита могу се видети и играни делови у којима се аутор припрема за свој графички перформанс. Аутор каже да овим филмом није желео да прикаже само своје радове, већ и да приближи и покаже људима како изгледа свет графита.Цена улазнице је 100динара. Ж.Б.

ЋУДЉИВАБАБАМАРТА ДОНЕЛАСНЕГ

Путари опет изненађени СУБОТИЦА: Снег је опет направио проблем путарима. Сви регионални и магистрални путеви које одржава компанија „Војпут„су проходни,рекао је Иван Сударевић из зимске службе. Северозападни ветар највише проблема стварао је на отвореном,односно на путевима ван града. -Наша механизација је уклањаласметове,који су достизали висину и до једног метра. На терену је било 36радних јединица -рекао је Иван Сударевић. Локални путеви и тротоари се чисте по приоритетима. Десет екипа ЈКП “Чистоћа и зеленило”из Суботице је радило на терену чистило путеве ка приградским насељима, попут Чантавира, Новом и Старом Жеднику, Ђурђину, облизаници око Суботице, Шупљаку, Палићу и Маковој Седмици. С.И.

ЦентарРуме

Саобраћајуспорен

РУМА:Снег који је интензивно пада од четврткапослеподне, створио је снежни покривач у румској општини и ставио у трећи степен приправности дежурне службе „Сремпута“. Ова зимска служба је на терену,соли и чисти све регионалне и магистралне путеве у румској општини, а диспечари овог предузећа нас обавештавају да ће механизација радити док сви путеви не буду проходни.У центру града,сви путеви су проходни,само је одвијање саобраћаја успорено.Јавно предузеће „Комуналац“је прек-

синоћ солило приоритетне путеве у граду и тако спречило појаву леда. Још увек нема потребе да се камиони за чишћење снега изводе на улице јер је снежни покривач низак.У ужем центру града екипа ЈП „Комуналац“задужена за чишћење тротоара је изашла на терен и заједно са појединим власницима локала очистила снег. Из штаба за ванредне ситуације румске општине апелују на грађане да прилагоде и смање брзину возила,да би се прилагодили новим, отежаним условима у саобраћају. М.Марушић

Снежнинаносина путевима СТАРА ПАЗОВА: Путеви у старопазовачкој општини су,с обзиром на снег који је од четвртка поподне навејао преко 20сантиметара,проходни,иако јак ветар отежава саобраћај јер на неким путевима, и магистралним и локалним, на завојима и деловима где нема кућа и у насељима, прави сметове. То отежава рад екипа и „Сремпута“као и локланим комуналцима ЈКП „Чистоћа“ који раде са девет машина.Како нам је саопштио руководилац службе „Сремпута“ у Старој Пазови Дејан Свирчевић, осам возила овог предузећа је непрекидно на терену од четвртка поле 16часова,прочишћени су путеви које ова служба има у приоритету, аутопут Београд

- Нови Сад и стари магистрални пут М 2-102 од Батајнице до Петроварадина,али ветар отежава и чишћење и одвијање саобраћаја јер брзо прави нове сметове.Како истиче Свирчевић,со је бачена на свим критичним тачкама,и за сада није било неких тежих проблема или незгода. И локални путеви у старопазовачкој општини су проходни,али и ту због ветра има проблема па су три возила ЈКП „Чистоћа“ које на чишћењу саобраћајница организује Дирекција за изградњу општине Стара Пазова у сталном раду. Више посла због снежних наноса било је на локланим путевима Стара Пазова - Војка и Војка - Нова Пазова код надвожњака,код желе-

зничке станице Голубинци,на путу према Марадику и Инђији и као и увек,на путу између Белегиша и Сурдука где је једно возило „Чистоће“стално ангажовано,а и друго је послато на испомоћ. Иако је пут очишћен,сметови које ветар наноси успоравају одвијање саобраћаја и на путу између Војке и Крњешеваца, ка излазу на ауто-пут Београд-Загреб. Како је ћудљива Баба Марта забелела насеља и атаре у овом делу Срема, било би добро када би и грађани очистили снег испред својих домова, као надлежни путеве, но очито је да су се многи ослонили на најаве метеоролога да овај снежни талас неће дуго потрајати. А.Мали


vojvodina

dnevnik

Лауреат Јожеф Фекете

СОМБОР: Поводом мађарског националног празника, 15. марта, знаменитом сомборском књижевнику, публицисти и новинару Јожефу Ј. Фекетеу, уручена је у Будимпешти награда „Јожеф Атила”, која се додељује за изузетан допринос књижевности на мађарском језику. Награда „Јожеф Атила” додељује се од 1950. године за изузетан допринос мађарској књижевности, а одлуку о додели, на предлог књижевних удружења, доноси актуелни министар културе Р. Мађарске. Сомборац Јожеф Ј. Фекете, који живи и ради у овом граду, је члан Мађарске академије уметности, а тренутно је новинар-дописник новосадског дневника на мађарском језику “Мађар со”. М.Мћ

Заседам савета 29листа

ЧОКА: Избори за чланове савета месних заједница у чоканској општини одржаће се сутра, а у поступку кандидовања било је прилично велика заинтересованост. У седам месних заједница за чланове Савета изборне комисије верификовале су 29 листа, са 263 кандидата. Највише кандидатских листа је у Чоки, се где наклоност бирача настоје да придобије седам листа са 76 кандидата. У Санаду ће се бирачи опредељивати између шест листа на којима је 43 кандидат, док у Остојићеву, Падеју и Црној Бари на листићу ће се наћи по четири листе, а у Јазову су кандидати на три листе. Једино ће у Врбици грађани бирати чланове савета са једне листе. Бирачка места су отворена од 7 до 20 сати. М.Мр.

„Вишњик” уКултурном центру

РУМА: Представа „Вишњик“, по делу Антона Павловича Чехова у режији Дејана Мијача ће бити изведена данас, у Великој дворани Културног центра, у 19,30 часова. Ова представа Југословенског драмског позоришта изазвала је велико интересовање Румљана и карте су распродате много дана пре извођења. М.Мр.

НОВАПРОЦЕНАВРЕДНОСТИИМОВИНЕЗРЕЊАНИНСКЕПИВАРЕ

ЗИП ће морати да снизи цену

ЗРЕЊАНИН: Зрењанинска индустрија пива (ЗИП) до новог власника могла би евентуално да дође тек за неколико месеци. Одбор поверилаца и стечајни управник Драган Божић, наиме, наложили су нову процену имовине и по свему судећи пивара ће се продавати по нижој цени од раније установљене и у више сегмената. По претходној процени, имовина је вредела 188 милиона динара, а потенцијалним купцима нуђен је фабрички круг пиваре са магацинима, у непосредној близини центра града, затим шпиритана са помоћним објектима у Улици бригадира Ристића, два стоваришта са продавницама у Кикинди и Петровцу на Млави. Али, и скоро комплетна опрема за производњу пива – од казана, ферментора и пастеризатора, до резервоара и линија за пуњење. Последњи пут, крајем априла прошле године, на јавни оглас јавило се само предузеће “МК Комерц” које је за њу понудило четири и по пута мању цену од почетне, односно 41 милион динара. Пошто је понуда “МК Ко-

мерца” била нижа од половине процењене вредности, одлуку о евентуалној продаји зрењанинске пиваре једином заинтересованом купцу, сходно законским

бор је, међутим, одлучио да понуду одбије. А пошто је више него очигледно да пропали ЗИП неће бити продат по раније утврђеној цени,

ДвориштеЗрењанинскеиндустријепива

одредбама, могао је да донесе само Одбор поверилаца, на чијем челу је у то време био бивши правобранилац града Зрењанина Владимир Стоиљковски. Од-

одлучено је да се спроведе нова процена вредности имовине, после чега ће уследити расписивање продаје. По сазнањима “Дневника”, одлучено је и да се

посебно продају дистрибутивни центри, то јест продавнице, како би лакше био нађен купац, макар и за поједине делове фабрике. Једна од најстаријих српских пивара и један од првих индустријских погона у граду на Бегеју, деценијски бренд Зрењанина и његове привреде, непрекидно је производила пиво од 1745. до 2006. године. Приватизована је 2003. године, а нови газда - контроверзни војвођански бизнисмен Момчило Рајић, убрзо је прекинуо производњу и ставио катанац на ЗИП. Без посла је остало око 250 радника, који испрва нису могли да реше свој радно - социјални статус, пошто им газда није уплаћивао пензијско осигурање. Над пиваром је, на предлог града Зрењанина, јула 2010. године, након што је Рајић покушао да однесе производне машине, када је интервенисала и полиција, покренут стечајни поступак. Локална самоуправа је имала право да затражи стечај због дугова које је Рајић оставио граду и пореској управи. Ж.Балабан

АЛЕКСАНДАРВУЧИЋОТВОРИОСВЕТСКОВОЈНОПРВЕНСТВОУКРОСУ

Дефиле24екипе сачетириконтинента

АПАТИН: Први потпредседник Владе Србије и министар одбране Александар Вучић отворио је јуче на свечаности у Спортској хали апатинске основне школе 55. светско војно првенство у кросу. Након свечаног дефилеа 24 екипа војске са четири континента и са око 320 учесника, званични представник Међународног савета за војне спортовеЦИСМ уручио је орден Grend Officer Министру одбране Александру Вучићу за допринос развоју војног спорта., јачање мира и промовисање циљева и идеала садржаних у слогану ЦИСМ „Пријатељство кроз спорт“. Одликовани су и шеф делегације Републике Србије при Међународном савету за војне спортове, пуковник Драган Ђини и председник

УДРУЖЕЊЕ „БАНАТ-ТРИПЛЕКС КОНФИНИЈУМ”

Европске паре за пројекте с тромеђе КАЊИЖА: Осам војвођанских општина: Кањижа, Сента, Ада, Чока, Нови Кнежевац, Кикинда, Житиште и Нова Црња, са 68 насеља, заједно са локалним самоуправама по 37 насеља из Мађарске и Румуније, са тромеђе трију држава, укључено је у Удружење „Банат-Триплекс Конфинијум„ (БТЦ-ЕГТЦ) са седиштем у Морахалому, у Мађарској. На конференцији за новинаре у Информационом центру за развој потиског региона (ИЦР) у Кањижи, председник кањишке општине Михаљ Њилаш, који је и члан Председништва Удружења „Банат-Триплекс Конфинијум„, нагласио је да се ради о новом инструменту ЕУ, где се учлањују локалне самоуправе из више држава, са циљем да се директно преко удружења конкурише за средства ЕУ. При томе су пунопрвани чланови удружења из Мађарске и Румуније, а локалне самоуправе из Србије су придружени чланови, јер то не дозвољавају законски прописи и међународни уговори. ИЦР у Кањижи је административни и координациони центар у Србији за сарадњу са Удружењем „Банат-Триплекс Конфинијум„. - Наша локална самоуправа је од почетка укључена у рад удру-

subota16.mart2013.

жења и већ имамо конкретне резултате у оквиру ИПА пројекта прекоганичне сарадње, где је партнер БТЦ-ЕГТЦ-а Опште удружење предузетника општине Кањижа и надам се да ћемо наставити успешан рад - каже Њилаш. Опште удружење предузетника општине Кањижа као партнер у пројекту ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, у вредности 43.000 евра. Према речима члан Општинског већа Кањиже за ресор привреде Золтана Тудоровића ова средства су намењена за стручно усавршавање и учешће на међународним сајмовима у региону, а да би се пројекат могао спровести кањишка општина је обезбедила учешће од 19.000 евра. Тако ће се помоћи предузетницима да усаврше пословање и побољшају свој рад. ИЦР у Кањижи је административни и координациони центар у Србији за сарадњу са Удружењем „Банат-Триплекс Конфинијум„, а директор Роберт Фејстамер очекује успешну сарадњу у коришћењу средстава ЕУ на пројектима из разних области уз подршку локалних самоуправа. М.Митровић

апатинске општине др Живорад Смиљанић.Одликовање је уручио потпуковник оружаних снага Бахреина Abulhakeen M.Al-Shino. -Ми смо мала земља али великог срца и увек знамо како да дочекамо госте. Захваљујем се и вама Апатин-

цима на великој подршци овој манифестацији. То је само још један показатељ како и колики је утицај наше војске у свету. Наша земља је препознатљива на свим континентима, свуда је поштована, а ми треба сви да поштујемо војску као што је ви пошту-

јете у Апатину. Верујем да ћемо се сви више дружити и на тај начин дати допринос миру на свету- рекао је Александар Вучић. Представник ЦИСМ захвалио се домаћинима који су изузетно добро организовали ово међународно такмичење. -Изузетно сам пријатно изненђен гостољубивошћу људи и на пажњи којом су дочекани сви учесници и верујем да ће сарадња са Војском Србије и са домаћинима такмичења бити успешна и у будућностио- рекао је Shino. Такмичења екипа војске 24 државе одржаће се данас пре подне на стадиону ФК „Младост“ у Апатину од 10 до 13. часова. Ј.Прелчец

13

Куленијада уБачу БАЧ: У Градском парку у Бачу, у недељу ће бити одржана прва Куленијада. Учешће на такмичењу је најавило више искусних месара и кобасичара, тако да ће посетиоци имати прилику да пробају кулен и кобасице старих мајстора. Манифестација почиње у 10 часова, а бираће се најбољи кулен, кобасица и сланина у општини. Покровитељ манифе стације је општина Бач, а Туристичка организација општине и Ловачко друштво „Бач“ су партнери у организацији. За недељно такмичење организатори су обезбедили кување пасуља за све по сетиоце, припремљени су етно штандови, а наступиће и неколико музичких састава. Узорке кулена, кобасице и сланине оцењиваће стручни жири састављен од стручњака у производњи ових ме сних прерађевина карактери стичних за војвођан ско поднебље. Пријављени уче сници плаћају котизацију за такмичење 300 динара, а за најуспешније су организатори припремили вредне награде. С.Мр.

Брига будућим кадровима БЕЧЕЈ: У жељи да образовање и привреда нађу заједнички језик, да будући стручни кадрови брже и лакше дођу у могућност да стечено знање ставе у службу бечејске привреде, актуелна власт у највећој потиској општини и Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину потписали су ових дана Споразум о пословно техничкој сарадњи. - Ово је потез којим стварамо предуслове за општи развој наше општине- истакао је први човек бечејске општине мр Вук Радојевић.- Циљ нам је да у сарадњи с овдашњом привредом усмеримо младе суграђане да наставе школовање за оне профиле који су потребни бечејској привреди и кроз знање и искуство Техничког факултета у Зрењанину добијемо квалитетне стручне кадрове који ће по завршетку школовања бити препознати на тржишту рада. Ово је, уствари, добра основа за размену знања и искуства у складу с потребама бечејске привреде. Јер, бечејским студентима који се буду школовали на Техничком факултету у Зрењанину, омогућићемо да током лета стручну волонтерску праксу реализују у овдашњим привредним фирмама. В.Ј.


14

monitor

subota16.mart2013.

dnevnik

H o r o s k o p 16. mart 2013. OVAN 21.3-19.4.

Радни елан вас не напушта. Све штозапочнетеврлобрзоиефектно ћетеизавршити.Укућијепозитивна атмосфера, посебно с млађим члановимапородице.Финансијесе побољшавају.

BIK 20.4-20.5.

Веомастепозитивнииврлорасположенизакомуникацију.Боравак укућићевампријати.Сазадовољствомћетеобављатитекућепословеиприматипородичнепосете.Не претерујтесхраном.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Променљивог сте расположења. У појединим периодима дана повременоћевасобузиматисета.Међутим, креативни потенцијали су присутни, посебно у финансијама. Искориститешансу.

Пунистеновихпланова,поготово када је у питању материја. Срећне околности ће вас пратити. Велику помоћ можете очекивати и од блискогпријатеља.Лепоћетесепровестиуизласку.

Прилив енергије је очигледан, алисепозитивноосликаваинавашу ком уник ацију са окружењем. Време је да се позабавите својим статусом.Доброћетесеосећатина краћемпуту.

Потпуно сте сигурни у своје ставовеиживотнаусмерења,исвевишестичетеутисакдавашеокружењепочињедаихприхватанаправи начин. Добра комуникација са иностранством.

Zoran Delibos VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Радниистваралачкиеланвасне напушта. Бићете веома успешни у контактима с млађим особама из иностранства. На емотивном плану ћете бити задовољни јер вас партнеринспирише. Интелект вам је веома разигран, па су и ваше идеје веома интересантнеинеобичне.Акосепрепустите интуицији, можете их успешно реализовати.Очекујтепомоћпријатеља.

Породична ситуација постаје динамичнијаиподразумеваодређене активности, али ћете имати добру комуникацију и са партнером и са млађим члановима породице. Опуститесе.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Доброг сте расположења, посебноштознатедавампунотога,пре свега на пословном плану, иде у прилог. Изађите с пријатељем, одличанпроводјевишенегозагарантован.

Инадаљеваспратижељазапроменамаусвимживотнимсферама. Међутим,немапотребезажурбом. Данасуживајтеудобримодносима напослу,алиисачлановимапородице.

Бољегстерасположењапавамје појачана жеља за емотивном блискошћу.Наглашенијавамјеижеља заеротскимконтактом.Акостеслободногстатуса,обавезносеорганизујтезаизлазак.s

TRI^-TRA^

Кејт и Вилијам изабрали име за бебу V REMENSKA

Принц Вилијам и војвоткиња Кејт изабрали су име за своју нерођену бебу. Према писању страних медија, пар је решио да ћерку назове Елизабета Дајана Керол. Иако је било нагађања да ће прво име бити Дајана, у част принчеве мајке, пар сматра да је важно да се дете зове Елизабета, по Вилијамовој баки. Средња имена девојчица ће носити у част мајки својих родитеља, Вилијамове покојне мајке принцезе Дајане и мајке Кејт Мидлтон, Керол. Уз то, Елизабет је средње име Кејтине мајке, а Керол је латинска варијација имена Чарлс.

PROGNOZA

VIC DANA

Разведравање

Vojvodina Novi Sad

1

Subotica

2

Sombor

2

Kikinda

2

Vrbas

2

B. Palanka

1

Zreњanin

2

S. Mitrovica

2

Ruma

2

Panчevo

2

Vrшac

0

Srbija Beograd

1

Kragujevac

2

K. Mitrovica

0

Niш

1

Evropa

НОВИ САД: Хладно и углавном суво, мада је могућ краткотрајниснегпреподнеилисрединомдана.Ујутруоблачно,потом постепеноразведравањеисунчанипериоди.Дуваћеумеренсеверозападниветар.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература-6,амаксимална1степен. ВОЈВОДИНА:Хладноипретежносуво,мадајемогућкраткотрајни снег. Ујутру више облачно, током дана делимично разведравањеисунчано.Дуваћеумеренсеверозападниветар.Притисак изнад нормале. Минимална температура -7, а максимална 2 степена. СРБИЈА:Хладноипроменљивооблачноузпостепеноразведравање.Северозападниветарслаби.Притисакизнаднормале. Минималнатемпература-7,амаксимална3степена. Прогноза за Србију у наредним данима: Унедељуујутрујак мраз,потомсунчаноузпостепенпорасттемпературе.Идућеседмицерелативнотопло,узјакјугоисточниветарупонедељакиуторак,спролазнимнаоблачењемиповременомкишом. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА: Особама са цереброваскуларним и реуматским тегобама саветује се појачан опрез. Могућису нерасположење ипоремећајсна.Препоручује сепридржавањесаветалекараиадекватноодевање.

Madrid

10

Rim

10

London

7

Cirih

6

Berlin

4

Beч

4

Varшava

0

Kijev

0

Moskva

5

Oslo

0

St. Peterburg -6 Atina

15

Pariz

9

Minhen

5

Budimpeшta

2

Stokholm

1

Возесеуаутумашинац, електричарипрограмер. Одједномаутопочнекашљуцати пастане.Првипроговори машинац: -Пада,излизалисусезупчаници надиференцијалу.Одмахсам осетиоданештонијеуреду. Натоћеелектричар: -Ма,јок,цркојеалтернатор. Апрограмерће: -Адаизађемопадапоново уђемо?

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

TISA

Bezdan

417 (14)

Slankamen

466 (24)

Apatin

492 (8)

Zemun

505 (21)

Tendencija opadawa

Senta

406 (50)

Bogojevo

447 (18)

Panчevo

498 (20)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

349 (40)

Tendencija porasta

Smederevo

596 (10)

Titel

471 (27)

NERA

Baч. Palanka 418 (18) Novi Sad

410 (19)

Tendencija porasta

Jaшa Tomiћ

Hetin

180 (-32) N. Kneжevac

SAVA

84 (38)

Tendencija porasta

394 (56) S. Mitrovica 580 (15)

Tendencija porasta

Beograd

Kusiћ

459 (23)

206 (52)

Reшeњe:

DUNAV


NOVI KURS U EDUKATIVNOM CENTRU

Obuka za bezbednost i zdravqe na radu Edukativni centar u ovom mesecu kre}e sa organizacijom novog kursa -Obuka za bezbednostizdravqenaradu.Tako}eunarednihnekoliko meseci 24 polaznika po selekciji novosadskefilijaleNacionalneslu`bezazapo{qavawepro}ikrozovajprogram. Po re~ima direktora Edukativnog centra ZoranaStakovi}a upravosuzavr{enikurse-

viradanavisini,aprofesorifizi~kogvaspitawa poha|ali su kurs sportsko tehni~kog pewawa. -Oko60qudipodeqenihudvegrupepro{lo jekursradanavisini.Uprvojgrupismoobu~avaliin`ewereitehni~arekojisebavenadzoromposlova,audrugojradnikekojiihobavqaju.Trenutnoobu~avamorukovaocete{kom

Novosadska subota16.mart2013.

gra|evnskommehanizacijom,uprvojgrupiimamowih16,akursobukenamalimivelikimbagerimatraja}edojuna-ka`eStankovi}. U Edukativnom centru i daqe su aktuelni kursevima{instvaigra|evinarstvakojefinasiraEvropskaunijaiuvekpopularneobuke zakwigovo|u,informati~kaobukeikursengleskogjezika. A. L.

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

POKRAJINSKA VLAST TRA@I UTVR\IVAWE ZAKONITOSTI ODLUKA SKUP[TINE AKCIONARA

Sajmom kadrovao sporni kvorum? Vlada Vojvodine tra`i}e da sud utvrdi zakonitost odluka prekju~era{wevanredneSkup{tine akcionara Novosadskog sajmakojajeizglasalanovorukovodstvo najstarije sajamske ku}e u dr`avi. Na ju~era{woj konfereniciji za novinare u pokrajinskoj Vladi pokrajinskisekretarzaprivredu,radi zapo{qavawe Miroslav Vasin rekaojedapostojesumwedaje Skup{tina odluke donela bez kvoruma,kadajeizglasanasmena Upravnog odbora, izabrano sedam ~lanova Nadzorog odbora, te smewen dosada{wi direktor Sajma Goran Vasi}a i postavqennovidirektorpreduze}a Dragan Luka~, doskora-

{wi predsednik Regionalne privrednekomoreNoviSad. Onjeskrenuopa`wunatoda dru{tveni kapital 42,3 odsto akcijanijeupisanuCentralni registar hartija od vrednosti, odnosno da taj kapital nije prenet na Pokrajinu, {to je Vlada Vojvodine tra`ila da u~ini Vlada Srbije jo{ 24. januaraovegodine. Vasinjekazaoidajepro{la Vlada kada je premijer bio Mirko Cvetkovi} napravila propust,jernijedru{tevnikapital pretvorila u dr`avni i prepisalagaPokrajini. - AP Vojvodina ima prema ~lanu32.Zakonaoutvr|ivawu nadle`nostipravodaupravqa

sajamskim preduze}ima, utvr|uje mre`u sajamskih manifestacija i drugo - rekao je Vasin. On je predo~io da je Novosadskisajamlaneostvariodobitod75milionadinara,ito uvremekadajenaprimerBeogradski sajam bio u gubitku, i kadajesajmovimauEvropidobitopalaza12odsto. - Za{to se smewuje uspe{an direktor?-zapitaosepokrajinski sekretar za privredu, radizapo{qavawe,postavqaju}i istovremeno pitawe VladiSrbije,aliiGradukojiima 22,3 odsto akcija, da li dobri kadrovi treba da budu `rtve partizacije? Vasin je zamerio

Skup{tinu akcionara nalo`io sud Gradona~elnikNovogSadaMilo{Vu~evi} izjaviojedajevanrednaSkup{tinaakcionaraodr`anapodvapravosna`naiizvr{nasudskare{ewa,jerjeupravaSajmaposlekonstituisawanovesku{tinske ve}ineugraduodbilatodau~ini.Gradjekaoakcionarsa22,3odsto akcijapremaZakonuoprivrednimdru{tvimavi{eputazahtevaozakazivaweSkup{tineakcionara,aosnovzatojebila~iwenicadaorgani upravqawa Novosadskog sajma nisu bili u skladu sa Statutom preduze}a. - Prisustvo na Skup{tini akcionara je definisano Zakonom o privrednimdr{tvima.GradNoviSadpozivamedijedasesetedali suikadabilinaSkup{tiniNovosadskogsajma.Ovajskupjezahvaquju}iprethodnomrukovodstvupreduze}aodr`anponalogusuda,pa jetopostalavestzahvaquju}i~iwenicidajenekimafoteqava`nijaodzakonaistatutapredze}a-kazaojenovosadskigradona~elnik.

GoranVasi}iMiroslavVasin

za{tojeSkup{tinaakcionara odr`anabezprisustvanovinara,teza{tojeskupbiouSkup{tini grada, a ne u Master centruNovosadskogsajma. SmewenidirektorNovosadskog sajma Goran Vasi} predo~io je novinarima da je prema izvoduizCentralnogregistra hartija od vrednosti na dan odr`avawavanredneSkup{tineakcionarapostojaloukupno 776.511 akcija , od kojih su 328.763akcijebileakcijedru{tvenogkapitala,zakojejeu izvoduozna~enodanemajupravoglasa.

ZIMSKA SLU@BA SPREMNO DO^EKALA PADAVINE

Sneg usporio grad

Ko gubi mo`e, da se quti KomentarnovogdirektoraLuka~anasveiznetobioje:–Ko gubiimapravodasequti.MojzadatakjedaNovosadskisajam podignemnanivokakavjeimaounajboqimperiodu,otprilikezavremeSFRJ–rekaojedirektorDraganLuka~.Pojasnio jedajeVladaSrbijepredlo`ila,aSkup{tinaakcionarapotvrdiladaZoranMandi} iStevanPavin budupredstavnici dr`avnogkapitala. -Tozna~idapreostalipaket akcija od 447.748 akcija mo`e da glasa. U odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa kvorum za odr`avawe sednice

viznomra~unuidajevi{eod 80 odsto sajamskog prostora ve} ugovoreno za Me|unarodni poqoprivrednisajam. Zorka Deli}

NOVO RADNO MESTO BIV[EG GRADONA^ELNIKA

Pavli~i} savetuje u „Vodama Vojvodine” Biv{i gradona~elnik Novog Sada Igor Pavli~i} postao je savetnik v. d. direktoraJVP„VodeVojvodine“MirkaAxi}a,potvr|enoje„Dnevniku“izizvorabliskihDemokratskoj stranci. Sam Pavli~i} nije bio dostupan za komentar. Nezvani~no,Pavli~i}jena ovojfunkcijive}izvesnovreme,apostavqenjenaovomestosada,kadamujenakon{estmeseciodsmenesmestagradona~elnika,prestalaisplatazarade nakojujezakonskiimaopravo. Navodno, za mesto savetnika direktora „Voda Vojvodine“ neophodnojeraspisivawekonkursanaosnovukojegpokrajinska vladaimenujesavetnika,alitosenijedesilo. S. Kr.

Za „Kazali{te” ulaz od 19 sati

Foto:N.Stojanovi}

Sneg u sred marta mo`da je iznenadiosugra|ane,alineiradnike Zimske slu`be grada koji su, prate}i progone meteorologa, spremno do~ekali }udqivu Baba Martu. Trideset ekipa zimske slu`be„Puta”ju~esuodranihjutarwihsatiuvi{enavrata~istiliprioritetneputeveiposipali soimagenzijum-hloridpomostovima,kakobivitalnamre`agradskih puteva bila prohodna. Budu}i da je sneg neprestano padao, odr`avanisusamonajva`nijiputevi. Tako|e, na deonici Kisa~ Stepanovi}evo,zbogneprilago|ene brzine i neadekvatne opreme, do{lojedoproklizavawavozila kojejeblokiralosaobra}ajionemogu}iloprolazakautobusaGSP -a,alijekasnijeomogu}enprolazak vozila. Kasnije je zapo~eto i ~i{}ewesaobra}ajnicaunekolikoprigradskihnaseqasasremske straneitouAlibegovcu,Karaga~i, Bockama i drugim. Iz „Puta” apelujunagra|anedaseneukqu~uju u saobra}aj bez adekvatne opremeidaprilagodevo`wuvremenskimuslovima.

Skup{tine,kaoive}inazadono{ewe odluke iznosi 223.874 akcijasapravomglasa.Sveodluke donete su sa mawe od 200.000 glasova {to zna~i da nije postojala ve}ina za dono{eweodluka-kazaojesmewenidirektorNovosadskogsajma. Prema wegovim re~ima napravqena je i proceduralna gre{ka, jer je nakon utvr|ivawa „kvoruma„, vi{e od deset odsto akcionara pravnih lica napustilo Skup{tinu akcionra, pa je zatra`eno novo prebrojavaweglasova,alijepredsedavaju}i Luka~ propustio to dauradi,pajeostalonejasnos koliko glasova je Skup{tina zaistaradila. Onjepodvukaodapreduze}e ostavqa sa 67 miliona dinara nara~unu,i330.000evranade-

UlaziuVelikudvoranuSportskogposlovnogcentra„Vojvodina”ve~eras }e biti otvorena od 19 ~asova zbog koncerta „Prqavog kazali{ta”.Uovompreduze}usenadajuda}eovodoprinetimawimgu`vama prilikomulaskanakoncert. G. ^. Radnici zimske slu`be „Parkingservisa„tako|eseodpreksi-

Ko ne o~isti – kazna Gra|anisudu`nidasneg~isteispredsvojihku}a,zgrada, lokalaiposlovnihprostora.Kaznevarirajuuzavisnostiod togadalijere~oku}i,stambenojzgradiililokalu.Sobziromnatodastambenezgradeimajustatuspravnoglica,zaneispuwavaweovihobavezapredvi|enajemandatnakaznanalicumestauiznosuod20.000dinarazastambenuzgradu.Dodatnih 5.000 dinara kazne ispisuje se odgovornom licu, odnosno predsednikuskup{tinestanara.

no}nalazenaterenu.Parkinzise ~istepoprioritetima,pasunajpre o~i{}ena parkirali{ta u Hajduk Veqkovoj ulici, ispred bolnice i Instituta u Sremskoj Kamenici,zatimucentrugradai na Bulevaru osloobo|ewa. O~i{}ena su i parkirali{ta kod SNP-ainaTrgugalerija.Parkirawe}esenapla}ivatisamona o~i{}enimparkinzima. Ekipe Zimske slu`be „Gradskogzelenila“prionulisunaposaoupetaku3sata~istilisnegi posipalisona32lokacijezakoje

jezadu`enoovopreduze}e.UokviruGradskezimskeslu`be,radnici „Zelenila” zadu`eni su za ~i{}ewe autobuskih stajali{ta u graduiindustrijskojzoni,pe{a~keprilazemostovima,10gradskih trgova,{etnestazeuparkovimai oko wih. I ekipe zimske slu`e “^isto}e” ju~e su uklawale sneg sa odre|enih pe{a~kih prelaza, pe{a~kih staza, trotoara, trgova i platoa, posipale so po pe{a~kim zonama i praznile korpe za otpatke. G. ^etnik - Q. Nato{evi}


NOVOSADSKA HRONIKA

subota16.mart2013.

Poklawamo ulaznice za predstavu Novosadsko pozori{te i „Dnevnik” poklawaju dva puta po dve ulaznice za predstavu „Ber`ian i Dideki„ koja }e biti odigrana ve~eras od 19 ~asova i ima simultani prevod. Prva dva ~itaoca koja se danas od 14 do 14.05 ~asova jave na broj telefona 528-765 dobi}e karte. B.M.

USKOROKONKURSZASUBVENCIJE

Podsticaj za uzgoj organskih proizvoda Zavr{no predavawe o Akcionom planu razvoja organske i kon tro li sa ne pro iz vod we odr`ano je ju~e u Plavoj sali Skup{tine grada. ^lan gradskog ve}a za privredu Goran Se~ujskiotvaraju}i skup najavio je da }e ova Uprava u narednih deset dana raspisati konkurs za subvencionisawe or gan ske pro iz vod we, a iz ovogodi{weg buxeta za to je odvojeno 10 miliona dinara. U okvi ru pro jek ta pred vi |e ni su programi stru~nog usavr{avawa i obrazovawa, subvenci o ni sa we, or ga ni zo va we i u~estvovawe na sajmovima i stru~ nim eks kur zi ja ma. Po qoprivrednici koji konkuri{u moraju da imaju svoje gazdinstvo, zemqu u vlasni{tvu ili zakupu. Posle sertifikacione komisije, koja }e oceniti da li zemqi{te pogodno za organsku proizvodwu papiri se predaju u Gradsku ku}u, da bi na kraju, po ponovnom izlasku komisije, kadidati saznali da li su u{li u ovaj projekat. Do sada je odr`ano pet predavawa i to u Futogu, ^eneju, Ka}u, Kisa~u i Koviqu, a o organskoj proizvodwi poqopri vred nim pro iz vo |a ~i ma govorili su profesori sa Po-

qoprivrednog fakulteta Anka Pop ov i}-Vraw e{, Jov an Crnobarac, @arkoIlin i Danil o Tom i}. Re zul tat ovih predavawa je i objavqen priru~nik o uzgajawu organskih proizvoda. - Pored o~uvawa `ivotne sredine i zdravstveno bezbednih namirnica, ovakva hrana smawuje na minimun nivo toksina u organizmu. Nema aditiva, konzervansa, hormona, leko va, emul ga to ra, ve {ta~ ke arome i boje. Organska hrana ima pove}awu vrednost vitamina, minerala i antioksidanata - objasnio je profesor sa Po qo pri vred nog fa kul te ta BranislavVlahovi}. Da li je to za nekog moda, a za nekog biznis, Vlahovi} ka`e da nije bitno, nego napomiwe da pored konvencionalne po qo pri vre de, ko ja }e uvek biti dominatna, tr`i{te za ove proizvode itekako postoji. Kao primer naveo je tr`i{te organske hrane u Americi koje je 2002. godine obrtalo 18 milijardi dolara, deset godina posle, pove}ano je na 70 mi li jar di. Glav ni pro blem Srbije je niska ponuda i nedosta tak di stri bu ci je or gan skih proizvoda. A.L.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (14), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.10), „Pet legendi” (12.35, 14.30), „Pijev `ivot” (16), „Zvon~ica i tajna krila” (11.30,13.15, 15), „Semijeva velika avantura” (13), „Haos u ku}i - matorci dolaze” (15.45), „\angova osveta” (22), „Ana Karewina” (19.30), „Ivica i Marica: lovci na ve{tice” (22.25), „Krugovi” (20.10), „Jadnici” (19.20), „Falsifikator” (18.10, 20.20, 22.15), „OZ (35mm)” (16.45), „Linkoln” (16.30), „Mama” (22.25), „OZ veliki i mo}ni” (15, 17.30, 20), „Vrati mi ime„ (20.15, 22.20), „Let” (22.30), „U dobru i u zlu” (18), „Kruds 3D” (12, 14, 16, 18.20)

POZORI[TA SNP:Scena „Jovan \or|evi}”, drama, „Seobe” (12), Kamerna scena, drama, „Ve~e sa Tinijem„ (20.30) Pozori{temladih:mala sala „Veseli muzi~ari” (11) Novosadskopozori{te:Ber`ian i Dideki (19)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka„JovanJovanovi}Zmaj”, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: MirelaAlmipi} i SuzanaPopov iz Novog Sada, MirjanaMitri} iz Titela, SlavicaMirkovi} iz Petrovaradina i DraganaStanimirovi} iz Ba~ke Palanke, DE^AKE: Sowa Jovanovi}, Mirjana Hajdukovi}, Ana Brwa{evi} i MirjanaProle- Drsti} iz Novog Sada, MarijaBjelac iz Ba~ke Palanke, Tamara Bulatovi} i Jovana Bo`in iz Ka}a, Sun~ica Zlatanovi} iz Ba~a, Ildiko Balog- Tewi iz Temerina, Dragana Klaji} iz Koviqa i SilvijaCvetko iz Vajske.

SAHRANE NaGradskomgrobqudanas}ebitisahraweni:MilanPavla Pavo{evi}(1945)u9.45sati,AlbertJoelaValzRoland(1928) u10.30,MilkaRadoslavaNe{kovi}(1953)u11.15,MilicaSteveDozet(1928)u12,MirkoGojkaVojvodi}(1938)u12.45,IlonaJo`efaIhas(1922)u13.30,JelenaIvanaMilovi}(1932)u 14.15iBislim\emaiqaSelmoni(1956)u15~asova. NaAlma{komgrobqubi}esahrawenaMirjanaEmilaAntoni} (1930)u13~asova.NaCentralnomgrobquuFutogubi}esahrawenMilanMilanaVuku{i}(1949)u11sati.

DNEVNIK

OTVORENNAJVE]I„UNIVEREKSPORTOV”MARKET

U „Prvom” svaki stoti kupac besplatno pazario „Prvi - Univereksport”, koji se nalazi u Ulici Baj~i @ilinskog 4, otvoren je ju~e u podne, a po re~ima portparolke tog trgovinskog lanca Olivere ]irkovi}, bi}e najjeftiniji “Univereksportov” market u gradu. - Posle 22 godine otvaramo renoviran objekat pod simboli~nim nazivom “Prvi” i on }e biti

Od 16. do 22. marta u tom marketu Novosa|ani }e mo}i da pazare osnovne `ivotne namirnice po sni`enim cenama najve}i i najjeftiniji “Univereksport”. Zahvaquju}i minimalizaciji tro{kova, koju smo postigli tehnolo{ki savremenim re{ewima, automatizacijom procesa i energetski {tedqivom tehnologijom, uspeli smo da obezbedimo najva`niju stvar za potro{a~e, a to jeste najni`a

Foto:N.Stojanovi}

16

cena osnovnih `ivotnih artikala - rekla je ]irkovi}. Kako smo se ju~e uverili sat vremena pre otvarawa tog pro-

daj nog objek ta is pred ula za stvorila se gu`va, jer su sugra|ani pohitali da pazare namirnice po sni`enim cenama. Povodom otvarawa svakog stotog kupca “Univereksport” je da ro vao bes plat nom ku po vi nom, a prvih 100 potro{a~a do-

mo`e kupiti po ceni od 279 do 299 dinara. Ukoliko pazare za vi{e od 3.000 dinara, uz fiskalni ra~un dobi}e ise~ak sa kojim }e mo}i da ostvare odre|ene popuste. U “Prvom - Univereksportu”, koji se prostire na 4.000 kvadra-

Otvorenapo{ta U “Prvom - Univereksportu” ju~e je otvorena i nova po{ta, ~ije je radno vreme svakog dana od 7 do 20 sati. Iz Po{te ka`u da je otvarawem ove poslovnice Novosa|anima omogu}eno kori{}ewe po{tanskih usluga u neposrednoj blizini mesta stanovawa, poslovnih prostorija i mesta kupovine. bilo je poklon vau~ere u iznosu od 1.000 dinara. Od 16. do 22. marta u tom marketu Novosa|ani }e mo}i da pazare osnovne `ivotne namirnice po sni`enim cenama, pa se sve`e meso

TElEfONI

ta, potro{a~ima je ponu|eno 17.000 artikala, a u renovirawe je ulo`eno blizu dva miliona evra. Radno vreme novog „Univereksporta” je svakog dana od 6.30 do 22 sata. N.R.

NOVOSADSKI VODI^

VA@NIJIBROJEVI Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 19991, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14 RADIOLO[KIKABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf.DRDRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594i 063/746-1693 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs

AUTO-SERVIS„ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin, tel:6433-748 PREVODDOO, NoviSad, Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,i 6350-740


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

subota16.mart2013.

17

REPORTER„DNEVNIKA”UKABINIKAMIONAZA^I[]EWESNEGA

Ju~era{wi sneg je, nadamo se, bio posledwi trzaj zime, grad se po{tenozabeleoalisuputaribili spremi i svi drumovi su bili ~isti. Ba{ na posledwi zvani~ni danradazimskeslu`besnegsezainatio,alivremenegledanakalendar,pasutakoiputarisvojposao nastavilidoklegodtreba.Ra~unaju}isatimdanamjeovomo`dabilaiposledwa{ansa,uovojsezoni, davidimokakogradizgledaizper-

sinei{toimateose}ajdastenajja~inadrumu.Vaqdatakoitreba, jerozbiqanivelikiposaozahteva i„opasnu”mehanizaciju. -Danassusvesaobra}ajnice~iste, ali tre}a traka je uvek problemkadapadasneg,ta~nije,nemo`edase~istizbogsilnihparkiranihautomobilasastrane-kazao nam je na{ „doma}in” u kamionu Zoran Pisari}.Toje,kakosmosaznali, i glavna muka sa kojom se

rali”deodrumane{topreulaska utunelkojivodipremagradu.Interesantnoje,kakosmoprimetili, dasesnegupojedinimulicamana kolovozu pojavquje maltene tek {toseo~isti,azatosuzaslu`ni oni koji imaju ku}e pored puta i koji ~iste}i sneg u svojim dvori{timabezustru~avawesveizlopatajupravacnasaobra}ajnicu. Okolo,naokoloinakonsati povremenana{amar{utajebi-

Pogled s visine

Plug na yojstik, soqewe na dugme

spektivema{ineza~i{}ewesnegaiposipawesoliiprilikadasaznamo i prenesemo kako je raditi ovajposao,ukrcalismoseukabinu „mercedes” kamiona i krenuli na mar{utuposremskojstrani. Ma{inaukojojsmosevozilije zaistavelika,kabinajeprostrana, funkcije su, koliko smo mogli da primetimo,gotovosveautomatizovane{tosvakakoolak{avaposao. Velikino`za~i{}ewesnegakontroli{e se xojstikom, a so se, po potrebi, ispu{ta na dugme. Me|utim,najinteresantnijejeto{toiz kabinesavsaobra}ajgledatesavi-

katasaostalimu~esnicimausao- bra}aju,alise,kakojerekao,de{avalo da naleti na saobra}ajnu nesre}u i da tada, hteo to ili ne, ostane blokiran na putu dok sneg nemilicepada. Od Instituta u Kamenici mar{utanasjevodilakrozmnogeulice na sremskoj strani, bili smo u delukodMo{inevile,kodplaninarskogdoma,naParagovskomputu inaposletkuudelukojivodipre-

onikojiupravqajuovimma{inama susre}u. Na{a mar{uta zvani~no je po~elaodMostaslobodeprekokoga smoseuputilipravodoInstituta uSremskojKamenici,jerje~i{}ewe puteva u tom delu prioritet. Kadasmotamostigli,uverilismo sedasudrumovi~istiuzZoranovu konstatacijudajeSremskastrana ~istijanegograd. Uzneobavezno}askaweimuziku saradijasaznalismodazasvevreme bavqewa ovim poslom Zoran nijeimaonikakvihneprijatnihsituacijanadrumuusmislukonfli-

ma Rumi. Da budemo iskreni, sve ulicekrozkojesmoprolaziliva{ reporter poimence nije uspeo da pohvata,alijebitnodasmosveobi{likakoslu`banala`e. [to se konkretnog posla ti~e, wegagotovodanismoniimali,jer jesvebilo~isto,pajeovamar{utavi{eli~ilanakontrolisawei proverustawanaterenu.Alikako jeZoranrekao,turaseradibezobziraimalismetovailine.Istina,o~istilismosnegispredjedne autobuske stanice, nekoliko puta spustiliraonikzbogvetrakojije snegnaneonadeloveputai„dote-

la gotova. De{ava se da ona nekada potraje dva i ~ak dva i po sata, sve u zavisnosti od koli~ine snega i intenziteta kojim pada. Zoran nam je, naposletku, kazao da nakon odra|ene ture ide nazad u firmu, gde sa~eka jedno vreme i onda ponovo na mar{utu i tako do kraja radnog vremena.Kadaseutiscisaberu, ~inisedaovajposaonijenimalolak~akikadanemasmetova. Kakojekadasnegzavejedokolena znaju samo oni koji sede iza upravqa~a. Tekstifoto: BojanMarkovi}

Foto:B.Lu~i}

Jakamehanizacija zaozbiqanposao KARNEVALSKAPOVORKAJU^EUCENTRUGRADA

Ma{karadapobedila belumonotoniju I ove godine, ve} tradicionalnouBelojnedeqi,centrom gradapro{laje{arenakarnevalskapovorka.Po~etakmanifestacijepoznatekao Ma{karadajeobele`ilosakupqawe{trumfova,ve{tica, ptica, cve}a i mnogih drugih maski ispred Muzeja Vojvodine. -Ovoje18.poreduma{karadakojuMuzejorganizujeuciqu obi~ajavezanogzaBelepokladekojimanagove{tavamoveliki uskr{wi post u trajawu od sedam nedeqa. To je tradicija koju negujemo - rekla je vi{i kustos pedagog Vlatka Stanisavqevi}. Belanedeqajeponegdenazivanaizagonetnanedeqa,jersu seupravotadasmi{qalezagonetkeiodgovorinawih.Zavr{ni dan Bele nedeqe su Bele poklade koje su predstavqale vrh un ac zab av e i raz on od e, protkane{alom,glumovawemi pesmom.Tadasusekretalemaskirane povorke, koje su bile pravegluma~kedru`ineikoje su,izvode}iraznezgode,uveseqavale uku}ane, a za nagradu dobijalepoklone. IspredMuzejasuseju~eokupil i u~en ic i nov os ads kih osnovnih i sredwih {kola, da

kroz osmeh, igru i zabavu ispratezimu.Naplatoususesvi fotografisali, a zainteresovani su izveli i kratke ta~ke vezane za svoje maske. Posle formirawa kolone povorka je defilovala centralnim novosadskim ulicama Dunavskom i Zmaj Jovinom. [arenilo i ma{tovite maske na trenutak su tako ju~e pobedile belu monotoniju, a u~esnici Ma{karade uspeli su da se zagreju uz vru} ~aj. Zavr{na sve~anost i progla{ ew e najb oq ih mas ki je odr`ano u holu Apolo centra. Tam o su nas tup il i u~en ic i Gimn az ij e „Isid or a Sek uli}” koji su predstavqali Novi Sad na karnevalu u Ptuju u Slov en ij i kao i ork es tar Aleksandra Dujina. Najboqihdesetmaskinagra|enojepeharima,apriznawasu oti{laTehni~koj{koli“Mileva Mari}”, Gimnaziji “Svetozar Markovi}”, O[ “Jovan Gr~i} Milenko” iz Beo~ina, O[“JovanDu~i}”izPetrovaradina, {kolama “Nikola Tesla”, “Kos ta Trifk ov i}”, “Ivan Gunduli}” “Jo`ef Atila”i“NikolaTesla”izNovog Sada i O[ “Petar Ko~i}” iz Temerina. A.Va.

Festival„Svirajmalosvoje” Muzi~ki festival „Sviraj malo svoje”, tre}i po redu, odr`a}e se ve~eras od 20 ~asova u klubu „Kvoter”, Bulevar Despota Stefana5.Nastupi}ebendovi„Azil

5”, „Gernika”, „Wu mitoloxi”, „Uvertira”, „Fju`n”, „Plastik sandej”i„Superkonfju`n”.Ulaznice ko{taju 300 dinara i mogu se kupiti na dan festivala, na

ulazu u klub. Festival je nastao 2009. godine kako bi promovisao iskqu~ivoautorskurokimuziku sli~nih`anrova. G.^.

„Dnevnik” vodi ubioskop „Dnevnik“ najbr`e ~itaoce vodi na nov animirani film “Kruds“.Prvadva~itaocakoja se danas od 15 do 15.05 jave na broj528-765 dobi}epodvekartezasutra{wuprojekcijuu14 ~asova. Najmla|i }e ovom prilikom mo}iidasedru`esadoma}im glumc im a koj i su poz ajm il i glasove junacima ovog animiranog filma me|u kojima su Dragan Vuji}, Vesna Pa{trovi} iMarko Janketi},odkojih }edobitiipoklon~i}e. A.Va.

„Zaustavi mr`wu” Akcija „Zaustavi mr`wu” odr`a}e se danas u 13 ~asova ispred Info centra, na uglu ulica Modene i Zmaj Jovine. Ovaj doga|aj deo je projekta „Zau s tav i mr` wu, ne oklevaj!„, koji realizuje novosadsko Udru`ewe gra|ana „Educationassociation”. Ciq akcije je prevencija bilo kog oblika govora mr`we na internetu, s fokusom na takve pojave na dru{tvenimmre`ama. Kak o ka` u org an iz at or i, ideja je da se uti~e na razvoj svestisvihgra|ana,anaro~ito mladih, o postojawu diskrim in ac ij e, net ol er anc ij e, nasiqaidrugihoblikanepo{tovawa sloboda i prava ~oveka, te wihovim negativnim uticajimanadru{tvo. J.Z.


18

tv program

subota16.mart2013.

ЛилаДаунс

07.30 08.00 09.00 09.15 10.05 10.30 12.00 12.05 13.00 15.30 16.00 17.30 18.00 20.00 20.30 22.00 22.30 00.30

ВОА Панорама Кратке вести Свет животиња Културни програм Меридијанима Кратке вести Перископ Ми бирамо Војвођанске вести Културни програм Војвођанске вести Више од откоса Војвођанске вести Културни програм Војвођанске вести Филм ВОА

Фадо Ово дели обухвата филм, песму, плес и многе инструменталне тачк е, изтраж ује најпознатији португалски музичкиправац,фадо,ињегов духмеланхолије(саудаде). Улоге: Чико Барке де Оланда,Камане,Карлосдо Кармо, Лила Даунс, Мариза,ТониГаридо,Лура Режија:КарлосСаура (РТВ1,22.35) 08.05 08.30 09.00 09.25 09.50 10.00 10.30 11.00 11.30 12.10 12.35 13.00 14.00 14.30 15.00 15.05 16.20 16.45 17.25 17.30 17.55 18.55 19.15 19.30 20.05 21.05 22.00 22.35 00.10 00.30 01.25

Та дивна створења:Дабар Увек медаља Кад зазвони Најбољи пријатељ Лулу Хајде са мном у обданиште Питам се,питам се Путеви наде Агро мозаик Академац Увек медаља Премијерка Све странци Немонтирано Вести за особе са оштећеним слухом Петказање Повратак на село Потрошачки репортер Двоугао Политбиро Поаро:Смрт лорда Еџвера Прсте да полижеш Државни посао ТВ Дневник Елитна јединица Гламур тужур Војвођански Дневник Филмска премијера:Фадо, филм Немонтирано Поаро:Смрт лорда Еџвера Елитна јединица

06.30 Романе ђиља,емисија ромске музике 07.00 Палета 09.30 Емисија румунске музике 10.00 Добро вече,Војводино (слов) 11.30 Палета 12.30 Вести (мађ) 12.40 Чијијетосалаш,емисија (мађ)са српским титлом 13.05 Палета 13.55 Концерт-Златни ансамбли Војводине 15.35 Најбољи пријатељ 16.05 Хајде са мном у обданиште 16.30 Питам се,питам се 16.50 Срби на подручју данашње Војводине пре и после сеоба 17.30 Заштитница Шајкашке 17.45 ТВ Дневник (хрв) 18.00 ТВ Дневник (слов) 18.15 ТВ Дневник (рус) 18.30 ТВ Дневник (рум) 18.45 ТВ Дневник (ром) 19.00 ТВ Дневник (мађ) 19.25 Спортске вести (мађ) 19.30 Евамагазин (мађ) 20.00 Добро вече,Војводино (мађ) 21.00 Културни магазин (Јелен-лет) (мађ) 21.30 Урбанаџунгла (мађ) 22.00 ВИВЕ2010. 22.30 Концерт Европског студентског камерног оркестра

10.30 11.00 11.30 12.00 13.05 14.00 14.05 15.30 16.00 16.05 17.05 17.30 17.45 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00

Азбука родитељства Велики одмор Цртанифилм ЈужниПацифик Ево нас код вас Вести Филм:Посејдоноваавантура 1.део ИЦТплус Вести Бунтовник из Кејпа Сигуран квадрат Бели мантил Туристичкиводич Седам НС дана Сремски Карловци,од суботе до суботе Објектив Сајам инфо Седамслика Бунтовник из Кејпа Објектив Лична грешка Филм:Посејдоноваавантура 2.део

07.00 Ф1Аустралија – Квалификације 08.30 НБА акција 09.30 Шпанска лига:Депортиво – Селта 11.15 СК Студио 13.00 НБА недељно 13.45 Премијер лига:Евертон – Манчестер Сити 16.00 Премијер лига:Саутемптон – Ливерпул 18.00 Шпански рукомет:Гранолерс –Ваљадолид 20.00 АТП Мастерс Индијан Велс 1/2Финале 23.30 Преглед Евролига 01.30 Аргентинска лига:Атх Рафаела –Бока 03.15 Евролига:Панатинаикос – Алба

Зрнопозрно У најновијем издању емисијесазнаћетеукојесенамене најчешће сеју средње-каснихибридикукуруза,абиће речииосортамасеменасунцокрета. И овога пута из Пољопривредне стручне службе добићете све неопходне саветезатретирањебиља. (КТВ,12.00)

05.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.15 Под сјајем звезда,09.00Жива ватра,10.00Шоу -Парови,12.00Зрно по зрно,13.30У међувремену,14.00Топ 10,15.00Пипи шоу,17.00Суботом поподне,20.00Филмски програм,22.00Ретроспектива недеље,23.00Фешн стори,01.00Суботом поподне,04.00Освета 07.00 Кућица у цвећу, 07.30 Зоо пузле, 09.00 Играмо се, 10.00 Аморе Латино, 13.30 Модни магазин, 14.00 Фарма, 15.00 Филм, 16.30 Бибер, 17.00 Зоо пузле, 17.30 Здраво је лепо, 18.00 У нашем атару, 19.00 Бибер,19.30Ауто флеш,20.00Прес пресек,21.00Филм,22.30Бибер,23.00 Филм,01.00Ноћни програм

БранкоСтанковић

Квадратуракруга Постојиједноселоуоколини Крушевца из кога девојке небежеуграддасеудају,такодаутомселуготоводанема неожењених момака... У Крвавици свака шеста породицаимапотројеиличетвородеце.Крвавицајеатипичнаипотомештоуњудолазе иљудиизградадараде... Аутор: БранкоСтанковић (РТС1,18.35) 06.05 08.00 08.15 09.00 09.06 11.00 12.35 13.05 13.20 13.36 14.08 14.28 15.18 16.10 16.13 16.59 18.35 19.02 19.30 20.05 20.48 22.45 01.16

Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Жикина шареница Дизни на РТС Плава птица Дневник Спорт плус Увиђај Гастрономад Ексклузивно ТВ лица:БранкаКатић...као сав нормалан свет Вести Бољи живот Буђење,филм Квадратура круга Слагалица Дневник Бољи живот Откачени професор 2: Породица кламп,филм Миленијум-Кула од карата, филм Ексклузивно

Жене Швалерација је реч која одмах мами осмех на лице и покреће лавину шала и смеха.Али да ли је швалерација занимљива и онима који су жртве швалерације?Да ли је швалер човек који је слободан и заводи слободне даме или човек који заводи само заузете па је добио улогу швалера? (Прва,15.00) 10.15 11.15 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.15 20.25 21.10

Филм:Снежана Како време пролази Филм:Алпиниста Жене Дама без блама Одбачена Галилео Вести Љубав и казна Како време пролази Шешир професора Косте Вујића 22.00 Филм:Црни бомбардер 00.00 Филм:Следећа три дана 02.00 Филм:Чаплин

06.08 Верски календар 06.17 Бразде 07.15 ТВ лица:Небојша Дугалић...као сав нормалан свет 08.01 Сирене 08.25 Бернард 08.19 Кукурику шоу 08.49 Ритам џунгле 08.54 Зујалица 09.33 Верски календар 09.41 Верски мозаик Србије 10.28 Клиника вет 11.00 Профил и профит 11.30 Књига утисака 12.11 Свет здравља 12.46 Верскикалендар 12.55 Моја лепа Србија 13.30 Грађанин 14.02 Лети,лети песмо моја мила 14.44 Као мехур од сапунице 15.30 Острво орангутана 15.51 Живот са медведима 16.15 СспортскабудућностСрбије 16.30 Клизање-СП:мушкарци, слободно,снимак 18.01 Вреле гуме 18.34 Медаље заувек 18.55 Кошарка-АБАлига:Црвена звезда-Будућност 19.41 Свет спорта 20.44 Датум 20.54 Светспорта 21.20 Клизање-СП:плесни парови, слободно,пренос 23.30 Потрошачки саветник 23.53 АлександраРадовић 00.51 Вреле гуме 01.21 Кошарка-АБАлига:Црвена звезда-Будућност

dnevnik

07.50 08.45 09.10 09.40 11.00 11.35 14.00 16.00 16.45 18.30 19.05 20.00 00.00 00.20 00.50 03.00

08.00 10.00 11.00 12.45 13.00

Добра земља Цртани филм Топшоп Цртани филмови Вести Б92 Џои Филм:Пољубидевојке Вести Филм:Времехероја Вести Нинџаратници ИндианВелс,астерс, полуфинала Вести Б92 Спортски преглед Свет на длану Филм:Јахачи лаке коњице УкључењеуБ92Инфо

Филм:Емпајер рекордс Добро вече Србијо Филм:Плава лагуна Сити вести Филм:Сутра,када је рат започео

ЕмилиМортимер

Господарисаване

Клиника вет Свако обожава та мала, нежна створења звана штенад. Њихова неуморна игра, слатко спавање и пуно лудорија продиру у најтврђа срца. Више о вакцинацији, веома заразној парвовирози и заштити ваших кућних љубимаца,сазнајтеуновојепизодиемисије. (РТС2,10.28)

07.00 11.00 13.00 14.00 15.30 17.00 18.00 19.30 20.00 21.00 23.30 01.00

Добро јутро Викенд визија Живот у тренду Голд музички магазин Филм:Последњи круг у Монци Мала невеста Магазин ин Национални дневник Курсаџије Звезде гранда Филм:Намештаљка Филм:Пролеће у Босни

Џон Хенри Патерсон, познативојниинжењеристручњакзаизградњумостова,позванјепоналогуРобертаБумонта, главног извођача изградње и финансијера железничкепругеуКенији,даубрза радове. Не прежући ни од уцене, Бумонт му каже да ће нарушити његов углед ако мостнебудеизграђеннавреме. Улоге: Мајкл Даглас, Вал Килмер, Том Вилкинсон, ЕмилиМортимер Режија:СтивенХопкинс (Пинк2,22.00) 15.30 Филм:Злочин н високом нивоу 17.15 Филм:Шта се управо догодило 19.00 Маријана и Скарлет 20.00 Филм:Бруцоши у Европи 22.00 Филм:Господари саване 00.00 Филм:Срећна нова!

БорисИсаковић

Вуковар, једнаприча Прича о љубави, патњи, о судбинамаљудикојисупреживели „Хирошим у“ данашњег времена, а на основу истините љубавне приче двојемладих,ХрватицеиСрбина, који се, под утицајем политичког маркетинга, а каснијеирата,удаљавајуиразилазепреживевшипакао. Улоге: Мирјана Јоковић, Борис Исаковић, Светлана Бојковић, Небојша Глоговац Режија:БороДрашковић (Хепи,19.30) 05.30 07.30 09.10 09.20 09.45 10.00 11.15 11.20 11.40 12.05 12.30 12.50 13.40 13.55 14.05 15.35 15.50 16.15 17.55 18.55 19.30 21.00 23.00 00.30 02.10

Добро јутро,Србијо Знање на поклон Зоки на веселој фарми Тајни свет меде Бенџамина Телешоп Барби школа шарма за принцезе Монстер хај Бен 10 Покемони Бакуган 3 Нинџа корњаче Моћни ренџери Телешоп Вести Брвнара,викенд поподне Телешоп Моја Србија Једна жеља,једна песма Позајми ми ауто Телемастер Вуковар,једнаприча, филм Голи живот Лудакућа Филм Филм

Намештаљка Улоге: Брус Вилис, ФифтиСент,РајанФилип,Џејмс Ремар, Ренди Кутур, Сузи Абромејт Режија:МајкГинтер (Пинк,23.30)

Radio Novi Sad

СузиАбромејт

08.45 Ски Јахорина, 09.15 Кућни видео, 09.30 Фокус, 12.40 Бање Србије, 13.00 На здравље, 13.30Кућни видео,13.45Топ шоп,16.00НС Индекс,16.25Фокус,17.05Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.45 Инфо Пулс,21.20Филм,23.00Бање Србије,23.30Фокус,00.00Инфо Пулс, 00.30Туристичке разгледнице,00.40Ауто шоп,00.45Фокус,01.15Ски Јахорина,01.45Музика 12.00 Кухињица,13.00 Џубокс, 14.00 Документарни програм, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Паор, 16.45 Филм, 18.30 Сремарт, 19.30 Цртани филм, 20.00 Доктор Ху, 21.00 Пут вина, 21.30 ЕТВ, 22.00 Филм, 00.00 Шоу програм:Парови,00.50Глас Америке

PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 07.00Библијске приче,07.30Прслук агеин,09.30 Дечија серија,10.05Икс арт,11.20Удица,12.00 Акценти, 12.30 Испод поклопца, 14.00 Акценти, 14.10Пун гас,15.00Презент,16.00Акценти,16.30Откос,18.00Акценти,18.15 Писмо глава,20.00Филм Инфо,20.30Везе,21.00Токови моћи,21.30Изазови истине,22.00Сајам Инфо нет,22.30Акценти дана,23.00Филм 08.00 Храна и вино, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Макс Кју , 15.00 Филм, 17.00 Агросфера, 18.00 Везе, 18.45 Ноди, 19.00 Мозаик дана, 19.30Храна и вино,20.00Панорама општине Житиште,20.30Филм,2.део, 22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


dnevnik

subota16.mart2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

13

19

BAUK LIBERALIZMA NAD VOJVODINOM

Pi{e: Mirko ^anadanovi} 07.40 08.05 09.55 10.50 11.45 15.25 16.20 17.15 18.10 18.40 19.05 20.00 20.55 22.45 23.40 00.40

Новац на јеловнику Алесандрова кухиња Најбољи амерички кувар Стручњак за торте Највећи губитник Грађевинске интервенције Затрпани Уштедети купујући -обрачун најбољих Повратак Хани Бу Бу Дечији рођендани за памћење Шминкање са Клио Нови модни креатори -Борба за престиж Пацијенти са необичним здравственим проблемима Полицајке округа Брауард Приче о злочинима са Афродитом Џоунс Повратак Хани Бу Бу

Спорну личност за председника М

08.15 Кинотека -циклус класичног вестерна:Последњи изазов, филм 09.46 Татамата,док.филм 10.19 Кућни љубимци 11.04 Нормалан живот 12.00 Дневник 1 12.35 Ветерани мира 13.20 Духовни изазови 13.51 Призма 14.36 Еко зона 15.05 Репортери:Милост,милост! 16.04 Ајвори,док.филм 17.13 Културна баштина 17.29 Коризмена сећања 18.04 Лепом нашом 19.10 Тема дана 19.30 Дневник 20.15 До последњег збора 21.55 Дневник 3

СЕРИЈА

Браћаисестре (Универзал, 19.00)

08.00 Исток-Запад 10.20 Древни светови 13.20 Животиње које су ушле у историју 13.55 Разбијачи шифара 14.55 Ловци на митове 17.55 Средњи век 20.05 Хрватски владари 22.00 Оруђа смрти 23.00 Џингис Кан 00.00 Тајм тим година XИИ 01.00 Средњи век

08.00 09.30 10.30 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

ЗавераРозвел Нојевабарка Маласирена ТангоАргентино Избрисанасећања Циганскамагија Беззаклона Принуднададиља Времепромена Еротскифилм Еротскифилм

Времепромена Францусканаучницаусваја малог дечака. Након саобраћајненесреће,онпадаукому ијединикојимуможепомоћи јесте мистериоз ни немачки доктор, крајње неконвенционалнимметодама... Улоге: Моника Белучи, Кeтрин Денев, Сами Буажила, Мориц Блајбтра Режија:Гијоми Никлукас (Синеманија, 22.00)

Катрин Денев

06.00 06.25 06.50 07.40 09.20 11.00 11.50 13.40 14.40 15.40 16.35 19.30 20.00 21.00 22.50 23.50

Судије за стил Нова девојка Улица сећања Ружна Бети Увод у анатомију Приватна пракса Очајне домаћице Судије за стил Лудница у Кливленду Тело је доказ Џордан Нова девојка Освета Промена правила Сексуално васпитање Једном давно

СЕРИЈА

РужнаБети (Фокс лајф, 07.40)

08.00 10.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.15 00.15 01.15

Кевин Спејси

Едисон Новинар Полак пишући уобичајенитекстнаиђеначињеницукојаупућујенакорупцију у редовима полиције. Млад, амбициозан и жељан доказивања у струци, Полак почне да истражује те убрзо схвати да је реч о целој организованојмрежиљудикојирадезаполицијуилисунависокимполитичкимположајима... Улоге: Џастин Тимберлејк, Морган Фримен, Кевин Спејси, Дилан Мекдермот Режија:Дејвид Џеј Бурк (ХРТ 1, 00.19) 22.33 Рат и мир 00.19 Филмски маратон:Едисон, филм 01.54 Филмски маратон:Последњи изазов,филм 03.26 Авори,док.филм

07.05 Мерлин 07.48 МалаТВ 08.55 Светскискијашкукупслалом(ж),пренос1.вожње 09.55 Светскискијашкукупвелеслалом(м),пренос1. вожње 11.10 Спортскапопуна 11.25 Светскискијашкукупслалом(ж),пренос2.вожње 12.25 09.55 Светски скијашкукуп-велеслалом(м), пренос2.вожње 13.15 Музика,музика 13.34 Холивуд сафари,филм 15.30 Тајнељудскогума,док. серија 16.20 Позитивно 16.52 Вана-снимакконцерта 17.55 Рукомет,СЕХАЛига:НексеИзвиђач,пренос 19.31 Кришке сира 4,док.серија 20.00 Црвена капела,док.филм 21.30 Кожа у којој живим,филм 23.27 Др Хаус 00.09 Луди од љубави 00.59 Секс и град 01.27 Ноћни музички програм

08.15Училица 08.50Галилео 10.00Боксбоардерс!,филм 12.05Замена,филм 14.05Окоделфина-ТВпремијера, филм 16.10Колеџицомпосвету 17.15Смртоносних60,док.серија 18.30РТЛДанас 19.10Галилео 20.00ХроникаизНарније: КраљевићКаспијан,филм 22.45СвемогућиЕван,филм 00.35Непозвани-ТВпремијера, филм

СвемогућиЕван Убрзо пошто је променио професију, тј. водитељски посаонателевизијизамениополитичким, ипостаочланамеричкогКонгреса,ЕванБакстер сели се с породицом у предграђеСевернеВирџиније.Тамо му Бог повери да ускоро стижевеликапоплаваидаЗемљипретикатастрофа... Улоге: Стив Карел, Морган Фримен, Лорин Грејем, Џони Симонс Режија:Том Шадијек (РТЛ, 22.45)

Лорин Грејем

08.10 09.05 09.55 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10

08.00 10.00 11.50 14.20 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.05 01.55

ПодморницаУ-571 Плавислон Пијаниста Богјевелики,јасамсићушна Павиљонжена Човеккојијеплакао Муџовоодрастање Пакаонајезеру Еротскифилм Еротскифилм Еротскифилм

07.30 Девлин 09.00Шевинапесма 10.30 Љубавнапитања 12.00 Ванреднемере 14.00Дајдатобудемја 15.30 Дебељуца 17.00 Морељубави 19.00 Биографија-БилиБоб Торнтон 20.00 Гладијатор 22.00Краљшкорпија 00.00Дајдатобудемја

Убиства у Мидсамеру Вокер,тексашки ренџер Филм: Суперерупција Филм: Парадокс Браћа и сестре Филм: Последњи Мохиканац Добра жена Скандал Филм: Парадокс

18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 00.00

08.30 08.45 11.00 11.30 12.00 13.15 13.30 14.15 16.15 18.00 19.00 20.00 00.00 01.00

Мегаградитељи Моћнибродови ЗлатоБеринговогмора Врхунскоградитељство Упозоренисте! Радионицазаправе мушкарцесаЏејмсомМејом Брзиигласни АутомобилскеаукцијеТексас Разоткривањемитова Какосеправи? Трагомаукција Заборављенипртљагна аукцији Ја,БрусЛи ЕлитнаполицијаКриса Рајана

Фитнес Алпско скијање Нордијско скијање Биатлон Алпско скијање Нордијско скијање Биатлон Крос-кантри скијање Билијар Скијашки скокови Биатлон Билијар Уметничко клизање Скијашки скокови

арко Никезић је 21.октобра 1972,отварајуНаставио сам:ако наше мишљење и не буде уваћи последњи пут састанак републичког пар- жено,не осећам се довољно способним за послове и тијског руководства, рекао да је друг Тито одговорности функција председника ЦК СКС,погоизнео оцене о стању у СК Србије и Југославије,те да тово у садашњим околностима. и кадровска решења у врху СКС треба томе подредиТито је подржао ЦК СКС „у превазилажењу ствоти. Зато треба променити председника и секретара рене ситуације“, а за разлику од Хрватске, Србија ЦК.Тито им је рекао да је њихова одлука правилна. има јаку партијску организацију и доста способних Пре састанка (у сали београдског комитета), Ла- кадрова,па треба само сузбити националисте,ранкотинка ме је позвала у канцеларију Боре Павловића, вићевце и друге непријатеље политике СК који „дисекретара комитета. Била је узнемирена и плашила се да би на састанку могло доћи до масовнијег опирања њиховим оставкама,што се може тумачити као организован отпор Титу.Молила ме је да утичем на чланове ЦК,бар Војвођане,да оставке прихвате без коментара. -У противном,развлачиће по улицама и вас и нас -рекла ми је тихо. Претпостављали смо да је и та канцеларија озвучена. Нисам јој рекао шта сам мислио:ако се већ нисмо договарали пред разговор с Титом,требало је бар о даљим поступцима,па и оставкама.Само сам је упитао да ли претпоставља у каквој ћемо се ситуацији наћи ми,Маркови и њезини истомишљеници,кад се они повуку. -Можда ће се Тито задовољити тиме што смо ми отишли –рекла ми је. Отишао сам потом у салу,где сам Радојчину рекао о чему смо разговарали.Рачунали смо да ће се чланови ЦК из Војводине уздржати од било какве реакције кад виде да ми ћутимо.Неки су ипак говорили. Истакао се нарочито Ђорђе Радосављевић.Видно заНа Брионима доношене историјске одлуке довољан „разрешењем ситуације“, рекао је да није добро да први састанак ЦК након разговора с другом жу главу“.О оставкама Никезића и Перовићеве казао Титом прође без јасног изјашњења о прихватању Ти- је да су политички правилне,њихов је поступак котове критике. Сувише се одуговлачи са самокрити- мунистички одговоран,и он неће дозволити да им се „каче репови“,јер зна колико су способни и поштеком у ЦК и његовим органима. Састанак је завршен прихватањем оставки,али је ни.Никезића треба изабрати у Извршни биро,а Лазакључено да се јавности не дају никакве информа- тинки наћи одговарајуће место у Републици.Али,то ције,јер је седница настављена после разговора чла- ће убрзо заборавити! О мишљењу Секретаријата ко би могао бити нови нова Секретаријата са Титом. На тај разговор смо отишли и Махмут Бакали и ја,као председници по- председник и секретар ЦК, рекао је да нема ништа крајинских комитета. Ја сам им се придружио на против споменутих другова. И он је за нове, млађе аеродорому у Батајници,не знајући шта је договоре- људе,само да се обезбеди јединство републичког поно да се каже Титу,а током лета за Пулу,сео је крај литичког врха.Дакле,да дођемо с предлогом за који мене Благоје Бјелогрлић и шапнуо ми:„Предложиће- ће бити Дража и Стамболић. На консултативном само тебе за председника. станку, 24. октобра 1972. Ово ти нисам рекао!“ Латинка се бојала да на састанку мене су за председника Разговарали смо с Титом може бити масовног отпора предложили Борислав Пау вили „Брионка“. Милош Никезићевој и њеној оставци, вловић, секретар СК БеоСинђић,који је привремено града, Душан Богданов у руководио Секретаријатом, што се може тумачити као име Републичког синдикао избору новог председниорганизован отпор Титу.Молила та,Предраг Ајтић,челник ка и секретара рекао је како ме да утичем на чланове ЦК, Соцсавеза,Миленко БојаСекретаријат сматра да то бар Војвођане,да оставке нић, председник Извртреба да буду млађи људи, прихвате без коментара шног већа, уз напомену али политички афирмисани, како је потребно да се и доследни у залагању за линију СКЈ и СКС,и да један свакако треба да буде рад- друг Тито изричито о томе изјасни,а о Влашкалиник из производње.Став чланова Секретаријата је да ћу (који је био члан његове владе)приметио је да „није тип човека реализатора“, Дража Марковић „председник ЦК може бити Мирко Чанадановић“. Одмах сам казао да о предлогу за моју кандидату- је о мени рекао да сам „најблаже речено, спорна ру нисам питан. Ја и други покрајински политички личност“ и предложио за председника Тихомира функционери сматрамо како не би било добро да се Влашкалића, док је Петар Стамболић рекао да је за председника ЦК изабере било ко из покрајина,по- боље да се ја прво докажем на функцији на којој готово не Војводине, јер су Војвођани већ председ- сам,и био за Влашкалића. Ја сам поновио оно што сам већ рекао код Тита.А ник републичке владе и синдиката. Доланц ми је упао у реч: „То не мора да игра пошто је Милија Радовановић казао и да су у борачулогу.“ ком руководству неки другови рекли да би,ако ја буБио сам сигуран да не навија за мене,али нисам дем изабран за председника,све остало као под Ниодмах схватио зашто то каже.Убрзо је постало јасно кезићем, додао сам да ја, осим што „неке другове“ да знао да Дража Марковић и Петар Стамболић же- подсећам на Никезића,имам и других слабости,али, ле на челу ЦК СКС Тихомира Влашкалића,Бачвани- пошто се не сматрам кандидатом,нећу се самокритина из Куле. ковати.

Књигу Мирка Чанадановића „БАУК ЛИБЕРАЛИЗМА НАД ВОЈВОДИНОМ” можете купити у књижари „Службеног гласника”(Јеврејска 13,Нови Сад)за 756динара, или наручити преко телефона 021/6622–609и мејла knjizara4@slglasnik.com

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Vlada @ivkovi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Aleksandar Savanovi} (novosadska hronika, 528-765, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Slobodan [u{wevi} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa: Politika [tamparija d.o.o. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


20

subota16.mart2013.

OGLASi

dnevnik


dnevnik

OGLASi

subota16.mart2013.

21


22

subota16.mart2013.

OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Posledwi dragom

IZDAJEM jednosoban stan 40m2 sa kupatilom (prazan) poseban ulaz, blizu Najlon pijace, cena po dogovoru. Telefon: 063/755-82-80. 70818 IZDAJEM 1,5 soban stan, N. Detelinara, bez posrednika. Telefon: 062/261-160. 70977 IZDAJEM stanove: trosoban kompletno name{ten, 70m2, Bulevar oslobo|ewa, 230 evra, dvosoban prazan 57m2 kod Limanske pijece 170 evra, jednoiposoban prazan, 36m2, Avijati~arska, 110 evra. Telefoni: 021/544-540, 063/517-290. 71050

POTRA@WA stanova, ku}a, vikendica, vo}waka, placeva, za izdavawe, kupovinu. Kupujemo lokaciju za zgradu, iskqu~ivo jedan vlasnik. Telefoni: 021/6621-797, 063/598-463, 021/6215-260. 71016

PRODAJEM name{tenu garsoweru, Podbara, III sprat, bez posrednika. Telefon 062/261160. 70976 BEZ POSREDNIKA na Futo{koj pijaci: garsowera 25m2/I sprat, nova ukwi`ena zgrada, terasa, uli~no orjentisana, 24.000E. Telefoni: 063/598-463, 021/6215-260, 021/6621-797. 71017 PRODAJEMO stan 39m2, name{ten, u Ulici Bulevar Cara Lazara 83, 1. sprat. Telefoni, prodavci 891-751 Glumi~i} Dragan, 883-453 Lastavica Milka. 70935

HITNO prodajem jednospratnu ku}u u centru Futoga, pogodnu za dve porodice. Cena po dogovoru. Telefoni: 021/6313-987, 061/6304-166. Qubica. 70959 TITEL - [AJKA[ prodajem ku}u sa placom 3000m2. Telefon: 064/9376437, 9 - 15 sati. 68630 PRODAJEM ku}u u Bukovcu, Svetozara Mileti}a br. 3. Telefoni: 065/66-10-889, 065/44515-78. 70803 BEO^IN, ku}a 120m2 stambenog prostora, veliko dvori{te, 3 lokala, gara`a, magacini, plin, kablovska, fiksni telefon. Cena po dogovoru. Telefon: 063/845-87-57. 70808

IZDAJEM lokal sa sanitarnim ~vorom i telefonom od 28m2, Dunavska br. 2, u dvori{tu za 70 evra mese~no. Telefon: 6391-069. 70990

KUPUJEM sve vrste automobila starija i novija, mo`e i havarisana. Telefoni: 021-822714 i 063-708-19-39. 70989 KUPUJEM sve vrste vozila, maksimalno pla}am. Isplata odmah. Telefon: 064/27-69-638. 70336 PRODAJEM {kodu feliciju 1.600 kubika za 1.300evra. Telefon 6391-069. 70991 PRODAJEM motor honda shadow chopper, godi{te 94. pre{ao 25.600km, cena 3.450E. Mo`e zamena za ve}i skuter 400-500 kubika. Telefon 063/746-87-05. 70958

KLIME; najpovoqnije u gradu! Nabavka, monta`a - demonta`a, servis. Kupujemo nove, polovne, ispravne - neispravne klime. Pla}amo najpovoqnije! Telefoni: 021/6215-260, 021/6618184, 065/4444-383, 063/8488-778. 71018

pozdrav

na{em

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 71001

KUPUJEM zlatnike, dukate, napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe, ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318-180, 021/451-409. 67085

Stanislavu Maqugi}u Canetu „Humanitarni fond Dunav� Novi Sad. 71088

POTREBNA radnica za rad u trafici i mewa~nici. Telefoni: 060/6929020, 060/6929004. 70927

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrume, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33-943, 063/84-85-495. 70575 KUPUJEMO staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, bakar, mesing, aluminijum. ^istimo tavane, podrume. Najboqe cene. Dolazimo na adresu. Telefoni: 062/649-000, 065/9-649-000. 70962

Posledwi pozdrav kumu

Draganu Vojnovi}u iz Rakovca

od kumova [ija~i} iz Novog Sada.

71087

Tu`nim srcem javqamo svim ro|acima i prijateqima da je na{

Drago Poli} Preminuo 15. marta 2013. godine u 63. godini. Sahrana je u subotu 16. marta 2013. godine u 13 ~asova iz kapele na grobqu u Ba~kom Jarku. O`alo{}ena supruga Koviqka, sinovi Dejan sa porodicom i Sr|an.

Posledwi pozdrav

Milanu Pavo{evi}u

od brata Rodoquba sa porodicom.

OG/1

Posledwi pozdrav sinu i bratu

Dragu Poli}u

71084

Posledwi pozdrav

Milanu Pavo{evi}u

od oca Obrada i bra}e Milorada i Veqka sa porodicama.

od porodice Divija~ki.

OG/2

71082

S bolom i tugom se opra{tamo od na{eg voqenog mu`a, tate i dede

Milana Pavo{evi}a Pavketa 1945 - 2013. Ispra}aj }e se obaviti danas, 16. 3. 2013. godine, u 9.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Porodica Pavo{evi}. 71081


^iTUQe l POMeni

dnevnik

3

Posledwi pozdrav dragoj priji

Pet godina suza i tuge za na{im

23

POMEN

1 Sa velikim bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 92. godini preminula na{a voqena majka, baka i prabaka

Milki Ne{kovi}

Umrla je

subota16.mart2013.

Danas se navr{ava {est tu`nih godina od kako nas je napustio na{ suprug i tata

od Marije i Jo{ke.

71064

Posledwi pozdrav dragoj

Mom~ilom Ergela{evim

Ihas Ilona

1919 - 2008.

Mirjana Antoni}

Hvala ti za sve dobro, jer to `ivi u nama. Wenim odlaskom izgubila sam najboqu drugaricu i divnu majku. Neizmerno sam tu`na zbog toga.

Sahrana je danas, 16. 3. 2013. godine, u 13 ~asova, na Alma{kom grobqu.

Darinki Petkov

Porodice: Ergela{ev, Suharevski i Brankov.

Weni najmiliji: }erka Vera, unuci Kristina, Marko i Daniela, praunuci Martin, Kristian i Milica, zetovi i snaja.

70925

71075

IN MEMORIAM

GODI[WI POMEN

2008 - 2013.

JEDNOIPOGODI[WI POMEN na{em dragom

na{oj dragoj

]erka Miwa sa porodicom.

od porodice Oti}.

71074

71077

Povodom prve godi{wice od kako nas je napustila na{a draga

Sahrana je danas, 16. 3. 2013. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

JEDNOGODI[WI POMEN mami

Vinka Nedeqkov nastavnik

Zorici

dava}emo danas, 16. 3. 2013. godine, na grobqu, u Ka}u. Nikad ih ne}e zaboraviti wihovi najmiliji: sin Zoran, snaja Seka, unuk Cveta, unuka Zorica, praunuci Sara, Vawa, Milo{ i zet Bo{ko.

POMEN

Stanki ^iko{

Tvoji: supruga Ru`ica, sin Sava i }erka Mirjana. 71070

TROGODI[WI POMEN

Uspomenu na tebe ~uvamo u na{im srcima. Tvoja porodica.

70887

70921

Zora Kosti}

Tata, tvoju dobrotu i veliko srce nikada ne}emo zaboraviti.

@ivota Maksi} Maksa

Cveti Pavlov

Tvoji najmiliji.

Radivoj Miletin

71068

Posledwi pozdrav

Oti{la je na ve~ni po~inak, na{a draga

ro|. 1943. god.

obele`i}emo pomen danas, 16. 3. 2013. godine, u 10.30 ~asova, na ^enejskom grobqu. Uspomene na wu ~uva Jovan Kamber sa porodicom.

obele`i}u danas, 16. 3. 2013. godine, u 10.30 ~asova. Pro{la je godina, kada i kako - ne znam... Sve vi{e mi nedostaje{....

71073

71079

Danas, 16. 3. 2013. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kako nije sa nama na{a draga

Pro{la je ova tu`na godina od kako nije sa nama na{a voqena mama, baka i ta{ta

Ana

Olivera Trifunovi} Trnini}

Milica Trivi}

28. 8. 1976 - 16. 3. 2009.

Tetka Vera i te~a Slavko.

Hvala joj za qubav, bri`nost, po`rtvovawe i za sve {to je za nas ~inila svih ovih godina. Prema izri~itoj `eqi ispratili smo je u krugu naju`e porodice. Ve~nu uspomenu ~uvaju weni najmiliji.

70821

71065

71063

TU@NO SE]AWE Navr{ava se ~etrdeset dana od iznenadne smrti na{eg dragog

S tugom i bolom obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je u 60. godini preminula na{a draga majka, ta{ta, baka

Draga na{a Oqa, uspomena na tebe ve~no }e `iveti u nama.

Dragica Pekovi} Pomen }emo davati danas, 16. 3. 2013. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: }erka Smiqka, zet Milo{, unuk Aleksandar, unuke Gordana, Milica i Jovana.

Milka Kolarov ro|. Bikar iz Bege~a

DVOGODI[WI POMEN

Godinu dana nema ko da nas do~eka, ute{i, posavetuje. Godina pro|e, ali bol nikako. U na{im srcima ve~no }e kucati i tvoje srce. Po~ivaj u miru... Tvoji: Bata, Seka, Dragan, Joca, Beca i Zoca.

71086

71080

Dana, 18. 3. 2013. godine navr{i}e se godina od kako me je napustio voqeni Radovan.

od sestre Latinke sa porodicom.

\or|e Radi{i} 2011 - 2013.

POMEN

Milki Ne{kovi}

ro|. \eri} 1927 - 2013.

Vreme nikada ne}e izbrisati tvoju neizmernu qubav prema nama. Tvoj vedar lik, tvoj osmeh i tvoja dobrota su na{a vodiqa u danima bez tebe. Zauvek si u na{im srcima. Tvoje: Nata{a, Goca i Jagoda.

Novaka \. Gagovi}a

Milka Ne{kovi}

Zra~io si iskreno{}u, toplinom, izuzetnom vedrinom i smislom za humor. Uspomene su ve~ne i nezaboravne. Rado }emo te se se}ati i ~uvati od zaborava. Tvoji drugovi: Cile, To{a, Jogi, Janko, Mir~eta, Miroslav, Ivan, Bato, Tijo i Radoje.

Sahrana je danas, 16. 3. 2013. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

70931

71066

71062

Posledwi pozdrav tetki

O`alo{}ene }erke Mirjana i Milijana sa porodicama.

POMEN

3 Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi suprug, otac i deda

Navr{ava se pola godine od kada nije sa nama na{a

Radovan Vukovi} Moj Radovane, godina pro|e, a tuga za tobom ostaje. Kako }u daqe voqeni moj Radovane?

Ve~no tu`na za tobom tvoja supruga Gospava.

70884

Darinki Petkov ro|. Temerinac

Porodica Gavrilovi}.

71071

Mirko Vojvodi}

\ur|ica Kamatovi}

1938 - 2013.

ro|. Apatovi}

Sahrana je danas, 16. 3. 2013. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

U `ivotu sve pro|e, ali tuga je ve~na.

O`alo{}eni: supruga Borka, sin Neboj{a, unuci Nikola i Milica.

Tvoji najmiliji.

71048

71049


24

^iTUQe l POMeni

subota16.mart2013.

TU@NO SE]AWE

dnevnik

POMEN Danas, 16. marta 2013. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg voqenog supruga i oca

POMEN Danas se navr{ava {est nedeqa od prerane smrti

GODI[WI POMEN na{em dragom i voqenom

Mladenu Laki}u

Olivera Trifunovi} - Trnini}

Borivoja Juri{ina

28. 8. 1976 - 16. 3. 2009.

na{eg dragog supruga i oca. Zahvaqujemo se svima onima koji su nam ubla`ili tugu i bol prilikom ispra}aja na wegovo posledwe putovawe. U ve~noj `alosti: supruga Liliana, sinovi Milenko i Teodor.

obele`i}emo u subotu, 16. 3. 2013. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Re~ima se ne mere bol i tuga koju ose}amo. Ti si tu sa nama u na{im mislima i srcima. Tvoji najmiliji.

71012

71060

Navr{ava se godina od kako nas je napustio dragi

POMEN Dana 16. 3. 2013. godine navr{ava se godinu dana od kad nas je napustio na{

S ve~nom qubavqu i tugom, neute{na mama Milana i sestra Du{anka.

Tomislava @ivanovi}a

70813

Pomen obele`avamo danas, 16. 3. 2013. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. POMEN

Ve~no zahvalna i neute{na porodica.

71051

Zora

Slobodan Poli}

3

Paja \uri~kovi} S po{tovawem i zahvalno{}u, Kosta i Jasna.

iz Ka}a Ve~no }e{ ostati u na{im mislima.

Porodica Poli}.

Tvoji najmiliji: supruga Stojanka sa porodicom.

71010

70984

Pet godina je pro{lo od smrti na{eg dragog supruga i oca

Dana, 20. 3. 2013. godine navr{ava se godina od prerane smrti mog voqenog sina.

70924

JEDNOGODI[WI POMEN na{em voqenom sinu, suprugu, ocu, svekru, dedi, bratu, deveru i stricu

Dragan Arsenovi}

Pomen }emo odr`ati u nedequ, 17. 3. 2013. godine, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{oj dragoj mami, baki i prabaki

Tinki Vinoki} ro|. Stankov Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da }e se parastos odr`ati u subotu, 16. 3. 2013. godine, u Hramu Sveti Vra~i, u Futogu, u 10.30 ~asova. S qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomenu na Tebe. Tvoje }erke Jelica i Ranka sa porodicama. 70999

TU@NO SE]AWE

Joce Telarova

POMEN

na

Slobodanu Gligori}u obele`i}emo 16. 3. 2013. godine, u 11 sati, na Gorwem starom grobqu, u Futogu (Ulica Rade Kondi}a).

70939

Ostale su samo uspomene na tebe, koje nikada ne}e izbledeti.

14. 3. 1996 - 14. 3. 2013. ro|ena Novoselac Sa ponosom i qubavqu ~uvamo uspomenu na Tebe. Sin Sr|an, suprug Novak i porodica Vrba{ki.

Tvoja Quba.

70936

70963

POMEN

1925 - 2007.

1929 - 2012.

Pro{lo je 6 meseci od kada si nas ostavila u velikoj tuzi.

70938

POMEN

S nama i u nama, zauvek.

Tvoja porodica supruga sa decom.

Supruga Qiqana i sin Nikola.

70896

70948

70980

3 JEDNOGODI[WI POMEN mom dragom suprugu obele`avam 16. 3. 2013. godine, u 10.45 ~asova, na ^enejskom grobqu.

Jasmina Debeqa~ki

S ponosom i qubavqu ~uvamo uspomenu na tebe.

O`alo{}eni suprug Toma [ijak.

70983

17. 3. 2011 - 17. 3. 2013.

Stalno si mi u mislima i u svemu {to radim, danima i no}ima, u `eqama i snovima, u svemu ne`no te ima.

obele`i}emo 16. 3. 2013. godine, na Dowem koviqskom grobqu, a skup je kod ku}e, u 10 ~asova.

Te{ko nam je `iveti bez tebe. Vole te i tuguju: supruga Mira, }erke Qiqana i Maja, zetovi Vladimir i Dragan.

]erke Nevenka i Katarina sa porodicama.

Branislav Bjelo{

Slavki [ijak

Veqku Prodanovi}u

Vera [karica

Bodre I{tvan - Pi{ta

[ESTOMESE^NI POMEN mojoj dragoj i voqenoj supruzi

Danas, 16. 3. 2013. godine odr`a}emo ~etrdesetodnevni pomen na{em dragom

Zauvek u mom srcu.

Stjepan [karica

SEDMOGODI[WI POMEN

70985

70992

Petar Arsenov

Jelicu Vrba{ki Seku

Uvek }emo se se}ati qubavi i pa`we koju ste nam pru`ali.

O`alo{}ena majka Ana Vernot.

Uspomenu na wega ~uvaju: supruga Jelena, }erke Katica i Zorica sa porodicama.

Wegovi najmiliji.

POMEN najdra`im roditeqima.

Ivan Vernot

Vreme prolazi, ali wegova dobrota i po`rtvovanost prema svojim najmilijima se ne zaboravqaju.

Hvala ti za veliku qubav i dobrotu koje si nam ceo `ivot pru`ala. Stalno si u na{im mislima.

O`alo{}eni: suprug Miroslav, }erke Miqana i Biqana sa porodicom.

70912

Jovan Kozarov 2012 - 2013. Dragi Jovo, tvoje ime je sveto. Tvojom dobrotom u tvom ve~nom `ivotu zaslu`uje{ da `ivi{ u raju i miru. Sa ponosom te se se}am i hvala ti za sve {to si u~inio dobrim. Tvoja supruga Julka. 70947


SPORT

dnevnik

subota16.mart2013.

25

UNEDEQUPO^IWE64.[AMPIONATFORMULEJEDAN

Karavankre}eizAustralije TradicionalnokaravanFormulejedankre}eizAustralije,pa}e takobitiiovegodine.Unedequ, trkomumelburnskomAlbertparku, zavrte}e se to~kovi 64. put u istorijinajbr`egcirkusanasvetu.Zasadanikoodvode}ihtimova ne`elidaprognozira{ta}ebiti na trci u Australiji, ali ni {ta}esede{avatiunastavkusezonekroz19nadmetawa.Onos~im se svi sla`u je da }e sezona biti puna izazova. Sedmostruki svetski prvak Nemac Mihael [umaher odlu~io opet da se penzioni{e, a wegovo mesto u Mercedesu zauze}eBritanacLuisHamilton, koji je svoje mesto u Meklarenu ustupioveomatalentovanomMeksikancuSerhijuPerezu. Nastartu{ampionata(nedeqa, 7 ~asova ujutru po sredweevroskomvremenu)krenu}e22voza~au 11 timova, jer Hispanija rejsing timne}eovegodinenastupati. Kako stru~waci ka`u, ove godine trebalo bi da petorica vo-

bolida i voza~a na kraju trke se pove}avasa640na642kilograma, azaradkompenzacijete`inePirelijevihguma. Start sezone je uvek uzbudqiv jerjetokulminacijavi{emese~nogradatimova.Testovinemogu vaqanodapoka`upraveperformanse.Dodu{e,ne}esetovideti najboqeninatrciuAustraliji, ali ve} posle nekoliko nastupa trebalo bi da se iskristali{u onikoji}eovesezonevoditibitkuzatituleukonkurencijivoza~aikonstruktora.Ako}etobitizna}emo24.novembrapozavr{etkuVelikenagradeBrazilau saoPaolu,kada}ebitispu{tena zavesa na jo{ jedan {ampionat Formulejedan. G.Malenovi}

Najbr`icirkusuistorijizavrte}ese64.put

za~a konkuri{u za titulu. To je prvenstveno trostruki najmla|i {ampion u istoriji Formule jedan Nemac Sebastijan Fetel u RedBulu,koji}epoku{atidase domogne~etvrtognaslovaitako sepridru`ilegendarnomprofesoruAlanuProstu.[panacFernando Alonso iz Ferarija poku{a}edasedomognetre}etitule, atusuiBritanacXensonBaton iz Meklarena, Luis Hamilton i FinacKimiRaikonenizLotusa. Posledwa trojica juri}e drugi naslov. Iz senke bi mogli da iznenade Australijanac Mark VeberizRedBula,BrazilacFelipe Masa iz Ferarija i Serhio PerezizMeklarena. Ovegodinepojavi}esepetdebitanata, Meksikanac Esteban Gutijerez(Zauber),FinacValte-

SebastijanFetelbranititulu

riBotas(Vilijams),Holna|anin Gido van der Gard (Katerham), Francuz @il Bjanki (Marusija) iBritanacMaks[ilton(Marusija).UFormulujedanvratiose NemacAdrijanZutil,kojijepauzirao pro{le sezone i opet }e vozitizaForsIndiju. Ovegodineposledwiputkoristi}eseV8motoriod2,4litre,a odselede}e}euupotrebibitiV6 od1,6litara.Pireliostajejedinisnabdeva~pneumaticima,ostajedamorajudasemewajudvevrste guma i nema dolivawa goriva. I ovegodineimapromenepravila. Po{to}enastupiti11timova,u kvalifikacijama }e u prvom i drugomkruguispadatipo{estorica, mewa se i vreme upotrebe DRS sistema, poo{travaju se kre{testovi,minimalnate`ina

Kalendar 17. mart: VN Australija (Melburn) 24. mart: VN Malezije (Kuala Lumpur) 14. april: VN Kine ([angaj) 21. april: VN Bahreina (Bahrein) 12. maj: VN [panije (Barselona) 26. maj: VN Monaka (Monte Karlo) 9. jun: VN Kanade (Montreal) 30. jun: VN V. Britanije (Silverston)

Bezlepoticanemaniuzbu|ewanaFormulijedan

RED BUL

[ef tima: Kristijan Horner

bolid: Red Bul RB9

FERARI

[ef tima: Stefano Domenikali Fernando Alonso ([PA) 196 startova, 30 pobeda, 86 podijuma

MEKLAREN

Felipe Masa (BRA) 172 starta, 11 pob, 35 podijuma

[ef tima: Erik Bulijer Kimi Raikonen (FIN) 175 startova, 19 pobeda 69 podijuma

[ef tima: Martin Vitmar{

MERCEDES

[ef tima: Ros Brun Niko Rozberg (NEM) 128 startova, 1 pobeda 7 podijuma

Luis Hamilton (GBR) 110 startova, 21 pobeda 49 podijuma Mercedes F1 W04 / Mercedes FO108F

Lotus E21 / Reno RS27-2013

[ef tima: Moni{a Kaltenborn Niko Hilkenberg (NEM) 39 startova, najboqi plasman 4. mesto

FORS INDIJA

Esteban Gutijerez (MEKS) debitant

[ef tima: Viyaj Malaja Adrijan Zutil (NEM) 90 startova, najboqi plasman 4. mesto Fors Indija VJM06 / Mercedes FO108F

Pol di Resta (VB) 39 startova, najboqi plasman 4. mesto

Zauber C32 / Ferari 056

VILIJAMS

[ef tima: Frenk Vilijams Pastor Maldonado (VEN) 39 startova, 1 pobeda, 1 podijum

TORO ROSO

Valteri Botas (FIN) debitant

[ef tima: Siril Abetebul [arl Pik (FRA) 20 startova, najboqi plasman 12. mesto

Gido van der Gard (HOL) debitant Katerham CT03 / Reno RS27-2013

[ef tima: Franc Tost @an-Erik Verwe (FRA) 20 startova, najboqi plasman 8. mesto

Vilijams FW35 / Reno RS27-2013

KATERHAM

Serhio Perez (MEKS) 37 startova, 3 podijuma

Meklaren MP4-28 / Mercedes FO108F

Romen Gro`an (FRA) 26 startova, 3 podijuma

ZAUBER

/ motor: Reno RS27-2013

Yenson Baton (VB) 228 startova, 15 pobeda 49 podijuma

Ferari F138 / Ferari 056

LOTUS

7. jul: VN Nema~ke (Nirburgring) 28. jul: VN Ma|arske (Budimpe{ta) 25. avgust: VN Belgije (Spa Frankor{amp) 8. septembar: VN Italije (Monca) 22. septembar: VN Singapura (Singapur) 6. oktobar: VN Ju`na Koreja (Jeongam) 13. oktobar: VN Japana (Suzuka) 27. oktobar: VN Indije (Wu Delhi) 3. novembar: VN Abu Dabija (Abu Dabi) 17. novembar: VN SAD (Ostin) 24. novembar: VN Brazila (Sao Paolo)

Mark Veber (AUS) 196 startova, 9 pobeda, 34 pod.

Sebastijan Fetel (NEM) 101 start, 26 pobeda 46 podijuma

STR8 / Ferari 056

MARUSIJA

Danijel Rikardo (AUS) 31 start, najboqi plasman 9. mesto

[ef tima: Yon But @il Bjanki (FRA) debitant

MR01 / Kosvort CA2012

Maks [ilton (VB) debitant


26

sport

subota16.mart2013.

VOJVODINAGOSTUJE CRVENOJZVEZDI

Potvrditi kvalitet Rukometa{i Vojvodine prebrodili su Kup gostovawe u Subotici i pobedom nad Spartakom (24:21) plasirali se me|u osam najboqih ekipa.Danas ih o~ekuje te{ko gostovawe Crvenoj zvezdi, a zatim slede dueli kod ku}e s Vrbasom i veliki derbi s Partizanom.Nesporno je da je Vojvodina trenutno kvalitetnija od Zvezde, s tim {to to mora da potvrdi na parketu. Najboqi pojedinac me~a u Subotici Stanko Abaxi} o~ekuje te`ak me~ sa Zvezdom.

dnevnik

Doma}e snage naokupu

JUGOVI]UNIMETDO^EKUJEKOLUBARU(19)

Izazovgorwegdoma Ru ko me ta{i Ju go vi} Uni me ta ve~e ras (19 ~a so va, Hram) do ~e ku ju eki pu Ko lu ba re iz La za revca. Od vre mena kada je Ko lu ba ra do mi ni ra la srp skim ru ko metom stva ri su se bit no pro meni le, Ka}a ni tre nut no imaju ve }i fond igra~a od ri va la i vi {e pro sto ra za ma nevar na svim po zi ci jama. Sto ga je za o~eki va ti da }e ne be sko pla vi, kao u due li ma sa Zaje~arom i Cr ven kom, ko ri sti ti sve ras po lo `i ve sna ge i br zom igrom i tempom po ku {ati da slo me ot por is kusnog ri va la. Kqu~ni igra~ u posledwim uspesima Jugovi}a je neuhvatqivi i nepogre{ivi golgeter Marko Vasi}, koji je na vru}em terenu u Crvenki postigao ~ak 13 golova. - Najva`nije je da ekipa pobe|uje, a koliko }u ja posti}i golova mawe je bitno. Ono {to bi bilo najidealnije je da Jugovi} pobe|uje, a ja da igram dobro - kazao je Marko Vasi}, ti-

VihornokriloJugovi}a: MarkoVasi}

hi i povu~eni momak a na terenu ekspolozivan. Iako su posle pobede u Crvenki dobili krila, ka}ki ti}i se za ve ~e ra {wi su sret spremaju bez euforije i nadaju se pobedi. - Pobedom nad Lazarev~anima vinuli bismo se u gorwi dom, pa bismo u nastavku takmi ~e wa bi li ras te re }e ni ji. Da bismo to ostvarili, mora}emo da se dobro oznojimo, po{to je Kolubara dobra i iskusna ekipa, koju predvodi odli~ni Pilipovi}, ^avaquga, Lomi}, Vu~i}evi}, Tomi}, Nena di} i gol man \or |e vi}. Igraju ~vrstu 6-0 i 5-1 odbranu. Bi}e to tvrda i borbena utakmica. Nadam se da }emo im vratiti istom merom za poraz u La za rev cu (38:28). To me u prilog ide ~iwenica da je dolaskom novog trenera Bo{ka Rudi}a na{a igra znatno poboq{ana i ubrzana, a dobili smo i na samopouzdawu - naglasio je Vasi}. J.Gali}

U `eqi da {to spremnije do~ekaju predstoje}a takmi~ewa, selektor rukometa{a Srbije Veselin Vukovi} u ponedeqak }e okupiti doma}e najperspektivnije igra~e. Na spisku su - golmani: Stanko Abaxi} i Luka Arseni} (Vojvodina), Tibor Ivani{evi} (Crvena zvezda), levo krilo: Vawa Ili} (Partizan), Milo{ [oti} (Crvena zvezda), Zoran Nikoli} (Radni~ki), pivoti: Mijajlo Marseni} (Partizan), Nemawa Boj~i} (PKB), desna krila: Darko \uki} (@elezni~ar 1949), Du{an Mari} (Oro{haza, Ma|arska), levi bekovi: Vladimir Dimitrijevi} (Rudar), Nikola Damjanovi} (Vojvodina), Nikola Perovi} (Vrbas), sredwi bekovi: Marko Kne`evi} (Oro{haza, Ma|arska), \or|e \eki} (Sin|eli}), Darko Todorovi} (PKB), desni bek: Milo{ Orbovi} (Vrbas), Neven Stjepanovi} (Vojvodina), Vojislav Brajovi} (Crvena zvezda). Rezerve: Vladimir Cupara (Crvena zvezda), Viktor Mati~i} (Novi Beograd) i Nemawa Vu~i}evi} (Jugovi} Unimet). J.G.

UZPLASMANVOJVODINENSSEMEUPOLUFINALEPLEJ-OFA

Uverenuuspeh:StankoAbayi}

- Imamo jasno defenisane ambicije s po~etka sezone, koje smo potvrdili na polusezoni, a sada smo u dobroj poziciji da napadnemo oba trofeja. [to se ti~e duela sa Crvenom zvezdom, o~ekujem te{ku utakmicu. Zvezda mladu i perspektivnu ekipu, za respekt. Wen plasman u dowem delu tabele, nakon oduzimawa osam bodova, ne zavara nas. Igraju beogradski crvno- beli promenqivo, ali znaju da bqesnu kada se to najmawe o~ekuje. Na{a forma je u usponu i o~ekujem da uz ozbiqan pristup osvojimo bodove - rekao je Abaxi}. Zvezdi predstoji borba za opastanak i logi~no je da }e protiv Novosa|ana poku{ati da do|u do bodova spasa. Jesenas je Vojvodina pobedila na Slanoj bari 22:20. Utakmica Crvena zvezda Vojvodina igra se u SRC [umice od 18 ~asova. I.Grubor

Sa dve pobede u ~etvrtfinalu plej-ofa nad Ribnicom, odbojka{i Vojvodine NS seme plasirali su se u polufinale plej-ofa i bori}e se s Crvenom zvezdom za prolaz u finale. Susreti s Kraqev~anima pokazali su neku novu Vo{u, snagu koja se, izgleda, akumulirala tokom ~itavog prvenstva i pokazala se u pravom trenutku. Novosa|ani su

ku. Ma|utim, od starta je proradila novosadska ma{inerija, dominirala u svim segmentima igre i stigla do polufinala. - Nadigrali smo Ribnicu u svim segmentima i zadovoqni smo postignutim. @elim da ostanemo {to du`e na okupu, da budemo zdravi i da spremni do~ekamo polufinale sa Zvezdom. Tehni~ar Petkovi} je doneo

Dupliprogram? U polufinalu plej-ofa igra}e Crvena zvezda i Vojvodina NS seme, a kragujeva~ki Radni~ki ~eka boqeg iz duela \erdapa i Partizana, ~ija majstorica je u nedequ. Po~etak polufinala plej-ofa je 21. marta, a prvu utakmicu igra}e od 18 ~asova na tv-u Zvezda i Vojvodina NS seme. U slu~aju da Partizan pro|e Kladov~ane, preuze}e wihovu poziciju i imati me~ vi{e u polufinalu u odnosu na Kragujev~ane, pa bi u ~etvrtak mogao da se desi i dupli odbojka{ki program na televiziji, jer bi od 20.30 igrali Partizan–Radni~ki. na prvom me~u u Kraqevu podsetili na igru iz najtrofejnih dana, a u revan{u ih je samo nekoliko gre{aka odvojlo od savr{ene partije. O~ekivalo se da }e gosti u drugom me~u odigrati na sve ili ni{ta, a verovatno bi tako i igrali da su imali prili-

promenu, na{a igra je raznovrsnija i mislim da se u polufinalu mo`e dogoditi sva{ta, a ako smem da predvi|am, o~ekujem minimum ~etiri, ako ne i pet utakmica – poru~io je prvotimac Aleksandar Veselinovi}. Najiskusniji u crveno-belom Petkovi} i Roqi} bili su pred-

Foto:F.Baki}

Foto:F.Baki}

Zagrevawe zaZvezdu

Dra`enLuburi}(desno)sme~ujeporedTraj~evskog

vodnici ekipe, a sjajno su ih pratili saigra~i. Zato su Kraqev~ani bili stalno u podre|enom polo`aju i nisu mogli da se izvuku iz stega razigranih Novosa|ana. Nije bilo slabog mesta u crveno-belom taboru, Roqi} i Kapur dr`ali su prijem, Petkovi} je odli~no distribuirao lopte, a Luburi} i Veselinovi} su napadali s krajeva. Sredwi blokeri ^ubrilo i Martinovi} imali su veliki u~inak, pa trener Salati} nije morao da na~ini nijednu izmenu. - Petkovi} i Roqi} su bili okosnica tima u ove dve utakmi-

DANASNASPORTSKIMTERENIMA Ko{arka ABA liga - SOLNOK: Slonok - Zadar (17), SKOPQE: Skopqe - Partizan (19), BEOGRAD: Crvena zvezda - Budu}nost (19). Prva liga Srbije (m) - BEO^IN: Vojvodina Srbijagas Borac (18), PAN^EVO: Tami{ - Mega Vizura (18), VAQEVO: Metalac - Smederevo (19.30), KRAQEVO: Sloga BKK Radni~ki )19.30). Dru ga li ga Sr bi je (m) ALEK SI NAC: Na pre dak Spartak (19), VELIKA PLANA: Plana - @elezni~ar (19). Prva liga - sever (m) - NOVI SAD: Vojvodina - Dunav (20), SRBOBRAN: Akademik Topola (17), NOVI BE^EJ: Jedinstvo - Sveti \or|e (19), SREM SKA MI TRO VI CA: Srem - Nova Pazova (20). Druga liga - sever (m) - KIKIN DA: Ve li ka Ki kin da Sport Ki plus (20), KULA: Hajduk - Futog Tehnomer (19). Druga liga - sever (`) - SUBOTICA: Spartak - Basket Star (19.30).

Odbojka Pr va `en ska li ga - FU TOG: Fu tog - Kra guj (17), BE O GRAD: Rad ni~ ki - Voj vo di -

na (20), Po {tar - Sme~ 5 (15), ZRE WA NIN: MD Zre wa nin - Obi li} (20), LA ZA RE VAC: La za re vac - Ta ko vo (19.30), KRA GU JE VAC: Rad ni~ ki Cr no ko sa (19). Prva mu{ka liga - KLEK: Klek - Novi Pazar (19), BEOGRAD: Obili} - Borac (19), LEPOSAVI]: Kosovska Mitrovica - Dunav volej (18), JAGODINA: Jagodina - Mladenovac (15.30), SMEDEREVO: Smederevo - Sloven (20). Druga `enska liga - sever VR [AC: Vr {ac - Ru ma (17.15), NO VI BA NOV CI: Omladinac - Ki 0230 (19), IN\IJA: Mladost - NS volej tim (16). Druga mu{ka liga - sever IN \I JA: In |i ja - Vr bas (19), FUTOG: FOK - Novi Sad (20). Pr va voj vo |an ska `en ska liga - centar - FUTOG: Futog vest - VST (15.45), TE ME RIN: Gr bi} - Voj vo di na 2 (16). Pr va voj vo |an ska `en ska liga - sever - SUBOTICA: NIS Spartak 2 - Partizan (13), KULA: Apatin - Hajduk (16), SOMBOR: CVS - Be~ej (17). Pr va voj vo |an ska `en ska liga - Srem - SREMSKA MI-

TROVICA: Radinci - Maks (17). Pr va voj vo |an ska `en ska liga - Banat - KLEK: Klek Kraji{nik (16), RAVNI TOPO LO VAC: Her ce go vi na Kral (18). Pr va voj vo |an ska mu {ka liga - centar - NOVI SAD: Vo{a - [id (15.30), SREMSKI KARLOCI: Stra`ilovo - Botafogo (18). Pr va voj vo |an ska mu {ka liga - sever - TURIJA: Mladost - Partizan (18), BE^EJ: Magli} 1953 - Be~ej (19.30). Pr va voj vo |an ska mu {ka liga - jug - KOVIN: Radni~ki - Hercegovina (18).

Rukomet Su per li ga za mu {kar ce KA]: Jugovi} Unimet - Kolubara (19), BEOGRAD: Crvena zvezda - Vojvodina (18), PKB Rad ni~ ki (18.30), KO STO LAC: Ru dar - Za je ~ar (19), [A BAC: Me ta lo pla sti ka Crvenka Jafa (18.30), KRU[EVAC: Napredak - @elezni~ar 1949 (19). Superliga za dame - NI[: Naisa - Radni~ki 1949 (18.30), JAGODINA: Jagodina - Radni~ki (S) (19), ZAJE^AR: Zaje~ar - @elezni~ar (19), NO-

VA PAZOVA: Maks sport BMS Milenium (20). Prva mu{ka liga, sever ZRE WA NIN: Pro le ter Agro `iv - La vo vi (17.30), IN\IJA: @elezni~ar - Sombo re lek tro (14), @A BAQ: @SK - Nova Pazova (19), SUBOTICA: Vojput - Metalac (17.30). Prva `enska liga, sever ZREWANIN: Mladost - Proleter Superprotein (20). Druga mu{ka liga, sever JA[A TOMI]: Hercegovina - Jedinstvo (NB) (19), ADA: Po ti sje Ple teks - Haj duk (19.30), KA ^A RE VO: Je din stvo - Dalmatinac (19), RUMA: Ruma - Napredak (19). Druga `enska liga, sever VRBAS: Vrbas - Unirea (17).

Vaterpolo Prva A liga - KIKINDA: @AK - Partizan Rajfajzen (19), BEOGRAD: BVK Crvena zvezda - Dunav (19.45). Prva B liga - BEOGRAD: Zemun - [abac (18), OBRENOVAC: TENT - Spartak Prozivka (20.45), NI[: Nais - Partizan Rajfajzen 2 (20). Prventvo Srbije za `ene BEOGRAD: Partizan - Vra~ar (20).

ce, a prikqu~ili su im se i mladi igra~i, koji su odigrali na izuzetno visokom nivou. Hrabrili su me treninzi i atmosfera i zbog toga sam bio optimista i pri`eqkivao ovakav ishod. Sada je zdravstveni bilten boqi, neka tako i ostane, kao i sportski motiv. Ne}emo da razmi{qamo o lo{im stvarima i lo{oj finansijskoj situaciji, sportski motiv nam je najva`niji i nadam se da }e tako da ostane do kraja sezone– istakao je trener Vojvodine Nikola Salati}. M.Risti}

Poja~aweVojvodine MarkoBolti}

VOJVODINASRBIJAGAS DO^EKUJEBORAC

Debituje Bolti}

U pretposledwem kolu Prve lige Srbije ko{arka{i Vojvodine Srbijagas ve~eras (18 ~asova) do~ekuju u Beo~inu Borac. Ovo }e biti jo{ jedna utakmica u kojoj }e se crveno - beli pripremati za igrawe u Superligi. Uz to, oni `ele da se ^a~anima revan{iraju za poraz u prvom delu sezone. Povrede ni ovoga puta nisu mimoi{le ko{arka{e Vojvodine, na teren ne}e istr~ati ^ovi}, Petkovi} i \umi}, a ne zna da li }e mo}i Marojevi}. Pre nekoliko dana iz BKK Radni~kog do{ao plej mejker Marko Bolti}, koji }e ve~eras debitovati za novu ekipu. - Zahvaqujem se na ukazanom poverewu i trudi}u se da ispunim o~ekivawa. Ne smemo da se pona{amo kao da smo utakmicu ve} dobili, jer to mo`e da nas ko{ta. Najve}a opasnost preti nam sa spoqnih pozicija i na to treba da obratimo pa`wu i da pobedimo rekao je Bolti}. Trener Sini{a Mati} ne tra`i alibi zbog odsustva trojice- ~etvorice igra~a. - Bi}e nam ovo posledwa utakmica u Prvoj ligi na doma}em terenu, ako tako mo`emo da nazovemo halu u Beo~inu. Posle lo{eg izdawa u duelu s Pan~evcima moramo da se poka`emo u pravom svetlu. Respektujemo ^a~ane, ali u okr{aj moramo u}i maksimalno koncentrisani. Moji ko{arka{i shvatili su da vi{e ne smemo da igramo kao s Tami{om i igra}emo na mnogo vi{em nivou, agresivno i sa manogo tr~awa. Novajlija Bolti} dobi}e {ansu i bi}e nam od koristi u daqem takmi~ewu. U sastavu }e biti deset igra~a i ne}emo mo}i da imamo punu rotaciju. Dove{}emo jo{ dva - tri ko{arka{a, ali o tom potom. Ve~eras moramo da pobedimo i obradujemo navija~e u Beo~inu - naglasio je Mati}. M.Pavlovi}


SPORT

dnevnik

subota16.mart2013.

27

VOJVODINASEPRIPREMAZADUELSDOWIMSREMOM

Dobartimponavqa kvalitetnepartije Aleksandar[o{tar

IZBORNASKUP[TINASPORTSKOGSAVEZASRBIJE

[o{tarostaje predsednik

Dosada{wi predsednik Sportskog saveza Srbije (SSS) Aleksandar[o{tarponovojeizabran na tu funkciju u narednom ~etvorogodi{wem mandatu. [o{tar je dobioubedqivupodr{kudelegata naSkup{tini.Zawegajeodprisutnih 191 glasalo 130 delegata, dokjeprotivkandidatIvanBaki} dobio51glas. -Sportjedanaspobedio,aline zato{tosamjaizabranzapredsednika, ve} zato {to se Skup{tina izdiglaiznadoveatmosfereina demokratskina~inglasala-rekao je[o{tar. [o{tar je atmosferu u prepunoj sali Skup{tine Starog grada nazvao zategnutom, jer se wegov protivkandidat Baki} prilikom govorauo~iizborapo`aliodamu jetelefonompre}eno. -Hvalasvimakojisuglasaliza mene,aliionimakojsuglasaliza mog protivkandidata. Potrudi}u sedaunaredniommandatuu~inim

svedaubudu}enebudetakvihpri~akojesuse~uleuo~iizbora-rekaoje[o{tar. Novi - stari predsednik SSS istakaojeda}eovasportskaorganizacijaubudu}ezasnivatisvoj rad, kao i do sada, na saradwi sa Ministarstvomomladineisporta, Olimpijskim komitetom Srbije, Republi~kim zavodom za sport i Antidoping agencijom Srbije. -Ogromanbrojdelegatakojije bioprisutannaSkup{tinipokazateq su kvaliteta rada SportskogsavezaSrbije-istakaoje[o{tar. Protivkandidat Baki} ~estitaoje[o{tarunaizboruzapredsednikaiporu~iodasenadada}e srpski sport i}i pravim putem. Delegatisuponovozageneralnog sekretara izabrali Daneta Koricu, a imenovan je i novi Upravni odbor od 21 ~lana, kao i ~etiri potpredsednika.

Sne` ne pad av in e uslovile su odlagawe utakmice Vojvodina DowiSremzautorak. Dodatna dva dana pauze dobro }e do}i igra~ima Vojvodine, po{tojeizawihsusretsOFK Beogradom u kojem su ulo`ili dosta truda kako bi stigli do pobede od 1:0. Ju~e su crvenobeli trenirali u teretani, a wihov trener Neboj{a Vigwevi}jerekao: -Snegnasjedonekleporemetio u pripremama za susret s DowimSremom,alikakojenamatakojeiostalima,pautome ne tra` im o nik ak av alib i. O~isti}emo sneg i prilagoditiseuslovimakojeimamo.Pitawejejedinoukakvom}estawu biti teren, {to ne}e umawiti na{u obavezu prema gledaocima. Nije trebalo Vigwevi}u postavqatidodatnapitawa. - Pre svega, imamo obavezu predsamimasobomdasemotivi{emo i budemo jo{ boqi nego u duelu s OFK Beogradom. Sjajna atmosferanastadionutokomduelasromanti~arimadodatnonas obavezujenatodaukontinuitetu ponavqamo kvalitetne igre. Uspemoliutome,poseta}enam izutakmiceuutakmicubitisve ve}a, ~emu te`imo. Uostalom, videlosekakolepambijentuti~e na igra~e, jer su oni izvukli punotogadobrogizsebekakobi odgovorili svojim i `eqama gledalaca.Veli~inatimaikluba mora da bude motiv svakom igra~udauvekpru`amaksimum. Ujedno,natajna~invr{iseiselekcijakomo`edaodgovoritakvimobavezama,akonijezato. Oslede}emrivaluVigwevi} jerekao: -Jesenassmodvaputaigrali sDowimSremom,uprvenstvui Kupu Srbije, i u obe utakmice smopobedili1:0.Nisutobile lak o pob ed e, nap rot iv. Nij e

Pohvale Alivodi}u Enver Alivodi} je za kratko vreme osvojio srca navija~a Vojvodine. Protiv OFK Beograda pru`io je sjajnu igru, a wegov u~inak vrednovalisuigledaocikojisuga,prilikomzamene,ispratili s terena burnim aplauzom. -Pravom igra~u u klubu veli~ineVojvodinenetreba puno vremena da se aklimatizuje i po~ne da igra kako ume – smatra Vigwevi}. – Dovoqno mu je samo sat vremenadagasaigra~iigledociprihvate{toseuAlivodi}evom slu~aju najboqe videlo. Kako re~e Abubakar posle duela s romanti~arima, igra Alivodi} kao da je ve} tri godine fudbaler Vojvodine.

EnverAlivodi}ve}osvojiosimpatijenavija~a

kurtoazija ako ka`em da Dowi Srem igra boqe nego {to to pokazuju wegovi rezultati i siguran sam da zaslu`uje vi{e bodovaiboqipolo`ajnatabeli. ^eka nas ozbiqan rival i tako se i pripremamo za utakmicu.

Ho} elibit inek ihpromen a utimuuodn os unasas tavkoj i je po~ eo duel s OFK Beo g radom? - Zbog `ut ih kart on a ne} e mo} idanas tup iEnv erAliv odi}, ali ne} e to bit i jed in a prom en a. Pos le pau z e zbog

obav ez a rep rez ent ac ij e, ~ek a naspak lenrit amsred a–sub otaine} enambit idov oqn oda ra~ un am o sam o na 12 ili 13 fudb al er a. Treb a} e nam svi igra~ i koj i konk ur i{ u za prvi tim i nek i od wih dob i} e {ans u u due l u s Dow im Sremom. To }e bit i pril ik a za wih da pok a` u kol ik o su motiv is an i,jerznamdakval it et imaj u.Sdrug estran e,onikoji ne bud u u tim u ne treb a to da do` iv e kao da nis u igral i na`eq en omniv ou,ve}kao~iwen ic u da `el im da u konk urenc ij iimamve} ibrojkval itetn ih igra~ a. Konk retn o, to zna~ i da najo z biqn ij e ra~ unam na one koj i su utakm ic u s OFKBeo g rad ompo~ el isklupe, a to su Nas ti}, Pol et an ovi}, \ur i}, [u{ war i Smiqan i} – ist ak ao je Neb oj{ a Vigw ev i}. A.Predojevi}

SAOP[TEWEPOLICIJSKEUPRAVEUNOVOMSADU

Prekr{ajnipostupakprotivFKVojvodina MILO[VU^EVI]PRIMIOMIHAILADUDA[A: Gradona~elnikNovogSadaMilo{Vu~evi}primiojeatleti~araMihailaDuda{a,kojijeosvojiobronzanumedaquioboriodr`avnirekordusedmobojunaEvropskomprvenstvuu dvoraniuGeteborgu.Uistorijivojvo|anskogmu{kogsporta ovo je prva seniorska medaqa. Tom prilikom gradona~elnikjeistakaodawegovabronzanamedaqasijakaozlatna, aludiraju}inausloveukojimana{iatleti~aritreniraju, upore|uju}iihsauslovimakojeimajuatleti~ariizdrugih evropskihzemaqa.Vu~evi}jedodaoda}eGradprona}ire{ewe i pomo}i vrhunske sportiste koji na najboqi na~in predstavqajuNoviSad. MihailDuda{jeuzvrationalepim~estitkamai`eqama rekav{i da je ovaj rezultat ne{to o ~emu je oduvek sawao, aliidajerazo~aranjerniposleovoguspehafinansijski problemkojiimasatreneromikojitrajeve}petgodinanijere{en.Duda{jeizrazionaduda}esesaradwasatreneromnastavitikakobinapredstoje}emSPuMoskvipostigaodobrerezultate. OvojebilaprilikadapredstavniciAtletskogklubaVojvodina upoznaju gradona~elnika sa problemima sa kojima seovajklubsvakodnevnosuo~ava. J.G.

MAMI]@ESTOKONAPAOHRVATSKOGMINISTRASPORTA

Jovanovi}je hrvatomrzac

Prvi~ovekDinamaizZagreba Zdravko Mami} izjavio je da ministar sporta te zemqe, Srbin@eqkaJovanovi}amrzisve {tojehrvatsko. - On mrzi sve {to po~iwe s hrvatskim, bilo olimpijski odbor, fudbalski savez.Kod wega neviditeosmehnegoo~wakeiz kojihizlazikrv.Onjeuvredaza hrvatski mozak. ^ovek koji je Srbininikadanijeradiouprosvetiisportu,osim{tojemalo dizaotegove,na~elujeovogministarstva. On je hrvatomrzacrekaojeMami},apreneozagreba~ki „Ve~erwi list”. - Hrvatskajeve}20godinauvrhusvet-

Policijska uprava Novi Sad podnela je Prekr{ajnomsuduZahtevzapokretaweprekr{ajnog postupka protiv FK Vojvodina i odgovornoglicauovomKlubuzbogbrojnih propustauorganizacijifudbalskeutakmiceizme|uVojvodineiOFKBeograd, kojaje odigrana13.martanastadionu‘’Kara|or|e’’,saop{tilajePolicijskaupravauNovomSadu. Naime,FKVojvodinanijeanga`ovaodovoqanbrojredarazabezbednoodr`avawe utakmicepove}anogrizika~imejedirektnougroziobezbednostsvihu~esnikaskupa. Zbognedovoqnogbrojaredara,tokomutakmice, naro~ito na severnoj tribini, upo-

trebqenojepreko300pirotehni~kihsredstava-topovskihudaraibakqi.Usledupotrebepirotehni~kihsredstava,utakmicaje privremenoprekinuta,u~etrdesetomminutuprvogpoluvremena,jerjevelikakoli~ina dima onemogu}ila normalno odvijawe ovesportskepriredbe.Nedovoqanbrojredara i neadekvatna kontrola posetilaca, prilikomulaskanastadion,rezultiralisu timedajenatribinestadiona,suprotnoodredbamaZakonaospre~avawunasiqainedoli~nog pona{awa na sportskim priredbama,u{looko600maloletnihlica,mla|ih od 16 godina, bez prisustva roditeqa ilistarateqa.

Policijskislu`beniciPUNoviSadsu kod A. L. (1978) iz Srbobrana, prilikom kontrole,prona{li41pirotehni~kosredstvokojejeurancupoku{aodaunesenasevernu tribinu stadiona ‘’Kara|or|e’’. On je, u skra}enom postupku, doveden u Prekr{ajnisuduNovomSadu,gdemujeizre~ena kaznazatvorautrajawuod30danainov~ana kaznauiznosuod53.000dinara.Tokomutakmice, na isto~noj tribini, kod S. B. (1981) iz Beograda, policija je prona{la mawu koli~inumaterijezakojusesumwadajemarihuana,pa}eprotivwega,nakonpotrebnih ve{ta~ewa, biti podneta krivi~na prijava zbogneovla{}enogdr`awaopojnihdroga.

USMEDEREVU

Prvenstvo Srbije Prvenstvo Srbije u ga|awu vazdu{nim oru`jem odr`a}e se danasisutrauSmederevu, po{toSDPan~evo1813nijebila umogu}nostidagaorganizuje.Nastupi}epreko250strelacaizsvih klubova. Danassunaprogramujuniorii juniorkevazdu{nompu{komivazdu{nimpi{toqem,asutranavatrenu liniju izlaze seniori i seniorkepu{komipi{toqem. G.M. NBALIGA

Pobede SanAntonija ZdravkoMami}

skogfudbala,aDinamojenajboqi klub u jugoisto~noj Evropi. No, uvek ima onih koji }e sve u~initidaobezvredemojrad.

Unastavkuprvenstvaameri~ke profesionalne ko{arka{ke lige (NBA) odigrane su samo dveutakmiceiuobeuspe{niji subilidoma}ini:SanAntonio - Dalas 92:91 i Portland - Wujork105:90.

SINI[A MIHAJLOVI] DRU@IO SE SA STUDENTIMA: Selektor Srbije Sini{a Mihajlovi}uvertiruzapredstoje}eakcijeikvalifikacioneutakmiceprotivreprezentacijaHrvatskeposetiojebeogradskiFakultetsportaifizi~kogvaspitawa.Uprepunoj salibilojefudbalskihpri~aianalizanabrojneteme. NajprejeselektorMihajlovi}ilustrativnogovorioofudbalunekadisad,usvetskim razmerama,aliinasrpskomnivou.Bilojere~i,naravno,ioaktuelnomtrenutkuorlova, filozofijamanajpoznatijihtreneradana{wice(Muriwo,Man}ini,Lipi...).Udelugdesu studenti postavqali pitawa selektoru, u vi{e navrata vi|eni su osmesi zadovoqstva svihu~esnikaskupa.


Sport

FORMULAJEDAN Trkom za Veliku nagradu Australije zavrte}e se to~kovi 64. put u istorijinajbr`egcirkusanasvetu.Ovegodinetrebalobidapetoricavoza~akonkuri{uzatitulu,Fetel(branititulu),Alonso,BatoniHamiltoniRaikonen.Starjedanasu7~asova. Str.25

SELEKTORMIHAJLOVI]DANASOTVARAKARTE

Oslonacna proverenesnage Selektor nacionalnog tima Srbije Sini{a Mihajlovi} danas }e saop{titi imena fudbaleranakojera~unazapredstoje}e va`ne kvalifikacione dule za plasman na SP, najpre s Hrvatskom u Zagrebu (22.mart), a potomsa[kotskomuNovomSadu(26.mart). - Osloni}u se na igra~e koje sam ve} dobro upoznao, za koje znamkolikomogudapru`e.Nekihdebitanatailiiznena|ewa ne}e biti- rekao je selektor. K a d r o v s k i h problema ima, povre|eni su Lazar Markovi}, Bastai[}epovi}, a

zbog kartona selektor ne mo`e dara~unanaBi{evcaiTomovi}a.Dejan Stankovi} je najavio povratak u reprezentaciju, ali jeopetzaradiopovredumi{i}a. -Svesutoproblemisakojima sesuo~avamo,aliihprihvatamo kao sastavni deo sporta. Treba nam pametan odabir, da ravnomernorasporedimosnagetokom megdana na Maksimiru. Veliki broj na{ih igra~a nema kontinuitet nastupa u svojim klubovima,logi~no ni snage za visok temposvih90minuta.Videlose to protiv Belgije, kada smo nakonsatvremenasoldinepartije ostalibezdaha-objasniojeMihajlovi}. Mnogoseuzdamoudefnzivni deoekipeukojem,verovatno,nema dilema, Stojkovi} na golu, zatimkavrtetIvanovi},Suboti}, Nastasi} i Kolarov. U opticaju su jo{ imena Brki}a, Kahrimana, Rajkovi}a, Lukovi}a, Rukavine,Baste,Bi{evca, Tomovi}. Napred su Tadi}iTo{i}nezamenqivi,aukolikonebude promene formacije \uri~i} se nametnuo kao ofanzivni vezista. Ko }epredvoditinapaddelikatno je pitawe,sasvim izvesno otvoreno do pred sam po~etak utakm ic e:[}ep ov i}, \ur|i}ili\or|evi}. Najosetqiviji deo tima bi}e tandem defnzivnih vezista, konkurencija je `estoka: Fejsa, Igwovski, Radovanovi}, Petrovi}, Milivojevi}, Kuzmanovi}, mo`da i Stankovi}. Priprema orlova po~iwu u ponedeqak u Staroj Pazovi, a togadanabi}epotpisanisponzorski ugovor izme|u FSS i „Akvavive“,apotom}euslediti promocijakwige„^ileanci“ -u~astprvakasvetaiz1987.godine. Z.Rangelov

AleksandarKolaroviBranislavIvanovi}

VERMEZOVI]ODVOME^UHRVATSKA–SRBIJA

Nekado|uhrvatskinavija~i TrenerfudbaleraPartizana Vladimir Vermezovi} rekao je da o~ekuje dobru utakmicuizme|uHrvatskeiSrbije i dodao da veruje kako izabraniciSini{eMihajlovi}a ne}erazo~arati. -O~ekujemdobruutakmicuu Zagrebu, za takve me~eve se `ivi,verujemdane}emorazo- ~arati. Hrvatska ima veoma jakuekipu,aminesmemodase bavimo stvarima koje nemaju veze sa fudbalom - rekao je Vermezovi}. Onjedodaodamuje`ao{to nadvome~usaHrvatskomne}e bitigostuju}ihnavija~a. - @ao mi je {to ne}e biti srpskih navija~a, vreme je da se prestane sa tim. Srbija je vode}azemqauregionu,veru-

jemdabitakotrebalodabude inaovomplanu,daprvadozvoligostovawaprotvni~kihnavij a~ a sa nac io n aln im obele`jima-poru~iojeVermezovi}, koji nije hteo da prognozirarezultatme~auZagrebu. Trener crno-belih prokometarisao je i odnos sa selektorom Mihajlovi}em, koga je nedavnokritikovaozbogslabe komunikacije oko reprezentativacaudresuPartizana. -MismodrugarisaProlicene,svakoimasvojna~inrada, ~iwenica je da se ne ~ujemo,alitunemani{tasporno. NisamprotivSini{e,naprotiv,jasamjedanodretkihkojigajebranioposleporazaod Makedonije - dodao je Vermezovi}.

LIGAEVROPE

^elsi~eka Rubin @rebom u Nionu odre|eni su parovi ~etvrtfinala Lige Evrope. U Londonu }e se igrati dve utakmice prvog kola, ^elsi - Rubin i Totenhem - Bazel.Najzanimqivije }e biti u Instanbulu gde }e igrati Fenerbah~e i Lacio, dok posledwipar~ineBenfikaiWukasl. Prveutakmicesunaprogramu 4. aprila, a revan{ me~evi11. Parovi~etvrtfinala: Fenerbah~e-Lacio,Benfika–Wukasl,^elsi–Rubin,Totenhem-Bazel. Finaleje15.majanaAmsterdamareni.

ZBOGSNEGAVE]INAME^EVA19.KOLA IGRASEUNEDEQU

UNovomSadu uutorak Zajednica fudbalskih Superliga{a je uslednepovoqnihvremenskih prilika odlu~iladaodlo`idveutakmice 19.kola,Vojvodina-DowiSrem iSloboda–Jagodina.Unedequ }e se, ipak, nastaviti fudbalski {ampionat kada }e se odigrati {est utakmica.  Zbog 15 centimetarasnegailedanastadionu „Kara|or|e”, me~ Vojvodina-DowiSrempomerenjeza utorak i po~e}e u 14:30, dok }e zbogizuzetnolo{egstawaterenausledobilnihpadavinaSloboda i Jagodina igrati od 14:30 narednesubote,kadaina~ene}e biti superliga{kog fudbala zbognastupareprezentacije.

Unedequsesastaju:Radni~ki Ni{-Crvenazvezda(13,prenos naTVArenasport),Partizan–

OFK Beograd (18, TV- Arena sport),dokostaleutakmicepo~iwu u 14.30: Radni~ki 1923 Hajduk, Novi Pazar – Smederevo,Rad–SpartakiJavor–BSK. Z.R.

Nemafudbalanina vojvo|anskimterenima Odlo`eni su svi prvenstveni me~evi na prvoliga{kim, srpskoliga{kim i vojvo|anskim fudbalskim terenima. Srpskoliga{i i vojvo|anskiliga{ime~eveprvogprole}nogkolaigra}eusredu20. martaspo~etkomod14.30sati. Nini`erazredniklubovine}eigrati,~lanoviPodru~nelige NoviSadapo~etakprvenstvapomerilisuzanedequdana,autakmice16.kolaodigra}e17.marta(sreda),dok}eseuNovosadskojligi prvoprole}nokoloodigratiunedequ24.marta,ave}usredu17. martaigra}eme~eve17.kola. G.K.

Rivali:@ozeMuriwoiDidijeDrogba

LIGA[AMPIONA

DrogbanaMuriwa Fudbaleri Pari Sen @ermena igra}eprotivBarseloneu~etvrtfinalu Lige {ampiona, odlu~eno je `rebom u Nionu. Veliki derbi odigra}enekada{wiprvaciEvrope Bajern i Juventus, a preostala dvapara~ineRealMadrid–GalatasarajiMalaga–Dortmund.

Me~evi~etvrtfinalaigra}e se2.i3.aprila,arevan{i9.i 10. Parovi~etvrtfinala: Malaga–BorusijaDortmund, Real Madrid – Galatasaraj, PS@ – Barselona, Bajern - Juventus.

REAKCIJE

Bavarcinezadovoqni Predsednik minhenskog BajernaKarlHajncRumenigeizjavio je da }e wegov klub imati te`akzadatakprotivJuventusa u~etvrtfinaluLige{ampiona. - Ovo svakako nije `reb iz snovazanas.Statisti~kinemamo lepo iskustvo sa Juventusom.Bi}e te{ko i mora}emo da imamodvadobradanaako`elimodaseplasiramoupolufinale-rekaojeRumenige. U drugom derbiju ove faze takmi~ewa sasta}e se BarselonaiPariSen@ermen. - Igra}emo protiv najboqeg timanasvetu,nesamozbogono-

ga{tosuuradiliprotivMilana,ve}zbogrezultataupro{losti. Bi}e te{ko, ali nijedan `reb nije lak. Pariz je zaslu`io da bude deo velike `urkesmatra sportski direktor PS@-aLeonardo. Real Madrid sasta}e se sa turskim Galatasarajem, dok }e Malaga odmeriti snage s BorusijomDortmund. -Mo`emodabudemozadovoqni`rebom.Svejeboqenegoda igramoprotivBarselone,Reala ili Bajerna - istakao je sportskidirektorDormundaMihael Cork.

Dnevnik 16.mart 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"