Page 1

NOVI SAD *

SREDA 6. FEBRUAR 2013. GODINE

GODINA LXXI BROJ 23699 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

USVOJEN PREDLOG ZAKONA O KATASTARSKOJ LEGALIZACIJI KOJA PO^IWE U MARTU

Upis1,3milion divqihzgrada zapo100evra

str. 4

JU^E NA NOVOSADSKOM [TRANDU LEPO USRED ZIME

NASLOVI

Politika

LIDER JEDINSTVENE SRBIJE DRAGAN MARKOVI] PALMA ZA „DNEVNIK”

Da~i}je `rtva politi~ke name{taqke

2 Oliver Ivanovi}: Simbolika bez ve}ih pretenzija

Ekonomija 4 Aran`man sa MMF-om mora biti u martu

str. 3

Poqoprivreda Novi Sad 9 Gurao drugaru glavu u ve-ce {oqu

19 „Vajtsnejk” u junu na Kalemegdanu

Foto: R. Hayi}

Vojvodina 10 Vr{ac: Ujedi lutalica ko{tali {est miliona

Vremeplov Ne m am i vreme veze Popodne d o n e l i i d i l u skampawom ki{a BIV[I PREDSEDNIK SRBIJE BORIS TADI]

6 NS kukuruz osvojio Iran

Kultura

INTERVJU

Najvi{a temperatura 14 °S

str. 3

PO^IWE PROCES BIZNISMENU RODOQUBU RADULOVI]U ZBOG KRIJUM^AREWA KOKAINA IZ ARGENTINE U EVROPU

POKRAJINSKI PREMIJER TRA@I HITNU REAKCIJU DR@AVE ZBOG INCIDENATA U APV

Pajti}:Kaznitionekoji Mi{iAmerici diktirajuatmosferu su|ewe21.februara obra~unauVojvodini NAJPOZNATIJI OSU\ENIK NA SMRT U SRBIJI NA SLOBODI

str. 2

str. 13

Vu~koManojlovi}pomilovan posle27godinazatvora

SPORT

str. 14 – 18

str. 13

INTERVJU GLUMICA HANA SELIMOVI], DOBITNICA NAGRADE „DNEVNIKA” NA STERIJINOM POZORJU

NOVI DOGOVORI S RAZVOJNIM FONDOM ABU DABIJA

Srbijinazajam U`ivamu gerilskomradu stomilionadolara zazalivawe str. 6

n ORLOVI PROTIV KIPRANA, n KINEZI OBO@AVAJU NOLETA MLADI PROTIV IZRAELACA

POQOPRIVREDNICI NAMERAVAJU DA KUPE KOMBINAT „MALA BOSNA”

str. 19

Suboti~kipaori ho}ewivepo arapskojmustri str. 6

n SPENSOVA LIGA MALIH [AMPIONA

n „DNEVNIKOV” [AH SREDOM


2

POLiTikA

sreda6.februar2013.

dnevnik

Vu~i}tra`idasena|ukrivci zabomba{kinapadnadecu PrvipotpredsednikVladeiministar odbraneAleksandarVu~i} posetiojeju~e, u bolnici u Tir{ovoj, u prekju~era{wem bomba{kom napadu u Kosovskoj Mitrovici povre|ene Milicu (8) i Borivoja (3)Vu~eti}a, izatra`ioodme|unarodne zajednice da odmah prona|u one

koji su bacili bombu na tu srpsku ku}u. Decasuju~epreba~enaubeogradskubolnicu. Vu~i}jerekaodadr`avaSrbijanesamodatozahtevaodme|unarodnezajednicenego}eipomo}isasvojestranedase prona|epo~inilactogzlo~ina.

–Inijeva`nodalijetouradioneki AlbanaciliSrbin,va`nojedatakote`akzlo~inneostanenerasvetqen–istakao je Vu~i}, koji je povre|enu decu posetioupratwidirektoraKancelarijezaKosovoiMetohijuAleksandraVulina.

INTERVJU OLIVER IVANOVI], BIV[I DR@AVNI SEKRETAR MINISTARSTVA ZA KiM, O SUSRETU NIKOLI]A I JAHJAGE

Simbolikabezve}ih pretenzija – Ne treba imati prevelika o~ekivawaodsusretapredsednika Tomislava Nikoli}a i Atifete Jahjage jerjeonvi{esimboli~ka podr{ka dijalogu Beograda i Pri{tine kao putu re{avawa problema i onome {to rade premijeriIvicaDa~i} iHa{imTa~i. Nema sumwe da oni ne}e re{avati nijednu prakti~nu temu, a i wihov sastanak na radnoj ve~eriukazujenatoda jeonvi{esimbolikabezve}ihpretenzija.Mislimdane}e postojati ni neke posebne posledice togsusreta–ocenio jeza„Dnevnik”uo~i ve~era{weg susreta predsednika Srbije i Kosova biv{i dr`avni sekretar u Ministarstvu za KiMOliverIvanovi}.  Otkud toliko pometwe u vremenu kada se najavqivala mogu}nost tog susreta ako on ne nosi veliku politi~ku pompu? –Pri{tinakoristisvakupriliku da bi se takav susret, ili iole na visokom nivou, predstaviokaodirektnoiliindirektno priznavawe kosovske nezavisnosti.ItojebioproblemzaprethodnuVladu,kojasenijeupu{tala u takve kontakte na visokom nivou. Nova Vlada i novi predsednikSrbije,o~itosmalodruga~ijomvizuromtogproblema,smatrajudatomoguuraditi.Razumqivje

stavPri{tine,kojaimasvojuidejuutimpregovorima,aliistovremenojenasceniinovadoktrina, pokojojtakvisusretinepredstavqajudirektnopriznavawe.  Zbog ~ega je prethodna vlada, u kojoj ste i sami bili, smatrala da takav susret predsta-

vqa indirektno priznavawe Kosova? – Prihvatawe sagovornika na zvani~nojpoziciji,kojajeekvivalentna na{em predstavniku, prostonijebilodobarpotezizatoje na tehni~ki dijalog i{ao BorislavStefanovi} iuBriselurazgovaraospotpredsednikomkosovske Vlade, {to ukazuje na jasnu razliku u politi~kim nivoima. Tojebiladoktrina,me|utim,ova vlada ima ve}inu u Skup{tini, novijepredsednikSrbije,iwihovolegitimnopravojedapromene takavpristup,iopredelilisuse zatodaonupregovorimabudena

najvi{em politi~kom nivou. U jednu ruku, to izgleda realno i objektivnojersesamonatajna~in mogu posti}i re{ewa, a u drugu, stalno lebdi nad glavom ta opasnostdabipredstavqawenatako visokomnivoumoglobitiopasno. U smislu da stvori percepciju i utisakkodonihkoji su nam prijateqi,ikojinaspodr`avaju u borbi za o~uvawe teritorijalnog integriteta,dapolakopopu{tamo. Pri tom, onikojisupriznalinezavisnostKosova,tonesumwivo tuma~ekaoznakda i kod nas postoji razmi{qawe o tome da se moraju uskladitiodnosis Pri{tinom.  Po vama, ne treba mnogo o~ekivati od susreta, ali }e visoka predstavnica EU, pod ~ijim pokroviteqstvom se vode i razgovori dva premijera, zasigurno imati svoju politi~ku agendu koju }e, uz ve~eru, staviti na sto pred Nikoli}a i Jahjagu? – Mislim da je E{tonova vrlo energi~naiambiciozna`ena,ali dataambicijanijerealna,idau narednadvailitrimeseca,kolikojeonapredvidelada}etrajati tehni~kiiovakvipregovori,nije mogu}eostvaritivelikipomak.U tom smislu su joj i o~ekivawa ogromna,arealnojeo~ekivatida se postigne odre|eni napredak i

Nikoli}:PrilikadaJahjaga~uje ono{tonevoli PredsednikSrbijeTomislavNikoli} izjavio je, uo~i dana{weg sastanka s kosovskom predsednicomAtifeteJahjagom uBriselu,da je Srbija svoju poziciju precizirala PlatformomoKosovuiMetohiji,daodwenemo`e da odstupi i da }e to preneti svojoj sagovornici. Nikoli}jeuizjaviTanjuguobjasniodawegovsastanaksJahjagomnemo`ebitiprotoko-

laran, premda je kao prvi tako zami{qen, jer „neznakada}ebitislede}iiskim”: – Ovo je prilika da gospo|a Jahjaga ~uje ono {to mo`da ne voli da ~uje, da kona~no ~uje direktno,aneprekomedija,daSrbijaimasvojurezoluciju,kojujedonelanaosnovuplatforme,i da niko ko predstavqa Srbiju ne mo`e od toga odstupitiinikokopredstavqaSrbijuodtoga ne`elidaodstupi–kazaojeNikoli}.

nekakvore{eweuoblastienergetikeitelekomunikacija,odnosno dovr{etaktehni~kogdijaloga,uz na~iwawe, ili okvirno re{avawe,pitawaseveraKosovaiMetohije. Sve drugo je nerealno. Planovizadrugestvariutakokratkomrokudovelibidotogadanapravimopogre{nare{ewa.  Da li ste tokom mandata prethodne vlade trpeli pritisak da do|e do ovakvog susreta na najvi{em nivou? – Bilo je mo`da nekih ideja, i pojedini predstavnici me|unarodne zajednice su zagovarali takav koncept, ali niko nije bio uporan, insistirao na tome da se onodigra.Ubrojnimkontaktima kojesamjaimaonijebilopritisaka i insistirawa. Mislim da je najava u predizbornoj kampawi, sadavladaju}ihpartija,dabiprihvatile takve razgovore, oberu~keprihva}enaodevropskihpredstavnikaionisusadajednostavno tra`iliodnovoizabraneVladei predsednikadapre|usre~inadela.  Mislite li da se tim susretom zaokru`uje ona dobra sveukupna slika koju Srbija treba da pru`i u normalizaciji odnosa s Pri{tinom, koje tra`i EU za davawe datuma? – Osnovni motiv je verovatno to,alismatramdajeuovepregovoremo`datrebalou}iiranije, razumese,natehni~komnivou,jer svako pregovarawe dr`i tenzije pod kontrolom. Bez pregovora ostajevisokatenzija,atadasedoga|ajuincidenti.Miimamoincidentekojisukrenulikaolanacu onom trenutku kada je pomeren spomenikuPre{evu,alitojesamoizgovorjertatenzijapostoji. Nikosovskevlastinisuobavestile svoju javnost o pregovorima i potrebidaseuwihu|eiopravdavalisuihpritiskomizinostranstva.Tojeklasi~anoportunizam, a Pri{tina bi trebalo da bude sposobnadaobjasnidajepoliti~kastabilnostneophodnadabido{lo do obra~una s kriminalom i korupcijomislabiminstitucijama,idasebezwenemo`ere{titipitawete{keekonomskekrize iogromnogbrojanezaposlenih. Dragan Milivojevi}

POKRAJINSKI PREMIJER, ALI I MA\ARSKA VLADA, TRA@E HITNU REAKCIJU DR@AVE ZBOG INCIDENATA U APV

Pajti}:Kazniti onekojidiktiraju atmosferuobra~una uVojvodini Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} osudio je incidente kojisuseposledwihdanadogodili uTemerinuiBe~eju,kaoiprekju~era{wu pucwavu u Novom Sadu. On je upozorio na to da se ne sme dozvolitida„glasnamawina”diktira atmosferu netrpeqivosti i obra~unauVojvodini,izatra`io od nadle`nih institucija hitnu reakciju i maksimalno anga`ovawedabiserazjasnilesveokolnosti. Zalo`io se tako|e i za utvr|ivaweistinitostiunavodimada

znatqivompome|usobnompo{tovawuiuva`avawu. Podsetimo, preksino} je i ma|arskavladaizrazilazabrinutost zbognedavnihincidenatauPokrajini, koje je okarakterisala kao „napadenaMa|areuVojvodini”,i pozavla zvani~ni Beograd da preduzme„odlu~nekorake”isprovede istragu. Kako je prenela agencija MTI,zamenikma|arskogpremijera@olt[emjen,ina~ezadu`enza ma|arskezajedniceuinostranstvu, izjaviojeida„niznapadanaMa|a-

DS: Sigurnost u Novom Sadu na najni`oj ta~ki Novosadski odbor Demokratske stranke pozvao je nadle`ne organedahitnoreagujuiizvedupredlicepravdesveu~esnike prekju~era{weg oru`anog obra~una u neposrednoj blizini osnovne{kolenaNovomnasequ. „Ovajincidentpredstavqanovunajni`uta~kudokojesespustila op{ta sigurnost u Novom Sadu. Gradu je hitno potreban ve}ibrojpolicijskihslu`benika,kojibisebavilispre~avawemire{avawemu~iwenihkrivi~nihdelanateritorijina{e op{tine jer je dosada{wi broj policajaca o~igledno nedovoqan”,ukazujeseusaop{tewunovosadskihdemokrata. su neki od incidenata izazvani zbogme|unacionalnihtenzija. – Nasilno pona{awe nema opravdawainesmeserelativizovati, apo~iniocimorajubitika`wenio{troibezizuzetaka–poru~io je predsednik Pokrajinske vlade. – Ne sme se dozvoliti glasnojmawinidadiktiraatmosferu netrpeqivostiiobra~unausredini koju ogromna ve}ina nas ~ini tolerantnom, kulturnom, prepo-

re u Temerinu, a pre toga Novom SaduiBe~eju,izazivaozbiqnuzabrinutost u periodu kada su Ma|arskaiSrbijasvebli`eistorijskompomirewu”. – Ma|arska poziva srpske vlastidasprovedudetaqnuistragui verujeda}eSrbijapreduzetiefikasnekorakedabiobezbedilapo{tovawepravamawinakojegarantujezakon–istakaoje[emjen. B. D. S.

Utvr|enukupanbroj bira~azadopunske pokrajinskeizbore Pokrajinska izborna komisija utvrdila je ukupan broj bira~a u triizbornejediniceukojimasuza17.februarzakazanidopunski izborizaposlanikauSkup{tiniVojvodine. TosuizbornejediniceuApatinus26.899bira~a,uSrbobranus 14.155,kaoiuZrewaninuIII,gdeima37.367bira~a,objavqenojena internet-straniciPIK-a.Naovimizborima,kojiseodr`avajupo ve}inskom izbornom sistemu, u Apatinu i Srbobranu u~estvova}e poosamkandidatazaposlanika,auZrewaninudeset.Dopunskiizboriodr`avajusepo{tosu,zbogsukobainteresa,dosada{wiposlaniciizApatina,SrbobranaiZrewaninaIII podneliostavkeizadr`alifunkcijepredsednikaop{tinaigradona~elnika. S. K.

Prekr{ajizbogkampawe Agencija za borbu protiv korupcije saop{tila je ju~e da je podnelajo{23zahtevazapokretaweprekr{ajnogpostupkazbognedostavqawaizve{tajaofinansirawukampawezaprotekleizbore, a u pripremi je novih 18, koji }e narednih sedmica biti podneti prekr{ajnomsudu.Dosadasupodnetaukupno62zahtevazapokretawe prekr{ajnog postupka na nivougradova.Upripremisuizahtevi za podno{ewe prekr{ajnih

postupaka protiv onih koji nisu dostavili izve{taje o tro{kovimaizbornekampawenalokalnom nivou. Agencija upozorava na to da }e protiv svih predstavnika politi~kih stranaka koji pravo da se obave{tavajuotokupostupkabudu poku{ali da iskoriste u svrhu pritiskanarad,pokrenutipostupkeuskladusazakonomida}ejavnost o tome biti detaqno obave{tena.

TVIT CRTICA Kopri~aviceve Napredwak Mario Maleti} citira na lajni re~ipredsednikaparlamentaNeboj{eStefanovi}a:„Nebe`imoodizbora,`elimodasprovedemoreformezakojenasjenarodbirao”. Odgovaramu @vukkv:„Panijevasbiraodaseditesa[ari}evimdou{nicima...„ Maleti}nastavqacitat:„Nadle`nidr`avni organi}eistra`itisveokolnostislu~ajaiapsolutnone}ebitiza{ti}enih„. Nato}e@vukkv:„Hahaha,ispri~ajmijo{nekivicdaseslatkonasmejemjutros,potrebnomi jestvarno...„ A Maleti} podse}a: „Tako su neki pri~ali i zaMi{kovi}aiBeka...„

Reci,profesore Na adresu lidera Pokreta radnika i seqaka stiglo je pitawe @LukaPhilips: „Profesore, stvarnomezanimava{emi{qeweoovome.Ukojem svojstvu se Banana sastajao s Da~i}em? Ali iskreno,molimvas„. Zoran Dragi{i} odgovara: „To je stvarno te{kopretpostaviti.Ponekadsetakvisusretide-

{avaju,tonijeneuobi~ajeno.Problemjekadato dospeujavnost„.

Svesamdirektor OpoziconiposlanikuparlamentuCrneGore Neboj{a Medojevi} isti~e na lajni: „Ako sam dobroshvatioVu~i}a,SNSne}eru{itiVladu, aDa~i}}ebitisadperjanicauborbiprotivmafije.Prvipremijer–za{ti}enisvedok„. Novinar britanskog „Skaj wuza“ Jak{a [}eki} sepita:„KakotodasudeloviCG-mafije,od svihzemaqauokru`ewu,praliparesamouSrbiji?„ Obja{wavamu@MDCDG:„Paovdesuimro|aciuglavnomdirektori...[tofirmi,{tobanaka,{topolicije...„

„Mislilac”ideuVladu Me|u tvitera{ima je i biznismen Milan Pani}, koji poru~uje s lajne: „Na izborima treba da izaberemo izme|u cirkusa i Diznilenda.Sadkadho}edamivrate’Galeniku’,da litrebaonimenidaka`uhvala,ilijawima? Jasamkazaoda}udauzmem’Galeniku’natrag,

alidaskloneoneskupekipove.SkulpturuMisliocamogupoklonitinekomeuVladi,akonijekasno„.

[tauraditi sJeremi}em @Ivicaxen je obavestio predsedavaju}eg Generalnojskup{tiniSBUN:„Je{i}:Re{itiseJeremi}a makar i na silu” Demokratska stranka svakimdanomsvevi{eivi{eopravdavaime. #fail ~...„ Jeremi}}ekratko:„[ta~ovekdaka`enatakvuizjavu...Najboqeni{ta„. A @JoeTaverna pita li~no potpredsednika vojvo|anskevlade:„@GJesic nikakodamiodgovori za{to bi se otarasili Jeremi}a i da li zna kojetoposledicemo`edoneti?„ Je{i}muipakodgovara:„...pitajnovinara’Danasa’! A {to se Jeremi}a ti~e, ~ovek je proma{iopartijupoodavno!„

Koga„ga|a”Ivica Novinar Dragan Jawi} se pita na „Tviteru“: „Da~i}ka`edajeRadulovi}bioradovi|engost

iuTeniskomsavezu.Kogaga|a,Jeremi}ailiNoleta?„

^inise,~ini... Vladimir Gluvaji} pita ministra finansija: „[tonasovajComicooil vu~ezanos?„ Dinki}tvrdi:„Menisejo{odsamogpo~etka ~inilodajetoneozbiqnastvar„.

Ubeditipremijera PoslanicaLSV-auSkup{tiniVojvodineMaja Sedlarevi} poru~uje s lajne: „Ponovi}u: ’Ni{,kona~no,posletrigodinedobiona~elnika Policijske uprave. [ta je s Novim Sadom?’ Okr{ajkod{koleivrti}amo`daubedipremijera?„

[taradimasterToma ^lanicaDS-aEminaKova~evi} interesujese za „zdravqe“ predsednika Srbije: „Je l’ master Tomaradine{toosimamnestirawaipomilovawa?!„ S. St.


politika

dnevnik

BIV[IPREDSEDNIKSRBIJEBORISTADI]

Nemamveze skampawom Biv{i predsednik Srbije BorisTadi} izjavio je ju~e u intervjuu FoNetu da je, kao predsednik Republike i Saveta za nacionalnu bezbednost, znao za kontakte premijera Ivice Da~i}a s predstavnicima narkoklana Darka [ari}a, ali da nikada nije dobio informacije o tome da je Da~i} „pod krivi~nim gowewem”. Tadi} je istakao da wegov {ef kabineta MiodragRaki} i on nemaju nikakve veze s tom kampawom, kao {to nemaju ni uticaj na listove u kojima je to pitawe otvoreno. – Uticaj na te listove imaju stranke koje su na vlasti – ocenio je Tadi}, i naglasio da je pitawe borbe protiv organizovanog kriminala suvi{e ozbiqno i bitno za nacionalnu bezbednost dr`ave da bi bilo predmet politi~kih manipulacija. – Zbog toga nikada nisam, kao predsednik Srbije ili kao predsednik Demokratske stranke, kao ni moji saradnici, upotrebqavao, niti su oni upotrebqavali to pitawe zarad politi~kih nadmetawa ili ostvarewa neke politi~ke koristi. – Da jesmo, to bi pitawe bilo upotrebqeno u pregovorima o Vladi Srbije posle majskih izbora ili da bi se spre~ilo formirawe vlade Socijalisti~ke partije Srbije i Srpske napredne

stranke - poru~io je Tadi} „onima koji su pokrenuli to pitawe u javnosti”. On je istakao da je, kao predsednik Srbije i Saveta za nacionalnu bezbednost, u regularnom postupku, na obave{tajnom nivou dobijao informacije o kontaktima qudi iz [ari}evog klana s pojedinim politi~arima i biznismenima u Srbiji. Me|utim, dodao je Tadi}, moram jo{ jednom da ka`em da informacije vezane za kontakte Da~i}a i qudi iz [ari}evog klana nisu ukazivale na to da je izvr{eno neko krivi~no delo.

Bumerang Tadi} smatra da se Vu~i}u pitawe koje postavqa wemu o politi~koj odgovornosti vra}a kao bumerang jer on sada sedi u Vladi s Da~i}em. Za Tadi}a je zna~ajno {to su i qudi koji danas vode DS uvideli da je neprihvatawe svih uslova Da~i}a i Dinki}a bilo vrlo korisno za tu stranku. On je podsetio na to da su tada prakti~no svi ~lanovi Predsedni{tva DS-a od wega tra`ili da prihvati sve uslove potencijalnih koalicionih partnera.

– Da jeste, to krivi~no delo bi bilo procesuirano – poru~io je Tadi}. Odgovaraju}i na kritike potpredsednika Vlade Aleksandra Vu~i}a da je pregovarao s Da~i}em o formirawu vlade iako je znao za wegove kontakte sa [ari}evim klanom, Tadi} je precizirao da nikada nisu dobijene in-

Informacijevezane zakontakteDa~i}a iqudiiz[ari}evog klananisuukazivale natodajeizvr{eno nekokrivi~nodelo formacije takvog karaktera da je Da~i} pod krivi~nim gowewem. – Svako je mogao do}i u kontakt s predstavnicima organizovanih kriminalnih grupa, a da li je neko po~inio krivi~no delo, to je predmet istrage – naglasio je Tadi}. On je, me|utim, rekao da je i taj razlog, kao i mnogi drugi, uticao na to da, kao pregovara~ o sastavqawu vlade posle izbora, nije `eleo da prihvati da Da~i} bude premijer, ni da Mla|anDinki} bude ministar finansija i privrede jer DS, u tom slu~aju, ne bi mogao uticati na politi~ke procese u zemqi.

INTERVJU LIDERJEDINSTVENESRBIJEDRAGANMARKOVI]PALMAZA„DNEVNIK”

Da~i}je`rtva politi~kename{taqke – Sve ovo {to se proteklih dana de{avalo premijeru Ivici Da~i}u je politi~ka name{taqka – tvrdi u izjavi za “Dnevnik” lider Jedinstvene Srbije i narodni poslanik Dragan Markovi}Palma, poru~uju}i da Vlada Srbije ostaje i daqe. – Nema razloga za vanredne izbore jer u Vladi postoji jedinstvo o svim pitawima, pa tako i o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Nikada nije bilo vlade popularnije u me|unardonim odnosima od ove. Ovu vladu je prihvatio i Istok i Zapad, sever i jug, {to nije bio slu~aj s prethodnom. Treba da iskoristimo taj momenat tako da dovedemo {to vi{e stranih investitora u Srbiju i da zajedni~ki pomognemo gra|anima. l Zna~i li to {to ste reklidasepoliti~kotlouSrbiji smirilo nakon burnog vikendakojijezanama? – Pa o~igledno je da je sve to name{taqka, da niko `ivi u Srbiji do pre tri meseca nije znao da je Mi{aBanana ima kao neku saradwu sa [ari}evom grupom. On je u Srbiji bio poznat kao neko ko je privrednik i po dru`ewu s estradnim umetnicima. Odgovornost imaju oni koji nisu skrenuli pa`wu premijeru

Ivici Da~i}u na to ko je taj ~ovek. Uop{te mi nije jasno ako je to ~etiri godine stajalo, a da su neki znali, zbog ~ega su ti isti hteli da prave vlast s nama i nudili da Da~i} bude ministar policije? Zna~i, o~igledno je da je to politi~ka hajka. I {to se ti~e stabilnosti Vlade, mogu da poru~im: Vlada je stabilna, vlada ima rezultat za {est meseci koliko sve prethodne vlade nisu postigle u tom prvom periodu. l Adaliipakuovom~asu nad Srbijom lebdi “senka” izbora? – Siguran sam da vanrednih izbora ne}e biti jer Srbija u ovom trenutku ima veoma va`an posao: dijalog s Pri{tinom u Briselu, a treba da dobijemo i datum po~etka pregovora za ulazak u EU. Ivica Da~i} je `rtva pritiska u ovom periodu jer postoji rezulat sada, a bio je najpopularniji ministar i u prethodnoj vladi. Da~i} je ju~e otpu-

tovao u Ameriku, on se sastaje s nekoliko veoma va`nih agencija za borbu protiv me|unarodnog kriminala, izme|u ostalog, i protiv trgovine drogom. Kada bi Ivica Da~i} imao jednu mrqu, budite sigurno da ne bi nikada imao sastanak s ameri~kim agencijama koje se bave tim poslom! l Reklistedanekomo}an stojiizasvegatoga,dalivi jo{ uvek stojite iza tih svojihre~i? – Ne stoji sigurno portir iza svega toga! Da je neko mo}an, da, ali ra{~istili smo da taj neko nije iz vladaju}ih partija. Vrlo brzo }emo saznati ko je to.

Kqu~na stvar u svemu tome je pitawe: ako su ~etiri godine znali za tako ne{to, za{to su tra`ili da Ivica Da~i} napravi vladu s qudima iz biv{e vlasti? l Dalisteserazgovarali tokom ovog vikenda s Da~i}em? – Ja se s Da~i}em vi|am svakog dana. l Dalistemutra`ilinekarazja{wewa? – Pazite, kada ja odem u Paraliju, hiqadu puta se, ne znam sve s kime slikam. Javna sam li~nost i slikam se s gra|anima i kada {etam Knez Mihajlovom. Kada neko do|e i pita “Izvinite, mogu li da se slikam s vama?”, po toj logici bi trebalo da mu ka`em “Daj li~nu kartu i donesi iz suda da li si optu`ivan i da li se vodi krivi~ni postupak protiv tebe pa }u onda da se slikam s tobom”. Ministar policije u svim dr`avama ima pravo da se nalazi sa svima. Siguran sam i tvrdim da Ivica Da~i} nije znao da je Rodoqub Radulovi} to {to govore. Ovo o navodnoj povezanosti Da~i}a sa [ari}evim qudima je ~ista hajka, kao {to je bila name{taqka i sa skrivenom kamerom “Nemogu}e misije”. S.Stankovi}

REKLI SU Da~i}:Nisamusukobu sRaki}em Premijer IvicaDa~i} izjavio je za „Alo” da ne postoji sukob izme|u wega i potpredsednika DS-a i nekada{weg koordinatora slu`bi bezbednosti MiodragaRaki}a. – S Mikijem (Raki}em) sam u korektnoj komunikaciji. Niti su na{i odnosi bili takvi da jedan drugoga ucewujemo, niti sam u hajci na mene prepoznao da me Raki} napada – rekao je Da~i}. Pojedini politi~ari i mediji kritikovali su ranije Raki}a da je medijima dostavio informacije o sastanku premijera Da~i}a i RodoqubaRadulovi}a, pripadnika narkoklana Darka[ari}a, i da je te informacije prikrivao dok je u vreme prethodne vlade bio na funkciji koordinatora bezbednosnih slu`bi.

Mrkowi}:Ivicajemoje politi~kodete – Najgora opcija po dr`avu i gra|ane je da ponovo idemo na republi~ke izbore – izjavio je potpredsednik SPS-a i ministar saobra}aja MilutinMrkowi}. Tvrde}i da „afera [ari}” ne}e sru{iti jedinstvo vladaju}e koalicije, Mrkowi} je rekao da je premijer IvicaDa~i} potpuno jasno celoj Srbiji objasnio slu~aj. – Ivica je moje politi~ko dete i li~no bih mogao da garantujem da nije po~inio nikakvo krivi~no delo i da je potpuno ~ist. On na najboqi mogu}i na~in vodi Vladu i zato je nekim krugovima postao smetwa. Gra|ani sve to prepoznaju – kazao je Mrkowi} za „Ve~erwe novosti”.

sreda6.februar2013.

3

Odborzaodbranu iunutra{weposlove uponedeqak Nedequ dana nakon {to je obelodawena afera u kojoj se premijer i ministar unutra{wih poslova IvicaDa~i} povezuje s pripadnikom kriminalnog klana Darka [ari}a optu`enog za {verc kokaina, u ponedeqak, 11. februara, trebalo bi da se sastanu ~lanovi republi~kog parlamentarnog Odbora za odbranu i unutra{we poslove. Predsednik tog odbora Du{an Bajatovi} zakazao je sednicu za 10 ~asova, sat pre po~etka vanrednog zasedawa parlamenta koje je ranije sazvao predsednik Skup{tine Srbije Neboj{a Stefanovi}. Iako je Bajatovi} medijima izjavio da }e tra`iti izve{taj MUP-a o svemu {to se de{avalo (u aferi „[ari}”), kao i izve{taj o tome {ta je istina od svega onoga {to se posledwih dana objavqivalo u medijima – pitawe je da li }e to u ponedeqak biti tema za Odbor kojem predsedava.

Naime, u predlogu dnevnog reda te sednice skup{tinskog Odbora za odbranu i unutra{we poslove su dve ta~ke koje se odnose na godi{wi plan upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2013. godini i na u~e{}e pripadnika Vojske u tim operacijama, re~eno je na{em listu u Odboru. Ina~e, Bajatovi} je, najavquju}i da }e tra`iti izve{taj MUP-a o de{avawima u vezi s aferom „[ari}”, izjavio da je „u nadle`nosti Odbora da ispita da li su zakonske procedure u radu MUP-a prekr{ene”. – Kad dobijemo kvartalni izve{taj, sazva}u sednicu Odbora na kojoj }e se razmatrati sva nere{ena pitawa. Ukoliko tada javnost i poslanici ne budu zadovoqni odgovorima, mo`e se formirati i anketni odbor – naglasio je Bajatovi}, i dodao da se sve okolnosti afere moraju razotkriti. S.K.

PREDSEDNIKSKUP[TINESRBIJE NEBOJ[ASTEFANOVI]

SNSnevodihajku Predsednik Skup{tine Srbije i potpredsednik SNS-a Neboj{aStefanovi} izjavio je ju~e da }e SNS ostati u Vladi sve dok ona ispred sebe ima ciq – nastavak borbe protiv korupcije i kriminala, ekonomske reforme, privla~ewe stranih investicija i nova radna mesta, kao i da ta stranka ne vodi hajku ni protiv koga. Stefanovi} je naglasio da SNS radi svoj posao i da oni koji prekr{e zakon ne}e biti po{te|eni. – Mi ne `elimo izbore, `elimo da Vlada radi i da se sprovedu reforme. Ako te reforme ne mogu da se sprovode, mi onda ne vidimo svoje u~e{}e u Vladi – rekao je Stefanovi} za B-92. Povodom kontakata premijera Srbije IviceDa~i}a s pripadnicima [ari}evog klana, Stefanovi} je rekao da, ako se za nekog utvrdi da nije radio po zakonu, niko ne}e biti za{ti}en, pa makar dolazio i iz redova SNS-a. – Mi nikoga ne {titimo – naveo je Stefanovi}, dodaju}i da je sada na nadle`nim dr`avnim organima da utvrde sve ~iwenice o tom slu~aju i da Vlada u me|uvremenu ne sme da prestane da radi ve} treba da nastavi zapo~eti posao, zbog kojeg je narod i izabrao novu vlast, a to je, pre svega, poboq{awe ekonomske situacije u zemqi. – Imena kao imena nas ne interesuju, interesuje nas ime koje je po~inilo krivi~no delo. Ne}e biti zata{kavawa, niti }emo to dozvoliti. Tako|e, oni koji su bili nesposobni da u prethodnom periodu razotkriju imena, danas nama to prebacuju, a mi

ka`emo da ne}e biti ni{ta zata{kano ve} }emo sve da u~inimo da se sve otkrije i da qudi znaju istinu o svemu – naglasio je Stefanovi}. Na pitawe da li bi formirali vladu sa SPS-om da su znali za Da~i}eve kontakte s pripadnicima [ari}evog klana, Stefanovi} je naveo da to, verovatno, ne bi u~inili da je tada bilo potvr|eno da je neko u~inio

krivi~no delo, ali da u konkretnom slu~aju „ne bi da se bavi spekulacijama” i da je potrebno sa~ekati da istraga otkrije sve detaqe. – Tra`imo od Tu`ila{tva i drugih dr`avnih organa da se ispitaju sve afere i svi navodi i verujemo u wihov rad, kao i u to da }e nas blagovremeno, kada se prikupe vaqani dokazi, o svemu obavestiti, a mi }emo gra|ane – naveo je Stefanovi}. Na pitawe da li iza cele afere stoji kampawa SNS-a protiv SPS-a, Stefanovi} je kratko odgovorio da je sam Da~i} rekao da to nije tako. – Ako Da~i} nije stekao utisak, besmisleno je da neko drugi sti~e takav utisak – kazao je Stefanovi}.

„Dveri”tra`eostavku ivanredneizbore Pokret „Dveri„ zatra`io je ju~e raspisivawe parlamentarnih izbora i ostavku premijera Srbije IviceDa~i}a i Vlade zbog ~iwenice da je Da~i}, kako su istakli, „ucewen ~ovek koji ne mo`e da pregovara o vitalnim interesima Srbije”. ^lan Pokreta DaniloTvrdi{i} izjavio je novinarima da bi u svakoj normalnoj dr`avi susret premijera s kriminalcima bio politi~ki skandal prve kategorije i osnov za wegovu ostavku. On je upitao o ~emu su Da~i} i ~lan narkoklana Darka[ari}aRodoqubRadulovi} razgovarali 2008. i 2009, da li }e slu`be bezbednosti u Srbiji nastaviti istragu u vezi s wihovim susretima i ho}e li premijer Srbije biti saslu{an u vezi s tim, kao i za{to vicepremijer Srbije AleksandarVu~i} {titi premijera i „prakti~no blokira istragu”. – Da li su se jo{ neki ~lanovi Vlade sastajali s pripadnicima [ari}evog klana i da li su zapravo strani centri mo}i zabranili istragu u tom slu~aju zbog kooperativnosti Ivice Da~i}a na planu predaje Kosova i Metohije? – upitao je Tvrdi{i}, i ocenio da je vi{e nego jasno da je „premijer ucewen ~ovek koji ne mo`e da pregovara o vitalnim interesima Srbije poput pitawa Kosova i Metohije”.


4

ekonomija

sreda6.februar2013.

dnevnik

USVOJEN PREDLOG ZAKONA O KATASTARSKOJ LEGALIZACIJI KOJA PO^IWE U MARTU

Upis 1,3 milion divqih zgrada za 100 evra VladaSrbijeusvojilajePredlog zakona o katastarskoj legalizaciji,koji}eomogu}itiupis oko1,3milionanelegalnihobjekata.Premanajaviministragra|evine i urbanizma Velimira Ili}a, legalizacijabimoglada po~neve}polovinommarta,ukolikoposlanicipoubrzanojproceduriusvojenovipropis,aupis objekata da se zavr{i do kraja 2014. godine. Pomo}nica ministragra|evineAleksandraDamwanovi} potvrdila je da }e se predlog zakona po hitnom postupku na}i pred poslanicima Skup{tineSrbije. Zatro{koveupisapla}a}ese oko 100 evra po objektu, a zakon se odnosi na stambene objekte ku}eistanove,pomo}neobjekte, vikendiceilokaleustambenoposlovnim objektima (zanatske radwe). Zakon se ne odnosi na privredne, trgovinske, ugostiteqskeijavneobjekte,zakojeje predvi|en redovan postupak legalizacijeulokalnimsamoupravama. Pomo}nica ministra obja{wava da se zakon odnosi samo na objekte sagra|ene do 11. septembra2009.godineida}ewihovi vlasnici ako nisu podneli zahtevzalegalizacijudo11.septembra2010.imatirokzaupisu

Ne korupciji Prema re~ima Aleksandre Damwanovi} resorno ministarstvo je prihvatilo najve}i deo preporuka Agencije za borbu protiv korupcije - kako da se izbegne mogu}nost korupcijeuodre|enimdelovimaprimenezakona,aono{tonije uba~eno u predlog zakona bi}e predvi|eno podzakonskim aktima. Prihva}enoje,naprimer,da}ezemqi{teispodobjekta, ipak,moratidaseplati,jerbiusuprotnomnepla}awenaknadevlasnicimabiloneustavno,ali}evlasniciobjekata mo}iuspornimslu~ajevimatodare{esudskimsporovimai dobijuod{tetu.

katastarodgodinudana.[tose, pak, ti~e vlasnika koji su podnelitajzahtev,wihovepredmete }e organi lokalnih samouprava prosleditiRepublickomgeodetskomzavoduurokuod90dana. AleksandraDamwanovi}ka`e da objekti sagra|eni posle 11. septembra 2009. godine nisu predmetovogzakonaionisumorali da budu legalizovani u skladu sa redovnom procedurom zalegalizacijuidabi,ukoliko to nije u~iweno, inspekcije lokalnih samouprava mogle da donesure{eweowihovomru{ewu. USrbijiimaoko1,3miliona neupisanih objekata, a zahtev za legalizaciju po sada va`e}em Zakonu o planirawu i izgradwi podnelojeoko700.000vlasnika. Uprocedurikatastarskelegalizacijeodvlasnikaobjekta}e se tra`iti geodetski snimak gra|evineilire{ewedapla}aju porez na imovinu i dokaz o pla}awu naknade za komunalne usluge, ra~une za struju... Kada upi{uobjektevlasnici}emo}i daqe da nastave postupak za dobijawe gra|evinske i upotrebne dozvole u nadne`nim organima lokalnih samouprava i takvi objekti}emo}idabudupredmet hipoteke. R. Dautovi}

FSK OBEZBEDIO SIROVINE I POKRENUO PROIZVODWU

Iz Elemira ponovo potekao kau~uk Poslepauzeuproizvodwi, iz pogona elemirske kau~ukare ju~e je ponovo potekao sinteti~kikau~uk. DirektorovefabrikeMilovanEremi} izjaviojedaje za naredna dva meseca obezbe|enadovoqnakoli~inasirovine za proizvodwu, odnosnoC4frakcije,idajeplanom predvi|eno da kau~ukara, za razliku od prethodne, ove godine radi punim kapacitetomusvatripogonatokomcele2013.Poslovodstvo HIP“Petrohemija”,u~ijem jesastavuFabrikasinteti~kog kau~uka (FSK) u Elemiru, odl u~ il o je, nai m e, da uvoz i sir ov in u, dok se ne konsoliduje pan~eva~ka fabrika“Etilen”. - “Petrohemija” je uspela da ostvari poslovne kontakte i nabavi izvesnu koli~inuC4frakcije,takodao~e-

FSK je lane proizvela svega 34 odsto planirane proizvodwe, odnosno 9.518 tona sinteti~kog kau~uka prve klase

EKONOMISTI UPOZORAVAJU DA NEMAMO VREMENA ZA IGRU

Aran`man s MMF mora biti u martu Iakojeprvikorakfiskalne konsolidacije zavr{en, to netrebadanaszavarava,jerje za Srbiju veoma va`no da sklopi novi aran`man sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF), koji bi trebalo zakqu~iti najkasnije u martu ovegodine,izjaviojeju~eekonomistaVladimirVu~kovi}. Situacijaname|unarodnom tr`i{tulakomo`edasepreokrene, tako da novi program sasMMF-omdajedozuozbiqnostiume|unarodnimokvirimaiveomajepo`eqanzaSrbijuuovommomentu,rekaoje Vu~kovi}novinarimanaEkonomskominstitutu. Vu~kovi}jeizrazionaduda Ministarstvo finansija ima ozbiqne namere da obnovi razgovoresaMMF-omidodao seuskoroo~ekujedolazaktehni~ke misije MMF-a u Beogard, da se proveri stawe u javnimfinansijamakrozpreglednajnovijihpodataka. Potombise,krozzajedni~kerazgovore,krenulourazre{avawe nedoumica koje su ostale prilikom posledwih razgovorapro{legodineuBe-

ogradu,upogledubuxetaifiskalnepolitike,kazaojeon. Nakontogaseoceckujenova runda razgovora sa delegacijimMMF-aupunomsastavui sklapawe novog aran`mana, rekao je Vu~kovi}, koji je i ~lanFiskalnogsaveta. UkolikoSrbijasklopinoviaran`mansMMF-om,Vu~kovi} o~ekuje dolazak vi{e stranihinvesticija,jerinvestitori u ovom trenutku tragaju za atraktivnim destinacijamazaulagawe. „Mi smo u ovom trenutku atraktivni, kada su u pitawu du`ni~ka hartije od vrednosti”,oceniojeVu~kovi}idodao da strani ulaga~i, od kojih Srbija o~ekuje grinfild investicijeuproizvodwu,najpreprocewujukakva}esituacijabitiuSrbijizanekolikogodina,aprvipreduslovje da li imamo aran`man s MMF-om. Vu~kovi} smatra da bi bilopo`eqnodaSrbijazakqu~inoviaran`mansMMF-om ve}umartu,„jerjavnefinansijenesmejudaseotrgnukontroli”.

SIEPA RASPISALA KONKURS

kujemodatr`i{tu,poredve}e kol i~ in e kau ~ uk a, bud e ponu|en u butadien, {to }e ukupn o pob oq{ at i ekon omi~nostrada–rekaojeEremi}. Kako je “Dnevnik” ve} pisao, FSK je lane proizvela sveg a 34 ods to plan ir an e proi zv odw e, odn os no 9.518 ton a sint et i~k og kau ~ uk a prveklasei4.553tonemetil – terc ij aln og but il etra (MTBE). Pogoni su bili obustavqeni od polovine marta do po~etka juna, i od po~etka avgusta do sredine decemb ra. Osnovn i i jed in i razlog zastoja bio je nedostatak C4 frakcije, koji je prouzrokovan mawom proizvodwom u fabrici “Etilen” u Pan~evu i nemogu}no{}u nabavke sirovine iz drugih izvora. @. B.

Japanske pare za srpske firme Agencijazastranaulagawai promociju izvoza (SIEPA) raspisalajedodatnijavnipoziv za u~e{}e u Programu razvoja konkurentnosti kroz poboq{awe efikasnosti proizvodnih procesa, nakon odli~nih rezultatapostignutihuprvomkrugu i pozitivnih reakcija doma}ih kompanija. Program zajedni~ki finansirajuSIEPAiJapanskaagencija za me|unarodnu saradwu (JICA),kaodeotehni~kepomo}inameweneSrbijiuciqupove}awakonkurentnostisrpskih privrednika na inostranom tr`i{tu kroz transfer znawa i najboqihpraksiizJapana. Pravonau~e{}euprogramu imajuprivrednadru{tvasanaj-

mawe 20 zaposlenih na neodre|enovreme,sgodi{wimprometom iznad 50 miliona dinara, koja uspe{no posluju najmawe tri godine uzastopno u automobilskom,elektronskomimetalskomsektoruiiostvarujuizvoz ve}iod50.000evranagodi{wem nivou,saop{tilajeSIEPA. Potrebnoje,tako|e,daimaju iskustvo u saradwi sa stranim konsultantima, odre|enu politiku kvaliteta i odeqewa ili zaposlene koji se bave wenim odr`avawem i unapre|ewem, da nemaju neizmirene obaveze prema dr`avi, da su u ve}inskom doma}em vlasni{tvu i da u okviru proizvodwe imaju proces sklapawa finalnog proizvoda.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU Australija

Valuta

evro dolar

Va`i za

1 1

Kupovni za devize

109,1970 84,2634

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 111,4255 85,9831

113,9883 87,9607

108,8627 84,0055

Kanada

dolar

1

81,0428

82,6967

84,5987

80,7947

Danska

kruna

1

14,6326

14,9312

15,2746

14,5878

Norve{ka

kruna

1

14,7600

15,0612

15,4076

14,7148

480

34.570

0,93

217

2.576.577

AIK banka, Ni{

-0,84

1.540

2.120.400

Go{a monta`a, Velika Plana

0,83

2.300

232.328

NIS, Novi Sad

0,24

835

5.573.965

Alfa plam, Vrawe

0,56

5.531

154.870

Imlek, Beograd

0,00

3.168

0,00

0,24 Promena

835 Cena

5.573.965 Promet

NIS, Novi Sad Pet akcija s najve}im padom Ineks Radula{ka, Beograd

-16,67

7.500

150.000

Privredna banka, Beograd

-13,33

104

7.400

Imtel Komunikacije, Beograd

-11,43

310

3.100

Dunav osigurawe, Beograd Dijamant agrar, Zrewanin Vojvo|anskih top-pet akcija

12,7604

13,0208

13,3203

12,7213

[vajcarska

franak

1

88,9299

90,7448

92,8319

88,6577

V. Britanija

funta

1

127,5815

130,1852

133,1795

127,1909

Dijamant agrar, Zrewanin

80,6988

Soja protein, Be~ej

NIS, Novi Sad

80,9466

82,5986

84,4984

Kursevi iz ove liste primewuju se od 5. 2. 2013. godine

BELEX 15 (551,55 -0,50)

9,34

1

1

Promet

Tigar, Pirot

kruna

dolar

Cena

Radijator, Zrewanin

[vedska

SAD

Promena %

-10,00 -9,05 Promena 0,24

666 2.001 Cena 835

119.240 2.051.025 Promet 5.573.965

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Soja protein, Be~ej

0,13

800

312.800

Komercijalna banka, Beograd

-0,90

1.546

533.305

Energoprojekt holding, Beograd

-1,49

659

1.584.340

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-1,19

498

139.257

Jubmes banka, Beograd

0,00

10.200

51.000

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,00

2.810

255.710

Metalac, Gorwi Milanovac

-2,35

1.953

839.672

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.396

0,00

Alfa plam, Vrawe

0,56

5.531

154.870

-9,05

2.001

2.051.025

0,13

800

312.800

Veterinarski zavod, Subotica

-6,60

495

39.105

Tigar, Pirot

0,93

217

2.576.577

Niva, Novi Sad

0,00

495

138.600

Veterinarski zavod, Subotica

-6,60

495

39.105

Svi iznosi su dati u dinarima


ekOnOMiJA

dnevnik DEFICITPLATNOG BILANSAPOVE]AN ZA14,7POSTO

Odo{e milijarde izSrbije Deficit platnog bilansa Srbije za prvih 11 meseci pro{le godine iznosio je 2,75 milijarde evra, {to je 14,7 posto, odnosno 351,8 milion vi{e nego u istom periodu 2011. godine. Na rast deficita najvi{e su uticali rast negativnog bilansa robne razmene od ~etiri odsto i

slabiji priliv doznaka iz inostranstva, koji je bio 115,4 miliona evra ni`i u odnosu na isti period 2011, kao i pove}ana otplata kamata, navodi se u novom broju ~asopisa „Konjunkturni trendovi” Privredne komore Srbije.

Povratak u2011. – Ova godina bi}e boqa od prethodne sa stanovi{ta makro e ko nom skih po da ta ka jer }emo imati umeren privredni rast i mawu inflaciju, ali qudi ne}e biti zadovoqni time jer }emo se fakti~ki vratiti na stawe koje smo imali 2011. godine – izjavio je profesor ekonomije na Pravnom fakultetu u Beogradu MiroqubLabus za „Ekonometar„. A ta godina je bila jo{ slabija nego {to je bila 2008, kada je izbila globalna recesija, rekao je Labus, i ocenio da }e najve}i izazov biti vezan za dr`avu.

sreda6.februar2013.

5

SINDIKALCITVRDEDASUINFLACIJAITRO[KOVIDAVNOPOJELIZARADE

Bedniminimalac pove}atibarem 2.500dinara Savez samostalnih sindikata Srbije predla`e da visina minimalne zarade, bez poreza i doprinosa, za period januar–avgust 2013. godine iznosi 130 dinara (neto) po radnom ~asu. Na mese~nom nivou, u posmatranom {estomese~nom periodu, minimalna zarada ra~unata na 174 radna ~asa prose~no, iznosila bi 22.620 dinara. U odnosu na postoje}i mese~ni iznos minimalne zarade od 20.010 dinara, u narednom {estomese~nom periodu minimalna zarada bi bila pove}ana 13,04 posto. S druge strane, poslodavci planiraju da istraju u nameri da se povi{ica odlo`i. U razgovorima koje su razli~ita udru`ewa i organizacije poslodavaca zapo~ele, oceweno je da je stawe u privredi i daqe veoma lo{e i da bi svako daqe optere}ivawe preduzetnika ko~ilo izlazak iz krize. Pri utvr|ivawu predloga visine minimalne zarade, bez poreza i doprinosa, za period mart–avgust 2013. godine, u Sindikatu tvrde da su u obzir uzeli relane ~iwenice i pokazateqe. – Za godinu dana devalvirane su sve plate, svi tro{kovi `ivota su znatno porasli, a inflacija je daleko ve}a od planirane – izjavio je potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije DraganZarubica. – S 20.010 dinara ne mo`e da se pokrije ni polovina minimalne potro{a~ke korpe i zato nema sumwe da se cena radnog sata mora podi}i. Stav poslodavaca da se to ne u~ini je nedopustiv jer smo svedoci da oni danas ne ispla}uju ni plate, ni poreze, ni doprinose, a na kraju fiskalne godine imaju dobru zaradu. Odredbe ~lana 112 Zakona o radu nam ukazuju

Kompromisnamatematika Neki dogovor }e svakako biti postignut, a da li }e on biti povi{ica u visini lawske inflacije ili ne{to ispod toga, ostaje da se vidi. U svakom slu~aju, poslodavci ne nemaravaju da popuste, a po{to su pare u wihovim rukama, na kraju sve od wih i zavisi. Najgore od svega bi bilo da se minimalac pove}a a da to gazde iskoriste kao izgovor za nova otpu{tawa. na ~iwenicu da je minimalna zarada kako ekonomska, tako i socijalna kategorija. Naime, pri utvr|ivawu visine minimalne zarade polazi se kako od kretawa tro{kova `ivota, prose~ne zarade u Republici, zaposlenosti, stope nezaposlenosti i op{teg nivoa ekonomske razvijenosti, tako i od egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i wegove porodice. Rast potro{a~kih cena u decembru 2012. godine, u odnosu na isti mesec 2011. je 12,2 posto, visina minimalne potro{a~ke korpe za oktobar 2012. godine (posledwi zvani~no objavqeni podatak Ministar-

stva spoqne i unutra{we trgovine i telekomunikacija) je 33.842,48 dinara, a predlo`eni mese~ni iznos minimalne zarade za period mart–avgust 2013. godine u minimalnoj potro{a~koj korpi iz oktobra 2012. godine u~estvuje sa 66,84 odsto. Tako|e, minimalc, tvrde u Sindikatu, treba pove}ati i zbog stope siroma{tva u Srbiji. A da i ne spomiwemo najavqeni rast cena energenata i drugih usluga u 2013. godini. – Unija poslodavaca Srbije (UPS) smatra da nema prostora da se minimalna cena rada pove}ava u trenutku kada su svi pokazateqi kreta-

wa u privredi negativni – izjavio je wen direktor DragoqubRaji}. On je rekao da je predlog UPS-a da u prvoj polovini ove godine vrednost minimalne zarade ostane ista, a da se u avgustu, kao {to i jeste zakonska obaveza, opet sedne i razgovara. – Ukoliko bi sada do{lo do daqeg pove}avawa minimalne zarade, koja pre nikada nije bila vi{a od jednog evra, a trenutno jeste, to bi se veoma negativno reflektovalo na privredu, mnoga preduze}a bi bila prinu|ena na to da dodatno smawe broj zaposlenih, a i dodatno bi poguralo inflaciju – rekao je on. Raji} je podsetio na to da je pro{le godine minimalna zarada podignuta sa 102 na 115 dinara po satu, odnosno 12,5 posto, iako je „privreda celu pro{lu godinu provela u recesiji”. Direktor Unije poslodavaca je rekao da dodatni problem predstavqa to {to je minimalna zarada u Srbiji vi{e nego u zemqama u okru`ewu. – U Bugarskoj, Makedoniji, u Crnoj Gori, u BiH minimalna zarada je ni`a nego u Srbiji. I imamo ve} nekoliko slu~ajeva da su ozbiqne kompanije koje su bile spremne da otvaraju pogone i da zaposle vi{e stotina, pa ~ak i hiqada radnika, oti{le u susedne zemqe jer su tamo ni`i tro{kovi rada – rekao je on. Na kraju, treba re}i da }e „presudu” o novoj ceni minimalne zarade uskoro morati da donese Socio-ekonomski savet Srbije, sa~iwen od predstavnika UGS “Nezavisnost”, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Unije poslodavaca Srbije i Vlade. S.G.

NBSPOVE]AOREFERENTNU STOPU

Kamata oti{lana 11,75posto

Iz vr {ni od bor Na rod ne banke Srbije odlu~io je ju~e da pove}a referentnu kamatnu stopu s 11,5 na 11,75 posto. Re ak ci ja mo ne tar ne po li tike usmerena je na spre~avawe preno{ewa efekata pove}a wa re gu li sa nih ce na na ostale cene, ocenio je Izvr{ni od bor. Usva ja we go di {we dinamike korekcija regulisanih cena doprine}e, tako |e, ostva ri va wu pret po stavki neophodnih da se infla ci ja vra ti i odr `a va u granicama u ciqa. Osim toga, zna~ajno je i dosledno sprovo|ewe programa fiskalne konsolidacije, saop{tio je NBS. Izvr{ni odbor je konstatovao da su, uz postignutu stabil nost de vi znog tr `i {ta, smawena inflatorna o~ekivawa, kao i da }e niska agregatna tra`wa i u narednom periodu imati sna`an dezinflatorni uticaj. Zabele`en je i blagi oporavak ekonomske aktivnosti, ~iji su se prvi efekti ve} ispoqili tokom posledweg tromese~ja prethodne godine. Po oceni Izvr{nog odbora, u narednih nekoliko meseci na kretawe inflacije utica}e pre svega niska uporedna baza i pove}awa regulisanih cena. S dolaskom nove poqoprivredne sezone, uz efekte do sada preduzetih mera monetarne politike, me|ugodi{wa stopa inflacije po~e}e da pada i u granice ciqa vrati}e se do kraja godine.

SRPSKIPROIZVODIZA[TI]ENI,NEMASPORASDRUGIMDR@AVAMA

Nisunamoteli nipapriku,nisir, nipivo... KOSUNAMBILINAJVE]IIZVOZNO-UVOZNI PARTNERI

Nemcikupuju srpsko, amirusko

Srbija je u 2012. godini najve}i izvoz, vredan 1,32 milijardu dolara, ostvarila na tr`i{tu Nema~ke, dok je najve}i uvoz bio iz Ruske Federacije – 2,08 milijardi dolara, po podacima Republi~kog zavoda za statistiku. Glav na iz vo zna tr `i {ta, posle Nema~ke, bila su Italija s 1,2 milijardom dolara, Bosna i Hercegovina s 1,08 milijardom, a slede Rumunija – 935,9 miliona i Ruska Federacija – 867,1 miliona. Na strani uvoza glavni spoqnotrgovinski partneri su, posle Rusije, Nema~ka s 2,07 milijarde dolara, i Italija s 1,84 milijardom, zatim Kina – 1,39 milijardi i Ma|arska – 936,9 miliona. Vi{e od polovine ukupne razmene, 58,1 odsto, ostvareno

je sa ze mqa ma ~la ni ca ma Evropske unije. Drugi veliki partner Srbije jesu zemqe CEFTA, s kojima je ostvaren suficit u razmeni od 1,32 milijarde dolara, pri ~emu su najve}e izvozne stavke bili poqoprivredni proizvodi, gvo`|e i ~elik. Najve}i suficit u razmeni sa zemqama pojedina~no ostvaren je s biv{im jugoslovenskim republikama – Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom, kao i s Rumunijom i Slova~kom. Najve}i deficit javqa se u trgovini s Kinom, zbog uvoza mobilnih telefona i laptopova, kao i s Rusijom, zbog uvoza energenata, pre svega nafte i gasa. Sledi deficit s Nema~kom, Italijom i Ma|arskom.

Srbija ne vodi nijedan spor s drugom zemqom u vezi s nekim proizvodom koji ima za{ti}eno geografsko poreklo, re~eno je u Ministarstvu poqoprivrede. Svi proizvodi koji nose neku od oznaka geografskog porekla u Srbiji ve} u`ivaju za{titu na nacionalnom nivou, a tako|e u svom nazivu sadr`e geografsku indikaciju, te kao takvi ne bi mogli biti predmet za{tite neke druge dr`ave, istakli su u Ministarstvu. Kako su podsetili, u Srbiji do sada ima 29 poqoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji su registrovani imenom porekla ili geografskom oznakom, kao i ~etiri proizvoda ~ija je registracija u postupku. Me|u za{ti}enim proizvodima su gove|a i sviwska u`i~ka pr {u ta, u`i~ ka sla ni na, sremski kulen, rtawski ~aj, homoqski ov~iji, kozji i kravqi sir, kladovski kavijar, apatinsko „jelen„ pivo, leskova~ko ro{tiq meso, vaqevski duvan ~varci, futo{ki sve`i i kiseli kupus, homoqski med... Proizvodi u postupku registracije su pirotski ka~kavaq, hor go {ka mle ve na pa pri ka, somborski sir i zlatarski sir. Za{tita geografskog porekla zna~i da proizvodi koji nose jednu od oznaka geografskog porekla pripadaju proizvodima vi{e cenovne kategorije, pove}awe prihoda kod proizvo|a~a koji proizvode takvu robu i pove}awe prepoznatqivosti takvih proizvoda i podru~ja na kojima se proizvode. Takav vid

SremskakulenijadauErdeviku

za{tite doprinosi razvoju turizma posebno ruralnog, mogu} no sti iz vo za, osni va wu udru`ewa, zadruga i klastera s ciqem zajedni~kog nastupa na tr `i {tu, kao i spre ~a va wa

spre~avawe migracije stanovni{tva iz regije, istakli su u Ministarstvu. Po Zakonu o oznakama geografskog porekla, pravo kori{}ewa naziva proizvoda koji je

Me|uza{ti}enimproizvodimasusremskikulen, apatinskopivo„jelen”,leskova~koro{tiqmeso, futo{kisve`iikiselikupus,atokujepostupak registracijehorgo{kemlevenepaprike, somborskogsira... zloupotrebe proizvoda s reputacijom. Proizvodi s oznakama geografskog porekla moraju da garantuju prepoznatqiv kvalitet, negovawe i razvijawe lokalnih tradicija, promovisawe regionalnog identiteta i

za{ti}en nekom oznakom geografskog porekla imaju samo ovla{}eni korisnici upisani u odgovaraju}i registar u skladu sa zakonom kojim se ure|uju oznake geografskog porekla. Status ovla{}enog korisnika ozna ke ge o graf skog po re kla

mo`e se priznati svakom prozvo|a~u, kao i udru`ewima tih proizvo|a~a, ukoliko se nalaze na odre|enom geografskom pod ru~ ju ko je je de fi ni sa no elaboratom, pri ~emu i wihov proces proizvodwe mora biti u skladu s elaboratom koji defini{e specifi~nosti tog proizvoda. Ministarstvo je ovlastilo devet kontrolnih ku}a za sprovo|ewe kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poqoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakama geografskog porekla. Donet je i Pravilnik o obliku, sadr`ini i na~inu kon tro le ozna ~a va wa po qo pri vred nih i pre hram be nih proizvoda s oznakama geografskog porekla. Ovla{}eni korisnici imena porekla, odnosno geografske oznake, imaju iskqu~ivo pravo da svoj proizvod s geografskim po re klom obe le `a va ju ozna kom: „kontrolisano ime porekla” ili „kontrolisana geografska oznaka” koja se nalazi na kontrolnoj markici. Proizvodi s geografskim poreklom ozna~avaju se stavqawem kontrolne markice na svako pojedina~no originalno pakovawe. U Ministarstvu su zakqu~ili da je u ciqu uspostavqawa {to boqeg i efikasnijeg sistema za{tite geografskog porekla poqoprivrednih i prehrambenih proizvoda, potrebno stalno usagla{avawe na{eg prav nog okvi ra s prav nim okvirom EU. E.Dn.


6

POQOPRivRedA

sreda6.februar2013.

dnevnik

NOVIDOGOVORISRAZVOJNIMFONDOMABUDABIJA

NS kukuruz osvojio Iran Vr{ilac du`nosti direktora Instituta za ratarstvo i povrtartstvo„NoviSad„MiroslavMale{evi} izjaviojedasuhibridite ustanoveostvariliveomadobrerezultateuIranu. –Pretrigodineposlalismonekoliko na{ih hibrida p{enice, kukurzaisuncokreta,lucerkeinekogpovr}a,iprveinformacijekojesmodobilipokazalesudasuprinosiodli~ni,me|utim,ovegodine tirezultatisuzaistaizvanredni– kazao je Male{evi} na otvarawu 47.savetovawaagronomaSrbijena Zlatiboru, kojem prisustvuje 1.200 u~esnika. Onjeizneopodatakdajenatri lokaliteta u Iranu ostvaren prinosod~ak19tonasuvogzrnakukuruzapohektaru.Izuzetnopovoqni temperaturniusloviinavodwavawe,kakojerekao,omogu}ilisuda sehibridiNS-770iNS-640prika-

Znaweza „AlDahru” MiroslavMale{evi} jeju~eizjaviodaInstitutna~ijemje~elunebismeobitizaobi|en u pregovorima s kompanijom„AlDahra”oprodaji poqoprivrednihkombinata. – Nisu mi poznati detaqi ugovora, ali bez obzira na kona~an ishod svih razgovora, Institutmorabitiutojpri~i kaologistika–kazaojeon,dodav{idakompanijeskojimase obavqajupregovorinetrebada dovode nikakve druge eksperte sa strane za zemqi{te, izbor biqnih vrsta, sorti i svega drugog {to predstavqa poqoprivrednuproizvodwu. `unatakodobarna~in.Prinosiod 19tonakukuruzakodnasnisuzabele`ni, osim na nekim mikro-ogledima, a taj rezultat u Iranu je ostvarenuuslovimaproizvodwe. –Fantasti~anrezultatjeostvaren i u proizvodwi sila`e, gde imamoido110-120,panajednojlokacijii130tonasila`epohektaru,{tojevi{enegoduplopove}aweuodnosunaproizvodwukojajeu Iranudosadapostizana–naglasio jeMale{evi}. On je dodao da je i p{enica ostvarila rekordne prinose, koji sunajednomlokalitetuiznosilii 13 tona po hektaru. Male{evi} je kazaoida}ezbogizuzetnodobrih uslovazaproizvodwulucerke,ali iproizvodwusemenauIranu,Institut verovatno narednih godina zna~ajan deo semenske proizvodwe prebacitiuIran.

Srbiji na zajam sto miliona dolara za zalivawe Ministri finansija i privrede Mla|an Dinki} i poqoprivrede Goran Kne`evi} dogovorilisuseju~espredstavnicima Razvojnog fonda Abu DabijadaVladaSrbijepodnese zahtev za kreditnu liniju od 100milionadolarazaulagawe u infrastrukturu u poqoprivredi, koji bi bio razmatran ve}umartu.Uztajkredit,zna~ajnobisepove}alaproizvodwa u povrtarstvu, vo}arstvu i ratarstvuuSrbiji,saop{tilo je Ministarstvo finansija i privredeposlesastankanakojemsuDinki}iKne`evi}razgovarali s direktorom RazvojnogfondaMohamedomSaifom al Suvaidijem i menaxerom projektaRa{edomalKabijem. Po Dinki}evim re~ima, kreditbibiokori{}enzadvenamene,aprvaje~i{}ewepostoje}e mre`e kanala za navodwavawe i odvodwavawe, kao i izgradwa nove mre`e kanala, ali iniskonaponskemre`edowiva –dabipoqoprivrednicimogli

godine i vrlo niskom kamatnom stopom–istakaojeDinki}. On je naglasio da je u planu dasenavodwavaweuvedenateritoriji cele Srbije, i da }e krediti biti nameweni svim

Je{i}:Podr`avaminvesticije PotpredsednikVladeVojvodineipokrajinskisekretarzapoqoprivreduGoranJe{i} izjaviojedapodr`avanamerudr`ave daseRazvojnomfonduAbuDabijapodnesezahtevzakreditnulinijuod100milionadolarazaulagaweupoqoprivredu. –Kapitalneinvesticijesunajva`nijezapoqoprivreduine postojinijedanrazlogdasenepodr`esvekapitalneinvesticije–rekaojeJe{i}Tanjugu,dodaju}idasetainvesticijati~evodoprivrede,{to}edr`avidonetidirektanprihod,akorist}e imatiipoqoprivredniproizvo|a~iiprera|iva~kaindustrija. –Jedino{tomogudaka`em,jestedajetoputdaseinvestira idaqeupoqoprivreduiukolikojetonamera,presvega,ministrafinansijaiprivredeMla|anaDinki}a,jajepodr`avam– dodaojeJe{i}. tako i kompanijama koje se bave poqoprivrednom proizvodwom. Tobibilidugoro~nikreditiza kupovinuopremeimehanizacije, nadesetgodinaspo~ekomodtri

registrovanim poqoprivrednimproizvo|a~ima. – To je samo po~etak, a RazvojnifondAbuDabijamijenagovestioda,akouspe{nospro-

vedemo projekat u ovoj godini, oni}einarednihgodinanastaviti finansijski da nas poma`u u istom iznosu – naveo je Dinki}, istakav{i da je ciq Vlade„daodSrbijenapravimo `itnicu Evrope, da ne zavisimovi{eodklimatskihpromena,negodaznamoda,kadajesu{a,imamovode,akadajepoplava,mo`emodaodvodwavamo”.

DirektorfondaAlSuvaidi istakao je da je ju~era{wa poseta rezultat niza uspe{nih razgovora s predstavnicima VladeSrbije. – Po~iwemo saradwu zajmom poqoprivrednicimazakupovinu opreme za navodwavawe i mehanizaciju. To je samo prvi korak jedne odli~ne, dugotrajnesaradwe–rekaojeon. S.G.

POQOPRIVREDNICINAMERAVAJUDAKUPEKOMBINAT„MALABOSNA”

Suboti~ki paori ho}e wive po arapskoj mustri Vi{e od 160 suboti~kih paora `eli da u~estvuje u privatizaciji nekada{weg poqoprivrednog kombinata„MalaBosna”izSubotice. Onisuza„Dnevnik”najavilida}e se obratiti nadle`nim dr`avnim organimasnameromdapreuzmupomenutopoqoprivrednopreduze}ei daimajuistitretmankaoistrani investitori, poput „Al Dahre” iz UjediwenihArapskihEmirata. Prethodno je, da podsetimo, Takvu mogu}nost za paore najavio i ministarpoqoprivrdeGoranKne`evi}.Onjeuintervjuu„Dnevniku”rekaoda}epaorimabitiponu|eni preostali kombinati; ali i kreditzapreuzimawetihpreduze}a. –Mi}emoosnovatikonzorcijum koji`elidakupikapitaltogpropalogpreduze}asnekolikostotina hektara zemqe i odre|enom infrastrukturom.Tako}emovidetidali smoimikaopoqoprivredniciumogu}nosti da ostvarimo ista prava kao strani investitori ili }e to bitipoznatnopovoqnijimuslovima–rekaojetimpovodompredsedavaju}iUpravnomodboruAsocijacijepoqoprivrednikaMiroslavKi{.

Mraz i su{a obrali vo}e –Rodvo}auSrbijiu2012. godinibiojeuproseku30odsto mawi zbog ranog mraza, grada i su{e, {to je uticalo inaizvoz,kojijekoli~inski biomawi,alivrednosnonije zbog podba~aja roda u celoj Evropi – izjavila je Evica Mih aq ev i} iz asoc ij ac ij e „PlodoviSrbije„.–IzSrbije je u 2012. godini izvezeno 160.000tonasve`egvo}aipovr}a, a ukoliko se ra~una i zam rz nut o vo} e i pov r} e, ukupne koli~ine iznose oko 350.000tona. Vode}a kultura u izvozu sve`eg vo}a bile su jabuke, kojih je pro{le godine na stran a tr` i{ ta plas ir an o oko 65.000 tona, i to uglavnom konzumne, navela je ona, dodaju}idauna{emizvozui daqe dominira rusko tr`i{te. – Preth odn e god in e je u inos trans tvo izv ez en o oko 130.000 tona jabuke, ali u toj

koristiti i jeftinije izvore energije za pokretawe motora zanavodwavaweiodvodwavawe. – Druga kreditna linija bila bi namewena samim poqoprivrednicima,kakoindividualnim,

koli~ini je bilo dosta industrijskejabuke,takodajesve u svemu, u 2012. do{lo do malogsmawewaizvezenihkoli~ina–ukazalajeEvicaMihaqevi}.–[qivejeizvezenoje oko 24.000 tona, {to je ista koli~inakaoprethodnegodine,dokjeplasirano13.000tona breskve, {to je 4.000 tona mawenegou2011.[toseti~e povr}a,najvi{esmoizvozili papriku,kupusi{argarepu,i tu mo`emo mnogo vi{e dati. Naro~itojeinteresantnaranaproizvodwapovr}a,kojese kodnasdostauvozii,gledano i cenovno, i odnosi najvi{e para. Laneseprviputuvozsve`eg povr}a pribli`io na{emizvozu–uvozjeiznosio 47.000 tona, a izvoz 42.000 tona,ukazalajeEvicaMihaqev i}, nap om en uv{ i da je razlika pre nekoliko godinabila50odstopa~aki100 odsto.

I{tvan Hu|i prokomentarisao je tu najavu, rekav{i da je u pitawu „testzaVladuSrbijedaono{toje obe}alazaArapeprimeniizana{epoqoprivrednikekoji`elena sli~an na~in da kupe jedno poqoprivrednopreduze}e”. – To preduze}e je trenutno stabilnoiotkakojeurestrukturisa-

po~etnojceniod160milionadinara konzorcijumu okupqenom oko Vi{we Jerkovi}. Posle toga, 70 odstoakcijapreuzeoje\or|e\ukanovi}, koji je za predsednika Upravnog odbora imenovao Predraga Mali{anovi}a, koji je u „aferi Agrobanka” uhap{en pod sumwom malverzacije s kreditima

Zainteresovanipoqoprivredniciprvo}e zatra`itiuvidu~iweni~nostaweupreduze}u, ta~nije,kolikasuwegovadugovawa,inaosnovu togapripremitiponudu

Zainteresovanipoqoprivredniciprvo}ezatra`itiuvidu~iweni~no stawe u tom preduze}u, ta~nije, kolika su wegova dugovawa i naosnovutogapripremitiponudu. Odgovaraju}inapitawedalise radioinatudr`aviilizaistasmatraju da „Mala Bosna” mo`e biti profitabilna,Ki{jeodgovorioda jeupitawuposledweimawenapodru~juSuboticeukojemjo{nijezavr{ena privatizacija, ocewuju}i

dautomprocesupoqoprivrednicima „nikada niko ni{ta nije ponudio”. – Smatramo da smo izostali iz svihprivatizacijauproteklimdecenijama pa kad smo ve} prozvani, redjedanas200do|euposedne~ega ~imesezaistaibavimo– rekaoje Ki{. Poznavalacprilikautompreduze}u potpredsednik Saveza samostalnih sindikata u Subotici

wu,veomadobroradi.Sadajesamo pitawenakojina~inbisesvesproveloikojepredradwesupotrebne da bi poqoprivrednici stvarno preuzelipreduze}e–smatraHu|i. Powegovojoceni,tobisemoglo uraditisli~nokaouslu~ajukadaje slova~ka „Tatravagonka” preuzela suboti~kog proizvo|a~a vagona „Bratstvo”, koje je nakon privatizacijebilouprocesurestrukturisawa. „Mala Bosna” privatizovana je naaukciji28.maja2007.godinepo

upravo prema „Maloj Bosni”, a u istrazijenavedenkaovlasniktog preduze}a. Nakon{tojeraskinutugovoro privatizaciji, „Mala Bosna” je od 1. jula 2010. godine u procesu restrukturisawa. Osnovana je 1952. godine i po zvani~nim podacima trenutnoima17zaposlenih. Nasvominternet-sajtu,Agencija zaprivatizacijunavodidapreduze}eima{ansudaopstaneukolikose otpi{udugovawaAgrobanci. E.Dn.

PREDSTAVQENINOVIPROIZVODIODORGANSKIPROIZVEDENOGMLEKASA ^URU[KEFARME„VELVET”

„Imlekov” stari recept po novoj tehnologiji Zahvaquju}i vi{egodi{wem projektu „Imleka” i farme „Velvet”u^urugu,kojajenakon~etiri godine priprema otpo~ela organsku proizvodwu mleka, srpsko tr`i{tejepostalobogatijezajedinstveniasortimandoma}ihproizvodaodorganskogmleka,kojejenaju~era{wojkonferencijipredstavilakompanija„Imlek„. –Zahvaquju}iekolo{kizdravom okru`ewuukojemzemqanijetretirana ve{ta~kim |ubrivom, herbicidima i pesticidima du`e od ~etiri godine, organsko mleko dobijenos„Velvetove”farmejeusamom vrhulestvicepokvalitetusastojakaiwihovojhranqivosti–rekaoje generalni direktor „Imleka”Slobodan Petrovi}. – Upravo takvo mleko, osnovni je sastojak novih „Imlekovih„proizvoda.Podzajedni~komimenom„Beloorganik“,na rafovimaprodavnica{iromSrbije sada se mogu na}i sve`e i dugo-

Sa ~uru{ke farme dnevno 16.500 litara organskog mleka

trajnomleko,jogurt,kiselapavlakaibelisirkojisunastaliodmleka proizvedenog na ~uru{koj farmi.

Prezentaciji novih „Imlekovih„ proizvoda prisustvovao je i dr`avni sekretar Ministarstva poqoprivredeDejanKrwaji},koji

je istakao da je uspostavqawe organske proizvodwe mle~nih proizvodazna~ajankorakzasrpskupoqoprivredu,nesamozbogdoma}egtr`i{tave}izbogizvoznogpotencijala. Po re~ima Slobodana Petrovi}a,proizvodiodorganskogmlekasu dvadesetak posto skupqi od ostalih,alisujeftinijiodsli~nihiz uvoza. Onjenajavioda}eseuskorona tr`i{tu pojaviti jo{ nekoliko proizvoda od organskog mleka iz „Imleka”. –Uzavr{nojfazirazvojasu~okoladnomleko,vo}nijogurtinamaznisir,~ime}emozaokru`itina{u ponudu i ujedno ispratiti evropske trendove jer u vode}im evropskim dr`avama organski mle~niproizvodi~ineod20do30 odsto ukupne organske proizvodwe hrane–istakaojegeneralnidirektor„Imleka„. N.Perkovi}


POVE]AN BROJ POZIVA HITNOJ POMO]I

Vremeneprijasrcu Vremeneprimerenodatumunakalendarui ~este oscilacije temperature uzrokovale su ve}ibrojpozivaHitnojpomo}i.Uprotekla 24~asaekipeHitneslu`beintervenisalesu 103puta,{tojeza20odstovi{enegokadasu vremenske prilike uobi~ajene za doba godine. Naj~e{}e je potrebna pomo} kardiolo{kimpacijentimaiosobamakojepateodviFoto:R.Hayi} sokog krvnog pritiska, usled ~ega su ~este

Novosadska sreda6.februar2013.

glavoboqe.PortparolkaZavodazahitnumedicinsku pomo} dr Sawa Nenadi}-Pokrajac savetuje da je neophodno da ti pacijenti redovno koriste svoju terapiju, da ne koriguju uzimawe lekova samoinicijativno, ve} u dogovorusalekarom. Premawenimre~ima,svesuu~estalijiinfarkti,odnosnosr~aniudari,uglavnomkod starijepopulacije.Osimintervencija,Hit-

na pomo} je u posledwa 24 ~asa pru`ila 250 savetaprekotelefona.Gra|aniuglavnomzovuzbograznihviroznihstawa,kojeprativisoka temperatura i upala grla. Tada je potrebno odmirovati barem tri dana, kloniti se kolektiva, unositi {to vi{e te~nosti i sve`egvo}a,aukolikotemperaturanepadne, pacijent treba da se obrati lekaru kako bi dobioadekvatnuterapiju. I. D.

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

PREDSTAVQENA STUDIJA BEZBEDNOSTI DECE U SAOBRA]AJU

Prometneraskrsniceopasnezamali{ane Glavne saobra}ajnice koje prolaze kroz stambena naseqa u Novom Sadu najmawe su bezbedneza`ivotdece,re~enoje ju~enapredstavqawurezultata istra`ivawa bezbednosti najmla|ihusaobra}ajuuSkup{tin i grada. Istra` ivaw e, koje je sprovedeno u zonama osnovnih {kola od 2008. do 2011. godine, prezentovali su rukovodioci tima, profesori beogradskog Saobra}ajnog fakulteta Milan Vujani} i Krsto Lipovac. Po wihovim re~ima, Novi Sad je podru~je sa izrazitim problemima kada je bezbednostdeceupitawu.Studija je pokazala da deca naj~e{}e stradaju kao pasivni u~esnici,pajetakoutomperiodu u gradu 261 dete nastradalo u vozilu, 189 kao pe{aci, a 54 kaobiciklisti. -Uo~ilismodaimateizuzetnoopasnepravceugraduzakoje susamowihoviprojektantimogliznatikakvi}ebiti,jer,ako projektujetesabra}ajnicusaja-

kim sabra}ajem kroz stambenu zonu, onda mo`ete o~ekivati nezgode-kazaojeprofesorVujani}. -Kompletna bezbednost u sabra}aju bazira se na ~etiri elementa: voza~, vozilo, put i ambijent,poputzakonskihregulativa.Zakqu~ilismodaambijentnijepravqentakodapru`i

bezbedno u~e{}e u sabra}aju i tojene{tou~emuzaostajemoza drugimzemqama. Dodaojedajeuo~enodanaj~e{}estradajudecaoddeveti10 godina,jerroditeqiimajuobi~ajdaihkaomla|eprateu{kolu,akaddo|udodrugogitre}eg razreda, pu{taju ih same. On

RaskrsnicaBulevarakraqaPetraPrvogiUliceBranimira]osi}a Foto:F.Baki}

NOVOSADSKI VODI^

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14 RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf. DR DRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594i063/746-1693

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin,tel:6433-748 PREVOD DOO, NoviSad, Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,6350-740

smatra da se znawe mali{ana mora podi}i na vi{i nivo i da saedukacijomtrebapo~etijo{ doksuuvrti}ima. Profesor Lipovac rekao je da su tokom istra`ivawa obilazili zone {kola, analiziraliproblemeinapravilimini elaboratesvihmesta.Podr{ku je pru`ila i policija sa evidencijom i opisom nezgoda i utiskom policajaca koji su izlazilinamestodoga|aja,kaoi sudstvo sa svojim spisima. GeneralnijestavdauSrbijipostojive}irizikstradawau~esnikausabra}ajunegoudrugim zemqama. ^lan Gradskog ve}a za saobra}aj i puteve Nemawa Vuk~evi} naveo je da je studija samo okvirunutarkogtrebapreduzeti posebne mere, upozoravju}i daje„saobra}ajsvimadostupan, ali i podjednako opasan”. Kako je rekao, najmla|e treba upu}ivatinaopasnostiipripremati ihzasaobra}aj,jerjesvakimdanomkomplikovaniji.

Prikazana je i mapa zona obuva}enihstudijom,nakojojsu zelenombojomozna~enelokacije gde u bile lak{e povrede, a crvenom zone te{kih povreda. Najmawe je bilo crne boje kojom su ozna~ena mesta gde je bilo smrtnog ishoda. Crvenoj zonipripadajuTemerinskaulica,Futo{kiputiIlarionaRuvarca, Somborska i Jovana Popovi}a, Pu{kinova i Tolstojeva, Bulevar oslobo|ewa i Narodnog fronta, Bulevar kraq

Petra Prvog i Branimira ]osi}a... Zelenom su ozna~ene UlicekodO[„JovanDu~i}”u Petrovaradinu, O[ „Mihajlo Pupin”uVeterniku,Trgmaldenaca i Ulica Vase Staji}a i ulice Svetozara Mileti}a i Mo{ePijadeuSremskojKamenici.Naprezentacijijezakqu~enodajeneophodnouraditidodatnaistra`ivawasvakeodzona i dati stru~nu analizu kako bisemoglana}iiadekvatnare{ewa. A. Jerini}

SPOR OKO ISPLATE ZARADA SPASIOCIMA NA [TRANDU

Utopiose septembarskihonorar Spasiocikojisusetokomlawske letwe sezone brinuli o bezbednosti posetilaca na kupali{tu [trand na Dunavu dobili su zaostalidrugideohonorarazaavgust,alineizaseptembar,kazao je predsednik Udru`ewa spasilacaVojvodineGoranRadivojevi}. UJKP„Gradskozelenilo„kojijeanga`ovaospasioceka`uda suobavezeizmirilizaproteklu sezonu i da spasiocima vi{e ne dugujunibanku.Savetnikdirektora u „Zelenilu” Ivan No`ini} ju~ejekazaodapreduze}enema vi{e dugovawa prema spasiocima.AtouStudentskojzadruzi „Koral union„ osporavaju, navode}idaspasioci,kojeje„Zelenilo”uposliloposredstvomovezadruge treba da prime i septembarskihonorar. Dodajmodaje„Zelenilo”iranije osporavalo dugovawa prema spasiocimasmatrau}idasuobaveze namirili islativi{i oko 60 milionadinara,zasvesezoncena [trandu , a onda ipak priznalo dugovawepremaspasiocima. Predsednik Udru`ewa spasilaca Vojvodine Goran Radivojevi} svojevremeno je kazao da je zbogka{wewahonoraradovedena u pitawe ovogodi{wa kupali{nasezona.

Jo{~ekajuplatu,asezonaodavnopro{la

-Sezonaza2013.godinujejo{ neizvesnazbogogromnogka{wewazarada,pajepitawekako}emoubeditimomkedaseanga`uju zaovusezonukupawanaDunavukazaojeRadivojevi}. Prema wegovim re~ima Udru`ewe spasilaca Vojvodine o~ekuje isplatu septembarskog honorara pa da „Zelenilu” ponovo ponudi usluge brige za bezbednostkupa~a. -Trebadasa„Zelenilom”razgovaramo i da ve} sada po~ne da seplanirakada}ebitiobjavqen

Foto:S.[u{wevi}

konkurszaspasioce.Onimladi}i koji pro|u test izdr`qivosti idu na obuku, pa kada obuku pro|u, opet se testiraju, i tek ondaregrutujuzaspasioce-objasniojepredsedikUdru`ewaspasilacaVojvodine. Ve}osamsezonananajpoznatijem kupali{tu [trand se anga`uje spasla~ka slu`ba koja je u proteklom periodu radila besprekorno.Lanesuintervenisali 24putauspasavawukupa~aivi{eodstotinuputapru`aliprvu pomo}posetiocima. Z. Deli}


8

NOVOSADSKA HrONIKA

sreda6.februar2013.

„DNEVNIK”I„LAGUNA”POKLAWAJU

VOLONTERISVAKODNEVNOPRU@AJUEMOTIVNUPODR[KU

„Agent6”TomaRobaSmita Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a „La¬gu¬na„ u sa¬rad¬wi s „Dnev¬ni¬kom„ dariva}e ponedeqkom, sredom i petkom ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva~i¬ta¬oc ¬ a,ko¬ja se prva ja¬vena broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, do¬bi¬}e kwigu „Agent 6“ Toma Roba Smita. Dobitnici }e kwigepreuzimati u kwi`ari„Laguna„,u UlicikraqaAleksandra 3, gde mogu na}i i ostala izdawa oveizdava~ke ku}e. Uop~iwavaju}emnovomromanuTomRobSmitispitujetanku granicu izme|u qubavi i opsednutosti dok Lav Demidov poku{avadarazmrsinitipodlezavere koja uni{tava sve do ~ega mu je stalo. Ve{to prenev{i klau-

strofobi~nunapetost koja je vladala u Sovjetskom Savezu za vreme Hladnog rata, stvorio je triler od koga zastaje dah i romanu dodao bogatu atmosferu i neverovatnu dubinu... Lav Demidov vi{e nije pripadnik moskovske tajne policije. Ali kad wegova `ena Raisa i k}erke Zoja i Jelena dobijupozivza„Mirovnuturneju“uWujorku,odmahpostajesumwi~av. Po{to mu je zabraweno da putuje sa `enom i k}erkama, Lavjezarobqennadrugomkraju svetaibespomo}noposmatrakakosedoga|ajiodvijaju,aoninajbli`i wegovom srcu bivaju uvu~eniumre`upoliti~kihzavera i izdaje – koja }e se zavr{iti tragedijom. N.R.

„DNEVNIK”I„VULKANIZDAVA[TVO”DARUJU

„Sadrugestraneno}i”

Iz¬da¬va~kaku¬}a“Vulkanizdava{tvo”usa¬rad¬wis“Dnev¬ni¬kom”u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve danas od 14 do 14.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na528-765,a do sada u ovoj akciji nisu bili dobitnici,bi}e darivani pri¬me¬rkomkwige GordaneKui} “Sadrugestraneno}i” u izdawu „Vulkan izdava{tva“. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari“Vulkan”,ZmajJovina24. A.Va.

Karteza„Labudovojezero” Po~elajeprodajaulaznicazamuzi~ko-scenskispektaklnaledu„Labudovojezero”koji}eseodr`ati24.februaraod20~asovauvelikojdvoraniSpensa.Karteko{taju800,1.000,1.200,1.400,1.600,1.800i2.000dinara. Ovojejedinstvenapredstava produkcije „Imperijalajsstars”, koja je reputaciju izgradila pro{irewem granica u `anru plesa na ledu kliza~kim ve{tinama,kreativnimimo}nim pripovedawem,rasko{nim scenografijamaikostimimakaoispecijalnimefektimasa letewem, raznim vizuelnim projekcijama,snegom,vatrom iki{om. B.M.

Razgovorle~idu{u Svakegodinerastebrojpozivaupu}enihCentruzapru`awe emotivnepodr{keiprevenciju samoubistva „Srce”. Tako su 2011. godine volonteri centra odgovorilina2.800pozivai500 i-mejlova,doksepro{legodine „Srcu”obratilo4.000osoba,od toga je bilo 3.400 telefonskih poziva, 300 qudi kontaktiralo ih je elektronskom po{tom, a ostatakprekoi~etrazgovora. Volonteri centra „Srce” svakodnevno, od 14 do 23 ~asa, razgovaraju sa qudima koji su usamqeni,uznemireni,povre|eni,tu`ni,o~ajni,nesigurni...i slu{ajuih.De{avasedaihpozovu osobe koje su ve} u~inile neki korak ka samoubistvu, popili veliku dozu tableta ili dr`e oru`je u ruci, a na sre}u, uglavnom se zavr{ava dopu{tewem volonteru da pozove hitnu pomo}. Do tada, trude se da ih {to du`e zadr`e na telefonskojlinijikakobipoku{alida smire nabujala ose}awa koja su doveladotogadaodlu~edaprekinusvoj`ivot. Premare~imaSlaviceRanisavqev,psiholo{kiwe,kojave} ~etirigodinevolontirau„Srcu”,najboqina~inzasavladavawebola,daseprona|enekautehaiolak{awe,jestedrugoqudskobi}eirazgovor,nekoko`elidasaslu{a.Dodajedajeciq „Srca”dasequdipodstaknuda otvoreno govore o svojim problemimaiemocijama. -Veomajete{koklasifikovati i utvrditi prave uzroke

Nedeqombesplatno uMuzejVojvodine UlazuMuzejVojvodine}eubudu}enedeqombitibesplatanzasve posetioce.KakojenaDangrada,kadaseulaznijenapla}ivao,MuzejVojvodineposetiloskoro650gra|ana,ovaustanovajedonelaodluku da svake nedeqe Novosa|anima jedan dan pokloni besplatan obilazak. A.Va.

DANAS U GRADU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (14.30), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.45), „Hotel Transilvanija” (15.15), „razbija~ ralf” (13.40), „@elim te” (20.05), „Pet legendi” (16), „Hobit” (16), „Pijev `ivot” (13.30), „Zvon~ica i tajna krila” (12, 16.15,16.30), „Yek ri~er” (22.20), „Semijeva velika avantura” (13.15), „Haos u ku}i - matorci dolaze” (18, 22.30), „Frankenvini” (14.15), „\angova osveta” (17.15, 19, 22), „Film 43” (18.15, 20.10, 22.10), „Ana Karewina” (15, 17.30, 22), „Tajna operacija” (22.35), „Gangsterski odred” (18, 20.15, 22,25), „Ubij ih ne`no” (20.20)

PoZoRi[tA SnP: Scena „Pera Dobrinovi}”, drama, „Urnebesna tragedija” (19.30), Scena „Jovan \or|evi}”, opera, „Karmina Burana” (20) novosadsko pozori{te: gostovawe Sen}anskog ma|arskog kamernog pozori{ta, „Liselote i Maj„ (19)

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije

RO\ENI Unovosadskomporodili{tuodprekju~eu7~asovadoju~euisto vremerodilesu: DEVOJ^ICE:KatarinaKanuri}izNovogSada,MarinaKr{i} izBano{tora,HelgaStupar izVeternika,KlaraLakato{ iz^uruga,Tawa\uri}izZmajeva, DE^AKE: Jelena Marjanovi}, Jelena Popovski, Zorka Jovanovi} i Sne`ana Buneta iz Novog Sada, Gabriela Major iz Ba~kog PetrovogSela,@eqkaPavlovi} izPetrovaradina,VeraTrivunovi} iz Ba~kog Brestovca, Kristina Ribi} iz Temerina, Nata{a Horvat izVrbasaiNata{aHr}an izKisa~a.

SAHRANE Na Gradskom grobqu danas }e biti sahraweni: Jo`ef Jakaba Rekecki (1930) u 10.30 ~asova - urna, Aleksandar Riste Josimovski (1937) u 11.15 sati -ispra}aj, Dragica Milana Pekovi} (1936) u 12, Aleksandar Ilije Gra{ar (1940) u 12.45, Veqko Marka Prodanovi} (1939) u 13.30 i Danilo Rista Bo{kovi} (1936) u 14.15 sati. Na Alma{kom grobqu bi}e sahrawena Marija Ivana Zagor~i} (1923) u 13 sati. Na Mesnom grobqu u Sremskoj Kamenici bi}e sahrawen Vojislav Milana Ovcin (1949) u 15 ~asova.

DNEVNIK

problemazbogkojihnamsegra|ani javqaju. Prisutna je op{tapesimisti~nost,nevidise

„Srcu”trebave}iprostor NeprofitnaorganizacijaCentar„Srce”ve}21godinupru`a emotivnupodr{kuosobamakojesuusamqene,tu`ne,unervnom rastrojstvu i razmi{qaju o samoubistvu. U sobi~ku od 16 kvadratnihmetara,zakojipritompla}ajunajam„Poslovnomprostoru” po ne{to ni`oj ceni od tr`i{ne, 40 volontera svakodnevnood14do23~asarazgovarasosobamakojimajepotrebna pomo}.@eqavolonterajadabududostupni24sata,kaoidajednogdanaomogu}epomo}„licemulice”,alikakobitoostvarilineophodanimjeadekvatnijiprostor.Sobziromdajeupitawujedinaovakvaorganizacijauzemqiiregionuidabrojpozivarasteizgodineugodinu,nadajuseda}eGradimatisluhai razumevawaida}eimpomo}i.

Razgovoro Branku]opi}u Razgovorojednomodna{ihnajpopularnijihpisacaBranku]opi}u, uz projekciju dokumentarnog filma „]opi}eva rajska du{a” bi}eodr`anve~erasod18~asovauNovosadskomklubu,ZmajJovina3/1.Gostjescenaristairediteqfilma,dramskipisaciputopisacVladimirKuqa~a. B.M.

VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APoteKe 420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

aliionihmla|ih,oko30godina. -Kodmla|ihosobajeprisutan bes i bunt, a iz toga proizilazi apatija i depresija, a stariji su umorniodtogadapronalazestalno neka re{ewa, a problemi se prote`u godinama - isti~e sagovornica. Onanapomiwedajeradu„Srcu”veomaspecifi~anidanije za svakoga, jer nije dovoqna samo`eqadasepomognedrugome. - Postoje qudi koji su veoma osetqivi i koji bi suvi{e toga ponelisasobom,kojisusamido`iveli gubitak, te nisu emotivno spremni da slu{aju sli~ne pri~eilikojiose}ajupotrebuda delesavete,atonijeprincipradacentra.Volonterinedr`emoralne pridike, ne umawuju problemesagovornikaineomalova`avaju wihove tegobe. Aktivno ihslu{amo,razumemoinatajna~inomogu}avamoemotivnurastere}enostiposmatraweproblema iz drugog ugla kako bi ga lak{e prebrodili-napomiweSlavica. Prema wenim re~ima, nakon nekihrazgovoraite{kihpri~a „ostanenekadnekiukuskojinije prijatan, ali mnogo je ja~i onaj ukuskadatisenekozahvali{to postoji{ i da se boqe ose}a nakonrazgovorastobom,atonigde drugdenisamdo`ivela„. Gra|anikoji`eledaseobrate volonterima „Srca” mogu to u~initi pozivom na besplatan broj 0800-300-303,svakogdanaod14do 23~asa,ilimogupisatinai-mejl I.Dragi} vanja@centarsrce.org.

Ogrevnodrvoiugaq uSavezuinvalidarada Savez invalida rada Vojvodine organizuje snabdevawe ~lanstva tvrdimogrevnimdrvimaiugqemzagrejnusezonu2013/2014.godine. PrijavesepodnoseuprostorijamaorganizacijeuuliciBerislava Beri}a3.Svedodatneinformacijemogusedobitinabrojtelefona444-605. A.Va.

^ITAOCI PI[U SMS

telefoni

No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

izlazizsituacijeukojojse nalaze,op{tarazo~aranost dru{tvom. Osobe koje zovu seose}ajupresvegausamqenim,otu|enim,imajuutisak daihokolinanerazume,nemaju kome da se obrate. To ose}awe prate problemi u porodici,sazdravqem(psihi~kimilifizi~kim),egizistencijalniproblemikojiimonemogu}avajudasvoju situacijupromene,kaoineki problemi koji prate odrastawe, pronala`ewe svog mestausvetu-kazalajeRanisavqev. Najmla|a osoba koja se obratilacentruimalaje16 godina, dok najstarije osobe imajupreko70.Putemmejla i ~eta se u najve}em broju slu~ajevajavqajumla|eosobe, dok se telefonom javqa starijageneracija. U porastu su pozivi osoba starostiizme|u40i50godina,

065/47-66-452

[tivozapoliti~are ^itam „Stradiju„ i razmi{qam kako se u Srbiji ni{ta nijepromeniloodvremenakada je napisana. Preporu~jem politi~arima,svimaodreda,dapro~itaju „Stradiju„ i ne samo wu, negoiceloDomanovi}evodelo („Vo|u„,„Dangu„itd).Nadamse da}esemnogiprepoznatiipromenitinaboqe.Sumwam! 063/5072... *** Gradona~elni~e, ne dozvolite poskupqewe JGSP usluga. Od Nove godine karta u autobusu je ve} poskupelavi{eod10posto, tj.sa45na50din,anegdepredkrajgodinei markice. Sada tra`e novi 20 odsto,pa to nijenormalno.Akoim se dozvoli toliko pove}awe, bi}e istina u pri~i da }e se sa tim parama namirivati kobojagi besplatne karte penzionera. Svaka ~ast i novoj vlasti koja je donela samo poskupqewa. P.S.autobusisuprqavi~akiovinovi. 064/1901... *** Gospodine Vu~i}u, do|iteuNoviSad,padavidite {ta je prava korupcija! Ona „korupcija”protivkojevivodite rat, nije nikakva opasnost naspramovogbezvla{}akoje~ine~lanoviSNSugradu!Dalio ovome ne znate ili mo`da znate?! E, onda proverite dok jo{ imavremena! 063/5230... *** Najzad vikend na Bege~koj jami,atamostawe{toseti~eribokradicagorenegopro{legodine.Metaista-svaribaizJame, a i lopovi standardni. [ta re}i...Gdejetomekraj? 061/2172...

*** Pajti}tvrdidazaizbornisu presudni rejtinzi, odnosno da neke firme, koje ispituju mnewe, ne daju realnu sliku stawa bira~a. Kona~no re~e pravu stvariznamodaonajkoporu~i ipla}a.Pa,ondajenormalnoda ne dobije kost, nego ne{to kvalitetnije. 065/9137...

stvar i. Kad a psi nap ad aj u, {interi ne}e da do|u. Vu~jak ujeo `enu i ni{ta. Ne budem lew i odem u policiju, a tamo ka`u,moratebitiupornikada zovete {intera. A za vlasnikeva`i,gospodo,osimprava imate i obaveze: brwice, istr~avawe na odre|enom mestu,~i{}eweprqav{tine,~ipov aw e, pelc ov aw e itd. Na-

*** Najnovija vest nije {trajk „^isto}e”.Nijeni{tanovodato ni u slu~aju trovawa pasa. Ni{ta novo ni u „Radosnom detiwstvu”, para nema, niko kriv kao ni u slu~aju pobeglog deteta.Jedinoimanovostiupove}awu stimulacija gradskih funkcionera.Bravozaiste,prviste povisiniplatekadve}nisteu investicijama! 065/9137... *** Velika trka- zbrka zbog kerova. Sramota za Novi Sad i opasnokakozadecuivlasnike pasa. Znate, ima tu i drugih

ravno i gospoda komunalci da kontroli{u povoce, brwice i sl..Tobibiloidealnno,amo`daitukaznepoja~ati,podignuti, jer prava bez obaveza ne idu! 065/9137... *** Dovela sam 4. februara u 12. 25satideteuambulantuu^ortanovcima,sasvimsimptomima bogiwa.Nisumehteliprimiti, sdetetom,iakoimjeradnovremedo13.Izopravdanihrazloga nisammoglasti}iranijeismatram da je wihov postupak nequdskiinehuman! 062/1874...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

Gurao drugaru glavu u ve-ce {oqu nasiqe, kako nad mojim sinom tako i nad drugom decom. Odgovor sam dobila, ali nisam zadovoqna. Dobila sam ga na papiru bez pe~ata {kole i delovodnog broja, a to je neva`e}i dokument. I{la sa i kod na~elnika Uprave za obrazovawe BrankaNovakovi}a, koji me nije primio na razgovor, a problem sam izlo`ila i

goga, a kako ka`e, i weno dete je bilo `rtva zlostavqawa. - Prijavili smo slu~aj, a kada smo suprug i ja oti{li na razgovor kod pedagoga, skoro smo se ose}ali krivima {to se to desilo – ka`e ova mama. Direktorica {kole Dragica Pla~kov potvrdila je za na{ list da se incident izme|u dva

9

ANKETA: DA LI SE NOVOSA\ANI OSE]AJU BEZBEDNO

VR[WA^KO NASIQE U O[ „JOVAN POPOVI]” UZELO MAHA

U {koli J« ovan Popovi}» vr{wa~ko nasiqe je uzelo maha, a mnogi roditeqi smatraju da je za to kriva direktorica {kole DragicaPla~kov, za koju ka`e da na sve na~ine zata{kava ovu pojavu. Majka jednog de~aka, u~enika osmog razreda, ~ije je ime poznato redakciji, tvrdi za „Dnevnik” da je wenog sina u oktobru maltretirao drugar iz odeqewa tako {to mu je zagwurio glavu u prqavu ve-ce {oqu. Svoje tvrdwe potkrepquje {kolskom dokumentacijom u kojoj se navodi da je weno dete bilo `rtva vr{wa~kog zlostavqawa. - Nisam do{la samo zbog ovog slu~aja. To je zahvaquju}i razrednom stare{ini re{eno, ona je zakazala medijaciju, obavestila sve u {koli i organizovala nekoliko sastanaka vezano za ovaj problem . I majka tog deteta se ukqu~ila u celu pri~u, tako da on vi{e ne dira mog sina. Da li sada maltretira drugu decu, to ne znam. Dodu{e, ~ula sam da je i{amarana neka devoj~ica. Jedno je sigurno za sve je kriva direktorica, koja ` « muri» na ovakve slu~ajeve – pri~a ogor~ena mama. Ka`e da to nije jedini slu~aj, a ~ula je i od drugih roditeqa da se de{avalo da im deca zavr{e u Domu zdravqa, jer su nokautirani na ~asu ili su pogo|eni fla{om u glavu i to na ~asu. Nastavnici su nemo}ni, jer kako roditeqi tvrde, i wih direktorica mobinguje. - Postavila sam u pisanoj formi pitawa direktorici da mi ka`e {ta je preduzela da se spre~i

sreda6.februar2013.

nastavnici de`uraju po hodnicima, a ukqu~en je i {kolski policajac. Taj de~ak je obe}ao da se vi{e ne}e ovako pona{ati i do sada nije ponovio ni{ta sli~no. - Ipak bez saradwe roditeqa, xaba nam sav trud. Ta~no je da se dogode i tu~e me|u |acima, ali ne mogu samo zaposleni da vode brigu o 850 |aka. Problem je i u tome {to deca retko kada odmah

No} i vikend nose dozu rizika Obra~uni u kojima se koristi vatreno oru`je u posledwe vreme sve su u~estaliji. Pre neki dan u pucwavi u blizini O[ “Prva vojvo|anska brigada” i vrti}a “Vendi” na Novom nasequ, po re~ima svedoka, u~estvovali su ~ak i maloletnici. Sli~na pucwava dogodila se i u septembru protekle godine kod O[ “@arko Zrewanin” na Limanu, a svakog vikenda dega|aju se tu~e u kojima ima povre|enih. Uprkos ovim incidentima, Novosa|ani smatraju da je grad bezbedan dawu, dok no} nosi odre|enu dozu rizika.

Dabeti} upoznat s problemom ^lan Gradskog ve}a zadu`en za obrazovawe Radomir Dabeti} potvrdio je za na{ list da ga je majka upoznala sa ovim slu~ajem. Rekao je da u to ne mo`e da se me{a, jer nema nadle`nosti, jer je to deo posla koji radi prosvetna inspekcija. ~lanu Gradskog ve}a zadu`enim za obrazovawe RadomiruDabeti}u – ka`e ova majka. Navodi da ju je Dabeti} primio na razgovor, ali joj ni{ta konkretno nije rekao u vezi sa wenom `albom. Tako|e, ka`e da ni pedagog {kole ne radi svoj posao kako treba, a zbog toga sve vi{e roditeqa svoju decu prebacuju u druge {kole. Tragom ove vesti razgovarali smo sa jo{ nekoliko roditeqa iz ~ija deca poga|aju ovui {kolu, a majka koja je ujedno i ~lan Saveta roditeqa, rekla je da su ove tvrdwe istinite. Ni ona nije zadovoqna radom direktorke i peda-

deteta dogodio, ali je zamolila da wihova imena ne idu u javnost. - Ta~no je da se to desilo i {kola je odmah odreagovala. ^ak je ukqu~en i Centar za socijalni rad. Na{ tim protiv zlostavqawa i zanemarivawa deca u stalnom je kontaktu kako sa `rtvama nasiqa, tako i sa decom koja se nasilni~ki pona{aju. Mama tog de~aka se ukqu~ila u pri~u, a verujte mi on je do tada nije pravio nikakve probleme – ka`e direktorica. Obja{wava da su puno truda ulo`ili u ovaj slu~aj, a nakon toga anga`ovali su i drugo privatno obezbe|ewe,

SPOR NOVOG RUKOVODSTVA I STAROG DIREKTORA „VODOVODA”

Ko ima vi{e partijskih kadrova na lageru Biv{i direktor JKP „Vodovoda i kanalizacije” BrankoBjelajac, koji je u utorak na konferenciji za novinare Gradskog odbora Demokratske stranke (GO DS) optu`io aktuelnu gradsku vlast za masovno zapo{qavawe partijskih kadrova, samo u jednom danu, 31. avgusta 2012. godine, zaposlio je za stalno 48 qudi, tvrde iz „Vodovoda”. U saop{tewu ovog preduze}a se ka`e i da je Bjelajac tokom ~etiri godine svog mandata zaposlio ukupno vi{e od 250 radnika u tom preduze}u. – Iako biv{i direktor neprestano u javnosti nagla{ava da je zapo{qavao po struci, na platnom spisku ovog preduze}a su neki od istaknutih ~lanova Lige socijaldemokrata Vojvodine i DS, a ni za jedno od radnih mesta nije raspisan konkurs – nastavqa se u saop{tewu. Iz „Vodovoda” napomiwu da je biv{i direktor samo za plate za vreme wegovog ~etvorogodi{weg mandata potro{io 1,2 milijarde dinara. Za ovaj novac, preduze}e je moglo da zavr{i dve

potpuno nove fabrike vode i desetine kilometara vodovodne i kanalizacione mre`e u prigradskim naseqima. Bjelajac je na konferenciji u prostrijama DS izjavio da je za ~etiri meseca u javnim i javno komunalnim preduze}ima zaposleno desetine novih „izrazito partijskih qudi”, te da je tako prekr{eno obe}awe nove gradske vlasti koja je najavqivala da }e prekinuti zapo{qavawe po partijskoj liniji. On tvrdi da je u protekla ~etiri meseca samo u „Vodovodu” zaposleno 50, a u JKP „Ubanizam” 30 osoba, dok je partijsko zapo{qavawe evidentno u svih 15 gradskih preduze}a. – Znatno je pove}an broj savetnika i pomo}nika direktora, koji nikad nisu radili u toj struci – napomenuo je Bjelajac. On je novinarima rekao i da je „Vodovod” 2008. godine, kada je on preuzeo rukovo|ewe, to preduze}e imalo 880 miliona dinara gubitka, a da je na kraju wegovog mandata poslovalo pozitivno. A. Latas

svojim roditeqima ka`u da su `rtve maltretirawa, a to prijave tek kada uzme maha – pri~a Pla~kov i dodaje da najvi{e ima verbalnog nasiqa gde u~enici jedni drugima govore pogrdne re~i. Prema wenim re~ima i kada god se dogodi neko nasiqe u {koli, pa ~ak i ako dete samo padne i povredi se {kola zove roditeqe i ne pu{ta dete ku}i, dok oni ne do|u po wega. Tvrdi da roditeqi ne ispisuju decu iz {kole, a to se de{ava samo u slu~ajevima ako se odsele iz tog dela grada. Q. Nato{evi}

LDP: Grad mora dobiti na~elnika policije Od mirnog grada koji neguje gra|anske vrednosti Novi Sad je postao zapu{teni poligon i regrutni centar nacionalizma i nasiqa, re~eno je na ju~era{woj konferenciji za medije Gradskog odbora Liberalno demokratske partije. – Ako ministar policije podse}a me|unarodnu zajednicu na svoju obavezu da se obezbedi sigurnost gra|ana severa Kosova, podse}amo da isto va`i i za sopstvene gra|ane – ka`u u GO LDP. - Pod hitno zahtevamo na~elnika policije, osobu sa imenom i prezimenom koja je odgovorna za bezbednost gra|ana, i da se javno saop{ti koji je ta~no razlog zbog kojeg grad tri godine nema na~elnika policije. Tako|e tra`imo i mogu}nost izvornih sredstava za finansirawe lokalne policijske uprave, nultu toleranciju za navija~ko kriminalne i desni~arke grupe izjavila je menaxerka GO LDP LidijaPiro{ki. A. L.

ImolaFodor, studentkiwa: - Ne razmi{qam o tome da li sam bezbedna kada izlazim iz ku}e, jer se preko dana ose}am sigurno. O obra~unu na Novom nasequ nisam ~ula. Uve~e vi{e pazim i kada iza|em u grad uvek idem ku}i taksijem.

MilovanDragi{i}, penzioner: -U sigurnom gradu moram se ose}ati bezbedno. ^itao sam u novinama za pucwavu, a za to je najvi{e policija kriva. Trebalo bi poo{triti mere kontrole huligana, da ne mogu nositi i potezati oru`je kako im se prohte.

ZoranKne`evi}, direktor: - Ose}am se bezbedno, jer je No vi Sad pri li~ no si gu ran grad. Sin mi ide u sedmi razred osnovne {kole i jedino brinem da li wemu mo`e ne{to da se desi. No} nosi odre|enu dozu rizika i mo`ete da o~ekujete sva{ta da se desi. Mislim da je na{ grad u odnosu na druge bezbedan.

Jelena Drobac, ekonomski tehni~ar: -Ne ose}am se nebezbedno, pa ni ne razmi{qam o sigurnosti kada iza|em na ulicu. Bezbednije se ose}am dawu, a {to se ti~e no}i mislim da je vikend malo rizi~niji, jer su tada mla|e generacije pod dejstvom alkohola i sva{ta im mo`e pasti na pamet. N. R. Foto:S. [u{wevi}

Vlast tra`i da se na|u krivci Gradska vlast najo{trije osu|uje pona{awe neodgovornih pojedinaca koji ugro`avaju `ivote `ivotiwa i qudi bacaju}i otrov po gradu i insistira na hitnoj istrazi kako bi pojedinci koji direktno dovode u opasnost `ivote svih qudi i `ivotiwa bili prona|eni i ka`weni. Iz grada poru~uju da }e Komunalna policija i daqe postupati po svim prijavama i o uo~enim delima obave{tavati nadle`ne organe. Komunalna policija je do sada primila oko 20 prijava o trovawu pasa i postojawu tragova otrova, kao i le{evima uginulih pasa na vi{e mesta u gradu, od ~ega je pet bilo osnovanih. Q. Na.

Otpis kamate i mirovawe poreskog duga Svi po re ski ob ve zni ci ko ji su is ko ri sti li pra vo na uslov ni ot pis ka ma te i mi ro va wa du ga po osno vu iz vor nih jav nih pri ho da, oba ve zno tre ba da iz mi re ja nu ar sku akon ta ci ju na kna de za ko ri {}e we gra |e vin skog ze mqi {ta i to do 10. fe bru a ra, sa op {te no je iz ka bi ne ta gra do na ~al ni ka. Ta ko |e, tre ba da pla te i

po rez na imo vi nu, fi zi~ ka i prav na li ca, po rez na za mqi {te i ko mu nal nu tak su za is ti ca we fir me na po slov nom pro sto ru do 15. fe bru a ra. U su prot nom }e po re ski ob ve zni ci iz gu bi ti pra vo na mi ro va we du ga i ot pis ka ma te. B. M.

VESTI Iskqu~ewa struje

Predavawe u Muzeju Vojvodine

Novi Sad: od 9 do 13 sati Dimitrija Milosavqevi}a i Koste Milo{evi}a, od8do13sati povremeno u pojedinim ulicama na Salajki i Podbari. Petrovaradin:od8do13sati Pavla Risti}a u vikend nasequ Puckaro{.

Ciklus predavawa “Istorija za po~etnike” nastavi}e se danas u 19 ~asova u Muzeju Vojvodine, Dunavska 35. Prvo predavawe “Istorija arhitekture” posve}eno je vizantijskoj arhitekturi. Govori}e asistentkiwa sa Fakulteta tehni~kih nauka MirjanaSladi}. A. Va.

Gra|ani upu}uju `albe i predloge Komisija za predstavke i predloge odr`a}e otvorenu sednicu danas u 13 sati u maloj sali Skup{tine grada, Ulica @arka Zrewanina 2. Gra|ani mogu da do|u i iznesu probleme sa kojima se suo~avaju u svom kraju, a Komisija }e im proslediti odgovore kada ih dobije od gradskih preduze}a i institucija. A. J.

Trenuci videa u KCNS Projekcija video radova „Trenuci videa” bi}e odr`ana sutra u 20 ~asova u Likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada, Katoli~ka porta 5. Ovi radovi bili su prikazani na 25. me|unarodnom video festivalu u Marseju. G. ^.

^udesni Japan u Karlova~koj gimnaziji Kwi ga fo to gra fi ja „^u de sni Ja pan” Boj an a Kov a~ i} a bi }e pred sta vqena sutra od 18.30 sati u sve~anoj sali Karlova~ke gimnazije. Autor je kao zamenik direktora Republi~ke agencije za energetsku efikasnost bo ra vio u Ja pa nu u~estvuju}i u programu Japanske agencije za me|unarodnu saradwu i dokumentovao fotoaparatom prizore obi~nih qudi, svakodnevnog `ivota i arhitekture. Z. Ml.


10

vOJvOdinA

sreda6.februar2013.

ЗАХТЕВГРАДОНАЧЕЛНИКАСУБОТИЦЕ

dnevnik

КРЕДИТОМНЕМАЧКЕБАНКЕKFW

Касарнудатиграду Градићесефабрикаводе безнадокнаде

СУБОТИЦА: Градоначелник Суботице Модест Дулић у имеГрадаупутиоје захтевМинистарствуодбранеиДирекцији заимовинуРепубликеСрбиједа комплекс “Прве касарне” уступи градуСуботици,безнадокнаде,с обзиром на то да је, својевремено, ову касарну град подигао на свом земљишту и о сопственом трошку. -ИакоРепубликаСрбијатражи вишеодпетмилионаевразакомплекс “Прве касарне”, провером података у Историјском архиву града Суботице, пронађени су документи који недвосмислено доказујудајеградСуботицафинансирао изградњу касарне на сопственом земљишту, те стога градоначелник Суботице сматрадајеРепубликадужнадагра-

ду Суботици преда земљиште и објекте, без накнаде. Комплекс касарне “Коста Нађ”, односно “Првекасарне”,наповршиниод око девет хект ара, с бројним објектима, представљао би идеалну локацију за смештај нових високошколских институција, нових факултета и истраживачких станица, компатибилних с другимразвојнимпотенцијалима града. Суботица заслужује универзитетски центар, а право на факултетско образовање доступносвимајеобавезакојусмозадали себи како бисмо обезбедили развојСуботицеукојојћемлади стручњацииматишансузакреи- рање сопствене и заједничке боље будућности - сматра Модест Дулић. С.Иршевић

ЛОКАЛНИАКЦИОНИПЛАНОЏАЧКЕОПШТИНЕ

Заунапређење запослености 15милионадинара ОЏАЦИ: Недавнојеопштински Савет за запошљавање утврдио предлог Локалног акционог плана за унапређење запосленостинатериторијиопштинеОџаци иупутиопредседнициопштинена усвајање. За спровођење планом усвојених активности, општинским буџетом за 2013-ту годину опредељеноје15милионадинара, одчегајезаподстицањезапошљавања младих предвиђено 2,5 милиона динара, за јавне радове шест милиона, за ново запошљавањемилиондинара,засамозапошљавањедвамилиона,застручну праксутакођедвамилиона,заобуку на захтев послодаваца милион динараизазаједничкасредствана нивоу Западнобачког округа је опредељено500хиљададинара. Будући да се на евиденцији Националнеслужбезазапошљавање у оџачкој општини налази преко 4500 незапослених, предвиђен новац ће у сваком случају битиодвеликепомоћизасмањењенезапослености.

По речима председнице општине Оџаци Изабеле Шерић, доношењем Локалног акционог плана запошљавања, оџачка општин а је исп ун ил а јед ан од услова за одобравање суфинансирања програма или мера активне политике запошљавања. Захтев за учешће у финансирањупрограмаимераактивнеполитике запошљавања у овој години, биће поднет Министарствуе кон ом иј е и рег ио н алн ог развоја, Националној служби за запошљавање и Покрајинском секретаријатузапривреду,запошљавање и равноправност полова. Реализацијом мера и програма из Локалн ог акц ио н ог плана, локална самоуправа ће утицатинарастзапошљавањаи одрживо повећање запосланости,каоизаочувањераднихместа, повећање понуде и тражње радне снаге и такође улагања у људски потенцијал, путем додатнихобукаиобразовања. С.Милер

КИКИНДА: Председник Општине Кикинда Саво Добранић и директорЈавногкомуналногпредузећа „6. октобар” Милан Караћ потписали су Протокол о сарадњи са Немачком развојном банком KFW и Министарством за регио- налниразвојилокалнусамоуправу. Овај потез омогућио је добијање кредитазаопштинуКикиндазарешавањепроблемасапијаћомводом. -Кикиндајеједнаодосамлокалнихсамоуправачијепројектесуподржали Немачка развојна банка и Министарствозарегионалниразвој илокалнесамоуправе-рекаојеДобранић.-Речјеоизградњифабрикеводе,апроценауМинистарству једабисмо,већполовиномгодине, могли да потпишемо уговор о финансирању на шест милиона евра. Следи израда студије изводљивости коју ће, такође, финансирати KFWбанка,јерјенеопходнодасе

видидалипостојидобротехнолошкорешењезадобијањеисправне воде.Акоовобудепозитивнорешено, расписује се међународни тендеритадаћемодефинитивнознати коликоћетаинвестицијадакошта. Кредитједеомеђудржавногспоразума Немачке и Србије, с трогодишњим грејс периодом и роком отплатеод15година.МиланКараћ је подсетио да ово предузеће, као носилацпосла,већнеколикогодина преговара са KFW банком и да су се усагласили да је најбоље решењеуправоизградњафабрикеводе.ЗахваљујућиучешћуМинистарства, враћаће се 70 одсто кредита, односно4,2милионаевра.Каматна стопанијефиксна,умоментупотписивањаспоразумабилаје2,4одстогодишње,али,какојерекаоКараћ,сигурнода,иуколикосебуде мењала, неће имати комерцијалну вредност.

СУНОВРАТЈЕДНЕОДНАЈМОЋНИЈИХВОЈВОЂАНСКИХКЛАНИЦА

ЗрењанинбезБЕК-а, фабрикабездворишта ЗРЕЊАНИН: Катастрофална приватизација уништила је зрењанинску Индустрију мес а БЕК пред очима бивших радника,алиидржавекојаједозволиладаједаноднајпознатијихвојвођанских прехрамбених комбинатапотпунонестанесапривредне сцене. И таман када се помислилодагоренеможебити,Зрењаниномјеодјекнулавестдаова 57годинастарафабрикавишене располаженисвојимдвориштем. А то је постало јасно када је на огради БЕК-а осванула табла са обавештењем да нови власник продајеилимењаплацповршине преко7,5хектара,којисеналази у фабричком кругу. По сазнањима“Дневника”,овоземљиштегазде БЕК-а уступиле су фирми “Давидовићкомпани”изБогатића, а њен власник Горан Давидовић је и огласио продају плаца. Сточарском трговцу из Ма-

њом мером, пријављујући власнике индустрије меса Специјалномтужилаштвузаорганизовани криминал. Тада су газде БЕК-априхватиледанамиредуг. - Уступили су ми право коришћењана7,5хектараплацакоји саисточнестране“опкољује”по-

Власништвоподвеломтајне Власништво над БЕК-ом никада није било транспарентно до краја. Бизнисмени Боривоје и Владан Бештић, односно фирма “Пробеком”,довођенисуувезусанекадазрењанинском,асада чукаричкоминдустријоммеса.БивширадницииакционариБЕКаоптуживалисуБоривојаБештића,противкогаје,умеђувремену, започетисудскипоступакзбогсумњедасеогрешиоокривични законик,дастојиизапропастиовефабрике.Бештићје,међутим, тврдиодани“Пробеком”,нитионлично,немајубилокаквевезе саупропаштенимБЕК-ом.

Одличанодзив добровољних давалацакрви ЖАБАЉ: У организацији ЦрвеногкрстаЖабљаистичузадовољство што је прва овогодишња акција давања крви била успешна.Одазвалосеипрегледано је 93Жабаљаца,акрвједало 86 добровољних давалаца, јер је њих седморо било прехлађено. ПоречимасекретараЦрвеногкр-

ста Жабаљ Драгице Стојшић, обичнојеодзивдобровољнихдавалаца нешто слабији почетком године,алиовајбројод93давалаца говори да ће и ове године Жабаљбитиусамомврхупохуманости. Најављена је следећа акцијакојаћесеспровестиуЧуругу25.фебруара. З. С.

ОпштинаћепомоћиЈавномкомуналномпредузећууотплатикредита, а у најбољем случају, фабрика водеуКикиндимоглабидабудезавршена за три до четири године. Истовременобисе,новцемизбуџетаопштинеипокрајинскогФондаза капиталнаулагања,свакегодинереконструисалопетдошесткилометараводоводауграду,пабидопочетка рада фабрике било обновљено укупно 80 одсто мреже. До сада је замењено око 25 одсто водоводних цевиуКикинди. Пројектом није предвиђена и изградња мини фабрика воде, као ни обнављањемрежауселимаопштине. Потписани споразум биће ових дана преведен и постављен на општинскисајт,какобиграђанимабиледоступнесвеинформацијеоусловимаподкојимаседобијановац,реченојеуОпштини. А.Ђуран

чвегаздеБЕК-ауступањемплаца хтеле су да намире дуг из 2009. годин е од приближно 650.000евра. Давидовић је у изјави зрењанинским новинарима појаснио да је након пар година убеђивања и судског прегањања, а пошто је, како каже, финансијски упропашћен, посегао за послед-

гонеБЕК-а.Нисамимаокуднего да огласим продају плаца и од добијених пара измирим своје обавезепремабанкамакодкојих самсезадужиодабихисплатио сточаречијесамсвињеиговеда 2009.испоручиоБЕК-у,азакоје упркос свему што сам предузео, паре нисам могао да добијем – рекаојеДавидовићновинарима.

Он сматра да онај коме уступи правокоришћењанадплацемуфабричкомкругунећеиматипроблемадаспроведесвесвојеградитељскезамисли. -Непадаминапаметдасеобило кога огрешим као што су се о мене и моје добављаче огрешили власници БЕК-а – напоменуо је Давидовић. Стечајни поступак у БЕК-у отворенјеупролећепрошлегодине. То је учињено решењем ПривредногсудауЗрењанину,поаутоматизму,сходноодредбамаЗакона о стечају. Овакво судско решење уследилојеодмахпоштојеНародна банка Србије објавила списак 5.688правнихлица,међукојимаје ипосрнулафабрикамеса,акојасу годину дана у блокади, односно којасуупоменутомпериоду“обу- ставиласваплаћања”.Премаподацима НБС, рачун БЕК-а тренутно јеублокадиодблизу80милиона динара. Собзиромнатодасуумеђувремену седиште и службена адреса некада моћне кланице формално пресељениуопштинуЧукарица,и поступакстечајајеизПривредног судауЗрењанинупремештенубеоградскисуд. Ж.Балабан

ВРШЧАНИМУКУМУЧЕСАПСИМАЛУТАЛИЦАМА

Уједикоштали шестмилиона динара

ВРШАЦ: Већ годинама у Вршцу број пасалуталица,како је донет закон о њиховој заштити,у порасту је и велики је проблем локалне власти. Мада је 2013. године основан азил за њихов смештај,општину веома много коштају уједи луталица. Пријаве грађана су све бројније,асамоу току прошле године општина је платила шест милиона динара на име одштете грађана. - Током ове године чиповаћемо псе,па нећемо долазити у ситуацију да плаћамо и за псе које власници пуштају на улицу.Видећемо шта је крајње решење –каже члан Општинског већа Славко Ћирин.Истиче да се скоро на свакој седници Већа нађе бар један захтев за одштету због напада паса луталица. -Петиција коју су потписали многи суграђани обавезује нас да морамо да решимо проблем и псе уклонимо с улице-каже Ћирин.

Иупобеладаначопорипасаопседајуимоторнавозила

Није желео да коментарише писање локалних медија да грађани покушавају и преваром да добију одштету.Односнодасупојединици

помоћу искуване лобање паса су сами себи наносили повреде или чак првоцирали псе на улици да их нападну. Р.Јовановић

Домузастаре 650.000 динара АПАТИН:Домузастареи пенз ио н ер е Пок рај инс ки секрет аријат за здравство, социјалнуполитикуудемографију даоје650000динаразакуповинунајновијихапарат азаласерскуиелект ро-терапију.Реч је о апаратима који су брзи и лак и за кор иш ћењ е и кој и, упркос својој малој величини, нуде све предности “великих апарат а”.Апаратисупокретни и могу се користити у собама и истовремено на више пацијенат а. -Обезбеђена средства су веома значајна за установу, која збрињава185старијихособаи чије здравствено стање захтеваразличитетерапије,уциљу очувања прео сталих способнос ти и поб ољш ањ а здравственогстања-реклаједиректор иц а устан ов е Слађ ан а Живков. Ј.П.

Изложба слика Иштвана Жакиа БЕЧЕЈ: Академски сликар из Бачке Тополе Иштван Жаки представиће се од данас до 20. фебруара Бечејцима у галерији „Круг“,подкровомГрадскогпозориштаБечеј.Свечаноотварање самосталне изложбе заказано је за18сати. Иштван Жаки је скоро четири деценијечланУЛУВикрозсвој стваралачки опус прошао је низ фаза,одапстрактногсликарства, преко пејсажа и фигуративних композиција до актуелних мотиваземљеипраисторијскихматеријала.Излагаојенаоко40самосталнихипреко100колективних изложби.Једанјеодоснивачаликовне колоније „9+1“ у Старој Моравици,асадаводиУметничку колонију и галерију у Бачкој Тополи. В.Ј.

Документарац имјузикл ЗРЕЊАНИН: У организацији Друштва Словенаца “Планика” данасће,у18часова,умалој сали Културног центра Зрењанина,битиприказандокументарнифилмопознатомсловеначком кошаркашу и тренеру Иву Данеу.Увеликојсалиће,затим, у 20 сати, бити одигран мјузикл “Кочоперитисизвеснедамеупубертету”, у извођењу ученика средње Музичке школе “Исидор Бајић” из Новог Сада. Како би публици приближила и објасниласвојепроблеме,Аида–главни лик овог мјузикла, одлучује да режирапредставу.Крозразличите сцене, она гледаоце песмом, причомиигромводикрозсвакодневицуједнетипичнетинејџерке.Улазјебесплатан. Ж.Б.

Акција давањакрви ТЕМЕРИН:Друга овогодишњаакцијадобровољногдавања крвиодржаћесесутра,од8до11 часовауновимпросторијамаЦрвеног крста Темерин, у Улици новосадској 322 (зграда поред Домакултуре). Акцију организују Завод за трансфузију крви Нови Сад и ЦрвеникрстТемерина. М. Мл.


dru[tvo

dnevnik UDRUGIMRAZREDIMASREDWIH[KOLA USRBIJI

„Evropskidnevnik” pred|acima S namerom da poboq{a informisanost gra|ana Srbije o Evropskoj uniji i integracionom procesu, kao i o wegovim posledicama na svakodnevni `ivot gra|ana, Evropska unija je finansirala, a wena delegacija u Srbiji, uz podr{ku Ministarstva prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja i Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije, proizvela i distribuirala ~etvrto izdawe „Evropskog dnevnika“ na srpskom jeziku, koje je na po~etku ovog polugodi{ta podeqeno svim u~enicima drugog razreda sredwih {kola u na{oj republici. Taj dnevnik, u svim zemqama i na svim jezicima zemaqa ~lanica Unije, koristi se od 1995. godine, a od pro{le godine u tim zemqama u~enicima je dostupan samo u

elektronskoj formi, dok je Srbija jedina zemqa van Evropske unije u kojoj se on koristi. Ciq te publikacije, koja se koristi kao nastavno sredstvo, je da sredwo{kolcima i wihovim nastavnicima pru`i informacije o vi{e tema na jednostavan i lako razumqiv na~in i tako im pomogne da se pripreme za `ivot i uloge radnika, potro{a~a i gra|ana u dru{tvu koje se mewa. – Dnevnik predstavqa kombinaciju kalendarskih strana na kojima u~enici mogu da bele`e svoje doma}e zadatke i aktivnosti i uredni~ki prire|enih strana, koje sadr`e informacije o razli~itim pitawima gra|anstva Evropske unije – ka`e DubravkaSavi}, odgovorna za projekat „Evropski dnevnik“ u Delegaciji Evropske unije. – Uredni~ki prire|ene strane ne sadr`e propagandne

EU i o promenama koje se o~ekuju tokom procesa pristupawa, „Moja prava, moji izbori“, koje odgovara na pitawa {ta mladi qudi treba da znaju o za{titi potro{a~a, upotrebi interneta i mobilnih telefona. Poglavqe „Moje prirodno okru`ewe“ osvetqava o~uvawe `ivotne sredine kao globalni problem i situaciju u Srbiji, te na~ine na koje pojedinci mogu pomo}i da se umawi zaga|ewe. Tekstovi o zdravqu pojedinca, zloupotrebi hemijskih supstanci i seksualno prenosivim bolestima, ali i oni o falsifikovanoj robi u poglavqu su pod nazivom „Moje zdravqe, moja bezbednost“, dok su tekstovi o va`nim dru{tvenim pitawima, kao {to su qudska i gra|anska prava, pravo glasa i borba protiv svih oblika diskriminacije u poglavqu koje nosi naziv „Dru{tvo u kojem `ivim“, u kojem su i tekstovi o milenijumskim razvojnim ciqevima, kulturnoj raznolikosti i sportu u Srbiji. – ^etvrto izdawe je kompilacija tekstova prethodnih izdawa Dnevnika na srpskom i na engleskom jeziku – ka`e Dubravka Savi}. – Sadr`i 100 strana uredni~ki prire|enog teksta koji je napisan specijalno za srpsko izdawe, ili preveden i lokalizovan s EU verzije. Poglavqe koje se bavi odnosom izme|u EU i Srbije je gotovo u potpunosti sa~inila Kancelarija Vlade Srbije za evropske integracije, a ostala poglavqa su pripremile razli~ite generalne direkcije Evropske komisije, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, dok je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja Republike Srbije dalo stru~nu podr{ku i mi{qewe o tom uxbeniku Uz 80.000 primeraka Dnevnika, od{tampano je i 3.200 „Priru~nika za nastavnike“, korisnog pedago{kog sredstva s predlozima ak-

NagradnoputovaweuBrisel U sklopu ovog projekta, u~enici i nastavnici su pozvani da do 28. februara prijave svoju {kolu za posetu Informacionom centru Evropske unije u Beogradu i zajedno organizuju dan posve}en Evropi i Evropskoj uniji u svojoj {koli. Toga dana bi}e izvu~ena imena troje u~enika drugog razreda i jednog profesora, potencijalnih dobitnika nagradnog putovawa u Brisel. Kona~an spisak 15 u~enika i pet profesora koji }e u septembru oti}i na petodnevno putovawe na kojem }e posetiti najva`nije institucije Evropske unije, Evropsku komisiju, Evropski parlament, Evropski savet kao i turisti~ke znamenitosti Brisela i Bri`a, zna}e se posle kona~nog `reba u kojem }e biti izvu~ena imena pet {kola ~iji }e u~enici i nastavnici i}i na tu ekskurziju. tekstove, i to je jedan od razloga za{to u~enici i nastavnici cene taj dnevnik. Tekstovi su jasni i jednostavni, sadr`e ~iwenice, neutralni su, a {to je najva`nije, postavqaju u~enicima pitawa za razmi{qawe i diskusiju. Glavna poglavqa u srpskom izdawu „Evropskog dnevnika“ su „Srbija i Evropska unija“, u kojem je dat sa`et i razumqiv pregled strukture i na~ina funkcionisawa EU s osnovnim informacijama o zemqama ~lanicama, odnosima izme|u Srbije i EU, najva`nijim koracima za pristupawe, politi~kim i ekonomskim interesima Srbije, „Evropa i ja“, gde su date prakti~ne informacije o putovawu, obrazovawu, radu i preduzetni{tvu u Srbiji i

tivnosti, ve`bi i kvizova koji se odnose na sadr`aj Dnevnika i ciq im je da pomognu u~enicima da prodube i pro{ire svoje razumevawe prezentovanih problema i pitawa, a nastavnici ih mogu koristiti da bi u~enicima dodatno razjasnili i naglasili poruke sadr`ane u wemu. U tim ve`bama teme su Evropska unija, weno pro{irewe, proces evrointegracija Srbije, obrazovni programi EU, bezbednost na internetu, prava potro{a~a, zdravqe, za{tita `ivotne sredine, gra|anstvo i odgovornost pojedinca, nasiqe... Priru~nik sadr`i i upitnik za nastavnike, ~iji je ciq da se dobiju povratne informacije. D.Deve~erski

Prezentacijastipendija VladeFrancuske U zbornici Fakulteta tehni~kih nauka Univerziteta u Novom Sadu danas u 11 sati odr`a}e se prezentacija stipendija Vlade Francuske. Naime, u `eqi da unapredi saradwu Francuske i Srbije i da podstakne mobilnost studenata, Vlada Francuske svake godine dodequje stipendije srpskim studentima koji `ele da nastave {kolovawe u Francuskoj na masteru i doktoratu. Ta stipendija pokriva tro{kove {kolarine, `ivota u Francuskoj kao i socijalnog osigurawa. Stipendija se dodequje za sve oblasti. Krajwi rok za podno{ewe kandidature za dobijawe stipendije Vlade Francuske je 8. mart ove godine. Q.M.

sreda6.februar2013.

11

MIKRO^IPLE^ISAMOBOGATE

Superpilulabrojisr~ane otkucaje Ako ve} ne mo`emo ceo `ivot da budemo zdravi, onda bar da le~ewe bude bezbolno – takva re~enica se ~esto mo`e ~uti, {to ne ~udi, jer uz sav napredak medicine jo{ uvek je veliki broj dijagnosti~kih i terapijskih procedura veoma bolan i mukotrpan za pacijenta. Strah od bolesti i le~ewa kod nekih qudi je toliko jak da radije ne idu kod lekara, a ima i onih koji odustaju od le~ewa ~im ~uju za skalpel. Hroni~ne bolesnike mu~i ~iwenica da }e ceo `ivot biti vezani za uzimawe lekova ili za neki od aparata bez kojih ne bi mogli `iveti. Za sve wih iz laboratorija poznatih farmaceutskih kompanija i tehnolo{kih instituta sti`u ohrabruju}e vesti. Naime, na tr`i{tu pojedinih evropskih zemaqa uskoro bi trebalo da se na|e nova inteligentna pilula koja }e pacijentu u svakom trenutku mo}i da signalizira da je vreme za uzimawe terapiju. Utvr|eno je da veliki broj bolesnika neredovno pije lekove, da ih doziraju na svoju ruku ili ih ~ak i ne uzimaju, {to pogor{ava zdravstveno stawe pacijenta, stvara dodatne komplikacije bolesti i time znatno poskupquje le~ewe. Mali jestivi mikro~ip, na kojem se intenzivno radi, u~itava sve va`ne podatke leka preko monitora koji je zaka~en za ruku ili rame pacijenta. Smatra se da }e na taj na~in pacijenti boqe pratiti doktorova uputstva, s obzirom na to da polovina pacijenata ne uzima lekove kako treba.

Superpilula, kako su je ve} nazvali, mo`e da snima kada je lek uzet i u kojoj koli~ini, dok u isto vreme meri pacijentove sr~ane otkucaje i temperaturu tela. Pilu-

Masa~usetsu osmi{qen je i mikro~ip koji se ugra|uje pod ko`u. On je unapred programiran da direktno u krvotok isporu~uje dnevne doze leka. Kao prednosti se

la obave{tava pacijenta kada treba da uzme slede}u dozu, ali i snima ako nije dovoqno spavao ili

navode automatizacija procesa uzimawa leka i odbacivawe injekcija. Tako se za nekoliko godi-

Po{toseradionovojtehnologijikojatekkuca navratamedicine,svakako}ecenatakvog mikro~ipabitiprevisokazanave}ibrojzemaqa, me|ukojimajeiSrbija ve`bao. Ona mo`e informacije iz tela pacijenta preneti na kompjuter, a ukoliko je on povezan s lekarovim kompjuterom, mogu}e je da se konsultacije i saveti lekara obavqaju i na daqinu. Uporedo s razvojem superpilule, na Tehnolo{kom institutu u

na lako mo`e desiti da, kada vam lekar napi{e recept, u apoteci ne dobijete bo~icu s tabletama ve} mikro~ip koji se ugra|uje pod ko`u. Prva klini~ka ispitivawa, zapo~eta u Danskoj pro{le godine, obavqena su na grupi pacijentkiwa obolelih od osteopo-

roze. Dala su pozitivne rezultate. ^ip je `enama implantiran pod lokalnom anestezijom, zahvatom koji u lekarskoj ordinaciji traje 30 minuta. Nosile su ga po ~etiri meseca. ^ip sadr`i si}u{ne rezervoare za lekove veli~ine vrha ~iode, zaptivene tankim slojem titanijuma i platine. Kada se mala koli~ina elektri~ne energije primeni na te poklopce, oni se tope i pu{taju medikament u krvotok. – O ugra|enim medicinskim ~ipovima mnogo se govori posledwih godina i sigurno da je u wima budu}nost terapije – ka`e dr RadovanPa{i}. – Prednosti potko`nog ~ipa za pacijente s hroni~nim oboqewima koja zahtevaju svakodnevno ubrizgavawe leka su velike jer automatizuje proces. To bi zna~ilo da, na primer, dijabeti~ari vi{e ne}e morati sebi da ubrizgavaju injekcije insulina, {to bi bilo naro~ito pogodno za decu dijabeti~are. Me|utim, po{to se radi o novoj tehnologiji koja tek kuca na vrata medicine, svakako da }e cena takvog mikro~ipa biti previsoka za nave}i broj zemaqa, me|u kojima je i Srbija. S izdvajawem za zdravstvo oko 250 evra po stanovniku jedva da uspevamo da obezbedimo le~ewe i klasi~nim lekovima. Ali, o~ekujem da }e tokom vremena takav ~ip mo}i da se napravi i od mawe skupih materijala pa }e tada biti pristupa~niji pacijentima {irom sveta. J.Barbuzan

ZREWANIN]EBITIDOMA]INSEMINARA„INKLUZIJAZASVE”

Uvidusposobnosti intelektualnoometenih Zrewanin }e u subotu i nedequ biti doma}in seminara pod nazivom “Inkluzija za sve” koji, u ciqu promocije jednakosti osoba s intelektualnom ometeno{}u, organizuju Ameri~ka agencija za me|unarodni razvoj (USAID) i Specijalna olimpijada. Ceremonija otvarawa bi}e uprili~ena u Kristalnoj dvorani. Zrewanin je osma od 12 op{tina u Srbiji koje }e u~estvovati u seminarima, a koji ukqu~uju teoretski i prakti~ni deo. Jednoipogodi{wi projekat “Inkluzija za sve” obuhvati}e 240 predstavnika lokal-

nih vlasti, {kola i mladih aktivista, kao i lica s intelektualnom ometeno{}u i wihove porodice. Dvodnevni seminar, koji }e trajati do nedeqe po podne, osmi{qen je da gra|anima Zrewanina omogu}i uvid u sposobnosti lica s intelektualnom ometeno{}u, posebno mladih, kao i uvid u strategije za podr{ku wihove inkluzije u dru{tvo. Projekat “Inkluzija za sve” promovi{e demokratske principe, rodnu jednakost i aktivno u~e{}e u dru{tvu, {to }e doprineti unapre|ewu prava tih lica, navode or-

ganizatori seminara i autori projekta. Nakon svakog seminara bi}e oformqena dva deseto~lana tima Specijalne olimpijade u svakoj od 12 op{tina u Srbiji. Timovi }e biti sa~iweni od mladih s intelektualnom ometeno{}u i bez we. ^lanovi timova takmi~i}e se kao jednaki na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Ina~e, Specijalna olimpijada je me|unarodna organizacija koja podsti~e i anga`uje qude s mentalnim pote{ko}ama i {irom sveta promovi{e wihovo prihvatawe,

razumevawe i po{tovawe. Specijalna olimpijada Srbije postoji od 2002. godine i kontinuirano radi na pove}awu broja sportista, klubova, trenera i takmi~ewa, kao i uvo|ewu novih sportova. Osim toga, organizuje vi{e od 20 lokalnih takmi~ewa godi{we u raznim sportovima (ko{arka, fudbal, atletika, stoni tenis), u kojima u~estvuje vi{e od 1.000 sportista. Na godi{wem nivou organizuje se najve}i sportski doga|aj, Nacionalne igre, na kojima se u~esnici takmi~e u pomenutim sportskim disciplinama. @.Balaban

MNOGOPOSLAZACRVENIKRSTSRBIJE

Tawirtoplehrane zasveugro`ene Na dana{wi dan pre 137 godina u Beogradu osnovan je Crveni krst Srbije na inicijativu dr Vladana \or|evi}a. Danas je u realizaciju programa Crvenog krsta Srbije, koji zbog ekonomske i socijalne bede u kojoj je dr`ava ve} godinama ima posebno mesto u zbriwavawu i pomo}i socijalno ugro`enih i radu narodnih kuhiwa, ukqu~eno oko 60.000 volontera, od kojih 60 odsto ~ine mladi. Odnos volontera i profesionalnog osobqa u Crvenom krstu Srbije je iznad me|unarodnog standarda gde na jednog zaposlenog dolazi 20 volonotera. Ovde na jednog zaposlenog ima 75 volontera. U organizacijama CKS-a pro{le godine bilo je 284.936 ~lanova, od kojih 199.065 mladih. U ovoj godini CKS ~eka mnogo posla jer je broj onih kojima je pomo} neophodna iz dana u dan sve ve}i. Osim redovnih aktivnosti u nastojawu da narodne kuhiwe rade bez zastoja i da socijalno ugro`eni imaju siguran barem jedan to-

na borbi protiv tuberkoloze, i to kroz edukaciju ugro`enih populacija: Roma, korisnika narodnih kuhiwa, seksualnih radnika... Radi}e se na razvijawu aktivnosti u prvoj pomo}i i wenom omasovqewu, obuci iz prve pomo}i za kandidate za voza~e.

nih samouprava, tokom ove godine CKS pro{iri}e program narodnih kuhiwa na 34.660 korisnika u 75 gradova i op{tina. Me|u korisnicima narodnih kuhiwa u Srbiji tre}inu ~ine deca do 18 godina. Osim toga, CKS }e porodi~nim paketima hrane i higijenskih ar-

Borbaprotivtrgovinequdima U ovoj godini jedan od prioriteta CKS-a u gradovima i op{tinama bi}e {irewe znawa u prevenciji u borbi protiv trgovine qudima. Tim oblicima edukacije CKS, sprovode}i program u 85 svojih organizacija, stvara mre`u obu~enih volontera, naj~e{}e mladih, koji su osposobqeni da u svojim sredinama daqe {ire znawe o opasnostima koje ta pojava nosi, ~ime se smawuje rizik od trgovine qudima i podi`e svest zajednice u celini. Danas mre`u aktivnih volontera ~ini 40 sertifikovanih trenera u programu prevencije trgovine qudima, vi{e od 500 edukatora koji su zajedno u prethodnim godinama, prenose}i informaciju o postojawu problema, uspeli da za{tite vi{e od sto hiqada potencijalno rawivih pojedinaca. pli obrok dnevno, CKS }e biti ana`ovan na zdravstveno-vaspitnoj i preventivnoj delatnosti, odnosno u borbi protiv bolesti zavisnosti kao i podizawu svesti kod gra|ana Srbije o va`nosti usvajawa i primene zdravih stilova `ivota i zdravih navika. Posebna aktivnost bi}e posve}e-

Poseban akcenat i ove godine bi}e dat obezbe|ivawu i pru`awu humanitarne pomo}i stanovni{tvu u stawu socijalne potrebe, izbeglim i interno raseqenim licima, kao i drugim kategorijama stanovni{tva. Uz pomo} Ministarstva za rad, zapo{qavawe i socijalnu politiku i lokal-

tikala pomo}i 41.500 socijalno najugro`enijih porodica u 105 najsiroma{nijih op{tina u Srbiji. CKS }e i ovog leta obezbediti oporavak dece korisnika narodnih kuhiwa i |aka pe{aka u svom odmarali{tu “Krista \or|evi}” u Bao{i}u. Q.Male{evi}


12

crna hronika

sreda6.februar2013.

NESVAKIDA[WILOPOVLUKULOVA^KOM DRU[TVUUAPATINU

Divqa sviwa ukradena iz zamrziva~a Iz zamrziva~a, koji se nalazi u prostorijama Lova~kog dru{tva „Fazan“ u Apatinu, ukradeno je smrznuto meso divqe sviwe, a kra|u su preksino}, primetili ~lanovi dru{tva koji se ponedeqkom redovno okupqaju u svojim prostorijama. Slu~aj je odmah prijavqen policiji, a lopov (ili vi{e wih) je jo{ uvek nepoznat. Da bi do{li do zamrziva~a, lopovi su morali da obiju vrata prostorije. Po re~ima lovaca, to nije bilo te{ko uraditi jer nisu ni o~ekivali provalu, a i, sem wih, retko ko je znao da je meso divqe sviwe u zamrziva~u, te se nadaju da }e lopov uskoro biti otkriven. J.P.

OTKRIVENONAPRELAZUHORGO[

U autobusu 45 kila marihuane Carinici su na grani~nom prelazu Horgo{ otkrili vi{e od 45 kilograma marihuane u autobusu koji je saobra}ao na relaciji Aran|elovac–Beograd–Be~, saop{tila je ju~e Uprava carina Ministarstva finansija i privrede Srbije. Droga je prona|ena na izlazu iz zemqe, kada su prilikom detaqne kontrole autobusa ubskih registarskih oznaka, prime}ena dva kofera za koje se niko od putnika nije prijavio kao

vlasnik. Carinici su potom ustanovili da su koferi puni karakteristi~ne zelene materije nalik na marihuanu. U saradwi s Grani~nom policijom utvr|uju se svi detaqi slu~aja, nakon ~ega }e on biti predat policiji u daqu nadle`nost. Droga i autobus marke ‘’skanija’’ }e biti oduzeti do okon~awa ~itavog postupka, navedeno je u saop{tewu. (Tanjug)

dnevnik

POLICIJAUBE^EJUPODNELAPREKR[AJNEPRIJAVEPROTIV[ESTMLADI]A

Dve tu~e uzburkale javnost Policija u Be~eju podnela je zahtev za pokretawe prekr{ajnog postupka protiv {estorice me{tana, od kojih su trojica maloletna, zbog osnovane sumwe da su po~inili prekr{aj iz ~lana 6 Zakona o javnom redu i miru, saop{tila je ju~e Policijska uprava u Novom Sadu. Kako se navodi u saop{tewu, u nedequ, posle pono}i, na Trgu oslobo|ewa, \. ]. (1995) i trojica maloletnika posva|ali su se s V. V. (1993) i R. J. (1988), a zatim su se i potukli, razmewuju}i udarce rukama i nogama. O tom incidentu policiju je obavestio be~ejski Dom zdravqa, gde su V. V. i jednom maloletniku konstatovane lake telesne povrede. Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala sve u~esnike u tu~i i protiv wih podnela prekr{ajne prijave, dodaje se u saop{tewu. Svako nasiqe je problem, tu~a s izrazitom namerom, bez vidqivog povoda i nacionalno obojena pogotovo, pa je razumqivo {to su Be~ejci uznemirani de{avawima u no}i izme|u subote i nedeqe u samom centru grada. Dve tu~e na razli~itim mestima i u razli~ito vreme u kojima su `rtve bili mladi}i suprotne nacionalnosti s razlogom podjednako uznemirava i upozorava Srbe i Ma|are. – Jedan od mladi}a je lak{e povre|en i posle pregleda je pu{ten ku}i, a drugi je upu}en u Klini~ki centar Vojvodine u Novi Sad, gde }e se utvrditi te`ina povrede glave, ruku i tela – saznali smo od direktora Doma zdravqa „Be~ej„ dr Sini{e [ija~i}a.

OstacikrvinamestugdejenapadnutN.V.imodricenawegovomlicu

Iz nezvani~nih izvora saznali smo da se \. ] na srpskom jeziku obratio dvojici mladi}a ma|arske nacionalnosti re~ima: „P..., jeste li vi Ma|ari?“ i kada je dobio potvrdan odgovor, udaqio se. Me|utim, ubrzo je do{ao s jo{ trojicom maloletnika i u tu~i su stradala dvojica mladi}a ma|arske nacionalnosti. Druga tu~a se desila oko tri sata iza pono}i ispred ulaza u zgradu na Glavnoj ulici 32. Mladi},

TEMA „DNEVNIKA”

srpske nacionalnosti, N. V., koji je u decembru postao punoletan, dopratio je devojku koja stanuje u nasequ Sedam sekretara SKOJ-a, samo stotinak metara pre wegove zgrade, i dok je i{ao prema svojoj zgradi, dvojica mladi}a su mu dobacivali wemu nerazumqivim jezikom, {to ga navodi na to da su u pitawu bili mladi}i ma|arske nacionalnosti. Da bi izbegao gu`vu, ubrzao je hod, ali su ga oni sustigli ispred samog ulaza u

zgradu i po~eli besomu~no da udaraju. – Bratu su razbili glavu i rana je ubrzo u{ivena u be~ejskom Domu zdravqa, ima veliki podliv ispod levog oka i ugruvan je po telu. Kako je imao mu~ninu i povra}ao, upu}en je u Klini~ki centar Vojvodine, odakle se vratio ku}i na le~ewe – rekla nam je wegova starija sestra Marija E., s kojom `ivi u istom stanu. V.Jankov

NAKONSMAWEWAGRANICENOV^ANOGIZNOSAZASITNEKRA\E

Na sud i za ukradenu robu vrednu 5.000 dinara NAZGRADISLOVA^KOGKULTURNOGCENTRA UNOVOMSADU

Otkinuta tabla

Tokom proteklog vikenda nepoznati po~inioci razbili su tablu Slova~kog kulturnog centra „[afarik” u Novom Sadu. Nacionalni savet slova~ke nacionalne mawine o{tro osu|uje ovaj ~in i poziva nadle`ne organe da ovo vandalsko delo istra`e, prona|u po~inioca, odnosno po~inioce i spre~e sli~-

ne napade usmerene na kr{ewe prava pripadnika nacionalnih mawina. - Policija intenzivno traga za nepoznatim po~iniocima koji su pokidali tablu sa nazivom Slova~kog kulturnog centra “[afarik“ u Novom Sadu - izjavila je portparol Policijske uprave Mileva Tomi}. E.D.

POLICIJAUNOVOMPAZARUZADR@ALA@ITEQA SREMSKEMITROVICE

Osumwi~en za {verc 1.236 boksova cigareta Rade}i na suzbijawu i spre~avawu krijum~arewa akcizne robe, slu`benici Policijske uprave u Novom Pazaru odredili su meru zadr`avawa do 48 ~asova G. K. (42) iz Sremske Mitrovice, zbog postojawa osnova sumwe da je izvr{io krivi~na dela nedozvoqena trgovina. Tako|e, kako je saop{tila policijska uprava u Novom Pazaru, G. K. je zadr`an i zbog ometawa ovla{}enog slu`benog lica u obavqawu poslova bezbednosti ili odr`avawa javnog reda i falsifikovawe isprave. U saop{tewu se navodi da prekju~e oko 11.30 ~asova G. K. u mestu Vu~ini}e nije hteo da zaustavi vozilo i stane na znak policijskog slu`benika, ve} je produ-

`io u pravcu Duge Poqane, gde ga je policija sustigla i zaustavila. Prilikom pregleda vozila policija je prona{la 1.236 boksova cigareta marke „marble” bez potrebne prate}e dokumentacije, instaliranu radio stanicu i utvrdila da su na vozilu registarske oznake koje su otu|ene na podru~ju Beograda. Vrednost oduzete robe je oko 1.500.000 dinara. Istoga dana, oko 12 ~asova, policija je u jednoj gara`i na teritoriji op{tine Tutin prona{la 30 paketa u kojima je bilo 1.500 boksova cigareta marke „marble”, bez potrebne dokumentacije, ukupne vrednosti oko 1.700.000 dinara, navedeno je u saop{tewu. (Tanjug)

Krajem pro{le godine kroz izmene Krivi~nog zakonika uvedena je ni`a granica nov~anog iznosa za sitne kra|e koja je s 15.000 smawena na 5.000 dinara. Pre izmena Krivi~nog zakonika lopovi u Srbiji su znali da ako ukradu robu vrednu do 15.000 dinara, ne moraju na sud. U tom slu~aju je o{te}enima ostajalo da sami podnesu privatnu tu`bu protiv sitnih lopova, od ~ega su oni naj~e{}e odustajali pa je tako sitna kra|a ostala, zapravo, neka`wena. Sada, kada je granica smawena na 5.000 dinara, mnogo je vi{e sitnih lopova koji }e biti goweni po slu`benoj du`nosti, odnosno protiv kojih }e biti pokrenut postupak. Procewuje se, me|utim, da je jo{ uvek dosta onih koji }e se i daqe izvla~iti zbog toga {to se “kraduckawe” isplati. U pravnom definisawu sitna kra|a, koja je, bez obzira na to {to se visina vrednosti ukradenih stvari uzima razli~ito, u svim zemqama se defini{e kao lak{e krivi~no delo. Tako se sitna kra|a u Austriji smatra za krivi~no delo koje u~inilac u~ini zbog siroma{tva, nepromi{qenosti ili radi zadovoqewa `eqe. Sitnom kra|om se ne}e smatrati ukoliko je u~inilac u~inio provalu ili je upotrebio silu da zadr`i ukradenu stvar. Za to krivi~no delo u Austriji u~inilac }e se kazniti zatovorom do mesec dana ili alternativno nov~anom kaznom koja iznosi do 60 dnevnih rata. Zakon koristi termin da je ukradena roba “male vrednosti” koja se u sudskoj praksi naj~e{}e kre}e oko 100 evra. Po gr~kom Krivi~nom zakoniku, lice koje u~ini krivi~no delo kra|e male vrednosti bi}e ka`weno nov~anom kaznom ili zatvorom do {est meseci. Ukoliko je u~inilac ukrao stvar iskqu~ivo da bi je odmah upotrebio, mo`e biti oslobo|en kazne za to delo. Takva vrsta kra|e se smatra kao prekr{aj i mo`e se goniti jedino putem privatne tu`be, odnosno

ukoliko `rtva u roku od tri meseca od dana saznawa za krivi~no delo i u~inioca podnese krivi~nu prijavu. Ti prekr{aji se mogu goniti jedino ako je formalna krivi~na prijava podneta od o{te}enog lica u roku od tri meseca od dana saznawa za krivi~no delo i u~inioca. Krivi~no delo sitne kra|e u Italiji postoji ako je u~inilac

vrednost a radi obezbe|ivawa hitne potrebe. U oba slu~aja sitna kra|a se smatra krivi~nim delom i za wu je predvi|ena kazna zatvora od {est meseci do tri godine i nov~ana kazna od 154 do 516 evra. Sitna kra|a se goni po privatnoj tu`bi. Ma|arski pravni sistem razlikuje dve vrste ka`wivih dela: krivi~na dela i prekr{aje, u zavisno-

Iskustvaukom{iluku U Crnoj Gori se sitnom kra|om smatra svaka kra|a stvari ~ija je vrednost ispod 150 evra. Sve iznad toga je krivi~no delo kra|e. U Hrvatskoj nije jasno odre|en imovinski cenzus po kojem se odre|uje sitna kra|a, ali se za svaku kra|u odre|uje nov~ana kazna, bez obzira na to o kojoj vrednosti imovine je re~. U Sloveniji, ako u~inilac sitne kra|e prisvoju ukradenu stvar, bi}e ka`wen nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do godinu dana. Delo sitne kra|e se smatra krivi~nim delom, a da li }e se goniti po slu`benoj ili privatnoj tu`bi zavisi od visine prisvojene koristi. Ako vrednost ne prelazi 500 evra, smatra se malom vredno{}u. Krivi~ni zakonik Republike Srpske ne priznaje krivi~no delo sitne kra|e, ali se navodi da ukoliko vrednost ukradene stvari ne prelazi iznos od 200 KM, po~inilac dobija bla`u kaznu, koja mo`e biti nov~ana. Sud ga mo`e osloboditi ako vrati ukradenu stvar ili nadoknadi {tetu koju je napravio. ukrao stvar s ciqem da je privremeno koristi i nakon toga vrati i ukoliko je krivi~no delo po~iweno prema stvarima koje imaju malu

sti od te`ine po~iwenog dela. Kra|a mo`e biti kvalifikovana kao lak{i i te`i oblik, ali se u svakom slu~aju smatra prekr{a-

jem. Imovinski cenzus od kojeg se kra|a ka`wava kao prekr{aj – kra|a male vrednosti – je do 50.000 foriniti, odnosno oko 180 evra, dok je za ve}i prekr{aj granica mawa od 200.000 forinti, odnosno oko 700 evra. Norve{ki Op{ti krivi~ni zakonik ne reguli{e krivi~no delo sitne kra|e, ali u slu~aju da u~inilac po~ini krivi~no delo kra|e kojim se wegova krivica minimalizuje zbog malog iznosa ukradene stvari i ako je to delo u~inio pod odre|enim olak{avaju}im okolnostima, smatra}e se da postoji delo sitne kra|e. To zna~i da je, da bi se kra|a kvalifikovala kao sitna, potrebno da se ispune dva uslova: da iznos ukradene stvari bude mali, odnosno minoran, i da okolnosti pod kojima je u~iweno delo budu olak{avaju}e. U praksi policije mali iznos je do 275 evra. U Velikoj Britaniji ne postoji posebna pravna definicija sitne kra|e. Sitna kra|a je krivi~no delo u okviru op{tinih krivi~nih dela kra|e bez obzira na vrednost ukradene imovine ili nanete {tete. U Finskoj, pak, postoji sitna kra|a, a prilikom procene da li je ona takva ili ne uzima se u obzir vrednost imovine i druge okolnostima pod kojim je delo u~iweno. Poku{aj je ka`wiv, a sitna kra|a se smatra krivi~nim delom. U [vedskoj krivi~no delo sitne kra|e reuglisano je Krivi~nim zakonikom. Ukoliko je u~inilac ukrao stvar male vrednosti, predvi|ena je nov~ana kazna ili kazna zatvora do {est meseci. U sudskoj praksi sitnom kra|om se obi~no smatra ako vrednost ukradenih stvari ne prelazi iznos od 1.000 kruna. U [paniji ako je vrednost ukradene stvari ispod 400 evra izri~e se kazna zatvora od {est do 18 meseci, a ako je ve}a, kazna se pove}ava. Gowewe se uvek preduzima po slu`benoj du`nosti. Q.Male{evi}


crna hronika

dnevnik

^etrnaestogodi{wak uhva}enukra|i

OPTU@NIPREDLOGZBOGINCIDENTAUZREWANINU

Policajcu pogrdnere~i

Zrewaninsko Osnovno javno tu`ila{tvo podnelo je optu`ni predlog protiv M.B.(47) iz Zrewanina zbog sumwe da je po~inio krivi~no delo ometawa ovla{}enog slu`benog lica u obavqawu poslova bezbednosti ili odr`avawa javnog reda i mira. Wemu se stavqa na teret da je 7. maja pro{le godine, oko 00.50

~asova, u Zrewaninu, pod dejstvom alkohola, parkirao automobil u centralnoj gradskoj ulici, a kada mu je pri{ao policajac S.S. s namerom da ga legitimi{e, okrivqeni je odbio da mu preda li~nu kartu. Potom ga je uvredio, nazivaju}i ga pogrdim re~ima, a zatim i pretio, dr`e}i stisnutu pesnicu. @.B.

AKCIJAPOLICIJEUBEOGRADU

Zapleweno 440gramakokaina Beogradska policija li{ila je slobode dve osobe i tom prilikom zaplenila 440 grama kokaina s priborom za pakovawe i oko 11.350 evra, ukupne vrednosti 4,3 miliona dinara. Kako se precizira u saop{tewu Ministarstva unutra{wih poslova, zapleweno je i 22.200 dinara, kao i elektronska vagica za precizno merewe s tragovima te kokaina i pribor za pakovawe te opojne droge. Slobode su, kako se dodaje, li{eni S.M. (33) iz Beograda i G. S. (28) iz Kragujevca, zbog postojawa osnova sumwe da su izvr{ili krivi~no delo neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet opojnih droga. Policija je G. S. li{ila slobode nepo-

sredno nakon {to je od S. M. kupio 22 grama kokaina po 70 evra gram, a primopredaja je obavqena prekju~e po podne kod „Kombank arene„. Potom je, kako se dodaje, ubrzo slobode li{en i S. M. u blizini iznajmqenog stana gde je krio drogu. Policija je u tom stanu prona{la 395 grama kokaina, 16 grama dekstroze, elektronsku vagicu za precizno merewe s tragovima kokaina s priborom za pakovawe te opojne droge. U drugom stanu, gde je S. M. neprijavqeno `iveo, kako se isti~e u saop{tewu, prona|ena su 23 grama kokaina, kao i 10.500 evra, a kod S. M. jo{ 800 evra i vi{e od 20.000 dinara. (Tanjug)

USUBOTICI

Prijavezbogdroge Suboti~ka policija odredila je meru zadr`avawa do 48 sati M.H.S. (1980) iz Subotice, zbog postojawa osnova sumwe da je izvr{io krivi~no delo neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet opojnih droga. Policija je operativnim radom do{la do saznawa da M. H. S. u du`em periodu nabavqa drogu od, za sada, nepoznatog lica iz Novog Sada. Pri povratku iz Novog Sada policija je zaustavila vozilo kojim je upravqao T. [. (1976) iz Subotice. Na osnovu naredbe Vi{eg suda u Subotici, kriminalisti~ka policija je pretresla automobil i tom prilikom od M. H. S. oduzela 8,83 gram spida i 5,4 grama heroina. Pripadnici Policijske uprave u Subotici podneli su protiv M. H. S. krivi~nu prijavu Vi-

{em javnom tu`ila{tvu u Subotici. U odvojenoj akciji, pripadnici Policijske uprave u Subotici li{ili su slobode i S. V. (1986) iz Subotice, zbog postojawa osnova sumwe da je po~inio krivi~no delo neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet opojnih droga. Obavqaju}i redovne aktivnosti na suzbijawu narkomanije, policija je u no}i izme|u subote i nedeqe kontrolisala S. V. u ugostiteqskom objektu u centru grada i kod wega prona{la ~etiri paketi}a „spida„, dok je pregledom vozila koje koristi osumwi~eni prona|eno jo{ tri paketi}a „spida„, ukupne te`ine 11,48 grama. Policija je protiv S. V. podnela krivi~nu prijavu Vi{em javnom tu`ila{tvu u Subotici. S.I.

EPILOGPRO[LOGODI[WENEZGODE ULIVNICI„KIKINDA”

Kobnoobarawe viqu{karom

Policija u Kikindi podnela je krivi~nu prijavu protiv DragoslavaB. (1971) iz Mokrina zbog osnova sumwe da je po~inio te{ko krivi~no delo protiv op{te sigurnosti, na {tetu Bogdana Baji}a iz Mokrina. Iz PU Kikinda je saop{teno da je osumwi~eni 18. oktobra 2012. godine u preduze}u AI DOO Livnica „Kikinda”, prilikom upravqawa viqu{karom, oborio o{te}enog Baji}a koji je od zadobijenih povreda preminuo. Na podno{ewe krivi~ne prijave ~ekalo se zbog zavr{etka ve{ta~ewa. M.Mr.

13

NAJPOZNATIJIOSU\ENIKNASMRTUSRBIJIODPETKANASLOBODI

MALOLETNIKDOLIJAOUPETROVARADINU

Policija u Petrovaradinu je prekju~e, neposredno posle poku{aja te{ke kra|e, uhvatila osumwi~enog ~etrnaestogodi{waka, saop{tila je ju~e Policijska uprava u Novom Sadu. U saop{tewu se predo~ava da je on jednoj sugra|anki pri{ao s le|a, poku{ao da joj strgne zlatan lan~i} s vrata, ali po{to u tome nije uspeo, pobegao je, a policija ga je ubrzo prona{la. Protiv osumwi~enog je podneta krivi~na prijava zbog osnovane sumwe da je poku{ao da izvr{i krivi~no delo te{ke kra|e, ali i za jo{ jedno krivi~no delo te{ke kra|e jer se osnovano sumwa da je u subotu, na autobuskom stajali{tu u Petrovaradinu jednoj `eni strgao lanac s vrata. M.B.

sreda6.februar2013.

Vu~koManojlovi} pomilovanposle 27godinazatvora Vu~koManojlovi} iz Ni{a pu{ten je na slobodu posle 27 godina provedenih u zatvoru po{to je predsednik Srbije TomislavNikoli} doneo odluku o wegovom pomilovawu kojom je oslobo|en daqeg izdr`avawa kazne. Manojlovi} je u petak, 1. februara, pu{ten iz ni{kog zatvora po{to ga je pomilovao predsednik Srbije, re~eno je Tanjugu u Upravi Ministarstva pravde i dr`avne uprave za izvr{ewe krivi~nih sankcija. Wegov branilac TawaMin~i} Markovi} rekla je Tanjugu da je zadovoqna odlukom predsednika. - Odluka predsednika Nikoli}a je opravdana i u skladu sa zakonom. Na ovaj na~in je ispravqana nepravda, jer se raniji predsednik nije ni osvrnuo na molbu. Nije ~ak ni negativno odgovorio navela je ona. Vu~ko Manojlovi} (69) iz Dobrih Voda kod Bojnika podneo je u drugoj polovini pro{le godine molbu za pomilovawe predsedniku Srbije Tomislavu Nikoli}u, istovetnu onoj kojom se pre gotovo pet godina obratio i prethodnom {efu dr`ave BorisuTadi}u, ali on o woj nije odlu~io. Manojlovi} je u zatvoru od ve~eri izme|u 28. i 29. decembra 1984, a osu|en je po optu`bama za vi{e krivi~nih dela, od kojih je najte`e ubistvo zamenika okru`nog javnog tu`ioca u Leskovcu Dragomira Krsti}a. Okru`ni sud u Ni{u 1985. godine je Manojlovi}a osudio na 20 godina zatvora, maksimalnu vremen-

sku kaznu koja je u to vreme postojala u doma}em zakonodavstvu. Potom je Vrhovni sud Srbije preina~io u tada postoje}u smrtnu kaznu, koja nije izvr{ena do dana wenog brisawa iz zakona. Nakon {to je u Srbiji 9. marta. 2002. godine ukinuta smrtna kazna, da bi prevazi{ao navedenu pravnu situaciju, 5. avgusta 2002. godine tada{wi predsednik Srbije pomilovao Foto:„Politika” je Manojlovi}a ta- Vu~koManojlovi} ko {to mu je umesto smrtne kazne nojlovi}u se mnogo izve{tavalo dao bla`u – zatvorsku u trajawu u medijima, ~ak je objavqena i 40 godina, a koja je posle ukida- kwiga. wa smrtne uvedena u zakonodavJavno dostupni podaci o sudstvo Srbije. skom procesu kazuju da se dramaU molbi za pomilovawe ukazati~an slu~aj davne 1984. godine no je na lo{e zdravqe osu|enog desio posle Manojlovi}evog iz-

Manojlovi}je~etiriipogodineproveoulancima, avi{eod18godinausamici Vu~ka Manojlovi}a, dobro vladawe na izdr`avawu kazne, kao i na me|unarodne konvencije o qudskim pravima. O slu~aju Vu~ka Manojlovi}a je zabele`eno, pored ostalog, da je tokom pro{log veka osu|enik li~no nekoliko puta pisao molbe tra`e}i izvr{ewe smrtne kazne. Tokom proteklih decenija o Ma-

laska iz zatvora nakon izdr`ane petogodi{we kazne, odmerene presudom po optu`bama za silovawe, koje je on u odbrani kategori~ki negirao. Pravosna`nom presudom Manojlovi} je osu|en po optu`bama da je usmrtio tu`ioca Krsti}a ma~etom koju je te ve~eri nosio, a kad je stao „fi}om“ ispred le-

skova~kog SUP-a, da je zapalio svoje vozilo, u kojem su bile eksplozivne naprave i kanta benzina. Navedeno je da je Manojlovi}, poku{avaju}i da pobegne, isko~io iz „fi}e„ u policijski auto, zbog ~ega su policajci po~eli na wega da pucaju. U policijskoj pucwavi ispred zgrade SUP-a, Manojlovi}a je pogodilo devet metaka. U odbrani pred sudom, Manojlovi} je negirao paqewe „fi}e„ i ubistvo tu`ioca. Tvrdio je da je kriti~ne decembarske ve~eri, kad je zakucao na vrata sudijama, „poku{ao da do|e do obnove procesa za krivi~no delo silovawa, da se obelodani istina da on to nije po~inio i da je nevin“, a da mu je druga opcija bila da izvr{i samoubistvo. Advokat Branislav Tapu{kovi}, koji je branio Manojlovi}a, izjavio je da je „u nalazima o ve{ta~ewu konstatovano da je ispred policijske stanice na Manojlovi}a pucano iz {est slu`benih pi{toqa i tri automata“. – Nijedan policajac od tih koji su pucali nikad nije ispitan. Uni{ten je film sa snimcima Krsti}evog izgorelog tela s obdukcionog zapisnika jer bi se na wima videlo ima li tragova kur{uma pa se taj nalaz nije nikako mogao proveriti – izjavio je Tapu{kovi} jesenas za Dnevnik“. Manojlovi} je ~etiri i po godine je proveo je u lancima, a vi{e od 18 godina proveo je u samici. Manojlovi} je tra`io ranije da se smrtna kazna izvr{i. E.D.

PO^IWEPROCESBIZNISMENURODOQUBURADULOVI]UZBOGKRIJUM^AREWAKOKAINA IZARGENTINEUEVROPU

Su|eweMi{iAmerici 21.februara Pred Specijalnim sudom u Beogradu ve} 21. februara moglo bi po~eti su|ewe u odsustvu biznismenu Rodoqubu Radulovi}u po optu`nici koja ga sumwi~i da je „u aprilu 2009. wegovim brodom ’Verti’, prilikom transportovawa soje od Agentine ka [paniji, po nalogu Darka[ari}a, do voda Gibraltarskog moreuza, u komorama za benzin i vodu prokrijum~arena 1,8 tona kokaina, koji su na pu~ini preuzeli drugi pripadni-

ci [ari}eve grupe i ribarskim brodom prebacili u Evropu“. Kako „Dnevnik“ saznaje, Tu`ila{tvo je predlo`ilo da nova optu`nica bude pripojena osnovnom predmetu u nastavku su|ewa 21. februara, a kojim su ve} objediwene ~etiri optu`nice koje Darka [ari}a terete u vezi s krijuma~arewem kokaina iz Ju`ne Amerike u Evropu u toku 2008. i 2009. godine. Novom optu`nicom, koju je Tu`ila{tvo za organizovani krimi-

Dvojicaho}edapriznajukrivicu Po saznawima na{eg lista, dvojica od nekolicine okrivqenih kojima se sudi u postupku pokrenutom pre tri godine, a obuhva}eni su i novom optu`nicom, kako navode izvori, „vode razgovore o sporazumu o priznavawu krivi~nog dela, u vezi s optu`nim radwama koje su im stavqene na teret“. O~ekuje se da bi ta dvojica okrivqenih mogla zakqu~iti sporazume s Tu`ila{tvom do nastavka su|ewa i to, po trenutnom stawu, jedan okrivqeni na kaznu od devet godina zatvora, a drugi na deset godina. U toku pro{le godine, tokom su|ewa u slu~aju [ari}, sporazume o priznawu krivi~nog dela su zakqu~ila {estorica okrivqenih.

Specijalnisud

nal podiglo 26. oktobra 2012, obuhva}eno je ukupno 13 okrivqenih. Biznismen Rodoqub Radulovi}, poznat po nadimku Mi{aAmerika, po javno dostupnim informacijama, posle tri decenija provedene u Americi i {irom sveta, 2002. godine se vratio u Srbiju. Mediji, koji su se podrobnije bavili wegovim poslovnim putem, navode da se potrudio da ga prati glas poslovnog ~oveka koji je vi{e od ~etiri decenije {irom planete, takore}i od jednog do drugog pola, imao firme i ozbiqne unosne poslove. Radulovi} je, ka`u, po dolasku u Srbiju 2002. godine, uspeo da o sebi nametne reputaciju bogata{a koji je ostvario ameri~ki san, spremnog za poslovawe i ov- RodoqubRadulovi} de. Tako Centar za istra`iva~ko novinarstvo u jednom od dulovi} od kraja osamdesetih gosvojih izve{taja pomiwe da je Ra- dina pro{log veka do 2006. imao firmu u Crnoj Gori, te da je napravio hotel i kazino u Kotoru. Qudi s kojima je Radulovi} posle povratka ostvario prijateqske relacije, kako pi{e CINS, bili su ube|eni u to da je on novac zaradio uglavnom na uvozu banana u Srbiju, a u tom poslu je uspostavio veze s jednom ekvadorskom firmom, jednim od najve}ih proizvo|a~a banana i ananasa na svetu. Javno dostupne informacije iz vi{e izvora tako|e ukazuju na to da je Radulovi} pred povratak u Srbiju u Americi bio okupiran sudskim sporovima u vezi s poslovawem nekoliko svojih firmi u toj zemqi te da mu je to proizvelo velike finansijske obaveze. Istovremno, brojni podaci ukazuju i na to da je posedovao i izuzetno vrednu imovinu. J. J.


14

SPORT

sreda6.februar2013.

dnevnik

KINEZIOBO@AVAJU\OKOVI]A

SPRIPREMAVOJVODINEUANTALIJI

Za deset godina otac Novak \okovi} je svetska ikona, jedan je od omiqenih sportistauKini,gdejeodgovarao na razna pitawa fanova putemtamopopularnedru{tveneQQmre`e.Najboqiteniser sveta je po~etkom januara otvorioisvojnalognakineskojdru{tvenoj mre`i Weibo. U nepunihmesecdanaNovakimablizu 200 hiqada fanova.Izdvajamo najzanimqivijapitawa. Da li si ikada razmi{qao o obarawuFedererovogrekordaod 17osvojenihGrenslemtitula? - Nisam razmi{qao o tom rekordu,alidefinitivno`elimda osvojimjo{mnogoGSturnira. Vladalo je veliko interesovawe za finalni me~ koji si igrao protiv Mareja, da li misli{ da bi duel tebe i Mareja mogao da zameni duel Federera iNadala? -Mo`da,alinemoradagazameni, rivalitet mene i Marija jesasvimdruga~ijeodrivalitetaRoxeraiRafe.Na{ime~evi su jo{ jedno interesantno rivalstvonaturu. Zah vaq uj u} i teb i, nau ~ io sam mnogo o tenisu i `ivotu, pravisiuzor.Dalimo`e{da mi ka`e{ kako prevazilazi{ pote{ko}e i savladava{ izazoveu`ivotuikarijeri?

-Hvala!Tojezaistainspirativno ~uti. Nije lako kada

se na|ete u te{koj situaciji, uveksetrudimdabudempozi-

tivaniverujemdamogusveda prevazi|em. Na`alost, ne postojireceptzato. Nole,kojiGStijeprioritet ovegodine? - Rolan Garos definitivno! Ali,nebihimaoni{taprotiv daosvojimsvatri. Kakoseopu{ta{kadasiumoran?Kakosemotivi{e{? -Opu{tamseudru{tvudevojke i prijateqa. [etamo u prirodi,~itamo,kuvamo.Veomami jeva`nodasamokru`enqudima koji me vole, uz wih povratim energiju kada sam umoran ili neraspolo`en. Zdravo, Nole. @elim ti da osvoji{ Gren slem u Melburnu. Kakovidi{sebekroz10godina? -Hvala!Kroz10godina?Hmm, vidimsebeuulozioca. Da li ti dizajnira{ Uniqlo majicekojenosi{ilibira{od ve}postoje}ih? -Radimozajedno,onimipredlo`enekolikoopcija,jaimka`emkojamisenajvi{edopadai onda rade na tome. Zaista fantasti~norade!Dalitisesvi|a opremaukojojigram? Dragi Nole! Da li ume{ da pliva{? Koji ti je omiqeni stil: prsno, kraul, leptir ili le|no? - Nau~io sam da plivam jo{ kaomaliiplivamsvestilove.

LIGA[AMPIONA:VOJVODINAUBARSELONI

Bez bele zastave Vaterpolisti Vojvodine u devetom kolu C grupe Lige {ampiona gostuju u Barseloni. Barseloneta je najja~i tim u ovoj grupi,ubedqivovodinatabelisa 15bodovaive}jeobezbedilaplasmanuosminufinala.Zarazliku

tivSinteza(6:6).Novosa|anine}emo}ida„sevade”uovomduelu, jer je Barseloneta apsolutni favorit.Uprvomme~u,uNovomSadu,[pancisuslavilisa9:4. -Igramosaekipomkojajenajvi{epokazalauna{ojgrupiipo kvalitetuzaslu`ujemestouzavr-

Foto: F. Baki}

{nici Lige {ampiona. Dobro su pliva~ki spremni, imaju pokretqivuzonskuodbranu,apredvodi ihodli~niFelipePerone.Bar-

utakmica va`na zarad sticawa iskustva i zarad {to boqe pripremezaono{tonas~eka,me~sa Crvenom zvezdom u prvenstvu i

PARTIZANDOMA]INBERLINCIMA

Na Bawici nema rasprodaje VatrepolistiPartizana}eve~erasod18~asova,udevetomkoluDgrupeLige{ampiona,do~ekatiekipunema~kog[pandaua.Uprvojutakmici Partizan je pobedio u Berlinu sa 13:10. Posle osamodigranihkolacrno-beliimaju13bodovai nalazesenadrugommestunatabeli. -Mladismoi`eqnidokazivawai{toboqih rezultata, kako u Ligi {ampiona tako i u doma}emprvenstvu.Igramokodku}eikogoddo|ena Bawicu ne}e mu biti lako - rekao je prvotimac Du{anMandi}.

Pomo}nitrenercrno-belihUro{Stevanovi} poru~iojedajeme~saNemcimava`an,jerpobeda obezbe|ujedrugomestoiostavqaihutrcizaprvo. -Ostalasujo{dvakoladokraja,bitannamje rezultatzbogkrajwegplasmana.Dobropoznajemo [pandau,radiseo~vrstojidisciplinovanojekipi,kojanamomenteigragrubo.Ali,svezavisiod nas.Vidisedanamformaideuzlaznomputawom inadamoseda}emonastavtiitajtrend-rekaoje Stevanovi}. G.M.

POLUFINALEKUPAEVROPE

Radni~ki za finale

VaterpolistiRadni~kogigrajuve~erasod18.30~asovarevan{me~polufinalaKupaEvropeuDebrecinuprotivistoimeneekipe.Kragujev~anisuusvombazenuslavilisa9:6ibranetrigolaprednostiurevan{u. -IdemonapobeduinaosvajaweKupaEvrope.Dosadasmopobedilisverivale,Debrecinjeja~izasjajnog \or|etia,{tonemewana{enamere-rekaojeprvotimacVojislav^upi}. GolmanDebrecina,na{reprezentativacBranislav Mitrovi}blaguprednostdajeKragujev~anima. -Radni~kijeja~itimodnas,{tojepokazaoiuprvomme~u.O~ekujenasveomate{kautakmicaijabih biozadovoqanbilokakvompobedom-rekaojeMitrovi}. Udrugompolufinaluigrajudveitalijanskeekipe, FlorencijaiSavona.Uprvomme~uFlorencijajeslaG.M. vilaugostimasa8:6.

(Od na{eg specijalnog izve{ta~a) ANTALIJA: Ju~eujutro fudbaleri Vojvodineimalisutestirawau teretani hotela „Rojal vings“,proveravalosekolikojei {taura|enoodpo~etkapriprema, odnosno koliko su eksplozivne snageigra~iakumulirali.Igra~i

Momci su uveli praksu da na kraju svakog treninga svaki od wih popije po pola litre ~okoladnogmleka,azanabavkujezadu`en {ef delegacije \er| Balaton.Kaoisvadrugazadu`ewa,Balaton je i ovo prihvatio veoma ozbiqno.

Danas sa Polonijom Fudbaleri Vojvodine danas igraju drugu trening utakmicu u Turskoj.Prvime~biojeimpresivan,savladanajesuruskaekipaKrilasovjetovsa4:0.Dana{wirivalbi}ePolonijaizVar{ave,poznatipoqskiekstraliga{.Uovojekipiigrajudvojica fudbaleraizStbije,levibek\or|e^otraivezniigra~DimitrijeIwac.TrenerNeboj{aVigwevi}ne}emo}idara~unana reprezentativcaBranislavaTrajkovi}a,kaonina~lanovemladeselekcijeMarkaPoletanovi}aiBojanaNasti}a. Po~etakutakmiceizme|uVojvodineiPolonijezakazanjeza 14~asovapovremenuuSrbiji. subilipodeqeniudvegrupe,atestirawima su rukovodili kondicioni trener Sr|an Zirojevi} i wegov asistent Ivan Milevi}. Mladistru~wacinisukrilizadovoqstvo nakon dobijenih rezultata, a sli~no testirawe obavi}e i nakrajupriprema. Posle testirawa igra~i su se preselili u Fudbalski centar „Ismail Gek~ek“, gde su odradili jakkondicionitrening.Ponovosu Zirojevi}iMilevi}bilikoman-

VremeuAntalijijeveomalepo, ju~ejebilopreko20stepeni,ana nebunijebiloniobla~ka.Tosigurnopogodujeigra~ima,kojimogudaodradesve{tojeplanirano zatajdanina~inenovikorakka formikoju`eledastvoredopo~etka prole}ne polusezone. Na igri se radi tokom popodnevnog treninga,takojebiloiju~e,kada dirigentskupalicuuradupreuzima {ef struke Neboj{a Vigwevi}. Primetno je da trener insi-

Dana{wiprogram

seloneta je ekipa sastavqena od sedam, osam reprezentativaca, centarjeHrvataJosipaVrli}a,a odli~ne partije pru`a i na{ Marko Petkovi}. To je jedini tim koji nas je pliva~ki nadi- grao, {to je bilo na{e oru`je protivja~ihtimova.Zanasjeova

Sr|anVuksanovi}

od wih, Vojvodina jo{ uvek nije obezbedilaplasmanudrugufazu, prilikujepropustiliupro{lom kolukadajeispustilipobedupro-

A|uru zadu`en za atmosferu

Zvezda favorit Vaterpolisti Crvene zvezde u 9. kolu B grupeLige{ampionadanasgostujuu[vajcarskoj. Izabranici Dejana Savi}a apsolutni su favoriti u duelu sa Krojclingenom,kojisuusvombazenusavladalisaubedqivih26:7.PobedomuovojutakmiciZvezda}eosiguratidrugomestougrupi,izadubrova~kogJugapredosminufinala. -Iakosmofavoritiuovomduelu,kojise mo`e okarakterisati kao malo ja~i trening, ipak }emo mu pri}i maksimalno ozbiqno.Raspletuna{ojgrupive}jeizvestan,anamapobedadonosiosiguranudrugu poziciju - rekao je prvotimac crveno - belihViktorRa{ovi}. Utakmicaizme|uKrojclingenaiCrvene zvezdeigraseve~erasuVinterturuod20.30 ~asova. G.M.

A grupa: Eger - Spartak Volgograd (19), Vuqagmeni - Hanover (18), Ligamus - [urman (17) B grupa: Olimpijakos - Monpeqe (17.30), Krojclingen - Crvena zvezda (20.30) C grupa: Bre{a - Marsej (19.30), Barseloneta - Vojvodina (20) D grupa: Partizan - [pandau (18), Seged - Oradea (18)

duel protiv Bre{e u Ligi {ampiona-rekaojetrenerVojvodine DejanStanojevi}. Iakoimadostarovitihigra~a (bolesnihipovre|enih),Stanojevi}}euBarselonuvoditinajja~i sastav.Me|urovitimajeiSr|an Vuksanovi},alijeodlu~andapru`imaksimum. -IdemouBarselonudavidimo gde smo igra~ki posle nekoliko veomate{kihduela.Iakojedoma}infavoritmisene}emopredati unapred.Ovajsusret}emoiskoristiti kako bismo se {to boqe uigralizame~saBre{om,kojije za nas najva`niji ove sezone, jer bismo pobedom obezbedili plasman u osminu finala Lige {ampiona, {to bi bio istorijski uspeh-rekaojeVuksanovi}. Utakmicaizme|uBarselonetei Vojvodineigraseve~erasu20~asovauBarseloni. G.Malenovi} SVETSKOPRVENSTVO UAUSTRIJI

Tini Maze zlato

Slovenackaskija{icaTina Mazeosvojilajezlatnumedaqu u superveleslalomu na startu prvenstva sveta u [ladmingu. Vode}augeneralnomplasmanu Svetskogkupazabele`ilajeu ciqurezultatod1:35,39minuta.Srebrojepripalo[vajcarkiwiLariGutsa0,38sekundi zaostatka,abronzaAmerikanki Xuliji Mankuzo sa zaka{wewemod0,52sekunde. Po~etak prvenstva sveta protekaojeusencite{kogpadaAmerikankeLindziVon,kojajepreba~enahelikopteromu bolnicu.Kolikojesvetogadno izgledalo govori i podatak da sunarednedveskija{ice,tako|efavoritkiwezamedaquMarija Hertl-Ri{ iz Nema~ke i AnaFeningerizAustrijeodustaleve}poslenekolikokapija. Organizatori su odlu~ili dapo{aqudevojkenastazunekolikominutaprevremenskog rokaposlekojegjetobilozabraweno, uprkos tome {to su satima~ekaledasemaglarazi|e. Startu Svetskog prvenstva prethodila je vi{ednevna ki{auAustrijskimAlpima,gde jetrenutnatemperatura1stepenCelzijusov.

Grupamla|ihigra~aVojvodinenaju~era{wemtreningu

dantiparade,afudbalerisu,podeqeniumawegrupe,pretr~alikilometreikilometre,rade}iusput i na specifi~nim ve`bama. Ono {tojebiloposebnouo~qivojeste da su fudbaleri bez re~i ispuwavali postavqene zadatke, iako im sigurnonijebilonimalolako.Od

stira na presingu kada rivali imaju loptu, kao i na pokrivawu prostora. U prvom poluvremenu me~asRusimaVojvodinajenebrojenoputa,upravozahvaquju}ipresingu, odli~nom tr~awu i pokrivawu prostora oduzela loptu rivalu.

Abu ostaje ili odlazi Pronela se vest da je jedan kineski prvoliga{ prihvatio uslove za kupovinu napada~a Novosa|ana Abubakara Oumarua. KineskiskautpratiojeutakmicuVojvodina–Krilasovjetovi biozadovoqanonim{tojeprikazaokamerunskifudbalerkoji jetadapostigaodvagola. Abubakarnijeni{takonkretnije`eleoiliumeodaka`ena ovutemu,papreostajedautokunarednadva-tridanavidimokolikouovojpri~iimaistine. trenutno prisutnih igra~a, nije treniraojedino\or|eJoki}koji seoporavqaodlak{epovredezara|eneuduelusekipomKrilasovjetov,dokjerovitiMilanSpremoradioodvojenoodostalih. Tondobromraspolo`ewudavao jeNaemekaA|uru,kojikaodajezadu`en da zasmejeva ostale igra~e. Ju~e se kladio s Abubakarom Oumaruom koliko }e puta prvi strelac Novosa|ana da pimpluje loptu,akadajevideoda}eizgubiti, jednostavno je pritr~ao, {utnuoloptuispre~iogubitak.Ovakavwegovpotezizazvaojesmehkod ostalih,advojicatamnoputihmomakave}suzakazalinovuopkladu.

Nivo snage u mi{i}ima igra~asvejeve}iitomo`edaizazivaoptimizamkodnavija~acrveno-belih pred sve obaveze koje ekipu na prole}e o~ekuju. Fudbaleri znaju {ta se od wih o~ekujeiverujudajeosvajawepeharanacionalnogKupamogu}amisija.Naravno,otomesepitajui ostalirivali,posebnoOFKBeogradkojisetako|enalaziuAntaliji, u hotelu „Titanik“, koji }e biti suparnik Novosa|anima upolufinalu.Ali,dotihme~evaimajo{dostavremena,paseo wimagotovoinepri~a.Sadasu usresre|eninapripreme. Tekst i foto: A.Predojevi}

Remi Partizana FudbaleriPartizanaodigralisunere{eno1:1sabugarskimLiteksomnapripremamauAntaliji.Crno-belisupoveliu11.minutu pogotkom Nikole Ninkovi}a, a kona~an rezultat postavio je IsmailIsau67.minutu. PosledwukontrolnuutakmicuuAntaliji{ampionSrbijeigra danas protiv kineskog [andonga, koji trenira Radomir Anti}. EkipaPartizanase7.februaravra}auBeograd,a{estdanakasnijeodlaziuPortoro`,gde}eodraditijo{sedamdanapriprema.


SPORT

dnevnik PRIPREMNAUTAKMICAMLADIH

Orli}itestiraju Izraelce Mladu fudbalsku reprezentac ij u Srb ij e dan as (16.30) o~ekujeprijateqskautakmica sa vr{ wac im a iz Izrae l a. Ovajme~izabraniciRadovana ]ur~i}a, pored toga {to }e testirati Izraelce pred EP kojemsudoma}ini,iskoristi}e i kao dobru proveru pred kvalifikacije za Prvenstvo Evrope 2015. u ^e{koj, gde }e

]ur~i} i dodao: - Utakmica }e nam poslu`iti da se {to boq e me| us obn o upoz nam o. Naravno, ciq nam je da pobedimo, me|utim, svesni smo da }ebitite{kojersuuproseku Izraelci dve godine stariji. Imamo dobru generaciju i verujemdajekadradakaoiprethodna izbori plasman u bara`.

sreda6.februar2013.

ORLOVIPROTIVKIPRANAGENERALNOJPROBIPREDNASTAVAKKVALIFIKACIJAZASP(17)

Pobedni~kiritam zaHrvate Nacionalni fudbalski tim Srbijeipro{lezimeimaojeproveruna„rajskomostrvu”,aremibez golovasKipranimakaodajenajavionizproblemakojisuuslediliukvalifikacijama za SP. Sledi repriza, uz nadu da}eigrairerzultatauNikozijibitiboqiinajavitipozitivnetrendove. -DebitovaosamprotivKipra,alisene osvr}emprevi{enatajsusret,gledamsamo unapred. O~ekuje nas mo`da ne tako atraktivanme~uovomtrenutku,aliizuzetnova`an jer nam je ovo posledwa provera pred me~saHrvatskom,pravaprilikadase{to boqeuigramo-rekaojeFilip\uri~i}. Trkazamondijalskuvizu,izgledave}na samom startu kvalifikacija, prerasla je u nemogu}umisiju.Ipak,megdansaHravtima, koji je neizbe`na tema, polako dobija etiketukqu~nog. - Iskreno, bilo je turbulentno,uz mnogo dobrihilo{ihstvari.Dokpostojiitra~ak nade,verova}emodamo`emodaodemonaSP. Bi}e jako te{ko, utakmica protiv Hrvatske,jednaododlu~uju}ih.Moramodadamosve odsebedabismooti{lidaqe.Bitnojedado martasvidosegnemotopformu,budemouslu`bireprezentacije-smatra\uri~i}. Puno lucidnosti i kretaivnosti uneo je Du{an Tadi} u igru reprezentacije, koji u Tventeuodr`avavisoktakmi~arskiritam. -TestprotivKipratrebadaiskoristimo{toboqe,odnosnodaselektorproveri jo{nekesnageidapobedomformiramopozitivnuatmosferuprednastavakkvalifikacijaiokr{ajesaHrvatskomi[kotskom -rekaojeTadi}.

Filip\uri~i}debitovaozaSrbijuume~usKipranima

SelektorMihajlovi}opet}eprome{ati karte,asasvimjeizvesnoda}enapadpredvoditi debitant Nikola \ur|i}, dok }e u odsustvu povre|enog Bi{evca na poziciji {topera, pored Nastasi}a, {ansu dobiti jo{jedannovajlija,BranislavTrajkovi}iz Vojvodine. - Kao i nedavno protiv ^ilea, u me~u sli~nog karaktera, rezultat nije u prvom

planu.Ali,opet}emosesvojskipotruditi da zabele`imo jo{ jedan trijumf, koji bi nam podigao samopouzdawe pred naredne okr{ajeukvalifikacijamazaSP-poru~io jeselektor. Duel izme|u Kipra i Srbije igra se na stadionu„Makarios”sapo~etkomu17~asova,adirektanTVprenosjeneizvestan. Z.Rangelov

DEBITANTNIKOLA\UR\I]

DANAS

Golovimepreporu~ili BojanNasti}dobrimpartijamauVojvodiniizboriomestou reprezentaciji

setakmi~itiuGrupi9protiv sel ekc ij a Ital ij e, Belg ij e, KipraiSeverneIrske. - Izraelska reprezentacija jestarijapouzrastuodna{ih igra~a, jer }e na{ rival u predstoje}emme~uimatiproveruzau~e{}enaEPovogletagdesudoma}iniigajevelike ambicije. Wihove posledwe utakmice i rezultati ukazuju na to da se radi o ozbiqnoj ekipi i da moramo biti maksimalnospremniiozbiqni-rekaojeselektorRadovan

Nikola\ur|i}najzad}edebitovati u nacionalnom timu Srbije. Uvertira uo~i dolaska u Nikoziju bila je kao iz bajke, wegov novi klub Groj-

imaju}iuviduredosleddoga|aja na utakmici i wen zavr{etak. Na najlep{i na~in po~eo sam karijeru u Bundesligi. Nadamseda}unaosnovutogamo}i

terfirtna~iniojepodvigsavladav{i ekipu [alkea kao gost, uz \ur|i}evu asistencijuipogodak. -Jedanodnajlep{ihtrenutakamojekarijere.Sjajnautakmica, fantasti~an stadion, epilog posebno dobija na zna~aju

dagradimdaqesamopouzdawei nastavim sa takvim igrama- ka`e\ur|i}. Nekada{wi igra~ Vo`dovca sa optimizmom gleda na budu}nostuAtimuSrbije. -Nadamsedamogudabudemod koristi.Posledwihgodinuipo

U martu mladu reprezentaciju o~ekuje utakmica sa Holandijom,ajo{uveksetra`i protivnikzadrugimartovski termin. -Nadamseda}emokrozkontrolneutakmiceotklonitinekedilemeiuvidetigdesunam nedostatci.Sapunooptimizma po~iwemo va`an posao i pripremamosezapredstoje}eutakmice kvalifikacija sa nadom da }emo uspeti da uspe{no zavr{imosve{toimamouplanu -rekaoje]ur~i}. J.G.

ISTRA@IVAWEUNIVERZITETABRUNEL

Uglavijekqu~ Mesijevih~arolija TajnauspehaLionelaMesijale`iuwegovommozgu,pokazujestudija obavqena u Velikoj Britaniji. Istra`iva~i sa univerziteta Brunelutvrdilisudasuvrhunskifudbalerisposobnidaaktivirajuvi{edelovamozganegoamateri,utrenutkukadaimsepribli`avaprotivni~kiigra~.Toimomogu}avadauspe{nijereagujunaprotivnikovepoteze.Studijaotkrivaidasuiskusniigra~isposobni dapotisnupotrebuzainstinktivnimreagovawem. -Grupiod39igra~a,odpo~etnikadopoluprofesionalaca,skenerom su pra}ene mo`dane funkcije. Pokazalo se da se mo`dane struktureboqeaktivirajukodvrhunskihfudbaleraidasetorazvija tokom kvalitetnih treninga - rekao je jedan od istra`iva~a DanijelBi{op. Onjedodaoda}eseslede}afazaistra`ivawaodnositinaprou~avawe na~ina na koji mozak vremenom mo`e da se istrenira da predvidipotezeprotivnika.

MesiuBarsi jo{petgodina QubavLionelaMesijaiBarselone traje od 2000. i traja}e jo{dugo.Zvani~no-barjo{pet godina. Posle kapitena Karlesa Pujola i veziste ]avija Ernandeza i Argentinac je sa rukovodstvom dogovorio uslove produ`ewa saradwe. Novi ugovor potpisa}e krajem nedeqe i timdokumentomobaveza}eseda nosi dres katalonskog kluba doknenapuni31godinu. Predvodnik vice{ampiona [panijetrenutnojeu[vedskoj, zbog obaveza reprezentacije.Ugovor}eprodu`itiu~etvrtaku16.30~asova.Aktuelnimu jeisticao2016.ZaBarselonuje odigrao 258 utakmica i postigao293pogotka.

danasamudobrojformi,redovno dajemgolove,imamdostasamopouzdawa i zbog toga sam sada tu, gdesamoduvek`eleodabudem,u reprezentaciji. \ur|i}smatrada je orlovima, pored ostalog, nedostajalo i sre}e u dosada{wemtokukvalifikacija. - Sre}a ba{ nije bilanana{ojstrani, posebno u utakmici protiv Belgije. U fudbalu kad ti se otvori put, ako do|u golovi kao u utakmici protiv ^ilea, lako mo`e da se dogodi da napad bude najja~i deo tima. Najva`nije jedasvinapada~ikoji konkuri{u za dres reprezentacijeigraju dobroiposti`ugoloveuklubovima. Sledivelikiispit,megdansa HravtskomuZagrebu. - Jako bitna utakmica za nas izmnogorazlogaibezsumwejednaodnajva`nijihubli`ojistorijisrpskogfudbala.Verujemda

BrazilcinaVembliju Japan- Letonija Kenija- Libija DRKoreja–Laos Nepal–Pakistan Runada–Uganda Indija–Palestina Azerbajxan–Lihten{tajn J.Koreja–Hrvatska Moldavija–Kazahstan Kipar–Srbija Ma|arska–Belorusija ^ile–Egipat Slovenija–BIH Ukrajina–Norve{ka Albanija–Gruzija Izrael–Finska [panija–Urugvaj Tursak–^e{ka Malta–S.Irska Makedonija–Danska Engleska–Brazil Gr~ka–[vajcarska Holandija–Italija Island–Rusija [vedska–Argentina Belgija–Slova~ka Irska–Poqska [kotska–Estonija Vels–Austzrija Francuska–Nema~ka Rumunija–Austrija Portugal–Ekvador

(11.20) (12) (12) (12) (12) (14) (15) (15) (16) (17) (17) (18) (18) (128) (19) (19) (19) (19.15) (19.30) (19.30) (20.30) (20.30) (20.30) (20.30) (20.30) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (21) (21) (21.45)

izazov u Zagrebu mo`e da bude prekretnica i da }emo ba{ na tom mestu situaciju u grupi okrenutiuna{ukorist-nadase Nikola\ur|i}. Z.Rangelov

NAKONSAOP[TEWAEUROPOLAONAME[TAWUUTAKMICA

Mnogosumwivih,srpskelige~iste Nakon saop{tewa Evropske policije (Europol) da je 380 utakmica pod istragom zbogname{tawa,po~elesuispekulacijekolikojegdeutakmicaname{teno.„Gardijan” navodi da je najvi{e sumwivih utakmica u Turskoj,Nema~koji[vajcarskoj,izregiona se pomiwu Hrvatska, BiH i Slovenije, dok sesamo„Gazeta”bavibrojevima.[toseti~eregiona,Srbijasenepomiweuizve-

{taju„Gazete”,anajvi{esenavodnoname{talouHrvatskoj(18),apotomuBiH i Sloveniji (po sedam). Pod sumwom su navodnoidvame~aizCrneGore.Najvi{e se navodno name{talo u Turskoj (79 utakmica),pauNema~koj(70),stim{to jeFudbalskaligaNema~ke(DFL)saop{tiladanisuupitawuutakmiceBundesligeiCvajte.

UMa|arskojjeve}uhap{eno50osoba, spekuli{e se o 20 name{tenih utamica, me|ukojimaime~Lige{ampionaizme|u Liverpula i Debrecina iz 2009. godine. Od oko 700 me~eva za koje se spekuli{e dasuname{teniucelomsvetu,Europol navodnoimadokazezaokopola,aoko300 je identifikovano u Aziji, Latinskoj AmericiiAfrici.

ZBOGRASIZMA

LOTARMATEUS,LEGENDANEMA^KOGFUDBALA

Disciplinska komisija Me|unarodne fudbalske federacije odlu~iladareprezentacijeMa|arskeiBugarskeodigrajukvalifikacio- neutakmicezaMundijalpredpraznimtribinama. Predstavnici FIFA dobro su ~uli pokli~e ma|arskih navija~a: „PrqaviJevreji”,„Buhenvald”,„VivaMusolini”.Uzto,jasnosuvidelidasupristalicedoma}egtima15.avgustaokrenulele|aterenutokomintonirawahimneIzraela. Takvopona{awekaznilajenadvana~ina.^elniciFudbalskogsaveza Ma|arskemora}edaukasuEvropskeku}efudbalauplate40.000{vajcarskihfranaka,aiwihovapredstoje}autakmicasaRumunijomuokviruGrupeBkvalifikacijazaMundijalbi}eodigranabezprisustvapublike. Sankcionisani su i Bugari.Wihovi navija~i u oktobru su vre|ali DancaPatrikaMtiligaaimitiraju}ikrikemajmunatokomkvalifikacione utakmice, pa je nadle`nom Savezu nalo`eno da plati 35.000 franaka,uztako|ezakqu~avawestadionatokomutakmicesaMaltom.

Legendarni nema~ki fudbaler Lotar Mateus {okiran je ~iwenicomdaje380me~evaodigranihuEvropiprethodnihgodinapodistragomEvropola.Uzto,podsumwomuname{tawejejo{300utakmicau Aziji,AfriciiLatinskojAmerici.Mateus,kojijeuvrhunskomfudbalu ve} tri i po decenije, kritikovao je one koji za li~ni interes kvarenajlep{uigru. -Fudbalseigra{iromsvetaiuvekpostojenekecrneovcekojepoku{avajudaizvukukoristzasebenanelegalanna~in-rekaojeMateusnema~kimmedijima.-Nikadanisamu~estvovaoutakvimstvarima, jersamoduvekverovaoupozitivnustranufudbala. Onjezadr`avnitimNema~keodigrao150utakmicaipostigao23 gola.Tokomigra~kekarijerebioje~lanBajerna,InteraiBorusije Menhengladbah.Kadajeoka~iokopa~keoklinposvetiosetrenerskom poslu,adosadajevodioPartizan,RapidizBe~a,AtletikoParanense, Makabi Netawu, Red Bul Salcburg i reprezentacije Ma|arske i Bugarske.

Ma|ariiBugarika`weni

VeranBarseloni:LionelMesi

15

Name{tawejeu`asno


16

SPORT

sreda6.februar2013.

SUPERLIGAZAMU[KARCE

OLIMPIJAIZTOTOVOGSELALIDERPOTISKELIGE

Korak do slavqa Fudbaleri Olimpije iz Totovog Sela su jesewi deo prvenstva u Potiskoj ligi zavr{ili ubedqivo na prvom mestu, zabele`iv{i pobede protiv svih rivala i ima pet bodova vi{e od Tise iz Padeja. Poznavaju}i prilike u Potiskoj ligi, malo je verovatno da }e neka od ekipa uspeti da ugrozi lidera iz Totovog Sela, pa je tim Olimpije koji predvodi trener Atila Apro, korak do plasmana u Suboti~ku podru~nu ligu. - Sobzirom na uslove i igra~ki potencijal koji imamo opravdane su ambicije za plasman u Suboti~ku podru~nu ligu - isti~e predsednik Olimpije I{tvan Bontovi~. Provitmci Olimpije su pripreme za prole}ni deo prvenstva otpo~elu polovinom januara. Trenira se svakodnevno, a narednih dana otpo~e}e i odigravawe pripremnih utakmica protiv ekipa iz okoline, kako bi se {to spremnije do~ekao nastavak prvenstva. Protivnici u pripremnom delu bi}e Olimpija iz Gunara{a, ^antavir, Tisa i jo{ neke ekipe iz podru~nog ranga takmi~ewa i Ma|arske. - Pripremamo se kvalitetno na najvi{em nivou. Dobra pripremqenost i kvalitet su se pokazali u jesewem delu prvenstva, pa `elimo i u nastavku prvenstva budemo najspremnija ekipa i opravdamo prvo mesto na tabeli i plasman u vi{i rang - ka`e Bontovi~. I@ELEZNI^ARI UPOGONU

Kovrlija na Va{ari{tu Novi trener kikindskog @AK-a Branislav Bjeli} koji je na klupi zamenio Iliju \ur|evi}a, izvr{io je prvu prozivku igra~a. Kikindski `elezni~ari su u pauzi prvenstva pored trenera mewali i klupsko rukovodstvu na ~ijem je ~elu sada Du{an Quboja a sekretar Radivoj Stankov. Na prvoj prozivci bilo je 25 igra~a. U prelaznom roku u klub su stigli iskusni Jovica Kovrlija i Mario ^eki} (Crvena zvezda, Rusko Selo), Igor Fu}ak (Sloboda, Novi Kozarci) a o~ekuje se da ekipi pristupi i iskusni golman Ruskoselaca Ilija Hajrovi}. Kako isti~e sekretar kluba Radivoj Stankov za sada niko od igra~a nije uzeo ispisnicu. Kikinski `elezni~ari prvu prijateqsku utakmicuodigra}e 23. februara kada }e na svom Va{ari{tu ugostiti gradskog rivala Kikindu. M.S.

dnevnik

Gradski derbi {ampionu Stenes–Banat0:4 ZREWANIN: Hala sportova Medison, gledalaca 50, sudija: Nedeqkov (Zrewanin). Rezultati po me~evima: Milivojevi} – Majstorovi} 0:3 (8:11, 6:11, 8:11), Smiqi} – Gordi} 0:3 (6:11, 16:18, 8:11), Baki} – Mihailovi} 0:3 (7:11, 10:12, 10:12), Milivojevi} – Gordi} 1:3 (11:7, 6:11, 5:11, 7:11). U zrewaninskom gradskom derbiju, kako se i o~ekivalo, pobedili su stonoteniseri Banata, aktuelni {ampioni dr`ave. Ma koliko na prvi pogled izgledalo ubedqivo, to i nije bilo ba{ ta-

ko u hramu sporta, legendarnom Medisonu. Pobedom je Banat u~vrstio prvo mesto pred plej of, jer je pro{log vikenda ru-

tinski savladao Vr{ac u gostima rezultatom 4:0, a Stenesu je ovo drugi poraz u isto toliko me~eva u prole}nom delu {ampionata. N.J.

CUGERUBA^KOJPALANCI EkipaOlimpijeizTotovogSela

Olimpija ima 20 registrovanih igra~a. U zimskom prelaznom roku oti{ao je Rade ]etkovi} koji se vratio u Jadran iz Feketi}a, a do{ao je iskusni I{tvan ^anadi (Trome|a, Majdan). Pored ^anadija, kostur prvog tima Olimpije ~ine iskusni igra~i Tihomir Benko, Darko Veselinov, Igor Tesli} i Atila Sabado{, koji su dobar spoj sa potencijalom mladih igra~a koji su u Totovom Selu na okupu u isturenom sportskom odeqewu sen}anske Gimnazije „Boqai” i

Fudbalskoj akademiji „Wer{ I{tvan”. Pored seniorske ekipe u Potiskoj ligi, pionirske i kadetska ekipa Olimpije se takmi~e u kvalitetnim ligama PFS Subotica. Od deset ekipa pioniri Olimpije su na prvom mestu sa istim brojem bodova i boqom gol razlikom od Ba~ke Topole, ispred Spartaka i Sente, a kadeti su od sedam ekipa u sredini tabele, na 4.mestu. U Totovom Selu su uvereni da su ambicije Olimpije da se ubu-

OFKOYACIPO^EOPRIPREME

Ciq prvo mesto I fudbaleri OFK Oxaci su po~eli pripreme za nastavak takmi~ewa u Me|uop{tinskoj ligi Sombor. Oxa~ani zajedno sa Rusinom iz Ruskog Krstura dele prvo mesto na tabeli. Takmi~ewe je veoma veoma izjedna~eno, tako da ~etiri tima u ovom momentu potpuno ravnopravno u~estvuju u borbi za prva dva mesta. . [efu stru~nog {taba Goranu Jovanovi}u javilo se 20 igra~a me|u kojima je bilo i nekoliko novajlija. Raspolo`ewe u taboru Oxa~ana je odli~no, {to svedo~e re~i predsednika Milana Jakovqevi}a. - U letwoj pauzi smo uspeli da se organizujemo, doveli smo nekoliko kvalitetnih fudbalera - ka-

`e Jakovqevi}. - Jesewu polusezonu smo zavr{ni na deobi prvog mesta. Igra~ima smo predo~ili {ta ih o~ekuje. Svi smo optimisti, imamo kvalitetne fudbalere, dobrog trenera i sve preduslove da prvi pro|emo kroz ciq. Oxa~ani }e u pripremnom periodu imati desetak kontrolnih utakmica kako bi {to spremnije do~ekali start takmi~ewa koji je planiran za kraj marta meseca. Iz kluba je oti{ao golman Boris Ivanovi} koji se vratio u karavukova~ki Polet, a novi igra~i su: @eqko Stankovi}, Sa{a Popovi} (Polet), Igor Pjevi} (Zadrugar), golman Nenad Kuzmanovi} i Darko Min}i} koji se ponovo aktivirao. S.Jovin

NAKOV^ANIJA^I

Vratio se [}epanovi} Nakova~ki Polet (MFL Kikinda-Novi Be~ej) po~eo je pripreme za prole}ni deo prvenstva. Treneru Slobodanu Mitrovi}u na prozivci se javilo 25 fudbalera i to uglavnom igra~i koji su nastupali i jesenas. U ekipu se vratio iskusni [}epanovi} koji je do{ao iz

podru~nog liga{a Crvene zvezde iz Ruskog Sela. Kako isti~e sekretar kluba Poleta Vladimir Mudrini} ekipa }e odigrati desetak kontrolnih me~eva,a ciq Nakov~ana je sredina tabele i formirawe mlade ekipe koja }e u narednom periodu mo}i da ostvari i plasman u vi{i rang takmi~ewa. M.S.

du}e takmi~i u Suboti~koj podru~noj ligi sasvim opravdane. U prethodnom periodu su stvoreni uslovi izgradwom ~ak tri terena, a ima i igra~kog potencijala koji na {kolovawe u Totovo Selo dolazi iz drugih vojvo|anskih mesta. Fudbalerima iz Totovog Sela uskoro }e biti olak{ana i putovawa na utakmice, jer }e prevoz biti organizovan sopstveni mini autobusom sa 22 sedi{ta, koji je obezbe|en donacijom iz Ma|arske. Tekst i foto: M.Mitrovi} PAN^EVCISEZAGREVAJU

Brzi voz ide po planu Fudbaleri Dinama iz Pan~eva startovali su sa pripremnim utakmicama i odigrali su odigrali su dva me~a. Izgubili su od Dor}ola (0:1),a potom pobedili Radni~ki iz Kovina (2:0). Protiv Radni~kog u strelce su se upisali Arbutina i \oki}. Protiv Kovinaca trener Aleksandar Stevanovi} pru`io je {ansu svim fudbalerima. . - Zadovoqan sam onim {to smo uradili i minule tri nedeqe - ka`e trener Dinama Stevanovi}. - U dva kontrolna me~a svi su imali priliku da se nametnu, sada }emo skratiti spisak i po~eti stavrati tim za prole}e. U sredu brzi voz ima novu provera protiv Budu}nosti iz Alibunara, a u subotu gostujete omladincima Crvene zvezde u Beogradu. - Nije bitno protiv koga igramo najva`nije je da igra~i na terenu izvr{avaju svoje obaveze i da se svojim igrama i odnosom nametnu. Dosta novih igra~a je do{lo u ovom prelaznom roku i treba}e nam malo vi{e vremena i rada da funksioni{emo kao tim. Verujem da }emo zajedni~kim snagama uspeti da ostvarimo ciq koji je ispred nas i koji nije nimalo lak da sa~uvamo srpskoliga{ki staus - ka`e trener Stevanovi}. B.Stojkovski GODI[WASKUP[TINA FKTITEL

Pa`wa najmla|ima

I NOVOSADSKA MLADOST PO^ELA PRIPREME: Iako trener fudbalera Mladosti \or|e Radovanov nije planirao da Naseq~ani po~nu pripreme za nastavka prvenstva, fudbaleri su se samoincijativno pokupili i po~eli da ve`baju. Kako ka`u `ele {to boqe da se pripreme za nastavak prvenstva, kako bi se domogli plasmana u bvi{i rang. U minule tri godine mladosta{i su tri puta igrali u bara`u i tri puta poklekli, sada `ele da prekinu crnu seriju. U prelaznom roku ekipu su napuastili Kamenko Papi} ([vedska ) i Slavko Toprek (Sloga, Temerin),a novi igra~i su Vuka{in Latkovi} (Indeks) i Dragan Ili} (Jermenija). D.I.

U prepunoj Sve~anoj sali Skup{tine odr`ana je godi{wa skup{tina fudbalskog kluba Titel, koja je ujedno bila i izbora jer je dopuweno predsedni{tvo sa tri ~lana. Istaknuto je da je finasijska situacija kluba povoqna i da }e se klub u narednom periodu poja~ati rad sa najmla|ima, kako bi se {to vi{e dece iz Titela ukqu~i u rad kluba. Planirano je da se ovog leta obnovi stadion, odr`i memorijalni turnir, a i da se poja~a prvi tim, kako bi u narednom prvenstvu igrao zna~ajniju ulogu u Me|uop{tinskoj ligi. Titeqani }e ovih dana po~eti pripreme za nastavak prvenstva. @. M.

Parnicki prvi Drugi ovogodi{wi brzopotezni {ahovski turnir odr`an u pro{torijama [K Ba~ka Palanka, pripao je Zlatku Parnickom. Parnicki je u 13 odigranih kola sakupio 9 poena. Zanimqivo je da su isti broj poena osvojili drugoplasirani Miloje Braji} i tre}eplasirani Radoslav Babi}. Na ~etvrto i peto mesto plasirali su se Dobrivoj Popovi} i Zoran Popovi}

sa 9 poena dok je {esti bio Nikola Rajinac sa 6 poena. U pionirskoj konkurenciji najboqi je bio Mihajlo Matovi} iz [ida sa 6 poena, drugo mesto pripalo je Vuku Rajincu tako|e sa 6, a tre}e Davidu Men~iku sa 5 poena. Drugi ovogodi{wi cuger okupio je rekordan broj u~esnika (39) i to iz: [ida, Ba~a, Kule, Bijelog Brda, Ba~ke Palanke, ^elareva i Gajdobre. M.\.Kr.

VBS@ELIDAFORMIRAELITNULIGU

Nedostaje sponzor Klubovi koji su ~lanovi Vojvo|anskog bokserskog saveza, `ele da unaprede takmi~ewe i zagovaraju ligu za seniore i mlade. Ta inicijativa krenula je pre nekoliko godina, a ponovo je `eqa pokazana na Skup{tini klubova VBS. Qudi iz klubova stali su na stanovi{te da jedino takav sistem mo`e da donese boqe sutra ovom borila~kom sportu, ali i da momci tvrdih pesnica imaju vi{e borbi i na taj na~in sti~u neophodno iskustvo. Interesantno je da bi u ovom takmi~ewu u~estvovao i BK Sesvete iz Zagreba . Interesovawe je pokazao i Radnik iz Bijeqine, koji dovodi svoje borce na Regionalnu ligu Vojvodine, zatim {aba~ka Ma~va, Loznica, Spartak (Subotica), [ajka{i (@abaq), Novi Sad, kao i novosadski kolektivi Car Lazar i F 89, koji bi napravili jednu ekipu. - Svi ho}e i `ele takav sistem takmi~ewa. Pre dve godine napravili smo propozicije liga{kog takmi~ewa u kome bi u~estvovali klubovi sa ovih prostora i oni s kojima oni sara|uju u republikama biv{e SFRJ. Me|utim, mi `elimo jef-

tiniju ligu, po{to se skoro svi klubovi mu~e s nedostatkom novca. Iako je tako, Sesvete `ele po svaku cenu da se takmi~e – rekao je sekretar VBS Martin Vizi. Svaka ekipa bila bi sastavqena od sedam boksera, a i kategorije su malo izmewene, pa bi se momci borili u kategorija do 56, 60, 65, 71, 78, 86 i preko 86 kilograma. - Propozicijama je dozvoqeno da klubovi spajaju svoje ekipe, kao i da dovedu jednog mladog i boksera starog do 20 godina, ali iz vojvo|anskih klubova. Po pravilima Svetske amaterske bokserske asocijacije dozvoqeno je da momci od 17 godina mogu da se bore sa seniorima. Tako bi bilo i u ovoj ligi, koju smo trenutno nazvali Elitna. Uveren sam da }e ova inicijativa uskoro za`iveti, a da imamo sponzora, mogla bi odmah da po~ne – naglasio je Vizi. Ina~e, takmi~ewe bi se i daqe odvijalo u Regionalnoj ligi Vojvodine, a snage bi odmeravali juniori, {kolarci i pioniri, ali i mladi bokseri, koji nisu u sastavima ekipa iz Elitne lige. M.Pavlovi}

ZIMSKALIGAUMALOMFUDBALU

Kikin|ani najboqi Posle dva meseca zavr{ena je Zzimska liga u malom fudbalu za fudbalere uzrasta 1999/2000. godi{te u Kikindi. Takmi~ewe se odr`alo u Sportskom centru balon, a u~estvovalo je 10 ekipa iz kikind-

ske op{tine i okolnih mesta. Pobedila je ekipa OFK Kikinde, drugi su fudbaleri F[ Mladi vukovi iz Kikinde, a tre}i igra~i AFK iz Ade. Deca su odigrala 90 me~eva i postigla oko 600 pogodaka. M.S.

UFSOKIKINDA–NOVIBE^EJ

[kola za fudbalske sudije Po~ela je {kola za fudbalske sudije ~iji je organizator Udru`ewe sudija i instruktora FSO Kikinda-Novi Be~ej. [kolu poha|a 12 kandidata uzrasta od 16 do 20 godina. Planom rada {kole predvi|eno je 58 ~asova teoretske i prakti~ne nastava, predavawa traju samo subotom. Predava~i su iskusni sudije i instruktori Dejan Petrovi}, Ivan [ibul i Jovica Be{lin. Kandidati koji sa uspehom zavr{e {kolovawe dobi}e diplomu sudije tre}eg stepena i u prvo vreme vodi}e me~eve mladih selekcija, a potom i suditi na terenima op{tinske lige. M.S.


SPORT

dnevnik

SPENSOVA LIGA MALIH FUDBALSKIH [AMPIONA Godi{te 2003. Kinder Prof. Bolesnikov 0:8 Strelci: Vrki}, Tedi}, Popov, Mitrovi} dva, Dragani} tri. Kinder: Haxi}, Fifa, Ristan ov i}, Nik ol i}, Obr ad ovi}, Barjaktarevi}, Kupre{anin,Vojnovi}. Prof. Bol es nik ov: Lop ati}, Mitrovi}, Vrki}, Avramov, Jankovi}, Markovi}, Tedi}, Nov os el, Jo~ i}, Jov i}, Dragani},Popov.

RFK Novi Sad - FK Meridijana 2:4 Strelc i: Mil ov an ov i} i O`vat za RFK Novi Sad, a

vi}, Nem et, Vick ov i}, Velkovs ki, Jo{ ik ov i}, Pet ri}, Boj i}, Mu{ kiw a, Nik ol i}, Debeqakovi},Prohaska. FKBistrica05: Musa,Gruji}, Baj i}, Isak ovs ki, Zec, Varg ec, Kab i}, Ra| en ov i}, Pant ov i}, Vern er, Mil os avi},Jelenkovi},Popovi}.

Petli} Krila Krajine 6:1 Strelci: Tama{i, Gali}, Cveti}anin~etirizaPetli},a Marinkovi}zaKrilaKrajine. Petli}: Matkovi}, Ba~ko, Bajat, Stevanovi}, Belo`anski, Tam a{ i, Pau n ov i}, Gali},Vujovi},Todorovi},Cveti}anin. Krila Krajine: Ma`ar, Lukovi}, Ivanovi}, Krsti}, Ro-

Panti}, Kne`evi} dva gola, Stani} dva gola za FK Petar Pua~a. FK Bistrica 05: [arenac, ]os in, Srd an ov i}, Vul ev i}, Petrovi},[trbac,]ur~i}. FK Petar Pua~a: Stojni}, Grabe`, Marjanovi}, \uri}. Ivan,[avija,Sredojevi},Paun ovs ki, Surd u~k i, Jov an ov, Paro{ki, Panti}, Kne`evi} A,Kne`evi}M.

[F Dejan Kuriya - Petli} 0:5 Strelci: Naran~i} i Kondi}~etirigola. [F Dejan Kurixa: Dobromirov, Ra{i}, ]iri}, Budimir, Bea t ov i}, Bor ovn ic a, Mat i}, Kos ka, Pav lov, Grabe`,Kova~evi}.

sreda6.februar2013.

17

TITEQANI SPREMNI ZA NASTAVAK TAKMI^EWA

Nekaprole}e budekaojesen Nastavakprvoliga{kogkaravanakre}e zavikend,arukometa{iTitelaXonDira snestrpqewemi{~ekujutakmi~ewezabodove.Titeqanisuuprvomdeluzauzelipetomestosa12bodova,kolikoimajuiDinamoiCrvenazvezda. -Danamjenekoprepo~etkaprvenstva,sobzirom narasporedinizokolnosti,ponudiotakavrasplet situacije u prvoliga{kom severu oberu~ke bi prihvatili-ka`etrenerTiteqanaMiodragLon~ar.Nadamseda}emoiuprole}nomdeluzadr`atiisti trend, po{to nas naizgled o~ekuje lak{i raspored. Liga je prili~no ujedna~ena, izuzimaju}i Vojput i Proleter,kojiodska~uive}suobezbediliu~e{}eu plej-ofuzapopunuelitnogdru{tva.Preostalih12 ekipasupodjednake,takoda}esemnogiope}isatimovimakojeseborezaopstanak. Lon~ar se sla`e s konstatacijom da }e prole}ni deobitivrlozanimqiv,po{toujedna~enostnagove{tavauzbudqivost,bezobzira{tojekvalitetlige takavkakavje. -Unastavkutakmi~ewana{zadatakjedabudemo usredinitabele.Mnogonamjeva`nijedasa~uva-

moklubuovimte{kimikriznimvremenima,nego da se optere}ujemo visokim plasmanom. Za na{e funkcionisaweneizmernuzahvalnostdugujemoRes trejdusaMilenkomPopovi}emna~elu,jerdanije wihmoglibismodastavimokqu~ubravu.SituacijauOp{tiniTiteljete{ka,jednojodnajnerazvijenijihuPokrajini,pashodnotometakvuimamo i podr{ku. Treniramo u Budisavi, a igramo u Ka}u.Navodno,najavqenojeda}eovegodinepo~eti izgradwa sportske dvorane, {to bi nam mnogo zna~ilo. ZavikendTiteqanisudoma}ininezgodnojekipi CrvenezvezdeizMokrina. -Bi}etoneizvesnaiuzbudqivautakmica.Dolaskom Gorana Kureta{a za trenera Mokrin~ani igrajuagresivnijeibr`e.Nawihovojstranijeiskustvo,anana{ojve}ifondraspolo`ivihigra~a. Prvo kolo je uvek nezgodno, bez obzira ko je rival.Nijanse}eodlu~ivatiumnogimme~evima,pai uovom.Uprvih{estkolaimamoprili~nonezgodnerivale,jesenassmoosvojili{estbodova,asada senadamoda}emobarmaloboqedapro|emo-uverenjeMiodragLon~ar. J. Gali}

ME\UNARODNI TURNIR U HERCEG NOVOM

Vojvodinadruga, Temerintre}i

Torbica i \or|ievski 3 gola zaFKMeridiana. RFKNoviSad: Trkuqa,Lohinski, Zavi{, Milovanovi}, Triki}, Vuksanovi}, Miqkovi}, Vel em ir, Mlad i}, O`vat, Bojkov, Jak{i}, Martinovi}. FK Meridijana: \or|ievski, Dolovac, [iket, Duki}, Dimni}, Fat, Popovi}, [ahuri}, Gaji} J, Gaji} B, Sedlar, Nikoli},Torbica,Pavlovi}.

FK Petrika 03 - FK Bistrica 05 2:2 Strelc i: Bi~ an in, Tom i} za FK Petrika 03, Jelenkovi}, Popovi} za   FK Bistrica05. FK Pet rik a 03: Ivez i}, Bres tov ac, Bi~ an in, Rad in, Milovanovi}, Tomi}, Ran|elovi}, Maksimovi}, Trifkovi},Malinovi}. FK Bistrica 05: Panteli}, Jelenkovi}, Petrovi}, Vukoti},Isakovski,Kabi},Milosav i}, Pop ov i}, Tep an ov i}, Gavranovi}, Mijatovi}, Kulpinac.

Godi{te: 2002. FK Prof. Bolesnikov - FK Bistrica 05 2:1 Strelci: Stojkov, Batos za FK Prof. Bolesnikov, Pantovi}zaFKBistrica05. FK Prof. Bolesnikov: Tuli}, Stojkov, Batos, Blagoje-

2000. godi{te 1. K. Krajine 10 2. Arhit. Proing10 3. NS Junajted 10 4. Petli} 9 5. P. Pua~a 9 6. Tvr|ava 9 7. Bistrica 05 9 8. S. Mihajlovi} 9 9. Futog Gale 10 10. Prof. Bolesn. 9 11. PP Tim 10

8 8 7 5 5 5 3 2 2 2 0

2 1 0 3 1 0 0 1 1 1 0

0 1 3 1 3 4 6 6 7 6 10

44:11 26 34.11 25 28:17 21 21:10 18 25:12 16 21.17 15 16:21 9 10.23 7 18.35 7 10:32 7 5:43 0

2001. godi{te 1. P. Pua~a 9 2. Petli} 10 3. Prof. Boles. 8 4. S. Mihajlovi} 8 5. Ka} 10 6. Bistrica 9 7. Futog Gale 9 8. AF CZMS 3 9. Dejan Kuriya 9 10. Sidro 9

9 8 6 5 4 3 1 1 1 1

0 1 1 1 1 0 2 0 0 0

0 1 1 2 5 6 6 2 8 8

58:6 27 40.10 25 30:10 19 20:11 16 15:17 13 5:25 9 18:34 5 7:12 3 14:44 3 11:49 3

2002. godi{te 1. Prof. Bolesn.10 8 1 1 45:13 25 2. Bistrica 10 8 0 2 35:7 24 3. S. Mihajlovi} 10 8 0 2 30:12 24

kvi},Nikoli},[e{um,Ili}, ]orovi}, Mirkovi}, Marinkovi},Simi}.

AF CeMaS OFK Stari grad (BP) 1:2 Strelci: Rako~evi} za AF CeMaS,aBawaciStevanovi} zaOFKStariGrad. AF CeMaS: Kereke{, Malinovi}, Ru`i}, Sunajko, Rako~evi}, Simi}, Perlaki, Roksandi}, Subotiw, Skaki}, Dokwa{,Milovanovi}. OFKStarigrad: Kozonora, Popadi}, Kisi}, Bawac, [trbac, Balango, Laki}, Horvat, Simi}, Me|edovi}, Mila{inov,Stevanivi},Ajder.

FK Petar Pua~a FK ^emp 07 2:1 Strelci:Dervi{i,Gomirac zaFKPetarPua~a,\ur|evi} zaFK^emp 07. FK Pet ar Pua ~ a: Cek i}, @ivkovi}, Vidakovi}, Dervi{i, Vojnovi}, Jacenko, Paro{ki,Urukalo,Gomirac,Rakovac,Panti},Kosti}. FK ^emp 07: Mars en i}, Agi},Petrovi},Raki},Akin, Klisura,Vuleti},\ur|evi}.

Godi{te: 2001. FK Bistrica 05 - FK Petar Pua~a 1:7 Strelci:\ur~i}zaFKBistrica 05, Stojni}, Grabe`, 4. P. Pua~a 5. Vojvodina 6. Petli} 7. K. Krajine 8. Stari Grad 9. Novi Sad 10. Futog Gale 11. Kinder 12. Borac 13. NS Junajted 14. AF CeMaS 15. ^emps 07

11 9 10 10 11 10 10 11 10 9 1 10

7 7 7 6 5 3 2 2 2 2 0 0

2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

2 1 3 3 5 6 7 8 7 7 1 10

23:15 50:9 27:16 27:17 17:23 17:27 8:24 9:30 12:42 7:22 1:2 6:53

23 22 21 19 16 10 7 7 7 6 0 0

2003. godi{te 1. Prof. Bolesn.10 2. Novi Sad 10 3. P. Pua~a 10 4. Bistrica 05 8 5. Tvr|ava 11 6. Meridiana 10 7. Petrika 04 9 8. Petrika 03 11 9. Kinder 10 10. Vojvodina RMR11 11. ^emps 07 03 11 12. Futog Gale 10 13. S. Mihajlovi} 10 14. ^empd 07 04 10 15. S. Mihajlo. 04 10 16. AF CZMS 1

7 8 7 7 7 7 5 3 3 3 3 2 2 2 2 0

3 0 2 1 1 1 1 3 2 1 0 2 0 0 0 1

0 2 1 0 3 2 3 5 5 7 8 6 8 8 8 0

42:6 24 31:11 24 38:12 23 54:6 22 32:20 22 35:11 21 13:19 16 15:22 12 17:29 11 23:40 10 23:42 9 18.25 8 13:33 6 20:46 6 7:37 6 3:3 1

Petli}: Kondi},Zeki},Naran~i}, [erban, Bojani}, Ba}an, Kne` ev i}, Vel i~k ov i}, Popovi},Radi},Petrovi}.

Futog Gale FK Prof. Bolesnikov 2:7 Strelci:Vuki~evi}iRajakza FK Futog Gale, a Cetiwa, Gal, Jokovi}dvagola,ZlatartrigolazaFKProf.Bolesnikov. FK Futog Gale: Pavlovi}, Dimitrijevi}, Gojkov, Siqanovs ki, Dav id ov i}, Vuk i~ evi}, [}epanovi}, Rajak, Kresojevi},[trbac,Ra{eta. FKProf.Bolesnikov: Stojanov, Jokovi}, Nikoli}, Lau{evi}, Zlatar, Cetiwa, Gal, Ra{iti, Markovi}, Sredojevi}, Ka{ ik ov i}, Stan i{ i}, Ma}e{i}.

UHercegNovomodr`anjeme|unarodnirukometniturnir(Mimoza2013)nakomesuu~estvovale oveekipe:Grude,mostarskaLokomotiva, splitski Ka{tel, novosadskaVojvodina,Temerinidoma}i Maestral. Pobedni~ki pehar pripaojeGrudama,doksuNovosa|ankeiTemerinkezauzeledrugo, odnosnotre}emesto.^lanicanovosadskog prvoliga{a Nikoleta Paji} progla{ena je za najboqeg golmana,dokjeMiroslavaPavlov izTemerinasa35golovabilanajboqistrelac. Takmi~ewe se odvijalo u dve grupe,apobednicisusenadmetali za pobedni~ki pehar. Rukometa{ice Vojvodine u grupi su pobedileKa{tel(36:22),doksupora`ene od Lokomotive (28:27), alisuzbogboqegolrazlikezauzeleprvomestoina{leseufinalu.Uodlu~uju}ojutakmicipora`ene su od predstavnika BiH ekipeGrude(26:28),iakosunapoluvremenu bile u prednosti od tri gola (15:12).Temerinke su u grupipobedileMaestral(30:22),

a, uprkos sna`nom otporu, pora`enesuodGruda(31:27).Uborbi za 3. mesto savladale su Ka{tel (23:20). -Sobziromna~iwenicudasmo na turnir otputovali posle samo

suopravdaleo~ekivawa,dvame~a su, bez trunke neizvesnosti oko kona~nog ishoda, re{ile u svoju korist,aporazodGrudajeposledicaumorainedostakasre}e.^etiridanasmoseose}alikaokod

EkipaTemerinazauzelatre}emestonajakomturniruuHercegNovom

deset dana priprema, zadovoqan sam u~inkom, jer smo za rivale imaliozbiqnetimove,prvoliga{eBiHiCrneGore.Turnirnam je poslu`io kao odli~na provera pred nastavak prvenstva. Devojke

ku}e,doma}inini{tanisuprepustili slu~aju, pa smo bili i na prazniku mimoze u Bao{i}ima – rekaojetrenerTemerinkiMilan Vje{tica. M. Meni}anin - J. Gali}

Godi{te: 2000. Tvr|ava - Petli} 0:1 Strelac:Mitrovi}. Tvr| av a: Groz a, Oqa~ a, Trifk an ov i}, Stoj an ov i}, Stojni}, Bodowi, \uki}, Milinovi}, Prodanovi}, Milinov i}, Bal ang o, Mil ut in ov, Tomi},Krsti}. Petli}: Bala}, Mitrovi}, Ergexija,Radi},Zaki},Popovi},Tro{i},Barbul.

Futog Gale Krila Krajine 1:3 Strelci: Poqak za Futog Gale, a Karanovi}, Vuji} dva zaKrilaKrajine. Futog Gale: Vajagi}, Jeli~i},[umar,U~ur,Vulin,Poqak,Zdravkovi},[piri}. Krila Krajine: Budisavqevi},Mari},Karanovi},Vuji}, Gluv i}, Drag i~ ev i}, Vejn ovi},Tomi},Drobwak,Mi~i}.

FC NS Junajted - Arhitektura Proing 1:2 Strelci:[iqkutzaNSJunajted, Pupin i Varga za ArhitekturaProing. FC NS Junajted: Torbica, Aleksi}, Zeqkovi}, [iqkut, Majstorovi}, [akoli, Stojanovi}, Radojkovi}, ]atovi}, Des nic a, Petk ov i}, Laz ar evi}. Arh it ekt ur a Proi ng: Pupin, Milo{ev, Vuka{inovi}, Varga,Majer,Brki},Lalovi}, Oparn ic a, Tom an ov i}, Bo{kan, Novakovi}, Vu~urevi}, Popovi}.

Rukometa{iceizBanatskogKarlovcaiSpartakaizDebeqa~e

POSLE VI[E OD TRI DECENIJE U BANATSKOM KARLOVCU

Rukometa{ice odigraleutakmicu Pre 30 godina Rukometni klub Proleterimaojemu{kui`ensku ekipu.Vremenom`enskirukomet jeuovomju`nobanatskomselunestao sa sportske scene, a nekada{weigra~icesesnostalgijomse}ajutihvremena.Zbogtoganaveliku podr{ku qubiteqa sporta, posebno `ena, nai{la je odluka Uprave drugoliga{a Banatski Karlovacdaosnuje{kolurukometazadevoj~iceizovda{weosnovne{kole.Trenerskiposaopripao je iskusnom igra~u Radovanu Tomi}u i on je prezadovoqan onim {tojepostigaozadvamesecatreningau{kolskojdvorani. -Onekada{wem`enskomrukometnom klubu pri~aju se najlep{epri~e,ekipejebilame|unaj-

boqima u Srbiji. Da li je i to uticalo da devoj~ice prosto nagrnu u sali, ~ak wih 26 redovno treniraju. Zadovoqan sam wihovim zalagawem i ve} sada naziru se kandidatkiwe za tim, nameravamo da za narednu sezonu prijavimoekipuzatakmi~ewe-isti~e trenerTomi}. Posle30ikusurgodinauKarlovcu je odigrana `enska rukometnautakmica.Podmladakdebeqa~kogSpartaka(~lanPrvelige Srbije) je o~ekivano pobedio doma}uekipuuosnivawu(20:7),ali jetrenerTomi}veomazadovoqan onim{tosuwegoveu~enicepokazale. Trener ekipe iz Debeqa~e Branislav Mili}ev ka`e da je odu{evqen {to je Rukometni

klub Banatski Karlovac krenuo saosnivawem`enskeekipe.Brojna publika je zdu{no navijala za mlade rukometa{ice koje su se svojski trudile da se suprostave iskusnijimgo{}ama. Za Banatski karlovac igrale su:Neda Civri}, Nata{a Mari}, Ana,MarijaiDuwaLon~ar,MilicaBabi},SaraPopovi},Nata{a i Branka Kotar~evi}, Sawa Gavrilovi}, Dubravka Stojakovi}, Milica Radulovi},Natalija To{i}, Zlata Guti}, Teodora i NikolijaAvramovi},BojanaGli{ovi}, Nikolina Radovanovi}, An|ela^ubi},BarbaraAleksi}, AnitaBabi},JelenaKamberovi} iJelenaGolubovi}. R. Jovanovi}


18

dnevnikOv [AH SRedOM

sreda6.februar2013.

SVETOSAVSKI REJTING TURNIR ANPASANA

Vodi Dragojlovi} U Novom Sadu je u prostorijama [ahovskog kluba slepih Anpasan u toku tradicionalni Svetosavski rejting turnir. Posle iznena|ewa u prvom kolu kada je remizirao, An|elko Dragojlovi} igra sve sigurnije i zabele`io je 5 pobeda. I Dragomir Soki}, koji je u drugom kolu do`iveo iznena|uju}i poraz od Borba{a, nastavio je sa pobedama i sada je jedini ozbiqan konkurent vode}em Dragojlovi}u. Va`niji rezultati: 4. kolo: Ilij} – M. Popovi} 1:0, R. Popovi} – Dragojlovi} 0:1, Petkovi} – Milenkovi} 1:0, Borba{ - Notaro{ 0:1, ’uri} – Soki} 0:1, Mladenovi} – Bareti} 1:0, itd. 5. kolo: Dragojlovi} - : Ilij} 1:0, Notaro{ - Petkovi} 0:1, Soki} - Mladenovi} 1:0, M. Popovi} – Banovi} remi, Milenkovi} – V. Petrovi} 0:1, Bareti} – R. Popovi} remi, Karli~i} – Borba{ 0:1, itd. 6. kolo: Petkovi} - Dragojlovi} 0:1, Ilij} – Soki} 0:1, V. Petrovi} - Mladenovi} 1:0, Banovi} – Notaro{ 0:1, R. Popovi} – M. Popovi} 0:1, Borba{ - Milenkovi} 0:1, itd. Plasman: 1. An|elko Dragojlovi} 5,5, 2. Dragomir Soki} 5, 3-4. Radosav Petkovi}, Vladan Petrovi} 4,5, 5-7. Milan Ilij}, Milan Popovi}, Krasoje Notaro{ 4, 8-12. Zoran Milenkovi}, Petar Popovi}, Dragoqub Bareti}, @arko Simovi}, Sretko Avram 3,5, 13-18. Petar Borba{, Aleksandar Mladenovi}, Ivan Banovi}, @iva Markov, Rajko Popovi}, Bo`idar Karli~i} 3, 19-21. Nenad \uri}, Zoran Rati}, Cvetko Vukovi} 2,5, 22-24. Rajko Te{anovi}, Janko Salamun, \uro \uki} 2, 25-27. Zoran Marjanovi}, Jovo Petovi}, Nemawa Todorovi} 1,5, 28-29. Davorin Vrane{, Zdravko Jakovqevi} 1. PRVENSTVO BEOGRADA

Cvetkovi} rekorder

Na prvenstvu Beograda ubedqivo je pobedio IM Miodrag Perunovi} iz Ni{a. Na {ampionat Srbije 2013, pored Perunovi}a, plasirao se i IM Sr|an Cvetkovi}. Zanimqivo je da je

Miodrag Peruni~i}

Cvetkovi} sa svojih 67 godina najstariji {ahista koji se ikad plasirao na {ampionat Srbije. Da li ovaj rezultat zna~i da Sr|an do`ivqava drugu mladost ili su mladi prerano ostareli? Titulu IM osvojio NM Du{an Radovanovi}! Nova {ampionka Beograda je omladinka Bogdana Nonkovi}, a dru{tvo na `enskom sampionatu Srbije pravi}e joj Mila @arkovi}.

PROBLEM BR. 427

Belidajematu dvapoteza RuneAsplund Szachy 1958.

Re{ewe problema br.426 (Rune Asplund, Tidskrift for S}ack) sa pozicijom: beli – Kb3, Dh7, Tf3, Sc4, pe{aci b2, f4; crni – Ke1, Sf2, pe{aci b4, e2; je 1.Da7! Na 1…Ke5 sledi 2.Dd4 mat. Na 1...Kd1 (Sh3) sledi 2.Da1 mat. Na 1...Kf1 sledi 2.D:f2 mat. Na 1...Sd1 (Sd3, Se4) sledi 2.Dg1 mat.

INTERVJU

LIDIJA SOFREVSKA - ANDONOV

ZaVojvodinume ve`ulepeuspomene Usko ro }e (12. fe bru a ra) No vo sad ski {a hov ski klub obele`iti 91 godinu neprekidnog postojawa i rada. Kao {to smo ve} objavili, u Novom Sadu je 4. i 5. decembra, povodom zavr{ne proslave i jubileja 90. godi{wice kluba, odr`ano zanimqivo takmi~ewe u ubrzanom {ahu izme|u ekipa iz biv{ih jugoslovenskih republika. Tim povodom razgovarali smo sa Lidijim Sofrevskom - Ando no vom, po zna tom ma ke don skom {ahistkiwom. l [ta mislite o organizaciji ovog takmi~ewa? - Mene je impresionirala ova ideja. Novosadski {ahovski klub proslavqa 90 godina svoga postojawa i to je stvarno ne{to {to je u svakom sportu za respekt. To zna~i da u ovom gradu {ah `ivi i da se uvek cenio, da ima uvek neki nivo. Nije me iznenadila dobra organizacija, jer znam da je ovde {ah tra di ci ja ko ja po sto ji me |u qudima i da se ovde {ah voli. Za mene uspomena na Vojvodinu uvek su vezana za {ah.Svoj prvi turnir, pionirsko prventsvo Jugoslavije, odigrala sam 1974. godine u Vojvodini. Zato smo mi kao Alkaloid, kao klub koji postoji upola kra}e nego Novosadski {ahovski klub, kao klub koji po{tuje tradiciju, sa zadovoqstvom pristali da budemo deo ove manifestacije. Sve ekipe imaju dugogodi{we postojawe a poseban respekt zaslu`uje [K Bosna koja je vi{estruki evropski prvak, a tu je i doma}in koji je vrlo ambi-

ciozan. Shvatili smo ovo kao neko regionalno dru`ewe qudi koji su nosioci rada u svojim klubovima. Mi smo do{li

sa ekipom onih koji su od svojih po~etaka bili ~lanovi {ah kluba Alkaloid. To su velemajsto ri Vlat ko Bog da nov ski, Trajko Nedev, Dragoqub Ja}imo vi}, Zvon ko Sta no jo ski i intermajstor Dejan Stojanovski. l [ta mislite o stawu u {a hu, po seb no u `en skom {ahu u Makedoniji? - Gledaju}i po svetskim razmerama broj {ahista se pove}ao, ali desila se jedna transformacija - {ah se povukao iz javnosti, po{to su sada {ahi-

OTVORENO PRVENSTVO SENTE

Dvojacbez kormilara

U prostorijama [K Senta, posle dve nedeqe pauze, nastavqeno je prvenstvo grada. Odigrana su jo{ dva kola, koja }e do tada jedan od vode}ih Peter Kokai pamtiti kao crne dane jer je izgubio obe partije. Na tabeli su se izdvojili majstorski kandidati Aron Ago{ton i Qubomir Vrani}, a pola poena mawe imaju FM Zoltan [imowi i mk Laslo Varadi. Va`niji rezultati: 4. kolo: Vrani} – Kokai 1:0, Pajzer – Ago{ton 0:1, Barta – Varadi 0:1, [imowi – Olajo{ 1:0, Ba~a – Aleksi} 0:1, itd. 5. kolo: Varadi – Vrani} remi, Kokai – Ago{ton 0:1, Po{a – [imowi 0:1, Aleksi} – Davidovi} remi, Korponai – Pajzer 0:1, itd. Plasman posle 5. kola: 1-2. Aron Ago{ton, Qubomir Vrani} 4,5, 3-4. Laslo Varadi, Zoltan [imowi 4, 5-8. Zoran Davidovi}, Zvonimir Aleksi}, I{tvan Pajzer, Andra{ [oqmo{i 3,5, 9-16. Jano{ Po{a, Peter Kokai, I{tvan Farka{, Stefan Grbin, Zoltan Ba~a, Aron Barta, Ako{ Korponai, Mila [oklova~ki 3, 17. Vuka{in Miqkovi} 2,5, 18-26. Dragoqub Radi{i}, Aron Boro{ , Nenad Tepavac, \ozo Olajo{, Toma{ Boro{, Mate Vrabel, Abowi Arnold Na|, Danijel Jankov, Danko Nin~i} 2, 27-29. Luka \uki}, Ma{a [oklova~ki, Daniel Paligro{ 1, 30. Milut Vu~i} 0,5, 31. Marton Ro`a 0.

sti ma do stup ni svi saj to vi, partije se tako mogu pratiti u`ivo, kao i sa ovog turnira. To {to mediji ne objavquju rezultate i vesti iz {aha nama ne smeta, ali sa druge strane {ira javnost koja nema veze sa {ahom ne dobija te informacije. [ah se zatvara u jedan krug qudi, veliki krug qudi, ali onih koji poznaju {ah. Treba puno da se radi da se privuku mladi. Masovnost postoji, verovatno iz toga izlazi i kvalitet, a {ah postaje igra mladih qudi gde je talenat presudan u ostvarivawu nekih vrhunskih rezultata. Dame igraju {ah do nekih dvadeset, dvadeset pet godina i onda retko koja nastavi. Na{a olimpijska reprezentacija bila je sastavqena od pet {ahistkiwa od kojih je jedna in ter naci o nal ni maj stor, Gabriela Koskoska, a ostale ~etiri table su bile devojke od osamnaest, {esnaest i ~etrnaest godina. Po meni treba da se da {ansa onima koji u tom trenutku rade na {ahu, verovatno imamo i boqe {ahistkiwe koje mogu mo`da da postignu i boqi rezultat, ali ove devojke sada rade i wih treba motivisati time {to }emo im se omogu}iti u~e{}e na vrhunskim svetskim takmi~ewima da bi {to du`e ostale u {ahu - rekla je Lidija. S. Nedeqkovi}

ANALIZIRANE PARTIJE

Kratkoali slatko Jedna od najlep{ih partija koje su odigrane u Vajk an Zeu na turniru Tata Stil je bi la par ti ja Aro wan Anand, a ona je trajala samo 23 poteza! Sam Anand je izjavio: Ovo mo`e lako da bude jedna od naj bo qih par ti ja ko je sam odigrao. Pobediti partiju ovako protiv Levona je definitivno sjajno. Ne pobe|ujem toliko ~esto, ali kada pobedim, bar su to lepe pobede.

Po lu slo ven ska od bra na (D46) 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 d:c4 7.L:c4 b5 8.Ld3 Ld6 9.0–0 0–0 10.Dc2 Lb7 11.a3 Tc8 Sve ovo do sad su do bro po zna ti po te zi. 12.Sg5 (Beli je mogao da poku{a 12.b4 ali posle 12...c5! 13.b:c5 L:f3 14.g:f3 S:c5 15.d:c5 T:c5 16.f4 Sd5 17.Lb2 S:c3 18.L:c3 Dc7 19.Tfc1 Tc8 20.L:h7+ Kh8 21.Ld3 T:c3 22.D:c3 D:c3 23.T:c3 T:c3 24.L:b5 L:a3 na pomolu je remi, kao u partiji Topalov - Kasimxhanov, London 2012.) 12...c5!

Pobednik NikitaVitjugov Na ovogodi{wem festivalu {aha u Gribraltaru okupila se {ahovska elita sveta, tj. svi oni koji nisu dobili poziv za turnir u Vajk an Zeu. Iako je pro{logodi{wi {ampion Najxel [ort ovaj turnir zapo~eo nepredvi|enim porazom uspeo je da se oporavi i dostigne vode}e igra~e. Na glavnom turniru ~etvorica igra~a su podelila prvo mesto, velemajstori Nikita Vitjugov, Maksim Lagrav, Najxel [ort i ^anda Sandipan. Po propozicijama turnira oni su morali da po zavr{etku odigraju plej of za kona~an redosled (po 10 minuta uz bonus od 5 sekundi za odigrani potez). U polufinalnom ruski velemajstor Vitiugov je pobedio Sandipana a u finalu [orta (koji je u polufinalu pobedio Lagrava) i tako osvojio titulu {ampiona. Na glavnom turniru je u~estvovao i [kot Alan Tate (kog smo pomiwali zbog sumwe za varawe na turniru u Rijeci 2010.) i zavr{io je na turniru u Gibraltaru na 142 .mestu. I ovde se na turniru pojavio bugarski sindrom Borislava Ivanova. Naime, na B turniru (u toj grupi su mahom svi velemajstori) igrao je Bugarin Pavel Janev (rejting 2126) i sa 6,5/10 napravio IM normu. Svi bugarski paceri su odjednom masovno progledali, pa ~ak i oni ispod 2200 igraju na nivou velemajstora! ^udno da ih niko, do sada, jo{ nije de{ifrovao. Kad smo ve} pomenuli Ivanova, koji je na nedavno zavr{enom turniru u Zadru osvojio 4. mesto potukav{i celu hrvartsku reprezentaciju (pisali smo i o wemu), ubrzo je na jednom turniru u Bugarskoj do`iveo pravi fijasko jer se tamo partije nisu prenosile preko interneta, a i sada je, na memorijalu Tringova, u drugom kolu izgubio od igra~a ~iji je rejting 1969 poena.

Pri~aomiGliga

`ivota: siroma{nom detiwstvu, doktoru Niki Miqani}u, ratova-

wu po crnogorskim vrletima, blistavim {ahovskim dometima, duelima sa najve}im {ahistima svog doba, propu{tenoj prilici da u me~u savlada Mihaila Taqa, vi{egodi{wem prijateqstvu sa Robertom Fi{erom, susretima sa poznatim li~nostima, novinarskoj i muzi~koj karijeri... Na 256 strana kwiga sadr`i vi{e od 100 Gligori}evih partija, 85 dijagrama, 74 ve}inom mawe poznate fotografije, kao i Gligori}eve novinske tekstove. Kwiga je objavqena pod pokroviteqstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i uskoro }e biti predstavqena i u Novom Sadu, a mo`e se nabaviti u svim ve}im po{tama, kao i u [ahovskom klubu Beograd. B. D.

Dd4+ 19.Kh1 Sdf2+ 20.T:f2 S:f2+ 21.Kh2 K:f8, gde crni ima `ivahnu poziciju ali i beli zadr`ava neke {anse. 16...Sde5!!

Arowan–Anand

GIBRALTAR FESTIVAL

NOVE KWIGE

Na 90-togodi{wicu ro|ewa na{eg najboqeg {ahiste svih vremena Svetozara Gligori}a, 2. februara, izdava~ [ahovski klub Beograd predstavio je kwigu „Pri~ao mi Gliga“ novinara Radio Beograda Miroslava Ne{i}a. U prisustvu velikog broja {ahista, {ahovskih radnika, prijateqa i po{tovalaca slavnog velemajstora govorili su recenzenti velemajstor Aleksandar Matanovi} i pesnik Qubivoje R{umovi}, kwi`evnik Branimir [}epanovi}, Gligori}ev vi{edecenijski prijateq Vojislav – Bubi{a Simi} i predsednik [ahovskog saveza Srbije Miodrag Vukoti}. Kwiga je svojevrsna ispovest proslavqenog velemajstora o najzna~ajnijim momentima wegovog

dnevnik

Jaka novost. Anand je izjavio da je ovaj potez pripremao za svoj me~ protiv Borisa Geqfanda 2012. Videli smo ranije 12...L:h2+ 13.K:h2 Sg4+ 14.Kg1 D:g5 15.f3 Sgf6 16.b4 u partiji Vojtasek – Negi, Nema~ka 2012. Tako|e je rekao da se ne se}a ba{ svih detaqa iz analiza, jer bile su to veoma na por ne pri pre me! 13.S:h7 (13.L:h7+ bila je jasna alternativa. Anand ka`e da su sa svojim timom sagledali kompenzaciju za crnog u svim alternativama. Najprostija varijanta bila bi 13...Kh8 14.f4 c:d4 15.e:d4 Db6.) 13...Sg4! 14.f4?! Mislim da je ovde bila dobra op ci ja 14.h3. Ali po sle 14...Lh2+ 15.Kh1 Dh4 izgleda sasvim solidna za crnog: 16.Le4 L:e4 17.D:e4 f5 18.D:e6+ K:h7 19.D:d7 i sad crni mo`e da forsira remi sa 19...Lb8 20.Kg1 c:d4 21.e:d4 Lh2+ (ili da igra ambicioznije sa 21...Tce8!? ) 22.Kh1 Lb8= . 14...c:d4 15.e:d4 Posle 15.S:f8 L:f8 16.e:d4 Sdf6 17.h3 D:d4+ 18.Kh1 Lc5! 19.h:g4 S:g4 napad crnog bi mogao da odlu~i partiju – crna dama pristi`e na h-liniju!

15...Lc5! Ve li ~an stven potez, kojeg je lako prevideti! 16.Le2? Dobru ili lo{u, beli je imao i opciju 16.d:c5 S:c5 17.S:f8 (17.De2 Dd4+ 18.Kh1 S:d3 19.D:g4 K:h7 20.Dg3) 17...S:d3 18.h3

Izgleda da Anand ne haje mnogo zbog Arowanovih pe{aka – wegove figure su se raz i gra le! ^ak tri cr ne figure su pod napadom! Tako |e i 16...L:d4+ 17.Kh1 Sf2+ 18.T:f2 L:f2 19.S:f8 S:f8 bilo bi ba{ dobro za cr nog! 17.L:g4 (17.f:e5 D:d4+ 18.Kh1 Dg1+! 19.T:g1 Sf2#; ili 17.S:f8 D:d4+ 18.Kh1 Dg1+ 19.T:g1 Sf2# bila je poenta poteza 16... Nde5!!.) 17...L:d4+ 18.Kh1 S:g4 19.S:f8 (19.Sg5 ne ide zbog 19...f5 20.h3 Tf6 i beli je bespomo}an...) 19...f5! Anand ka`e da je veoma ponosan na ovaj svoj potez. Sada je crna dama spremna da do|e na h-liniju. 19...Dh4? bi lo bi su vi {e na iv no: 20.Dh7+ D:h7 21.S:h7 K:h7 22.h3. 20.Sg6 Zaustavqa za tre nu tak Dh4.. 20...Df6 “Iskre no da ka `em, ov de nisam video odbranu za belog”, rekao je Anand u analizi posle partije. 21.h3 D:g6 22.De2 Dh5 23.Dd3?! Zavr{nica je izgubqena i posle 23.Tf3 Sf2+ 24.Kh2 L:f3 25.D:f3 D:f3 26.g:f3 Sd3.

23...Le3! I sve je gotovo, po{to 24...D:h3+ ne mo`e da se spre~i. 0:1 Anand je u komen ta ru pod se tio na sl~nost ove partije sa ~uvenom par ti jom Ro tle vi-Ru bin{tajn: - To je bio isti koncept: lovac na b6, lovac na b7, a Rubin{tajnova verzija je bila ~ak T:c3 h3, ali je to u su{ini ista ideja: Dh4 i D:h3. Vi{i nije tako impresivno po be dio du go vre me na, tako da je u trenutku radosti on to slavio kao najboqu partiju u karijeri. Ipak, u praksi bilo koja reinkarnacija kombinacije iz partije Rotlevi – Rubin{tajn odu{evqava publiku a ~esto ~ak i kolege. Svidler je do bio na gra du za par ti ju go di ne za sli~ nu kombinaciju u partiji protiv Kamskog. Za Anandovu brilijantnu novost treba posebno spomenuti da je Arowan igrao mno{tvo partija i smatra se jednim od stru~waka za ovo otvarawe. Smatra da je upao u teoretsku zamku koju je Anand pri pre mio pro tiv ne kog drugog (misli na Geqfanda). Ni je bio sve stan po te za Lc5, koji je veoma jak. Komentar:E. Grivas Pripremio:B. Dankovi}


kultura

dnevnik

INTERVJU

sreda6.februar2013.

19

ГЛУМИЦАХАНАСЕЛИМОВИЋ,ДОБИТНИЦАНАГРАДЕ„ДНЕВНИКА”НАСТЕРИЈИНОМПОЗОРЈУ

Уживамугерилскомраду На прошлогодишњем Стеријином позорју, испоставиће се, куриозитет фестивала био је недодељивање свих глумачких награда. Хана Селимовић, глумица која је дипломирала 2009. у класи Небојше Дугалића на Академији уметности у Београду, за улогу Сене Зољ у представи „Отац на службеном путу“ Абдулаха Сидрана, у режији Оливера Фрљића (Атеље 212), добила их је чак три. Стеријину, „Зоран Радмиловић“ за глумачку бравуру, коју додељују „Вечерње новости“, и традиционалну награду „Дневника“ за уметничко остварење. Хани Селимовић је недавно уручено признање наше куће, како обичај налаже, након извођења представе на матичној сцени. „Дневник“ је у време Позорја већ објавио интервју са младом београдском глумицом која је и овом приликом била занимљив саговорник. l Први пут сам вас видео у „Фигаровој женидби и разводу“, други пут у филму „Бели, бели свет“, а трећи у представи „Отац на службеном путу“. Може ли се кроз та три примера описати почетак ваше каријере? Како ви то видите? - То и јесу три најзначајнија догађаја од тренутка од када сам почела да радим. „Фигаро“ је мој први сусрет са професионалним позориштем, и то баш у околностима које су Народно позориште, редитељ Слободан Унковски, ансамбл са којим се данас, на моју велику жалост, срећем ређе него што бих желела. Филм „Бе-

ли, бели свет“ је одредио у многоме шта је пут којим желим да идем бавећи се овим послом. То су људи са којима желим да сарађујем, и то је начин на који желим овим да се бавим. Олег Новковић, Милена Марковић, и моје

вање сопствених граница у елитном окружењу. Надам се, уз сво нестрпљење којим себе морим, да ћу, као и до сада, наставити да имам могућности у којима ћу се надаље развијати, уз људе који су, изузетни.

Са снимања филма „Непослушни”

колеге са којима сам у том филму играла, заслужни су за то што сам развила глад ка таквој врсти односа према раду. Глад која ће ми често остати неутажена, јер такав начин уметничког ангажмана је данас, чини ми се, беспризорно редак. А „Отац на службеном путу“ се десио као неко заокружење моје прве глумачке зрелости. Он је као нека завршница те, условно речено, почетничке етапе. Сидран, Фрљић, Ђуза, остатак екипе – и опет сам имала срећу да се упуштам у истражи-

l Стицајем околности, у два од та три случаја сте певали. То вам, наравно, као саставни део глуме, такође доста добро иде. Да ли треба да се изненадимо кад проплешете? - Нисам сигурна која су изненађења која ће мене затећи, а самим тим не знам шта би могло изненадити вас. За сада нисам стекла утисак да сам неко ко је склон тој врсти позоришта у којој глумац и плеше. Слабо сам се сналазила са одузимањем слобо-

де које се зове плесни корак, маркери, и остали непријатељи органског понашања у позоришту и на филму. Ипак, остављам отворен простор у коме је могуће да ме очара нешто према чему сам можда имала предсрасуду. l Бити награђен значи бити издвојен, бити другачији. Шта за вас као глумицу значи то „бити другачији“, врло често потребно на сцени, и у животу? - Бити другачији од чега? Бити доследан себи и сопственој природи за мене значи бити другачији од онога на шта нас приморава околина. Бити другачији од оних који су пристали на администрације, предрасуде, хијерархије, бесмисао, рутину, искључивост. У овом граду, данас, то за мене значи неговати слободу, интензивност, безинтересна пријатељства, упуштање без обзира на потрошњу снаге, не штедети своје изворе зарад лакшег свакодневног живота, бити духовит на сопствени рачун, одржавати племениту равнотежу између цинизма и ентузијазма... За мене то значи да чак и онда када ме све околности оповргавају, ипак верујем да жеље, дарови, памет и дух постоје, тако да ти, другачији, којима тежим, су ту, али у категорији изузетака. l Можете ли нам открити нешто од ваших тренутних планова, преокупација, проба, снимања? - Увек се смејем када ме неко пита какви су ми планови, јер моја глумачка егзистенција не зна за план, она зна само за чекање и

изненађења. Летос сам завршила снимање играног филма „Непослушни“ Мине Ђукић. Другог по реду који излази из продукцијске куће „Кисело дете“, у коме играм главну улогу поред свог колеге Младена Совиља и још неколико врсних глумаца који су се са нама заједно упуштали у ову причу. То је филм у који верујем из много разлога, али понајвише због тога што је он потекао из неке нове снаге и енергије, енергије која забрањује рутине, пословност, и

омладине у Београду, ван оквира институционализма, непотизма и дневнополитичких позоришних опхођења којима и нисмо склони, јер, између осталог, и нисмо чланови ниједне позоришне институције. Не сви, али добар део нас. (Као што сам рекла има и добрих изузетака у позоришном животу Београда.) У том смислу уживам у герилском раду, малој продукцији, дару и памети људи којима сам окружена, и почињем да верујем

Женеценим,замушкарцималудим l Сена Зољ у представи „Отац на службеном путу“, за коју вас је „Дневник“ и наградио, није имала ту привилегију да буде другачија, односно да (јој) буде другачије. Муж, деца, друштвене околности, тару је, али она је јака... Какву песму она пева, а какву ви, по том питању улоге жене? - Сена је надирљивији збир женских снага са којима сам се сусрела у позоришту. А женска снага је за мене врхунски узбудљив чинилац сваке уметности, па и живота. Она управо јесте другачија. Она управо у репресији црпи снагу за аутономност, и за очување елементарних ствари, ствари које се тичу љубави. Она је неко ко у времену неслободе, само слободом и барата. За тако нешто треба бити храбар и предодређен. Веома поштујем жене, и имам ту срећу да сам и окружена разним женама које су ме инспирисале. За мушкарцима сам луда, а жене ће остати оне које ценим. остале непријатеље истине и љубави. Тренутно пробам текст Ивана Вирипајева „Кисеоник“, у режији Ивана Балетића, са једном такође изузетном екипом у којој су Никола Ракочевић, Ања Ђорђевић, Слободан Обрадовић, Ирена Кукрић, Филип Мићић, Магдалена Клашња… Овај помало дисидентски пројекат радимо у Дому

да је одметништво, заправо једино извесно уточиште доброг позоришта. А остављам могућност и да ме увере да београдска позоришта нису у пропадању, да добре ствари које се догађају неће бити само изузеци, већ константа. Са 26 година допуштам себи, уз тренутни став, и ту врсту оптимизма. О томе, неком другом приликом. Игор Бурић

УОКВИРУИЗЛОЖБЕГАЛЕРИЈЕМАТИЦЕСРПСКЕУДОМУВОЈСКЕ УБЕОГРАДУ

УМАТИЦИСРПСКОЈПРЕДСТАВЉЕНЕСАБРАНЕПЕСМЕНОВИЦЕТАДИЋА

Улогаизначајдародаваца

Чуварсветлостиутами

У оквиру пратећег програма изложбе „Аквизиције Галерије Матице српске 2001-2011” која је отворена од 15. јануара до 23. фебруара у Галерији Дома Војске Србије у Београду, данас у 17 сати ће се одржати разговор са дародавцима чији су поклони обогатили уметнички фонд Галерије Матице српске. Тема разговора је „Улога и значај дародаваца у развоју колекције Галерије Матице српске„, а о идеји да Галерији поклоне уметничка дела, о својим искуствима говориће: академик Динко Давидов, Мирна Средовић Ђорђичковић, Милена Јефтић, Ничева Костић, Марица Радојчић и Зоран Вујичић. Фонд Галерије Матице српске у периоду од десет година, који је одабран за изложбу, обогаћен је са 16 поклон збирки и 244 појединачна поклона. На изложби у Дому војске представљено је 90 најрепрезен-

тативнијих дела којима је Галерија Матице српске у периоду од 2001. до 2011.године попунила своју колекцију. Изложба указује на политику аквизиције, попуњавања колекција у последњој деценији у којој је фонд Галерије Матице српске обогаћен са више од хиљаду дела од којих су само 32 дела откупљена, а остало су поклони. На изложби су представљена дела настала од 17. до 21. века изведена у различитим техникама ликовног изражавања, аутора Николе Алексића, Милене Павловић Барили, Петра Добровића, Богдана Шупута, Миленка Шербана, Младена Јосића, као и савремених уметника Владимира Величковића, Мире и Саве Сандић, Милене Јефтић Ничеве Костић, Марице Радојчић, Ружице Бебе Павловић, Петра Ћурчића и других.

БРИТАНСКИРОКБЕНДНАЈАВИОГОСТОВАЊЕУБЕОГРАДУ

„Вајтснејк”ујуну на Калемегдану Британски рок бенд „Вајтснејк„ одржаће концерт 14. јуна на Калемегдану, у оквиру своје велике светске турнеје „Year of the Snake„, најавио је организатор „Авалон продукција„. Биће то, како су најавили, турнеја са највећим хи-

товима из њихове вишедеценијске каријере као што су „Is This Love„, „Here I Go Again„, „Fool For Your Loving„, „Still of the Night„. Улазнице за њихов наступ у Београду продаваће се од 7. фебруара на благајнама „Евентима„ по ценама од 1.990 (партер),

2.990 (фан пит) и 3.500 динара (ВИП трибина). Фанове чувеног састава је недавно обрадовала и вест да се у групу вратио бубњар Томи Олдрич. „Кад сам питао бенд да испишу листу омиљених бубњара које

желе на овој турнеји, сви су редом написали Томијево име. Фанови на интернету такође нису имали дилему. Судбина је хтела да поново радимо. Биће ово много добар провод„, написао је поводом окупљања певач Дејвид Ковердејл.

Да ли се и на овој турнеји могу очекивати и неке Ковердејлове песме из периода кад је био у групи „Дип Парпл„, као што су „Soldier of Fortune„, „Burn„ или „Stormbringer„, остаје да се види. На листи песама на концерту наћи ће се и „Love Ain’t No Stran ger„, „Give Me All Your Love„, али и актулени синглови из 2011. године „Forevermore„ и „Lo ve Will Set You Free”. „Вајтснејк„ је 1978. године основао Ковердејл након што је напустио „Deep Purple”. Са прва четири албума, који су се пласирали у првих 10 на светским топ листама, постали су један од најуспешнијих рок бендова свих времена са више од 70 милиона продатих носача звука. Од 11 студијских албума, те десетинама концертних и компилацијских издања, чак три су објавили у последњих седам година, одржавајући тако виталност што су публици у Србији имали прилику да покажу на Ташмајдану и у Комбанк арени.

Ових дана навршиле су се две године од преране смрти Новице Тадића (1949-2011), једног од најзначајнијих савремених српских песника. Тим поводом јуче су у Матици српској представљене његове сабране песме у пет књига, у издању Друштва чланова Матице српске из Подгорице. О овом драгоценом петокњижју говорили су Тадићеви поштоваоци и пријатељи- Драго Перовић испред издавача, председник МС Драган Станић, председник издавачког одбора Јован Делић, књижевник Селимир Радуловић и приређивач Драган Хамовић. Припремајући издање сабраних песама годину дана након прераног одласка Новице Тадића ,одлучили смо да се доследно држимо хронолошког начела, објаснили су приређивачи. Четири тома (приближног обима) оквирно обухватају по једну Тадићеву ауторску деценију, од „Присуства“ (1974) , прве песничке књиге, до збирке „Ту сам, у тами“ (објављене постхумно, 2011). Предмет додатног, петог тома јесу песме из недовршеног рукописа „Ја и моја пратња“ и оне рукописане у радној бележници, које су, убр-

зо по песниковој смрти, рашчитане и објављене, потом и недовршена збирка записа, као и употпуњена персонална библиографија. Брзо издавање и промоција сабраних дела Новице Тадића, спадају у ретке и лепе тренутке српске поезије, чуло се јуче у

сата дневно и 365 дана годишње. У његовим стиховима трагедија изазива смех, а смех се леди на уснама. Читав животни и песнички век Новице Тадића заправо је непрегледно поље страха. Био је свестан, а то је објављено и у његовим белешкама, да савре-

Мaтици. Тадић је био чувар светлости у доба новог, модернистичког мрака, сведок човековог трајања на ивици ножа, између опстанка и нестанка. Његови стихови осенчени су тамом и мучнином, коју је песник превазилазио управо писањем поезије. Тадић је био песник демонске аскезе, и један од оних који су своју поезију живели 24

мени узнемирени човек нема времена за добре мисли и молитву, а камо ли за поезију. Нико у српском песништву није, као Новица Тадић, опевао весели пакао савремености и нико није боље оцртао психолошки профил данашњег човека, изгубљеног у сталном метежу и заглушујућој буци. Р. Лотина

Фото:Б.Лучић

ВЕЧЕРАСУМАЛОЈДВОРАНИСПЦ„ВОЈВОДИНА”

Гостујепредстава„Тамоиназад” У Малој дворани СПЦ „Војводина“ (Спенс) вечерас у 20 сати биће изведена представа ‘’Тамо и назад‘’, аутора Стевана Копривице, у режији Југа Радивојевића, у којој играју Андрија Милошевић и Маринко Маџгаљ. Представа је рађена у продукцији агенције ‘’Фави‘’ из Београда, и ово је прво њено гостовање у Новом Саду. Ова црна комедија говори „о духовитој и горкој рекапитулацији живота главних глумаца и ситуацијама у којима су били“. - Они су другови још из основне школе и младости, када су сањали да оснују рок бенд, а сада као

средовечни тезгаре на слављима и по кафанама. Андрија игра Пеђу, грађевинског инжењера без сталног запослења, боема који је управо одлучио да се скраси и ожени, а Маџгаљ игра Микија, академског музичара који свира све чега се дохвати, ожењен је својом првом љубави, посвећен је њој и сину. На почетку представе догађа се саобраћајна незгода. Мики и Пеђа се налазе ‘’између живота и смрти’’ и одлучују да претресу своју прошлост, да ‘’очисте своју душу’’, како би успели да се избаве или коначно умру – наведено је у најави представе. Н. П-ј.


20

svet

sreda6.februar2013.

UKRATKO

RUSIJA

MALI

MedvedevizdaoKremq za20milijardidolara?

Kolonaod3.500 kilometara MOSKVA:GlavnigradRusijeponovojepodsnegom,kojije izazvao kolaps saobra}aja i formirawe kolone vozila duge ukupno 3.500 kilometara. Zbog sne`nih padavina je otkazan i veliki broj letova, a ~ak i avion ruskog predsednika Dmitrija Medvedeva nije mogao da sleti na aerodrom Vnukovo i morao je da produ`i za Sankt Peterburg. Ovojezimasnajvi{esnegau Moskviuposledwihstotinugodina:oddecembrajenatajgrad palo vi{e od dva metra snega, izvestilajetelevizijaRa{atudej.Vi{eod45.000radnikakomunalne slu`be i 15.000 ma{inaradenara{~i{}avawunovih 26 centimetara sne`nog prekriva~a sa ulica, {to je skoro petinaprose~nihgodi{wihpadavina.MnogiMoskovqanikoji su se sino} vra}ali s posla ku}iprovelisuizme|upeti10 sati u vozilima po{to je prose~na brzina bila sedam do devet kilometara na sat. Skoro 150kamionazaglavilosenamoskovskom auto-putu, blokiraju}isatimasaobra}aj.

MOSKVA: RuskipremijerDmitrijMedvedevoptu`enjeufilmu nepoznatogautoradajeizdaointerese Kremqa tokom svog predsedni~kogmandataMedvedevje,navodno,svojimne~iwewemnavodnopodr`aoNATObombardovaweLibije {to je, pored ostalog, Moskvu ko{talo20milijardidolara.Optu`beprotivMedvedevaujedno~asovnomfilmu,kojiseiznenadapojavionainternetu,iznelisubiv{i premijer Jevgenij Primakov, nekada{wiambasadorRusijeuLibijiVladimir^amovipenzionisanigeneralLeonidIva{ov. Medvedevjeoptu`endajeodbio daulo`ivetonarezolucijuSaveta bezbednosti UN o Libiji, zbog ~ega bi, prema re~ima naratora, trebalo „da mu se sudi”, prenosi AFP.^amov,kojijepovu~ensmesta ambasadora zbog nesaglasja sa zvani~nompolitikomKremqa,na-

DmitrijMedvedev

veo je da je malo verovatno da }e materijalni gubitak Rusije od 20 milijardi dolara zbog podr{ke uvo|ewuembarganaprodajuoru`ja Libiji biti nadokna|en, dok je Iva{ovizjaviodabibiv{ipredsednik i drugi zvani~nici mogli dabuduoptu`enizaveleizdaju.

Obja{wene za pozadinu filma dala je Olga Kri{tanovska, koja tvrdidajere~oborbi„dvemo}ne elitnegrupe”uokru`ewupredsednika Rusije Vladimira Putina, a dajeciqjedneodwihdiskreditacija Medvedeva kako bi se predu- prediowegoveventualnipovratak uKremq. „Postojeglasovikojika`udaje Medvedev Putinov balast, kao i snagekoje`eledagaodbace”,navelajeKri{tanovska. Tvrda linija oko predsednika Putina, u kojoj se navodno isti~e potpredsednik vlade Dmitrij Rogozin,verujedajeRusijaoslabqenazavremeMedvedevqevogmandata od 2008. do 2012. godine. Ruski narodniodbornaveojedasezala`ezaispitivawesvih~iwenicau vezisaoptu`bamaiznetimufilmu, dok je kabinet Medvedeva odbiodakomentari{eoptu`be.

SIRIJSKAOPOZICIJAPOZIVANADIJALOG

Potpredsednik[areh zastupaAsadovre`im

Pregovori oIranu TEHERAN : Novi pregovori o spornom iranskom nuklearnomprogramubi}eodr`ani26. februara u Kazahstanu, saop{tio je iranski pregovara~ SaedXalili.Odlukaosastanku donetajeudogovorusavisokom predstavnicom EU za spoqnu politiku i bezbednost Ketrin E{ton, koja predstavqa takozvanu Grupu pet plus jedan SAD,Rusiju,Kinu,VelikuBritaniju, Francusku i Nema~ku, navedeno je u D`alilijevom saop{tewu. Zapadne zemqe, na ~elu sa SAD, optu`uju Teheran da, pod pla{tom civilnog nuklearnog programa,poku{avadaproizvede atomsku bombu, {to iranske vlasti odbacuju, tvrde}i da je program namewen iskqu~ivo za mirnodopske svrhe, prenele su agencije. Pregovori Irana i {est svetskih sila vo|eni su u nekolikonavrata,alisuodjuna blokirani.

DAMASK: Lider opozicije u Siriji Ahmed Moaz el Hatib, predlo`io je pregovore sa sirijskimpotpredsednikomFarukomel [arehom.PotpredsednikSirijeu pregovorima bi u~estvovao kao predstavnik re`ima Ba{ara el Asada, a ciq bi bio re{ewe konfliktauzemqi. „Ako re`im prihvati predlog zadijalog,tra`imdanarazgovore po{aquFarukael[areha”,rekao je lider opozicije za televiziju Al-Arabija. El[arehjeodpo~etkasukobauSirijivi{eputaizrazio neslagawe s predsednikom El Asadom i zalo`io se za dijalog u re{avawukrizeuzemqi. Predlogopozicijeopregovorima s vlastima podr`ale su SAD, ali su odbacile mogu}nost da se predsedniku El Asadu obezbedi imunitet. PortparolkaStejtdepartmenta ViktorijaNulandreklajeda,ako

„vlastiuDamaskuimajui najmawu nameru da se postignemir,trebadasednu irazgovarajuskoalicijom sirijske opozicije, a mi }emo podr`ati apel El Hatiba”. PredlogopozicijeobjavqenjeistovremenosapozivomiranskogpredsednikaMahmudaAhmadinexada napostizawenacionalnog dogovorakojibivodioka izborima. Vi{e od 60.000 AhmedMoazelHatib qudipoginulojeodpo~etkasukobauSirijiumartu2011.go- pove}a,rekaojeJensLerke,portdine, podaci su nevladine Opser- parolkancelarijeUNzaupravqavatorijezaqudskaprava. wehumanitarnimposlovimaidoUjediwene nacije saop{tile su dao da je za ~etiri miliona qudi da je humanitarna kriza u Siriji potrebna hitna humanitarna podostigla „katastrofalne” razme- mo}, dok je dva miliona interno re,jerjeoko2,5milionaqudiutoj raseqenouSiriji. zemqiostalobezdovoqnekoli~i„Tajbrojzna~ajno}esepove}anehrane.Zbogneprestanihsukoba ti, ako se sukobi nastave”, upozouSiriji,tajbrojmogaobiidase riojeLerke.

Rastutenzijeizme|uJapanaiKine TOKIO:Kineskivojnibrodnajmawejejednomuperioradarzanavo|eweraketakajapanskomvojnombrodu,rekaojejapanskiministar odbraneIcunoriOnodera. „Ne{to nalik radaru za kontrolu vatre i navo|eweuperenoje30.januaraubrodzapra}ewejapanskeobalskestra`euIsto~nomkineskommoru.Ministarstvoodbranedanaspotvr|ujedajetomprilikomkori{}enradarzaobele`avajnemeta”,rekaojeonnovinarimauTokiju.Onoderajekazaodajeijedanjapanskivoj-

dnevnik

nihelikopternaciqansli~nimradaromnekoliko dana ranije. „Usmeravawe takvih radara jeveomanenormalno.Miukazujemoda}ebiti stvorenaveomaopasnasituacijaukolikodo|e doijednegre{ke”,rekaojeon. Japanskiministarjerekaoda}eonizatra`itiodkineskestranedase„uzdr`iodpreduzimawa tako opasnih postupaka”, preneo je AFP. Najnoviji korak je o~igledno pogor{awe ionakonapetesituacijeuIsto~nomkineskom

moru,gdesedvenajve}eprivrednesileAzije sukobqavaju oko suvereniteta nad nenaseqenomgrupomostrva.Ju~ejeTokiopozvaokineskogambasadoraiulo`iomuprotestzbog,kakojenavedeno,jo{jednogupadauteritorijalnevodeJapana,nakon{tosukineskibrodovi ploviliporedostrvakojasuucentrusporaizme|udvezemqe.Usaop{tewuotomenijebilo re~i o akciji kineske vojne fregate. Posmatra~ineverujudajekineskivojnibrodbiou vodamakojeJapansmatrazasvoje.

Vojska^adapoma`e Francuzima BAMAKO: Skoro 1.800 vojnikaiz^adau{lojeusevernimalijskigradKidal,kakobipomoglifrancuskimtrupamauu~vr{}ivawu kontrole nad tim delom. Ministarstvo odbrane Francuske saop{tilo je da sada ima4.000vojnikaidajepreuzela kontrolu nad Kidalom i gradskimaerodromom. Neimenovanizvani~nikjerekao da je u vazdu{nim udarima francuske vojske u posledwih nekolikodanapogo|eno25meta, prete`no „logisti~kih centara icentarazaobuku”uoblastima Aguelhok i Tesalit. ^ad je obe}aoda}eobezbediti2.000vojnikazaintervencijuafri~kihsnagauMaliju-AFISMA,kojatek poprima svoj oblik posle muweviteofanzivefrancuskihsnaga protivpobuwenika,kojisupreuzelikontrolunadvelikimdelovimaseveraMalijapro{legodine,navodiAFP.Utrenutkuzauzimawa grada Kidala i cele

istoimene oblasti javila su se strahovawa da }e taj region, po povr{inive}iodFrancuske,postati uto~i{te boraca Al Kaide. U me|uvremenu su Ujediwene nacijeju~eponovoobnovileslawe pomo}i u hrani za stanovni{tvoteafri~kedr`ave,po{to je do{lo do prekida ulaskom francuskihtrupauMali. „Svetski program za hranu je ponovo pokrenuo distribuciju hraneinutritivnihdodatakana sever Malija”, rekla je portparolka agencije UN - WFP Elizabet Birs. Ona je novinarima u @enevipreneladajesedambrodovasa600tonapomo}inapustilolukuMoptizavikendidasu seuputiliuregionTimbuktu. Ciqjedasemese~noobezbedi pomo} za oko 35.000 qudi, ukqu~uju}iskoro3.000decemla|eod petgodina,ivi{eod600trudnica i porodiqa, navela je predstavnicaWFP.

SEVERNA KOREJA

Video-napadnaSAD PJONGJANG: VideoukomejepredstavqenavizijanapadaSeverneKorejenaneimenovaniameri~kigrad,pojaviosenazvani~niminternet stranama Pjongjanga. Propagandni klip postavqen je na dr`avnisajtiJutjubkanal„Uriminzokiri”itoudanimaukojimasu dodatnopodignutetenzijezbognuklearnihtestirawa. Video prikazuje ~oveka koji sawa lansirawe severnokorejske rakete, a zatim se iz svemira uz melodiju ~uvene pesme „We are the World” Majkla D`eksona i sliku zastave SAD „zumira” na grad u plamenu. Snimakprikazujeraketninapadiavionekojileteizme|uzapaqenihirazru{enihneboderaugradukojipodse}anaWujork.Kakoprenosezapadnimedijinakorejskomsuispisanistihovi:„NegdeuSjediwenimDr`avama,crnioblacidimaseuzdi`u,~inisedajesamo gnezdozlazahva}enovatromkojujesamopokrenulo...” Videosezavr{avajo{jednomsekvencomlansirawaraketePjongjangainovomscenom sa usnulim ~ovekom, uz zakqu~ujak da }e se „wegov san svakako ostvariti”. Pjongjang je u subotu poru~io da }e izvesti tre}u nuklearnuprobuna„zahtevnaroda”.

BANGLADE[

Nerediposlepresude DAKA: Unekolikogradovau Banglade{u izbili su neredi nakon {to je visoki islamski zvani~nik iz redova opozicije osu|en na do`ivotnu robiju zbogratnihzlo~ina.AbdulKuder Mola, ~etvrti po va`nosti u hirerhiji partije Xamat-eislami, prvi je politi~ar koji jeprogla{enkrivimpredsudom zaratnezlo~ine1971.godine. Policija je na severozapadu Rad`{ahijabacalasuzavaciispalilagumenemetkenaoko500 demonstranata koji su bacili najmawe desetak eksplozivnih koktela„doma}eizrade”. Sukobajebiloiuprestonici Daki,aliiudrugimgradovima. AbdulKuderMola(64),prvije politi~ar koji je progla{en krivimpredsudomzaratnezlo-

~ine u Daki, ~ije odluke mnogi smatraju kontroverznim. Mola je prilikom izricawa presude uzviknuo„Bogjeveliki”,tvrde}i i da su sve optu`be protiv wega izmi{qene, prenosi AFP. Wegova Xamat-e-islami, koja jeujednoinajve}aislamskapartija u zemqi, organizovala je proteste zbog ovakve presude i pozvala je svoje pristalice na {trajk{iromBanglade{a.Javni tu`ilac Mahbubej Alam je poru~io da je Mola zaslu`io smrtnu kaznu zbog te`ine zlo~ina,alidajesudijaodlu~ioda dosudikaznudo`ivotnogzatvora.AlamjenaveodajeMola„direktno u~estvovao” u ubistvu vi{eod350qudiubliziniprestoniceDake.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI BARAK OBAMA Ameri~kipredsednikBarakObamaponovose zalo`io za uvo|ewe ve}e kontrole oru`ja u SAD.„Ratnomoru`junijemestonaulicamaiu {kolama”.ObamajeupolicijskomcentruuMineapolisu, koji je obi{ao u sklopu kampawe o kontrolioru`ja,rekaoda„trebaponovouvesti zabranunaprodajupoluautomatskogoru`ja”,kao idatrebaograni~itiprodajumunicije”.

YON MEKEJN Ameri~ki republikanski senator Xon Mekejn, poznatponeslanim{alama,nazvaojeju~eiranskog predsednika Mahmuda Ahmadinexada majmunom. AhmadinexadjeranijeizjaviodajespremandabudeprviIranackoji}ebitiposlatuorbitu,po{tojeTeheransaop{tiodajeuspe{nolansiraomajmunaukosmosivratioga`ivog.„Dakle,zarnijetamove}bio pro{lenedeqe?”,napisaojeMekejnna„Tviteru”.

JANIS STURNARAS Gr~kiministarfinansijaJanisSturnarasprimiojeupo{tanskojisporucimetak,aupu}enesumu ipretweodgrupekojaprotestujezbogzaplenenekretnina.Ministrujepaketposlalamalopoznata grupa„Kritskarevolucija”uznakprotestazbogzaplenaku}aiimovineonihkojinisuuspelidavratekredite.GrupajeupozorilaSturnarasadadr`avanepreduzimanikakvemerezapleneku}aiizbacivawaizdomova.

Dueluglednihprofesora– biv{egnadbiskupaiateiste LONDON: Dvojicauglednihbritanskihprofesora,RovenVilijamsiRi~ardDokins,su~elilisusvojestavove oreligijitokomdebateorganizovane na Univerzitetu Kembrix, prenosi Verska informativna agencija. Vilijams,doskora{wikanterberijskinadbiskup,odstupiojesa~elaAnglikanskecrkvekrajempro{legodineipreuzeopozicijudekanaMagdalenkolexa uKembrixu. U„drugomuglu”Ri~ardDokins,biv{i profesor biologije na Oksfordu, ~uvenkaoautorbrojnihkwigaoDarvinu i evoluciji, ali i kao aetista i `estokkriti~arkreacionizma.Nakon dvo~asovnepolemike,slu{aocisumoRi~ardDokinsiRovenVilijams glidaglasajukoimjebioubedqiviji. Nadbiskup Vilijams je pobedio, osvojiv{i PoVilijamsovimre~ima,konceptqudskihpra324glasa,dokjeDokinsdobio136.Vilijemsovi va ima korene u religiji. „Konvencija o qudargumentibilisufokusiraninazna~ajreligiskimpravimanebibilato{tojestebezistojeuoblikovawuqudskezajedniceinasolidar- rijefilozofskereligijskedebate”,istakaoje nostiqubavpremabli`wemkojuzastupavera. Vilijams.

Wegov suparnik se pre svega osvrtao nastavoveislama. Argumenti profesora Dokinsa su da veratla~i`enu,dajereligija„izgovor” zarazneproblemeidaonaometanala`ewe pravih obja{wewa qudske egzistencije. „Tojeizdajstvointelekta,izdajasvega{tojenajboqeuqudima.Tojela`na zamena za obja{wewa egzistencije, koja naizgled nudi odgovore na pitawa, sve dok je ne preispitate i shvatite da ste bili u zabludi”, rekao je profesor Dokins.Organizator„duela”bilojedebatno dru{tvo Kembrix junion sosajeti (Cambridge Union Society) kojejetokomgodina ugostilo neke od najzna~ajnijih li~nosti svetske politike, umetnosti i sporta,me|ukojimasubilipredsedniciipremijeri, dobitnici Oskara i osvaja~i olimpijskih medaqa. Me|u u~esnicima debata koje su organizovalibilisuiVinston^er~il,nadbiskupDezmondTutuidalaj-lama.


dnevnik

oglasi

sreda6.februar2013.

21


22

sreda6.februar2013.

oglasi

dnevnik


dnevnik

OGLASi l ^iTUQe

sreda6.februar2013.

23

DESETOGODI[WI POMEN

Marija Vlaovi} ro|. Baji} Draga sestrice, zauvek }e{ ostati u na{im mislima, srcima i sa nama.

Novaku Ba~kali}u Katarina i Vladan Ba~kali}.

Brat Mita, snaja Qiqa i sestri} Filip. 68712

Posledwi pozdrav dragom

68714

Posledwi pozdrav na{em najdra`em tati, deki i tastu

Deki

Vojislavu - Bati Ovcinu

^uvaju}i ga od zaborava, wegovi najmiliji unu~i}i: David, Sara i Lara.

K}er Milena, zet Sa{a i wegovi David, Sara i Lara.

68703

68701

Dana 4. 2. 2013. godine, iznenada je prestalo da kuca srce na{eg dragog oca.

Aleksandar Josimovski 1937 - 2013. Ve~no }emo tugovati za wim. Ispra}aj }e se obaviti danas, 6. 2. 2013. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: sin Dejan, }erka An|elka, zet Jovan, unuci i praunuci.

Posledwi prijatequ

pozdrav

Vojislavu - Bati Ovcinu Porodica Novakovi}.

68690

Posledwi prijatequ

IZDAJEM nov nename{ten jednosoban stan 30m2, Nova Detelinara, drugi sprat, obavezan ugovor, mogu}e bezgotovinsko pla}awe na ra~un. Telefon 063/587874. 68435

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 68623

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {poret, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrum, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33943, 063/84-85-495. 68550 PRODAJEM drva bagrem, hrast i jasen, cena 3.300 din metar, prevoz gratis. Mogu}a usluga rezawa i cepawa. Telefoni: 061/61722-19, 063/77-19-142. 68612

pozdrav

dragom

68702

dragom

S tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi otac i deda

Danilu Bo{kovi}u O`alo{}ena za Tobom Tvoja prija Miqa Marinkov.

Jovan Prodanovi} 1934 - 2013. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 7. 2. 2013. godine, u 13.00 ~asova, na ^enejskom grobqu. ]erke Milica i Jelica, unuk Dule, zetovi E~ika i Goran. 68715

68719

Posledwi pozdrav dragom bratu

Obave{tavamo rodbinu, kumove i prijateqe da je 5. februara u 64. godini, nakon te{ke i kratke bolesti preminuo na{ dragi

Vojislavu - Bati Ovcinu O`alo{}eni brat Lazar i Ru`ica.

68704

Vojislav - Bata Ovcin Sahrana je danas, 6. 2. 2013. godine, u 15 ~asova, na grobqu, u Sremskoj Kamenici. O`alo{}eni: supruga Qiqana, sin Lazar, k}erka Milena sa porodicom. 68700


24

^iTUQe l POMeni

sreda6.februar2013.

Sa tugom i bolom u srcu obave{tavamo na{u rodbinu i prijateqe da je na{a voqena supruga, majka i baka

dnevnik

TU@NO SE]AWE

Posledwi pozdrav dragoj sestri

TU@NO SE]AWE

@eqko Ga}a

Dragici Pekovi}

Marija Vlaovi}

od sestara: Dare, Rule, Mile, Lale i Qiqe.

O`alo{}ena porodica. 68676

68694

6. 2. 2009 - 6. 2. 2013.

^etiri prete{ke godine za na{im @eqkom.

preminula 4. 2. 2013. u 66. godini. Ispra}aj }e se obaviti u ~etvrtak, 7. 2. 2013. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

@eqko Ga}a

6. 2. 2009 - 6. 2. 2013.

Ve~no }e{ `iveti u srcima tvojih najmilijih: majke Irine, oca Vladimira, dece Irine, Aleksandre, Luke, Galine i brata Miodraga sa porodicom.

U srcima, s qubavqu, ve~no ~uvamo uspomenu na Tebe. Kumovi: Mi{a, Radica, Ksenija i Boki. 68610

68611

Posledwi pozdrav

Dana 4. 2. 2013. godine preminuo je na{ dragi otac, deda i tast

POMEN

Posledwi pozdrav dragoj tetki i zaovi

DESETOGODI[WI POMEN

Du{an A}imovi} Veqku Prodanovi}u

Mariji Zagor~i} Marici

Aleksandar Josimovski

Porodice Zagor~i} i Joli}.

od kolega iz DPS.

68708

Posledwi pozdrav dragoj kumi

Tu`nog srca javqamo da je ispra}aj zakazan 6. 2. 2013. godine, u 11.15 ~asova, a polagawe urne 7. 2. 2013. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu.

6. 2. 2003 - 6. 2. 2013.

Du{an A}imovi}

Pro{lo je deset tu`nih godina od kad nisi sa nama, s ponosom i puno qubavi ~uvamo te od zaborava.

Sine na{, `ivot bez tebe je veliki bol. Bio si i ostao sve najlep{e u na{em `ivotu.

Tvoji: Milan, Marko i Marija.

Tvoji: mama Dragiwa i tata Milutin A}imovi}.

68687 68634

68624

Posledwi pozdrav dragoj mami, ta{ti, babi i priji

Sa tugom se opra{tamo od na{e snaje - jetrve

Posledwi pozdrav dragoj baki i prabaki

Dragici Stoj{i}

Dragice Stoj{i}

Dragici Pekovi}

DESETOGODI[WI POMEN

O`alo{}eni: sin Dejan k}i An|elka, zet Jovan, unuci Nenad i Jovana i Jasmina i praunuke Tara i Lena.

68706

Dragici Stoj{i} iz Ka}a

S du`nim po{tovawem se opra{tamo od na{eg dragog kuma

Oti{la si tiho kao {to si i `ivela. od }erke Lazarke Bosni} sa porodicom.

od porodice Krkqu{.

Posledwi pozdrav od Save i Nade Stoj{i}.

68683

68709

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav Qiqinom tati

68681

Umrla je na{a draga supruga, mama, snaja, svekrva i baba

od: unuka Aleksandra, snaje Kristine i praunuke Mile.

Du{an A}imovi} Dragi brate, te{ko je tvoj odlazak pravdati sudbinom. Nikada ne}u prestati da mislim na tebe. Tvoja sestra Nada Marciki} sa porodicom.

68654

Posledwi pozdrav dragoj baki

68633

Posledwi pozdrav dragoj baki i prabaki

Danila Bo{kovi}a

Dragica Stoj{i} Veqku Prodanovi}u

Porodica Pisarev.

Veqku Prodanovi}u od Majinih drugarica: Tawe, Sandre i Qiqe sa porodicama.

Advokat \ur|evi}.

68693

68695

Posledwi pozdrav dragom deveru i stricu

1951 - 2013. Sahrana }e se obaviti u sredu, 6. 2. 2013. godine, u 13 ~asova, iz kapele na Ka}kom grobqu.

68685

68680

Dragici Pekovi}

od unuka Milice i Jovane.

od: unuke Gordane, zeta Dragana i praunuka Vuka i Lazara.

68655

68656

O`alo{}ena porodica Stoj{i} iz Ka}a.

Posledwi pozdrav dragom saradniku i kolegi

Danilu Bo{kovi}u

Dragici Pekovi}

Po dobru }emo te pamtiti, sa tugom te se se}ati.

Bori{i Mili}evi}u

Bori{a Mili}evi}

Rajka, Mira, Slavica i Rade sa porodicama.

Udru`ewe prevodilaca i tuma~a Vojvodine.

„Prevod� DOO: Pavle, Nata{a, Mina i Slobodanka.

68696

68689

68691


^iTUQe l POMeni

dnevnik

SE]AWE

Pro{lo je sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog

S E D M OD NE V NI POM E N na{em dragom

25

sreda6.februar2013.

Tu`nim srcem obave{tavam rodbinu, prijateqe i poznanike da je preminula moja mama

Posledwi pozdrav tetki

Jovan Milivojevi} Danas, 6. 2. 2013. godine, navr{i}e se dvanaest godina od kako je preminuo moj suprug.

Dalibora Krsti}a

Daliboru Krsti}u

O`alo{}ena supruga Nada.

Uspomenu na wega ~uvaju: Nata{a, Pe|a, Stanka i Bo{ko.

Tuguju za wim: brat Marko, tetka Maki i baba Branka.

68642

68672

68674

Marici

Marija Zagor~i} Sahrana je danas, 6. 2. 2013. godine, u 13 ~asova, na Alma{kom grobqu.

Bobica, Dejan, Dimitrije i Luka.

O`alo{}ena }erka Du{ica. 68671

Sa velikom tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 4. 2. 2013. godine preminula u 73. godini na{a supruga, majka i baba

PETOGODI[WI POMEN

Posledwi pozdrav bratu

68673

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 74. godini preminuo na{ dragi suprug, otac i tast

dragoj supruzi i majci

Vesi Zagorka Maksimovi}

Veqko Prodanovi}

Qubi Kova~evi}

Sahrana }e se obaviti danas, 6. 2. 2013. godine, u 14 ~asova, u Novim Ledincima. O`alo{}ena porodica Maksimovi}.

Uspomenu na wu ~uva suprug \uro sa }erkama i wihovim porodicama.

od: bra}e Branka i Tomislava sa porodicama.

68662

68669

68657

Posledwi pozdrav na{em dragom tati

Posledwi pozdrav

Danilu Bo{kovi}u

Sahrana }e se obaviti danas, 6. februara 2013. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

od porodice Kosanovi}.

O`alo{}eni: supruga Mira, }erke Qiqana i Maja, zetovi Vladimir i Dragan. 68667

Posledwi pozdrav dragom ocu i dedi

68663

Posledwi pozdrav dragom tati

Branislavu Petrovi}u 1935 - 2013. Sahrana je danas, 6. 2. 2013. godine, u 13 ~asova, na grobqu u Ba~u. Tvoji najmiliji: Biqana i Dejan sa porodicama. 68658

Danilu Bo{kovi}u

Danilu Bo{kovi}u

S qubavqu i po{tovawem ~uva}emo uspomenu na tebe. Zauvek }e{ `iveti u na{im srcima.

3

POMEN

6. 2. 2003 - 6. 2. 2013.

Sin Qubi{a, snaja Tawa i unuci Du{an i Jelena.

TROGODI[WI POMEN

Sin Marko i }erka Danijela.

68670

68668

POMEN

Vera Simin

S tugom i bolom javqamo rodbini i prijateqima da je 4. 2. 2013. godine preminuo na{ dragi

Mara Vuji}

ro|. Jovanov iz Srbobrana

6. 2. 2010 - 6. 2. 2013.

Uvek }emo se se}ati kako je bilo lepo kad si bila sa nama.

^uvamo te u na{im srcima od zaborava.

Sin Ivan, unuci Irina i Stanislav i snaha Marina.

Suprug Quban i }erke Dragica i Svetlana sa porodicama.

68618

68622

Moj tata, moj najboqi drugar

SE]AWE

Soka ^u~kovi} 1943 - 2012.

Milovan ^onki}

Milo{ Kokola Evo tri godine prolaze od kako te nema brate moj, a tuga i bol u srcu mom ve~no ostaju.

Mama, danas je ta~no {est meseci od kako nisi sa nama. Neka te an|eli ~uvaju. Pomen obele`avamo u subotu, 9. 2. 2013. godine, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Danilo Bo{kovi} 1936 - 2013.

Osam godina.... Sin Du{ko.

Tvoja ro|ena sestra Bela iz Francuske.

Wegov sin i najboqi drugar Du{ko.

68635

68625

68684

Sahrana }e se obaviti danas, 6. februara u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica Bo{kovi}. 68666


26

tv program

sreda6.februar2013.

Стилиград: Тел Авив Ова серија од 26 епизода представља урбану средину састановиштадизајнаињегових безбројних облика. Скренући светла рефлектора са уобичајених градова, Париз, Лондон и Њујорк, „Стил и град“нампружаједаносвежавајућипогледнановијеградове средње величине пуних енергијеимодернихоблика. (РТВ1,23.45) Државнипосао Универзум Вести Палета-колажна емисија на русинскомјезикусатитл.насрпски 10.50 Палета-колажна емисија на хрватскомјезикусатитл.насрпски 11.00 Најглупљиамеричкипреступници 11.30 Свестранци 11.55 Имемогсокака 12.00 Вести 12.10 Мозаик 12.35 Вредизнати 13.00 Живопис 13.30 Документ 14.00 Вести 14.05 Гламуртужур 15.00 Вестизаособесаоштећеним слухом 15.05 Оперативци 16.00 Радар 16.50 Временскапрогноза 17.00 ТВДневник 17.20 Једаннаједан 17.50 Разгледнице 18.55 Државнипосао 19.00 Подистимкровом 19.30 ТВДневник 20.05 Оперативци 21.00 Живопис 21.30 Повратакнасело 22.00Војвођанскидневник 22.35 Једаннаједан 23.00 Универзум 23.45 Стилиград 00.15 Најглупљиамеричкипреступници 00.35 Подистимкровомоевропским интеграцијама 00.55 Повратакнасело 01.20 Живопис

07.30 08.00 11.00 12.00 14.00 15.30 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 22.00 00.10 00.40

08.00 09.04 10.50 10.21 11.14 11.52 12.00 12.15 12.31 13.17

ВОА Војвођанскевести Излогстрасти Док.програм Разговориоздрављу Војвођанскевести Панорама Војвођанскевести Излогстрасти Закоракиспред Војвођанскевести Војвођанскевести ВОА Ноћнипрограм

14.47 15.10 16.00 16.49 17.00 17.20 17.45 18.25 18.58 19.30 20.05 20.47 22.00 23.40 23.55 00.49 01.34

Јутарњи дневник Рођаци Траг Заштосирпмаштво Београд-вечитиград Евронет Дневник Спортплус Местозлочина:Њујорк Циклус оригинална драма ТВ Београд:Место сусрета Београд Ијаимамталенат ОвојеСрбија Бољиживот Гастрономад ДневникРТВојводина Штарадите,бре Београдскахроника Око Слагалица Дневник Бољиживот Сведок Слободни стрелци,филм Дневник Доусијања МистеријеХејвена Ноћнибиоскоп: Једна за све,филм

09.00 09.05 10.00 10.10

07.15 Концерт:Великитамбурашки оркестарРТВ-а уБањаЛуци 09.15 Програмзадецуимладе 10.05 Хајдесамномуобданиште 10.30 Питамсепитамсе 10.55 Академац:Награда„дрЗоран Ђинђић“ 11.20 Увекмедаља 11.40 Кадзазвони 12.05 Центарсвета 12.30 Вести(мађ) 12.40 Македонскосонце 13.10 Таблоид 13.55 Концерт:Великитамбурашки оркестарРТВ-а уБањаЛуци 15.30 Добровече,Војводино(ром) 17.00 Евамагазин 17.45 ТВДневник(хрв) 18.00 ТВДневник(слов) 18.15 ТВДневник(рус) 18.30 ТВДневник(рум) 18.45 ТВДневник(ром) 19.00 ТВДневник(мађ) 19.25 Спортскевести(мађ) 19.30 Емисијарумунскемузике 20.00 Добровече, Војводино(рум) 21.30 Стилиград 21.55 Таблоид 22.45 Плавикруг 23.10 Палета-колажнаемисијана русинскомјезикусатитл.на српски

07.00Новосадскојутро 09.00Вести 09.10Хранаивино 09.35Скарлетнавидовчица 10.25Трас 10.30Повратакурај 11.00 Вести 11.10 Спринт 11.30 Истрага 12.05Серија 13.00Вести 13.10ПутзаЕвонли 14.05Белимантил 14.30Новосадскевертикале: ДвекраљицеуВојводини 15.00Вести 15.10Крвниделикти 16.00Објектив(слов) 16.15Објектив(мађ) 16.30Хранаивино 16.50Трас 17.00МистеријаКГБ-а 17.30Новосадскопоподне 18.45Речзаданас 19.00Објектив 19.30ПутзаЕвонли 20.00Документарнипрограм 21.30МистеријеКГБ-а 22.00Објектив 22.30Серија 23.20Скарлетнавидовчица 00.10Крвниделикти

09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 15.00 16.45 18.00 20.00 20.30 22.30 00.30

АнабелАкоста

Слободнистрелци Син убијеног полицајца се придружује њујоршкој полицији,гдепостајепартнерсаколегом његовог оца и тимом лажних полицајаца. Његов нови шеф,Саркони,ћеодлучитида лијеспособандабудеутиму кроз искушавање оданости, поверења и поштовања. Када открива истину о смрти свог оца,обузимагажељазаосветом,инећесезауставитидок правданебудезадовољена. Улоге: Фифти Сент, РобертдеНиро,ФорестВитакер,АнабелАкоста Режија:ЏесиТереро (РТС1,22.00)

07.45 09.00 09.45 11.00 12.15 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.20 21.45 23.45 00.00 00.30 01.30

Прегледхоландскелиге ПрегледПремијерлиге Прегледшпанскелиге Наданашњидан НБА:ОклахомаСити–Далас БајернТВ:Мајнц–Бајерн Седмицапреднама КошаркаКупКрешимираЋосића:Сплит–Цедевита Наданашњидан ФудбалПријатељска:Енглеска–Бразил ФудбалПријатељска:Холандија–Италија Премијерлига,вести

Дођинавечеру Тачно9 Одбачена Љубавиказна Скривенакамера Тачно1 ЛасВегас Каковремепролази Срећневести Дођинавечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Љубавиказна Каковремепролази Филм:Убојитенамере Ноћнижурнал Европулс ЛасВегас Срећневести

Пипи шоу У овој емисији представићемо вамзанимања кључара и бичара. Представићемо вам и спорт,у питању је клизање.Сазнаћете и све о занимљивим животињама јапанкама. Представићемо вам и виолончело. (КТВ,20.00)

07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30 Цртани филм,09.00Одељење за убиства,10.00 Шоу -Парови,11.00Кућа 7жена,12.00Србија коју волим,13.00Зрно по зрно,14.00Живети свој живот,15.00Спортска галаксија,16.00Освета,18.00Одељење за убиства,19.00Објектив,20.00Пипи шоу,22.00Објектив,22.30Кућа 7жена,00.00Објектив,00.30Ток шоу 07.00АмореЛатино,08.00Зоопузле,08.30Кућица у цвећу, 09.00 Кухињица, 09.30 Дечији програм, 10.00 Изблиза, 11.00 Метрополе и регије света,12.00Репризевечерњихемисија,14.00Инвестиције,14.55Инфо,16.00 АмореЛатино,16.55Инфо,17.30Бибер,18.00Калфа,18.30Кухињица,18.55 Инфо, 19.30 Бибер, 20.15 Травел клуб, 20.45 ИТ Нетворк, 21.15 Отворени екран,22.00Бибер,22.30Инфо,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћнипрограм

dnevnik

ВАТЕРПОЛО ЛИГАШАМПИОНА

Партизан –Спандау (РТС2,17.55) 06.58 07.36 07.59 08.22 08.29 08.54 09.19 10.00 10.30 11.00 11.00

Слагалица ВикингВики ПчелицаМаја ДенииДеди Плава птица Нетакнута природа патагонија Узбуна Е-ТВ ТВмрежа Читање позоришта Другојавнослушањенатему: Утицајгенетичкимодификованихорганизама (трансгена)наживотнусрединуи здравље,пренос Програмзависиодтрајањапреноса 11.30 Усусрет осам векова манастира Милешеве 12.01 СОРТС 12.21 Изанаслова 12.29 Трезор 12.59 Трезор 13.58 Плава птица 14.23 Нетакнута природа патагонија 14.48 Узбуна 15.14 Ја,ми и други 15.56 Ексклузивно 16.38 Прекоцрте 17.04 Титаник 17.55 Ватерполо-Лигашампиона: Партизан-Спандау,пренос 19.05 ВикингВики 19.28 ПчелицаМаја 20.00 Усвету 20.30 Беокулт 21.00 Титаник 21.54 Фестове премијере:Меланхолија,филм 23.32 Ијаимамталенат 23.51 Академскихоррускеармије АлександровиЕмирКустурица 00.46 Трезор 01.43 Ватерполо-Лигашампиона: Партизан-Шпандау (р) 02.47 Прекоцрте 03.13 Ексклузивно 03.55 Е-ТВ 04.26 Усвету 04.51 Беокулт 05.16 Академскихоррускеармије АлександровиЕмирКустурица

07.00 11.00 12.30 13.00 13.20 14.00 15.00 15.55 16.15 17.00 18.30 19.10 21.00 22.00 23.30 00.00 01.00 01.30 02.00 03.30

Добројутро Грандшоу Нежељене Првинационалнидневник Недељнопоподне Тачноуподне Наследници Националнидневник Кувањеимување Прељубници Националнидневник Маланевеста Мојавеликасвадба Брачнисудија Прељубници ПаблоЕскобар Црнахроника Судница Филм: Апокалипса Филм: Смрт у сумрак,први део 05.00 Филм:Апокалипса

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке,13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем, 16.40 Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25Филм,23.15Фокус,23.40Туристичке,00.25Ауто шоп,00.35Хај-фај, 01.30Фокус 12.00Сремнадлану:Рума,13.00Џубокс,14.30 Ловциназмајеве,15.00ДокторХу,15.45Кухињица, 16.15 Очи у очи, 17.00 Новости 1, 17.15 Сремнадлану:Инђија,18.10Измеђуредова,19.00Новости 2,19.30Ловци назмајеве,20.00ДокторХу,20.45Док.програм,22.00Новости 3,22.30Шоу програм: Парови,23.30Измеђуредова,00.15Глас Америке

08.25Најбољегодине 09.30Кажипрст 10.00Вести 10.35Интернат 12.05Цртанифилмови 12.50Нинџаратници 14.00Филм:Председничкаигра 16.00Вести 16.40Спортскипреглед 17.00Дваипомушкарца 18.00Џои 18.30Вести 19.10Нинџаратници 20.05Никита 21.00Филм:Капијатиграизмаја 23.00Вести 23.35Спортскипреглед 23.55Интернат 01.15Филм:Нарк

ЗијахСоколовић 09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 18.00 18.30 19.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Ђавоља вечера Филм: Ки пекс Ситивести Филм: Џорџија О’Киф Породични обрачун СобарицасаМенхетна МаријанаиСкарлет Филм: Усамљена страст Џудит Херн КњигаДанијелова Коп на Пинку Отети Филм: Челичне магнолије Филм: Исплата Отети Филм: Уметност раскида

Џулија Робертс

Челичне магнолије Живот женске дружине у малом месту на југу Америке и све њихове наде,љубави и победе,добијају смисао у салону лепоте који држи једна од њих. Тај салон представља њихов тајни храм у коме налазе утеху за своје поразе и радост пријатељства у својим победама. Улоге: Џулија Робертс, Олимпија Дукакис, Сели Филд,Доли Партон Режија:Херберт Рос (Пинк 2,20.00)

Ледина Радња филма се одвија у периодуизмеђу1995.и2002. године у једном од новобеоградскихнебодераињеговој околини. Зградајеоронулаи депресивна, а њени становницисуразочараниљудибез будућности.Онисвојуапатијупокушавајудазамаскирају правећи ситне свађе, оговарајући,шпијунирајући... Улоге: Драган Бјелогрлић, Зијах Соколовић, КсенијаПајић Режија: Љубиша Самарџић (Хепи,16.15) 05.00 08.00 08.30 08.55 09.20 09.35 09.45 10.00 10.25 10.50 10.55 11.30 12.15 13.00 13.40 13.55 14.00 15.00 15.55 16.00 16.15 17.55 18.30 19.00 20.30 22.00 23.00 23.50 01.40 03.20

ДобројутроСрбијо СкубиДу Земљакоња Повратакмалогтигра Зокинавеселојфарми ПопПикси Телешоп Сабрининтајниживот Винкс5 Монстерхај Монсуно Бен10 Покемони Моћниренџери Телешоп Вести Гламур Љубавнадокторка Вести Телешоп Ледина,филм Телемастер Насловнастрана,квиз Чађавамехана Једнажељаједнапесма Скандалозно Долинавукова Филм Филм Филм

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале, 13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

sreda6.februar2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

4

27

БАУК ЛИБЕРАЛИЗМАНАДВОЈВОДИНОМ

Пише:Мирко Чанадановић 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.30 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40 01.10 01.40

08.00 09.00 10.10 11.10 12.10 12.40 13.40 14.40 15.40 16.50 17.50 18.50 20.20 21.20 22.00 23.00 00.00 01.00

Лудизакућом-Америка ШминкањесаКлио Екстремнипреображај Четиривенчања-Америка Најбољиамеричкикувар Нованадапосластичара Породилиште Мисија„Мени” Новацнајеловнику Краљпосластичаракаокувар Великипројекти ШминкањесаКлио Штанетребаобући Алесандровакухиња Стручњакзаторте Обрачункувара Затрпани Храна-Одзадовољствадо зависности Екстремнипреображај ПолицајкеокругаМарикопа Стручњакзаторте Обрачункувара Затрпани

Другисветскиратубоји Барок! Кракатау–последњидани Мистеријеолупинанадну океана Животињекојесуушлеу историју Древнисветови Заборављениначиниисхране Тајмтимгодина Барок! Ловцинамитове Заборављениначиниисхране Једномбраћа МилошФорман Сведок:Сабалконасобе306. Другисветскиратубоји Ловцинамитове Тајмтимгодина Барок!

07.00 Добро јутро,Хрватска 10.00 Америка:Поглед одозго,док. серија 11.13 Нови дом,нови живот,док. серија 12.00 Дневник 1 12.36 Пркосна љубав 13.23 Др Оз 2,ток-шоу 14.33 Речи живот 15.05 Индекс 15.35 Инспектор Винко 16.45 Хрватска уживо 17.45 Позориште у кући 18.22 8.спрат,ток-шоу 19.10 Тема дана 19.30 Дневник 20.15 У потрази за Марком Полом, док.серија 21.10 Глобално село 21.40 Хоризонти 22.35 Дневник 3 23.07 Други формат 23.55 Лудница у Кливленду 00.15 Излазак из затвора,филм 01.45 Еурека 02.30 Др Оз 2,ток-шоу

Мунзи КунгфупричаоТаијипанди Сумрак Афричкиврисак Времепромена НестанакГарсијаЛорке Грађанскапресуда КилБил2 Еротскифилм Еротскифилм

Нестанак ГарсијаЛорке Причаоновинарукојипокушавадаистражимистериознинестанакчувеногпесникаитадаполитчкогагитатор којијенестаоубрзонаконизбијања шпанског грађанског рата30-ихгодина... Улоге:Енди Гарсија, Аса Моралес, Наим Томас Режија:Маркос Зуринага (Синеманија, 18.00)

Ема Сјоберг

Данијел Моралес је најбољиинајбржидостављачпица уМарсеју.Алињеговсанједа постане таксиста и кад напокон добије дозволу и седне у својбелиПежо406,никонеће битисрећнијиодњегаињеговедевојкеЛили.Младидетектив Емилијен нема среће ни заволаном,ниуљубави... Улоге:Сами Насери, Фредерик Дифентал, Марион Котилард, Ема Сјоберг, Мануела Гурари Режија:Жерард Пирес (ХРТ 2, 20.00) 07.00 07.30 07.55 08.20 08.45 09.10 10.00 10.40 10.55

14.55 16.50 17.15 17.45 17.55 20.00 21.30 22.15 23.00

Енди Гарсија 00.00

15.20 15.45 16.35 17.05 17.30 17.55 18.30 19.00 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.45 01.15

Мииони Какосамупознаовашумајку Штикламадоврха Џордан Украсимојдом КугарТаун Брзаиталијанскакухиња Освета Очајнедомаћице ТорииДин: Венчањаизбајки ПородичноблагоЏина Симонса Рајлијевживот Свеиспочетка Мииони Какосамупознаовашумајку Животуауту Украсимојдом КугарТаун Сексиград Џордан Једномдавно Сексиград Штикламадоврха Сексиград Животуауту ТорииДин: Венчањаизбајки

07.35Бен10:Ултимејтејлијен 08.00Мојиџепниљубимци 08.15Ју-Ги-Ох! 08.40Вирусатек 09.10Флешпојнт 11.20 Ексклузивтаблоид 11.40 Крвнијевода 12.50Ружаветрова 13.45СулејманВеличанствени 15.10Флешпојнт 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05ЕксклузивТаблоид 18.30РТЛДанас 19.10Крвнијевода 20.00Ружаветрова 21.00 СулејманВеличанствени 22.40Кости 00.20Дечкомоједевојке,филм 01.50Астрошоу

СЕРИЈА

12.00 12.30 14.00 14.30

08.15 08.45 09.10 10.00 10.50 11.20 11.45 11.55 12.45 13.35 14.25

Ургентни центар Убиства у Мидсамеру Вокер,тексашки ренџер Краљевски болесници Монк Вокер,тексашки ренџер Убиства у Мидсамеру Краљевски болесници Монк Хаваји 5-0 Филм2010:Моби Дик Браћа и сестре Скандал

Кости

Такси 08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

07.20 08.20 10.20 12.20 13.20 14.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.20 00.20

06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

Мала ТВ Веселе тројке Телетабис Живот с Дереком Римске тајне Школски сат Репризни програм СП у алпском скијању -емисија Шладминг:СП у алпском скијању -суперГ (М),пренос СП у алпском скијању -емисија Излазак из затвора,филм Баштованка Фудбал -пријатељска утакмица:Хрватска -Република Кореја,емисија Лондон:Фудбал -пријатељска утакмица:Хрватска -Република Кореја,пренос Фудбал -пријатељска утакмица:Хрватска -Република Кореја,емисија Шладминг:СП у алпском скијању -суперГ (М),снимак Тенис,АТП:Загреб Индорс, емисија Тенис,АТП:Загреб Индорс, пренос 1.меча Такси,филм Злочиначки умови Еурека Лондон:Фудбал -пријатељска утакмица:Хрватска -Република Кореја,снимак Тенис,АТП:Загреб Индорс, снимак 2.меча

Песничкаправда Самокадасесмејем УбиствоуХоливуду Црноибело Савтајџез Врелинатела Заљубљена ЛохНес Џеронимо:Америчкалегенда Еротскифилм

07.30 Скорожена 09.00 Биографија-КлајвОвен 10.00 Корабезстида 11.30 Протувесатрибина 13.00 Биографија-ЏениферАнистон 14.00 Птицанажици 16.00 Еволуција 17.45 МомцисМадисона 18.30 Божићзаожењене 20.00 МомцисМадисона 21.00 Трострукаигра 23.00 Дивљестрасти

Укамионујепронађенобеживотнотелоиграчапознате видео игрице. Гејмер је увек биоврлотакмичарскирасположен и своје противнике је често изазивао да покушају дасрушењеговрезултат... Улоге: Емили Дешанел, Дејвид Бореаназ, Ерик Милеган, Тамара Тејлор Режија:Бери Џосефсон (РТЛ, 22.40)

Емили Дешанел

08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.55 01.50

Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какотораде? Какосеправи? Врхунскоградитељство Брзиигласни Трговциаутомобилима Америчкичопери Разоткривањемитова Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какосеправи? Сезонапотрагезазлатом ЗлатоБеринговогмора Златоизџунгле Опасанлов Ловнасабљарке Златнагрозница ЗлатоБеринговогмора

08.30 08.45 09.00 10.00 12.15 14.00 18.00 19.00 19.15 21.30 21.35 22.40 22.45 22.50 23.00 00.00

Мотоспортови Зимски спортови Фудбал Алпско скијање Бициклизам Фудбал Алпско скијање Зимски спортови Фудбал Ски спортови Коњички спорт Голф Једрење Ски спортови Фудбал Холандија опен

П

Масовно посипање пепелом

осле обиласка неколико војвођанских оп- подршку напорима Извршног бироа и друга Тита штина у априлу 1969, Тито је рекао у Су- да се у целој Србији отвори фронт борбе против ботици: „Војводина има пуно право да либерализма”, да се „мимо утврђене политике тражи оно што одговара њеном доприносу у чи- СКЈ о развоју аутономије, стварао један лични тавој нашој заједници. А у Панчеву је додао: „Ми међусобни аранжман у политичком гледању на ћемо у нашем највишем форуму, у Председни- аутономију”, да „форуми СК Војводине нису биштву СКЈ разговарати о стању у овом крају и о ли довољно толерантни према критици”, да ПК томе шта би требало учинити да се оно поправи”. „није критички оценио ставове учесника из ВојДороњски је био потпуно упућен не само у оно водине у разговору код друга Тита”, а „став већишто се збило него и што је планирано. Зато, си- не учесника из тог разговора био несамокритичгурно, није ни за трен поверовао да су Секрета- ки – што је за најоштрију осуду”. ријат и чланови ПК искрено променили своје Догодило се баш као што је говорио бољшепређашње ставове. Разлика између онога што су вички првак Григориј Л. Пјатаков, стрељан у ти људи заступали годинама, све до Титове кри- Стаљиновим чисткама 1937: „У име партије се тике политичког стања у Србији, и овога што је сад прочитано у њихово име, била је превише велика да би се могла сматрати моралном и логичном. Знао је Дороњски и каквим је све притисцима било изложено читаво покрај инс ко руководс тво. Његов удео у том притиску је био најснажнији и најважнији. Између осталог, користио је претећу информацију да „западна штампа не пише случајно о Војводини као последњем упоришту либералне политике после пада Никезића и Перовићеве”. Знао је и да се иза формулације да је ”Секретаријат ПК био носилац иницијативе за отварање унутрашњих процеса у ПК” Обрачун под покровитељством Станета Доланца крије договор Иштвана Рајчана, члана Секрета- могу и морају за 24 часа променити сва уверења ријата и директора Радија Нови Сад, Душана По- и приморати себе да поверујеш да је бело црно!” повића, секретара Општинског комитета у Новом Чланови ПК су самокритички признали да су Саду, и Нандора Мајора, председника Општин- погрешили: што су сарадњу покрајинског рукоског Соц-савеза и члана ПК, о томе ”како да се водства с републичким схватали као узајамну дуизађе из ове ситуације“, после чега је дошло до жност и право па нису прихватили понуде за тајног састанка новог председника ЦК СКС Ти- удружени притисак из федералног центра и нехомира Влашкалића с тројицом чланова Секрета- ких република на Србију и њено руководство; ријата ПК, и договора о изазивању кризе у ПК из- што нису пристали да се 21. седница Председнинутра да би било основе да се републичко и са- штва СКЈ доводи у везу с национално-политичвезно руководство умешају у ”рашчишћавање на- ким стањем у Војводини и Србији, односно да се стале ситуације у Војвото стање изједначава с дини” – што је предложио оним у Хрватској; што су Да појача присак на покрајински Доланц. у разговору с Титом гововрх,До р оњ с ки је ко р и с тио пре т е ћ у А најважније је било рили онако како су миинформацију да „западна штампа слили, а не како је Тито што је управо Дороњски, преко Поповића, руковоне пише случајно о Војводини као био смислио (у договору дио фракцијском акцијом са српским конзервативпоследњем упоришту либералне за избор новог председницима, Кардељем, Доланпо л и т и к е по с ле па д а Ни к е з и ћ а ка ПК, док сам ја још био цом и Бакарићем); што су и Перовићеве” на тој функцији. И баш заодговарали на неосновато што је све то знао, вене оптужбе из тзв. Новошто је водио игру – да Секретаријат, а затим и садског актива, преко којег је нападано покрајинцео ПК, потпишу да је бивши покрајински поли- ско руководство (либерал е); што су сматрали да тички врх био либералистички и технократски те после Никезића не треба на водећу партијску ду„манипулисао информацијама“ да би „закочио жност у Србији бирати никог из покрајина јер би акцију и разбио јединство СК“. Даље је све ишло то створило утисак да је Србија стављена под полакше. Чланови ПК су се сналазили у дискусији литичко старатељство, а још више су погрешили како су умели и морали, с обзиром на оно што су сматрајући да Тихомир Влашкалић није за ту дуговорили и радили док смо Тепавац и ја били на жност и мислили да се код Тита иде са својим челу ПК. Неки су умели и више него што су мо- мишљењем, а не по своје мишљење. рали. Да се искупе (због толиких грешака!), самоБежећи од опасности да буду оцењени као не- критички су закључили: да треба одлучно кидати спремни и неспособни да „критички дубље уђу у хипотеку да руководство СК Војводине не присвоју ситуацију”, сви чланови ПК су подржали знаје институције Председништва СКЈ и не при„оцене” написане пре него што су они ишта ре- хвата ставове друга Тита. кли: да је у „либералистичком периоду долазило Две недеље након „првог ударца”, како ће Јодо занемаривања класних критерија, потискива- ван Веселинов назвати то што се збило на 52. сања морално-политичких за рачун других”, да се станку ПК, одржан је Састанак с друговима из треба „више ослонити на снаге способне да се САП Војводине на функцијама у Федерацији и изборе за излазак из ове ситуације”, да „руковод- Србији, који је Алимпић назвао „завршном рунство Војводине није јавно и колективно пружило дом пред акцију”. КњигуМиркаЧанадановића“БАУКЛИБЕРАЛИЗМАНАДВОЈВОДИНОМ” можетекупити укњижари“Службеноггласника”(Јеврејска3,НовиСад),за756динара илинаручитипутемтелефона021/6622–609ии-мејлаknjizara4@slglasnik.com.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Vlada @ivkovi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Aleksandar Savanovi} (novosadska hronika, 528-765, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Slobodan [u{wevi} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

sreda6.februar2013.

dnevnik

6. februar 2013. OVAN 21.3-19.4.

Сувише одговорности и обавеза у исто време могло би вас удаљити од емоционалног партнера. Наћи ћете се између посла и љубави и нећете знате чему да дате предност. Слушајте своје срце.

BIK 20.4-20.5.

Неочекивани проблем са задатком који данас треба да обавите могао би вас узнемирити и избацити из равнотеже. Не преносите нервозу на чланове породице да не бисте наравили проблем.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Узнемиравајући сан могао би вас погодити и навести на то да се пробудите усред ноћи. Вероватно ће вам се јавити нека стара љубав коју још нисте преболели. Не дозволите да вам то поквари дан.

Неразумевање или расправа с неким од чланова породице могла би вам покварити расположење од самог јутра. Ако не закочите, могли бисте направити велику свађу. Боље се суздржите.

Дан је као створен да га проведете мирно и у одмору. Ако је могуће, останите код куће, погасите све телефоне и опустите се максимално. Данас је ваш дан. Избегните све проблеме.

Стрес који сте имали у последње време могао би вас данас навести да потрошите гомилу новца на непотребне ствари. Боље идите у неки спа-центар или на масажу и тако се опустите.

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Неке непромишљене речи могле би повредити ваша осећања. Вероватно онај који их је упутио није имао такву намеру. То много више говори о тој особи него о вама. Опустите се више.

Одлазак на неки фестивал, забаву или друштвено окупљање ће бити пропраћен застојем у саобраћају. То може бити веома стресно за вас, али не дозволите да вас то заустави.

Неко из вашег окружења ће имати потребу да учествује у дискусији. Генерално, немате ништа против тога, али данас не желите да у томе учествујете. Па ипак, стисните зубе и учините то.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Непозвани гости би вам могли проузроковати стрес. Желите да проведете дан одмарајући се, али сада треба да забављате људе. То вас много иритира. Најбоље би било да задржите осмех.

Неко би вас могао прекинути у времену које сте посветили бављењу спиритуалним или метафизичким стварима. Не прија вам такво понашање, али немате право да се љутите на ту особу.

Неспоразум између вас и једног пријатеља навешће вас да размишљате где сте погрешили. Највероватније сте се нашли на погрешном месту у погрешно време. Сутра ће сигурно све бити боље.

TRI^-TRA^

Леди Гагакраљица свемира V REMENSKA

PROGNOZA

Поподнекиша

Vojvodina Novi Sad

12

Subotica

9

Sombor

10

Kikinda

10

Vrbas

12

B. Palanka

12

Zreњanin

12

S. Mitrovica 12 Ruma

13

Panчevo

14

Vrшac

13

Srbija Beograd

14

Kragujevac

13

K. Mitrovica 12 Niш

14

Evropa

НОВИСАД: Релативно топло, уз наоблачење које доноси кишу по подне и крајем дана. Ветар умерен јужни и југоисточни. Притисак испод нормале. Минимална температура 2, а максимална 12 степени. ВОЈВОДИНА: Топло за ово доба године, уз наоблачење са запада које доноси кишу најпре на север Војводине, а затим и у остале крајеве. Ветар умерен јужни и југоисточни. Притисак испод нормале. Минимална температура 1, а максимална 14 степени. СРБИЈА: Топло за ово доба године, уз наоблачење са запада које доноси кишу, по подне на северу, а у остале крајеве до краја дана. Ветар умерен јужни и југоисточни. Притисак испод нормале. Минимална температура -2, а максимална 14 степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: У четвртак захлађење са кишом и суснежицом. У петак и за викенд хладније с повременом суснежицом и снегом. Слично и почетком наредне седмице.

БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗА: Током већег дела дана релативно повољно за већину хронично оболелих, док ће увече астматичари и цереброваскуларни болесници осетити извесне тегобе. Главобоља и болови у мишићима су могуће метеоропатске реакције.

Madrid

10

Rim

12

London

6

Cirih

2

Berlin

4

Beч

5

Varшava

3

Kijev

3

Moskva

1

Oslo

1

St. Peterburg 0 Atina

17

Pariz

6

Minhen

4

Budimpeшta

6

Stokholm

1

„Ја сам дивна према свима који раде за мене и потпуно сам збуњена што једно тако одвратно људско биће може да ме тужи. Она је спавала у египатском памуку сваке ноћи у најскупљим хотелима, јела кавијар и летела приватним авионима”, рекла ја Леди Гага за бившу помоћницу ЏениферО’Нил, која је тужила познату певачицу да јој није платила прековремене сате. О’Нил је радила за певачицу две године, од 2009. до 2011, и тражила 393.000 долара за накнаду прековременог рада у трајању од 7.168 сати. „Она мисли да је краљица свемира. Није хтела да ме служи јер сам ја због свог рада краљица свемира сваки дан„, рекла је Леди Гага. Испричала је да је помоћница знала да јој неће платити прековремене сате, јер су се договориле да јој годишња плата буде 75.000 долара. Њена помоћница се пожалила да је радила попут робиње током 2011. године: „Увек сам морала да јој додајем пешкир након туширања и служила сам јој готово за све. Дешавало се да нисам имала паузу за оброке и спавање јер сам морала да јој будем на располагању 24 сата дневно.„

VIC DANA - Драги, чини ми се да се карбуратор напунио водом. - Је л’ знаш где се налази карбуратор? - Па, знам, у ауту! - А где је ауто? - У језеру.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

422 (46)

Slankamen

354 (33)

Apatin

473 (51)

Zemun

396 (22)

Bogojevo

399 (53)

Panчevo

395 (18)

Smederevo

526 (12)

Baч. Palanka 356 (50) Novi Sad

323 (44)

Tendencija porasta

TISA N. Kneжevac

202 (7)

Tendencija porasta

Senta

256 (7)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

305 (0)

Tendencija porasta

Titel

348 (34)

NERA

Jaшa Tomiћ

Hetin

102 (0)

SAVA

0 (-1)

Tendencija stagnacije

Tendencija porasta

S. Mitrovica 441 (30) Beograd

Kusiћ

347 (22)

70 (-4)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 6.februar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 6.februar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement