Page 1

NOVISAD*

UTORAK5.MART2013.GODINE

GODINALXXI BROJ23725 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

OPOZICIJAIVLASTUVOJVODINIRAZLI^ITOTUMA^EREZULTATEDOPUNSKIHPOKRAJINSKIHIZBORA

SNS i SPS o vanrednim izborima, DS o apsolutnoj ve}ini

str. 3

ALEKSANDARVU^I]NAJAVIOSMENE ZBOGAFERESMLEKOM

SUNCE O@IVELO ULICE

Rekonstrukcija Vlade, ili novi izbori

str. 2

UBRISELUZAVR[ENA[ESTARUNDA RAZGOVORADA^I] – TA^I

Bez dogovora o zajednici op{tina

Prole}e se javilo

str. 2

Ekonomija 4 Re~ne luke odse~ene od `eleznice 5 Pe}inci: Rusi i [panci grade solarnu elektranu 5 Kopa se po korupciji u EPS-u, „Srbijagasu”...

NoviSad 7 Registar ukradenih bicikala 9 Marki Ramon zvezda ovogodi{weg „Ritma Evrope”

Vojvodina 10 Stara Pazova: Sve vi{e qudi na narodnom kazanu 10 „Sremski kola~” zamirisao u Rumi

Foto: F. Baki}

NASLOVI

Dru{tvo

Sun~ano i toplije

12 Uskoro kupovina vakcina za redovnu vakcinaciju

Najvi{atemperatura13°S

Crna

str. 7

13 Atar Novog Be~eja: S dalekovoda „o~erupano” 15,7 miliona dinara

NABANKARSKOMTR@I[TUSRBIJESLEDINOVOPREGRUPISAWE

[eiku mo`da Dunav banka, a RBV jo{ ~eka |uvegiju PROBLEMATI^NAEVIDENCIJAUVOJNOMLOVI[TU

U „Kara|or|evu” sva divqa~ na broju?

SPORT

str. 5

str. 14 – 17

str. 13

n POLETIZNIKINACAHO]EUVI[IRANG

n RUKOMETA[ICAMAKIKINDESLA\IDEOKOLA^A n NOLESEDRU@IOSLEJKERSIMA n RONALDONAOLDTRAFORDU


2

POLiTikA

utorak5.mart2013.

ALEKSANDARVU^I]NAJAVIOSMENEZBOGAFERESMLEKOM

UBRISELUJU^EZAVR[ENA[ESTARUNDA RAZGOVORADA^I]–TA^I

Bez dogovora o karakteru zajednice op{tina Premijer Srbije Ivica Da~i} izjavo je ju~e nakon {este runde dijalogasakosovskimpremijerom Ha{imomTa~ijem danijepostignutdogovoroovla{}ewimazazajednicu srpskih op{tina i da }e serazgovorinastaviti20.marta. On je istovremeno demantovao Ta~ijevu izjavu da je postignut usmenidogovordasedemontiraju srpskebezbednosnestrukturekoje

dnevnik

zajednica ima izvr{na i zakonodavnaovla{}ewa. Svestandajerokkojijepostavqen za postizawe dogovora kratak,Da~i}jeipakistakaodazbog toga ne}e biti odluka koje bi i{lena{tetusrpskihnacionalnihinteresailizakonaiUstava Srbije. „Evropska unija nam je va`na, ali ne}emo odstupiti od temeq-

Rekonstrukcija Vlade, ili novi izbori Vicepremijer Srbije Aleksandar Vu~i} izjavio je ju~e da }e zbog propusta u slu~aju sa aflatoksinomumlekuodgovornost snositi najmawe ~etvoro nadle`nih dr`avnih slu`benika i najavio skoru rekonstrukcijuRepubli~kevlade,„iliizbore”. Vu~i} je saop{tio da }e zbog mle~ne afere biti smewenidirektoriUpravezaza{titu biqa, Uprave za veterinu i na~elnici Odseka za zdravqe i biqnikarantiniOdeqewafitosanitarneinspekcije. Onjeporu~iodajetrenutno najva`nijiposaodaSrbijadobijedatumzapo~etakpristupnih pregovora sa EU, ali i da SNS ne be`i ni od novih izbora.

Ne}ebitidobrihvestiuvezisaKiM

navodnopostojenaseveruKosova, jer,kakojeponovio,SrbijanaKosovu nema nikakve bezbednosne strukture. Nakon ~etvoro~asovnog razgovorasaTa~ijemukabinetu{efice evropske diplomatije Ketrin

nih principa na kojima po~iva na{predlogzapravednore{ewe naKosovu. Da~i} je najavio slede}u runda dijalogaza20.martidodaodajo{ gaji umereni optimizam da se do re{ewamo`edo}ipreizve{taja

Ta~ioptimista Kosovski premijer Ha{im Ta~i ocenio je da je {esta runda razgovora sa premijerom Srbije Ivicom Da~i}em bila konstruktivna,dajepostignutusmenidogovororasformirawuparalelnihstruktura,alidanemadogovoraokoovla{}ewazajedniceop{tina.UprkosizostankudogovoraTa~ije,kakoprenosi pri{tinskaTelevizija,optimistaiverujeda}edo}idonormalizacijeodnosaizme|udvezemqe.Poslesusretasapremijerom Da~i}emTa~ijerekaodajetobiokonstruktivansusretuciqu pronala`ewaprihvatqivihre{ewauskladusaUstavomizakonimaKosova. „Naravno da se razgovaralo i o asocijaciji op{tina sa srpskomve}inom,uvekpremakosovskimzakonimaalinikakoini podkojimokolnostimasazakonodavnimiliizvr{nimovla{}ewima,ilikaoAhtisariplus.Sve}ezauvekostatiuskladusa Ustavom, zakonima Kosova i evropskim standardima”, rekao je Ta~i,aprenelapri{tinskaTV.

Stefanovi}: Previ{e {ale, premalo re{ewa [efposlani~kegrupeDemokratske stranke Borislav Stefanovi} oceniojeju~eda}ete{ko biti postignut kompromis u pregovorima u Briselu, jer je VladaSrbijeutajprocesu{la nespremna. Stefanovi}, koji je i nekada{wi {ef pregovara~kog tima Beograda sa Pri{tinom,izjaviojezaRTVdajevla-

E{ton:Jo{poslado20.marta VisokapredstavniceEUzaspoqnupolitikuibezbednostKetrinE{tonocenilajedajeostvarendobarnapredaknakon{esterundepoliti~kogdijalogauBriselu.„PremijeriDa~i}i Ta~irazgovaralisusamnomuBriseluuokvirudijalogaonormalizacijiodnosaizme|udvestrane,kojiseodvijapodpokroviteqstvomEU.Na~inilismodobarnapredak”,navodiseusaop{tewuE{tonove.Onajedodalada„imajo{posladaseuradido 20.marta”kada}eseponovosastati. E{ton u Briselu Da~i} je rekao daosimna~elnesaglasnostidazajednicadevetsrpskihop{tinana Kosovutrebadabudeformirana, nijebilozna~ajnognapretka. „Razmenili smo mi{qewa, ali suostalerazlikeuvezisakarakterom zajednice op{tina”, izjaviojeDa~i},ponavqaju}idaBeograd nastavqa da insistira da ta

AleksandarVu~i}izjaviojesino}dane}ebitidobrihvesti uvezisaKosovomiMetohijom,nepreciziraju}idali}etevestibitiuvezisadatumomzapregovoreopridru`ivawuEU,ili uvezisadogovorimaoKiM.Premawegovimre~ima,„samismo sebedoveliusituacijudanemamo~emudaseobradujemouvezi KosovaiMetohije„. -Svakakone}ebitiidealnihvesti.QudiuSrbjitomorajuda znaju,ne}udaihla`emiovogovorimve}petiput-podvukaoje. Napitawedalitozna~ida}ebiti„te`ih”kompromisaili}e Srbijamoratine~egadaseodrekne,Vu~i}jerekaodaodgovara neodre|eno zato {to se jo{ razgovara o Zajednici srpskih op{tina.Srbijaje,dodaoje,~inilakompromiseiuvekjespremna daih~ini,„alinemo`edapristanenanekare{ewa„. -UBerlinusamrekaona{imdoma}inima,a{tobiqudiu Srbiji morali da znaju, danas je ugled Srbije ve}i nego {to je biopredve,tri,petgodina-naveojeon.

- Kada bude jasno da lidobijamodatumili ne, postavqawe pitawa legitimiteta nas dovodi dotle da otvoreno ka`emo onima kojimisledamoguboqe da vode Srbiju, jer mi se nismo rodili u foteqama, da smo spremni da idemo na izbore kada god ho}e, na wima je to. Nismo ro|eni u foteqama rekaojeVu~i}gostuju}i u emisiji OKO RTS-a. On je najavio da }e SNS,kaostrankakoja ima devet ministara, do15.martarazmotriti rad svih ministara i da }e predsedniku Vlade Srbije IviciDa~i}udaunarednomperiodu razmotre rekonstrukciju Vlade. „Prva varijanta je rekonstrukcija vlade, druga da idemo naizbore”,istakaojeVu~i}.On jerekaoidanijedobroda„svi ostali{titesvojequdemakako da su lo{i”. Ocenio je i da je „besmislicadasmosedogovorilidanikone}edaodgovorauvezi sa slu~ajem [ari}, je time bismo pokazali da smo mafija{ikao{tonasoptu`uju”. Premawegovimre~ima,problem s mlekom je ozbiqno analiziram,ustanovqenisupropusti nadle`nih dr`avnih orga-

da u pregovore sa Pri{tinom u{lasa„previ{e{ale,anegdotaipremalore{ewa”. „Nadali su se da }e o~as posla nek o Ha{ im a Ta~ ij a da pris il i da ne{ to prih vat i. Sadsevididatonijeba{tako jednostavno,dajetouvekjedan dugimrkotrpanproceszakoji pre svega treba imati vremena

Ministarstvo poqoprivredevrati}e propisannivo dozvoqenekoli~ine aflatoksina sa0,5na0,05 koli~ineaflatoksinasa0,5na 0,05 mikrograma po kilogramu mleka. Prvi potpredsednik Vlade i lider SNS-a kazao je i da je razo~aran pona{awem „drugih dru{tvenih ~inilaca koji su smatralidajetoprilikadase vratenastaredru{tvenepozicije„. -Ujednomtrenutkutakampawa je do{la do toga da smo mi ispalitrova~i,danamernotrujemosopstvenudecu-rekajeon idodaodaukolikonekosmatra da je aktuelna vlast odogovrna za trovawe dece, onda ne zaslu`ujupoverewenaroda.

TELEKSpARLAMENT

U ~etvrtak redovno

ipoliti~kevoqe.Nisamsiguran da to u ovom trenutku postoji pre svega zbog wihovih bira~a”, rekao je Stefanovi}. Prema wegovim re~ima, sada{wavlastneradini{tanovo popitawupregovora,ve}samo govorida}e„uticatiname|unarodnu zajednicu da uti~e na Pri{tinu”.

VESTI

Evropskekomisijeonapretkudijaloga,koji}ebitipodnetsredinomaprila. Premijer Srbije sreo se preksino} sa ameri~kim visokim zvani~nikom zadu`enim za Balkan FilipomRikerom,adanas}eimatisastankesaevropskimkomesarima za regionalni razvoj, transportienergetiku.

nazbog}ega}eodgovornibiti smeweni. On je dodao je ministar poqoprivrede Goran Kne`evi} „bio korektan” i ponudio ostavku zbog celog slu~aja samlekom,alidajesmatraoda „nijeferdajeprihvatimopre nego{torazmotrimoradisvih ostalih ministara„. Vu~i} je najavioida}eurokuod15dana Ministarstvo poqoprivredepodzakonskimaktimavratiti i propisan nivo dozvoqene

Koj~i} umesto Albijani}a

Imenovani Antonijevi} i Ivanovi}

Vlada Srbije imenovala je za vr{ioca du`nosti direktora javnog preduze}a Zavod za uxbenike Dragoquba Koj~i}a, jer je dosada{wem direktoru Miloqubu Albijani}u istekao mandat, objavqeno je u Slu`benom glasniku. Koj~i} je kadar opozicione Demokratske stranke Srbije, ~iji je poslanik bio u sazivu parlamenta od 2004-2007. godine, kao predsednik Srpske demokratske stranke, koja je kolektivnopristupilaDSS.Albijani}jefunkcionerG7plus.

VladaSrbijeimenovalajenafunkcijeuzdravstvu dvojiculideraSrbaseseveraKosova,kojisuuproteklomperiodubilikriti~arivlasti-VukaAntonijevi}a iMilanaIvanovi}a.Kakojeobjavqenona Internet sajtu Vlade, Ivanovi} je imenovan za vr{iocadu`nostidirektoraZdravstvenogcentraKosovska Mitrovica. Antonijevi}, funkcioner DemokratskestrankeSrbije,postavqenjezavr{iocadu`nostidirektoraZavodazajavnozdravqePri{tinasasedi{temuKosovskojMitrovici.Vladajeodluke donela na sednici 28. februara i one su objavqeneuSlu`benomglasniku.

Potpredsednica Skup{tine Srbije Vesna Kova~ sazvala je za7.martprvuredovnusednicu parlamentauovojgodini.

Prvo Emirati Me|u desetak ta~aka dnevnog reda,naprvomzasedawuna}i}e se ratifikacija vi{e sporazumaVladeSrbijesaUjediwenim ArapskimEmiratima.

Posle hrana Zamenik {efa poslani~ke grupeSNSZoranBabi} najavio je da }e se sednica Skup{tine Srbije o ispravnosti hrane i zdravqu gra|ana, na incijaticu LDP,odr`atidokrajamarta. S.St.

TVIT CRTICA Va`i, Gari

Ko je pobedio

Jednaodcentralnihtemanalajnisuprotekli vojvo|anski izbori. Funkcioner SPO Milan \uki} upozoriojesa„Tvitera“: Pro{lenedeqesamrekaodao~ekujemda}ese sudarati republi~ki i pokrajinski slu`beni automobiliuSrbobranukoulunaparku,ispade gore..Potuko{esequdiuTurijizaozbiqno,povrede, hap{ewa. Posle nek jo{ neko ka`e da su izboriuSrbijipraznikdemokratije,va`iGari.

[efkluba DS uSkup{tiniSrbijeBorislav Stefanovi} saop{tavanalajni: Svaka~astsvimakoji supodr`ali DSikoji su dan i no} radili u Srbobranu, Apatinu i Zrewaninu. Idemo daqe. Do pobede. Uprkos svima.. Ka`e mu @boki1804: Pro{lu nedequ si to predstavqaokaovelikupobeduDS-a.Imali ste 3kandidata.Svisuizgubili,toje~iwenica.Esad vi izvodite matemati~ke ra~unice kako god ho}ete. Stefanovi} ne odustaje: I jeste. Pogledaj brojeve.Uporedi.Sjajanrezultatuva{imizbornimjedinicama.Impresivnoza„malustranku u raspadawu” zar ne? A nisu nam prvi ni batina{i.

@eqa, ili nu`nost ^lanica predsedni{tva SNS Maja Gojkovi} poru~uje: VanredniizborizaSkup{tinuVojvodine,sadasuve}nu`nost.Gra|aniutrivelikeop{tine `elepromene #vojvodina #izbori #sns #ns Dodajeiovo:VelikapobedauSrbobranu,kandidat SNS @ivko Nasti}, pobedio kandidata DS.Preko1000glasovarazlike #apv #izbori #sns Interesujese ‫@‏‬MilosKatic izkojepoliti~ke stranke je bio prethodni poslanik iz Srbobrana? Majaodgovara:kolikojaznamDS,dok ‫@‏‬MilosKatic jojka`e: mislimdasteneobave{teni:) kolikoznam Mladenovi} jeSPS...rekaobihda suonitikojisugubitnici:)

[ta je isto Asvojuocenu odvarivalanapolit~kojsceni daojepredsednik„Dveri“VladaGli{i}: SNSiDSnemajuni{tazajedni~kosem{to suimpolitikeisteiistinalogodavciizBrisela.

Klikni, Tomo ^lan kabineta predsednika Srbije Simo ^uli} pitatvitera{e:

Dali @predsednikrs treba dazaprativi{equdi?Iakotreba,koga? Sugreri{e mu @ VeraStefanovic: Ako sam ne upravqa svojim profilom sasvim je svejedno! Kontakt sa qudima je od zna~aja sve,ostalo nema va`nost. ^ili} „priznaje“: Ne upravqa u potpunosti samnalogom,ve} muutomepoma`eimedijskitim.Sla`emsezakomunikacijuzatoipitam. Na opsaku @ VeraStefanovic: „ Uvek su nam bliskiji politi~ari koji su u kontaktu sa qudima, paikadasenesla`emosawihovimstavovima„ ^uli} dodaje: Znaci da ka`em #ToNi da krene da klikće po #follow :)))

Mla|a „ne da” hiqadarku Na lajni se oglasio @kamikazalaza: Borac za departizaciju @mla|ad na vrhu liste ministara kojizapo{qavajubezkonkursa...itakove}10godina... OdgovaraMla|anDinki}:Svitiqudisusuvi profesionalci.Svidojednoga.Nikoodwihnije ~lan moje stranke. To je zaista departizacija nadelu!Dasmo~ekalimesecedapostavimoprofesionalcenapomo}ni}kamesta,Srbijabibankrotirala.Ponosansamnaizborsaradnika!Na komentar @GospojaBRE: Pa makar se on i ne sprovodiopopravilima?:)))Adatiprofesionalci porade sada na akcijama? Mislim, ja bih onuhiqadarku...

Mla|asugeri{e:Mo`dabivibilisre}nida bankrotirate„popravilima”.Tosutotalnebudala{tine. A vaqda ima{ toliko pameti da „svojuhiqadarku”zaradi{,anedakuka{konekababa...

Ko te zove Predsedavaju}i Generalnom skup{tinom SB UNVukJeremi} „oka~io“jeju~enalajnupesmu Jelene Rozge: „Ko me zove“ . ‫@‏‬MarkoGavrilovic seinteresuje:Jelovapesmauciqupoboqa{awa dobrosusedskihodnosasaHrvatskom?:) Jeremi}}enato:Eto,danebudedasamokvarim!:))

Mleko i maj~ina du{ica Savetnik ekspredsednika Srbije Neboj{a Krsti}zakqu~uje: Mislim da Da~i} gre{i {to pevawe „Miqacke”stavqaudrugiplan.Tomuboqeide negovo|eweVlade. U drugom tvitu konstatuje: Sini{a Kova~evi} ka`edajeevrofilijaopasnivirus. Zaevrofobijuverovatnomislidaje-maj~ina du{ica. Apitaseiovo:Kolijeodgovoranzamleko? Neksespremi,neksespremi...BorisTadi}! S.St.


politika

dnevnik

OPOZICIJAIVLASTUVOJVODINIRAZLI^ITOTUMA^EREZULTATE DOPUNSKIHPOKRAJINSKIHIZBORA

SNS i SPS o vanrednim izborima, DS o apsolutnoj ve}ini osvojili dva mandata - u ZrewaU Skup{tinu Vojvodine ulaze - Voqa gra|ana Vojvodine iska- koju Vlada Vojvodine ima u Skupninu i u Srbobranu, ali su po- zana na izborima trebalo bi da {tini APV ostaje nepromewena tri nova poslanika - dvojica naslanika iz Zrewanina imali i u bude dovoqan znak DS-u da raspi- i apsolutno dominantna”. predwaka i jedan socijalista, komaju. Socijalisti su i sada pobe- {e nove pokrajinske izbore, jer Demokrate smatraju da su wihoji su u drugom krugu dopunskih podili u Apatinu, ali su pre do- vlast bez legitimiteta ima nedevi kandidati ostvarili „zna~ajno krajinskih izbora po ve}inskom punskih izbora imali i poslani- mokratske principe - rekao je boqe rezultate nego u maju 2012. sistemu, odr`anim u nedequ u ka iz Srbobrana. godine” i da su ovi izbori „u VojZrewaninu, Srbobranu i ApatiMirovi}, isti~u}i da je raspisivodini podigli potencijal DS-a nu, pobedili protivkandidate deIpak, napredwaci i socijali- vawe novih pokrajinskih izbora za preko 10.000 glasova”. Navode mokrate. To su Darko Ba|ok sti smatraju da vojvo|anska vlast zahtev koji upu}uje SNS. da je u Srbobranu wiho(SNS) iz Zrewanina kova kandidatkiwa Valeji je osvojio 5.872 glasa, rija Tanasin osvojila @ivko Nasti} (SNS) iz 3.490 glasova, „{to je Srbobrana - 4.426 glaso1.500 glasova vi{e nego va i Dragan Rastovi} nego u prvom krugu, a (SPS) iz Apatina, za ko1.000 vi{e nego {to je ga je glasalo 6.569 biraDS osvojio na majskim ~a. Wihov izbor potvrdiizborima”. U Apatinu je la je Pokrajinska izborBrunoUrbanovski osvona komisija pozivaju}i jio 4.441 glas, „{to je duse na preliminarne poplo vi{e nego 2012. godatke dobijene od lokaldine i 1.300 glasova vinih izbornih komisija. {e nego u prvom krugu”. One najkasnije 48 sati U Zrewaninu je Miopo zavr{etku glasawa drag Damjanov osvojio utvr|uju rezultate i 3.865 glasova, „{to je taprogla{avaju izabranog ko|e ogroman uspeh DSkandidata i, ukoliko ne a, s obzirom na to da na DarkoBa|ok(SNS) DraganRastovi}(SPS) bude prigovora zbog po- @ivkoNasti}(SNS) majskim izborima kanvrede izbornog prava ili po- vi{e nema legitimitet i ponadidat DS-a nie ni u{ao u drugi Na isto upu}uje i potpredsedstupka, izve{taj o kona~nim re- vqaju zahtev za skore vanredne nik SPS-a Du{anBajatovi}. krug”. zultatima dostavqaju PIK-u. - Zadovoqni smo, jer je stranka pokrajinske izbore. - Jasna je politi~ka poruka Izborom trojice novih poslapotvrdila svoju poziciju i podr- U tri velika grada u razli~i- ovih izbora da ne stoji teza zanika, odnos snaga opozicije i vla{ku koju ima me|u gra|anima Vojtim krajevima Vojvodine, gra|a- snovana na tome da vojvo|anska daju}e ve}ine u Skup{tini Vojvodine, jer je u sve tri izborne jeni su svojim glasovima, pokazali vlast crpi legitimitet na ve}invodine s 120 poslanika broj~ano dinice osvojila znatno vi{e glada `ele da prate politiku SNS- skim izborima. DS je politi~ki nije promewen u odnosu na prosova nego u prvom krugu i na proa, koja predvodi opoziciju u pora`en - izjavio je na{em listu {logodi{we majske izbore posle {logodi{wim majskim izborima Skup{tini Vojvodine i koja tre- Bajatovi}, ocewuju}i nakon izkojih je konstituisan aktuelni rekla je portparolka DS-a Alekba da dovede do smene sa vlasti borne no}i prve rezultate dopunskup{tinski saziv. Opozicioni sandraJerkov, dodaju}i da sve tri DS-a u Vojvodini - izjavio je pot- skih izbora. SNS, SPS, SRS i izborne jedinice u predsednik SNSOn je pri tom DSS i daqe }e kojima su odr`ani a Igor Mirovi} podsetio na to da DS je politi~ki Ovi iz bo ri u brojati ukupno 44 izbori „tradicioza Tanjug. je na majskim izbopora`en poslanika, a 76 Vojvodini podigli su nalno nisu nakloOn je kazao da je rima za Skup{ti(Du{an Bajatovi}) vladaju}i DSwene„ kandidatiuveren da bi gra- nu Vojvodine, koji potencijal DS-a LDP, LSV i SVM. ma demokrata. |ani i u maju gla- su odr`ani po za preko 10.000 Druga~iji je saSli~no udru`ivawu opozicije u sali za smenu DS- proporicionalnom sistemu, DS gla so va (DS) da, me|utim, odnos drugom krugu, i DS je na ovim izboa sa vlasti u Voj- osvojio oko 21 odsto glasova i me|u opoziciorima najavila da je dogovoren jevodini, koja u po- ocenio da stoga „ne stoji teza da nim grupama SNS-a i SPS-a. krajini vlada od 2000. godine, da vojvo|ansko pitawe pripada samo dinstven stav o podr{ci vladaju}e Prvi u Skup{tini Vojvodine su, kako je rekao, znali istinu o DS-u”, dodaju}i da SPS o~ekuje koalicije u Vojvodini kandidatiubudu}e mogu da ra~unaju na man- Razvojnoj banci Vojvodine, o daqe zajedni~ke korake sa SNSma demokrata. Dakle, ra~unalo se dat vi{e nego u maju (ukupno 23), Fondu za kapitalna ulagawa i o om. na SVM i LSV, a posebno na, kako a drugi na mandat mawe (ukupno tome da je Zakon o nadle`nostisu istakli svojevremeno, LDP, DeOve dve stranke su saradwu u 12). Naime, napredwaci jesu na ma APV u suprotnosti sa Usta- Vojvodini najavile uo~i drugog mokratski savez Hrvata Vojvodine nedeqnim dopunskim izborima vom. i Reformiste Vojvodine. kruga izbora, kada su se dogovoriIna~e, dopunski izbori za li o uzajamnoj podr{ci wihovim Skup{tinu Vojvodine raspisani kandidatima u Apatinu, SrboSkup{tinaVojvodine Brojposlanika(120) su jer su dosada{wi poslanici branu i Zrewaninu. @ivorad Smiqani} iz Apatina, S druge strane, u Demokratskoj DS, LDP 58+1 ZoranMladenovi} iz Srbobrana stranci smatraju da je na minulim LSV 10 i Ivan Bo{wak iz Zrewanina nedeqnim izborima potvr|ena podneli ostavke zbog sukoba inpodr{ka gra|ana Vojvodine DS-u. SVM 7 teresa, budu}i da obavqaju i „Demokratska stranka, iako na funkcije predsednika op{tine, ponovqenim izborima za SkupSkup{tinskave}ina 76 odnosno gradona~elnika. {tinu APV nije dobila nove poIzlaznost gra|ana u drugom izslanike, potvrdila je svoju poziSNS 23 bornom krugu bila je najve}a u ciju i podr{ku koju ima me|u graSPS 12 Srbobranu, gde je u 19 sati izno|anima Vojvodine, jer je zabelesila 55,3 odsto. U Apatinu je na `ila rast u sredinama koje joj niSRS 5 birali{ta iza{lo 40,2 odsto, a su naklowene”, navodi se u saopnajmawe u Zrewaninu - 24,5 odsto {tewu Pokrajinskog odbora DSDSS 4 upisanih bira~a. S.Kova~evi} a i dodaje da „aspolutna ve}ina

REKLI SU @ivkovi}: Ne {etamo s wima

Mihajlovi}: Gde je milion evra

\ilas: Podr`a}u Milicu da putuje

Predstavnici „Nove stranke” ne}e u~estvovati u „[etwi za Zorana” koja }e biti organizovana 12. marta, na desetogodi{wicu ubistva Zorana \in|i}a, izjavio je ju~e saosniva~ te politi~ke organizacije Zoran @ivkovi}. On je novinarima na Terazijama, gde su prikupqani potpisi za registraciju „Nove stranke”, rekao da pokojni premijer zaslu`uje, posebno od qudi koji su radili sa wim i koji su ga po{tovali, mnogo vi{e pa`we nego jednom godi{we da ga se neko seti.”Wihovo je pravo organizatora (DS i LDP) da u~estvuju i da se prema tome odnose na na~in na koji to ve} rade. Ne vidim na{e mesto u tom dru{tvu, ali mislim da \in|i} zaslu`uje, posebno od qudi koji su radili sa wim i koji su ga po{tovali, mnogo vi{e pa`we nego jednom godi{we da se neko seti i da stavi wegovu sliku ispred sebe i da tako pro{eta Beogradom”, naveo je @ivkovi} i dodao: „Ja ne bi da u~estvujem ponovo u estradnim manifestacijama”.

Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke i ministarka energetike, razvoja i za{tite `ivotne sredine Zorana Mihajlovi} izjavila je ju~e, povodom afere sa mlekom, da u toj stranci nisu razgovarali o rekonstrukciji vlade i da DS vodi politi~ku kampawu, {to su i poqoprivrednici brzo shvatili, „jer su to mleko prosuli ispred pokrajinske vlade”, a da je ciq zata{kavawe, jer je „sve ono {to se de{avalo u pokrajinskoj vladi i raz voj noj ban ci pro u zro ko va lo ova kve stvari koje se ti~u mleka”. Mihajlovi} je rekla da bi mogla da zameri ministru poqoprivrede Goranu Kne`evi}u {to nije br`e pokrenuo istragu o oko 15 miliona evra koje je Evropska komisija dala da se napravi laboratorija jo{ iz vremena kada je Ivana Duli} bila ministar poqoprivrede i da li sada neko kroz razne afere poku{ava da skloni tu pri~u koja se zove gde su milioni evra.

Predsednik DS Dragan \ilas iskqu~io je mogu}nost saradwe te stranke sa SNS. On je u “Utisku nedeqe” na B92, \ilas je rekao da stvarawe koalicije zahteva zajedni~ki ciq, ali i vrednosti.”Kada se prave bilo kakvi dogovori morate da imate saglasaje oko kqu~nih stvari…DS je trenutno najve}a stranka u opoziciji, moja ideja nije da odemo na izbore i u|emo u vladu, nego ako mo`e u ovoj zemqi ne{to napokon da se promeni. Da biste sa nekim bili u koaliciji treba da imate zajedni~ki ciq, ali morate da delite i neke vrednosti”, rekao je lider DS. \ilas je istakao da }e svaki put podr`ati da funkcionerka DS Milica Delevi} putuje sa prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vu~i}em, ukoliko }e to doprineti da Srbija napreduje ka EU, ali da potezi aktuelne vlade u wenom dosada{ewem mandatu ne predstavqaju evropske vrednosti.

utorak5.mart2013.

3

Stara Pazova: „Pazova~ki pokret” umesto DS-a Ve}ina odbornika Demokratske stranke u Staroj Pazovi napustila je tu odborni~ku grupu i formirala „Pazova~ki pokret”, saop{teno je ju~e iz „Pazova~kog pokreta”. „Pazova~ki pokret” ~ini devet od ukupno 12 odbornika DS, a wegov predsednik je GoranJovi}, koji je bio predsednik op{tine Stara Pazova od 2008. do 2012. godine, stoji u saop{tewu.

Kostre{: Primeniti lustraciju [ef poslani~ke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostre{ najavio je da }e LSV pokrenuti inicijastivu produ`ewe Zakona o odgovornosti za kr{ewe qudskih prava na jo{ deset godina, a zatim i wegovu momentalnu primenu, nagla{avaju}i da je lustracija va`an ~inilac za izgradwu boqeg dru{tva. Deset godina se na razli~ite na~ine izbegava da taj Zakon bude primewen i da se Srbija suo~i sa svojom pro{lo{}u - ratovima, inflacijama, izolacijom, bedom, iseqavawima i jezikom mr`we, rekao je Kostre{ podse}aju}i da primena Zakona o odgovornosti za kr{ewe qudskih

prava, poznatiji kao Zakon o lustraciji, isti~e 11. juna. On je upozorio da }e za 100 dana, ukoliko Zakon ne bude produ`en, Srbija }e tu {ansu izgubiti i zbog toga }e LSV zatra`iti {to {iru podr{ku za ovu inicijativu. „Lustracija je va`an ~inilac u borbi protiv korupcije, borbi za nezavisno sudstvo, borbi protiv svakog nasiqa i uop{te, borbi za boqe dru{tvo. Lustracija odgovorne ne bi oterala u zatvor, ali bi ih imenovala i onemogu}ila da se bar neko vreme nalaze na politi~kim ili drugim funkcijama u vlasti, pravosu|u, medijima”, rekao je Kostre{.

Tre}a Srbija tra`i izbore u Vojvodini Izbori za Skup{tinu Vojvodine u Zrewaninu, Apatinu i Srbobranu pokazali su da Demokratska stranka ne u`iva poverewe gra|ana severne pokrajine, smatra politi~ka organizacija Tre}a Srbija. Kandidati DS su u nedequ pora`eni u sve tri izborne jedinice, ka`e se u saop{tewu Tre}e Srbije, „iako su wihovi ~la-

novi iz cele Pokrajine danima stvarali atmosferu straha, a za potrebe wihovog {taba bio je anga`ovan vozni park i osobqe Vlade Vojvodine”. Tre}a Srbija poziva DS da se povu~e sa vlasti, raspi{e izbore za Skup{tinu Vojvodine i prepusti bira~ima u Pokrajini da odlu~e ko }e ih zastupati.

Novi Sad: Oko 40 ~lanova LDP istupilo iz stranke Oko 40 ~lanova novosadskog odbora Liberalno-demokratske partije istupilo je iz te stranke jer su, kako su istakli, umorni od „borbe s vetrewa~ama”, budu}i da se ona pretvorila u „privatno politi~ko preduze}e svog predsednika i uske grupe qudi iz wegovog okru`ewa”. Kako se navodi u saop{tewu, ko je su pot pi sa li do sa da {wi funk ci o ne ri LDP-a Sa{a Rudaqevi}, Sr|an Radosavqevi}, NenadPopovi}, Ivan Gobor, Slobodan ^ubril o, Du{ ka Dan il ov i @eqk o Ant on i}, sta we u stranci je „pre{lo granicu izdr`qivosti”, zbog ~ega su odlu~ili da istupe, kao i jo{ 30 aktivista. „Pre du go uka zu je mo na hroni~ne probleme u funkcionisawu partije koji nas spre~avaju da kao lokalna organizacija ostvarimo svoje potencijale, ali ne nailazimo na razumevawe centrale koja je izme|u nas podigla

nepremostiv zid o koji su se razbili svi na{i poku{aji da uspostavimo korektan dijalog”, stoji u saop{tewu. LDP je, kako se ocewuje u saop{tewu, politi~ka stranka ~ije je unutra{we ure|ewe u potpunoj suprotnosti s de mo krat skim prin ci pi ma za koje se deklarativno zala`e. Kako navode, aktivisti u No vom Sa du tre ti ra ni su kao „besplatna radna snaga koja treba da }uti i radi, dok se kqu~ne odluke vezane za funkcionisawe lokalne organizacije donose u strana~koj centrali u Beogradu”. „Zbog ta kve po gub ne prakse LDP je postao privatno politi~ko preduze}e svog predsednika i uske grupe qudi iz wegovog okru`ewa, u kojem vi{e nema mesta za aktivizam hiqade drugih dobronamernih ~lanova koji su se u stranci na{li iz svojih iskrenih ube|ewa”, stoji u saop{tewu.

Miji}: Imaju vi{egodi{we slabe rezultate Liberalno demokratska partija odbacila je optu`be dosada{wih ~lanova te stranke u Novom Sadu da nisu imali slobodu u odlu~ivawu i istakla da nema osnova da vrh stranke i predsednika okrivquju za sopstvene vi{egodi{we slabe rezultate i neuspehe. Predsednik pokrajinskog odbora LDP Du{anMiji} rekao je Tanjugu da se radi o grupi koja nema rezultate i nije uspela da stvori jaku gradsku organizaciju i nije spremna da podnese odgovornsot za neu-

spehe. Gradski odbor je, kako je rekao Miji}, imao potpuno slobodu unutar stranke da sam preduzima politi~ke akcije i nema osnova da se vrh stranke i predsednik okrivquju za sopstvene vi{wegodi{we slabe rezultate. Miji} je dodao da }e biti organizovani novi izbori na kojima }e biti izabrano novo rukovodstvo, a da }e do tada Predsedni{tvo odrediti mere i poteze koji }e dovesti da se organizuje nova Skup{tina na kojoj }e se izabrati to rukovodstvo.


4

ekonomija

utorak5.mart2013.

dnevnik

POSLE[TRAJKAUA\ANSKOM„LITOSTROJ-POTISJU”USLEDILAOTPU[TAWA

Revan{izampodeliootkaze ~etvorici{trajka~a? ^etvorica radnika preduze}a „Litostroj-Potisja” d. o. o. u Adi kojisubili~lanovi[trajka~kog odboraprilikomobustaveradaod 6.do12.februaraovegodineutom preduze}u, ju~e je dobilo otkaz. Poverenik Saveza samostalnih sindikataop{tineAdaMiroslav Balan~i} je povodom uru~ewa re{ewaootkazuugovoraoradusvim biv{im ~lanovima [trajka~kog odbora, u saop{tewu predo~io da jetimedo{lodojednostranogdevalvirawasporazumakojije12.februara potpisan od strane poslovodstva „Litostroj-Potisja” sa [trajka~kimodborom,kadasuoni nakonsuspenzijevra}eninaposao, {trajk prekinut i dogovoreno da }eseunarednomperiodukrozsocijalni dijalog poku{ati re{iti ostaliproblemikojisudovelido

{trajka, a odnose se na pove}awe zarada, potpisivawe kolektivnog ugovora, obezbe|ewe adekvatnih uslovaradaiza{titnihsredstava, kaonidrugihpravaizoblastiradno-pravnihpropisa.Usaop{tewu Sindikatasepreciziradasusvim

biv{im ~lanovima [trajka~kog odbora, sada ~lanovima sindikalnog odbora, 22.februara uru~ena upozorewapredotkazugovoraoradu sa merama udaqewa sa radnih mesta iz razloga da su za vreme {trajka davali izjave medijima,

Socijalnikonflikt MiroslavBelan~i}ka`edasuocelojsituacijiinformisanii ukqu~eniure{avaweovogsocijalnogkonflikta,osimvi{ihsindikalnihorganairazninadle`nidr`avniorgani,saciqemdase staneuza{tituradnikakojisudobiliotkaz,tako{to}esenalegalanilegitimanna~inobra}atiposlovodstvu.Belan~i}jeusaop{tewuuputioapelzapomo}daradnicikojisudobiliotkazne postanukolateralna{teta,samozbogjednekrajwenormalne~iwenice,{tosuukazalikakonajedanizbalansiranna~intrebada funkcioni{uodnosiizme|usvetaradaisvetakapitala,adapri tomenikonebudeupodre|enompolo`ajuipritomenisutra`iliprekohlebapoga~e.

~imesunavodnoklevetali,naneli {tetuposlovnomuspehuikreditnojsporobnostipreduze}a.Ukazujesedaovaupozorewaimereudaqewa sa radnih mesta nisu u vezi saradomiwihovimizvr{avawem radnih zadataka, ve} naprotiv, da je re~ o kaluparu Jovanu Vukovu, model stolaru Lajo{u Sitaru,

monteru specijalisti Milivoju Tucakovu ilivcuJo`efuTa{iju, koji su vredni radnici, sto`eri proizvodweinosiociposlausvojimradnimsredinama,alidajeizgleda wihov najve}i greh {to su kao prvo veliki qudi, a posle i borci za radni~ka i sindikalna prava.Mi{qewesindikalneorga-

POTPISANUGOVOR OKUPOVINIVOZOVA

INVESTITORETERAJUNA[ANEMARNOSTINEORGANIZOVANOST

„[vajcarci” nana{im prugama

Vojvo|anskere~ne lukeodse~ene od`eleznice

OP[TINADALA ZELENOSVETLO

Vetrewa~e uAlibunaru Op{tina Alibunar dobila je zelenosvetlozaulazakunarednu fazu razvoja projekta izgradwe kompleksa vetroelektrana, ~ija jevrednost290milionaevra. Vojvo|anskaop{tinajeusvojilaPlandetaqneregulacijezaizgradwu kompleksa vetroelektrana,ukupnesnageod174megavata,i posle tri godine priprema i investicija, belgijsko-holandska kompanija Vind vi`n (Wind vision)dobilaje{ansudapodnese dokumentacijuzadobijawegra|evinskedozvole,navodiseusaop{tewu.Realizacijomjedneodnajve}ih planiranih stranih investicijauobnovqiveizvoreenergije u Srbiji stvori}e se preduslovi i za dugoro~ni lokalni ekonomski razvoj op{tine Alibunar, koja je me|u najnerazvijenijimauSrbiji,dodajesedaqe. „U razvoj i realizaciju projekataVetroelektanaAlibunarod 99megavataiod75megavataulo`enasusvana{aznawaidugogodi{we iskustvo iz celog sveta. Za kompleks vetroelektrana u Alibunaru zavr{ena je neophodnaStudijauticajanapticeislepe mi{eve, i dobijena pozitivna potvrdaodZavodazaza{titu`ivotne sredina Vojvodine”, rekao jemenaxerVindvi`nazaSrbiju, DaniloDrndarski.

Jedan od osnovnih ciqeva Poslovnog udru`ewa klastera transportailogistikeVojvodineje,izme|u ostalog, iznala`ewe na~ina da se smawe logisti~ki i transportni tro{kovi. Kako, pitali smo klaster-menaxera Milana Vu~ini}a.Onka`edasenajpremorajustvoritiuslovizapreraspodelu transportnogteretasdominantnog drumskogsaobra}ajanare~nii`elezni~ki,kojisujeftiniji. Metanolsko-sir}etni kompleks izKikindeizvozisir}etnukiselinuzaSredwuEvropu...onibi`eleli da voze `eleznicom, ali imaju problema jer je pruga od Kikinde preko Sente do Subotice lo{a, s malimosovinskimpritiskomodsamo 16 tona. I ako idu od Kikinde preko Novog Milo{eva do Zrewanina,prugajetako|elo{a,doPan~eva je jo{ gora. Imaju u vlasni{tvuvi{eod200cisterni,kupili suihdabiimalimawetro{kove,a pruganijesre|ena. Vu~ini} isti~e da je Vojvodini va`na veza Pan~evo–Zrewanin–Milo{evozato{tojedaleko odmakaoprojekatzaizgradwunovog mosta preko Dunava izme|u Vin~e (kod Male Krsne) i Star~eva (ispodPan~eva)itujeidejadasenapravi `elezni~ki most preko DunavaidaseKoridor10,kojidolazi izSolunaiIstanbula,ispredBeograda ra~va tako da levi krak ide premaBeogradu,adesniprekoVin~e,Dunava,Star~eva,Pan~evaida

Planiranilogisti~kicentri Vu~ini} ka`e da Novi Sad planira izgradwu logisti~kog centra na tri lokacije: ran`irnoj `elezni~koj stanici (nova teretna stanica), luci Novi Sad i logisti~ki centar Evropa–AzijanaDunavuispodnovosadskognaseqa[angaj.IApatin ima studiju za logisti~ki centar, Bogojevo, odnosno op{tina Oxaci,tako|esespremadagagradi,aiVr{acdobijame|unarodnipodsticajzato.Ostalitekrazmi{qajuoizgradwi,asti~eseutisakdanisuprepoznalepogodnostikojecentardonosi zato{tonisudovoqnoinformisani. se ukqu~uje na takozvanu banatsku magistralu. Tu se misli na pravac Pan~evo–Zrewanin–NovoMilo{evo,desnoKikinda–Rumunija,levo Senta–Subotica–Ma|arska. I tudadaiduvelikiiopasnitereti. –Taprugabidonelavelikiprivredniprosperitet–ka`esagovornik.–UPan~evuimamo„Petrohe-

miju” koja zara|uje sa svojim pogonimauElemiru,NISimauBanatu svojekapaciteteisvesvojetovare prevozi cisternama i uni{tavaju puteve, za {ta pla}aju naknadu lokalnimsamoupravama,advetre}ineteretabisemogloprebacitina `eleznicuidasekoristibanatska `elezni~kamagistrala.

nizacije „Litostroj-Potisje” Ada je da je re~ o ~istom revan{izmu, diskriminacijiigu{ewuradaove jedine reprezentativne interesne organizacije zaposlenih u ovom preduze}u. Iz Povereni{tva Savezasamostalnihsindikatanagla{avaju da, bez obzira {to su se 22.februarapismenoobratiliposlovodstvu, direktoru slovena~ke Grupe„Litostroj”MiroslavuGnamu{u, direktoru i izvr{nom direktoru„Litostroj-Potisja”Marku Kumaru i [andoru Ko{u, da stavevansnagepomenutaaktaida se postoje}i problemi re{avaju iskqu~ivo socijalnim dijalogom, ali to nije u~iweno, nego su ju~e uslediliotkaziugovoraoradu~etvorici zaposlenih, biv{im ~lanovima[trajka~kogodbora. M.Mitrovi}

Va`no je da imamo `elezni~ku vezu s dunavskim lukama, s jedne strane prema Crnom moru i Konstanci,asdrugestranepremaseveru. Me|utim, tako ne{to ne funkcioni{e.LukaApatinnemavezusa `eleznicom,lukaBogojevotako|e, afalijojsamo2,5kilometrapruge, nilukaBa~kaPalankanemanikakvuvezusa`eleznicom,lukaNovi Sadjejedinakojaimavezu,imajei lukaPan~evo,alijeuwojproblemati~noposlovawezbogprivatizacije.LukaKovinnemavezusa`eleznicom, iako ima prugu, ali nije u funkciji35godina! Jedanodciqevaklasterajeuvo|ewekontejnerskogprevozajertakavtransportmo`ebitijeftiniji 20do30procenatauodnosunakamionski. Ali, za to treba prihvat u luciina`elezni~kimstanicama. Onisumestosusretawa`elezni~kog, drumskog i vodnog saobra}aja gde se vr{i razmena transportnih jedinica.Kontejnerkojidolazivodomtrebadasepretovarinadrumskovoziloilina`eleznicuiobrnuto.Zatojenajprepotrebnanabavkakontejnera,zatimustanovitiko }e time da se bavi, neophodna je i izgradwalogisti~kihcentara.Vu~ini}ka`edasesadaradiparalelnonanabavcikontejnera,organizaciji transporta kontejnerima, prvenstveno prema Rusiji i Zapadnoj Evropi, i na razvoju logisti~kih centara. R.Dautovi}

Ugovoronabavci21novogelektromotornog putni~kog voza potpisan je ju~e izme|u „@eleznice Srbije” i {vajcarske kompanije [tadlerBusnang. Ugovorvredan99milionaevra potpisali su generalni direktor „@eleznice Srbije”, Dragoqub Simonovi}, i podpredsednik za marketing i prodaju [tadlera, PeterJenelten. Simonovi}jenakonferenciji zanovinarenajavioda}eprvinovi elektromotorni voz u Srbiju biti isporu~en 29. septembra narednegodine,dok}eposledwisti}ikrajemavgusta2015.godine.

„Kapacitetvozaje464putnika, od ~ega su 234 mesta namewena za sedewe, {to je veliki napredak u odnosu na postoje}e vozove koje ‘@eleznice’ poseduju”, rekao je Simonovi}.Onjedodaoda}enovopristgli vozovi biti osposobqenizabrzinuod160kilometaranasat,idasuuglavnomnameweni za regionalni putni~ki `elezni~kisaobra}aj. Osim21novogvoza,ugovoromje predvi|eno da srpskim `eleznicamabudeisporu~enaoprema,rezervni delovi, specijalni alati, potro{ni materijal i tehni~ka dokumentacija.Tako|e{vajcarska kompanijaseobavezalada}eobu- ~itiiosposobitiosobqekoje}e upravqati novim garniturama i raditinawihovomodr`avawu.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU Australija

Valuta

evro dolar

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`iza za za zadevize devize efektivu efektivu 1 1

109,1069 84,8619

111,3336 86,5938

113,8943 88,5855

108,7729 84,6021

Kanada

dolar

1

81,3502

83,0104

84,9196

81,1012

Danska

kruna

1

14,6280

14,9265

15,2698

14,5832

Norve{ka

kruna

1

14,5715

14,8689

15,2109

14,5269

[vedska

kruna

1

12,0278

13,2937

13,5995

12,9879

[vajcarska

franak

1

88,8783

90,6921

92,7780

88,6062

V.Britanija

funta

1

126,0186

128,5904

131,5480

125,6328

dolar

1

83,8188

85,5294

87,4966

83,5622

Kurseviizovelisteprimewujuseod4.3.2013.godine

Cena

Promet

BELEX 15 (571,71 0,11)

BIP u restrukturirawu, Beograd

19,44

43

860

Nikodije Stojanovi}, Prokupqe

11,11

500

60.000

AIK banka, Ni{

-2,17

1.620

53.547.084

Neoplanta, Novi Sad

9,22

450

171.000

NIS, Novi Sad

-0,67

886

14.332.063

Energoprojekt Visokogradwa, BG

5,78

366

8.052

Imlek, Beograd

4,64

3.159

1.073.950

4,64 Promena

3.159 Cena

1.073.950 Promet

Soja protein, Be~ej

0,12

830

21.106.940

Komercijalna banka, Beograd

0,00

1.600

137.600

Energoprojekt holding, Beograd

0,15

671

138.226

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

2,25

499

23.509.593

Jubmes banka, Beograd

1,53

10.344

113.788

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,00

3.099

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

2.073

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.110

0,00

Alfa plam, Vrawe

0,00

5.562

0,00

672.000

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

519

0,00

Tigar, Pirot

0,00

200

237.400

Imlek, Beograd Pet akcija s najve}im padom Morava, Po`arevac

-15,79

160

137.120

Bambi Banat, Beograd

-9,09

20.000

126.000

Filip Moris, Ni{

-6,35

840

8.400

AIK banka, Ni{ NIS, Novi Sad Vojvo|anskih top-pet akcija Soja protein, Be~ej

SAD

Promena %

NIS, Novi Sad Mlekara, Subotica

-2,17 -0,67 Promena 0,12 -0,67 -0,19

1.620 886 Cena 830 886 1.050

53.547.084 14.332.063 Promet 21.106.940 14.332.063

Dijamant agrar, Zrewanin

0,00

2.100

506.100

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

0,00

300

312.900

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

PROTESTRATARAIZ^ENTEZBOGPROBLEMA SPOQOPRIVREDNIMKOMBINATOMBEOGRAD

Paoriho}eda sejulegalno zakupqenewive

Pedesetak poqoprivrednika iz ^ente protestovalo je ju~e ispred Gradske ku}e u Zrewaninu, zahtevaju}i od lokalne samouprave da im omogu}i da u|u u wive u dr`avnom vlasni{tvu koje su izlicitirali tokom javnog nadmetawa. Oni su, nakon toga, odr`ali i sastanak sa gradona~elnikom Zrewanina IvanomBo{wakom, na~elnikom Odeqewa za lo-

kalni ekonomski i ruralni razvoj i investicije StojanomKraqem i pravobraniocem Goranom Raki}em. Sredwobanatski ratari ne mogu da u|u u posede i zapo~nu poqoprivredne radove jer im to onemogu}avaju radnici Poqoprivrednog kombinata Beograd (PKB) koji smatraju da zemqa u ataru ^ente pripada wima, s obzirom na to da su je obra|ivali posledwih nekoliko decenija. - O~ekujemo da se ovo pitawe re{i u na{u korist ali kojim tokom }e sve i}i ostaje da vidimo. Poku{avamo na sve na~ine da se izborimo za na{a prava, pa smo protekle nedeqe zakucali na sva mogu}a vrata, ali su nas svi slali levo – desno – izjavio je poqo-

privrednik iz ^ente JovanDrakuli}. On ne vidi ni{ta sporno u celoj ovoj situaciji. Ka`e da su se seqaci odazvali na poziv za javno nadmetawe, da su u dva kruga izlicitirali zemqu, uplatili avans i zakup, i stavili potpise na ugovore. - Ne vidimo na{u krivicu, ali naziremo na{u {tetu. Ne `elimo da ispadnemo prevareni. Ispa{}e da nas je grad Zrewanin obmanuo. Jer, lokalna samouprava je objavila oglas za licitaciju, mi smo se pojavili na nadmetawu i zakupili povr{ine. Sa PKBom mi nemamo ni{ta – rekao je Drakuli} i podsetio da poqoprivrednici od jesenas, od zavr{etka prvog kruga licitacije, poku{avaju da u|u u posed. Zrewaninski gradona~elnik Ivan Bo{wak izjavio je posle sastawa sa nezadovoqnim ratarima da je grad spreman da upotrebi sva raspolo`iva zakonska sredstva da do kraja ispuni ono na {ta se obavezao sprovode}i program davawa u zakup poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini. - Ostalo je da u narednih nekoliko dana, u zakonskim okvirima, poqoprivrednicima omogu}imo da stupe u posede da bi prole}nu setvu obavili u optimalnom roku – naglasio je Bo{wak. @.Balaban

utorak5.mart2013.

5

NABANKARSKOMTR@I[TUSRBIJESLEDINOVOPREGRUPISAWE

[eikumo`da Dunavbanka,aRBV jo{~eka|uvegiju Bankarski sektro Srbije je trenutno trusno podru~je. Tokom ove godine o~ekuje se prili~an broj promena. A dogodi}e se ono {to brojni stru~waci prognoziraju ve} nekoliko godina. Bi}e mawe banaka ali }e one biti ja~e. U 2013. brojka }e pasti ispod 30 finansijskih ku}a. Za pojedine banke ve} znamo da tra`e novog gazdu, a za druge postoji najava za tako ne{to. U toku su razgovori o prodaji Razvojne banke Vojvodine. Kada je u decembru pro{le godine po~elo prijavqivawe zainteresovanih finansijskih ku}a bilo je wih pet. Sada se razgovori vode sa jednom bankom koja je dala obavezuju}u ponudu i jo{ jednom zainteresovanom koja to jo{ nije u~inila. Prodaje se i Privredna banka Beograd, ali za wu nema zainteresovanih kandidata iz kruga banaka. Kao ozbuqniji kandidati pomiwu se neki investicioni fondovi. Broj banaka u Srbiji smawuje i jedno veliko preuzimawe . Nacionalna banka Gr~kje, u okvoru koje posluje na{a Vojvo|anska banka, preuzela je EFG banku, koja je tako|e prisutna u Srbiji. To se odnosi na mati~nu zemqu, ali i na one u kojima ove ku}e posluju. Pored nas tu su i Bugarska, Ruminija, Makedonija, Albanija. Za sada se postupka spajawa privodi kraju u Gr~koj. Druge zemqe }e kasnije do}i na red. Belgijska grupacija KBS najavila je povla~ewe iz Srbije jo{ pre par godina . Novi vlasnik mogao bi postati norve{ki operator mobilne telefonije Telenor, koji ve} du`e uspe{no posluje kod nas. U zad-

Kupci}ebitifondovi Ono {to je izvesno to je da bi kupci banka u Srbiji ubudu}e mogli biti ba{ fondovi ili druge finanisjske institucije a ne banke. Nije lo{e podsetiti se da je kod nas najvi{e pla}ena Vojvo|anska banka za koju su Grci izbrojali 385 miliona evra. Bila je to lepa suma ali je bilo davno. Mnogo se {to-{ta od tada promneilo i kod nas i u Evropi. wem kvartalu pro{le godine pove}ali su prihod za 8,9 odsto ili 10,68 milijardi dinara. Tako dobrim rezultatom mnoge banke ne mogu da se podi~e. Hipo banka prodaje sve svoje ku}e u zemaqama Isto~ne Evrope, a to zna~i da }e do promena do}i u biv{im republikama SFRJ. Jednog kupca koji bi kupio isto~ni Hipo korpus nema. Erste banka je zainteresovana za ovu ku}u ali samo u Srbiji. Ceo postupak se otegao zbog komplikovane vlasni~ke strukture. Me|u akcionarima su i austrij-

ska i nema~ka dr`ava. Tek kada vlasni~ka struktura bude jasna mo`e se o~ekivati konkretniji dogovor. Kako je {eik iz Ujediwenih Araspkih Emirata kro~io u Srbiju i izjavio da je spremna ovda da ula`e po~ele su speku~acije o otvarawu banke. Kao kandidat se pomowe Duvana banka koja je nastala iz grupe poznatije osiguravaju}e ku}e istog imena, a koja je u dr`avnom vlasni{tvu. Celoj pri~i treba dodati i to da je OTP banka spremna da se pro{iri na ovom tr`i{tu, te da tra`i

banku koju bi preuzela pored one koju ima u Srbiji a koja je nastala kada su kupili Kulsku, Cepter i Ni{ku banku. Oni se jo{ ne pomiwu u medijma kao kandidat z akupovinu neke od banaka. Mada ne zna~i da ne rade na pri{irewu. Ina~e, bankarski sektrou u Srbiji nije vi{e profitabilan kao pre sedam-osam godina. Zavr{ni ra~uni za 2012 jo{ se ~ekaju. A podaci za devet meseci pro{le godine govore da je prihod bio 12 milijardi dinara.To je duplo mawe nego godinu ranije. Ali ipak dobro, od dobiti banaka do kraja septembra dr`ava je inkasirala 29,8 milijardi dinara. Za dobro poslovawe banaka i ona je zainzeresovana. Istina u prvih devet meseci 19 banaka je iskazalo profit. Srpsko tr`i{te i daqe je eldorado po visini kamata koj su najvi{e u regionu i naj~e{}e kre}u od 25 do 30 odsto godi{we. Ali kreditna aktivost optimisti~ki re~eno stagnira. Gra|ani su se pro{log meseca vi{e razdu`ili nego zadu`ili. Privreda bele`i mawi plus ali to je zbog subvencionisanih dr`avnih kredita. Docwa raste. Sada je zvani~no 18 odsto. U takvim uslovima prostor za poslovawe banaka je su`en. Po tome nismo jedini. Procene govore da su strane banke lane iznele iz zemaqa jugoisto~ne Evrope 55 milijardi evra.To je wihov novca koje su tu ulo`ile a nisu ga ponovo plasirale zbog krize kod ku}e i jer nije bilo dobrih projekata. Tek kada projekti u privredi postanu atraktivni za bankare bi}e i {ansi da novac ostane u privredi. D.Vujo{evi}

MINISTARSTVOENERGETIKEPROVERAVAPOSLOVAWEJAVNIHPREDUZE]A,AGENCIJA...

Kopasepokorupciji uEPS-u,„Srbijagasu”...

Ministarka energetike, razvoja i za{tite `ivotne sredine Zorana Mihajlovi} izjavila je ju~e da ima savetnika za borbu protiv kriminala i korupcije koji ima svoj tim i da }e do kraja marta biti odr`ana konferencija za novinare i ura|eni gotovi predmeti koji }e biti predati tu`ila{tvu. Ona je najavila da }e biti prikazani svi predmeti, ne samo u oblasti energetike, nego i u oblasti `ivotne sredine, a „ti~u se i EPS-a i „Srbijagasa” i zavoda i agencije”, a da }e svako ko je prekr{io zakon morati da bude sankcionisan. Ministarka je rekla i da cena elektri~ne energije mora da

NAPOMOLUNOVAINVESTICIJAUPE]INCIMA

Rusii[pancigrade solarnuelektranu U Pe}incima je ju~e potpisan Memorandum o razumevawu izme|u te op{tine i rusko-{panskog konzorcijuma kompanija fotonaponske industrije, kojim se bli`e defini{u uslovi za izgradwu solarne elektrane na teritoriji op{tine Pe}inci. Dokument su potpisali predsednik op{tine Pe}inci Sava ^oj~i}, zamenik direktora Asocijacije ruske fotonaponske industrije (RPIA) Jevgeniji Zagorodni, predstavnik RPIA u Srbiji Andrej Dimitrijevi}, generalni direktor kompanije Exiton LLC Aleksandr Karaulov i zamenik regionalnog direktora za Isto~nu Evropu kompanije Elecnor S.A. LoretoTehuka.

„Op{tina Pe}inci iskazuje spremnost da, u skladu sa zakonima Republike Srbije i op{tim pravnim aktima Op{tine, podr`i realizaciju investicije RPIA. U skladu sa nadle`nostima, op{ti-

na Pe}inci }e obezbediti sveobuhvatan servis i podr{ku lokalne administracije u ishodovawu neophodnih dozvola i saglasnosti”, kazao je predsednik op{tine Pe}inci Sava ^oj~i}. RPIA planira da investira 75-90 miliona evra u razvoj projekta izgradwe solarne elektrane snage od 30 megavata na lokaciji povr{ine oko 240 hektara koja se nalazi u Radnoj zoni Karlov~i} i neposredno se naslawa na radnu zonu A{awa, ~ime se i jug op{tine otvara prema novim investicijama. U toku ove investicije direktno }e biti anga`ovano 150 radnika, a indirektno oko 180 osoba. M.Maru{i}

se mewa i da su donete socijalne karte, ali da se mora promeniti na~in upravqawa EPS-om. Mihajlovi} je u jutarwem programu TV Pink rekla da EPS ne}e bankrotirati, ali da se unutar tog preduze}a moraju iskoristiti unutra{we rezerve, da se poku{a reprogram dugova. „Otpisa}emo kamate, ali dug mora da se plati u ratama, redovna obaveza mora da se plati”, rekla je Mihajlovi}, isti~u}i da dug gra|ana i privrede prema EPS-u iznosi milijardu evra. Ona je istakla da se „struja i krala” i da je neko godinama dozvoqavao da EPS ima i dugove i ponovila da se mora i}i u restrukturirawe tog preduze}a,

koje ne zna~i i prodaju EPS-a. EPS se ne}e prodavati, ali }e se formirati javno preduze}e unutar privrednog dru{tva koje }e se baviti javnim snabdevawem prema zakonu o energetici, najavila je Mihajlovi} i dodala da }e biti racionalizovani tro{kovi. Ona je podsetila na nasle|ene dugove u EPS i probleme, zbog ~ega je vlada usvojila polazne osnove {ta je potrebno uraditi da bi gra|ani i privreda imali dovoqne koli~ine elektri~ne energije i da bi wena cena bila odr`iva. Mihajlovi} je rekla da je vlada donela uredbu za minimalne i maksimalne cene toplotne energije za lokalne samouprave

za toplane koju od 57 toplana, 18 toplana apsolutno ne po{tuju. Mihajlovi} je najavila da }e preduze}a u restrukturirawu, koji su veliki du`nici i buxetski korisnici morati da pla}aju svoje obaveze, a „ako to ne budu radili, bi}e skinuti sa mre`e”. Mihajlovi} je najavila da }e isti sistem, kao i u EPS-u, biti primewen i u „Srbijagasu” i da ministarstvo priprema plan restrukturirawa tog preduze}a koji }e biti ponu|en Vladi Srbije na usvajawe. Ona sporedna preduze}a, koja sada prave tro{ak „Srbijagasu” bi}e sklowena iz „Srbijagasa”, po~ev od „Agro`iva”, najavila je ona.


6

TRe]e dOBA

utorak5.mart2013.

Konkursza besplatno bawskole~ewe Ovegodine}eoko10.260 penzionera (hiqadu vi{e nego lane)koristitipravonabesplatandesetodnevniodmorirehabilitacijuunekojodbawaSrbije o tro{ku republi~kog

Fonda PIO.Od302,4miliona dinara, zaoporavakpenzionera iz kategorije biv{ih zaposlenihbi}eizdvojeno277,5,zasamostalceoko22,1, apoqoprivredne penzionere 2,8, koji }e bitiraspodeqenipofilijala-

mafondasrazmernobrojukorisnikapenzija.Oglasopravilima za u~e{}e na ovogodi{wem konkursuzaodlazakubawubi}eobjavqenpo~etkomnarednog meseca.Ina~e,najvi{epenzionerakojisuselane bawali o dr`avnom tro{ku bilojeizBeograda -2.697,izNi{a 497, Kragujevca i U`ica po 350, [apca 280, ^a~ka i Kru{evca po 250. Iz Vojvodine su bila 2.454 penzionerasvihkategorija, ili 26 vi{enego{tojebilo planirano. Najve}i broj upu}en je u bawe Vrdnik, Kawi`u i Junakovi}. Penzioneri iz drugih krajeva Srbijenaj~e{}esuseodmarali ubawama: Koviqa~i, Vrwa~koj, Ni{koj, Prolom, Gamzigradskoj iRibarskoj. Q.m.

VojVo\ansKIpenzIonerI o^eKujubaroDpajtI]eVeVlaDeHumanItarnupomo]

Daliibedaima duplodno Te{kaekonomskasituacija, nedovoqan rast proizvodwe, brutodoma}egproizvodaimalazaposlenostne}eniovegodine omogu}iti boqi `ivot nikomeuSrbiji,panipenzionerima. Zato Savez penzioneraVojvodineuplanuzaovu godinu na prvo mesto stavqa ekon oms ki pol o` aj svoj ih ~lanova i najavquje borbu da seon,akoni{tadrugo, barne pogor{a. Prvi ~ovekSPV MilanNenad i} nag la{ av a da dr` av a trebadau~inisvedasepolo`ajpenzioneraovegodinepoboq{a, jersuve}dovedenina ivic u gol og pre` iv qav aw a. Isti~e da }e SPV, ~im budu poznatipodaciorastupotro{a~kih cena, videti {ta mu vaqa ~initi, jer je ve} unapred zakonom odre|eno da povi{icapenzija 1. aprilabude samo 2 posto. Sasvim je izvesno da bi ona morala biti ve-

}a ako bi se pratio rast cena i zato }e SPV inicirati kod nadle`nih da bonus bude ve}i odzacrtanog.Radi}eseovegodine,nagla{avaNenadi},ina re{avawu problema u zdravstvenoj za{titi penzionera, te da {to vi{e wih iz Vojvodin e ostvar i prav o na besplatno bawsko le~ewe i opo-

Poqoprivredniivojnipenzioneridobi}esutrapenziju za februar, dok su biv{i samostalni radnici celokupan ~ekve}dobiliusubotu. Biv{izaposleni,ukolikobudedovoqnonovca,prvideo februarske prinadle`nosti mogli bi dobiti u subotu, 9. marta, a oni koji je primaju dostavom na ku}nu adresu po{taramoguo~ekivatitokomnarednesedmice. Ina~e,iznosna~ekujeistikaoiprethodni.

Pivova`nijeoddr`avne reprezentacije

NikoliBubaluodVrbasamnogodra`iDunav

zanovac. Ivan Snoj, tada selektor reprezentacije SFRJ, tra`io je da sa ekipom ide na vi{emese~ne pripreme, ali je wemu bio va`niji fakultet. Kas nij e mu je org an iz ov an a opro{tajnautakmicaukojojje reprezentacijapobedila„Zvezdu„sa26:23.Pamtiidivnerukometne godine u palana~kom „Sintelonu“, dok je karijeru zavr{iouGajdobri,gdejebio igra~itrener. - Diplomirao sam dok sam biouJNA,alimadaakademac,

nijemisei{lou{koluzarezervneoficije,ve}samslu`io vojni rok u Mostaru kao obi~an pe{adinac - se}a se Nikola.–Dolazilimitadaizvali mequdiizmo}nogbawalu~kog „Borca“, malo sam se dvoumio, ali ih odbio, jer Vrbas nikad nemo`edazamenimojDunav.U Apatinskoj pivari zaposlio samse1965.Dane]osi},abio je tri decenije direktor u toj pivare,umonografijiowojzapisaojedasambioprviin`ewer prehrambene struke koji

se posle 209 godina postojawa pivare tu zaposlio. S partnerima iz tada{we Isto~ne Nema~kegradiosamsladaruzapotrebefabrike.Nakonprvefaze 1974. imala je kapacitet od 40.000 tona slada od je~ma. Kakojeto`ivatehnologija,znali smo godi{we da proizvedemoi60.000tona,aod29pivara SFRJ ~ak 24 smo mi snadbevali.Prvidirektorsladarebio jeNovicaStojanovi},ikasnijesmoradiliigradili,akako nisam mogao da gledam kad fabriku prodaju – oti{ao sam u penziju. Nikola isti~e da su stru~waci „Maltineksa“ imali velikoguspehaizbogodli~nesaradwe s poznatim geneti~arem Miroslavom Male{evi}em, te profesorom novosadskog Poqoprivrednog fakulteta dr SlobodanomGa}e{omidrStevanom Sabom s Fakulteta tehni~kihnauka. -Velikupodr{kuimaosami imam od supruge Radoslavke, kadsamisebeoteramoupustiwuondasunamunucioaza,amenijetomojunukNikola–isti~e Nikola senior. – Objavio sam tri kwige poezije, a moje pesme su objavqene i u antologiji„Rawenoprole}e”. m.suyum

KaKoleKarKa@e

Dobrisukafai~ajotkadje mlekoosumwi~eno Piti mleko ili ne, pitawe jekojeve}danimanemu~isamo roditeqe malodobne dece, ve} iseniorekojigajeunuke.Mada im savetuju da dnevno piju bar pola litre mleka ili jogurta, tedajedusirimle~nenamaze, ali otkad bau k aflat oks in kru`i Balkanom, mnogi su se odrekli ovih belih namirnica,ilisuihsmawilinaminimum, pa se vra}aju proverenim {oqamakafei~aja. Lekaritvrdedajezaobanapitkajedinoumerenostpresudna. I kafa i ~aj imaju svoje prednosti, ali i mane, pa ih trebadobrouskladitisazdravstvenimstawemkakobiu`itak biopotpun.Kafaje{ampionu bu|ewuidavawuvitalnosti.U jednoj {oqici je 50 do 150 miligramakofeina,aakosepije umereno, poboq{ava sr~ane funkcije,raspolo`ewe,stimu-

Anemi~nimase~ajnepreporu~uje

li{e nervni sistem i poboq{avawegovrad.Posvojimstimulativnim svojstvima ~aj malozaostajezakafom,jerpo{oqi sadr`i 35 do 80 miligrama teina,kojipodsti~eaktivnost organizmakaoikofein,alise wegovu~inakposti`etekkada se pije u znatno ve}im koli~inamaodkafe.

-Kofeinizkafeimablagi analgetski efekat - obja{wavadrSini{aTatin.-Aliukoliko se uzima s lekovima protiv bol ov a, poj a~ av a wih ov efekat. Flavonoidi su sastojci tanina iz ~aja za koje je utvr|eno da imaju antioksidativnasvojstvakojaodla`ustareweiigrajuva`nuuloguuza-

ravak, a uputi}e se predlog Upravn om odb or u Rep ub li~kogfondaPIOdaseomogu}i prebacivawe neiskori{}enog novca jednekategorijeudrugu kategoriju penzionera u pojedinimop{tinama. - Prati}emo propise i druge pravn e akt e, pos ebn o iz oblas ti soc ij aln e za{ tit e,

^eksutrapaorima ivojnicima, usubotuzaposlenima

bIV[IrobusnIruKometa[pI[ene@nupoezIjuzaantologIje

U{ao je Nikola Bubalo iz Ba~kePalankeusedamdesete,a ovegodinenavr{avaideceniju penzionerskog sta`a. Vitalnostnosiugenima,jersumuroditeqiizLike,aliposti`eje i zahvaquju}i dugogodi{woj sportskojkarijeri–~etvrtveka je igrao rukomet. Stigao je dazavr{ifakultet,akaoprehrambenogtehnologapamtegau Apatinskoj pivari i palana~kom „Maltineksu“, najve}em proizvo|a~u pivskog slada u nekada{wojJugoslaviji. -^akinekimojidobridrugari ne znaju da sam ro|en na Vardaru, blizu Skopqa – obja{wavaBubalo.–Zavremekraqevine|edPejojestigaouMakedoniju, dok je otac Dane bio mali.OnimaterMilica,ina~e od Uzelaca, rodili su tri sina: prvo mene, pa Rada i Petra.PosleDrugogsvetskograta preselili smo se u Apatin, gde sam zavr{io osmoqetku, gimnazijuuSomboru,apreskoro pola veka u Zemunu fakultet, sa prvom generacijom. Rukometsamzavoleojo{uApatinuitokomstudijaigraozazemunsku„Mladost“. Priznaje da se potom opredelio za „Crvenu zvezdu„, jer su mu najboqi drugovi tamo igrali,madajezakletiparti-

dnevnik

{titi srca i krvnih sudova. Zeleni ~aj je bogatiji flavonoidimaodcrnog.Me|utim,ni s~ajevimanetrebapreterivati,jerjedokazanodaonblokira iskori{}avawe gvo`|e u organizmu. Osobama koje pate odanemije~ajsezatonepreporu~uje. Ne`eqenodejstvokafeoseteonikojipijuve}ekoli~ine svakoga dana. Tegobe se ispoqavaju kroz nadutost stomaka, stvar aw e vi{ ka kis el in e u `el uc u, nes an ic u i razd ra`qivost. Ali {oqica kafe posle jela olak{ava varewe. Ina~e, dnevno ne treba piti vi{e od tri do ~etiri {oqice. Posebno se preporu~uje oprez s instant kafom, koju mnogi piju kao poslasticu s mlekom, sladoledom ili {lagom,panije~udo{topreterujusdozama. j.barbuzan

jersvevi{epenzionera`ivi u siroma{tvu, zbog ~ega im je pot rebn a pom o} nadl e` nih republi~kih, pokrajinskih i op{tinskih organa. Sem nov~ane pomo}i, potrebno je najsir om a{ nij im a obezb ed it i razn e olak{ ic a u pla} aw u struje, grejawa, komunalnih i drugih tro{kova koji optere}uju porodi~ni buxet. Tokom godinenastavi}eseihumanitarnapomo}penzionerima~iji je~ekuvisininajni`egiznosa, jerjetoodobrilaVlada Vojvodine lane, ali sredstva, zbog fin ans ijs kih te{ ko} a, nisu iskori{}ena - obja{wavaNenadi}. SPV se obavezuje i da svoje ~lanstvo preko dnevne {tampe,radijaitelevizije informi{eosvimpravimakojaima omogu}ava penzijski sistema, kaoikakodapopravesvojsocijalni polo`aj. Qubinkamale{evi}

pametanIzborleKoVaItretmanaKojI nezagor^aVajustarost

Novi`ivot sna`no idugoboli Kampawa „Izaberite pameListaantipreporukanastatno“, inicijativa Ameri~kog vqa se upozorewem na rutinodbora za internu medicinu u sko prepisivawe antipsihosaradwisa„Konzumerreport- ti~nih lekova za pacijente s som“, pokrenuta je pro{log demencijom koji imaju agreprole}a, u poku{aju da upo- sivneepizode. zori doktore i pacijente na -Iakosulekovikao{tosu prob lem at i~n e, ~es to kor i- „haldol“, „risperdal“ i „zi{}ene medicinske testove i preksa“ u {irokoj upotrebi, tretmane. svi su pokazali pove}awe riIst ra` iv aw e prob lem a zik a za dob ij aw e mo` dan og primene procedura zapo~eto udara ili kardiovaskularne jeintervjuimaslekarima,ko- smrti - ka`e dr Li. - Oni bi ji su zamoqeni da defini{u trebalo da budu posledwa oppet stvari koje doktori i pa- cija, nakon drugih intervencijentitrebadapitaju. cijakojesmirujuagresivneisIdejajebiladaseoniipa- pade. cijenti slo`e s testovima i Tre}e na listi je prepisitretmanomkojibibiopotkre- vawe lekova kojima se postipqen dokazima, da ne kopiraju `e „stroga glikemijska kondruge bez zala`ewausu{tinu problema,dadefini{upostupkekojisuistinski potrebni i ne ugro`avaju pacijenta. Naovapitawa surazli~itoodgovarali stru~waci razli~itihmedicinskih oblasti, jer se pedijatrijskaili neonatalna nega razlikujeod,recimo, onkolo{ke, a ove nedeqe Iantibioticimogubitikobni objavqena je lista pitawa na koju su odgo- trola“ kod starijih dijabetivarali doktori gerijatrije i ~ara, kojima je potrebna konpalijativnenege. trola,alinestriktnakaokod I Ameri~ko gerijatrijsko mla|ih pacijenata, na ~etvrudru`ewe i Ameri~ka akade- tom mestu je prepisivawe lemija za hospitivnu i palija- kova za smirewe kao {to je tivnu medicinu saglasili su „ksalol“ starijim qudima koseokojednogvelikog„ne“:na ji pate od uznemirenosti ili vrh u lis ta u oba slu~ aj a nesanice,jerusporavajumotona{loseintubirawesondama ri~ke reakcije i preko dana, za hrawewe pacijenata koji kaoiprepisivaweantibiotiboluju od uznapredovale de- kazasvakuurinarnuinfekciju,jerstvaraotpornostnaanmencije. -Ovozanasnijenovost-ka- tibiotike, koja kasnije mo`e `e Sei Li, gerijatar sa Uni- dabudekobna,ainfekcija,naverzitetaKalifornijai~lan ro~ito bla`a, mo`e da sama radne grupe koja je radila na nestane. analizi preporuka lekara u Stru~waci se sla`u da je kampawi.–Ovesondenespre- najv e} i prob lem odl ag aw e ~avaju upalu plu}a niti pro- prebacivawa pacijenta na padu` av aj u pac ij ent ov `iv ot, lijativnu negu, ~ime se samo pok az al o je ist ra` iv aw e. prod u` av a wih ov a agon ij a. Osimtoga,wihovoprodu`eno Velikojeieti~kopitawekad kori{}ewe pogor{ava deku- iskqu~itipacijentesaaparabitisjerjepacijentprinu|en ta, a naro~iti su problem pada le`i u istom polo`aju, a cijenti s ugra|enim kardio~estosede{avaidasondupo- verterdefibrilatorima,~ije ku{adaistrgne.Doktorizato ponovno pokretawe prilikom preporu~uju hrawewe na ka- o`ivqavawaizazivasna`ani {iku pacijenata s uznapredo- dugotrajanbol. valomdemencijom. IvanaVujanov


VI[EPOZIVAHITNOJMEDICINSKOJSLU@BI

Prole}novremeneprijasrcu Prvinagove{tajiprole}amnogesuobradovali,aliovo,ve}iniomiqenodobagodine,donosi sasobomitegobe,naro~itosr~animbolesnicimaionimakojipateodvisokogkrvnogpritiska. Portparolka Zavoda za hitnu medicinsku slu`budrSawaNenadi}Pokrajac potvrdilajeda suseuprotekla24~asanaj~e{}eobra}alizapomo}kardiolo{kiiplu}nipacijenti.NaglipoFoto:R.Hayi} rasttemperaturenepogodujenipsihijatrijskim

Novosadska utorak5.mart2013.

bolesnicima,tesuu~estaledepresivnereakcije.Gra|anise`aleinavrtoglavicu,glavoboqu iboloveuvratu.Savethroni~nimpacijentima jedanekorigujusvojuterapijusamoinicijativno,ve}uzpreporukulekara.Ostalimgra|anima sepreporu~ujedasvojboravaknapoquprilagode tako da umereno {etaju, jer je organizmu neophodnobaremtrido~etiridanadasenaviknena vremenske promene. Sagovornica napomiwe da

krajzimskogperiodakarakteri{eiscrpqenost organizma, kako zbog virusa, nedostatka sunca, jersvetonaru{avaimunitet.Otemperaturnim oscilacijamagovoriipodatakvremenskeprognozedajeju~ejutarwatemperaturauNovomSaduiznosilatristepenaispodnule,adnevnadevet, dok }e sutra minimalna temperatura iznositidevet,amaksimalna}edosegnutido~ak16 stepeni. I.D.

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

PILOTPROJEKATNOVOSADSKEPOLICIJE

Registarukradenihbicikala Novosadska policija planira da u toku godine pokrene pilot projekat registra ukradenih bicikalaugradu,koji}esadr`ati sve informacije o ukradenim dvoto~ka{ima.Novosadskabiciklisti~ka inicijativa (NSBI) jenasvomportaluwww.nsbi.org.rs prenelaizjavuoficiraPolicijske uprave Novi Sad \or|a Soki}a kojijenaveodabibilodobro da se registar napravi i za

podru~je cele Srbije, jer dosta bicikalaodevanNovogSada. Kako je rekao predsednik NSBI Marko Trifkovi}, registarbi olak{aoidentifikaciju vlasnika potencijalno ukradenogbicikla,~akiuslu~ajevima kada neko uhvati kradqivca na delu. - Sa porastom broja prona|enihbicikala,smawilabisemakar delimi~no, potra`wa za

Nikadsuvezani,nisusigurnibez~uvara

Foto:A.Erski

ukradenim biciklima, odnosno wihovakra|a.Poraslabipotra`wazalegalnimbiciklima,{to jedobrozadoma}uproizvodwui trgovinu. Istovremeno bi se ve}i broj gra|ana zbog mawe verovatno}ekra|eive}everovatno}e pronalaska bicikala opredeqivaozaovajvidprevoza,{tobi doprinelo poboq{awu kvalitetavazduhaugraduiuop{tekvalitetu `ivota, a uticalo bi pozitivno i na op{tu zdravstvenu slikugra|ana,naro~itoupogledukardiovaskularnihoboqewaobjasnio je Trifkovi} navode}i kaoprimerregistaruAmerici. Dodaojedabi takoinstitucije koje se bave planirawem saobra}ajne infrastrukture i bezbednosnom analizom imale pregledniju situaciju o broju biciklistanaulicama,{tobiwihov radu~iniloefikasnijim.Trifkovi}jekazaoda}eseNSBIradoukqu~itiuovajprojekatukoliko do|e do saradwe sa Ministarstvomunutra{wihposlova.

Kra|abicikalamasovnapojava

Ujanuaruovegodineukradeno jeizme|u20i30bicikalauNovomSadu.Sezonakra|apo~iweu martu,atadaseuprosekuukrade oko 80 do 100 bicikala mese~no. UPUNoviSadka`udajeva`no prijavitikra|ubiciklakaoito da prijava bude pravovremena, a osim prijave, va`na je i fotografijabicikla,ra~unokupoviniibilokakvakarakteristika. Ina~e, ove godine i sami policajci lati}e se pedalirawa

pogradusobziromnatoda}ese od1.aprilanaulicamana}iprve patrole policajaca na biciklima.KakojenajavqenoizPU NoviSad,naprole}e}esepojaviti prvih 20 ovakvih slu`benika,apatrole}enajpreobilaziti Detelinaru, Stari grad, Klisu i Limane. Novi Sad }e posle Beograda i Vaqeva, biti tre}i grad u Srbiji sa policajcimanabiciklima. AndreaJerini}

NOVOSADSKI VODI^

POLIKLINIKA„PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14 RADIOLO[KIKABINET „DIJAGNOSTIKACENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKAORDINACIJA, „PROF.DRDRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594i063/746-1693

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS„ZORAN”, automehani~ar-autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57,Petrovaradin, tel:6433-748 PREVODDOO, NoviSad, Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,6350-740

Suncesija, {traftapuna Martovskosuncenagove{tava dajeprole}enapragu,{tojeponukalo Novosa|ane, kako mlade takoionestarije,na{pacirung po gradu. Nekome je sun~an dan poslu`io za jurwavu sa golubovima, nekom za {etwu, a onima hedonisti~ki nastrojenim za u`ivanciju uz kafu u ba{tama lokala.Iakojo{uveknijetako toplo,jakneradeprotivhladno}eigarantujuugo|aj,akosedite na novosadskoj {trafti. Sve u svemu, ovakvih slika }e uskoro biti sve vi{e, jer prole}e nam se sme{i koje je u na{em gradu uveksinonimzau`ivawe. B.M. Foto:F.Baki}


8

NOVOSADSKA HRONIKA

utorak5.mart2013.

AKCIJA„DNEVNIKA”I „VULKANIZDAVA[TVA”

„Trisudbine” NoreRoberts

Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Vulkan izdava{tvo” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬ve danas od 13 do 13.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765, a do sada u ovoj akciji nisu bili dobitnici, bi}e darivani pri¬me¬rkom kwige “Tri sudbine” NoreRoberts u izdawu „Vulkan izdava{tva“. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Vulkan”, Zmaj Jovina 24. Tri srebrne statue gr~kih bogiwa san su svakog kolekcionara. Postoji i legenda po kojoj }e vlasnik, kada ih sakupi sve tri, dobiti mo} da kontroli{e sopstvenu sudbinu. Kada je 1915. godine ne-

ma~ka podmornica potopila Luzitaniju, sitni lopov Feliks Grinfild bio je usred kra|e jedne od ovih statuica iz brodske kabine prve klase. Bi}e jedan od retkih putnika koji }e pre`iveti brodolom i zbog toga }e dati sebi re~ da }e se promeniti i postati boqi ~ovek. Sada, mnogo godina kasnije, statua je ukradena od tri Feliksova potomka: Malakaja, Gideona i Rebeke Salivan. Re{eni da je prona|u, oni }e po}i u potragu koja }e ih odvesti na put oko sveta – od slikovitih predela Irske do Helsinkija, Praga i Wujorka – i primorati da se bore sa jednom beskrupuloznom, ambicioznom `enom koja ne}e prezati ni od ~ega da ostvari svoj ciq. A.Va.

PRIZNAWEMINISTARSTVAPROSVETEOSNOVNOJ[KOLI„KOSTATRIFKOVI]”

^etvorkajakakaopetica Osnovna {kola „Kosta Trifkovi}” jedina je osnovna {kola u Srbiji odnosno Novom Sadu koja je dobila najvi{u ocenu - ~etvorku od prosvetnih savetnika Ministarstva prosvete. Pro{le godine provereno je 125 {kola, a Ministarstvo prosvete najavquje proveru 400 objekata. Timovi pro-

Standardi Da bi neka {kola dobila najvi{u ocenu, potrebno je da ispuni vi{e od 70 odsto svih standarda, me|u kojima sve kqu~ne uslove. Za ocenu tri treba ispuniti 50 odsto standarda, ali 75 odsto kqu~nih, za dvojku vi{e od 30 odsto svih standarda i polovinu svih kqu~nih normi. Ako neko bude ocewen jedinicom, dobi}e spisak stvari koje treba da popravi.

Besplatni oftalmolo{kipregledi Oftalmolo{ki centar „Okulus” povodom Svetske nedeqe borbe protiv glaukoma omogu}ava Novosa|anima besplatne preglede. Prijavqivawe je svakim radnim danom od 16 do 19 ~asova na broj telefona 521-050 ili dolaskom u centar, ugao Jevrejske i Vase Pelagi}a. Zakazivawe traje do popune mesta. Ovo je nastavak akcije „Sa~uvaj vid” u okviru koje je pro{le godine pregledano 700 gra-

|ana. Glaukom je drugi po redu uzro~nik slepila i dugo je neprimetan ili su simptomi ~esto bezna~ajni, poput glavoboqe, ose}aja pritiska u o~ima, zamora o~iju, mu{ice koje lete ispred o~iju i drugi. Gra|ani od 18 do 40 godina treba da obavqaju oftalmolo{ke preglede svake dve godine, dok stariji od 40 i rizi~ne grupe jednom godi{we. I.D.

Promocijakwige „JednasmrtuBeogradu” Kwiga pripovedaka “Jedna smrt u Beogradu” Miroslava Demaka bi}e predstavqena ve~eras u 19 sati u ^itaonici Gradske biblioteke, Dunavska 1. Govori}e MartinPrebu|ila, ZdenkaValentBeli} i autor. N.R.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (14), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.15), „Razbija~ Ralf” (15.05), „Pet legendi” (13.15), „Hobit” (17), „Pijev `ivot” (17.30), „Zvon~ica i tajna krila” (13.30, 15, 15.45, 16.45), „Semijeva velika avantura” (13), „Haos u ku}i - matorci dolaze” (17.15), „\angova osveta” (22), „Ana Karewina” (19.30), „Sve{tenikova deca” (15.15), „Dobar dan da se umre mu{ki” (22.30), „Predivna stvorewa” (15), „Ivica i Marica: lovci na ve{tice” (22.20), „Krugovi” (17.45, 20, 22.15), „Jadnici” (19.15), „Qubav” (17.10), „Hi~kok” (20.10, 22.10), „U dobru i u zlu” (15, 20.15, 22.30), „Falsifikator” (18.30, 20.30) KCNS:„Stoker” (17 i 21), „Obe}ana zemqa„ (19 i 23)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: BLIZANCE: RadmilaPribi~evi} iz Futoga (devoj~ice), DEVOJ^ICE: SofijaStani}, DaganaVukmir, Sne`anaJak{i}, Irena Ludo{ki, Mirela Zeli}, Jelena Jovanovi}, Katarina Jankov, EqhameBekte{i, TawaKecojevi} i Sla|anaKne`evi} iz Novog Sada, TatjanaMaleti} iz Ba~kog Novog Sela, SawaJovanov iz Tovari{eva, Smiqana Keleman iz Stepanovi}eva, Monika Feher iz Budisave, AndreaLomianski iz Glo`ana, IvanaVorti} iz ^uruga, MilanaBorota iz Mo{orina, DanijelaJoki} i IzabelaPete iz Temerina, Jelena^orda{ iz Kule, \en|i[erteze iz Srbobrana i MajaHarak iz Titela, DE^AKE: Jelena [evi}, Maja Stoli}-Risti}, Mone Limanaj, Dragana Deli}, Daliborka Ili}, Nikoleta Bogi}evi}, Sne`ana Ni}in, Dragica Vidovi}, Teodora Terzin i Maja Grgi} iz Novog Sada, JasminaVuka{inovi}-Tubi} i MirjanaPupovac iz Petrovaradina, AleksandraJoksimovi} iz ^uruga, DanicaIn|i} iz Ba~kog Jarka, DragicaPozni} iz Ba~ke Palanke, MariaFabri iz Ba~kog Petrovca, KristinaNosal iz Selen~e, DanicaSavi} iz E~ke, SawaLuburi} iz Ka}a, Du{icaMilisavqevi} iz Kule i JanaRaki} iz Kulpina.

SAHRANE Na Gradskom grobqu danas }e biti sahraweni: Smiqa @ivana Drakuli} (1922) u 9.45 ~asova, Ivica Marka Luki} ( 1953) u 10.30, Risto Leke Gavrilovi} (1926) u 11.15, Milan Lazara Lakobrija (1946) u 12, Radoslav Milorada Ili} (1946) u 12.45, Jelica Quba Vi}enti} (1965) u 13.30, Dragan Kristine Lozi} (1945) u 14.15 i Du{an Jovana Kova~evi}(1928) u 15. Na Alma{kom grobqu u 13 bi}e sahrawena Juca Svetozara Ba}anovi} (1927). Na Uspenskom grobqu u 15 bi}e sahrawena Katica Spasoja Brezovac (1946). Na Novom grobqu u Petrovaraidnu u 13 bi}e sahrawena Radmila Sofronija Glinti} (1927). Na Gorwem starom grobqu u Futogu u 13 bi}e sahrawen Mirko Du{ana Kr~mar (1948).

DNEVNIK

svetnih savetnika obilaze {kole, proveravaju kako su organizovani ~asovi, pregledaju izve{taje, razgovaraju sa nastavnicima, u~enicima, |a~kim parlamentom, roditeqima... Tako|e, veoma im je bitno kako se po {kolama sprovodi inkluzivna nastava.

Kako za „Dnevnik„ obja{wava direktor {kole „Kosta Trifkovi}”Milan Spasojevi}, nekoliko savetnika je svakodnevno dolazilo u {kolu, a tra`ili su pro{logodi{wi i ovogodi{wi plan rada {kole. Spasojevi}u je odmah re~eno da ciq eksterne

kontrole nije ka`wavawe, ve} da timovi dolaze da pomognu {kolama u prevazila`ewu svih problema u svakodnevnom radu. - Veoma smo zadovoqni ocenom, {to potvr|uje sav na{ trud i rad sa decom. Ponosan sam na svoj kolektiv, na |ake i wihove roditeqe. Ina~e, kada steknu pravu sliku o nekoj {koli, ocewiva~i sa~ine akcioni plan mera {ta bi trebalo daqe raditi kako bi se te ustanove popravile. Kod nas nije bilo nikakvih zamerki - ka`e Spasojevi}. Savetnici su ocewivali programe, planove, prilago|enost nastave |acima, koliko je {kola bezbedna, kakva je saradwa na svim nivoima, kvalitet qudskih resursa... Spowe vrednovawe u svim {kolama u Srbiji bi}e zavr{eno za pet godina, kada }e po~eti novi ciklus provere kvaliteta i uslova prosvetnog rada. Q.Nato{evi}

NEPOVOQNOVREMEZAALERGI^NE

Polenpo~eodamu~i Novosa|ane S lepim vremenom, stu`u i muke za sugra|ane alergi~ne na polen. Prema podacima Laboratorije za palinologiju Departman za biologiju i ekologiju Prirodno matemati~kog fakulteta u Novom Sadu, koli~ina polena suspendovanog u vazduhu je ve}a u odnosu na protekli period. - U vazduhu je prisutan polen leske, jove tise, tuja i ~empresa. Rizik za pojavu alergiskih tegoba je bio blago povi{en tokom ~itavog perioda. Posebno se isti~u polen leske koji je dostigao umereno visoke sredwe dnevne koncentracije i kada je u ve~erwim ~asovima polen jove pre{ao granicu umereno

Ina~e, kijavica, curewe iz nosa ili grebuckawe u grlu mo`e biti posledica varqivog prole}nog sunca ili virusne infekcije. Me|utim, ako se ovi simptomi imaju svake godine u istom periodu, postoji mogu}nost da je re~ o alergiji na polen. Tegobe su sezonskog karaktera i obi~no traju koliko i period cvetawa u prirodi. Simptomi bolesti mogu biti ja~i ili slabiji, {to zavisi od osetqivosti organizma, ali i klime, podnebqa, vla`nosti vazduha, pa ~ak i aero zaga|ewa. Ma kako simptomi bili uverqivi, alergija se dokazuje ko`nim prik-testovima, koji pouzdano mogu pokazati na

^ITAOCI PI[U SMS

tElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOtEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

visokih vrednosti - ka`u u Departmanu. U narednim danima o~ekuje se povi{en rizika za nastanak alergijskih tegoba kod osoba osetqivih na polen drve}a. Tokom ~itavog perioda sredwe dnevne koncentracije polena leske, jove, tisa, ~empresa i tuje }e varirati u nivou umereno visokih do visokih vrednosti. U narednim danima o~ekuje se povi{en rizika za nastanak alergijskih tegoba kod osoba osetqivih na polen drve}a. Tokom ~itavog perioda sredwe dnevne koncentracije polena leske, jove, tisa, ~empresa i tuje }e varirati u nivou umereno visokih do visokih vrednosti.

420-374

ZDRAVStVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

{ta je osoba osetqiva. Osim toga, ispituje se i nivo imunoglobulina E u krvi, koji je obi~no povi{en kod takvih osoba, jer se stalnim udisawem alergena stvara i ve}a koli~ina antitela, kao podr{ka odbrambenom sistemu organizma. Najboqa terapija za polensku alergiju je kombinacija preventive i nekoliko vrsta lekova. Time se mogu uspe{no kontrolisati tegobe i znatno ubla`iti problemi tokom sezone cvetawa. Od lekova se naj~e{}e prepisiju antihistaminici, koji spre~avaju ispoqavawe alergijske reakcije, ali je va`na i preventiva. Q.Nato{evi}

065/47-66-452

[tabirekaoKalimero [to bi rekao Kalimero „Pa, to je nepravda”! Neplati{e imaju sve privilegije, otpis kamate, pla}awe na rate i sli~no. Mene iskqu~ili zbog 5.400 dinara duga, koje sam ina~e platila, al’ oni nisu dobro videli, pa me gre{kom iskqu~ili. I pitam se onda kako neko mo`e da „dogura” do 50 i 100 hiqada duga ako oni tako savesno iskqu~uju potro{a~e ~im pre|u 5 hiqada! Pa to je nepravda! 064/1062... *** Smatram da je velika sramota to {to „Elektrovojvodina „ sprovodi prema redovnim plati{ama za utro{enu el. energiju. Ukoliko se zakasni uplata za nekoliko dana i mali iznos, odmah sledi opomena i preti se obustavom el. energije. A veliki du`nici mogu da izmire stare dugove u roku dve godine uz otpis kamate. Penzije sti`u 25. u mesecu, a rok za uplatu za el. energije je 20. u mesecu. Pozdrav redakciji! 063/7128... *** U ovoj na{oj jadnoj dr`avici odavno va`i izreka: nisam kriv ja {to sam lopov nego ti {to si me uhvatio. Tako ja vidim i ovo sa mlekom i ono sa bananom i kako izgleda, bi}e toga jo{ mnogo... 062/8992... *** Koja bruka, da se plati Radikalima neka od{teta, pa dajte pare onima koji ujutru nemaju ni za to otrovano mleko deci. Sramota 061/2086...

*** Po ovoj situaciji sa mlekom narod je i zvani~no postao zamor~e, a sa druge strane do{lo je vreme da nam ministri budu

*** Do pre nekoliko godina dozvoqena koncentracija aflatoksina u mleku je bila 0,5 mikrograma po kilogramu, ali ga nije bi-

qudi stru~ni i odgovorni, a ne kada se ne{to kao ovo sa mlekom desi da koleginica ka`e da doti~ni nije kriv, jer je ministar od skora!? U Evropi skorojevi}e kao na{e ne miri{u, a takav miris obi~no pla}a narod. 060/6394... *** Vlada na{la Solomonsko re{ewe, pove}ala dozvoqen aflatoksin u mleku 10 puta. Trebalo je 100 puta da nam se deca sigurno porazboqevaju. To je ura|eno iz straha od pobune seqaka i mlekara i gubqewa udobnih foteqa. Ma|ari brinu za svoju decu jer je tamo 0%, dakle zabrawen je. 063/8375... *** Nisu nas ubile Nato bombe, ali }e nas dotu}i Kne`evi}ev zakon o aflatoksinu. Slede}i vikend odoh u Ma|arsku. 063/1899...

lo ni 0,05, a sada je vra}eno na istih 0,5, ali ga ima. Neka hvala, neka ga pije ko tvrdi da nije {tetno po zdravqe. 064/0073... *** Ako dr`ava stoji iza toga da je mle~na masno}a u siru u stvari palmino uqe, cela ova frtutma oko mleka je u stvari dr`avni bu}kuri{. @iveli! 064/3078... *** Qudi, ovo sa mlekom je sramota. Odobrili su trovawe mlekom gra|ana Srbije. Svo zatrovano mleko iz regiona }emo mi da popijemo. Ja ga mom detetu ne}u davati. BOJKOT! 063/1990... *** Mislim da bi trebalo, ukoliko neko treba da se pojavi u nekoj od emisija na RTS-u, da poka`e dokaz o uplati tv pretplate najmawe pet godina unazad. I ako je tv pretplata ve} obavezna da gra|ani sami odlu~uju kojoj televiziji ho}e da uplate taj iznos. 062/1525...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

utorak5.mart2013.

VESTI Osmomartovska prodajna izlo`ba

ATP „VOJVODINA” DANAS PODNOSI ZAHTEV ZA OD[TETU OD GRADA

Tehni~kestvari odlo`ilenaplatu ATP „Vojvodina” u reorganizaciji danas }e podneti zahtev Privrednom sudu za dozvolu izvr{ewa prinudne naplate od Grada, posle odbijawa gradskih vlasti da po pravosna`noj presudu Apelacionog privrednog suda doborovqno plati od{tetu preduze}u od 1,3 milijardu dinara, {to sa pripadaju}im kamatama podii`e iznos na blizu1,7 milijardu. Advokat preduze}a u reorganizaciji DragomirZjali} kazao je da zahtev ju~e nije sudu predat jer je trebalo „jo{ neke tehni~ke stvari odraditi”, te da }e to danas sigurno biti u~iweno. Poverioci prvog reda pitaju za{to preduze}e zahtev sudu nije predalo jo{ pro{le sedmice, jer je Gradu rok za dobrovqnu isplatu {tete istekao u ~etvrtak 28. februara i iz kojih razloga to ~ini Nadzorni odbor poverilaca, ali i Upravni odbor preduze}a u reorganizaiciji. ^ude se, jer ko se razuman odri~e od{tete koja sa kamatom iznosi 1,7 milijardu dinara, kada je odluka suda na

strani preduze}a, a pritom odluka suda je izvr{na i nijedan pravni lek ne odla`e izvr{ewe. Na{i sagovornici iz redova biv{ih zaposlenih u ATP „Vojvodina” isti~u da gradske vlasti i „Vojvodina” stoje na istoj strani, odnosno da „Vojvodina” namerno nije jo{ pokrenula postu-

Predavawaiokruglisto Na programu posledweg dana 19. Me|unarodnog salona kwiga u Kongresnom centru „Novosadskog sajma” danas }e od 10 do 14 ~asova biti obele`eni dani biblioteka i bibliotekara, a tema koja }e se obra|ivati je „Stepen razvoja bibliote~ko - informacione delatnosti: novi zahtevi i re{ewa”. Od 10 do 12 ~asova odr`a}e se nekoliko predavawa, dok je okrugli sto na temu „Mesto i uloga kwige u na{em dru{tvu i popularisawe ~itawa” zakazan za termin od 13 do 15 ~asova. Od 11 do 12 sati na bini Salona kwiga gostova}e pesnikiwa i esejistkiwa iz Qubqane Meta Ku{ar. B. M.

kog javnog tu`ila{tva u Beogradu. Sada to tu`ila{tvo mo`e da uzme predmet - parni~ni predmet ATP „Vojvodina” protiv Grada na15 dana, i onda izvr{ni sudija u Privrednom sudu u Novom Sadu, koji treba da donese re{ewe o izvr{ewu naplate od{tete - odnosno blokadi ra~una Novog Sada, mora da ~eka, da Republi~ko javno tu`ila{tvo iznese mi{qewe o zahtevu za za{titu zakonitost. Upravo to tu`ila{tvo nije od 2007. godine reagovalo ni na jednu od vi{e desetina podnetih krivi~nih prijava podFoto:S.[u{wevi} netih od strane ATP „Vojpak naplate {tete, da bi Novom vodina„ i od strane nekada{weg Sadu dala na vremenu. Posle zah- vlasnika preduze}a, investitora teva za reviziju postupka „Vojvo- MAS-a IlijeDevi}a. dina” protiv Grada pred VrhovAgencija i Savet za borbu pronim kasacionim sudom u Beogra- tiv korupcije i Predsedni{tvo du, Gradsko javno pravobranila- Srbije - kabinet nekada{weg {tvo je pokrenulo jo{ jedan van- predsednika Srbije BorisaTadiredni pravni lek - zahtev za za- }a su vi{e puta tra`ili od Repu{titu zakonitosti kod Republi~- bli~kog javnog tu`la{tva odgo-

vor kakva je sudbina tih krivi~nih prijva. Tu`ila{tvo nikada nije odgovaralo da li su krivi~ne prijave odba~ene, da li po wima postupa, da li je podignuta neka optu`nica i da li je izdat nalog za sporovo|ewe istrage. Grad je sudski spor izgubio jer nije postupio po ugovoru sklopqenog izme|u Grada i „Vojvodine” po kome je gradska vlast trebala da preseli me|umesni autobuski prevoz sa autobuske stanice kod @elezni~ke stanice na stanicu izgra|enu na parceli „ Vojvodine”, {to je predvi|eno Generalnim urbanisti~kim planom Novog Sada do 2021. godine. Predstavnik zaposlenih QubormirLelovi} ka`e da nekada{wi radnici sa nestrpqewem o~ekuju da „Vojvodina” krene u naplatu od{tete. Oko pet stotina radnika, kao poverioci prvog reda u proseku treba da dobiju od po 200.000 do 250.000 dinara, i da im budu upla}eni doprinosi za penzijski sta`. Na to su ~ekali skoro pet godina. Zorka Deli}

MarkiRamonzvezda ovogodi{weg„RitmaEvrope” Jedini `ivi ~lan prve postave kultnih pankrokera „Ramonsa”, bubwar Marki Ramon, ovogodi{wa je zvezda „Ritma Evrope” manifestacije koja se ve} nekoliko godina unazad odr`ava 9. maja, u organizaciji novosadskog Studentskog kulturnog centra. „Ritam Evrope” obuhvata izlo`be i druge propratne programe, no centralni doga|aj je koncert na Trgu slobode, koji je kao i ostali programi, besplatan.

Marki Ramon nastupa s bendom „Blickrig„, ~iji set ~ine pesme „Ramonsa„, a predvodi ih peva~ Majkl Grejvs, koji je pevao i u kultnom hororpank bendu „Misfits„. Fanovi se ve} {ale na Markijev ra~un tvrde}i da vi{e svira u Srbiji nego u Americi, jer je od 2008. godine, kada je nastupao u beogradskom SKC-u i na Egzitu, jo{ dva puta izlazio pred ovda{wu publiku - 2010. godine u SKC-u

i godinu dana kasnije na Bir festu. U svakom slu~aju, odu{evqewe koje je vest izazvala odmah po objavqivawu, i to dva meseca pred sam doga|aj, govori o tome kakva nas atmosfera o~ekuje i ovog 9. maja, kada }e se obele`iti Dan pobede nad fa{izmom i Dan Evrope, uz pesme koje su obele`ile istoriju rok muzike. J. Z.

Bezinspekcije uNovosadskoj toplani

svrhe. - Trudimo se da decu ukqu~ujemo u {kolski sistem. U kontaktu smo sa wihovim u~iteqima i u~iteqicama i poma`emo im oko doma}ih zadataka. Po{to se sada trenutno sve aktivnosti odvijaju u jednoj prostoriji, deci je zaista te{ko da jedno dete radi doma}i, a da drugo dete gleda tv ili igra igrice” - navodi sagovornica. Sada{we svrati{te za decu na Bulevaru oslobo|ewa ima 67 kvadrata, dok }e novi objekat biti skoro tri puta ve}i. Svrati{te u Novom Sadu je otvoreno 2010. godine, radi svakoga dana, ukqu~uju}i vikend, od 9 do 22 sata i otvoreno je za svu decu od 4 do 19 godina koja `ive ili rade na ulici. Deca koja dolaze imaju mogu}nost da se okupaju, dobiju polovnu ode}u i obu}u, kao i obroke: doru~ak, ru~ak, u`inu i ve~eru. Vreme u Svrati{tu provode u dru{tvu vaspita~a i volontera koji za decu organizuju razli~ite edukativne i kreativne radionice. Q. Nato{evi}

Po{tovaoci SoweSavi} uKC Promocija kwige „Sowa Savi} - otvorena stranica”, koju su priredile Zdenka Tomi} i Milomirka-Cica Jovovi}, bi}e odr`ana ve~eras u 19 sati u klubu „Tribina mladih” u Kulturnom centru, Katoli~ka porta 5. U programu u~estvuju Zdenka Tomi}, Milomirka Cica Jovovi}, Dara Ran~i}, Mira Bawac, Ivan Fece Fir~i, Aca Vidi} i bra}a Teofilovi}. A. L.

„Burleska” naSpensu Izlo`ba mlade novosadske umetnice SoweBoru{ pod na zi vom „Bur le ska” mo`e se pogledati do ponedeqka 11. marta svakog dana od 11 do 19 ~asova u Galeriji za mlade „Macut” na prvom spratu Spensa. Ova izlo`ba je deo izlaga~ke sezone 2012/13. na osno vu kon kur sa na kom u~estvuju mladi autori. B. M.

Iz lo `ba „Si tu a ci je. Instalacije u Vojvodini” otvara se danas u 19 ~asova u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Istoimeni projekat sastoji se od izlo`be, monografske publikacije, prate}ih razgovora i interaktivnih sadr`aja, a autorka i kustoskiwa projekta je SawaKoji}Mladenov. J. Z.

Ministarka energetike Srbije ZoranaMihajlovi} najavila je da }e od ponedeqka inspekcija po~eti da kontroli{e primenu Uredbe o maksimalnim i minimalnim cenama grejawa u toplanama u Srbiji, ali u Novosadskoj toplani ka`u da inspektori ju~e nisu bili u wihovom preduze}u. Podse}amo, Vlada Srbije je u oktobru 2012. godine donela Uredbu o minimalnim i maksimalnim cenema grejawa, koja }e va`iti do kraja grejne sezone, odnosno do 15. aprila ove godine. Prema toj uredbi, cene za toplane koje koriste gas su od 61,07 do 91,07 dinara po kvadratnom metru, za toplane koje greju na mazut od 83,35 do 113,35 dinara, a one koje koriste biomasu grejawe mogu da napla}uju od 73,5 do 103,5 dinara po kvadratu. Odre|eno je i da preduze}a pla}aju 50 procenata ve}u cenu grejawa od doma}instava. B. M.

Izgradwa novog, ve}eg Svrati{ta za decu sa ulice planirana je u narednih godinu i po dana. Kada se izgradi, u novom svrati{tu }e mo}i da boravi vi{e od 40 dece dnevno, kojima }e pomo} pru`ati volonteri, kao i obrazovni kadar - ka`e za na{ list DaliborkaBatrnek-Antoni} iz Ekumenske humanitarne organizacije. Prema wenim re~ima, novi prostor bio bi mnogo ve}e kapaciteta u odnosu na postoje}i i nalazi}e se u blizini Centra za socijalni rad. Samim tim, mogao bi da primi i mnogo vi{e dece. - Nadamo se da }emo uspeti u narednih godinu i po dana da se ve} uselimo u tu ku}u ukoliko procedura oko dobijawa gra|evinske dozvole i potpisivawe ugovora bude dovoqno brza - obja{wava sagovornica. Ina~e, statistika pokazuje da veoma mali broj dece koji `ivi i radi na ulici ide u {kolu. Zbog toga je u planu da u novom prostoru ima i posebna u~ionica za te

Prodajna izlo`ba povodom 8. marta otvorena je od danas do petka na prvom spra tu Spen sa, is pred Gradske kafane. Svaki dan od 8 do 20 sati na pedesetak prodajnih tezgi posetiocima }e biti ponu|eni razli~i ti pro iz vo di: na rod ne ru ko tvo ri ne, na kit, eko proizvodi – zdrava hrana i prirodna kozmetika, cve}e i cvetni aran`mani, vino, slatki{i, slike… U okviru ma ni fe sta ci je sva ko dnev no }e se odr `a va ti prop gram „Qu bav za qu bav”. B. M.

„Situacije” uMSUV

KONTROLA CENA

Uplanukrov nadglavom za40mali{ana

9

Iskqu~ewa struje POSLE KVARA NA DVA GRADSKA AUTOBUSA

Vanredne kontrole to~kova

Povodom incidenta sa to~kovima na dva autobusa Gradskog saobra}ajnog preduze}a ju ~e je odr `an sa sta nak sa predstavnicima proizvo|a~a. Na sastanku je dogovoreno da }e proizvo|a~i dati tehni~ku pomo} kada se ustanovi koje prirode je problem i na kojim mar ka ma auto bu sa se ja vqa, saop{teno je ju~e iz gradskog prevoznika. U gradskom prevozniku je ju~e nagla{eno da se uz redovne posledwih dana rade i vanredne kontrole na to~ ko vi ma i da bez bed nost putnika nije ugro`ena. Istaknuto je da putnici nemaju razloga za brigu, da su autobusi bezbedni, te da sa wih „ ne otpadaju to~kovi„ u vo`wi, ve} da je sa jednog otpao to~ak dok se uparkiravao, dok je kod dru gog auto bu sa uo~en problem kada je bio na stajali{tu. Z. D.

Nov iSad: od8do13 ~a so va uli ce: Bra }e Kr kqu{ 1-7, Ca ra Du {a na 1-27, Dr Hemp ta, Fu to {ka 41-57 i 70-74, Haj duk Veq ko va 2-8, 12, O[ “Va sa Sta ji}”, Sa ra jev ska, se ma for na uglu Fu to {kaHaj duk Veq ko va, Voj vo de Kni }a ni na 2-12, Rad na je di ni ca za Me di cin sku bi o he mi ju No vi Sad u okvi ru Kli ni~ kog cen tra; od 10 do 12 ~a so va Fi li pa Vi {wi }a 3a, 5a, Pa vla Sta ma to vi }a 5 i 7; od 8 do 14 ~a so va Fu to {ka 70-74 i 41-55, Voj vo de Ki }a ni na 2-12, Ca ra Du {a na 1-27, Sa ra jev ska 6-12, 1-13, Stra ti mi ro vi }a 2-10, 1-3, Pa je vi }e va 2, Bra }e Kr kqu{ 1-7, Haj duk Veq ko va 4-8, dr Hemp ta 2-8, 1-5, te ni ski te re ni, ka pe la na ka to li~ koevan ge li sti~ kom gro bqu, sto ma to lo {ka kli ni ka, se ma for na ras kr sni ci Fu to {kog pu ta i Ca ra Du {a na. Sremska Kamenica: od 8 do 13 ~asova povremeno u pojedinim ulicama naseqa. Bano{tor: od 8.30 do 13 ~asova deo vik. Kru{evqe. Ka}: od8do12.30 Proleterska 17-59, 16-86, 3, Jovina 3337, 44-58, Par ti zan ska 171191, 152-182. Kisa~: od9do12~asova deo naseqa od Slova~ke ulice desno prema Novom Kisa~u.


10

vOJvOdinA

utorak5.mart2013.

dnevnik

ЦРВЕНОМ КРСТУ У СТАРОЈ ПАЗОВИ ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА

Свевишељудина народномказану

Штанд Удружења пензионера

МАНИФЕСТАЦИЈА „СРЕМСКИ КОЛАЧ” У РУМИ

Замирисале сланеислатке ђаконије РУМА:У спортском центру у Руми по девети пут традиционално се одржала манифестација “И кад прођу славе остаје колач”. Ова манифестација познатија под називом “Сремски колач” ове године окупила је 33 актива жена са територије Срема. Као и сваке године, ову манифестацију је организовала Туристичка организација “Панонија турс”, под покровитељством општине Рума. Испред локалне самоуправе, заменик председника општине Драган Кардаш, свечано је отворио “Сремски колач” и истакао како је Рума град отвореног срца и да ће општина наставити да помаже ову манифестацију да би била још признатија и успешнија. Организатор Петар Димитријевић се захвалио општини и Туристичкој организацији општине Рума на великој помоћи и посебну захвалност упутио удружењу жена “Сламарке” из Таванкута, које су својим сликама од сламе опремиле простор овогодишњег “Сремског колача”. Награде најбољим и најуспешнијим такмичарима уручили су потпредседница Скупштине Републике Гордана Чомић помоћница секретара за привреду Анита Беретић, директори-

ца покрајинског Завода за равноправност полова Весна Шијачки и председник општине Рума Горан Вуковић. Стручни жири је наградио најуспешније у укупно четири категорије: поставка етно трпезе, славски колач, слани и слатки колач. У категорији најлепше етно поставке најбоље су биле жене из удружења “Десанка Максимовић” из Шашинаца. Удружење жена “Дивна Арт” из Павловаца направиле су најбољи славски колач, а слатки колач најбоље су умесиле жене из Нерадина, удружења “Из недара Фрушке Горе”. За најбољи слани колач проглашен је колач удружења “Сремице” из Моровића. - Пре осам месеци смо направиле удружења и нас једанаест се потрудило да прикажемо на “Сремском колачу” од свега по мало, изложиле смо наше најбоље слане и слатке колаче, наше ткање на разбојима и хеклане рукотворине. Веома смо срећне освојеном другом наградом за славски колач, јер ипак први пут смо узеле учешће на овом такмичењуистакла је чланица удружења жена “Мајка Ангелина” из Купинова, Весна Раданов. М. Марушић

СТАРА ПАЗОВА: Општинска организација Црвеног крста Стара Пазова је прошле године, са својих преко 200 активиста у целој општини, имала пуне руке посла у бризи о социјално угроженом становништву. Остварен је приход (а толико је и потрошено) од скоро 21,5 милион динара, највише из буџета општине, преко 10 милиона. Поред средстава за функционисане организације (трошкови и плате) највећи део новца је био намењен за народну кухињу, за коју је потрошено преко 13 милиона динара, јер је део новца обезбеђен од ЦК Србије, Војводине, опортунитета за народну кухињу, али и значајне количине хране од донатора (вредности преко пет милиона динара). Како истиче секретар ОО ЦК Стара Пазова МиланСкоко, народна кухиња има 554 корисника, а ту је и 388 корисника повремених пакета намирница, док ће, када уско-

ро прораде пунктови за расподелу хране у Сурдуку, Крњешевцима и на Петровићевом

Кухиња спремна за дневни оброк

салашу бити 600 лица, која топли оброк добијају из народне

За Бечејце три пута јефтиније ТЕМЕРИН: Вашариште у Темерину, где се током године одржавају бројне манифестације, за викенд премијерно ове године широм отвара своја врата посетиоцима Другог сајма сетве и пољомеханизације. Организатор је фирма д.о.о. „Фарминг“ из Бачког Градишта. -До сада већ имамо преко стотину пријављених излагача, али смо из објективних разлога продужили рок за пријаву до 10. марта. Јер, велики пољопривредни сајам у Паризу завршава се сутра и многи велики

излагачи су на њему- рекао је директор Сајма сетве и пољомеханизације Давор Бошковић. Предстојећи сајам у Темерину трајаће три дана, од 15. до 17. марта, а прилику да се представе имаће произвођачи и трговци семенима, ђубривима, средствима за заштиту биља, али и тракторима и осталом пољомехизацијом, као и резервним деловима. Пратећа манифестација биће Сајам туризма и гастрономије, па излагачи и посетиоци неће морати да бри-

Аукција слика

ОТВОРЕНА АМБУЛАНТА У НАСЕЉУ „ЗЕЛЕНО ПОЉЕ”

Лекарски прегледи у лепшемамбијенту

ТОРАК: Непознати лопови украли су са еко-чесме у Торку шест славина и тако онемогућили мештане овог села у општини Житиште да точе здраву пијаћу воду. Инфо центар општине Житиште саопштио је да се, осим у

Торку, и у другим местима ове средњобанатске општине дешавају вандалски догађаји који за последицу имају оштећене клупе, уништене канте за отпаке, полупане сијалице на јавној расвети и слично. Ж. Б.

ОбележенДан цивилнезаштите ЖАБАЉ: Свечаном седницом општинског Штаба за ванредне ситуације општине Жабаљ, обележен је међународни Дан цивилне заштите. Присутнима се обратио председник општине Жабаљ Чедомир Божић истичући да је овакав вид активности предвидео да замени улогу некадашњег система Цивилне заштите, који је седамдесетих и осамдесетих година био значајни чинилац у систему народне одбране. З. Ср.

Током прошле зиме ЦК је обезбедио 2.000 пакета намир-

ница и хигијенских средстава за социјално угрожене породице, а током традиционалних јесењих акција солидарности прикупљено је 20 хиљада килограма одеће, 100.000 динара и велика количина намирница и средстава за хигијену, што се сада распоређује на, нажалост, сваким даном све већи број социјално угрожених грађана. Организацја ЦК старопазовачке општине је иначе једна од најуспешнијих, када је у питању добровољно давање крви, а организовала је и хуманитарну акцију за рикупљање новца за лечење Данијеле Ковачевић из Инђије у Бечу, операцију матичним ћелијама, прикупљено је 153.00 динара и акција се наставља. Црвени крст је преузео од децембра обиман посао обуке будућих возача за пружање прве помоћи.Ускоро ће обука из прве помоћи бити организована и у свим школама, најавио је Скоко. А. Мали

ПРИЈАВА ЗА ТЕМЕРИНСКИ САЈАМ СЕТВЕ И ПОЉОМЕХАНИЗАЦИЈЕ

БЕЧЕЈ:Сликари аматери ликовне секције „Дуга“ при бечејском МКД „Петефи Шандор“ организују данас традиционалну, пету, аукцију слика. Скуп је заказан за 17 сати и одржаће се у просторијама МКД „Петефи Шандор“ у Улици Николе Тесле 38. Слике које ће се вечерас наћи на аукцији настале су током летошње једнодневне колоније у оквиру Дечјег интеркултуралног кампа „Пружи ми руку – буди ми друг!“. Ово је само једна у низу активности акције „Осмех“ и сав приход од данашње продаје слика биће уплаћен у фонд који је формиран за помоћ деци која живе у материјално угроженим породицама. В. Ј.

Украдене славине са еко-чесме

кихиње, а у ЦК се труде и да им обезбеде пакете хране за викенд, када кухиња не ради.

ЗРЕЊАНИН: Отварањем здравствене амбуланте у Месној заједници “Зелено поље” решен је један од већих проблема становника овог зрењанинског насеља. Они убудуће неће морати да здравствене услуге траже у нефункционалним условима, у делу објекта месне заједнице, где је амбуланта до сада била смештена. Директорка овдашњег Дома здравља “Др Бошко Вребалов” др Биљана Папић навела је да на подручју МЗ “Зелено поље” живи око 9.500 становника, од којих чак 6.000 има отворен здравствени картон у овој амбуланти. - Објекат је уређен по свим европским критеријумима. Захвалила бих се грађанима који су херојски издржали тражећи здравствене услуге у простору у ком је амбуланта до сада била смештена, али и лекарима и медицинском особљу који су радили у лошим условима. Овде је одавно постојала потреба за радом три лекара, али су, на жалост, била ангажована само два. Сада ће, међутим, у новом

објекту бити три лекара, а чим будемо могли, с обзиром да постоје одређена ограничења од стране Министарства здравља, појачаћемо рад амбуланте са још једним – рекла је др Папић. Отварању амбуланте присуствовао је градоначелник Зрењанина Иван Бошњак и он је, уједно, био и први “пацијент”, јер је искористио прилику да провери ниво крвног притиска који је дежурни лекар оценио “одличним”. Ж. Б.

ну где ће се током три дана хранити. Да би се добила јаснија слика могућности изложених радних машина са прикључцима, организатор ће у недељу, 17. марта, од 10 сати организовати уобичајену акцију „Машине у раду“. За посетиоце увек атрактивна активност одржаће се на њиви одмах поред Вашаришта, што је додатна погодност у односу на локацију у Бечеју и друге сајмове сличног профила. - Котизацију за излагачко место домаћи произвођачи плаћа-

ју 15.000 динара, а увозници механизације, обично су то велике фирме, 30.000 динара, уз напомену да се простор обезбеђује у складу с потребама излагача. Али, одлучили смо да котизација за излагаче из бечејске и новобечејске општине буде само симболичних 5.000 динара, како бисмо омогућили нашим дојучерашњим домаћинима да се у што већем броју и бољем светлу представе у Темерину, додао је Давор Бошковић. В. Јанков

Изложба женама у част

БАЧКОПЕТРОВОСЕЛО: Чланови Удружења грађана „Да Винчи“ у Бачком Петровом Селу традиционално поводом Дана жена организују изложбу својих радова. Укупно двадесетак излагача представиће од сутра до суботе у сали Шах клуба део својих радова, слика у неколико различитих техника, дрво-

резбарија, рукотворине у глини... Свечано отварање заказано је за 6. март у 18 сати, а изложба ће моћи да се посети од 9 до 19 сати закључно са 9. мартом. Како је изложба продајног карактера, то је лепа прилика за мештане највећег потиског села да купе оригиналне поклоне својим дамама за Дан жена. В. Ј.


vOJvOdinA

dnevnik КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ ОДУЗЕТИ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

„Услуга”преузела свераднике

ОЏАЦИ: Усклађивањем са Законом о комуналним делатностима, месне заједнице не могу обављати комуналне послове, те јеЈКП„Услуга“изОџака преузела све комуналне послове, а по договору преузети су и радници месних заједница. Становници месних заједница у оџачкој општини, ову Одлуку Скупштине општинепримилисусавеликом дозом неслагања. Највише отпора оваквој Одлуци исказали су становници Бачког Брестовца, који желе да оснују своје Јавно комуналнопредузеће. -Немаодустајањаодстареидејезаоснивањејавногкомуналног предузећа. Законћемопоштовати и пронаћи најбоље решење за становнике Бачког Брестовца. АкоузмемоуобзирдаукомшијскојопштиниКула,готовосвасела имају своја комунална предузећа, није ми јасно зашто то ми неможемоимати. ВерујемдаћемоимиуБачкомБрестовцупронаћинајбољерешење,којећезадовољити и општину и ЈКП „Услуга“, али и становнике Бач-

когБрестовца-рекаојепредседник Месне заједнице Бачки Брестовац Душан Марјан. Такође, поречимаДушанаМарјана,становници Бачког Брестовца спремнисудасенареферендуму изјасне о формирању јавног комуналногпредузећа. Проблема са прихватањем скупштинске Одлуке о комуналнимпословима,билојеиуБогојеву,гдејеорганизованзбор становника,накомесумештаниизразилинезадовољствозбогпреузимања сеоског водовода који је изграђен искључиво средствима месног самодоприноса. Након датихобразложењастрастисусе малосмириле,алиидаљесустановници Богојева незадовољни предложенимрешењима. Уосталим местима оџачке општине, мирно је прихваћена Одлука и овихдана је ЈКП„Услуга“преузела раднике месних заједница Каравуково, Бачки Грачац, Српски Милетић, Ратково, Лалић и Дероње, а обављаће послове у својимместимакојесуидосада обављали. С. Милер

КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА У СОМБОРУ И ОКОЛИНИ

Хладан асфалт за хладне дане

СОМБОР: Радници ЈКП „Чистоћа“ Сомбор претходних дана су поправљали оштећења на путу Сомбор – Буковац. Према речима дипл. грађевинског инжењера и шефа грађевинске оперативе „Чистоће“ Будимира Настасића, у оквиру Зимске службе и одржавања путева на територији града Сомбора,поправљају се банкине туцаником на путу у дужини од четири километра, а након тих радова, ударне рупе ће бити асфалтиране хладном асфалтном масом. -Претходних дана смо крпилиударне рупе на путу Сомбор - Ранчево, Сомбор – Гаково – Растина, на обилазници у индустријској зони тачније путу од Улице Филипа Кљајића до Стапарског пута (иза „Панонке“), пут за Чичове, као и раскрсницу Стапарски пут – Пригревица.Деоница на Буковцу је последња која је остала да се одради,али и најгора и овде ћемо имати мало више посла него на претходним деоницама –каже Настасић. Иначе,хладна асфалтна маса може да се уграђује и користи на путу до температуре од -26 степени Целзијуса.Реч је о гра-

ђевинској маси, произведеној по канадској технологији, која се први пут ове године уграђује на локалне путеве у Сомбору,која је изазвала и бројне коментаре Сомбораца, од којих није мали број критички оријентисаних. -Дирекција је у примени ове технологије, као и у случају осталих радова који се обављају у њено име,изузетно строга када је у итању надзор над радовима- каже директор сомборске Дирекције за изградњу СашаКрстић -Уколико се радови изводе по прописима,а то пре свега значи употребу не обичног,већ вибро-ваљка,хладан асфалт може да „држи“ и пет година.Друга је ствар што поједине радове, изведене мимо прописане технологије,које наши суграђани у недостатку информација, приписују Дирекцији. Наиме, није реткост да поједина предузећа након својих извршених земљаних радова,мада недовољно обавештени и стручни,користе хладан асфалт, који услед нестручне уградње врло брзо, у року од само неколико дана, пропадне. М. Миљеновић

ПОСЛЕ ПРИВРЕМЕНОГ ПРЕКИДА ПРОТЕСТА У КОВАЧИЦИ

„Јунириску”отказао и председник општине КОВАЧИЦА: Назире се коначан епилог незадовољства у Ковачици, због издатих дозвола за изградњу Центра за рециклажу индустријског отпара београдске фирме „Јунириск„, због чега су пољопривредници, опозиција и грађани протестовали у јужнобанатској варошици од 6.фебруара и након 26дана у недељу после подне привремено обуставили блокаду општине и центра Ковачице. Због свих дешавања која трају већ годинама, а кулминирала су последњих месец дана, председник ковачичке општине Мирослав Кришан јуче је упутио допис директору „Јунириск„д.о.о. иyБеограда Бори Дураковићу у коме га обавештава,да сматра да инвестиција „Јунириска„ у општини Ковачица „није безбедна буквално ни у једном аспекту„.

У документу који је објављен и на званичном интернет сајту ковачичке општине Кришан у допису Дураковићу наводи, да ће општина Ковачица док је он председник општине користити сва регуларна и легитимна средства да спречи изградњу фабрике „Јунириска„. „Општина Ковачица је у потпуности спремна да исплати све реалне трошкове које сте имали у нашој општини везане за изградњу ваше фабрике„, стоји у писму Кришана упућеног директору „Јунириска„ Дураковићу,позивајући га да дође на разговор како би споразумно дефинисали услове одласка „Јунириска из општине Ковачица. Коа што смо већ писали учесници су привремено прекинули протест да би оставили времена Министарству за енерге-

тику, развој и заштиту животне средине да испита законитост поступка издавања дозвола „Јунириску„ од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и бзаштиту животне средине АП Војводине,чије се поништење захтева и спречи изградња фабрике.У јучерашњем саопштењу организатора протеста Асоцијације пољопривредника Јужног Баната, Удружења пољопривредника „Евро Банат„и опозиционих одборника који су се супротставили изградњи фабрике коју сматрају опасном за ову средину, каже се да грађани општине Ковачица верују да после свега неће бити изградње погона за прераду и третман азбеста и складишта опасних индустријских материјала и отпада. М. Митровић

МАЛИ АКЦИОНАРИ „ГРМЕЧА” ПРОТИВ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ

„СветиНикола” нијеспасилац

ЗРЕЊАНИН: Раднициимали акционарипољопривредногпреду- зећа “Грмеч” из Крајишника изразили су јуче незадовољство због плана реорганизације који је ПривредномсудууЗрењанинуподнела фирма “Свети Никола” из Сечња. Онитврдедаизасечањскогпредузећастојебившивећинскивласници“Грмеча”ДушанСтупар,Вујадин Јанковић и Драган Вулин и дањиховажељаниједаспасу“Грмеч”одпропасти,већдаизфирме “извуку”преосталевредности. - Пре десетак година Ступар и Јанковићсу,каовећинскивласници београдског “Универзала”, узели позајмицу од “Грмеча” да би тим новцемкупиливећинскипакетакцијапредузећаизКрајишника.“Грмеч”јетакофактичкикупљенсопственимновцем.Овегаздесузатим започеле испумпавање “Грмечове” имовине,дабинакрајуфирмуутералиублокаду–изјавиојејученовинарима представник акционара СлавкоПрошић.

Славко Прошић испред зрењанинског суда

- Како су се у међувремену нагло промениле тржишне околности,јерјепољопривредноземљиштевишенегодвострукопоскупело,газдесуувиделедаиз“Грмеча” нисуизвуклесвеидајеосталајош

Њиве вредне хиљаде евра Имовина“Грмеча”састојисеод1.430хектаранајквалитетнијих банатскихораница,затимвеликогсилоса,сладаре,млина,сточне фарме…Нарачунупредузећаимаороченооко80милионадинара аштозаједносазалихамаробевредиокомилионевра. -Такоукупнаимовинаданасвредиокотримилијардединара, докјепланомреорганизацијеимовинапроцењенанасамооко1,7 милијарди.СтечајниуправникДраганБожић је,изнаманеразумљивихразлога,драстичнопотцениоимовину“Грмеча”.Поњему, пољопривредноземљиштевредииспод3.000еврапохектару,иако јеопштепознатодасеовакваземљакоднаснеможенаћиниза 10.000евра–велемалиакционари. По његовим тврдњама, газде се нису зауставиле на томе, него су, кадајенесталоновца,наставилида сезадужујузањиховедругепропалепројекте,ајемствојепокривано имовином“Грмеча”.Овопредузеће је,потом,отишлоустечај.

позамашнаимовина.Затојенастала резервна варијанта – подношењепланазареорганизацијупреду- зећаустечају,накојиначинбиим сеомогућилодабездинарасвежег новца“излече”посрнулоггиганта. Јасноједаизаовогастојинамера

дасепроарчипреосталаимовина, аповериоциималиакционариизиграју до краја – напоменуо је Прошић. Какојеистакао,тоштојефирма “Универзал” такође у блокади и у предстечајном поступку елиминише је као могућег реорганизатора “Грмеча”. Зато се формално, као подносилац плана реоганизације, појављујенекомпромитованопредузеће“СветиНикола”изСечња. -Миинашиочевигенерацијама смо стварали “Грмеч” и као мали акционари власници смо скоро 30 одсто имовине предузећа. Пошто немамовишештадаизгубимо,ако будеморало,накрајућемо“Грмеч” бранитиимоткама–упозорилису малиакционарикојисусеокупили испредзрењанинскеПалатеправде. Безобзирананезадовољствоакционара,планреорганизацијејејуче усвојен у зрењанинском Привредном суду. Директор “Светог Николе” Жарко Ђуричић најавио једаћеу“Грмечу”битипокренута производњаидаћеповериоцибити намирени. Ж. Балабан

11

СНСподржава предлогСВМ СУБОТИЦА: Градски одбор СрпскенапреднестранкеуСуботиципослаојесаопштењеукомекажедаподржавапредлогОдборничкегрупеСВМ-аувезисадоношењем одлуке у Скупштини Града Суботице,ообуставипоступкаизрадеПланагенералнерегулацијеI за зону градског центра и ужег градскогјезгра, - Напредњаци подржавају овај предлог због оправданог незадовољства грађана Суботице и мишљења стручне јавности. Локална властначелусаДС-ом,каоиупоследњих13годинаостајеглувана захтевеграђанаСуботицесакојима јеодавноизгубиласвакувезуидоследнајејединоуиспуњавањуличнихинтересапојединаца.Напомињемо и чињеницу да Комисија задуженазаконтролупланскихдокумената,каоњенпредседникнемају кредибилитет, за доношење овако важниходлука-наводисенакрају саопштењанапредњака. С. И.

Мерачи усвим зградама КИКИНДА: Јавно предузеће “Топлана” планира да у наредне две године постави мераче у свим зградама. Од потрошача се након тога, очекује да инсталирају своје делиоце топлоте у становима, а циљјеуштедаенергије. Заовуинвестицију“Топлана”ће средства потражити на конкурсу Немачкеразвојнебанке.Кредитсе отплаћује12година,узтригодине грејспериодаикаматомдо2,5одсто.Овајновацкористиобисеиза реконструкцијумреже,штобипобољшалогрејањејерсе,тренутно, уз хаварисане вреловоде, свакога данагуби90кубикатоплеводе. -Већ сада корисници у неким зградама могу да поставе мераче. Намера је да, у подстаници која снабдеваједанулаз,поставимомерач,штобинампоказивалостоодстоутрошкапоулазу,азатимсето дели на станове. Могућа је и комбинована варијанта-да, ко жели, и даљеплаћапоквадрату,адругида плаћајупоутрошку,односнопоангажованом киловат-сату-каже директор„Топлане“Бела Шаму. За корисника би, за један стан, постављање мерача и прелазак на плаћање по утрошку коштало од 200до450евра,штоћебитимогућеотплаћиватиу12рата. А. Ђ. ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЛСВ-a

Милан Митрићнови председник КИКИНДА: Јуче је одржана годишња, изборна, скупштина у ГрадскомодборуЛигесоцијадемократаВојводинеуКикинди.Каојединикандидат,зановогпредседника изабран је др Милан Митрић, којијеистакаодасуизбориорганизованипоновојпроцедури.

ИЗЛОЖБА РУКОТВОРИНА У АПАТИНСКОЈ МАРИНИ

Одхеклерајадоосликаногстакла

АПАТИН:УпросторуМеђународнемаринеуАпатинуотворенајеизложбаручнихрадоваженасапод-

Општина помаже обнову зграде суда

НОВИ БЕЧЕЈ: Министарство правде и државне управе финансирало је обнову фасаде и санацију објекта судске једнице Основног суда Зрењанин у Новом Бечеју.Међутим,издвојена средства нису била довољна за комплетну обнову зграде.Буџетом је,наиме,за те намене предвиђено 1,1милион динара,што је било довољно само за обнову фронталне фасаде,док бочне стране и улазна капија нису могле бити обухваћене овим пројектом. Тим поводом,председник општине Нови Бечеј Саша Шућуровић одржао је састанак са в.д. председника Основног суда Зрењанин Јасмином Бабић Станков и секретарком тог суда Снежаном Рацков,а разговарано је о могућности ангажовања општине и пружања финансијске помоћи,како би се овај капитални пројекат привео крају.Локална самоуправа се одазвала позиву и преузела је на себе финансирање обнове улазне капије и бочних фасада у износу од 300.000динара. Ж. Б.

utorak5.mart2013.

Марија Борбељ везе и хекла

ручјаапатинскеопштинеуорганизацијиУдружењажена„Ружацрвена“изАпатинаиКластературизма.Изложбајеотворенаиданасод11до16часоваипродај-

ногјекарактера.Својеручнерадовеизложилоје60женаизАпатинаиселаапатинскеопштине. -Ручнимрадомсебавимвишеодчетрдесетгодина иурадиласамвишеод70гоблена,садасампрешлана вез,хеклам...Упензијисамиручнирадмечинизадовољномиопуштаме-кажеМаријаБорбељ изАпатина. Ева Блашковић, Мара Михаљев, Ана Гужвањ стигле су из Сонте, све су чланице ОКУД „Иво Лола Рибар“којинегујеистарезанате.ЕваБлашкићсеспецијализовалазачарапеишлапе. - Шест година сам у секцији ОКУД, од оснивања секције,имногомизначиокупљањеирадсадругим женамајерсамсама-кажеЕваБлашкић.Заразликуод њеМараМихаљевсеопределилазавезчемупосвећујемноговременасобзиромнатодајеупензији.Ана Гужвањ,пензионерка,хеклањемсебавиодранемладости,асадасвомхобијуможедапосветиидалековише времена. На изложби има и предмета од осликаног стакла, тканихмиљеаитепиха,накитаимноготогаштопривлачипажњу,аверујемодаћеовевреднеженеуспети ималодапоправесвојкућнибуџет. Ј. П.

-Неочекујемдаћесесуштински билоштапроменити,мадасвакоко дође на позицију да води странку жели да унесе новине те се надам даћууједногодишњемпериодукојијепредамномиматиприликуда седокажем-рекаојеМитрић. Осимпредседникаизбаранисуи потпредседници, Ђурђина Јеринкић и Милош Пејаков. Нови председник Извршног одбора је СашаХоманов.ДосадашњипредседникМилошШибул подсећада је ова странка након избора 2008. годинеималадва,ау2012.јеосвојилашестодборничкихместатеда изаовихрезултатастојирад. А. Ђ.


12

dru[tvo

utorak5.mart2013.

Uskorokupovina vakcinazaredovnu vakcinaciju Na tender Republi~kog fonda za zdravstveno osigurawe za nabavku vakcina iz redovnog kalendara vakcinisawa pristigle su dve ponude. Kako je objasnila Sawa Mirosavqevi}, potparolka Republi~kog fonda za zdravstveno osigurawe, narednih dana zna}e se od koga }e vakcine biti nabavqene. - Stru~na komisija }e u narednih nekoliko dana pregledati da li su dve pristigle ponude ispravne. U narednih nekoliko dana zna}e se vi{e detaqa i od koga }e se vakcine nabaviti rekla je Sawa Mirosavqevi}. Re~ je o nabavi vakcina iz redovnog kalendara vakcinacije za 2013/2014. godinu. U redovnom kalendaru imunizacije nalaze se BSG- vakcine protiv tuberkoloze, HepB- vakcina pro-

tiv akutnog hepatitisa B, DTP - vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog ka{qa. Nabavqaju se i polio vakcine koje se daju protiv de~je paralize, HiB - vakcine koje spre~avaju smrtonosnu bakteriju hemofilus influence i MMR - vakcina protiv malih bogiwa, zau{ki i rubeola. Vaqa podsetiti da je prethodnih godina domove zdravqa ovim vakcinama snabdevao Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” i to kako svojim tako i vakcinama drugih proizvo|a~a. Nekih od ovih vakcina od po~etka godine nema u domovima zdravqa i upravo zbog toga se ~eka kona~no re{ewe Republi~kog Fonda za zdravstveno osigurawe. Q. M.

OKRUGLI STO O NASIQU U PORODICI

Maj~inesuze trpeideca Udru`ewe Roma iz Novog Be~eja i udru`ewe “SOS na jezicima nacionalnih mawina” organizovali su u novobe~ejskom Domu kulture okrugli sto “Dijalogom do zaustavqawa nasiqa prema `enama i deci”, na kojem su u~estvovali predstavnici nevladinih organizacija, Centra za socijalni rad, Ministarstva unutra{wih poslova, mesnih zajednica i {kola. Okrugli sto je odr`an u okviru projekta “Za{tita dece od nasiqa u jugoisto~noj Evropi” koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa UNICEF-om. Aktiviskiwa nevladine organizacije “SOS na jezicima nacionalnih mawina” iz Novog Be~eja Danica Jovanovi} kazala je da je u ovom projektu u~estvovalo 12 gradova iz cele Srbije. - Mre`a `ena protiv nasiqa koordinirala je projektom, a na{e udru`ewe pro{le godine je uradilo anketu ~iji su rezultati katastrofalni: ukazuju na to da su srazmere porodi~nog nasiqa zabriwavaju}e i da su deca i direktne i indirektne `rtve takvog stawa u familiji – naglasila je Jovanovi}eva. Detaqnije rezultate istra`ivawa pod nazivom “Posledice izlo`enosti dece nasiqu prema maj-

- Nasiqe veoma ~esto traje i godinama i ne prijavquje se nadle`nim slu`bama. Po podacima koje smo dobili, u 30,6 odsto slu~ajeva traje od dve do pet godina, u 28,8 odsto slu~ajeva od pet do deset godina, a u 12,9 odsto slu~ajeva vi{e od jedne decenije – kazala je Ne{i}eva. AleksandraNestorov iz Autonomnog `enskog centra Beograd izrazila je zadovoqstvo {to su predstavnici lokalne samouprave

i svih relevantnih institucija u op{tini Novi Be~ej pokazali interesovawe za ovu temu {to, kako je rekla, nije tako ~est slu~aj u drugim sredinama. - Svaka prilika da se predstavnici institucija i organizacija sretnu i razgovaraju o problemu `ena zna~ajna je zato {to jako puno mo`emo da nau~imo jedni od drugih – dodala je ona.

Ispitanoje170`enakojesubileizlo`ene psihi~kom,fizi~kom,ekonomskomiseksualnom nasiqu,azabriwavaju}ijepodatakdasuu76,5odsto slu~ajevadecaprisustvovalanasiqunadmajkama kama i odgovor javnih slu`bi”, koje je u dvanaest op{tina sproveo Autonomni `enski centar u saradwi sa 12 organizacija iz Mre`e `ena protiv nasiqa, predstavila je SowaNe{i} iz novobe~ejskog Udru`ewa Roma. Kako je istakla, tom prilikom je ispitano 170 `ena koje su bile izlo`ene psihi~kom, fizi~kom, ekonomskom i seksualnom nasiqu, a zabriwavaju}i je podatak da su u 76,5 odsto slu~ajeva deca prisustvovala nasiqu nad majkama. U 45,9 odsto slu~ajeva i sama su bila `rtve nasiqa.

Posle diskusije u~esnici su usvojili preporuke da se unapredi procena bezbednosnih rizika za `ene koje su izlo`ene nasiqu, kao i da javne slu`be u lokalnoj zajdnici preuzmu ve}u odgovornost i obezbede delotvornu i efikasnu za{titu od nasiqa u porodici. Posebno je nagla{en zna~aj Centra za socijalni rad koji bi trebalo da ima ulogu inicijatora u koordinaciji sa `enskim nevladinim organizacijama, specijalizovanim za pru`awe podr{ke `enama izlo`enim nasiqu. @. Balaban

Nau~niskupistori~ara oNOP-uSrbije Komisija Predsedni{tva SUBNOR-a Srbije za negovawe tradicija priprema nau~ni skup o istorijskom spoznavawu NOP-a u Srbiji i naporima boraca da jo{ uspe{nije ba{tini tradiciju narodnooslobodila~kog, antifa{isti~kog i revolucionarnog rata od 1941. do 1945. godine. Naime, povodom sedam decenija zna~ajnijih istorijskih zbivawa, organizuje se nau~ni skup na kojem se o~ekuje u~e{}e oko 20 istra`iva~a istorije Drugog svetskog rata, a rezultati }e biti objavqeni u posebnoj kwizi. Nau~ni skup ima zadatak da sumira dosada{we istoriografske rezultate i ponudi nova istra`iva~ka saznawa. Q. M.

dnevnik

PROMEWEN PRIJEMNI ISPIT NA PRAVNOM FAKULTETU UNS-a

Umestosrpskogjezika Ustavipravagra|ana Slede}a generacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji }e ovog leta polagati prijemni za upis u prvu godinu osnovnih studija u 2013/14, bi}e prva ~ije znawe ne}e biti proveravano iz predmeta Srpski jezik i

Pravnog fakulteta jer se ovaj predmet pola`e, recimo, na Pravnom u Beogradu. Podse}amo da su kandidati za indeks PF-a pripadnici nacionalnih mawina prijemni ispit, pa tako i Srpski jezik i kwi`evnost (godinama unazad)

Poslepro{logodi{wegprijemnognanovosadskom Pravnomfakultetu,predsednikNacionalnog savetaMa|aradrTama{Korhec uzburkaoje javnosttvrdwomdasunekikandidatio{te}eni kwi`evnosti i Istorija, ve} iz Ustava i prava gra|ana i Istorije. Fakultet je blagovremeno doneo takvu odluku i u skladu s wom promenio i odre|eni ~lan svog statuta, a polagawe Ustava nije nikakva posebna osobenost novosadskog

mogli, ako `ele, da pola`u na svom materwem jeziku. Me|utim, posle pro{logodi{weg prijemnog na novosadskom Pravnom fakultetu, predsednik Nacionalnog saveta Ma|ara dr Tama{ Korhec uzburkao je javnost tvrdwom da su neki

kandidati o{te}eni i nisu upisani na teret buxeta „zbog toga {to su na ma|arskom jeziku polagali gradivo srpskog jezika i kwi`evnosti, a ne svog materweg”. Ovakva tvrdwa, naravno, nije pro{la, jer u Statutu PF-a lepo pi{e da se pola`e gradivo iz predmeta: „Srpski jezik i kwi`evnost i Istorija” (kao i na ve}ini pravnih fakulteta u Srbiji ~iji je osniva~ Republika, odnosno Pokrajina). Odluka Pravnog fakulteta da od 2013. iz provere znawa na prijemnom izostavi srpski jezik i kwi`evnost a uvede Ustav i prava gra|ana, ne bi trebalo nikog od potencijalnih kandidata da iznenadi, jer do prijemnih ima jo{ ~etiri

meseca. Osim toga, Pravni je ve} najavio (pogledati na sajtu: www.pf.uns.ac.rs) da }e u letwem semestru teku}e akademske 2012/13. godine organizovati i pripremnu nastavu u tri ciklusa od po devet ~asova iz oba predmeta (ukupno 18 ~asova). Prvi ciklus startuje 23. marta (prijavqivawe zainteresovanih kandidata je do 15. marta), drugi 11. maja (prijave do 26. aprila), a tre}i 3. juna (prijave do 20 maja), a cena je 10.000 dinara za jedan ciklus. V. ^eki}

NEZAVISNE INSTITUCIJE O NACIONALNIM MAWINAMA

Problemati~naprimena pravaupraksi Tokom ~etiri meseca istra`iva~i Beogradskog centra za qudska prava obi{li su 10 gradova i op{tina u Srbiji i sastali se sa predstavnicima lokalnih samouprava i nacionalnih saveta Ma|ara, Albanaca i Bo{waka, utvr|uju}i u kojoj meri su po{tovane preporuke nezavisnih institucija o po{tovawu prava nacionalnih mawina u okviru projekta “Pove}awe efikasnosti i vidqivosti nezavisnih institucija za za{titu qudskih prava u Srbiji”. Terensko istra`ivawe se prvenstveno odnosilo na stepen po{tovawa prava na slu`benu upotrebu jezika i pisma nacionalnih mawina, kao i na prenos upravqa~kih i osniva~kih prava nad ustanovama kulture. Re zul ta ti is tra `i va wa predstavqeni su pro{le nede-

qe u Medija centru i iz wih proizilazi da dr`avni organi u Srbiji postupaju sporo po preporukama nezavisnih institucija, ali i da su primetni pozitivni primeri u posledwe vreme. Naime, iako je u Srbiji stvoren zadovoqavaju}i pravni okvir za za{titu mawinskih prava, jo{ uvek postoje problemi u wihovoj primeni naro~ito kada je re~ o kolektivnim pravima. Po re~ima Gorana Ba{i}a, zamenika za{titnika gra|ana, lokalne samouprave u centralnoj Srbiji nemaju ni sposobnosti, ni kapaciteta ni znawa da sprovedu zakon na na~in na koji to mogu pokrajinski ili organi lokalne samouprave u Vojvodini. Mada je primena zakona o nacionalnim save ti ma na ci o nal nih ma wi na

mnogo boqa u Vojvodini nego u drugim delovima Srbije, i u Pokrajini jo{ mnogo toga treba uraditi. Zamenica Pokrajinskog ombudsmana za za{titu prava nacionalnih mawina Eva Vuka{inovi} naglasila je da

va nad ustanovama kulture, a rezultati pokazuju da je praksa neujedna~ena. Tako su grad Pan~evo i op{tina Senta postupili po preporukama Pokrajinskog ombudsmana i izmenili osniva~ke akte ustanova kulture ~i-

Pratioci primene prava Preporuke o postupawima u primeni Zakona o nacionalnim savetima nacionalni mawina, koje se odnose na ostvarivawe prava nacionalnih mawina, uputili su Pokrajinski ombudsman, Poverenica za za{titu ravnopravnosti i Za{titnik gra|ana. primena Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih mawina ne mo`e da zavisi od politi~ke voqe. U pet op{tina u Vojvodini istra`iva~i su pratili prenos upravqa~kih i osniva~kih pra-

ji su oni osniva~i omogu}iv{i savetima nacionalnih mawina da u~estvuju u wihovom upravqawu. U Novom Sadu i Zrewaninu jo{ uvek se ~eka na iznala`ewe re{ewa u ovom slu~aju. Q. Male{evi}

POSLE USPE[NO URA\ENE NESRODNI^KE TRANSPLANTACIJE MATI^NIH ]ELIJA NA VMA

Vi{edavalaca, ve}a{ansazaobolele U Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) nedavno su ura|ene dve transplantacija mati}nih }elija ko{tane sr`i od nesrodnog davaoca, a prvi put da su donori }elija bili stranci. Naime, pacijenti nisu imali donore u svojoj porodici, niti u srpskom registru, ali su podudarni davaoci na|eni u Nema~koj, koji su prijavqeni u Svet skom re gi stru da va la ca ko{tane sr`i. Od wih su mati~ne }elije uzete iz periferne krvi. Le~ewe mati~nim }elijama primeweno je kod ~etrdeset trogodi{weg mu{karca koji se razboleo 2012. od takozvane akutne limfoblasne leukemije i kod ~etrdesetogodi{we `ene koja je imala akutnu mijeloidnu leukemiju. Oba bolesnika

su dobro podnela pripremnu terapiju, dobili su adekvatan uzorak }elija, a postoperativni tok pro ti ~e bez bit nih komplikacija. Ovaj oblik le~ewa umawuje mogu}nost vra}awa bolesti, a tek }e vreme pokazati wegovu definitivnu

na~in le~ewa bolesnika sa hematolo{kim bolestima, odnosno kod raznih vrsta leukemija, bolesti ko{tane sr`i koje ni su zlo }ud ne, po put apla sti~ne anemije ili nekih uro|enih oboqewa metabolizma. Ono {to predstavqe problem

Kompletnopresa|ivaweko{taoko70.000evra, {tojeodtrido~etiriputajeftinijenego daodlazeuinostranstvo efikasnost. Postupak podrazumeva primawe intenzivnije takozvane imunosupresivne terapije koja }e omogu}iti adekvatno prihvatawe „kalema” i smawiti rizik od potencijalnog odbacivawa organa. Tran splan ta ci ja ma ti~ nih }elija kostne sr`i ustaqen je

je prona}i podudarnog davaoca, jer se u porodici podudarnost mo`e utvrditi tek kod svakog tre}eg ili ~etvrtog pacijenta. Verovatno}a da se u porodici na|e podudarni davalac je 25 do 30 odsto. Nesrodi davaoci u ovakvim slu~ajevima, jedino su re{ewe. [to

ima vi{e davaoca prijavqenih u registru, to je mogu}nost da se na|e podudarni davalac ve}a. U na{em registru davalaca ima 3.400 qudi, a u svetskom je prijavqeno vi{e od 20 miliona qudi. Procewuje se da trenutno u Srbiji desetak pacijenata ~eka na ovu vrstu le~ewa od nesrodnih davalaca. Obavqawe transplantacija u Srbiji, sa nesrodnim davaocima, zna~ajne su za na{e pacijente jer ne moraju da odlaze u bolnice u inostranstvu pa su time komformije za wih, a uz to mnogo mawe ko{taju. Komplet no pre sa |i va we ko {ta oko 70.000 evra, {to je tri do ~etiri puta jeftinije nego da odlaze u inostranstvo. J. Barbuzan

RATOVIPATUQAKAIVILEWAKA: „Borbe“ su se odvijale minulog vikenda na Novosadskom sajmu na Turniru u stono-strate{kim igrama „Ustanak 2013“, koji Udru`ewe qubiteqa dru{tvenih igara „Valhala“ organizuje kao kvalifikacije za Evropsko timsko prvenstvo u stono strate{kim igrama, koje }e se u avgustu odr`ati u Novom Sadu. U okviru ovog vikend turnira 34 igra~a, raspore|eno u osam timova, borilo se s nekom od 10 vrsta armija stvorewa iz ma{te u igri „Warhammer”, a bodrili su ih i ~lanovi Udru`ewa za o~uvawe sredwovekovne ba{tine „Zeleni barjak“ iz Novog Sada. D. D. Foto: R. Hayi}


crna hronika

dnevnik

USELUMIJATOVAC,KOD]UPRIJE

Maloletnik povredio dvapolicajca PolicijskaupravauJagodini saop{tilajeju~edajeuhap{en maloletnik iz ]uprije za koga se sumwa da je, ispred ugostiteqskogobjekta„Koliba”uselu Mijatovac, op{tina ]uprija, no`empovrediopetosoba,me|u kojimasuidvapolicajca. „Osumwi~enijeodmahprivedenistar`nomsudijiVi{egsuda u Jagodini, zbog postojawa osnovcane sumwe da je izvr{io krivi~nodelote{koubistvou poku{ajuiwemujeodre|enpritvordo30dana”,navodiseusaop{tewu. U tu~i, koja se dogodio prekju~eoko~etirisata,triosobe su zadobile te{ke telesne povrede,advelakeisvipovre|enisusme{teniuOp{tubolnicuuChuprijui„svimajezdaravstvenostawestabilno”.Usaop{tewu policije se isti~e da je osumwi~eni „najpre o{trim predmetompovredioM.J. (23),a potom i B. J. (25) u predelu desnogplu}nogkrilairebara”. „Na mestu doga|aja su se u to vreme nalazila dva pripadnika Policijskestaniceu]uprijiu civilu, van slu`be. Oni su se, profesionalno postupaju}i,

glasno legitimisali i pozvali napada~a da preda predmet kojim je naneo povrede dvojici mladi}a.Napada~seoglu{ioo poziviistimpredmetomnapao policijskeslu`benikeijednom od wih zadao vi{e udaraca i ubodaulice,nanose}imute{ku telesnu povredu opasnu po `ivot.Drugipolicajacjezadobio lakupovredubutine”,pi{eusaop{tewu. Nakon napada na policijske slu`benike, napada~ je zadao i jednu ubodnu ranu u le|a S. S (26), koji je tako|e bio ispred lokala, i nakon toga be`i svojim vozilom. Intenzivnim radom, policija je identifikovala napada~a i privela istra`nomsudiji. Policija je uhapsila i odredilameruzadr`avawado48sati ijo{dvemaosobama„zakojepostojiosnovanasumwadasuizvr{ilikrivi~nodelou~estovawa utu~i”.Jednaodwihsesumwi~i da je po~inila „krivi~no delo pomagawa izvr{iocu nakon izvr{ewa krivi~no dela, jer se sumwadajesakrilapredmetizvr{ewakrivi~nodela”,pi{eu saop{tewu. (Tanjug)

OPTU@ENIZASKRNAVQEWEUE^KI

Sru{ilinadgrobni spomenik Osnovno javno tu`ila{tvo u Zrewaninu saop{tilo je ju~e da je podnelooptu`nipredlogprotiv@.@. (21)izStaji}evaiD.@. (23) izE~kezbogsumwedasupo~inilikrivi~nodelopovredegroba. Okrivqenimasestavqanateretdasu7.julapro{legodine,oko 3sataizapono}i,naPravoslavnomgrobquuE~ki,nogama{utiralijedanspomenikkojise,odsilineudara,sru{ionazemquirazbionadelove. @.B.

POLICIJSKAUPRAVAUSUBOTICI

Prijavezbog te{kihkra|a Suboti~ka policija podnela je krivi~nu prijavu protiv dve osobe zbog sumwe da su po~inili vi{e te{kih kra|a na teritorijiovoggrada. Kako je saop{teno iz PolicijskeupraveSubotica,prijave supodneteOsnovnomjavnomtu`ila{tvuprotivD.M. (20)iK. K. (31),obojicaizSubotice. “Osumwi~eni D. M. je u posledwa tri meseca provaqivao u automobile iz kojih je odno-

sio ure|aje za navigaciju, akumulatore, CD ure|aje, rezervne to~koveidrugevrednosti.Protivpravno prisvojene predmete prodavaojeK.K,kojiihjedaqe preprodavao u Novom Sadu i Ma|arskoj”, navedeno je u saop{tewu. PolicijapreciziradajeK.K. vi{estruki izvr{ilac krivi~nih dela i od ranije je poznat policiji kao otkupqiva~ ukradenihpredmeta. (Tanjug)

UNOVOMKNE@EVCU

Razbojni{tvonapijaci PolicijauNovomKne`evcupodnelajekrivi~nuprijavuprotivJo`efaU. (1985)iEndrea E. (1984)izNovogKne`evca,zbogosnovasumwedasupo~inilirazbojni{tvonadA.N. Osumwi~eniseteretedasuupetak,1.martautokudana,napijaciu NovomKne`evcufizi~kinapaliA.N.,vi{eputagaudarilipoglaviiteluiotelimu5.000dinara. ProtivJo`efaU.podnetajeikrivi~naprijavazbogometawaovla{}enogslu`benoglicauobavqawuposlovabezbednostiiliodr`avawujavnogredaimira,saop{tenojeju~eizPUKikinda. M.Mr.

TU@ILACZAORGANIZOVANIKRIMINAL MIQKORADISAVQEVI]:

Zaplenaimovine najefikasnijesredstvo Tu`ilac za organizovani kriminal Miqko Radisavqevi} izjaviojeju~e,name|unarodnomskupu uBeogradu,dajezaplenanezakonito ste~ene imovine najdelotvornijesredstvouborbiprotivorganizovanogkriminala,aambasador Italije Armando Varikio je pohvalio napore Vlade Srbije u suzbijawu korupcije i organizovanogkriminala. -Srbijaseure{avawuproblemaoduzimawaimovineopredelilazamodelzasnovannaiskustvima i praksi Italije, uz nu`ne modifikacije zbog specifi~nosti organizovanog kriminala u zemqi-rekaojeRadisavqevi}.Zakonooduzimawuimovineste~enekrivi~nimdelompozitivno su ocenili i me|unarodni ekspertiiUstavnisudSrbijeipr-

vi rezultati wegove primene su „iznad svih o~ekivawa”, ali za ~etiri godine svog sprovo|ewa bioje~estometakritika. Radisavqevi} je istakao da je vrednost oduzete imovinske koristi samo pro{le godine iznosila ukupno oko 5,5 miliona evra, {to je, kako je primetio, dvaputavi{eodbuxetaTu`ila{tvaza2013.godinu. Tu`ila{tvo za organizovani kriminalje,premawegovimre~ima, za ~etiri godine pokrenulo 652finansijskeistrage.Rezultat tihmerajeprivremenooduzimawe 147ku}ailistanova,16poslovnih prostora, 24 gara`e, 97 parcela gra|evinskogzemqi{ta,40motornih vozila, vi{e od milion evra gotovog novca i akcije vredne vi{eod52milionadinara. (Tanjug)

utorak5.mart2013.

13

[ESTORKAIZBA^KOGGRADI[TAI^URUGAOKRIVQENAZAKRA\UUATARUNOVOGBE^EJA

Sdalekovodao~erupano 15,7milionadinara Zbog sumwe da su po~inili produ`eno krivi~no delo te{ke kra|e, zrewaninsko Osnovno javno tu`ila{tvo podiglo je optu`nicuprotivI.V. (25),N.T. (30),\.J. (25) i D. J. (24), svi iz Ba~kog Gradi{ta, kaoiprotivP.D. (29)iL.G. (20),obojica iz^uruga. Ponavodimatu`ila{tva,onisuuperio- duodnovembra2012.do26.januaraovegodine,udevetnavrata,striautomobilamarke “lada”,dolazilidodalekovodauataruNo-

vog Be~eja i Novog Milo{eva, odakle su kralibakarneprovodnike.Dokjeokrivqeni P. D. ostao u svom vozilu kako bi osmatraookolinu,ostalisudolazilidodalekovoda u vlasni{tvu “Elektrovojvodine”, na izlazu iz Melenaca ka Zrewaninu, nakon ~egabinajedankrajkudeqnogu`etavezivalimetalni~eki}ibacaligaprekoprovodnika – bakarnih u`adi izme|u stubova. Zatim bi povukli bakarne provodnike prema doleidovukliihdozemqe,aondasuihse-

klikle{timazaarmaturuitesteromzametal,savijaliukoturoveitovariliuvozila.Natajna~insuiseklibakarnuu`adukupevrednosti15,7milionadinara. Policija je uhapsila ~etvoro okrivqenih,aistra`nisudijaOsnovnogsudauZrewaninu je protiv tri lica odredio pritvor,sobziromnatodajejedanuhap{eni upu}en na izdr`avawe ranije izre~ene kaznezatvora.Dveosobesejo{uveknalazeu bekstvu. @.B.

PROBLEMATI^NAEVIDENCIJAU^UVENOMVOJNOMLOVI[TU

U„Kara|or|evu” svadivqa~nabroju? Upravnik lovi{ta u Vojne ustanove „Kara|or|evo„, Slobodan Stojnovi}, demantovao je ju~e,uizjaviza„Dnevnik”,daje inspekcijskimnadzoromPokrajinskog sekretarijata utvr|en nedostatak od ~ak 864 komada divqa~i~ijasevrednostprocenujenaoko80milionadinara. Naime, u javnosti su se pojavile nezvani~ne informacije da je protiv rukovodstva ovog lovi{ta, koje funkcioni{e u okviru Vojne ustanove „Morovi}„,podnetajekrivi~naprijava Vi{em javnom tu`ila{tvu u Novom Sadu zbog navodne odgovornostizadrasti~nosmawewe fondadivqa~ikojenijeevidentirano u zvani~nim godi{wim izve{tajimaizKara|or|eva. Prema istim izvorima u lovi{tu Kara|or|eva posebno su ugro`eni mufloni koji su navodnopredistrebqewem. - Ti podaci, koji su izneti, nemajuvezesastvarnimstawem. Tvrdimdaseuprotekle~etiri godineuna{emlovi{tusveradilouskladusazakonomipropisima. Svake godine se broji divqa~ i svake godine se vr{i odstrel iskqu~ivo u skladu s godi{wim planom - ka`e Stojnovi}za„Dnevnik”. Prema wegovim re~ima, broj pojedinih vrsta divqa~i je ~ak iiznadplanirane. -Premapopisuodpro{legodine,izbrojanoje307jelenalo-

patara, dok je za na{e lovi{te predvi|eno da ih ima do 170. Evidentiranojeiskoro250grla evropskog jelena, dok je planirani maksimum za ovu vrstu 200komada.Istinajedajesituacija s muflonima problemati~na, ali to je ne{to {to sam

„Kara|or|evo” sproveo Pokrajinskisekretarijat,udecembru pro{le godine je navodno podneta krivi~na prijava protiv rukovodioca lovi{ta Slobodana Stojnovi}a, koji se sumwi~i dajezloupotrebioslu`benipolo`ajidozvolionezakonitlov.

JeleniuVU„Kara|or|evo”ovezime

zatekaoulovi{tu2008.godine. U posledwe tri-~etiri godine {akalisunamdodatnodesetkovali ovu vrstu, jer su u pitawu takve`ivotiwekoje~estoprilikomnapada~opora{akalanapu{tajusvojemlade-tvrdiSlobodanStojnovi}. Prema nepotvr|enim informacijama, nakon inspekcijskog nadzora koji je u lovi{u VU

Prema istom izvoru, prijava se odnosi i na majora Dragana Patakovi}a, zamenika direktora Vojne ustanove „Morovi}„ zbog sumwe da je prikrivawem u~estvovaouistomdelu. -Pro~itaosamumedijimada jenavodnopodnetaprijavaprotivmene,alidosadamenikoo tome nije obavestio, niti sam upoznatsasadr`ajemtakvepri-

jave - ka`e upravnik lovi{ta u „Kara|or|evu„. Upomenutojprijavi,rukovodstvo lovi{ta se optu`uje zbog krivolova,nekontrolisanoglova, namernog pu{tawa divqa~i van ogra|enog dela, kao i zbog nerealnog prikazivawa stawa kroz zvani~nu evidenciju lovi{ta. Lovno-{umarska inspekcija je navodno, nakon izvr{enog brojawadivqa~iu„Kara|or|evu”, do{la do podataka da u lovi{tu nedostaje 279 grla muflonskedivqa~i,266jelenalopatara, 97 evropskih jelena, 32 jelena belorepa, 77 srna i 113 divqihsviwa. Osim toga, isti~e se da zbog neta~nog evidentirawa stvarnogstawaulovi{tu,nekimvrstama, poput jelena lopatara, pretiistrebqewe. Prema re~ima Slobodana Stojnovi}a,evidencijadivqa~i u„Kara|or|evu”jesvakegodine urednoita~novo|ewaisvipodaci iz godi{wih izve{taja su ta~ni. - Nije ta~no da su podaci o broju divqa~i la`no prikazivanikakobisedobileve}ekvote za odstrel. U brojawu uvek u~estvujeve}ibrojqudikojitaj posao rade godinama. Ono {to se zatekne, to se evidentira i nema nikakvog „pode{avawa” podataka-tvrdiStojnovi}. N.Perkovi}

BIV[INA^ELNIKVOJNEBEZBEDNOSTISVEDO^IONASU\EWURADOVANUKARAYI]U

GeneralVasiqevi}: JNAnijebilasrpskavojska Penzionisani general Alek- Izetbegovi}astada{wimvrhom sandarVasiqevi} rekaojeju~ena jugoslovenskog politi~kog i vojsu|ewuRadovanuKaraxi}u daJu- nog rukovodstava, obave{ten da goslovenska narodna armija se {tab SDS preselio na Pale, (JNA) nije bila srpska vojska i alidatamonemanijednogoficida nijedan wen oficir nije oti- ra JNA. S druge strane, kako je {ao u {tab Srpske demokratske rekao, bilo je „muslimanskih stranke (SDS) u BiH, dok su hr- oficira koji su formirali Pavatskaimuslimanskastrana,pre- triotskuligu”. kopoliti~kihstranaka„vrbovale”oficireJNAzaparavojnetrupe. Vasiqevi} je u ha{kom tribunalu, u unakrsnom ispitivawu zastupnika optu`be Hildegard Uerc-Reclaf,potvrdiodanekioficiriJNAjesusara|ivalis SDSidasunatajna~inSrbido{lidonaoru`awa. „Imalismonekeoficire JNA pod merama zbog ispoqavawa nacionalizma, hrvatskog i srpskog, jer su se neki eksponirali sa pozicija ekstremnog nacionalizma”,rekaojeVasiqevi}. Prema wegovim re~ima, AleksandarVasiqevi} “biojejedanmajorJNAkoji jestupioukontaktsaSDS,alise Povodom tvrdwe da JNA nije sklonioizawimjebilaraspisa- bila„tamponizme|usukobqenih napoternicaipokrenutkrivi~- strana, ve} da je {titila Srbe”, nipostupak,abiojejedankojije Vasiqevi} je objasnio da se, pokontaktirao s ~etni~kim sasta- sle progla{ewa nezavisnosti vomsaMajevici”. Slovenije, i na kraju rata u HrVasiqevi} je naveo da je 23. vatskoj, u decembru 1991, JNA aprila1992,prilikomboravkau „na{la u drugoj situaciji, nego Sarajevu,radidogovarawasusre- kada se u septembru dogodio rat ta bosanskog predsednika Alije izme|uHrvatskeiJNA”.

Drugasituacija,kakojerekao, bilaje„dase{titenarodikojimajeosporenopravodaseopredelegde}eda`ive”. -Srpskinarodseopredelioda ostaneuJugoslaviji,aneuotcepqenimbanana-dr`avama-rekao jeVasiqevi}. Tu`ilac je sugerisala da je JNA „srpsku teritorijalnu odbranu (TO) smatrala prijateqskom”, a svedok je ukazao da ona „nikada nije napadala JNA, za razlikuodmuslimanskeihravatske, koje su bile paravojne formacije”. - Srbi su podr`avali JNA, a muslimanisuseprotivweborili.Mismosenamuslimanefokusirali ne zato {to su bili muslimani. Nas Srbi nisu ugro`avali, ve} paravojni sastavi iz HrvatskeiBosne,kojesuwihove stranke organizovale -, rekao je Vasiqevi}. Uerc-Reclafjeustvrdiladaje „JNApostalasrpskavojska,jerje uglavnombilasastavqenaodSrba”, dok je Vasiqevi} ukazivao da, do 19. maja 1992, kada se JNA povuklaizBiH,“nisusvimuslimani napustili Armiju”. Svedok jeukazaonaprimergeneralakoji je bio rawen u Dobrovoqa~koj ulici,unapadunakolonuJNAu Sarajevu. Vasiqevi} je negirao i tvrdwedasenesrpskostanovni{tvo pla{ilo JNA, ukazuju}i da je

Alija Izetbegovi} u decembru 1991. „tra`io da JNA ostane zbog prisustva paravojnih trupa”.Uerc-ReclafjeVasiqevi}a podsetila da je, na su|ewu SlobodanuMilo{evi}u,kadajebio svedok optu`be, za @eqka Ra`natovi}a-Arkana rekao da se „wegov status mewao i da je jednom~akbionavedenkaodeoNovosadskogkorpusaJNA”. Vasiqevi}jerekaodaArkan nikada nije bio u Novosadskom korpusu,alidaznadajekomandant Korpusa Andrija Bior~evi} sa wim imao „neposredne veze”. General Vasiqevi} je potvrdiodajeznaozaaktkojimseArkanunala`edelovawekao„izvi|a~ke grupe”, napomiwu}i da „ostale stare{ine iz Novosadskogkorpusanisuznaledamuje Bior~evi}takavpapirdao”. GeneralVasiqevi}jeodjuna 1991.domaja1992.biona~elnik Uprave za bezbednost JNA, a prethodnona~elnikKontraobave{tajneslu`be(KOS)priSaveznomsekretarijatuzanarodnu odbranu([NO).Tu`ilacUercReclafnaveladajesvedokumaju1992,sajo{30drugihgenerala, oti{ao u penziju iako nije ispunio uslove, a da su se oni kojisugapenzionisali„protiviliwegovompogledunavojsku kao multinacionalnu organizaciju”. (Tanjug)


14

sport

utorak5.mart2013.

VTA LISTA

Ana13, Jelena23. Ana Ivanovi} zadr`alaje13.mestona novoj VTA listi, dok je Jelena Jankovi} za dve pozicije pokvarila plasman i zauzima 23. mesto.Bojana Jovanovski je zadr`ala 40. mesto, dok je Vesna Dolonc na 100.mestu. LIS TA: 1. Ser en a Vil ijams (SAD) 10.365, 2. Vikt orij a Azar enk a (Bel or us ij a) 10.325, 3. Mar ij a [ar ap ov a (Rus ij a) 9.715, 4. Agw e{ ka Rad vans ka(Poqs ka)7.505,5. NaLi(Kin a)6.130,6.An` elikKerb er(Nem a~k a)5.400, 7. Pet ra Kvit ov a (^e{ ka) 4.980,8.Sar aEran i(Ital ija) 4.915, 9. Sam ant a Stos ur (Austral ij a)3.835,10.Kar olin a Voz nij ack i (Dans ka) 3.570...13. Ana Ivan ov i} (Srb ij a) 2.836, 23. Jel en a Jank ov i} (Srb ij a) 1.670, 40. Boj an a Jov an ovs ki (Srb ij a) 1.370, 100. Ves na Dol onc (Srb ij a)712. ATP LISTA

Novakpove}ao prednost Novak\okovi}pove}aojenakon pobede u finalu turnira u Dubaijuvo|stvonalistinajboqih igra~a sveta (ATP) i sada ima 13.280 bodova. Drugi reket Srbije Janko Tipsarevi} i ove nedeqejedevetisa3.125bodova, dok je Viktor Troicki sa 925 bodovazadr`ao44.poziciju.Du{anLajovi}jenapredovaoosam mesta i trenutno je 152. sa 359 bodova, dok se Boris Pa{anski popeo na listi tri stepenika i zauzima168.pozicijusa307bodova. TOP10:1.(1)Novak\okovi} (Srbija)-13.280bodova,2.(2)RoxerFederer([vajcarska)-9.855, 3.(3)EndiMari(V.Britanija)8.180,4.(4)DavidFerer([panija) - 6.665, 5. (5) Rafael Nadal ([panija) - 6.105, 6. (6) Toma{ Berdih (^e{ka) - 4.740, 7. (7) HuanMartinDelPotro(Argentina) - 4.410, 8. (8) @o Vilfred Conga (Francuska) - 3.660, 9. (9) Janko Tipsarevi} (Srbija) 3.125,10.(10)Ri{arGaske(Francuska)-2.880.

dnevnik POJEDINA^NO PRVENSTVO SRBIJE

INOLEPOGA\AOUSTEJPLS CENTRU: Novak \okovi} stigao je u SAD, gde ga narednih nedeqa o~ekuju mastersi u Indijana Velsu i Majamiju, ali je prvo obi{ao Los An|eles gde je gledao me~ Lejkersa. \okovi} je posmatrao {ou Kobija Brajanta i pobedu jezera{a nad Atlanta Hoksima (99:98), a pre me~a je i sam osetio parket Stejpls centra. Najboqi teniser sveta je uputio nekoliko {uteva, pogodiv{i i trojku u legendarom domu Lejkersa. Novak }e od ~etvrtka biti u Indijan Velsu, gde se igra Masters turnir (na slici Kobi Brajant i Novak \okovi}).

TitulezaFeherovu iMilo{evi}a

NBA LIGA

MajamislaviouWujorku LosAn|elesLejkersisuuneizvesnomme~upobediliAtlantu 99:98. Prvi put u 2013. godini Lejkersi su do{li na nulu – 30 pobedai30poraza. Ve{timulazompodko{ipogotkom Kobija Brajanta devet

ekipi po broju poena bili su StivNe{sa15,MetaVorldPis sa 13, Dvajt Hauard sa 11... Ne{ se, me|utim, istakao sa 10 asistencija,aHauardsa15skokova. Atlantu je predvodio Al Horfordsa24poena.

ni.Gostinisuimaliposebnoinspirisanog igra~a, a izdvojio se OXejMajosa18poena.Uderbiju isto~nekonferencijeMajamije u Medison Skver Gardenu savladao doma}i Wujork 99:93. U 14. uzastopnojpobediHitanajistaknutiji ponovo su bili Lebron Xejms,DvejnVejdi Kris Bo{. Wih trojicazajednopostiglisu65poena! Xejmsjeupisao29, uz11skokova,Vejd 20, a Bo{ 16. Najboqi u Niksima biojeKarmeloEntonisa32poena. Rezultati: Wujork – Majami 93:99, LA Klipers - Oklahoma Siti 104:108, Va{ington - Filadelfija 90:87, Orlando Memfis 82:108, Sakramento-[arlot119:83,Hjuston - Dalas 136:103, SanAntonio-Detroit 114:75, Indijana - ^ikago Spektaklure`ijiKobijaBrajanta 97:92,LALejkersAtlanta99:98. Proteklihdanapri~aloseoponudiMexikaXonsonaodmiliondolaraLeBroISTOK: Majami nu Xejmsu da se prijavi za takmi~ewe u zakucavawima. Sada }e morati i Brajan43-14, Indijana 38tu.Iakoima34godine,superstarLosAn|elesLejkersajeidaqesposobandaprko22, Wujork 35-21, sizakonimafizikeispektakularnozakucavaprekonajboqihvisokihigra~alige. Atlanta 33-25, ^iCrnamambajebriqiralaupobedinadAtlantaHoksima(34p),ame~uStejpls kago34-26,Bruklin centruKobijeobele`iofantasti~kimzakucavawemprekoXo{aSmita,jednogod 34-26,Boston31-27, najboqihkrilnihcentaraNBAlige.TonijebiokrajKobijevog{oua,usamomfiMilvoki29-28,Fini{ujesanekolikopoenadoneoLejkersimapreokretiva`nupobeduuborbiza ladelfija 23-35, plasmanuplej-of. Toronto 23-37, Detroit 23-39, Kliskundi pre kraja re{en je neizHjuston je pobedo Dalas vlend20-39,Va{ington19-39,Orvesan me~ sa Atlanta Houksima (136:103), a predvodio ga je trio lando16-44,[arlot13-46. u Stejpls centru. Bio je to 34 Parsons–Harden–Lin.^endler ZAPAD: San Antonio 47-14, poen iskuskog ko{arka{a, koji Parsonsjeimaofantasti~no{uOklahoma43-16,LAKlipers43je bio i najefikasniji igra~ tersko ve~e (12-13 za dva, 6-7 za 19,Memfis39-19,Denver38-22, utakmice.Upreostalomvremenu tri)iutakmicujezavr{iosareGolden Stejt 33-27, Juta 32-27, gostisupoku{alidaorganizuju kordomkarijere–32poena.XereHjuston33-28,LALejkers30-30, napad, ali je Stiv Blejk prese- miLiniXejmsHardendodalisu Portland 27-31, Dalas 26-33, kaododavaweXo{aSmitaisa- po 21, a Omer A{ik je me~ zavrMinesota 20-36, Finiks 21-39, ~uvao prednost svom timu.Dale- {iosadabl-dablu~inkom–10poWu Orleans 21-39, Sakramento ko iza Brajanta u pobedni~koj enai10skokova,svih10uodbra21-40.

U Subotici je odr`ano pojedina~no prvenstvo Srbije za seniore i seniorke u stonom tenisu. Nastupio je 51 takmi~ar i 22 takmi~arke. Titulakodstonoteniserapripala jeBojanuMilo{evi}u,kojijeu finalu savladao prvog favorita Marka Jevtovi}a sa 4:2. Poredzlata,Milo{evi}jeosvojio i kartu za Svetsko prvenstvo u Parizu. Pored wega, sigurni u~esniciuParizusuiJevtovi} i@oltPete.Petejeispaou~etvrtfinalu od Bojana Crepuqe sa 4:2, kog je u polufinalu savladaoMilo{evi}sa4:1.Jevtovi} je u polufinalu pobedio Uro{aGordi}asa4:0. Kodstonoteniserkislavila je Gabrijela Feher koja je u fin al u bil a uspe{ nij a od Anamarije Erdeqi sa 4:1. I wih dve imaju obezbe|enu kartuzaPariz.Zatre}ukartuizborilaseMonikaMolnar,kojajeupolufinalupora`enaod Feherove sa 4:0. Erdeqi je u polufinalu pobedila Andreu Todorovi}sa4:2. BojanMilo{evi}jeiudublu sa @oltom Selom uzeo zlato. OnisuufinalusavladaliMarka Jevtovi}a i @olta Petea sa 3:1.UpolufinalusuJevtovi}i Pete bili boqi od Suboti}a i Mihajlovi}asa3:2,aSeliMilo{evi} od Na|nemedija i Halasasa3:0.Kodstonoteniserki titulujeudublupripalaMonikiMolnariMarijiGalowikojesuufinalupobedileGabrijelu Feher i Anamariju Erdeqi sa3:0.UpolufinalusuFeheri

BojanMilo{evi}osvojio dvetituleuSubotici

Erdeqi pobedile \ur~ikovu i Radowi}evu sa 3:2, a Molnar i GalowasubileboqeodLupuleskuiMaksutisa3:1. UmiksujezlatopripaloPeteuiFeherovojkojisuufinalu pobedili Jevtovi}a i Erdeqijevu sa 3:1. U polufinalu su PeteiFeherbiliboqiodSavi}aiVejnovi}evesa3:0,aJevtovi} i Erdeqi od Potkova i Galowesa3:1. G. M.

ZA SVETSKI KUP U KOREJI

Maksimovi}izabrao Goran Maksimovi}, v. d. selektora streqa~ke reprezentacije Srbije odredio je

Arunovi}, Jasna [ekari}, BobanaVeli~kovi},DamirMikec iAndrijaZlati}.UzMaksimovi}a, u stru~nom timu bi}e i treneri Jelena Arunovi} i Dragan Donevi}. - Svetski kupovi }e se ga|atiponovimpravilima i prvi put}emovideti upraksinatakmi~ewu ISSF kako novi propisi izgledaju zamalokalibarskooru`je–ka`eMaksimovi}. ZoranaArunovi}iGoranMaksimovi} - Dobro je {to strelcezaSvetskikupuKoreji su svi putnici za ^angvon ove (od2.do10.aprila).U~estvova- nedeqenatakmi~ewuuKuvajtu }e pu{kom Ivana Maksimovi}, gde}eimatiprilikudaga|ajui AndreaArsovi}iNemawaMi- MK oru`jem i da osete miris rosavqev i pi{toqem Zorana baruta.

[trajkgla|u zbogrvawa Dvostruki olimpijski {ampion u rvawuArmenNazarjanodlu~iojeda {trajkujegla|uuznakprotestaprotiv odluke MOK da iskqu~i taj sport sa Olimpijskih igara. Pro{logmeseca, M e | u n a r o d n i olimpijski komitet(MOK)doneo je iznena|uju}uodlukudajedan od drevnih o l i m p i j s k i h sportova iskqu~i sa Igara od 2020.godine. Ovaodlukanai{lajena`estoke kritike rva~ke zajednice {irom sveta, pa su tako dva biv{a olimpijska {ampiona, Bugarin ArmenNazarjan Valentin Jordanov i Rus Sagid Murtazalijev, iz protesta vratili svoje medaqe MOK-u. Nazarjan, ro|eni Jermenin je postao {ampion Igara u rvawu 1996. godine u Atlanti, da bi potom po~eo da se takmi~i za Bugarsku za

koju je osvjio tri titule {ampiona svetaod2002.do2005.godine. -Protestujemprotivpreporukeda se rvawe iskqu~i sa Olimpijskih igara. Rvawe je uvek bilo deo o l i m p i j s k o g programa i nije uredudabudeizba~enenosaIgara. Po~iwem {trajkgla|u,od sada }u samo piti sirup - rekao jeNazarjan. Rvawe je deo progaram Olimpijskih igara od prvih modernih 1896.godine,izuzev u Parizu ~etiri godine kasnije. Za mesto koje }e ostati upra`weno wegovim ukidawem konkuri{e sedam sportova. Izvr{ni odborMOK-asasta}eseuSanktPeterburguumajukakobidoneoodluku koji}eseodwihna}inaglasawuna sastanku MOK-a u Buenos Ajresu u septembru.

TAKMI^EWE U SNOUBORDU U ^E[KOJ

SenkaBaji} tre}a

Na FIS trci u snoubordu, odr`nanoj u ~e{kom skijali{tuDolinaMorava,na{atakmi~arkaSenka Baji} je osvojila tre}e mesto u disciplini borderkros.Ina~e,Baji}evajeaktuelna{ampionkaSrbije udvesnouborddiscipline,aovojenajboqirezultat na{ihtakmi~arkiovesezonename|unarodnojsceni. -Prvogdanatakmi~ewazavr{ilasamna~etvrtom mestuiosvojilasam100bodova,doksamdrugogdana, kojijeujednobioiOtvorenoprvenstvo^e{ke,uvelikomfinaluosvojilasamtre}emestoi120bodovareklajeBaji}eva. Posleovogvelikoguspeha,SenkaBaji}jepobedilainatakmi~ewuuCrnojGori. G. M.


SPORT

dnevnik

DANAS U FC „VUJADIN BO[KOV”

Vojvodinadoma}in [umadincima Nastavqaju}i s praksom da preko nedeqe odigraju kontrolnu utakmicu,fudbaleriVojvodinedanas}eistr~atinaterenuFC „VujadinBo{kov“iodmeritisnagesa[umadijomizJagwila(Srpskaliga-Beograd).Posledvevezanepobedenastartuprole}nog delasezone,predcrveno-belimajeusubotugostovaweuBor~i,pa }etreneruNeboj{iVigwevi}uovajsusretdobrodo}ikakobiproveriosvekandidatezaprvitim. UtakmicaVojvodina–[umadija(J)po~iweu13.30~asova. A. P.

UZ REMI ZVEZDE S RADOM

Kolikopara tolikomuzike Verbalnebesedeozna~ajuiveli~ini Zvezdinog dresa, poimawu posrnuleinstitucije,iapelidase izdr`i u najte`im momentima od osnivinaja kluba nisu urodili plodom. Mnogo je rupa koje su napravqene u proteklom period, a opet pod pla{tom qubavi prema voqenomklubuidobrimnamerada seiza|eizza~aranogkrugafinansijskogkolapsa.Ali,beznekedubqe filozofije u savremenom fudbalu, koji je pre svega unosan biznis,svesesvodinaizreku-kolikoparatolikoimuzike.

AleksandarJankovi}

Nova Zvezdina uprava nema ~arobni{tapi},poku{avanekakvom matematikom da obezbedi minimumuslovazafunkcionisawe,ali bezuspe{no.To{tosunekidugovi reprogramirani, neki otpisani, a ra~un odblokiran o~igledno ne zna~imnogoprofesionalcima~ijisuxepoviidaqeprazni.Novac trebadaposlu`ikaoiwekcijada sekrenesamrtveta~kenijeobezbe|en.Oslawawenaugovorsa“Gaspromom”, koji je delo Luki}eve klupske vlade, izgleda kao jedina slamka spasa za koju nikako da se uhvatepredsednikXaji}iwegovi saradnici. Logi~no, aktuelna situacija najboqe se vidi na terenu. Ba{ u malomgradskomderbijunaVra~arusucrveno-belidobililekciju odpoletnihklinacasaBawice. Nepijuvoduvi{enidubokomisaonaobja{wewatreneraJankovi}aogr~u,stresuipritiskukojije rodilatmurnasituacijauklubu,a

svetouticalojenagubitaksamopouzdawamladihfudbalera.Novo rukovodstvojeusledvi{esileizbrisalo Jankovi}evu ostavku nakonbolnogporazaodVojvodinena kraju jeseweg dela sezone. Nesporazumisuizgla|eni,aliposledicesti`unanaplatu.Nemaambicioznistrategvi{eautoriteta,nitipotencijaladapodigneekipuu kojoj je igra~ima ugro`ena egzistencija.Re~enakonneslavneepizodenaVra~arutrenerdanerazmi{qaoostavci.Ju~ejepoku{ao dapromenimetoderada,pajeumesto treninga na pomo}nom terenu okupio ekipu i punih30minutao{troukazivaonapropuste. - Nekada je delotvornije odsamogtr~awadasenakon nepovoqnogrezultataotvoreno, iskreno i direktno razgovaraosvemu.Nedostataksamopouzdawajeo~igledan- tvrdi trener crvenobelih. Po svemu sude}i kolateralna {teta bi}e upravoAleksandarJankovi},~ijise naslednikuvelikotra`i. -Desilosedaprviputuistorijiklubneosvojititulupetgodina.Jediniispravanputzaizlaziz krizejestedaseigra~iresetujui da svaku utakmicu do`ivqavaju kao novu. I ove i pro{le sezone ekipajeosciliralainatimstvarimamoradaseradi.Kqu~jekod igra~aisamotakomo`edaseispliva.Pritisaksvakogdanaraste, a igra~i moraju biti spremni na to.Tako|e,uovomtrenutkupritisakjeinatreneru,jerjeuvekprvi naudaru-objasniojeJankovi}. I na kraju opet jednostavan zakqu~ak- koliko para toloiko i fudbalskemuzike. -Jednomsampri~aouimeigra~a, ne}u ih opet braniti i biti advokat.Uovakote{kojsituaciji fudbalerinikadnisubili,apritisaksepove}avakakovremeprolazi-istakaojeJankovi}. Z. Rangelov

utorak5.mart2013.

15

DANAS PO^IWE SERIJA REVAN[ UTAKMICA OSMINE FINALA LIGE [AMPIONA

RonaldonaOldTrafordu Utakmicama izme|u Man~ester junajteda i RealaiBorusijei[ahtjora po~ewe serija revan{ utakmica osmine finala Lige fudbalskih {ampiona. Posle prvih me~eva rasplet bezbri`no~ekajuJuventusiBajern.Staradamajes3:0pobedilaSeltikuGlazgovu,doksuBavarci posle odli~ne igre na Emiratimabacilinaple}aArsenal(3:1).Usvimostalimokr{ajima{ansesupodjednake,madajeParisen@ermenuprednostiususretusaValensijom,ali po{to }e igrati bez Zlatana Ibrahimovi}a (ka`wen dve utakmice)svejemogu}e. Veliki derbi igraju Man~ester junajteda i Reala. Pre tri nedeqe |avoli su nadigrali kraqevskiklubuMadridu,ali nisuuspelidasteknurezultatskuprednost(1:1).Ume|uvremenu snage su promewene, posle dve vezane pobede nad Barselonom Real je stekao sigurnost i savelikomdozomsamopouzdawa jeotputovaouMan~ester. - Ne vidim kako mo`emo da izgubimoodJunajteda-samouverenjetrenerReala@ozeMuriwo. – Popravili smo formu, igramo zaista sjajno, a Ronaldo jefantasti~an.Pravijepokreta~ekipe,igra~kojikojimo`e usvakomme~udadoneseprevagu. U centru pa`we izazovnog derbijaje KristijanoRonaldo, koji bi po nekim informacija-

Danas

Man~ester junajted – Real (prvautakmica1:1)(20.45) Borusije–[ahtjor(2:2)(20.45)

KristijanoRonaldo

ma mogao da se vrati na Old Traford. -Trenutnomezaokupqasamome~saJunajtedomikakoda stignemo do pobede - jasan je Ronaldo. – Daleko je prelazni

rok,lepomijeudresuReala,a bi}e mi jo{ lep{e ako se plasiramo u ~etvrtfinale Lige {ampiona. U taboru Junajteda je mirno, zaokupqeni su 1000. nastupom

Sutra

Utorak, 12. mart

Pari sen @ermen – Valensija [alke – Galatasaraj (1:1) (2:1)(20.45) (20.45) Juventus–Seltik(3:0)(20.45) Barselona–Milan(0:2)(20.45)

KAPITEN HRVATSKE DARIJO SRNA UO^I ME^A SA SRBIJOM

Nemo`emo mewatipro{lost

Kapiten fudbalske reprene mo`emo da mewamo prozentacijeHrvatskeDarijoSr{lost,alimo`emodauti~emo narekaojedabime~saSrbinabudu}nost.Moramodabudejommogaodabudeodlu~uju}iu mo primer. Srbija ima jaku kvalifikacijamazaMundijal ekipu i ja je veoma po{tujem i dodao da dve ekipe moraju rekaojeSrnazasajtFIFA. svojim pona{ewem na terenu DuelAgrupekvalifikacija dabudupraviprimerzabudu}za Svetsko prvenstvo izme|u nost. Hrvatske i Srbije igra se 22. - Ta utakmica mogla bi da martanastadionuMaksimiru bude odlu~uju}a jer bi Srbija Zagrebu. Selekcija Hrvatske verovatno ispala iz trke za trenutno deli prvo mesto na SP,amibismobilijakoblitabeli sa Belgijom, oba tima zudaobezbedimobardrugome- DarijoSrna imajupo10bodova,dokjeSrbistougrupi.@elimdanapomenemdanatejasa{estbodovamawenatre}emmestu.Srrenu ne mo`emo da promenimo pro{lost najedosadazareprezentacijuHrvatskeodizme|u na{ih dr`ava. Mi igramo fudbal, igrao100utakmicaipostigao20golova.

Rajana Gigsa u crvenom dresu ekipesaOldTraforda. -Igra}emokaoiuMadridu. Poku{a}emo da iznenadimo Realnabokovima,gdejenajslabiji.Kaoiuprvomsusretu,Ronaldone}eimatistriktnog~uvara,poku{a}emopreuzimawem daneutrali{emowegoveprodore - najavquje menaxer Aleks Ferguson. U senci derbija na Old Trafordu, u Dortmundu se sastaju Borusija i [ahtjor. Prvi me~u uDowecku,poslevelikebitke, zavr{enjebezpobednika(2:2). -Bilismomnogobli`epobedinegoUkrajinci–smatratrener Borusije Jirgen Klop. – Proma{ilismonekolikozicera, nadam se da }emo u revan{u biti efikasniji. Moramo biti ioprezni,jer[ahtjorimasjajnu kontru, brze i kavlitetne igra~e. [ahtjorseposleme~asaBorusijom vratio u Antaliju, gde je brusio formu za revan{ susret. - Na{ problem je i daqe isti, nemamo dovoqno takmi~arskih utakmica u nogama – konstatuje trener Mir~ea Lu~esku. – To nam se ponavqa iz godinuugodinu,aliizoveko`e se ne mo`emo. Mislim da smo popravili formu, igrali smo posledwih desetak dana dosta te~no,paverujemdamo`emoda iznenadimoBorusiju. G. Kova~

Sreda, 13. mart Malaga–Porto (0:1)(20.45) Bajern–Arsenal (3:1)(20.45)

Ma`i}sudi uParizu Najboqi srpski fudbalskisudijaMilorad Ma`i} bi}e glavni arbitar revan{ me~a osmine finalaLige{ampiona izme|u Pari Sen @ermena i Valensije usredu. Ma`i} je ove sezonesudio~etiriutakmiceLige{ampiona, odkojihdvaugrupnoj fazi,dueleBarselona-Spartak(3:2)iMan~ester junajted-Braga(3:2).Uprvomme~uPS@jeslavio uValensijisa2:1. ^etrdesetogodi{wiMa`i}jeFIFAsudijaod 2009.inalaziseugrupielitniharbitaraUEFA.

NIKIN^ANI PO^ELI PRIPREME

Poletkucanavratavi{egranga Zimskiraspustzaigra~ePoletaizNikinacadugojetrajao, pa su posle dva meseca ponovo zadu`iliopremuipo~elipripreme,a`eqaimjepovrataku prvi razred Op{tinske ligeRuma.TrenerBo{koTadi}izvr{io je prozivku, a odazvalo se 19igra~a. Sre}an po~etak priprema igra~ima je po`eleo predsednikklubaZoronKolxi},apridru`ilisuseiostali~lanovi Upravnogodbora. - Igra~i imaju obavezu da se sa du`nim po{tovawem odnose premaobavezamatokompriprema,kaoiuprvenstvu.Upravase trudi da obezbedi maksimalne uslovezarad,anafudbalerima jedauzvratedobrimrezultatima.Poletjeprvinatabeliitu treba da ostane do kraja prvenstva-rekaojeZoranKolxi}. -Nemoramdabrinemdamladi momci ne}e izdr`ati te{ke pripreme.Odgovornotvrdimda }eutimubitinajspremniji.A, da bi stigli do standardne postave odigra}emo i pet kontrolnih utakmica - najavio je trenerBo{koTadi}. Predsednik Kolxi} je podsetionaistorijukluba. -Poletjeosnovandavne1926. godine pod nazivom Zrinski. U bogatojfudbalskojistorijiva-

PoletizNikinacaimarealnu{ansudaodjeseniigrauvi{emrangu

`no je pomenuti 1968. godinu, kadajeklubigraoosminufinalaKupaJugoslavijeprotivSremaizSremskeMitrovice.Daje klubdobiotuutakmicunaredni rival bio bi splitski Hajduk.Pomenuo bih podatak da je 1970.godineVojnipoligonNikinciimao`equdapreuzmerukovo|ewe klubom, pod uslovom dapromeniimeuSlogailiJedinstvo.Dajetada{werukovostvo imalo sluha i prihvatilo tu ponudu za uzvrat bile bi izgra|ene tribine, rekonstruisale bi se klupske prostorije i terenbisedoveouidealnostawe.Na`alost,tada{werukovostvo odbilo je tu ponudu-ka`e ZoranKolxi}.

Klub je tradicionalno imao izuzetnesportskeradnike,ajedan me|u wima je Marko Prenta{i}, dobitnik Spartakove nagrade. Uperioduod1981.do1995.godineklubjetreniraoMirkoJovi}, sada{wi sportski direktorklubaiujednojezadu`enza rada sa najmla|im kategorijama.Danas, pomenuti stru~wak, nalazisenazadatkusciqemda odmladihigra~a,uselu,stvori iafirmi{eukvalitenefudbalere.Plod, ovakvog zadatka, je golmanMatija[egavac,sadaje ~lan i prvotimac superliga{a Doweg Srema iz Pe}inaca.Pre nekoliko dana, ovaj mladi} (imasvega16godina)debitovao

je na pripremama Pe}in~ana, u Antaliji,protiv[ahtjora. Klubjeusezoni1981/82.u{ao u u Me|uop{tinsku ligu-gupa Jug.A,ve}slede}esezoneplasirao se i u Sremsku ligu u kojoj setakmi~iopunihjedanaestgodina.U me|uvremenu klub je promenio ime i postao Polet, pod ~ijim imenom i danas egzistira. -PosleispadawaizSremske lige 1995. godine Polet stmoglavopadaunajni`istepentakmi~ewa odakle kre}e wegova agonija - nastavqa pri~u Kolxi}.-Klubostajealisenikada nije ugasio.Agonija je trajala sve do 2008. godine kada sam na nagovor dugogodi{weg sport-

skogradnika(usportujeve}45 godina) Marka Nili}a i grupe fudbalera preouzeo rukovo|ewe kluba na vanrednoj Skup{tini 26. juna. Oformio sam i novuupravu.Zasukalismorukaveikrenulinaposao.U{av{i u klubske prostorije nisam moga da verujem da je mogu}e ne okre~itiih20godina.Zakucao sam na sva vrata gde god sam imao prijateqa, obra}ao se i moliozapomo}.Kodmnogihsam nai{ao na razumevawe i pomoglisumiuskladusasvojimmogu}nostima. Izme|u ostalog obratio sam se i Pokrajinskom sekretarijatu za sport. Napravio sam projekat sanacije i adaptacije prostorija i terena

iswimapliciraonaKonkursu kojijeSekretarijatraspisao. Iodtadaklubjeustalnojorganizaciji,posit`usesveboqi rezultati.Mladi}a iz sela je sve vi{e na trenzima.Pomo} je stiglaizPokrajine. - Uspeo sam da dobijem odre|enasredstvaizPokrajine,madanedovoqnaikrenuousanaciju.Kao{tovidite,danas,rezultatjeevidentan.Sasredstvima iz Pokrajine i ne{to iz sopstvenih izvora, u~inili smo da klub stvori uslove za takmi~eweuSremskojligi,akoneivi{e, rekonstruisali smo ~ak i bife koji je tako|e bio u o~ajnom stawu. Zamisao mi je bila daula`emouinfrastrukturui rad sa najmla|im kategorijama po~emusmouvekbiliprepoznatqivi,pastoganismoulagaliu dovo|ewe igra~a ve} nam je opredeqewedaigramosasvojim kadrom. Kupili smo i samohodnukosa~icuzakojunamjesredstva obezbedila Op{tina Ruma i sistem za zalivawe ~ime smo re{ili problem oko zalivawa travnatog igrali{ta. U svim aktivnostima, dodu{e u okviru svojihmogu}nostiiraspolo`ivihsredstava,svakupomo}ipodr{kudobiosamodMesnezajedniceNikinci-zavr{avaZoran Kolxi}. B. Rokni}


16

SPORT

utorak5.mart2013.

KO[ARKA Prva mu{ka liga Srbije 72:76 Tami{–Borac 67:68 FMP–VojvodinaSG 90:84 OKKBeograd–MegaVizura Metalac–Vr{ac 87:76 Sloboda–Konstantin 80:68 Sloga–Smederevo 70:74 BKKRadni~ki–Jagodina 78:77 1.VojvodinaSG 23 18 5 1977:1735 41 2.MegaVizura 23 18 5 2066:1836 41 3.Metalac 23 15 8 1740:1686 38 4.Konstantin 23 13 10 1688:1585 36 23 13 10 1728:1746 36 5.Sloboda 6.FMP 23 12 11 1760:1673 35 7.Vr{ac 23 12 11 1879:1898 35 8.OKKBeograd 23 11 12 1888:1894 34 23 11 12 1680:1711 34 9.Borac 10.Tami{ 23 10 13 1695:1674 33 11.Smederevo 23 8 15 1690:1784 31 12.BKKRadni~ki23 8 15 1713:1823 31 23 7 16 1780:1954 30 13.Sloga 14.Jagodina 23 5 18 1648:1933 28

Druga mu{ka liga Srbije Morava–Spartak Radni~ki–Napredak(A) Mladost(^)–Mladost(Z) Beovuk–Proleter Plana–Crnokosa @elezni~ar–Meridiana 1.Meridiana 19 15 4 2.Morava 19 13 6 3.Crnokosa 19 12 7 4.Napredak(K) 18 12 6 5.@elezni~ar 19 10 9 6.Napredak(A) 19 10 9 7.Mladost(Z) 19 9 10 19 8 11 8.Beovuk 9.Radni~ki 19 8 11 18 8 10 10.Proleter 11.Plana 19 7 12 12.Mladost(^) 19 7 12 13.Partizan 17 8 9 19 4 15 14.Spartak

89:70 81:78 80:67 94:82 85:79 69:61 1531:1409 34 1459:1391 32 1509:1400 31 1334:1286 30 1482:1443 29 1448:1421 29 1511:1520 28 1556:1590 27 1413:1465 27 26 1475:1542 26 1411:1489 26 1363:1387 25 1344:1455 23

Prva mu{ka liga – sever Vojvodina–Veternik Akademik–Dunav S.Pazova–Vrbas Jedinstvo–Topola Srem–VojvodinaSG Mladost–Sv.\or|e Oxaci–N.Pazova 18 15 1.Srem 2.Vojvodina 18 15 19 13 3.Topola 4.Akademik 18 12 5.Dunav 19 11

3 3 6 6 8

20:0 73:68 72:75 60:80 91:57 88:67 76:72 1388:1171 33 1409:1085 33 1306:1133 32 1348:1263 30 1384:1261 30

C.zvezda–Partizan 26:30 Metaloplastika–Vojvodina 20:24 Jugovi}U.–Zaje~ar 34:30 Rudar–VrbasK. 28:25 PKB–CrvenkaJ. 35:29 Napredak–Kolubara 31:26 @elezni~ar–Radni~ki 35:29 1.Partizan 17 15 2 0 510:416 32 2.Vojvodina 17 15 0 2 468:395 30 3.Vrbas 17 11 1 5 450:444 23 4.Rudar 17 8 1 8 439:431 17 5.Napredak 17 8 1 8 438:450 17 6.Metalopl. 17 8 0 9 416:403 16 7.Kolubara 17 7 1 9 487:495 15 8.PKB 17 5 4 8 465:469 14 9.Zaje~ar 17 7 0 10 479:491 14 10.Jugovi} 17 5 3 9 442:453 13 11.Radni~ki 17 6 0 11 431:458 12 12.C.zvezda(–8)17 9 1 7 451:449 11 13.Crvenka 17 3 2 12 421:496 8 14.@elezn.(–2)17 4 0 13 445:493 6

Superliga (@) Naisa–Radni~ki(S) 41:34 Jagodina–K.Milo{ 41:29 Zaje~ar–Radni~ki1949 47:26 @elezni~ar–BMSMilenium 22:26 C.zvezda–Radni~ki(K) 28:29 1.Jagodina 14 13 0 1 402:318 26 2.Zaje~ar 12 11 1 0 416:272 23 3.Milenium 13 9 1 3 340:330 19 4.Radn.(K) 14 8 3 3 378:363 19 5.M.sport 13 5 2 6 303:309 12 6.C.zvezda 14 5 1 8 389:394 11 7.@elezni~ar13 5 0 8 295:330 10 8.Naisa 14 5 0 9 384:404 10 9.Radn.(S) 13 4 1 8 333:372 9 10.K.Milo{ 14 4 0 10 391:430 8 11.Radn.1949 14 0 1 13 383:492 1

Prva liga (M) Somborelektro–MladostTSK 33:28 C.zvezda–N.Pazova 34:24 ProleterA.–Dinamo 31:24 @SK–Vojput 29:29 TitelXD–Metalac 28:23 @elezni~ar–Lavovi sino} 1.Vojput 14 13 1 0 432:315 27 2.Proleter 14 13 0 1 407:309 26 3.Dinamo 15 8 0 7 426:401 16 4.C.zvezda 15 8 0 7 403:387 16 5.Titel 15 8 0 7 424:422 16

ZIMSKO OTVORENO PRVENSTVO BE^EJA ZA DECU

ODBOJKA

19 11 8 1368:1301 30 6.Vrbas 7.Sveti\or|e 19 10 9 1343:1315 29 19 10 9 1326:1310 29 8.Mladost 9.VojvodinaSG 19 9 10 1326:1438 28 18 8 10 1351:1340 26 10.S.Pazova 11.Jedinstvo 18 8 10 1241:1322 26 19 6 13 1297:1455 25 12.N.Pazova 19 6 13 1279:1452 25 13.Oxaci 26 0 26 0:520 0 14.Veternik

Druga mu{ka liga – sever V.Kikinda–Kadet Hajduk–SportKi ^oka–MladostVet. SOko{–FutogTehn. Apatin–Crvenka 1.Hajduk 16 15 2.MladostVet. 16 13 3.FutogTehn. 17 11 4.V.Kikinda 16 12 5.SportKi 16 9 6.Crvenka 17 8 7.Kadet 16 5 16 5 8.Apatin 16 4 9.SOko{ 10.^oka 18 0

1 3 6 4 7 9 11 11 12 18

92:79 100:70 0:20 72:94 77:73 1350:922 31 1216:1052 29 1236:1063 28 1134:1002 28 1158:1117 25 1142:1210 24 1114:1297 21 1037:1280 21 1153:1237 20 0:360 0

Druga mu{ka liga – sever/jug 86:66 Vojka–Petrovgrad 82:59 BNS–Omladinac 90:88 Dinamo–LSK 14 11 3 1245:999 25 1.Ruma 15 10 5 1132:1137 25 2.Dinamo 14 10 4 1072:1017 24 3.Omladinac 14 7 7 942:995 21 4.Vojka 14 7 7 1071:955 21 5.BNS 14 6 8 977:1112 20 6.Radni~ki 13 6 7 1007:933 19 7.KrisKros 8.LSK 14 5 9 1080:1075 19 9.Petrovgrad 14 1 13 913:1216 15

Druga `enska liga – sever Sivac–Kovin Vr{acMT–Proleter Spartak–Gimnazija 1.Spartak 13 13 2.Kovin 14 10 3.Sivac 14 10 4.Topol~anka 13 9 5.BasketStar 14 7 6.Gimnazija 15 6 7.Ruma 13 8 14 5 8.Vojvodina 9.Proleter 14 3 10.Vr{ac 18 0

62:73 0:20 95:49 983:535 26 957:852 24 901:789 24 775:721 22 753:781 21 904:1045 21 836:671 20 744:808 18 692:983 17 0:360 0

0 4 4 4 7 9 5 9 11 18

RUKOMET Superliga (M)

dnevnik

6.Lavovi 7.Mladost 8.N.Pazova 9.Sombore. 10.@SK 11.@elezn. 12.Metalac

14 15 15 15 15 14 15

6 5 5 6 5 4 2

1 3 2 0 1 1 1

7 7 8 9 9 9 12

369:384 369:395 391:423 371:436 414:425 360:398 323:375

13 13 12 12 11 9 5

Prva liga (@) Temerin–Jabuka95 Vojvodina–Kikinda Pan~evo–H.Jo`ef Dolovo–Spartak Srem–Mladost Radni~ki–ProleterS. 1.Kikinda 13 11 1 2.Vojvodina 13 10 1 3.Spartak 13 10 0 4.Pan~evo 13 7 1 5.Temerin 13 6 1 6.H.Jo`ef 13 6 0 7.Mladost 12 5 2 8.Radni~ki 13 5 1 9.Srem 13 5 1 10.Proleter 13 4 0 11.Jabuka95 13 3 2 12.Dolovo 12 0 0

1 2 3 5 6 7 5 7 7 9 8 12

36:13 32:32 24:21 19:21 29:12 29:31 387:284 23 385:268 21 326:313 20 328:335 15 314:306 13 319:310 12 313:328 12 331:319 11 331:327 11 317:346 8 306:384 8 254:392 0

Druga liga (M) Hercegovina–Radni~ki([) 31:24 PotisjeP.–Jedinstvo(NB) 25:40 Crvenka2–Apatin 25:27 Ruma–Dalmatinac 36:33 Napredak–Radni~ki(NS) 28:29 Jabuka–B.Karlovac 6.mart Jedinstvo(K)–Hajduk sino} 1.Hercegovina14 10 3 1 437:352 23 2.Radni~ki(NS)1410 1 3 389:365 21 3.B.Karlovac 13 9 2 2 383:349 20 4.Jedin.(K) 13 9 1 3 392:330 19 5.Napredak 14 9 0 5 405:374 18 6.Apatin 14 8 0 6 394:376 16 7.Radn.([) 14 7 1 6 339:357 15 8.Hajduk 13 6 1 6 369:378 13 9.Crvenka2 14 5 1 8 365:370 11 10.Jedi.(NB) 14 5 1 8 337:359 11 11.Jabuka 13 4 1 8 356:377 9 12.Ruma 14 4 0 10 375:466 8 13.Dalmatinac14 2 2 10 368:390 6 14.Potisje 14 1 0 13 360:426 2

Superliga (`) Varadin–Jedinstvo(U) 0:3 NISSpartak–Vizura 3:0 C.zvezda–Dinamo(P) 3:0 Jedinstvo(SP)–Kolubara 0:3 TENT–@elezni~ar(L) 2:3 1.C.zvezda 18 17 1 53:13 49 2.Spartak 18 14 4 48:18 43 3.Vizura 18 13 5 42:25 36 4.Jedins.(U) 18 10 8 36:29 30 5.TENT 18 9 9 33:34 26 6.@elezni~ar 18 8 10 36:40 26 7.Dinamo 18 7 11 28:42 20 8.Kolubara 18 5 13 27:41 19 9.Jedins.(SP) 18 4 14 21:45 13 10.Varadin 18 3 15 13:50 8 U ~etvrtfinalu plej–ofa igra}e Crvena zvezda – Kolubara, Spartak – Dinamo (P), Vizura – @elezni~ar i Jedinstvo(U)–TENT.Utakmiceseigraju7/9.i12/13.marta,aeventualnemajstorice16.marta. Pretposledwe Jedinstvo iz Stare Pazove igra}e bara` za opstanak u elitisdrugoplasiranimtimomizPrve lige,aVaradinjeispaoizSuperlige.

Superliga (m) VojvodinaN[–@elezni~ar 3:0 Spartak(S)–\erdap 0:3 M.radnik–Partizan 3:0 Sparak(Q)–Ribnica 3:1 C.zvezda–Radni~ki(K) 3:2 1.C.zvezda 18 17 1 53:19 48 2.\erdap 18 12 6 45:27 37 3.Radni~ki(K) 18 11 7 45:29 37 4.Ribnica 18 9 9 38:33 27 5.Vojvodina 18 8 10 37:39 26 6.M.radnik 18 9 9 32:34 25 7.Partizan 18 8 10 29:36 24 8.Spartak(Q) 18 7 11 30:39 22 9.Spartak(S) 18 8 10 30:40 20 10.@elezni~ar 18 1 17 9:52 4 U ~etvrtfinalu plej–ofa igra}e Crvenazvezda–Spartak(Qig),\erdap – Partizan, Radni~ki (K) – Mladi radnik, Ribnica – Vojvodina NS seme. Utakmice se igraju 10. i 14. marta, a eventualnemajstorice17.marta. Pretposledwi Spartak iz Subotice igra}ebara`zaopstanakuelitisdrugoplasiranim timom iz Prve lige, a @elezni~arjeispaoizSuperlige.

Prva liga (`) Futog–Takovo Po{tar–Lazarevac Radni~ki(B)–Kraguj MDZrewanin–Sme~5 Radni~ki(K)–Vojvodina Crnokosa–Obili} 1.Sme~5 17 15 2 2.Radni~ki(K) 17 14 3 3.Kraguj 17 13 4 4.Crnokosa 17 13 4 5.Futog 17 9 8 6.Takovo 17 9 8 7.Radni~ki(B) 17 6 11 8.Zrewanin 17 7 10 9.Lazarevac 17 6 11 10.Po{tar 17 5 12 11.Vojvodina 17 4 13 12.Obili} 17 1 16

48:13 44:19 42:16 43:19 34:29 34:32 28:40 23:39 26:36 27:42 20:40 5:49

0:3 2:3 0:3 0:3 3:0 3:0 45 41 39 39 27 25 21 18 18 17 13 3

Prva liga (m) Jedinstvo(SP)–Dunavvolej K.Mitrovica–Klek Obili}–N.Pazar Jagodina–Borac Smederevo–Mladenovac Sloven–Topli~anin 1.Jedin.(SP) 17 16 1 2.N.Pazar 17 16 1 3.Borac 17 12 5 4.Smederevo 17 12 5 5.Klek 17 9 8 6.Mladenovac 17 9 8 7.K.Mitrovica17 8 9 8.Dunavv. 17 6 11 9.Sloven 17 5 12 10.Obili} 17 5 12 11.Jagodina 17 4 13 12.Topli~anin 17 0 17

50:7 48:9 42:24 41:27 32:33 32:33 26:35 28:37 25:36 24:41 22:42 5:51

3:0 3:0 0:3 2:3 3:0 3:0 48 47 36 34 26 25 22 20 18 16 13 1

Druga liga – sever (`) Vr{ac–Omladinac Dunav–Ki0230 Sremtempo–NSvolejtim Klek–Vrbas 1.Klek 12 11 1 2.Srem 12 10 2 3.Mladost 11 9 2 4.Ruma 11 7 4 5.NSv.t. 12 6 6 6.Ki0230 12 5 7 7.Vrbas 12 5 7 8.Vr{ac 12 3 9 9.Dunav 12 2 10 10.Omladinac 12 1 11

34:7 33:14 30:9 24:17 23:22 21:23 15:22 12:29 9:32 7:33

3:2 1:3 3:2 3:0 33 29 27 19 19 17 15 10 6 4

Druga liga – sever (m) FOK–Futog Proleter–NoviSad Srem–Vrbas 1.In|ija 11 11 2.NoviSad 12 8 3.Proleter 12 7 4.Vojvodina 11 6 5.Futog 12 7

0 4 5 5 5

33:1 26:17 23:19 23:19 23:25

0:3 0:3 3:2 33 24 20 18 16

6.Bavani{te 7.Srem 8.FOK 9.Vrbas 10.Mladost

11 12 12 12 11

5 5 4 3 2

6 7 8 9 9

19:21 24:29 16:30 18:33 18:29

16 15 12 10 10

Prva vojvo|anska liga – centar (`) Grbi}–^emp07 Futogvest–Vojvodina2 NSvolejtim2–@abaq FOK–VST Varadin2–NoviSad Partizan–NStim 1.VST 14 14 0 2.NoviSad 14 12 2 3.Futogvest 14 10 4 4.Partizan 14 8 6 5.Grbi} 14 8 6 6.Varadin 14 7 7 7.NStim 14 5 9 8.^emp07 14 4 10 9.Vojvodina 13 5 8 10.FOK 14 5 9 11.@abaq 14 4 10 12.NSv.t. 13 1 12

42:9 37:12 35:22 27:21 26:23 27:28 20:31 21:32 21:31 21:33 19:33 15:36

3:1 3:1 2:3 1:3 0:3 3:0 40 35 29 24 24 21 15 15 14 13 12 7

Prva vojvo|anska liga – sever (`) Mladost(BP)–Spartak2 Apatin–Merkur CVS–Hajduk Be~ej–Volejstars 1.NISSpartak12 11 1 2.Merkur 12 10 2 3.CVS 12 8 4 4.Mladost(BP)12 8 4 5.Volejstars 12 7 5 6.Hajduk 12 6 6 7.Be~ej 12 4 8 8.Turija 11 2 9 9.Apatin 12 2 10 10.Partizan 11 1 10

34:7 32:15 29:16 26:16 26:24 23:22 17:27 10:27 9:32 7:32

3:1 1:3 3:2 3:2 32 29 25 23 22 18 13 6 6 3

Prva vojvo|anska liga – Srem (`) Maks–Sloga Srem2–Mladost Mitrovica–Radinci Prvitempo 1.Srem 12 12 0 2.Mladost(NP) 12 9 3 3.Maks 12 9 3 4.Prvitempo 12 5 7 5.Sloga 12 5 7 6.Radinci 12 2 10 7.Mitrovica 12 0 12

3:0 3:0 0:3 slobodan 36:6 34 29:10 28 29:10 27 17:21 15 18:25 15 9:30 7 0:36 0

Prva vojvo|anska liga – Banat (`) Klek2–Zrewanin2 Hercegovina–Radni~ki Koral–Kraji{nik Banat 1.Radni~ki 11 9 2.Kikinda 9 8 3.@iti{te 10 7 4.Klek 11 6 5.Hercegovina 11 6 6.Banat 10 4 7.Zrewanin 11 4 8.Koral 11 2 9.Kraji{nik 10 1

2 1 3 5 5 6 7 9 9

3:1 3:1 3:1 slobodan 29:8 26 24:11 22 24:15 20 22:19 19 21:20 19 19:19 15 18:27 11 9:28 6 8:27 3

PRVA A LIGA

PRVA B LIGA

Vo{a–Stra`ilovo Sirig–Botafogo Kulpin–Vest 1.Stra`ilovo 10 10 0 2.Kulpin 10 8 2 3.[id 9 6 3 4.Vest 10 4 6 5.Dunavvolej 9 4 5 6.Sirig 10 4 6 7.Botafogo 10 3 7 8.Vo{a 10 0 10

Dunav–Bawica2:8,Partizan–Crvenazvezda10:8,Beograd–@AK5:17, Singidunum–Vojvodina3:14,Radni~ki jeslobodan. 1.Radni~ki 13 12 0 1 246:64 36 2.C.zvezda 13 12 0 1 158:72 36 3.Partizan 13 10 0 3 162:65 30 4.Bawica 14 7 1 6 112:11922 5.Vojvodina 13 7 0 6 130:10821 6.@AK 13 5 1 7 110:14816 7.Dunav 13 3 0 10 69:147 9 8.Singidunum 14 2 0 12 80:181 6 9.Beograd 14 1 0 13 62:223 3

Partizan2–SpartakProzivka25:4, Nais – [abac 8:5, Proleter –Zemun Bosal 1:15,TENT–Be~ejac11:13. 1.Be~ejac 2.Nais 3.Zemun 4.TENT 5.[abac 6.Partizan2 7.Spartak 8.Proleter

10 10 10 10 10 10 10 10

9 8 5 5 5 3 3 0

0 1 1 1 1 0 0 0

1 108:74 27 1 109:68 25 4 105:74 16 4 114:88 16 4 79:65 16 7 91:81 9 7 85:113 9 10 50:178 0

novac) i Aleksandra Romanov (Debeqa~a). Devoj~ice 3. i 4. razred: 1. Kata ^iko{ (Horgo{), 2. Reka Bezeg (Be~ej) i 3. Danijela Bosika (Unirea–Uzdin) i Ivana ]u}uz (Be~ej). U~enice 5. i 6. razreda: 1. Sofija Kova~ (Ruski Krstur), 2. Kata ^iko{ (Horgo{) i 3. Reka Bezeg (Be~ej) i Rita Ki{ (Nova Crwa). U~enice 7. i 8. razreda: 1. Nikolet Oros (Temerin), 2. Adela Ardelean (Novi Sad) i 3. Sofija Kova~ (Ruski Krstur) i Vesna Matijevi} (Be~ej). De~aci 1. i 2. razred: 1. Aleksandar ^oki} (Spartak–Subotica), 2. Zvezdan Gruji} (Lav Jevremovac–[abac) i 3. Nikola Bankahidac (Banat–Zrewanin) i Bojan D`inovi} (As–[abac). De~aci 3. i 4. razred: 1. Aleksandar ^oki} (Spartak–Subotica), 2. Du{an Gruji} (Banat–Zrewanin) i 3. Matija \ur|ev (Kikinda) i Dario Hevedi~ (Spartak–Subotica). U~enici 5. i 6. razreda: 1. Marko Petrovi} (\ur|ev grad–Smederevo), 2. Milo{ Marinkovi} (As–[abac), i 3. Bence Bognov (Spartak–Subotica) i Martin Piukovi} (Horgo{). U~enici 7. i 8. razred: 1. Marko Petrovi} (\ur|ev grad–Smederevo), 2. @ivojin Jovanovi} (Vaqevo) i 3. Alen Plani} i Aleksandar Radosavqevi} (obojica iz suboti~kog Spartaka). V. Jankov

REGIONALNO PRVENSTVO SREMA U STONOM TENISU

Pehari[i|anima iVrdni~ankama

Regionalne igre Srema u stonom tenisu odr`ane su u Vrdniku, a okupile su sedam mu{kih i tri `enske ekipe. Ove igre odr`avaju se u svim regionima, a najuspe{niji }e se nadmetati na Prvenstvu Vojvodine u Srbora-

Bilo je veoma interesantnih i neizvesnih me~eva i lepih za gledawe. Sve do finala vodile su se neizvesne borbe u pojedina~noj konkurenciji, gde su Markovi}eva i Danguzov bili ubedqivi.

30:5 25:10 21:13 19:23 14:17 12:20 15:22 4:30

1:3 0:3 3:0 29 23 18 13 12 12 10 0

Prva vojvo|anska liga – sever (m) Kikinda–Mladost(T) Magli}1953–Spartak2 Mladost(BP)–Partizan Merkur–Be~ej 1.Magli} 10 8 2.Merkur 10 9 3.Kikinda 10 6 4.Partizan 10 5 5.Mladost(T) 10 5 6.Spartak 10 4 7.Mladost(BP) 10 2 8.Be~ej 10 1

2 1 4 5 5 6 8 9

28:13 27:12 22:18 20:17 20:23 18:21 12:28 12:27

2:3 3:0 0:3 3:0 25 24 19 16 13 13 6 4

Prva vojvo|anska liga – jug (m) Radni~ki–Banat Srem2–Gorwigrad Sloven2–Prvitempo Hercegovina 1.Radni~ki 8 7 2.Hercegovina 8 6 3.Banat 8 5 4.G.grad 9 4 5.P.tempo 9 3 6.Srem 9 4 7.Sloven 9 1

1 2 3 5 6 5 8

3:0 3:2 3:0 slobodan 22:4 21 22:8 20 18:12 15 17:18 12 10:20 9 13:23 8 7:24 5

KUP FSO KIKINDA – NOVI BE^EJ

@AK – Vojvodina 0:2 (0:1) KIKINDA: Stadion Va{ari{te, gledalaca 200, sudija: @ivkovi} (Kikinda). Strelac: Todorov u 41. i 54. minutu. @uti kartoni: ^eki} (@AK), a Selakovi}, Bo{wak i V. [u{i} (Vojvodina). @AK: Hajrovi} 7, D. Fu~ak 6, Horvat 6, Sabo 6, Jankov 6, [ibul 6, Barbulov 6 (Joni} 6), I. Fu~ak 6, Zari} 6 (Kne`evi} 6), Pepi} 7, ^eki} 6.

Stonoteniski klub Be~ej je vrlo aktivno i ambiciozno zapo~eo ovu godinu. Posle uspe{no odr`anog kadetskog i juniorskog prvenstva Vojvodine, te tradicionalnog turnira za veterane (Kolenica kup), ponovili su to i sa Zimskim otvorenim prvenstvom Be~eja za mla|e kategorije. Ukupno 187 takmi~ara u vi{e uzrasnih kategorija na{lo se u sportskoj dvorani be~ejskog hrama sportova. Najvi{e razloga za radost imaju mladi Suboti~anin Aleksandar ^oki} i ne{to stariji Smederevac Marko Petrovi}. Prvi je ~lan Spartaka i bio je neprikosnoven u uzrastu svojih vr{waka, u~enika prvog i drugog razreda osnovnih {kola, ali i prvom narednom u kom su se takmi~ili u~enici tre}ih i ~etvrtih razreda. Drugi brani boje \ur|ev grada i osvojio je prvo mesto u svojoj kategoriji de~aka petog i {estog razreda, kao i u konkurenciji sedmaka i osmaka. Osvaja~i medaqa, `enska konkurencija – deca iz zabavi{ta: 1. Alesia Turkowe (Nikolinci), 2. Petrisia Sekereq (Skorenovac) i 3. Ma{a Avramov (^urug). Devoj~ice 1. i 2. razred: 1. Tamara Turkowe (Nikolinci), 2. Anita Dobo (Skorenovac) i 3. Glorija \er| (Skore-

Prva vojvo|anska liga – centar (m)

Todorovzadrugokolo

VATERPOLO

^oki}uiPetrovi}u podvazlata

VOJVODINA: Vukobrat 7, Tanackov 7, Selakovi} 7 (B. ^olak), Bo{wak 7, M. Gavri} 7, Popov 7, Zavi{in 7, V. [u{i} 7, G. Gavri} 7 (Armacki), Ili} 8 (Gruji}), Todorov 8. Ba{aidci su pobedom protiv doma}eg @AK–a obezbedili plasman u drugo kolo Kupa FSO Kikinda–Novi Be~ej. Zasluga za to pripada mladom strelcu Milanu Todorovu. M. S.

Pobedni~kisastavVrdni~anki

nu. Organizator igara je Savez za rekreativni sport Vojvodine. U sali Osnovne {kole u Vrdniku takmi~ili su se stonoteniseri iz Sremske Mitrovice, [ida, Rume, Stare Pazove i doma}ini. U ekipnoj konkurenciji najuspe{niji su bili doma}ini u `enskoj konkurenciji, dok su pobedni~ki pehar u mu{koj konkurenciji poneli [i|ani. Zanimqivo je ista}i da je za doma}u `ensku ekipu igrala i Tamara Radoni}, koja je ve} u poodmakloj trudno}i, i doprinela osvajawu prvog mesta. U pojedina~noj konkurenciji prva dva mesta pripala su Vrdni~ankama, dok je titula u mu{koj konkurenciji oti{la u [id. Najuspe{nija takmi~arka bila je Mira Markovi}, a takmi~ar Dragan Danguzov.

Plasman – ekipno – `ene: 1. O[ „Milica Stojadinovi} Srpkiwa, (Vrdnik), 2. Sremska Mitrovica, 3. Stara Pazova. Mu{karci: 1. Vu~a vozova ([id), 2. Skup{tina op{tine Stara Pazova, 3. Ribarnica „Vu~ko“ (Ruma). Pojedina~no – `ene: 1. Mira Markovi}, 2. Nata{a Filipovi} (obe iz Vrdnika), 3. Dragana Ga{ovi} (Sremska Mitrovica). Mu{karci: 1. Dragan Danguzov (Vu{a vozova, [id), 2. Janko Havran (Stara Pazova), 3. Sima Jockov (Vojska Srbije, Ruma). Doma}in je odli~no organizovao takmi~ewe u kojem su najve}i deo posla obavili Lazar Pilipovi} Beli i Rade Vukovi}, a takmi~ewu je prisustvovao i sekretar Saveza sport za sve Vojvodine Slavko Perkovi}. S. J.


SPORT

dnevnik

utorak5.mart2013.

17

ZAVR[NI TURNIR PRVENSTVA VOJVODINA ZA KADETKIWE

Finale za~iwenotu~om

Finale kadetskog prvenstva Vojvodine za odbojka{ice, na`alost, ne}e biti zapam}eno po pobedi mladih Rumqanki nad Staropazov~ankama (3:1, 20:25, 25:22, 25:22, 26:24), ve} po tu~i roditeqa i navija~a nakon utakmice u futo{koj hali.Ru`ne scene se mo`da i ne bi do-

~ice budu u prvom planu, svetla reflektora su bila na mladom sudijskom paru Stanti}-Ivi}, koji se u najmawu ruku nije najboqe sna{ao u finalnom me~u. Posle gre{aka u drugom setu, atmosfera se zagrejala na tribinama, posebno kod navija~a Jedinstva iz Stare Pazove, a nedugo zatim se prenela i na te-

Odbojka{iceRumetrijumfovalenakadetskomprvenstvuVojvodine

godile da se organizator turnira postarao da u hali bude obezbe|ewe. Tokom me~a, umesto da igra-

ren. Sudije nisu mogle da izdr`e pritisak, i{le su iz gre{ke u gre{ku, {to se moglo i o~ekivati s obzirom na wihovu mla-

TAKMI^EWE JUNIORA

Favoritinazavr{nomturniru Odigrani su polufinalni turniri odbojka{a juniora, sa kojih su se pobednici plasirali za finalno nadmetawe za prvaka dr`ave. Plasman na finalni turnir izborili su favoriti: Ribnica, Partizan Termoelektro, Crvena zvezda i Vojvodina NS seme. Finalni turnir odigra}e se od 17. do 19. maja.

dost i neiskustvo ( sude na Prvoj vojvo|anskoj ligi - ~etvrti rang takmi~ewa!).Utisak je da sudije gre{ke nisu pravile namerno, nego ba{ zbog neiskustva i pritiska. Mnogi u sali smatraju da su pogre{ili qudi iz OSV-a zato {to su za bitan me~ delegirali neiskusne sudije, a nisu se ugledali na sli~na takmi~ewa u Beogradu, gde finala sude prvoliga{ke ili minimum drugoliga{ke sudije. Po zavr{etku susreta, navija~ Jedinstva je si{ao na teren (nije bilo ozbezbe|ewa da ga u tome spre~i) i pri{ao sudijama revoltiran wihovim su|ewem. Roditeq jednog sudija zatim je usko~io na teren i fizi~ki napao navija~a Jedinstva. Tada su jo{ dva navija~a iz Stare Pazove u{la na teren i po~eo je fizi~ki obra~un, a zvani~na lica su reagovala i smirila strasti kada je skoro sve bilo zavr{eno. O nemilim scenama u futo{koj hali sigurno }e biti re~i narednih dana, jer umesto praznika odbojke fizi~ki obra~un je bio u prvom planu. Suboti~ki Spartak je u me~u za tre}e mesto savladao Grbi} 3:1 (25:22, 26:16, 23:25, 29:27), a medaqe i priznawa najboqima dodelio je trener Vladimir Medenica. M. R.

SPORTSKO DRU[TVO CRVENA ZVEZDA PROSLAVILO 68. RO\ENDAN

Zvezdapo~ela dadi`eglavu

Predsednik Upravnog odbora Sportskog dru{tva Crvena zvezda Aleksandar Bori~i} na proslavi 68. ro|endana crveno-belih rekao je da zvezda{i mogu da budu mnogo radosniji nego prethodnog. - Od pro{log 4. marta do ovog situacija se nije mnogo promenila i daqe je te{ka u svim klubovima, ali mislim da svi zvezda{i danas mogu da budu radosniji, jer je Zvezda generalno po~ela da di`e glavu. Nastavqamo da posti`emo sjajne rezultate sa mla|im selekcijama, ali i mnogi na{i klubovi po~eli su da posti`u rezlutate i u seniorskoj konkurenciji- rekao je Bori~i}. On je naglasio da je u dana{we vreme veoma te{ko proizvesti nove talente, ali i jo{ te`e zadr`ati ih u klubu. - Nije kao nekada kada smo stvarali slavne asove, koji su ostajali u klubu i tako postajali simbol Crvene zvezde. Nadamo se da je ova godina po~etak povratka mnogih klubova na staze uspeha, pa i onih kojima je sada najte`e. Tako|e, voleo bih da u budu}nosti klubovi iz Zvezdine porodice budu jo{ bli`i i tako {to vi{e pomognemo jedni drugima. Imamo ~ime da se podi~imo, na{i sportisti predstavqali su Srbiju na svim kontinentima i samo da na-

stavimo tako i uz mnogo zdravqa idemo u budu}nost - istakao je Bori~i}. Crvena zvezda je na proslavi 68. ro|endana proglasila reprezentativku Srbije u streqa{tvu Zoranu Arunovi}, kik-boksera Dragana Jovanovi}a i mu{ki odbojka{i klub za najboqe u 2012. godini.Arunovi}evoj je ovo tre}i put zaredom da osvaja priznawe za najboqu sportistkiwu crveno-belih.Za najboqeg trenera izabran je {ef stru~nog {taba `enskog odbojka{kog kluba Ratko Pavli~evi}.Specijalna priznawa dodeqena su treneru vaterpolista Dejanu Savi}u i treneru tenisera Marku Savi}u, nagradu za `ivotno delo dobili su Olga Aci} iz atletskog kluba i Zoran Vidakovi}, koji je 50 godina neprekidno uz vesla~ki i pliva~ki klub crveno-belih.Najboqi u konkurenciji juniora su Mina Popovi} (odbojka), Igor Kova~i} (kuglawe) i ma~evala~ki klub.U kadetskoj konkurenciji laureati su Aleksandra Crvendaki} (ko{arka), Strahiwa Bun~i} (xudo) i fudbalski klub, a kod pionira Jovana Vukovi} (tenis), Velibor Peri} (karate) i ko{arka{ki klub. Crvena zvezda najboqe sportiste progla{ava od 1965. godine, kada su u prvom izboru najboqi bili Vladimir Cvetkovi} i Vera Jeftimijades.

Detaqizderbime~auNovomSadu

@ENSKI PRVOLIGA[KI DERBI BEZ POBEDNIKA

Kikin|ankama sla|ideokola~a Derbi prvoliga{kog severa izme|u rukometa{ica Vojvodine i Kikinde zavr{en je bez pobednika (32:32, 16:13). Kako su megdan delile dve prvoplasirane ekipe, sve je bilo spremno za pravu rukometnu poslasticu. Me|utim, va`nost susreta i veliki ulog u~inili su da igra~ice oba sastava pru`e mawe od o~ekivanog, pa je vi|eno mawe od `eqenog i o~ekivanog. Iako su imale mawi fond igra~ica (zbog povrede izostala i prva kreatorka igre Komlenova), Kikin|anke su uspele da iznesu teret va`nosti susreta, kada je bilo najpotrebnije bile su, za razliku od doma}ina, sigurne i mnogo prisebnije. Lo{ija igra u odbrani, {to je uslovilo da i golmani Vojvodine bidu mawe primetni, kao i samo dve igra~ice koje su se digle iznad proseka, Marta Beqi} i Jelena Pudar, bili su kamen spoticawa da Novosa|anke u ovom me~u urade ne{to vi{e. Ni Kikin|ankama nije i{lo sve po `eqi, ve}im delom susre-

NOVISAD: Velika dvorana SPC Vojvodina, gledalaca 400, sudije: Risti} (Novi Sad) i Popov (Kikinda). Sedmerci: Vojvodina 4 (3), Kikinda 4 (4), iskqu~ewa: Vojvodina 2, Kikinda - minuta. VOJVODINA: Gute{a (10 odbrana), Pudar 8, Ahac, Pavlov 5 (1), Bojani}, Caki}, Ivanovi}, Paji} (1 odbrana), Andrija{evi} 3, Stankovi}, Berak 3, Ze~evi} 4, Beqi} 9 (2), Marjanac, Dmitrovi}, Tamburi}. KIKINDA: Aleksi} (10 odbrana), Sole{a, @ivkov 2, Mitrovi} 7 (1), Mihajlovi}, M. Agbaba 11 (3), Golu{in 3, Veqkovi} 1, J. Agbaba 1, Vu~eti} (4 odbrane, 1 sedmerac), Ardala 3, Risti} 4, Vukajlovi}, Komleni}. najboqe videlo u samom fini{u susreta kada su pedesetak sekundi pre kraja imale zaostatak od dva gola. Kapiten Marija Agbaba preuzela je odgovornost na sebe i sa dva pogotka (iz sedmerca i sa 10 metara) uspela svom timu da obezbedi izuzetno va`an bod. Uz Mariju Agbabu, ve-

Danas i sutra igraju se utakmice osmine finala rukometnog Kupa za mu{karce i dve zaostale utakmice za dame. Kod mu{karaca sasta}e se, danas - CRVENKA: Crvenka Jafa - Radni~ki (18), sutra PADINSKA SKELA: PKB - Crvena zvezda (18.30), ARAN\ELOCVAC: [amot 65 - Kolubara (19), ZAJE^AR: Zaje~ar - Jugovi} Unimet (18), KRU[EVAC: Napredak - Rudar (19), ZEMUN: Novi Beograd - Partizan (20.30), NI[:@elezni~ar 1949 - Metaloplastika (18), SUBOTICA: Spartak Vojput - Vojvodina (13. marta, 17.30). U preostalim utakmicama `enskog Kupa Srbije igra}e, danas [ABAC: Medicinar - Maks sport (18.30), sutra - NOVI SAD: Vojvodina - Radni~ki (KG) (20). J. G.

Takmi~eweodr`anounovosadskojhaliSlanabara

liki doprinos igri Kikin|anki dale su golmanka Aleksi}eva, Mitrovi}eva, Risti}eva i Ardala. Ovim bodom Kikin|anke su najverovatnije obezbedile prvu

Vojvodina窶適ikinda32:32(16:13)

Kragujev~ani uCrvenki

Zamedaqe iselektora venstvo, uz u~e{}e oko 1.500 takmi~ara. Takmi~ewe u Novom Sadu otvorio je ~lan Gradskog ve}a zadu`en za sport i omladinu Predrag Svilar. Rezultati, seniora - borbe, apsolutna kategorija: 1. Milorad Miji} (Enpi, Subotica), 2. Milan Poledica (Enpi, Subotica), 3. Nikola Salati} i Marko Vu~kovi} (obojica Soko, Novi Sad), do 77 kg:1. Milorad Miji}, 2. Nemawa Milovanovi} (Zvonko Osmajli}, Beograd), 3. Stefan Fili} (Dunav, Grocka) i Danko [imon (Feniks, Kikinda), do 85: 1. Milan Poledica, 2. Marko Vu~kovi}, 3. Branislav Kati} ([abac), preko 85: 1. Nemawa Osmajli} (Zvonko Osmajli}, Beograd), 2. Nikola Salati}. Kate, pojedina~no: 1. Sr|an Sudarski (Jedinstvo, Novi Be~ej), seniorke: 1. Ana Mrdi} ([abac)... J. G.

ta jurile su prednost doma}ina i od tri gola, ali su svaku gre{ku Vojvodine znala~ki ka`wavale. Izabranice Dragana Markova pokazale su istrajnosi, disciplinu i upornost. To se

KUP SRBIJE

OTVORENO PRVENSTVO NOVOG SADA U [OTOKANU

U Novom Sadu je, u organizaciji [otokan karate saveza Srbije i uz tehni~ku podr{ku KK Soko, odr`ano je Otvoreno prvenstvo, na kome je u~estvovalo oko 520 takmi~ara iz 42 kluba u disciplinama kate i borbe, za sve uzrasne kategorije, od pionira do seniora. Ovo je bila prava prilika da selektor Aco ]irovi} proveri formu {otokan reprezentativaca pred Evropsko prvenstvo u ma|arskom gradu Egeru (5-7. april), gde Srbija brani drugo mesto. S obzirom na vice{ampionsku titulu sa Svetskog prvenstva u Milanu (oktobar 2012.), sada su ambicije na{ih reprezentativaca mnogo ve}e. Sportski direktor [KSS Du{an Salati} najavio je da je 2013. godina karate sporta, {to se grada Novog Sada ti~e, jer }e se u wemu, od 11. do 13. oktobra, odr`ati Svetsko {otokan pr-

Foto:B.Lu~i}

poziciju na severu i plasman u plej-of za popunu elitnog dru{tva. Za drugo mesto u doigravawu bori}e se Vojvodina i Spartak iz Debeqa~e. Ukoliko to pravo obezbedi Vojvodina, Kikin|anke }e u mini ligu preneti tri, a Novosa|anke jedan bod. J. Gali}

Nezadr`iva ^eti}eva Radni~ki - Proleter 29:31 (15:15) BAJMOK: Sportska hala, gledalaca 200, sudije: Molnar (Novi Be~ej), Savi} (Ka}). Sedmerci: Radni~ki 5 (5), Proleter 7 (6), iskqu~ewa: Radni~ki 10, Proleter 10 minuta. RADNI^KI: M. Aleksi}, \avi} 3, Tumbas 8, Petri}, Makulovi}, Komenda, Radulovi}, Rotluk 5, Boki} 2, Saka~ 1, Tot, Toma{kovi}, @igmond 10 (5), Matija{eiv}. PROLETER: Dabi}, ^au{evi} 1, Gagi} 4, M. I{panovi} 1, ^eti} 16 (6), T. Savkovi} 5, Pocik, M. I{panovi} 2, Brankovan, Jovica 1, M. Savkovi} 1, Rajkovi}, Vukovi}, Novakovi}. Bajmo~anke su se nadale pobedi u susretu sa Proleterom, me|utim spretnije i kvalitetnije Zrewaninke nisu dozvolile iznena|ewe. U prvom poluvremenu doma}e rukometa{ice su bile ravnopravan rival, {to i rezultat pre odlaska na odmor potvr|uje. U nastvaku susreta go{}e su stekle rezultatsku prednost koja je u 57. minutu iznosila pet golova, s tim {to je Radni~ki zbog iskqu~ewa imao dve igra~ice mawe. U samom fini{u bajmo~anke su postigle tri gola, me|utim, nije bilo vremena za preokret pa su Zrewaninke trijumfovali . 29:27. Dijana ^eti} je bila prosto nezadr`iva, postigla je ~ak 16 golova i najzaslu`nija je za trijumf Proletera, dok su puca~ki raspolo`ene kod Radni~kog bile @igmund i Tumbas. S. St.


18

kultura

utorak5.mart2013.

dnevnik

ЖЕНСКИ ТРИО „МОЈЕ 3” ПОБЕДНИК „БЕОСОНГА”

Песма „Љубав је свуда” наш представник на Евровизији Победничка песма Беосонга 2013“Љубавјесвуда”,композитораСашеМилошевићаитекстописцаМаринеТуцаковић,којујеизвеоженскитрио“Моје3”умајуће представљати Србију на Евровизији.На европском спектаклу песмеуМалмеу МирнаРадуловићи СараЈовановићизБеоградаиНевена Божовић из Суботице после тријумфана„Беосонгу”немајунималолакпосаообзиромдајепре паргодинаподскандинавскимнебом, али у Хелсинкију Србију на трон довела Марија Шерифовић. Одавно је домаћа музичка, али и најшира јавност у знаку дебата има ли песма коју шаљемо изгледа,посебнојерјеонаисасвојеврсним амбасадорским задатком представљањем државе пред стомилионскимтваудиторијумом. Такојеисовомнумеромзамногеу већ виђеном „бритиш маниру”, доксутенденцијеокружењазаову ЕвровизијукадајеупитањуГрчка, Македонија или Хрватска традиционални национални звук, оно штојеималазамногенаубедљивијакомпозицијазаЕвропу,„Спас”у извођењуДушанаСвилара. Готово цеo фебруар, а посебно дводневнофиналефестивала,који се одиграо током викенда у Кошутњаку, протекао је у знаку шу-

шкањадајепобеданамештена,да ТВ “Пинк”губибиткуса“Првом”. Говорилоседаједопоследњегдана вођен невидљиви рат између такмичења“ЗвездеГранда”и“Први глас Србије” на сцени престављених именима Свилар и „Моје 3”. Након проглашења победничке песмеокоМирне,НевенеиСаре, окупилисусеновинариифоторепортери, а на питање како коментаришу причедајерезултатнамештен, одговориле су да мисле да није, да сматрају да је музика та којајепресудила,алидајепубликабилазадовољнањиховимнаступомипевањем. Ипак,највишенавијачаимаоје млађани Свилар из Суботице, судећи по реакцијама на стотине присутнихупросторијамаКошутњакфилма,међукојимајебилои доста организатора сличног фестивалаиевровизијскихфановаиз околних земаља, који су коментарисали “Једино Душан Свилар и Маја Оџаклијевска могу добро да прођу у Европи…” Оџаклијевска сечакнијепласиралаутоппет,а нијенињенаимењакињаМајаНиколић… У финалу су се са три атрактивне девојке састава “Моје 3”иСвиларом,надметалеиСашка Јанковићсапесмом“Дугаутвојим

очима”, група Скајс са нумером “Магија”иМаријаМихајловићса композицијом“Хало”.ИСМСгласање публике одлучило је представника Србије за 58. Песму Евровизије од 14. до 18. маја у Малмеу, а до тада оставило простор за музичкосценска и општа гунђана, као традиционални сустоп овог, али и других сценских дешавањаунас.Убифеубекстејџа срели смо екипу телевизије Нови Сад коју је предводио аутор и во-

дитељ„Таблоида”АлександарФилиповић,својевременочланжиријаБеовизије,накојусе„наслонио” овајфестивал.Њемусејоштоком првевечери,издвојилепобедничка идругопласиранапесма,асматра да је резултат одлучила такозвана “гласачкамашина”. -Уновинарскомсмислусматрам дајетребалодабудевишеизвођача,иданебиштетилодатубудеи Неда Украден... Догодило се оно чегасамсеиплашио,атоједасмо

ушлиуједантонкојиза фестивал није добар, а то је, чини ми се, да је свеуниформно,помало безузбуђењакојасупотребна нама новинарима,аименикаочовеку који воли фестивал и кладионице. Ни искуснијипевачинисудали то узбуђење, протекло јебезоногузбуђењакојејебилоприсутнокада је на првој Беовизији победио Тоше Проески са песмом „Чија си“. Цео овајБеосонгобележиоје равантон,алиод петнаестнумера,претежно балада, издвојиле сусе„Љубавјесвуда“и „Спас“. Верујем да је резултат одлучила такозвана гласачкамашинаидајењојбиоподређенквалитетизвођачаса„Прве“ и „Пинка“, али не знам колико је онаобјективнадакажекојаћепесмаостатиуисторији,рекаојеФилиповићиистакаодасматрадаби билобољедасужирисачињавале познатезвезде,јерто,какојеказао, за овај фестивал примереније од смсгласања. Представници медија, обе вечерипратилисупреносизбифеа

изаСтудија9,гдесуучесниципре ипосленаступапозиралиидавали изјаве. Читава атмосфера токомполуфиналневечериподсећалајенаонуушколскомдворишту или ходнику, јер су такмичари углавномбиливеомамладиибез икаквог, или са мало искуства у јавномпослу.Гуркање,смех,шала,штрецањенакамереифоторепортере,аузтосувећинупратиле групе играча, који су са, или без реквизита,позираликаоакробате у циркусу. Нове трендове пресецало је присуство композитора Војкана Борисављевића у предфиналу, а и држање искусних етрадних уметника Оџаклијевске и Николићеве, одевених у раскошне хаљине које су се вукле по поду,каоримејкодјеквећзаборављенихвременанадметањакоће наЕвровизију. Највећа звезда финалне вечери билајеМаријаШерифовић,која се појавила као гошћа и отпевала “Молитву”сакојомје2007.године победилауФинској.Свејеизненадилакадајенакрајупесме,откопчала јакну, и показала мајицу са натписом “Музика против корупције”, љубазно одбијајући да да било какве изјаве, говорећи да је натписомнамајицисвеказала. Владимир Ђуричић

У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ ДАНАС И СУТРА АТРАКТИВАН ЏЕЗ КОНЦЕРТ

НАЈАВЉЕН ВЕЛИКИ КОНЦЕРТ ПОЗНАТОГ КАНТАУТОРА

Наступа Бојан З секстет

Балашевић у мају на Калемегдану

ВечерасуЦентру„Сава“,асутра у Синагоги у Новом Саду (20.30сати), џезпубликаимаразлогазазадовољство,јернаступа секстет Бојана Зулфикарпашића, вишеструконаграђиваногисветскиреномираногпијанисте.

ПознатијикаоБојанЗ,овајџез пијаниста важи за једно од најзначајанијих музичких имена францускесцене.Наиме,БојанЗ јерођенуБеограду,алиод1988.

године живи у Паризу. Почевши дасвираклавирсасамопетгодина,већса20БојанЗједобионаградузанајбољегмладогџезмузичарабившеЈугославије.После завршене средње музичке школе добија стипендију и одлази на

школовање у Мичиген (САД), а потом се враћа у Србију на служење војног рока и свира у војноморкестру.Тадајеоткриобогату традицију музике Балкана,

што иданаскористикаомотивеу властитим композицијама и импровизацијама. ПреломнимоменатуБојановој каријери десио се 1990. године, када је замењивао пијанисту Квартета Марка Бурнофосеа. Те године је добио наградузанајбољегсолисту на такмичењу „Concours de la Défense“. Убрзо затим, Зулфикарпашић започиње сарадњу с кућом „Label Bleu“ и 1993. издаје деби албум „BojanZQuartet“,којијеснимануЊујорку.Албум„Yopla!“му излази1995. Неколико година касније, 1999, остварио је изузетно успешан мултиетнички пројекат„Корени“,на којем је окупио осам музичара из различитих земаља, а међу њима алжирског перкусионисту Карима Заида, чувеног македонскоггитаристуВлаткаСтефановског,каоидвојицуБојанових пријатељаизБеограда–басисту Предрага Ревишина и Војина Драшкоција.

Једноодњеговихнајуспешнијих издања је албум „Solobsession“из2001.којиједобиобројне међународне награде и признања. Као солиста, али и с различитимбендовима,БојанЗјесвирао нанајвећимсветскимџезфестивалима,каоштосу:„Монтреал“, „NorthSeaJazz“,„ParisJazzFestival“, „Copenhagen Jazz Festival“, „Jazz in Marciac“, „La Roque d’Anthéron“...Свираојеиунајвећимсветскимдворанамакаошто су„PalaudelaMusica“уБарселониилибечки„Konzerthaus“. Францускавладаје2002.године доделила Бојану Зулфикарпашићу титулу „витеза реда уметностиикњижевности“,аистегодине је добио награду „Ђанго Рајнхарт“ замузичарагодине,којумуједоделила Францускаџез академија. Настављајући добро утабаном стазомуспеха,година2012.била је посебно успешна за популарног Бојана З, будући да је за албум „Soul Shelter“ добио најпрестижнијуфранцускуџезнаграду „Victoires du jazz“, као и звање најбољегџезмузичара. КонцертеуСрбијиорганизовали су Центар „Сава“, агенција „Бујрум“, Француски институт у СрбијииМузичкаомладинаНовогСада. И. Б.

НА ТАКМИЧЕЊУ МЛАДИХ КЛАРИНЕТИСТА У ФРАНЦУСКОЈ

Прва награда Славену Балаћу ДеветогодишњиСлавенБалаћизНовогСада освојиоје прву наградунаМеђународномтакмичењумладихкларинетиста„Concoursdinterpretation musicale consacre a la clarinette“ у ФранцускојуВелизy-Villacoblay(околинаПариза)унајмлађојпреткатегорији. СлавенБалаћ већдвегодинесвиракларинетипостижезапаженерезултате.ВредновежбасвакогданаучемумупомажутатаСлободан, професоркларинетаимамаМирјана, корепетиторипрофесор солфеђа. Славен још није уписан у музичку школу, већ га родитељи упознају са лепотом музичкеуметности. Иначе,похађаОсновнушколу„ЖаркоЗрењанин“ уНовомСадуиодличанјеученик. Кларинетјепочеодасвирауседмојгодинииззабаве изадовољстваапослетежегпреломаруке,свирањејепосталоједнаодзначајнијихтерапијау оживљавању одумрлих нерава три прста леве

руке.Музикомиупорномвежбомизлечиојерукуијошвишезаволеомузику.Одтада је остварио преко20успешнихнаступакакоунашојземљи, такоиуЦрнојГорииуБиХ. Учествоваоје интернационалном такмичењу кларинетиста„ДаворинЈенко“, које јејучеодржано уБеограду,априпремасеиза Међународнотакмичењедрвенихдувачасрединомаприла уПожаревцу.Задвегодине,коликосвиракларинет,Славенјеосвојио другунаградуупреткатегоријинаФемусу прошлегодинеуСуботици,првунаградууБамбикатегоријинаIXМеђународномтакмичењудувачкихинструмената у априлу 2012.у Пожаревцу, трећу награду у преткатегорији на Међународном такмичењу „АнтонЕберст“уновембру„Цонцоурсдинтерпретатионмусицалецонсацреалацларинетте“ 2012.уНовомСаду.Насвимовимтакмичењимабиојенајмлађииучесникитакмичар.

Популарни војвођански кантаутор Ђорђе Балашевић одржаће свој први велики концерт на отвореном у Београду,на Калмегдану 24.маја,најавио је организатор концерта Авалон продукција. Балашевић је за четири деценије изузетно успешне каријере само у Сава центру одржао 150 концерата, концерт на Калемегдану биће његов највећи и први велики концерт под отвореним небом у Београду. Више-

понедељка,4.марта, широм Србије и региона на благајнама Евентима. Цене улазница су 1990и 2590динара за партер,3200динара за 2000улазница у Фан питу испред бине док ће цене улазница за трибине и ВИП зону биће накнадно саопштене. Балашевићеву биографију најбоље описују његове безвременске песме са до сада објављених 14студијских,два концертна и више компилацијских албума. Поред учешћа у до-

деценијску традицију распродатих концерата у Сава центру,после дужег времена,популарни „Панонски морнар„замениће у Београду са историјском локацијом отвореног платоа испод бедема Београдске тврђаве,у непосредној близини Дунава. На до сада највећем концерту у Београду који најављује симболичним слоганом „Осмех се вратио у Београд“,Балашевић ће наступити са својим бендом „Панонском морнарицом„. Концерт је назван по песми „Осмех се вратио у град„коју је објавио прошле године. Карте за концерт у великом калемегданском парку између тврђаве и Дунава биће пуштене у продају од

маћим серијама „Специјална редакција“, „Војници“, „Поп Ћира и поп Спира“и „Панонски морнар“,публици је представио и четири своје књиге „Три послератна друга“,„И живот иде даље (све даље одавде)...“, „Додир свиле“и „Један од оних живота“. Филм „Као рани мраз“,који је режирао према претходно опеваној причи о Васи Ладачком,са Радетом Шербеџијом,Даниелом Ковачевићем и његовом ћерком Јованом,премијерно је приказан 2010, да би га у наредних годину дана погледале десетине хиљада људи широм Србије и целе бивше Југославије на специјалним и увек распродатим пројекцијама. (Танјуг)

НАГРАДЕ МАГАЗИНА НМЕ

Стонсима два трофеја Више од пола века од првог појављивања на страницама магазина НМЕ, легендарни Ролингстонси освојили су две награде које додељује овај угледни музички часопис. Ветерани рока су на свечаности у Лондону проглашени за најбољи бенд уживо,а њихов документарац „Crossfire Hurricane„ добио је награду за најбољи музички филм.Рок трио Biffy Clyroпроглашен је за најбољи британски бенд,а група TheKillersза најбољи интернационални састав. Једина која је, поред Стонса, успела да уграби два трофеја је Флоренс Велч из групе FlorenceandtheMachine,којој су припале награде за најбољи соло извођач и најбољу плесну химну. Награду за најбољи албум припала је групи Мачабеес (Given To The Wild),док је група OneDirectionпроглашена нагорим бендом,а певач Хари Стајлс негативцем године.


kultura

dnevnik ДОДЕЉЕНПЕЧАТВАРОШИСРЕМСКОКАРЛОВАЧКЕ

utorak5.mart2013.

19

НАИЗЛОЖБИ„АРТЕКСПО” УРУЧЕНАНАГРАДАЗАЛИКОВНУУМЕТНОСТ

„СаваШумановић” ДобитнициТањаКрагујевић ОлгиЈеврићиЈерку Денегрију иГоранЛабудовић Награда Бранковог кола „Печат вароши сремскокарловачке„ за најбољу песничку књигу на српском језику објављену у 2012. години, припала је равноправно Тањи Крагујевић за „Хлеб од ружа„ (Књижевна општина Вршац) и Горану Лабудовићу Шарлу за „Тајнопис„ (Народна библиотека „Данило Киш„, Врбас), саопштио је јуче жири.

ТањаКрагујевић

Скрећући пажњу на значајна и талентована песничка имена различитих генерација, која зраче оригиналношћу и непресушном вером у језик поезије, Бранково коло и ове године указује на две нове књиге које се истичу поменутим атрибутима и високом уметничком вредношћу. Тања Крагујевић (1946, Сента) припада тзв. градским песникињама које, поред мегалополиса, црпе теме и из сеоског миљеа. Песникиња ‘’високог вербализма’’, Тања Крагујевић, ‘’сребрним концем песничког мишљења’’, нуди видовите слике поезије, сневајући дневно и живећи сновиђајно. Заснована на индивидуализму као главном

принципу стварања поезије, она Алексић и Крстивоје Илић је свој радни сто засновала на (председник). У ужем избору креативним утицајима Момчила биле су књиге Мирослава МакНастасијевића и Васка Попе, по- симовића, Марије Шимоковић, најпре по економичној употреби Милана Ђорђевића, Јелене Ра‘’мањка језичког материјала’’, довановић, Бранимира Кршића, проналазећи тако сопствени на- Ђорђа Николића, Ивана Лаловичин певања. Дотераних, преци- ћа, Драгана Хамовића и Ранка зно упакованих слика, њене пе- Павловића. сме личе на брзо смењивање Награда ‘’Печат вароши светлуцавих призора у кликери- сремскокарловачке‘’, која се дома што су се неким чудом зате- дељује већ четири и по деценикли у руци што пише. је, свечано ће бити уручена лауКњига поезије ‘’Хлеб од реатима у оквиру ‘’Дана Бранка ружа’’ егземпларни је при- Радичевића‘’, који ће у Среммер предочене поетике, ским Карловцима, Новом Саду непорецив и доследан- ре- и Београду трајати од 15. до 28. чено је у образложењу жи- марта. рија. Досадашњи добитници угледНајновијом књигом не награде су Миодраг Павло‘’Тајнопис’’, Горан Лабу- вић, Дара Секулић, Матија Бећдовић Шарло (1970, Вр- ковић, Крстивоје Илић, Ранко бас) хвата снажан прикљу- Рисојевић, Вујица Решин Туцић, чак са својом већ формираном песничком генерацијом. И у ранијим књигама, примећен као талентован лирик раскошних слика и осећајних удара, овај песник је сав у радосном напору да досегне вештину певања у слободном и, у новије време – везаном стиху. Сећање, свакодневица, историја, природа, жена, опсесивне су теме у непрестаном дијалогу са песниковим другим Ја. Мајстор за тактилни детаљ, овај песник настоји да емотивно озвучи слике ГоранЛабудовићШарло индивидуалног у универзалном, и прикачи им ‘’лептира- Ранко Јововић, Стеван Тонтић, сте брошеве’’ бола и радости. Манојле Гавриловић, Рајко ПеЛабудовићеве песме примају се тров Ного, Драгомир Брајковић, већ при првом читању изазива- Милан Ненадић, Новица Тадић, јући лепршав ‘’нервни дожи- Слободан Костић, Драгиња Уровљај’’ и показујући да је поезија шевић, Слободан Тишма, Ненад одувек есенција чисте емоције у Грујичић, Ђорђо Сладоје, Мијезику - истиче жири. лош Комадина, Небојша ДевеОдлуку о награди једногласно так, Анђелко Анушић, Војислав је донео жири Бранковог кола у Карановић, Јелена Алексић и саставу: Ненад Грујичић, Јелена други. К.Р.

ОДРЖАНАРЕДОВНАСКУПШТИНАДРУШТВА КЊИЖЕВНИКАВОЈВОДИНЕ

Тешкаиуспешнагодина У прошлој години Друштво књижевника организова ло је око 75 програма и јавних активно сти, издало шест све сака часописа «Златна греда», три књиге (зборнике о Јакшићу и Змају и Антологију пољске поезије), чуло се протеклог викенда на редовној годишњој скупштини Друштва, која је одржана у Новом Саду. ДКВ је деловало у у врло тешким финансијским условима, без оптималне техничке опремљено сти, без стално запо слених, без одговарајућих средстава за најважније активно сти. Упркос ограничењима, са становиштва програмских циљева и садржаја, година је била успешна. ДКВ је већ годину дана, први пут у својој историји репрезентативно удружење. Међутим, очекивано субвенционирање текућих трошкова, на основу репрезентативно сти, од стране Министарства културе Србије је изостало. Поменуте трошкове је плаћао само Покрајински секретаријет за културу, што је било недовољно, речено је на скупштини. У ДКВ су примљени: Часлав Ђорђевић, Анђелко Анушић, Калман Јодал, Стеван Брадић, Вирџинија Поповић из Новог Сада и Слободан Мандић из Сутјеске- по позиву. На основу конкурса су примљени: Љиљана Грошин и Марија Танацков из Кикинде, Милена Летић Јовеш, Снежана Илић и Марко Иванчевић из Новог Сада, Снежана Писарић Милић, Мара Кнежевић, Душан Савић и Ружица Кљајић из Сомбора, Катица Татић из Марадика, Олег Томић из Суботице, Снежана Радојевић из Куле и Марко Иванчевић из Новог Сада. На скупштинису уручене годишње награде ДКВ. У одсуству Бошка Томашевића, добитника награде за књигу године „Мишљење у писање” (огледи, „Мали Немо”,

Панчево) прочитано је његово писмо где је Томашевић, између осталог рекао: - Ово је мени прво признање кога добијам у 66. години живота након што сам објавио око шездесет наслова било белетристичких, било књижевнонаучних и теоријских књига. Касно је за било коју награду да бих потом могао да кажем да ће ми ова или она награда бити подстицајем или да јесте подстицај. Није! Нисам писао за награде, писао сам за писање. За превод године награђен је Богдан Косановић, који је са руског превео књигу Владимира Јаковљевича Пропа „Руски аграрни празници-покушај историјско-етнографског истраживања” (Издавачка књижарница Зорана Стојановића) Жири за доделу Награде „Паљо Бохуш“ Словачке секције ДКВ је одлучио да награду додели песничкој књизи „Ked po hrdinstve (Када после јунаштва)”, Златка Бенке (Словачки издавачки центру у Бачком Петровцу). Посебно признање примио је Славомир Гвозденовић, песник, преводилац, антологичар и издавач, за развијање српско – румунских веза и за његово оригинално песничко дело. У активностима ДКВ узело је учешћа око 600 писаца, уметника и интелектуалаца, а Друштво окупља око 490 стваралаца из Војводине. Упркос томе оно је у великој мери на маргини јавног живота. Нови Сад, генерално, не пружа довољно простора нити добре воље да се афирмише књижевност нити да у јавном животу писци имају знатнију улогу, чуло се на скупштини ДКВ. На Осмом међународном новосадском фестивалу који организује ДКВ, крајем августа ће учествовати преко сто писаца и уметника, а главни гости ће бити румунски песници. Р.Л.

Галерија „Бел арт“ и Новосадски сајам од 1999. године у оквиру Изложбе уметности Aрт Eхпо додељују награду “Сава Шумановић“ за изузетне домете у ликовном изразу. То признање је јуче уручено поетнаести пут, а лауреати су скулпторка Олга Јеврић и историчар уметности Јерко Денегри из Београда. Награду су им јуче уручили директор НС сајма Горан Васић и помоћник покрајинског секретара за културу Драган Срећков, а признање чине плакета, медаља -рад Саве Халугина и по 500 евра у динарској противвредности. Награду је једногласно донео жири у саставу историчарка уметности Весна Буројевић, галеристкиња Весна Латиновић и ликовни критичар Сава Степанов.У образложењу се, између осталог, наводи да у нашој уметности скулпторско стваралаштво Олге Јеврић више од пет деценија траје на величанствен начин. У токовима српске и југословенске уметности њена скулптура се, почев од раних педесетих година 20. века па све до данас, јавља као низ адекватних и ауторитативних реакција на изазове и импулсе света, времена и актуелне уметности. непосредан повод да се Олги Јеврић додели ова награда, јесте Ретроспективна изложба „Мате-

Фото.Н.Стојановић

рија духа“, којом је прошле јесени у Београду промовисан Легат Олге Јеврић. Јерко Денегри је, наводи жири, један од најзначајнијих историчара уметности, критичара и проучавалаца српске и југословенске уметности, те професор универзитета, ревносни хроничар и тумач најзначајнијих збивања у европској и светској уметности, безмало пола века.

НАКОНЧЕТВРТОГЕВРОПСКОГФЕЈСБУКПЕСНИЧКОГ ФЕСТИВАЛА

НајбољајеГрупа „Поезирање” На Четвртом европском фејсбук фестивалу поезије који је одржан на штанду Банатског културног центра, уживо је учествовало 130 аутора, а пријавило их се 460. Жири је одлучио да награду у виду објављивања књиге поезије додели Групи „Поезирање“, коју чини двадесетак младих аутора из неколико земаља региона. Они већ две године делују као група на фејсбуку, а на проглашењу победника представљали су их Игор Варга из Херцег Новог и Јелена Блануша из Кикинде. Жири је у поезији Групе „Поезирање“ открио нови сензибилитет , специфичан младалачки, понекад пркосан или саркастичан однос спрам света и појава, као и једоставност у њиховом именовању и поетском уобличавању.

Непосредни повод за ово ризнање је Денегријева књига „Модернизам/Авангарда-Огледи о међуратном модернизму и историјским авангардама на југословенском простору“ („Службеи гласник“, 2012). Олга Јеврић је новчани део награде поклонила деци са Косова и Метохије, а Јерко Денегри је изразио посебно задовољство што је први историчар уметности међу награђенима. У оквиру Дана руске културе јуче је одржана видео-презентација књига на тему „Руски емигранти у Србији“, а разговарало се и о руско-српским културним везама од средњег века до данас. Ученици Балетске школе из Новог Сада извели су програм „Руски балет“, посвећен балерини СНП Марини Олењиној. Организатори свих програма били су Асоцијација“Русија“, Руски дом и Новосадски сајам. На Новосадском сајму јуче су почели дани Библиотека и библиотекара. РадмилаЛотина

НОВАИЗЛОЖБАУМУЗЕЈУСАВРЕМЕНЕУМЕТНОСТИВОЈВОДИНЕ

Уметничкеинсталације уВојводини У Музеју савремене уметности Војводине (МСУВ), вечерас у 19 сати биће отворена изложба „Ситуације. Инсталације у Војводини“. У оквиру истоименог пројекта, изложба је настала на основу истраживања појава и значаја уметничких инсталација у Војводини, од њиховог настанка до данас. Пројекат МСУВ реализован је кроз разматрање идејног корпуса и активности концептуалних

повезаности уметничке праксе са науком, технологијом, економијом и друштвом, уз указивање на пројекције могућег даљег развоја. У фокусу изложбе су радови уметника, уметница и уметничких група из Војводине, са нагласком на успостављању интеррелација локалне, регионалне и интернационалне уметничке сцене. У МСУВ указују да је у питању први пројекат у нашој средини који

стоји се од изложбе, монографске публикације, пратећих разговора и интерактивних садржаја. У оквиру изложбе биће представљени премијерни уметнички концепти, реконструкције радова и уметничка документација, који ће указати на друштвено-уметнички потенцијал инсталација и могућу афирмисаност локалне уметничке сцене. Монографска публикација ће расветлити многе актере, догађа-

истражује и проблематизује комплексну уметничку активност, те да је због тога потребно започети дијалог и отворити дебату о могућностима интервенисања у различитим просторима, ситуацијама и друштвено-уметничким околностима. Целокупан пројекат „Ситуације. Инсталације у Војводини“ са-

је, акције, радионице и изложбе који су изазвали појаву и подстицали продукцију инсталација током протекле четири декаде. Управо ефемерни карактер и физичка темпоралност многих инсталација, њихово интензивно присуство на територији Војводине, као и непостојање публикације посвећене овој теми код нас,

ГоранДеспотовски.Showroom

уметника, раних инсталација из осамдесетих година 20. века, њиховог развоја у галеријском, алтернативном, јавном и виртуелном простору, кроз „ин ситу“ уметничку праксу, институционалну критику и вишемедијски приступ. У анализу су укључени савремени контекстуални параметри, као што је уочавање

истакли су неопходност потребе за истраживањем, анализом и презентовањем ове уметничке праксе. Иначе, инсталација се дефинише као интервенција уметника у конкретном простору усмерена ка успостављању нових значења и садржаја у оквиру свог окружења, модификацији идејног и перцептивног искуства посматрача, као и реализацији уметничког концепта кроз апропријацију различитих медија (слика, скулптура, цртеж, графика, видео, филм, фотографија, перформанс, конструкција, анимација и слично) у просторно зависном односу. Иако је овај принцип и начин рада постојао „одувек“, још од праисторије, у уметности почиње да се идентификује од шездесетих година 20. века када се у интернационалним оквирима инсталација артикулише као уметничка дисциплина равноправна сликарству, вајарству, графици. Учесници пројекта су Игор Антић, Арт клиника – „Шок“ галерија, Балинт Сомбати, Станиша Даутовић, Горан Деспотовски, Дејан Димитријевић, Живко Грозданић, Ласло Керекеш, Бојана Кнежевић, група „КОД“, Стеван Којић, Никола Мацура, Славко Матковић, Бранислав Петрић, Богданка Познановић, Маја Ракочевић-Цвијанов, Ласло Салма, Лидија Среботњак-Пришић, Слободан Стошић, Ђула Шанта, Предраг Шиђанин, Наташа Теофиловић, „Вербумпрограм“, Леа Видаковић, Драган Војводић, Љубомир Вучинић... Изложба ће бити отворена до 31. марта. И.Бурић


20

svet

utorak5.mart2013.

DALIITALIJAPOLAKOKRE]EUNOVEIZBORE

Ultimatumlideru„Petzvezda” dapodr`ivladu RIM: Lider levog centra Pjer Lui|i Berzani uputio je ultimatim lideru Pokreta “Pet zvezda” Bepeu Grilu da podr`i privremenu vladu „ili svi idu ku}i”, tako da se Italija, izgleda, polako kre}e ka novim izborima, preneo je ju~e Rojters. Berzani, koji se pojavio kasnije u nedequ na dr`avnoj televiziji RAI, iskqu~io je mogu}nost jo{ jedne vlade tehnokrata, poput posledwe kojom je rukovodio Mario Monti. Glasawe sprovedeno pro{le sedmice nije nikome omogu}ilo ve}inu u parlamentu, tako da je stvorena situacija da je savez sa konkurentom jedino re{ewe za formirawe vlade.

Pjer Lui|i Berzani

„Sada Grilo mora da ka`e {ta `eli, ina~e svi idemo ku}i, ukqu~uju}i i wega”, rekao je Berzani. Situaciju u Italiji izbliza prate i finansijska tr`i{ta, a Grilo se sastaje i danas sa 163 nova poslanika iz Pokreta “Pet zvezda”, koji nikada ranije nisu bili u parlamentu, da bi razgovarali o wihovoj strategiji uo~i prve sednice parlamenta 15. marta i naknadnim formalnim konsultacijama sa predsednikom \ordom Napolitanom o formirawu vlade. Napolitano, koji raspu{ta parlament i odabira premijere, rekao je da `eli da izbegne odr`avawe novih izbora.

KARDINALIPO^ELIPRIPREMEZAIZBORPAPE

NadSikstinskomkapelom belidim11.marta? VATIKAN: Katoli~ki kardinali po~eli su ju~e razgovore po{to ve}e kardinala (konklava) uskoro treba da se sastane zbog izbora novog pape, posle istorijske ostavke Benedikta XVI. Na vatikanskim sastancima, zovu se Generalna kongregacija, treba da budu odre|eni datum za po~etak konklave i kandidati za novog poglavara 1,2 milijarde katolika u svetu. Mesto novog pape je i daqe upra`weno, a kandidati mogu biti sve{tenici iz svih delova sveta, iz progresivnog ili tradicinalisti~kog krila katoli~ke crkve, navodi AFP. Sastanci, koji }e trajati skoro ~itave sedmice, tako|e predstavqaju priliku da se utvrde prioritetni ciqevi novog pape. Jo{ nije utvr|en datum za izbor 266. pape po redu, mada su italijanski mediji nagovestili mogu}nost da to bude 11. mart. Dekan Kardinalskog kolexa An|elo So-

dano je istakao da datum ne}e biti utvr|en dok svi kardinali elektori ne stignu u Rim. Na generalnoj kongregaciji, koja se odvija iza zatvorenih vrata, tako|e }e biti obavqene pripreme za samo glasawe, kao {to je, na primer, naru~ivawe specijalne pe}i koja }e biti postavqena u Sikstinskoj kapeli, gde }e biti spaqivani papiri}i posle svake od dve dnevne runde glasawa. Ako je dim iz pe}i crn (u tu svrhu se dodaje specijalna hemijska supstanca), to zna~i da nijedan kandidat nije osvojio neophodnu dvotre}insku ve}inu. Ako je beo, to zna~i da je papa izabran. Britanski kardinal ne prisustvuje sastancima po{to se pro{log meseca povukao nakon {to je priznao neprimereno seksualno pona{awe prema sve{tenicima 80-ih godina. „Moje seksualno pona{awe je bilo ispod standarda koji su se o~eki-

Zemqotresunovomdomu KASTEL GANDOLFO: Samo nekoliko dana od dolaska biv{eg pape Benedikta XVI u papski letwikovac u Kastel Gandolfu, 25 kilometara udaqenom od Rima, to mesto je pogodio bla`i zemqotres. Zasad nema izve{taja o ozbiqnijoj {teti ili ozbiqnije povre|enim. Agencije su javile da se zemqotres dogodio na dubini od 10,5 kilometara. Podse}a se i da je nedavno svet obi{la fotografija muwe koja je pogodila katedralu svetog Petra u Vatikanu - samo nekoliko sati nakon {to je papa Bendikt XVI 11. februara obznanio da napu{ta pontifikat.

EGIPAT

Uneredima~etvoro ubijeno KAIRO: ^etvoro qudi, ukqu~uju}i dva policajca, ubijeno je tokom no}i u sukobima izme|u policije i demonstranata u egipatskm gradu Port Said na Sueckom kanalu, saop{tilo je ju~e egipatsko Ministarstvo unutra{wih poslova. U sukobima koji su po~eli u nedequ, nakon {to su vlasti te zemqe odlu~ile da premeste zatvorenike koji ~ekaju presudu zbog u~e{}a u pro{logodi{wim nemirima s tragi~nim posledicama na jednoj fudbalskoj utakmici, tako|e je povre|eno najmawe 420 qudi, prenela je agencija Frans pres. Dvojica policajaca su usmr}ena pucwima u glavu i vrat, izjavio je jedan zvani~nik ministarstva. Iz slu`be bezbednosti su ranije saop{tili da su demostranti bacali kamenice i molotovqeve koktele na jednu policijsku stanicu u Port Saidu, zahva}enim generalnim {trajkom koji je u{ao u tre}u

nedequ, na {ta je policija odgovorila bacawem suzavca. Ministarstvo unutra{wih poslova je navelo da je odlu~ilo da premesti zatvorenike iz Port Saida, ukqu~uju}i preostalih 39 optu`enih za krvave nerede na fudbalskoj utakmici u februaru pro{le godine, kako bi se izbegli nemiri. Sudska presuda za tih 39 optu`enih se o~ekuje slede}e subote, po{to je u januaru 21 u~esnik tih nereda dobio smrtnu kaznu, {to je izazvalo `estoke sukobe u kojima je ubijeno najmawe 40 qudi. Stanovnici Port Saida i drugih gradova na Sueckom kanalu ve} odavno se `ale da ih Kairo marginalizuje. U pro{logodi{wim neredima na toj fudbalskoj utakmici poginulo je 74 qudi, uglavnom navija~a gostuju}eg tima iz Kaira, {to je poja~alo izolaciju Port Saida, tvrde `iteqi tog grada.

UKRATKO Klintonkandidat zaNobelovu nagradu

Generalna kongregacija odvija se iza zatvorenih vrata

vali od mene kao sve{tenika, biskupa i kardinala”, izjavio je Kit O’Brajan u nedequ posle podno{ewa ostavke i odlaska u penziju. Me|u glavnim kandidatima za novog papu pomiwu se italijanski kadrinal An|elo Skola, koji se zala`e za me|uverski dijalog i Austrijanac Kristof [enborn, biv{i u~enik Benedikta XVI koji ima progresivne ideje. Tu su jo{ i ameri~ki kardinal [on O’Meli koji se uhvatio u ko{tac sa problemom seksualnog zlostavqawa u Bostonu gde su po~eli pedofilski skandali, kao i wujor{ki nadbiskup Timoti Dolan. Kardinal iz Kvebeka Mark Uele, kozervativac sa vezama u Latinskoj Americi, tako|e ima veli-

ke {anse. U Latinskoj Americi, gde `ivi najve}i broj katolika, favorit je brazilski kardinal nadbiskup Sao Paola Odilo [erer. Me|u favoritima u Africi su Piter Turskon iz Gane, Robert Sara iz Gvineje i nadbiskup Durana Vilfrid Napije iz Ju`ne Afrike. U Aziji se kao kandidat najvi{e pomiwe nadbiskup Manile Luis Antonio Tagle (55), teolog i pastor koji u`iva veliku popularnost. Ameri~ki analiti~ari ocewuju da }e se izbor pape odivijati uz mnogo opreza i u nepoverewu zbog afere “Vatiliks”, koja je obele`ila osmogodi{wi pontifikat Benedikta XVI koji se svojevoqno povukao sa funkcije poglavara svih katolika.

Potvr|enidentitetuhap{enihuslu~aju„Monstrum” SKOPQE: Ministar unutra{wih poslova Makedonije Gordana Jankulovska saop{tila je da je potvr|en identitet Afrima Ismailovi}a i Alij Demirija, prvoosumji~enih u slu~aju „Monstrum” i da makedonska i kosovska policija dogovaraju detaqe o wihovom izru~ewu Makedoniji. Na konferenciji za novinare u Skopqu Jankulovska je rekla da je policija dobila daktiloskopske tragove koji su posle provere u bazi MUP-a potvrdili identitet Isma-

dnevnik

ilovi}a i Demirija koje je kosovska policija uhapsila preksino} u nasequ Sun~ani breg zbog petostrukog ubistva po~iwenog 12. aprila pro{le godine kod Smiqkovskog jezera. Kosovska policija je preksino} obavestila makedonsku policiju da je uhapsila dve osobe koje su se predstavile kao Demiri i Ismailovi}, ali nisu imali nikakve dokumente, pa je u toku dana obavqena identifikacija na osnovu podataka u bazi MUP-a. Kako je rekla Janku-

lovska u stan u nasequ Sani Hil u Pri{tini gde su dvojica uhap{ena prona|eno je i oru`je, a balisti~kim ve{ta~ewem utvrdi}e se da li se radi o oru`ju kojim je izvr{en masakr kod Smiqkovskog jezera. Sudski proces pro~eo je decembra pro{le godine, Ismailovi}u i Demiriju se sudilo u odsustvo, oni su prvoosumwi~eni za ubistvo. Na optu`eni~koj klupi su jo{ Agim Ismailovi}, Fejzi Aziri, Rami Sejdi i Haki Aziri.

OSLO: Rekornih 259 nominovanih - 209 pojedinaca i 50 organizacija - takmi~i}e se za ovogodi{wu Nobelovu nagradu za mir, a dobitnik }e biti saop{ten u oktobru, objavio je Nobelov institut. Me|u ostalima, na listi se nalazi Malala Jusafzai, pakistanska u~enica koja je postala simbol talibanskog otpora, kao i biv{i ameri~ki predsednik Bil Klinton, preneo je AFP. „Radi se o rastu}em trendu, ne svake godine, ali skoro”, rekao je ~elnik Nobelovog instituta Geir Lundestad, navode}i da nominacije sti`u iz celog sveta, {to sve ukazuje na pove}awe interesovawa za tu nagradu. Prethodni rekord nominovanih za tu nagradu postignut je 2011. godine, kada je bio 241 nominovan kandidat.

Ma~etama napoliciju MOMBASA: Najmawe 17 qudi poginulo je ju~e u dva napada ma~etama na policiju u Keniji, samo nekoliko sati pre otvarawa birali{ta na predsedni~kim izborima, saop{tili su kenijski zvani~nici. Vlasti sumwaju da su bar jedan od napada izvr{ili pripadnici regionalnog separatisti~kog pokreta Republikanski savet Mombase, koji su pretili reme}ewem izbora ako ne bude ispuwen wihov zahtev za secesiju priobalnog pojasa uz Indijski okean. Visoki zvani~nici policije su rekli da su me|u poginulima devet pripadnika snaga bezbednosti, dva civila i {est napada~a, prenosi Rojters.

Poginulaibeba WUJORK: Dok policija traga za voza~em i suvoza~em BMV-a koji su pobegli sa lica mesta kada su udarili u taksi, usmrtiv{i trudnicu i wenog supruga, nero|ena beba je pre`ivela, a potom premunula. Stra{na nesre}a se dogodila prekju~e ujutro u Bruklinu dok su roditeqi i{li u bolnicu zato {to se `ena nije ose}ala dobro. Motor taksija je zavr{io na zadwem sedi{tu na kome se nalazila `ena u sedmom mesecu trudno}e i usled udara je izba~ena iz vozila. Weno telo je zavr{ilo ispod parkiranog kamiona, ispri~ali su o~evidci. Suprug je ostao zaglavqen u smrskanom automobilu, pa su spasioci morali da iseku krov da bi ga izvukli. Supru`nici su progla{eni mrtvima u bolnici, a lekari su carskim rezom izvadili de~aka pre`iveo udes, ali je kasnije preminuopotom bio je te`ak samo 1,8 kilograma, navodi AP.

Betmenuhvatio lopova LONDON: ^uveni junak stripova i filmova prikqu~io se nedavno borbi protiv kriminala tako {to je uhvatio lopova u bekstvu i predao ga policiji. Na snimcima, koje je ju~e obelodanila britanska policija, mo`e se videti debequ{kasti mu{karac preru{en u Betmena, kako u policijsku stanicu u Bredfordu, na severu Engleske, dovodi 27-godi{weg mladi}a, osumwi~enog za kra|u. Nakon obavqenog zadatka, misteriozni „crni vitez” nestao je u no}i bez traga. Osoba koja je dovela osumwi~enog u stanicu imala je na sebi Betmenovo odelo, ali je wen identitet ostao nepoznat.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI TITUSKORLACEAN Ministar spoqnih poslova Rumunije Titus Korlacean izjavio je da bi bila „gre{ka” ako Rumunija ne bi uzela u obzir promene i napredak u vezi s Kosovom. Korlacean je to rekao na pitawe novinara da li }e se Rumunija pridru`iti „evropskom trendu” priznavawa nezavisnosti Kosova. „Postoji politi~ka realnost na Kosovu koju treba tretirati inteligentno i otvoreno”, naveo je ministar.

VLADIMIRPUTIN Predsednik Rusije Vladimir Putin ju~e je obele`io godinu dana od izbora na svoj tre}i mandat, uz naraslu popularnost. Putin (60), biv{i {pijun sovjetskog KGB, osvojio je na izborima 4. marta pro{le godine 63,6 odsto glasova. Sam Putin ne obele`ava ovu godi{wicu, ali je grupa wegovih pristalica u centru Moskve podigla zid od cve}a sa natpisom „Rusija zauvek”.

ANGELAMERKEL Nema~ki kancelar Angela Merkel i drugi ~lanovi vlade upoznati sa dr`avnim tajnama dobi}e od polovine ove godine nove, visoko sigurne mobilne telefone koji su upoznati sa dr`avnim tajnama. Savezna Vlada treba ukupno da dobije oko 10.000 mobilnih telefona, visoko sigurnosne tehnologije, preko kojih }e se mo}i koristiti i „fejsbuk” i „tviter”, {to do sada nije bilo mogu}e.

Prvabebaizle~enaodHIV-a? ATLANTA: Nau~nici su ju~e objavili da su prvi put uspeli da izle~e bebu ro|enu sa virusom HIV, koji izaziva sidu, {to bi moglo biti izuzetno va`no za uspe{nije le~ewe beba inficiranih na poro|aju. Oni, me|utim, isti~u da se radi o „o funkcionalnom,” a ne potpunom izle~ewu, {to je va`na razlika, jer virus kod bebe nije totalno iskorewen, ali je smawen na toliko mali nivo da organizam mo`e da ga kontroli{e bez potrebe za standardnom terapijom lekovima. Jedini pacijent koji je potpuno izle~en od side u svetu je takozvani „berlinski pacijent”, Amerikanac Timoti Braun. Smatra se da je on izle~en od HIV-a i leukemije pet godina po{to mu presa|ena ko{tana sr` od davaoca koji je prirodno otporan na HIV, {to je velika retkost. Transplantacija mu je ura|ena zbog leukemije.

Ali u slu~aju bebe, devoj~ica nije dobila ni{ta invazivnije ni slo`enije od obi~nih antivirusnih lekova. Razlika je bila jedino u dozi i vremenu: terapija je zapo~eta mawe od 30 sati posle wenog ro|ewa. Takva vrsta agresivnog le~ewa je verovatno dovela do „funkcio-

nalnog izle~ewa”, rekli su istra`iva~i u nedequ na 20. godi{woj Konferenciji o retrovirusima i oportunisti~kim infekcijama u Atlanti. Ono {to istra`iva~i zovu uspavanim }elijama inficiranim HIV-om ~esto se ponovo aktiviraju u roku od nekoliko nedeqa posle prekidawa

antivirusne terapije, pa zara`ene osobe moraju da piju lekove do kraja `ivota da bolest ne bi napredovala. „Brza antivirusna terapija kod novoro|en~adi koja po~ne nekoliko dana posle inficirawa mo`e pomo}i bebi da se izbori sa virusom bez le~ewa do kraja `ivota spre~avawem formirawa uspavanih inficiranih }elija”, izjavila je Debora Perso sa de~je klinike “D`ons Hopkins” u Baltimoru, preneo je AFP. HIV je na bebu prenela zara`ena majka prilikom poro|aja, a weno le~ewe terapijskim dozama antivirusnih lekova je po~elo jo{ pre nego {to su stigli rezultati wenog testa na HIV koji je bio pozitivan. Uobi~ajena procedura je da se rizi~nim novoro|enim bebama daju male doze antivirusnih lekova dok rezultati testa na HIV ne stignu, a tada bebe ve} ima {est nedeqa.


dnevnik

oglasi

utorak5.mart2013.

21


22

utorak5.mart2013.

OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 70280

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {poret, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrum, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/9533-943, 063/84-85-495. 69811

Posledwi pozdrav

Ka}i Brezovac

od wenih kom{ija: Garunovi}a, Vukosavqevi}a i Berklovi}a.

70401

Posledwi pozdrav dragoj snaji

Gospavi ]upini Go{i od Nade Kuqi} i Dane Jela~i} sa porodicama.

70402

Posledwi dragom

pozdrav

na{em

Aleksandru - Sa{i ^e{qaru od porodice Pustaji}.

70405


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav na{oj dragoj tetki

utorak5.mart2013.

Posledwi pozdrav

GODI[WI POMEN

Savki Moskaq ro|. Brki}

Julka Proti}

Brani

Sahrana je danas, 5. 3. 2013. godine, u 15 ~asova, na ^enejskom grobqu. S tugom i velikom zahvalno{}u za sve {to je u~inila za nas, weni: Rajko i Sa{a Brki}, Radmila, Dragan, Dragana i Buba sa porodicama.

umrla 5. 3. 2012. godine ro|ena Pandurovi} 1934 - 2012.

Brani

od Baneta i porodice Zukovi}.

od wenog IV- 8

70380

70379

Porodica Matijevi} iz Kanade. 70398

70404

S po{tovawem se opra{tamo od na{eg dragog

Posledwi stricu

pozdrav

23

3

voqenom

3

Petnaestogodi{we se}awe na Srpskog junaka, koji `ivot svoj polo`i na Kosovu za ote~estvo Srpsko.

Milana Lakobrije Mileta Pamti}emo Te po dobroti i ~uvati od zaborava. Bata i Jelena sa porodicom.

Du{anu Kova~evi}u

Qubica Vujaklija

Po~ivaj u miru.

Posledwi pozdrav dragoj baba Qubici od porodice Milivojevi}.

Bratanac Milan, bratanica Tawa i snajka Milka.

Sa{i

Aleksandru ^e{qaru

Amalija Popin

od porodica: Stelki} i Topalski.

od kumova Voj~i}.

Posledwi pozdrav tetki od: Neboj{e, Zorice i Vukice.

70381

70399

70390

Go{i ]upini

1998 - 2013. Uvek `iv u na{im srcima i molitvama na Vaskrsewe i `ivot ve~ni. Tvoja bra}a sa Svete Gore Atosa.

Zauvek nas je napustila i oti{la u nepovrat na{a draga i voqena snaja, jetrva i strina

Milo{, Milica, Stana, rodbina i prijateqi. 70387

Posledwi pozdrav tetki

Posledwi pozdrav

Radoslavu Ili}u Go{i ]upini

Porodica Pruni}.

od: bra}e Milana, Miroquba i sestre Slavke sa porodicama.

70397

70396

^uva}emo te od zaborava.

70371

Posledwi pozdrav ocu, dedi i tastu

Aleksandru ^e{qaru

Posledwi pozdrav suprugu, ocu, dedi i tastu

Aleksandru ^e{qaru 1948 - 2013. Sahrana je u sredu, 6. 3. 2013. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

^uva}emo te od zaborava.

S qubavqu i tugom opra{taju se od we, Diso i Leka ]upina sa decom i wihovim porodicama.

S qubavqu, po{tovawem i tugom, uspomena na Tebe `ive}e dok je nas.

70389

Tvoji: ^aslava, Kristina, Vojin i Igor.

Go{a ]upina

od Du{e Pe{ko sa porodicom.

1998 - 2013.

Rade Radakovi}

70384

Posledwi pozdrav ocu, dedi i tastu

Go{i ]upini

Posledwi pozdrav mojoj dragoj ujni

Posledwi pozdrav na{oj dragoj baba Juci. Sa qubavqu i po{tovawem ~uva}emo uspomenu na Vas. Uvek }ete ostati u na{em se}awu i srcu.

70394

Posledwi pozdrav kumi

Posledwi pozdrav dragom

Rade Radakovi}

Va{i, Sawa i Aleksa.

70400

70334

Juca Ba}anovi}

Tvoji: Sawa, Marko, Lazar i Vladimir.

@ive}e{ u srcu tvojih: supruge Qubice i dece ^aslave i Sawe.

70373

70369

70391 70393

Posledwi pozdrav dragom

Posledwi pozdrav dragoj tetki

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je napustila na{a draga mama i baka

Milanu Lakobriji Miletu

Qubica Vujaklija

Go{i ]upini

1920 - 2013.

od Ubavke i Neboj{e Brmbote.

70395

Ispra}aj }e se obaviti 5. 3. 2013. godine, na [ana~kom grobqu u Perlezu, u 14 ~asova. O`alo{}ena porodica Bogovi}: sin Stevan, unuk Mirko, Sne`ana sa Milo{em i Stevicom.

od Jovane i Zorice [eguqev.

70392

70359

Milan Lakobrija Dragom Miletu posledwi pozdrav. Ika i Dragan sa porodicama. 70374


24

^iTUQe l POMeni

utorak5.mart2013.

dnevnik

Posledwi pozdrav na{oj dragoj mami, ta{ti, babi i prababi koja je preminula 2. 3. 2013. godine

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga majka, ta{ta, baka i prabaka preminula u 87. godini.

Juci Ba}anovi}

Juca Ba}anovi}

1927 - 2013.

1927 - 2013.

Sahrana je danas, 5. 3. 2013. godine, u 13 ~asova, na Alma{kom grobqu. ]erka Anrieta, zet Radi{a i unuk Sa{a sa porodicom.

Sahrana je danas, 5. 3. 2013. godine, u 13 ~asova, na Alma{kom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: }erka Olgica, zet \ura, unuk Dejan sa porodicom i unuk Darko sa porodicom.

70376

70375

Aleksandar - Sa{a ^e{qar

TROGODI[WI POMEN

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a mama i baba

Posledwi pozdrav po{tovanoj kumi

Sa bolom u du{i i tugom u srcu obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a majka i baka

Go{i ]upini

Amalija Popin

Posledwi pozdrav dragoj tetki od kuma Du{ana Mihi}a sa porodicom.

Sahrana je u sredu, 6. 3. 2013. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

1948 - 2013. Porodica Popin.

Zbogom prijatequ, po~ivaj u miru. Porodica Subi}: Bata, Sne`ana, Vladimir i Miodrag. Obave{tavamo prijateqe da na{ dragi

70347

70360

70382

rodbinu i je preminuo

Posledwi pozdrav dragoj sestri

Goran Milovanovi} 1964 - 2010.

Radmila Glinti} 1927 - 2013.

Svaki dan bez tebe, praznina je u du{i, `equ da te samo vidimo, istina i bol ru{i.

Mom~ilo Radivojevi}

Sahrana je danas, 5. 3. 2013. godine, u 13 ~asova, na Tranxamentskom grobqu u Petrovaradinu.

Gospavi ]upini Go{i

Gospavi ]upini Go{i

od sestri}a [akota.

ro|. Kojovi}

1927 - 2013. Ispra}aj je u sredu, 6. 3. 2013. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Tvoji: mama, tata, supruga i sestra.

Draga sestro, ~uva}emo te od zaborava. Zauvek }e{ ostati u na{im srcima. O`alo{}eni: brat Milenko sa porodicom i sestra Milena \urica.

O`alo{}eni: }erka Vesna, unuk Strahiwa i unuka Duwa.

O`alo{}eni: Dragica, Jovanka i Bojana. 70378

70372

70377

70355

70356

Sa neizmernom tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 84. godini preminula na{a plemenita i draga majka, svekrva, baba i prababa

Gospava ]upina Go{a ro|. Kojovi} Sahrana }e se obaviti na mesnom grobqu u Stepanovi}evu, danas, 5. 3. 2013. godine, u 14 ~asova. Ve~no o`alo{}eni: sinovi Milan i Novica, snaje Vera, Beba i Du{ica, unu~ad Rade, Milica, Gordana, Vawa, Jelena, Danka, Lazar i Jovana, praunu~ad Milica, Mila, Lenka i Irina. 70354


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

utorak5.mart2013.

Posledwi pozdrav

25

POMEN

1983 - 2013.

Brani

Ka}i

Ka}i Brezovac

Qubica Ber~ek ro|. Murga{ki

Porodica Cvetkovi}.

od: Anice, Vladimira i Dragana.

od porodica: Brezovac i Cvijanovi}.

70331

70338

Vreme prolazi, ali ti }e{ ve~no `iveti u mojim mislima i srcu. Tvoj sin Zvonko.

70337

Sa velikom tugom opra{tamo se od dragog kolege i prijateqa

70098

Posledwi pozdrav bratu

Posledwi pozdrav

Radoslavu Ili}u

Miletu

Milana ]erana Kolektiv JP „Urbanizam” Zavod za Urbanizam Novi Sad.

TU@NO SE]AWE na na{e drage roditeqe.

Vera

od: brata Qubi{e, snaje Miqke, bratanice Qiqane i bratanca Milo{a.

od porodice Bri{evac.

Isidor

i

5. 9. 2012 - 5. 3. 2013.

25. 3. 1993 - 25. 3. 2013.

Dra`i} Nije smrt kraj `ivota, dok `ive oni koji vas vole. Va{a deca: sin Milenko i }erka Mirjana sa porodicama.

166-P

70181 70328

Posledwi pozdrav tetka

Posledwi pozdrav ocu na{eg sudije

Posledwi pozdrav

70339

Dragi na{

TU@NO SE]AWE na roditeqe.

Dimitriju Gar~evu

Radoslavu Ili}u

Katici od kolektiva Osnovnog suda iz Novog Sada. od Cice i Ace sa decom.

od: strica Milena, strine Julijane i bra}e Dragoquba i Dejana sa porodicama.

Ve~no }emo ~uvati uspomenu na tebe i tvoja dobra dela. Tetka Latinka i brat Dragan sa porodicom.

70327

167-P

70368

bata Rade

Posledwi pozdrav mami

Jelica Ugrinov

@ivko Ugrinov

5. 3. 2011 - 5. 3. 2013.

7. 3. 2005 - 7. 3. 2013.

Stalno ste u na{im mislima, va{a velika roditeqska qubav i dela posve}ena do kraja svojim unucima. Va{i najmiliji: porodice Ugrinov i Zlokolica, sa qubavqu }erka Marica i unuci Branka, Vlada i @ivko. 70333

70357

POMEN

Posledwi pozdrav majci na{eg kolege

Sa neizmernom tugom i jo{ uvek u neverici, opra{tamo se od na{e drage

Verici Isakov Smiqi Drakuli} od Acinih koleginica i kolega iz „Poqoprivrednika”.

Vukola An|eli}

Brane

5. 3. 1998 - 5. 3. 2013. Nikada te ne}emo zaboraviti.

od Seke i wene porodice.

S toplinom i ne`no{}u Te pomiwemo i ~uvamo uspomene na Tebe kao po{tovanu koleginicu i dragu prijateqicu sa kojom smo proveli mnoge lepe trenutke.

Porodica An|eli}. 165-P

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav drugu

Radoslavu Ili}u

Milanu ]eranu

59989-P

Sahrana je danas, 5. 3. 2013. godine, u 9.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica Drakuli}.

70406

3

Brankica Luki}

Smiqa Drakuli} od Gorana Popovi}a sa porodicom iz ^ikaga.

70346

70341

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga majka i baka

Ve~ni pomen na{em ~lanu. Zahvalni aktivni i penzionisani radnici Policijske Uprave Novi Sad.

70344

Kolege iz Urbanizma.

70343

Draga Brankice, nemamo re~i kojima bi iskazali na{u `alost. Po~ivaj u miru. Svaki dan }e{ nam biti u mislima, nasmejana. Tvoji: Nada, Sa{a, Jelena, Du{an i Qiqana Javorina. 70345


26

РутВилсон

СЕРИЈА

Лутер „Лутер“пратислучајевебрилијантног, мада мрачног дететективаенглескеполицијеЏона Лутера. Ради у лондонској јединици за серијске злочине, преданјепослу,бритког,брзог ума. Супругу воли страсно, алисурастављени... Улоге: Идрис Елба, Рут Вилсон, Стивен Мекинтош, Индира Варма, Пол Меген, СаскијаРивс Режија: Брајан Кирк, Сем Милер,ШтефанШварц (РТВ1,23.45) 09.00 09.05 10.00 10.10 11.00 11.30 11.55 12.00 12.10 13.05 14.05 15.00 15.05 16.00 16.50 17.00 17.20 17.50 18.55 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 23.00 23.45 00.40

06.35 07.30 07.50 08.15 08.40 09.35 10.15 11.05 11.35 12.05 12.30 12.40 13.10 14.05 14.30 14.55 15.10 16.10 16.40 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 21.55 22.50 23.15

tv program

utorak5.mart2013.

Државни посао Универзум Вести Палета Најглупљи амерички преступници Агро мозаик Име мог сокака Вести Таблоид програм Грување Нека песма каже Вести за особе са оштећеним слухом Оперативци Други сусрет Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Државни посао Документ ТВ Дневник Оперативци Радар Војвођански дневник Један на један Универзум Лутер Најглупљи амерички преступници

Додати живот годинама Здраво живо Здравље пре свега Све(т)око нас Гламур тужур Концерт:Лаура Павловић,сопран-арије и соло песме Концерт симфонијског оркестра Академије уметности у Новом Саду Хроника Славоније,Барање и западног Срема Зелени сат Чари риболова Вести (мађ) Изравно (хрв) Додати живот годинама Вреди знати Све(т)око нас Потрошачки репортер Наши дани (мађ) Омладинска емисија (мађ) Недељни магазин (ром) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Романе ђиља-емисија ромске музике Добро вече,Војводино (ром) Стил и град Грување Све(т)око нас Палета

07.30 08.00 09.00 09.15 10.05 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.30 22.00 22.30 23.30 00.30

ВОА Панорама Кратке вести Свет животиња Културни програм Документарни програм Излог страсти Кратке вести Документарни програм Без цензуре Војвођанске вести Панорама Свет животиња Војвођанске вести Излог страсти Документарни програм Војвођанске вести Документарни програм Изазов истине Војвођанске вести Културни програм Панорама ВОА

06.30Новосадско јутро 09.10Храна и вино 09.30Серија 10.25Трас 10.30Повратак у рај 11.10 Азбука родитељства 11.30 Сремски Карловци од суботе до суботе 12.00Ујак из Америке 13.05Пут за Евонли 14.05Истрага 14.30Спринт

Новосадскојутро

Свакоградногданаод06.30 до 08.30. Сервисне информације, прелиставање дневне штампе,најновијевестиизграда,најавадогађајауграду... Аутор:ИванаТрнинић (Новосадска ТВ,06.30)

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.04 10.05 10.11 10.38 11.10 11.15 12.00 12.15 12.30 12.44 13.25 13.31 14.52 15.15 16.00 16.43 17.00 17.20 17.45 18.26 19.00 19.30 20.05 20.50 21.50 21.55 23.05 23.50 00.05 00.13 01.08

06.40 08.10 09.00 09.45 11.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.15 20.10 20.20 21.20 23.30 23.45 01.30 01.35 02.30 03.15

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Позориште у кући Вести Квадратура круга Путопис Вести Београд вечити град Дневник Спорт плус Стопспорт До усијања Евронет Циклус-документарна драма ТВ Београд:„Исидора„ Како се то ради Ово је Србија Бољи живот Гастрономад Дневник РТ Војводина Шта радите,бре Београдска хроника Око магазин Слагалица Дневник Бољи живот Песма без граница Вести Упитник До усијања Дневник Евронет Тихи сведок Ноћни биоскоп: Мамин син,филм

Кад лишће пада Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Несреће у ваздуху Тачно 1 Лас Вегас Како време пролази Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Љубав и казна Лото Како време пролази Филм:Опасна романса Ноћни журнал Филм:Ватрена Роуз Срећне вести Лас Вегас Несреће у ваздуху Љубав и казна

15.00Вести 15.10Серија 16.00Објектив (слов) 16.15Објектив (мађ) 16.30Храна и вино 16.50Трас 17.00Мистерије КГБ-а 17.30Новосадско поподне 18.45Реч за данас 19.00Објектив 19.30Пут за Евонли 20.30ИЦТ плус 21.30 Мистерије КГБ-а 22.00Објектив 22.30Ујак из Америке 23.10Неон сити 23.20Серија

Џорџ Клуни

Опасна романса 09.30 Преглед белгијске лиге 10.30 Преглед Евролиге 11.30 Португалска лига:Олханенсе –Брага 13.40 Шпанска лига:Севиља –Селта 15.30 Преглед холандске лиге 16.30 Преглед АТП Акапулко 17.30 НБА:Минесота –Мајами 19.45 Португалска лига 20.20 Спортски времеплов 20.45 НБА класик:Чикаго -Детроит 22.15 Седмица пред нама 22.40 Евролига,магазин 23.10 НБА недељно 23.40 Преглед аргентинске лиге 00.00 Преглед шпанске лиге

Детективка Карен Сиско лучајно се нашла у близини једног флоридског затвора у исто време кад је затвореник Џек Фоли бежао из њега.Пре него што се снашла, Џек и његов партнер Бади су је разоружали и стрпали у пртљажник аутомобила. Улоге:Џорџ Клуни,Џенифер Лопез,Винг Рејмс,Денис Фарина Режија: Стивен Содерберг (Прва,21.20)

dnevnik

06.43 07.18 07.44 08.08 08.15 08.42 08.50

Слагалица Тролови Пчелица Маја Ана Добрић Еницклопедија за радознале Досије икс и окс Немогуће-уметност српских надреалиста 09.11 Математикаусрцу

ХеленаБонамКартер

Хамлет Краљевић Хамлет тугује због смрти оца, данског краља.Јошгавишеизједасазнањедамајканијенидвамесеца ожалила мужа, а већ се преудала за његовог брата, ХамлетовогстрицаКлаудија. Улоге: Мел Гибсон, Глен Клоуз, Ален Бејтс, Хелена БонамКартер Режија:ФранкЗефирели (РТС2, 21.53) 09.55 10.25 10.47 11.17 11.46 12.15 12.34 13.00 13.58 14.25 14.33 14.54 15.19 16.01 16.12 16.48 17.17 18.13 18.44 19.11 19.35 19.42 19.47 20.00 20.28 21.00 21.53 00.08 00.53 01.44 02.26 03.00 03.29

Све боје живота Магазин Лиге шампиона Меразамузику Траг Грађанин Гитарартфестивал Породичникругови Трезор Еницклопедија за радознале Досије икс и окс Немогуће-уметност српских надреалиста Математикаусрцу Као мехур од сапунице Верски календар Времејезабебе Животнасрединаиздравље Идиот Даме певају Тролови Пчелица Маја АнаДобрић Датум Верскикалендар ТВ мрежа Круговипоезије Свилена тога Хамлет,филм Све што треба знати о... Трезор Као менур од сапунице Време је за бебе Животнасрединаиздравље Круговипоезије

07.00 11.00 13.00 13.05 14.00 15.15 15.55 16.15 17.00 18.30 19.10 20.45 21.30 22.30 23.30 00.00 01.00 01.30 03.00 05.00

Добро јутро Звезде гранда Први национални дневник Звезде гранда Тачно у подне Наследници Национални дневник Кување и мување Прељубници Национални дневник Мала невеста ДНК Папарацо лов Амиџи шоу Прељубници Пабло Ескобар Кување и мување Филм:Зулендер Филм:Они који воле Филм:Зулендер

08.25Доме слатки доме 09.30Кажипрст 10.00Вести 10.35Интернат 12.05Цртани филмови 13.00Нинџа ратници 14.10Филм:Пројекат Лазарус 16.00Вести 16.40Спортски преглед 17.00Два и по мушкарца 18.00Титова кухиња 18.30Вести 19.05Нинџа ратници 20.05Никита 21.00Филм:Хари Потер и камен мудрости 23.40Вести 00.15Спортски преглед 00.35Интернат 02.00Филм:Смртоносни рој

Цртани филм Шопингхоличарке Филм:Доста је било Сити вести Филм:Благословена Породични обрачун Собарица са Менхетна Маријана и Скарлет Гром у рају Коп на Пинку Ескобар -господар зла Филм:Док ђаво не сазна да си мртав 22.00 Филм:Мрачне опсесије 00.00 Гимназија Тауер 01.00 Филм:Ветеран 08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 17.30 18.00 20.00

МегРајан

Мрачнеопсесије УзбудљивапричаопрофесорукњижевностиизЊујорка која живи због узбуђења која доносиноћу.Кадасеукрајуу комеживидогодисеријабруталних убистава, она се упуштаувезусадетективомкоји јеангажованнаслучају... Улоге:МегРајан,Џенифер Џејсон Ли, Марк Рафало, ФренкДамићи Режија:ЏејнКемпион (Пинк2,22.00)

Црвено Емисија о љубави,сексу и међуљудским односима која ће публику заједно са познатим личностима, докторима, психолозима и бројним стручњацима водити кроз свет о којем углавном ћутимо.Данашњигости су Љупка Стевић и Лане Гутовић и ЈованМарић. Ауторка и водитељка:Светлана Луковић (Хепи,15.00) 05.00 08.00 08.20 08.50 09.15 09.20 09.40 09.45 10.00 10.50 11.30 11.55 12.15 13.00 13.40 13.55 14.00 15.00 15.55 16.00 16.15 17.55 18.30 18.50 20.00 21.00 22.30 23.30 01.00 03.00

Добро јутро,Србијо Покемони Ешли краљ мајмуна Повратак малог тигра Мегаминималс Зоки на веселој фарми Монстер хај Телешоп Винкс 5 Монсуно Бен 10 Генератор Рекс Покемони Моћни ренџери Телешоп Вести Гламур Црвено Вести Телешоп Балканска браћа,филм Телемастер Насловна страна,квиз Филм Чађава механа Граница Позајми ми ауто Филм Филм Филм

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30 Цртани филм,09.00Одељење за убиства,10.00 Шоу -Парови,11.00Кућа 7жена,12.00Суботом поподне,14.00Живети свој живот,15.00Спортски преглед,16.00Освета,17.00 Политикон, 18.00 Одељење за убиства, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00Ток шоу,22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,00.30Ток шоу

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем,16.40Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15Фокус,23.40Туристичке,00.25Ауто шоп,00.35Хај-фај,01.30Фокус

08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм

07.00 Аморе Латино, 08.00 Фарма, 09.00 Кухињица, 09.30 Дечији програм, 11.00 Ауто флеш, 11.30Изблиза,12.00Репризе вечерњих емисија,14.55Инфо,16.00Аморе Латино,16.55Инфо,17.30Бибер,18.00Култура тела,18.30Кухињица,18.55Инфо,19.30Бибер,20.15Отворени екран,21.15 Ухвати трофеј, 22.00 Бибер, 22.30 Инфо, 23.00 Филм, 00.30 Бибер, 01.00 Ноћни програм

12.00Срем на длану:Шид,13.00Џубокс,14.30 Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Спорт СТВ-а, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: Рума, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Док.програм,21.15Ток шоу:Очи уочи, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15Глас Америке

08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале, 13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

utorak5.mart2013.

IZBORIZSATELITSKOGPROGRAMA

FEQTON

25

27

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ, ПРВИ ЦАР ХРИШЋАНИН

Пише: др Радивој Радић 08.10 Саградити, купити или рестаурисати 08.35 Шминкање са Клио 09.30 Карсонов свет 10.25 Четири венчања - Америка 11.20 Најбољи британски ресторан са Гордоном Ремзијем 12.15 Повратак Хани Бу Бу 12.45 Дечији рођендани за памћење 13.10 Опседнута мајка 14.05 Велике ромске свадбе Америка 15.00 Посластичарски ас 15.25 Краљ посластичара као кувар 16.20 Саградити, купити или рестаурисати 17.15 Шминкање са Клио 18.10 Карсонов свет 19.05 Алесандрова кухиња 19.35 Стручњак за торте 20.00 24 сата у Ургентном центру 20.55 Гојазни 21.50 Најшокантнија тела на свету 22.45 У спаваћој соби са др Лором Берман 23.40 Ургентни центар 00.40 24 сата у Ургентном центру 01.40 Гојазни

08.00 Тајни рат 09.00 Исток-Запад: Путовања из средишта Земље 10.10 Рамзес Други – велико путовање 11.20 Египат 12.20 У потрази за Хајдном 13.20 Фарма из рата 14.30 Тајм тим година 15.30 Исток-Запад: Путовања из средишта Земље 16.40 Ловци на митове 17.40 Фарма из рата 18.50 Тајм тим година 19.50 Германска племена 21.00 Оруђа смрти 22.00 Тајни рат 23.00 Ловци на митове 00.00 Тајм тим година 01.00 Повратак коренима: Лекције из Каменог доба

08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

Ози бу Кунг фу прича о тајни панда Божији оклоп Маршал Моја година без секса Секс и последице Чаробна фрула Улични ловац Еротски филм

Секс и последице На распусту, између школе и одласка на факултет, Саму се остварује сан: са прелепом старијом женом упушта се у везу, у којој не постоје границе. Ипак како време пролази, Сам схвата да када се ради о сексу, границе увек постоје и он, невољно, постаје пион у болесној игри између Лисе и њеног мужа полицајца... Улоге: Корбин Бернсен, Џоан Северанс Режија: Мајкл Валверде (Синеманија, 18.00)

Џоан Северанс

06.00 06.50 07.40 08.10 08.35 09.05 09.55 10.45 11.15 11.40 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.00 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.55 20.55 21.55 22.55 23.55

Судије за стил Али Мекбил Софи Паркер Живот у предграду Како сам упознао вашу мајку Увод у анатомију Џордан Украси мој дом Кугар Таун Брза италијанска кухиња Како је бити Ерика Лудница у Кливленду Паранормална искуства познатих лицности Све што нисте знали о љубави Судије за стил Али Мекбил Прва петорка Како сам упознао вашу мајку Украси мој дом Кугар Таун Очајне домаћице Џордан Освета Очајне домаћице Увод у анатомију Очајне домаћице

07.00 19.59 11.12 12.00 12.37 13.21 14.33 15.05 15.22 15.55 16.38 16.45 17.45 18.20 19.10 19.30 20.10 21.09 22.45 23.20 00.47 02.16 03.06

Добро јутро, Хрватска Дивља обала, док. серија Драга Геневив, док. серија Дневник 1 Пркосна љубав Др Оз, ток-шоу Међу нама Културна баштина Документарни филм Лугарница Наврх језика Хрватска уживо Позориште у кући 8. спрат, ток-шоу Тема дана Дневник Параван Циклус хрватског филма: Мириси, злато и тамјан Дневник 3 Јужњачке лепотице, филм П. Т. Барнум, филм (2. део) Јужни срез Ловци на натприродно

07.20 08.20 10.20 12.20 13.20 14.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.20 00.20 01.20

Три реке Убиства у Мидсамеру Вокер, тексашки ренџер Све по закону Монк Вокер, тексашки ренџер Убиства у Мидсамеру Све по закону Монк Хаваји 5-0 Премијера Скандал Добра жена Браћа и сестре Хаваји 5-0 Све по закону

08.05 Моји џепни љубимци 08.20 Ју-Ги-Ох! 08.45 Вирус атек 09.15 Флешпојнт 11.00 ТВ продаја 11.25 Ексклузив таблоид 11.45 Крв није вода 13.00 Ружа ветрова 13.55 Сулејман Величанствени 15.00 Кобра 11 16.55 РТЛ 5 до 5 17.10 Галилео 18.05 Ексклузив таблоид 18.30 РТЛ Данас 19.10 Крв није вода 20.00 Ружа ветрова 21.00 Сулејман Величанствени 22.00 РТЛ Вести 22.20 Погоди ко долази на вечеру, филм 00.15 Кобра 11 02.10 Астро шоу

Погоди ко долази на вечеру

Ана Фарис

Јужњачке лепотице Најбоље пријатељице, Беле и Бел, станују заједно у приколици и сањају о бољем животу који их чека у Атланти. Међутим, за велики град треба новца, а кад се у причу још уплете згодни полицајац, живот скрене у неком другом смеру... Улоге: Ана Фарис, Лора Брекенриџ, Џастин Чејмберс Режија: Пол С. Мајерс (ХРТ 1, 23.20)

07.06 07.36 07.59 08.23 08.45 09.10 09.57 10.45 12.27 13.17 14.48 15.11 16.00 16.35 17.20 18.02 18.52 19.00 21.48 22.40 23.22 23.48 00.30 01.12 02.11 02.39

04.00 05.50 08.00 10.20 12.00 14.00 16.00 18.00 20.30 22.00 00.00 00.55 01.50

07.30 09.00 10.00 11.30 13.00 14.00 16.00 17.45 18.30 20.00 21.00 22.45

Дечји програм Цртана серија Телетабис Живот с Дереком Псећа опходња Школски сат Долина сунца Тако то раде каубоји, филм Фотографија у Хрватској П. Т. Барнум, филм (2. део) Деграси Школски сат Регионални дневник Долина сунца Дамин гамбит, ток шоу Ни да ни не Цртани филм Хокеј, ЕБЕЛ лига, 5. утакмица 1/4 финала: Медвешчак-Ред Бул, пренос Јужни срез Злочиначки умови Уби ме досада Ловци на натприродно Др Хаус Луди од љубави Секс и град Ноћни музички програм

Сесил Б. Дементни Ени На први поглед Изгубљена веза Светлост дана Издани Песничка правда Николас Никлби Пирана 2: Мрестилиште На мојим уснама Еротски филм Еротски филм Еротски филм

Амбер Фреј: Сведок оптужбе Момци с Медисона Потрага за веселим Божићем Тајна давања Момци с Медисона Рикошет Шакал Момци с Медисона Амбер Фреј: Сведок оптужбе Момци с Медисона Бесни пас и Глори Мирис жене

На годишњицу брака својих родитеља, Персија и Мерилин, који су тим поводом одлучили да обнове венчане завете, Тереза у кућу доводи свог новог дечка, Сајмона. Осим што родитељи не знају да је Сајмон белац, они ни не слуте да кћерка за њих има још новости... Улоге: Ештон Кучер, Берни Мек, Зои Салдана, Џудит Скот, Хол Вилимас Режија: Кевин Роднеи Саливен (РТЛ, 22.20)

Зои Салдана

08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00

00.00 00.55 01.50

Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како то раде? Како се прави? Врхунско градитељство Генералка Трговци аутомобилима Амерички чопери Разоткривање митова Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како се прави? Разоткривање митова Упозорени сте! Оружје и људи који су га изумели Пен и Телер – Лаж или истина Чари путовања Разоткривање митова Упозорени сте!

08.30 08.45 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 16.15 17.30 19.00 20.00 22.00 23.00 00.00

Сви спортови Фудбал Биатлон Сви спортови Скијашки скокови Крос-кантри скијање Бициклизам Билијар Биатлон Скијашки скокови Бокс Сви спортови Скијашки скокови Биатлон

23.00

Vladarodsjajadoo~aja pru,zarobiopobuwenikaispaliouTarsu.Mada Arijejeuhri{}anskojtradicijiostaoupam}en kao krajwe negativna li~nost i postao jedan od bez nekih naro~itih zasluga, izvesne oblasti na najomra`enijih literaturnih junaka, kao {to su upravu dobio je i Dalmacijev brat Hanibalijan. Neron,Dioklecijan,JulijanOtpadnikilikasni- Ovakvaneobi~naraspodelateritorijaimo}idojecareviikonoborciLavIII iKonstantinV Ko- ve{}e do nemilosrdnih obra~una odmah posle pronim. Takva negativna reputacija prati ga i u Konstantinovesmrti. KonstantinVelikiserazboleoujekupriprema srpskojsredini,gotovodona{egvremena.Pridev bezumniobaveznoseuzwegovoimenavodiusvim za rat protiv Persije. U po~etku se bolest nije literarnimspomenicimakojigapomiwu.Takoga mogla ni naslutiti jer je iskazivao uobi~ajenu ~vrstinuiizdr`qivost,kojesugau~inilelegenu svojim spisima navode bra}a Stefan Prvovendarnim.I tokomproslaveVaskrsa337. biojebez ~aniisvetiSava,akasnijei„Sintagma”Matije Vlastara. Wegovo ime je i na freskama pravoslavnih manastira.Re~jeotzv.vizijialeksandrijskog arhiepiskopa Petra,koji je u eri progona hri{}ana,zapo~etihDioklecijanovim ediktima, 311. najpre bioutamni~en,azatimisurovopogubqen.Danuo~istradawa,PetarjeimaovizijuukojojmusejavioIsusHristuiscepanoj haqini. Na pitawe „Ko ti, spase, razdra rizu?“, Isus mu je odgovorio: „Arije bezumni!“ Ova scenu se mo`e videtiumanastiruGra~anici ili crkvi svetog Ahilija u Ariqu. Ali, ovaj antijunak hriMajkaJelenanijekrilaprivr`enostHristovojveri {}anske tradicije nije ostao tegoba. Tad se vratio u Carigrad, kako bi ugovozatvoren uhermeti~nimintelektualnimkrugovirioposledwepodrobnostinavelikomhramuSvema srpskog duhovnog vrha. Tako neumorni sakutih apostola ~iju je izgradwu po~eo neku godina pqa~srpskihnarodnihumotvorinaVukKaraxi} ranije. Kad mu se pogor{alo zdravstveno stawa, bele`itrimalefolklorneforme,„uobi~ajuzenajpre je tra`io leka u toplim kupkama Istoka, tere~i“ojeretiku Ariju.Jednaka`e:„Takomise aliuzalud.Tekkadjeshvatioozbiqnostbolestii grobneprosjeokaoArijibezumnom!“Glagolpropostaosvestandamusebli`ikraj,nalo`iojeda sjetizna~iule}ise,provalitise,propasti.Druga prime kao katihumena, odnosno onog koga pre ga veli:„TakomiseutrobaneprosjelakaoAriji kr{tewa treba pou~iti osnovnim istinama hribezumnome“,atre}a „TakosenepropaokaoArija {}anskevere.BilojetoucrkviSvetihmu~enika bezumni!“ u Helenopoqu (nekada Drepanumu), koji je u ~ast Sumiraju}i tridesetogodi{wu vladavinu KonKonstantinovemajkeJelene,upokojenenekugodistantina Velikog,od306.do337,jedanmo`daisunupresina,nazvanpowoj.Posletogajetrebalo vi{erigoroznipisacka`edajecarbioizvrstan bolesnogcaraprebacitiuCau prvoj deceniji, postao razrigrad,alijeonuvideodanije bojnikudrugoj,autre}ojbio U samoqubqu nije oskudevao ustawuzatajput.UviliAhidostojan imena sirotan jer se Konstantin Veliki, ali rona nadomak Nikomedije je bez mere razbacivao novcem. jeste u ma{ti kada je shvatio da je do{ao trenutak Ali mnogoprekrajasvojevlapotomcima trebalo dati koji je toliko odlagao, kad davine on je po~eo da razmitreba da primi sveto kr{te{qa o nasledniku. Bilo je jaimena, pa je sinove nazvao we. sno da sistem tetrarhije, koji nimalo inventivno Pozvao je mesne episkope i jeuveoDioklecijan,nijeizdrKonstantin II, rekaoim:„Dugoo~ekivani~as `aotestistorije.KrvavigraKonstancije i Konstans kona~no je stigao, kom sam se |anskiratoviukojima jepobenadaoimoliosedauwemuod dio Konstantin pokazali su Boga dobijem spasewe. Sad i ja mogu da dobijem svepukotinesuvi{elogi~nokombinovanogsisteblagoslov pe~ata koji nosi besmrtnost. Mislio ma. ZatojeKonstantinodlu~iodacarstvoostavi samdagaprimimuvodamaJordana,alijeBogu,kosinovima,paje317.dvanaestogodi{wegsinaKrijizna{tajezanasnajboqe,milodatobudeovde. spaitekro|enogKonstantinaII uzdigaourangceNeka onda bude tako i bez odlagawa; i neka bude zara.Istojeu~inioisasedmogodi{wimKonstanvoqaWegova,kojijegospodar`ivotaismrti,da cijem II 324. Kad je Krisp, po o~evom nare|ewu, mojepostojaweovdebudeprodu`eno.“ ubijen 326, desetogodi{weg Konstansa proglasio TugajekrstioepiskopEvsevijeNikomedijski, je333. zacezara. akadjesve~ani~inobavqen,„carseodenuoubliNekiistra`iva~isenisuuzdr`aliadanepristavobeluode}u,kojajesijalapoputsamesvetlomete kako je pokazao neobi~no pomawkawe masti,legaonapostequi“,kakodaqebele`iwegov {tovitosti prilikom davawa toliko sli~nih biografepiskopEvsevije,„odbio daseikadvi{e imenatrojicisvojihsinova,car,komenijenedoogrne purpurom“. Istra`iva~i se sla`u da je to stajalosamoqubqe.Kakobilo,odrediojedaKonzbiqa bilo dr`awe pravog vernika, a posledwe stantin II dobije Galiju, [paniju i Britaniju, carevere~i izre~enesuneposrednoposleprimaKonstancijeAzijuiEgipat,anajmla|iKonstans wakr{tewa:„Sadaseose}amzaistasre}nim,jer Afriku,ItalijuiPanoniju. znam da sam postao vredan posmrtnog `ivota i Ali,stawejepostalozamr{enokadjeKonstanpripadnikbo`anskog`ivota.“Neznasedalije tinsinusvogpolubrataDalmacija,dakle,bratanKonstantinstvarnoizgovorioba{tere~iilije cukojisetako|ezvaoDalmacije,335.dodeliotiplemenitiepiskopnaveore~izakojejesmatrao tulucezara.Svajeprilikadamujetobilanagradasudoli~nezatakav~as. da{tojeugu{ioustanakjednoguzurpatoranaKiКњигу Радивоја Радића “КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ / Надмоћ хришћанства„ (издавач: “Еволута”, Београд), можете наручити путем телефона 065/2621–204, 069/2621–204 и 011/2621–204 или сајтова www.shopmania.evoluta.rs, www.evolutabc@gmail.com и http://www.facebook.com/evolutaizdavackakuca.beograd

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Generalni direktor Du{anVlaovi} (480-6802). Glavni i odgovorni urednik Aleksandar\ivuqskij (480-6813). Ure|uje redakcijski kolegijum: NadaVujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), MiroslavStaji}(pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), DejanUro{evi}(ekonomija 480-6859), Vlada@ivkovi} (desk, no}ni urednik 480-6819), AleksandarSavanovi}(novosadska hronika, 528-765, faks 6621-831), NinaPopov-Briza (kultura 480-6881), SvetlanaMarkovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), VesnaSavi} (svet 480-6885), \or|ePisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{koLazovi}(reporta`e i feqton 480-6857), BranislavPuno{evac(sport 480-6830), JovanRadosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), IvanaVujanov(revijalna izdawa 480-6822), Slobodan[u{wevi} (foto 480-6884), BrankoVu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), NedeqkaKlincov(tehni~ki urednici 480-6820), ZlatkoAmbri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), SvetozarKaranovi} (Oglasni sektor 480-68-68), FilipGligorovi}(Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik"jeodlikovanOrdenombratstvaijedinstvasazlatnimvencem " iOrdenomradasazlatnimvencem


28

monitor

utorak5.mart2013.

dnevnik

H o r o s k o p 5. mart 2013. OVAN 21.3-19.4.

У поподневним и предвечерњим сатима могућа је нервоза. Посебно опрезни будите у саобраћају, али ни комуникација с партнером вам није јача страна. Изражено је неслагање око финансија.

BIK 20.4-20.5.

Имате утисак да вас нико из окружења не разуме, поготово ваше планове везане за породичне инвестиције. Добро размислите о томе да ли су они у овом периоду реално изводљиви и исплативи.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Никако не разумете систем вредности и планове ваше деце. Међутим, ситуација је пролазног карактера. Близанци у вези ће имати све мање разумевања за партнерово понашање.

Данас сте изразито променљивог расположења. Муче вас проблеми с недавно пристиглом документацијом јер још не назирате њихово решење. Не упуштајте се у расправе с надређенима.

Бићете опуштени и задовољни само у интензивном дружењу с пријатељима, интелектуално ће вас стимулисати. Ситуација у кући је напета, поготово немате разумевање за захтеве деце.

На послу су присутни проблеми с документима, посебно ако су везани за финансије. Покушајте да проблем решите сами. Немојте се обраћати претпостављенима, неће вам бити од користи.

Zoran Delibos VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Пословно окружење вам никако не одговара. Неразумевање с колегама, па самим тим и напета комуникација, логична је последица. Повољније релације су са надређенима.

Може вас изненадити залутали документ везан за неку претходну нерешену ситуацију. Без обзира на почетну нервозу, покушајте да што пре разрешите проблем. Умереније с храном.

Није вам препорука да кренете на дужи пут, нити да контактирате пословне пријатеље из даљине. Могући су проблеми с документима и нејасно договарање. Чувајте се оштрих предмета.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Оптерећује вас партнеров проблем у вези с послом. Потрудите се да га пажљиво саслушате и да не доносите пренегљене предлоге. Напета комуникација само може погоршати ситуацију.

Немате најбољу организацију времена. Поједини пријатељи ће од вас очекивати да имате више времена да саслушате њихове проблеме. Такви разговори би само појачали вашу напетост.

Нисте задовољни финансијском ситуацијом. Допунске захтеве ће тражити млађи чланови ваше породице. Ситуација на послу је напета па није тренутак да се бавите побољшањем статуса.

TRI^-TRA^

Нова романса? V REMENSKA

PROGNOZA

Сунчаноитоплије

Vojvodina Novi Sad

13

Subotica

11

Sombor

12

Kikinda

12

Vrbas

11

B. Palanka

13

Zreњanin

12

S. Mitrovica 13 Ruma

12

Panчevo

12

Vrшac

10

Srbija Beograd

13

Kragujevac

12

K. Mitrovica 11 Niш

Расел Кроу (48) и СамантаБаркс (22) наводно су у вези, пише аустралијска штампа. На друштвеним мрежама константно кому ни ци ра ју по ру ка ма, па тако сазнајемо да вежбају заједно, иду на пробе са бендом... Саманта је на Инстаграм по ставила фотку са снимања „Јадника„ и написала: „Ова ми је омиљена.” На слици је, наравно, са Раселом.

13

Evropa

НОВИСАД: Ујутру слаб мраз, а током дана претежно сунчано и још мало топлије. Ветар умерен југоисточни. Притисак изнад нормале. Минимална температура -4, а максимална 13 степени. ВОЈВОДИНА: Ујутру слаб мраз, а током дана претежно сунчано и још мало топлије. Ветар умерен југоисточни. Притисак изнад нормале. Јутарња температура -4, а максимална 13 степени. СРБИЈА: Ујутру хладно уз слаб мраз, а током дана претежно сунчано и још топлије. Ветар умерен југоисточни. Притисак изнад нормале. Јутарња температура -4, а максимална 14 степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: У среду ће дневна температура прелазити понегде 15 степени, уз појачан југоисточни ветар и наоблачење у другом делу дана. У четвртак релативно топло уз умерен југоисточнии ветар и повремену кишу. У петак и суботу још топлије, уз температуру од 15 до близу 20 степени и променљиво време уз повремену кишу.

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА: Релативно повољно за већину хронично оболелих. Известан опрез се и даље саветује срчаним болесницима. Препоручује се придржавање савета лекара и адекватно одевање, у складу са очекиваним дневним ходом температуре ваздуха.

Madrid

13

Rim

16

London

12

Cirih

8

Berlin

8

Beч

8

Varшava

7

Kijev

-1

Moskva

-10

Oslo

2

St. Peterburg -1 Atina

16

Pariz

15

Minhen

9

Budimpeшta

9

Stokholm

4

VIC DANA - Шта је неспоразум? - Позовеш комшиницу на кафу. Она дође, попије кафу и оде.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

SAVA

Bezdan

310 (9)

Slankamen

398 (11)

Jaшa Tomiћ

Apatin

395 (12)

Zemun

447 (5)

Tendencija stagnacije

Senta

290 (9)

Bogojevo

368 (14)

Panчevo

444 (4)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

309 (0)

Tendencija opadawa i stagnacije

Smederevo

558 (0)

Titel

396 (13)

NERA

Baч. Palanka 352 (15) Novi Sad

346 (14)

Tendencija stagnacije i porasta

Hetin

86 (-18)

TISA

22 (4)

Tendencija stagnacije

N. Kneжevac

247 (10) S. Mitrovica 490 (-28)

Tendencija porasta i stagnacije

Beograd

Kusiћ

399 (2)

64 (-4)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 5.mart 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"