Page 1

usKoro iZVoZ

Grani^ni PrelaZ BaTroVCi

VeliKa iVan^a

Traktori iz novog sada idu za evropu

Zapleweno petnaest kila ekstazija

sahrawene `rtve masakra

str. 8

str. 6

noVi saD *

suBoTa 13. aPril 2013. GoDine

internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

na MiTinGu PreD PoKrajinsKoM VlaDoM ZaTra@ena osTaVKa Bojana PajTi]a

Vojvodina rekla ne razbijawu srbije

str. 8

GoDina LXXI Broj 23764 Cena 35 Dinara * 0,50 EUR

NASLOVI ekonomija

str. 4-5

Od Novog Sada do Stare Pazove vozom 160 na sat Dr`ava glavni krivac za direktorske mu}ke?

Poqoprivreda

str. 6

Setva skupqa, para nema, a milion hektara ~eka

Dru{tvo

str. 7

Iz zemqe godi{we ode 32.000 qudi

Crna

str. 8

„[eta~” zaplenio 376 kilograma droge

Kultura

str. 11

Novosa|anka Olivera Bolta briqirala u solo pevawu

Vojvodina

str. 13

Alibunar: Tra`ili se i kosci trave

novi sad

str. 15

Peticija protv kaldrme u Radni~koj ulici

SPORT

Foto: R. Hayi}

VaTerPolisTi Za finale

Gradona~elnik Novog Sada i funkcioner Srpske napredne stranke Milo{ Vu~evi} pozvao je na ju~era{wem mitingu pred Banovinom Pokrajinsku vladu da povu~e deklaraciju o za{titi ustavnih prava Vojvodine, a wenog premi je ra Bo ja na Paj ti }a da pod ne se ostavku i odmah raspi{e vanredne pokrajinske izbore. Vu~evi} je s mitinga, na kojem su u~estvovale gotovo sve stranke vladaju}e koalicije u Republici, izuzev Ujediwenih regiona Srbije,

Povremeno pquskovi

najvi{a temperatura 20 °s

kao i neki sindikati i studentske i nevladine organizacije, poru~io da }e se u protivnom pred Banovinom uskoro okupiti mnogo ve}i broj qudi, koji se ne}e razi}i dok se ne udovoqi tim zahtevima. – Ne treba nam va{a deklaracija, mi ovde sad ispisujemo na{u, koja glasi: Vojvodina je bila, jeste i bi}e uvek u Srbiji – poru~io je Vu~evi} pokrajinskim vlastima, i dodao da je „do{lo vreme da vrate ono {to su oteli i od-

govaraju za svoje poteze koji su doveli do siroma{ewa Vojvodine”. U~esnicima mitinga pred Banovinom, koji je odr`an pod sloganom „Stop razbijawu Srbije”, obratio se i potpredsednik SNS Igor Mirovi}, koji je ocenio da promene koje su se pro{le godine desile na politi~koj sceni Srbije moraju da se dese i u Vojvodini jer je to, kako je naveo, „voqa naroda”. – Narodni gnev ne}emo mo}i da kontroli{emo i kanali{emo ako nasta-

vi{ da se pona{a{ kao posledwi diktator u ovom delu Evrope. Ne}emo dugo ~ekati! Pajti}u, odlazi! – poru~io je Mirovi}, propra}en aplauzom prisutnih, koji su najglasnije negodovali na pomiwawe imena pokrajinskog premijera i lidera LSV Nenada ^anka. Mirovi} je optu`io Demokratsku stranku da je za proteklih 13 godina „rasto~ila privredu Vojvodine i sve ~ega se dohvatila”. str. 2 i 3

str. 26

Bajern na Barsu, real na Borusiju str. 28


2

POLITIKA

subota 13. april 2013.

INTERVJU BOJANPAJTI],PREDSEDNIKVLADEVOJVODINE

Matricajogurt revolucije ne}epro}i Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} izjavio je da su protagonistisino}wegmitinga predBanovinomistionikojisu ru{ili vojvo|ansku autonomiju u takozvanoj jogurt revoluciji krajemosamdesetihgodinapro{log veka, s tim {to su neki me|uvremenu samo mewali stranke.Pajti}jeuintervjuuza „Dnevnik” rekao da je atmosfera lin~a podstaknuta, ali i dajeistorijskoiskustvokojeje usledilo posle “jogurt revolucije”tolikostravi~nodaneverujedajemogu}edave}inagra|ana ove zemqe ikada ponovo nasednenaistumatricu. Pokrajinski premijer ukazao jeinatodajeVladaVojvodine ve} mesecima izlo`ena medijskomipoliti~kompritiskuda bi se prekomponovala u skladu sa strukturom Republi~ke vlade. Poru~io je, me|utim, da bi vanredniizbori,kojezahtevaju SNS,SPSiDSS,bilitematek kada Pokrajinska vlada ne bi imala ve}insku podr{ku u vojvo|anskomparlamentu. – Po{to ona ima dvotre}insku podr{ku, vanredni izbori za nas nisu tema – istakao je Pajti}, koji je i zamenik predsednikaDemokratskestranke.  Kako, onda, tuma~ite novi talas optu`bi za vojvo|anski separatizam? – U Vojvodini separatizma nijebilo,niti}egabiti.Jedino na ~emu insistiramo jeste po{tovaweUstavaizakonaove zemqe. Danas se u pokrajinski buyet, kada se izuzmu transferna sredstva, po glavi stanovnikavra}asvegaoko500di-

 O~ekujete li ukqu~ivawe predstavnika EU u re{avawe ove krize? – Predlo`ena deklaracija o za{titi ustavnih i zakonskih pravaVojvodineusmerenajeiskqu~ivonarepubli~keinstitucije jer pitawe finansirawa Vojvodine do`ivqavamo kao unutra{wepoliti~kopitawe.

VicepremijeriliderSNS-a Aleksandar Vu~i} upozorio je ju~e i vlast i opoziciju da ne poku{avaju da isprovociraju bilo kakve incidente na protestnomskupuuNovomSadu,i poru~io da }e dr`ava obezbeditiredimir. –Svikojimisledaisprovocirajune{todabidobilinekupoliti~kukorist,morajuda buduupozorenidaseneigraju vatrom. To se odnosi kako na onekojisunavlasti,takoina one koji su u opoziciji. Dr`ava }e imati jednak odnos prema svima. Niko ne sme da pomisli da nasiqem proizvodi bilokakvepoliti~keposledice ili da izaziva incidente poku{avaju}i da za to okrivi drugu stranu. Nadam se da se to ne}e de{avati, a bude li bilokopoku{ao,bi}enajstro`esankcionisan–rekaojeVu~i}Tanjugu. Prvi potpredsednik Vlade zbog dr`avnih obaveza nije

u~estvovao na skupu u Novom Sadu,alijeporu~iodasenada da }e „neki qudi razumeti da su protesti i okupqawa legi-

timanna~inpoliti~keborbe”. – Pla{im se da neki misle da protiv wih ne sme da se protestuje, da ne sme da bude

okupqawa,ilida,{tojenajgore, qudi ne smeju da do|u iz drugih gradova kao {to su Subotica, Pan~evo. Naru{avawe Ustava, zabrana slobode kretawa, mi{qewa ili govora je nedopustiva, i to svima u Srbiji treba da bude potpuno jasno–kazaojeVu~i},idodaoda takvu vrstu neprava ne}emo dozvoliti. Napitawekakvesu{anseza raspisivawe vanrednih pokrajinskih izbora, on je rekao da, kad bi se po{tovala narodna voqa,ve}bibilidovoqnirezultati lokalnih izbora, ali dajetupitawekako}egra|ani tooceniti. – Imali ste posledwe izboreuKovinuiakonekoizopozicijedobijevi{eod40odsto aonikojisuuvlastisvegadevetodsto,akotonekinerazumejui`eledaposvakucenu~uvaju svoje foteqe, pla{im se dajetolo{aporukazagra|ane–zakqu~iojeon.

PREDSEDNIKPODSKOMENTARISAOJU^ERA[WIMITINGUNOVOMSADU

Vasin:Uhapsitenas, akotuimaseparatizma  Da li su odnosi u koaliciji vladaju}oj u Vojvodini poreme}eni zbog na~ina na koji je deklaracija o za{titi ustavnih prava APV predlo`ena, a {to su kritikovali va{i partneri iz SVM-a i LSV-a? – Deklaraciju je predlo`ila Pokrajinska vlada, a za wu su glasali i ~lanovi Vlade iz LSV-a i SVM-a, koji su imali uvidunacrttekstaimogu}nost izmenenasedniciVlade.Pretpostavqao sam da se, samim tim, i te dve stranke sla`u s

Pretenasiqem Pajti}jeoceniodanajavanovogmitingaiporukeuesnikasino}wegprotestapredBanovinomdane}ejo{dugomo}idakontroli{ugnevnarodapredstavqaju„nedvosmislenupretwunasiqem”. -Tojeporukadasledinasilnipoku{ajru{ewalegalneilegitimnepokrajinskevlasti,agra|aniVojvodinenisunikad,niti}etolerisatinasiqe-poru~iojePajti}. nara mese~no, odnosno sedam hiqada dinara godi{we, a taj izuzetnomaliiznosnamewenje kako za finansirawe vi{e od 200 pokrajinskih institucija, tako i za razvojne programe. Ustav Vojvodini garantuje pet putavi{enovca.Aonikojinam tolike pare uskra}uju istovremenonasnapadajudane~inimo dovoqno za gra|ane Vojvodine. Minemo`emopristatinatoda se gra|anima Vojvodine uskra}ujepravodaimajuuvidusredstva koja su namewena wihovoj zdravstvenoj za{titi. Naime, UORepubli~kogfondazazdravstvo je, suprotno zakonskom pravu da Pokrajinska vlada predlo`i direktora Pokrajinskog fonda, postavio v. d. direktora te ustanove. Republi~ka vlada donosi odluke kojima raspola`eimovinomVojvodine, {to je suprotno Ustavu i elementarnim pravnim principima.Umestodastrankekojevladaju Srbijom re{avaju te probleme,oninas,umanirudevedesetih,optu`ujuzaseparatizam.

Vu~i}:Neigrajtesevatrom

onim za {ta su wihovi predstavniciglasali.  U kojoj meri to mo`e oslabiti poziciju pokrajinske vlasti? I o~ekujete li dogovor u koaliciji o raspravi o tom aktu pred Odborom za ustavna pitawa i stavqawa deklaracije na dnevni red Skup{tine APV? –Obestranke,iLigaiSVM, javno su najavile podr{ku deklaraciji.  Da li ponovqeni pokrajinski izbori u tri vojvo|anska grada i nedavni lokalni izbori u Kovinu ukazuju na slabqewe pozicije DS-a u Vojvodini? –DSjeuSrbobranu,Apatinu i u jednoj izbornoj jedinici u Zrewaninuovegodineostvario boqerezultatenegoumajupro{le. Jedini lo{iji rezultat je rezultatlokalnihizbora uKovinu,takodajeiztihpodataka te{ko izvu}i zakqu~ak o slabqewusvihpozicijaDS-auVojvodini. B.D.Savi}

Selakovi}:Nejasnoza{tose deklaracijapredla`esada PortparolUjediwenihregionaSrbijeMarkoSelakovi}izjavio je ju~e da nije jasno zbog ~ega se deklaracija o za{titi ustavnih i zakonskih prava Autonomne Pokrajine Vojvodine predla`eidonosiuovakvomtrenutkuidaautonomijatrebada budepitaweodkojeg}egra|aniimatikoristi.OnjenovinarimaupauzisednicePredsedni{tvaURS-arekaodaregioni`eledavodedijalogidaautonomijatrebadabudepitaweodkojeg}egra|aniimatikoristi,anedapoliti~kestrankeimaju korist,agra|aniVojvodine{tetu. –Tone}enigdedanasodvede–rekaojeSelakovi},idodao da }e Predsedni{tvo URS-a zauzeti jasan i jedinstven stav o tompitawu.

Predsednik Pokrajinskog odboraDS-aMiroslavVasinoceniojedanaju~era{wemprotestu u Novom Sadu nije bilo vi{e od 10.000 qudi, a da je razlog„malogbrojau~esnika„utome{to,kakojerekao,nifunkcioneri stranaka koje su u~estvovalenamitinguneverujuu to da je deklaracija o za{titi ustavnihizakonskihpravaVojvodineseparatisti~ka. – Ako je ta deklaracija separatisti~ka,aonapozivaiskqu~ivo na Ustav i zakon, onda bi semoglore}idajeiUstavseparatisti~ki – rekao je Vaisn sino}nakonferencijizanovinare PO DS-a. – Ako smo mi u Vladi Vojvodine u~inili nekakav separatisti~ki akt, pozivamdanasuhapse. Vasinjerekaoda,uprkostome{tojeuNoviSadstiglovi-

{estotinaautobusa,skupunije prisustvovalo vi{e od 10.000 qudi,kaoidaje„maltenebilo vi{eautobusanegoprisutnih”.

–Najmawejebilogra|anaVojvodine,ajo{maweNovogSada. Gra|ani dovedeni iz ostatka Srbijeimajuistoonolikolegitimitetadatra`esmenuVlade Vojvodine kao kad bi gra|ane Vojvodine odveli u Vrawe da tra`e smenu gradona~elnika toggrada–dodaojeVasin. On je kazao da je DS na pro{lim izborima samo u Suboticiosvojiotriputvi{eglasova nego{tojeju~enaprotestubilou~esnika. Po wegovim re~ima, gra|ani samitrebadaodlu~eotomeda li veruju „Vu~i}evoj policiji” kojajeproceniladajebilooko 30.000u~esnika,iliverujusvojimo~ima. –Ovojejo{jedandokazdase ne mo`e la`nim optu`bama i la`nim argumetnima ru{iti sve ono {to su ideali gra|ana

Vojvodine–kazaojeVasin,idodao da su „vojvo|anske vrednostisuvi{edragocenedabigra|aniVojvodinenasedalinaprevaru”, kao i da je autonomija Vojvodine „suvi{e dragocena dabinekomogaodajeizbir{e dovo|ewemautobusa”. Komentari{u}i ju~era{wu izjavupredsednikaDS-aDragana\ilasadabipremijerIvica Da~i} trebalo da s predsednikom Vlade Vojvodine Bojanom Pajti}em kroz razgovor re{i problem, Vasin je kazao da \ilas na taj razgovor poziva „u manirurazumnogpoliti~ara”. –Kadpremijerbudevideosadr`ajdeklaracije,odusta}eod tvrdwi da je separatisti~ka. Naravno da }e predsednik Pajti} prihvatiti razgovor – kazaojeVasin. S.K.

LSV:Akopostojekriminalci uVladiVojvodine,daseuhapse LigasocijaldemokrataVojvodinepozvalajeju~epolicijuda, ukoliko postoje kriminalci u vojvo|anskoj vladi, oni budu uhap{eni, a da se, ukoliko to nije slu~aj, zaustavi „obmawivawejavnostiiuru{avawevojvo|anskihinstitucija”. „Ako postoje kriminalci u VladiVojvodine,nekaihpolicijaodmahpohapsi.Akonepostoje,

pozivamo Vladu Republike Srbijeisvenadle`nedazaustave obamwivawe javnosti i uru{avawe vojvo|anskih institucija”, navodi se u saop{tewu LSV-a. Kako se tvrdi u saop{tewu, „u proteklihnekolikodana,anaro~itodanas,dr`avniipartijski zvani~nicisugovoriliopqa~ki odstrane~elnihqudivojvo|anskeadministracije”.

Iztestrankesupozvalisve gra|anedasezalo`ezadecentralizacijuSrbije,aLSV}ese, kakojesaop{teno,idaqeboritizazakonodavnu,sudsku,izvr{nu vlast, pravo na imovinu i prihodeVojvodine. „Liga socijaldemokrata Vojvodine godinama jasno poru~uje da sve {to `eli Vojvodini – `eliidrugimdelovimaibudu-

}imregionimaSrbije.Zato,pozivamo sve gra|ane koji su danasstigliizraznihkrajevaSrbije, da primene znawa koja su stekliizalo`esezadecentralizacijuSrbije”,navodiseusaop{tewuLSV-a.LSV}ese,kako je saop{teno, boriti i za promenuUstavaizatodanovackoji se u Vojvodini zaradi tu i ostane.

REKLI SU Jovanovi}:Odgovorni ijedniidrugi

Petkovi}:Pajti}u, svejeuzalud

Kostre{: Nemaseparatizma

– Za dana{we stawe u Vojvodini na razli~ite na~inesuodgovorniidemokrateistrankevladaju}ekoalicije–ocenioje preksino}uNovomBe~ejupredsednikLiberalnodemokratske partije ^edomirJovanovi}. Na proslavi sedmog ro|endananovobe~ejskogodboratepartije Jovanovi} je kazao da je Demokratska strankagodinamaguralapodtepih~iwenicekojeukazujunanu`nostmodernogorganizovawaSrbijeiautonomijeVojvodine.Zbog togaje,powegovommi{qewu,deklaracijao za{titiustavnihizakonskihpravaVojvodine, koju je predlo`io DS, zakasnela, i woj,kakojerekao,nedostajesveono{tonedostajeiPokrajini,atojepoliti~kavizijabezkojejenemogu}ere{avatiprobleme. –Osu|ujemoono{toradestrankevladaju}e koalicije, koje zajedno s DS-om samo tra`epovodzaobra~un,kojisepretvorio uobra~unsidejommodernoure|eneVojvodine–rekaojeJovanovi}. @.B.

Demokratska stranka Srbije najo{trije je ju~e osudila, kako je navela „poku{aj re`ima Bojana Pajti}adaonemogu}imiran narodni skup protiv separatizma u Vojvodini”, i poru~ila da mu je svetouzaludnoida}ega osmehompobediti. „VlastDemokratskestrankeuVojvodini nasvemogu}ena~inevr{ilajeopstrukciju organizovawaju~era{wegskupainatajna~inpokazujeda`elidazabranineotu|ivo pravo gra|ana da iznesu svoj demokratski stav o pogubnom re`imu Bojana Pajti}a„, naveojeuizjavizamedijeportparolDemokratske stranke Srbije Petar Petkovi}. „Miporu~ujemoBojanuPajti}udamujesve touzaludnoida}emogaosmehompobediti. Pajti}moradapodneseostavkuiraspi{e vanrednepokrajinskeizboredabigra|ani svojomslobodnomvoqomizabralinovuvojvo|anskuvlast”,smatraPetkovi},izakqu~ujedabiPajti}moraodaznadasilomnikonijeuspeodasa~uvavlast.

Zamenik predsednika LSV-a Bojan Kostre{ izjaviojedaupredlo`enoj deklaraciji o za{titi ustavnihizakonskihprava Vojvodine nema nikavog separatizma, te pozvao ministra policije da pohapsi sve separatiste u Vojvodini ukoliko su istinite tvrdwe koje ovih dana iznose vladaju}estrankeuSrbiji. –Liga}eglasatizadeklaracijuoza{titiustavnihizakonskihpravaVojvodinejer utomaktunemanikakvogseparatizma–poru~iojeKostre{naju~era{wojkonferencijizanovinare. On je ponovio da nije bilo korektno od partneraizDS-adanekonsultujuLSVprilikompredlagawadeklaracije,dodav{ida smatra da }e ti nesporazmi biti izgla|eni. Kostre{ je kazao i da je ta~no da su predstavniciLigepodr`alitajaktnasedniciVladeVojvodine,alismatradajebilo pogre{no {to im je on bi predo~en tek nasamojsednici. B.D.S.


politika

subota 13. april 2013.

3

U^ESNICIMITINGAPREDBANOVINOMPORU^ILIBOJANUPAJTI]U

Izboriodmah,ne}emomo}ijo{dugo kontrolisatignevnaroda Gradona~elnikNovogSadai funkcioner Srpske napredne strank e Mil o{ Vu~ ev i} pozvaojenaju~era{wemmitingu pred Banovinom Vladu Vojvodine da povu~e deklaraciju o za{titiustavnihpravaVojvodine,awenogpremijeraBojana Pajti}a da podnese ostavku i odmah raspi{e vanredne pokrajinske izbore. Vu~evi} je s mitinga,nakojemsuu~estvovalegotovosvestrankekoalcije vladaju}e u Republici, izuzev Ujed iw en ih reg io n a Srb ije, kao i neki sindikati i studentske i nevladine organizacije,poru~ioda}eseuprotivnom pred Banovinom uskoro okupiti mnogo ve}i broj qudi kojisene}erazilazitidokse neudovoqitimzahtevima. – Ne treba nam va{a deklaracija,miovdesadispisujemo na{u koja glasi: Vojvodina je bila,jesteibi}euvekuSrbiji – poru~io je Vu~evi} pokrajinskimvlastima,idodaodaje „do{lo vreme da vrate ono

kazaloda„nekila`u,anekii dobrokraduidasuna{inovci u wihovim bu|elarima” . Vremejedavratiteto{toste oteliiodgovaratezasvojepostupke-istakoje. U~esnicimamitingapredBanovinom, koji je odr`an pod sloganom „Stop razbijawu Srbije”,obratioseipotpredsendik SNS-a Igor Mirovi}, koji jeoceniodapromenekojesuse pro{legodinedesilenapoliti~koj sceni Srbije moraju da sedeseiuVojvodinijerjeto, kakojenaveo,„voqanaroda”. –Narodnignevne}emomo}i da kontroli{emo i kanali{e-

mo ako nastavi{ da se pona{a{ kao posledwi diktator u ovom delu Evrope. Ne}emo dugo ~ekati! Pajti}u, odlazi! – poru~iojeMirovi},propra}en apluzomprisutnih,kojisunajglasnije negodovali na pomiwawe imena pokrajinskog premijera i lidera LSV-a Nenada ^anka. On je optu`io Demokratsku stranku da je za proteklih 13 god in a „rast o~ il a priv red u Vojvodine i sve ~ega se dohvatila„. PredsednikPokrajinskogodbora Socijalisti~ke partije Srbije Du{an Bajatovi} poru-

Vu~evi}:Veli~anstvenskupbezincidenata Gradona~elnik Novog Sada Milo{ Vu~evi} izjaviojesino}Tanjugudajeutomgraduodr`an veli~anstvenskupbezijednogincidentaiporu~io da }e se, ukoliko ne budu usvojeni zahtevi poslati sa protesta, vrlo brzo okupiti u jo{ ve}embroju.”Nese}amsedajeNoviSadskoro imaoprilikudavidiprotestgdeu~estvujevi{eod30.000gra|ana”,rekaojeVu~evi}nakrajuprotestne{etwenaTrguslobodeizahvalio svimu~esnicima. „Bilojeveli~anstveno.Bezijednogincidenta, sa jasnom porukom protesta. Voleo bih da pokrajinskaadministracijanebudetvrdogla-

vaiprkosigra|animaVojvodine,davladaBojanaPajti}a{toprepodneseostavkuidaidemonavanredneizborezaskup{tinuAPVojvodine”, rekao je Vu~evi}. Ako ne budu usvojeni zahtevi sa protestnog skupa „vide}emo se u jo{ ve}em broju vrlo brzo”, poru~io je Vu~evi}.U Novom Sadu je odr`an protestni skup „StoprazbijawuSrbije”,sakogajezatra`eno da se povu~e Predlog deklaracije o za{titi ustavnihizakonskihpravaVojvodine,dapredsednikvojvo|anskevladeBojanPajti}podnese ostavkuidaseraspi{uvanredniizboriutoj pokrajini. {tane su uglavnom pesme „Ribqe~orbe„,doksugovorepratiliibubwari. Miting su obezbe|ivale jakesnagepolicijei@andarmerije, koje su u ogromnom broju bilerasore|eneporedzgrada VladeiSkup{tineVojvodine,

U~esnicimitinga pokrajinskimvlastima ostavi}ejakomalo vremenazadogovorda seraspi{unoviizbori (Du{anBajatovi})

Ne}emodugo~ekati! Pajti}u,odlazi! (IgorMirovi}) {to su oteli i odgovaraju za svoje poteze koj su doveli do siroma{ewaVojvodine”. -Netrebanamanoviglavni grad, novi, jezik, nova istorija,novacrkva,ninovadr`ava. Na{a dr`ava oduvek je bila Srbija-rekaojeVu~evi}.Onje optu`io pokrajinksu vlast da su „zatvorene fabrike i osiroma{ena i opqa~kana Vojvodina rezultat wihove politike,ukojojse,kakojenaveo,po-

NadBanovinomubri{u}emletu Uprkos politi~kim tenzijama koje su ga pratile, ju~era{wi protestprotivvojvo|anskevlastiprotekaojebezincidenata, alijeNovosa|anesvakaouznemiraoavionkojijeparadiraonad okupqenima na mitingu. Tik iznad glava onih koji su pratili ovajdoga|ajtajavionpreletojenekolikoputaubri{u}emletu, ostavqaju}i za sobom dimni trag. Ti preleti bili su ~ak vidnoni`iododvisinekulenazgradiBanovine.Ovajnevrovatnigafipaknikoodgovornikanamitingunijeprokomentarisao,nitiosudio.

aliiusvimulicamaucentru grada i wegovoj okolini. Iako sugra|anikojipodr`avajuorgan iz at or e mit ing a poz van i da na protest ponesu po jednu lalu,ilinekidrugicvet,tom pozivuodazvalisusetekretki. Me|u u~esnicima skupa bili suinekirepubli~kifunkcioneri, me|u kojima ministar ~io je da }e u~esnici mitinga pokrajinskimvlastimaostaviti„jakomalovremenazadogovor da se raspi{u novi izbori”.Onjeistakaodazbogtoga Bojan Pajti} mora da podnese ostavku ili da predsednik pokrajinskogparlamentaI{tvan Pastor raspusti aktuelni saziv. – U Vojvodini ne}e biti separatizma,zato{toimmito ne}emodozvoliti–istakaoje on. Funkcionervojvo|anskogodboraDemokratskestrankeSrbije Milenko Jovanov izjavio jedatestrankene}edozvoliti Bojanu Pajti}u „da rasturi onoza{tasunajboqiSrbiginuli”. – Ovo je Srbija, ovo vam ne damo!–rekaojeon. MiroslavParovi}iz„Tre}e Srbije„ izjavio je da su vojvo|anskinovci„uyepovimaonih kojisubiliupokrajinskojvlasti tokom posledwe decenije, doksugra|aniVojvodinesiroma{ il i„. On je pok rajins ke ~elnike optu`io da godinama „poku{avaju da uru{e ustavni sistemSrbijeinegirajuodlukeUstavnogsuda”. –Pajti}u,vremejedaleti{ naMars,ilitamogdejepregodinudanaoti{aoBorisTadi}, ili da svi zajedno odete kod Mi{ka–poru~iojeon. Okupqenima su se obratili

i predstavnici Pokreta socijalista, Nove Srbije, Srpskog pokreta obnove, Pokreta „Dinara, Drina, Dunav”, sindikata„Sloga„,Studenstkogparlamenta Novosadskog univerzitetaiNVO„Ravnicasrpska„. Miting je zavr{en {etwom kroz centralne novosadske ulice. Ina~e, na gradski kej uo~i odr`avawa mitinga stiglo je stotiwak autobusa izlepqenih posterima lidera SNS

Aleksandra Vu~i}a, kojima su ju~euNoviSadnaprotestpristigliqudiizrazli~itihgradova Vojvodine, ali i drugih delovaSrbije:Beograda,[apca,Po`arevca...Onisunosili strana~ke i zastave Srbije, kaoizastavePokreta„Dveri„, te parole kojima se Pajti} pozivaodapodneseostavku,ilis porukama protiv separatizma. Sbine,kojajeuo~imitingapostavqena pred Banovinom, pu-

Goran Kne`evi} i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vul in, funkc io n erk a SNS-a MajaGojkovi}idrugi. Policija je saop{tila da se na ju~era{wem mitingu pred Banovinom okupilo oko 30.000 qudi, dok su novinari koji su izve{tavalisprotestaprocewivalidaihjeznatnomawe. B.D.Savi} Foto:R.Hayi} N.Stojanovi}


4

ekonomija

subota 13. april 2013.

ZA[TO AKCIONARI NISU U STAWU DA SPRE^E ZLOUPOTREBE U DR@AVNIM KOMPANIJAMA

Dr`ava glavni krivac za direktorske mu}ke? ZAPO[QAVAWE U SUBOTICI

U Simensu 200 novih radnika Kompanija Simens Beograd planiradausuboti~kojfabricizaposlivi{eod200qudiza potrebe dodatne proizvodwe nastaleusledpove}anihporuxbinaizinostranstva. Kako se navodi u saop{tewu kompanije, do danas je primqeno167novihzaposlenih,aunarednimdanimaplaniranojeda tabrojkadostigne232novihzaposlenih. U kompaniji ka`u da su i pored ekonomske krize i nestabilnostinasvetskomtr`i{tu, uspelidaodr`ekontinuitetu proizvodwi, ali i da se kvalitetom nametnu novim klijentimaitr`i{tima. Poruxbine idu uzlaznom putawom, tako da }e i broj zaposlenihpratititajtrend. Generalnidirektorkompanije Tihomir Rajli} je kazao da SimensuSrbijinijeodustaoni odjednogposlovnogplana,kaoi dajeovegodinejejedanodnajve}ihizvoznikaizSrbije. ‘’Kao i svi delovi velikog Simenssistema,uvekseprilago|avamopotrebamatr`i{tai zahtevima na{ih kupaca. Nove poruxbineinovizaposleninas posebno raduju u godini u kojoj fabrika obele`ava 10 godina odprveisporuke,18.juna2003. godine’’naveojeRajli}. Onjedodaodajevelikiuspeh kada od prvobitnih 12 radnika danasimaoko700zaposlenihu fabrici.

Policija je ovih dana uhapsila troje donedavnih direktora pirotskekompanije„Tigar”pod sumwom da su o{tetili kompaniju za 277 miliona dinara. To nijeprviputdaseuSrbijizbog sumweunano{ewe{tetepreduze}u hapsi menayment velikih kompanija koje se kotiraju na berzi–iuovomiuslu~ajevima Agrobankeinekada{weMetals banke radilo se o kompanijama ~ije su akcije u tom trenutku ulazile u grupu 15 najtrgovanijih na Beogradskoj berzi. To otvarapitawedalisuakcionari kompanija u Srbiji u stawu dasamispre~eeventualnezloupotrebesvojihdirektora. – Zajedni~ko svim pomenutim primerimajedajedr`avabila vode}i,ilibaremjedanodvode}ihakcionara–ukazujeurazgovoru za „Dnevnik” analiti~ar finansijskih tr`i{ta Nenad Gujani~i}.–To,prakti~no,zna~i da nema dobre kontrole poslovawakompanijajernemavlasnikakojijezainteresovan. Najve}i pojedina~ni vlasnik „Tigra„ je Akcionarski fond, {tojebiv{iAkcijskifond,dakle dr`ava Srbija, s blizu 25 odsto akcijskog kapitala, a dr`avni penzioni fond dr`i jo{ gotovo osam odsto vlasni{tva. Nikoodostalihakcionaranema niblizutolikovelikvlasni~ki udeo–wihnekolicinaimaponekolikoprocenataakcija,aostatakispodjedanodsto.Kakoobja{wava Gujani~i}, Akcionarski fond se kao vlasnik u preduze}imapona{apoprili~nonezainteresovano,anekovreme~akpo zakonunijeimaopravoglasana skup{tinama akcionara kompanijaukojimazastupadr`avukao vlasnika.

NIS i Jat NenadGujani~i}ukazujenasli~anprimernedovoqnodobrog upravqawa dr`ave u slu~aju dve kompanije u kojima gra|ani imajusvojebesplatnodobijeneakcije. – Aerodrom „Nikola Tesla„, koji je u ve}inskom dr`avnom vlasni{tvu,nijeustawudanaplatisvojapotra`ivawaod„Jat ervejza„,gubita{akojijetako|eudr`avnomvlasni{tvu,izatojetrenutnoulo{ijojsituacijinego{tobirealnotrebalo dabudesobziromnarelativnodobroposlovawe.Sdrugestrane,NIS,~ijijevlasnikkodnasveomakredibilan,lakonapla}ujesvojapotra`ivawaoddr`avnihgubita{a.

Dunav koristimo 11 puta mawe nego Nemci Rajnu UorganizacijiPokrajinskog sekretarijatazaprivredu,zapo{qavawe i ravnopravnost polovaju~ejeodr`anaprezentacija Interaktivne mape logis ti~k og pot enc ijal a APV. Onaomogu}avadobijawerelevantnih podataka o logisti~kimcentrimauAPVzapotrebe privrede i potencijalnih investitora,arezultatjeradadvajusaveta–zalogistiku i za vodni saobra}aj, koje je osnovalaVladaVojvodine. Pok rajins ki sek ret ar za privredu Miroslav Vasin naglasio je da unapre|ewe logistikepredstavqana{strate{ki prioritet, da mapa ima velikizna~ajizaAPVizaRepubliku Srbiju i podrazumeva druga~ijina~inradauoblasti

saobra}aja, oslawaju}i se pri tome prvenstveno na stru~no znawe, za ~iju realizaciju politikaipoliti~aritrebatek dastvarajuuslove.Kakojedodao, moramo znati koje to po-

tencijaleimamo,navode}ikao primer Luku „Novi Sad„, koja mo`e postati centar za distribuciju,naprimer,kineske robe zemqama kroz koje te~e Dunav. Prof.drMilosavGeorgijevi}sFakultetatehni~kihnau- ka u Novom Sadu primetio je daVojvodinaimaresurse,ali nemaure|enulogistiku.Dunav je nedovoqno iskori{}en, u odnosu, na primer, na Rajnu, kojasekoristi~ak11putavi{e.Rekaojedana{azemqanije imala dovoqno sluha za to, zbog ~ega u Prostornom planu Srbijeinemapoglavqakojese odnosi na logistiku, a u ProstorniplanVojvodineje„ugurana”uposledwitren. R. Dautovi}

– To je karakteristika nesre|enihihaoti~nihdru{tavakao {tojena{e:neumejudasebrinu o svojoj imovini – kategori~anjena{sagovornik. Ondodajedabisetakone{to te{komoglodesitiukompaniji u kojoj isti procenat kapitala imaprivatnivlasnik. –Onbisvakakobiozainteresovanijizato{tamusede{ava upreduze}u–ka`eGujani~i}. Sagovorniknavodidajetr`i{te,dodu{e,ve}davnoreagovalonade{avawau„Tigru”:tr`i{na kapitalizacija kompanije, odnosno wena berzanska vrednost, sada je svega tri milina evra,{toje,kakoka`e,sme{no za kompaniju koja ima poslove desetak puta vrednije. Tako|e, trgovawe„Tigrovim”akcijamaje davno zamrlo, ne pamte se neke ve}etransakcijeve}samomale isporadi~ne. Gujani~i}obja{wavadaurazvijenim tr`i{nim ekonomijama samo tr`i{te predstavqa korektivutakvimfirmama,alije problem u tome {to je doma}e tr`i{tekapitalanerazvijenoi nedovoqnoefikasno. –UzmimoprimerAgrobankeu kojojjedr`avabilajedinidominanatan vlasnik s 20 odsto akcijskog kapitala, dok je 80 procenata vlasni{tva bilo rasuto na ogroman broj malih akcionara. [ta bi se desilo s takvom bankom,naprimeruAmerici,u slu~aju da ne radi dobro, kao {to je to bilo s Agrobankom? Cena akcija bi pala, pojavio bi se novi vlasnik kontrolnog paketa i postavio bi svoj menayment. To je mehanizam koji funkcioni{e na Zapadu – navodisagovornik„Dnevnika”. V. ^vorkov

MART BEZ POSKUPQEWA

Inflacija stala

UmartuuSrbijinijebiloinflacije, a za prva tri meseca ovegodinerastcenajebio1,1 posto, saop{tio je ju~e Republi~kizavodzastatistiku. Inflacija u martu u odnosu na isti mesec lane bila je 11,2 posto,navedenojeusaop{tewu. Najve}irastcenaumartuzabele`enjeugrupamaname{taj, poku}stvo i teku}e odr`avawe stana – 1,1 posto, transport – 0,3posto,stan,voda,elektri~naenergija,gasidrugagoriva, kaoizdravstvo,po0,2postoi u grupama obrazovawe i restoraniihoteli,po0,1posto. Pad cena zabele`en je u grupamarekreacijaikultura–1,3 odsto, komunikacije – 0,5 odsto,ode}aiobu}a–0,4odsto, kaoikodhraneibezalkoholnih pi}a,ialkoholnihpi}aiduvana, po 0,1 odsto. Cene ostalih proizvodaiusluganisusebitnijemewale.

Vratiti najve}i dug ^lan Fiskalnog saveta Vladimir Vu~kovi} izjavio je ju~e dajeSrbijaruskikreditzapodr{ku buyetu od 500 miliona dolara dobila pod povoqnim uslovima, i da on predstavqa dobro re{ewe, posebno ako se iskoristi za vra}awe ranije uzetih,skupqihkredita. – Ovaj ruski kredit spada u domen upravqawa dugom, on ne re{ava na{e su{tinske probleme,onsamopoma`edaubudu}e pla}amo ni`e kamatne stope – istakao je Vu~kovi} u izjaviTanjugu.


EKONOMIJA

subota 13. april 2013.

5

ODLO@ENO PLA]AWE POSLEDWA SLAMKA SPASA ZA MNOGE PORODICE

^ekovi u Srbiji postali moneta za pre`ivqavawe Ukupan promet ~ekovima u Srbijiuprvatrimesecaovegodinebiojeoko10,06milijardi dinara,dokjebroj~ekovautom periodubio2.243.277,pokazali supodaciUdru`ewabanakaSrbije. Posmatranopomesecima,najve}ibroj~ekovaizdatjeufebruaru – 853.139, pri ~emu je u tommesecuprometbiooko3,82 milijardidinara. U januar u je broj ~ekova bio 686.758, a promet oko 3,07 milijarde dinara, dok je u martu broj ~ekova bio 703.380, a promet3,17milijarde. Generalni sekretar Udru`ewa banaka Srbije Veroqub Dugali}izjaviojedasu~ekoviu Srbijiodavnoprestalidabudu instrument pla}awa i postali instrumentkredita. – Ta~no je da gra|ani sve vi{etra`e~ekovejerjetoodavnoprestalodabude~akisamo instrumentkreditirawa,ve}je instrument pre`ivqavawa. To je veoma lo{e, naravno, ali to jena{astvarnost:sprose~nom zaradomod350evrapostanovniku i to je jedan od na~ina da sepre`ivi–istakaojeon. PoDugali}evojoceni,ukupan prometkojiseobavqa~ekovima uSrbiji,ipak,nijetolikidabi izvr{io pritisak na pove}awe inflacije. – Smatram da bankarima ~ekovi u su{tini ne odgovaraju jer su komplikovani za obradu, a ostaju i bez prihoda koji bi

dobilidajeistarobailiuslugepla}enikarticama–ka`eza „Dnevnik” direktor finansijskogportala„Kamatica”Du{an Uzelac.–Alistandardjenizak

mate koju bi dobile da su klijenti koristili kreditne kartice,me|utim,kamatesutuvisoke,asa~ekovimaihnepla}aju gra|ani. Jer, ~ekove koje tr-

Ta~nojedagra|anisvevi{etra`e~ekovejerje toodavnoprestalodabude~akisamoinstrument kreditirawa,ve}jeinstrumentpre`ivqavawa, ((VeroqubDugali}) i zato su se banke prilagodile situacijiina{lesvojinteres. U Srbiji se razvilo ~itavo sekundarnotr`i{te~ekova. Bankama se ipak isplati da gra|anima pune yepove ~ekovima. Jeste da }e ostati bez ka-

govci uzmu od gra|ana unapred dajubanci,aonaihzatimkoristi kao sredstvo obezbe|ewa za kredit koji daje ku}ama koje natakavna~inprodajurobugra|anima. Trgovci tu kamatu posle ura~unaju u cene pa s pora-

stomprometau~ekovimaraste iinflacija. Kada je ovog meseca po~ela primenaZakonaoograni~avawu rokovapla}awa,potro{a~i,ai trgovci, upla{ili su se da }e ostati bez popularnog po~eka na odlo`eno preko ~ekova na rokovedu`eoddvameseca. Me|utim, od striktno zacrtanih zakonskih rokova postoje izuzeci. Predvi|eno je da dr`ava svoje obaveze izmiruje u rokuod45dana,aprivrednici najvi{e 60 dana u me|usobnim pla}awima. Sre}om, zakon je predvideo da rokovi pla}awa mogu biti du`i kada se privrednici tako dogovore me|usobno.Po{tojeproizvo|a~ima itrgovcimastaloda~ekovinastavedaseprimewujukaoido sada, dogovor }e se lako na}i. Uslovjedapotra`ivawautom slu~aju dobiju obezbe|ewe. To morajubitibankarskegarancijeilimenica. Trgova~ke ku}e nude odlo`enopla}awaod90danapanavi{e. Sem u hipermarketima, ~ekovisesesvevi{ekoristeiu prodavnicama tehni~ke robe, name{taja. Podaci Kreditnog biroa Srbije govore da su od po~etkafebruaradokrajamarta potro{a~ki krediti zabele`ilipadod3,9odsto,aukupna suma bila je na kraju pro{log meseca29,23milijardidinara. O~igledno, potro{a~i su po~ek smatraliisplativijim. D. Vujo{evi}

[TA OMETA POSLOVAWE U SRBIJI

Privreda najgore ocenila privredne sudove Porezi i doprinosi na zarade,poslovawekonkurenatau„sivoj„zoni,raznetakseinaknade najvi{e optere}uju poslovawe kompanijauSrbiji,saop{tenoje na predstavqawu izve{taja Nacionalne alijanse za lokalni ekonomskirazvoj(NALED)ostawuregulatornereforme. Te rezultate pokazalo je kvartalnoistra`ivawe„Ipsos strateyik marketinga„, a direktor istra`ivawa Predrag Kur~ubi} rekao je da anketiraniprivrednicinisupreterano pozitivni, ali ni mnogo negativnikadajere~oo~ekivawima poslovawa u narednih 12 meseci. U posledwem kvartalu pro{le godine 42 odsto anketiranih kompanija o~ekivalo je pad dobiti, a sada je taj procenat pao na 34 odsto. Dva posto se pove}aoprocenatonihkojiplaniraju da smawe broj zaposlenih,alijezaistiprocenatpo-

ve}an i broj privrednika koji }evi{einvestirati,aza~etiripostobrojfirmikojeo~ekuju ve}i izvoz. [est odsto privrednika smatra da tro{i ma-

we vremena na administrativneprocedure,dokihidaqenajvi{e opeter}uju procedure u Poreskoj upravi, Fondu PIO, RFZO-u,sudovima.

Kadajere~oocenamakojeprivrednicidajuinstitucijama,ponovo je u vrhu Agencija za privredne registre, zatim carina, slede Poreska uprava, Fond PIO i RFZO, dok su na za~equ Katastariprivrednisudovi. Rad ministarstava ~e{}e je ocewenkaonepovoqannegokao povoqan, a najboqe su ocewena ministarstvatrgovine,finansijaiprivrede,energetike.Na ~etvrtom mestu je Ministarstvopoqoprivrede,petojeMinistarstvo saobra}aja, a slede ministarstvaprirodnihresursa, regionalnog razvoja, rada, gra|evinarstvaipravde. InteresantnojedasamoMinistarstvo saobra}aja ima boquocenuodsvogministra,dok pojedinaministarstvazna~ajno zaostaju za ocenama qudi koji ihvode–ministarstvatrgovine, regionalnog razvoja i energetike,saop{tiojeNALED.

RUSKI KREDIT PRESEQEN NA PRUGU KORIDORA 10

Od Novog Sada do Pazove 160 na sat

Generalni direktor „@eleznica Srbije„ Dragoqub Simonovi} potvrdiojeda}esenovcemizruskogkreditagraditii prugaStaraPazova–NoviSad, kojajedeoKoridora10.„@eleznice” su ve} naru~ile izradu projekta za tu deonicu, ~ija bi izgradwa mogla po~eti za oko godinudana.Rokzaizraduprojekta je februar idu}e godine, takodabiradovimoglikrenutiumartu2014. Na deonici od Stare Pazove do Novog Sada je u planu da se obnovi postoje}i kolosek i izgradidrugidabivozovimogli razviti brzinu do 160 kilome-

pada Koridoru 10. Samo na 7,5 odsto mre`e postoje dvokolose~nepruge,aelektrificirana jetektre}inamre`e.Poraspolo`ivim podacima, u modernizaciju `elezni~ke infrastruktureuSrbijijeuposledwojdecenijiulo`enotekoko168milionaevrairemontovano136,5 kilometara pruge. Godi{we se obavi oko 7,1 odsto remonta, {to je nedovoqno za modernizaciju pruga i br`i rast transportnogprometa. Srps ke `el ez nic e }e do 2027.godineraditinaizgradwi sav rem en e dvok ol os e~n e elektrifikovane pruge za me-

Dokle lagane vo`we? Zboglo{egstawaprugainedostatakanainfrastrukturnim kapacitetima,uovojgodiniuvedenesulaganevo`wena320mesta,uukupnojdu`iniodoko535kilometara,{topredstavqa 16odstoprugakojesuueksploataciji.Zasanacijuslabihmesta namre`i„@eleznicaSrbije”procewenojedajepotrebnoinvestiratioko350milionaevra.Godi{wejepotrebnouraditi i popravke oko 190 kilometra pruga, a u posledwih 30 godina prose~no je remontovano 38 kilometara `elezni~kih saobra}ajnica.Utakvomstawujasnojeza{tojebilatolika„jagma”za novcemizruskogkredita. tara na sat. Procewena vrednost izgradwe dvokolose~ne prugedugeoko40kilometaraje oko 360 miliona evra. Na prvi pogledmnogo,me|utim,kakoobja{wavaju stru~waci, cenu odre|uje te`ina radova, a ne kilometra`a. Osim glavnog projekta,neophodnojedasenavreme uradi i eksproprijacija zemqi{tadabisemoglograditi. „@elezniceSrbije”raspola`usoko3.800kilometarapruga,od~ega900kilometarapri-

{ovitiputni~kiiteretnisaobra}aj na celoj du`ini Koridora 10. Projektovane brzine kreta}eseod160do220kilometarana~as,autajprojekat potrebno je ulo`iti 4,6 milijarde evra. Oceweno je da brzina srpskih vozova zaostaje zaevropskimprosekom,arazlike izme|u prose~ne projektovane i stvarne maksimalne brzine na prugama u Srbiji su sveve}e. R. Dautovi}

U NBS-u VI[E DEVIZA

U rezervi gotovo 12 milijardi evra Devizne rezerve Narodne bankeSrbijenakrajumartaiznosilesu11,84milijardievra, {tojeoko180milionavi{enegonakrajufebruara. Taj iznos deviznih rezervi obezbe|uje pokrivenost nov~anemase(M-1)od425postoipokrivenostvi{eodosammeseci

uvoza robe i usluga, saop{tio jeNBS. Najve}idevizniprilivibili supoosnovuizdvajawadevizne obavezne rezerve banaka od 131,5 milion evra, kori{}ewa kredita od 81,5 milion evra i prodaje dr`avnih hartija od vrednostiza50milionaevra.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNALISTANARODNEBANKESRBIJE Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

109,6147

111,8517

114,4243

109,2791

Australija

dolar

1

88,1643

89,9636

92,0328

87,8944

Kanada

dolar

1

82,7031

84,3909

86,3319

82,4499

26.000

37

9.250

Alfa plam, Vrawe

5,49

8.070

1.452.519

^a~anska banka, ^a~ak

3,45

6.000

78.000

Impol Seval, Sevojno

3,12

826

Promena -40,00

Pet akcija s najve}im padom Rudnap Grup - Minel, Beograd

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

NIS, Novi Sad

0,00

980

25.555.666

AIK banka, Ni{

0,00

1.590

6.494.150

Komercijalna banka, Beograd

0,00

1.668

0,00

578.150

Soja protein, Be~ej

-4,96

670

498.064

Cena

Promet

Energoprojekt holding, Beograd

0,28

722

2.484.243

240

96.000

Imlek, Beograd

-1,02

3.019

60.380

1.101

15.414

-0,61

485

100.395

27.600

Metalac, Gorwi Milanovac

-0,17

2.352

1.199.583

14,6056

Privredna banka, Beograd

-6,25

75

1.275

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,98

3.100

1.799.750

13,1266

Soja protein, Be~ej

-4,96

670

498.064

Jubmes banka, Beograd

0,00

9.240

0,00

Promena

Cena

Promet

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,05

4.153

415.250

980 25.555.666

Go{a monta`a, Velika Plana

-2,62

3.306

82.650

Alfa plam, Vrawe

15,3412

14,6514

Norve{ka

kruna

1

14,6504

14,9494

15,2932 13,7446

1.300

12,12

9.200

14,9963

13,4356

19,82

BIP u restrukturirawu, Beograd

-7,54

14,6964

13,1669

PKB Korporacija, Beograd

BELEX 15 (578,02 -0,47)

-12,62

1

1

Promet

Fabrika {e}era, Crvenka

kruna

kruna

Cena

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Danska

[vedska

Promena %

Termika, Beograd

Vojvo|anskih top-pet akcija [vajcarska

franak

1

89,8923

91,7268

93,8365

89,6171

V. Britanija

funta

1

128,6255

131,2505

134,2693

128,2317

Jedinstvo, Kikinda

0,00

450

2.074.050

5,49

8.070

1.452.519

83,2983

Soja protein, Be~ej

-4,96

670

498.064

Veterinarski zavod, Subotica

-2,17

450

22.500

Tigar, Pirot

0,00

200

0,00

SAD

dolar

1

83,5541

85,2593

87,2203

Kursevi iz ove liste primewuju se od 12. 4. 2013. godine

NIS, Novi Sad

0,00

Neoplanta, Novi Sad

-2,22

440

430.947

Dijamant agrar, Zrewanin

-4,38

2.295

254.745

Svi iznosi su dati u dinarima


PODZEMNEVODEODMA@URATARIMA

Plivasvakadeseta be~ejskaoranica Lane je su{a „obrala“ veliki deo prinosa, a sada vi{ak vode ne dozvoqava da se setva obavi u optimalnom roku i time je poqoprivredna proizvodwa, opet, ugro`ena. Ki{a s jedne strane, a podzemne vode s druge, spre~avaju ratare da u predvi|enom roku zaseju, pre svega, {e}ernu repu, ~ije seme je trebalo da bude u zemqi pro{log meseca, a zbog velike vla`nosti zemqe kasni}e i setva suncokreta, soje, kukuruza... Od po~etka godine, u ataru be~ejske op{tine palo je izme|u 250 i 350 litara vode po kvadratnom metru. Kada se tome doda visok nivo podzemnih voda, razumqivo je {to ratari s radnim ma{inama nisu ukras na wivama. Najugro`eniji su ritski delovi, prema Ba~kom Pe-

trovom Selu i Novom Be~eju posebno, s nepropusnim slojevima u sastavu crnice, ali ima vodole`a i na drugim potesima. Po prvim procenama, pod vodom je oko 5.000 hektara, {to ~ini deset odsto ukupnih oranica u ataru be~ejske op{tine. – Su{i se samo nekoliko cetimetara povr{inskog sloja zemqi{ta, a ispod je sve vla`no. Svaki poku{aj radnih ma{ina da u|u u wive zavr{ava se neuspe{no, a o radu ne vredi ni tro{iti re~i. Jedino na vi{im terenima prema Drqanu i Mile{evu situacija nije alarmantna. Setva je u ozbiqnom ka{wewu i to }e, nema sumwe, ostaviti posledice – kategori~an je ~lan Op{tinskog ve}a zadu`en za poqoprivredu i razvoj sela dr An|elko Mi{kovi}. V.Jankov

P{enicanazeleno Na Produktnoj berzi u Novom Sadu ove sedmice je prodato upola mawe robe nego prethodne – 868 tona, ukupne vrednosti 21.064.520 dinara, saop{tila je ju~e Berza. Ugovorena je prodaja 150 tona p{enice na

zeleno po 17,51 dinara kilogram, s PDV-om (16,21 bez PDVa). S Berze podse}aju na to da je pro{le godine u ovo vreme prvi zakqu~en ugovor p{enice „na zeleno„ iznosio 15 dinara kilogram.

poqoprivreda NAJVA@NIJIPOQOPRIVREDNIPOSAONAVOJVO\ANSKIMPOQIMAKONA^NOPO^EO

Setvaskupqa,paranema, amilion hektara~eka Poqoprivrednici su ugrabili prve sun~ane dane i kona~no, dodu{e kako ko i kako gde, po~eli setvu. To zaparavo i nije sam start velikog prole}nog posla s obzirom na to da je ne{to semena {e}erne repe ve} ba~eno u wive, ali je ratare ve} nakon nekoliko desetina hektara omelo ru`no vreme te su s nestrqewem ~ekali da se zemqa prosu{i. Sude}i po vremenskoj prognozi, slede}e nedeqe bi setva trebalo da se intenzivira, a bila brza ili ne, ko{ta}e papreno: svi inputi za setvu jarih useva ovog prole}a skupqi su nego lane. Uz ocenu da je od velike pomo}i zemqoradnicima u ovo vreme besparice to {to Ministarstvo poqoprivrede subvencioni{e gorivo za setvu, predsednik Zadru`nog saveza Vojvodine Radislav Jovanov napomiwe u razgovoru za na{ list da je seme skupqe pet do 30 posto, |ubriva i pesticidi oko deset procenata... Po podacima ZSV-a, seme kukuruza ovog prole}a ko{ta od 8.151 dinar do 14.696 po setvenoj jedinici, {to je 25 do 20 posto vi{e nego pro{log, seme suncokreta je od 7.792 do 13.306 dinara, a to je pove}awe od 33 posto. Soja, koja je 119,8 dinara po toni, paprenija je 25 posto, a seme {e}erne repe staje od 6.893 do 13.066 dinara po setvenoj jedinici i pet posto je skupqe nego lane. Dizel ko{ta 149,9 dinara litar, i to je pove}awe od 11,4 posto, urea je 50.949 dinar tona, a KAN 41.358 dinara, {to je deset posto vi{e. U ZSV-u procewuju da }e ovog prole}a u Vojvodini biti posejano vi{e {e}erne repe nego la-

Foto: G. Muli}

subota 13. april 2013.

Setva{e}ernerepekodErdevika

ne, suncokreta i soje bi}e isto, a kukuruza mawe. O~ekuje se setva kukuruza na 740.000 hektara (pro{e godine bilo je 752.350 hektara), soje i suncokreta na 150.000 hektara, repe na 65.000 (lane je bilo 60.891). Po{to vlada najve}a bojazan o tome da li }e se zakasniti sa setvom repe, iz {e}erana poru~uju da se taj posao mo`e vaqano obaviti sve do kraja aprila. – U drugom roku je na nekim mestima setva po~ela ~im su se pojavili uslovi. Ali, oni su jo{ uvek takvi da se ne mo`e raditi punim kapacitetom. Apeluje-

Para}ebiti,ali... Do kraja maja 2013. godine poqoprivrednici mogu kupiti regresirano dizel-gorivo na maloprodajnim objektima ovla{}enog distributera, to jeste na NIS-ovim pumpama. Dr`ava }e im kasnije refundirati deo para, ali sada dizel treba platiti. Prvi novac koji sleduje od novog Zakona o podsticajima ne mo`e se o~ekivati pre 1. maja.

mo na sve na{e proizvo|a~e {e}erne repe, i one koji s nama imaju ugovore i one koji nemaju, da iskoriste svaki povoqan trenutak i nastave setvu – ka`e za na{ list direktor u kompaniji „Sunoko” @eqko Kova~evi}. – Optimalan rok jo{ nije pro{ao, mo`e se sejati bez ikakvih problema do kraja aprila. I u tom slu~aju mo`e se sigurno imati dovoqno dug vegetativni priod koji garantuje dobre rzultate. Pogodno je u odnosu na prethodne godine to {to u zemqi ima vlage vi{e nego {to je potrebno i ona nam, uz dobar raspored padavina tokom leta, kojem se nadamo, i uz odgovaraju}e temperature, ide naruku. Uz o~ekivawe da }e proizvo|a~i slatkog korena imati zna~ajan prinos, Kova~evi} napomiwe da jo{ uvek je u toku ugovarawe repe. Suboti~ki poqoprivrednici su prvi sun~ani

dan bez padavina iskoristili za prskawe, odnosno za{titu p{enice od korova i {teto~ina. Na oglednom poqu Poqoprivredne stru~ne slu`be Subotica prekju~e je obavqena za{tita p{enice od bolesti, korova, ali je obavqeno i „prskawe” regulatorima rasta. Direktor te slu`be Damir Varga ka`e da je to bilo neophodno zbog velike gustine useva, odnosno zbog bojazni da }e do}i do izdu`ivawa biqaka, {to mo`e stvoriti probleme kada biqka izbaci klas pa u slu~aju ja~ih vetrova mo`e pole}i. Varga je u izjavi Tanjugu dodao da, osim prevelike gustine useva, p{enica dobro izgleda i da se nada „koliko-toliko natprose~nim prinosima”, a po wegovom mi{qewu, u ovakvim klimatskim uslovima ne mogu se o~ekivati rekordni prinosi. S.Glu{~evi}

USKOROPO^IWEIZVOZPOQOMEHANIZACIJEIZNOVOSADSKEFABRIKE

TraktoriizNovogSada iduzaEvropu

Traktori iz Srbije, napravqeni u saradwi s najve}im kineskim proizvo|a~em YTO, spremni su za Evropu. Krenu}e iz pogona novosadske kompanije „Agrovojvodina-mehanizacija„, gde se uveliko proizvode, a prvi ugovor s kupcima iz zemaqa EU trebalo bi da bude sklopqen na jesen. O~ekuje se da }e iz pogona u Novom Sadu na tr`i{te EU godi{we i}i oko 500 traktora Naime, „Agrovojvodina-mehanizacija” dobila je od evropskih setrifikacionih ku}a zeleno svetlo za izvoz, {to zna~i da je uspela da za svoje proizvode – traktore YTO, dobije sve potrebne sertifikate, odnosno potvrdu da te ma{ine zadovoqavaju uslove najzahtevnijeg svetskog tr`i{ta. Re~ je o traktorima proizvedenim po licenci ~uvenog „Fijat-agri”, a kineski partner prepustio je na{im stru~wacima izradu i uskla|ivawe s evropskim standardima. – Kapacitet na{eg pogona je trenutno oko 1.000 traktora godi{we. Spremamo se za novosadski poqoprivredni sajam ali i za najve}i evropski, pa i svetski sajam mehanizacije u Hanoveru, gde nas je pozvala Agencija za strana ulagawa i promociju izvoza SIEPA. To }e biti na jesen, a potom o~ekujemo izvoz od 300 do 500 traktora u

Foto: B. Lu~i}

6

Omiqenime|uvo}arima Poqoprivrdnici su, vele u „Agrovojvodini-mehanizacija„, zainteresovani za YTO traktore izme|u ostalog i zbog toga {to nema elektronike te ih mogu lak{e odr`avati. ^esto ih kupuju vo}ari jer su u kabinama tih traktora za{ti}eni dok primewuju agrotehni~ke mere za vo}e. narednoj godini. U Evropsku uniju i}i }e na{i traktori od 40 i 50 kowskih snaga (YTO-404 i YTO-504), a za nema~ko i poqsko tr`i{te pripremili smo i ma{ine za komunalne radove – ka`e za „Dnevnik” zamenik direktora „Agrovojvodine-meha-

nizacije” Mirko Kalkan, dodaju}i da se ipak najve}i izvoz o~ekuje u regionu Podse}aju}i na to da je monta`a traktora u saradwi s YTO-om po~ela 2010. godine s ciqem da se te ma{ine harmonizuju sa standardima EU, on ka-

`e da je, uz dobre rezultate na doma}em tr`i{tu, najzna~ajnije to {to je „Agrovojvodina-mehanizacija” dobila sertifikat instituta za saobra}aj iz Praga, odnosno evropsku homologaciju. – Krenuli smo od nule, kineski stru~waci su nam pomogli kada je o tehnologiji re~, da bismo do{li do traktora po evropskim standardima, koji je znatno jeftiniji od onih u Evropi a po kvalitetu ne zaostaje. Svesni smo toga da u EU nema carinske za{tite, da je jedina za{tita standard kvaliteta pa na tu kartu igramo. Evropska homologacija prodaje traktore bez carinske barijere – napomiwe Kalkan, uz podse}awe na to da je, od kada je po~ela saradwa s YTO-om, iz novosadskog pogona iza{lo oko 1.700 traktora te da nijedan nije vra}en, a mnogi su prevalili i 14.000 radnih sati bez remonta. Ina~e, pri dobijawu evropskih sertifikata, „Agrovojvodini-mehanizacija” pomogao je Departman za poqoprivrednu tehniku Poqoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Pomenimo i da ve}ina komponenti u YTO traktorima nisu kineske ve} mahom evropske, a pet-{est proizvo|a~a ma{inskih delova iz Srbije tako|e u~estvuje u stvarawu tih ma{ina. S.G.


dru[tvo

subota 13. april 2013.

7

iZ SrBije Svake Godine ode 32.000 Gra\ana

ostali bi oni ovde rado, ali glad je ipak ja~a NarodnakuhiwauZrewaninu

javna naBavka SiroMa[niMa uSkraTiLa oBroke

Ponovo radi narodna kuhiwa Narodna kuhiwa u Zrewaninu, nakon {to je 1. aprila prestala da radi zbog propusta u postupku javnih nabavki i nedostatka novca, ponovo je otvorena u ~etvrtak. Pare za rad obezbedilo je Udru`ewe preduzetnika, ~ime je otklowena bojazan da bi kuhiwa za najsiroma{nije mogla ponovo proraditi tek od 1. juna, dok se ne zakqu~i javna nabavka i brigu o woj opet preuzme Centar za socijalni rad. Period od dva meseca je, zahvaquju}i pomo}i preduzetnika, premo{}en, pa od ove nedeqe 200 korisnika ponovo dobija tople obroke. Direktorka zrewaninskog Centra za socijalni rad Svetlana Grbo kazala je da Narodna kuhiwa nije radila posledwih desetak dana jer procedura javne nabavke namirnica za spravqawe obroka nije bila okon~ana kako je zakonom predvi|eno. Ona je navela da je korisnicima priznato pravo na takvu pomo} za period od 1. oktobra 2012. do 31. marta ove godine i da, u

me|uvremenu, nisu doneta nova re{ewa za kori{}ewe usluga Narodne kuhiwe. – Kada je re~ o radu Narodne kuhiwe od 1. aprila do 30. septembra, bilo je predvi|eno raspisivawe javne nabavke velike vrednosti. U pitawu je postupak koji traje dva meseca i on je u toku. Po wegovom okon~awu, odnosno od 1. juna, planirano je da bude nastavqeno pru`awe usluga socijalno ugro`enim gra|anima, koje }e, kao i ranije, finansirati grad Zrewanin. Do tada, Narodna kuhiwa }e raditi zahvaquju}i pomo}i preduzetnika – objasnila je Svetlana Grbo. U izve{taju o radu Centra za socijalni rad za 2012. godinu navodi se da su lane omogu}eni topli obroci za 247 korisnika, koji se preuzimaju u prostorijama Crvenog krsta svakim radnim danom. Tako|e, bilo je obezbe|eno i 375 paketa hrane jedanput mese~no za one koji ne dolaze na narodni kazan. @. Balaban

Me\unarodna nau^na konferencija u novoM Sadu

Foto: G. Malenovi}

ve`bawe i kvalitet `ivota

Po podacima Republi~kog zavoda za statistiku, svake godine vi{e od 32.000 osoba ode iz Srbije. Statistika pokazuje da najvi{e na{ih sugra|ana odlazi u Nema~ku – 9.051, zatim u Austriju – 4.253. U Sloveniju odlazi wih 3.121, Italiju – 2.793, SAD – 2.691, [vajcarsku – 2.366, Ma|arsku – 1.554, Veliku Britaniju – 1.346, Francusku – 1.149 i [vedsku – 933 gra|ana Srbije. Kada se analizira obrazovni profil emigranata iz na{e dr`ave, dolazi se do podatka da naj o bra zo va ni ji uglav nom pakuju kofere i diplome za SAD i Kanadu, dok mawe obrazovani odlaze u neku od evropskih dr`ava. Tako, recimo, u Austriju odlaze ve}inom oni koji nemaju zavr{enu osnovnu {kolu, kao i oni koji su zavr{ili osmoletku. Stanovnici Brani~evskog i Pomoravskog okruga tradicionalno odlaze u Austriju, a polovina svih emigranata koji odlaze u Italiju su iz Podunavskog i Brani~evskog okruga. Rumuni iz Alibunara odlaze u SAD, stanovnici Svilajnca u Francusku. Etni~ka statistika govori da polovina osoba koje se iseqa va ju u Ne ma~ ku pri pa da romskoj nacionalnoj mawini, dve tre }i ne mi gra na ta u [vajcarskoj je albanskog porekla, a svaki drugi migrant koji pakuje kofere za Nema~ku i [vajcarsku je bo{wa~kog porekla. Is tra `i va we In sti tu ta dru {tve nih na u ka o mi gra ci ja ma vi so ko o bra zov nih ka dro va po re klom iz Sr bi je ko ji `i ve i ra de u SAD i Ka na di po ka za lo je da ~ak 97 od sto

emi gra na ta “ta mo da le ko” ima rad no me sto, kao i da 80 od sto wih oba vqa po slo ve ko ji zah te va ju fa kul tet sko obra zo va we. Po lo vi na wih od go va ra da je “ve o ma za do voq na `i vo tom” pre ko Atlan ti ka, a sva ka dru ga oso ba po tvr |u je da se pot pu no in te gri sa la u no vu sre di nu. Tek sva ka de se ta sma tra da se ni je sna {la u no voj do mo vi ni i da raz mi {qa o po vrat ku. Me |u tim, ~e tvr ti na ukup ne emi gra ci je iz Sr bi je od go va ra da se si gur no vi {e ne }e ni ka da vra ti ti, 40 od sto wih ni je si gur no u svoj po vra tak, a tek

sva ki de se ti ka `e da }e se jed nog da na vra ti ti. Mada je ekonomska beda mnoge naterala da spakuju kofere i po|u u

de`ela kao obe}ana zemqa Od svih biv{ih jugoslovenskih republika na{i gra|ani najvi{e odlaze u Sloveniju. Po nekim podacima, godi{we u De`elu ode oko 3.000 dr`avqana Srbije. Demografi smatraju da se iz Srbije odlazi u Sloveniju zbog toga {to ona ima nedostatak lekara i medicinskog osobqa, stomatologa i farmaceuta, kao i fizi~kih radnika koji tamo dobijaju pristojne dnevnice. Kao jedan od razloga navode i ~iwenicu da je Slovenija blizu Srbije pa su tako u mogu}nosti da ~e{}e obilaze maticu i da budu u toku sa zbivawima u rodnom kraju.

pe~albu u potragu za boqim `i vo tom, ve }i na mladih `eli da ostane u Sr bi ji, ali pod uslovom da se situaci ja u woj promeni. Na i me, go tovo dve tre}ine mladih `eli da osta ne u do mo vi ni na kon zavr{etka {kolovawa, wih 64 odsto hte lo bi da ode u ino stran stvo na kratko i da se posle od re |e nog vre me na vrati. No, i jedni i drugi kao veliki problem na vo de ne po sto ja we pra vog si ste ma vred no sti u Sr bi ji te su ta ko mladi talenti koji su u~estovali u istra `i va wu srp skom dru{tvu dali ocenu 5,03 na ska li od 1 do 10. Mawe od polovine ispitanih mladih Srbiju vidi kao ~lanicu EU u narednih deset godina, mawe od tre}ine veruje da }e ona to postati za upola kra}i rok. Gotovo polovina mladih smatra da je ~lanska karta neke politi~ke partije uslov za uspeh u Srbiji, kao i da je to jedan od razloga zbog kojeg `ele da odu nakratko iz dr`ave u kojoj je to bitno, da bi iskazali znawe i sposobnost. Q. Male{evi}

Po[Ta herojiMa S MoniTora „drava”: Polagawem venca u Dunav na 87. kilometru, u rejonu ^elareva, ju~e je obele`ena 72. godi{wica potonu}a kraqevskog broda monitora „Drava” i wegove posade. Uz zvuke „Mar{a na Drinu„, venac u Dunav s re~nog minolovca 332 spustio je komandant Re~ne flotile kapetan vojnog broda Andrija Andri}. Povodom godi{wice potonu}a „Drave” delegacija RF je ju~e u Belegi{u polo`ila venac na grob komandanta „Drave” Aleksandra Beri}a ~ije telo je prona|eno u blizini tog sremskog sela i sahraweno na mesnom grobqu. Monitor „Drava” potonuno je 12. aprila 1941. godine nakon {to ga je napalo 12 neprijateqskih aviona. Nakon 30 minuta borbe uz velike gubitke monitor „Drava” je po~eo da tone. Komandant Beri} je naredio napu{tawe broda, ali ga on nije napustio ve} je, pozdravqaju}i zastavu u stavu mirno, potonuo s wim. Herojsku sudbinu broda, uz komandanta podelilo je jo{ 76 ~lanova posade. M. Bozokin

UKRATKO Fakultet sporta i fizi~kog vaspitawa u Novom Sadu po tre}i put je doma}in Me|unarodne nau~ne konferencije pod nazivom „ExerciseandQualityofLife„ (Ve`bawe i kvalitet `ivota). Konferenciju je otvorila ministarka omladine i sporta Srbije dr Alisa Mari}, a skupu su se, izme|u ostalih, obratili i dr`avni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja dr Zoran Ma{i}, ~lan gradskog ve}a Novog Sada zadu`en za sport Predrag Svilar, prorektor Univerziteta u Novom Sadu za nauku i me|unarodnu saradwu prof. dr Pavle Sekeru{, te dekan Fakulteta sporta i fizi~kog vaspitawa dr Dejan Madi}.

Konferencija je okupila vi{e od 250 u~esnika iz 20 zemaqa koji }e tokom dva dana prezentovati rezultate svog nau~nog rada iz oblasti sporta, fizi~kog vaspitawa, rekreaci je i mul ti di sci pli nar nog poqa. Osim glavnog nau~nog programa, koji se odvija kroz plenarna izlagawa, usmene i poster-prezentacije, bi}e to dobra prilika za razmenu iskustava i uspostavqawe ~vr{}ih veza fakulteta u regionu. Ugledni gosti odr`a}e predavawa i studentima doktorskih studija i upoznati ih s aktuelnim dometima sportske nauke. G. M.

Godi{wica proboja Sremskog fronta U spomen-kompleksu „Sremski front” u Ada{evcima, kod [ida, ju~e je uz vojne i dr`avne po~asti obele`ena 68. godi {wi ca pro bo ja Srem skog fronta u Drugom svetskom ratu. Dr`avnu ceremoniju obele`a va wa pred vo dio je mi ni star prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja @arko Obradovi}, koji je u ime Vlade Sr-

bije polo`io venac na spomenkompleks. Ceremoniji su prisustvovali zvani~nici AP Vojvodina, op{tine [id, diplomatski predstavnici zemaqa ~ije su trupe u~estvovale u borbama na Sremskom frontu, kao i veliki broj pre`ivelih u~esnika te velike bitke i predstavnika udru`ewa gra|ana.

Sretewski orden istorijskom muzeju Srbije Predsednik Srbije Tomislav Nikoli} otvorio je obnovqeni prostor Istorijskog muzeja Srbije, gde je postavqena izlo`ba „Kara|or|evi}i i Obrenovi}i u zbirkama Istorijskog muzeja Srbije”, posve}ana dvema dinastijama koje su zaslu`ne za osloba|awe srpskog naroda od vi{evekovne osmanlijske vlasti i stvarawe moderne srpske dr`ave. Na sve~anoj ceremoniji otvarawa predsednik Nikoli} je uru~io Sretewski orden tre}eg stepena Istorijskom muzeju Srbije za naro~ite zasluge u oblasti kulturnih delatnosti, a povodom 50 godina postojawa i uspe{nog rada. Nikoli} je ukazao na zna~aj ba{tine koju ova institucija ~uva, ukazao na zna~aj dve dinastije za uspostavqawe nove srpske dr`avnosti, kada je, kako je rekao, pre dva veka, buknuo plamen za nacionalno, socijano i duhovno oslobo|ewe, i stvarawe moderne Srbije kao dr`ave slobodnih gra|ana. U prisustvu patrijarha Iri-

neja, ministara, ~anova diplomatskog kora, otvoren je prostor od 1200 kvadrata u kome su izlo`eni vredni eksponati, vi{e od 400 predmeta koji su pripadali rodona~elnicima novovekovnih srpskih dinastija Kara|or|u i Milo{u i wihovim naslednicima. v. \.

Takmi~ewe studenata na novosadskom fTn Tradicionalno takmi~ewe u re{avawu poslovnih studija slu~aja „FTN-Chanllenge”, koje organizuje Udru`ewe studenata industrijskog in`ewerstva i menaymenta – ESTIEMi ove godine odr`a}e se na Fakultetu tehni~kih nauka Univerziteta u Novom Sadu, i to sutra (sve~ano otvarawe je u 8.30 sati), a nameweno je svim studentima ekonomskih, menayerskih i organizacionih nauka iz cele zemqe. Kako isti~u organizatori, takmi~ewe predstavqa izazov za mlade qude koji `ele da svoje znawe primene u praksi i takmi~e se sa studentima ostalih presti`nih fakulteta u Srbiji

da bi se pokazali kao “kvalitetan budu}i kadar”. Takmi~ewe je koncipirano tako da timovi od ~etvoro-petoro studenata dobiju studiju slu~aja u kojoj su detaqno opisani problemi i zadaci koji treba da se re{e, i to za najvi{e sedam i po sati, nakon ~ega svi timovi predaju izve{taj u elektronskoj verziji. Istog dana, od 17 ~asova, timovi }e pred `irijem i publikom (u sve~anoj sali FTN-a) predstaviti svoja re{ewa. v. ^.

Bez predstavnika „vin~e” u komisiji za cern Institut za nuklearne nauke „Vin~a” negoduje {to je iz Komisije za saradwu s Evropskom organizacijom za nuklearna istra`ivawa (CERN) iskqu~en predstavnik te nau~ne institucije, iako Institut u CERN-u ima najve}i broj projekata. Komisija deluje pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja, saop{teno je iz Instituta, i navedeno da „Vin~a” realizuje najve}i broj projekata u CERN-u, ukqu~uju}i i aktivno-

sti na projektu Kompaktnog linearnog sudara~a CLIC, na kojem u~estvuje kao jedina institucija iz Srbije. Na projektu CLIC, kao i u ATLAS eksperimentu na Velikom hadronskom sudara~u LHC, Institut „Vin~a” u~estvuje s tre}inom od ukupnog broja istra`iva~a sa srpskom afilijacijom u CERN-u, navodi se u saop{tewu. Nedavno je jednostranom odlukom nacionalne kontakt-osobe, istra`iva~a i ~lana Komisije za saradwu s CERN-om, iskqu~en rukovodilac tima Instituta Vin~a u ATLAS eksperimentu, bez saglasnosti Instituta koji ga je nominovao kao svog legitimnog predstavnika”, navodi se u saop{tewu, koje prenosi (Tanjug)

klub prijateqa unicefa Od 2009. godine, kada je osnovan, Klubu prijateqa Unicefa pridru`ilo se vi{e od 1.200 pojedinaca, 87 kompanija i jedna op{tina, a podr`ali su ga i na{i vrhunski sportisti i nacionalni ambasadori Unicefa Novak \okovi}, Ana Ivanovi} i Aleksandar \or|evi}.


8

subota 13. april 2013.

crna hronika NAJVE]A ZAJEDNI^KA AKCIJA POLICIJE U REGIONU

Tablete u tapacirungu „golfa”

NA BATROVCIMA OTKRIVENO 15 KILA EKSTAZIJA

Holandski golf nafilovan drogom

Zajedni~komakcijomcarinei policije ju~e je na grani~nom prelazuBatrovcispre~enpoku{aj krijum~arewa 14,6 kilogramaekstazijai27,8gramamarihuane, saop{teno je iz Uprave carina. Kako je navedeno, droga je prona|ena u automobilu marke „folksvagen golf SDI” holandskih registarskih oznaka kojim je upravqao 51-godi{wi turski dr`avqanin, koji je putovaosamuvoziluizHolandije kaTurskoj. NaulazuuSrbijutovoziloje podvrgnuto detaqnoj kontroli i tom prilikom je prona|ena sinteti~kadrogaekstazi,uobliku tableta, kao i mawa koli~ina marihuane. Ekstazi je bio sakriven u armaturi table, is-

pod upravqa~a vozila, ispod tapacirungapetihvrata,kaoiu unutra{wosti zadweg plasti~nogbranika,amarihuanajebila u jakni upakovana u tri kesice (uzorci). Iz Uprave carina podse}aju natodasuutokupro{legodine spre~ili krijum~arewe oko 160 kilograma razli~itih narkotika,kaoidazapleneekstazija nisu bile ~este, iako se smatradajetodrogapopularna me|upripadnicimamla|egeneracije.Kakojenavedeno,tasinteti~ka droga pove}ava budnostienergiju,javqase`ivahnostirasteose}ajbliskostis drugima, a zvukovi, boje i emocije se do`ivqavaju intenzivnije. N. P.

„TRIGLAV OSIGURAWE” O[TE]ENO ZA 700.000 EVRA

Troje uhap{eno, protiv jo{ troje prijave Tri osobe uhap{ene su, a krivi~nom prijavom bi}e obuhva}ene jo{ tri, pod sumwom da su po~inile krivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`aja,pri~emujeADO„Triglav osigurawe”izBeogradao{te}enozaoko700.000evra.Hap{ewesu,unastavkuakcijesuzbijawa finansijskog kriminal a, sprov el i prip adn ic i MUP-a, policijskih uprava u Vrawu, Kru{evcu kao i one za grad Beog rad, u saradwi s Vi{im javnim tu`ila{tima, saop{tiojeju~eMUP. Slobode su li{eni biv{i generalni direktor „Triglav osigurawa” iz Beog rada Predrag B. (42) iz Batajnice, op{tinaZemun,biv{idirektor Sektora za prodaju osigurawa u „Triglav osigurawu” Nenad K.(37)izBeog radaivlasnica agencije„AutoSpasi}”MajaS. (40) iz Parunovca. Krivi~nom prijavom bi}e obuhva}eni i

dr`avqaninVelikeBritanije, biv{i prokurista u „Triglav osigurawu”,kojivi{eneboravi u Srbiji, Ian H. (Ian Harrocks) (60), biv{i pomo}nik direktora sektora u Slu`bi zaosigurawemotornihvozila u „Triglav osigurawu” Bo`idar S. (35) iz Beograda i vlasnik SZUR „Bambi THFM” iz Vrawa, koji je u bekstvu i BobanM.(30)izVrawa. Osumwi~eni Predrag B. Ian H., Nenad K. i Bo`idar S. kao odgovornalicau„Triglavosigurawu” terete da su zakqu~ili vi{e fiktivnih ugovora s BobanomM.nakon~egaje,ispostavqawem la`nih faktura, Bobanu M. upla}eno 42.650.000 dinara. Po sli~nom scenariju odgovornalicau„Triglavu”MajiS. od2010.do2011.godineisplatili22.675.000dinarasra~una „Triglavosigurawa„. M. V.

NA PODRU^JU PU KIKINDA

Kiosci na meti no}nih provalnika Policija u Kikindi odredila je zadr`avawe do 48 sati Dejanu R. (1990) i Vladimiru F. (1995) iz Kik ind e zbog osnova sumwe da su po~inili te{ku kra|u na {tetu DOO „[tampasistem”izNovogSada. Oni se terete da su u ~etvrtak,11.aprila,okotrisata posle pono}i, prov alili u kiosk na glavnom kikindskom trguizkojegsuodnelicigarete, slatki{e i bezalkoholna pi}a. Nekakouistovreme,a|anska policijajeuhvatilanaizvr{ewu krivi~nog dela Roberta T. (1993), @ivu M. (1981) i jednog {esnaestogodi{waka iz Kikinde,kojisuprovaliliutrafiku uMoluizkojesuukralicigareteislatki{e.Ukradenarobeje prona|ena u vozilu osumwi~enih,protivkojihjepodnetakrivi~naprijavakojaihteretida su po~inili krivi~no delo te{kekra|e.

Policija u ^oki je podnela krivi~ne prijave protiv Miodraga K. (1989), Nikole K. (1992), Marice K. (1987) i sedamnaestogodi{wegmaloletnika iz Ostoji}eva i Laze L. (1965)izTordezbogosnovasumwedasunateritoriji~okanske op{tinepo~inilivi{eprovalnih kra|a i tom prilikom vlasnicima pri~inili materijalnu {tetu ve}u od 250.000 dinara. Osumwi~eni su u Ostoji}evu u vi{enavrataprovaliliukiosk iz kojeg su odneli cigarete i slatki{e,izdveku}esuodneli name{taj, posteqinu i druge predmete,atako|esuodnelii petpoklopacasa{ahtovazavodu.Steretnevagena`elezni~koj stanici demontirali su i odnelimernedelove,asnapu{tene farme u vlasni{tvu DOO„Rit”iz^okedemontiralisuiodnelivodovodnecevii aluminijumske hranilice za stoku. M. Mitrovi}

U zajedni~koj akciji ministarstava unutra{wih poslova Republike Srbije, Republike Crne Gore, Republike Srpske i RepublikeHrvatskenapodru~ju Crne Gore, Bosne i Hercegovine,HrvatskeiSrbijeli{enoje slobode oko 50 osoba pod sumwom da su se organizovano bavile prodajom droge i drugim krivi~nimdelima. Pomenuta me|unarodna akcija „[eta~“ usmerena je protiv organizovane kriminalne grupe koja se bavila proizvodwom i stavqawem u promet opojnih droga – marihuane, „skanka„ i heroina – s podru~ija Albanije, preko Republike Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i HrvatskuidaqekazemqamaZapadneEvrope. Pretreseno je 58 objekata i napodru~ijuSrbije,CrneGore i Bosne i Hercegovine u kojimajezapleweno376kilograma „skanka„ i500gramaheroina. Na ter it or iji Srb ije, pripadn ic i Slu` be Uprav e krimin al is ti~k e pol ic ije za borb u prot iv org an iz ov an og krim in al a,usar adw isTu` ila{ tvom za org an iz ov an i krim in al, li{ il i su slob od e tri osob e, dva dr` av qan a Crn e Gor e i jedn og Bos ne i Herc eg ov in e,kodkojihjeprona| en o oko 17 kil og ram a „skank a„. U Crn oj Gor i je ju~ e uhap{ en o 13osob a i zap lew eno 312 kil og ram a „skank a„, sao p{ til a je crn og ors ka Uprav e pol ic ije. Kak o se navod i, pol ic ija je u okvir u te akc ije uhaps il a 13osob a u Ulciw u, Bar u, Podg or ic i, Nik{i} u i na Cet iw u. Uhap{eni su Aftrit F. (31) izPodgorice,RistoM.(23),RadovanM.(53),F.M.(15)saCetiwa,RamazanN.(62)iMirsadA. (26) iz Ulciwa, Z.E. (28) dr`a-

Foto:UpravapolicijeCG

„[eta~” zaplenio 376 kilograma droge

U Crnoj Gori zapleweno 350 kila skanka

vqanin Hrvatske, Q.]. (30) i N.M. (52) iz Bara, V.G.(33) iz Nik{i}a,HamzaM.(27)iAndrijaK.(33)izUlciwaiBrankoP. (379izBara. -Svi uhap{eni su osumwi~eni da su po~inili krivi~na dela stvarawa kriminalne organizacije i neovla{}ene proizvodwe, dr`awa i stavqawa u promet opojnih droga- navedeno je u saop{tewu crnogorske policije, u kojem se dodaje da se intenzivno traga za jo{jednim licem. U Hrvatskoj je akcija izvedena na podru~ju Dubrovnika i Zagreba, a kako su saop{tili iz hrvatske policije, re~ je o me|unarodnoj akciji usmerenoj protiv pripadnika narkoklanova i u~esnika organizovanog kriminala. Policajci su pre-

tra`ili nekoliko porodi~nih ku}a na dubrova~kom podru~ju, a pretresi i hap{ewa su sprovo|eni i u Gru`u i ^iba~i.Navodno su me|u osumwi~enima i ugostiteqi,pa ~ak i sportisti s dubrova~kog podru~ja, kao i jedan bra~ni par iz @upe Dubrova~ke i neke osobe iz Cavtata. U Republici Srpskoj se, kako je potvr|eno iz policije,akcija sprovodi na podru~ju Hercegovine.U zajedni~koj akciji MUP-a RS-a i FBiH-a pod nazivom „Svitawe„ uhap{eno je sedam osoba osumwi~enih za trgovinu drogom i oru`jem. Policija je saop{tila da su uhap{eni Emir T. iz Zenice, Darko [., Zoran V.,Viktor K.i Almir K.,svi iz Busova~e. Na teritoriji RS

uhap{eni su Pero S. i B. D., obojica iz [ipova. „Sve uhap{ene osobe su, deluju}i kao organizovana grupa u ciq u stic aw a prot ivp ravn e imovinske koristi, u du`em periodu nabavqale opojnu drogu od Pera S. te je potom prodavale zavisnicima na podru~ju Sredwobosanskog kantona i {ire„, saop{teno je ju~e iz FUP-a. Ova sinhronizovana akcija, sprovedena u ~etiri dr`ave, najve}a je do sada koju su zajedni~ki organizovale bezbednosne slu`be Srbije, Hrvatske Crne Gore i BiH,a kako je najavqeno,u pripremi su sli~ne akcije usmerene protiv regionalnog organizovanog kriminala. E. D.

SAHRAWENE @RTVE MASAKRA U VELIKOJ IVAN^I

Opelo nad trinaest kov~ega Me{taniVelikeIvan~ekaoi ro|aci i prijateqi ubijenih oprostilisuseju~eodtragi~no nastradalih ~lanova porodica Je{i}, Mijailovi}, Despotovi},Steki}iBogdanovi}. Opelojeslu`io,predvi{estotina `iteqaVelikeIvan~e,episkop {umadijski Jovan, a sahrani su prisustvovali i predstavnici MUP-a,gradaBeogradaiop{tinaMladenovaciSopot. Ju~esuistovremenosahrawene sve `rtve ubice Qubi{e Bogdanovi}a, koji je tako|e u me|uvremenupreminuo,atosu wegoviro|aciikom{ije:Branko Bogdanovi}, Dobrila Bogdanovi}, Dragana Steki}, Danica Steki}, Mihajlo Despotovi}, Milena Despotovi}, zatim Goran Despotovi} i Jovana Despotovi} i wihov dvogodi{wi sinDavid,OlgaMijajlovi},VelimirMijajlovi},Milo{Je{i} iQubinkaJe{i}. Kako je kazao episkop Jovan, nepostojere~inirazumnoobja{wewe za tragediju u Velikoj Ivan~i,iporu~iodasesvizapitajukako`ive,dalibrinuo drugima, da li su spremni da

pomognu, `rtvuju se, pra{taju, vole,ute{e... Dr`avni sekretar u Ministarstvu unutra{wih poslova Vladimir Bo`ovi} izrazio je sau~e{}e porodicama nastradalihiporu~iodatragi~nidoga|aj bude poziv na solidarnost,bratskuqubav,pra{tawe, veruinadu. Tela`rtavasuispredporte crkvestiglaoko9.45,apovorka je iz sela ka crkvi krenula ne{topretoga. Nezapam}en zlo~in u Srbiji dogodioseuutorak,kadajeQubomir Bogdanovi} ubio svojih 13ro|akaikom{ija,me|ukojima je i dvogodi{we dete, u ranimjutarwimsatimadoksuspavali.Nakonzlo~inakojijepo~inioupetku}a,Bogdanovi}jepoku{aodaubijesvojusupruguJavorkuisebe,aliutomenijeuspeopasuoniste{kimpovredamapreba~eniuUrgentnicentar u Beogradu. Bogdanovi} je prekju~e preminuo, dok je zdravstveno stawe wegove supruge stabilnoio~ekujesedaseoporaviposleoperacije. E. D.

Hiqade qudi ispratilo `rtve zlo~ina

UHAP[EN HRVATSKI DR@AVQANIN

KRVAVA TU^A U I\O[U, KOD KIKINDE

Ukrao pecaqke iz vikendice

Devojka osumwi~ena za poku{aj ubistva

Novosadska policija odredila je meru zadr`avawa hrvatskom dr`avqaninu G. J. (1981) zbog sumwe dajeprovaliouvikendicu jednog me{tanina, na Kamewaru, i ukrao pribor za pecawe,lampeizvu~nike.Wega je vlasnikzatekaokada jepoku{aodapobegne.

Osumwi~eni se tereti za provalu u jo{ jednu vikendicu, iz koje ni{ta nije ukrao, i uz krivi~nu prijavu za te{ku kra|u bi}e priveden na saslu{awe sudiji Osnovnog suda u Novom Sadu, a policija utvr|uje da li je on po~inio jo{neko delo. M. V.

Policija u Kikindi privela je istra`nom sudiji 17-godi{wakiwu iz okoline Kikinde zbogsumwedajepoku{alaubistvo[.Z.(1987)izPadeja.Ona se tereti da se u no}i izme|u 10. i 11. aprila ove godine, na ulici u I|o{u, ume{ala u tu~u izme|u wena dva brata i o{te-

}enog. Devojka je kuhiwskim no`emubola[.Z.ustomakinanela mu te{ke telesne povrede, opasnepo`ivot. Incidentu je prethodila proslava ro|endana, gde je bez nekog posebnog razloga do{lo do sva|eitu~e,ukojojsubra}aletvamatuklao{te}enog. M. Mr.


crna hronika NASTAVQENPROCESOPTU@ENIMAZAPOBUNUJSO

Podaciukazivalina UlemekaiSpasojevi}a Biv{i na~elnik Resora dr`avne bezbednosti, Goran Petrovi}, nastavio je ju~e da svedo~i pred Specijalnim sudom u Beogradu na su|ewu Miloradu UlemekuLegijiijo{sedmorici biv{ih pripadnika sada rasformirane Jedinice za specijalne operacije, optu`enim za oru`anu pobunu povodom izlaska te jedinice na ulicu u novembru2001.godine. Drugog dana svedo~ewa Petrovi} je odgovarao na pitawa prvookrivqenog,biv{eg komandanta JSO-a Milorada Ulemeka iostalihokrivqenih,anajvi{e onavodimaodbranedaje„jedinicaprotestovalajervrhRDBa je zloupotrebio wene pripadnike tako {to im prilikom akcije hap{ewa bra}e Banovi} 7. novembra 2001. nije re~eno da hapse lica radi izru~ewa Hagu, o~emutadanijepostojaozakon“. – Svima s kojima sam se sastajao uvezishap{ewembra}e Banovi}govorio samda se radi o osobama s ha{ke poternice – posvedo~io je Petrovi}, i objasniodasevi{enese}a kogaiz JSO-ajeo tome obavestio. Mnogo pitawa odnosilo se i naPetrovi}evutvrdwudaje„iz operativnih podataka Slu`be shvatio da iza pobune JSO-a stojeUlemek(kojijejedinicunapustiosredinom2001.godine)i Du{an Spasojevi}, vo|a ‘zemunskogklana‘izsvojihinteresa, dok su pripadnici jedinicebiliizmanipulisani“. –Za{tojanisamsmewen smestakomandantaJSO-apova{em dolasku za na~elnika RDB-a, a ka`ete da ste odranije imali odre|ene podatke o tome da smo ja i jo{neki ume{ani u nekezlo~ine?–pitaojeUlemek. – Zato {to suto bile operativne informacije, a nismo imali dokaze– odgovoriojePetrovi}.–Ne mo`e se niko ni suspendovati na osnovuoperativnihpodataka.

TRIBUNALNAJAVIOZAVR[ETAKPROCESA

Presuda[e{equ 30.oktobra Pretresno ve}e Ha{kog tribunala zakazalo je za 30. oktobarizricaweprvostepenepresude lideru Srpske radikalne strankeVojislavu[e{equ. [e{eq, koji se tribunalu predao2003.godine,optu`enje zaprogonenapoliti~koj,rasnoj ili verskoj osnovi, nehumana dela,ubistvo,mu~ewe,okrutno postupawe,razaraweuBiH,Hrvatskojinapodru~juVojvodine u Srbiji. Tu`ilac je zatra`io kaznu od 28 godina zatvora, a optu`eni, koji se sam brani, osloba|ajupresudu. Na zahtev Tu`ila{tva [e{eqjeironi~noprimetiodabi kazna do`ivotnog zatvora predstavqala najboqi kraj wegovekarijere. [e{eqseTribunalupredao u februaru 2003. godine, a su|ewe je po~elo u novembru 2006,bezprisustvaoptu`enog, koji je {trajkovao gla|u insistiraju}i na tome da se sam branipredsudom.Tu`ila{tvo je zavr{ilo izno{ewe svojih

dokazaujanuaru2010,nakonsaslu{awa 71 svedoka, dok [e{eqnijeiznosiodokaze.Strane u postupku iznele su svoje zavr{nere~iod5.do20.martapro{legodine. U Tribunalu se [e{equ, osimpoprvojoptu`nici,jo{u tri navrata sudilo i za nepo{tovawesuda,zbog~egajeosu|enna18mesecizatvora. (Tanjug)

Maloletnikizmislio ubistvo

Hameri JSO na auto putu

–Rekliste dasupripadnici jedinice bili izmanipulisani prilikom stupawa u protest – kako i od koga? – nastavio je Ulemek. – Ovde se stalno kao teza provla~i strah pripadnika JSOa da su uradili ne{to nelegalno kad su u~estvovali u hap{ewu bra}e Banovi}.Ali,ako vam na~elnik RDB-a ka`e da je sve po zakonu,da do|u i saslu{aju {ta imam da ka`em, za{to niko iz komande JSO-anije do{ao?–istako je Petrovi}, i dodao sama ta ~iwenica govori da nisu `eleli da ~uju obja{wewe. – Akadajesvedokshvatioda, kako ka`e, iza protesta JSO-a stojimojaiDu{anSpasojevi}? – zanimalojeUlemeka.

– Postojala su odranije operativna saznawa da je Ulemek ostao neprikosnoveni autoritet, da je nemogu}e da on nije znao {ta se de{ava u Jedinici, da su pojedini pripadnici ume{ani u nekakrivi~nadela.Tako|e,bilojeoperativnihsaznawa otomeda je Ulemek u~estvovao i da mu je Jedinica {tit da ne biodgovarao–rekaojesvedok. Pitawa koja mu je postavio optu`eni Zvezdan Jovanovi}, nekada{wipomo}nikkomandantaJSO-a,delomsubilausmerena na ~iwenice o tome da li je na~elnikDB-abioobave{tavan o Ulemkovimkontaktima i posetama bazi JSO-a. UodgovorimadatimnaJovanovi}eva pitawa,svedokPetrovi}

se {ire osvrnuo na „rezultate operativnog rada Slu`be tokom desetakmeseci2001.godine”: –Slu`bajeimalaoperativne podatke o tome da se premijer Zoran\in|i}jo{pre5.oktobra 2000.sastajaosMiloradomUlemekomLegijom,kaoiQubi{om Buhom^umetom.Iwegovikumovi i pojedini saradnici su se vi|ali i dru`ili s wima – kazaojePetrovi},aliotomenije izneo ni{ta odre|enije ni detaqnije. Po planu koji je saop{tilo sudsko ve}e, u nastavku su|ewa, zakazanom za 18. april, trebalo bi da svedo~i biv{i zamenik na~elnika Resora dr`avnebezbednostiZoranMijatovi}. J. Jakovqevi}

Zavr{nere~ido22.aprila

Goran Kqajevi}: Tu`ilac tra`i maksimalnu kaznu

PRIVEDENOTROJENOVOSA\ANA

Prona|eni80grama marihuaneivagice Kriminalisti~ka policija u Novom Sadu odredila je meru zadr`avawa me{tanima F. B. (1992)i\. S.(1992)zbogsumwe da su izvr{ili krivi~no delo neovla{}ene proizvodwe istavqawa uprometopojnihdroga, i dr`avqanki Republike Crne GoreJ. @.(1992)pod sumwom da jeuz to isto po~inila i krivi~no delo omogu}avawa u`ivawa opojnihdroga. Osumwi~eni \. S. prodao je Novosa|aninuN.N.(1994)paketi} biqne materije za koju se osnovano sumwa da je marihua- na, koji su kod tog osamnaestogodi{waka policijski slu`be-

9

LA@NADOJAVAIZNOVOGKNE@EVCA

PRIKRAJUPOSTUPAKPROTIV„STE^AJNEMAFIJE”

Su|ewe grupi poznatoj kao „ste~ajna mafija” nastavqeno jeju~epredSpecijalnimsudom u Beo g rad u izl ag aw em zav r{nihre~iodbrane. Zavr{nure~jeiznosiooptu`eniSekulaPjev~evi},aostali optu`eni }e svoje zavr{no izlagawe mo}i da iznesu 22. aprila. SredinomfebruaraTu`ila{tvo za organizovani kriminal je u svojoj zavr{noj re~i predlo`ilosududaglavneoptu`ene osudi na maksimalne kaznepredvi|enezakonom–do 12 godina, kao i da optu`enima, koje osudi na kazne preko pet god in a zat vor a, odr ed i pritvor da ne bi pobegli do pravosna`nosti presude. MaksimalnukaznuzatvoraTu`ila-

subota 13. april 2013.

nici i prona{li. Pretresom stanakojikoristi J.@.,aukojem su zate~eni i osumwi~eni, prona|enojeoko80gramabiqnematerije,zakojuseosnovano sumwa da je marihuana, dve zapaqene cigarete iste materije i dve digitalne vagice za preciznomerewe. Wima sledi saslu{awe kod istra`nog sudije Vi{eg suda, a protiv N. N. }e biti podneta krivi~naprijavauredovnompostupku zbog osnovane sumwe da je izvr{io krivi~no delo neovla{}enog dr`awa opojnihdroga,saop{tila je ju~e novosadska Policijska uprava. M.V.

{tvo je predlo`ilo za biv{eg predsednika Trgovinskog suda Gorana Kqajevi}a, biv{eg direkt or a Kred itn o-eksp ortn e banke Sekulu Pjev~evi}a, biv{eg dir ekt or a „Ce-market a” Slobodana Radulovi}a, koji je ubekstvupamusesudiuodsustvu, iadvokataNemawuJolovi}a. Zabiv{egste~ajnogupravnika „Rada” Miqka @ivojinovi}a, koji je tako|e u bekstvu, tra`ena je kazna ne mawa od deset godina zatvora, a za nekada{wu direktorku Po{tanske{tedioniceJelicu@ivkovi} do osam godina zatvora. Tu`ila{tvo je tako|e predlo`ilo i nov~ano ka`wavawe i oduzmawe imovinske koristi. U od{tetnom zahtevu Po{tan-

ska {ted io n ic a tra` i 909.608.780dinarai3.684.214 evra, a “Ce-market” 1,7 milijardudinara. Optu`nica protiv okrivqenih pod ign ut a je u okt ob ru 2006, {est meseci nakon hap{ewaosumwi~enih,asu|eweje po~eloujanuaru2007. Preciziranom optu`nicom, kojajes200stranaskra}enana 79, obuhva}eno je 34 osobe, a Tu`ila{tvo za organizovani kriminalume|uvremenujeodustaloodvi{ekrivi~nihdela i{tetekojaseoptu`enimaprvob itn o stav qal a na ter et, kao u slu~aju prodaje KEB banke, o{te}ewa Fonda za razvoj Srbije,Po{tanske{tedionice i„Ineksa„. (Tanjug)

Pripadnici Policijske uprave u Kikindi prona{li su lice koje je 10. aprila ove godine, oko podne, mobilnim telefonomSlu`bihitnepomo}iuKikindi prijavilo la`no ubistvo uNemawinojuliciuKikindi. Na tu dojavu Hitna slu`ba i pripadnici PU Kikinda odmah su iza{li na teren, ali ispostavilo se da je la`ni slu~aj ubistva dojavio maloletnik iz Novog Kne`evca i protiv wega

je podneta krivi~na prijava zbogosnovasumwedajepo~inio krivi~nodelola`nogprijavqivawa. Portparolka PU Kikinda RadojkaRadanovi}ka`edase,zahvaquju}i najmodernijoj opremi,svipozivipolicijiiHitnoj pomo}isnimajutedajenaosnovuidentifikacijepozivapo~inilacneumesne{alevrlobrzo otkriven. M.Mr.

NOVIPRISTUPPROBLEMUNARKOMANIJE KODU^ENIKA

Detektorotkrivadrogu ube~ejskim{kolama – Bezbednost dece i mladih prioritetjeuna{emradu,ali po{to su nam nadle`nosti male, to se okre}emo preventivnimaktivnostima–saop{tioje predsednik Saveta za bezbednostop{tineBe~ejNenadToma{evi}. – Organizovawe edukativnihtribinajegotovoredovnaaktivnost,itojeprvikorak preventivne delatnosti, a ovom prilikom smo napravili noviiskorakuprevencijikupovinom detektora za otkrivawe tragovadrogeuprostorijama.

– Problem kori{}ewa psihoaktivnihsupstancime|umladimajeakutannaprostoruznatno {iremodBe~ejainesmesegurati pod tepih ve} se moramo nasvemogu}ena~ineuhvatitiu ko{tac s wim – naglasio je direktor Be~ejske gimnazije MiodragBasari}.–Po{tojetoproblemkojiseizgodineugodinu pove}ava,dragomije{tojelokalna samouprava prepoznala na{u inicijativu i kupila nam detektor za otkrivawe droge, koji}euprvovremebitikori-

OSUMWI^ENIZAAGROBANKUOSTAJUIZABRAVE

Antoni}upotvr|eno produ`ewepritvora

ApelacionisuduBeogradupotvrdiojeodlukuSpecijalnogsuda kojom je nekada{wem predsednikuizvr{nogodbora„Agrobanke„ Du{anu Antoni}u i jo{ sedmorici wegovih saradnika pritvorprodu`enjo{30dana. – Osim Antoni}u, pritvor je pravosna`noprodu`eniSlavoqubuKori}ancu,BojanuZari}u, BranimiruUzelcu,Milo{Uzelcu, Saudu Hasovi}u, Milanu Antoni}uiDragomiruJovanovi}u –reklajeportparolkaApelacionogsudaMirjanaPiqi}. Wima je pritvor produ`en zbogsumwedasuizvr{ilikrivi~no delo za koje je propisana

kaznazatvoravi{eoddesetgodina, a na~in izvr{ewa ili te`ina posledice krivi~nog dela mogu dovesti do uznemirewa javnosti ili ugroziti nesmetanoipravi~novodewekrivi~nog postupka. –PooceniApelacionogsuda, prvostepenisudjepravilnocenio da i daqe stoje zakonski razlozizaprodu`ewepritvora –navelajeMirjanaPiqi}. Tu`ila{tvo za organizovani kriminal podiglo je 1. februaraoptu`nicuprotivAntoni}ai jo{ 20 okrivqenih u „slu~aju Agrobanka”. (Tanjug)

Predaja detektora za otkrivawe droge

Predsednik najve}e potiske op{tine Vuk Radojevi} je izrazio zadovoqstvo izuzetno aktivnom pristupu novoformiranogSavetasvimobavezama u okviru wihovih ingerencija,{tojeva`ankorakkapostizawu ve}eg nivoa bezbednosti.

{}en u tri sredwe {kole, a po potrebiiuosnovnim{kolama. Ne o~ekujemo da aparat re{i problem prisustva psihoaktivnih supstanci u {kolama, ali verujemo da je va`an iskorak u prevenciji narkomanije jer utvr|uje tragove droge u {kolskimprostorijama. V.Jankov

NASTAVQENOSUZBIJAWEPRIVREDNOGKRIMINALA

Uhap{enzbogutajeporeza

PripadniciKriminalisti~kepolicijeuPirotuusaradwisaVi{imtu`ila{tvomuPirotuprivelisudanasS.P.(66)izPirota zbog sumwe da je zloupotrebio slu`beni polo`aj i utajio porez. Kakosenavodiusaop{tewuPUPirot,onsesumwi~idajezasebe pribavioprotivpravnuimovinskukoristuiznosuod22miliona dinaraiizbegaopla}aweporezanadodatuvrednostiporezana dobituiznosuod5,3milionadinara,o{tetiv{inatajna~indr`avnibuyetzanavedeniiznos. E.D.


10

svet

subota 13. april 2013.

ZAO[TRENARETORIKAIZME\UJAPANAISEVERNEKOREJE

RaketnisistemnaOkinavi, Pjongjangpreti TOKIO: Japan saop{tio da postavqa raketni sistem „patriot” na svoje ostrvo Okinava u jeku tenzija sa Severnom Korejom. Pjongjang odgovorio: Japan da se opameti. Japanski ministar odbrane Icunori Onodera rekao je da }e rakete biti postavqene u dve vojne baze na Okinavi {to pre mogu}e tokom ovog meseca. Do sada je japansko ministarstvo odbrane planiralo da na ostrvu trajno postavi ove rakete do marta 2015. ali je odlu~eno da se realizacija plana ubrza da bi se za{titili `ivot i imovina stanovni{tva od balisti~kih raketa, rekao je Onodera. On je ovo objavio u jeku napetosti u regionu oko Severne Koreje koja je zapretila svojim neprijateqima „termonuklearnim ratom” i mogla bi narednih dana da sprovede jednu ili vi{e proba raketa sredweg dometa, prema saznawima ju`nokorejskih obave{tajnih slu`bi. Dve rakete „Musudan” preba~ene su na isto~nu obalu Severne Koreje, na obalu Japanskog mora, navodi Seul. Ova raketa teoretski ima domet od 3.000 kilometara, {to zna~i da mo`e da pogodi Ju`nu Koreju i Japan. Raketa bi mogla da pogodi i mete na 4.000 kilometara daqine ako nosi samo lak teret, i da pogodi ameri~ko ostrvo Guam u Pacifiku. Severna Koreja bi mogla da ispali jednu ili vi{e raketa do 15. aprila, dana ro|ewa osniva~a zemqe, Kim Il Sunga, koji je umro 1994. godine. Japanski ministar je rekao da je „nepredvi-

Senatusvojio istopolnebrakove PARIZ: Gorwi dom francuskog parlamenta, Senat, usvojio je predlog zakona kojim se dozvoqava istopolnim parovoma sklapawe brakova. Uprkos protivqewu desnice i uli~nim protestima, ovaj predlog bi mogao postati zakon do leta, po{to je Dowi dom taj dokument usvojio sredinom februara. Zakon }e sada i}i nazad u Dowi dom na drugo ~itawe zbog malih promena koje je napravio Senat. ^lanovi Senata glasali su dizawem ruke posle vi{e od nedequ dana intenzivne i ponekad `estoke rasprave. Prvi, kqu~ni ~lan zakona koji otvara mogu}nost sklapawa istopolnih brakova i dozvoqava istopolnim parovima da usvajaju decu prihva}en je u Senatu onako kako je usvojen u februaru u prvom ~itawu u Dowem domu.

SADobjavquje crnulistuRusa Japanskiprotivraketnibaca~inaOkinavi

Keri:Lansiraweraketebilobi ogromnagre{ka Yon Keri upozorio je ju~e Severnu Koreju da ne poku{ava da lansira probnu raketu i da bi to bila ogromna gre{ka. On je stigao u Ju`nu Koreju, na turneju po Isto~noj Aziji, tokom koje }e nastojati da privoli Kinu da uti~e na Severnu Koreju. Tokom prve trodnevne turneje u svojstvu dr`avnog sekretara, Keri }e boraviti i u Pekingu i Tokiju gde }e razgovarati o problemu Korejskog poluostrva i boqe se upoznati sa svojim sagovornicima. dqivo” kada }e Pjongjang re{iti da ispali ove rakete, ali je dodao da }e Japan ostati u stawu pripravnosti da bi mogao da reaguje u svakom trenutku. Ranije ove nedeqe Onodera je zvani~no odobrio japanskim voj-

nim snagama da uni{te svaku severnokorejsku raketu koja bi ugrozila japansku teritoriju. Rakete „patriot” postavqene su u centar Tokija i oko glavnog grada, a razara~i opremqeni radarskim sistemom „edyis” i

opremom za presretawe raspore|eni su u Japanskom moru. Severna Koreja upozorila je ju~e Japan da rizikuje nuklearu odmazdu ukoliko se na bilo kakav na~in ume{a u sukob koji mo`e da izbije na Korejskom poluostrvu. Osu|uju}i „provokativna” japanska saop{tewa da }e presresti raketu za koju se o~ekuje da bi mogla da lansira Severna Koreja, dr`avna agencija KCNA je objavila da bi zbog takve intervencije Tokio mogao biti „progutan u nuklearnom plamenu”. „Japan je uvek pod budnim okom na{e revolucionarne vojske i ako u~ini i najmawi potez, iskra rata }e prvo dota}i Japan”, objavila je KCNA u komentaru.

RASPLETNAKONCRNOGORSKIHPREDSEDNI^KIHIZBORA

Izbornekomisijelistom odbijajuprigovore PODGORICA: Op{tinske izborne komisije, u ve}ini crnogorskih gradova, odbile su kao neosnovane gotovo sve prigovore Izbornog {taba Miodraga Leki}a. U Podgorici izbori }e biti ponovqeni na bira~kim mestima u Dino{i i Skora}u. Svi prigovori na rad bira~kih odbora odbijeni u Nik{i}u, Bijelom Poqu, Cetiwu, Ro`ajama, Herceg Novom, Beranama, Ulciwu, Baru, Mojkovcu, Danilovgradu uz konstataciju da su predstavnici Leki}evog {taba potpisivali zapisnike sa bira~kih mesta.

UKRATKO

Po jedan prigovor Izbornog {taba Leki}a prihva}en je u Tivtu i Kola{inu. Leki}ev Izborni {tab ranije je podneo prigovore op{tinskim izbornim komisijama na rezultate predsedni~kih izbora u Crnoj Gori zbog, kako je saop{teno, brojnih zloupotreba na izborima. Nakon {to su Op{tinske izborne komisije odbile gotovo sve primedbe, sada te~e novi rok za nezadovoqne bira~e i kandidate za predsednika, koji u narednih 72 sata mogu podneti prigovore Dr`avnoj izbor-

nom komisiji (DIK). DIK, po Zakonu o izboru odbornika i poslanika, mora odluciti o prigovorima u roku od 24 sata po wihovom prijemu, odnosno do pone|eqka 15. aprila u 20 sati. Ukoliko DIK odbije prigovor, nezadovoqna stranka mo`e se `aliti Ustavnom sudu Crne Gore, koji je du`an da na `albu odgovori u roku od 48 sati ili najkasnije u ~etvrtak 18. aprila do 20 sati. Ako Ustavni sud odbije prigovore, odnosno ukoliko ne bude ponavqawa izbora na nekim bira~kim mestima, DIK je du`an

da u narednih 12 sati - u petak 19. aprila saop{ti kona~ne rezultate izbora. [ef Le ki }e vog Iz bor nog {taba Goran Danilovi} kazao je ranije da su tokom dosada{we kontrole podataka sa bira~kih mesta utvr|ene brojne nepravilnosti i zloupotrebe. - Ovo je posao za dr`avnog tu`ioca. Situacija je gora nego {to smo mislili. Ne tra`imo poni{tavawe izbora, ve} da se izuzmu rezultati glasawa sa izbornih mesta na kojim su utvr|ena grupna kr{ewa bira~kog prava - rekao je on.

VA[INGTON: SAD bi trebalo da objave crnu listu sa Rusima optu`enim za kr{ewe qudskih prava, a taj korak je razbesneo rusku vladu koja je zapretila svojim sankcijama. Kremq je upozorio Va{ington da ne objavquje listu ruskih zvani~nika kojima se zabrawuje ulazak u SAD. Portparol ruskog predsednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, rekao je da bi objavqivawe moglo da dovede do dugotrajnog naru{avawa odnosa dve zemqe, prenela je agencija AFP. „Pojavqivawe liste bi sigurno imalo veoma negativan uticaj na rusko-ameri~ke bilateralne odnose”, rekao je Peskov. Lista sa imenima Rusa, sastavqena je u okviru zakona nazvanog „Magnitski zakon”, po ruskom advokatu Sergeju Magnitskom, uhap{enom 2008. godine zbog utaje poreza nakon {to je optu`io zvani~nike ruske policije za kra|u 230 miliona dolara, prenela je agencija AP. Magnitskog su, kako javqa agencija, tukli u zatvoru i nije dobijao lekarsku pomo} i preminuo je 2009. godine. Prema tom zakonu, na „crnoj listi” ne}e biti samo oni koji su povezani sa smr}u Magnitskog, ve} i oni koji su ume{ani u druga kr{ewa qudskih prava.

Obamapoma`e sirijskim pobuwenicima VA[INGTON: Ameri~ki predsednik Barak Obama odobrio je 10 miliona dolara pomo}i sirijskim pobuwenicima i wihovom oru`anom savetu, po-

{to je „rat dostigao kriti~nu ta~ku”. Pomo}, koja }e biti u formi medicinskih sredstava i vojnih obroka, najavio je ameri~ki dr`avni sekretar Xon Keri tokom sastanka „Prijateqi Siriji” u Rimu 28. februara, ali koli~ina i finansijska sredstva nisu bila obelodawena do ju~erasweg sastanka Obame sa generalnim sekretarom Ujediwenih nacija Ban Ki-munom u Ovalnoj sali Bele ku}e u Va{ingtonu.

Obama, koji je s Banom razgovarao o pogor{awu humanitarne situacije u Siriji, rekao je da }e „raditi zajedno” u poku{aju da poboq{aju uslove u Siriji i postavi temeqe za politi~ku tranziciju u toj bliskoisto~noj zemqi zahva}enoj (gra|anskim) ratom, prenela je agencija AFP. Portparol Savet za nacionalnu bezbednost Bele ku}e Kejtlin Hajden rekla je da se novoupu}ena ameri~ka pomo} sirijskim pobuwenicima dodaje ukupnoj sumi od 117 miliona dolara koje su SAD ve} uputile sirijskoj opoziciji u ciqu pomo}i da se organizuju unutar zemqe.

Vulfoptu`en zakorupciju HANOVER: Biv{i nema~ki predsednik Kristijan Vulf, koji je podneo ostavku 2012. usred politi~kog skandala, optu`en je za korupciju, saop{tilo je tu`ila{tvo u Hanoveru. Vulf (53) pre tri dana je odbio da prihvati sudsku nagodbu u skladu sa kojom bi istraga bila obustavqena ukoliko bi platio kaznu od 20.000 evra. Ukoliko ovaj slu~aj bude procesuiran, Vulf bi mogao da postane prvi biv{i predsednik Nema~ke koji }e odgovarati pred sudom. Tu`ila{tvo je saop{tilo i da je za davawe mita optu`en filmski producent David Grenevold zbog sumwe da je platio hotelski ra~un za Vulfa i wegovu suprugu u iznosu od preko 500 evra kako bi dobio podr{ku za jedan filmski projekat, javila je agencija Frans pres. Vulf je pre nego {to je postao predsednik 2010. bio zamenik predsednika Hri{}ansko-demokratske unije (CDU) kancelarke Angele Merkel. Sa prete`no ceremonijalne funkcije {efa dr`ave povukao se u februaru pro{le godine zbog brojnih optu`bi za zloupotrebu slu`benog polo`aja dok je bio na vlasti u Dowoj Saksoniji pre izbora za predsednika.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI SILVIOBERLUSKONI

Biv{i italijanski premijer Silvio Berluskoni izjavio je, „Republici” da bi mogao da razmotri davawe podr{ke rivalnom kandidatu za predsednika dr`ave. Podr{ku je uslovio da partije levo od centra budu spremne za koaliciju i formirawe nove vlade sa wegovim desni~arima, {to je jedno od na~ina da se re{i kriza vlasti.

YULIJANASAN@

Osniva~ „Vikiliksa“ Yulijen Asan`, koji se krije u ambasadi Ekvadora u Londonu, smatra da ima velike {anse da osvoji mesto u australijskom Senatu. On je, u telefonskoj izjavi prisutnima na ameri~koj primijeri australijskog filma „Podzemqe“ o wegovim po~ecima, preneo istra`ivawa javnog mwewa koja mu daju 27 odsto galsova.

KIMHJUNHI

Kim Hjun Hi, biv{a vrhunska {pijunka Severne Koreje, otkrila je kako je ubila preko sto qudi po nare|ewu vlasti u Pjongjangu. Kim Hjun Hi, koja je poku{ala da se otruje nakon {to su je uhvatili Ju`nokorejci i koja je kasnije izbegla smrtnu kaznu, progovorila je optu`uju}i svoje biv{e komunisti~ke gazde da su ratni hu{ka~i.

MEKSI^KE NARKOBANDE POSTAJU KQU^NI IGRA^I U EVROPI

Europol spreman za obra~un MEKSIKO SITI: Meksi~ke narko bande, ukqu~uju}i zloglasne narko kartele Los Setas i Sinaloa, postaju „kqu~ni igra~i” na evropskom tr`i{tu narkotika, upozorila je danas Agencija Evropske unije (EU) za sprovo|ewe zakona (Europol). Meksikanci imaju direktne kontakte sa proizvo|a~ima u Ju`noj Americi, posrednicima u Nigeriji i kupcima, me|u wima sa italijanskim kriminalnim sindikatom N’drangeta, prenela je agencija AFP. „Mi ne `elimo da se nivo nasiqa i brutalnosti koje vidimo u Meksiku prebaci u Evropu. Zajedno s na{im partnerima (agencijama) za sprovo|ewe zakona, nastavi}emo napore da se uhvatimo u ko{tac s kriminalcima koji su aktivni na ilegalnom narko tr`i{tu i osigura-

mo da meksi~ke organizovane kriminalne grupe ne steknu upori{te u Evropi”, upozorio je direktor Europola Rob Vejnrajt.

Meksi~ke organizovane kriminalne bande pona{aju se veoma nasilno, prime}uju iz Europola, ali dodaju da se ipak, samo izolovani slu~ajevi koji se

odnose na upotrebu nasiqa i ubistva pripisuju pripadnicima meksi~kih grupa u Evropi. U posledwoj deceniji meksi~ke organizovane kriminalne grupe razvile su centralnu ulogu u me|unarodnom organizovanom kriminalnom miqeu. Postale su globalni tr`i{ni organizatori trgovine kokainom na evropskim i tr`i{tima Severne Amerike, ali i u proizvodwi i trgovini sinteti~kih droga za evropska, severnoameri~ka i azijska tr`i{ta, navode iz Europola. Zloglasni meksi~ki narko kartel Los Setas koji su osnovali biv{i vojnici meksi~kih specijalni snaga, navodno su ukqu~eni i u trgovinu qudima radi seksualne eksploatacije, kao i u {verc oru`ja iz Evrope u Ju`nu i Centralnu Ameriku.


kultura

subota 13. april 2013.

11

U TOKIJU OBJAVQEN NOVI ROMAN HARUKIJA MURAKAMIJA

Foto: heartefact.org

„Geopoetika” uskoro o~ekuje izdava~ka prava Iz predstave „Grebawe ili kako se ubila moja baka”

POVODOM ODLUKE REDITEQKE SELME SPAHI] DA BOJKOTUJE PREDSTOJE]E STERIJINO POZORJE

Koproducenti usagla{avaju stavove Jo{ nema zvani~nih reakcija na pismo Selme Spahi} direkciji Sterijnog pozorja, kojim rediteqka iz Sarajeva saop{tava da ne}e do}i na Sterijino pozorje i moli da se izuzme iz takmi~arskih kategorija zbog, po wenim navodima, ideolo{ki opredeqene odluke uprave ove ku}e da ovogodi{wi festival otvori Emir Kusturica, ~ime se daje legitimitet nacionalisti~koj retorici. Selma Spahi} je re`irala predstavu “Grebawe ili kako se ubila moja baka” Tawe [qivar, u koprodukciji Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica, Bitef teatra i Hartefakt fonda, koju je selektor Sterijinog pozorja Igor Bojovi} uvrstio u ovogodi{wi program. „Kada se suo~imo s nasiqem me|u decom koje nastaje pod direktnim uticajem okru`ewa ogrezlog u nacionalizam, rigidnog obrazovnog sistema koji kontroli{u etni~ke grupe i kada, na sve to, dodamo poreme}en sistem vrednosti u kojem `ivimo, dobijamo tematski okvir... Radwa drame sme{tena je u jednu {kolu u Bawaluci u vreme devedesetih godina pro-

{log veka, reklo bi se - u idealan i prostor i vreme za ovakvu temu”, obrazlo`io je Bojovi} svoju odluku. Kako “Dnevnik” nezvani~no saznaje, u Sterijinom pozorju o~ekuju odgovor producenata predstave, a producenti predstave usagla{avaju zajedni~ki stav koji bi trebalo da predstavqa unisonu odluku oko koje je potrebno da se konsultuju svi akteri ovog slo`enog pozori{nog projekta. “Ovogodi{wi nastup ansambla BNP Zenica na Sterijinom pozorju bi}e prvo u~e{}e u takmi~arskoj selekciji pozori{ta iz Federacije BiH u posqedwe 23 godine, nakon {to je na ovom festivalu 1990. godine tako|er igrao upravo ansambl zeni~kog teatra. Zanimqiv je podatak iz pozori{ne historije da je ovo pozori{te osvojilo vi{e Sterijinih nagrada od svih ostalih bosansko her ce go va~ kih po zo ri {ta zajedno”, deo je vesti koja je obavqena na internet stranama Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica, povodom objavqivawa selekcije za festival u Novom Sadu. I. B.

Planetarna kwi`evna zvezda, ali i jedan od najozbiqnijih kandidata za Nobelovu nagradu, Japanac Haruki Murakami, objavio je ju~e u Tokiju svoj najnoviji roman, javqaju agencije. [irom sveta zbog toga ve} danima vlada prava pomama, jer je to prvi Murakamjev naslov posle tri godine, a izdava~ Bungeishuwu Ltd. saop{tio je da je kwiga {tampana u po~etnom tira`u od neverovatnih pola miliona primeraka. Murakamijev roman na{ao se u kwi`arama {irom Japana u ju~e u osam sati ujutro po lokalnom vremenu, dok je jedan od najve}ih prodavaca kwiga u Tokiju svoja vrata kupcima otvorio u pono} prethodnog dana. Onlajn prodavac kwiga Amazon Japan primio je vi{e od 20.000 naruybina u proteklih nekoliko dana, {to je najve}a dosada{wa potra`wa za jednim Murakamijevim romanom u tako kratkom vremenu. Naziv nove kwige poznat je samo na japanskom jeziku, prenele su agencije. Radwa romana jo{ je nepoznata, jer je autor insisti-

Haruki Murakami

rao da ve}ina detaqa ostane tajna. Murakami je ranije rekao kako je nameravao da napi{e kratku pri~u, ali se ona vremenom pretvorila u roman. To mu se, navodno, nije desilo jo{ od romana “Norve{ka {uma”, koji je tako|e prvobitno zami{qen kao pripovetka. Iz Japana sti`u najave da }e Haruki Murakami, prvi put po-

sle 15 godina, govoriti na jednom stru~nom skupu posve}enom kwi`evnim temama. Beogradska izdava~ka ku}a “Geopoetika” ve} godinama objavquje Murakamijeve kwige na srpskom jeziku. - U toku su pregovori sa agentima Harukija Murakamija za izdava~ka prava za wegov najnoviji

roman - rekla je za na{ list izvr{na urednica Jasna Novakov-Sibinovi}. - Verujemo da }e biti okon~ani uskoro i uspe{no, jer je “Geopoetika” do sada objavila sedam Murakamijevih naslova u devet kwiga. Posledwi Murakamijev roman koji smo objavili je „1Q84„ iz tri dela. Tako|e, mi smo jedini izdava~ u regionu koji objavquje Murakamijeve prevode direktno sa japanskog na srpski jezik, a na{ prevodilac je Nata{a Tomi}. Ostali ~ekaju englesko izdawe. Haruki Murakami (1949) jedan je od najzna~ajnijih savremenih japanskih pisaca. Objavio je do sada petnaesak naslova, uglavom romana, a ima i kwige pripovedaka i dokumentarne proze. Romani su mu prevedeni na sve velike i mnogo mawih jezika, a planetarnu slavu zadobio je nakon objavqivawa romana “Norve{ka {uma” (1987). U wegovoj prozi dominira specifi~an miks paralelnih univerzuma, bizarnih likova i nadrealnih de{avawa. R. Lotina

POD NOVIM NASLOVOM „RANDEVU U BEOGRADU”

„Vodi~ kroz Beograd” u nema~kim bioskopima Debitantski igrani film mladog srpskog rediteqa Bojana Vuleti}a „Prakti~an vodi~ kroz Beograd sa pevawem i plakawem” po~eo je ovih dana da se prikazuje u bioskopima {irom Nema~ke, kako Tanjug napomiwe, pod druga~ijim, distributerskim naslovom koji glasi „Randevu u Beogradu”. U ovoj savremenoj romanti~noj komediji o strancima koji kroz ~etiri sasvim razli~ite pri~e pronalaze qubav u Beogradu, igra me|unarodna gluma~ka ekipa: @ili Gaje, @an Mark Bar, Nada [argin, Marko Janketi}, Anita Man~i}, Baki Davrak, Hristina Popovi} i Leon Lu~ev. Film je imao svetsku premijeru na festivalu u Karlovim Varima, a zatim je u~estvovao na festivalima u Vizbadenu, Var{avi, Sidneju, Bratislavu, Sofiji... „Prakti~an vodi~ kroz Beograd sa pevawem i plakawem” ve} je prikazan u srpskim i poqskim bioskopima, a o~ekuje se distribucija u ^e{koj, Slova~koj i Bugarskoj. K. R.

NA 20. ME\UNARODNOM FESTIVALU POZORI[TA ZA DECU U SUBOTICI

Iz filma „Prakti~an vodi~ kroz Beograd sa pevawem i plakawem”

NOVOSA\ANI NA ME\UNARODNOM TAKMI^EWU U SOLO PEVAWU U HERCEG NOVOM

U konkurenciji 21 predstava Olivera Bolta me|u laureatima grade: Gran pri za najboqu predstavu u celini, Specijalna nagrada za originalnost i fantaziju, zatim nagrade za najboqu re`iju, scenografiju, originalnu muziku, estetsko i tehnolo-

Foto: Miha Fras

Jubilarni, 20. Me|unarodni festival pozori{ta za decu odr`a}e se od 19. do 25. maja u Subotici, uz gostovawa festivalskih predstava {irom Vojvodine i drugih krajeva Srbije

Iz predstave Mini teatra iz Qubqane

i reprizu ove manifstacije u Segedinu, u Ma|arskoj. U okviru zvani~ne selekcije, bi}e prikazana 21 predstava za decu uzrasta do osamnaest godina. One }e konkurisati za slede}e na-

{ko re{ewe lutaka, i pet nagrada za gluma~ko majstorstvo. O nagradama }e odlu~ivati peto~lani me|unarodni `iri. Kao svojevrsna najava predstoje}eg Festivala, danas }e u

prostorijama Otvorenog univerziteta Subotica, u okviru me|unarodnog evropskog projekta „Nomadi lepote”, biti odr`ana scenografska radionica. Deset polaznika, dece starijeg osnovno{kolskog uzra sta, sa osno va ma sce no grafskog zanata upozna}e istaknuta scenografkiwa iz Hrvatske Qerka Hribar. U fokusu ovogodi{weg Festivala bi}e srpsko lutkarstvo i pozori{no stvarala{tvo za decu koje }e biti predstavqeno kroz izlo`bu lutaka, kostima, scenografskih skica i pozori{nih fotografija, prvo u Sloveniji, u saradwi sa Mini teatrom iz Qubqane (24. april 14. maj), a zatim i u Subotici (18-25. maj), Novom Sadu (28. maj - 15. jun), te u drugim mestima Srbije. Tako|e i kroz nau~ni skup na datu temu i u~e{}e pozori{ta iz Srbije u programima Festivala. Predstave }e biti igrane na tri razli~ite lokacije u Subotici (De~je pozori{te Subotica, Narodno pozori{te – scena „Jadran“ i Pozori{te „De`e Kostolawi”). Svi programi Me|unarodnog festivala pozori{ta za decu besplatni su za sve posetioce. K. R.

NOVA PREDSTAVA U KOPRODUKCIJI KC IN\IJA I POZORI[TA „BO[KO BUHA”

„Tri ~eki}a” re`ira Jovan Gruji} U pozori{tu “Bo{ko Buha” u Beogradu po~ele su probe predstave “Tri ~eki}a (a o srpu da i ne govorimo)” Deane Leskovar, u re`iji Jovana Gruji}a. Ovaj projekat je koprodukcija Kulturnog centra In|ija i pozori{ta “Bo{ko Buha”. Gluma~ku ekipu ~ine: Petar Ben~ina, Jelena Trkuqa, Uro{ Jov~i~, Aleksandar Milkovi}, Sowa Kova~evi}, Sowa Mladenov, Petar Mili}evi}, Danilo Milovanovi}, Nikola Bo{kovi}, Borka

Tomovi}, Aleksandra Simi}, Branislav Plati{a i Dragoqub Denda. Dra ma turg je Mi le na De po lo, sce no graf Qerka Hribar, kostimograf Miomirka Bailovi}, a kompozitor je Sr|an Markovi}. Premijera predstave planirana je za kraj maja u Kulturnom centru In|ija, kao jedan od programa kojim }e biti obele`en deseti ro|endan ove ku}e. K. R.

Maturantkiwa novosadske Muzi~ke {kole “Isidor Baji}” Olivera Bolta, u klasi Ivane Jovanovi}, laureatkiwa je tre}e kategorije na 6. me|unarodnom takmi~ewu u solo pevawu “Bruna [piler”, odr`anog u Herceg Novom od 5. do 7.aprila. Na ovom takmi~ewu mladih peva~a do 35 godina, podeqenih u nekoliko kategorija po uzrastu, na{a mlada sopranistkiwa izvela je pet kompozicija prema propozicijama, me|u wima i jednu novosadskog kompozitora Svetozara Sa{e Kova~evi}a, koju je upravo `iri odabrao za wen nastup na zavr{nom koncertu laureata ovog takmi~ewa.

Mlade peva~e iz jedanaest zemaqa: iz Litvanije, Belgije, Rusije, Bugarske, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, Francuske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, i Srbije, ocewivao je peto~lani `iri u kojem su bili: Radmila Smiqani}, po~asna direktorka ovog festivala, Sne`ana Nena Brzakovi}, operska peva~ica i profesorica u Berlinu, Miomira Vitas, operska peva~ica i pedagog u Francuskoj, Katerin Hataja, operska peva~ica iz Finske i Dejvidas Staponkus, solista Opere i profesor u Litvaniji. - @iri je bio dosta strog, {to se vidi po tome {to u mojoj kategoriji nije dodelio drugu, ve}

tre}u nagradu. Ali, s druge strane, svi ~lanovi su bili vrlo otvoreni prema nama, i iznosili nam sve primedbe, malo kolutali o~ima ako im se ne{to nije svidelo, ili se osmehivali kada im se dopadalo, {to je bilo najkorisnije za sve nas koji smo se takmi~ili. Mi smo se,ina~e, vrlo lepo slagali i razmenili adrese za kontakte, tako da je sve ukupno to bilo vrlo lepo iskustvo – ka`e za na{ list Olivera Bolta, stipendistkiwa fondova “Melanija Bugarinovi} i }erka Mirjana Kalinovi} Kalin” i “Privrednik”, koja ima ve} deset nagrada s republi~kih i me|unarodnih takmi~ewa. N. P-j.


12

reporta@e

subota 13. april 2013.

UZALUD JE JEDNA OD PRVIH SVETSKIH RAZGLEDNICA EKSPEDOVANA U SOMBOR IZ BE^A

Nikakva posla ro|ak ne}e da ima sa zmajem Kao {to mo`e da potvrdi svaki dobronamerni prolaznik u Srbiji, na{ narod je do te mere snala`qiv i oba{ka pametan da nema te stvari a da u woj Srbenda nije prvi u svetu. Bila to Nemawi}ka viqu{ka, Kol~i}eva kafa, Teslina naizmeni~na struja, Pupinov telefon, ili bejzbol, za koji je „k’o amin u o~ena{u“ sigurno da je ba{ iz Banata, i to kao glasovite {o-

na je bakrorezom, a izdalo ju je 1870. u prestonici Habzburga uredni{tvo srpskog ~asopisa „Zmaj”. Likovno re{ewe na~inio je Petar Manojlovi}, geodetski oficir, a {tampana je u ti po gra fi ji sta no vi tog her Fon Valdhajma (svaka sli~nost imena s prevodiocem Vermahta na Ko za ri 1942. i po to wim „predsednikom sveta“ Kurtom je verovatno potpuna slu~aj-

Jo{jednaameri~kaistorijskapodvala

re, presa|en preko Atlantika u Novi svet gde sad ubire najve}e plodove, al’ zna se jedino da je to izum srpskog uma. Tako je jedna od omiqenih srpskih pri~a i da je ba{ pripadnik na{eg naroda s brdovitog Balkana (i wemu pripadaju}e Panonske nizije), prvi u istoriji po{tanskog saobra}aja poslao razglednicu, koja se pojavila decenijama ranije, al’ oslikanu. Elem, ka`e pri~a, prva ilustrovana dopisnica u istoriji poslata je iz Be~a, nigde drugde ve} ba{ u Sombor. Izra|e-

nost). Razglednicu je, ka`e daqe pri~a, prvi upotrebio wegov brat Joca Manojlovi}, izdava~ lista „Zmaj”. Otisnuta je na kartonu formata dopisne karte, a na woj je slika Carigrada s leve strane, i Moskve s desne, iznad kojih krila {iri veliki zmaj, {to su savremenici te, prve u istoriji, razglednice, policijioti i konfidenti }esarskog dvora, ali i kasniji historici, tuma~ili kao protiv dr `av nu `e qu autora da crte`om izrazi ideju nepo`eqnog panslavizma. Razgled-

nica je 6. po starom, a 18. maja 1871. po novom kalendaru poslata u Sombor, Manojlovi}evom ro|aku i advokatu Dimitriju-Miti Manojlovi}u, koji se, kad ju je primio, nije mnogo dvoumio i, pla{e}i se mogu}ih posledica, na neobi~nu po{iqku napisao „Ja sa Zmajom nikakva posla ne}u da imam – ne prima se”, i kao verni sin monarhije vratio u Be~.

Zvani~nonajstarijadopisnica

U Srba, bez obzira na to gde `ive, nije trebalo dugo ~ekati da ta novotarija u po{tanskom saobra}aju za`ivi, pa je nedugo zatim, 1895. kwi`ara Velimira Valo`i}a u Beogradu objavila prvu srpsku seriju razglednica. ^ast da se na|u na wima imali su Kalemegdan, Narodno pozori{te sa spomenikom knezu Mihailu i Novi konak, dana{wi Stari dvor. Decenije su prolazile, razglednice postajale sve popularnije u Srba, al’ i u svetu, do{le su do toga da budu ~ak i ikoni~na „propusni-

ca“ u procesu tinejyerske socijalizacije („skupqam salvete i razglednice, navijam za ’Zvezdu’ volim sve {to vole mladi...“) dok ih nije „ubila“ internet-generacija novotarijama me|usobne komunikacije. I dok smo se decenijama nadali da smo, zahvaquju}i visprenim Somborcima, zaista bili prvi narod u vaseqeni makar u svetu razglednica, 2002. u Londonu se na jednoj od aukcija tamo{we berze po{tanskih markica pojavila novoozvani~ena najstarija razglednica poslata cele tri decenije ranije od ove na{e, srpske. Elem, nakon stru~nih analiza utvrdilo se da je najstarija raz gled ni ca ika da uru ~e na zvani~ nim si ste mom po {ta zapravo ba{ ona koju je pisac Teodor Huk, u ta vremena pozna ti en gle ski hu mo ri sta, prakti~no kao svojevrsnu {alu na ra~un po{tanskih slu`benika, poslao sam sebi 1840. pri to me ko ri ste }i te go di ne upravo lansiranu samolepivu (“poli`i pa zalepi“) po{tansku markicu, koja je u svetu filatelista poznata pod nazivom „Penny Black stamp“. Uncut jedan, To{a, ru~no je na tada ve} postoje}u „blank“ dopisnu kartu docrtao i obojio sliku koja u formi karikature predstavqa prikaz po{tanskih slu`benika okupqenih oko posude s mastilom, i takvu poslao sam sebi u londonski Fulam, gde je `iveo. Britanske kraqevske po{te, pedantne kakve su i tad bile, po{iqku su uredno zaprimile, udarile mur i ekspedovale na zah te va nu adre su, o~i gled no

Velikizmajizme|uMoskveiCarigrada

smatraju}i ovakvu kore{pondenciju samo za svojevrsni incident, ni ne sawaju}i da }e upravo takva vrsta dopisivawa u godinama koje su usledile, do`iveti pravi bum. Ono sa ~ime se Teodor Huk {alio, vek i kusur od wegovog upokojewa, nakon verifikacije Bri tan skog fi la te li sti~ kog dru{tva, na aukciji je dostiglo cenu od „tri~avih“ 27.000 funti, na {ta je ponosni kupac, kolekcionar Juyin Gomberg iz Rige, morao da doda jo{ 4.750 pride poreza.

E, nakon toga su se i Amerikanci setili da postoji neka wihova „razglednica“, daleko starija, jo{ tamo iz 1771. koju je poslao izvesni Barum zemqaku, mister Oklendu. Razglednica, dodu{e, nema na sebi nijedan dokaz da je „pro{la“ kroz sistem po{te, {to joj unapred do bra no „ski da“ vred nost, ali ako su Jenkiji ve} odlu~ili da su upravo oni i po tome pitawu prvi u svetu, mala smo mi zemqa i narod da se tome suprotstavimo. Mili} Miqenovi}

OYACI NEKAD BILI BOGATI KAO MAN^ESTER

Crkva zidana na kudeqi Bezmalo ve} dva veka ne samo Oyacima ve} i atarom dominira, s tri svoja torwa, rimokatoli~ka crkva svetog Mihajla. A sazdana je na kudeqi iz stotine gradskih manufaktura, koje su izra|ivale svima i svugde potrebnu u`ad! Na sajmovima kudeqe u Oyacima ~ak je odre|ivana i cena vlakna za gotovo celu Evropu. Johan Ertl osnovao je fabriku (na`alost, ve} nekoliko godina ne postoji), a jo{ neke male zanatlije postale su fabrikanti poznati {irom Starog kontinenta. U to doba bogata varo{ na jugu Ugarske nije nimalo zaostajala za, recimo, Man~esterom ili drugim razvijenim industrijskim grado vi ma Uje di we nog Kra qev stva. Sta ra cr kva, iz gra |e na 1764. nije zadovoqavala potrebe vernika koji su bivali sve bogatiji pa su `eleli da to vide i svi koji do|u sa strane. Dobrovoqnim prilozima su skupqali novac za gradwu, a 1814. je ustanovqen Registar prikupqenih sredstava. Impozantne su bile prikupqene koli~ine poqoprivrednih proizvoda (p{enica, zob, kukuruz), ali gotovo polovina u naturi je bila od kudeqe, vredne oko 37.000 guldena, pa

HramsvetogMihajla izdalekasevidi

je zato postao uvre`en termin crkvena kudeqa. Da i oni dopri ne su, do bro voq no su na hramu radili siroma{ni, ~ak na gradili{te vodili i svoju decu. Postavqen je 1818. kamen temeqac za impozantno zdawe, u koje je ugra|eno 1,8 milion cigli, samo 130.000 iz stare crkve, dok su ostatak ispekle mesne ciglane. Pre

Ikonopiscistigli izBe~a

prve, sve~ane mise, pune tri godine je materijal dopreman iz Pe{te, Osijeka i Sombora, sve pod nadzorom protomajstora Johana [mausa. Unutra{wost crkve je bogato ude{ena jer vernici nisu `alili novac pa su ~etiri stuba oblo`ena mlevenim mermerom s kapitelima od niza akantusovog i lotosovog li{}a. Prepostavqa se da su skulpture jevan|elista, koje su na postamentima, rad pe~ujskog majstora Petera \amonija. Imalo se tada i moglo se, pa su sem lokalnih `ivopisaca, za oslikavawe anga`ovani i be~ki, orguqe naru~ene od nadaleko ~uvenog apatinskog graditeqa Kaspara Fi{era, dok je sat, za centralni toraw visok 53 metra, izradio ~asovni~ar iz Ba~ke Palanke Ajman. Da se hram i nadaleko i „~uje”, a ne samo vidi, pobrinuo se veletrgovac Anton Kraus, kupiv{i 1934. zvono te{ko 3,5 tone. S. Miler


vojvodina

subota 13. april 2013.

13

PRVISAJAMZAPO[QAVAWAUALIBUNARU

Svizanatinaceni

VeselouO[„Bratstvoijedinstvo”

AKCIJAMA\ARSKOGNACIONALNOGSAVETA USOMBORU

Materwijezik ~uvakulturu

SOMBOR:Susedna Ma|arska je 2013. godinu proglasila godinom u~enika u dijaspori, a program koji prati tu akciju po~eo je ove sedmice upravo u Somboru, radionicama i priredbom u gradskoj Osnovnoj {koli „Bratstvo jedinstvo”. U~enici osnovnih {kola iz Sombora, Bezdana, Doroslova, Kupusine i Svetozara Mileti}a, tokom ju~era{weg prepodneva, u~estvovali su u radionicama, tokom kojih su crtawem i vajawem predstavili kako zami{qaju likove iz narodne bajke “Pastir sa zve-

zdanim o~ima”, a nakon toga su prisustvovali i koncertu sastava “Kolompo{”, koji kroz narodne pesme i igrokaze predstavqa ma|arsku istoriju. - Namera nam je da otvorimo mogu}nost, da deca ~iji roditeqi to `ele, mogu da u~e ma|arski jezik i u pred{kolskoj ustanovi “Vera Gucuwa - najavio je predsednik Gradskog odbora Saveza vojvo|anskih Ma|ara Atila Pribila i dodao da veruje da je program uspeo i da su deca u`ivala u aktivnostima. M.M}

JAVNI^ASUVRBASKOJGIMNAZIJI

Sportskiduh donosiuspeh

VRBAS: Ministarka omladine i sporta Alisa Mari} odr`ala je javni ~as u vrbaskoj Gimnaziji „@arko Zrewanin“ i ujedno ~estitala u~enicima ove {kole na zna~ajnim sportskim rezultatima. Naime, vrbaske gimnazijalke su nedavno osvojile srebrnu medaqu na Svetskom prvenstvu sredwih {kola u ko{arci, koje je odr`ano na Kipru. Alisa Mari} je istakla zna~aj uspeha {kolskog sporta, s obzirom na rezultat koji su ko{arka{ice ostvarile na Kipru. Javni ~as je odr`an u okviru akcije Ministarstva za omladinu i sport „Fer plej je pobeda“. ^asu su prisustvovali i selektor `enske ko{arka{ke reprezentacije Srbije Marina Maqkovi} i predsednik Saveza za {kolski

sport Beograda Eleonora Vild koje su ~estitale ko{arka{icama na ostvarenim rezultatima. Predsednik Saveza za {kolski sport Srbije @eqko Tanaskovi} je bio sa vrbaskim gimnazijalkama na prvenstvu u Kipru i naglasio da ove ekipu krasi kolektivni duh, borbenost i sr~anost. Ina~e, `ensku ko{arka{ku ekipu Gimnazije „@arko Zrewanin“ ~ine Aneta Krivokapi}, Daria Markovi}, Anka Mirkovi}, Marija Miqevi}, Jovana Jovovi}, Sara \urovi}, Tijana Cuki}, Marina Koj~inovi}, Nata{a Vu~ini}, Nikolina Sto{i}, @eqka Petkovi}, Ivana Jovanovi}, kao i trener Dejan Mudre{a i profesor Zdravko Bjelica. M.Kekovi}

ALIBUNAR: Na prvom Sajmu zapo{qavawa u Alibunaru, sve prostorije u op{tinskoj zgradi sa {tandovima 23 poslodavca i drugih organizatora, bile su krcate posetiocima, a Trg ispred bio je steci{te mladih, koji su se ovde dru`ili i razmewivali iskustva u tra`ewu posla. Broj ne ko mu nal ne fir me tra`e voza~e, lekare, laborante, zidare, trgovce, pekare, agente za prodaju, ali i kosce trave. Me|u onima, koji najavquju brojne poslove u op{tini Alibunar, bio je {tand belgijske kom pa ni je „Elek tro vinds“.

Wi hov pred stav nik Ma ri jan Gon~ev je najavio da }e, po~ev od na red ne go di ne, wi ho va firma u izgradwu vetro parka ulo`iti oko sto miliona evra, sa mogu}nostima zapo{qavawa brojnih radnika i firmi gra|evinske struke. -To }e za ovu nerazvijenu ju`nobanatsku op{tinu biti pravi ekonomski bum. U zgradi op{tine bi}e glavno sedi{te firme, sa preko 20 vrhunskih stru~waka za izgradwu vetro parka i u tome }e biti anga`ovane brojne doma}e firme razli~itih struka - najavio je Gon~ev. R.J.

TrgispredOp{tinekrcatmladima

DNEVNIBORAVAKZADECUSASMETWAMAURAZVOJU

Mali{anedru`ewei u~ewevodeu`ivot SUBOTI[TE: Dnevni boravak za decu sa smetwama u razvoju u Suboti{tu ju~e je posetio Unicefov tim za kontrolu kvaliteta usluga u okviru projekta „Razvoj i ja~awe usluga lokalne zajednice za decu sa smetwama u razvoju i wihove porodice“, koji je tokom protekle dve godine sprovodio klaster op{tina Stara Pazova, Pe}inci, Irig i Ruma. Pru`alac usluge Dnevnog boravka za decu sa smetwama u razvoju je Centar za socijalni rad Pe}inci, a pored direktorke ove ustanove Biqane Jovi~i} sastanku sa Unicefovim timom su prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave: pomo}nik predsednika op{tine Milenko Veliki}, na~elnik Op{tinske uprave @eqko Trbovi} i na~elnica Odeqewa za dru{tvene delatnosti Sne`ana Gagi}. Glavna tema sastanka je bila odr`ivost rada Dnevnog boravka, nakon zavr{etka projekta 1. jula. Po re~ima menayera projekta Tamare Babi}, veoma je zna~aj-

no to {to je na ovom projektu prvi put do{lo do klasterske saradwe op{tina i centara za socijalni rad, ~ime je omogu}ena razmena znawa i iskustava qudi koji rade na istim poslovima u bliskim lokalnim zajednicama. - Ovo je prvi put da op{tina Pe}inci pru`a uslugu deci sa smetwama u razvoju. Na ovaj na~in deca se deinstitucionalizuju i dobijaju priliku da se dru`e me|usobno, a roditeqi se rastere}uju dela obaveza i omogu}ava im se da se zaposle i na taj na~in poboq{aju kvalitet `ivota u porodici. Veoma je va`no da je op{tina Pe}inci na sebe preuzela finansirawe ove usluge, nakon zavr{etka projekta – rekla je Tamara Babi}. Na~elnica Odeqewa za dru{tvene delatnosti op{tine Pe}inci Sne`ana Gagi} ka`e da }e se pored finansirawa op{tine, za sredstva aplicirati i kod Pokrajine i republike, koje su, s obzirom na to da je re~ o deci sa smetwama u razvoju, ve}

UADINOVIZAMENIKPRESEDNIKAOP[TINE

MonikaUrbanumesto GoranaMati}a

ADA: Sednica Skup{tine op{tine Ada bila je u znaku kadrovskih promena u op{tinskoj vlasti i pojedinim institucijama ~iji je osniva~ op{tina, koje su pre svega unutarpartijska kombinatorika vladaju}e Demokratske stranke. Ostavku je podneo zamenik predsednika op{tine Goran Mati} iz Mola, a na ovu du`nost na predlog predsednika op{tine Zoltana Bilickog je izabrana Monika Ur-

direktora Centra za sport i fizi~ku kulturu op{tine Ada imenovan je Ticijan Kertveqe{i. Umesto dosada{we direktorke Biblioteke „Sarva{ Gabor” Eve Hodi, koja je razre{ena na li~ni zahtev zbog odlaska u penziju , za v.d. direktora na period od godinu dana imanovan je profesor srpskog jezika kwi`evnosti u odeqenima za nacionalne mawine Aron ^onka iz Ade, predsednik Demokratske

KorisniciDnevnogboravkasavaspita~icama

pokazale interesovawe da pru`e podr{ku. - Postoji mogu}nost uvo|ewa usluge negovateqice, koja bi dolazila ku}i da radi sa decom kojoj je to neophodno, a uskoro }emo urediti jo{ jednu prostoriju u Dnevnom boravku, ~ime }emo obezbediti ve}i kapacitet i jo{ boqe uslove za rad –

izjavila je Sne`ana Gagi} i dodala da je slede}i korak ukqu~ivawe korisnika Dnevnog boravka u aktivnosti {kolske dece. – Planiramo da ih ukqu~imo u Likovni konkurs koji je u toku, a organizova}emo i odlazak na pozori{nu predstavu, sve sa ciqem {to boqe integracije u dru{tvo. V.H.

KOMPANIJAPOSTALAPUNOLETNA

Za„Gomeks”nemakrize ZREWANIN: Za zrewaninsku trgovinsku kompaniju “Gomeks”, koja ove godine obele`ava punoletstvo, 2012. je bila najuspe{nija od osnivawa, saop{tio je menayment preduze}a, na ju~era{woj konferenciji za novinare. Ukupni poslovni prihodi, po re~ima finansijskog direktora Dragana Ranisavqevi}a, lane su porasli za 25,38 odsto u odnosu na 2011. godinu i iznosili su ~ak 5,3 milijarde dinara. Pove}an je i broj maloprodajnih objekata sa 79 na 94 {irom Vojvodine, a broj zaposlenih porastao je za 120, tako da je “Gomeks” prethodnu godinu zavr{io sa 891 radnikom. -O~ekujemo da }emo, do kraja ove godine, zaposliti jo{ 120

novih radnika – rekao je ju~e suvlasnik trgovinske ku}e “Gomeks” Goran Kova~evi}. Kova~evi} je naglasio da “Gomeks” uspe{no sara|uje sa drugim preduzeima. Najve}i dobavqa~ vo}a i povr}a je “Carska ba{ta” iz Mu`qe, “Mrk{i}evi sala{i” iz Srpskog Itebeja ih snabdevaju suhomesnatim prozovodima, a dobra saradwa je i sa zrewaninskim “Mlekoproduktom”, “Dijamantom” i “@itoproduktom”. Ju~e je predstavqena i uvo|ewe “Kartice Kasice” koja }e potro{a~ima omogu}avati popuste na odre|ene artikle, koje su jedan vid socijalnog programa. @.B.

[tajeizgra|eno,ne}eseru{iti

VESTI

PAJTI]IPASTOROBI[LISUBOTI^KOPOZORI[TE

Nastavakradova nastaromdelu

SUBOTICA: Predsednici Vlade AP Vojvodine i Skup{tine Vojvodine dr Bojan Pajti} i I{tvan Pastor, zajedno sa gradina~elnikom Subotice Modestom Duli}em, ju~e su obi{li gradili{te Narodnog pozori{ta u Subotici. Radovi se nastavqaju na starom delu pozori{ta, a u me|uvremenu }e se preprojektovati postoje}i projekat. Pokrajina }e da izdvoji 500 miliona dinara za pozori{te. Premijer Vojvodine dr Bojan Pajti} je istakao da je Pokrajina uvek ispuwavala svoje obaveze prema pozori{tu. - Vojvodina finansira nastavak ovih radova u iznosu od 70

miliona dinara. Mi smo spremni da u naredne tri godine obezbedimo 500 miliona dinara, jer ovo pozori{te predstavqa ogromno bogatstvo, zbog toga {to je jedno od retkih, ako ne i jedino pozori{te u Evropi, u kojem }e se odr`avati predstave na tri jezika - srpskom, ma|arskom i hrvatskom. To je multikulturalnost koju Vojvodina ima i koja se u Evropi uva`ava – objasnio je Bojan Pajti}. U lokalnoj samoupravni obja{wavaju da ne}e biti ru{ewa onoga {to je do sada izgra|eno. Do sada je za pozori{te potro{eno 490 miliona dinara. S.I.

Godi{wica Sekeqana

MonikaUrban

ban iz Ade. Mati} je izabran za ~lana Op{tinskog ve}a za resor privrede i poqoprivrede. Do{lo je do promene u opozicionoj odborni~koj grupi „Irmewi Ferenc Feco - URS”, gde je konstatovan prestanak mandata Mirjani Kowovi} i I{tvanu Sekeu, pa su potvr|eni mandati novim odbornicima Marti Ulijan i Ferencu Balintu. Za direktora Centra za socijalni rad Ada za naredne ~etiri godine ponovo je imenovana Magdolna Apro Bakai, dok je za novog

GoranMati}

zajednice Vojvo|anskih Ma|ara (DZVM), koji je na zavr{etku sednice podneo ostavku na odborni~ki mandat u SO Ada. ^onka je ina~e u pro{lom mandatu obavqao du`nost predsednika SO Ada. Name{tewe ^onke u direktorsko fotequ, kako saznajemo, ne zna~i i da je uspostavqena koalicija Demokratske stranke, koja ima apsolutnu ve}inu i DZVM-a sa jednim mandatom u op{tinskom parlamentu, ali se ne iskqu~uje da do toga mo`e do}i. M.Mitrovi}

SKORENOVAC: Manifestacija u ~ast obele`avawa 130. godi{wice doseqavawa bukovinskih Sekeqana u Podunavqe bi}e odr`ana danas u Skorenovcu. Po~etak slavqa zakazan je za 9 ~asova, petim takmi~ewem u kvalitetu vina bukovinskih Sekeqana. Vinska olimpijada odr`ava}e se u restoranu „Dani„ do 15 ~asova, gde }e posetioci mo}i da u`ivaju u razli~itim vinima, dok }e se u centru Skorenovca od 10 odr`avati takmi~ewe u kuvawu ribqe ~orbe i specijaliteta sa podru~ja ju`nog Banata. Sve~ana priredba, povodom velikog jubileja, u skorenova~koj bioskopskoj sali po~e}e u 18 ~aso-

va. Sutra }e u rimokatoli~koj crkvi, od 9 ~asova, biti odr`ana sve~ana misa. Z.Dg.

Koncertfoklora BE^EJ: Dvodecenijsko dru`ewe folklornih dru{tava iz Be~eja i Gorweg Milanovca nastavqa se ve~eras u gradu kraj Tise, gde }e se od 19,30 sati, u Gradskom pozori{tu, odr`ati zajedni~ki koncert ANIP „\ido“ i Folklornog ansambla „Tipoplastika“. Na ve ~e ra {wem kon cer tu za i gra }e i mla |i sa sta vi ANIP „\ido“. Ulaznice, po ceni od 200 dinara, mogu se kupiti na blagajni Gradskog pozori{ta. V.J.


14

monitor

subota 13. april 2013.

H o r o s k o p 13.april2013. OVAN 21.3-19.4.

Sve nedovr{ene intelektualne poslove danas }ete uspe{no zavr{iti jer vam je komunikacija ja~a strana. Ne propustite kra}i put, dobro}eteseprovestiirazveseliti.

BIK 20.4-20.5.

Bor av ak u ku} i vas opu{ ta. Usmereni ste na kreativne poslovekojinepodrazumevajuprenagla{enu komunikaciju. Ne dozvoqavate nikome da uti~e na va{ sistem vrednosti.

BLIZANCI 21.5-21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8-22.9.

Povremeno ste sentimentalni i pomalonesigurniuodlukeizprethodnogperioda.Opustitesesproverenim dru{tvom, ali u ve~erwim satima ne preterujte s alkoholom. Razmi{qateintuitivnoilogi~nopajepravitrenutakdasituacijeiodnoseusvomokru`ewudovedete u o~ekivani red. Opusti}e vaspopodnevna{etwailiodlazak nakoncert. Te{ko }ete uspevati da kontroli{etesvojuhedonisti~kuiglamuroznuprirodu.Poku{ajtedabudete racionalniji u dono{ewu odluka, a pre svega u tro{ewu novca. Lepve~erwiizlazak. Koncentrisani ste na unapre|ewe posla, ali }ete i porodi~ne obavezeodra|ivatilakoiefikasno.Pozabaviteseproblemimadece.Uve~erwimsatimanapetijiodnosspartnerom.

ZoranDelibos

VAGA 23.9-23.10.

[KORPION 24.10-23.11.

STRELAC 24.11-21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Intuicija vam je nagla{ena. Me|utim, komunikacija u emotivnim odnosimanijepovoqna.Nijepravi trenutak da iznosite svoja zapa`awa i sugestije. Oprez u saobra}aju! Te{ko }ete pronalaziti odgovaraju}e dru{tvo jer ve}ina va{eg okru`ewa ne deli va{e optimisti~kestavove.Poku{ajtedaiska`eteve}erazumevawezarazli~itami{qewa. Ispoqi}ete buntovni~ku prirodu, {to nikako nije odlika va{eg karaktera, ali je posledica situacijeukojojva{eokru`eweve}du`i period ne usvaja va{e su{tinskepotrebei`eqe.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Poslovneobavezestezavr{ili po predvi|enom planu. Vreme je da se posvetite sebi i ispuwewu svojih`eqa.Akosteslobodni,nemojte propustiti ve~erwi izlazak.

Pravi je trenutak da se pozabavite svojim su{tinskim potrebama, kao i planovima vezanim za sopstvenu budu}nost. Morate biti odgovorni,ozbiqniiracionalniu svojimodlukama.

Prepustite se li~nim zadovoqstvima,nebitnodalisu~ulnaili intelektualna.Ose}ajsre}e}evas ispuwavati.Akoseodlu~itezave~erwiizlazak,dobrorazmisliteo tomeko}evampravitidru{tvo.

TRI^-TRA^

Galantni vampir V REMENSKA

PROGNOZA

Povremenaki{aipquskovi

Vojvodina NoviSad

19

Subotica

17

Sombor

18

Kikinda

18

Vrbas

17

B.Palanka

19

Zreњanin

19

S.Mitrovica 19 Ruma

19

Panчevo

20

Vrшac

20

Srbija Beograd

20

Kragujevac

21

K.Mitrovica 23 Niш

KristenjeRobaPatinsona,vampira u serijalu „Sumrak”, prevarila sa re`iserom Rupertom Sandersom, ali jeparo~iglednoizgladioodnosnakon vi{e meseci. Kristen je za 23. ro|endan od britanskog glumca dobila penkalo „tibaldi bentli kru„ iz limitiraneserije,~ijajecena30.000 funti. „Na svetu postoji samo 40 takvih olovaka, ura|ene su od belog i `utog zlata, ukra{ene rodijumom. Na penkalu su ugravirani weno ime i posveta„, rekao je izvor blizak glumcu. Pored penkala basnoslovne vrednosti,Kristenjedobilaiantikvitetnunarukvicu,aliipozivdaseuseliu Robovstanidakona~novratevezuna praviput.

24

Evropa

NOVISAD: Promenqivo,maloni`atemperaturanegoju~e,povremena ki{a i pquskovi. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 11 stepeni, a maksimalna19. VOJVODINA: Promenqivo,maloni`atemperaturanegoupetak,povremenoki{aipquskovi.Vetarslabdoumerenseverozapadni.Pritisakiznadnormale.Minimalnatemperatura9stepeni,amaksimalna20. SRBIJA: Promenqivoobla~no,povremenoki{aipquskovi.Na severumaloni`atemperaturanegoju~e,anajugupreko20stepeni.Vetarujutruslab,popodneumerenseverozapadni.Pritisakiznadnormale.Minimalnatemperatura6,amaksimalna24stepena. PrognozazaSrbijuunarednimdanima: Unedequmalosve`ije,uzmaksimalnutemperaturu15–18stepeni.Mogu}isuki{ai pquskoviucentralnimiju`nimpredelima,anaseveruprete`no suvo.Uponedeqakkratkotrajnaki{amogu}anajugu.Odutorkasun~anoisvetoplije. BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA: Tegobe kod ve}ine hroni~nihbolesnika.Jedinonaseveruzemqebi}epovoqnijeudrugom delu dana. Mogu}e su glavoboqa i nervoza. U saobra}aju je neophodnapove}anapa`wa.

Madrid

22

Rim

18

London

14

Cirih

14

Berlin

14

Beч

17

Varшava

15

Kijev

15

Moskva

10

Oslo

5

St.Peterburg 6 Atina

23

Pariz

16

Minhen

15

Budimpeшta

16

Stokholm

4

VIC DANA Zaposlilaseplavu{akao ~ista~icautr`nomcentru. Prvogdanaka`ejoj{ef: –Nemojdazaboravi{dao~isti{ lift. Plavu{aupita: –Jel’nasvakomspratu?

SUDOKU

Upiшitejedanbroj od1do9upraznapoљa. Svakihorizontalni ivertikalnirediblok odpo9praznihpoљa (3h3)moradasadrжisve brojeveod1do9,kojise nesmejuponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

333(-17)

Slankamen

574(2)

Apatin

426(-20)

Zemun

612(4)

Tendencijaopadawa

Bogojevo

411(-19)

Panчevo

603(2)

STARIBEGEJ

Smederevo

668(6)

Baч.Palanka 435(-9) NoviSad

483(-1)

Tendencijaopadawa istagnacije

JaшaTomiћ

Hetin

TISA

392(-34) N.Kneжevac

196(-8)

Tendencijastagnacije

SAVA 694(9)

S.Mitrovica

671(1)

Senta

682(7)

Beograd

570(4)

NoviBeчej

561(8)

Tendencijastagnacije

Titel

595(2)

NERA

Tendencijastagnacije

Kusiћ

170(8)

Reшeњe:

DUNAV


Novosadska subota 13. april 2013.

hronika

Telefoni: 021 4806-834, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

VANREDNA SKUP[TINA POVERILACA ATP „VOJVODINA”

PETICIJA PROTIV POSTAVQAWA KALDRME U POZNATOJ NOVOSADSKOJ ULICI

Sud mewa plan reorganizacije Poverioci ATP „Vojvodina” navanrednojSkup{tinidogovorili su se ju~e, da se formira radna grupa koja }e izmeniti planreorganizacijepreduze}a, po{to uprkos pravosna`noj sudskojpresudinemo`edanaplati od{tetu od grada od 1,3 milijardedinarabezkamate. Izmenaplanajepotrebna,re~enoje,jerpostoje}iplanreorganizacije isti~e za pola godine, a procena je da do tada od{tetane}ebitiispla}ena.,odnosnoda}etrebativi{emeseci dok se Vrhovni kasacioni sudneizjasniorevizijiizakonitosti {to je Grad zatra`io pred ovim sudom posle izgubqeneparniceATP„Vojvodina” protivGrada.

Uradnojgrupikoja}eraditi na izmeni plana reorganizacije,kakojepredlo`eno,trebada budeiadvokatEmirJa{arevi} kojinasuduzastupanajve}egakcionara „Vojvodine” i biv{eg vlasnika Iliju Devi}a, ume{a~ausporu. Predstavnik radnika Qubomir Lelovi} kazao je, da oko petstotinaradnikastrpqivo ~eka na isplatu zaostalih plata. - Preduze}emo korake da se izvr{na sudska presuda sprovedeiotome}umo}inaredne sedmice vi{e da ka`em , ali podvla~imda}esve{tobiv{i zaposleni budu ~inili, biti po zakonu-rekaojeLelovi}. Z. D.

U~ili o va`nosti o~uvawa zelenila gradu,{to}edoprinetipodizawuwihoveekolo{kesvesti. Naovajna~in`elelismodase zahvalimo gra|anima i Gradu isvimakojisunasdosadapodr`avali u redovnoj kampawi prot iv de~jeg rad a, zlos tavqawa i trgovine decom, jer danas treba da se ~uje wihov glas-reklajeJak{i}. Onaisti~edajeinicijativa za obele`avawe tog Me|unarodnog dana dece potekla iz Regionalnemre`ezadecukoja su ukqu~ena u `ivot i rad na ulici, ~iji je ~lan i novosadskoSvrati{te. N. R.

Foto:F.Baki}

[ti} en ic i Svrat i{ ta za decuuliceposetilisuju~erasadn ik “Grads kog zel en il a” gde su imali priliku da vide proizvodnipogon,bioba{tui cve}arskuproizvodwu. Obilazakjeorganizovanpovodom obele`avawa 12. aprila, Me|unarodnog dana dece kojasuukqu~enau`ivotirad naulici,apore~imasupervizorke Svrati{ta Anite Jak{i} ovom akcijom edukova}e decu o va`nosti za{tite zelenihpovr{ina. -Dovelismo{ti}enike,koji }e imati priliku da nau~e ne{to o o~uvawu zelenila u

OTVORENA TRODNEVNA MANIFESTACIJA

Medena Zmaj Jovina Dani meda, u okviru tre}eg Sajmap~elarstva,po~elisuju~e u Zmaj Jovinoj ulici i traja}e do nedeqe. Ova trodnevna manifestacija okupila je brojne izlaga~e sa ponudom p~eliwih proizvoda, p~elarske opreme, kozmetike i preparata na bazi p~eliwih proizvoda, vina, lekovitog biqa i ~ajeva, a posetioci mogu izabrati ne{to i od ru~no ra|enih predmeta i suvenira. Prilikom zvani~nog otvarawasajma,~lanGradskogve}aza privredu Goran Se~ujski istakao je da ova manifestacija

ima potencijala za privla~ewe doma}ihistranihturista,{to omogu}ava priliv u gradski buyetiubuyetprivrednika. - Ova trodnevna manifestacija ima vi{estruki zna~aj, jer promovi{ep~elarstvokaoprivrednu granu, princip zdravog `ivqewaip~eliweproizvoderekaojeSe~ujski. Sajam }e biti propra}en bogatim kulturno-zabavnim programom na kojem }e nastupiti oko 1.500 u~esnika, a u organizacijifolklornogudru`ewaiz Veternika„Velikokolo”. I. D.

POKAZNE KARTE ZA PREVOZ ISTI^U 15. APRILA

Nove karte za ovu godinu od utorka Stariji od 65 godina koji su imali besplatne godi{we karte za gradskiiprigradskiprevozodutorka16.aprilatrebadaimajunovekarteza2013.godinu.Pro{logodi{wekartezaprevozva`ejo{ u ponedeqak 15. aprila. Gradski prevoznik je do sada izdao oko 31.000besplatnihkarataio~ekujedabrojbesplatnihkorisnikaiz ovegrupepovla{}enihputnikaprema{ilawskibrojkorisnika. Zakqu~no sa 31. decembrom 2012. godine ukupno je bilo izdato 37.563karte,aliupreduz e}uka`udasebrojkorisnikapovlastica zaprevozpove}avasvakegodine. Z. D.

Foto:R.Hayi}

KORISNICI SVRATI[TA ZA DECU POSETILI GRADSKI RASADNIK

U Radni~koj ne}e buku i pra{inu pod prozorom Gra|aniRadni~keuliceorganizovali su peticiju protiv vra}awakaldrmeuovojulici. Kakoka`ejedanod`iteqaRadni~keuliceijedanodpokreta~a peticije Milorad Vla{kovi},osnovniproblemje{to}e postavqawekaldrmeustanove opet doneti pra{inu i nesnosnubuku,dokje`ivotporedasfaltasada„mnogoti{iimo`edasespava”. -Bukaipra{inaopet}enam sepove}atibaremnekolikoputa – rekao je Vla{kovi} i pozvao sve gra|ane koji `ele da se prikqu~e prikupqanu peticije da se jave na na broj telefona064/111-9191. Wegov kom{ija Jovan Tati} kojijekasnihsedamdesetihbio sekretarzakomunalneposlove navodi da nema razloga da se stavqakaldrmapodizgovorom

kakose~uvaambijentalnacelina,jertecelineuovojulicinemavi{eodavno. - Od starih zgrada imamo samo dve, a ostale su nikle krajemdvadesetogipo~etkom dvadeset prvog veka. Dakle, ambijentanema,asadakadpostave te kocke napravi}e samomalukarikaturu.Apsurdje {to }e kaldrmu postaviti na asfalt{tosenigdeneradi, kao i {to ovi ivi~waci koji sada u na{oj ulici ve} stoje nemaju nikakve veze sa kaldrmom - izjavio je Tati}. Kako dodaje,netrebazanemaritii dajeasfaltirawedostajeftinijavarijantaodpostavqawakocki. Po donetom urbanisti~kom planu,Zavodzaza{tituspomenikakulturepodneojepredlog da se kaldrma sa~uva, a Donka

Stan~i} iz ovog zavoda potvr|uje da ambijentalne celine u Radni~koj ulici nema, ali i da pored toga smatra kaldrmu trebasa~uvati,jerjetojedini trag ove granitne kocke u gradu. -Kao{touUliciMilo{aBaji}a imamo jedini trag opeke, takozvane `ute cigle, tako i ovdemoramoda~uvamoposledwetragovekaldrme.Tojeprva industrijskaulica,iz1908.godine, ambijenta nema odavno, alitonijerazlogdajenevratimo.Evropajeodnaskupovala jeftino granitne kocke da bi ih postavqala na svoja {ira gradska jezgra, wima ne smeta buka, nego samo nama, mislim da je ovo sada preterivawe smatraStan~i}. Kako nam ka`u iz Zavoda za izgradwu grada, pre postavqa-

POPRAVQA SE PUT U RADNI^KOJ I STRA@ILOVSKOJ

Radovi mewaju trasu autobusima Oddanasdo~etvrtka,18.aprila,autobusigradskogprevoznika na linijama 1, 4, 8, 9, 11a i 11b, saobra}ajudrugimputemzbogsanacije kolovoza u Radni~koj i Stra`ilovskoj ulici. Zbog ovh radovaudeluSutjeskeulice,od UliceMaksimaGorkogdoRadni~ke,saobra}aj}ebitidvosmeran. Autobusi na linijama 1,4 i 8 u smerupremaLimanuvozi}eBulevarom Mihajla Pupina do mosta, pa}eondaskrenutidesnonaKej `rtava racije i od Studentskog trga }e se ukqu~iti na redovnu trasu. I suprotnom smeru, auto-

busi }e saobra}iti ovim putem. Na izmewenom delu puta prema Limanu koristi}e se stajali{te kod zgrade Saveza samostalnih sindikata.Usmerupremacentru bi}e postavqeno privremeno stajali{te na Bulevaru cara LazarakodTehnolo{kogfakulteta, a korisi}e se i stajali{ta dok Dunavskogparka.Autobus9usmeru prema Petrovaradinu }e sa Bulevara cara Lazara skrenuti levo na Bulevar oslobo|ewa, pa desnouUlicuMaksimaGorkog,i od raskrsanice sa Stra`ilovskom ulicom se ukqu~iti na re-

dovnutrasu.Iupovratku„devetka”}ei}iimewenomtrasom.Na izmewenom delu puta koristi}e postoje}astajali{ta.Autobusna liniji 11a }e sa Bulevara cara Lazaraprodu`itinaKej`rtava racije, odakle }e se ukqu~iti na redovnutrasu.UizmeweNomdeluputakoristi}eseprivremeno stajali{te kod Tehnolo{kog fakulteta.Autobusnaliniji11b}e sa Beogradskog keja produ`iti Kejom`rtavaracijedoBulevara caraLazraiondaseukqu~itina redovnu trasu. Ne}e biti novih stajali{ta. Z. D.

Izbor za lice grada

Nu{i}eva predstava

predstave na ulazu u pozori{te. N. R.

PolufinaleizboraLicegradaNovogSadaodr`a}eseve~erasu23~asauklubu„\ardino”, Bulevar Mihajla Pupina 1 - Tr`ni centar „Bazar”. Na izboru }eu~estvovati30devojaka,dok }ewih15u}iufinale.Organizator je internet portal „Kuda ve~eras”. G. ^.

Nu{i}evapredstava“Anal fabeta”bi}epremijernoizvedenadanasu12satiuPozori{tuKIC“Mladost”uFutogu, Ulica cara Lazara 42. Izve{}e je glumci De~jeg dramskogstudija“MaksaVrugi}”. Ulaznicako{ta100dinara i mo`e se kupiti na blagajni Cent ra ili pred po~ et ak

Koncert nagra|enih studenata

VESTI

Koncert nagra|enih studenata na Festivalu pijanizma u SremskojMitrovici,kojijeodr`an u martu, bi}e prire|en ve~erasu19.30~asovauMultimedijalnom centru, \ure Jak{i}a 7.Ulazjebesplatan. I. D.

wakaldrmenaasfalt}eseposuti podloga od peska i {qunka. Na pitawe za{to je ulica asflatiranakadajeve}bilou planu da se vrati kaldrma iz ZIG odgovaraju da su JKP „Vodovodikanalizacija”i„Toplana” koji su izvodili radove u ovojulicibilidu`nidajevrateuprvobitnostawe,odosnou stawe u kome }e normalno funkcionisati. - @eleli smo da ulica bude {topreufunkcijiidagra|ani prezime u normalnim uslovima. Puno bi nas ko{talo da sada ponovo sve raskopavamo obja{wava portparolka ZIG Aleksandra Vasiqevi} za{to }eRadni~kaulicadobitiiasfalt i kaldrmu. ^itav posao postavqawa kaldrme ko{ta}e 61miliondinara. Aleksa Latas

Deo plate za Tijanu Akcijiprikupqawapomo}iza Tijanu Ogwanovi}, kojoj je potrebna transplantacija srca, prikqu~ili su se i zaposleni u Elektrodistribuciji “Novi Sad”. Onisusedobrovoqnoodrekli dela zarade, a novac }e u ponedeqak, 15. aprila, biti preba~ennaTijaninra~un. AkcijuprikupqawaparaorganizovalojeSindikalnopovereni{tvo Elektrodistribucije “NoviSad”usaradwisaposlovodstvomtogpreduze}a. N. R.


16

subota 13. april 2013.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena: „Madagaskar3:Najtra`enijiuEropi”(14.15),„Ledenodoba4:Pomerawekontinenata”(12.30),„Petlegendi”(15.45),„Zvon~icaitajnakrila” (13, 13.30), „Falsifikator” (20.30), „OZ veliki i mo}ni” (15, 15.15, 17.30),„Vratimiime”(17.50),„Kruds3D”(12,13.15,14,16,16.10,18), „Yek ubica divova” (17.45, 17.55, 22), „Buntovnice” (20.15), „Doma}in” (18.05,22.05),„21:Kona~nopunoletan”(20),„YiAjYo:Odmazda”(20.05, 22.30), „Stoker” (20.20, 22.20), „Slomqeni grad” (22.15), „Qubav dolazi kasnije”(20.10),„Zambezija„(12.15,14.15,16.15),„VreliMajk”(22.25)

POZORI[TA SNP: Scena„PeraDobronovi}”,drama,„\akon”(19.30) Pozori{temladih:malasala„PrincLedenko”(11)

GALERIJE Muzejgrada, Tvr|ava4,6433–145i6433–613(9–17):stalnapostavka„Petrovaradinskatvr|avaupro{losti”,postavkaOdeqewazakulturnuistoriju MuzejVojvodine, Dunavska35–37(utorak-petakod9do14satiiod18 do22~asa,subota-nedeqaod10do18~asova):stalnapostavka„Sa~uvanitragovimaterijalneiduhovnekultureVojvodineodpaleolitadosredine20.veka” MuzejskiprostorPokrajinskogzavodazaza{tituprirode, Radni~ka20a, 4896–302i4896-345(8–16):stalnapostavka„Vi{eodpolavekaza{tite prirodeuVojvodini” Pokrajinskizavodzaza{tituprirode,Radni~ka20a,4896–301,Izlo`baaboriyinskihumetnika„Bogatstvoduha”do10.maja(ponedeqak-subotaod8do16~asova)

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: Marijana Basta-Nikoli}, Bo`ana [ekler-Mehi}, Sandra Kampel-Miti} i Ivana Ru`i~i} iz Novog Sada, Angelika Kurcinak iz Temerina, Aleksandra Horvat iz Futoga, Jovana Peruni~i} iz Sivca i Olga Jovanovi}-Ga{i iz Be~eja, DE^AKE:Jelena Stojanovi} i Awa Buqi} iz Novog Sada.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Miomir Du{ana Stankovi} (1931) u 10.30 ~asova (urna), Gordana Maksima Plav{i} (1930) 11.15 (urna), Milica Petra Kora} (1921) u 12 (ispra}aj), Savo Andrije Kraqevi} (1924) u 12.45. Qubica Milutina Jankovi} (1926) 13.30, Ru`a Katice Milo{evi} (1929) u 14.15, Marija Jano{a @agar (1925) u 15, Milan Vladimira Reqi} (1944) u 15.45 i Qubo \or|a Panti} (1971) u 16.15 ~asova. Na Alma{kom grobqu bi}e sahrawena Elenka Stanka Hribar (1952) u 13 ~asova. Na Novom grobqu u Petrovaradinu bi}e sahrawen Zoran Radosava Miqkovi} (1961) u 13 ~asova.

NOVOSADSKA HRONIKA

TELEfONI

NOVOSADSKI VODI^

VA@NIJIBROJEVI Policija 192 Vatrogasci 193 Hitnapomo} 194 Ta~novreme 195 Predajatelegrama 196 [lep-slu`baAMSJ 987 Auto-motosavezSrbije 987 Informacije 988i0900098210 Toplanakolcentar 0800100-021 reklamacije24sata 4881-104, zapotro{a~e 420-853 Vodovodikanalizacija,centrala 488-33-33 prijavakvaravodovod 0800-333-021 prijavakvarakanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “NoviSad-gas” 6413-135i6413-900 JKP“Stan” 0800-300-330 Kolcentarpreduze}a„Put” 6313-599 Kolcentar„Parkingservisa” 4724-140 „Gradskozelenilo” marketingiPR4881-633 rasadnik403-253 “Dimni~ar”, 6622-705,6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planiranaiskqu~ewaiprijavakvara 421-066 @elezni~kastanica 443-200 Me|umesnaautobuskastanica 444-022 Prigradskaautobuskastanica 527-399 Gradskosaobra}ajno 527-796 Gradskogrobqe 518-078i518-111 Pogrebno,JKP“Lisje” 6624-102 Pogrebnaku}a„Konkordija” 452-233 Dru{tvokrematista“Ogaw” 422-288 Ger.cent.-pomo}inega 450-266lok.204,205 Prihvatnastanica 444-936 Prihvatili{teFutog 895-760/117 Dnevnicentarzastaralica 4889-512 Infocentarzaosobesainvaliditetom radnimdanom(od10-15) 021/447-040 ili sms066/447-040 Komunalnainspekcija 4872-444(centrala), 4872-403i4872-404(dispe~erskicentar) KontaktcentargradaNovogSada 0800021021 SOStelefonzapu{a~eukrizi-od7do10~asova 4790-668

APOTEKE No}node`urstvo:“Bulevar” -BulevarM.Pupina7(od20do7)

420-374

ZDRAVSTVENASLU@BA Domzdravqa„NoviSad”,kolcentar 4879-000 Klini~kicentar 484-3484 No}node`urstvozadecuuZmajOgwenaVuka(subotainedeqa) 6624-668 No}node`urstvozaodrasle(Wego{eva4) (subotainedeqaipraznici) 6613-067 Vr{a~ka28 4790-584 Klinikazaginekologijuiaku{erstvo 4899-222 De~jabolnica 425-200i4880-444 Institut-SremskaKamenica 4805-100

TAKSI Prevozosobaote`anogkretawa„Hendikeb” 432-005,060/313-3103 Vojvo|ani-taksi 522-333i065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP-taksi 444-000,SMS1088 Deltaplus-taksi 422-244 MaksiNovosa|ani-taksi 19991,451-111 Grand-taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB-taksi 500-222 De`urnitaksi 6350-350 Halo-taksi 444-9-44,SMS069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 RADIOLO[KIKABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf.DRDRA^A”, Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati tel: 522-594 i 063/746-1693 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul. oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. M. Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

AUTO-SERVIS„ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVODDOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, i 6350-740


NOVOSADSKA HRONIKA

subota 13. april 2013.

JU^EIDANASISPREDSPENSA

SREMSKI KARLOVCI

Cvetno{arenilo razbudilosivilo

Ispitivawazastudiju podzemnimvodama U Sremskim Karlovcima po~elisuistra`niradovizapotrebe izrade studije „Ocena podzemnihvodnihresursaimogu}nosti vi{enamenskog kori{}ewa na teritoriji op{tine Sremski Karlovci”. Iz karlova~ke op{tine poru~uju gra|animada}eekipeRudarsko-geo- lo{kog fakulteta u Beogradu, kojem je poveren ovaj posao, u narednadvamesecabi}enaterenu i prikupqati informacije, utvr|ivati ta~ne lokacije bunaraiizvoraiuzimatiuzorke podzmenih voda. Nakon rada ne terenu usledi}e kabinetski deouokvurukog}eprikupqene informacije biti obra|ene i formiranabazapodataka.Ceo posaobitrebalodabudegotov zatrimeseca,nakon~ega}ebi-

ti odr`ana javna prezentacija rezultata. Zahvaquju}i ovom poslu Karlovci}edobitidetaqnuanalizu kapaciteta, kvaliteta, stawa podzemnih vodnih resursa natertorijiop{tine.Naosnovu podataka do kojih se do|e prilikom istra`ivawa, bi}e definisane najperspektivnije zone za vodosnabdevawe, fla{irawe, eventualni bawski i velnes turizam, za toplifikacijuigrejawe,sportsko-rekreacione svrhe, izradu plastenikaistaklenikaisli~no.Kada studijabudezavr{enaSremski Karlovci }e se svrstati u red svega 10 op{tina u Srbiji koje imajutakone{to,odnosnobi}e prvaop{tinauVojvodini,koja imatakavdokument. Z.Ml.

Me|unarodna biciklisti~katrka Amaterska me|unarodna biciklisti~katrka„21.Dunavski kup2013-VelikanagradaSremskih Karlovaca” bi}e odr`ana sutrauSremskimKarlovcimau organizacijai Biciklisti~kog kluba „Elit” iz Novog Sada i podpatronatomkarlova~keop{tine. Trka se odr`ava u dve etapenatrasidugoj70kilometara. Start prve etape je u 11 sati kod Svetosavskog doma, odnosno ispred nekada{we

Foto:F.Baki}

Prva ovogodi{wa Cvetna pijaca

Cenecve}a Artikal

Cena(dinari)

Mu{katle,petunije,surfinije

150

Potunije

350

Enduriodanino}

100

Engleskamu{katla

400

Fikus

300-1.600

Stromata

2.000

Hibiskus

250

Citrus Magnolija Patuqastatuja Patuqastibor

550 750-1.900 600-800 900

[im{ir

300-1.100

Tisa

600-3.500

vite je u saksiju i deluje ba{ kaodvori{tanceusredstananavela je uzbu|eno ova ma{tovitasugra|anka. Sdrugestrane,Novosa|anka MilanaPopovi}reklajedave} du`evremenijenai{lanabonsai drvo i da se nada da }e ga oveprona}i,a,ukolikonebude imalasre}e,do~eka}enarednu manifestaciju ovog tipa.Cvetnapijacaokupilajeoko70izlaga~a, a, pored cve}a, gra|ani mogu kupiti i saksije, zemqu, nakit, keceqe, modne detaqe, mediwegoveproizvode...Mogu jeposetitiidanas,od8do20 ~asova. U aprilu su planirane jo{dveovakvepijace,19.i20. i26.i27.aprila. A.Jerini}

zgrade op{tine, a ciq je oko 12.25satinaStra`ilovu.Druga etapa po~iwe u 15 sati na Stra`ilovu i zavr{ava na istommestuoko15.38sati. Ne}e biti promene re`ima saobra}aja u Karlovcima zbog odr`avawa ove biciklisti~ke trke.Biciklisti}evozitipod pratwom, {to zna~i da }e zastojtrajatisamodoknenepro|u. Z.Ml.

KR[ILOMNAPRILAZU SRPSKOMNARODNOMPOZORI[TU

Stepeni{terazvaqeno, popravkaneizvesna

IZPU„RADOSNODETIWSTVO”PORU^UJU

Nismobez direktora

Povodomteksta“Radosnodetiwstvobezdirektora”,kojije na stranama “Novosadske hronike” objavqen u ~etvrtak, 11. aprila, oglasili su se nadle`niiztePred{kolskeustanovekojidemantujunavodeutekstu. Prema wihovim re~ima “Radosno detiwstvo” nije bez direktora, jer je Upravni odbor na redovnoj sednici, odr`anoj20.marta,zavr{iocadu`nosti direktora imenovao Mirjanu \ur|ev. Iz te pred{kolske ustanove isti~u da je Mirjana \ur|ev wihov radnik ve}33godine,anenekolikogodina,kao{tojenapisanoutekstu. Tako|e, negiraju i informaciju da biv{i direktor Marko Grgurovi} redovno dolazi na posaoiprisustvujesastancima

Upravnogodboraiakojerazre{endu`nosti. -Marko Grgurovi} nije dolazionaposao,nijeprisustvovao sastancimainijepovre|en{to je razre{en du`nosti, jer je on prvikoji`elidaseuustanovi sprovodi zakon. S vremena na vremedolaziojeuposetukolegama, sa kojima je radio {est meseci, {to nije nikakav greh istakla je portparolka “Radosnogdetiwstva”Ru`aPajanti}. Iz PU “Radosno detiwstvo” ka`u da je po ponovqenom konkursu u proceduri javnog izja{wavawa zaposlenih o izboru direktora, odr`anom prekju~e, za Marka Grgurovi}a glasalo je 1.767 radnika, 127 je bilo protiv, neva`e}ih listi}a je bilo 125,a246radnikanijeglasalo. N.R.

Oscenskomdizajnu Predavawe„U~ewescenskogdizajnaiscenskidizajnkaou~ewe” odr`a}eseve~erasu18~asova,uklubu„Tribinamladih”KCNS-a. Ciklus predavawa „[ta je scenski dizajn?” organizuje Kulturni centar Novog Sada. Predava~ je arhitekta i scenograf Radivoje Dinulovi},aulazjebesplatan. J.Z.

Foto:B.Lu~i}

Plato ispred Spensa ju~e je osvanuo u pravom prole}nom ruhu po{to je otvorena prva Cvetnapijacauovojgodini.Petunije,mu{katle,danino},bebi ru`e, orhideje, razne puzavicei`bunoviobojilisusiviloovogdelagrada.Izlaga~isu se svakako potrudili da opremesvoje{tandove,aporedcve}a nude se rukotvorine, med i ukusni “medeni” proizvodi,a kakonamjerekla^abaLot,ove godinejeponudabogata. -Najpopularnije su bakope, a pravi hit me|u kupcima ove godinesupotunijekojesekupujui vi{eodmu{katli.Tusu,naravno, i surfinije, petunije, enduriodanino},averujemda}ei engleske mu{katle zapasti za oko qubiteqima cve}a - predstavilajesvojuponuduovaizlaga~ica. Nedaleko od wenog {tanda, `bunaste i zimzelene biqke prikazao je Dragan Stojiqkovi}kojijenaveodajetujaidaqenajtra`enija,avladaveliko interesovaweizaraznevrste borova. Prema wegovim re~ima, vrlo su interesantne loptaste i spiralne forme ukrasnog drve}a koje su ne{to skupqe,izme|u2.500i5.000dinara,alizatozaistalepoizgledaju. Ni kupci sa kojima smo popri~alinisu{tedelire~ihvale, ni za izbor biqaka, ponudu opreme za hortikuluturu, kao nizacene.DraganiMihajlovi} posebno su se dopale mini-ba{te u saksijama, ~ija se cena kre}eoko500dinara,naravno, zavisnoodveli~ineiure|enosti. - Nisam ranije vi|ala ovako ne{toipriznajemdasamzaintrigirana. Mislim da se lepo mo`euklopitiustan,ba{taje, alimalena,imo`eseinawoj raditi.Naprimer,kupiteneku omawu quqa{ku igra~ku i sta-

17

Prilaz kulturnoj ustanovi koja je ponos Novog Sada danas izgledaovako.Jedandeostepeni{tajepotpunouni{ten,plo~e su izlomqene i okruwene, a deogazi{tapretvorioseukr{ ilom.Ovaslikasvakakoneide uz Srpsko narodno pozori{te, aliitojena{arealnost. U Zavodu za izgradwu grada ka`udajeprojektnadokumentacijapodnazivom„Glavniprojekatsanacijeparternogure|ewa Pozori{nog trga” pripremqena, ali da je po~etak radova uslovqen novcem. Me|utim, kako ka`u, novac za ovu namenu, na`alost, nije predvi|en ovogodi{wim Programom ure|iva-

wa gra|evinskog zemqi{ta. Projektom ZIG-a se predvi|a rekonstrukcija navedene lokacije koja obuhvata zamenu postoje}egmaterijalakojimjepoplo~an Trg, rekonstrukciju pe{a~kihstazadu`Uspenskeulice i Bulevara Mihajla Pupina, rekonstrukciju autobuskog stajali{ta u Uspenskoj i ozelewavawe Trga. Prostor na Pozori{nomtrgu,uneposrednomokru`ewuSrpskognarodnogpozori{ta, poplo~a}e se prirodnim kamenom,dok}enaprostorispred lokala i drugih objekata naTrgupostavitiprefabrikovanibetonskielementi. B.M.

nakojisemogudobitidetaqnijeinformacijeje063-586-577. A.L.

stojawa. Nastupima u Zagrebu, Beogradu,NovomSaduiSarajevu, pokloni}e publici presek dosada{weg muzi~kog opusa, ali i odsvirati pesme s predstoje}eg albuma koji }e ove godinepromovisatinabalkanskoj turneji. Uz wih }e nastupiti bend „Zajon kru” iz Ba~kog Mono{tora. Koncert po~iwe u 21 ~as,aulazniceko{taju700dinara. J.Z.

VESTI Pe{a~ewe doVrdnika Planinarsko-smu~arsko dru{tvo „@elezni~ar” organizuje sutra pe{a~ewe od Popovice preko Kraqeve stolice, Vrdnika, Izvora zve~an do Popovce. Stazajedu`ine19kilometara, a vodi~ }e biti Darko Kresi}. Polazakjeu8ispred@elezni~kestaniceautobusomsalinije broj 74 za Popovicu. Telefon

Koncert „ElvisaYeksona” Slovena~kibend„ElvisYekson„ nastupa ve~eras u klubu „Fabrika„ novosadskog Studentskog kulturnog centra, a u okviru mini turneje kojom proslavqaju petnaest godina po-


18

ВАТЕРПОЛО

Војводина- Црвеназвезда РТВ 1, 18.55) 08.00 08.05 10.05 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 12.35 13.00 14.00 14.30 15.00 15.05 16.20 16.45 17.00 17.30 18.00 18.55 19.30 20.05 21.05 22.00 22.35 00.25 00.50

tv program

subota 13. april 2013.

Вести Винкс 5 Хајде са мном у обданиште Питам се,питам се Најбољи пријатељ Агро мозаик Вести Академац Увек медаља Марион Мазано Све странци Немонтирано Вести за особе са оштећеним слухом Петказање Повратак на село Потрошачки репортер ТВ Дневник Политбиро Валандер Ватерполо:ВојводинаЦрвеназвезда,пренос ТВ Дневник Елитна јединица Гламур тужур Војвођански дневник Транссибирска железница, филм Немонтирано Валандер

Кејт Мара

Транссибирска железница Улоге:Вуди Харелсон, Емили Мортимер, Бен Кингсли, Едуардо Норијега, Кејт Мара Режија:Бред Андерсон (РТВ 1, 22.35)

06.30 Романе ђиља,емисија ромске музике 07.00 Палета 09.30 Емисија румунске музике 10.00 Добро вече,Војводино (слов) 11.30 Палета 12.30 Вести (мађ) 12.40 Емисија (мађ)са српским титлом 13.10 Палета 14.00 Концерт Тозовца 15.15 Та дивна створења 15.40 Најбољи пријатељ 16.05 Хајде са мном у обданиште 16.30 Питам се,питам се 16.50 Галерија Матице српске 17.20 Трача,кратки ТВ филм 17.45 ТВ Дневник (хрв) 18.00 ТВ Дневник (слов) 18.15 ТВ Дневник (рус) 18.30 ТВ Дневник (рум) 18.45 ТВ Дневник (ром) 19.00 ТВ Дневник (мађ) 19.25 Спортске вести (мађ) 19.30 Емисија (мађ) 20.00 Добро вече,Војводино (мађ) 21.00 Културни магазин (мађ) 21.30 Емисија (мађ) 22.00 Емисија (мађ) 22.30 НОМУС 2012. 23.25 Мали концерт 00.00 ТВ Продаја

06.00 07.30 09.00 09.30 10.00 12.00 13.30 15.00 15.30 18.00 20.00 20.30 22.00 22.30 00.30

06.02 06.07 06.17 07.15

Док.програм ВОА Свет животиња Цртани филм Вести Перископ Без цензуре Меридијанима Војвођанске вести Више од откоса Војвођанске вести Филмски циклус Војвођанске вести Док.програм ВОА

Синов Макоди Лунд

Ловцинаглаве Роџер има све о чему може да се сања - добро плаћен посао, предивну жену и луксузну вилу... Али, такав живот финансира и посебном страшћу - крађом уметничкихпредмета. Улоге:Аксил Хени, Синов Макоди Лунд, Николaj Костeр-Вaлдaу, Ајвид Сендер, Џули Р. Олгард Режија:Мортен Тајлдам (РТС 1, 20.55)

06.30 07.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 13.05 14.00 14.05 15.30 16.00 16.05 17.00 17.05 17.30 17.45 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00

Цртани филм Серијски програм Азбука родитељства Велики одмор Цртани филм Јужни Пацифик Вести Ево нас код вас Вести Филм ИЦТ плус Вести Бунтовник из Кејпа Вести Сигуран квадрат Бели мантил Туристички водич Седам НС дана Сремски Карловци,од суботе до суботе Објектив Интервју:РадеШербеџија Седам слика Бунтовник из Кејпа Објектив Лична грешка Филм

Зрнопозрно У најновијем издању емисије „Зрно по зрно” између осталог говорићемо о органској производњи, а видећете и прилогопоследњеморезивањувиновелозезаовајпериод.ИовенедељедобићетеактуелнесаветеизПољопривреднестручнеслужбе. (КТВ, 12.00) 08.00 Ф1Шангај –Квалификације 09.45 НБА:Мајами –Бостон 13.00 СК ЦЕФЛ:ПББ Вајлд Боарс – Љубљана Силвер Хоукс 16.00 Премијер лига:Арсенал – Норвич 18.15 ФА куп 1/2Финале:Милвол – Виган 20.00 АТП Хјустон 1/2Финале 23.00 Ф1Шангај –Квалификације 00.00 Преглед Евролиге 00.30 Шпански рукомет:Адемар Леон –Гранолерс

05.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.15 Под сјајем звезда,09.00Жива ватра,10.00Шоу -Парови,12.00Зрно по зрно,13.30У међувремену,14.00Топ 10,15.00Пипи шоу,17.00Суботом поподне,20.00Филмски програм,22.00Ретроспектива недеље,23.00Фешн стори,01.00Суботом поподне,04.00Освета 07.00 Кућица у цвећу, 07.30 Зоо пузле, 09.00 Играмо се, 10.00 Аморе Латино, 13.30 Модни магазин, 14.00 Фарма, 15.00 Филм, 16.30 Бибер,17.00Зоо пузле,17.30Здраво је лепо,18.00У нашем атару,19.00Бибер, 19.30 Ауто флеш, 20.00 Прес пресек, 21.00 Филм, 22.30 Бибер, 23.00 Филм,01.00Ноћни програм

06.05 08.00 08.15 09.00 09.06 11.00 12.35 13.00 13.30 13.55 14.40 14.55 15.41 16.00 16.32 17.00 18.31 19.00 19.30 20.05 20.55 20.45 22.50 00.30

08.15 09.45 10.15 12.15 14.00 14.40 15.00 15.45 17.40 18.00 19.55 20.30 21.10 22.00 00.00 01.00

Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Жикина шареница Дизни на РТС Плава птица Дневник Увиђај Ви и Мира Адања Полак Вести ТВ лица:ДејанВасиљевић... као сав нормалан свет Бољи живот Вести Пепељуга 2,филм Вести Квадратура круга Слагалица Дневник Бољи живот Ловци на главе,филм Вести Зен:Кабал,филм Ви и Мира Адања Полак

Домаћин Евро пулс Како време пролази Филм:Година оружја Певај брате Дама без блама Жене Филм:Шифра сабљарка Вести Фудбалскаутакмица:Црвена звезда-СпартакЗВ Љубав и казна Како време пролази Жене са Дедиња 2.сезона Филм:Адреналин:Додатно убрзање Сами у тами Филм:Блејд 2

Џејсон Стетам

Адреналин: Додатноубрзање Улоге: Џејсон Стетам, Ејми Смарт, Двајт Јоакам, Ефрен Рамирез Режија: Марк Невелдин, Брајан Тејлор (Прва, 22.00)

08.00 08.25 08.30 08.50 08.55 09.30 09.35 09.40 10.30 11.00 11.30 12.10 12.40 12.58

Датум Верски календар Бразде ТВ лица...као сав нормалан свет Сирене Бернард Кукурику шоу Ритам џунгле Зујалица Датум Верски календар Верски мозаик Србије Клиника вет Профил и профит Књига утисака Свет здравља Датум Верски календар Моја лепа Србија

07.50 08.45 09.10 09.40 11.00 11.35 13.40 16.00 16.35 18.00 18.30 19.05 21.35 23.10 00.10 00.45

08.00 10.00 11.00 12.45 13.00 15.00 17.15 19.00 20.00

Моје три

УсусретПесми Евровизије2013. Упознајте учеснике овогодишњег такмичења „Песма Евровизије”ипослушајтепесме из 39 европских земаља... Велики музички спектакл, на којем ће Србију представљати„Моје3”сапесмом„Љубавјесвуда”,аутора Саше Милошевића Марета, биће одржан од 14. до 18. маја у Малмеу, у Шведској. (РТС 2, 22.30)

02.23 03.03

Грађанин Лети,лети песмо моја мила Хоризонтимогасветла ИгралеседелијенасредземљеСрбије Острво орангутана Чопор Спортска будућност Србије Врелегуме Стоп спорт Медаљезаувек Музикипрограм Тајнебиљака Ватерполо-Плејоф,полуфинале2:Партизан-Раднички, пренос Потрошачки саветник Свет спорта Антисемитизам У сусрет песми Евровизије Вреле гуме Ватерполо-Плејоф,полуфинале2:Партизан-Раднички Медаљезаувек ИгралеседелијенасредземљеСрбије Местокојечувам Тајнебиљака

07.00 11.00 13.00 14.00 15.30 17.00 18.00 19.30 20.00 20.45 21.15 23.30 00.00 02.00 04.00

Добро јутро Викенд визија Живот у тренду Голд музички магазин Фарма уживо Звездара Магазин ин Национални дневник Фарма-преглед дана Фарма -номинације Звезде гранда Фарма-уживо Филм:Замка у Хонг Конгу Филм:Отмица у кући Филм:Замка у Хонг Конгу

13.33 14.00 14.34 15.14 16.12 16.33 17.00 17.14 17.40 18.47 18.06 18.51 19.55 21.07 21.35 22.00 22.30 23.35 00.10 00.08 01.27

08.45 Ски Јахорина, 09.15 Кућни видео, 09.30 Фокус, 12.40 Бање Србије, 13.00 На здравље, 13.30Кућни видео,13.45Топ шоп,16.00НС Индекс,16.25Фокус,17.05Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.45 Инфо Пулс,21.20Филм,23.00Бање Србије,23.30Фокус,00.00Инфо Пулс, 00.30Туристичке разгледнице,00.40Ауто шоп,00.45Фокус,01.15Ски Јахорина,01.45Музика 12.00 Кухињица,13.00 Џубокс, 14.00 Документарни програм, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Паор, 16.45 Филм, 18.30 Сремарт, 19.30 Цртани филм, 20.00 Доктор Ху, 21.00 Пут вина, 21.30 ЕТВ, 22.00 Филм, 00.00 Шоу програм:Парови,00.50Глас Америке

22.00 00.00 01.45 02.00

Добра земља Цртани филм Топшоп Цртани филмови Вести Б92 Велики брат ВИП (уживо) Филм:Хари Потер и затвореник из Азкабана Вести Велики брат ВИП.ВБ Магазин Разгибавање Вести Филм:Тајна подморнице К-19 Велики брат ВИП (дневни преглед) Велики брат ВИП (уживо) Вести Велики брат ВИП (уживо)

Филм:Патња Добро вече,Србијо Филм:Успешни Џо Сити вести Филм:Последњи џелат Филм:Поротник Филм:Карате кид 3 Маријана и Скарлет Филм:Читалачки клуб Џејн Остин Филм:88минута Филм:И једни и други Сити вести Тријумф љубави

Емили Блант

Читалачкиклуб ЏејнОстин Када се пет жена и један мушкарац срећу да би расправљалиоомиљенимроманима британске књижевнице, онисхватајудаљубавнипроблемиЕме,господинаДарсија и сестара Бенет и нису толикоразличитиодњихових. Улоге:Емили Блант, Марија Бело, Хју Денси, Кети Бејкер, Џими Смитс Режија:Робин Свикорд (Пинк 2, 20.00)

Диноратник Једне вечери дечак по имену Летећи змај који обожавадиносаурусенијемогао дазаспи.Сетиосепричекоју муједекапричаоижелеоје да пронађе ту књигу, али уместокњигепронашаојеједан чудни уређај. Одједном нашаосеусветудиносауруса... Он упознаје нове пријатеље,дечакаПероидевојчицеВиндбелиАлгол,каоичетирималебебединосауруса исвизаједнокрећууавантурукакобиспасилипринцезу, заштитили све добре диносаурусе и свет ослободили одзла. (Хепи, 11.40) 05.30 07.30 08.00 09.00 09.35 09.50 10.00 10.25 11.40 12.05 12.45 13.10 13.40 13.55 14.05 15.50 16.15 17.15 18.55 19.30 21.00 22.50 00.30 02.10

Добро јутро,Србијо Знање на поклон ДобројутроСрбијо Телешоп Зоки на веселој фарми Бајка о Тибету Винкс 5 Острво диносауруса Дино ратник Гормити Моћна чигра Нинџа корњаче Телешоп Вести Брвнара,викенд поподне МојаСрбија Скандалозно Једна жеља,једна песма Телемастер Филм Голи живот Луда кућа Филм Филм

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 07.00 Библијске приче, 07.30 Прслук агеин, 09.30Дечија серија,10.05Икс арт,11.20Удица, 12.00Акценти,12.30Испод поклопца,14.00Акценти,14.10Пун гас,15.00Презент,16.00Акценти,16.30Откос,18.00Акценти, 18.15 Писмо глава, 20.00 Филм Инфо, 20.30 Везе, 21.00 Токови моћи, 21.30Изазови истине,22.00Сајам Инфо нет,22.30Акценти дана,23.00Филм 08.00 Храна и вино, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Макс Кју , 15.00 Филм, 17.00 Агросфера, 18.00 Везе, 18.45 Ноди, 19.00 Мозаик дана, 19.30Храна и вино,20.00Панорама општине Житиште,20.30Филм,2.део, 22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


subota 13. april 2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

17

19

ДОБРИЦА ЋОСИЋ ИЗ ЗАГРЕБАЧКОГ УГЛА

Пише:Дарко Худелист 07.40 08.05 09.55 10.50 11.45 15.25 16.20 17.15 18.10 18.40 19.05 20.00 20.55 22.45 23.40 00.40 01.10 01.40

Новац на јеловнику Алесандрова кухиња Најбољи амерички кувар Стручњак за торте Најбољи амерички кувар Саградити,купити или рестаурисати Затрпани Компулзивно гомилање Повратак Хани Бу Бу Дечији рођендани за памћење Телмине Ромкиње Нови модни креатори Пацијенти са необичним здравственим проблемима Полицајке округа Брауард Право место злочина Повратак Хани Бу Бу Дечији рођендани за памћење Телмине Ромкиње

08.00Оруђа смрти 10.00Водич кроз историју 11.00 Ловци на митове 14.00Тајм тим година XII 15.00Оруђа смрти 18.00Ловци на митове 20.00Нинџе –ратници из сенке 21.00Ратници 22.00Пројекат Мендела 23.00Барак Обама –велика очекивања 00.00Тајм тим година XII 01.00Ловци на митове

08.04 Кинотека -циклус класичног вестерна:Крвави покер, филм 09.44 Тата мата,док.серија 10.15 Кућни љубимци 11.03 Нормалан живот 12.00 Дневник 1 12.35 Ветерани мира 13.20 Духовни изазови 13.50 Призма 14.36 Еко зона 15.06 Репортери 16.04 Супер паметне животиње, док.филм 17.18 Културна баштина 17.34 Ај реци једну 18.05 Лепом нашом 19.10 Тема дана 19.30 Дневник 20.15 До последњег збора 22.05 Дневник 3 22.45 Буденброкови 00.19 Филмски маратхон:Посебан третман,филм 01.48 Филмски маратхон:Крвави покер,филм 03.35 Супер паметне животиње, док.филм

07.26 07.38 08.53 09.23 09.50 11.26 12.53 14.20 15.53 16.24 17.55 19.11 19.39 20.10 21.02 21.38 23.03 23.54 00.38 01.30

ЕмилиВотсон

Животисмрт ПитераСелерса

Адаптација књиге Роџера Луис а о глумцу најбоље упамћеном по улози инспектора Клузоа у филмовима о ПинкПантеру.Професионалнииличниживотглумцаикомичара Питера Селерса био је буран. Како је његова филмскаславарасла,почео једагубисвојидентитетида се поистовећује са својим филмским улогама, доводећи у питање себе као особу, уз сталну потребу да његов рад буде прихваћен. Та сумњаусебеманифестоваласе као бес и као нешто што су многи сматрали охолошћу. Његови лични односи су се погоршавалипоштојестално користио улоге како би прикриосвојепроблеме... Улоге: Џефри Раш, ШарлизТерон,ЕмилиВотсон Режија:СтивенХопкинс (Синеманија,20.00) 08.00ЗавераРозвел 09.30Путокосветаза80дана 10.30Црнастрела 12.00Силомстрипер 14.00ЖанделаФонтен 16.00Звездељубави 18.00Књигаоџунгли2 20.00ЖивотисмртПитера Селерса 22.00Америчкадивота 00.00Еротскифилм 01.00Еротскифилм

08.00 09.40 12.10 14.00 15.00 15.55 16.50 19.35 20.05 21.00 22.50 23.50 00.45 01.15

Богобојажљиве намигуше Приватна пракса Очајне домаћице Судије за стил Увод у анатомију Тело је доказ Џордан Нова девојка Освета ЕдТВ Сексуално васпитање Једном давно Нова девојка Богобојажљиве намигуше

Матковачудовишта Мерлин3 Мала ТВ Телетабиси Бакина чаробна наруквица, филм Тајно друштво холивудских мама,филм Под звездама,филм Ремек-дело или злодело 1, док.серија Позитивно СевдахуЛисинском,снимак концерта Ватерполо-Јадранскалига: Младост-Југ,пренос полуфинала МагазинЛП Путовањеједноггурмана ИгратисеБога,филм Патојефантастично! Али Џи у парламенту,филм 27.музички бијенале Загреб Звездана врата Капри Мућке

07.30НапуштајућиЛасВегас 09.30БилиЕлиот 11.30 БраћаБлуз2000 13.40ПодморницаУ-571 15.40Пијаниста 18.10Разгледницеизпакла 20.10Симпатико 22.10Уљези 00.00Еротскифилм 01.05Еротскифилм

Симпатико Пошто је извео савршену превару на коњским тркама, Виничасти својудевојкуРоузисаделомдобитка.Ствари, међутим, крећу наопако поштоРоузибежисаВинијевим најбољим пријатељем и саучесником у превари, Картером, и наравно са новцем. Двадесет година касније, Винипроналазииздајникеикрећедарашчишћаварачуне. Улоге: Ник Нолти, Џеф Бриџис, Шерон Стоун, КетринКинер,АлбертФини Режија:МетјуВаркус (ТВ1000,20.10)

08.00 10.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.30 00.30 01.30

Убиства у Мидсамеру Краљевски болесници Филм:Битка за Лос Анђелес Филм:Љубав заувек Филм:Ајкула 3 Филм:Шакал Добра жена Скандал Филм:Све о Адаму

Зачарана Злакраљицапротералепу принцезуЖизелизњеногчаробногсветауонајстварани и сурови Њујорка. Запрепаштена да живот не функцио- нише попут бајке, Жизел покушава да се прилагоди светукојемтребамаловишелепотеидоброте… Улоге: Ејми Адамс, Патрик Демпси, Сузан Сарандон Режија:КевинЛима (РТЛ,20.00)

ЕјмиАдамс 07.45Аладин 08.35ТимониПумба 09.20ЗвончицаиизгубљеноблагоТВпремијера,филм 10.55СуперпасАндердог-ТВ премијера,филм 12.30ХигхСцхоолМусицал3: Матуранти-ТВпремијера, филм 14.45Дадиља:Невољеурају-ТВ премијера,филм 16.35Шашавипетак,филм 18.30РТЛДанас 19.10Галилео 20.00Зачарана-ТВпремијера, филм 22.00Принцезинидневници2: Краљевскезаруке,филм 00.15Лудавожња,филм 02.05Астрошоу

07.15 08.10 09.05 09.55 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.55

Петабрзина Мегаградитељи Моћнибродови Темељиметропола Врхунскоградитељство Темељиметропола Рестаурацијакласичних аутомобила Брзиигласни Генералка2012 Разоткривањемитова Какосеправи? Трагомаукција Заборављенипртљагна аукцији Арго:Штасезаистадогодило Смртнаказна-Последња24 сата ЕлитнаполицијаКриса Рајана Трагомаукција

Арго:Штасе заистадогодило

ШеронСтоун

07.30 Осамнаестианђео 09.00 ЛегендаоБучуиСанденсу 10.30 Ватрениобрачун:Правдаза једног 12.00 Аполо13 14.00 Скорожена 15.30 Очајничкопутовање:Прича АлисонВилкокс 17.00 Неколикодобрихљуди 19.00 Некадисад 20.00 ОсињегнездоПатрише Корнвел 22.00 Усамљенабелажена2 00.00 Скорожена 01.30 Очајничкопутовање:Прича АлисонВилкокс

Филм „Арго” Бена Афлека приказује покушаје америчке обавештајнеслужбедаспасе шесторо Американаца током талачке кризе у Ирану 1978. године. Филм је добио Оскаразанабољифилм,азаснован је на стварним догађајима. Али, шта се заиста догодилотокомовеоперације? (Дискавери,22.00)

08.30 08.45 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.45 20.30 22.30 00.30

Фитнес Тенис Дизање тегова Дизање тегова Бициклизам Тенис Тенис Коњички спорт Дизање тегова Дизање тегова Борилачки спорт Дизање тегова

Veseleu~iteqice uintimnomsalonu Dugosam]osi}amoraonagovaratidamepo~itaosamdajevilapodignuta1929,inspiriravedeusvojzavi~aj,alijeonjetoupornoodbinajepari{komarhitekturomtogvremena,aprjao,izgovaraju}isesvakiputnasvojustarosti vivlasnicibilisustanovitidoktor@ivadikrhko, ozbiqno naru{eno zdravqe. A onda se u novi}iwegovasupruga.Jo{senavodidajeto proqe}e2008.iznenadapredomislioinajavio bio „prvi prodor zapadnog aristokratskog `imizajedni~kiizletuwegovzapadnopomoravski votaupredratnojbawi”,takodajetavila„ubrzavi~aj. Ta me vijest, razumije se, jako obradozo postala mesto sastanka poznatih qudi tog vala, ali Dobrica ne bi bio to {to jest kad vremena iz cele Evrope”. Eto, u takvom je burugodno ne bi spojio s korisnim. U Trsteniku, `ujskom ambijentu ]osi} pisao svoj roman s gradi}u u neposrednoj blizini wegova rodnog partizanskom tematikom, tj. prvu romanesknu selaVelikeDrenove,odr`avanisu25.kwi`evkritikusocijalisti~kerevolucijeuTitovojJuni susreti „Savremena srpska proza” pa se negoslaviji! tkozgodnodosjetiodatajjubilejbudeposve}en upravo wemu i wegovu obimnom kwi`evnom stvarala{tvu. Potomsmosmorazradiliplancijeleoperacije. Prvo }u u zapadno Pomoravqe ja sam, kao izvidnica. On mi je odredio i tamo{we doma}ine.Nadvadvadanaodsest}uuhotelu„Breza”uVrwa~kojBawi,gderedovitoodsjedai]osi}kadideuzavi~aj.Aonda}emouwegovumoravsku „pradomovinu” svi zajedno, on, wegova k}erkaAna,ija. U hotelu je bila pove}a gu`va jer se u wemu odr`avaonekisimpozij.Tema–suzbijawekorova. Malo sam ostao razo~aran samim smje{tajem.Hotelsamposebiizgledaimpozantno(mislim – izvana), ali su sobe skroz patinaste i oronule.Svejezrelozaozbiqnijerenovirawe. Pogledao sam na kartu Srbije i odmah uo~io dajezapadnoPomoravqemnogobli`eKosovui Metohijinego{tosammislio.Pomisliosam:i timesemo`ebaremdonekleobjasnitiza{toje Dobricabiotolikosenzibiliziranzatzv.koU vilu „Kopaonik” i Tito voleo da svra}a sovskopitawe.Kosovskasedramaodvijala,takore}i,uwegovuneposrednomsusjedstvu. Va`nu ulogu u spisateqskoj karijeri ]osi}a Bo{kuRu|in~aninu(autordvijekwigeo]osiimaiVila„Kopaonik„,danasjedanodatraktiv}u: „Zav i~ aj i Prer ov o Dob ric e ]os i} a” i nijihreprezentativnihobjekataSrbije.Uwojje „Dnevnik bawskih razgovora”) je Dobrica dao ]osi}pisaotre}ukwigusvojih„Deoba”,uvrizadatak da mi poka`e sve znamenitije ku}e u jeme kad je, kako mi je to Ru|in~anin s blagim Vrwa~kojBawiukojimajeonboraviokadjepiprizvucimaironijenapomenuo,„jo{biouqubasao svoje rane romane. U Vili „Dalibor„ je od visTitom”.Aisamje,Titoznaonavra}atiutu 1962. do 1965. pisao „Bajku”. Simpati~na „klavilukadjeposje}ivaoovajkraj. si~no moravska, srbijanska gradska ku}a, ali Ostaosamzabezeknut~iwenicomukakvimje primitivna”–kakomijeDobricaopisao. sve rasko{nim zdawima Dobrica pisao svoje –Tojebilaku}anekog^eha–objasniomije– romane.Ikolikojetubioma`enipa`en–kaili ~oveka o`ewenog ^eko od lokalnih vlasti, u hiwom. On je pod okupa~ijem su vlasni{tvu te Ostao sam zabezeknut videv{i u cijom nestao; je li pogivileformalnobile,takakvim je sve rasko{nim zdawima koisamedr`ave,kojaje, nuoilinanekidrugina~in stradao – ne znam, Vrwa~ke bawe Dobrica pisao svoje pretpostavqam, wihovo onda je postala vlasniodr` av aw e fin anc ir arane romane. bio je od vlasti {tvo op{tine, koja ju je la.Pomisliosam:tosve ma`en i pa`en, a protiv svih tih izdala meni, za pisawe imati i onda se protiv bla go de ti se po bu ni ti mo gao sa mo mogromana. sveg a tog a pob un it i i jako depresivan ~ovek ]osi}jeutojvili,pitih se blagodati jednom {u}i „Bajku”, `ivio tri zauvijek odre}i – to je godine. Dvadesetak dana u mjesecu boravio bi doistamogaou~initisamojakodepresivan~otu,apreostalihdesetakuBeogradu.Itakonavjekkojemse`ivotve}totalnobioogadio. izmjence.TijekompisawaromanatolikojezavoMnogovremena]osi}jeprovodiouapartmanliobawudajepo~eorazmi{qatiotomedaseu skomnasequ„Borjak”.Ru|in~aninmijerekaoda wu zauvijek preseli i u woj sagradi svoju ku}u. je tu, kao VIP osoba, imao svoj intimni salon, Zamisaojebilavrloozbiqna,alijepropalaiz gdesugaposje}ivalinajboqiprijateqiAntonigotovoprozai~nograzloga. jeIsakovi},OskarDavi~oidrugi.Upitaosam –Ve}sam–ispri~aomije]osi}–kupioplac, Ru|in~anina je li ]osi} u wemu primao i one aliondasudo{leteprokleteradio-stanicei druge posjete. Zakolutao je o~ima i odgovorio glasna pseudofolk muzika s tim stra{nim pepotvrdno, ali uz molbu da to zadr`im za sebe va~icama,kojajetudivnu,zelenu{koqkuispod jerbiseDobrica,ka`e,mogaonaqutiti. Go~aupropastila. – Znate – rekao mi je Ru|in~anin u najve}em Sqede}agra|evinakojumijeRu|in~aninpopovjerewu–Dobricasenajvi{epalionau~itekazaojenekada{wa„Vila@ivadinovi}„,danas qice! preu r e| en a u hot el „Vil a Aleks and ar” bez Osobno,moguzamisliti(akojetodoistabipremca najluksuzniji i najskupqi hotel u Bawi. lotako)kakosusetekonepalilenawega.Bio ]osi}jeuwojpisaodebitantskiroman„Daleko jeto,nasvojna~in,sladak`ivot–aliDobrica jesunce”.Nainternetstranicamaop{tineprojeimaopetqedaseiprotivwegapobuni.

KwiguDarkaHudelista„MOJBEOGRADSKIDNEVNIK (SusretiirazgovorisDobricom]osi}em2006–2011),uizdawuzagreba~kog „Profila”,mo`etenabavitiusvimboqimsrpskimkwi`arama. Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik”. " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{tare­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GeneralnidirektorDu{anVlaovi} (480-6802).GlavniiodgovorniurednikAleksandar\ivuqskij (480-6813). Ure|ujeredakcijskikolegijum: NadaVujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), MiroslavStaji}(pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),DejanUro{evi}(ekonomija480-6859), Vlada@ivkovi} (desk,no}niurednik480-6819),AleksandarSavanovi}(novosadskahronika,528-765,faks6621-831), NinaPopov-Briza (kultura480-6881),SvetlanaMarkovi} (vojvo|anskahronika480-6837), VesnaSavi} (svet480-6885),\or|ePisarev (dru{tvo480-6815),Mi{koLazovi}(reporta`eifeqton480-6857), BranislavPuno{evac(sport480-6830), JovanRadosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), IvanaVujanov(revijalnaizdawa480-6822),Slobodan[u{wevi} (foto480-6884), BrankoVu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), NedeqkaKlincov(tehni~kiurednici480-6820), ZlatkoAmbri{ak (Slu`baprodaje480-6850), SvetozarKaranovi} (Oglasnisektor480-68-68),FilipGligorovi}(Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa:Politika[tamparijad.o.o. @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik"jeodlikovanOrdenombratstvaijedinstvasazlatnimvencem " iOrdenomradasazlatnimvencem


20

^ITUQE l POMENI

subota 13. april 2013.

Posledwi pozdrav

POMEN

Posledwi pozdrav sestri

GODI[WI POMEN

Miletu Reqi}u

S tugom i bolom obave{tavamo ro|ake i prijateqe da u 11 ~asova, 13. aprila, na grobqu u Gospo|incima dajemo ~etrdesetodnevni pomen

Pavini i Rajkovi drugovi iz Dauna. 72832

DVOGODI[WI POMEN

Vukosava Vlalukin

Dragica \eri}

Leli

ro|. Qubi{i} Ne umiru nikada oni, koji zauvek ostaju u na{im se}awima i srcima.

Sestre Olgica, Julka, brat Slavko sa porodicama.

Biqa, Branka i Zlata.

72851

Nedostaje{ nam svakog trenutka, minuta, PETKA, ali tvojoj dru`bi iz se}awa ne}e{ nikad nestati.

Posledwi pozdrav

ro|. Ivkov iz ^uruga

Tvoja plemenitost i nesebi~na qubav koju si nam dala u~inili su da bude{ svaki dan u na{im mislima i srcima. Mnogo nam nedostaje{. Tvoji najmiliji: Daca, Qubi{a, Bojan i Goca.

72845

Drenki Mali}

1954 - 2012. iz \ur|eva

Slavoqubu Kqe{tanu Se}awe ne bledi, bol ostaje, a tuga je sve ve}a znaju}i da vi{e nisi sa onima koji te najvi{e vole. Tvoji najmiliji: mama Kristina, supruga Dana, sestra Slavica sa porodicom i sestri~ina Jasna sa porodicom. 72856

72825

SE]AWE

TU@NO SE]AWE na na{e po{tovane roditeqe.

Draga mama i maj~ice, zauvek }e{ ostati u na{im mislima. S qubavqu i po{tovawem ~uvamo te od zaborava.

Zorka Peri}

Zoranu Miqkovi}u Tvoji najmiliji: suprug Radivoj, }erke Dragica i Jecka i sin Mile sa porodicama.

Lela od kolega sa Crpne stanice.

72878

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga majka, supruga i baka

Zaga Pavlovi} Sahrana je danas, 13. 4. 2013. godine, u 13 ~asova, na grobqu u @abqu. O`alo{}ena porodica: suprug Cvijo, sin Nova, }erka Zorica, zet Goran i unuci Milo{ i Teodora.

522-P

GODI[WI POMEN

1944 - 2012. Pro{lo je godinu dana od smrti na{eg dragog oca, supruga, dede.

Zagi Pavlovi}

Radovan A}imovi} A}im

Radovan A}imovi} A}im

Gulit i Kok{i.

Posledwi bratu

pozdrav

Zauvek u srcu „D�.

72826

72827

dragom

Posledwi pozdrav na{em dragom kolegi i igra~u

Milanu Reqi}u

Aleksandru Kozlini

od kom{ija sa ulaza Bate Brki}a 12.

72873

72881

72855

72848

dragom

Posledwi pozdrav dragom ujaku

dragom

Posledwi pozdrav cewenom kom{iji

od sestre Slavke i sestri}a Miroslava Mari}a. 72883

Nikoli Rodi}u od sestri~ine Mare Vukoti} sa porodicom.

72884

Uspomenu na wih ~uvaju: sin Pavle i }erka Natalija sa porodicama. 72833

Posledwi bratu

pozdrav

Milanu Reqi}u od sestre Slavke Erceg sa porodicom.

72844

Danilka Bok{i} ro|. Stoji}, 1918.

Zahvaqujemo se svima koji su prisustvom, ili telegramom doprineli da mama dostojanstveno ode u ve~nost. ^etrdesetodnevni pomen odr`a}e se u nedequ, 14. 4. 2013. godine, u 11.30 ~asova, u Pravoslavnoj crkvi u \ur|evu. Mama, u na{im si mislima, nedostaje{ ... Zahvalne i tu`ne k}eri Jelena Avramov i Zora Geri} sa porodicama. 72877

Posledwi pozdrav dragom kumu i prijatequ

Aci Kozlini

od: brata Jovana, sinovaca Dejana, Bojana, snahe Dragane i unuka Danila.

Nikoli Rodi}u

Male{ev

POMEN

od: unuke Teodore, k}erke Zorice i zeta Gorana.

Posledwi pozdrav bratu i ujaku

Bo{ko 1995 - 2013.

72821

1983 - 2012.

72882

Miroslavi Ogrizovi}

Stevka ro|. Erdeqan 2011 - 2013.

Godina je pro{la ali tuga i bol za tobom nikad ne}e.

Porodice: Nemet i \uki}.

Posledwi pozdrav

Tvoji: brat ^edo, brati~ina Brankica, zet Goran i unuk Nemawa.

72857

Nemet Jano{

72872

Posledwi pozdrav dragoj baki, mami i ta{ti

Tvoji drugari: Vladimir, Gorica, Marela, Sa{ka, Quba, Zvezdana, Sne`ana, Ajan, Ana, Tawa, Goca i Giga.

Nikada ne}emo zaboraviti tvoju toplinu i veliko srce koje si svima pru`ala. Mnogo nam nedostaje{, voqena tetka.

Veterani: Barbari}, Lemi}, Tojagi}, Brzi}, Vratwan, [u{i}, Vla{ki, Gavanski, Pirmajer i Arok.

od porodice Mamutovi}.

72831

U subotu, 13. aprila 2013. dajemo ~etrdeset dana od prerane smrti moje majke, ta{te i bake

PETOGODI[WI POMEN

Mihajlo Glu{ac

Zdenku Drempeti}u

18. 4. 2008 - 18. 4. 2013.

od stanara Ka}e Dejanovi} br. 28. 72860

Voqeni nikada ne umiru. Znamo da Ti sve to dobro zna{, jer si uvek tu... oko nas... Tvoji: Marica, Lela, Mima, Tawa i \ole. 72871

Smiqe Da~i} 6. 8. 1948 - 11. 3. 2013. Ve~no o`alo{}eni: }erka Jelica, zet Dragan, unuka Tatjana i unuk Damir. 72874


^ITUQE l POMENI DESETOGODI[WI POMEN

SE]AWE

POMEN Dana, 13. 4. 2013. godine, u 10 ~asova, na Alma{kom grobqu u Novom Sadu, obele`i}emo godi{wi pomen mog dragog supruga

Slavoqub Savi}

Milovan Brankov Navr{ava se deset godina od kada nije sa nama moj tata.

Supruga Jelica, sin Predrag i }erka Tawa sa porodicama.

S ponosom te ~uvam od zaborava.

72839

72852

Tvoja }erka Gorica sa porodicom.

SE]AWE

POMEN

13. 4. 2004 - 13. 4. 2013.

Vreme prolazi, ali ne mo`e izbrisati tugu i bol za na{om predragom

Mnogo nam nedostaje{. Tvoji: sestre Julka, Verica, Jelica i Vida, bra}a Milan, Ilija i Branislav sa porodicama.

Borivoja Atanackova

72870

Katica Nikoli} Kaja

ro|. Tapavica

POMEN

Tvoji: Milo{ i Jasmina.

72842

Obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je na{a majka, baka i prabaka preminula u 86. godini.

Tu`nim srcem obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{ voqena

Po~ivaj u miru!

72172

Zorka Peri} Pro{lo je tu`nih godinu dana od kada nisi sa nama. Uspomena na tebe traja}e dok je i nas samih. Volimo te i nikada te ne}emo zaboraviti.

Pre {est godina si oti{la zauvek. Ostala je tuga, bol i ve~no se}awe na tebe. Suprug \or|e, }erka Svetlana, unuke Jelena i Milica i zet Milan.

72849

72725

Zorka Peri}

13. 4. 2005 - 13. 4. 2013.

Dok god `ivimo i ti }e{ `iveti sa nama. S qubavqu ~uvamo uspomenu na tebe. Volimo te tetka Zoro.

72802

Marija @agar Sahrana }e se obaviti na Gradskom grobqu u Novom Sadu, u subotu, 13. 4. 2013. godine, u 15 ~asova. O`alo{}ena porodica.

POMEN

Sahrana je 15. 4. 2013. u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Dimitrije Va{~i} iz Novog Be~eja

Pomen }emo odr`ati danas, u 11 ~asova, na Novobe~ejskom grobqu. Zauvek }e{ biti deo na{ih misli, du{e i srca. Zahvaqujemo svima koji su tu`ne trenutke delili sa nama. O`alo{}eni: supruga Milena, porodice: Va{~i}, Boberi} i Gar~ev.

72722

Milan Yombi} Vreme koje ne donosi zaborav, samo nas u~i da s wim `ivimo i bez tebe idemo daqe.

1938 - 2013.

GODI[WI POMEN Danas, 13. aprila 2013. godine, u 11 ~asova, obele`i}emo pomen i osve{tawe spomenika na{oj miloj mami, kao i pet godina na{em babi.

Porodice Yombi} i Vi{wi~ar.

O`alo{}ena porodica.

72867

Posledwi pozdrav dragom suprugu, ocu, bratu, striki i deveru

POMEN U nedequ, 14. 4. 2013. je {est nedeqa od kada nije sa nama na{ dragi suprug, otac, deda i pradeda

Tvoji najmiliji.

Porodica Milutinov.

Du{anka Poznanovi}

ro|. Vajagi}

S ponosom se se}amo na{e dobre mame, k}erke, sestre i voqene Goge.

1948 - 2012.

iz Titela

Vreme prolazi, se}awe i qubav ostaju.

Gordanom ^alijom

72780

Wegova supruga Jovanka.

Nada Vlaji}

IN MEMORIAM 14. 4. 2010 - 14. 4. 2013.

ro|. Pani}

Se}awa ne blede, tuga ostaje.

2007 - 2013.

JEDNOGODI[WI POMEN na{oj voqenoj sestri

72861

3

72720

Nikola Milo{evi}

Danas je 40 tu`nih dana od kako nije sa nama moja supruga

Dana, 17. 4. 2013. godine navr{ava se 14 godina od kako nisi sa nama. Znao si koliko si bio voqen, ali ne zna{ koliko nam nedostaje{.

POMEN

Qubica

i

2012 - 2013.

Milo{ 2008 - 2013.

Miladinov

Godina pro|e, i pet godina pro|e, ali bol za Vama, nikada ne}e. Va{a deca: Ana, Arsen, Gordana i Zoran sa porodicama.

Tvoja supruga sa porodicom.

72701

72796

Savi Gajinovu 1953 - 2013.

Mila Pauni}

SE]AWE na drage roditeqe.

Pero Savi} 2003 - 2013.

Po~ivaj u miru.

21

Danici Dovijarov

iz Gardinovaca

Uspomenu na tebe ~uvamo u na{im srcima.

subota 13. april 2013.

Supruga Bosa, k}i Nata{a, brat Rada sa porodicom i brat Mladen.

Nisu te zaboravili: supruga Zorica, svastika Desa i Milorad sa porodicom i oni koji ti dolaze na grob.

72824

72858

Dana, 17. 4. 2013. godine odr`a}e se ~etrdesetodnevni pomen na Ni{kom gradskom grobqu na{em dragom

Vreme tako brzo prolazi a tuga i praznina ve~no ostaju u na{im srcima za tobom majko na{a

ro|. Vrba{ki

JEDNOGODI[WI POMEN

U 11 ~asova }emo iza}i do grobnog mesta, posuti cve}em i zaliti suzama.

Danas se navr{ava godinu dana od kada nas je napustila na{a draga i voqena mama

Suprug @ika. 72748

\oka Boto{ki 14. 4. 1995 - 14. 4. 2013.

POMEN na{em voqenom

Danica Dovijarov ro|. Pani}

Reqi Bukovi~aninu

Jelica Boto{ki Dragica Kozarev

Dani prolaze, ali bol ostaje, nikada te ne}emo zaboraviti, zauvek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: supruga Savka, sinovi Miroslav i Miodrag, snaje, unuke i praunuka.

Ve~no o`alo{}ene: tvoje }erke, Danica, Marica i Qiqa sa porodicama.

72761

72859

8. 5. 1995 - 8. 5. 2013. iz Ka}a Neka vas u ve~nom miru prati na{a qubav.

Miletu Stani}u Pro{lo je {est meseci od na{eg rastanka, a vreme nije umawilo bol, tugu i prazninu u na{im srcima.

Va{i najmiliji: Vukica, Qubica i \u|a sa porodicama.

Vole te tvoji najmiliji.

72782

72734

Se}awe na tebe je stalno i {to vreme vi{e prolazi tuga i bol su ja~i, jer tugu ne merimo re~ima, suzama i vremenom, ve} prazninom koja se usadila u na{im srcima, zauvek. Neka te An|eli ~uvaju. Tvoji: suprug Milan, sin Miroslav, }erke Verica i Miroslavka sa porodicom. 72678


22

^ituqe l pomeni

subota 13. april 2013.

Sre}o na{a, pet je godina od kako nisi sa nama.

Tatjana Vitomirovi}

Dana, 13. 4. 2013. u 10.30 ~asova, na Veterni~kom grobqu, }emo obele`iti pomen na{im dragim roditeqima

Milevi

ro|. Markovi} 2008 - 2013.

Sve ti{e i ti{e podnosimo dane, ovaj vidik sunca i magle i ki{e. Prolaze aprili i suze se liju, {to mi nismo ono {to smo nekad bili. Mama Qiqa, tata @are, brat Marko i baka Zaga.

Vojinu

11. 11. 1931 - 5. 11. 2012. 20. 8. 1929 - 14. 4. 1993.

Yida S qubavqu i po{tovawem, ve~no o`alo{}eni: sinovi Mladen i Du{an i k}i Sofija sa porodicama. 72690

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{em dragom suprugu, ocu i dedi

Danas se navr{ava godina od kada nije sa nama na{a draga

Tatjani Vitomirovi} 13. 4. 2008 - 13. 4. 2013. Mi ose}amo du{u na{u i wenu, na{e du{e ve~no stoje na jednom osmehu, na jednom prostoru, dalekom vremenu, koje katkad stupa i {ap}e utehu. Voqeni se ne rastaju znaj, uvek u na{im srcima, tvoji: teja, te~a, baka, deka, Miki i Duki.

Sajka Mihajlovi}

Po dobrom }emo te pamtiti, s ponosom pomiwati, ~uvati od zaborava i ve~no voleti. Supruga Du{ica, sinovi Goran i Darko sa porodicom.

Spokojno spavaj svoj ve~ni san, a mi }emo najlep{e uspomene na tebe ~uvati u na{im srcima. Brat Tomislav sa porodicom.

Bratu, deveru, sestri}u

stricu

Pro{lo je ~etrnaest tu`nih i te{kih godina, od kada nije sa nama na{a

12. 11. 2012 - 18. 4. 2013.

ro|. Lepir 1934 - 2012.

Voli te tvoja Mica. Pomen }e se odr`ati 18. 4. 2013. godine, u 11 ~asova, u Sremskim Karlovcima na ^eratskom grobqu.

72658

Tvoj suprug Tomislav [etka.

Dragi Vule, na{a qubav prema tebi je ve~na. Mnogo nam nedostaje{. Uvek }emo te voleti i nositi u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Nada, sinovi Branislav i Goran, snaje i unuci. SE]AWE

POMEN

Radojka [etka ro|. Lepir Postoji qubav koju smrt ne prekida i tuga koju vreme ne le~i. Tvoji: unuci Nemawa i Milo{ Randeq i sestri~ina Stajka. 72677

2010 - 2013. Uvek si nam u mislima. Tugujemo i `alimo za tobom. Porodica: supruga, sin, }erka, unuka i unuk.

JEDNOGODI[WI POMEN

1983 - 2012. Zauvek }e{ ostati u na{im srcima jer ti postoji{, traje{ kroz najlep{e uspomene koje bolno podse}aju na sve {to smo sa tobom izgubili. Mama Mira, tata Dragan, sestra Biqana, sestri} Mateja i devojka Slavica. 72547

Danas, 13. 4. 2013. godine, u 11 sati, na grobqu u Rumenki, dajemo ~etrdesetodnevni pomen na{oj dragoj i voqenoj supruzi, majci, svekrvi i baki

^eda Kanazir

Zorica Dobre

Vitomirki Despotov

iz [ajka{a

Mila moja porodico, jako mi nedostajete. Zorice, dete moje najdra`e, da si bilo gde na svetu javila bi se majci, ali sa tog puta gde si otputovala zauvek, nikada ne}u ~uti tvoj glas. Tu je prevelika tuga. Qubi te tvoja majka.

Pro{lo je trideset godina od kako si nas napustio, ali tvoj dobri lik nikad ne}e zaboraviti sin Stevan i unuka Jasmina Novakov.

15. 4. 2010 - 15. 4. 2013.

Mladen ^anadanovi} Mla|a

Jovan Popovi}

Parastos je danas u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Sa nama je. Svakog dana. Sne`ana, Jovana, Milica i Isidora. 72779

Vreme prolazi, a bol u srcu i du{i ostaje. Nikada ne}emo zaboraviti tvoju qubav i dobrotu. Ve~no }e{ `iveti u na{im mislima i srcu. Suprug Panta sa porodicom.

72669

POMEN

[ESTOMESE^NI POMEN

ro|. Govor~in

72559

72656

72676

GODI[WI POMEN

Qubomir Stankovi}

72641

dipl. in`. elektronike

odr`a}emo danas, 13. 4. 2013. godine, u 10.30 ~asova na grobqu u ^eneju.

POMEN

Radovan A}imovi} Bato

Vuka{in Milo{evi}

18. 4. 2008 - 18. 4. 2013.

Radojki [etki

72618

72558

Dana, 14. 4. 2013. godine navr{avaju se 2 godine od kada nas je napustio na{ voqeni

POMEN

72705

GODI[WI POMEN

Tvoje tetke Jelena i Slavna sa porodicama Ristovski i Antunovi}.

72805

Dragi Bo`o moj, i ti ode na put bez povratka, jako mi nedostaje{. Sudbina je neumoqiva. Sada si sa na{om Zoricom. Da}e Gospod da i ja budem sa vama.

Se}aju Te se Tvoji najmiliji.

Zauvek }e{ biti u na{im srcima i mislima.

72673

Bo`o Dobre Slobodanka Nedeqkovi}

i

sedmodnevni pomen od: Tihomira, Dragice, Biqane, Bojane i tetke Doste.

72730

SE]AWE

Preminuo je 13. 4. 2012. u Australiji.

72778

Mirku Guslovu

ro|. Zirojevi}

na{em dragom i voqenom sestri}u.

Mihajlo - Mikica Maqik

Borisavu - Bati Gavrilovi}u

72731

Tejinoj du{ici

JEDNOGODI[WI POMEN

Pro{le su tri godine od kada nisi sa nama. Uvek }e{ biti u na{im srcima. Supruga Anka, sin Nikola i }erka Mirjana sa porodicama. 72695

JEDNOGODI[WI POMEN dragoj i nikad zaboravqenoj supruzi

Milevi ]uk }e se odr`ati danas, 13. 4. 2013. godine, na grobqu u Stepanovi}evu. Zauvek }e{ biti u mom srcu i mojim mislima! Tvoj Mile. 72768


OGLASI l ^ITUQE Posledwi pozdrav te~i

Posledwi pozdrav na{em dragom sestri}u, bratu, stricu i deveru

subota 13. april 2013.

Sa neizmernom tugom i bolom obave{tavamo porodicu i prijateqe da nas je napustio na{ voqeni brat, dever i stric

Iskreno `alimo za gubitkom dragog kom{ije

Qubo Panti}

Nikole Rodi}a

23

Nikoli Tvoju dobrotu i vedar duh ve~no }emo ~uvati u na{im srcima i mislima

Qubi Panti}u

Zora i Milo{ Paji} sa porodicom.

od porodice Jerkovi}.

72841

72897

1971- 2013. Sahrana je danas, 13. 4. 2013. godine, u 16.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

POMEN

Posledwi pozdrav

O`alo{}ena porodica: brat Kosta, snaja Jasmina sa decom Nemawom i Branislavom.

Vladimir Kerkez

Nikoli Rodi}u od: brat Gojka i snaje Mire, brati~ine Maje sa porodicom i brata Miloja.

Iako ve} 4 godine nisi sa nama, zauvek }e{ `iveti u na{im mislima i srcima.

pozdrav

dragom

Iskreno sau~e{}e porodici.

72896

72876

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo u nedequ, 14. 4. 2013. godine, u 11.30 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu obele`iti ~etrdesetodnevni pomen na{oj dragoj

S qubavqu tvoji: Rozalija, Svetlana, Aleksandar, Nina i Nera.

72836

Posledwi prijatequ

~iji }e vedar lik, osmeh i topla re~, ostati u srcima stanara zgrade \. Magara{evi}a 4.

72887

Posledwi priki

pozdrav

dragom

Dragici \eri} S po{tovawem, qubavqu i tugom }erka Violeta sa porodicom. 72888

Nikoli Rodi}u

Nikoli Rodi}u

Po~ivaj u miru. @ika, \u|a i Vesna sa porodicom.

od prijateqa Radisava Slavujevi}a sa suprugom.

72892

72840

Nikola Rodi}

3

1943 - 2013.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 65. godini preminuo na{ dragi

Posledwi pozdrav najboqem ocu i dedi na svetu. Hvala ti za svu tvoju qubav, pa`wu i brigu. Ponosne smo {to si bio na{ otac i deda. Volimo te. Tvoje: Slavka i Marijana. 72835

Igwatije Milutinovi} 1947 - 2013.

Posledwi pozdrav

Sahrana }e se obaviti u ponedeqak, 15. 4. 2013. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ene porodice Milutinovi} i Simi}. 72898

Dana, 17. aprila navr{ava se {est godina od kad je preminuo na{ plemeniti otac, suprug, deda i svekar

Zokiju

IZDAJEM dvosoban name{ten stan, 60m2, na Bulevaru oslobo|ewa, kod stadiona „Vojvodine�, cena dogovor. Telefon 062/572-351. 72709 IZDAJEM, nename{ten trosoban stan, novogradwa, Klisa. Telefon 064/888-4644. 72818

od porodice Cviji}.

TRA@IM u zakup name{ten jednosoban ili jednoiposoban stan, kvart od Izvr{nog ve}a do Dunava. Telefon 063/500-627. 72672

Nikola Rodi} 1943 - 2013.

Sa tugom i `alo{}u obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }e se sahrana na{eg voqenog odr`ati u Ba~kom Jarku, u subotu, 13. 4. 2013. godine, u 13 ~asova.

Vladimir Vukobratovi} 1934 - 2007. Sa velikom tugom, ali po{tovawem i qubavqu ~uvamo uspomenu na wegovu plemenitost i dobrotu.

O`alo{}eni: supruga Marica, }erka Slavka, unuka Marijana i zet Mladen.

Porodica. 72894

72834

72846

PRODAJEM sre|en dvosoban odmah useqiv stan u Ulici Kraqevi}a Marka 13, na drugom spratu, 70m2, Novi Sad. Telefon 063/7525-687. 72593


24

subota 13. april 2013.

FRU[KA GORA - Staro selo, placevi: 1700, 3400, 5100, 6800m2, 8 km od grada, put, struja, izvor na placu. Telefon: 069/18-26-726. 72098 PLAC na Tranyamentu - Petrovaradin, pribli`no 27 ari. Mogu}e deliti na dva. Dozvoqena gradwa. Telefon 064/22-87731. 71764 STANOVE, ku}e, vile, vikendice, placeve, lokale, lokaciju za zgradu - 1, vlasnik kupujem. Po treb ni sta no vi za iz da va we. Te le fo ni: 6621-797, 6215-260, 063/598-463. 72862 POTREBNA gra|evinska parcela za izgradwu naseqa kao Lipov gaj, uve}anog za: bazen, market, {kolu, ambulantu, stadion. Telefoni: 021/6621-797, 021/6215-260, 063/598-463. 72865 RUMENKA: ku}a dva trosobna stana, dve gara`e, lokal, odli~no gra|ena, prodajem - mewam za stan Novi Sad. Telefoni: 021/6215-260, 021/6621-797, 063/598463. 72863 PETROVARADIN: dva placa hitno prodajem za 7000 i 8000E, voda, struja, gas u blizini. Telefoni: 021/451-472 i 062/973-2260. 72864

PRODAJEM lokal 70m2, ugao Bra}e Drowak i An|e Rankovi}, dva ulaza, mogu}nost galerije, visina 5m, potpuno nov. Telefon 064/88-88-102. 72749

KUPUJEM sve vrste vozila, maksimalno pla}am. Isplata odmah. Telefon 064/27-69-638. 72179

KUPUJEM klime: nove i polovne, ispravne i neispravne. Telefoni: 065/4444383, 062/9732260, 021/6215260. 72868

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 72771

KUPUJEM zlatnike, dukate, napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe, ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318-180, 021/451-409. 67085

POTREBNI promoteri za prodaju vrhunske robe. Telefon 063/514406. 72751 AGENCIJI za nekretnine u Petra Drap{ina 10, potrebni agenti za prodaju i izdavawe nekretnina. Telefoni: 021/6621-797, 021/6618-184, 063/598-463, 021/451-472 72866

KUPUJEMO gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, bakar, mesing, aluminijum, akumulatore. ^istimo tavane, podrume. Ekstra cene. Dolazimo na adresu. Telefoni: 062/649-000, 065/9649-000. 72569 KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma {i ne, {po ret, sta re auto mo bi le za ot pad, ka ro se ri je, ~istim podrum, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33-943, 063/84-85-495. 72597 ^IS TIM po dru me, ta va ne, dvori{ta odnosim {ut, kupujem stare automobile, gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, izlazimo van gra da. Te le fo ni: 021/6618-846, 064/9533943, 72830 063/8485945.

OGLASI


oglasi

subota 13. april 2013.

25


26

sport

subota 13. april 2013.

REVAN[ME^POLUFINALAPLEJ-OFA:VOJVODINA–CRVENAZVEZDA

Hrabronafavorita - Treneru kada je wegov tim pora`ente{kojedaka`edaje zadovoqan,nojasamzadovoqan kakosumomciigraliuprvedve ipo~etvrtine,kaoikadasamu fini{u me~a kod wih video hrabrost i `equ za borbom. Upravo to od wih o~ekujem i u drugomsusretu.Miigramoprotivjedneodtrinajboqeekipeu Evropiinamaje~ast{tosatakvim sastavima odmeravamo snagu. Mi i Zvezda ne mo`emo daseporedimopoindividuelanomkvalitetu,alipoborbenosti,hrabrostiipliva~kojspremi mo`emo i zato sam rekao momcima da hrabro igraju protivfavorita-rekaojeStanojevi}. Centar Franko Geratovi} osvrnuosenaprvisusretiistakaodajeiporedvisokogporazaekipadalamaksimum. - Zadovoqan sam kako smo igrali.Prednamajenovime~i opet }emo se truditi da damo sveodsebe,pa~akdapoku{amo i da iznenadimo rivala - obe}ao je Geratovi}. a wegov sai- gra~ Milo{ Mili~i}:- Igrali smo dobro prve dve ~etvrtine, a onda smo imali neshvatqiv pad. Sada nam prostaje da pru`imo maksimum pred na{oim navija~ima. G.Malenovi}

VaterpolistiVojvodine ve~eras }e do~ekati ekipu Crvene zvezde u drugoj utakmicipolufinalaplej-ofaprvenstva Srbije. Susret igra u 19~asovanabazenuSlanabara (prenosnaRTV1).Uprvomme~u Beogra|ani su nadig rali Novosa|ane sa 13:7, a i udrugom su favoriti. TrenerVojvodineDejanStanojevi} je istakao da s jende strane mo`e biti zadovoqan nastupomsvojihpulenauprvom me~u,alidasadrugeinemo`e biti.

Drugi polufinalni me~ plej - ofa je daleko zanimqiviji, jer se jo{ uvek aktuelni {ampion Partizan sastajesaRadni~kim,kojije pro{le subote osvojio trofejKupaEvrope.Crno-beli su pora`eni u prvom susretuuKargujevcusa11:8i ukoliko `ele da produ`e polufinalnu seriju moraju daslavenaBawici. Utakmicaseigrau20~asova.

Foto:F.Baki}

[ampion naispitu

Milo{Mili~i},prvotimacVojvodine

DANASNASPORTSKIMTERENIMA Fudbal PrvaligaSrbija-IN\IJA: In|ija - Proleter, BEOGRAD: Be`anija - Metalac, GORWI MILANOVAC: Mladenovac - Sloga (K), LU^ANI:Mladost - Radni~ki (NP), BEOGRAD: Vo`dovac - Banat, ^A^AK:Borac-Kolubara. Utakmicepo~iwuu15.30~asova. Vojvo|anska liga Istok BAJMOK: Radni~ki - AFK, BANATSKO VELIKO SELO: Kozara - Budu}nost (SC), VR[AC: Vr{ac - Kikinda, KOVIN: Kolonija - Bile}anin, SUBOTICA: Ba~ka 1901 - Zadrugar, BANATSKO KARA\OR\EVO: Jedinstvo - Proleter (BK), KUMANE: Jedinstvo Sloboda. Utakmicepo~iwuu16~asova. Vojvo|anska liga Zapad SIVAC: Polet - Jugovi}, ERDEVIK: Sloga - Ba~ka (BP), SRBOBRAN:Srbobran-Crvena zvezda, RUMA: Prvi maj Crvenka, NOVI BANOVCI: Omladinac-Mladost(BP). Utakmicepo~iwuu16~asova. Podru~na liga Novog Sada - VRBAS: Vrbas - Hercegovac, VETERNIK: Veternik Vojvodina, BA^: Tvr|ava Obili}. Utakmicepo~iwuu15.30~asova.

Ameri~kifudbal Superliga - NI[: Imperatori - Kraqevske krune Kraqevo(16). Prvaliga,sever- VRBAS: Lovci-GrovofiNoviKne`evac (15), KIKINDA: Mamuti Celtis Sombor (14), KLEK: Vitezovi-LavoviVr{ac(15). Prvaliga,jug-MLADENOVAC: Forestleders - Pirati Zemun (14), IN\IJA: Indijanci - Pastuvi Po`arevac (14), ^A^AK: An|eos ki ratnici ZlatnimedvediBor(15)

Ko{arka Superliga(m) -BEOGRAD: Partizan MTS - Metalac (18.30), KRU[EVAC: Mega Vizura-Crvenazvezda(17). Druga liga Srbije (M) ZREWANIN: Proleter Naftagas-Spartak(20),ALEKSINAC: Napredak - Crnokosa (19), ZEMUN: Beovuk - Partizan(20). Prva liga - sever (m) NOVISAD:Vojvodina-Topola (15), BELEGI[: Dunav Sveti\or|e(19),SRBOBRAN:

Akademik-Oyaci(19),STARA PAZOVA:StaraPazova-Mladost (18), NOVI BE^EJ: Jedinstvo-Srem(18). Drugamu{kaliga-sever (plej-of) - NOVI BANOVCI: Omladinac-Hajduk(19).

Odbojka Druga `enska liga - sever- VR[AC:Vr{ac-NSVolej tim (17.15), RUMA: Ruma Klek(19). Drugamu{kaliga-sever - FUTOG:FOK-Mladost(NP) (20),Futog-VojvodinaNSseme 2 (17), NOVI SAD: Novi Sad-Srem(20). Prvavojvo|anska`enska liga-centar- TEMERIN:Grbi} - VST (16), NOVI SAD: Vojvodina2-NStim(18),FUTOG: Futog vest - Varadin 2 (15.45). Prvavojvo|anska`enska liga-sever- BA^:Partizan - Volejstars (19), BA^KA PALANKA:Merkur-Be~ej(15.30), SUBOTICA: NIS Spartak 2 CVS (11), APATIN: Apatin Turija(18). Prvavojvo|anska`enska liga - Banat - ZREWANIN: MD Zrewanin 2 - Kraji{nik (19), @ITI[TE: @iti{te Koral (17), KIKINDA: Kikinda-Klek2(17.30).

Rukomet Superliga za mu{karce ZAJE^AR: Zaje~ar - Vojvodina (19), BEOGRAD: Partizan PKB (18), LAZAREVAC: Kolubara-Crvenazvezda(19.30). Superligazadame-SVILAJNAC:Radni~ki-KwazMilo{(18.30),JAGODINA:Jagodina-Radni~ki1949(19). Prvamu{kaliga,sever PAN^EVO: Dinamo - Lavovi (19.30), SUBOTICA: Vojput Mladost TSK (17.30), @ABAQ:@SK-@elezni~ar(19), ZREWANIN: Proleter Agro`iv-Crvenazvezda(17.30). Prva`enskaliga,sever KIKINDA: Mladost - Jabuka 95 (14), DOLOVO: Dolovo Pan~evo (20), DEBEQA^A: Spartak-Kikinda(19). Drugamu{kaliga,sever [ID: Radni~ki - Radni~ki (NS)(19),NOVIBE^EJ:Jedinstvo-Dalmatinac(20),BANATSKIKARLOVAC:banatskiKarlovac - Apatin (19), KA^AREVO:Jedinstvo-Crvenka2(19). Druga`enskaliga,sever - VRBAS: Vrbas - Sloven (20.30), CRVENKA: Laki - Ravangrad (20.15), NOVI KNE@EVAC:Obili}-Jadran(16).

SASTEFANOMSTOJA^I]EM,BEKOMVOJVODINE SRBIJAGAS

[umadinci motivi{u

Ko{arka{i Vojvodine Srbijagasa slavili su u duelu s ni{kim Konstantinom 73:52 i ostvarilitre}upobeduuSuperligi,aistupozicijuzauzimajui na tabeli. ^ini se da su, ipak, brzozaboraviliprevelikporaz od {ampiona Partizana, {to je naro~ito vidno bilo u drugom poluvremenu. Odli~an u~inak imao je StefanStoja~i},bekVojvodine,sa dvadesetindeksnihpoena. -Uprvompoluvremenuigrali smoprili~nolo{eunapadu,ali dobro u odbrani. Mo`da i zbog toga{tonasjeusvemumaloporemetioprevelikporazodPartizana. Malo smo izgubili ritam u prvih dvadeset minuta i postiglismosvegatridesetko{eva-rekaojeStoja~i}. Posle poluvremena kao da se ne{toprelomilouva{imredovima, zaigrali su mnogo predu- zimqivije.

-Po~elismodaigramoboqe u napadu i koristili brze kontranapade. Gosti iz Ni{a nisu moglidanamodgovorenapravi na~in.Mo`dajerazlikauna{u korist i malo prevelika, Ni{lijesuprili~nodobraekipai ~udime{tonemajujo{nijednu pobedu. Me|utim, na{e je da gledamonapred,jerna{najve}u konkurentza~etvrtomestoMega Vizura sve pobe|uje. Dakle, minemamopravonakiks. U ponedeqak Vojvodina idu u gosteRadni~komuKragujevac. - Oni su boqa i kvalitetnija ekipaodnas,jerbilisutre}iu Jadranskoj ligi. Naravno, na{a `eqa je da pobedimo Kragujev~aneiutomslu~ajubilibismo ispredwihnatabeli.PartizanaiCrvenuzvezdusmopobe|ivali, a [umadince nikada, mada smo uvek gubili s pola, ili tri ko{a razlike. - istakao je Stoja~i}. M.Pavlovi}

ZAHUKTALAZVEZDADO^EKUJESPARTAKZV

Opu{tawanema Evidentno je dobro raspolo`ewenaMarakani.Tomesudoprinele tri vezane pobede, pomak na planu kvaliteta igre, alinajvi{eposrtawePartizana i ~iwenica da zaostatak od ~etiri boda ponovo budi {ampionskesnove. - Mogu da obe}am navija~ima da}udatisrcezaklub,alinei titulu.Poku{avamodapobedamastvaramopozitivnuenergiju

tru,znadazapretiizprekida. Obrat}emopa`wunanapada~a Despotovi}a, kvalitete Torbice,[arca,Novakovi}aiKova~evi}a. Iznenadili su nas u prvom delu sezone, treba da poka`emo da je to bio samo lo{dan.Moramosvevremeda budemo strpqivi i organiozovani, da pritiskamo protivnika, borimo se za svaki metar terena. Tada ni trijumf ne}e izostati.

Suboti~aniznajusve~itima FudbaleriSpartakaZVgostujunaMarakani.Realnogledaju}i Zvezdajefavorit,me|utim,Suboti~anismatrajudanisubez {ansidaiznenadedoma}ina. -Jesenassmopokazalidaumemoimo`emouspe{nodaigramoprotivve~itihrivala.ZvezdusmoporaziliuSuboticisa 3:0,sPartizanomsmoigrali2:2.Idemodasenadigravamoida poku{amodaizvu~emopovoqanrezultat-rekaojetrenerPetarKur}ubi}. [toperVidakBrati}sevra}autim. -Prednamajejedanodnajozbiqnijihispitausezoni.Trudi}emosedaodigramonajboqe{touovommomentumo`emoida senadamodamo`emomakardoboda.^iwenicajedasenaMarakanigostiretkoraduju,alimisesigurnone}emojo{uSuboticipredati-obe}aojeBrati}. S.St. oko nas. Vidim da su igra~i sre}ninatreninzima,nadamse da}etakobitiiubudu}e.Fokusirani smo na prvi naredni duel, opu{tawa nema. Uz vetar ule|akojinamdajunavija~imo`emopuno-rekaojetrenerBeogra|anaSaPintu. Portugalac je detaqno prou~iosnaguSpartakaZV. - Iskusan i veoma ~vrst rival,kojiimaopasnuibrzukon-

Novi trener crveno- belih dvadanapredutakmicuzatvara treninge,a{krtjenare~imai okoizborastartnepostave. -Milunovi}ima`utekartone, oporavqaju se Reqi}, Jovanovi}iPanti}.Sviostalikonkuri{uzatim,~akiLukaMilivojevi},kojisenakonoperacije nosa vratio u takmi~asrki ritam-saop{tiojeSaPintu. Z.Rangelov

PARTIZANGOSTUJEUIVAWICI

Povrataknapobedni~ki kolosek Nevoqama Partizana u posledwe vreme nema kraja. Posle rezultatskih neuspeha suo~avaju i sa deficitarnim igra~kimkadrom.Milo{Ostoji}, koji je povre|en igrao i protiv Vojvodine,mora}e u Nema~ku na preglede jer se ispostavilodapovredanijenaivna idabizbogwemogaodapropustikrajsezone. Wegovomestozauze}euIvawiciTomislavPajovi}. -Sre}adajeontuidanemoramo da strepimo.Ne sumwam da}euspe{noobavitisvojzadatak, radi se o kvalitetnom igra~u. Me~ protiv Javora dolazi u nezgodno vreme, Ivawi~ani su opasan rival na svom terenu. Partizan je u seriji bez pobede,kolikojetopritisaknavas iva{eigra~e?

- Ovde je uvek pritisak, od Partizana se o~ekuju samo pobede.Iskreno,nebihnivoleo da je druga~ije. Tenzija je potrebna kako se niko od nas ne biopustioprenego{tojevreme. Kiksnuli smo u posledwa trikolaisadajednostavnomoramodapobedimo. - Apsolutno verujem u svoje igra~e, svi su ih hvalili kada sunapravilijedanaestbodova prednosti u odnosu na Zvezdu idavalitolikogolovakoliko su dav al i. Atm osf er a me| u wimajeodli~na,pri~ajuizme|u sebe {ta i kako daqe kako bi {to pre prevazi{li krizu. Ioniijaverujemodasuzato sposobni i da }emo se ve} u Ivawici vratiti na pobedni~ki kolosek – veruje Vermezovi}. I.Lazarevi}


sport

subota 13. april 2013.

27

VOJVODINANA„KARA\OR\U”DOMA]INSLOBODIPOINT(19)

Mladesnagenaispitu

HAJDUKGOSTSMEDEREVA

Kuqaninemajuizbor, pobedaimperativ U derbiju za~eqa sastaju se ekipesadnatabele,Smederevo iHajduk.Smederevojeprakti~no ve} otpisano, dok u Hajduku nesumwajuuopstanak. - O~ekujemo te`ak duel i pored~iwenicedajedoma}ingotovo siguran putnik u ni`i rang.Smederevci igraju po{teno i veoma borbeno i imaju sasvimsolidnuekipusaistaknutimpojedincimakao{tosuSikimi}, Atanackovi}, Radosavqevi},Omega...Mismouvereni da }emo pobediti, uz nadau da ne}emo praviti gre{ke koje su nas u susretu sa Slobodom ko{tale dva boda – rekao je {ef stru~nog {taba Hajduka MilanMilanovi}. UduelusaU`i~animapovredilisusegolmanPeri}iKi{,

ai]ulumjenapustiosusretpre vremenazbogiscrpqenosti.Kakva je zdravstvena situcija predSmederevo? - Svi su zdravi osim Obrovca.Vide}emo{ta}emosa]ulumom, bio je bolestan zato je i napustio utakmicu protiv Slobode, u ~etvrtak se prikqu~io ekipiinepoznanicajedalimo`e da izdr`i celu utakmicu – saop{tiojeMilanovi}. Zbogva`nostisusretastru~ni {tab }e najverovatnijesto na teren poslati stoposto spremne igra~e, pa vaqa o~ekivati ovaj sastav: Peri}, Cvetkovi}, M. Veselinovi}, Pekari}, Lali}, Jevtovi}, Sekuli}, Rusmir,L.Veselinovi},Adamovi}iKi{. \.Bojani}

JELENSUPERLIGA Danas (TVArena3,14) Javor-Partizan (16) Smederevo-Hajduk (16) Radni~ki-DowiSrem Rad-OFKBeograd (16) (16) Radni~ki1923-BSKBor~a (16) N.Pazar-Jagodina C.zvezda-SpartakZV (TVPrva,18) Vojvodina-Sloboda (TVArena1,19) 1.Partizan 22 16 2.C.zvezda 22 15 3.Vojvodina 22 12 4.Jagodina 22 12 5.Rad 21 8 6.Slob.Point22 7 7.Radni~ki(N)22 8 8.OFKBeog. 22 8 9.Javor 22 8 10.SpartakZV 21 7 11.BSKBor~a 22 7 12.DowiSrem 22 6 13.NoviPazar22 5 14.Radni~.192322 5 22 5 15.Hajduk 16.Smederevo 22 1

Smiqani} umesto Vuli}evi}a Zbog izostanka standardnih prvotimaca, Vo{a }e igrati u kombinovanom sastavuinastoja}edanastavi uspe{ni niz protiv U`i~ana (u 11 me~eva, Vojvodina imaosampobedaitriremija). -Naspiskuzame~}ebiti Kosovi}, Radoja, Poletanovi}, [u{war ili Ili}, Nasti} i drugi mla|i igra~i. Umesto Vuli}evi}a startova}e Smiqani}, a umesto Supi}a}enajverovatnijena gol @akula, ali to nije sigurno-ostaojeVigwevi}zagonetan.

3 2 8 3 7 10 6 5 4 6 4 5 8 7 6 6

3 5 2 7 6 5 8 9 10 8 11 11 9 10 11 15

56:15 44:26 26:14 25:17 23:18 26:27 22:30 23:25 30:24 28:25 23:45 19:27 21:30 20:30 26:31 9:37

51 47 44 39 31 31 30 29 28 27 25 23 23 22 21 9

Uslede}emkolu(20/21.aprila)sastaju se: KULA: Hajduk - Vojvodina, U@ICE:SlobodaPoint-Javor,BEOGRAD: Partizan - Rad, OFK Beograd - Novi Pazar, JAGODINA: Jagodina - Radni~ki(N),PE]INCI:DowiSrem-Radni~ki1923,BEOGRAD:BSKBor~a-Crvena zvezda, SUBOTICA: Spartak ZV Smederevo.

Foto:F.Baki}

Nino Pekari} i Milo{ Cvetkovi} danas na ispitu u Smederevu

Pred fudbalerima Vojvodine danas je velikiizazov,ugosteim dolazi tradicionalno neugodan rival, tvrda ekipa SlobodePointaizU`ica.Novosa|ani bi sa tri boda overili veliki uspeh na gostovawu Partizanuinanajlep{imogu}ina~in spremali se za najva`niji me~ sezone s OFK Beogradom(sreda), kada igraju revan{ polufinalaKupaSrbije. Na megdan Slobodi Vo{a }e iza}i dosta podmla|ena, pre svega zbog nepovoqnog zdravstevnog biltena.Zbog kartona golmanSupi}ikapitenVuli}evi} ne}e biti u sastavu, a na bla`e povrede su se po`alili Oumaru, A|uru, Vrawe{, a kada sedodaiizostanakJoki}aonda treneruVigwevi}unepreostaje ni{tadrugonegodaseoslonina mladesnage. -Prednamajevelikoisku{ewe, jer nam je ova utakmica mo`da i najte`a po{to dolazi po

Igor \uri}, pouzdani {toper Vojvodine

nas u nepogodnom trenutku.Utakmica sa Slobodom je generalna proba za polufinale Kupaijasnojeda}eekipaimati blago optere}ewe, dugo je kod nassveuznakuKupa.U`i~anisu dobra i disciplinovana ekipa, opasnisuukotrama,ajakiuodbrani, a mi }emo nastupiti u

{arenom sastavu u odnosu na me~ s Partizanom. Imamo problema s povredicama i ka`wenim igra~ima pa }emo igrati u podmla|enomsastavu,podr{aka navija~anamjezatoveomabitna veoma,nadamsepunimtribinama-rekaoje{efstrukeNeboj{aVigwevi}.

Igor\uri}bi}ejedanodstubovaVojvodinineodbrane. - Sloboda je jedna od re|ih ekipauligikojasenasvakomterenunadigravaizatosamsigurandanaso~ekujete`akineizvestan duel. Kvalitet je na na{ojstraniimislimdaakopru`imomaksimum,razultatnebi trebalodaizostane.Sastodosto snage, ma u kom sastavu nastupili, mo`emo do vredne pobede, koja je veoma va`na i za polufinale Kupa - rekao je \uri}. Utakmica na stadionu „Kara|or|e”po~iwe19~asova,ulazje besplatan. M.Risti}


Sport

SRPSKIVESLA^INAREGATIUZAGREBU OvogvikendauZagrebuseodr`ava30.me|unarodnavesla~karegata.Najarunskoj staziokupi}esevi{eod1.200takmi~araizoko60klubovaireprezentacijaiz12 dr`ava,ame|uwima}ebitii~lanovina{egnacionalnogtima.BojeSrbijebrani}eskulistiIvaObradovi},Milo{Stanojevi},Radoje\eri},Milo{Vasi},MarkoMarjanovi}iAleksandarFilipovi}. J.G.

Rumenige: Barsauzor

@REBPOLUFINALALIGE[AMPIONA

U posledwe tri godine Bajern je dva puta pora`en u me~u za trofej, od Intera i ^elsija, a jo{ ga boli i poraz 0:4 na Nou Kampu u ~etvrtfinalu u sezoni 2008/09. Direktor Bavaraca KarlHajncRumenigedobropamti tajneuspeh,poslekojegjeBajern ispaoremijemuMinhenu(1:1). -Se}amseteutakmicedobro inevolimdarazmi{qamowoj, zato{tojebilaprili~nobolna za gledawe. U svakom slu~aju imamodobruprilikudapoka`emodalismoseikolikopopraviliodtada-rekaojeRumenige idodao:-Barselonaje,zamene, uzoruEvropi.TrenutnosunajboqitimuEvropi,safantasti~nimnapada~kimpotencijalom.

Zubizareta: Magi~niVembli Direktor Barselona Andoni Zubizaretarekaojedaverujekakowegovaekipamo`edaelimini{eBajernido|edofinalana Vembliju, gde je dva puta ve} osvajalaovajtrofej. -Nadamoseda}emoopetsti}inaVembli,kojijezanaszaista magi~no mesto. Prethodno, o~ekujemdaodigramodvezaista dobreutakmicesaBajernom.Radiseoekipamakojenegujurazli~ite stilove igre. Poku{a}emo da nametnemo svoj na~in i da u`ivamoufudbalu.Pro{legodine smo ispali u polufinalu, ali dobro }emo se spremiti za Bajern-kazaojeZubizareta. Frenk Riberi (Bajern)

Lionel Mesi (Barselona)

Kristijano Ronaldo (Real) i Neven Suboti} (Borusija)

Bajerndo~ekujeBarsu, Borusijadoma}inRealu U polufinalu Lige {ampiona sasta}e se Bajern Minhen i Barsel on a i Bor us ija DortmundRealMadrid.Jedan od najboqih strelaca u istoriji evropskog fudbala, Holan|anin Rud van Nistelroj razdvojio je {panske i nema~ke timove u polufinalu Lige {ampiona. Ovo ostavqa mogu}nost i [pancima i Nemcima da imaju svoje finale, 25. maja na Vembliju. Ko }e tamo igrati to ne mo`e ni da se pretpostavi, ali jedno je sigurno - gleda}emo fantasti~an fudbal 23. i 24. aprila u Nema~koj,odnosno30.aprilai 1.majakadabuduigranirevan{iu[paniji. LIGAEVROPE

Fener–Benfika, Bazel–^elsi U polufinalu Lige Evrope,drugog po zna~aju klupskog takmi~ewa, sasta}e se Fenerba~e i Benifika, odnosno Bazel i ^elsi. Prve utakmice bi}e odigrane 25. aprila, a revan{i 2. maja. Finale je 15. maja, na Amsterdamareni.

Prviputposledesetgodina u polufinalu na{la su se ~etiri tima koja su u istoriji osvajalaLigu{ampiona!A,prviputuistorijiUEFAjeiorganizovala`rebzapolufinale. Do sada, potencijalni parovi polufinala bili su odre|ivani jo{ na `rebu za ~etvrtfinale, ali je od ove sezonetodruga~ije. U polufinalu igra}e timovi sa ukupno 18 titula prvaka Evrope, od ~ega je polovina vlasni{tvo Reala.Madri|ani u pohodu na jubilarnu, desetu tituluidusaskorom9-3ufinalima i posledwim peharom podignutimjo{2002.godineu Glazgovu.Bajern }e poku{ati dasedomognedesetogfinala, odnosno pete titule, ali i prekine lo{u tradiciju, jer je uz Benfiku i Juventus tim sa najvi{e poraza u finalnim me~evima(5).Posledwutitulu Bavarcisuosvojilisu2001. Dopetetitulepoku{a}eda sedomogneiBarselona,najdominantniji tim Evrope u posledw ih sed am god in a. Od 2006. Katalonci su osvajali Ligu{ampionatriputa(2009, 2011), a nisu pora`eni u finaln im okr{ ajim a jo{ od 1994.godineiatinskogfinalasaMilanom.OdtadaBarse-

[pancinajtrofejniji Borusijajejedininepora`enitimdosadauLigi{ampiona. Nijedan od ~etiri u~esnika polufinala ne}e imati problema dasepripremaza180minutavelikeborbe,jersuborbezatitulere{eneiuBundesligiiuPrimeri.Bajernjeimatemati~kiosvojiotituluispredBorusije,dokBarselonaima12bodovavi{eodRealaosamkolaprekraja. Dokrajasezone2013/14,EngleziiItalijaniosta}esapo12 titulaprvakaEvrope.Ostajesamopitawedali}eim[panci odma}i14.naslovom{ampionaili}eimNemcipri}isedmom, timeostaviv{iHolan|anena{est.Izme|uprvoplasiranogRealasadevetiBajernaiBarselonesa~etirititulenalazese MilansasedamiLiverpulsapet,dokAjaksima~etiri.

lonajezare|alasapobedamau fin aln im me~ ev im a prot iv Arsenala i Man~ester junajteda(dvaputa). Borusija iz Dortmunda posledwijetimpre^elsijapro{le sezone koji je prvi put osvojio tit ul u prv ak a. Od 1997.godineiminhenskogfinala izme|u Borusije i Juventusa, pa do pro{le sezone i senzacijenaistommestu,kada je^elsipobedioBajern,prvaci Evrope postajali su samo timovi koji su to ranije ve} radili,{todovoqnogovorio fudbalukaobiznisuisu`avawu kruga favorita.Pore|ewa radi,od1986.do1997.godine, prvutituluEvropeosvajalisu Steaua (1986), Porto (1987), PSV Ajndhoven (1988), Crvena zvez da (1991), Bars el on a (1992), Olimpik Marsej (1993) iBorusija.\ Za titulu najboqeg strelca bori}eseKristijanoRonaldo (11) i Lionel Mesi (8), dok je Buruk Jilmaz iz Galatasaraja ispao sa osam pogodaka. Robert Levandovski iz Borusije ima {est... Najboqi asistent do daqeg bi}e Zlatan Ibrahimovi} iz Pari Sen @ermena (7), a {ansu da ga prestigne ima}eAnhelDiMarijaizReala(5).

Klop:Pobe|ivali smoReal Trener fudbalera Borusije iz Dortmunda Jirgen Klop rekaojedamujedrago{tojewegovtimzaprotivnikaupolufinalu Lige {ampiona dobio madridski Real, jer je ve} jednom ovesezonesavladao[pance. -Verujemda}eseigratiodli~anfudbal.Nemoram,naravno, da nagla{avam koliko }e nam biti te{ko protiv Reala. Ipak, od tri mogu}a protivnika,Realjejedinikojegsmove} savladaliovesezone-kazaoje Klopnema~kimmedijima. Sportski direktor Mihael Cork kazao da je da Real blagi favorit. - Pobedili smo Real ove sezoneinakontogasusvipo~eli vi{e da nas po{tuju. Jedino {to bih vi{e voleo je da smo revan{moglidaigramokodku}e-istakaojeCork.

Butragewo: SawamoVembli FunkcionerRealaEmilioButrageworekaojeda}ewegovom timu biti izuzetno te{ko da elimini{e Borusiju Dortmund u polufinalu Lige {ampiona i podsetio da ove sezone u grupnojfaziMadri|aninisusavladalinema~kiklub. -^astnamje{tosmoizborili mesto u polufinalu ovako velikog takmi~ewa. Moram da podsetim sve navija~e da ove sezone u dva me~a nismo pobediliBorusiju.Zbogtogasamsiguran da nam ne}e biti lako, ali se radujemo i sawamo da igramofinalenaVembliju-kazaojeButragewo.

Dnevnik 13.april 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you