Page 1

NOVI SAD *

SREDA 6. MART 2013. GODINE

GODINA LXXI BROJ 23726 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

MINISTAR GORAN KNE@EVI] NAJAVIO SMENE ZBOG NE^IWEWA

Aflatoksin}ebitivra}en nastandardEU str. 4

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POQOPRIVREDU SAOP[TIO REZULTATE ANALIZE URA\ENE U NEMA^KOJ

^etirimlekaprekarda{ila svegranice str. 4

U FUTOGU VATRA POJELA KROV KU]E, NA NOVOSADSKOM SATELITU NA^ELA TOPLOVOD

INTERVJU I[TVAN PASTOR, PREDSEDNIK SKUP[TINE VOJVODINE

Nemarazlogaza pokrajinske izbore, republi~ki izvesniji str. 3 NAPREDWACI SUTRA PODNOSE INICIJATIVU POKRAJINSKOJ SKUP[TINI

Foto: S. [u{wevi}

Vatrogasci vodili bitke s po`arima

str. 8 i 12

Ekonomija

Dru{tvo 6 Bolnice u Vojvodini i transplantacija

Novi Sad 7 Mleko ponovo na trpezi u „Radosnom detiwstvu”

Toploivetrovito Najvi{a temperatura 17 °S

KUPILI SMO LOKOMOTIVE I VAGONE ZA 21. VEK, ALI SU NAM PRUGE OSTALE U 19. VEKU

NASLOVI 4 DDOR nije na prodaju 5 ^enta: Radnici spre~ili paore da u|u u wive

ISPSzaizboreu Vojvodini,DSSto odranijetra`i str. 3

8 Narodna kuhiwa u Karlovcima stavqa kqu~ u bravu

Vojvodina 11 Sombor: Dominacija napredwaka u mesnim zajednicama

Crna 13 Novi Sad: Optu`enoj {est meseci robije, umesto pet godina

Novi{vajcarskivozovi juri}ekrozSrbiju30nasat str. 5 PRIMENOM ZAKONA O AMNESTIJI

ISretenuJoci}uumawenakazna

str. 12

SPORT

n ATLETI^ARI OBE]AVAJU NOVE MEDAQE

str. 14 – 18

n RASPORED PRVE FUDBALSKE LIGE

n „DNEVNIKOV” [AH SREDOM

n SPENSOVA LIGA MALIH [AMPIONA


2

POLiTikA

sreda6.mart2013.

AMERI^KI AMBASADOR JU^E U NOVOM PAZARU

Kirbi:SADne`ele RSnaKosovu SAD ne `ele novu Republiku Srpsku na Kosovu jer „to nije dobro ispalo ni u BiH”, rekao je ju~e ameri~ki ambasador u Srbiji MajklKirbi. Kirbi je novinarima u Novom Pazaru kazao da SAD sa interesovawem razmatraju predlog Beograda o zajednici srpskih op{tina na Kosovu. Me|utim, on je kazao da Sjediwene Dr`ave jo{ ne znaju {ta takav predlog zapravo zna~i.”@elimo da u pregovorima Beograda i Pri{tine do|e do re{ewa za razlike koje postoje”, rekao je ameri~ki ambasador. Kirbi je dodao da se traga za dugotrajnim i prihvatqivim re{ewem i da

obe strane moraju da poka`u hrabrost. „Nije tajna da SAD ne `ele Republiku Srpsku na Kosovu, jer to nije dobro ispalo ni u Bosni i Hercegovini”, dodao je on.Ambasador je izrazio nadu u uspeh pregovora Beograda i Pri{tine, „ne samo zbog pridru`ewa Uniji, ve} i zbog toga {to problem koji dugo traje treba da se re{i”. „Vidimo odre|enu dozu ozbiqnosti kojom Vlada Srbije `eli i poku{ava da re{i probleme... Mi }emo uraditi sve {to mo`emo da ohrabrimo obe strane da nastave dijalog i do|u do prihvatqivog sporazuma za obe strane”, rekao je Kirbi.

Vulin:Pri{tina ko~ioficirezavezu [ef vladine Kancelarije za Kosovo AleksandarVulin izjavio je ju~e da Pri{tina blokira sprovo|ewe dogovora o razmeni oficira za vezu upornim insistirawem da oni treba da imaju diplomatski status.“Mi razumemo da Pri{tina ima veliku potrebu da stalno dokazuje da je Kosovo nezavisna dr`ava kao sve druge, ali me|unarodna zajednica mora da shvati da Srbija kao subjekt me|unarodnog prava nije du`na da to prihvati”, rekao je Vulin novi-

nari ma zavr {avaju}i po setu Briselu u okviru delegacije ko ju je predvo dio premi jer IvicaDa~i}. “Mi }emo obezbediti sve {to je neophodno za rad oficirima za vezu, ali ne i diplomatski status”, podvukao je Vulin. Osvr}u}i se na stav Evropske komisije da sve {to je dosad dogovoreno mora da se sprovede, Vulin je rekao da je Srbija spremna da ispuni sve svoje obaveze, ali da ne zavisi sve od Beograda.

Dinki}smewuje VladimiraHomana Lider Ujediwenih regiona Srbije Mla|an Dinki} pokrenuo je inicijativu za razre{ewe direktora Javnog preduze}a „Emisiona tehnika i veze” VladimiraHomana, saop{teno je ju~e iz URS-a. „Na osnovu navoda medija o na~inu poslovawa JP ‘Emisiona tehnika i veze’ i direktora tog preduze}a Vladimira Homana lider Ujediwenih regiona Srbije Mla|an Dinki} pokrenuo je inicijativu za razre{ewe direktora JP ‘Emisiona tehnika i veze’, navodi se u

saop{tewu. URS, kako se dodaje u saop{tewu, imaju nultu toleranciju na bahatost i ne stoji niti }e ikada stajati iza bahatog pona{awa bilo kog funkcionera ili direktora.Iz Regiona navode i da niko ne sme da se zaklawa iza partijske kwi`ice niti da koristi javne funkcije za sticawe li~nih privilegija. Kako je objavqeno na sajtu Pi{taqka, Homan koristi dva slu`bena automobila, od kojih je jedan i u radno vreme parkiran ispred wegove ku}e.

TVIT CRTICA Odbraniti (ne)odbrawivo Poslanik LDP Bojan \uri} upozorio je ju~e sa lajne: I daqe mislim da je vrlo lo{a politika E{ton da daje minimalisti~ka saop{tewa i dozvoqava akterima da ratuju interpretacijama razgovora. „Poja{wava“ mu dopisnik RTS iz Brisela Du{anGaji}: Ona izgleda veruje da ne daju}i svoju interpretaciju ostavqa ve}i prostor akterima da razgovore odbrane kod ku}e..

Kuda}e{, Mile? Poslanik SPS ZoranRadovanovi} procewuje: Izbori u Vojvodini. SNS 2 + SPS 1 = DS 0.... Mleko nije pomoglo... ^lanica predsedni{tva SNS Maja Gojkovi} dodaje: Ni{ta im vi{e ne poma`e. Ide Mile i u Vojvodini.

Kadnarod izabere VukJeremi} i daqe bele`i na Tviteru svoje sastanke u UN sa svetskim zvani~nicima. Sa \ulijem Tercijem, MSP Italije, o situaciji nakon izbora i aktuelnim pitawima u Evropi... Odgovara mu @mksmvcvrc: Zna~i li to da te ne zanima pitawe Kosmeta? I to {to }e narod koji `ivi ovde da se iseli nakon ukidawa institucija? Jeremi} tvrdi: Moj mandat je vezan za sva svetska doga|awa, a {to se ti~e pitawa od prioriteta za Srbiju, vode}u re~ ima izabrana Vlada... Da, jako me zanima, mislim da sam

svojim radom to i pokazao. No narod bira one koje `eli da ga vode, oni imaju prednost u odlu~ivawu.

Sveje Megatrend [ef poslani~kog kluba DS u parlamentu Borislav Stefanovi} protestuje sa lajne: Saop{tewe Skup{tine Srbije da je ruski ambasador PRIMIO predsednika Skup{tine Stefanovi}a. Skandal i amaterizam. Megatrend protokol.

REKONStRUKCIJA VLADE ILI IZBORI

Da~i}:Dobrosmoradili, mo`emoboqe Premijer Srbije IvicaDa~i} izjavio je ju~e da je u na~elu zadovoqan radom Vlade, ali da je spreman na razgovore o rekonstrukciji koju je prekju~e najavio prvi potpredsednik Aleksandar Vu~i}. „Rekonstrukcija je apsolutno mogu}a”, rekao je Da~i} novinarima na kraju trodnevne posete Briselu i dodao da je spreman da razgovara o tome. On je naglasio da o~ekuje da sve stranke koje ~ine vladaju}u koaliciju naprave analizu rada svojih ministara da bi se potom, ukoliko bude neophodno, izv{ile promene u odre|enim resorima.”Mislim da je Vlada u celini dobro radila, ali uvek mo`e boqe”, rekao je premijer odgovaraju}i na pitawe koliko je on li~no zadovoqan radom ministara iz svoje stranke, dodaju}i da treba preduprediti krizu umesto da se stalno bavimo wihovim re{avawem. Da~i} je ukazao da je najve}i problem sada{we vlasti to {to gra|ani mnogo od we o~ekuju, {to nije bio slu~aj neposredno nakon izbora.”Sada je lestvica podignuta i mi moramo da odgovorimo na izazove”, rekao je on.

DS PRED GRA\ANIMA KANDIDOVALA PLAN ZA IZLAZ IZ KRIZE

Demokrateo~ekuju vanredneizbore Demokratska stranka predstavila je ju~e javnosti osnove svog programa za izlazak Srbije iz krize, kojim }e se kod gra|ana kandidovati na, kako o~ekuju, ovogodi{wim prevremenim parlamentarnim izborima. Koordinator Centra resornih odbora DS Bo`idar \eli} poru~io je da sada{wa vladaju}a koalicija nema plan niti kapacitet da izvede dr`avu iz krize, {to je, kako je objasnio, i potvrdila najavama izbora i rekonstrukcije vlade samo {est meseci posle wenog formirawa. - Jedina smo snaga koja je u stawu da napravi ovakav plan i ima kapacitet i energiju da ovo preto~i u realnost, rekao je \eli} na

[ef poslani~ke grupe SDPS Milorad Mijatovi} izjavio je ju~e da izbori nisu neopohodni u ovom trenutku i da bi bilo boqe i}i u rekonstrukciju vlade i dodao da je ta stranka zadovoqna radom svojih kadrova u Vladi Srbije. Mijatovi} je, komentari{u}i izjavu prvog potpredsednika vlade AleksandraVu~i}a o rekonstukciji i izborima, rekao da SDPS smatra da izbori nisu re{ewe, ali da vlast nikom nije zagarantovana.”U Srbiji postoji jedno pravilo - kada ne{to `elite da u~inite odmah ka`ete izbori. To je jedna ~arobna re~ koja poni{tava sve {to ste radili ili niste uradili. Izbori moraju da budu odgovoran ~in koji }e zna~iti da jed-

Ko}e„adio”

Urednik „Nove srpske politi~ke misli” \or|eVukadinovi} veruje da najava vicepremijera Aleksandra Vu~i}a ima dvostruku funkciju, da disciplinuje koalicione partnere napredwaka, pre svega SPS, i da stvori alibi za raspisivawe izbora u slu~aju da Srbija ne dobije datum po~etka pregovora o ~lanstvu u EU. „Mnogo boqe zvu~i kada ka`ete: ho}emo na izbore jer nismo dobili datum i za to utvr|ujemo odgovornost, nego re}i da se to `eli zato {to vam je dobar rejting pa ho}ete da ga kapitalizujete”, objasnio je Vukadinovi}. Vu~i}eva izjava je, prema Vu ka di no vi }e vim re ~i ma, istovremeno dobar instrument pritiska na koalicione partnere, pre svega Da~i}a i SPS da se dodatno potrude oko dobijawa datuma, jer bi u protivnom mogli imati izbore, koje oni, kako ka`e Vukadinovi}, ne `ele. Vukadinovi} smatra da je Vu~i} zainteresovaniji za izbore nego za rekonstrukciju vlade,

Divandan Ju~e su slavili i napredwaci, ~estitaju}i i na lajni ro|endan predsedniku stranke i prvom potpredsedniku vlade AleksandruVu~i}u. S. St.

na ekipa koja je vodila dr`avu u odre|enom vremenu pola`e ra~une, a da bira~i procene da li je ta grupacija dobro radila svoj posao”, smatra Mijatovi}. Prema wegovim re~ima, rekonstrukcija vlade u ovom trenutku je mogu}a, ali najpre mora da bude obavqena detaqna procena rada svakog ministra i svakog pojedinca u vlasti. „A tada kada se polo`e svi ra~uni vide}emo da li neko mo`e da bude i daqe ministar, jer ministarska foteqa nije nikom bogom dana i ona se mora zaraditi i odraditi”, kazao je Mijatovi}.On je istovremeno poru~io i da }e onaj ko ne bude radio dobro, a kadar je SDPS, biti iskqu~en iz vlasti.

ANALItI^ARI

Savetnik nekada{weg predsednika Srbije Neboj{a Krsti} zapisao je na lajni: #SrbijaUTriRe~iA sad adio. U konverzaciju se „ubacuje“ ~lan kabineta aktuelnog predsednika dr`ave Simo ^uli}: I on je savetovao biv{eg predsednika Republike! Sad mi je sve jasno. Samo Vi adio gospodine Krsti}u.

Nazdravqe

konferenciji za novinare, podsetiv{i da ta stranka me|u svojim ~lanovima ima 2.200 magistara i doktora nauka i da je kao takva i daqe najve}a razvojna snaga Srbije. Plan DS, kako je objasnio \eli}, po~iva na na~elu privr`enosti socijaldemokratiji, ~lanstvu u EU kao sredstvu, kao i na razvoju obrazovawa, izgradwi inrastrukture i razvoju poqoprivrede, prehrambene industrije, informati~ke industrije i energetike. \eli} je precizirao da je plan i daqe u formi nacrta i da danas o wemu po~iwe javna rasprava, u kojoj }e, posredstvom veb-sajta DS, svi zainteresovani gra|ani mo}i da iznesu mi{qewe o wemu.

SDPS:Boqe rekonstrukcija negoizbori

Disciplinovawe?

Lider URS Mla|anDinki} ju~e je imao razlog za slavqe: Danas }u popiti jednu za zdravqe vi{e od 20.000 pratilaca na TW. Hvala svima koji mi daju dobre savete i ideje, kao i onima koji me kritikuju...

dnevnik

ali bi odluku da ide na prevremene izbore te`e mogao da obrazlo`i ako Srbija dobije datum po~etka pregovora i ako se iza|e u suret wegovim eventualnim zahtevima za rekonstrukciju vlade.

Pojas Profesor na Filozofskom fakultetu Jovo Baki} smatra da je, iako je rekonstrukcija vlade mogu}a opcija, mnogo verovatnije da }e ove godine biti odr`ani prevremeni parlamentarni izbori, jer, kako je ocenio, nakon mnogo medijskih pri~a i spekulacija o pre mi je ru, re kon struk ci jom se „ to ne bi moglo popraviti”. Koliko god paradoksalno zvu~alo, Da~i}u su pregovori pojas za spasavawe. On mora da pregovara i ve}inska ocena u Srbiji je da on dobro vodi pregovore. Ako nema to, on nema ni{ta drugo za {ta bi se uhvatio jer sve drugo dr`i Vu~i}. Rezultat dijaloga bi, dakle, i Da~i}u mogao da bude odsko~na daska za izbore”, zakqu~io je Baki}.

Grubje{i}: Mismospremni ^lanica Predsedni{tva URS i potpredsednica vlade zadu`ena za evropske integracije SuzanaGrubje{i}, izjavila je ju~e da je URS spreman za razgovore, bilo da je re~ o rekonstrukciji vlade ili prevremenim izborima.”[ta god da bude mi smo spremni da razgovaramo i o odgovornosti nas troje iz URS”, rekla je Grubje{i} za B92.Ona je istakla da su nedavno podneli izve{taje o radu i strana~kim organima i premijeru.”Podneli smo izve{taje za prvih 100 dana i za prvih {est meseci, mo`emo o svemu da razgovaramo”, rekla je Grubje{i}. Ona je istakla da, kada su u pitawu izbori, to ne zavisi od wih, ali da }e biti spremni kao uvek.

Arsi}:Mi}emosvoje ministreproveriti [ef poslani~ke grupe SNS VeroqubArsi} izjavio je ju~e da je ta stranka spremna da zameni svoje ministre i druge dr`avne funkcionere za koje smatra da nisu dobro radili ~ak iako to ne budu u~inile i druge stranke u vlasti i naveo da svojim primerom `eli da ohrabri i druge politi~ke stranke da naprave sli~an korak.Arsi} je novinarima u parlamentu, odgovaraju}i na pitawa vezana za eventualnu rekonstrukciju vlade, rekao da to nije vezano za aktuleni politi~ki trenutak i podsetio da je SNS na posledwoj sednici Glavnog odbora zatra`ila da svi ministri, dr`avni sekretari, predsednici op{tina i gradona~elnici obaveste taj odbor {ta su radli u prethodnom pe-

riodu. Iz tih izve{taja, dodao je, iz wihove analize i razmatrawa zavisi}e i ostanak pojedinih ~lanova stranke na odre|enim funkcijama. Podseti{i da SNS ima najve}i broj poslanika u parlamentu i najve}i broj ministara u vladi, Arsi} je poru~io da su preispitivawem wihovog rada `eleli da ohrabre koalicione partnere da i oni u~ine sli~an korak. Na konstataciju novinara da je lider SNS direktno rekao da postoje neki qudi ~ijim radom stranka nije zadovoqna i da se sti~e utisak da samo napredwaci nisu zadovoqni radom svojih kadrova a da druge partije svojim kadrovima ni{ta ne zameraju, Arsi} je naveo da je to pitawe za druge stranke.

\uri}:Pretwa koalicionim partnerima Funkcioner Liberalno demokratske partije Bojan\uri} ocenio je ju~e da poruka o rekonstrukciji vlade deluje kao „pretwa praznom pu{kom”, dok pri~e o eventualnim vanrednim izborima vidi kao upozorewe upu}eno koalicionim partnerima. \uri} je ocenio i da je u ovom trenutku potpuno nejasno na osnovu kojih kriterijuma bi se sprovodila rekonstrukcija vlade, ali i da je apsolutno nerealno da bilo kakva ozbiqna rekonstrukcija mo`e da bude izvr{ena. „Poruka koja dolazi iz vrha vlasti u ovom trenutku od prvog pot-

predsednika vlade deluje mi kao pretwa praznom pu{kom i kao odluka vlasti da u svakom trenutku kada mi pomenemo neku od kqu~nih `ivotnih tema - inflaciju koja raste, novih dve milijarde evra duga, skandal oko mleka... oni ponude la`nu dilemu rekonstrukcija ili izbori”, naveo je \uri}. Ako tema za rekonstrukciju i ocenu rada ministara bude pitawe da li su ispuweni ciqevi koje je premijer Ivica Da~i} predstavio u ekspozeu, smatra \uri}, onda „apsolutno svi moraju da odu jer nijedan od tih nerealno postavqenih ciqeva nije ostvaren”.

Ru`i}:Vide}emo kojijemodel [ef poslani~ke grupe SPS BrankoRu`i} izjavio je ju~e da }e se u narednom periodu videti koji }e model rekonstrukcije vlade biti primewen i da li }e ona biti „svedena samo na ministre iz SNS”. „Koji }e model biti primewen, da li }e to biti rekonstrukcija, da li }e ona biti svedena na okvire najja~e partije u koaliciji, a to je SNS, vide}emo u narednim danima. Za sada realizacija svih vitalnih pitawa Vlade Srbije nije ni na koji na~in ugro`ena”, rekao je Ru`i} novinarima u parlamentu.

Pripremili:S. Stankovi} iD. Milivojevi}


politika

dnevnik

INTERVJU

I[TVANPASTOR,PREDSEDNIKSKUP[TINEVOJVODINE

Nemarazlogaza pokrajinskeizbore, republi~kiizvesniji Predsednik Skup{tine VojvodineI{tvanPastor izjaviojeda rezultati dopunskih pokrajinskihizboranisurazlogzaraspisivaweprevremenihpokrajinskih izbora,nakojimaovihdanaposebnoinsistirajuvojvo|asnki~elniciSrpskenaprednestranke.Uintrevjuza„Dnevnik”Pastorje,me|utim, ocenio da je sve izvesnije da }emo na jesen imati vanredne republi~keizbore,kojeonsmatra po`eqnim,jer,kakojenaveo,„bilobipogubnodapostoje}asumornainegativisti~kapoliti~kaatmosferapotraje~etirigodine”. - Ve} je mawe-vi{e izvesno da }emo imati vanredne republi~ke izbore, verovatno na jesen. Mislimdajezaposledwihnekoliko meseciprevi{enapetostiizbilo na povr{inu, i u parlamentarnoj ve}ini i u Vladi i generalno na politi~koj sceni. Previ{e je praqav{tineusvakodnevnomjavnom govoru. Iako su prevremeni izboriobi~nogubitakvremenai novca,danasjenascenitakvaatmosfera da za nas nikakao ne bi bilodobrodaonatraje~etirigodine.Atmosferajekrajwesumornainegativisti~na,aliiproblemati~na,jerseizdanaudanne{to o~ekuje,ne{tosenajavquje,paondaizostane...,pa}epreksutra,pa }e naksutra... Bilo bi stra{no akobitotrajalojo{trigodineistakaoje. Pastor, u ~ijoj nadle`nosti je ina~e raspisvawe pokrajinskih izbora,oceniojeda,sdrugestrane,trenutnonemarazlogazanove pokrajinskeizbore. -NesporimpravoSNSdatra`i vanreden pokrajinske izbore, ali na ovim dopunskim izborima nijesedesiloni{tanovo.Manda-

tesuosvojileistestrankekojesu ihimaleiprethodno,ini{tase nije pormenilo u odnosu snaga u pokrajinskomparlamentu.Takoda nevidimnitijedanrazlogdatreba razmi{qati o raspisivawu

lacijeizme|udvanivoavlastiza- wa,jerseta~noznakosuproizvopravosumnogove}iproblem.Ito |a~imleka-tajproblemjemogao nemo`euvekdasepravdapostoja- dasere{iurokuodpetdana.To wemrazli~itihpoliti~kihopci- nebibioninekivelikiizdatak janadvanivoavlasti,jerimasta- zadr`avu.Mnogojeve}a{tetanavri na koje pripadnost razli~i- stalazato{toseni{tanijepreitm politi~kim opcijama duzimalodasetore{i.Asmawinebismelodaimanikakav vawe stanadarda kad je re~ o grauticaj.Naprimer,ovamize- ni~nimvrednostimaaflatoksina rija oko mleka. To nikako umlekusamojezadwakapuceloj nijesmelodadobijeobrise tojcirkusantskojigri. politi~ke razli~itosti, l Ovihdanaizvovjo|anskog {toseovdedogodilo. LDP-a najavili su strana~ko okupqaweuVojvodiniokoidel Mislite da je ova aferamogladaseizbegje ustavnih promena i redene? Kako ocewujete mere fincijestatusaVojvodine.Da koje su primewene zbog li}eSVMbitiutomfrontu? problema sa mlekom, i -Nijenikakvatajnadamijesmo {tajeutompogledutreza ustavne promene, a pre svega balo da uradi pokrajinonekojeseti~ustatusaVojvodine skaadministracija? i koje bi Pokrajini obezebdili - Napravqena je velika zakonodavnu, izvr{nu i sudsku {teta,jerjeslu|ennarodsa autonomiju. To su na{i programpoluinformacijama koje su skiciqevikojesmozacrtalipre izno{eneakojesuizazavavi{eod15godina,aakoseineki prevremenihpokrajinskihizbora lenesigurnostkodgra|ana,aprodrugisadzatozala`u,tomo`esazbogtoga-poru~iojePastor,koji izvo|a~ima napravile materijalmodanasraduje.Me|utim,mineje i lider Saveza vojvo|anskih nu {tetu. Potpuno je jasno da se radoulazimoufrontove,jersmo Ma|ara. ovdeseradiopropredugobiliuwiblemu koji je bio ma 90-ih godina i l UkojojmerinafunkcioniUvek kad smo se sawe pokrajinske vlasti ipak poznat,ilijebar jo{ pamtimo to priklawali nekom uti~utakvipritisciSNS,koji trebalo da bude blato i mo~varu. frontu, obi~no smo Uostalom,uvekkad su postojali i pre nedeqnih poznat posebno izbora,asobziromdajere~o onimakojidobijami bili oni koji su smosepriklawali najuticajnoj stranci u repuju platu da to re- primali metke i toga nekom frontu, bli~kojkoaliciji? {avaju, i to u okobi~no smo mi bi-Tipritisciitakvaatmosfe- tobru i novembru nam je ve} pun kufer lionikojisuprira sigurno mogu imati odre|ene pro{le godine mali metke i toga poslediceuodnosunaefikasnost kadjeskinutnovirodkukuruzai nam je ve} pun kufer. Zapravo, radaPokrajinskevlade,jerjetaj kad se ispostavilo da ima previ- SVMnematu~emudasepriklawa, pritisakkonstatan.Alijanevi- {e plesnivog kukuruza. Ve} tada jer godinama zastupamo iste stadim toliki problem u tim stal- trebalo je informisati proizvo- vove kad je re~ o autonomiji Vojnimnagove{tavawimaizbora,ko- |a~eipomo}iimdazarado~uva- vodine.Atosmoradiliiuparlalikojeproblemati~noto{tone- wasto~nogfondadodajuodgovava- mentuSrbijekadsunekikojisada mamo kvalitetnu komunikaciju raju}asredstavauwihovuishranu. zagovarajuovuincijativubilizaizme|uRepublikeiPokrajine.Te Apo{tojeproizvodwamlekaina- mena za na{e glasove, naro~ito popucaleili~aknepostoje}ere- ~e dobro organizovana proizvod- kadseradiloousvajawubuxetai kadsmosemiprotivlizakidawu Vojvodine. l Postojiliparalelaizme|uaktuelnihpregovoraoKosovu i negativne atmsofere u dru{tvu o kojoj ste govorili, ilipaksade{avawimaipolil Izjavilisteranijedabibilonezamisli- sednicapokrajinskogparlamenta,pajeondaprevodaseu|eupripremuzakonaofinansirawu kono}iotkazana.Adasmotadotomeraspravqati~kimnapetostimauVojvodiAPV a da se prethodno ne utvrdi platforma li, mo`da danas ne bismo ovako razgovarali o ni? Pokrajineutompogledu.Dalisenatompla- ElektrovojvodiniilioNovosadskomsajmu.Ito -Postojeocenedasenekefrunune{toradi,sobziromdajeradnagrupaza treba da nam bude pouka. Zato sad li~no forsistracije le~e stvarawem napetopripremuovogzakonaformirana? ramtajna~elnidokument,kaodugoro~noopredesti i wihovim i`ivqavawem na -Taplatformasepripremaiverujemda}eza qeweusferifinansirawaVojvodine.Ovonisu nekimdrugimstranama.Tojeipak narednih 10 do 15 dana wen nacrt bit okon~an. pitawakojasemogure{avati~arobnim{atapisociolo{ko pitawe, ali poptuno Idejajedaseotomaktuizjasnina{skup{tinski }em i ad hok, zato je va`no da imamo dugoro~no jesigurnodajeuproteklimmeseOdborzaustavno-pravnapitawa,ipotomgaupu- opredqewekoje}emopoku{atidaugradimuzacimaekstremizamdo{aodoizrati poslanicima na razmatrawe i usvajawe. Mi- konskare{ewa. `ajauVojvodini,uobimuukojem slimdajejetoizuzetnova`nozbogna{egdugonijebioprisutanranije.Takoda l Kopripremaplatformu? ro~nogpozicionirawakadjere~ofinansirawu -Platformupripremagrupaeksperatakojesam suuNovomSadu,naprimer,nakon Pokrajine.Mismouproteklih13godinapropuzamoliodapomognuutomposlu.Apo{topripreprekomponovawa lokalne vlasti stilinekolikoprilikadaokqu~nimstvarima mestru~nupodloguplatforme,o~ekujemda}eseo deo nove ve}ine postale i eskkaoSkup{tinaiznesemodugoro~noopredeqewe. tomdokumentuvoditiraspravaiunutarparlamentremno desne snage, kojima je abPropustili smo to u novembru i decembru 2000. tarneve}ineiizme|usvihposlani~kihgrupa. normalno porastao ucewiva~ki godine,kadasmoimalipripremqenurezoluciju kapacitetuodnosunarealnusnal Koje}ebitiwenopolazi{te? ideklaracijuoautnomijiVojvodine.Dasmotad Polaziseodpostoje}egustavnogokvira,aneod gu.Iondasmoimalitade{avawa touradili,mo`dabismo2006.,kadjeusvajannotoga{tabibilokadbibilo,aondanakrajunedooko }irilice i drugih stvari, a viUstavbilimaloboqepozicionirani.Tumobijemo ni{ta. Poku{avamo da unutar tog okvira {tosveunosinekuvrstunemirai gu}nost propustili smo i prilikom usvajwa Zadefini{emo na{a prava, ni milimetar vi{e ni klimu u kojoj krajnosti dobijaju kona o javnoj svojni, kad je ~ak bila zakazana i maweodtoga. svojevrsnilegitimitet. BrankaDragovi}-Savi}

Pripremamoplatformu ofinansirawuVojvodine

REKLI SU Pajti}:Socijalisti gubepodr{ku Rezultati dopunskih izbora zatriposlanikauSkup{tini Vojvodinegovoredajevremeza vanredne republi~ke izbore, ka`e predsednik vojvo|anske vlade i zamenik predsednika Demokratske stranke Bojan Pajti}. Kakojeocenio,socijalistiu Vojvodini gube podr{ku bira~a i u op{tinama gdesudosadatradicionalnovladaliiDSima stabilnuiapsolutnuve}inuupokrajinskomparlamentu.Pajti}jejeza„Blic”rekaoda}eSNS iSPS2016.ponovodobitiprilikudaizgubepokrajinskeizbore. „DSjegotovoudvostru~ilasvojerezultate u izbornim jedinicama koje tradicionalno glasajuzana{epoliti~keoponente.Izborni rezultati pokazuju dva trenda - jedan je osna`eweDSitamogdeumajumesecunismouspevali ~ak ni da u|emo u drugi krug izbora, a drugi trend je prelivawe glasova SPS u SNS”,prokomentarisaojePajti}.

Vrebalov: VladaSrbije izgubilakredibilitet Potpredsednik Skup{tine Vojvodine Milivoj Vrebalov izjaviojeju~eda aferasaopasnimaflatoksinom u mleku pokazuje da je Vlada Srbije izgubila kredibilitetidatrebada se raspi{u vanredni republi~kiizbori. Vrebalovka`e,prenosiRTV,dazahtevi koji sti`u iz Srpske napredne stranke da se raspi{u vanredni pokrajinski izbori nemajunikakvogupori{taurealnosti,ve} imaju ciq da skrenu pa`wu javnosti sa „aferemleko”. Prema wegovim re~ima, za raspisivawe vanrednih pokrajinskih izbora „nema ni jednog jedinog razloga”, jer je ve}ina u Skup{tiniVojvodine„vi{enegostabilna idoslednauodbranipravagra|anaVojvodinenazdravqeinormalan`ivot”.

Mi}i}:@ivkovi} statistaupolitici Potpredsednica LiberalnodemokratskepartijeNata{aMi}i} ocenila je ju~e da biv{i premijer i osniva~ „Nove stranke” Zoran @ivkovi}, „posle decenijske uloge statiste”upoliti~kom`ivotu svakodnevno vre|a LDP pri~emuzaboravqa{tajeradio. Nata{a Mi}i}, podsetiv{i da je nekada radila sa @ivkovi}em, navodi da je primorana da reaguje i odgovori „na wegove svakodnevne napade i vre|awe LDP”. „Nakon {to si pre 10 godina Srbiju gurnuo u naru~je Vojislavu Ko{tunici, odbijawemdaraspi{e{izboreposleakcije Sabqa, danas si ponovo spoznao da postojipolitikauzemqi,itoposledecenijske uloge statiste u politi~kom `ivotu”, navela je ona u pisanoj izjavi dostavqenojTanjugu.

sreda6.mart2013.

3

NAPREDWACISUTRAPODNOSEINICIJATIVU POKRAJINSKOJSKUP[TINI

ISPSzaizboreu Vojvodini,DSSto odranijetra`i PotpredsednikSrpskenaprednestrankeIgorMirovi} izjavio je da }e poslanici SNS-a na sutra{wojsedniciSkup{tiniVojvodine predati inicijativu za raspisivawevanrednihpokrajinskihizbora.Onjerekaodabitoj inicijativi mogli da se pridru`e i poslanici Socijalisti~ke

ni vi{e za to nema legitimitet. -Podr`avamoodr`avaweprevremenih izbora - zakqu~io je Budakov. PoslanikDSS-auSkup{tini Vojvodine Branislav Ristivojevi} podse}a da je ta stranka jo{ pro{legodinetra`ilaraspisi-

partije Srbije i Demokratske vawevanrednihpokrajinskihizstrankeSrbije. bora, nakon {to je Ustavni sud U SPS-u poru~uju da podr`a- proglasio neustavnim odredbe vaju odr`avawe prevremenih izZakona o utvr|ivawu nadle`noborauVojvodini,auDSS-upodstiAPVojvodine,aposvemususe}ajunatodasuonitakvuinide}i,dodajeon,isto}esedesiti cijativudalijo{pro{legodine, isaStatutomAPV. kada je Ustavni sud Srbije ospo- Da se razumemo, vojvo|anska rio odredbe Zakona o nadle`novlastimalegalitetjerimavi{e stiVojvodine. od 60 poslanika u Skup{tini - Na{ stav je Vojvodine. Svaka poznat,sobzirom bi imala legaliVojvo|anska vlast na rezultate drutet s ve}inom. izgubila je gog kruga dopunAli izgubila je skih pokrajinlegitimitetinelegitimitet i skih izbora od 3. legitimnajejerje nelegitimna je jer marta. Do{lo je svoju politiku i je svoju politiku i vremedaseprovebudu}nost vezala budu}nost vezala za za neustavne akte ri izborna voqa neustavne akte gra|ana u Vojvo-ka`ezana{list dini-rekaojejuRistivojevi}. (Branislav ~e za „Dnevnik” Po re~ima RiRistivojevi}) {ef poslani~ke stivojevi}a, vojgrupe SPSvo|anska vlast ne PUPS-JS-SDPS-a Pavle Budasamodajeiniciralaiu~estvovakov.-Tako|esmatramodabiprela u dono{ewu Zakona o nadlevremeniizboribilidobri,ima`nostiAPViStatutanego„idaju}iuvidusveproblemekojiopqeinsistiranasvojimgre{kama tere}uju politi~ku situaciju u iopireseodluciUstavnogsuda”. Vojvodini,poputde{avawasRaz- Pozdravqamo odluku svih vojnombankomVojvodine. stranakakojesuodlu~iledase

Mirovi}:Promewenavoqagra|ana PotpredsednikSNS-aIgorMirovi}izjaviojeju~edanepostojeformalnirazlozizavanrednepokrajinskeizboreuVojvodini, ali da bi oni trebalo da se odr`e zbog, kako je ocenio, promewenevoqegra|ananakonnedavnihizborautrivojvo|anskeizbornejedinice. On je u emisiji „Ka`iprst” B92 izjavio da SNS mora u ime gra|anadatra`ivanrednepokrajinskeizborejersuuZrewaninu,SrbobranuiApatinupobediletastrankaiSPS,opozicija uSkup{tiniVojvodine. -Formalnirazloziusu{tininepostoje.Oni(DS)imajukomotnuve}inuinaravnodasuimfunkcijemilijeodsu{tinskih problemakojiseotvarajuposledwihmeseci-kazaojeMirovi}. PremaMirovi}evimre~ima,poraznaizborimauZrewaninu, Apatinu i Srbobranu u drugim zemqama sveta bio bi dovoqan signaldaseskratimandat,dodaju}idaSNSnemailuzijuda}e setodogoditi. Kakojeobjasnio,porazDS-autriizbornejediniceuVojvodinije„samokapkojajeprelila~a{u”inaglasiodabibilopitawekakobiVojvo|aniglasalimaja2012.dasuznalizaproblemesaRazvojnombankomVojvodine,neustavnimelementimauZakonuonadle`nostimaAPV,kaoioutro{enih180milionadinaranagarderobuzaaktivisteDS-a. BudakovjerekaodajeostavuSPS-a,nakon{tojeodr`an drugi krug dopunskih pokrajinskih izbora, govorio potpredsednikstrankeDu{anBajatovi},kojijeporu~iodaDS kojipredvodivlastuVojvodi-

pridru`ena{ojranijojinicijativi za vanrednim pokrajinskim izborima, a naro~ito odlukuSPS-a,jeronitosadaprvi put tra`e - rekao je Ristivojevi}. S.Kova~evi}

PIKutvrdioizve{taj odopunskimizborima Pokrajinskaizbornakomisijasaop{tilajedajenaju~era{wojsedniciutvrdilaIzve{tajorezultatimadopunskihizborazaizborposlanikauSkup{tinuAPVojvodineuizbornimjedinicama3Apatin,17ZrewaninIII i49Srbobranodr`anim17.februaraidostavilagaSkup{tiniAPV,radipotvr|ivawamandataposlanicima. PIKjesaop{tiladasuzaposlanikepove}inskomizbornom sistemuizabrani:DraganRastovi} izApatinakogajepredlo`ilakoalicijaSPS-PUPS-JS-SDPS,DarkoBa|ok izZrewanina(„SNS-AleksandarVu~i}”),@ivkoNasti} izSrbobrana(„SNS-AleksandarVu~i}”). S.K.


4

ekonomija

sreda6.mart2013.

dnevnik

GORAN KNE@EVI] NAJAVIO SMENE ZBOG NE^IWEWA

Aflatoksin }e biti vra}en na standard EU Ministar poqoprivrede GoranKne`evi} izjaviojeju~eda }e uskoro biti vra}en standard pokojemjedozvoqenakoli~ina aflatoksina u mleku 0,05 mikrograma po kilogramu, koji je va`iodoprenekolikodana,ka-

da je dozvoqeni nivo podignut na0,5. „USrbiju}eseuskorovratiti taj standard, to je bila iznu|ena merauciquspasavawamalihproizvo|a~amlekaimi}emouskoro vrlo brzo vratiti standard na

0,05”,rekaojeKne`evi}poslesastanka sa ministrima poqoprivrede iz zemaqa regiona u Klubu poslanikauBeogradu. Kne`evi}jenaveoda}eSrbija, kaoizemqeregiona,imatiogromnihproblemaubudu}nostiiuka-

Region u borbi Situacijasaaflatoksinomuregionujepodkontrolom,azemqeokru`ewa}eunarednomperiodu sara|ivatiizajedni~kiraditinaunapre|ewusistema bezbednosti hrane, poru~ili su danas predstavnici ministarstava poqoprivrede Srbije, Hrvatske, Makedonije, Rupublike Srpske i FederacijeBIH. OnisunasastankuuBeograduistaklidasesa problemom pove}ane koli~ine aflatokaina ne suo~ava samo region, ve} je to problem i {irom Evropeinaglasilidajemlekokojeseproizvodi na ovom podru~ju jedno od najkvalitetnijih u Evropi. Srpski ministar poqoprivrede Goran Kne`evi}rekaojedajenasastankudogovorenoda sepoja~akontrolasto~nehraneisirovogmleka,

po{trinivohigijenskihuslovauskladi{tima, unapredi me|usobna komunikacija stru~nih slu`bi i da sastanci ovog tipa postanu uobi~ajena praksa. Kne`evi} je najavio da }e slede}isastanakministarstvapoqoprivredeiz regiona biti organizovan za mesec dana u Sarajevu. Ministriregionasureklidasenepla{emleka iz Srbije i da za sada nisu imali probleme sa kvalitetomuvezenerobe. Sastanku su, pored Kne`evi}a, prisustvovali ministri poqoprivrede Hrvatske i Makedonije TihomirJakovinaiQup~oDimovski,kaoiministar poqoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanovi} ipredstavniciMinistarstvapoqoprivredeFederacijeBIH.

zao da je zato neophodno preventivno delovawe, kako bi gra|ani pilikvalitetnoizdravomleko. Ministar poqoprivrede Kne`evi}jerekaodanikoutomministarstvu nije u~inio ni{ta protivzakonito, ali da }e odre|ene mere biti preduzete zbog, kako je kazao,ne~iwewa. Nakon sastanka U Beogradu sa

ministrima poqoprivrede iz regiona, Kne`evi} je novinarima rekao da }e odre|ene mere biti preduzete zbog toga jer je „neke stvari” trebalo preventivno da buduura|eneranije. Kne`evi}jetakoodgovoriona novinarsko pitawe da li }e biti smeweni direktori, ~iju je smenu najavioprvipotpredsednikvlade

POKRAJINSKA VLADA SAOP[TILA REZULTATE ANALIZE URA\ENE U NEMA^KOJ

PORUKA IZ NOVOSADSKE OSIGURAVAJU]E KU]E

^etiri mleka prekarda{ila sve granice

ZBOG PROMENE NAVIKE DOMA]IH PU[A^A

I „Filip Moris” re`e duvan Kompanija Filip Moris objavila je ju~e po~etak proizvodwe rezanogduvananatr`i{tuSrbije,arazlogzatojesve~e{}iprelazak potro{a~a sa cigareta na jeftinijeduvanskeproizvode. Prema re~ima generalnog direktora Filip Morisa u Srbiji PolaRajlija FabrikaFilipMoris u Ni{u je prva fabrika ove kompanije u regionu isto~ne Evrope,BliskogistokaiAfrike kojaproizvodiovajtipduvanskih proizvoda. Poredtoga,fabrikauSrbijije danas jedna od ~etiri fabrike u mre`i„FilipMorisinterne{enela”usvetu,specijalizovanihza proizvodwurezanogduvana. „Odluka o uvo|ewu proizvoda rezanog duvana predstavqa odgovornapotrebepotro{a~a.Uo~ili smo jasan trend prelaska na jeftinijeproizvode,budu}idapotro{a~i cigareta tra`e povoqnijeponude,istaklajezamenikgeneralnog direktora Jelena Pavlovi}. Kompanija }e, kako je navela, rezaniduvansrpskomtr`i{tuponuditiuoblikudverobnemarke„filimmoris”i„bondstrit”.

VladaVojvodinesaop{tila jeju~edanajnovijirezultati analizamlekaizvojvo|anskih prodavnicaura|enihuNema~kojpokazalisudausvimuzorcima vrednosti aflatoksina M1 prel az e doz voq en i EU maksimum od 0,05 mikrograma po kilogramu, dok kod ~etiri uzorka prelazi sada{wu propisanu granicu u Srbiji od 0,5. Pok raj ins ki sek ret ar ij at zapoqoprivredu,vodoprivredui{umarstvonalo`ioje20. februara ove godine uzorkovawe mleka koje se nalazi u maloprodajnim objektima na teritorijiVojvodine,navedeno je u saop{tewu. Ti uzorci poslatisuureferentnelaboratorije u EU, a analiza je ura|ena po HPLC metodu, navedeno je u saop{tewu objavqenom na sajtu vojvo|anske vlad e. Lab or at or ij a MUV A Kempten radila je analize i poELISAmetodugdesuutvr|ene vrednosti koje ne prelaze0,0120mikrogramapokilogramu. Pok raj ins ki sek ret ar ij at zapoqoprivredupodse}ausaop{tewudajeuvremeuzorko-

Male mlekare najvi{e zabrqale PremapodacimakojejeobjavioPokrajinskisekretarijatzapoqoprivredu,umleku~etirimlekareuVojvodininivoaflatoksina biojeiznadisadanovogpravilnikaod0,5mikorogramapolitru.Takojeupasterizovanom,nehomogenizovanommlekus3,2odstomle~ne mastiuoriginalnompakovawu,kojejebiloupotrebqivodo23.februaraproizvo|a~aSZR„Sirela”izMagli}azabele`ennivoaflatoksinaod0,58mikrograma.Pasterizovanomlekomlekare„Tomi}” u[a{incima,sjednimprocentommle~nemasti,kojejebiloupotrebqivodo20.februara,nivoaflatoksinabioje1,20,dokjeupasterizovanommlekuovogproizvo|a~a,sminimum2,8odstomle~nemastiodlitar,srokomtrajawado19.februara,sadr`ajaflatoksina bio0,87.Iupasterizovanomneobranommlekusminimum3,4odsto mle~nemasti,kojejeproizvelaMle~naindustrija„Gulmlek”uStaparusadr`ajaflatoksinabioje0,53mikorogramapolitru.

AleksandarVu~i}.Prvipotpredsednik Vlade je naveo da }e biti smewen direktor Uprave za za{titu biqa, direktor Uprave za veterinu, na~elnik Odseka za zdravqeibiqnikarantinUprave zaza{titubiqaina~elnikOdeqewa fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane mleko bi}e uni{teno Ministarpoqoprivredejerekaoda}emlekoizSrbije,~ijisu uzorci poslati na analizu u Holandiju,bitiuni{tenoakosepoka`e da ima ve}i sadr`aj aflatoksina od 0,05 mikrograma po kilogramu.Kne`evi}jerekaoda }e danas biti objavqeni rezultatianalizemlekakojejeposlato na ispitivawe u holandske laboratorije, i da ne postoje nikakvi preliminarni rezultati tog istra`ivawa. Prema re~imaKne`evi}a,mlekokojese sadanalaziuprometuuSrbijije potpuno zdravo i bezbedno za upotrebu.

DDOR nije na prodaju

vaw a gran ic a doz voq en ih aflatoksinaM1umlekuiznosila0,05mikrogramapokilogramukaoidajeVladaSrbije pre nekoliko dana dozvolila pom er aw e gorw e doz voq en e graniceovematerijesa0,05na 0,5mikrogramapokilogramu. Potpredsednik Vlade Vojvodine i pokrajinski sekretar za poq op riv red u Gor an Je{i}, primo je ju~e predstavnicu Ambasade Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava u SrbijiXuditK.Lepu{ic. Potp reds edn ik Je{ i} informisao je Xudit K. Lepu{ic o najnovijim analizama mleka iz Srbije, ura|enim u nema~kim laboratorijama nakon zahteva Vlade Vojvodine, koje su pokazale da u pojedinimuzorcimasadr`ajopasnog aflatoksinaprelazii0,5mikrograma po kilogramu. On je dodao da su ovi rezultati vi{enegozabriwavaju}i,jerpokazujudapojediniuzorciimaju0,86,0,87,pa~aki1,2mikrograma aflatoksina po litru, zbog ~ega je pozvao nadle`ne institucije da reaguju i za{titezdravqegra|ana. E. Dn.

Osiguravaju}a ku}a DDOR NoviSad,kojajedeoitalijanskegrupeUnipol-Sai,nijena prodaju, izjavio je ju~e generalnidirektorDDOR-aKristijanOtoNoj . On je u izjavi dostavqenoj medijimaistakaodave}godinama, odre|eni broj konkurenata izra`ava zainteresovanostdakupiDDORNoviSad, po{tojetojednoodmalobrojnih finansijski zdravih osiguravaju}ih dru{tava na srpskomtr`i{tu. U tim interesovawima posledwajebilaizjavadirektora Triglava Matja`a Rakovecakojijemedijimakazaodata slovena~kaku}a`elidakupi DDORNoviSad. „DDORNoviSadjednostavnonijenaprodaju.Dru{tvoje deonovoformiraneitalijanske grupe Unipol-Sai, ~iji prihod od premije iznosi 18 milijardievra,ikojatrenutno razra|uje svoju strategiju poslovawa u Italiji i inostranstvu”,istakaojeNoj. Onjedodaoida,nekimaod kompanija koje su javno izraziletakavintereszakupovinu DDOR-a „o~igledno nedostaju sredstva za bilo kakvu transakcijutevrste”.„Stoga, u takvim razgovorima nedostajesu{tinaodsamogpo~etka,itusepreradiostvarawu tr`i{nih glasina, nego o ozbiqnim poslovnim namerama”,kazaojeNoj.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU Australija Kanada Danska Norve{ka

Valuta

evro dolar dolar kruna kruna

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`i za za za za devize devize efektivu efektivu 1 1 1 1 1

109,2235 85,7867 81,6198 14,6492 14,6585

111,4526 87,5374 83,2855 14,9482 14,9577

114,0160 89,5508 85,2011 15,2920 15,3017

108,7729 85,5240 81,3699 14,6044 14,6137

[vedska

kruna

1

13,0617

13,3283

13,6349

13,0217

[vajcarska

franak

1

89,0167

90,8334

92,9226

88,7442

V. Britanija

funta

1

126,6360

129,2204

132,1925

126,2483

dolar

1

83,7539

85,4632

87,4289

83,4975

Kursevi iz ove liste primewuju se od 5. 3. 2013. godine

Cena

Promet

BELEX 15 (573,69 0,35)

Dijamant, Zrewanin

20,00

10.714

85.712

Ravnica, Bajmok

20,00

600

60.000

AIK banka, Ni{

2,10

1.654

1.392.300

AIK banka, Ni{

2,10

1.654

1.392.300

NIS, Novi Sad

-0,56

881

3.164.457

Jubmes banka, Beograd

1,46

10.495

52.475

Imlek, Beograd

0,00

3.159

0,00

0,68 Promena

5.600 Cena

28.000 Promet

Soja protein, Be~ej

0,00

830

0,00

Komercijalna banka, Beograd

0,00

1.600

128.000

Energoprojekt holding, Beograd

0,45

674

967.362

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

0,20

500

11.026.302

Jubmes banka, Beograd

1,46

10.495

52.475

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,00

3.099

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

2.073

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

-0,24

4.100

123.000

Alfa plam, Vrawe

0,68

5.600

28.000

262.500

Veterinarski zavod, Subotica

-4,62

495

118.770

Tigar, Pirot

0,00

200

120.000

Alfa plam, Vrawe Pet akcija s najve}im padom Pro galvano mikrometal, Beograd

-14,29

150

65.100

Meser Tehnogas, Beograd

-8,36

4.000

4.000

Privredna banka, Beograd

-5,69

116

10.640

Komercijalna banka PB, Beograd Veterinarski zavod, Subotica Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad

SAD

Promena %

Dijamant agrar, Zrewanin Mlekara, Subotica

-5,13 -4,62 Promena -0,56 0,00 0,00

740 495 Cena 881 2.100 1.050

64.512 118.770 Promet 3.164.457 449.400

Veterinarski zavod, Subotica

-4,62

495

118.770

Dijamant, Zrewanin

20,00

10.714

85.712

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Svi iznosi su dati u dinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

sreda6.mart2013.

5

KUPILISMOLOKOMOTIVEIVAGONEZA21.VEK,ALISUNAMPRUGEOSTALEU19.

NASTAVQAJUSESPOROVIOKODR@AVNIH WIVAU^ENTI

Radnici spre~ilipaore dau|uuwive Radnici Poqoprivrednog kombinata Beograd (PKB) mehanizacijom su ju~e ponovo spre~ili zakupce dr`avnog zemqi{ta da u|u u wive, u ataru ^ente, koje je do sada koristila ova korporacija u dr`avnom vlasni{tvu. Na~elnik Odeqewa za lokalni ekonomski i ruralni razvoj i investicije pri Gradskoj upravi Zrewanin Stojan Kraq rekao je za “Dnevnik” da nije bilo nikakvih incidenata, jer se na vreme odustalo od poku{aja uvo|ewa poqoprivrednika iz ^ente u zakupqene wive. Kraq je dodao da su ju~e na teren iza{la i dva republi~ka poqoprivredna inspektora kako bi sa~inila zapisnik i na licu mesta se upoznala sa problemom oko preuzimawa ovog poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini. Upitan {ta }e zrewaninska lokalna samouprava daqe preduzeti kako bi seqacima bilo omogu}eno da zapo~nu poqoprivredne radove na wivama, ~iji su zakup ve} platili, Kraq je odgovorio da za sada nema odgovor na to pitawe. Predsednik Samostalnog sindikata PKB MilisavÐor|evi} poru~io je da radnici ove korpo-

racije samo brane svoja radna mesta i da ne}e dozvoliti ulazak “latifundistima koje lokalna samouprava poku{ava da uvede”, jer su parcele zasejane, a proizvodwa ve} zasnovana. \or|evi} je ponovio da radnici ne}e odustati od odbrane zemqe koju je PKB obra|ivao decenijama unazad. Poqoprivrednik iz ^ente JovanDrakuli} je istakao da paori koji su u~estvovali u dva kruga licitacije za izdavawe u zakup poqoprivrednog zemqi{ta, izlicitirali oranice i pa{wake, uplatili avanse i zakupe, samo tra`e da im bude omogu}eno da na povr{inama zasnuju proizvodwu. Drakuli} je dodao da poqoprivrednici od jesenas, od zavr{etka prvog kruga licitacije, poku{avaju da u|u u posede. Gradona~elnik Zrewanina IvanBo{wak je, posle sastanka sa nezadovoqnim ratarima, poru~io da je grad spreman da upotrebi sva raspolo`iva zakonska sredstva da bi do kraja ispunio ono na {ta se obavezao sprovode}i program davawa u zakup poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini. @.Balaban

Novi{vajcarski vozovijuri}ekroz Srbiju30nasat „@eleznice Srbije” potpisale su sa {vajcarskom kompanijom „[tadler Busnang” ugovor o kupovini 21 novog elektromotornog putni~kog voza, osposobqenih za brzinu od 160 kilometara na ~as, koji bi trebalo da stignu na na{e pruge od septembra naredne godine do avgusta 2015, a nameweni su uglavnom za regionalni `elezni~ki saobra}aj. Nejasno je kojim }e prugama juriti „{vajcarci”, jer se na ve}ini `elezni~kih pravaca vozi tek 30 kilometara na sat. Ni koridorski pravci nisu osposobqeni za brze vo`we, a kamoli regionalni. Srbija je preuzela obavezu prema Evropi da do 2020. zavrka`u da su problemati~ni pra{i `elezni~ki Koridor 10, vci Subotica - Novi Sad, [id {to zna~i elektrificiranu - Sta ra Pa zo va, Su bo ti ca dvokolose~nu prugu za brzine Senta, kompletna pruga Pando 160 kilometara na ~as. Ka~evo - Zrewanin - Novo Miloko danas polovina Koridora {evo, Novi Sad - Oxaci - Bonije pripremqena za velike gojevo, Vrbas - Sivac - Kula brzine, od dvokoSom bor... Ni {ta lose~ne pruge nebo qim pru ga ma ma ni spomena, na Nejasnojekojim}e nismo povezani ni prugamai}i po je di nim de o ni sa susedima, tako cama se uvode ta- {vajcarskivozovi da se, na priimer, kozvane lagane vood Su bo ti ce do `we s brzinama do Se ge di na pru gom 30 kilometara na ~as. Ako je dugom 40 kilometara vozi ~ak tako na koridorskim pravcidva sata. ma, onda nije te{ko odgonetnuU okviru programa prekograti {ta se tek de{ava na regio- ni~ne saradwe Srbiji je odonalnim prugama. brena pomo} za boqu saobra}ajU Vojvodini gotovo da nema nu vezu sa susedima, ima ne{to pruge po kojoj vozovi idu pro- kredita i za modernizaciju unujektovanom brzinom. Upu}eni tra{we `elezni~ke mre`e, me-

ZA[TOPREDUZE]ANEKORISTEPORESKEOLAK[ICE

Elektronsko pla}aweipo~ek nisupopularni Privrednici u Srbiji ve} decenijama se `ale na komplikovane administrativne procedure kod pla}awa poreza i predugo stajawe pred {alterima, kao i na ~iwenicu da dr`ava ne vodi ra~una o tempu pla}awa u privredi te da za izmirivawe porekih obaveza moraju da uzimaju skupe kredite. Nadle`ni su im iza{li u susret jer od ove godine PDV mo`e da se uplati tek po naplati potra`ivawa, a Poreska uprava Srbije je tako doterala svoj rad da pla}awa u celosti mogu da se urade elektronskim putem. Na`alost, ove mogu}nosti privrednici jo{ slabo koriste uglavnom se pravdaju}i da je primena tek po~ela. Ipak, ima jo{ detaqa, koje bi trebalo regulisati da bi ove olak{ice stvarno bile od pomo}i privredi. Otkako je kod nas uveden porez na dodatu vrednost ~uju se zahtevi

Do sada je tu prednost iskoristilo jedva dvestotinak malih i sredwih preduze}a. - Mislim da su privrednici o~ekivali liberalniji sistem olak{ica kod pla}awa PDV-a. Sada to funkcini{e po pricipu -

ravno, to ne zavisi od samag po~etka primene skra}enih rokova ve} i od toga koliko }e se to po{tovati, odnosno koliko }e pravosu|e efikasno presu|ivatu u slu~aju prekora~ewa. Dosta preduze}a u Srbiji je nelikvidno ili su im ra~uni blokirani, a samim tim ne trbaju im ni ove olak{ice. Od po~etka 2013. godine cenzus za ulazak u sistem PDV-a pove}an je na osam miliona dinara. Najvi{e malih i sredwih preduze}a ima promet od 3,5 do pet miliona dinara te oni vi{e nisu obveznici ovog poreza, pa im ni ove olak{ice nisu potrebne. U nekoliko navrata direktor Poreske uprave Srbije Ivan Simi~ objamo`e{ da dobje{ olak{icu samo snio je da je prelazak na elektronako si sam platio - obja{wava posko poslovawe i vo|ewe poreske reski ekspert \er| Pap.- Proevidencije i komunikacije sa obblem su i predugi rokovi pla}awa veznicima najbitnija novina u rekoji kod nas iznose i preko dva meformi Poreske uprave koja se seca. Tek kada od 1. aprila po~ne priprema. Pro{le godine u januaru nijedna poreska prijava nije predata elketronski, a ove godine Ra~unovo|eubrzavaju ih je bilo 14.000.To je veliki po- Elektronski na~in pla}awa poreza }e dobijati na ubrzawu. Da bi mak, ali je jo{ uvek malo, jer je se pla}alo elektronski neophodno je imati poseban program XML u kraj januara rok kada obveznici ra~unaru i elektronski potpis i karticu. To nije komplikovano, ali treba da podnesu 160.000 prijava je potrebno vreme da se nabavi i privikne na novi na~in pla}awa - ob.Obveznici i ra~unovodstvene ja{wava predsednik Poslovnog udru`ewa ra~unovodstvenih aganciagencije mora}e da usvoje elektroja Vojvodine JovanBeara.- Ra~unovodstvene agencije sve vi{e usvajasko pla}awe jer }e od 1. jula naju elektronsko predavawe prijava i pla}awa. Trudimo se da maksimalredne godine to biti jedini na~in no edukujemo poreske obveznike kako bi se ove godine taj vid pla}apla}awa poreza svih obveznika. wa poreza omasovnio. Da bi mogli da pla}aju porez elektronskim putem obveznici moraju da nabave digitalni sertiprivrednika da se on pla}a tek po primena propisa koji predvi|a da fikat. On je besplatan i omogu}anaplati potra`ivawa .Od 1.januadr`ava skrati rokove pla}awa na va elektronsku komunkaciju sa obra ove godine preduze}a, ~iji go45 dana preduze}ima i 60 dana izveznicima. Od toga koliko }e radi{wi promet ne prelazi 50 mime|u privrednika i ova nova pore~unovodstvne agencije brzo usvojiliona dinara, obaveze prema drska olka{ica vezana za PDV moti ovaj na~in pla}awa zavisi i ko`avi mogu da ispune tek kada nagla bi postati znatno zanimqiviliko }e se brzo i pre naredne godiplate potra`ivawa od du`nika. ja za mala i sredwa preduze}a. Na- ne pre}i na to. D.Vujo{evi}

Ma|arske u Srbiji Oskar Nikovic tek su se saglasili o potrebi formirawa radne grupe za izradu projekta izgradwe pruge Beograd-Budimpe{ta u du`ini od oko 390 kilometara za brzine ve}e od 200 kilometara, koja bi bila finansirana kineskim kreditom. Interes i Ma|arske i Srbije je da ta pruga bude zavr{ena {to pre i dvokolose~na za velike brzine, kako bi se iz grada u grad stizalo za dva i po do tri sata, umesto sada{wih osam. Radovi na toj pruzi su po~eli od Beograda do Stare Pazove, a u pripremi je i deonica do Novog Sada. Kada }e se za-

Solidnosamo2,5odsto{ina Prema procenama Privredne komore Srbije, na{a zemqa po kvalitetu `elezni~ke infrastrukture zauzima neslavno 110. mesto na listi od 132 zemqe, a samo na 2,5 odsto pruga mo`e da se vozi 100 kilometara na sat. Mre`a pruga u Srbiji stara je vi{e od jednog veka. Na 62 odsto koloseka brzina je mawa od 60 kilometara na ~as, a na pojedinim deonicama iznosi jedva 30 kilometara. |utim, sve to je kap u moru ogromnih potreba te{kih oko pet milijardi evra za rekonstrukciju i izgradwu brzih `elezni~kih pruga. Na{i su zacrtali dvokolose~nu prugu za brzine do 160 kilometara i rok izgradwe sedam godina. Pre dva dana ministar saobra}aja Milutin Mrkowi} i ambasador

vr{iti kompletna pruga, na kojoj }e vrednost radova na na{oj teritoriji biti, prema re~ima ministra Mrkowi}a, oko 900 miliona evra, te{ko je predvideti. Ono {to je izvesnije je to da }e se jo{ dugo voziti spore vo`we na{im prugama, pa bili na wima i {vajcarski vozovi. R.Dautovi}

DR@AVAUBRZAVAIZRADUNACIONALNOGPLANA REINDUSTRIJALIZACIJE

Industrijapodrugi putme|uSrbima Izrada Nacionalnog plana reindustrijalizacije zemqe, kojim }e se detaqno razraditi konkretne mere za podsticawe privrede, izvoza i zapo{qavawa bi}e ubrzana i u aprilu }e biti dostavqena vladi, saop{tilo je Ministarstvo finansija i privrede Srbije. Da se ne{to hitno mora preduzeti pokazuje ~prosta svakodnevica. Obim industrijske proizvodwe tokom krize je nastavio da opada pa je lane bio 2,9 odsto slabiji nego 2011. godine, a ~ak 60 odsto mawi nego u 1989. godini. Tada je industrija je ~inila 30 odsto svega onoga {to je srpska ekonomija u toj godini stvorila, a danas je taj udeo gotovo tri puta mawi. Dodu{e, treba re}i da su takvu promenu privredne strukture imale i neke od najbogatijih zemaqa sveta, poput SAD, ali je to kod wih, barem delimi~no, bilo posledica „iseqavawa„ industrije u siroma{nije zemqe s jeftinijom radnom snagom. Udeo industrije u ameri~kom BDPu je danas isti kao u Srbiji – 12 odsto, u Nema~koj je taj procenat 19, dok je u Kini ~ak 29. Kako se navodi u saop{tewu, Ministartva finasija, bi}e organizovana javna rasprava, a u izradu ko-

cionih tehnologija, prehrambenoj i odbrambenoj industriji„, dodaje Ministarstvo finansija. U saop{tewu se navodi da }e jedan od kqu~nih segmenata Nacio-

kako bi se on prilagodio potrebama tr`i{ta rada. Akcionim planom bi}e predlo`en i program mera za poboq{awe poslovne klime, {to podrazumeva

nalnog plana reindustrijalizacije - Program dr`avne podr{ke razvoju IT industrije, biti do kraja ove nedeqe usvojen na sednici Vlade Srbije i promovisan na velikom me|unarodnom sajmu CEBIT u Hanoveru. Sastavni deo akcionog plana bi}e mere za pomo} preduze}ima u

pojednostavqewe administrativnih procedura i ukidawe nepotrebne birokratije koja ko~i privredu, a posebna pa`wa bi}e posve}ena ubrzawu i pojednostavqewu procedura za izdavawe gra|evinskih dozvola. Nacionalni savet za privredni oporavak Srbije formirao je krajem februara ekspertski tim koji je najavio da }e za mesec dana pripremiti program odr`ivih mera za brzu reindustrijalizaciju srpske privrede. U novi po~etak srpska industrija kre}e s nivo na kome je bila pre vi{e od 40 godina to jest otprilike iz - 1970. godine. Tako|e, treba znati i da u odnosu na 2001. godinu, u prera|iva~koj industriji Srbije danas radi mawe od polovine radnika. Najve}i pad je zable`en u oblasti proizvodwe tekstila. Od nekada{wih 33.000 zaposlenih, sada je anga`ovano oko 18 odsto. Tre}ina od oko 4.000 zaposlenih u proizvodwi duvanskih proizvoda i daqe radi. Odevne predmete proizvodi oko 35 odsto nekada{wih 57.000 radnika. E.Dn.

Posebnapa`wauakcionomplanubi}eposve}ena sektorimakojisuozna~enikaoprioritetni –automobilskojindustriji,industriji informacionihtehnologija,prehrambenoj iodbrambenojindustriji na~nog predloga bi}e ukqu~ena stru~na javnost, Nacionalni savet za privredni oporavak, kao i drugi predstavnici privrede, zanatskih i poslovnih udru`ewa. „Posebna pa`wa u akcionom planu bi}e posve}ena sektorima koji su Strategijom industrijskog razvoja iz 2010. godine ozna~eni kao prioritetni - automobilskoj industriji, industriji informa-

prevazila`ewu te{ko}a zbog poreme}aja na tr`i{tu koje je izazvala svetska ekonomska kriza. Plan je, kako je saop{teno, da se preduze}ima koja imaju tr`i{nu perspektivu pomogne da investiraju i unaprede svoje kapacitete, kako bi se sa~uvala postoje}a i otvorila nova radna mesta. Bi}e predlo`ena i odgovaraju}a modernizacija obrazovnog sistema,


6

dru[tvo

sreda6.mart2013.

RASPRAVAOZAKONUOINFORMISAWU

Dr`avase povla~iizmedija? Dr`avna sekretarka u Ministarstvu kulture i informisawa Srbije Gordana Predi} najavilajeju~edaje„strate{koopredeqewe”dr`aveda iza|eizvlasni{tvanadmedijima.OnajeuSkup{tiniVojvodinenaprvojjavnojraspravi o Nacrtu zakona o javnom informisawu i medijima kazala daitajzakonpotvr|ujestrate{ko opredeqewe dr`ave da iza|eizvlasni~kestruktureu medijima. ^lan Radne grupe Ministarastvakultureiinformisawa Rade Veqanovski rekao je da kada se dr`ava povu~e iz vlasni{tva nad medijima, to ne zna~i i osloba|awe od odgovornosti za pomo} medijima. Onjekazaodajerokzapriva-

obezbediti sredstva za regionalne javne servise, po{to ne mogu da se finansiraju ni postoje}advajavnaservisa.Onje rekaodajeprojektnofinansirawe nu`an preduslov za finansirawejavnoginteresa,koji je po prvi put definisan ovimNacrtomzakona. ^lanradnegrupeMinistarstva kulture i informisawa Aleksandar Avramovi} izjavio je da }e svi mediji koji se finansiraju iz buxeta i imaju statusjavnihpreduze}aiustanova od po~etka idu}e godine bitinaprojektnomfinansirawu.Kakojerekao,to}eseodnositiinaNovinskuagenciju Tawug,koja}ekaojavnopreduze}e od po~etka idu}e godine tako|epre}inaprojektnofi-

dnevnik

IZMEWENZAKONOVOJNOBEZBEDNOSNIMAGENCIJAMA

Antonijevi}:Nadzorsamo uz odlukusuda Izmenama Zakona o Vojnobezbednosnojagenciji(VBA) iVojnoobave{tajnoj agenciji (VOA), koje je 20. februara usvojila Skup{tina Srbije, umesto dotada{wegre{ewapokojemjedirektor agencije imao ovla{}ewe da dajenalogzaprimenumere nadzora elektronskih komunikacija, sada je utvr|eno da je to mogu}e samouz odlukusuda. Novimre{ewimajepropisano da direktor vojnobezbednosne slu`beililiceizteinstitucijekojeon ovlasti,podnosi pisan obrazlo`en nalog za preduzimawe mereokojemodlukudonosisudija nadle`nog vi{eg suda, bez odlagawa, a najkasnije u roku od osamsati. Nadzortelekomunikacija podrazumeva “listing”telefonskihpoziva spodacimaotome ko je koga zvao, o vremenu i trajawu,alineisadr`ajkomunikacije. Direktor Komiteta pravnika za qudska prava (JUKOM) Milan Antonijevi} je za „Dnevnik“ izjavio da su nova re{ewapozitivnaineodstupaju od onih koja se vi|aju u uporednoj pravnoj praksi evropskih zemaqa i Amerike. Izme-

namasu,ka`e,uva`eneinicijative ombudsmana i civilnog dru{tvakojimajetra`enodase qudska prava gra|ana po{tuju, danebudutakovelikaovla{}e-

da imamo sistem sudskog odobravawa pojedinih mera {to je jedino ispravno i {to jedino mo`e adekvatno da {titi qudskaprava. Antonijevi} senadadapreporukekojejedala Evropska komi-

Krivi~ardrNedeqkoJovan~evi} obja{wavadajeZakonikomo krivi~nompostupku(ZKP),odrebamakojeseodnosenaotkrivawe iistragunajte`ihkrivi~nihdelakojasuinavedena,utvr|enosve u vezi s procedurom primene po-

Postupakje„strogatajna” Jovan~evi}navodidajepostupaknadzorakomunikacijastrogotajanimeremogutrajatitri mesecaodtrenutkakadanadle`nisudijaizdanaredbuzawihovuprimenunaosnovuobrazlo`enogpredloga,amogu}eihjeprodu`itijo{triputa,ukupnodo12meseci. -Uslu~ajudapostupaknebudepokrenut,ondase,shodnoproceduri,pristupauni{tavawumaterijala. Mislimdaistova`iiuodnosunalicezakojenijebionare|ennadzorve}jebiloobuhva}enosticajemokolnostidokjemeraprimewivanananekogdrugog precizira dr Jovan~evi}. - Poenta zakona je da se, ukoliko posle {estmesecinebudepokrenutpostupakprotivkonkretnoglica,nakontogatimaterijalinemogu~uvatigodinamainaknadnoprotiv togistoglicakoristiti.

wavojnobezbednosnihslu`bii arbitrarno odre|ivawe pojedinihmerakojezadiruiuprivatnostidubokouqudskaprava: - Nova re{ewa su popravila situaciju koja je postojala. Sa-

sijauizve{taju onapretkuizoktobra 2012. nisubilejedinimotor za izmenu ranijih re{ewa, nego da je pokreta~ pre svega opredeqenostdasequdskaprava u Srbiji po{tuju zato {to je to unutra{wapotreba,kaoidase demokratizuju slu`be bezbednosti.

sebnihmera,me|ukojimajeinadzorkomunikacijaosumwi~enog: -Osimvremenskogtrajawamera i postupawa s materijalom, ZKP-omsupropisaniirokoviu pogleduprocesuirawalicazakojajenare|enameraieventulano onihkojisusticajemokolnosti obuhva}eni. J. Jakovqevi}

OP[TEBOLNICEUVOJVODINIITRANSPLANTACIONIPROGRAM

tizaciju svih medija koji je predvi|en nacrtom tog zakona 31.decembar2014.godine. PredstavniciMedijskekoalicije predlo`ili su da se ta odredba izmeni i da dr`ava prestane finansirati medije ~ijijevlasnik1.januara2014. Potpredsednik Asocijacije medijaZoranSekuli} rekaoje daNacrtzakonanijenaklowen privatnim medijima i da je „prenormiran”. On je podsetio da je Srbija od1.januara2012.moraladazaustavi dr`avnu pomo} medijima,{tonijeu~inilaiporu~io dasadamora„izri~itodasezabrani”finansirawemedijaiz buxetaod1.januaranarednegodine. Potpredsednik Nezavisnog udru`ewa novinara Srbije Dragan Jawi} rekao je da nije jasno na koji na~in se misle

nansirawe, umesto direktnog finansirawaizbuxeta. Direktor Radio Subotice Toni Bedalov rekao je da Nacrt zakona ide na direktnu {tetu „lokalnih javnih servisa”, kako je nazvao medije koje finasiraju lokalne samoupraveiimajustatusjavnihpreduze}a. Kako je kazao, Radio Subotica, koji emituje program na srpskom, hrvatskom, ma|arskom, nema~kom i buweva~kom jeziku }e se nakon 45 godina ugasiti ukoliko pro|e ovakav Nacrt zakona o javnom informisawu. Javne rasprave o Nacrtu zakona o javnom informisawu i medijimabi}eodr`aneiuNovomPazaru,Ni{uiuBeogradu, u organizaciji Ministarstvakultureiinformisawai uz podr{ku OEBS-a i britanskeamabasade. P.Klai}

NASIQENAD@ENAMAUTI^EINADECU

Odnemira doagresije Udru`ewe gra|ana “SOS @enskicentar”odr`alojeju~e okrugli sto “Dijalogom do zaustavqawanasiqaprema`enama ideci”kojiserealizujeuokviru projekta “Za{tita dece od nasiqa u Jugoisto~noj Evropi” finansiranog od strane EvropskeUnijei“Unicefa”. Na okruglom stolu predstavqenisurezultatiistra`ivawa “Posledicekojeimanasiqeprema`enamaupartnerskomodnosu nadecuiodgovorjavnihslu`bi

kojeimajuiskustvosanasiqem, amajkesubarjednogmaloletnog deteta. One su izvestile o postojawupromenaupona{awudece.Upolovinislu~ajevadecasu pokazivala povu~eno pona{awe,svakotre}edetejebilonemirnoineposlu{no,asvako~etvrto sklono fizi~koj i verbalnojagresiji-reklaje~lanica“SOS@enskogcentra”ZoranaStameni}. Nasiqenadmajkamadovodilo je i do fizi~kih povreda dece,

Merenisudelotvorne Iakosuseispitane`eneobratilenekojodinstitucijazapomo}, one imaju malo informacija o nadle`nostima javnih slu`biiwihovimmogu}nostimapru`awaza{titeodnasiqauporodici.Iakosunekeizvestiledasuostvarivaletra`enapravaidobile`eqenuuslugu,velikbrojjeostaonezadovoqanjer ponu|enemerenisubiledelotvorne,odnosnonisudoveledozaustavqawanasiqa. naovajproblem”kojejerealizovaoAutonomni`enskicentariz Beogradausaradwi12organizacija ~lanica “Mre`e `ena protivnasiqa”.Svrhajeinicirawe socijalnih akcija u lokalnoj zajedicikojebitrebalodaunaprederazumevawevezeizme|unasiqa kojem su izlo`ene `ene u partnerskomodnosusaposledicamakojetonasiqeimanadecu. -U istra`ivawe je ukqu~eno 170`enaiz12gradovauSrbiji

kaoidowihovepromeneuose}awimaislabijem{kolskomuspehu.Istra`ivawejepokazaloda sevremenommewaoiodnosdece sa ocem. Naju~estalije je registrovanstrahdetetaodoca,kao i izbegavawe kontakta ili bezpogovorno slu{awe. Detetova poslu{nost opada sa vremenom, {tojeuvezisauzrastomija~awemnezavisnosti,arezultirai ~e{}impru`awemotpora. A.Varga

Prikupqaweorgana zanovi`ivot U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnupolitikuudemografiju, a u saradwi sa Upravom za biomedicinu Ministarstva zdravqa i Klini~kog centra Vojvodine,ju~ejeodr`ansastanakpovodom razvoja transplantacio- nogprogramaiulogezdravstvenih ustanova sa teritorije Vojvodineuwemu.Zakonomotransplantacijiorganautvr|enajei obaveza svih zdravstvenih ustanovakojeusvomsastavuimajujedinice intenzivnog le~ewa da dijagnostikuju i utvr|uju mo`danu smrt. Obaveza im je i da organizujuivoderegistarpacijenatakodkojihjedijagnostikovanaiutvr|enamo`danasmrt. - Aktivno smo se ukqu~ili u unapre|ewe transplantacionog programauSrbiji,aovojesamo jedanodsastanakakojismoorganizovali i koje }emo organizivati u realizaciji tog ciqa ka`epomo}nikpokrajinskogsekretarazazdravstvo,drDanijelaStankovi}-Bari~ak.

Naju~era{wemsastankubili su prisutni predstavnici ~etiri op{te bolnice u Vojvodini, iz Zrewanina, Subotice, Sremske Mitrovice i Sombora, koje imajudobruintenzivnunegu,gde se konstatuje mo`dana smrt i gdesevodiregistarpacijenata.

nakojiseradinanivouSrbije, akakobiseoneorganizovalena najboqi na~in u prikupqawu organazapresa|ivaweipotencijalnih donora - rekla je upravnica Urgentnog centra Klini~kogcentraVojvodinedr VesnaPajti}. -Dabismomogli

Neophodnoubrzatiproces ProcenaUpravezabiomedicinuiKCVjedabi~etiribolnice,~ijisupredstavnicibilinaju~era{wemsatanku,sasvojim kapacitetimamogledakrenuudonorprogram. - Postavili smo strukturu onako kako to zakon defini{e, pravilaetikeidobrestruke,aliradiseoprocesukojijeneohodnodaubrzamo-izjavilajedirektorkaUpravezabiomedicinudrDanaMihajlovi}.-Sapro{irewemdonorprogramaverujemda}emounapreditiiprogramVojvodineinacionalniprogram.Dobrojedaimamoakreditovanelaboratorijezatipizacijutkiva,adrugalaboratorijajeupostupkuakreditacije{tonas kvalifikujedau|emousporazum„Evrotransplanta”. -Sastanakjezna~ajankakobi podstakli sve bolnice u Vojvodini da se ukqu~e u projekat „[ansazanovi`ivot”,odnosno uprogramtransplantacijeorga-

da se ukqu~imo u „Evrotransplant”, sve poslove vezane za prikupqawe organa radi transplantacije trba da podignemo na vi{i nivo. Do sada projekat

je funkcionisao uglavnom u Klini~komcentruVojvodine,a voleli bi da se projekat u budu}nosti pro{iri na celu Vojvodinu.. Utransplantacionojmediciniveomajebitnapovezanostizme|ucentaraukojimaseonaradi i donorskih bolnica, a bez {iroke podr{ke gra|ana taj programsenemo`eralizovati. - Samo deset posto qudi koji se nalaze na listama ~ekawa za noviorgando`ivitransplantaciju-istaklajekoordinatorka Donorskoginformacionogcentra Klini~kog centra VojvodinedrJelicaAlargi}. -Svaki18 minuta jedna osoba se stavi na listu ~ekawa za novi organ, a svakih 11 minuta jedna osoba umre sa te liste. TransplantaconitimKCVbrojivi{eod70 razli~itihstruka,onisuspasilivelikibrojqudskih`ivota, alijo{uvekjeivelikibrojqudikoji~ekajunanoviorganjer imjetojedina{ansaza`ivot. J.Barbuzan

TEHNI^KIFAKULTETIAIESECPOTPISALIUGOVOROSARADWI

Studentskapraksa ume|unarodnimkompanijama Tehni~ki fakultet “Mihajlo Pupin”uZrewaninu,kojidelujeuokviruNovosadskoguniverziteta,inajve}astudentskaorganizacija na svetu AIESEC potpisalisuugovorosaradwii osnivawu specijalne jedinice novosadskelokalnekancelarije u najve}em banatskom gradu. Specijalna jedinica AIESEC u Zrewaninu omogu}i}e studentimavolonterskustru~nupraksuuinostranstvu,gde}e,pored internacionalnog iskustva i upoznavawa razli~itih kultura, mo}i da usavr{e i engleski jezik. - Po`eleli smo da pro{irimo na{u viziju kreirawa mladihlideranaTehni~komfakultetuiusredinikao{tojeZrewanin,jersmatramodaovajgrad zaista ima potencijala. Time }emo studentima omogu}iti dodatnu aktivnost kojom mogu da se bave – rekao je predsednik AIESEC kancelarije u Novom SaduVedranRa{i}.

Tehni~kifakultet„MihajloPupin”uZrewaninu

Student prodekan Tehni~kog fakulteta “Mihajlo Pupin” Nikola Petrov veli da osnivawe specijalne jedinice

AIESEC u Zrewaninu zna~i mnogo, jer }e obilazak drugih dr`avaisticaweradnogiskustva svakako doprineti budu-

}im akad ems kim gra| an im a pri zapo{qavawu, {to je i krajwiciqsvegaovoga. Prisustvom na preko 2.400 univerziteta u 113 zemaqa, sa prek o 86.000 ~lan ov a, AIESEC omog u} av a mlad im qudima da otkriju i razviju sops tven e pot enc ij al e. Programstu~nihpraksiomogu}ava stud ent im a zav r{ nih god in a studija i postdiplomcima da steknuprakti~noznaweiiskustvo, i razviju se li~no i profesionalno rade}i u kompanijama i organizacijama u inostranstvu.Praksapodrazumeva od dva meseca do godinu dana intenzivnog sticawa prakti~nog iskustva u velikom broju oblasti,poputekonomije,marketinga, projektnog menaxmenta, finansija, odnosa sa javno{}u, qudskih resursa, informacionih tehnologija, predavawa stranog jezika, socijalnogradaimnogihdrugih. @.Balaban


OBELE@ENO 130 GODINA OD ULASKA PRVOG VOZA U NOVI SAD

KadjevesnikprogresavozioLimanom

FotoF.Baki}

Stotridesetgodinaoddolaskaprvogvoza uNoviSadobele`enojeju~enaBulevarucara Lazara, ispred bareqefa koji ~uva uspomenudasenatommestunalazilaprva`elezni~kestaniceuna{emgradu.Obele`avawu ovogjubilejaprisustvovaojeipomo}nikgradona~elnikaVladimirStojkovi}, kojijerekaodajenatommestupremnogogodinaprva `elezni~kakompozijau{lauNoviSadida je tog 5. marta 1883. godine na{ grad krenuo

Novosadska sreda6.mart2013.

Mlekoponovonatrpezi

FotoF.Baki}

dr`i mleko i mle~ne prera|evine. -Zbognejasno}aokosituacije sa mlekom i prisustva aflatoksina, odlu~ili smo se da sa~ekamododatneanalize,jer`elimodecudaza{titimoodsvih mogu}ih rizika po zdravqe.

hronika

Na{ isporu~ilac je „Ni{ka mlekara„iodwih}emotra`iti dodatne nalaze o prisustvu aflatoksinaumleku,adodatne analize}eobavitiiInstituta zajavnozdravqeVojvodine-navelisutadau„Radosnomdetiwstvu„. Q. Na.

PLANOVI HITNE MEDICINSKE SLU@BE

Odponedeqkano}no de`urstvopedijatara uVr{a~kojulici Zavodzahitnumedicinskupomo}preuze}eobavezuno}nogpedijatrijskog de`urstva najverovatnije od ponedeqka 11. marta, kada}eprestatidade`urajupedijatri u Domu zdravqa u Rumena~koj. Tri pedijatrijska tima iz Doma zdravqa i jedan pedijatarimedicinskasestraiz[kolezaosnovnoisredweobrazovawe „Milan Petrovi}” no}u }e zbriwavatinajmla|upopulaciju uVr{a~kojulici,dokseneprona|e adekvatan gradski prostor za tu namenu. Direktor Zavoda drBogdan@ivanovi} rekaojeza na{listdaseprostorijeuVr{a~koj uveliko opremaju kako

NOVOSADSKI VODI^

dr Bogdan @ivanovi}

biseadaptiralezano}nupedijatriju. Direktorjeistakaoida,zbog smawewa reakcionog vremena i

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14 RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf. DR DRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594i063/746-1693

saparomnijebilosvejedno.Mnogisusepla{ili i be`ali su sa perona. To je sve bilo takonovoalije,ipak,privukloivelikointeresovawe qudi. Prva `elezni~ka stanica jeizgledalamonumentalno,bilajejedinstvananapruziiimalajesvesadr`ajekojeposeduju i dana{we stanice - rekao je generalni sekretar„Vojvo|anskogdru{tvaza`eleznicu”Miodrag\uki}. B. M.

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

U VRTI]IMA PU „RADOSNO DETIWSTVO”

Deca u vrti}ima Pred{kolske ustanove “Radosno detiwstvo”od1.marta,ponovonajelovniku imaju mleko i mle~ne proi zvode. Kak o je rek ao za na{ list direktor te ustanove Marko Grgurevi}, uz svaku isporukumlekaimle~nihproizvoda dobavqa~ „Ni{ka mlekara„,dostavqaanalizenaaflatoksin. Dosadasusveanalizepokazaledamlekoimle~neproizvodekojedecadobijajukodnasbezbedne za zdravqe nali{ana. Ukolikoboprimeraradidobili sporuku mleka ili mle~nih proizvodakojeprelazigranice dozvoqenog, vratili bih ga dobavqa~u–navodiGrgurevi}. Podsetimo, Pred{kolska ustanova „Radosno detiwstvo” ukinula je kori{}ewe mleka i mle~nih proizvoda za ishranu deceuvrti}ima20.februara. Razlogtomebilajepove}ana koncentracija aflatoksina u mleku,aumestomle~nihproizvoda deca su pila ~aj ili sok, dok je, po savetu nutricionista, pavlaku zamenila pa{teta idrugahranakojausebinesa-

drugimputemiu{aounovueru.Premawegovimre~ima,ovajdatumjebitanizato{toje NoviSadjedinigradudr`avikojijedoneo odluku o obele`avawu 5. marta kao dan ulaskaprvekompozicijeuprvu`elezni~kustanicu. - Ovo je mesto na kome se dogodio veliki doga|aj za onda{wi Novi Sad pa i za {iru okolinu.Vozjeutovremebilo~udotehnike, ividetikompozicijuuzamahuilokomotivu

br`eg dolaska do ugro`enog,od20.marta}edodatnu urgentnuekipuprebacitiu Petrovaradin. -@elimodapoboq{amo reakciono vreme, a sa jednom ekipom na sremskoj strani jedva posti`emo da odgovorimo na sve pozive gra|ana, zbog toga je tamo neophodanjo{jedanpunktrekaojedr@ivanovi}. Ovu izmenu ~ine sa postoje}im kadrom, iako su poslali zahtev Ministarstvuzdravqazapro{irewe kadrova. Trenutno postoje ~etiri gradske ekipe, dve nasremskojstraniipojednauKa}u,FutoguiKisa~u. Nabavqena su dva kompletno opremqena vozila, a trebalo bi da stignu uskoroidvadefibrilatorakoja}ekoristitimedicinskitehni~arinaskute- Pripreme u zavr{noj fazi: rima.Oni}eodmajamese- ambulanta u Vr{a~koj ulici ca kru`iti po najprometnijim brilatori,ure|ajizanormalizagradskimrutamakakobiblagocijuradasrcauslu~ajuinfarkvremeno ukazali prvu pomo} ta,postavqajuseusklopuprojekugro`enima. ta„NoviSad-gradkojimislina U razgovoru, sagovorik je navas”kojirealizujuGradiZavod pomenuodabiuskorotrebaloda zahitnumedicinskupomo}.Ovi bude postavqen jo{ jedan defiaparative}senalazenaslu`bebrilator na javnom mestu, ovoga nomulazuSpensa,u{altersali putaubliziniRibqepijace.To Gradskeku}e,uholu@elezni~ke }ebitidevetidefibrilatorkostanice,naglavnomulazu[tranjisepostavqanaprometnojlokada, u zgradi Apelacionog suda, u cijiugraduzboghitnogreagovaholuFakultetatehni~kihnauka, wa i smawewa broja akutnih srnaLimanskojiFuto{kojpijaci. ~anihzastoja.AutomatskidefiI. Dragi}

U SPOMEN-ZBIRCI PAVLA BEQANSKOG

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar-autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57,Petrovaradin, tel:6433-748 PREVOD DOO, NoviSad, Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,6350-740

Zajedni~kiobilazak zamameidecu Povodom Me|unarodnog dana `ena koji se obele`ava 8.marta, novosadski pred{kolci}emo}idaobradujusvojemamezajedni~kim obilaskom Spomen-zbirke Pavla Beqanskog, Trg galerija 2. Umesto uobi~ajenogorganizovawapriredbe,zajedni~kovrememameideca}eprovestiobilaze}iumetni~kadelanacionalnemoderne umetnosti iz kolekcije muzeja, a postavkumogupogledatido15.marta. Posetioci}emo}idavideteku}uizlo`bu “Mali a veliki qudi” koja prikazuje radove de~je radionice realizovane u saradwi sa “Radosnim detiwstvom”. Oni }e tako|ebitiuprilicidavideidveaktuelne izlo`be “Nade`da Petrovi}: s obe straneobjektiva”i“Zavi~ajoduvekizauvek”.A. Va.


8

NOVOSADSKA HRONIKA

sreda6.mart2013.

AKCIJA „DNEVNIKA” I „VULKAN IZDAVA[TVA”

JU^E NA FUTO[KOM PUTU

„Merlin–izgubqene godine”nadar

Gorele toplovodnecevi

Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Vulkanizdava{tvo” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬od¬ u da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬ve danasod14 do 14.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765, a do sada u ovoj akciji nisu bili dobitnici, bi}e darivani pri¬me¬rkom kwige “Merlin - izgubqene godine” T. A. Barona u izdawu „Vulkan izdava{tva“.Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Vulkan”, ZmajJovina24. Otkrijte uzbud- qivu novu dimenziju legende o Merlinu i krenite na neverovatno putovawe duha, telaidu{e! Jedande~akle`inastenamanepomi~an, kao da je mrtav. Iako je pre`iveo,onnemadom.Nemase}a-

wa.Inemaime.Takopo~iwepri~aoneobi~nomde~akukojisezatekao na obalama drevnog Velsa, i kojijere{endaprona|esvojpravi domisvojepravoime.Jednogdana, posta}e najve}i ~arobwak svih vremena,alionotomejo{ ni{tanezna.Ukrilu tajanstvene Branver,kojatvrdidamu jemajka,de~ak}eslu{atipri~eomudrosti Kelta, Druida i naroda jo{ starijih. Ipak, tajna wegovog identitetakaodamu uvekizmi~e.Kakobi otkrioistinuosebi i svojim mo}ima, on odlazi na putovawe pomaglomobavijenoj Finkajri, magi~nom mestu izme|u zemqeineba,napolaputaizme|u na{eg sveta i sveta duhova. Ho}e li tamo otkriti da su sudbina te zemqeiwegovapotraganeobi~no povezane? A. Va.

„DNEVNIK” I „LAGUNA” POKLAWAJU

„Mojkom{ijazombi –Monstrumska{kola2” Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a „La¬gu¬na„ u sa¬rad¬wi s „Dnev¬ni¬kom„ dariva}e ponedeqkom, sredom i petkom ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬ve na broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji,do¬bi¬}e kwigu „Moj kom{ija zombi - Monstrumska{kola2“LiziHarison.Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari „Laguna„, u Ulici kraqa Aleksandra 3,gde mogu na}i i ostalaizdawa oveizdava~ke ku}e. @e{}a je strava u Monstrumskoj {koli. ^udovi{no je moderno!KleopatradeNiljebilaglavna riba me|u SDA-ovcima, normalcimaisvimaostalimauMonstrumskoj{koli,alisadse~ujesa-

mo„Frenkiono“i„Melodiovo“... tenovedevojkesvakakoumejudazakomplikuju sve. Kad Kleo ubaci svojedrugaricenasnimawezaTin vog,izgledakaodasesvevratilou normalu...svedokonenepo`eleda buduunekomfilmu...Frenkinomi Melodinomfilmu!Mo`elikraqicadobitimaloodanosti?Frenki[tajnjejednomizgubilaglavu zbogBretaizakliwesedasetone}e ponoviti. Mada i nema mnogo izbora:Bekaseobmotalaokosvog tipa kao folija. Ali Bret smi{qaplankojimo`epomo}iSDAovcimada`iveslobodno,paopet lete varnice. Ni{ta ne mo`e spre~iti Beku da ugasi plamen... ~akipocenudauni{ticelumonstrumskuzajednicu. N. R.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (14), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.15), „Razbija~ Ralf” (15.05), „Pet legendi” (13.15), „Hobit” (17), „Pijev `ivot” (17.30), „Zvon~ica i tajna krila” (13.30, 15, 15.45, 16.45), „Semijeva velika avantura” (13), „Haos u ku}i - matorci dolaze” (17.15), „\angova osveta” (22), „Ana Karewina” (19.30), „Sve{tenikova deca” (15.15), „Dobar dan da se umre mu{ki” (22.30), „Predivna stvorewa” (15), „Ivica i Marica: lovci na ve{tice” (22.20), „Krugovi” (17.45, 20, 22.15), „Jadnici” (19.15), „Qubav” (17.10), „Hi~kok” (20.10, 22.10), „U dobru i u zlu” (15, 20.15, 22.30), „Falsifikator” (18.30, 20.30) KCNS:„Stoker” (17 i 21), „Obe}ana zemqa„ (19 i 23)

POZORI[TA SNP:Scena „Pera Dobrinovi}”, drama, „Nahod Simeon” (19.30)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka” MuzejskiprostorPokrajinskogzavodazaza{tituprirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka„JovanJovanovi}Zmaj”, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vremerodilesu: DEVOJ^ICE: Adrijana Nedimovi} i Qubica Popov iz Novog Sada,KirstinaSabo izBa~keTopole,Sla|anaAdamovi} izKa}a, BeatriksArok izSenteiIvanaJovi~in izKoviqa, DE^AKE:Nevenka@ivkovi}, SpomenkaBalinovi}, ZoricaPani}, GordanaDobri~ki, JelenaRakovi} i BiqanaJovanovi} izNovogSada,DanijelaRackov izZmajeva,MirjanaMaksimovi} izKa}aiStanaStojawelovi} izSremskeKamenice.

SAHRANE NaGradskomgrobquuNovomSadudanas}ebitisahraweni: Slobodan Vladimira Isakovski (1924) u 9.45 ~asova, Katica @ivkaGostoji}(1954)u10.30,MiroslavaMaksimaIli}(1929) u11.15,DragicaRadisavaNedeqkovi}(1957)u12,AmalijaAntonaPopin(1928)u12.45,AleksandarMarka^e{qar(1948)u 13.30,Mom~iloMilutinaRadivojevi}(1927)ispra}aju14.15i MilicaMite\uki}(1933)u15~asova. Na Katoli~kom grobqu bi}e sahrawen Bela Bele Borovi} (1930)u13~asova.NacentralnomgrobquuFutogubi}esahrawenNenadMilo{aTolimir(1971)u15~asova.

Vatru koja je ju~e oko 13.30 ~as ov a zah vat il a top lov odn e cevi na Futo{kom putu 14, novosadski vatrogasci uspeli su daugasebrzo.Kakosaznajemoiz brigade,dojavajestiglau13.30 ~asova,nalicumestabilisuza nekoliko minuta, a petoro va-

DNEVNIK

trogasaca lokalizovalo je po`ar. Ipak, o{te}ena je izolacijaceviijednoputni~kovozilo parkirano u blizini, ali ta~nu {tetu, kao i uzrok po`ara,utvrdi}euvi|aj. Kako nam je re~eno, povre|enihnijebilo. A. J.

Foto:S.[u{wevi}

U KARLOVCIMA DONATORI ZATAJILI

Narodnakuhiwastavqa kqu~ubravu Narodna kuhiwa Crvenog krsta u Sremskim Karlovcima presta}e sutra da radi, odlu~iojeUpravniodboroveorganizacije. Dve stotine najugro`enijih Karlov~ana, dobi}ejo{sutratopliobrok,aposletoga ima}emogu}nostdaunarodnojkuhiwiuzme dnevnosledovawehlebaidokrajamartatakozvanevikendpaketehrane.Dali}eikadakarlova~kanarodnakuhiwaponovopriprematitopleobrokezasiroma{nesugra|ane u Crvenom krstu nisu znali da ka`u, alisusigurnidasanovcemkojimraspola`u,nijemogu}edaqekuvati. Rad narodne kuhiwe ozbiqno je uzdrman krajempro{legodinekadajeanonimnidonator prestao mese~no da daje oko 1.800 Crvenikrstnemadovoqnonovcazapripremu toplihobroka evra. Ve}i deo tih para kori{}en je za funkcionisawe same kuhiwe, dok su za 800 hvaquju}i op{tini koja je preuzela na sebe evrakupovaniza~iniinamirnice,kojisusluobavezu da osim 90.000 dinara, koje je svakog `ilikaododatakosnovnompaketuod10artimesecaizdvajalazaradCrvenogkrsta,dotira kala,kojeobezbe|ujeCrvenikrstSrbije.Zaikuhiwusadodatnih120.000dinara,siroma-

{ni su imali tople obroke i tokom zime, kadajeanonimnidonatorprekinuougovoro donatorstvu.Sadajekuhiwaostalasasvega dvaartikla,pasuquipirin~u,sakojimbez dodataka,nijemogu}e,ka`uuCrvenomkrstu,nahraniti200qudi. Pore~imasekretaraCrvenogkrstaDraganeKqaji},zafunkcionisawekuhiwemese~nojepotrebnooko400.000dinara.Samo zare`ijsketro{kove,u{tasuura~unatei plate kuvarica, mese~no treba izdvojiti ne{tovi{e167.000dinara,takoda210.000 dinarakojelokalnasamoupravasvakogmesecadajeCrvenomkrstu,nijedovoqno. Narodna kuhiwa u Sremskim KarlovcimajednajeodnajstarijihuSrbiji.Otvorenaje20.novembra1994.godineinera~unaju}iperiodbombardovawaikratkotrajnepauze zbog redovnih godi{wih remonta opreme, radilajeneprekidno.Pro{lugodinujezavr{ila~akibezprekidazaremont. Z. Ml.

U SUSRET DANU @ENA

Koncert,izlo`baisajamkwigauFutogu Ansambl narodnih pesama i igara KIC „Mladost”uFutogu,CaraLazara42,odr`a}ekoncert ve~erasu19.30~asova,aususretDanu`ena.Ulaz je besplatan. Istog dana, od 16 do 20 ~asova, na platou KIC-a bi}e prire|en mini sajam kwiga. Beletristika,klasi~nakwi`evnost,lektire,popularnipriru~nici,kwigezadecuiostalomo}i

}edasekupepocenamaod100i200dinara.UGalerijiKIC-a„Mladost”utokujeprodajnaizlo`baUdru`ewa`ena„Kreativnistudio”izFutoga.Posetiocimogudavideikupeunikatneumetni~ke i ru~ne radove ~lanica Udru`ewa. Radno vremeGalerijejeod10do19~asova,aizlo`baje otvorenado8.marta. I. D.

^ITAOCI PI[U SMS

TElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

Gra|anikojiimajunekiproblem u svom kvartu mogu danas do}iipodneti`albuKomisiji zapredstavkeipredloge. Sednica ovog tela odr`ava se u 13 ~asova u sali 10 Skup{tin e grada, Ulic a @ark a Zrewanina2. A. J.

065/47-66-452

Upozori{te ski{obranom? Zgranutasamkolikosenekada{wa „Stara Atina” srozala na tako niske grane da u holu SNPcurisaplafonavodaive} mesecima su na dva mesta podmetnute kante?! Neka je sram kompletnu gradsku vlast da je ba{nimalonijebrigazakulturuovogagradainaroda! 064/1353... *** Vratili su na pre|a{we vrednosti dozvoqen nivo aflatoksina u mleku, sad jo{ da uklone ograni~ewa brzine za vo`wu kroz

sto da po{tuju svoj narod, oni o~ekuju da budu po{tovani, pa zbog~ega? 060/0227... *** Ka`u neki name{tena afera samlekom?Pa,kodnasuSrbiji kadjene{toistina,ondajename{teno ili se nekom sveti. Svemogudashvatim,alidaministarprozivaBugarsku,anije niproverio.Kodnassesvemo`e.Novosa|anka. 063/7606... *** Pi{e se o alfatoksinima u mleku, sto~noj hrani i kukuruzima,anenavodisekakosutamo dospeliikakosetomoglospre~iti. 064/3340... *** TrihinelauNovom Be~eju nere{iv

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

@albei predlozigra|ana

420-374

koj sceni, knez je bio „mlakowa”, a Broz „nije”, jer je imao Goliotokinarodgajeprviput video1944.gutommiqeusunas bombardovali i Nemci i saveznici. 060/6394... *** Novosadske razglednice snimale u Budisavi java{luk oko izgradwe kanalizacione mre`e i nikog kompetentnog iz grada na{lanije.Brukaisramota. 064/6407... *** Molimnadle`nedavoza~ima, shodno odluci Vlade o mleku, pove}a propisanu granicu promilaalkoholaukrvi. 064/2615... *** Dobro bi bilo da SNS prestane da govori o legimitetu vladeAPVojvodineve}dapo~nu ne{to da rade, po{to su dosada{wi wihovi rezultati ispod svakogminimuma. 063/5243...

ZDRAVSTVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 19991, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

naseqenamestaile`e}epolicajceporedosnovnih{kola,pa ondaprstuuvoipevajmokoliko nasgrlonosi:nemo`enamniko ni{ta,ja~ismoodsudbine,mogu samo da nam ... oni {to nas ne vole! 063/1050... *** Kodna{ihpoliti~arajeprisutna bolesna zamena teza, ume-

slu~aj ~ak i zaVu~i}a.

062/2630... *** Na{a situacija izgleda otprilike ovako: za sve su nam kriviNemci,knezPavlejebio „mlakowa”, bratoubila~ki rat je bio opravdan, {to dokazuju potomci na sada{woj politi~-

*** Sla`em se. Nacionalne penzije samo vrhunskim sportistima. Ostali su i{li po svetu i tezgarili,zali~niinteresito hiqadamamarakaisadevra. 063/8272...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

sreda6.mart2013.

VESTI

DANAS PROTEST U ATP „VOJVODINA”

Jo{ ni{ta od prinudne naplate, radnici tra`e novac i obja{wewe Oko pet stot in a nek ad a{wihradnikaATP„Vojvodina”u reorgnaizaciji danas }e seu11~asovaokupitiukrugu preduze}a,ine}eserazilaziti, dok ne dobiju odgovor od nadle`nihza{to„Vojvodina” nije jo{ predala zahtev sudu daprinudnonaplatiodGrada od{ tet u po prav os na` noj pres ud i Apel ac io n og privrednogsudakoja,uzglavnicu od1,3milijardudinara,sakamatomiznosioko1,7milijardudinara. -Tra`imoobja{weweiho}emo da pred nas stane predsednikUpravnogodborafirme i Nadzornog odbora poverilaca Nikola Lap~evi} i

ka`e {ta je razlog za odugovla~ewe. Sti~emo utisak da se jedno pri~a, drugo radi, a svese~ini,danedo|edoprinudnenapalte.Mogu}ejedaje rukovodstvo „Vojvodine” pod velikimpritiskom,alibito trebalo da se zna. Sigurno je jedno,dasenepo{tujuzakoni niplanreorganizicijeizato nekomoradaodgovara-kazao jeLelovi}. Biv{ im zap os len im a od ukupne sume od{tete pripada okomiliondinarazazaostale plate i doprinose za penzijskista`. Advokat „Vojvodine” Dragomir Zjali} prekju~e je bio uverewa„da}esigurnouuto-

Ipak danas? Odgovornapitawe{tase~ekaikoodugovla~isanaplatomidaqese~ekaujavnosti,jersenatelefoneju~enijejavqaoNikolaLap~evi}.Dodu{e,natelefonskipozivju~eje jednomoko13~asovaodgovorio~lanNadzorogodboraLazar Muni`aba rekav{i da }emo informaciju imati najdu`e za deset minuta. Posle toga vi{e nije odgovarao na telefonskepozive.Aliseneposrednopredzakqu~ewetekstajavio direktorpreduze}aureorganizacijiBojan[krbi},inajavioda}edanassigurnoATPpodnetisuduzahtevzaprinudnunaplatu.

EGZIT POPUWAVA LISTE IZVO\A^A

Snup Dog, „Blok parti” i Dabfajer na tvr|avi LegendahiphopmuzikeSnup Dog, odnosno kako se odnedavno predstavqa Snup Lajon i jedan od najve}ih svetskih bendova indi - rok scene „Blok parti„ pridru`uju se izvo|a~ima koji }e nastupiti na glavnoj bini ovogodi{weg „Egzit” festivala. Snup Dog ponovo je zaokupqensvojomstaromfascinacijom - Jamajkom, pa svojim novim imenom Snup Lajon najavquju wegov slede}i album „Rejnkarnejted„. Poslepauzeod~etirigodine „Blokparti”je2012.godineizdao dugoo~ekivani, povratni~ki album “Four”, koji je do`iveovelikiuspeh,asvojimprvim nastupom na”Egzitu” zatvori}e za~aranikrugbritanskihrevolucionara koji su nastupili na festivalu - grupa „Franc Ferdinand„i„ArktikMankis”.

Prioritet obuka mla|ih RVS PrioriteturaduOrganizacije rezervnih vojnih stare{ina Novog Sada ove godine bi} e obuk a i kond ic ir aw e mla|ih rezervnih oficira i podoficira. Taj proces zapo~etjelaneusaradwisMinistarstvom odbrane i bi}e nastavqen i ove godine, re~eno jeju~ena{estojsednicigradskeORVS. Nasednici,kojomjepredsedav ao preds edn ik Upravn og odboraORVSrezervnipotpukovn ik Bo{ ko Pil ip ov i}, ukazanojeinate{ko}eskojimaseboriovaorganizacijaod posebnoginteresazaodbranu, kaoimeramakoje}esepreduzetidasetakvogstaweprevazi|e. Doneta je i odluka o potvr|ivawu~lanstvaORVSNovog Sad a u Sav ez u org an iz ac ij e rezervnih vojnih stare{ina Srbije i ORVS AP Vojvodine. Na ju~ er a{ woj sedn ic i u Skup{tinuORVSNovogSada koo pt ir an je morn ar i~k i oficirupenzijiRadomirTopalovi}. M. B.

Kadajere~oDensArenisvoj renome opravda}e potvr|enim nastupima pre svega, poznatih dixejevaSetTrokslera,Dabfajera,tePen-Pota,Matadorlajva, SabEna, Adama [eltona, Apolonije i Denisa Kartela. Presti`ni muzi~ki magazin „Vajb” upravo je izdvojio „Egzit„ i Dans Arenu kao jednu od trinajboqeletwefestivalske destinacije za sve qubiteqe elektronskemuzike. Trenutnoaktuelnacenapetodnevne ulaznice za predstoje}i festival na Tvr|avi iznosi 5.990 dinara, a mo`e se kupiti nawww.gigstix.com kaoinaGigstiksprodajnimmestima. Studenti i sredwo{kolci mogudakupepetodnevneulaznice sa popustom od 55 odsto za 5.490dinaranaGigstiksprodajnommestuuPariskommagazinu. A. L.

^ekajusvojnovac-biv{iradniciATP„Vojvodina”

Foto:S.[u{wevi}

rakbitipredatzahtevzaprinudnu naplatu”, ali ju~e nije znaodaobjasniza{totonije bilo u~iweno. - Nisam do 14 ~asova, dokle radi pisarnica u Priv redn om sud u, pred ao zahtev za dozvolu izvr{ewa prinudnenaplate,{tonezna~i da to ne}e biti u~iweno put em po{ te - kaz ao je za „Dnevnik”Zjali}.

„Novosadsko prole}e” obele`ava Godinu voda

^LAN GRADSKOG VE]A ZA PRIVREDU GORAN SE^UJSKI

Propala preduze}a dobijaju registar imovine Sastanak radne grupe za pra}ewe stawa i predlagawe mera zapreduze}e„Novitet”odr`an je prekju~e kako je saop{tio ^langradskogve}azaprivredu Goran Se~ujski na ju~era{woj konferenciji za medije politi~ke organizacije „Tre}a Srbija”. On je najavio da }e grad do kraja aprila zavr{iti katalog sa popisom imovine preduze}a koji su posle neuspele privatizacijevra}enipodokriqeAgencije za privatizaciju, kako bi ta~no znali s ~im raspola`u predinvestitorimakojeugo{}uju u gradu ili sre}u na slu`benimputovawima. Se~ujski isti~e da }e se pratitistaweoko“Jugoalata”,apovodomnajaveve}inskogvlasnika Spasoja Jakovqevi}a da }e po-

Ovakva situacija ide na ruku gradskim vlastima, jer su najavili da ne}e ne}e dobrovoqnodaplateod{tetudokse neobavirevizijapostupka. Ume{a~ u sporu ATP „Vojvodina”protiv Grada, nekada{wi vlasnik preduze}a Ilija Devi}, predao je ju~e Vrhovnom kasacionom sudu odgovor na reviziju, koju Grad tra`i

posle izgubqenog spora pred Apelacionim privrednim sudim. Advokat ume{a~a, Emir Ja{arevi}, smatra da je revizija neosnovana i da je Vrhovnikasacionisudtrebaodbiti. Izobimnogodgovoraume{a~a na reviziju Ja{arevi} je ukazaonadve~iwenice. - Ne postoji ni jedna odredba ugovora izme|u „Vojvodine iGrada,kojabiukazivalaili daval a mon op ols ki pol o` aj preduze}a.Natr`i{tudelatnostpru`awastani~nihusluga po Zakonu o komunalim delatnostimanijekomunalnadelatnost, pa ako se po{tuje zakon,Javnogradskosaobra}ajno preduze}e „Novi Sad„ ne bi trebalodasebavetimposlom. S druge strane, re{ewe nekada{wegMinistarstvazakapitalneinvesiticije,asadaMinistrstva za infrasturkturu na koje je nedavno ukazao gradona~elnik Milo{ Vu~evi} nijefalsifikat,ve}dokazkojijepodneoste~ajniupravnik Nikola Pavlovi}, dokazuju}i da Republika Srbija, koja je jednovremebilatu`enastrana, nije htela da pe~atira ni dagapotpi{e-rekaojeJa{arevi}. Zorka Deli}

KRAJEM MARTA NA SPENSU

Manifestacija koja okupqa ekologe, privrednike i turizmologe, „Novosadsko prole}e”, odr`a}eseod19.do23.martanaprvomspratuSpensa.Temaovogodi{we manifestacije }e biti „Voda”uskladusatimdaje2013.godina od strane Ujedniwenih nacija progla{ena Godinom voda. Organizovanesu~etiriizlo`beneceline: izlo`ba cve}a, sadnica i opremezahortikulturu,potommeda i zdravstveno-bezbedne hrane, suvenira i proizvoda starih i umetni~kihzanata,kaoiizlo`ba fotografija Slanog Kopova. Stru~netribineipredavawaeminentnih stru~waka bavi}e se temama„Za{titavodauVojvodini” i „Va`nost zalivnih sistema za grad Novi Sad”. Odr`a}e se prezentacija Strategijerazvojazelenihpovr{inakaoipredavawe„Za ~istijeizelenije{koleuVojvodini”. Pokret gorana promovisa}e priru~nik za pre`ivqavawe u prirodi„Opstanak”.

krenutiproizvodwuizaposliti 190qudi. - ^lanovi sindikata „Solidarnost - Novi sindikat” na ovomprvomsastankuupoznalisu nas sa stawem u „Novitetu” gde radnicinedobijajuplateodoktobra pro{le godine. Na slede}i sastanak radne grupe koji }e seodr`atiuskoro,bi}epozvani ve}inski vlasnik preduze}a i „Zekstragrupe”Dragan\uri}. Radnu grupu, pored Se~ujskog, ~ineizamenikPokrajinskogsekretarazaprivredu,zapo{qavaweiravnopravnostpolovaJuhas Balint, ~lan Glavnog i Izvr{nog odbora sindikata „Solidarnost–Novisindikat”Milan Starovi} ipredsednikGradskog odbora sindikata „Solidarnost – Novi sindikat“ Vlastimir Petkovi}. A. L.

9

Predavawa za dijabeti~are Po~elasumartovskapredavawazadijabeti~are.USavetovali{tu za dijabetes Doma zdrav qa koj e se nal az i u objekt u „Jov an Jov an ov i} Zmaj” danas u 17 ~asova bi}e odr`ao predavawe „Dijabetes i cigarete”. Telefon za informacije u Savetovali{tu je 4879-437. Naredno predavawe „[e}erna bolest kroz vekove” odr`a}e se 12. marta u istovremeuambulantinaLimanu. I. D.

Radionica „Pokreni se” Mot iv ac io n a rad io n ic a “Pokreni se” odr`a}e se sutra i u ~etvrtak, 7. marta od 17 do 19 sati u Tim Centru, Ulic a Svet oz ar a Mil et i} a 32. Vod it eq i rad io n ic e su psiholozi Olivera Sekuli} Barto{, Ivana Vu~i} i Bojana Filipovi}. Posetioci }e imatiprilikudasaznajukako sepokrenutiiistrajatiurealizaciji postavqenih ciqeva bez obzira na prepreke i pote{ko}ekojeimstojenaputu.Sugra|ani}eseupoznatii sa novim pristupom razvoju Tim centra “Po tvojoj meri”. Prij av qiv aw e u~es nik a je obaveznonabrojevetelefona 021/ 6615-821 i 065/ 6615-821 iliputemmejlaoffice@timcentar.rs. N. R.

Tuma~ewe pesme Milo{a Crwanskog Tuma~ewe pesme „Stra`ilovo”, pisca Milo{a Crwanskog, bi}eodr`anove~erasu19~asova u Kulturnom centru Novog Sada,Katoli~kaporta5.Pesmu }e tuma~iti prof. dr Milo Lompar. G. ^.

Kancone, mjuzikli i operete

Naekolo{kimradionicama,koje}esebavititemomza{titevoda, kao i do sada }e u~estvovati najmla|i sugra|ani iz Pred{kolske ustanove „Radosno detiwstvo” i u~enici novosadskih osnovnih i sredwih{kola.Deca}ebitiglavni akteri i u predstavama „Kako decamoguspasitiplanetu”,takmi-

~ewu u aran`irawu cve}a i crtawunatemu„Mojcvet”.Tokom„Novosadskog prole}a” posetioci moguo~ekivatiisaveteuvezisanegom biqaka koje }e dobiti na {tandu Pokreta gorana u okviru „Biqne klinike”, kao i kulturno zabavni program . Ulaz je slobodan. A. J.

Iskqu~ewa struje NoviSad:od9do13 ~asovaSave Kova~evi}a5i9-15,FelegiTivadora,Bulevaroslobo|ewa1,9i27, Bulevar Ja{e Tomi}a, de~ja ustanova „Plavi ~uperak” i terminal GSP.Ka}:od11do13 ~asovadeood ulazaunaseqedoOmladinskeulice. Sremska Kamenica: od 8 do 13 satipovremenoupojedinimulicama.Petrovaradin:od8do13 ~asovadeonaseqaPuckaro{kaZano{u. Sutra:NoviSad:od9do13 ~asovaSaveKova~evi}a5i9-15,Felegi Tivadora, Bulevar oslobo|ewa 1, 9 i 27, Bulevar Ja{e Tomi}a, de~ja ustanova „Plavi ~uperak” i terminalGSP,od8.30do11.30 ~a-

sova naseqa Vrbak i Bara, farma „Prodanovi}”, firma „Por{e”, rasvetanaKa}kojpetqiipumpaza vodunaZrewaninskomputu,od8.30 do10.30 firmenaFuto{komputu iBulevaruSlobodanaJovanovi}a, SZTR „Opavski”, DOO „Unihemkum”,DOO„Graditeq”,„Panonija prevoz”iod11do13 ~asovaFuto{kiput14.16i18,StevanaDejana 1-10iSteveHristi}a3,5,7,9,13i 12.SremskiKarlovci:od8.30i12 ~asova Nova Ulica i Pupinova. Petrovaradin: od 8 do 13 ~asova deo naseqa Puckaro{ ka Zano{u. SremskaKamenica:od8do13 sati povremenoupojedinimulicama.

U MZ „STARI GRAD” I „PRVA VOJVO\ANSKA BRIGADA”

Nose krupan otpad

Sve~anost Udru`ewa penzionera

Kontejnerizakrupniotpadunarednimdanimabi}epostavqeniuMZ „Starigrad”iMZ„Prvavojvo|anskabrigada”.Oddanasdopetka,8marta,kontejneri}esenalazitinaTrifkovi}evomiTrguMarijeTrandafil,prekoputaMaticesrpskenaparkingu.Tako|e,bi}epostavqeni naugluulicaVojvodePutnikaiIveLoleRibarainaugluulicaIlije Ogwanovi}a i Modene, na parkingu za taksi. Od sutra do subote, 9. marta, kontejneri }e biti postavqeni u Radni~koj 17-19, Ulici Vase Staji}a20,naTrgugalerijaiBulevaruoslobo|ewa115. A. J.

Udru`ewe penzionera Novog Sada sve~anom akademijom obele`i}eDan`ena8.martau10~asovauPo{tanskoj3.Poredwihovih ~lanova, sve~anosti }e prisustvovati i ~lanovi udru`ewa vojnih penzionera,penzionera`elezni~ara,SUBNOR-aVojvodine,RTV-a iKUD-a„IsidorBaji}”.Akademiju}esvojimprogramomulep{ati decaizOsnovne{kole„KostaTrifkovi}”iKUD„IsidorBaji}” sasvojimhorom,recitatorskomidramskomsekcijom. I. D.

Predavaweizoblastiza{titeodpo`ara„Katastrofalnipo`ari”odr`a}eseu~etvrtak,7.martauIn`ewerskojkomoriSrbije, regionalnoj kancelariji u Novom Sadu, u Ulici Danila Ki{a 3. Predavawepo~iweu14~asova. B. M.

O katastrofalnim po`arima

Ve~ e kanc on a, mjuz ik la i operetaodr`a}esedanasu18 ~asova u Novosadskom klubu, UlicaZmajJovina3.Nastupi}esopranSenkaNedeqkovi}, tenorGoranStrgar iu~enici Muzi~ke {kole „Isidor Baji}”. G. ^.

Koncert u Akademiji umetnosti Koncertstudenatakatedreza duva~ke instrumete bi}e odr`an ve~eras u 20 ~asova u MultimedijalnomcentruAkademije umetnosti, \ure Jak{i}a 7. Ulazjebesplatan. A. Va.

Izlo`ba Jovane Koli} u „Izbi” Izl o` ba slik ark e Jov an e Koli} bi}e otvorena ve~eras u 20 ~asova u klubu - galeriji „Izba”,@elezni~ka4.Autorkase,poredslikarstva,bavii bodi-artom,ikonopisomifotografijom. Najvi{e je izlagal a u rodn om Pir ot u, a stru~najavnostzawuka`eda je„vrsniportretistakojimaestalno analizira ~oveka i umetnika”. A. L.

Izlo`ba [kole primewenih umetnosti Sve~ano otvarawe izlo`be „20 godina postojawa [kole primewenih umetnosti [abac” odr`a}e se sutra u 19 ~asova u ZbircistraneumetnostiMuzeja grada, Dunavska 29. Realizatoriizlo`besuprofesoriMihailo Simovi}, Dragana Mali{i} iMinaStupar. G. ^.


10

reporta@e

sreda6.mart2013.

dnevnik

IRSKA PLESNA TRUPA, PRE SVETSKIH NASTUPA, RADI INSPIRACIJE, KUPALA SE NA KAWI[KIM PA[WACIMA

Te{kojeostati vegetarijanacporedgula{a

Majkl krajblata ^udotvornogbunara

Aviwonskom festivalu u Francuskoj ili scenama Budimpe{te, Pariza i drugih metropola. Kawi{ka sala bila je prepuna pre neki dan, kad je gostovala poznata irska plesna grupa, koja je u Gradu ti{ine, oslowenom na Tisu i pa{wak Jara{, boravila mesec dana uve`bavaju}i balet „Petru{ka” Igora Stravinskog. A rediteq i koreograf Majkl Kigen Dolan okupio je trupu sa gotovo svih kontinenata, koju oficijelna pre-

ema Kawi`a ni autobusku stanicu, ali naspram {tacije u strogom centru varo{i sijaju zdawa Obrazovno-kulturne ustanove „Knesa” i Regionalnog kreativnog ateqea „Jo`ef Na|„, gde dolaze svetski poznata imena modernog teatra, plesa, muzike i drugih umetnosti. Jer Jo`ef Na|, rodom Kawi`anin, borave}i i stvaraju}i u Francuskoj, dosegao je svetske vrhove, a u zavi~aju je utemeqen kreativni ateqe koji nosi wegovo ime, pod ~ijim krovom su „Art hotel” i „Art kafe”. U sali Nasala{uI{tvanaAproa za probe, na kojoj mogu pozavidemijere ~eka tek 11. aprila u ti velegradska pozori{ta, scenLondonu! ske pokrete i ~arolije ne uve- U Kawi`i sam ve} ~etvrti `bavaju samo Na| i wegova truput, a wene ~ari upoznao sam zapa, ve} i drugi ansambli. Praihvaquju}i [andoru Remeteu i zvedbe mnogih predstava, Kawime|unarodnim majstorskim kur`ani su videli znatno pre presevima joge koje ovde odr`ava. mijera na “Bitefu”, ~uvenom I ve} tad sam se uverio koliko

je ovaj prostor idealna za rad. U Irskoj je te{ko na}i takav, i ako ga ima mnogo je i skupqi, pa je vredelo putovati – odu{evqen je Dolan. Di rek tor RKA „Jo `ef Na|„ Zoltan Bi~kei napomiwe da je igrawe „Petru{ke”, pr va zna ~aj ni ja ba let ska predstava u Kawi`i, {to je publika mogla da vidi besplatno, kao poklon umetnika. Dodaje da Kawi`a sa ostalim oso be no sti ma, ima ide al ne uslove da razvija kulturni tu-

kojim se susreo u Panoniji. Tokom jednomese~nog boravka u Kawi`i Aniko Me|e{i Hajder i Eva [kutera, postarale su se da plesa~i iz Irske, Indije, Finske, Engleske, Ukrajine, Gane, Malezije i drugih krajeva sveta, obi|u pa{wak Jara{, gde je za sve poseban ugo|aj bio ^odakut ili ^udotvorni bunar. Tu su pastiri pre vi{e od jednog veka otkrili ~udotvornu mo} izvora tople vode i blata, pa su sa {est kilometara odatle preduzimqivi poslovni ~ovek tog

N

KigenDolan iZoltanBi~kei

„Petru{ka” prvouKawi`i,paondauLondonu

rizam, jer u centru ima sve neophodne uslove za boravak i rad, koji su vi{estruko jeftiniji nego u e, u pore|ewu sa evropskim cenama. Majkl pri~a da poti~e iz ravnice centralne Irske, pa su mu poznate sve }udi podnebqa sa

vremena Herman Grinfeld i akcionari doveli vodu do Kawi`e i razvilo ~uveno bawsko le~ili{te. Kad je u ulozi vodi~a turizmolog Nata{a Mitrovi}, ispri~ala dru`ini legendu o Ciganki, koja se izle~ila ~udo-

tvornom vodom i blatom na Jara{u pa je spomenik Ciganke postao i simbol Bawe, Majkl se usred februara bez razmi{qawa skinuo u ga}e, zagazio u baru i okupao u vodi ^udotvornog bunara! - Jako mi je prijalo. Ma, odu{evqen sam i ho}u ponovo da se vratim. Odmah sam rekao u {ali kako o~ekujem da kad idu}e godine do|em i meni podignu spomenik kraj Ciganke - pri~ao je razgaqeni Irac. Majklu i wegovoj dru`ini prijala je palinka i druge |akonije na obli`wem sala{u, gde ih je I{tvan Apro sa lipicanerima do~ekao u ode}i ~uvenoj za ma|arske ~iko{e sa pustara. Majkl se dve decenije bavi muzikom i plesom, ali posebno irskoj tradicionalnoj muzici. Mada je trenutno posve}en „Petru{ki„, balet odvi{e ne voli da izgovara, ve} ga zove - ples.

- Balet me podse}a na ne{to {to je rigidno. Iako je Stravinski „Petru{ku” komponovao pre jednog veka, ona zvu~i sofisticirano i moderno. U ovakvom ambijentu ~udotvorne prirode umetnici imaju vi{e inspiracije, da se pove`u sami sa sobom i u`ive u rad. Pa{wak Jara{ me podse}a na zavi~aj u Irskoj, a “Panonska princeza”, Tisa , mirna i tiha, ~ini da je varo{ pravi Grad ti{ine. Pesnici mu nisu slu~ajno dali to ime. Iako miran i tih on ima mnogo energije, dugu istoriju i tradiciju u kojoj se ose}aju uticaji razli~itih kultura. Qudi to neguju tradiciju i neposredni su, {to je i meni blisko, jer se i mi Irci toga dr`imo. Najve}i problem je {to ba{ ne jedem puno mesa, kao {to je to ovda{wi obi~aj, tako da nije lako biti vegetarijanac u Kawi`i - priznaje Majkl. Milorad Mitrovi}

Pomo}zaparohaobolelog odleukemije sremeskom selu Be~men, sa oko 3.000 stanovnika, sve{tenik Vladimir @ivkovi} je od 2005. svojim predanim radom zaslu`io veliko po{tovawe svih `iteqa. Otac tri malene devoj~ice, jedne od osam i bliznakiwa od ~etiri godine, predano je pomagao porodicama svakog od svojih parohijana, ali je, na`alost, do{lo vreme da neko po-

U

mogne sve{teniku koji svega ima 33 godine, kako wegove devoj~ice ne ostanu bez oca. Naime, oboleo je od te{kog oblika leukemije (akutno mijelidnog oblika) za ~ije tronedeqno le~ewe potrebna kombinovana hemioterapija u Nema~koj. Za odlazak u kliniku i prvi deo tretmana potrebno je prikupiti 20.000, dok transplantacija ko{ta 130.000 evra. Eparhija sremska je odmah pokrenula

akciju pomo}i svom sve{teniku, jer ako hitno ne po~ne sa terapijom nema nikakve {anse za ozdravqewe. Vladika Vasilije je za prikupqawe novca ovlastio rumskog paroha Sretena Lazarevi}a. - Ovim putem apelujem na sve qude dobre voqe da u skladu sa svo jim mo gu} no sti ma, po mog nu ozdravqewu oca Vladimira, kako bi u zdravqu mogao nastaviti bi-

ti oslonac ne samo svojoj, ve} i porodicama svih svojih parohijanaistakao je jerej Sreten Lazarevi}. Svi koji `ele da pomognu nov~ane priloge mogu uplatiti na dinarski ra~un 58-102-0000095/1 ili de vi zni RS35-160-583020001372866, sa naznakom „Za le~ewe sve{tenika Vladimira @ivkovi}a„, a nosilac ra~una je Sreten Lazarevi}. M. Maru{i}

OtacVladimir@ivkovi}sa}erkama


vOJvOdinA

dnevnik СЕМИНАР О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

Још неравноправне убуџету СТАРАПАЗОВА: У Старој Пазови је, на иницијативу чланице Општинског већа задужене за родну равноправност Наташе Јевтић, организован дводневни семинар, за двадесетак полазника из општинске управе и јавних предузећа (Дирекција за изградњу, Водовод и канализација, Чистоћа, Центар за културу, РТВ Стара Пазова). - Полазиште за оцену стања родне равноправно сти је била стратегија развоја општине, урађене су анкете у школама, вртићима, јавним предузећима и дошло се до констатације да има мало знања и свести о родној равноправности, да се углавном говори о положају жене у оквиру те теме, јер пракса показује да у свим областима живота и рада мање учествују од мушкараца, али суштина је у равноправности оба пола - рекла је Наташа Јевтић. Председник општине Ђорђе Радиновић је истакавши да је ову

активност подржао, јер схвата улогу жене у развоју не само ове општине већ друштва у целини и да се нада да ће ова обука имати за резултат веће учешће жена у укупном животу општине. Семинар води тренер Управе за родну равноправност Србије ПредрагСтошић. Чуло се да у запошљавању не само да нема родне равноправности него се јавља и дискриминација жена, а све то се може решавати не само прописима, већ пре свега знањем и променом свести. Овај семинар је почетак, а најављено је да ће следећи бити организован у школама. Какви ће бити ефекти свега овога, остаје да се види у будућности јер и пре непуне две године је у Старој Пазови одржан семинар под насловом „Равноправне у буџету„ с циљем да се код конципирања буџета и о овом проблему води рачуна, али у пракси ништа није урађено. А.Мали

БЕСЕДЕ У ЗОРАНОВУ ЧАСТ

Победник ДушанЈовчић РУМА: Квалификационо такмичење у беседништву под називом „Беседе у Зоранову част“ одржано је у Руми. Такмичње које се одржава осми пут, а тема је била Зоранов цитат „Србија ће бити боља него што јесте, ако сви ми будемо бољи него што јесмо“. За румско полуфинално такмичење пријавило се 12 беседника из Руме, Панчева, Пећинаца, Инђије, Старе Пазове и Београда. Победник румског квалификационог такмичења, који је имао задатак да смисли и презентује беседу у максималном трајању од пет минута је студент политичких наука из Панчева Душан Јовчић (21). Душану је ово трећи пут да учествује на овом

своје беседништво, тако да се надам одличном наступу и у финалу - нагласио је Душан Јовчић. Председник жирија, глумац Предраг Ејдус, истакао је како је жири имао тежак задатак да од ових младих 12 људи изабере победника, јер су беседе биле оригиналне и квалитетне. Младић који је победио једногласно имао је најубедљивији наступ, оним што је рекао и начином на који је рекао, је озбиљан кандидат за победу у финалу. - Енергија коју имају ови млади људи, заиста буди оптимизам, да ова држава ипак има будућност. Задовољан сам што је сала била испуњена до последњег места, јер ове младе људе заиста

Жири и најбоља три беседника

треба чути, јер имају шта да кажу и управо ови млади људи треба да буду иницијатори друштвених промена - нагласио је Предраг Ејдус. Такмичење у част трагично преминулог премијера је организовало Општински одбор ДС-а, Демократска омладина Рума, Фондација „Фридрих Еберт“, Фондација „Др Зоран Ђинђић“ и Музеј града Београда, а финалисти у беседништву наступиће у Београду 12. марта на годишњицу од убиства првог демократски изабраног премијера Србије. М.Марушић

Одећа и обућа за социјално угрожене КИКИНДА: Пре месец дана, у организацији Радио Кикинде – Јавног предузећа „Информативни центар”, покренута је акција прикупљања одеће за социјално угрожене суграђане. Захваљујући хуманости слушалаца, сакупљено је 105 килограма гардеробе која је јуче, предата кикиндском Црвеном крсту. Директор Радио Кикинде ДраганВлајнић истакао је да је ова медијска кућа на исти начин прошле године помогла корисницима Прихватне станице при Геронтолошком центру, али да

ништа од тога не би било могуће без слушаоца који су се одазивали акцијама: - Прошле године смо прикупили, у врло кратком временском року, зимску гардеробу за кориснике Прихватилишта. Међутим, наши слушаоци су наставили и даље да доносе помоћ, па смо одлучили да сада то буде Црвени крст. Приликом примопредаје помоћи Секретарка Црвеног крста Аранка Фелбаб уручила је Драгану Влајнићу Захвалницу за хуманитарни рад. А.Ђ.

11

ИЗБОРИЗАСАВЕТЕ12МЕСНИХЗАЈЕДНИЦАУСОМБОРУ

Доминација напредњака СОМБОР: Након избора за Савет Месне заједнице у Гакову, одржаног пре десетак дана, на којима је група грађана иза које стоји Српска напредна странка „до ногу“ потукла противкандидате из, у Сомбору владајуће, Демократске странке, ни избори за Савете преосталих 12 Месних заједница који су се одржали протеклог викенда, нису получили значајније другачијим резултатима. Наиме, према још увек неозваниченим резултатима избора за нове Савете четири градске и осам сеоских месних заједница , сва је прилика да ће напредњаци у чак пет сомборских МЗ имати апсолутну већину у члановима Савета. У граду ће то бити Савет МЗ Нова Селенча, Селенча и Млаке, док ће без већих проблема моћи да „владају и сеоским Саветима у Станишићу и Колуту. Демократама, које готово непрекидно „газдују“ Сомбором од сада већ далеке 1996. године, не би требао да представља проблем формирање већине у саветима градске МЗ „Горња

варош“, док ће им у Чонопљи у којој имају једног члана Савета мање од директних такмаца из СНС, засигурно требати помоћ два кандидата из редова провереног коалиционог партнера, Савеза Војвођанских Мађара. Више него убедљиву победу у изборима за нови Савет МЗ група грађана са „педигреом“ Демократске странке је однела једино у Стапару, где ће свих 11 чланова савета бити из те ГГ, док је тек нешто слабији резултат остварен у Риђици у којој је група грађана-активиста ДС-а освојила седам места и тиме обезбедила натполовичну већину у Савету. О учешћу ДС-а у власти у Дорослову, једном од најмањих села сомборског градског подручја, суверено ће одлучити њен досадашњи коалициони партнер, СВМ, који је од 11 чланова Савета добио чак седам, док су на четири преостала места изабрани управо активисти ДС-а, тиме избацивши СНС и из „почасног чланства“. Док је у набројаним МЗ ситуација прилично јасна, велико

је питање како ће се формирати сеоска власт у Алекса Шантићу, јединој МЗ у којем су грађани наклоњени СПС-у освојили пет места и самим тим резултат вредан пажње, као и у убедљиво најмањем селу сомборског атара, Растини, у којој су поред хетерогене групе грађана са именима блиским СПО-у, а која је освојила чак седам мандата, учешће у раду Савета изборили и два кандидата српских радикала. Иначе, на недељним изборима за Савете дела сомборских месних заједница којима је истекао мандат, било је уочљив изузетно мали одзив бирача у градским, али и неуобичајено висок проценат изласка на биралиштима у сеоским Месним заједницама. Илустрације ради, најмања излазност је забележена у градској МЗ „Горња Варош“, са свега 14,6 одсто, док је највећи број житеља Станишића, чак 55,3 одсто њих, више него озбиљно схватило своју грађанску дужности и изашло на биралишта. М.Миљеновић

ОЧЕРУПАНБИВШИПОГОН„КЛУЗ-ПЛИТВИЦЕ”УВРШЦУ

Осталасамо металнаконструкција

ВРШАЦ: Од некадашње модне конфекције познатој широм бивше Југославије „Клуз - Плитвице“ из Вршца остала је само метална конструкција хале и гомила шута по којој још увек докони лопови претражују и скупљају сировине за отпад. До пре деценију ова фирма је запошљавала 650 радника, махом жена које су у три смене производиле конфекцију за страно тржиште. Сада је то само руина од тог гиганта. Лопови су све однели што се могло скинути , па и лимени кров. Нестали су километри електричних каблова , шиваће машине, прозори, врата... - Локална самоуправа , нажалост ту не може ништа, јер је власник приватник. То је била још једна у низу лоших приватизација – каже чланица Општинског већа за мала и средња предузећа Весна Бранков. Иначе, ово прдузеће је 2007. године на лицитацији купила словеначка фирма „Томинг консалинг“ као једини заинтересовани купацц. Они су имали намеру да ту изграде тржни центар, на 16.656 квадрата

Плаћање дуга на рате

такмичењу, а овај пут се представио са беседом под називом „Колико још“. По оцени стручног жирија глумаца Предрага Ејдуса, Светозара Цветковића и Душка Радовића, професорке српског језика Биљане Николић и бивше финалисткиње Сање Кљајић, трећепласиран је Драган Николић из Инђије, а другопласирана је Ангелина Мацеле. - Очекивао нисам, али сам се надао победи, а наши познати и признати глумци који су били део жирија дали су ми бројне корисне савете како да побољшам

sreda6.mart2013.

АДА: Физичким и прваним лицима и занатлијама који имају порески дуг према општини омогућено је да заостале обавезе уплате у 12 месечних рата, уколико овогодишње обавезе измирују на време. Иако је усвојеним законом дата могућност локалним самоуправама да према свом виђењу отпишу обрачунату камату на порески дуг, Скупштина општине Ада није прихватила такво решење, јер би се тако општина морала одрећи прихода у износу од 25 до 30 милиона динара. Предсендик ађанске општине Золтан Билицки каже да није циљ да се дужницима конфискује имовина, него да се омогућава да они измире своје обавезе, при чему се имају у виду физичка и правна лица, као и занатлије, које редовно плаћају своје обавезе, а да се ови приходи могу усмерити у развој. У Општинској управи Аде указују да су због тога понудили компромисно решење за наплату заосталих потраживања и да се уз одобрење председника општине омогући одлагање наплате дугова. Закон предвиђа горњу границу до које није потребно да подносилац молбе обезбеди посебну гаранцију. За физичка лица то је за дуг до 50.000 динара, за занатлије до 100.000 и за правна лица до 500.000 динара. Од октобра до краја прошле године наплата пореског дуга на рате одобрена је за 27 физичких лица, а у овој години за још осам лица. Молбу да им се омогући плаћање пореског дуга на рате поднело је 37 заналија и 27 правних лица, па је председник општине Билицки потписао споразум са 62 пореска обвезника о измиривању дуга на рате, а обрада преосталих предмета је у току. Могућност за плаћање пореског дуга на рате је и даље доступна, а захтеви се могу предати у просторијама Локалне пореске администрације у канцеларији број 34 у згради општине у Ади. М.Мр.

Огољени скелетбившег„Клуза”

требало је да буде више малопродајних објеката са супермаркетом, али се није ништа урадило. Асистент тог пројекта Ненад Шикман се ових дана огласио саопштењем у којем истиче да су минулог лета добили локацијску дозволу за тржни центарт, али пара није било за грађевинске радове. По њему отва-

рање је било планирано за мај, али због кризе радови су како каже делимично обустављени. Ових дана радници једне фирме демонтирају оно што је од некадашњег гиганта остало, кажу да их је за то ангажовала поменута словеначка фирма. Можда од овога и буде неке користи. Р.Јовановић

ИЗБУЏЕТАОПШТИНЕКИКИНДА

Више новца за месне заједнице

КИКИНДА: У овогодишњем буџету Општине Кикинда за сеоске месне зајединице издвојиће се 65 милиона динара. Од те суме у буџету Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града“ предвиђено је 40 милиона динара – пет милиона више него у 2012. години - каже члан Општинског већа задужен за Месне заједнице ИмреКабок. - Никада нећу бити задовољан средствима које добијамо од општине јер сматрам да треба више да се улаже у села, како бисмо, бар донекле, изједначили услове живота с онима у граду. Чак мислим да је потребно да се прави позитивна дискриминација, да позивамо људе да живе у селима, јер су често услови бољи него у неким деловима града. Ипак, морамо да будемо и реални, сваке године се за месне заједнице издвајају све већи износи. Новац се распоређује пропорционално броју становника, па је тако Банатска Топола, као најмање село, добила три, а Мокрин, као највеће, седам милиона динара. - Средства ће бити довољна за мање радове, као и за реконструкције и радове мањег обима. За ве-

лике пројекте новац се добија из других извора, тако да ће део финансија, добијених од општине, у селима утрошити за припрему пројектне документације, за учествовање на конкурсима, јер ниједно село нема канализациону мрежу, ни пречистаче воде, а највећи број месних заједница до сада није био у могућности ни да припреми пројектну документацију за овако капиталне инвестиције - подсећа Кабок. Планове за реконструкције, поправке и радове председници месних заједница треба да изложе, на одвојеним састанцима, у Дирекцији за изградњу града која уговара послове веће вредности. Из буџета општине, за финансирање спорта, културе и удружења грађана у селима, планирано је 22,6 милиона динара.Ове организације морају да имају годишње планове, а од прошле године и да правдају добијени новац. Од прошле године, локална самоуправа је, први пут, почела да издваја, осим за секретара, и за плате по два радника који одржавају просторије и воде рачуна о комуналном реду у селима. Иначе, месне заједнице у кикиндској општини следеће године ће обележити 50 година постојања. А.Ђуран

„Таркет” донирао 15рачунара БАЧКА ПАЛАНКА: Фондација „Таркет“ донирала је 15 лаптоп рачунара са легалним софтверима школама у Бачкопаланачкој општини. Донација је вредна преко милион и по динара, а рачунаре је добило седам школа у Бачкој Паланци и осам школа у селима општине. Ова светски позната компанија у производњи подних облога Фонд „Таркет“ основала је 2004. године. Основни циљ Фонда је да побољша материјалне услове у здравству, образовању и култури у оквиру локалне заједнице у којој послује ова компанија. Финансијски се подржавају и спортски клубови из ове средине, а поготово они који имају организоване активности за најмлађе и најталентованије спортисте. Представници „Таркета“ кажу да на овај начин доказују да су друштвено одговорна компанија, а пружају помоћ и хранитељским породицама у Општини Бачка Паланка. Донаторство „Таркета“ проширило се и на целу Србију, а пре свега помаже се здравственим установама. М. Сџ.

Војводинана Самутуризма уБудимпешти На Међународном сајму туризма УТАЗАС у Будимпешти, поред Туристичке организације Србије, Туристичке организације Војводине, на сајму се представило и 17 Туристичких организација: Шид, Бачка Паланка, Панчево, Вршац, Кањижа, Сента, Ада, Апатин, Ириг, Нови Сад, Жабаљ, Суботица, Темерин, Нови Бечеј, Београд и Сомбор. Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова МирославВасин представио је пројекат „Богаство различитости„ где су одабрана места из Војводине представила своје културолошке различитости.

„Сува креда” уГрадском позоришту БЕЧЕЈ: Свако дружење с делима бечејског академског сликара Виктора Шкрабања, који је 2010. године добио повељу и звање почасни грађанин Бечеја, изазива пажњу љубитеља сликарства у читавом Потисју. А било их је до сада у више наврата, јер седамдесетседмогодишњи сликар је током шест деценија дуге сликарске каријере увек радо делио своје задовољство са суграђанима, од којих су многи били његови ученици у гимназији. Очекује се да ће тако бити и вечерас у галерији „Круг“ под кровом Градског позоришта, када је за 19 сати заказано свечано отварање изложбе по имену „Сува креда“. В.Ј.


12

crna hronika

sreda6.mart2013.

dnevnik

APELACIONISUDUBEOGRADUOSUDIODESETO^LANU KORUMPIRANUGRUPU

Apelacioni sud u Beogradu pravosna`no je osudio na skoro 20 god in a zat vor a grup u advokata, policijskih slu`benikaizaposlenihnaVojnomedic ins koj akad em ij i (VMA), jer su davali i primali mito kako bi uticali na sudske po-

stupke u korist okrivqenih, kaoizbogizdavawala`nihlekarskih uverewa. Tom presudom, koja je objavqena na sajtu Apelacionog suda, potvr|ena je prvostepena presuda Specijalnog suda u Beogradu iz decembra2011. AdvokatSlavoqubMitrovi} osu|enjezbogprimawamitana

sedamgodinazatvora.Poredtoga, izre~ena mu je mera zabrane obavqawa advokature u roku od pet godina, a obavezan je i da vrati pet hiqada evra i plati sudsketro{kove. Ostali optu`eni osu|eni su nakaznezatvoraod{estmeseci

do 18 meseci zatvora. Zbog primawa mita na dve godine osu|en jepolicajacJugoslavKova~evi}, dokje{estmesecivi{eizre~eno policijskom slu`beniku Nata{i Kova~evi}, kojoj se, pored primawamita,sudiloizbogzloupotrebeslu`benogpolo`aja. Wen kolega @ika @ivkovi} osu|enjena13meseci,kolikoje

i proveo u pritvoru. Mirjana Tomovi}, s Vojnomedicinske akademijeosu|enajena18meseci zatvora, Sa{a Bo{wa~i na dve godine, a Dra{ko Kojovi} 14meseci. Na osam meseci zatvora osu|en je Milutin Kne`evi}, dok je na dva meseca mawe osu|ena Qiqana Puri}. Godinu dana zatvora je izre~eno Milivoju Zarubici, zbog davawa mita. Tu`ila{tvo je odustalo od krivi~nog gowewaSne`aneBorut i VladanaTodosijevi}a. Postupak protiv ove grupezapo~etjekrajem maja 2008. godine. Kao organizatori ozna~eni suMitrovi}ibeogradski advokat Neboj{a Pavlovi}, koji je nedugoposleizlaskaizpritvora izvr{io samou- bistvo. Tokom boravka u pritvoru je smr{ao 40 kilograma, i sve vreme je tvrdio da nijekriv. Mitrovi}iPavlovi}su,prema presudi, organizovali kriminalnu grupu i uz pomo} podmi}ivawa policajaca i lekara svojim klijentima osiguravali povoqnijiishodpostupaka. (Tanjug)

PRIMENOMZAKONAOAMNESTIJI

ISretenuJoci}u umawenakazna Primenom Zakona o amnesti- da mu preti `ivotna opasnost Prodanovi}u i Milosavqeviji, Sretenu Joci}u - Joci Am- odGorana Marjanovi}a,zvanog }u,dokjepostupakprotivJocisterdamu,osu|enom na15godina Goksibomba{,iizvesnog Duce, }a bio privremeno u prekidu, zatvora, po pravosna`noj pre- sumi{qajempodstrekaobiv{e jerbioubekstvu. sudi Vi{egsuda uBeogradu,ko- policajce, osu|ene Bojana MiKada je Joci} uhap{en 2002. jomjeogla{enkrivimza„pod- losavqevi}a i Miodraga Progodine u Bugarskoj, prvo je izstrekavawe na ubistvo Gorana danovi}a na ubistvo Marjanoru~enHolandiji, kojagajeuto Marjanovi}a 1995. godine“, ta vi}a“. vreme tako|e tra`ila zbog jedzatvorska kazna bi monog krivi~nog pogla da bude umawena za stupka. 10posto. ^im je holandsko - Vi{isudje18.fepravosu|e zatvorilo bruara usvojio zahtev svojeprocese,aJoci} koji je po Zakonu o amizdr`aokaznuu~uvenestiji podnela odbranomzatvoruVurht,izna osu|enogJoci}a iza ru~en je Srbiji 23. 10postoje oslobo|enod marta 2006. godine. izvr{ewa kazne zatvora Po ekstradiciji, naod15godina,odnosnoza kontrimesecaprovejednu godinu i {est medenaupritvoru, povoseci - izjavila ju~e za dom nastavka istrage „Dnevnik“ Du{ica Riu predmetu „Marjanosti}, portparolka tog vi}“ , okrivqeni Josuda.Powenimre~ima, ci}je22.majaistegotosudskore{ewejetek dine pu{tendasebraekspedovano iz suda tani sa slobode uz kaukodajo{uvekte~erok ciju od 300.000 evra. za podno{ewe `albi Me|utim, tri godine stranaka. kasnije,na{aoseunoUkoliko bude potvrvom procesu i uhapSretenJoci} Foto:Tanjug |ena odluka Vi{eg su{en je 27.aprila2009. da,Joci}ubizaizvr{eweostaUpucwavi, kojasedesila18. podsumwom zanavodno „orgalo 13 godina i {est meseci za- jula 1995, u kafi}u „Bambi„ u nizovawe grupe kojaje23.oktotvora. sportskom centru „Olimp„ u bra 2008. u Zagrebu, izvr{ila Osu|uju}upresuduVi{egsu- Beogradu,poginulisuMarjanoubistvo novinara nedeqnika da, izre~enu Joci}u sredinom vi} i wegova devojka Marija ‘Nacional‘ Ive Pukani}a“. 2010. godine u slu~aju „Marja\or|evi}, a povre|ena su dva Od hap{ewa zbog procesa novi}“,potvrdioje krajemmaja gostakafi}a. „Pukani}“, Joci} je bio u pri2011.ApelacionisuduBeogratvorusvedo28.decembra2012, Krajem druge polovine devedu. Joci}jeogla{enkrivim po kadjeupu}enuzatvorzbogizvrdestih godina pro{log veka, optu`bidaje„uprvojpolovi{ewa pravosna`ne presude u pred tada{wim beogradskim nijula1995.godine,uBeogradu, Okru`nim sudom je osu|uju}om slu~aju„Marjanovi}“. nakon dobijenih informacija J. J. presudom zavr{eno su|ewe

INCIDENTUMALIMPIJACAMA,KODKAWI@E

Pretwaautomatskompu{kom Prip adn ic i Pol ic ijs ke stanice u Kawi`i odredili su zadr`avawe do 48 sati RudolfuD. (1986)izMalihPijaca, jer je u nedequ 3. marta ove godine, automatskom pu{kompretioporodicibiv{e supruge i patroli policije

koja je po pozivu iza{la na intervenciju. U ku} i osumw i~ en og je pron a| en a maw a kol i~ in a municije koja je, uz potvrdu, oduzeta. Protiv Rudolfa D. je podnet a kriv i~n a prij av a zbog

osnova sumwe da je po~inio krivi~na dela napada na slu`benoliceuvr{ewuslu`bene du`nosti i nedozvoqenog dr`awa, no{ewa i prometa odru`ja i eksplozivnih materijala, saop{teno je iz PU Kikinda. M.Mr.

Foto:S.[u{wevi}

Zatvoradvokatima, policajcima ilekarima PETVATROGASNIHVOZILAGASILOPO@ARUFUTOGU

Izgoreokrovku}e Zahvaquju}ibrzojreakciji vatrogasne slu`be, ju~e oko sedam~asovauga{enjepo`ar u Futogu, u Ulici Sime [olaje16.Povre|nihnijebilo, alijena~iwenave}amaterijalna. Kako saznajemo, dojava je u slu`bustiglau6.38~asova,a vatrogascisuuFutogubiliu 6.56 sati. Na lice mesta poslato je ~etiri vozila a u ga{ewu po`ara u~estvovalo je

13 vatrogasaca. Naknadno je pos lat o jo{ jedn o voz il o. Ipak, kako nam je re~eno u brig ad i, dok su vat rog as ci stigli na mesto doga|aja, vatra je ve} zahvatila ve}i deo krova. -Izgorelojeoko400metara kvadratnih krova ku}e. U pitawu je stara ku}a, na kojoj jevatrazahvatilakrovipro{irilasenatavanicu.Spasenesunekestvaritako{tose

name{tajiznosioizku}edok je to bilo mogu}e, ali je obustavqenonakon{tojeutvr|enodasetavanicasmo~ilatoliko da bi mogla pasti na vatrogasce - re~eno je u Vatrogasnojbrigadu. Kako su objasnili, wihov deo je bila operativa, {to su i urad il i, a uzrok po` ar a utvrdi}e inspekcija, ba{ kao i koli~inu i visinu materijalne{tete. A.J.

RA[KOMLADENOVI]PRIVREMENOBEZNEKRETNINEU^A^KU

Optu`enomzakra|uslike PolaSezanaoduzetstan OdlukomApelacionogsudauBeogradu,optu`enom zakra|uslikePolaSezana„De~akucrvenomprsluku”Ra{kuMladenovi}u privremenojeoduzetstanu centru^a~kazbogsumwedajeste~ennelegalnimprihodima iz krivi~nih dela, objavqeno je na sajtu tog suda.SudjeMladenovi}evstanpoverionaupravqawe Direkciji za upravqawe oduzetom imovinom do kona~neodlukeotrajnomoduzimawu. Pravosna`no je, me|utim, odbijen zahtev Tu`ila{tvazaorganizovanikriminaldaMladenovi}ubude oduzetistanod56kvadratnihmetarauBeogradu.

Mladenovi} je pro{le sedmice na su|ewu priznao da je 2008. godine u~estvovao u kra|i ~etiri slikeizmuzejauCirihu,me|ukojimajebiloiSezanovodelo,kojejeSlu`bazaborbuprotivorganizovanogkriminalana{laaprila2012.godineu Beogradu. Slika “De~ak u crvenom prsluku” prona|ena je u wegovim kolima prilikom poku{aja preprodaje po~etkomaprilapro{legodine.Mladenovi}je,ina~e, dohap{ewaradiokaopekarujednojpekariuKalu|erici. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik PREINA^ENAPRESUDANOVOSADSKOGVI[EGSUDA

Optu`enoj{est mesecirobije, umestopetgodina Uva`avawem `albi branilaca okrivqeneNadeDivqan izNovog Sada, Apelacioni sud je svojom presudompreina~iopresudunovosadskogVi{egsudasamoupogledu kazneitotakotako{tojejezbog izvr{ewa produ`enog krivi~nog dela zloupotrebe slu`benog polo`ajaosudionakaznuzatvorau trajawu od {est meseci umesto petgodina,nakolikojujeosudio Vi{isuduNovomSadu.

Prema navodima optu`nice ona je o{tetila DOO „WSB Com mer ce„, DOO „Vla{ ki promet„,NIS„Naftagaspromet” DOO „Rajkova~ki izvori”izRajkovca,odnosnoMionice, kao i DOO „Savremena ambala`a”iz^a~kauukupnom iznosuodoko3.500.000dinara, saop{tio je ju~e novosadski Vi{isud. M.V.

BEOGRADSKAPOLICIJARASVETLILALA@NUDOJAVU

Maloletnica izmislilasilovawe Beogradskapolicija,rade}inarasvetqavawusvihokolnosti prijavqenogsilovawa16.godi{wedevojke,kojejenavodnoizvr{eno,nijedo{ladodokazadaseprijavqenislu~ajzaistaidesio,saop{tilojeju~eMinistarstvounutra{wihposlova. Usaop{tewuseka`edajeslu~ajsilovawaprijavqendasedesioprekju~euperioduod13do13.30sati,naNovomBeogradu,u UliciJurijaGagarina. -Maloletnicajeurazgovoruspolicijom,kojijeobavqenu prisustvuwenemajke,objasniladajedoga|ajizmislilaizli~nograzloga-navodiseusaop{tewu. O ovom doga|aju, kako se dodaje, obave{ten je dr`avni tu`ilac Vi{eg javnog tu`ila{tva, kome }e biti prosle|en izve{taj. (Tanjug)

DVEPRIJAVEZBOGHEROINAUADI: PolicijauAdiodredilajezadr`avawedo48satiMariuB. (1989)izAde,u~ijojku}i jeprona{laiuzpotvrduprivremenooduzelaoko41grampra{kastematrijezakojusesumwadajeopojnadrogaheroin. [estgramapra{kastematerijezakojesetako|esumwadajeheroin,policijajeprivremenooduzelaiodArnoldaB. (1986)izAde. Iz PU Kikinda saop{teno je da su protiv obojice osumwi~enih podnetekrivi~neprijave,zbogosnovasumwedasu,svakozasebe, po~inilikrivi~nadelaneovla{}eneproizvodweistavqawauprometopojnihdroga. M.Mr.

HAP[EWEUVELIKOJPLANI

ReferentPIO osumwi~en zaprimawemita Policijski slu`benici Policijske uprave u Smederevu uhapsilisuMilutinaM. (62)iz Velike Plane, zbog postojawa osnovasumwedajeizvr{iokrivi~nodeloprimawemita,saop{tilajeju~ePolicijskauprava Smederevo. Onjeosumwi~endaje,kaovi{i referent PIO fonda, filijala Smederevo - ispostava Velika

Plana, u dva navrata zahtevao i primio60.000dinaraodjednogsugra|anina, kako bi mu, mimo zakonskihovla{}ewa,omogu}iodobijawere{ewaopenzionisawu. Osumwi~enom je odre|eno policijskozadr`avawenakonkoga }e, uz krivi~nu prijavu, biti predat istra`nom sudiji Vi{eg suda u Smederevu, navedeno je u saop{tewu. (Tanjug)

ZBOGMALTRETIRAWAROMAUOBRENOVCU 2009.GODINE

Udvostru~enekazne optu`enima ApelacionisuduBeograduduplirao je kazne zatvora trojici okrivqenih i pravosna`no ih osudionagodinu,odnosnodvegodine zatvora zbog izazivawa nacionalne,rasneiverskemr`we i netrpeqivosti prema Romima 2009.godineuObrenovcu. Tompresudom,kojajeobjavqena na sajtu Apelacionog suda, preina~enajeprvostepenapresudaVi{egsudauBeogradupajeB. V. kaznapove}anasa{estmeseci nagodinudanazatvora,S.M. s10 meseci na dve godine, i S. P. na

dve godine. Oni su osu|eni {to suuno}iizme|u31.julai1.avgusta 2009. godine, u Obrenovcu, “izazivali nacionalnu mr`wu me|unarodimaietni~kimzajednicamakoje`iveuSrbiji,ugro`avawem sigurnosti i o{te}ewemtu|estvariosmoroo{te}enihkaoidrugihpripadnikaromske etni~ke grupe”, navodi se u presudi. Rome su vre|ali, psovali, a potom jurili i tukli romsku decu. Nekoliko qudi tom prilikom zadobilo je lak{e i te`epovrede. (Tanjug)

sreda6.mart2013.

13

USKORONOVASUDSKAODLUKAONOVOSA\ANINUSAVIBABI]U,KOJISETERETI ZABROJNEPREVAREUSTANOGRADWI

Privremenasloboda investitoranaproveri Ovih dana se o~ekuje odluka vanraspravnog ve}a o pritvoru Novosa|anina Save Babi}a (1963),investitorakojemsepripisuje da je prevario nekoliko desetinagra|ana,akojijenakon ro~i{taujanuaru,poslevi{eod 14meseci,pu{tendasebranisa slobode. Wemu je tom prilikom izre~ena mera zabrane napu{tawa mesta boravi{ta uz obavezno javqawedvaputamese~no. Podestimo,Babi},kojijeve} osu|ivan,teretisedajeod2004. do 2010. godine zloupotrebio svojpolo`ajodgovornoglicakao suvlasnik u Stambenoj zadruzi „Eto”idoveoklijenteuzabludu. Wemu se stavqa na teret da je s kupcima zakqu~ivao ugovore o razmeni nepokretnosti tako da im on, kao investitor, preda u svojinustanove,lokaleigara`e. Nadaqejeokrivqendajezapo~eo prodaju stanova, a da nije nadle`nomorganupodneoprija-

vupo~etkaizvo|ewaradovaida nije posedovao pribavqena odobrewazagradwuidozvolezaizvo|ewe gra|evinske radova, kao idaZIG-unijeplatiozaure|ewe gra|evinskog zemqi{ta. Optu`nica je napisana na 27 strana,anawojsunavedana83o{te}ena, koji su i saslu{ani na glavnompretresu. -Vi{ejavnotu`ila{tvojena tuodlukuulo`ilo`albukojuje Apalacionisudprihvatioivratio ovaj slu~aj na ponovno odlu~ivawe. Naime, Apelacioni sud je 14. februara ukinuo re{ewe ve}aVi{egsudadonetu31.januara ove godine, kada mu je ukinut pritvor - izjavila je ju~e za „Dnevnik”porparolVi{egsudau Novom Sadu sudija Svetlana Tomi}-Joki}.-Kompletanspisjeu vanraspravnom ve}u. Vaqa napomenuti da nezadovoqna strana ima pravo na `albu na odluku vanraspravnogve}a.

Ina~e, optu`eni Babi} je obrazlo`io molbu za ukidawe pritvoratime{to,kakojekazao, dokumentacija obimna i „onanebistalaudvakamiona”, apritomenalazisenanekoli-

ko adresa, te je ustvrdio da se samoonmo`esna}iutome,{to bibiloneophodnozawegovuodbranu. Nastavakglavnogpretresazakazanjeza26.mart. M.V.

RADNAVERZIJANACIONALNESTRATEGIJEZAREFORMUPRAVOSU\A

Petogodi{wiputokazza brzuiefikasnupravdu Radna grupa Ministarstva pravdeidr`avneupravesa~inila jeprvuradnuverzijuNacionalne strategije za reformu pravosu|a. Ministarstvojeradnitekstobjavilonasvomsajtuipozvaogra|aneistru~nujavnostdaiznesusvoj stavostrategijizareformupravosu|aod2013.do2018.godine. Reforma pravosu|a bila je i ostajeva`anprioritetSrbijeu ciqu unapre|ivawa nezavisnosti pravosudnog sistema, nepristrasnosti i kvaliteta pravde, unapre|ewa stru~nosti, odgovornosti i efikasnosti pravosudnogsistema. Reformapravosu|azapo~elaje u maju 2006. godine dono{ewem Nacionalne strategije reforme pravosu|a, ali je ona od strane Evropske komisije ocewena kao nedovoqno da bi pratila proces pridru`ivawa Srbije EU. Zbog toga se Ministarstvo pravde odlu~ilonaizradunovogdokumenta za period 2013. do 2018. godine u kojem sledi faza unapre|ewa odnosno “finog pode{awa” usvojenog pravnog akta, institucionalnoiprofesionalnoja~awekapaciteta novoformiranih insitucija-Visokogsavetasudstva,Dr`avnogve}atu`ilaca,Pravosudne akademije, kao i povezivawe

procesareformipravosu|asprocesomevropskihintegracija. Posvomobimu,novastrategija }ebiti{iraodprethodnekojase u prete`noj meri bavila reformom sudskog sistema, ali }e se i nekeprethodnereformskeaktivnostikorigovatinaosnovuocena protekle reforme i analze ispuwenostiaktaiz2006.godine.Ono {to je najbitnije jeste da nova strategijamoraobuhvatiti~itav pravosudnisistemSrbijeanesamosudski. Reforma pravosu|a je integralnideoreformepravosudnog sistema i policije. Najsveobu-

Re{itistatus1.000vra}enih sudijaitu`ilaca PrethodnomStrategijombilojepredvi|enodanovaredukovana pravosudnamre`a,kojujekarakterisalodrasti~nosmaweweukupnogbrojasudovaitu`ila{tvaauskladustimisudijaijavnihtu`ilaca,rezultirasmawewembrojazaostalihpredmeta,kra}imtrajawemsudskihpostupakaini`imbuxetskimrashodom,alisetonijeostvarilouo~ekivanojmeri. Naime,nakraju2011.godinebrojzaostalihpredmetajeiznosio 3,34miliona,mawkavostinovoformiranemre`esudovadovelasuu nejednakojoptere}enostisudovabrojemprdmeta. Dodatnoj slo`enosti trenutne situacije u pravosu|u doprinosi problemuklapawaunovupravosudnumre`uoko1.000sudijaijavnih tu`ilacakojinisureizabrani2009.godineakojisunakonodluke UstavnogsudaSrbijeizpro{legodinevra}eninadu`nost.

Zatvorivelikiproblem Re{avaweproblemaprenaseqenostizatvorauSrbijibilojei ostalova`anzadatakzadr`avu.VladaSrbijeje2010.godineusvojilaStrategijuzasmawewepreoptere}enostisme{tajnihkapacitetauzavodimazaizvr{ewekrivi~nihsankcijaauvedenesuinekenovemerezare{avaweovogproblemakao{tosuprimenaalternativnihmeraisankcijairazvojpovereni~keslu`be,intenzivnijaprimenainstitutauslovnogiprevremenogotpustasizdr`avawe kazne zatvora, pro{irewe sme{tajnih kapaciteta i poboq{awe uslovauzatvorima. Izgra|enisunovikapacitetipoputPosebnogodeqewazaizvr{ewekaznezatvorazakrivi~nadelaselementimaorganizovanog kriminala, stavqawe u funkciju Posebne pritvorske jedinice Okru`nogzatvorauBeogradu,izgradwanovogzatvorazatvorenog tipauBeogradu-PadinskojSkelizasme{taj450osu|enihlica,izgradwanovihpaviqonazasme{tajmaloletnikauKPDKru{evac, ~imeseunapre|ujuusloviboravkamaloletnikaiwihovapravilna internaklasifikacija.

hvatniji dokument koji govori o prioritetima Vlade Srbije u ovoj oblasti je Akcioni plan za ostvarivawe prioriteta u pridru`ivawuEU.Jedanodkqu~nih prioriteta je “ Demokratija i vladavina prava”, a strategija imazaciqdapomognepravosudnom sistemu Srbije da postane dosledanuprimeniprava,sistemati~nijiispremnijidaodgovorinapotrebesvihgra|ana. Novastrategijatrebadaomogu}i strate{ko planirawe i upravqawe pravosudnim sistemom. Usvaja se kao petogodi{wi strate{kiokvir~iji}esastavnideo

koje gra|ani pola`u u pravosudnisistembi}ejo{ja~eukoliko svi predstavnici sistema budu raspolagalitemeqnimisveobuhvatnimznawem,smatraju~lanovi radne grupe koji su sa~inili radnuverzijuovogakta. Morase,jedanjeodva`nihna~ela,stvoritisistemukojemsvakoprihvatasvojuobavezudaodgovarapredjavno{}uzasvojerezultateiupotrebujavnihresursa.Na kraju, pravbosudni sistem mora bititakavdaseuwemudelotvorno upravqa resursima i po predmetimapostupaisudiurazumnom roku uz zakonito postupawe, po{tovawequdskihprava,standarda kvaliteta i racionalno kori{}ewe pravosudnih resursa. Uz sveovopotrebnajeitransparentnostupravosu|ukakobicelokupnajavnostmogladapratipo{tovawestrategije.

Ministar Selakovi}na~elu radnegrupe

bitiAkconiplansakonkretnim merama, aktivnostima, rokovima, institucijama odgovornim za wihovosprovo|eweiprocenomtro{kova,dok}eodgovornostzaweno sprovo|ewe biti na Komisiji zasprovo|eweiSekretarijatu. Unovomaktu,~ijuradnuverziju je sa~inila Radna grupa, defini{esepetkqu~nihna~ela:nezavinost, nepristrasnost i kvalitet pravde, stru~nost, odgovornostiefikasnost. Pravosudnisistemkojimo`eu potpunostidaodgovoriinteresimaipravimasvihgra|anajeprioritet Srbije. Strategija polazi odpretpostavkedajeo~uvawenezavisnosti u dono{ewu odluka u pravosu|u i tu`ila{tvu od su{tinskog zna~aja za pravednije dru{tvo.Nepristrasnostikvalitetpravdeukojemsuzakoni,pravilaipraksalakodostupni,tuma~esenajedinstvenna~inidoslednoprimewujuosnovajenepristrasnosti i kvaliteta prade i samo timeseja~adostupnost,legitimitetipredvidqivost. Poseban akcenat stavqa se na stru~nost odnosno sistemski pristup edukaciji i unapre|ewu stru~nostiqudikojiradeupravosu|u. To zna~i da je potrebno da oni poseduju posebnu stru~nostkojasesti~e,odr`avaiunapre|uje obukom koja je kako du`nost tako i pravo. Poverewe

Radna grupa za izradu radnog teksta Nacionalne strategije reforme pravosu|a za period2013.do2018.godinei Akcionogplanazasprovo|ewetestrategijeosnovanaje3. januara,azawenogpredsednika tada je izabran ministar NikolaSelakovi}. Radna grupa ima ukupno 24 ~lanova, me|u kojima su pomo}nici ministra ^edomir Backovi}, Slavoqub Cari}, QiqanaBlagojevi},aliidr`avni sekretar Danilo Nikoli}, predsednica Dru{tva sudija Srbije Dragana Boqevi} ipredsednikAdvokatske komoreDragoqub\or|evi}. ^lanovi Radne grupe su i tu`ilac za ratne zlo~ine VladimirVuk~evi},~lanOdbora za pravosu|e Vladimir Cvijan i programski direktor „Transparentnost Srbija”NemawaNenadi}. Strategija 2013-2018. godine ukqu~uje i javne tu`ioce, kao kqu~ne ~inioce u pravosu|u, i u jednakojmeriseodnosinareformu sudstva i tu`ila{tva. Ovaj akt izra|uje se tako da prati i Strategiju za reformu sistema izvr{ewa krivi~nih sankcija, Strategiju borbe protiv korupcijeiStrategijuzaborbuprotiv organizovanog kriminala. Dokument je podeqen na pet kqu~nih na~ela sa 32 strate{kih ciqeva, od kojih svaki sadr`i strate{ke smernice. Q.Male{evi}


14

sport

sreda6.mart2013.

ASMIRKOLA[INAC,EVROPSKI[AMPION UBACAWUKUGLE

Zajedni{tvom do zlata Srpski atleti~ar Asmir Ko- gaosamjevisoko,`ele}idaprola{inac, koji je pre nekoliko slavim veliki uspeh. U tim tredana na dvoranskom prvenstvu nucimanisammnogorazmi{qao, EvropeuGeteborguosvojiozlat- biosamprevi{eushi}enituranu medaqu u bacawu kugle, naja- dosthteosamdapodelimsasvivio je da }e mu slede}e odli~je ma. Tada su mi pri{li moji zemqaci koji `ive u [vedskoj i biti sa Svetskog {ampionata i izrazio nadu da }e na Olimpij- opasali zastavu Bowa~kog naroskim igrama 2016. godine u Riju da.Menije~astizadovoqstvoda tako|emo}idase borizasamvrh. - Ovo je istorijski trenutak za mene, Atletski savez Srbije i srpski sport. Ponosan sam jer sam ispunio ono {to sam obe}ao zlato na EP, a tvrdim da }e i mojeslede}eobe}awe biti ispuweno - osvajawe Asmir Kola{inac svetske medaqe rekao je Kola{inac na konfe- „bacam” za Srbiju, niko mene ne rencijizamedije. tera, to ~inim jer na taj na~in OnjeistakaodajezlatouGe- ispuwavam svoj san i zajedno sa teborguiskovanozahvaquju}iza- drugovima iz reprezentacije pijedni{tvucelereprezentacije. {emistorijusrpskeatletike. - Zajedni~kim i dugogodiKola{inac je objasnio i za{wimradomcelereprezentaci- {to na ceremoniji uru~ivawa je, sistematskim zalagawem medaqe nije pevao himnu „Bo`e ASS, Minstarstva sporta i pravde”. Olimpijskog komiteta Srbije -Nijednomnisamrekaodane}u do{lismodozlata. dapevamhimnu.KodnasuatletiNajsuspe{niji srpski atleti- ciprostonijeobi~ajdasepeva, ~arosvrnuoseinade{avawana- himna se po{tuje, slu{a u stavu kontakmi~ewakadajevisokopo- mirnoiuwojseu`iva-konstadigaozastavuSrbije,aokostru- tovaojeevropski{ampion. kaimaovezanuzastavuBo{wa~Wegov trener Nikola Tomakognacionalnogve}a. {evi}istakaojedamujeprivi-Odmahnakontakmi~ewaprilegijadaradisaatleti~aremko{aosamtreneruToma{evi}ukoji poseduje visoke sportske i jimijedaosrpskuzastavu.Podiqudskekvalitete.

ABAIEVROLIGA

Ustupak, uz jasna pravila Predsednici \ordi BertomeuiRadovanLorbekizdalisu zajedni~kosaop{tewepokojem stoji da }e u~esnici Evrolige 2013/14izABAligebitiprvoplasiranitimizliga{kogdela i {ampion takmi~ewa (pobednik fajnal fora), dok }e u kvalifikacijama u~estvovati pora`enipolufinalistazavr{nogturnirasaboqimskorom uligi.EvroligajetakonapravilaustupakABAligi,alisamozaovusezonu,nakonkoje}e moratidauskladesvojepropisesapropisimakrovneorganizacije.Tozna~ida}ezapodelu evropskih viza od 2014. godine biti merodavan samo kona~an plasman. - Ulo`ili smo zajedni~ki naporkakobismoza{titilisportskeintereseu~esnikaABAlige 2012/13. Sada svaki klub zna za {ta}eigratidokrajateku}esezone, ukqu~uju}i ABA fajnal for - rekao je predsednik Evrolige\ordiBertomeu. U saop{tewu iz Barselone nagla{enojeda}epravonastupa u Evroligi (tzv. B licencu)

dobitiklubovikojitozaslu`e plasmanom i koji ispuwavaju propisaneuslove:dvoranukapaciteta5.000mesta,dvahotelasa ~etiri zvezdice i me|unarodni aerodrom udaqen najvi{e 100 kilometara. „Ako prvak liga{kog dela i {ampion ABA lige ne ispuwavajuuslovezadobijaweBlicence, Evroliga }e odrediti kona~an plasman u skladu sa svojim propisima”,pi{eusaop{tewu. Predsednik ABA lige Radovan Lorbek naglasio je da klubovima koji ne ispuwavaju sve uslove (recimo, Igokea i Radni~kiizKragujevca)ne}eautomatskibitiuskra}enopravoda setakmi~euEvroligi. -Sporazumkojismopostigli dozvoqavau~esnicimaABAlige, koji trenutno ne ispuwavaju sve uslove u~e{}a u Evroligi 2013/14,daseregistrujukaodoma}ini u drugom gradu ili drugoj dvorani. To je veoma va`an princip,kojismobranili~itavim tokom pregovora- rekao je Lorbek i zahvalio se Evroligi narazumevawu.

dnevnik

MIHAILDUDA[,OSVAJA^BRONZENAEPUGETEBORGU

Ima prostora za napredak Veliku radost svim qubiteqima atletike u Srbiji priredili su baca~kugleAsmirKola{inac i desetobojac (u ovom slu~aju sedmobojac) Mihail Duda{.OvadvamomkasunaEvropskomprvenstvuudvorani,kojeje pro{log vikenda odr`ano u Geteborgu, osvojili zlatnu, odnosno bronzanu medaqu i nagovestilidaimajuvelikeambicijei pred glavni doga|aj sezone, Svetsko prvenstvo na otvorenom,uMoskviovogleta. Ju~e je AK Vojvodina organizovao prigodan susret Mihaila Duda{a i predstavnika medija, nakojemjesjajnidesetobojaciz NovogSadarekao: -Upotpunostisamzadovoqan u~iwenim u Geteborgu. Pre svega,mojezadovoqstvoodnosisena formukojusampokazao,aondai na~iwenicudasamosvojiomedaqu.Satih6.099bodovausedmobojupokazaosamdavredim,kaoi dausvakojdiscipliniimamprostorazanapredak.Sre}ansami zahvalantreneruFe|iKamasiju, mojoj porodici i svim qudima kojisubiliuzmene. Analiziraju}iputdobronzanogodli~ja,Duda{jenaglasio: - U takmi~ewe sam krenuo od po~etka na visokom nivou. U sprintu na 60 metara ostvario sam li~ni rekord sa 6,91 sekundi.Uslediojeskokudaqukojem sam prilikom prvog poku{aja u{inuovrat,alisamkasnijeus-

Mihail Duda{ s medaqom iz Geteborga

Obradovi}: Bolest zaustavila Ivanu Ivana [panovi}, rekorderka Srbije u skoku udaq, ju~e nijeprisustvovalakonferencijizanovinare.Bilajekod lekara zbog bolesti koja ju je onemogu}ila da u Geteborgu ska~epunomsnagom.Ivanajenakrajuosvojilaodli~no,petomestosdaqinomod6,68metara. -Ivananijebilaustawudanasdado|eipri~asvamaobjasnio je wen trener Goran Obradovi}. - U svakom slu~aju,izanasjeuspe{naseonaukojojje[panovi}evaupet navrataru{iladr`avnerekorde.VerovalismodauGeteborgumo`edastignedomedaqe,aliserazboleladanpre kvalfikacija i primala je tokom ~itave no}i infuziju. Ostvarilajeuprvomskokudaqinuod6,59metaraiodmah smosevratiliuhotel.UfinalujeIvanadalasveodsebe imislimdasuirezultatiplasmannapetomestoveliki uspehzawusobziromnaokolnosti.Zanasjenajbitnijeto {to se vratila na veliku scenu posle puno zdravstvenih problemakojejeimalai{toodwemo`emoo~ekivatiodli~nerezultateubudu}nosti.Mo`dave}naSvetskomprvenstvuuMoskvi.

peo da zabele`im rezultat od 7,55metara.Kuglusambaciodo 14metara,auskokuuvis,jo{na zagrevawu,osetiosamdamoguda odem visoko. Tu sam presko~io rekordnih208cmibiosamvode}iposleprvogdana.Ipak,znao sam da dolaze discipline koje mi nisu najja~e, uz re{enost da damsveodsebekakobihsedo~e-

dovoqno da osvojim bronzu. Da je trebalo dabudemi{estsekundi br`i, u trku bih u{ao s namerom da to u~inim. Dobro je {to sam poslu{ao Navu, a moramdaka`emdajei sre}a bila od velike va`nostiuGeteborgu. Duda{jeobudu}im planovima rekao slede}e: - Na leto nas ~eka Svetsko prvenstvo u Moskviitojemojciq sezone i `ivota. Imamvelikoohrabrewe u formi u kojoj se trenutno nalazim i nastavi}usjo{ve}im radomkakobihnaovaj doga|ajoti{aomaksimalno pripremqen. Mojsanjedaostvarim rezultat od 8.500 bodova, a da bih u tome uspeomora}udabudem boqi od li~nih rekorda u ve}ini disciplina.Verujemdajeto izvodqivo,ali... Tu se Duda{evo lice malo namr{tilo, a ondajenastavio: - Pogodila me je, kao sportistu i kao ~oveka, ~iwenica da namjeuAKVojvodina zaplewen deo opreme. Gomili klinaca koji

pao medaqe i {to boqeg rezultata koji }e vredeti vi{e od 6.000bodova.Drugogdanaostvario sam li~ni rekord u trci na 60metaraspreponama,aondaje nareddo{aoskokmotkom.Imao samurukamainogamavisinuod 4,90, ma i svih pet metara, ali nisam uspeo to i da poka`em. Ostvariosamsamo4,60metarai

FE\AKAMASI,DUDA[EVTRENER

Plod vi{egodi{weg rada Trenerna{egrekorderaudesetobojujeFe|aKamasi.Onjeprisustvovaoju~era{wojkonferencijizamedijeiosamomtakmi~ewu uGeteborgujerekao: -MedaqakojujeMi{aosvojioplodjevi{egod{wegnapornog rada.Nebihgovorioistinuakobihrekaodanismoo~ekivaliovu bronzu,jerimaikvalitetirezultatezawu.Dosadajeimaopehovenavelikimtakmi~ewima,pajemoralodamusevratine~imdobrim.NaOlimpijadiuLondonujebrutalnoispaoizborbeza{to boqiplasman,auGeteborgujeMi{aistrajaoizaslu`iodasepopnenapobedni~kopostoqe.[tosetakmi~ewaumotkiti~e,tosu stvarikojesede{avajuuvi{ebojuinajva`nijejedajeosvojiomedaqu i popravio nacionalni rekord. U tom nadmetawu je Duda{ i{aodostaiznadletvice,alijujeru{iotako{toje„legao”nawu. Akoikadsvebudeidealno,bi}eisvetskihiolimpijskihmedaqa, atojene{to~emute`imo. OplanovimazasvogpulenaKamasijeistakao: -Uaprilu}emootputovatiutoplijekrajeve,uAfriku,verovatnozajednosAsmiromKola{incem.Umajunas~ekanezvani~no prvenstvosvetaudesetobojuuGecizu,aonda}emopotra`itibaremjo{jednuproveruformepreSvetskogprvenstvauMoskvi.

ostalojedautrcina1.000metarapoku{amdaizborimmedaqu. Bio sam u bedaku i oti{ao sam da se konsultujem s na{im reprezentativcem na 800 metara Goranom Navom. On je iskusni vuk, premazan svim mastima i ta~no je pogodio kako }e trka i}i. Za tri sekunde sam popravio li~ni rekord {to je bilo

ovde svakodnevno treniraju i koja`eledajednogdanaostvaruju rezultate poput Ivane [panovi}imene,ilidabudujo{boqi,onajeodvelikeva`nostiza napredak. Nadam se da }e ovaj problemveomabrzodasere{ii da}enajmla|iponovoimatiodli~neuslovezanapredak. A.Predojevi}

Zori}: Potrebna nam je pomo} DirektorAKVojvodinaStevanZori}jesre}anzbogdometa srpskihatleti~arauGeteborgu. -Biosamnesre}ankadasamu TVprenosu~uodajeDuda{~etvrti - rekao je Zori}. - Pomisliosamdaseponavqasituacijasnekihdrugihvelikihtakmi~ewa,ali,sre}om,re~jebilao lapsusukomentatoraiMi{aje osvojio bronzano odli~je, prvo posle Olge Gere u skoku uvis davne1962.godine.Ivanajeponovoimalapeh,alijeiwenopetomestovelikiuspeh.^estitam i Mi{i i Ivani i zaista mi je punosrce. Zori} se potom osvrnuo na klupskeprobleme. -Iakosuovotrenucislavqa, moramdaistakneminekeru`ne stvari. AK Vojvodina je klub kojinemasponzoraiube|ensam da}eDuda{evamedaqapomo}i

Obradovi}, Kamasi, Duda{ i Zori}

dasetore{i.Ali,nedavnonam je zaplewena oprema sa stadionaijasamupozoravaoda}enam se to dogoditi. Stvorili smo izuzetneusloveuNovomSadui imamo potencijal za jo{ ve}a ostvarewu u budu}nosti, ali akonaprole}eiza|emonastazu na kojoj ne}e biti ni~ega, te{ko }emo ciqeve ostvariti. Opremajeurgentnopitawe,kao ire{avawepitawadugovawaod EP 2009. godine... Znam da sve

Foto:F.Baki}

mo`edasere{i,aneznambroj sastancimanakojimasambioi pokretaoovopitawe.Me|utim, re{ewe nije prona|eno i zbog dugamawegod150.000evra,evo, po~elisudanamodnoseopremu. Grad,Pokrajinaidr`avamogli bi da nam pomognu, pa vidimo svidasere{avajuidugovawaod 50milionaevra...Ube|ensamda bismo ~itav problem, kada bi bilo dobre voqe, re{ili za dva-tridana.


SPORT

dnevnik

PARTIZAN DANAS GOSTUJE U BOR^I

Znasekoje {ampion

U odlo`enom me~u 16. kola Jelen superlige fudbaleri Partizana gostuju BSK-u iz Bor~e.Bezobzira{tocrno-beligostujujasnojedasufavoriti,znasekoje{ampion. -Veomabitnautakmicazanas - veli kapiten crno -belih Sa{a Ili}. - @elimo da nastavimo seriju pobeda i dodatno popravimo samopouzdawe, u isto vremedaiskoristimokiksZvezdeprotivRadaipove}amobodovnu prednost na tabeli. Ukoliko to uspemo bi}emo vrlo blizuosvajawa{esteuzastopne titule. Ovepolusezoneigrateudruga~ijojformaciji? - Da, imamo napada~a vi{e u odnosunajesen.Mislimdajeto dobra odluka trenera Vermezovi}apo{toimamonekolikoodli~nih{piceva.Marko[}epovi}seve}dokazao,kaoiAleksandar Mitrovi}, a na pravom

putu je i Nemawa Koji}. Dobro se kre}e, dobro radi i uveren samda}evrlobrzoionbitivelika pretwa po protivni~ke golmane. ^inisedajeivamalak{eda igrateunovojformaciji? -Da,malosamrastere}enijiu odnosu na jesen i vi{e mogu da doprinesemekipi.Utomevelikupomo}imamiodbo~nihigra~akojisesjajnosnalazeunapadu i otvaraju prostor. Mislim da}emoovogprole}abitiboqi negojesenas. Dosta vam poma`e i Darko Bra{anac? -Dragomijedajeposledosta vremenaondobioprilikuuprvomtimu.Sjajnojeradioname~usaDowiSremom,loptesumu imale o~i i bile vrlo korisne zaekipu.Bi}evelikopoja~awe za Partizan - istakao je Sa{a Ili}. I. Lazarevi}

PRIPREMNA UTAKMICA

LepgolSmiqani}a Vojvodina - [umadija (Jagwilo) 2:0 (0:0) VETERNIK: Igrali{te u FC„VujadinBo{kov”,gledalaca 150, sudija: Brdar (Novi Sad). Strelci: Deleti} u 47. i Smiqani} u 49. minutu. @uti kartoni: Nasti} (Vojvodina), Mileti}iBrki}([umadija). VOJVODINA: @akula, Smiqani},Nasti},Trajkovi},Vuja~i}, Mito{evi}, Poletanovi}, Sila, Deleti}, Ga}inovi},

romRepubli~kelige-grupaBeograd [umadijom iz Jagwila.Novosa|ani su bili boqa ekipairutinskisuzabele`ili pobedu. U prvom poluvremenu videli smo jednu jedinu priliku pred golomgostiju,kadajecentrirao sdesnestraneDeleti},areprezentativac Gvineje Ibrahim Silazamalobioneprecizan.U

DetaqizsusretaVojvodina–[umadija

Ili}.Igralisujo{:M.Kordi}, [u{war,Pankov,Nikoli},Ko~ovi},SpremoiSekuli}. [UMADIJA: \uri}, Spasi}, Crnomarkovi}, Glo|ovi}, Ja}imovi}, Vukovi}, Mileti}, @ivanovi}, B. Milojevi}, Mateji}, Brki}. Igrali su jo{: Mari}, Jankovi}, Vuji}, V. Milojevi},Slovi},Markovi},Vujanovi}, Nikoli}, Pau~inac i Vuki~evi}. Kombinovani tim Vojvodine imaojeproveruuduelusalide-

nastavku Vojvodina je za samo dva minuta obezbedila pobedu. U 47. minutu Mijat Ga}inovi} lepo je po desnoj strani proigraoSilu,aovajuputiocentar{ut,loptujeprihvatiobrzonogi Deleti} i matirao golmana \uri}a.SamodvaminutakasnijeGoranSmiqani}sename{tao da centrira pred gol [umadinaca, a onda je iznenada promenio odluku i s nekih 25 metara postigaoba{lepgol. A. P.

SvetlaPariza inspiri{uValensiju Fudbaleri Pari sen @ermenapotpunosunadigraliValensijinaMestajiuprvojutakmiciosminefinalaLigefudbalskih {ampiona, ali su na kraju slavili samo s jednim golom (2:1) i tako prolaz u naredni krug ostavili potpuno otvorenim. Uz to, Pari`ani su u posledwimsekundamame~aostali i bez najboqeg igra~a Zlatana Ibrahimovi}a,kojijeposlejednogko{kawaiskqu~en. –Ibrahimovi}jeva`anuna{ojigri,aliovogputane}enapada~iodlu~ivati,ve}odbrana. Va`nojedaneprimimogol,sve ostalo}ei}ilako.Tususjajni Laveci,paiBekam,skojimsmo dobili sigurnost u igri - smatrajedanodkqu~nihigra~aPari`anaHavierPastore. I [panci, popularni slepi mi{evi,imajuproblema,nemogu da ra~unaju na povre|enog strelca jedinog gola Adila Remija,alisemakarpotajnonadajudabimoglidazablistajupod svetlimaPariza. -Nismoseprdali–ka`enapada~ValensijeparagvajskireprezentativacNelsonValdez.– Va`no je da u ranoj fazi me~a postignemo gol, nakon ~ega bi

IZ FIFA

Sudije naknadno ^elnici FIFA Komisije za takmi~ewe u kvalifikacijama za Svetsko prv ens tvo 2014. god in e obavestilisuFSSoimenima slu`benih lica za preds toj e} e utakm ic e GrupeA. Delegat utakmice Hrvatska - Srbija bi}e Ajnar Lepanen iz Estonije, dok je za specijalnog posmatra~a su|ewa odre|en Edgar Stejnborn iz Nema~ke. U funkciji oficira za bezbednost tom prilikom bi}eVilvanReizHolandije. Za me~ Srbija - [kotskauulozidelegatabi}e Petr Fousek iz ^e{ke, a posao specijalnog posmatra~ a su| ew a obav qa} e Herbert Fandel iz Nema~k e. FIF A jo{ nij e imen ov al a ofic ir a za bezbednost za me~ u NovomSadu. Imen a sud ij a za obe utakmice bi}e naknadno saop{tena. Z. R.

Ve}inaigra~a nema{tadajede nas `estoko kritikuju - u dahu je rekaoPetkovi}. Usled il o je dod atn o obj a{wewe:

NikolaPetkovi}

-Naviklismoproteklihgodina na obe}awa koja se ne ispuwavaju. Dugvu se gomilaju. Verujemo predsedniku i direktoru,bore se, da ima novca dobili bi ga. Bi}e ne{to,vaqda,dopetka.

15

REVAN[ UTAKMICE OSMINE FINALA LIGE [AMPIONA

EMOTIVNA REAKCIJA ZVEZDINOG DEFANZIVCA NIKOLE PETKOVI]A

ReakcijenakonsedniceUOCrvenezvezdenisuizostale.Istina, trenerJankovi}jeostaonaklupi, aliidobiosilnekritike,nijese obra}aojavnosti.Proceniojeda ne treba dolivati uqe na vatru. Emotivnojebiloobra}aweiskusnog Nikole Petkovi}a novinarimaposletreninga. - Nije bilo prijatno kada sam pro~itaoizjavu^ovi}a.Imakrivice i do nas igra~a, ali mi smo najmawi krivci. Imamo dogovor izme|unas,pri~alismoisanavija~ima koji su nas podr`ali. Izginu}emounarednih13utakmica, daopravdamogrbnadresukojinosimo.Imapunoproblemauklubu, nije u pitawu da li ho}u da idem bilo gde ili bilo {ta da radim, ve}seradioegzistenciji.Igra~i Zvezdesutrenutnoute{kojsituaciji,kolikogodsetonekomsvideloiline.Ma99,9odstoigra~a nema {ta da jede! Problem je ozbiqan, qudi nemaju ni od koga dapozajme.Tojetako,kakogodizgledalo sa strane medijima koji

sreda6.mart2013.

Osvrtname~saRadom. -Reminijeplodnedostatkapara, ve} zato {to nismo pokazali karakter. Opet, to je verovatno prouzrokovano problemima koji idu uz ekipu. Na`alost, sve se slomilonanamajersmojediniizlo`eni javnosti. Nadam se da }emoodslede}eutakmiceimativi{esre}eida}enasBogpogledati. Protiv Rada smo imali 20 {ansi,~etirizicera,nismodali golsapolametra.Igramouvelikom gr~u i to se vidi. Kao da su namsevezalenogeuovedveutakmice. UsubotusledinoviizazovprotivPazaraca. -Ve}naizlaskuizsvla~ionice moramo da vodimo sa 1:0. Mi stariji pomo}i }emo mla|ima. Nemaju~egadasepla{e.Trebada seopuste,daigrajuzaklub,paiza sebe.U“kanalu”smo,ni{tanemo`emodaizgubimo,amo`emomnogo da dobijemo pravim odnosom, kvalitetnimigromipobedom-zakqu~iojePetkovi}. Z. R.

Danas Parisen@ermen–Valensija(23:1)(sudiMa`i},Srbija,20.45) Juventus – Seltik (3:0) (Ajdinus,Turska,20.45)

Duel@oaoPereire(Valensija)iHavijeraPastorea (Parisen@ermen)naMestaqi

bilosvelak{e.BezIbrahimovi}aParisen@ermennijeisti tim. U drugom ve~era{wem me~u Juventus je doma}in Seltiku. ^ini se da je stara dama posao zavr{ilauGlazgovu(3:0),gdeje sjajnu partija pru`io Klaudio Marikizio.

-Rezultatmo`edaprevarikategori~an je Klaudio Markizio. – Seltik ni izbliza nije tako naivna ekipa, kao {to bi se po rezultatu iz prvog duela zakqu~ilo. Igraju mu{kiisna`no.Mismoimali puno sre}e, lako smo poveli, {to nam je kasnije olak-

{alo posao. Jednostavno, iskoristili smo pukotini u odbrani [kotlan|ana i postigligolove. Treneru Seltika Nil Lenonu je jasno da je pred wegovimtimomdelikatanzadatak, alinijednogtrenutkanerazmi{qadaustukne. -Uradi}emosvekakobismo se na {to lep{i na~in oprostiliodLige{ampiona–ka`eNilLenon.–Juventusima velikuprednost,uztoisjajan tim i bilo bi neozbiqno da tvrdimodamo`emosti}itri gola prednosti. Sigurno je da sene}emopredati,poku{a}emo da pobedimo. Ako izdr`imo po~etne nalete Toriwane, verujem u povoqan rezultat. Problem nam je {to se Toni Vat povredio, a bez wega smo oslabqeni. G. K.

NEMAWA VIDI], KAPITEN MAN^ESTERA

Ronaldunedostaje Junajted Kapiten fudbalera Man~ester junajteda Nemawa Vidi} rekao je da ga ne bi iznenadilo ukoliko biseKristijanoRonaldo uskoro vratio naOldTraford.Ronaldoje2009.godine posle {est sezona u dresu Junajteda i osvojenetritituleu Premijer ligi i jedne u Ligi {ampiona za rekordnih 94 milionaevrapre{aou RealMadrid. - Voleo bih da ga vidim ponovo ovde. On je navija~ Junajteda, iako nas je napustionastaviojeda prati rezultate tima i ne krije da mu nedostaje ovo okru- KristijanoRonaldoiNemawaVidi} - Obojica su odli~ni igra`ewe-rekaojeVidi}zaengle~i,aliBarselonajeuposledskemedije. we vreme osvojila vi{e troU stalnoj diskusiji ko je bofeja i mislim da je zbog toga qi, Ronaldo ili Lionel Mesi, Ronaldo stavqen po strani. Vidi} prednost daje PortugalOnmo`edaigrauEngleskoj, cu,koai@ozeMuriwo.

{utira sa obe noge, igra glavom,dribla,mo`esve.Neka`emdaMesinemo`e,alina~in na koji igra Barselona odgovara wegovom stilu - rekaojeVidi}.

U TABORU CRVENE ZVEZDE SVI NEZADOVOQNI

^ovi}preslikava ko{arka{kimodel Marakanu je zapqusnuo ogroman talas nezadovoqstvakojiiskazujuigra~i,navija~iirukovodstvo.Logi~no,jernemaigre,rezultataninovca. Ekipa deluje nemo}no i bezvoqno, trener nema na~inadatopromenipo{tojefudbalerimaugro`enaegzistencija.Ogor~enisunavija~ikojipru`ajupodr{ku,alinemajupravoda“postrojavaju” igra~e,konfuznajenovaupravakojapoku{avanagomilaneproblemizpro{lostidare{i,aline uspeva da ispuni osnovnu funkciju, da obezbedi novac.Dakle,nikoutaborucrveno-belihnijeodgovoriozadacimanapravina~in. Remiprotivgra|evinarapodigaojepra{inuinervozu.Burnajebilavi{esa~osovnasednicaUOuponedeqakuve~e,aosnovnizakqu~akjedasezadvenedeqeprodu`imandattreneruJankovi}u.Svojevrsni tajm-autnagove{tavadasudaniambicioznomstru~wakuodbrojani,dasetra`inovore{ewezaklupu. Izlagawepotpredsednikacrveno-belihNeboj{e ^ovi}a delovalo je krajawe zanimqivo i direktno. -Bilajeumetnostobezbeditiluksuznepripremeuovakivimuslovima.Kodmenenepostojire~ {trajk,odnosnonemaplate-nemaigre.Kotone prihvatamo`edaide.Kakoigrajumora}emodai doplatimodaihnekouzme-rekaoje^ovi}. Iritiranjebio^ovi}realnimsagledavawemaktuelnogtrenutkaodstraneAleksandraJankovi}a.

-Netreb atren erdanampri~ aukak vojsmo sit ua c ij i. Mi nis mo ret ard ir an i. Kao da mi toneznam o.@aomije{toigra~ inis udo{ li unek asre}n ij avrem en a,kad asemuz losasvih stran a. Ali, sad a mor aj u da ist rp e sve ovo. I{~ up a} em o mi klub, ko je nes trp qiv nek a ide. Ja se nik ad a nis am pred av ao, ali me je sram ot aodnav ij a~ akak oseigral oprot ivRada. Nij e rea ln o da osvoj im o tit ul u, prob a} emo,stim{tonamnetreb atajstaln iprit isakmed ij a. O~ig ledn o,potp reds edn ikjepreu z eoulog u glavn ok om and uj u} eg,potp un osprem andasvoj e idej eizg ur adokraj abezobz ir ana`rt ve. -Bud uligur al iZvez duurup umor a} edabudusves nidaiseb etam ogur aj u..Zvez datreb a dabud eprim er,dapos lu` ikaomod elodr` ivos ti klub ov a u srps kom sport u. Kao {to je sad anasnaz iplanuko{r ak a{ komklub u,koji jo{ uvek tes tir am o. Ne{ to sli~n o, sam o zaht evn ij e,treb adasprov edm oudel oufudbal u- zak qu~ io je ^ov i}, uz por uk u preds ednik u FSS Tom is lav u Kar ax i} u da Mar ak an a mo` esam oput emadapt ac ij edasepret vor iu Nac io n aln i stad ion, nik ak o izm e{ taw em iliru{ ew em. Sled e burn i dan i u tab or u na{ eg najt rofejn ij egklub a. Z. Ran ge lov


16

SPORT

sreda6.mart2013.

dNeVNIK

RASPORED PROLE]NOG DELA FUDBALSKOG PRVENSTVA PRVE LIGE SRBIJE

18.

(9. mart u 14.00)

Teleoptik-Proleter(2:2) Radni~ki(NP)-Banat(1:1) Sloga-Kolubara(0:0) Metalac-Borac(0:1) ^ukari~ki-Vo`dovac(1:1) Napredak-In|ija(2:0) Jedinstvoputevi-Mladost(L)(2:1) Timok-Mladenovac(1:2) NoviSad-Be`anija(1:3)

21.

19.

kolo

kolo

20.

kolo

(16. mart u 14.30)

NoviSad-Teleoptik(0:1) Be`anija-Timok(0:1) Mladenovac-Jedinstvoputevi(1:1) Mladost(L)-Napredak(1:4) In|ija-^ukari~ki(0:1) Vo`dovac-Metalac(2:0) Borac-Sloga(1:1) Kolubara-Radni~ki(NP)(0:1) Banat-Proleter(0:2)

(23. mart u 14.30)

Teleoptik-Banat(0:2) Proleter-Kolubara(2:2) Radni~ki(NP)-Borac(0:3) Sloga-Vo`dovac(0:3) Metalac-In|ija(1:2) ^ukari~ki-Mladost(L)(1:0) Napredak-Mladenovac(3:2) Jedinstvoputevi-Be`anija(2:1) Timok-NoviSad(2:1)

kolo

(30. mart u 14.30)

Timok-Teleoptik(0:1) NoviSad-Jedinstvoputevi(1:2) Be`anija-Napredak(2:3) Mladenovac-^ukari~ki(0:1) Mladost(L)-Metalac(1:3) In|ija-Sloga(0:0) Vo`dovac-RAdni~ki(NP)2:0 Borac-Proleter(1:2) Kolubara-Banat(0:1)

22.

Tabela 1. Napredak 17 13 2 2 41:12 41 2. ^ukari~ki 17 9 5 3 21:12 32 3. Vo`dovac 17 8 7 2 23:6 31 4. Borac 17 8 5 4 22:11 29 5. Jedinstvo 17 7 8 2 20:14 29 6. Proleter 17 7 6 4 20:18 27 7. Metalac 17 7 4 6 21:15 25 8. In|ija 17 6 7 4 15:13 25 9. Mladost (L) 17 5 6 6 18:23 21 10. Teleoptik 17 5 6 6 14:19 21 11. Mladenovac 17 5 5 7 11:14 20 12. Be`anija 17 5 3 9 18:18 18 13. Radni~ki (NP)17 4 6 7 13:18 18 14. Sloga 17 4 6 7 12:22 18 15. Timok 17 4 6 7 13:25 18 16. Novi Sad 17 3 5 9 11:24 14 17. Banat 17 3 4 10 8:26 13 18. Kolubara 17 2 5 10 11:22 11 Napomerna: Prve dve ekipe }e se plasirati u Superligu, a iz Lige ispada {est najslabije plasiranih timova.

23.

kolo

kolo

(6. april u 15.30)

Teleoptik-Kolubara(1:0) Banat-Borac(0:2) Proleter-Vo`dovac(0:0) Radni~ki(NP)-In|ija(0:1) Sloga-Mladost(L)(0:2) Metalac-Mladenovac(1:2) ^ukari~ki-Be`anija(1:0) Napredak-NoviSad(2:1) Jedinstvoputevi-Timok(2:2)

(10. april, sreda, u 15.30)

Jedinstvoputevi-Teleoptik(0:0) Timok-Napredak(0:2) NoviSad-^ukari~ki(2:1) Be`anija-Metalac(1:1) Mladenovac-Sloga(0:1) Mladost(L)-Radni~ki(NP)(1:1) In|ija-Proleter(0:0) Vo`dovac-Banat(4:0) Borac-Kolubara(1:1) Momenatsutakmiceizme|uNovogSadaiRadni~kogizNovePazove

24.

(13. april u 15.30)

Teleoptik-Borac(1:1) Kolubara-Vo`dovac(0:1) Banat-In|ija(0:0) Proleter-Mladost(L)(1:1) Radni~ki(NP)-Mladenovac(0:0) Sloga-Be`anija(0:2) Metalac-NoviSad(0:0) ^ukari~ki-Timok(2:2) Napredak-Jedinstvoputevi(1:1)

28.

(4. maj u 17.00)

Napredak-Teleoptik(3:1) Jedinstvoputevi-^ukari~ki(0:2) Timok-Metalac(0:5) NoviSad-Sloga(0:4) Be`anija-Radni~ki(NP)(1:2) Mladenovac-Proleter(0:1) Mladost(L)-Banat(2:0) In|ija-Kolubara(2:0) Vo`dovac-Borac(0:1)

29.

Teleoptik-In|ija(1:4) Vo`dovac-Mladost(L)(1:1) Borac-Mladenovac(0:1) Kolubara-Be`anija(1:1) Banat-NoviSad(0:2) Proleter-Timok(0:1) Radni~ki(NP)-Jedinstvoputevi(0:1) Sloga-Napredak(0:5) Metalac-^ukari~ki(0:0) kolo

(11. maj u 17.00)

Metlac-Teleoptik(1:2) ^ukari~ki-Sloga(1:1) Napredak-Radni~ki(NP)(0:0) Jedisntvoputevi-Proleter(1:2) Timok-Banat(0:0) NoviSad-Kolubara(0:4) Be`anija-Borac(1:2) Mladenovac-Vo`dovac(0:1) Mladost(L)-In|ija(2:2)

33.

Teleoptik-Mladenovac(0:1) Mladost(L)-Be`anija(0:1) In|ija-NoviSad(0:0) Vo`dovac-Timok(0:0) Borac-Jedinstvoputevi(0:1) Kolubara-Napredak(0:3) Banat-^ukari~ki(092) Proleter-Metalac(0:1) Radni~ki(NP)-Sloga(0:1)

Teleoptik-Vo`dovac(1:1) Borac-In|ija(1:1) Kolubara-Mladost(L)(0:1) Banat-Mladenovac(1:1) Proleter-Be`anija(0:3) Radni~ki(NP)-NoviSad(0:3) Sloga-Timok(0:0) Metalac-Jedinstvoputevi(0:0) ^ukari~ki-Napredak(2:1)

30.

(18. maj u 17.00)

Teleoptik-Mladost(L)(0:1) In|ija-Mladenovac(0:0) Vo`dovac-Be`anija(0:0) Borac-NoviSad(0:0) Kolubara-Timok(0:2) Banat-Jedinstvoputevi(0:2) Proleter-Napredak(0:3) Radni~ki(NP)-^ukari~ki(2:1) Sloga-Metalac(0:2)

34.

Radni~ki(NP)-Teleoptik(1:1) Sloga-Proleter(0:2) Metalac-Banat(2:1) ^ukari~ki-Kolubara(2:0) Napredak-Borac(0:1) Jedinstvoputevi-Vo`dovac(0:0) Timok-In|ija(0:2) NoviSad-Mladost(L)(0:0) Be`anija-Mladenovac(0:1)

(1. maj, sreda, u 16.30)

^ukari~ki-Teleoptik(0:0) Napredak-Metalac(3:0) Jedinstvoputevi-Sloga(2:2) Timok-Radni~ki(NP)(0:4) NoviSad-Proleter(0:2) Be`anija-Banat(1:2) Mladenovac-Kolubara(0:2) Mladost(L)-Borac(1:5) In|ija-Vo`dovac(0:3)

31.

kolo

kolo

(1. jun u 17.00)

27.

kolo

(27. april u 16.30)

kolo

kolo

(26. maj u 17.00)

26.

kolo

(20. april u 16.00)

kolo

kolo

32.

25.

kolo

kolo

(5. jun, sreda, u 17.00)

Teleoptik-Be`anija(0:1) Mladenovac-NoviSad(0:0) Mladost(L)-Timok(2:2) In|ija-Jedinstvoputevi(0:2) Vo`dovac-Napredak(1:2) Borac-^ukari~ki(0:1) Kolubara-Metalac(0:3) Banat-Sloga(0:1) Proleter-Radni~ki(NP)(1:1)

(22. maj, sreda, u 17.00)

Sloga-Teleoptik(1:2) Metalac-Radni~ki(NP)(1:0) ^ukari~ki-Proleter(2:3) Napredak-Banat(4:0) Jedinstvoputevi-Kolubara(1:1) Timok-Borac(0:2) NoviSad-Vo`dovac(0:3) Be`anija-In|ija(0:1) Mladenovac-Mladost(L)(0:1)


SPORT

dnevnik SENIORSKOPRVENSTVOVOJVODINEUTURIJI

Oba pehara Novosa|anima

Xud o klub Tur ij a bio je doma}in seniorskg prvenstva Vojvodine u xudu, na komejenastupilo110takmi~ara iz 22 kluba. Najuspe{niji su bil i nov os ads ki klub ov i, u mu{koj konkurenciji Slavija au`enskojPartizan.

17

sreda6.mart2013.

SPENSOVALIGAMALIHFUDBALSKIH[AMPIONA Godi{te: 2000.

(Partizan, Kikinda), Damjan Vukovi} (Bezbednost), 90 kg: Nemawa Nikoli} (Kawi`a), Marko Lepoti} (Ruma), DraganBegovi}(Bezbednost),Bo{koBorenovi}(Dinamo),100 kg:GoranPrgowi},Sr|anDomaz et ovs ki (Cem ent), Boj an Aladi}(Ba~ka),StojanSeku-

FKPetarPua~a -FKTvr|ava3:0(pf) FKFutogGale -FKBistrica052:2 Strelci: U~ur 2 gola za FK Futog Gale, Ivani} 2 gola za FKBistrica05. FK Futog Gale: Zdravkovi}, Vulin, [pric, Poqak, U~ur, [umar, Jeli~i}, Vajagi}, Kr~mar.

2000. godi{te Ligazaprvaka

1. Arhitektura P. 13 2. FK K. Krajine 11 13 3. FK P. Pua~a 4. FC NS junajted 12 5. FK Petli} 12 13 6. FK Tvr|ava

10 9 8 8 5 5

1 2 1 0 4 1

2 0 4 4 3 7

46:15 45:11 38:16 30:24 23:16 23:31

Ligazaplasman

1. FK Bistrica 05 12 2. FK Futog Gale 13 3. FK S. Mihajl. 12 4. FK Prof. Bol. 12 5. FK PP TIM 13

li}(Dinamo),+100kg:Vladimir Gaji} (Slavija), Nikola Jeremi}(Ruma),MladenBuqa (Dinamo), Lazar Gaji} (Slavija). SENIORKE - 48 kg: Anita Sak al (Prol et er), Mil en a Mi} un ov i} (Part iz an, NS), Milica Lazi} (Ba~ka), Ana Bosni}(TSK),52kg:Danijela Pavi} (Mladost), Jovana Qubink ov i} (Tor i), Kat ar in a Veqkovi} (Partizan, NS), 57 kg: Milica Be}agol (Partizan, NS), Ana Opa~i} (Bezbednost), 63 kg: Marija Opa~i} (Bezbednost), Marija Nikolajevi} (Dinamo), Tea Tintor(TSK),Nata{a[imonkovi} (Part iz an, NS), 70 kg: Ivan a Jand ri} (Part iz an, NS), Sne` an a Del ib a{ i} (Vojv od in a), Nad a Pan i} (LSK), Sara Slavkovi} (Dinamo), 78 kg: Jelena @abi}, Tamara Mili{i} (Partizan, NS), +78 kg: Milica @abi} (Partizan, NS), Jovana Radovanovi}(Slavija). Tekst i foto: M.Mitrovi}

ODBOJKA Drugavojvo|anskaliga– NoviSad(`) VST - Beo~in mm 3:1 SK Volej - Bit 0:3 Novi Sad 2 - Futog 1:3 Fortuna - Libero 3:0 Detelinara slobodan

1. Futog 2. Beo~in 3. Novi Sad 4. Fortuna 5. Detelinara 6. Bit 7. VST 8. Libero 9. SK Volej

11 10 11 11 10 11 10 11 11

10 8 7 6 5 4 5 3 0

1 2 4 5 5 7 5 8 11

32:7 26:10 24:17 19:19 22:20 20:23 18:18 11:28 3:33

30 23 21 17 16 15 14 8 0

Drugavojvo|anskaliga– NoviSad(m) Detelinara - Sombor 2:3 Dunav volej - ^emp 07 3:0 Apatin slobodan

1. Apatin 2. Dunav v. 3. Detelinara 4. Sombor 5. ^emp 07

5 7 6 6 6

5 4 3 3 0

0 3 3 3 6

15:3 14 15:11 12 13:11 11 11:12 8 1:18 0

TROFEJNOVOGSADA 1.liga(`) Novi Sad - Futog 2:0 ^emp 07 - VST 2:1 Futog vest - NS volej tim 0:2 1. ^emp 07 2. VST 3. NS. v. t. 4. Novi Sad 5. Grbi} 6. Futog 7. NS tim 8. Futog vest 9. NS volej 10. Partizan

12 12 12 12 11 12 11 12 11 11

11 9 8 8 7 3 4 3 3 2

1 3 4 4 4 9 7 9 8 9

2.liga(`) FOK B[ - Sme~ Varadin - Detelinara Zmaj - SK Volej Futog 2 - Vo{a 1 Fortuna - Star 1. Varadin 2. Sme~

12 12

11 1 11 1

22:7 20:7 18:10 17:9 15:10 12:9 10:16 9:20 6:18 6:18

23:4 22:4

22 20 18 17 15 12 10 9 6 5

0:2 2:0 2:1 0:2 2:0

23 22

12 3. Fortuna 4. Vo{a 12 5. SK Volej 12 6. Zmaj 11 7. Futog 12 8. Detelinara11 9. Star 12 10. FOK 12

10 8 5 6 4 2 1 1

2 4 7 5 8 9 11 11

21:6 17:8 14:16 13:13 9:17 5:18 5:22 2:23

3.liga(`) Vo{a 2 - As FOK RK - ^emp 07-2 Futog MTV - SK Volej 2 Dunav volej - NS. v. t. Klisa - [trand volej

1. ^emp 07 2. Dunav v. 3. NS. v. t. 4. [trand v. 5. As 6. FOK RK 7. Klisa 8. SK Volej 9. Vo{a 10. Futog

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

11 11 9 8 7 5 4 4 1 0

1 1 3 4 5 7 8 8 11 12

11 12 12 12 12 12 12 12 12 11

11 10 8 7 7 5 4 3 3 1

0 2 4 5 5 7 8 9 9 10

1.liga(m) Vo{a 1 - Stra`ilovo As 2 - Vo{a 2 SK Volej - Futog Detelinara - As 1

1. Futog 2. Detelinara 3. Stra`ilovo 4. Vo{a2 5. As1 6. SK Volej 7. Vo{a1 8. As2

10 10 10 10 10 10 10 10

10 7 7 6 6 2 2 0

0 3 3 4 4 8 8 10

21 17 14 13 9 5 4 2

0:2 0:2 0:2 2 2:1 1:2

22:3 22:4 20:6 16:11 15:11 10:14 10:16 8:17 3:22 2:24

Liga5–6(`) Fortuna - ^emp 07 Grbi} - Futog SK Volej - Star Mladost (NS) - Novi Sad 1. NS v. t. 2. Grbi} 3. Fortuna 4. Novi Sad 5. Futog 6. ^emp 07 7. SK Volej 8. Mladost 9. Star 10. FOK RK

1 2 1 1 0

6 7 8 8 12

24:23 28:38 18:33 21:45 9:53

16 14 10 10 3

FK Bistrica 05: Ivanovi}, Popovi}, Isakovski, Kop~anski,Luki},Stojanovi},[mawa, Markovi},Damjanovi},Ivani}.

Najuspe{nijido90kgnapobedni~kompostoqu

Medaqe i diplome izborili su najboqi, koji su se kvalifikovalizapredstoje}eseniorsko prvenstvo Srbije u Kik ind i, a od takm i~ ar a i takmi~arkikojinisuu~estvovali na prvenstvu Vojvodine direktnou~e{}enaprvenstvu Srbije omogu}eno je Alekseju Nefedovu(81kg)iJovaniRogi} (57 kg) iz Slavije, Ma{i Smiqkovi}(52kg)iznovosadskogPartizanaiGavriluPilipovi}u(+100kg)izkikindskogPartizana. SENIORI - 60 kg: Denis Juraki}(Partizan,Kikinda), Aleks a Stoj ad in ov, Mark o Sari}(Dinamo),JasminKaji} (Salajka), 66 kg: Nenad Vukoli} (Sirmijum), Predrag Nikol aj ev i} (Din am o), Boj an Cvej i} (Prol et er), Nik ol a Nikoli}(Tori),73kg:Qubi{a Kova~evi} (Slavija), Jovan Ni{kanovi} (Proleter), Jovan Savi} (Slavija), MiroslavBegovi}(Bezbednost),81 kg: Milo{ Vuja{kovi} (Ruma), Vuk a{ in Kov a~ ev i} (Bezbednost), Bo`o Elezovi}

5 4 3 3 1

31 29 25 24 19 16

22:2 22:4 16:10 15:10 14:10 12:17 10:16 7:18 6:19 2:20

20:2 15:7 15:8 14:10 13:10 6:16 5:16 1:20

22 22 20 16 15 10 10 8 2 2

2:1 2:0 1:2 0:2

22 22 16 15 14 12 10 7 5 2

0:2 0:2 0:2 2:0

20 15 15 14 13 6 5 1

ArhitekturaProing -FKNSJunajted6:0 Strelci:Varga,Bo{kaniVuka{inovi}2gola,aNovakovi} 2golazaArhitekturaProing. Arhitektura Proing: Varga, Doronti}, Radowi}, Oparnica, Bo{kan, Pupin, Majer, Lalovi}, Ku{eta, Vuka{inovi}, Glu{~evi}, Novakovi}, Tomanovi},Popovi}. FK NS Junajted: Milovanovi},[akoli,Stojanovi},Radojkovi},]atovi},Desnica,]orovi}, Petkovi}, Lazarevi}, Torbica, Aleksi}, Majstorovi}, Zeqkovi},[iqkut.

NoviSad -FKBistrica051:2

vodi}, Abaxija, Vojnovi}, Jacenko,Ostoji}.

Strelci:Mladi}zaRFKNovi Sad, a Panteli} i Mati} za FKBistrica05. Novi Sad: Miqkovi},Milovanovi}, Zavi{, O`vat, Vuksanovi}, Velemir, Triki}, Bojkov, Jak{i}, Miji}, Martinovi},Mladi},Lohinski,Trkuqa, @eraji}. FK Bistrica 05: Panteli}, Kab i}, Vuk ot i}, Jel enk ov i}, Mil os av i}, Mat i}, Te{ an ovi}, Kulp in ac, Gav ran ov i}, Mij at ov i}, Pop ov i}, Pet rovi}.

NoviSad-FKPetrika (0:3pf)

FKBistrica05 -FKMeridijana3:2 Strelci: Popovi}, Milosavi}iIsakovskizaFKBistrica, a \or|ievski i Torbica za FKMeridiana. FK Bistrica 05: Kabi}, Mati}, Miladinov, Jelenkovi}, Pe-

FKPetrika04 -FKTvr|ava0:0 (6:7penali) FK Petrika 04: Raoni},Radovanov,Polovina,Savi},Bala{,Srdanovi}, Galovi}, Drobwak, Milija{evi},Milovanovi},Jovanov. FK Tvr|ava: [indovi}, Mati},Jaki}-Kecman,Kova~evi}, Juhas, Bundalo, [trbac, Jaki}, ]ulibrk, Zec, Uzelac, Axi}, Vulin.

SKVojvodinaRMR -FKKinder2:3 Strelci:Popovi}iPe{eki} za SK Vojvodina RMR, a Ristanovi},FifaiE.Gajevi}zaFK Kinder.

FKProf.Bolesnikov -FCPPtim3:4 Strelci: Erakovi} i Ka{ikovi}2golazaFKProf.Bolesnikov,aJovanoviLuki}3gola zaFCPPTim. FK Prof. Bolesnikov: Stojanov, Tomi}, Ru`i~ka, Tasi}, Burgi}, Novevski, Erakovi}, Miqu{, Stankovi}, Kne`evi}, Talo,Ka{ikovi}. FC PP tim: Kep~ija, Damjanovi}, Cvetkovi}, Simi}, Luki}, Jovanov, Stankov, Golubovi},@ivkovi}.

Godi{te: 2003. FKPetarPua~a -NoviSad3:2 Strelci:Paro{ki,Dervi{i, Vojvodi}zaFKPetarPua~a,a Lohinski 2 gola za RFK Novi Sad. FK Petar Pua~a: Vidakovi}, Zekovi}, Matijevi}, Paro{ki, Dervi{i,@ivkovi},Ceki},Risti}, Novakovi}, Ga}e{a, Vojvodi},Abaxija,Ostoji}. Novi Sad: Miqkovi},Milovanovi}, Zavi{, O`vat, Vuksanovi}, Velemir, Triki}, Bojkov, Jak{i}, Miji}, Martinovi},Mladi},Lohinski,Trkuqa, @eraji}.

FK ^emp 07-04: Dra`i},Pap, Maruna, Raki}, Miqevi}, Marseni},Xari},Kapicl,Agi}.

FK^emp07-03 -FKSini{a Mihajlovi}041:2 Strelci: Miqevi} za FK ^emp07-03,aMilanovi}i[akotazaFKSini{aMihajlovi} 04. FK ^emp 07-03: Dra`i},Borzan, Pap, Maruna L, Maruna P, Raki}, Miqevi}, Joki}, \ole, Marseni} L, Marseni} N, Xari},Kapicl,Agi}.

2003. godi{te Kona~anplasman

1. FK Bistr. 05 15 2. FK P. Pua~a 15 3. FK Prof. Bol. 15 4. FK Meridijana15 5. RFK Novi Sad 15 6. FK Tvr|ava 15 7. FK Petrika 04 15 8. FK Petrika 03 15 9. FK ^emp 07-04 15 10. FK Kinder 15 11. SK Vojv. RMR 15 12. FK S. Mih. 03 15 13. FK Futog Gale 15 14. FK ^emp 07-03 15 15. FK S. Mih. 04 15 16. AF CeMaS 15

14 12 11 11 11 9 9 5 5 4 4 4 3 3 3 1

1 2 3 1 0 1 1 3 0 2 1 1 3 0 0 1

0 1 1 3 4 5 5 7 10 9 10 10 9 12 12 13

82:12 76:15 62:17 50:14 45:16 37:25 23:23 22:29 29:69 21:50 30:52 20:60 21:35 26:53 11:58 8:43

43 38 36 34 28 28 28 18 15 14 13 13 12 9 9 4

3:0 3:2 2:3 0:3

3 3 0 0

Zaprvakalige 1. FK P. Pua~a 1 2. FK Bistrica 1 3. FK Meridijana1 4. FK Prof. Bol. 1

1 1 0 0

0 0 0 0

0 0 1 1

FK Sini{a Mihajlovi} 04: Milanovi},[akota,Vasi},Kalu|erovi}, Lekovi}, Marjanovi},Kecman,^erevi},Zec. trovi},Panteli},Mijatovi},Te{anovi}, Gavranovi}, Vukoti}, Popovi},Rosi},Morovi},Kulpinac,Milosavi},Isakovski. FK Meridijana: Pavlovi}, Dolovac,Popovi},\or|ievski, Sedlar, Gaji}, [ahuri}, Gaji}, [iket, Dumni}, Duki}, Fat, Torbica.

FKProf.Bolesnikov -FKPetarPua~a0:3 Strelci: Ceki} i Abaxija 2 golazaFKPetarPua~a. FK Prof. Bolesnikov: Avramov, Jo~i}, Popov, Filipovi}, Jankovi}, Mitrovi}, Dragani}, Vlajkovi},Jovi}. FK Petar Pua~a: Vidakovi}, Zekovi}, Matijevi}, Paro{ki, Dervi{i,@ivkovi},Ceki},Risti}, Novakovi}, Ga}e{a, Voj-

SK Vojvodina RMR: Su{i}, Pej~i}, Rajovi}, Popadi}, ^vorovi},Popovi},Petrovi},Sav~i}, Suboti}, Pe{eki}, Ken|ur,Trifunovi},Peri}. FK Kinder: Barjaktarevi}, Kupre{anin, Ristanovi}, Bi~an, Fifa D, Fifa E, Gajevi}, Voinovi}, Pavlovi}, Obradovi}.

FKSini{aMihajlovi} -FK^emp07-041:10 Strelci: Domazetovi} za FK Sini{a Mihajlovi}, a Marseni}2gola,Xari}2gola,Agi}3 golaiRaki}3golazaFK^emp 07-04. FK Sini{a Mihajlovi}: Domazetovi},\urovi},Denda,Negovanovi}, [obot, Dervi{i, Kecman.

FKFutogGale -AFCeMaS1:3 Strelci: Radosavki} za FK Futog Gale, a Dokwa{ i Jakovqevi}2golazaAFCeMaS. FK Futog Gale: ]urguz, Lan~u`anin,[piri},Ka~avenda,Radosavki}, Babi}, Tokin, Nedeqkovi}, Jazi}, Kuri{, Aleksi}, ]orovi},Panti},Latinovi}. AF CeMaS: Ru`i}Vuk,Dokwa{, Ru`i} Veqko, Babi}, Lekovi}, Nenadovi}, Jakovqevi}, Radivojevi}.

FKMeridijana -SKVojvodinaRMR4:0 Strelci:\or|ievski,Pavlovi}iPopovi}2golazaFKMeridiana. FK Meridijana: Fat, Duki}, Dumni},[iket,Gaji},[ahuri}, Gaji}, Sedlar, \or|ievski, Popovi},Dolovac,Pavlovi}. SK Vojvodina RMR: Su{i}, Pej~i}, Rajovi}, Popadi}, Pekanovi}, ^vorovi}, Popovi}, Petrovi},Savi~i},Suboti},Pe{evi},Ken|ur,Trifunovi},Peri}.

FKProf.Bolesnikov -FKBistrica053:5 Strelci: Jankovi}, Tedi}, Novakovi} za FK Prof. Bolesnikov, a Te{anovi}, Popovi}, Gavranovi} i Mati} 2 gola za FKBistrica. FK Prof. Bolesnikov: Jankovi},Jo~i},Popov,Tedi},]orac, Novakovi}, Novosel, Brki}, Markovi}, Lopati}, Avramov,Dragani},Jovi}. FK Bistrica 05: Te{anovi}, Mati}, Popovi}, Gavranovi}, Petrovi}, Vukoti}, Kulpinac, Mijatovi}.


18

dnevnikOv [AH SRedOM

sreda6.mart2013.

OPENTURNIRUFRANCUSKOJ

DAN@ENA

Sre}an praznik Svakegodine8.marta[ahovskisavezSrbijetradicionalno organizujeturnirekojisunekadabilinajpresti`nijiza`ene na svetu. Ove godine se igra od 3.do10.martauBeogradunakome u~estvuju: Sabrina i BelindaGutiereziz[panije,Margarita Voiska iz Bugarske, Dina DrozdovaizRusije,AngelaDragomiresku iz Rumunije, Irina ^oqu{kina,AnaBendera},Lena Miladinovi}, Mila @arkovi}iBogdanaNonkovi}izSrbije.Posastavuod4velemajstora i 3 intermajstora ispuwava uslovezame|unarodnetitule. [ahistkiwe Vojvodine obele`i}e svoj praznik odigravawemturnirauubrzanom{ahui touSivcu9.marta(Plavasala Doma kulture, 10 sati) i u NovomSadu10.marta(@enski{ahovski klub Dame, trg Marije Trandafil11,zgradaIP“Prometej”, 10 sati. Organizatori ovihturnirapozivajudameidamicenau~e{}eidru`ewe.Sre}anpraznik! SAVEZSPORTAZA SVENOVISAD

Uzbu|ewa napretek Na {ah ovs kom takm i~ ew u radnika novosadskih preduze}auekipnojkonkurenciji,koje se igra u organizaciji Saveza sporta za sve Novi Sad, ostalojedaseodigrajo{jednokolo.Pobednikseve}zna, to je ekipa Vodovoda koja je, iakobezsvojihradnikasame|unarodnim {ahovskim titulama koji po pravilima takmi~ewanisumoglidanastupe, uspela da uz dva poja~awa sa jakim majstorskim kandidatima vodi i ove godine glavnu re~. Protekle srede je bilo uzbudqivo.Najprejeutre}em kolu Vodovod visoko porazio konkurente iz gradskog sao- bra}ajnog,dabiu~etvrtomsa bank ar im a (BOF OS) jed va spas ao `iv u glav u, a va` an bod je don eo kap it en \ok o ]urkovi} vrednom pobedom u partijipunojpreokreta.Ali, taj bod je doprineo da i BOFOS istakne ozbiqnu kandidat ur u za drug o mes to. I Elektrovojvodina je postigla vredn u pob ed u prot iv Parking servisa pa se u posledwem kolu o~ekuju uzbudqive borbe za medaqe.Na programu su susreti: BOFOS - JGSP NoviSad,Elektrovojvodina– Vodovod i Parking servis – Informatika. Rezultati3.kola:VodovodJGSP Nov i Sad 3,5:0,5, BOFOS – Inf orm at ik a 3:1, Elekt rov ojv od in a - Park ing servis 2,5:1,5. 4. kolo: JGSP Nov i Sad - Park ing serv is 0,5:3,5, Informatika – Elektrov ojv od in a 0:4, Vod ov od – BOFOS 2:2.  Plasman: 1. Vodovod 10 (12,5), 2. BOFOS 7 (8,5),3.Parkingservis6(9,5), 4. Elektrovojvodina 6 (8,5), 5. JGSPNoviSad6(7,5),5.6.Informatika0(1,5).

PROBLEMBR.431

Belidajemat udvapoteza Edith Helen Baird Chess Amateur, 1924.

Re{eweproblemabr.430(Edith Helen Baird, Hereford Times, 1902.) sa pozicijom: beli – Ka1, Dh5, La8, Lc5, pe{aci c6, d4, e6; crni–Kd5,pe{acic4,d6,e4,e5;je 1.Df7!Na1…c3sledi2.e7mat.Na 1...e3sledi2.c7mat.Na1...d:c5sledi 2.Dd7 mat. Na 1...e:d4 sledi 2.Df5mat.

dnevnik

ANALIZIRANEPARTIJE

AleksandruIn|i}u Turnirizazova velemajstorskibal Na grandioznom turniru uFrancuskoju~estvovalaje i mala ekspedicija od osam igra~a iz Srbije. Najuspe{nijiodna{ihbiojeaktuelni seniorski i omladinski prvak Vojvodine Aleksandar In|i} iz Stare Pazove, koji je sa 6 poena zauzeo25.mesto,aliosvojioi svoj drugi velemajstorski bal.Kako}eIn|i}umartu u~estvovati na turniru u Skopqu, zatim na [ampionatu Srbije (april) i PrvenstvuEvrope(maj)verujemo da }e se tu negde na}i i tre}ibalida}emouskoro dobiti najmla|eg srpskog velemajstorasvihvremena.

Ina~e, pobednik turnira bio je Sanan Sjugirov sa 7 poena, koliko je imalo jo{ sedam takmi~ara. Plasman na{ih igra~a: 25. Aleksandar In|i}, 28. Aleksandar Kova~evi},48.Du{anPopovi}, 64. Miodrag Todor~evi}, svi sa po 6 poena, 107. DraganBarlov,JovicaRadovanovi}, Vladimir Klasan, Slavi{aPeri}po5,5i163. An|elija Stojanovi} 5 poe- na iz 10 kola. Mo`da }e se oviplasmaniu~initiisuvi{eskromnim,me|utim,nije tako. Moramo da napomenemo da je u~estvovalo 564 igra~a, od toga 85 velemajstorai71intermajstor!

Na turniru {ahovskog izazova u Cirihu, koji je upravo zavr{en, trijumfovao je Fabiano Karuana sa 4 poena, ispred Ananda 3, Kramnika i Geqfandapo2,5poena.Rezultatski gledano - dosadan turnir. U prvih pet kola (deset partija) samo je odlu~ena jedna partija (Karuana protiv Ananda) dok je tek u posledwem kolu taj rezultat dupliraniutisakdelimi~nopopravqen:Karuana–Geqfand1:0i Anand – Kramnik 1:0. Ovim uspehom Karuana se definitivnosvrstaouvisoku{ahovskuelitu.

Karuana–Geqfand Damingambit(E08) Aleksandar In|i}

PRVENSTVOSTAREPAZOVE

SRPSKI[AMPIONATI

Pojedina~no op{tinsko prvenstvo Stare Pazove po~elojeizavr{i~oseuznakuUro{aPetakova.Poslesilovitogstartadr`aojedikaizMaradikaceo turnirpodkontrolompajemogaosebidadozvolii dva remija u zavr{nici turnira. Drugi dika, ali iz Vrdnika, Mirko Kokeza nije mogao vi{e od drugog mestajerjeglavnupartijusaUro{emizgubio.UodsustvuAleksandraIn|i}a,kojipobelomsvetusakupqa velemajstorske balove, najboqi omladinci op{tine su Stefan Qu{i} i Tigran Okiq. Najboqe plasirani veteran je majstorMilanSkokoiakoje imao ravnopravnu konkurenciji u dva Slobodana (Jovanovi}aiMihajlovi}a). Va`niji rezultati 7. kola: M. Jovanovi} – Petakov 0:1, Kokeza – T. Okiq 1:0, Skoko – Zobenicaremi,Qu{i}–Moldovanovi} 1:0, Gavri} – Gajinremi,Dobri~anin– M.Trajkovi}remi,T.TaUro{ Petakov di}–Mihajlovi}0:1,itd. 8.kolo:Petakov–Qu{i}remi,Kokeza–Skoko1:0*, Okiq–Zobenica1:0,Gajin–M.Jovanovi}remi,S. Jovanovi} – Gavri} 1:0, Mihajlovi} – M. Trajkovi} 1:0,Mitrovi}–Domowiremi,itd.9.kolo:Petakov– Mihajlovi}remi,Qu{i}–Kokezaremi,Okiq–S. Jovanovi}remi,M.Jovanovi}–Skokoremi,Zobenica–Domoqi1:0,T.Tadi}–Gajin1:0,itd. Plasman:1.Uro{Petakov7,5,2.MirkoKokeza7, 3-4. Tigran Okiq, Stefan Qu{i} 6, 5-6. Milan Skoko, Ivan Zobenica, Slobodan Jovanovi}, Slobodan Mihajlovi} 5,5, 9-15. Dragan Moldovanovi}, Miroslav Jovanovi}, Dragan Mitrovi}, Ante Tadi}, Branko Perovi}, Tomislav Tadi}, Vuka{inGr~i} 5,16-17.NikolaGajin,Martin Domowi 4,5, 18-21. @ivojin Gavri}, Mihailo Trajkovi}, Milutin Dobri~anin, Milorad Perovi} 4,22.NenadCarevi} 3,5,itd.

U Po`arevcu su zavr{eni i posledwi kvalifikacioniturnirizaprvenstvoSrbije.Pokalendarutakmi~ewa [S Srbije, `ene bi trebale da igraju svoj {ampionatod23.martado2.aprila(spomiwesePirotkaodoma}in),amu{karciod15.do27.aprila.Direktno pravo u~e{}a na `enskom {ampionatu imaju prvetrisapro{logodi{wegprvenstva:MarijaRaki}, An|elijaStojanovi}iMarijaManakova,omladinska prvakiwaLenaMiladinovi},izVojvodinesuseplasiraleMarijaPetrovi}iMilicaBjeloglav,izBeogradaBodanaNonkovi}iMila@arkovi},izCentralne SrbijeAnaBendera}iSandra\uki}.Jo{dve{ahistkiweporejtingubitrebalodakompletirajulistu,izvesnojedaNata{aBojkovi}iAlisaMari}ne}eigratiadiskutabilnojeiu~e{}eJovaneVojnovi}kojase vra}asacrnogorskenasrpskurejtinglistu.Svisuizgledi da }e [S Srbije imati imati pune ruke posla okopopuwavawalistejersumnogestarijeineaktivne igra~iceporejtinguispredmladihiaktivnih. Na {ampionatu Srbije za mu{karce direktno pravo u~e{}a imaju Ivan Ivani{evi}, Milo{ Perunovi}, Du{an Popovi} i BrankoDamqanovi} sa pro{log prvenstva i Milovan Ratkovi} kao omladinski Ivan Ivani{evi} {ampion.Izkvalifikacijadolazi{estigra~a:Aleksandar In|i} i Miroslav To{i} iz Vojvodine, MiodragPerunovi}iSr|anCvetkovi}izBeograda,MiroslavMarkovi}iMiodragSavi}izCentralneSrbije. Porejtingupravou~e{}abitrebalodaimajuRobert Marku{,BojanVu~kovi}iNikolaSedlak(Qubomir Qubojevi}), a rezerve su Mihajlo Stojanovi}, Igor Miladinovi} i Aleksandar Kova~evi}. Me|utim, po nekimasuspornikriterijumikojipredvi|ajuprosek posledwihrejtingazasvegadvameseca(novembaridecembar)umestozastandardnih{estmeseci.

PeharzaUro{a Spornerezerve

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sf3 Ponovo Katalonka. To je bilo i naj~e{}e otvarawe na ovom turniru. 4...Lb4+ 5.Ld2 Le7 6.Lg2 0–0 7.0–0 c6 8.Dc2 Sbd7 9.Lf4 b6 10.Td1 Lb7 11.Se5 (11.Sc3 je glavna varijanta.) 11...Sh5 12.Ld2 Shf6 13.c:d5 c:d5 14.Sc6 L:c6 15.D:c6 Db8N Zanimqiva novost! (15...Tc8 se naj~e{}e igralo 16.Db5 Sb8 17.e3 Se8 18.Le1 Sd6 19.De2 Sc6 20.Sc3 Lf6 21.Tac1 Dd7 remi, M{edli{vili–Aleksejev,Nema~ka 2012.) 16.Dc2 b5 17.Dd3 b4 18.Le1 Db6 19.Sd2 Fabianova reakcija na Geqfandovu novostverovatnojebilaprirodna. 19...a5 20.Tac1 Tac8 21.e3 e5 Izgleda kao da je Boris prevideo protivnikov naredni potez. (21...Tfd8 izgleda mnogo solidnije, ali posle 22.Lf1 beli je boqi - prednost lova~kog para.) 22.Lh3 Tc7 (22...e4 23.Db3 U dubokoj zavr{nicicrnicentralnipe{akmogaobisena}ipodpritiskom, {to belom daje lepu perspektivu.) 23.L:d7 S:d7

24.d:e5 S:e5 Geqfand je uspeo da aktivira svoje figure ali po mom mi{qewu te{ko da mo`e kompenzovati gubitak pe{aka. 25.D:d5 Tfc8 26.Sb3 Sc4 27.Td4 Da6 28.Tf4 Lf6 29.Dd3 De6 30.Te4 Dd6 31.Te8+!

Karuana takti~kim putem pojednostavquje poziciju uzdaju}i se u vi{ak od jednog pe{aka. 31...T:e8 32.D:d6 S:d6 33.T:c7 a4 34.Sc5 b3 35.a:b3 a:b3 36.Tc6 L:b2 37.S:b3 (37.T:d6?! La3 38.Tb6 L:c5 39.T:b3 Polo~aji skaka~a na tabli su o~igledno u korist belog.) 37...Se4 38.Kg2 h5 39.f3 Sg5 40.Lf2 Sti`edruga vremenska kontrola i Italijan prikazuje veoma visoku tehniku u zavr{nici. 40...g6 41.Sc5 Se6 42.Se4 Lg7 43.Tb6 Ta8 44.h3 Ta2 45.f4 Ta5 46.Kf3 g5 47.Tb8+ Kh7 48.Sd6 f5 49.Tb6 g4+ 50.h:g4 f:g4+ (50...h:g4+biojenajboqipoku{aj za opstanak.) 51.Kg2 Sc5 52.Sb7 Beliimadvavezanape{akatakodamupomo}skaka~anatablivi{enijepotrebna. 52...S:b7 53.T:b7 Ta4 54.Tb6 Te4 55.Kf1 h4? Beli je vrlo blizupobedealiovajpotezmu u mnogome olak{ava zadatak. 56.g:h4 g3 57.Lg1! Lh6 58.Kg2 Ubedqiva pobeda ~udesnog Italijana! 1:0 Komentar: Z.Javakadze Pripremio: B.Dankovi}

EKIPNOPRVENSTVOOSNOVNIH[KOLAVOJVODINE

PomedaqeuKulu

Finalni turnir Prvenstva osnovnih {kola Vojvodine za ovu {kolskugodinuodr`a}eseuKuli23.martauO[“IsidorBaji}”, sapo~etkomu10sati.Organizatoriturnirasu[ahovskisavezVojvodine i [K Sivac. Takmi~ewe se odvija u dve kategorije: de~aci igrajuna4tableuzmogu}nostoddverezerve,dokdevoj~iceigrajuna 3tablesajednomrezervom.Igrase7kolapo[vajcarskomsistemu, 15minutapoigra~u. Svakaekipajedu`nadaponesedve{ahovskegarniturestandardneveli~ineidvaispravna{ahovskasata.Triprvoplasiraneekipe uobekonkurencijeosvajajupehareimedaqeione}epredstavqati Vojvodinunaekipnomprvenstvuosnovnih{kolaSrbije.Radiunosa ekipnihipojedina~nihpodatakaukompjuterpotrebnojedaekipe do|u najkasnije do 9.30 ~asova i podnesu prijave sudiji turnira. Ostaleinformacijemogusedobitinatelefon021420378([SV).

]ASKAWAO[AHU(6)

Prvime~zaprvakasveta Malo je poznato da je prvi kandidat za svetskog prvaka u {ahu Johan Cukertort bio ~ovekkojijepro{aositoire{eto, avanturista koji uop{te nije li~io na {ahovskog velemajstora!Ro|en7.11.1842.uLublinusvoj`ivotnivekjeproveo krstare}i zemqinom kuglom. Sa 30 godina je ve} bio ratni veteran, jer se borio u ratovima sa Danskom, Austrijom,Francuskom...Biojedevet puta odlikovan, dva puta ozbiqnorawen,jednomprogla{en za mrtvog! Bio je odli~an strelac i nenadma{an ma~evalac.Govoriojenema~ki,engleski, francuski, italijanski, {panski,hebrejski,atako|eje poznavao turski i arapski jezik,pa~akisanskritkojimuje slu`iodapronikneulegendeo postanku {aha. Bio je pisac, urednik i osniva~ nekoliko {ahovskih ~asopisa. Napisao jevi{ekwigaizoblasti{aha, {ahovsketeorije,zatimfilozofije, tehnologije, muzike(!) i drugih oblasti. Doktorirao je medicinu u Vroclavu 1865. godine, ali je nekim ~udom nalaziovremenadasebavii{ahom. Napravio je pravi tri-

jumf na me|unarodnom turniru u Londonu 1883. godine. Nekrunisanog svetskog prvaka Viqema [tajnica pretekaoje~akza3poena!ABlekberna i^igorina~akza ~itavih 6 poena! Ta impresivna pobeda ga je izbacila na sam vrh svetskog {aha i on je tada pisao [tajnicu: - Do{lo je vreme da odigramo me~ i ustanovimo ko je najboqi {ahista nasvetu![tajnic je odgovorio: Nemam ni{ta [tajnic i Cukertot prvi igrali me~ za prvaka sveta protiv, samo uslovqavam da {ahovska jav- munijepriznatazbogtoga{to ikada odigrao. Imao je fenonost prizna titulu svetskog sunekigovorilidasenikomne menalno pam}ewe, pa zato nije prvakapobednikutogme~a. mo`epriznatititula{ampio- bilo ~udo {to je dr`ao tadaOvaku opreznost [tajnic je nasvetasvedokje`iv,iakopo- {wi svetski rekord u igrawu ispoqio zbog lo{eg iskustva reme}enog uma i te{ko bole- na slepo (16 partija)! Morfi kojejeve}jednomimao1866.go- stan,PolMorfi!I[tajnicje umire 1884. godine i posle dudine kada je igrao me~ sa An- cenioCukertorta.Diviomuse gihpregovoraodlu~enojedase dersenom i pobedio, ali je {tojebioustawudareprodu- me~ odigra u Americi, iako je ostao„kratkihrukava“.Titula kuje sve svoje partije koje je Cukertot predlagao da se igra

uEngleskoj.Krajemslede}egodine Cukertort polazi iz Liverpula brodom za Wujork gde ga~eka[tajnic.Vremenaputu jebiloveomalo{e.Dokseoporavqao od napornog prekookeanskogputovawavo|enisupregovori o detaqima me~a. Ba{ izovogme~apotekaojeFi{erov zahtev da se igra do deset pobeda!Prvobitnosu[tajnic i Cukertort bili saglasni da seprirezultatu9:9me~prekida i nagrada deli. Docnije su izmeniliovajusloviodlu~ili da se me~ i daqe igra sve dok nekiodigra~anezabele`ijo{ tripobede.Zvani~nootvarawe prvog me~a za svetsko prvenstvoobavqenojenaPetojavenijiuWujorku11.januara1886. godine. Igralo se u tri grada: Wujorku,SentLuisuiWuOrleanzu. Me~ se zavr{io pobedom[tajnica10:5,uzpetremija. Biranim re~ima Cukertot je ~estitao pobedniku i odmah zatim,bolestan,krenuonatrag zaEnglesku.Zdravqemusenijepopravilo.Umrojedvegodine kasnije u 46. godini `ivota (20.6.1888.uLondonu). Izkwige NikoleKaraklaji}a


kultura

dnevnik

БЕОГРАДСКАПРЕМИЈЕРАПРЕДСТАВЕ„КОНСТАНТИН”УЧАСТЈУБИЛЕЈА МИЛАНСКОГЕДИКТА

Небосеосваја врлином Београдска премијера представе „Константин„ уприличена је прексиноћ у Народном позоришту у Београду, у присуству председника Србије Томислава Николића, патријарха српског Иринеја и других високих званица. На програм који је

део државне прославе јубилеја „Милански едикт 313 - 2013, Србија„ дошли су и многобројни представници јавног, културног и научног живота. Праизведба „Константина„, по тексту Дејана Стојиљковића у режији Југа Радивојевића, одржана је у Нишу 27. фебруара. У представи учествују глумци из осам позоришта. Римског цара Константина, рођеног у Наисусу, на територији данашњег Ниша, игра у младим дани-

ма Петар Бенчина, а у старијим Миодраг Кривокапић. Мото представе је реплика „Небо се не осваја огњем и мачем, небо се осваја врлином”. Драма нишког писца Стојиљковића тематизује живот Флавија Валерија Аурелија Константина Авгу-

ста, познатијег као Константин Први Велики (306 - 337). Представа сабира искуства историјских и верских докумената о првом римском владару који је прихватио хришћанство, до тада веру прогоњене мањине, о владару који је Миланским едиктом покренуо христијанизацију Царства и узрастање хришћанства у доминантну веру тадашњег цивилизованог света, владару који је ударио темеље будућем Византијском царству... Реч је такође о човеку који је

након смрти канонизован и који се у православним црквама поштује као светац и „равноапостолни цар”. Пут Константиновог преображаја у представи је дат из перспективе последња два сата његовог живота током којих се, по слободној вољи сећања али и по хронологији коју успоставља његов биограф, уобличава и разобличава галерија ликова и догађаја од његовог дечаштва до смрти. Акценат је и на сагледавању значаја Миланског едикта не само због чињенице да је њиме хришћанство добило легитимитет признате вере, већ и зато што се њиме промовише толеранција, односно право на различитост вероисповедања. У великом глумачком ансамблу Константиновог оца игра Мирко Бабић, мајку Јелену - Снежана Петровић, његове супруге Александра Ћосић и Тамара Драгичевић, робињу, хришћанку Сузана Лукић, биографа Александар Михаиловић, синовца и управника Наисуса Дејан Тончић, римског императора Галерија - Дејан Цицмиловић... Сценограф је Александар Денић, костимографи Бијана Никитовић и Стефан Савковић, композитор Владимир Пејковић, аутор видео дизајна Доријан Колунџија. После Ниша и Београда представу ће видети публика у више градова Србије, као и у региону и даљем иностранству. (Танјуг)

НОВООСТВАРЕЊЕРЕДИТЕЉАИСЦЕНАРИСТЕГОРАНАМАРКОВИЋА

„Фалсификатор“ удомаћимбиоскoпима После премијере на Фесту филм „Фалсификатор“ редитеља и сценаристе Горан Марковића стигао је на редовни биоскопски репертоар. Наш прослављени филмски и позоришни аутор Марковић одлучио је да, након „Турнеје’’, још једну своју драму пренесе са сцене на велико платно. По наруџбини Гете института поводом обележавања 20 година од пада Берлинског зида написао је драму „Фалсификатор” која се бави падом - једног човека, али и целе државе, бивше Југославије. Његова пропаст пресликава пропаст Југославије, која је, по Марковићевим схватањима, почела 1968. године, у време када се дешава филмска радња. „Могуће је да се филм схвати као одмак од реалности, као искорак у фантастику, због завршне сцене, али он у целини јако одражава моја осећања према Југославији. Бирајући реалистички сиже хтео сам да направим извесну параболу према оној земљи које више нема”, рекао је редитељ. У овој црној комедији главни лик је Анђелко, учитељ који фалсификује дипломе, али не због користи већ

да би помогао људима, све док га не открију и пошаљу у затвор. Ћелију дели са усташким терористом, муслиманским фанатиком, ибеовцем и

окорелим убицом који је дете војног лица. Марковић је прокоментарисао да су ти ликови прототипови оних протагониста који ће довести до распада Југославије.Филм је рађен у копродукцији „Балкан филма„ из Републике Српске, „Дрина филма„ из

Србије, „Јадран филма„ из Хрватске, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске.У овој „црној„ комедији, са Тихомиром Станићем у

главној улози, глуме и Бранка Катић, Сергеј Трифуновић, Светозар Цветковић, Борис Комненић, Наташа Марковић, Емир Хаџихафисбеговић, Харис Бурина, Горан Навојец и други. К. Р.

НАСЦЕНИСРПСКОГНАРОДНОГПОЗОРИШТА

„НаходСимеон”и„Галеб” Две представе словеначког редитеља Томија Јанежича, „Наход Симеон“ и „Галеб“, које публици доносе потпуно другачије позоришно искуство, биће у марту поново изведене у Српском народном позоришту. Публика ће први пут ове сезоне видети сценски спектакл „Наход Симеон“ вечерас и сутра на сцени „Пера Добриновић“ с почетком у 19.30 сати, док ће „Галеб“ бити изведен 14. и 15. марта од 17 сати на истој сцени. - Због јединствене и сложене продукције, ове представе се не играју често, али спадају у театарска остварења која публика дуго памти. „Наход Симеон“ доноси праву сценску магију, где циркусанти, калуђери, скитнице, гуске, козе, коњи, рибе, аутомобил који се паркира тик испред вас, бришу границу између театра и стварног живота. Текст „Наход Симеон“ Милена Марковић написала је по поруџбини СНП – а, а инспирацију за текст пронашла је у народној песми и истоименој Стеријиној драми у којој је централни мотив љубав између Симеона и Зулме, царице града Јање, за коју се на крају, у коначном препознавању, испоставља да је Симеонова мајка – подсећају у СНП–у.

Представа је настала у копродукцији СНП –а и Стеријиног позорја, и била апсолутни победник 52. Стеријиног позорја са осам награда. У представи играју Стефан Шереф, Борис Исаковић, Југослав Крајнов, Јасна Ђуричић и други. Редитељ Томи Јанежич поставио је „Галеба“ радећи са постдипломским студентима глуме на Академији уметности у Новом Саду, њиховим професорима и глумцима СНП-а. Чувени Чеховљев комад на овај начин кроз четири чина говори о уметности, заљубљивању, сновима, поседовању и судбини. У представи играју Јасна Ђуричић, Филип Ђурић, Борис Исаковић, Драгиња Вогањац, Душан Јакишић, Борис Лијешевић, Милица Јаневски, Денеш Дебреи, Тијана Марковић, Милица Трифуновић, Ивана Вуковић, Димитрије Динић, Јован Живановић и Душан Мамула. Музику за представу компоновала је Исидора Жебељан. За представу „Наход Симеон“ карте стају од 400 до 600 динара, а за представу „Галеб“ 600 динара. Могу се резервисати и путем сајта www.snp.org.rs. За студенте, ђаке, пензионере, као и за групне посете, обезбеђен је попуст 50 одсто од цене улазнице. Н.П-ј.

sreda6.mart2013.

19

ЗАВРШЕНИ19.САЛОНКЊИГАИ18.ИЗЛОЖБАУМЕТНОСТИ„ARTEXPO“

Слободанулаз –правипотез организатора Одлука Новосадског сајма да омогући слободан улаз на јуче завршене 19. салон књига и 18. изложбу уметности ART EXPO, а током викенда и 9. сајам образовања „Путокази“-показала се као прави потез. То се могло видети у протеклих шест дана по доброј посећености ових манифестација, а и чути на јучерашњој конференцији за новинаре. О сајамским утисцима говорили су директорка ових приредби Имелда Монаров Чуљак , а у име суорганизатора, секретар Удружења издавача и књижара Србије Вук Вукићевић. - Салон књига, Изложбу уметности и Сајам образовања на Новосадском сајму видело је око 15 500 посетилаца из Србије, БиХ, Бугарске, Хрватске, Словеније и Македоније, од чега 7000 у организованим, а 8500 у индивидуалним посетама -наводе организа-

тори.- Сајмове је обележио наступ 140 излагача, као и више од 50 пратећих дешавања у Хали Мастер, Аули и Конгресном центру НС. Посетиоци су били задовољни разноврсним програмима на Данима руске културе, који су први пут организовани. Издавачи и књижари наводе да се највише тражила литература за децу, белетристика и хит књиге. Тако је „Евро Ђунти“ забележо продају већу за 50 процената у односу на прошлу годину, а најтраженији њихов наслов био је „Дизнијев речник у хиљаду појмова“. Слично сајамско искуство имали су на штанду „Стилос арта“, а највише су се продавале књиге Мирослава Антића. Један од најтраженијих наслова био је роман „Велики рат“ Александра Гаталице, актуелног добитника НИН-ове награ-

де. У „Вулкан издаваштву“ кажу да су већ скоро распродали осмо издање. На Изложби уметности највише пажње привукла је Изложба легата војвођанских уметника, на којој су посетиоци могли видети слике Саве Шумановића, Милана Коњовића, Илије Босиља и других уметника. Јуче су завршени и Дани библиотека и библиотекара, на којима је доминирао стручни скуп „Степен развоја библиотечко-информационе делатности: нови захтеви и решења“, а окупило се око 300 библиотекара из свих крајева Србије. Јуче је промовисана и књига Ђорђа Рандеља „Откриће Библије“ , а сем аутора, говорили су Миле Имеровски, Дарко Гавриловић и Зоран Колунџија. Р. Лотина

ОБЈАВЉЕНАКЊИГА„БЕЗПРАШИНЕ”ГОРДАНЕДРАГАНИЋ-НОНИН

Интервјуи са књижевницима иприкази У издању „Дневника - Новине и часописи“, објављена је књига „Без прашине“ Гордане Драганић Нонин, чији су први примерци управо јуче уручени ауторки. Десет примерака, по обичају, следе сваком аутору, и традиција ове издавачке куће је да им по изласку из штампе буду уручени. Гордани Драганић-Нонин јуче је примерке њене књиге уручила главна и одговорна уредница едиције „Каирос“ издавачке куће „Дневник – Новине и часописи“ Радмила Гикић Петровић. Књига „Без тишине“ је објављена у поменутој едицији, а подељена у два поглавља, садржи одaбране интервјуе новинарке Гордане Драганић Нонин, и приказе књига. У поглављу под називом „Шта сте под тим мислили?“ налазе се интервјуи које је Гордана Драганић-Нонин објавила током последње две године у часопису „Нова мисао“ и у листу „Данас“. Ту су разговори са књижевницима: Миљенком Јерговићем, Ласлом Вегелом, Клаудијом Магрисом, Давидом Гросманом, Ласлом Блашковићем, Фрањом Петриновићем, Слободаном Тишмом, Отом Толнаијем, Видом Огњеновић, Иваном Симић Бодрожић, Драганом Великићем, Јовицом Аћином, Михајлом Пантићем и Теофилом Панчићем. Поглавље под истоименим назиФЕСТИВАЛАФОРИЗМА ИКАРИКАТУРЕ УСТРУМИЦИ

Несторовићу златнаплакета Златну плакету за афоризам 14. Међународног фестивала афоризама и карикатуре – Струмица 2013. добио је познати новосадски сатиричар Нинус Несторовић. Одлуку је донео жири у саставу: Васил Толевски (Македонија), Милен Миливојевић (Србија), Валери Александров (Бугарска), Александар Филев (Македонија) и Марјан Пецев – Захов (Македонија). Сребрну плакету добио је Миле Ђоријоски из Македоније, а бронзану Миливоје Јозић. Дипломе и похвале добили су: Јонко Бонов (Бугарска), Екрем Мацић (Босна и Херцеговина), Милан Тодоров (Србија), Љупка Цветанова (Македонија), Ристо Филчевски (Македонија), Атанас Крлевски (Македонија), Александар Чотрић (Србија) и Живко Продановић (Хрватска). Отварање изложбе карикатура и додела награда за најбоље афоризме и карикатуре је 18. марта у Струмици.

вом књиге - „Без прашине“, садржи текстове о новим књигама наших и иностраних писаца. - У овој књизи можете открити како је Аћин заједно са Вујицом Решином Туцићем далеке 1968.

указује да је ово књига и о Александру Тишми. – Не само да се у књизи налазе текстови о Тишмином роману из заоставштине „Женарник“, као и текст у књизи „Истинита прича“ његове баке

Фото:С.Шушњевић

уредио чувене „Памфлете“, како се Миљенко Јерговић бавио идентитетима у роману „Отац“, како је Теофил Панчић, оставши без своје библиотеке, сам постао библиотека, како је Ивану Симић Бодрожић примио хрватски председник Јосиповић, и како је Ото Толнаи са Вегелом својевремено „позајмљивао“ књиге из чувене новосадске књижаре које више нема. У овој књизи је свеприсутан Александар Тишма, управо на десетогодишњицу од када више не шета новосадским улицама – речи су ауторке ове књиге која

Терез Милер, већ се из интервјуа са другим писцима види колико је Тишма цењен не само међу нашим, него и међу страним писцима. Гордана Драганић-Нонин (Нови Сад, 1963) досад је објавила једну књигу интервјуа под називом „Људи од речи“ („Агора“, 2010), насталих у периоду од 1993. до 2010. Ауторка је помоћница главног уредника часописа за савремену културу Војводине „Нова мисао“ и стална дописница листа „Данас“ из Новог Сада. Н. Пејчић

НАФЕСТИВАЛУУДАБЛИНУ

„Клип”најбољи дебитантскифилм Филм младе редитељке, Маје Милош, “Клип“освојио је награду за најбољи дебитантски филм на Филм-

ском фестивалу у Даблину. Овај филм прати тинејџерку Јасну која живи окружена оскудицом београд-

ских предграђа. Отац јој је тешко болестан и бесна је на све и на свакога, укључујући и себе. Туробну свакодневицу покушава да потисне експериментисањем у сексу, дрогама и изласцима, све време снимајући мобилним телефоном себе и људе који је окружују. У том суровом окружењу ипак се рађају љубав и нежност. Овом наградом је настављена серија признања која овај филм прати на фестивалима у свету, од саме премијере и награде „Тигар” почетком прошле године у Ротердаму.Филм „Клип” проглашен је и за најбољи домаћи филм у 2012. по избору српске секције Међународне федерације филмских критичара (Фипресци), а Милошева је добила награду Фипресци Србија за најбољег редитеља. Филм “Клип“ освојио је до сада неколико награда на иностраним и домаћим фестивалима, а наша публика је имала прилику да га гледа у биоскопима прошле године.


20

svet

sreda6.mart2013.

dnevnik

PRVOGPREDSEDNIKAUISTORIJI^E[KETU@EZAVELEIZDAJU

Klaus:Tu`badokazposrnulepolitike PRAG: Odlaze}i predsednik ^e{ke Vaclav Klaus ka`e da je tu`ba za veleizdaju poku{aj da se baci qagu na wegov rad i dokaz koliko je posrnula politika u ^e{koj. „O~igledno je da se radi o politi~kom sukobu i poku{aju izvesne grupe qudi da baci qagu na celo moje delovawe na funkciji predsednika. Ube|en sam da se tu ne radi o ne~emu {to sam u~inio ili ne”, kazao je ju~e Klaus novinarima. U Ustavni sud je iz ~e{kog parlamenta stigla optu`nica da je predsednik ^e{ke Vaclav Klaus od 2003. godine, u dva mandata, sistematski kr{io Ustav i prekora~ivao svoje nadle`nosti. Senat ~e{kog parlamenta prekju~e je odlu~io da Klausa, prvog predsednika u istoriji

Vaclav Klaus

^e{ke, tu`i za veleizdaju, zlo~in koji za razliku od izdaje domovine mo`e da po~ini samo

{ef dr`ave. Razlog je to {to je Klaus odbijao da dovr{i ratifikaciju me|unarodnih sporazuma koje je usvojio parlament, otezao sa potpisivawem Lisabonskog sporazuma o reformi Evropske unije i nije imenovao sudije Ustavnog suda, zbog ~ega bi rad te institucije sada mogao da bude paralisan. Jedan od glavnih povoda za optu`nicu je i to {to je Klaus u novogodi{wem govoru objavio amnestiju, ali ne samo za sitne prestupnike, ve} i za velike prevarante, korupciona{e, utajiva~e poreza i privredne kriminalce koji su ojadili desetine hiqada ^eha, a ~ija su|ewa nisu zavr{ena u roku od osam godina. „@ao mi je zbog toga koliko je nisko pala na{a politika. Kako je mogu}e da se

politi~ki sukob i razlika u politi~kim stavovima prenose nekuda gde im nije mesto”, rekao je ju~e Klaus na konferenciji za novinare u predsedni~kom zamku Hrad~ani. Inicijatori tu`be, mahom senatori opozicione levice. Klausu 7. marta isti~e drugi predsedni~ki mandat, a ako bi ga sud oslobodio optu`be za veleizdaju, mogao bi da se kandiduje ponovo kada Milo{u Zemanu istekne petogodi{wi mandat. Zemanova sve~ana inauguracija bi}e odr`ana u petak. Kazna za veleizdaju je smena sa funkcije predsednika, a po{to Klausu ionako isti~e mandat, to bi zna~ilo da bi mu bilo zabraweno da se kandiduje za {efa dr`ave, a ostao bi i bez predsedni~ke penzije.

PO^EOKINESKISVENARODNIKONGRES

Drugaprivredasveta mewarazvojnikurs PEKING: Kineski premijer Ven \iabao ju~e se zalo`io za pretvarawe Kine u potro{a~ku privredu kako bi se odr`ao visok rast, ali nije dao naznake {ta }e Peking uraditi sa velikim dr`avnim kompanijama za koje reformatori ka`u da bi mogle da uspore budu}i rast ekonomije. Govore}i na otvarawu Kineskog svenarodnog kongresa, Ven je potvrdio da je u narednom periodu predvi|en rast privrede od 7,5 odsto na godi{wem nivou. To je mawe od dvocifrene stope koju je imala brzorazvijaju}a kineska privreda, ali je u skladu sa planovima vladaju}e Komunisti~ke partije Kine za prebacivawe druge privrede sveta od oslawawa na trgovinu i investicije, na potro{wu, kako bi se zadr`ao razvoj i u budu}nosti. Kina }e tako staviti svoju sve sna`niju potro{a~ku klasu u prvi plan reformi kako bi se pravednije rasporedili plodovi dosada{weg brzog ekonomskog rasta u zemqi sa 1,3 milijarde qudi.

Ven je rekao, kako prenose agencije, da je osloba|awe snage kineskih potro{a~a vitalno za budu}nost privrede i pozvao na

program ekonomskog rasta zemqe. Niska produktivnost i zastarele tehnologije kineskih dr-

Ven \iabao

ubrzavawe reformi striktanog sistema prebivali{nih dozvola stanovnika da bi se podr`ali napori za urbanizaciju i davawe osnovnih prava migrantima, ~ime bi se sna`no podr`ao

`avnih industrijskih giganata s druge strane samo pove}avaju ekolo{ke probleme Kine. Brzi razvoj je tako uzeo visoku cenu u degradaciji ~ovekove okoline u zemqi.

Posledwih nedeqa do{lo je do velikog nezadovoqstva javnosti u velikim kineskim gradovimai na severoistoku zemqe, ~ak i do sada retkih kritika medija, zbog debelih slojeva gu{e}eg smoga koji je danima prekrivao velika prostranstva zemqe. To je dovelo ne samo do ostanka qudi u zatvorenim prostorima i otkazivaja letova aviona nego i do zatvarawa brojnih fabrika, velikih zaga|iva~a vazduha. „Reforme i otvarawa su osnovna snaga koja vodi kineski razvoj i progres. Mi mo`emo da unapre|ujemo na{u stvar samo pridr`avaju}i se politike reformi i otvarawa”, poru~io je kineski premijer koji }e na Kongresu predati du`nost budu}em {efu vlade Liju Ke}ingu. Lija ~ekaju veliki poslovi, izme|u ostalog i realizacija plana desetogodi{we urbanizacije koja }e ko{tati 6,4 biliona dolara (hiqada milijardi) a kojim partija planira da smawi postoje}i jaz izme|u bogatih gradova i siroma{nog sela.

[estdecenijaodStaqinovesmrti MOSKVA: Rusija obele`ava 60 godina od smrti Josifa Visarionovi~a Staqina. Gra|ani podeqeni oko wegove uloge - jedni mu se i daqe dive, a drugi tvrde da je pobio milione qudi. Pristalice biv{eg sovjetskog lidera polo`ile su cve}e na wegov grob u Moskvi. Staqin je bio na ~elu Sovjetskog Saveza od 1924. do smrti 1953. godi-

ne. Komunisti mu pripisuju zasluge za pobedu u Drugom svetskom ratu, dok ga protivnici osu|uju zbog brutalnih ~istki u kojima su pobijeni milioni qudi, prenosi AP. Liberalne „Moskovske novosti” ju~e su na naslovnoj stranici objavile tekst pod naslovom „Staqine, zbogom” sa slikom na kojoj je wegovo lice ispisano de~jim gra-

fitima. Komunisti~ki list „Sovjetska Rasija” na naslovnoj strani je objavio tekst o Staqinu naslovqen: „Wegovo vreme tek dolazi”. Rezultati ankete, ura|ene za Karnegijevu zadu`binu, pokazali su da se Staqinu i daqe divi veliki broj qudi u Rusiji i biv{im sovjetskim republikama, uprkos represiji koju je sprovodio.

UKRATKO Leki}evstart PODGORICA: Predsedni~ki kandidat Demokratskog fronta Miodrag Leki} kazao je na izbornoj konvenciji u Nik{i}u, kojom je po~eo predsedni~ku kampawu, rekao da su Crnoj Gori potrebne promene i nove vrednosti. „Obe}avam da }u biti neko ko }e braniti, pre svega, Ustav i pravni poredak, ko }e se boriti protiv kriminalizacije crnogorskog dru{tva, ko }e se boriti za koheziju naroda u Crnoj Gori, koji }e po{tovati sve gra|ane, naravno i mawine, ali ne}u sa wima trgovati, nego ih po{tovati i pozvati ih da zajedno gradimo Crnu Goru na novim vrednostima“, kazao je Leki}. On je istakao da jednako po{tuje one koji su na referendumu 2006. godine bili za nezavisnu Crnu Goru i one koji su bili za dr`avnu zajednicu, jer su i jedni i drugi mislili dobro Crnoj Gori.

Nasukani brodovi PANAMA SITI: Zbog sna`nog vetra i velikih talasa, izazvanih hladnim frontom koji je stigao iz Severne Amerike, na karipskoj obali Paname nasukalo se najmawe {est brodova, saop{tili su panamski zvani~nici. Nema izve{taja o povredama ili zaga|ewu prirodne sredine, mada su stanovnici rekli da ose}aju miris benzina u blizini jednog broda kome je, izgleda, pocepan oklop, prenosi AP. Me|u brodovima koji su se nasukali u bizini grada Kolon, nedaleko od karipske strane Panamskog zaliva, nalaze se veliki teretni brodovi. Oni nisu plovili kroz zaliv i saobra}aj u wemu se normalno odvija. Zvani~nici ka`u da je u istoj oblasti zbog sna`nog vetra 10 ku}a poplavqeno, a jedna osoba je nestala.

Uhap{enbiv{i predsednik KOLOMBO: Biv{i predsednik Maldiva Mohamed Na{id uhap{en je zbog optu`be da je zloupotrebio slu`beni polo`aj za vreme svog mandata. U prostestima, koje su tim povodom odr`ale wegove pristalice, povre|eno je sedam policajaca. Predstavnik policije Hasan Hanif danas je rekao da je Na{id uhap{en u svojoj ku}i u Maleu i da }e u sredu biti izveden pred sud. On je rekao da se Na{id nije pojavio na saslu{awu, kao i da je izbegao dva naloga za hap{ewe. On je rekao da su Na{idove pristalice po~ele da prave nerede ubrzo nakon hap{ewa - napadale su policajce i zapalile jedan motocikl. Na{id je optu`en da je nelegalno naredio hap{ewe starijeg sudije, zbog ~ega je morao da podnese ostavku u februaru 2012. Zamenio ga je wegov potpredsednik Mohamed Va{id Hasan.

Biv{i predsednik insistira na tome da su optu`be protiv wega podignute da bi ga spre~ile da se kandiduje na izborima u septembru.

Ostavka ministra BRISEL: Belgijski ministar finansija Steven Vanakere najavio je da podnosi ostavku i zatra`io od svoje Hri{}ansko demokratske stranke da mu na|e zamenu u vladi. Vanakere je „odbacio svaku krivicu” za aferu nastalu zbog kupovine imovine wegovoj stranci bliskog Flamanskog hri{}anskog radni~kog pokreta (ACW), ~iji je novi vlasnik postala banka Belfius, javila je agencija Belga. On je, ipak, ocenio da ga napadi ometaju u obavqawu posla, u trenutku kada Belgija priprema nove mere {tedwe kako bi smawila bud`etski deficit. „Klima nepoverewa zbog te afere ometa me u poslu i ugro`ava interese zemqe. To prevazilazi ono {to li~no mogu da podnesem”, kazao je Vanakere na konferenciji za novinare. Steven Vanakere je pre ministarstva finansija dve godine obavqao funkciju {efa belgijske diplomatije.

Morsizavojnu kontrolu KAIRO: Egipatski predsednik razmi{qa da li da vojsci prepusti punu kontrolu nad nemirnim gradom Port Saidom nakon krvavih uli~nih sukoba zbog preterane sile koju je koristila policija, saop{tili su zvani~ni ~iju izjavu prenosi AP. Mohamed Morsi se sastao sa {efom bezbednosti i vojnim vrhom i razgovarao o tome da iz grada povu~e policiju, a anga`uje vojsku s ciqem da zaustavi nasiqe koje besni tre}i dan. U posledwem talasu nemira i nasiqa u Port Saidu, koji su izbili u nedequ, poginula su najmawe tri civila i tri policajca, a povre|eno je na stotine qudi. „Predsedni{tvo razmatra tu mogu}nost nakon {to su pogor{ani odnosi bezbednosnog aparata i stanovni{tva grada”, rekao je neimenovani zvani~nik. On je dodao da se pretpostavqa da se vojska, ako se anga`uje, ne}e sukobqavati s demonstrantima. Vojska je poslala poja~awe u grad u ponedeqak uve~e, po{to su demonstranti zapalili vladinu zgradu i policijske stanice. Svedoci su rekli da su demonstranti polegali po asfaltu kako bi spre~ili vatrogasce da do|u do zapaqenih zgrada. Policija je danas pucala u vazduh i bacala suzavac u okr{aju sa stotinama demonstranata u Port Saidu, tre}i dan `estokih protesta u tom gradu, javio je Rojters pozivaju}i se na izjave svedoka.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI BA[AR EL ASAD Predsednik Ba{ar el Asad izjavio je da je Sirija izvojevala pobedu u borbi protiv pobuwenika koji nastoje da svrgnu re`im. „Zavera protiv Sirije se pribli`ava kraju”, pi{e prosirijski list “Al Ahbar.”Zna~ajni uspesi su u~iweni, ~iji je strate{ki zna~aj jasan ~ak i onima u regionu i ostatku sveta koji prave beskorisne planove protiv sirijske bezbednosti”, dodao je Asad.

ZORAN MILANOVI] Predsednik Vlade Hrvatske Zoran Milanovi}, koji je ju~e obi{ao kasarnu “Pukovnik Predrag Matanovi}” u Petriwi, nakon pozirawa fotoreporterima, pao je sa vojnog vozila, ali je pro{ao bez povreda. “To je `ivot, ~ovek pada i podi`e se. Pravio sam se va`an, no ne ose}am nikakve posledice”, na{alio se Milanovi} nakon pada.

UGO ^AVES Zdravstveno stawe venecuelanskog predsednika Uga ^avesa, koji boluje od raka, pogor{ano je zbog problema s disawem i „nove i te{ke infekcije”. ^aves (58) se vratio u Karakas pre dve nedeqe i sme{ten je u bolnicu u venecuelanskoj prestonici nakon dvomese~nog boravka u Havani, „Wegovo klini~ko stawe veoma je delikatno”, naglasio je ministar Ernesto Viqegas.

Stradivarijevaviolinakodbugarskihmafija{a SOFIJA: Bugarska policija prona{la je u stanu „romskog barona“ Qubena Milanova u Sofiji Stradivarijevu violinu, za koju se sumwa da je pre tri godine ukradena u Londonu od poznate violinistkiwe Min ^in Kim. U toku je akcija bugarske policije kojom poku{ava da spre~i prodaju Stradivarijeve violine, za koju se sumwa da je ukradena pre tri godine u Londonu. Bugarska policija je spasla violinu od prodaje za 300.000 evra, mada je wena realna vrednost najmawe sedam puta ve}a, pi{e „Komsomolskaja pravda”. List navodi da je posao trebalo da bude obavqen u Sofiji u stanu „romskog barona” Qubena Milanova, brata svim svetskim policijama poznatog Hriste Verbanova Papija. Prilikom pretresa stana Milanova prona|eno je i sedam slika poznatih evropskih majstora. Slike su bile ve} skinute s ramova, spakovane i spremne za prodaju. Iako policija ne spekuli{e kome je mogla da pripada Stradivarijeva violina, pretpostavqa se da je re~ o in-

Min ^in Kim

strumentu koji je 2010. ukraden ~uvenoj Ju`nokorejki Min ^in Kim, koja je nastupala sa Londonskim simfonijskim orkestrom. Naime, Min ^in Kim je violinu kupila 2000. godine, a ukradena joj je jeseni 2010. na londonskoj stanici Juston, kada je violinu vrednu skoro dva miliona dolara ostavila pored telefonske govornice i oti{la da kupi kafu. Sa violinom su nestala i dva gudala, vredna oko 70.000 dolara. Ubrzo su uhap{ena trojica irskih Roma koji su violinu ukrali, ali do vrednog instrumenta iz 1698. godine policija, uprkos naporima, nije mogla da do|e. Da sve bude tragi~nije, ova trojica poku{ala su da prodaju Stradivarijevih ruku delo za samo 100 funti slu~ajnom prolazniku. Tako je bilo sve donedavno, kada je instrument prona|en u stanu Milanova. Na taj signal, iz Londona su ka Sofiji krenuli eksperti da provere autenti~nost ukredenog Stradivarija, pi{e moskovski list.


lekar

dnevnik

sreda6.mart2013.

21

LE^EWE ANTIBIOTICIMA NA SVOJU RUKU

Zloupotrebamo}nogleka Prol e}e i hron i~n i bol es nic i S

vi se velesimo prole}u i s nestrpqewem ga o~ekujemo, ali pamtimo i ose}aj umora i iscrpqenosti koji nas svake godine do~ekuje s prole}em. Nije samo nedostatak vitamina uzrok prole}nom umoru. Prvi sun~evi zraci i visoka temperatura dovode do {irewa krvnih sudova i pada pritiska. Samim tim mozak, ali i ostali organi slabije su snabdeveni krvqu. Poja~ana aktivnost svih nas tokom lepih dana zahteva boqu prokrvqenost, a to organizam ne dobija. To je jo{ jedan od razloga zbog ~ega na{e telo reaguje umorom. Posebno lo{e rea-

guje organizam starijih osoba, koji posle iscrpquju}e zime nije u stawu da se izbori i s naglim padom pritiska. Ujutro se zato obi~no bude umorniji nego kad su legli, nisu u stawu da obavqaju ni osnovne dnevne obaveze. U prole}e su ~este oscilacije temperature i atmosferskog pritiska. Lepo sun~ano vreme dovodi do naglog pada krvnog pritiska, da bi sa zahla|ewem pritisak naglo sko~io. Ovako nagle promene mogu kod starijih qudi i hroni~nih kardiovaskularnih bolesnika da dovedu do {loga. Zbog toga je prole}e najte`i period za sr~ane bolesnike .

Mediteranska ishrana ~uvasrce

D

ijeta zasnovana na mediteranskom na~inu ishrane, sa akcentom na maslinovom uqu, ve} je dala dobre rezultate. Ranija istra`ivawa pokazala su da qudi koji pribegavaju ovakvom re`iu ishrane imaju mawe {ansi za smrt usled sr~nog udara, a i ostala sr~ana oboqewa re|e su se javqala. Dijeta zasnovana na mediteranskom na~inu ishrane, sa akcentom na maslinovom uqu, ve} je dala dobre rezultate. Ranija istraa`vawa pokazala su da qudi koji pribegavaju ovakvom ree`mu ishrane imaju mawe {ansi za smrt usled sr~anog udara, a i ostala sr~ana oboqewae|u se javqaju. Doktor Ramon Estruk sa Univerzitetske klinike u Barseloni `eleo je da ode korak daqe. Wegovo je mi{qewe je da su dosada{we studije uglavnom po-

K

I

Bakterijesveotpornije

P

odacipokazujudauEvropisveve}ibrojrezistentnihbakterijapredstavqarastu}i problem. Najni`iprocentirezistentnihbakterijaizolujuseuskandinavskimzemqama,znatnovi{inajuguEvrope,gdejeipotro{waantibiotikave}a,madaidrugifaktoriimajuzna~aja,kao{tosukvalitetbolni~kenege,imunizacijaisocijalnifaktori.

pred ordinacije. Zato se mnogi odlu~uju na samole~ewe i kupovinu leka na svoju ruku. - Antibiotik se ~esto uzima i kao preventivni lek, {to je posebno opasno - ka`e dr Sne`ana [aki}. - ^esto se misli da ukoliko se uzme s prvim simptomima prehlade, bolest ne}e daqe da se razvija, pa }e ozdravi-

ti i pre nego {to su se razboleli. Uzimaju}i lek na svoju ruku oni ne znaju ni {ta le~e, a ukoliko zbog virusne infekcije do|e eventualno do upale plu}a ili mo`danih opni, upotreba antibiotika }e da ih maskira pa }e se te{ko dijagnostikovati. J. Barbuzan

SEZONSKABOLEST–GRIP

Iscrpqenostitemperatura obarajuukrevet vezivale sr~ana oboqewa sa lqdima koji su se u jednom trenutku svog `ivota pridr`avali mediteranske dijete. Posle pet godina istra`iva~kog rada, rezultati su pokazali zna~ajno boqu zdravstvenu sliku kod osoba koje su se hranile na mediteranski na~in. Najboqe su pro{li oni koji su akcenat u svojoj dijeti stavili na maslinovo uqe, dok su na drugom mestu bili oni koji su mediteranski re`im praktikovali uz naglasak na jezgrastom vo}u.

Pametizzelenog~aja onzumirawe zelenog ~aja mo`e da pozitivno uti~e na pam}ewe, pokazali su rezultati novog kineskog istra`ivawa. Rezultati istra`ivawa pokazuju da je prirodni antioksidans „epigalokatehin galat” - EGCG koji se nalazi u ze-

z dana u dan sve je vi{e obolelih od sezonskog gripa. ^ekaonice ispred lekarskih ordinacija su pune, a najvi {e je obo lele dece pred{kol skog i {kolskog uzrasta. U apotekama {irom Vojvodine bele`i se pove}awe potro{we antibiotika. Bol u grlu, drhtavica, bolovi u mi{i}ima i glavi... naj~e{}e se le~e i bez odlaska kod lekara, ali to ne zna~i i bez lekova. Antibiotici su u ovom slu~aju najpopularniji medikamenti, a qudi im pridaju magi~na svojstva u svim slu~ajevima kad se jave neki od zdravstvenih problema. Apotekari ka`u da iako kupovina antibiotika na svoju ruku, dakle bez recepta, ne bi smela da se tolri{e, jo{ uvek se oni mogu slobodno kupiti. Ono {to posebno zabriwava je {to se antibiotici kupuju ne samo kad se sumqa na bolest, ve} i kao preventiva od prehlade. - Zloupotreba antibiotika koji su ina~e mo}no sredstvo u borbi protiv bakterijskih infekcija, mo`e doneti vi{e {tete nego koristi - ka`e farmaceut Nikola Jovi}. - Gra|ani naj~e{}e ne znaju da se virusne infekcije disajnih puteva ne le~e antibioticima, jer ovaj lek ne deluju na viruse ve} samo na bakterije. Samo ako se na ovu infekciju nadove`e i bakterijska, {to mo`e da utvrdi samo lekar prilikom pregleda, onda se savetuje uzimawe antibiotika, ali opet samo na preporuku lekara. Pravilna upotreba antibiotika zahteva i stru~no odre|ivawe dozirawa. Oni koji ovaj preparat uzimaju na svoju ruku naj~e{}e ne znaju pravilno da ga doziraju niti ga uzimaju dovoqno dugo. Naime, ukoliko se lek uzima dan-dva, a prekine ~im nestanu prvi simtomi bolesti, organizam se navikava na lek tako da u nekoj narednoj infekciji le~ewe ovim preparatom ne}e biti efikasno. Ina~e antibiotici se mogu dobiti o tro{ku zdravstvenog osigurawa, ali da bi ga dobili na recept neophodno je oti}i do izabranog lekara , {to zna~i i ~ekawe is-

lenom ~aju mo`e da podstakne pam}ewe, deluju}i na }elije mozga. Istra`iva~i su obavili istra`ivawe na grupi mi{eva podeqenih u dve razli~ite grupe - prvoj je davan EGCG, a drugoj nije, preneli su francuski mediji.Nakon nekoliko dana, ti glodari su navo|eni da prona|u platformu sakrivenu na wihovom putu. Mi{evi „dopingovani” EGCG-om su za kra}e vreme prona{li platformu od onih iz druge grupe. Nau~nici su istakli da su na taj na~in pokazali da EGCG direktno deluje na proizvodwu nervnih }elija, {to doprinosi shvatawu potencijala tog antioksidansa sadr`anog u zelenom ~aju kako bi se moglo pomo}i u slu~ajevima degenerativnih oboqewa i gubitka memorije. Ve} je poznato dejstvo zelenog ~aja na gubitak kilograma, ali i u prevenciji od kardiovaskularnih oboqewa, raka i Alchajmerovog oboqewa.

d gripa prose~no godi{we oboli oko 10-20 odsto gradskog stanovni{tva, a u toku epidemije i vi{e. Poznata su tri tipa virusa A, B, C kao i wihove varijante. Epidemije se javqaju periodi~no, u dosta pravilnim vremenskim razmacima, veoma se brzo {ire i gotovo uvek su izazvane virusom A odnosno wegovim varijantama A1, A2. Virus B izaziva mawe epidemije, i to svakih 4 do godina. Influenca (grip) je respiratorna infekcija koja se prenosi sa osobe na osobu: kapqicama sa inficirane osobe tokom kijawa i ka{qawa, direktnim ili indirektnim kontaktom (npr. kada inficirana osoba kija ili ka{qe u svoje ruke i potom se rukuje sa drugom osobom). Pod ve~}im rizikom da dobiju grip su oni koji su sa obolelom osobom u bliskom okru`ewu (unu-

O

tar 3 m), koja kija i ka{qe kao i one osobe koje dolaze u kontakt sa predmetima kontaminiranim respiratornim sekretom

(npr. sa maramicama nakon upotrebe, ili ruku nakon ka{qawa). Zato je veoma va`no da se ruke redovno i temeqno peru. Grip po~iwe naglo, sa drhtavicom i skokom temperature. Zatim se javqaju i prve tegobe: fizi~ka i psihi~ka iscrpqenost, glavoboqa, bol o~nih dupqi, vrtoglavica, znojewe i bolnost mi{i}a, zglobova i ko-

stiju. Ove tegobe nastaju zbog opste intoksikacije virusom gripa i wihovog uticaja na nervni i kardiovaskularni sistem. Pored navedenih op{tih simptoma, javqaju se simptomi i znaci zapaqewa svih disajnih puteva. Bolesnik se `ali da mu je nos zapu{en, kija i iscrpquje ga suvi kas{q. Ve} sutradan se javqa poja~ana sekrecija iz nosa i bolesnik iska{qava lepqiv sekret. Telesna temperatura mo`e biti visoka. U ve}ini slu~ajeva nakon 3 do 5 dana nastupa poboq{awe op{teg stawa, ali nakon tog stadijuma prividnog oporavka opet nastupa razdobqe pogor{awa i povi{ene telesne temperature pre nego {to se bole-

snik potpuno oporavi. Zbog smawenog imuniteta mogu}e su udru`ene infekcije i komplikacije. Ne postoji kauzalna terapija gripa. Glavni ciq terapije je da se kupiraju aktuelni simptomi bolesti, smawi intoksikacija, kao i da se spre~e komplikacije. Iako je povi{ena temperatura znak bolesti, ona je istovremeno znak i odbrane. Do 38 stepeni Celzijusa je ne treba obarati antipireticima. U toj situaciji potrebno je da ostanete u posteqi sve dok traje febrilni period, lako obu~eni u pamu~nu ode}u. Neophodno je uzimawe dosta blagih toplih napitaka (topli ~ajevi, kompoti, supe). Hrana mora biti lagana, raspore|ena u 5 do 7 mawih obroka. Vla`ite vazduh u prostoru u kom boravite.Ukoliko temperatura poraste iznad 38,5 C i traje nekoliko dana ili se pak pojave i drugi simptomi, iscrpqujuci ka{aq, glavoboqa i gu{oboqa, neophodno je zatra`iti lekarsku pomo}.

Sozazdravuko`u ishrani oprezno sa uno{ewem soli, a za negu te la is ko ri sti te sve wene prednosti. Morska so je korisna zbog bogatstva minerala i elemenata u tragovima (kalcijum, magnezijum, mangan, jod i gvo`|e) koje sadr`i, a koje su neophodni za dobar izgled i zdravqe ko`e… U ~emu je razlika? Kuhiwska so je ~isti natrijum hlorid, ~ije molekule u telu sna`no privla~e vodu iz }elija, uzrokuje dehidrataciju }elija i time usporava wihove vitalne funkcije. Ali, kristalna, obra|ena so pravi je eliksir za zdravqe ko`e. Bogata je mineralima,

U

elementima u tragovima, amino ki se li na ma i vi ta mi ni ma koji su sna`an podsticaj razmeni materija u ko`i i potko`nom sloju.Piling od me{avine soli i uqa idealan je za de-

tok si ka ci ju te la. Pod sti ~e me ta bo li zam, iz lu ~i va we {tet nih ma te ri ja, a ujed no elimini{e suvi{nu vodu iz ko`e i vezivnog tkiva, poma`e pri ukqawawu celulita i

ima anti aging u~inak. Morska so u vodenoj kupki temperature 38 stepeni deluje na principu osmoze koja je va`na za razmenu materija u }elijama. Te~nost prelazi iz }elija sa ni`om u }elije s vi{om koncen tra ci jom so li. ]e lij ska membrane je propusna su za vodu, ali je nepropusna za so, tki vo ne pre sta no po ku {a va posti}i ravnote`u i sa vodom izlu~uje toksine, a zadr`ava minerale i korisne materije iz soli.Zbog svih tih procesa posle kupke sa morskom soli ose}amo se lak{e, odmornije, pokrenuta je cirkulacija krvi i limfe.


22

sreda6.mart2013.

OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 70280

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {poret, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrum, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33-943, 063/84-85-495. 69811

Posledwi pozdrav

Dragici Nedeqkovi} od: @ivane, @eqka, Aleksandra i Tamare Marjanovi}.

70462

Posledwi pozdrav dragoj

Milici \uki}

od porodice Krsti}.

70456


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

Jovi Baji}u

Jovi Baji}u

sreda6.mart2013.

23

Posledwi pozdrav dragom kumu

Oti{la je moja jedina tetka, i vi{e ni{ta ne}e biti kao pre.

Sa neizmernom tugom i jo{ uvek u neverici, opra{tamo se od drage

Posledwi pozdrav na{oj dragoj {kolskoj drugarici

Simi Zelenu Baji

Jadranka

Jadranke Petrov

Jadranki Petrov ro|. Li~ina

od sestre Stane i Dese sa porodicama.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

Jovi Baji}u

od svastike @ivke sa porodicom.

70474

Posledwi pozdrav Neveninoj mami

od familije Uskokovi}.

70472

70473

Posledwi pozdrav

Neka po~iva u miru.

od brata Qupka sa porodicom.

Sawa, Ikica, Goran i Steva.

i

70475

70477

70460

70467

Obave{tavamo rodbinu prijateqe da je preminuo

Porodice: Vajdi} i Bo{kov.

od wenog IV - 4. Jovine gimnazije, generacija 72.

Dobroj, vrednoj i plemenitoj

Posledwi pozdrav

Jadranki

Jovo Baji}

Simo Zelen

1943 - 2013.

1954 - 2013.

Sahrana }e se obaviti 6. 3. 2013. godine, u 15 ~asova, na grobqu u Ka}u.

Sahrana je danas, 6. 3. 2013. godine, u 15 ~asova, na ^enejskom grobqu.

O`alo{}ena porodica.

O`alo{}ena porodica.

70471

70466

Slavku Kqe{tanu

posledwi pozdrav, s tugom.

od familije Peji}.

Mira, Milica, Mihajlo, Igor i Mi}a.

70478

70461

Posledwi pozdrav na{em sinu i bratu

Dana, 4. 3. 2013. godine ispustila je svoju plemenitu du{u, nikad pre`aqena

Nada Raji}

Jadranka Petrov

Slavoqubu Kqe{tanu Posledwi pozdrav mami na{e Olgice.

ro|. 21. 6. 1962.

Jadranki Petrov

O`alo{}ena majka Kristina i sestra Slavica sa porodicom.

Tvoji: Sini{a, Rajka, Baxa.

Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 7. 3. 2013. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: suprug Vojislav, sin Milo{ i k}erka Nevena.

70470

70459

70469

Kolege sa fakulteta.

Sa velikom tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je iznenada preminuo moj voqeni suprug

ro|. Li~ina 1953 - 2013.

POMEN Pro{la je jedna bolna godina, pa druga jo{ bolnija, tu`nija, puna suza i patwi od kada si oti{ao u ve~ni Bo`iji mir.

GODI[WI POMEN 6. mart 2012 - 6. mart 2013.

70476

Posledwi pozdrav na{oj dragoj prijateqici

Slavoqub Kqe{tan

Radovan Jovanov Perovi}

ro|. 21. 6. 1962.

dipl. in`. agronomije

Sahrana je 6. 3. 2013. godine, u 15 ~asova, na grobqu u Gospo|incima. Izjave sau~e{}a porodica prima u kapeli od 13 ~asova. O`alo{}ena supruga Danica.

Dipl. in`. Frawa Cevc 6. 3. 2011 - 6. 3. 2013.

70468

70330

Posledwi pozdrav jedinom i voqenom ujaku

POMEN Dragi voqeni Franci, Tvoja dobrota, qubav, ose}ajnost i iskrenost, koju Ti je dragi Bog podario, me je op~inila, da Te iskreno volim i po{tujem.

Jadranki Petrov

Hvala Ti za sve {to si mi pru`ao i voleo. @ivi{ u mom srcu i mislima.

Slavku Kqe{tanu

Dip. in`. agr. Radovan Jovanov Perovi} 6. 3. 2012 - 6. 3. 2013.

od porodice Zavarko.

od: sestri~ine Jasne, zeta Gorana, Marka i Milice.

70479

U struci dosledan i uporan, u `ivotu borben i istrajan, a ceo `ivot - borba neprekidna. Takav be{e `ivot Radovanov. Sa du`nim po{tovawem: bra}a Bogdan, Mla|en i Spasoje sa svojim porodicama i sestra Desanka sa svojom porodicom.

70465

Tvoja supruga Qiqana „Mucika� Cevc.

Vreme neumitno prolazi. Godina pro|e. Radovane, Du{o moje du{e, uspomenu na Tebe ve~no }e ~uvati supruga Mirjana sa decom.

70454

70453


24

^iTUQe l POMeni

sreda6.mart2013.

Neizmerna je tuga u na{im srcima za dragom nam

Posledwi pozdrav dragom ujaku

Budimiru Mandi}u

Milom Pauni} U na{em se}awu }e ostati uvek kao uzor plemenitosti i dobrote.

od sestri~ina Mime i Nata{e sa porodicama Pavlovi} i Damjanac.

Olga i Nade`da Qubojev. 70457

TU@NO SE]AWE

Jadranka Mijatov

Sa velikom tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je iznenada preminuo na{ voqeni suprug i otac

Jadranka Mijatov

10. 10. 1972 - 6. 3. 2005.

Andrija Mari~i}

Zauvek u na{im srcima i se}awima.

Pro{lo je osam tu`nih godina.

Vawa i Reqa sa mamom i tatom.

\or|e Mijatov.

Sahrana je u ~etvrtak, 7. 3. 2013. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Vilma, sin Vladimir sa porodicom i }erka Jasna Pili} sa porodicom.

70358

70349

70407

70447

Sa tugom se opra{tamo od na{e drage i dobre

Posledwi pozdrav mojoj baki

dnevnik

Posledwi pozdrav

POMEN 6. 3. 2009 - 6. 3. 2013.

Mile Pauni}

Milici \uki}

Milo{ Stoj{i} Mile

ro|. Vrba{ki Drugarice i drugovi sa razrednim stare{inom iz VIII razreda generacije 1956 /57 godine u @abqu.

Hvala ti draga bako na svoj tvojoj bezgrani~noj qubavi i qudskoj toplini koje si mi nesebi~no poklawala.

25. 10. 1933 - 4. 3. 2013.

Mili Pauni}

U mislima uvek sa tobom. Tvoji najmiliji. 70366

70451

Posledwi pozdrav dragoj tetki od: Ru`e, Miroslava, Milice, Marka i Maje.

Bi}e{ zauvek u mom srcu, tvoja unuka Aleksandra.

70441

U sredu 6. marta 2013. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu, odr`a}e se posledwi ispra}aj na{e

Posledwi pozdrav baba

70448

Posledwi pozdrav dragoj na{oj Kaji

Mili Pauni}

Gospavi

Sestri} Dragomir Vrba{ki sa porodicom.

70450

od Milo{a Buhe sa porodicom.

Katici Gostoji}

70423

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Posledwi pozdrav Uvek }emo se se}ati tvoje topline i dobrote.

Koleginice iz vrti}a „Vendi�.

70415

Posledwi pozdrav

Milici

Milice \uki}

Katici Brezovac

od brata Paje sa porodicom.

od porodice Majstorovi}.

70408

70443

Uvek si bila na{a najve}a podr{ka, uvek si se najvi{e radovala svim na{im uspesima i uvek najvi{e brinula za sve nas. Nikada ti to ne}emo mo}i uzvratiti, ali }e na{a qubav, zahvalnost i se}awe na tebe biti ve~ito.

Posledwi pozdrav

Du{anu Kova~evi}u Tvoja }erka Julkica, unuke Aleksandra i Milena i zet Tihomir.

Ve~ni pomen na{em ~lanu.

Zahvalni aktivni i penzionisani radnici Policijske Uprave Novi Sad. 70438

Dana, 2. 3. 2013. godine preminuo je na{ voqeni suprug, brat i ujak

Aleksandru ^e{qaru

59989-P

od kolega iz Telekoma: Santra~a, Milo{evi}a, ^anka, Bugarskog, Panti}a, Ubuparipa, ^abaija, Terzi}a, Kovqani}a, Valen~ika, Marije Sredanovi}, Radmana, Je{i}a, Zeqkovi}a, Rokvi}a i Sekuli}a.

70458

prof. dr Slobodan Isakovski Po~ivaj u miru. Sahrana je danas, 6. 3. 2013. godine, u 9.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu, samo u prisustvu porodice. O`alo{}eni: supruga Viktorija, sestre dr Danica, Dragana, Milica i Nevena, unuci Jovanka, Liljana, Julija, Elena, Vesna, Suzana, Aleksandar, Todor, Ivan i Vladimir. 70445


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Sa tugom i bolom obave{tavamo da je preminula supruga i draga mama

Dobrila Miqevi}

Posledwi pozdrav dragom

sreda6.mart2013.

^ETRDESETODNEVNI POMEN Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo danas, 6. marta 2013. godine, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu odr`ati ~etrdesetodnevni pomen na{em voqenom

25

Danas, 6. marta 2013. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{e drage supruge, majke i bake

Saletu

ro|. Ivi} 1937 - 2013. Sahrana je u ~etvrtak, 7. 3. 2013. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: suprug Nedeqko, sinovi Sava i Milan, snahe i unu~ad.

od porodice Kostre{evi}.

70422

70414

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 74. godini preminuo na{ dragi

Sahrana je danas, 6. 3. 2013. godine, u 14 sati, na Gradskom grobqu u Beo~inu.

1938 - 2013.

O`alo{}ene porodice Samarxi} i Melvan. Posledwi pozdrav zetu, te~i i dedi

70434

Posledwi dragom

Aleksandru ^e{qaru

Budimir Mandi}

Smiqane Me|edovi}

Miroslavu Samarxi}u

pozdrav

na{em

Tuga je velika, mnogo nam nedostaje.

Mom~ilu Radivojevi}u

Sa tugom se opra{tamo sa tobom.

Suprug Danilo, }erka Qubica, sin Dragan, unuci Nikola, Ivana i Nina.

Tvoji: tasta Ja{a, {ogorica Marija, Milica, Svetislav, Sara i Ogwen.

Marica, Vanda, Branislav i Bojan.

70421

70431

70449

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je iznenada preminula na{a majka i baka

Sa neizmernim bolom i tugom obave{tavam rodbinu i prijateqe da je posle kratke i te{ke bolesti preminula moja voqena supruga

Zauvek te ~uvamo u na{im srcima, Sr|an, Ilina, Zorica i Mom~ilo sa porodicom.

Oti{la je bez povratka, U dubinu vje~nog mraka. Unuci je stalno tra`e, Pitaju nas gdje je baka. Mi ka`emo, vrati}e se, Jednog dana, jedne no}i, A u sebi razmi{qamo, Nikad vi{e ne}e do}i.

70332

POMEN Danas, 6. 3. 2013. godine navr{ava se pet godina od kada nije sa nama na{a draga supruga, majka i baka

[ESTOMESE^NI POMEN voqenom suprugu i ocu.

Aleksandar Sekuli} Aleksandar Sekuli}

Nada Raji}

Bio si najsvetlija zvezda vodiqa. Velika pomo} i ~vrst oslonac kao stena, a sada si na{ an|eo ~uvar, koji bdi nad nama.

ro|. Atanackovi}

Mileva Pauni} Mila

[emsa Avdi}

Supruga Bosa, }erka Sla|ana i sin Marko.

Sahrana je danas, 6. 3. 2013. godine, u 13 ~asova, na ^enejskom grobqu.

70273

Sahrana je u ~etvrtak, 7. 3. 2013. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Zauvek si u na{im mislima.

Aco, sine i brate, pola godine pro|e, a tebe nema da te ~vrsto zagrlimo, da nam svojim osmehom is~upa{ tugu iz srca. Te{ko je pre`iveti dan koji nije obasjan tvojim osmehom. Nema suze koja te mo`e oplakati. Neute{ni: roditeqi, brat, snaja, bratanica Aleksandra i bratanac Stefan. 70274

Draga na{a

Posledwi pozdrav

O`alo{}ene porodice: Raji} i Loli}.

70433

Opra{tamo se od na{e drage

Voqeni suprug @ivan - @ika.

Tvoja porodica.

70416

70418

Amalija Popin Slavku [olaji}u

Posledwe zbogom na{oj dragoj

S po{tovawem, Nada i Dragan Me|edovi}.

Bila si i osta}e{ tetka za sva vremena... Volimo Te. Sestri~ine: Jelica sa porodicom i Vera sa Vesnom i Tinom. 70440

70430

Posledwi pozdrav dragoj mami, supruzi i baki

Nade Raji}

Nadi Raji}

Zauvek }e{ biti u na{im mislima i srcima.

Zauvek }e `iveti u na{im se}awima.

Dragica Nedeqkovi}

Dragici Nedeqkovi} Teodor, Verica, Milica, Jelena i Zoran.

70435

Milan, Dara, Ma{a i Igor.

70436

Sahrana je danas, 6. 3. 2013. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Neka ti je ve~na slava i hvala. Po~ivaj u miru. ]erka Daliborka, sin Dalibor, suprug Miroslav, unuk Ivan, unuka Mihaela, snaja Aleksandara i brat Dragan sa porodicom Koci}. 70429

Posledwi pozdrav dragoj sestri Dragici od: brata Zokija, snaje Dragice, brati}a Gorana i Slobodana Stojanovi}. Neka ti je ve~na slava. Po~ivaj u miru. 70427


26

tv program

sreda6.mart2013.

06.30 09.00 09.10 10.00 10.10 10.50 11.00

Добројутро, Војводино Државнипосао Универзум Вести Палета (рус.сасрп.титлом) Палета (хрв) Најглупљиамерички преступници 11.30 Свестранци 11.55 Имемогсокака

Ловиприрода

07.00 07.30 08.00 09.00 09.15 10.05 10.30 11.00 12.00 12.05 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30 23.30 00.30

Документарнипрограм ВОА Панорама Краткевести Светживотиња Културнипрограм Документарнипрограм Излогстрасти Краткевести Документарнипрограм Војвођанскевести Панорама Светживотиња Војвођанскевести Излогстрасти Документарнипрограм Војвођанскевести Мибирамо Војвођанскевести Културнипрограм Панорама ВОА

У емисији „Лов и природа” гледаћете извештаје с лица местаизловишташиромВојводине,лововенаплемениту дивљачипредаторе,ловачке приче познатих ловаца, њихове згоде и незгоде и догодовштинекојећевасдосуза насмејати... (РТВ1,13.00) 12.00 12.10 12.35 13.00 13.30 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.50 17.00 17.20 17.50 18.55 19.00 19.30 20.05 21.00 21.30 22.00 22.35 23.00 23.45 00.35

07.15 09.00 09.40 10.10 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05 12.30 12.40 13.10 14.05 15.30 17.00 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.20 23.15 23.55

Вести Мозаик Вредизнати Ловиприрода Документ Вести Гламуртужур Вестизаособесаоштећеним слухом Оперативци Радар Временскапрогноза ТВДневник Једаннаједан Разгледнице Државнипосао Подистимкровом. ТВДневник Оперативци Живопис Повратакнасело Војвођанскидневник Једаннаједан Универзум Лутер Најглупљиамеричкипреступници

ЗлатниансамблиВојводине Програмзадецуимладе Хајдесамномуобданиште Лулу Питамсепитамсе Академац Увекмедаља Кадзазвони Центарсвета Вести(мађ) Македонскосонце Таблоид ЗлатниансамблиВојводине Добровече,Војводино(ром) Емисијанамађарском Музичкипрограм–мађарска музика ТВДневник(хрв) ТВДневник(слов) ТВДневник(рус) ТВДневник(рум) ТВДневник(ром) ТВДневник(мађ) Спортскевести(мађ) Емисијарумунскемузике Добровече, Војводино(рум) Лутер Таблоид Палета-колажнаемисијана русинскомсасрпскимтитлом Палета-колажнаемисијана хрватском

ФУДБАЛ:ЛИГА ШАМПИОНА

ПСЖ –Валенсија (РТС 1,20.40) 06.05 08.00 09.04 10.09 10.38 11.15 12.00 12.15 12.25 12.31 13.13 13.20 14.27 15.15 16.00 16.46 17.00 17.20 17.45 18.25 18.59 19.30 19.56 20.40 23.35 23.50 00.45 01.39

07.00Новосадскојутро 09.00Вести 09.10Хранаивино 09.35Великетајнемалогместа 10.25Трас 10.30Повратакурај 11.10 Спринт 11.30 Истрага 12.05УјакизАмерике 13.00Вести 13.10ПутзаЕвонли 14.05Белимантил 14.30Специјалнаемисија 15.00Вести 15.10МистеријеКГБ-а 16.00Објектив(слов) 16.15Објектив(мађ) 16.30Законулице 17.20Трас 17.30Новосадскопоподне 18.45Речзаданас 19.00Објектив 19.30ПутзаЕвонли 20.30Ленија 21.30МистеријеКГБ-а 22.00Објектив 22.30Великетајнемалогместа 23.20Законулице 00.10УјакизАмерике

09.30 10.30 12.30 13.15 14.00 16.30 17.30 18.00 19.00 20.45 22.30 23.00 00.00

Преглед холандске лиге Преглед Премијер лиге Преглед Чемпионшипа Португалска лига НБА:Минесота –Мајами Фудбал мондијал магазин Евролига,магазин Преглед АТП Акапулко Евролига:Алба –Ефес Евролига:Бамберг –ЦСКА АТП Светски спорт Најава ФА куп

Пипи шоу У овој емисији представићемо вам занимања грнчара и ткача. Представићемо вам и спорт и тобокс,као и музички инструмент цитру.Урубрици „Кад сам био дете” за вас ће говорити Дијана Четић, рукометашица и Милан Динчић Динча,певач. (КТВ,20.00) 07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30 Цртани филм,09.00Одељење за убиства,10.00 Шоу -Парови,11.00Кућа 7жена,12.00Србија коју волим,13.00Зрно по зрно,14.00Живети свој живот,15.00Спортска галаксија,16.00Освета,18.00Одељење за убиства,19.00Објектив,20.00Пипи шоу,22.00Објектив,22.30Кућа 7жена,00.00Објектив,00.30Ток шоу 07.00АмореЛатино,08.00ЗооПузле,08.30Кућица у цвећу, 09.00 Кухињица, 09.30 Дечији програм, 10.00 Изблиза, 11.00 Метрополе и регије света,12.00Репризевечерњихемисија,14.00Инвестиције,14.55Инфо,16.00 АмореЛатино,16.55Инфо,17.30Бибер,18.00Здравојелепо,18.30Кухињица, 18.55Инфо,19.30Бибер,20.15Травелклуб,20.45ИТНетворк,21.15Отворени екран,22.00Бибер,22.30Инфо,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћнипрограм

Јутарњи програм Јутарњи дневник Позориштеукући Траг Задњакућа,Србија Београдвечитиград Дневник Спортплус Време,стањенапутевима Доусијања Евронет Циклус-документарнадрама ТВБеоград:МиленаизПрага Какосеторади ОвојеСрбија Бољиживот Гастрономад ДневникРТВојводина Штарадите,бре Београдскахроника Око Слагалица Дневник Бољиживот Фудбал:Лигашампиона, ПСЖ-Валенсија,пренос Дневник Доусијања Тихисведок Ноћнибиоскоп:Пандорум, филм

Стефан Миленковић

Тачно9 Вера Радојичић живи у драгачевском селу Марковица испод планине Овчар и већ пет деценија се бави сликарством. Ближи нам се Сајам наутике, а ко ће боље о томе,него први Србин који је својим бродом „Никола Тесла” препловио Атлантски океан – наутичар Бранко Кресојевић. Гост је и Стефан Миленковић, наш најпознатији виолиниста... Водитељи: Сања Радан и Стефан Бузуровић (Прва,09.00) 06.40 08.10 09.00 09.45 11.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.25 21.20 00.00 00.15 01.00 03.40

Кадлишћепада Дођинавечеру Тачно9 Одбачена Несрећеуваздуху Тачно1 ЛасВегас Каковремепролази Срећневести Дођинавечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Љубавиказна Каковремепролази Филм:Одмазданамафијашкиначин Ноћнижурнал Европулс Филм:Рејн Срећневести

06.50 07.25 07.51 08.15 08.21 08.49 09.20 09.50 10.19 10.49 11.14 11.46 12.26 13.00 14.00 14.28

Слагалица Тролови ПчелицаМаја АнаДобрић Плава птица АнтонијеГауди Узбуна Е-ТВ ТВмрежа Читањепозоришта Савременотумачењесрпске историје 44.Бемус Круговипоезије Трезор Плава птица АнтонијеГауди

dnevnik

08.25Домеслаткидоме 09.30Кажипрст 10.00Вести 10.35Интернат 12.05Цртанифилмови 12.40Нинџаратници 13.50Филм:Обећање 16.00Вести 16.40Спортскипреглед 17.00Дваипомушкарца 18.00 Титовакухиња 18.30Вести 19.05Нинџаратници 20.00Никита 21.00Филм:Пољубидевојке 23.10Вести 23.45Спортскипреглед 00.05Интернат 01.30Филм:Прљавипосао

ЉубишаСамарџић

09.00 Ђавоља вечера 10.00 Филм: Док ђаво не сазна да си мртав 11.30 Ситивести 12.00 Филм: Мрачне опсесије 14.00 Породичниобрачун 15.00 СобарицасаМенхетна 15.45 МаријанаиСкарлет 16.30 Громурају 17.30 КопнаПинку 18.00 Ескобар-господарзла 20.00 Филм: Време за убијање 22.30 Филм: Краљ салсе 00.00 ГимназијаТауер 01.00 Филм: Велика авантура Мортадела и Филемона

Проветравање Изостанци са наставе, оправданиилинеоправдани, нису изум данашњих средњошколаца, међутим чињеница је да су они данас постали алармантна појава. Према истраживањима из 2011. године, средњошколци токомшколскегодиненаправечак48милионаизостанака, што је у просеку 160 по ученику... (РТС2,15.26) Узбуна Проветравање ВииМираАдањаПолак СпоменичкидосијеБеограда Свиленатога Крвавобројање Мариза Усвету Фудбал:Лигашампиона Беокулт Свиленатога Ноћјенаша,филм Странасеријаизекологије Трезор Фудбал:Лигашампиона, ПСЖ-Валенсија(р) 04.17 Е-ТВ 04.46 Свештотребазнатио... 05.30 Мариза

14.59 15.26 16.01 16.47 17.09 18.00 19.33 20.00 20.25 20.41 21.09 22.03 00.05 00.50 01.52

07.00 11.00 12.30 13.00 13.20 14.00 15.15 15.55 16.15 17.00 18.30 19.10 21.00 22.00 23.30 00.00 01.00 01.30 02.00 03.30 05.00

Добројутро Гранд шоу Нежељене Првинационалнидневник Недељно поподне Тачноуподне Наследници Национални дневник Кувањеимување Прељубници Националнидневник Маланевеста Моја велика свадба Брачни судија Прељубници ПаблоЕскобар Црна хроника Кувањеимување Филм: Гозба Филм: Копирајући Бетовена Филм: Гозба

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке,13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем, 16.40 Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25Филм,23.15Фокус,23.40Туристичке,00.25Ауто шоп,00.35Хај-фај, 01.30Фокус 12.00Сремнадлану:Рума,13.00Џубокс,14.30 Ловциназмајеве,15.00ДокторХу,15.45Кухињица, 16.15 Очи у очи, 17.00 Новости 1, 17.15 Сремнадлану:Инђија,18.10Измеђуредова,19.00Новости 2,19.30Ловци назмајеве,20.00ДокторХу,20.45Док.програм,22.00Новости 3,22.30Шоу програм: Парови,23.30Измеђуредова,00.15Глас Америке

Сандра Булок

Време за убијање Овај напети филм, настао је према истоименом роману, у центар збивања поставља суђење обојеном човеку који је покушава да узме правду у своје руке. Карл је осумњичен да је убио два белца који су силовали и претукли до смрти његову ћерку. Улоге: Метју Меконахи, Сандра Булок, Семјуел Л. Џексон,Кевин Спејси Режија:Џоел Шумахер (Пинк 2,20.00)

Полицајацса Петловогбрда Бошко Симић је искусни полицијскиинспекторизакога стоје четири брака, из којих има по једно дете. Ожењен је оперском певачицом сакојомимасина,штоунеси још више обавеза у породицу. Истовремено, у полицијскојстаницигачекашефкојинепрестаједагазатрпава обавезама: треба да уђе у трагопаснимкријумчарима. Улоге: Љубиша Самарџић, Светлана Бојковић, МиленаДравић Режија: Михаило Вукобратовић (Хепи,16.15) 05.00 08.00 08.20 08.50 09.15 09.20 09.40 09.45 10.00 10.50 11.30 11.55 12.15 13.00 13.40 13.55 14.00 15.00 15.55 16.00 16.15 17.55 18.30 18.50 20.30 22.30 23.30 01.00 03.00

Добројутро,Србијо Покемони Ешликраљмајмуна Повратакмалогтигра Мегаминималс Зокинавеселојфарми Монстерхај Телешоп Винкс5 Монсуно Бен10 ГенераторРекс Покемони Моћниренџери Телешоп Вести Гламур Црвено Вести Телешоп ПолицајацсаПетловогбрда, филм Телемастер Насловнастрана,квиз Филм Једнажељаједнапесма Скандалозно Филм Филм Филм

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале, 13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

sreda6.mart2013.

IZBORIZSATELITSKOGPROGRAMA

FEQTON

26

27

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ,ПРВИЦАРХРИШЋАНИН

Пише:др Радивој Радић 08.10 Саградити,купити или рестаурисати 08.35 Шминкање са Клио 09.30 Карсонов свет 10.25 Четири венчања -Америка 11.20 Најбољи британски ресторан са Гордоном Ремзијем 12.15 Нова нада посластичара 13.10 Гојазни 14.05 Мисија „Мени„ 15.00 Посластичарски ас 15.25 Краљ посластичара као кувар 16.20 Велики пројекти 17.15 Шминкање са Клио 18.10 Карсонов свет 19.05 Алесандрова кухиња 19.35 Стручњак за торте 20.30 Обрачун кувара 20.55 Најбољи амерички кувар 21.50 Храна -Од задовољства до зависности 22.20 Краљица слаткиша 22.45 У спаваћој соби са др Лором Берман 23.40 Ургентни центар 00.40 Стручњак за торте 01.10 Обрачун кувара 01.40 Најбољи амерички кувар

07.00 09.59 11.11 12.00 12.21 12.37 13.30 14.33 15.04 15.36 15.51 16.45 17.43 18.20 19.10 19.30 20.17 21.10 21.40 22.30 23.06 23.53 00.16 01.49 02.29

Добро јутро,Хрватска Дивља обала,док.серија Драга Геневив,док.серија Дневник 1 ТВКалендар Пркосна љубав Др Оз,ток-шоу Речи живот Индекс ТВКалендар Лугарница Хрватска уживо Позориште у кући 8.спрат,ток-шоу Тема дана Дневник У потрази за Марком Полом, док.серија Глобално село Хоризонти Дневник 3 Други формат Лудница у Кливленду Потрагазалосом, филм Ловци на натприродно Др Оз,ток-шоу

08.00 Тајни рат 09.00 Исток-Запад:Путовањаиз средиштаЗемље 10.10 Витезови Маргата 11.10 Германска племена 12.10 Стопама Берлиоза 13.15 Фарма из рата 14.25 Тајм тим година 15.25 Исток-Запад:Путовањаиз средиштаЗемље 16.35 Ловци на митове 17.35 Фарма из рата 18.45 Мао –кинеска прича 19.55 Живо оружје 20.55 Капјонг 22.00 Тајни рат 23.00 Ловци на митове 00.00 Тајм тим година 01.00 Гуге –изгубљено краљевство Тибета

Озибу ЗавераРозвел Кунгфупричаотајнипанда МортаделоиФилемон Мојагодинабезсекса Чаробнафрула Грађанскапресуда Уличниловац Принуднададиља Еротскифилм Еротскифилм

Грађанскапресуда Марти, продуцент озлоглашене емисије “Па тужи ме”, има нову идеју за емисију “Грађанска пресуда“. Сваке недељејавноћепрганизовати суђење неком тешком криминалцу.Поротасугледаоци... Улоге:АрманАсанте,ЏериСпрингер Режија:ФилипМартинез (Синеманија,18.00)

06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 08.35 09.05 09.55 10.45 11.15 11.40 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.00 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.55 20.55 21.55 22.55 23.55

Судије за стил Софи Паркер Али Мекбил Софи Паркер Прва петорка Како сам упознао вашу мајку Увод у анатомију Џордан Украси мој дом Кугар Таун Брза италијанска кухиња Освета Очајне домаћице Паранормална искуства познатих лицности Све што нисте знали о љубави Судије за стил Али Мекбил Прва петорка Како сам упознао вашу мајку Украси мој дом Кугар Таун Очајне домаћице Џордан Једном давно Секс и град Увод у анатомију Очајне домаћице

07.50Мојиџепниљубимци 08.05Ју-Ги-Ох! 08.30Вирусатек 09.00Кобра11 11.25 Ексклузивтаблоид 11.45 Крвнијевода 13.00Ружаветрова 13.55СулејманВеличанствени 15.00Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.10Крвнијевода 20.00Ружаветрова 21.00СулејманВеличанствени 22.20Кости 00.10Погодикодолазинавечеру, филм 02.00Астрошоу 03.00РТЛДанас

Кости

Потрагазалосом Боби Скофилд живи у Торонту с мајком која је књижевница,ажелиобидаживи соцем,којигачестопосећује исњимиграбејзбол.Летоје на помолу, мајка завршава књигу и потребан јој је мир, паБобиионаодлазеуЕвину родитељску кућу у Нову Шкотску... Улоге: Џони Морина, Кетрин Изабел, Лолита Давидович,ТимотиДалтон Режија:СтјуартМарголин (ХРТ2,13.12) 06.22 07.33 07.56 08.21 08.43 09.10 09.57 10.42 12.14 13.08 13.12 14.48 15.11 16.00 16.33 17.20 18.29 19.28 20.00 20.35

АрманАсанте

Три реке Убиства у Мидсамеру Вокер,тексашки ренџер Све по закону Монк Вокер,тексашки ренџер Убиства у Мидсамеру Све по закону Монк Хаваји 5-0 Филм: Нокаут Добра жена Скандал Све по закону

СЕРИЈА

КетринИзабел 08.00 08.30 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

07.20 08.20 10.20 12.20 13.20 14.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.20 00.20 01.20

22.30 23.23 23.50 00.30 01.12 02.13 02.41

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.30 16.00 18.40 20.10 22.10 00.00

Пркоснаљубав Цртана серија Телетабис Живот с Дереком Псећа опходња Школски сат Долина сунца Циклус хрватског филма: Мириси,злато и тамјан Нарубузнаности Скицазапортрет Потрагазалосом,филм Деграси Школски сат Регионални дневник Долина сунца Најбољи хрватски тамбураши Баштованка Кришке сира 4,док.серија Фудбал,Лига првака -емисија Фудбал,Лига првака:ПСГ Валенсија,пренос Фудбал,Лига првака -емисија Уби ме досада Ловци на натприродно Др Хаус Луди од љубави Секс и град Ноћни музички програм

Намојимуснама Изгубљенавеза Издани Савтајџез НиколасНиклби Елмовеавантуреуземљи гунђања УбиствоуХоливуду Пирана2:Мрестилиште Путовањеживота Ноћвештица Еротскифилм

07.30 Блефслепогчовека 09.00 МомцисМедисона 10.00АамберФреј:Сведокоптужбе 11.30 Рикошет 13.00 МомцисМедисона 14.00БеснипасиГлори 15.30 Мирисжене 17.45 МомцисМедисона 18.30Блефслепогчовека 20.00 МомцисМедисона 21.00Танкалинијасмрти 23.00Мрачниводопади

На тајном задатку Бренан и Бут се претварају да су у бракуиодлазенањенупрославу средњошколске годишњице како би истражили убиство једне од њених школскихколегиница... Улоге: Емили Дешанел, Дејвид Бореаназ, Ерик Милеган,ТамараТејлор,МихаелаКонлин Режија:БериЏозефсон (РТЛ,22.20)

МихаелаКонлин

08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.55 01.50

Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какотораде? Какосеправи? Врхунскоградитељство Брзиигласни Трговциаутомобилима Америчкичопери Разоткривањемитова Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какосеправи? Златнагрозница ЗлатоБеринговогмора Златоизџунгле Опасанлов Ловнасабљарке Златнагрозница ЗлатоБеринговогмора

08.30 09.30 10.45 11.45 12.30 14.00 17.15 18.00 21.00 21.50 21.55 23.30 23.35 23.45

Бициклизам Билијар Атлетика Сви спортови Биатлон Бициклизам Биатлон Фудбал Сви спортови Коњички спорт Голф Једрење Сви спортови Бициклизам

Li~niodnossBogom zlatnale`i{ta,pajepremaEvsevijuizCezareje au~nicineprestanorazmatraju~iwenicu sve to „pru`alo ~udesan prizor kakav nijedan da je prvi hri{}anski car kr{ten praksmrtniknijeimaonazemqiotkakojesvetaiveti~no tek na samrtnom odru. Uz to, krka“. {tewejeobavioarijanskiepiskopEvsevijeNiUpravo vojnici nisu `eleli da se u ovom vakomedijski, jer je posledwih godina svoje vlada`nom, mo`da i kriti~nom trenutku, bilo {ta vine car bio okru`en Arijevim sledbenicima. prepusti slu~aju, pa su tra`ili da se pogrebne Neki su u carevom oklevawu da se krsti pogrepo~astiodlo`edodolaskajednogodKonstanti{no videli ostatke wegovih paganskih uverewa. novih sinova. Zato su glasnici koji su u`ivali Istineradi,onsestalnosretaosqudimanesumbesprekornopovereweposlatidasvutrojicuizwivoghri{}anskogopredeqewa,kojisu,tako|e, vesteoo~evojsmrti.Istovremeno,vojskajeizaneprestanoodlagali~inkr{tewa,premdajecrkvaprekorevalaovupraksu.I neki istaknuti onovremeni episkopi, u ~ije se hri{}ansko uverewe sigurno ne mo`e sumwati–kr{tenisutekkadasuodrasli.Kadamoguvelikicrkvenioci,za{tonebii car? Uobzirtrebauzetiistrah daseposleovesvetetajnene po~ini nekakav neoprostiv greh,kojibiverniknosiokao mu~an teret. Kasno kr{tewe ili ~ak wegovo odlagawe do samrtnog~asauklawalojetakvu opasnost. Nije nemogu}e dajeovakorazmi{qaoiKonstantin Veliki. Ne treba iskqu~iti ni mogu}nost da je Kr{tewepredsmrtnaRafaelovojslici carpovremeno`iveouuvere{lasastavomdazanaslednikane}epriznatiniwudajewegovneposrednipoziv,kojimgajebog kogosimKonstantinovihsinova,asveglasnijeje hri{}anapozvaozasamostalnogvladara,stvorio postajalomi{qewedatrojicucezaratrebaproprematombogutakoneposredanodnosdasejednoizvesti u avguste. ^im je u Carigrad prispeo stavno nije ose}ao naro~ito vezanim za ~in krsredwisinKonstancije,sahranajemogladabude {tewa. obavqena. Oprostiv{i se od visokih ~inovnika, car je IsamKonstantinsepostaraodasvebri`qivo preminuoposledwegdanaDuhova22.maja337,nepripremizataj~in.Nekinau~nicispravomzagde oko podneva. Usledio je nekontrolisani izpa`aju da se i u tome mo`e prepoznati wegovo liv`alostiwegovihgardistaicareveokoline. hri{}anskodr`awe.O~itodagajemisaonasmrt ^ulasusezapomagawavojnika,kojisuganaro~izaokupqalaveomarano,jerjeve}prigradwicrto voleli, a bilo je masovne histerije, koje katkveSvetihapostolauCarigradusebipripremio kad prati smrt velikih istorijskih li~nosti. grobnicu. Konstantin je podigao veoma visok Neki qudi su cepali ode}u i neute{no ridali, hram,kojijeiznutrasvedotadrugi se u o~ajawu bacali na vanice bio oblo`en oplatom podiudaralipoglavi,doksu Masovnahisterijabilaje odvi{ebojnogmermera.Tavaseoficiripoti{tenoipatena k onKon s tan t i n o v esmr t i, nica je iznutra bila je fino ti~no`alilidasuostalisiro~ad.Tugajenesumwivobila pasunekiqudicepaliode}u obra|ena i cela presvu~ena ineute{noridali,drugise zlatom. Krov spoqa nije predubokaiiskrena. krivencrepomve}bronzanim Naro~ito su o~ajavali geruo~ajawubacalinapodi plo~icama. Opasan je okrumanski vojnici, pripadnici udaralipoglavi,doksuse glomogradom,tako|eodbronwegove telesne garde, ~iji je oficiripateti~no`alili ze, s raznovrsnom ble{tavom odnos prema Konstantinu odkakosuostalisiro~ad pozlatom,kojajeodbijalazralikovaoli~nuodanostivelikesuncatakosna`nodajezakouva`avawe.Zawihjebilo slepqivao one koji su ga gledali ~ak i s velike jedinova`no{tojeupokojenicarbiosjajanvojdaqine. skovo|aiowimaseo~inskistarao.Jo{dugopoTrebalojedacarevsarkofagstojiumauzoleju sle Konstantinove smrti me|u veteranima se spojenim s crkvom, ta~no izme|u dva niza od po pri~aloowegovojdare`qivostiivelikimdava{est nadgrobnih plo~a posve}enih uspomeni na wimakojimajeobasipaosvojevojnike.Ova`no12apostola.TakobiKonstantinbio13.apostol, stigermanskihnajamnika,presvegaGota,urimkogaprativrlozvu~nipridev„ravnoapostolni“. skojvojscizapisaojeistori~arJordanes,u6.veSahranajebilaveli~anstvendoga|ajiodvijaku:„BezGotarimskavojskanijemogladapobedi la se upravo kako je sam car podrobno isplaninijednogneprijateqa;takosuonipomagaliKonrao. Wemu je, ina~e, bila svojstvena naklonost stantinuuratusLicinijem,azahvaquju}iwima prema svetkovinama i paradnim ceremonijama. Licinije je zatvoren u Solunu i ubijen. Goti su Na ~elu pogrebne povorke i{ao je sredwi sin pru`iliKonstantinupomo}iprilikomosnivaKonstancije II, a pratio ga je odred vojnika pod wa znamenitog grada koji nosi wegovo ime; zapunomratnomopremom.Zawimajesledilotelo kqu~iv{iswimsavez,onisumudali40.000vojuzlatnomkov~egu,okru`enokopqanicimaitenikazaborbuprotivneprijateqskihplemena.“ {konaoru`anompe{adijom,zakojimasetiskala Po{tojepreminuo,Konstantinovotelojenajogromnamasaprestoni~kog`ivqa.Odvelikepaprepolo`enouzlatnikov~egukra{enpurpurom, latekolonasekretaladu`glavneuliceMesedo aondasuvojnicicarevezemneostatkepreneliu ta~ke nekih ~etvrt kilometra udaqene od KonKonstantinopoqiizlo`ilinavisokuplatforstantinovog foruma, gde je skretala prema jo{ muuglavnojdvoranicarskepalate.Kov~egjebio nedovr{enojcrkviSvetihapostola. obasjansvetlo{}ubakqikojesubilesme{teneu

N

КњигуРадивоја Радића “КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ /Надмоћ хришћанства„ (издавач:“Еволута”, Београд),можетенаручитипутемтелефона065/2621–204, 069/2621–204 и 011/2621–204илисајтоваwww.shopmania.evoluta.rs, www.evolutabc@gmail.comи http://www.facebook.com/evolutaizdavackakuca.beograd

Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik”. " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{tare­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GeneralnidirektorDu{anVlaovi} (480-6802).GlavniiodgovorniurednikAleksandar\ivuqskij (480-6813). Ure|ujeredakcijskikolegijum: NadaVujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), MiroslavStaji}(pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),DejanUro{evi}(ekonomija480-6859), Vlada@ivkovi} (desk,no}niurednik480-6819),AleksandarSavanovi}(novosadskahronika,528-765,faks6621-831), NinaPopov-Briza (kultura480-6881),SvetlanaMarkovi} (vojvo|anskahronika480-6837), VesnaSavi} (svet480-6885),\or|ePisarev (dru{tvo480-6815),Mi{koLazovi}(reporta`eifeqton480-6857), BranislavPuno{evac(sport480-6830), JovanRadosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), IvanaVujanov(revijalnaizdawa480-6822),Slobodan[u{wevi} (foto480-6884), BrankoVu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), NedeqkaKlincov(tehni~kiurednici480-6820), ZlatkoAmbri{ak (Slu`baprodaje480-6850), SvetozarKaranovi} (Oglasnisektor480-68-68),FilipGligorovi}(Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa„Forum”NoviSad @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik"jeodlikovanOrdenombratstvaijedinstvasazlatnimvencem " iOrdenomradasazlatnimvencem


28

monitor

sreda6.mart2013.

dnevnik

H o r o s k o p 6. mart 2013. OVAN 21.3-19.4.

У кући се не осећате најбоље. Оптерећени сте претходним непријатним догађајима. Међутим, креативност вам је на завидном нивоу, искористите је на најбољи начин.

BIK 20.4-20.5.

Комуникација с партнером није најбоља. Покушајте да избегнете расправу о старим темама, јер још увек не можете превазићи супротстављене ставове. Опрез у саобраћају.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Расположење и концентрација су вам непрестано променљиви, па покушајте да пронађете начин да вам на послу не промакну неке врло битне чињенице. Могућа прехлада.

Машта вам је веома наглашена, али и неспоразуми с вољеном особом. С обзиром на то да сте расположени за радикалне промене, будите опрезни јер лако може доћи до прекида везе.

Имате веома занимљиве пословне идеје, али није прави моменат да их презентујете. Ситуација у кући је напета. Никако немате слуха за партнерове потребе, па су могуће расправе.

Ситуација на послу кулминира у негативном правцу. Покушајте, без обзира на очигледне пропусте ваших колега, да задржите тактичност и присебност, тако ћете најпре помоћи себи.

Zoran Delibos VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Променљивог сте расположења и не превише комуникативни. Међутим, покушајте себе да натерате на дружење с пријатељима, тако ћете се најлакше ослободити тешких мисли.

Немојте се превише уносити у потенцијалне материјалне трансакције, јер нећете постићи жељени циљ, а за последицу можете имати озбиљније проблеме с документима. Пажљиво у саобраћају.

Партнер вас може врло оптеретити својим текућим проблемима. Ако добро размислите, имаћете предлог који му може бити од велике помоћи. Очекујте позитивну вест од драгог пријатеља.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Избегавајте било какву расправу с претпостављенима, није повољан моменат јер вас неће разумети на прави начин. Поготово није тренутак да тражите повишицу, стрпите се још мало.

На послу је крајње напета атмосфера. Нећете добро функционисати ни са колегама, ни са претпостављенима, па се чувајте исхитрених коментара. Могућ неочекивани прилив новца. Веома сте креативни и интуитивни. Покушајте да своје предности искористите на најпозитивнији начин, пре свега на послу, али и са одређеним практичним променама у оквиру куће.

TRI^-TRA^

Природна НикиМинаж? V REMENSKA

Ники Минаж већ дуго је на мети трачева да се хируршки побољшала зарад каријере. Помињу се многе операције на лицу, повећање јагодица, усана, смањење носа, импланти у грудима, задњици... „Никада нисам отишла под нож. Људи виде моје лице и помисле да ме је неко исклесао, али све је то шминка. С добром шминком можете направити невероватне оптичке илузије”, рекла је Ники, прикладно, на лансирању свог новог кармина за кућу „Мек„.

PROGNOZA

VIC DANA

Топлоиветровито

Vojvodina Novi Sad

16

Subotica

13

Sombor

15

Kikinda

14

Vrbas

13

B. Palanka

16

Zreњanin

15

S. Mitrovica 17 Ruma

16

Panчevo

15

Vrшac

12

Srbija Beograd

15

Kragujevac

13

K. Mitrovica 11 Niш

13

Evropa

НОВИСАД: Tопло, умерено до претежно облачно и ветровито. Ветар појачан југоисточни. Притисак мало изнад нормале, крајем дана у паду. Минимална температура 3, а максимална 16 степени. ВОЈВОДИНА: Tопло и ветровито уз наоблачење. Слаба киша је могућа увече и у ноћи ка четвртку понегде на западу. Ветар умерен до појачан југоисточни, на југу Баната ће бити најјачих удара. Притисак мало изнад нормале, крајем дана у паду. Јутарња температура 2, а максимална 17 степени. СРБИЈА: Топло и ветровито уз постепено наоблачење. Слаба киша ће почети увече на западу и југозападу. Ветар умерен до појачан југоисточни, на југу Баната најјачих удара. Притисак мало изнад нормале, крајем дана у паду. Јутарња температура -1, а максимална 17 степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: У четвртак релативно топло уз умерен југоисточнии ветар и повремену кишу. У петак и суботу још топлије, с температуром од 15 до 20 степени, биће променљиво уз повремену кишу. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА: Повољно за све хроничне болеснике и метеоропате. У кошавском подручју појачане тегобе могу имати нервно лабилне особе. Метеоропатске реакције су могуће у виду главобоље и раздражљивости.

Madrid

14

Rim

14

London

11

Cirih

9

Berlin

8

Beч

11

Varшava

9

Kijev

3

Moskva

-1

Oslo

3

St. Peterburg 2 Atina

15

Pariz

13

Minhen

11

Budimpeшta

12

Stokholm

5

Гост у ресторану наручује доручак: „Желим два кувана јаја, једно готово сирово, а друго тако тврдо кувано да се једва може јести, две кришке тоста, једну једва мало печену, другу препечену, један комадић маслаца да буде отопљен, а други равно из замрзивача, шољица кафе нека буде слаба и млака, а сок од наранџе подгрејан.” „Али, господине, то је врло компликована наруџба. Биће је тешко испунити.” „Не би требало да вам буде тешко, то сте ми јуче сервирали.”

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

314 (4)

Slankamen

404 (6)

Jaшa Tomiћ

Apatin

398 (3)

Zemun

450 (3)

Bogojevo

372 (4)

Panчevo

441 (-3)

Baч. Palanka

361 (9)

Smederevo

560 (2)

Novi Sad

356 (10)

Tendencija stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

255 (8)

S. Mitrovica

485 (-5)

Tendencija stagnacije

Senta

294 (4)

Beograd

402 (3)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

309 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

402 (6)

NERA

Hetin

80 (-6)

TISA

24 (2)

Tendencija stagnacije

Tendencija porasta i stagnacije

Kusiћ

60 (-4)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 6.mart 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you