Page 1

NOVISAD*

PONEDEQAK4.FEBRUAR2013.GODINE

GODINALXXI BROJ23697 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

NASLOVI

USIJAWE NA POLITI^KOJ SCENI SRBIJE

Politika

\ilaszavanredne izbore,Pajti}daje rokvlastidomaja

2 Nikoli} u Turskoj

Ekonomija 4 Na prole}e prodaja preostalih kombinata 4 Za ~inovnike se u svim regionima na{lo posla

Dru{tvo 6 Nesavesnim gazdama i bebe smetaju 6 Prijavqivawe studenata za praksu u SAD

Napredwaci danasi oizborima?

NoviSad 9 Taksisti dostavili gradu opomenu pred tu`bu 9 U „Novitetu” i daqe {trajk

Vojvodina 10 Skupqe grejawe i u Be~eju 11 Radni~ka klasa vi{e se ne vozi

LDP:Nameraje koalicijaSNSiDS

Reporta`e 12 Voditeqke s ga}ama od 100 evra i fondom od sto re~i

Crna str. 2 i 3

SRPSKINEIMARIGUBEPOSLOVE[IROMSVETA ZBOGNA[ENEORGANIZOVANOSTI

Bezbanakadaleko suiLibijaiIrak

str. 4

13 Obra~un motkama i {tanglama u Novom Sadu

POSKUPEOGAS,NAREDUJESTRUJA,CENTRALNOGREJAWE...

Dase~oveksmrzne doksenezagreje

str. 5

TEMA „DNEVNIKA” RA^UNARSKIMPREVARAMAGODINON[ALANCIJAKORISNIKAKOMPJUTERAUKU]AMAIFIRMAMA

PROTESTUNOVOMSADUZBOGTROVAWA@IVOTIWA

Danaspsi, sutradeca!

str. 7

Dru{tvenemre`e rudnicizlataza sajber-kriminalce str. 14 – 17

SPORT

Ujutru mraz Najvi{a temperatura5°S

n VOJVODINASEPRIPREMAUANTALIJI

n SJAJNIDELFINIUNOVOMSADU

str. 13


2

POLiTikA

ponedeqak4.februar2013.

Nikoli} u Turskoj Predsednik Srbije Tomislav Nikoli} boravi}edanasisutrau zvani~noj poseti Turskoj, tokom koje}esesastatispredsednikom te zemqe Abdulahom Gulom i predsednikom turske skup{tine Xemilom^i~ekom. PredsednikSrbije,kojiuTurskojpredvodidr`avnudelegaciju, razgovara}e i s vaseqenskim patrijarhomVartolomejem inajuticajnijim turskim privrednicima, saop{teno je iz Nikoli}evog kabineta. Savetnikpredsednikazaspoqnu politiku Marko \uri} rekao jeTanjugudaposetomTurskojNikoli}nastavqaintenzivnespoqnopoliti~ke aktivnosti, a da }e fokus posete biti ekonomska saradwa.DelegacijaSrbije,kakoje dodao,upravonatompoquo~ekuje

konkretnerezultate,ali}eposetabitiprilikaidaseistakneda „politi~kiodnosimorajudaprate ekonomske i da mi od Turske o~ekujemodauva`ina{einterese kadajere~oKosovuiMetohiji”. Delegacija srpskih privrednika,kojupredvodipredsednikPrivrednekomoreSrbijeMilo{Bugarin,sutra}eu~estvovatina12. sednici Poslovnog saveta Srbija–Turska,kojiseorganizujepovodom zvani~ne posete predsednika Srbije,adankasnijeuIstanbulu bi}e odr`an i sastanak privrednikadvezemqe.UdelegacijiSrbije su i ministarka omladine i sporta Alisa Mari}, pomo}nik ministra spoqnih poslova Goran Aleksi}, savetnici predsednika Marko\uri},JasminaMitrovi}Mari} iPredragMiki}...

Zaukavawe u Skup{tini Skup{tinskiKolegijumrazgovara}e sutra o daqem radu republi~kogparlamenta,re~enojeTanjuguuSkup{tiniSrbije. Predsednik Skup{tine Srbije Neboj{a Stefanovi} najavio je ranijedabiparlamentopredlogu Vrhovnog saveta sudstva o prestanku funkcije predsednici tog saveta i Vrhovnog kasacionog sudaNatiMesarovi} najverovatni-

jeraspravqati11.februara.Onje rekaoda}etopredlo`itinakonsultacijama sa {efovima poslani~kihklubova. –O~ekujemda}emoposti}idogovordaslede}asednica,nakojoj bisemoglana}iitata~ka,bude 11.februara.To}ebitimojpredlog,avide}emodali}emomo}ida usaglasimo dnevni red – rekao je Stefanovi}.

Lider SLS-a ide na doru~ak PredsednikSamostalneliberalnestrankeizamenikpremijeraKosova Slobodan Petrovi} prisustova}e 7. februara molitvenom doru~ku, kojiuVa{ingtonuorganizujepredsednikSjedniwenihAmeri~kihDr`avaBarakObama.Petrovi}}eimatiprilikudasnajuticajnijimpoliti~kimli~nostimarazgovaraoaktuelnimpoliti~kimprocesimanaKosovu iproblemimasrpskezajednice,prenosiKiMradio.

Zrewaninski lobi u Skup{tini Vojvodine Kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine na dopunskim izborima za poslanika u Skup{tini Vojvodine Vojislav Mati} pozvaojebira~euizbornoj jedinici17–Zrewanin3da17. februarasvojimglasovimauka`u poverewe wemu da bi u pokrajinskom parlamentu bio formiran“zrewaninskilobi”. – LSV u Skup{tini Vojvodine trenutno ima deset po-

slanika–rekaojeMati}.–Od toga,trojeihjeizZrewanina, takodabijo{jedanposlanik iz na{eg grada dodatno poja~ao poslani~ki lobi koji se bori za interese Zrewaninaca. Moj zadatak }e biti stvarawe uslova za boqi i kvalitetniji `ivot svih gra|ana i sebe}ustavitiuuloguservisazasvewih. @.B.

Reyepi: U Briselu o ilegalnim srpskim strukturama Ministarunutra{wihposlova KosovaBajramRexepi tvrdida}e najverovatnija tema predstoje}e runde razgovora Beograda i Pri{tine u Briselu biti budu}nost, kakoonsmatra,ilegalnihsrpskih bezbednosnihstrukturanaseveru Kosova.Onje,gostuju}iuemisiji „Slobodno srpski”, rekao da „te strukturemorajudaidu”,odnosno da se neki qudi iz tih struktura koji nisu po~inili kriminalna dela, transformi{u u Kosovsku policiju. Powegovimre~ima,naKosovu postoje institucije bezbednosti koje su legalne, a to su Kfor, Euleks i policija Kosova, a sve ostalojenelegalno.Rexepijeda-

qe ocenio da integrisano upravqawe granicama dosta dobro funkcioni{e, ali da na severu KosovanaprelazimaJariweiBrwak,kakojenaveo,idaqepostoje problemi kad je prevoz carinika igrani~nihpolicajacaupitawu. –Dosadasubilitransportovani helikopterima, ali je to za Euleksvelikitro{akkojinemo`e da podnese. Nedavno je Euleks po~eodaihprevozikopnenimputem,aliimnaseverusvakodnevno pravesmetwe,iakojetodeodogovora Beograda i Pri{tine. Sem Kosovske policije, Euleksa i Kfora,nikonemapravodazaustavqa qude na putu i ograni~ava slobodukretawa–poru~iojeon.

dnevnik

ANALITI^ARIOUSIJAWUNAPOLITI^KOJSCENI MARKONICOVI]:

Raki} i Veqovi} zloupotrebili slu`beni polo`aj Biv{ina~elnikbeogradskepolicije Marko Nicovi} smatra da Miodrag Raki}, kao biv{i {ef Nacionalnogbiroazabezbednost, i policijski vrh treba krivi~no daodgovarajuzbogtoga{tosupodatke o susretu aktuelnog premijera s pripadnikom [ari}evog klana Rodoqubom Radulovi}em objavili4,5godineposlesaznawa otimkontaktima. –Tojeprizmenaiprqavapolicijsko-politi~kakombinatorika, kojajenaru{ilaugledzemqe,sistema i institucija – ocenio je Nicovi}. Onisti~edasuRaki}idirektori policije Milorad Veqovi}, UKP-a Rodoqub Milovi} i SBPOK-aSvetislav\urovi}zloupotrebili slu`beni polo`aj jer

operativne podatke nisu odmah, previ{eod~etirigodine,dostaviliTu`ila{tvu.Onisuih,ka`e Nicovi},prikupqalii~uvali„da bi poslu`ili jednoj politi~koj stranci,Demokratskoj,usvrhupoliti~kihucenaiobra~una”. –Tajslu~aj,me|utim,nikakone mo`esru{itiaktulenuvladujer to ne}e dozvoliti me|unarodni faktori,aliizato{totoneodgovara najve}im parternima u Vladi–SPS-uiSNS-u–kojisadanajva`nijuopozicionistranku i wenog lidera Dragana \ilasa „dr`e u {aci” – ocenio je Nicovi}. –To}e„ko{tati”samo\ilasa, kome se jedino i `uri da do|e do vanrednihizborajersuume|uvremenuotvorenebrojneafereveza-

ne za wega – smatra Nicovi}, i procewujeda}eDa~i}„i}inaru{ewevlastiugradu”.

BO@OPRELEVI]:

[ef policije ili izbori Biv{ i kom inis tar pol ic ij e Bo` o Prel ev i} ocenio je ju~e da objavqivawe podatakaosusretima Da~i}a s pripadnikom [ari}ev og nark ok lana ~etiri godine nakon {to su se oni dog od il i preds tav qa deo politi~kogobra~una,~ijiepilog je da }e Da~ i} moratidaodustaneodsvogkandidatazadirekkojoj je u~estvovao Da~i} i torapolicije,amo`daida}e implicirawem wegovog bivsei}inavanredneizbore. {eg {ef a kab in et a Brank a –O~iglednojedajetopotLazarevi}a kaosaradnika[apuno politi~ka borba. To se ri} ev og klan a. Kak o ka` e, vidiizfrontal„pok az na venognapadanaDa`ba” sa saz naEpilog~itavog ~i}a, komentara wim a pol ic ij e Jov an a Krk ob aiz 2008. godine, obra~unapo~eoje bi} a i Drag an a skrivenomkamerom kojasesadaplaMarkovi}a Palsira, je „ne{to me, ali i vidqi{to treb a da vog pri` eqk iv aw a DS-a da poka`e’likidelo’IviceDau|e u Vladu – rekao je Prele- ~i}a me|unarodnoj zajednici, vi}Tanjugu. budu}i da se on veoma dobro Epil og ~it av og obr a~ un a, pos tav io u odn os u na EU koji je, prime}uje Perelevi}, spremno{}u da re{ava propo~eo skrivenom kamerom u blemKosova”.

Potkrepquju}itezudajepolicija zloupotrebqena, Nicovi} navodi i da je ameri~ka DEA u akciji „Balkanski ratnik”, kada je zaplewena velika koli~ina[ari}evogkokainau Urugvaju,zaobi{laUKPiDa~i}airadilaprekoBIA-e,koju je vodio Sa{a Vukadinovi}, kogjepostavioDS. On isti~e i da je Raki} podatke, koje je nedavno izneo u jednom beogradskom mediju i koji se ti~u postojawa 130 diskovaokomunikacijamadr`avnih funkcionera sa [ari}evimnarkoklanom,moraodadostaviTu`ila{tvu,anedakalkuli{e o tome kada }e im zatrebati u sklopu politi~kih obra~una.

DEJANVUKSTANKOVI]:

Socijalisti spremni za promenu vlasti u Beogradu –IzjavapremijeraIviceDa~i}a kojom je ponovo otvorio pitawe promene vlasti u Beo- gradu, direktna je poruka Srpskojnaprednojstrancidasusocijalisti, ~iji je on lider, u ovom trenutku spremni da u~estvujuutomprocesu–smatrapoliti~ki analiti~ar Dejan Vuk Stankovi}. On je u izjavi Tanjugu podsetio na to da je pitawe vlasti u Beograduotvorenoonogtrenutka kada je vladaju}a koalicija postavila princip simetrije, po kojem vlast na republi~kom nivou mora da bude uskla|ena s vla{}unanivoulokalnihsamouprava,ukqu~uju}iiBeograd.

–SadajeDa~i}topitawedirektno potencirao, ali ~ini se daononemanikakvevezesteku}om aferom vezanom za wegove kontaktesasumwivimbiznismenom Rodoqubom Radulovi}em – kazaojeStankovi}.–Topitawe jeotvorenoitojeporukazaSNS dasusocijalistiuovomtrenutku spremni da u~estvuju u procesu promenevlastiuBeogradu. Po wegovom mi{qewu, izvesno je da SNS ne}e prihvatiti politi~kutrgovinuizata{kavaweneprijatneepizodeonepoznatim sastancima vrha policije s licimasumwivihbiografija,zaradvlastiuBeogradu.Takvetrgovinene}ebiti.

VLADIMIRGOATI:

To vlast servira Predsednik nevladine organizacije „Transparentnost Srbija„ VladimirGoati smatradainformacijekojeseovihdanapojavqujuu medijima,ati~usevezapremijeraDa~i}aiRadulovi}a,serviraneko izpostoje}evlasti. –Mnogojeverovatnijedainformacijeserviranekokojeupiramidipostoje}evlasti,nego,kakojetorekaoDa~i}‘’onikojinisudobilipoverewegra|ana’’–istakaojeGoati. Onjekazaoidasvemo`edabudepovodzanoveizboreukolikojedanodpartneraukoalicijinijezadovoqan.

ZLATKONIKOLI]:

„Igru” upropastio Tadi}ev neuspeh KriminologZlatkoNikoli} oceniojeda jepremijerDa~i}na~iniovi{egafova,ali idajevrhDemokratskestranke,usaradwis biv{im{efomBIA-e,zloupotrebiopolo`ajtime{tojeoperativnepodatkeo[ari}evomklanuiwihovimkontaktimaarhiviraodabiihiskoristiozapoliti~keobra~une. –Ta~noseznajuakteri,ministarpolicijetonijedobiojerseradiloowemu–zna~i dajepredsednikdr`avetoimao,dajewegov koordinator slu`bi bezbednosti Miki Ra-

ki} toimaoitada{widirektorBIA-eSa{aVukadinovi}– rekaojeNikoli}Tanjugu. Onjekazaodasepostavqapitaweza{to sutipodaciprikrivani,akoje,bardeklarativno,prioritetDS-abioborbaprotivorganizovanogkriminala: –Tozna~idaimtadanijebilouinteresu da padne Vlada. Sada su taj isti politi~ki ‘vru} krompir’ za padawe Vlade, s istim ministrom o kome su znali, a }utali, dali drugima.DSjeodlu~iodatoneideujavnost tada,alijenasnimqeno,narezanoiarhivi-

rano‘zanedajbo`e’iliakobudepotrebno –istakaojeNikoli}. Po wegovim re~ima, „igru” je, izgleda, upropastio neuspeh Tadi}a na predsedni~kimizborima. –Usvakomslu~aju,ovdesustranke,izgleda, bile mnogo va`nije nego dr`ava, jer igratisestim,sorganizovanimkriminalcima,nijedobraigra–pogovoto{toimamo jo{togavezanoza[ari}evklan,zasve{to sede{avalo,ituimadostaprqavogve{a– kazaojeNikoli}.

TVIT CRTICA Mi{evi i slonovi NovinarkaB-92SuzanaTrnini} „otkriva“na lajni:„Aokotihizbora...`ivanisam,ccc...” Situaciju joj otkriva ministar finansija Mla|an Dinki}: „Kada se trese gora, obi~no se nera|aslon:))„ Neboj{aGoli} muodgovara:„Sveidaserodi, vinemoratedabrinete,na}i}esenawemumestaizavas,makarmoralizarepdasedr`ite…„ Dinki}}enasveto:„Nebrinemjauop{te.U realnom `ivotu se ionako svi za mene dr`e, i mi{eviislonovi...Takodamido|enaisto...”

Kad Rasim ka`e IpredsednikPRS-aZoranDragi{i} imaistu delimu:„Nego,qudi,‘o}elibititihizbora?„ Ukazuje mu ‫@‏‬miljana53442125: „Ako je Rasim rekaodaho}e,jamuverujem.Onseobezbedi„pre roka”:)„ Dragi{i}sesla`e:„Onjejedinisiguranministar posle izbora, svima ostalima je frka... Bi}ezanimqivodasevidina~ijoj}eonbitili-

sti, ti sigurno dobro prolaze, a ako ne pro|u, pretr~avawekodpobednika...”

Ivica Ko{tunica TV-novinarka @aklina Tatalovi} odgovara svimakojisuu„izbornojdilemi“:„Ajte,{tavam je, pa nije svako Voja da iza|e i ka`e da vra}a mandatnarodu“. Sdrugestrane,napremijerovutvrdwudanije znaodasesastajesqudimaiz[ari}evogklana, kratak komentar ima novinar Dejan Vukeli}: „IvicaKo{tunica.^akseirimuje„. A funkcioner DSS-a @ivota Star~evi} ka`e:„To{tojeMikiRaki} pustioujavnostda sepremijervi|aosBananomnenegira~iwenicu dasetodesilo. #dimna_zavesa #fail„.

BratislavNikoli} jeu„dilemi“:„Zna~i,sada}e Vu~i}samdavladaisvedadr`i,jel’tobiloideja?„ Sdrugestrane,\ukanovi}tvrdi:„Vlada}ezakon!„

ADSSiz^a~kaporu~ujeJe{i}u:„Mava`no dajedosadai{lo;-)„Je{i}zakqu~uje:„Najgore jeto{tojevrlosli~no!„

Gde to ima?

Borkovo „jo{ malo“…

Poslanik LDP-a Bojan \uri} komentari{e potezJorgovankeTabakovi}:„Guvernerkaprocewujedaliimaosnovazaizbore!?Pagdetoima? Odmrzlajepoliti~kufunkciju?„

FunkcionerDS-aBorislavStefanovi} jeudilemi:„A{ta}eministarsBananom?Azarnijerekao zasebedajeMUPnajboqiuVladi?„ Timpovodom}eQubi{aTo{i}:„Ve}smonavikli damogudanasdaka`ujedno,asutradaihnismodobro razumeli,itoide,dokle–vide}emo…„ Stefanovi}odgovarakratko:„Jo{malo...”

Protiv koga i ~ega ^lanica Predsedni{tva SNS-a Maja Gojkovi} konstatuje:„Zna~i,akospomene{kriminal i korupciju u Vojvodini, odmah DS vi~e ’ovo je protivautonomije’…„

Koga }e u ’aps?

Svaka sli~nost je…

Napredwak Vladimir \ukanovi} podse}a na lajni:„SetitesedajenedavnoDa~i}izjavioda}e uhapsitisvakogazakogasedoka`edajebioukontaktusa[ari}em.Mora}esamsebedahapsi!„

Potpredsednikvojvo|anskevladeGoranJe{i} zapisaojenalajni:„GradNoviSadjere{iojedan odnajve}ihsvojihproblema!Promeniojepismo nadisplejimaautobusa!Asadakadakrene...„

Patriot(sko) prezime Predsedavaju}iSBUNVukJeremi} ~estorazmi{qaupatriotskomduhupajetakooka~iona lajnuslikuuzkratakpotpis:„Patriota...„ „Tvitera{i„sutoshvatili„bukvalno“ipitaju:„Kojenaslici?„ Jeremi} bli`e obja{wava: „Brazilski ministarspoqnihposlova,AntonioPatriota...„ S.St.


politika

dnevnik

ponedeqak4.februar2013.

3

USIJAWE NA POLITI^KOJ SCENI SRBIJE

Da~i}:SNSnestojiiza prqavekampawe Premijer Srbije i ministar unutra{wihposlovaIvicaDa~i} izjaviojebritanskoj agenciji Rojters da wegov koalicioni partner Srpska napredna stranka nestojiizapoku{ajawegovediskreditacije. U telefonskoj izjavi britanskoj agenciji,Da~i}jerekaodasVu~i}emradi„u potpunom skladu”, odbaciv{i bilo kakvu tvrdwuou~e{}uSNS-auprqavojkampawikojasevodiprotivwega. –OvojenapadnajedinstvoVladeipoku{ajodre|enihsnagadaiznudevanredneizboreutrenutkukadaVladaimamnogova-

`nijihpitawakojimatrebadasebavi.Mi verujemo da je SNS potpuno kredibilan partneri`elimdanaglasimdapostojijedinstvounutarVlade–rekaojeDa~i}. PredsednikSPS-aisrpskevladeusubotu je na konferenciji za novinare potvrdiojedasenekolikoputasusreosRodoqubom Radulovi}em iz [ari}eve kriminalne grupe, ali da tada, na osnovu policijskihinformacija,nijeznaokojeon, ve} da su podaci o tome arhivirani kao sredstvo politi~ke ucene koje sada pote`uonikoji`eledaspre~edaistragado|eidowih.

LIDER DS-a DRAGAN \ILAS

Srbijasvebli`a vanrednimizborima PredsednikDS-aDragan\ilas izjavio je da je Srbija sve bli`a vanrednim parlamentarnim izborima,iporu~ioda}eubudu}epolitika demokrata biti bez kompromisa tamo gde kompromisa ne mo`ebiti. –Zemqajeurecesiji,Vladase vodi na zanimqiv i specifi~an na~in, estradizacija politike je sve prisutnija, neodgovornost za date izjave tako|e, kr{ewe rezolucija parlamenta i sve to vodi ne~emu{toDSnijetra`io,ato suizbori–rekaojeju~e\ilasna obele`avawu23godineodobnove radastranke. On je objasnio da DS nije tra`ioizborejerjeuprocesureformi,aliizbogtoga{tosvakiizbori zaustave zemqu, a da je, kao odgovornastranka,dao{ansuovoj Vladi.Uzukazivawenatodaideja DS-a nije ru{ewe Vlade, niti da Srbiji bude mnogo gore da bi qudiglasalidemokrate,ve}dase uSrbijiboqe`ivi. – Mislim da se tim izborima ipakpribli`avamoiDS}eiza}ispremansasvojimprogramima i politikom – poru~io je lider DS-a. \ilasjedodaoda`elidaDS budeotvorenkasvima,i„belim listi}ima”iintelektualcimai svima drugima. da bi svoj ciq – boqi `ivot gra|ana – mogao sprovesti. Govore}i o DS-u u prethodnom periodu, \ilas je rekaodaseposledwih12godina strankaiqudikojisujevodili morali da prave ogromne kompromise, navode}i da ih je pravio i Zoran \in|i}, `ele}i da

DanasPredsedni{tvo napredwaka SednicaPredsedni{tvaSrpskenaprednestrankebi}eodr`ana danasu10sati,usedi{tuSNS-auBeogradu,saop{tilajeju~eSlu`batestrankezainformisawe.Kakoseo~ekuje,~lanoviPredsedni{tvaSNS-atrebalobidarazgovarajuoeventualnomraspisivawuprevremenihparlamentarnihizbora,kaoiodoga|awimakojase odnosenavezepremijeraIviceDa~i}a sRodoqubomRadulovi}em, jednim od kqu~nih qudi u organizovanoj kriminalnoj grupi odbeglogDarka[ari}a.

Mihajlovi}: Nebe`imoodizbora –StavSNS-ajedaodizborane be`imo,alijena{a`eqadau~inimo sve {to je mogu}e kroz reforme,borbuprotivkriminalai korupcijeidakrenemo u promene u Srbiji – kazalajepotpredsednica SNS-a Zorana Mihajlovi} za Televiziju „Pink„. Ona je dodala da se Predsedni{tvo redovno sastaje svake dve do trinedeqe,kaoidasu izboriiodnosiuVladibilatemainaprethodnoj sednici. Na pitawedaliseprepoznala u komentaru premijera Ivice Da~i}a dajeudarnawegaudarna stabilnost Vlade, Zorana Mihajlovi} je rekla da je SNS sto`er Vlade i da je ciq te stranke da u~inisve{tomo`euprivredii u borbi protiv kriminala i korupcije. –Prethodnihmesecismopokazali da oni koji su krali dr`avu moraju da odgovaraju, a s druge

strane,da`elimodau~inimosve daiza|emoizsocijalneiekonomske krize – dodala je Zorana Mihajlovi}.

Kadajere~osve~e{}im„licitirawima”otomeho}elibitiizbora,onajekazaladasenelicitira,idanapredwacikaonajve}a strankamorajudasepona{ajuodgovorno. –Zatopa`qivorazmatramosve {to se de{ava u Srbiji i Vladi, aliiono{to}eseunarednomperiodude{avati–navelajeZorana Mihajlovi}.

LIDER LDP-a ^EDOMIR JOVANOVI]

Pajti}: Vlast ne}e izdr`ati do maja ZamenikpredsednikaDemokratskestrankeBojan sleizboraikojestrankemogubitikompatibilnes Pajti} izjaviojedastrankevladaju}ekoalicijene- DS-om. majukapacitetdadu`eodmajaopstanuusada{woj –Nevidimkakojemogu}edaseizboriizbegnuu atmosferi. ovakvojatmosferiio~ekujemda}esedesitiveoma –Nebihlicitaraodatumima,otome}eodlu~iva- brzo–ponoviojePajti}. ti stranke koje imaju ve}inu u Skup{tini Srbije, Powegovimre~ima,DS-ubiodgovaralodaaktualinevidimdaoneimajukapacitetdadu`eodmaja elnavladanapravijo{vi{egre{aka,alidaSrbiopstanuuovojatmosferi–rekao jineodgovaradase„uovakvojatmosjePajti}novinarima,odgovarajuferihaosaodvijapoliti~ki`ivot”. Prekomponovawe vla- Pajti}jedodaodajeDSizsvakogiza}i na pitawe da li bi vanredni parlamentarni izbori mogli bisti u Beogradu bilo bi zovaizlaziosna`nijiisve}ompodrtiodr`aniumaju. politi~ki avanturizam {komgra|ana,pa}etakobitiisada. Powegovimre~ima,DSjesprePajti}jerekaoidabiprekompomanzaizboreuorganizacionomi novawevlastiuBeogradubilopolipoliti~komsmislu,awegovprirodnipartnerbile ti~kiavanturizam,idabiseobilooglavuonima bi stranke nacionalnih mawina i PUPS, koji se, kojibitopoku{ali. kakojepodsetio,zala`ezaboqipolo`ajpenzione–Neo~ekujemda}esebilokouvladaju}ojkoaliraiprincipsolidarnostikojibiva`iozasve. cijiusuditidaideprotivvoqeBeogra|ana–rekao Pajti} je naglasio da to ne zna~i poziv nikome, je Pajti} po zavr{etku obele`avawa godi{wice ve}dasamogovoriotome{tabisemoglodesitipo- DS-a. umawipodeleuSrbiji,iBoris Tadi} „s Ko{tunicom, a kasnije

Raki}: Profesionalno smo radili Biv{i{efNacionalnogsavetazabezbednostisada{wipotpredsednikDS-aMiodrag–MikiRaki} izjaviojeju~e,povodomnepravovremenogobjavqivawapodatakaosusretimaIviceDa~i}a spripadnikom[ari}evognarkoklana,dasusviprofesionalnoradilisvoj posaoidasenadadasadane}ebiti`rtvetoga.Onjenovinarimana proslavigodi{wiceDS-arekaodanijepro~itaoDa~i}evuizjavuda nijeznaoskimsesastajeidane`elidajekomentari{e. –@elimsamodaka`emdasmosviprofesionalnoradilisvojposaoinadamsedasvionikojisuprofesionalnoradilisvojposaone}esadpostati`rtvetogsvogprofesionalizma–kazaojeRaki}novinarima. Napitawekakojemogu}edaministarnebudeobave{tenotomeda jeRodoqubRadulovi} pripadniknarkoklana,Raki}jekratkorekao: „Nebihtokomentarisao”.

sdrugimkoalicionimpartnerima”. –DSjenapraviopomak,alije cena za te kompromise o~iglednobilaprevisoka.Zato}epolitika DS-a ubudu}e biti politikabezkompromisanatemamagde kompromisa ne mo`e biti – reformaobrazovawa,javnauprava, pravosu|e, i svemu {to je neophodnodasepromenidabidr`ava bila boqa – naglasio je \ilas. On je ocenio da je DS danas strankakojajeprihvatilaocenu gra|anapresedammeseci,dajeu procesu reformi i da `eli da budejedinstvena,iporu~iodase sve {to se danas radi – radi da bizaistabilajedinstvena.

–Pro{lojete{kih{estmeseci,pro{lesupodelena\ilasoveiTadi}eveipro{lesupodelenamnogona~ina,azahvaquju}irazumuiodgovornostiqudi koji danas stoje ovde – rekao je \ilas na obele`avawu godi{wice. OnjedodaodaDSdodatnoradi na svom programu da bi svoju politikumogao{toboqesprovesti, kao i da se nada da }e demokratezadobitipoverewegra|ana koje su delimi~no izgubili. DSjeju~eobele`io23godina otkako je i formalno obnovio radizvornogDS-aQubeDavidovi}a,osnovaog1919.godine. D. Milivojevi}

REKLI SU Dinki}:Tadi}znaos kimsevi|aDa~i} –Zatog~ovekaskojimseIvicaDa~i} vi|aopre~etirigodinesigurnosuznaliiBoris Tadi} i Miodrag Raki}, kao i tada{wi direktorpolicije,iakotadanijebiorazlog zakrizu,nemaganisada–rekaojeju~eministarfinansijaiprivrede Mla|anDinki},gostuju}iuemisiji„StavSrbije”naPrvojsrpskojteleviziji.–Akosuznali, iakojetobiokriminal,moralibisvionidaiduuzatvor.Ja samzatodajavnostsaznao~emujeDa~i}razgovarao.Onje napomenuodaje~iwenicajedajepremijerDa~i}aktivnou~estvovaouzaplenikokainaidasezaistaborioprotivgrupe Darka[ari}a. –NemogudaverujemdaniTadi},niRaki}nebiizbacili Da~i}aizVladepre~etirigodinedasuznaliskimsevi|ao –rekaoDinki}.

Tabakovi}:Stvarawe sukobaukoaliciji? – Najave izbora predstavqaju poku{aj stvarawa sukoba unutarvladaju}ekoalicijeistvarawa„linijenerazumevawa” me|u saradnicima – izjavila je guvernerka Narodne bankeSrbijeivisokafunkcionerkaSNS-a JorgovankaTabakovi}. OnajereklazaRadioBeograddazaizborenevidinijedanrealanpovod. Kakojenavela,ukolikopostojeproblemikojisemogure{itiizborima,od wihnetrebabe`atijersuizboridemokratskodostignu}e. –Uverenasamutodasepreciznimidoslovnimemitovawemizjavanemogustvorititevrstestrahakodgra|anada}eizboribitiizazvaninekomvrstomnerazumevawa,rivalstvailibilo~ega–reklajeJorgovankaTabakovi}.–Ono{tosemenedoti~ejedasenikadavi{eniujednimizborimane smezloupotrebqavatifiskalnapolitikai,posebno,monetarnapolitika, odnosnoNarodnabanka.

Namerajekoalicija SNS-aiDS-a LiderLDP-a^edomirJovanovornikaoisamDa~i}–kazaoje vi} pozvaojeju~epremijeraIviJovanovi},iporu~ioda}esetacu Da~i}a da sam ode s vlasti, kva situacija nastaviti ako se oceniv{idajeonnajdogovorniji „ne suprotstavimo zloupotreba{to mu se „ru{i Vlada”, i ocema institucija, populizmu i deniodasve{tosede{avauSrbimagogijikojinasuni{tavaju”. jiposledwihdanagovorionameOn je upitao i {ta }e Srbiji ri da se umesto koalicije „hrabrilideri”kojidvadana}uSNS–SPS-a uspostavi koalicitenasveto{tosede{avapremijaSNS–DS-a. jeru, tvrde}i da se radi o splet–Da~i}jesamsebinajve}ine- kama.Govore}ioDa~i}u,Jovanoprijateq i najodgovorniji {to vi}jerekaodajeonpremijerbez musekaopremijeruru{iVlada– inicijativeiidejeidajesamod rekaojeJovanovi}nakonferen- sebenapravio„karikaturu”. cijizanovinare. –USrbijinema Powegovimrepredsednika jer ~ima, Da~i} je on dva dana }uti [ta }e Srbiji mnogotoganau~io „hrabri lideri” koji pred raspadawem od nekada{weg institucije Vlapredsednika Sr- dva dana }ute na sve de.Srbijanemani to {to se de{ava bije Slobodana vladaju}e koaliMilo{evi}a,ali, cionestrankekopremijeru kakojedodao,najjeuwoj}utei~ete`e }e mu biti kaju najve}u danau~i„posledwulekciju,ato stranku da za dan-dva iza|e sa jekakoseodlazisvlasti”. svojim stavom nakon sednice –Da~i}}enamnajvi{epomo- Predsedni{tva stranke – poru}itako{to}esamoti}iineka ~iojeJovanovi}.

S kim bi LDP Jovanovi} je poru~io da je LDP, ukoliko ove godine bude izbora, spremandarazgovarasDS-om,LSV-om,Savezomvojvo|anskihMa|ara, Socijaldemokratskomunijom,Mla|anomDinki}em,RasimomQaji}em iSulejmanomUgqaninom. Onseosvrnuoinade{avawauDS-u,rekav{idanecenirukovodstvo te stranke zbog odnosa prema Tadi}u, ministrima, posebno ministru poqoprivredeSa{iDraginu,kojijekakotvrdi,pretu~enuzatvoru. ka`ejasnokogaru{iiza{toto radi... Oni koji su dozvolili da danasimamopredsednikaVlades problemima, kao {tao je to slu~aj s Da~i}em, jednako su odgo-

Govore}ioizborimaistvarawu koalicije SNS-a i DS-a, Jovanovi} je upitao da li je takva koalicija`eqaglasa~ai~lanovademokrata.

Kacin:Datumva`niji odizbora IzvestilacEvropskogparlamentazaSrbijuJelkoKacin izjavio je ju~e da su sve pri~e koje trenutno optere}uju srpsku politi~ku scenu,ukqu~uju}iizbore,maweva`neod{ansedaSrbijazanekoliko meseci dobije datum za po~etak pristupnih pregovora s Evropskomunijom. –Mislimdajesrpskavladauovomtrenutkuupotpunostiposve}enaispuwavawuuslovazadobijawedatumazapo~etakpregovorao ~lanstvusEU–rekaojeKacinzaRadio„SlobodnaEvropa„.–Zato sueventualnespekulacijeovanrednimizborimauovomtrenutku,po meni,nerealne. Onjeizneouvereweda}eSrbijaiskoristitituistorijsku{ansudaizboridatum,zbog~egasusvedrugepri~emaweva`ne.


4

ekonomija

ponedeqak4.februar2013.

KRETAWANADOMA]EMFINANSIJSKOMTR@I[TU

Klizawe nakon dugog rasta

Prviputjo{odkrajaseptembraproteklegodinedoma}etr`i{teakcijazabele`ilojenegativnukorekcijunasedmi~nom nivou,dokjeprometbiosolidnih 5,3 miliona evra u velikoj meri zahvaquju}i trgovawu akcijama be~ejskog „Sojaproteina„ipo`areva~kog„BambiBanata„,navodeanaliti~ariSintezainvestgrupe.Indeksnajli-

nalazenedalekoodtognivoazahvaquju}i kupovini sopstvenih akcija od strane kompanije i o~ekivanojprodajikojuposledwih godina najavquje ve}inski vlasnik. Tradicionalno najprometnija hartija na tr`i{tu, Naftna industrija Srbije, zabele`ila je jednu od najlo{ijih sedmica na Beleksu u proteklih godinu

dnevnik

Na prole}e prodaja preostalih kombinata Ministar finansija i privrede Mla|an Dinki} izjavio je ju~e da }e na prole}e biti ponu|eno na prodaju sedam poqoprivrednih kombinata koji nisu u sklopu aran`mana sa kompanijomAlDahraizUjediwenih Arapskih Emirata. Ti kombinati}ebitiponu|enina tr`i{tu i mo}i }e da ih kupi kobudezainteresovan,rekaoje Dinki}gostuju}inaTVPrva. Onjejo{jednomodbaciosve kritikenara~unaran`amnasa predstavnicima UAE istakav{i da }e wegova realizacija doprineti pove}awu investi-

cija, proizvodwe i izvoza iz Srbije.Dinki}jenajavioda}e sutrazajednosaministrompoqoprivredeGoranomKne`evi}em razgovaratisapredstavnicima Razvojnog fonda Abu Da-

Ministar je ukazao da je u planu da za dve godine 150.000 hektarazemqi{tauSrbijibude pod navodwavawem. Prema wegovim re~ima, propali poqoprivredni kombinati koji

Kombinati}ebitiponu|eninatr`i{tu imo}i}edaihkupikobudezainteresovan, ka`eMla|anDinki} bija o ulagawu u sistem za navodwavawe i kreditnoj liniji za individualne poqoprivredneproizvo|a~e.

suponu|enikompaniji„AlDahra”nisuniukakvompravnom sporu, pa se ne o~ekuju neki probleminitimogu}nostdase

do|edosuda.Dinki}jeponovio daseneprodajezemqa,ve}imovina. Osvrnuv{i se na makroekonomsku situaciju u Srbiji po~etkom2013.godine,Dinki}je istakao da tu vlada „umereni optimizam”iukazaodasukonsolidovane javne finansije i smawen buxetski deficit, ali da ima jo{ dosta posla. On je najavio da }e krajem februara biti predstavqen program podr{keITsektoru,odnosnoizvoznicima softevra koji je 2012.godinevredeo200milionaevra.

BROJZAPOSLENIHUSRBIJILANESMAWENZA19.000

kvidnijih akcija Beleks 15 oslabio je na nedeqnom nivou 1,8odsto,aliuprkosovomnegativnom trendu registruje pozitivanprinosodpo~etkagodine od7,3odsto.Te{kobibiloprona}i jednozna~an razlog za{to

dana. Akcije NIS-a bele`ile su pad vrednosti svih pet trgova~kih dana, zabele`iv{i promet od 80,9 miliona dinara. NISjesedmicuokon~aonanivouod838dinara,dokjeposledweg trgova~kog dana padao i do

„Sojaprotein”odpo~etkadecembrapro{legodine bele`irastod64,4posto jeusledilaovakorekcijatr`i{ta, ali je svakako jedan od glavnih faktora wegov veliki rast u proteklom periodu koji predstavqa najbr`i uzlazni trend na Beleksu od prole}a 2009.godine. Najprometnija hartija na tr`i{tu bio je „Sojaprotein„ sa realizacijom od 173,7 miliona dinara koja je u velikoj meri ostvarenananivouod830dinarausveganekolikotransakcija. „Sojaprotein„ od po~etka decembra pro{le godine bele`i rastod64,4odsto,uglavnomkao

kote od 825 dinara. Dobar promet od 30,3 miliona dinara registrovaojeAerodrom„Nikola Tesla„, u najve}oj meri na ceni od520dinara.Ovahartijajetokom januara ostvarila rast od 15,9odstotejebilanajuspe{nija karika indeksne korpe Beleks15uprvommesecuovegodine. Najve}i doma}i gra|evinar „Energoprojektholding„porastaojeusedmici3,2odstouzneveliku trgova~ku aktivnost, dok je gorwomilanova~ki proizvo|a~posu|aibojlera„MetaPosledwa cena

Akcija Soja protein, Be~ej

Vrednost prometa (din)

812

173.672.536

23.200

128.063.800

NIS, Novi Sad

838

80.938.922

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

506

30.282.009

1.650

14.114.263

Bambi Banat, Beograd

AIK banka, Ni{

posledica vanredne skup{tine akcionara na kojoj je izglasana odluka o raspolagawu imovine velike vrednosti, a nesaglasni akcionari dobili pravo na otkup akcija po kwigovodstvenoj vrednosti. „Sojaprotein„ ima obavezu da otkupi akcije od nesaglasnihakcionarapoceniod 827 dinara u roku od 75 dana od odr`avawa skup{tine, odnosno do10.marta. Veliki promet od 128,1 milion dinara zabele`io je konditor„BambiBanat„kojisezadr`aonaceniod23.200dinara. Istorijski maksimum akcije ovog konditora su dostigle na nivouod24.400dinarauseptembru 2007. godine, a trenutno se

lac„sko~io5,3odstoosvojiv{i psiholo{kugranicuod2.000dinara, prvi put od avgusta 2011. godine. Ni{ka AIK banka bila je najprometnija bankarska akcija kojajeostvarilarealizacijuod 14,1 milion dinara, u velikoj meri na nivou od 1.650 dinara. AIK je u sedmici izgubio na vrednosti 3,8 odsto, nakon {to jeproteklenedeqestizaodonivoaod1.789dinara.Najve}adoma}a banka pod kontrolom dr`ave, Komercijalna, oslabila je u sedmici 3,7 odsto na 1.560 dinara uz veoma slabu investicionu aktivnost, navodi se u analiSintezinihstru~waka. E.D.

Za ~inovnike se u svim regionima na{lo posla U2012.godini,nera~unaju}i zaposlene u Vojsciipoliciji,prose~anbrojzaposlenihu Srbiji iznosio je 1.727.138ismawenjeza 19.090uodnosuna2011, objavio je analiti~ki internet-sajt „makroekonomija.org„. Broj zaposlenih u pravnim licima smawenjeza1.778,aupreduzetni~kom sektoru za 17.312. Kako se navodi, gotovo celokupan pad broja zaposlenih mo`e objasniti pad broja preduzetnikauBeogradu, koji je smawen za 17.601radnika. Broj zaposlenih mu{karaca smawen je za 15.394 (s 945.449 na 930.055 lica), a `ena za 3.696 (s 800.689 na 796.993). Pri tome je broj mu{karaca smawen i u pravnim licima i u preduzetni~kom sektoru, dok je broj`enaupravnimlicimapove}an, a u preduzetni~kom je smawen. Pri ukupnom smawewu broja zaposlenihza19.090,uVojvodini je smawewe iznosilo 12.625

(sa460.588na447.963),uBeogradu 10.098 (s 576.905 na 566.807), dok je broj zaposlenih u [umadiji i zapadnoj Srbiji pove}an za 1.997 lica (sa 403.104 na 405.101) i u ju`noj i isto~noj Srbiji – za 1.635 (s 305.543 na 307.178). U pravnim licima Beograd je imao rast broja zaposlenih za 7.503, dok je on smawen u ju`noj i ist o~n oj Srb ij i za

5.231, u Vojvodini za 3.345 i u [umadijiizapadnojSrbijiza 704.Upreduzetni~komsektoru smawewejeiznosilo17.312zaposlenih, u ~emu u Beogradu 17.601,uVojvodini9.280,apove}an je broj u ju`noj i isto~nojSrbiji–za6.866iu[umadij i i zap adn oj Srb ij i – za 2.701,navodisenasajtu. Zajedni~ko svim regionima predstavqa pove}awe broja za-

poslenih u dr`avnoj upraviismaweweupoqoprivredi.Uostalim delatnostima su kretawarazli~ita:dokneki regioni imaju rast, drugi imaju pad broja zaposlenih. U dr`avnoj upravi broj zaposlenih je pove}an za 2.183 radnika, sa 70.000 na 72.000. U Beogrdskom regionu broj novozaposlenih ~inovnikabioje920,u Vojvodini317,uregionu [umadije i zapadne Srbije639,auju`noji isto~nojSrbiji306. Posmatrano po delatnostima, u 2012. godinipove}anjebrojzaposlenih u 11 delatnosti a smawen u osam. Najve}e smawewe brojazaposlenihimalajeprera|iva~kaindustrija(6.077lica)i poqoprivreda (1.813), a najve}e pove}awe broja zaposlenih imali su, osim dr`avne uprave, informisawe i komunikacije (za 2.198) i stru~ne, nau~ne, inovacione i tehni~ke delatnosti (1.968radnika). V.^v.

SRPSKINEIMARIGUBEPOSLOVE[IROMSVETAZBOGNA[ENEORGANIZOVANOSTI

Bez banaka daleko su i Libija i Irak

Uvremesveop{tekrizekoja je posebno pogodila gra|evinskisektor,mnogikojinemogu da zaposle svoje kapacitete u zemqi pitaju kako to preduze}e „Planum” uspeva da u inostrans tvu ugov or i pos lov e vrednemilionimadolara–samouAngolidobilisuposaood 100 mil io n a izg radw i vojn e boln ic e. Dir ekt or Rat om ir Todorovi} odgovaradajesveu

Ministar gra|evine i urbanizmaVelimirIli} najavioje da }e se taj problem re{iti osniv aw em srps ke razv ojn e banke, koja bi bila pod strogom kontrolom Narodne banke SrbijeiMinistarstvafinansija.Ministarka`edabigra|ev ins ka predu z e} a zal ag al a hipoteke, a za uzvrat bi dobijalapovoqnekrediteigotovo besplatne garancije po strogo

Turskakaoprimer

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

Zemqa

Valuta

Va`iza

Kupovni zadevize

EMU

evro

1

109,1866

111,4149

113,9774

108,8524

Australija

dolar

1

83,3104

85,0106

86,9658

83,0554

Kanada

dolar

1

80,3138

81,9529

83,8378

80,0680

Danska

kruna

1

14,6310

14,9296

15,2730

14,5862

Norve{ka

kruna

1

14,6551

14,9542

15,2981

14,6103

[vedska

kruna

1

12,6065

12,8638

13,1597

12,5679

[vajcarska

franak

1

88,0608

89,8580

91,9247

87,7913

V.Britanija

funta

1

127,1682

129,7635

132,7481

126,7789

SAD

dolar

1

80,1252

81,7604

83,6409

79,8799

Kurseviizovelisteprimewujuseod1.2.2013.godine

Najboqiprimerkakodr`avapoma`egra|evinskojindustrijijeTurska,~ijaoperativagodi{wevanzemqerealizujeposlove vredne 28 milijardi dolara. Dr`ava stimuli{e firme, one imajuodli~nuopremuikvalitetnuradnusnagukojusuformiraliuposledwih20godina. Privredna komora Srbije ve} du`e predla`e osnivawe dr`avnoggarantnogfonda,me|utim,ni{taodweganiovegodine jer ga nijedno ministarstvo nije predlo`ilo kao buxetsku aktivnost za 2013. Ministar Ili}, u ~ijem ministarstvu bi taj fondmogaobiti,obja{wavadazawimnemapotrebekada}ebitiosnovanarazvojnabanka.Alikada? bankarskim garancijama. Kako nijednabankakojaposlujeuna{oj zemqi ne odobrava garancije od 20 do 30 miliona evra, oni su potra`ili pomo} {vajcarskih i ruskih. Da bi na{e firmemogleuve}embrojunastupiti na inostranom tr`i{tu, neophodno je da dr`ava osposobibankukojabiihpratila.

kontrolisanimuslovima. Me|utim, gra|evinska sezona se primi~e, u mnogim zemqamasvetaseineprekida,a na{igra|evinarijo{uveknemajupodr{kudr`ave.Aposlova i poziva za wihovo u~e{}e preko granice ima toliko da bi uz garancije i licence mogliustranimdr`avamaprihodovati za po~etak i vi{e od

milijardudolaragodi{we.Tako, na primer, Irak, koji ula`eoko100milijardidolarau izgradwuputeva,bolnica,stanova (vi{e od milion), u savremenesistemezanavodwavawe, poziva na{e kompanije da u~estvujuuizgradwiratomporu{enezemqe.Pozivjestigao iizLibije,kojaula`eoko500 milijardi, Al`ira koji investira 260 milijardi i Irana, ~ija ulagawa iznose 70 milijardidolara.Na{egra|evince tra`e i u Rusiji, Kazahstanu, Nema~koj... ali bez garancija nemaposla.

Trenutno gra|evinske firme ostvaruju prihod na ino-tr`i{timaodoko400milionadolara godi{we. Re~ je o firmama „Planum”, „Hidrotehnika-hidroenergetika”, „Energoprojekt”, „Putevi U`ice”, „Jedinstvo U`ice”, uz wih posluju i preduze}a ~iji su vlasnici srpskidr`avqani,alisuonaregistrovanauinostranstvu.Radise prete`no u Rusiji, biv{im zemqamaSSSR-a,Africi,aliiu Nema~koj na osnovu deta{mana. Po procenama PKS-a, u inostranstvu je anga`ovano 20.000 na{ihneimara. R.Dautovi}


ekOnOMiJA

dnevnik

Uvozimo struju iz Crne Gore i Bosne Elektroprivreda Srbije }e od Elek et rop riv red e Crn e Gore u 2013. godini preuzeti 927 mil io n a kil ov at-~as ov a elektri~ne energije, ka`u iz EPS-a. Pomo}nik direktora EPSa za trg ov in u elekt ri~n om energijom Miladin Basari}, napomenuojedajeEPSkrajem

pro{le godine kupio 573 miliona kilovat-~asova na tenderu Elektroprivrede RepublikeSrpske. „Poredovihnabavki,odpovla{}enih proizvo|a~a planiranojedapreuzmemojo{66 miliona kilovat-~asova, kao ikupovina415milionakilovat-~asovanaregionalnomtr`i{tu radi uravnote`ewa i elekt roe n erg ets kog portf eqaEPS-auovojgodini”,preciziraojeBasari}. On je za ~asopis „Kilovat~as„rekao da je u 2013. godini planiranaukupnaproizvodwa iz hidroelektrana od oko devetmilijardikilovat-~asova. To je kada je re~ o proto~nim hidroelektranama oko ~etiri

odsto, a kod akumulacionih i reverzibilnih oko 25 odsto mawenegolane,kazaojeBasari}. „Ova godina po~ela je dobrim dotocima i, ako se tako nastavi, pa budemo imali boqu hidrologiju od planirane, vi{ ak elekt ri~n e energ ij e plasira}emonatr`i{tu,{to

}eomogu}itidodatneprihode EPS-u,„ istakao je pomo}nik direktora EPS-a. Za razliku od plana za hidroelektrane, EPS-ove term ol ekt ran e na ugaq u ovoj godini treba da proizvedu sedam odsto vi{e elektri~neenergijenegopro{le godine, naglasio je on i naveo da termoelektrane trebadaproizvedublizu26milijardikilovat-~asova. Utermoelektranamaje,kako je istakao, pro{le godine ostvarana mawa proizvodwa struje zbog toga {to su na tri velika termobloka, dva u TENT-uijedanuKostolcu,vr{eni revitalizacije i kapitalni remonti, zbog ~ega nisu radilinekolikomeseci.

ponedeqak4.februar2013.

5

POSKUPEOGAS,NAREDUJESTRUJA,CENTRALNOGREJAWE...

Da se ~ovek smrzne dok se ne zagreje Od po~etka ovog meseca skupqijeprirodnigas,timputem sukrenuleineketoplane,aod narednog se o~ekuje i poskupqewestruje.To}esesvakako negativno odraziti na ku}ne buxete,kojisusvetawiisvese br`eprazne.Tako|e,svesejasnije vidi da }e grejawe biti sve ve}a stavka na ra~unima i da }e pronalazak najpovoqnijeg energenta, prakti~no, biti tragawe za onim koji se mo`e platiti. Iako je trenutno poskupeo samo gas, u ra~unci koja pretpostavqaiposkupqewestruje, grejawa preko toplana i ~vrstoggoriva,jasnojeda}eizdavajawabitivi{aida}eborba za najpovoqnije grejawe biti tesna. Najboqe }e pro}i oni koji mogu da biraju energent i podese temperaturu u skladu s plate`nimmogu}nostima. Dakle,zazagrevawedoma}instvaod60kvadratnihmetarai potro{wu od 300 kubnih metaragasamese~notrebaizdvojiti oko 15.000 dinara, {to je oko 3.000dinaravi{enegodosada. Za grejnu sezonu, koja traje {est meseci, potro{a~i treba da ra~unaju, pod uslovom da se cena gasa ne promeni, da }e im trebatioko90.000dinara Uz najavqenih deset posto poskupqewa struje i ukoliko bude smawena razlika izme|u skupih i jefitnih kilovata kao{tojenajavqeno,zapotro{wu od 1.000 kilovata (po 500 skupih i jeftinijih), mese~ni ra~un sa sada{wih oko 5.500 dinara, bio bi oko 7.000 dinara, odnosno oko 2.500 dinara vi{i.Zapotro{wu2.000kilovata,{topodrazumevaiprela-

U ovom trenutku je najpovoqnije grejawe na drva i ugaq

zak u najskupqu, crvenu zonu, ra~uni bi se uve}ali sa sada{wihoko13.500dinaranaoko 17.000. Uz tu pretpostavku, po-

Uz pretpostavku da, recimo, deset posto poskupi i grejawe preko toplane, u Novom Sadu bira~unsasada{wihoko6.300

]ebadidugirukavi Bilokakobilo,jasnojedasuiznositakvida}esemnogismrznuti.Izvesnojedaseobistiwujevi{eputare~eno –energenti}ebitisveskupqi.Stanovisemorajuzagrevati,adokojetemperature,udoma}instvimagdejetomogu}e, sasvimsigurno}esedogovarati.Mogu}ejeda}emnogidok sede i spremaju se da spavaju dodati i koje }ebe ili ode}u dugihrukava.Mogu}eje,naravno,ida}eporastiplateida }egra|animo}ibezve}ihproblemadaplatetro{kovegrejawa. tro{a~ima koji tro{e 1.000 kilovata za grejnu sezonu trebalobi42.000dinara,isigurnojedabisvojestanovemorali da dogrevaju jo{ nekim energentom, dok bi oni koji tro{e 2.000 kilovata mese~no, po sezoni trebalo da izdvoje oko 102.000dinara.

dinarazastanod60kvadratnih metara „oti{ao„ na oko 6.900 dinara. Budu}i da se grejawe u NovomSadu,aiumnogimdrugim gradovima, pla}a cele godine,astanovigreju{estmeseci,tokomsezonecehbisasada{wih oko 75.600 oti{ao na 82.800dinara.

Ove grejne sezone najpovoqnije je bilo koristiti ugaq i drva. Ipak, treba re}i i da za teenergentenovactrebaizvojitiunapred,adapotro{wazavisiodvrsteikvalitetaugqa idrva.Sadatonaugqa,uzavisnosti od vrste i kvaliteta, ko{ta od oko 7.000 pa i do 13.500dinara,dokjeprostorni metar tvrdog ogrevnog drveta oko 4.000 dinara. Uz pretpostavkudaiugaqidrvaposkupe desetposto,ugaqbiko{taood oko7.700paido15.000dinara. Tro{kovi bi se, naravno, uve}ali,auzavisnostiodtogakoja se vrsta ~vrstog ogreva tro{i,paakoposezonitreba,recimo, ~etiri kubika drveta i isto toliko najjeftinijeg ugqa, trebalo izdvojiti oko 50.000dinara,dokbiuzpotro{wu dva kubika drveta i tri tonenajkvalitetnijegugqaceh biokojuhiqaduvi{i. D.Mla|enovi}


6

ponedeqak4.februar2013.

STARIMA I NEMO]NIMA NEOPHODNA VE]A SOCIJALNA POMO]

MewatiZakono socijalnojza{titi Zakon o socijalnoj za{titi, koji se primewuje od aprila 2011. godine, imao je zadatak da stvori uslove za ve}i obuhvat siroma{nih gra|ana Srbije, odnosno da wih {to vi{e dobije nov~anu socijalnu pomo} dr`ave. Me|utim, istra`ivawe koje je sprovela „Snaga prijateqstva Amati„, pokazuje da je nov~anom socijalnom pomo}i obuhva}eno

tek ne{to vi{e od 0,8 odsto starih i da je taj broj tokom pro{le godine bio jo{ mawi. Nai-

A pomo} u ku}i? Nije ni{ta boqa situacija ni kada je u pitawu razvoj servisa pomo}i u ku}i za stare. U gotovo 50 op{tina u Srbiji taj servis ne postoji iako je potreba za wim velika, a analiza je pokazala da je re~ o izuzetno isplativom poslu. U 119 op{tina gde servis funkcioni{e u wega je ukqu~eno tek desetak hiqada starijih. me, sve uzrasne grupe dobile su pomo} dr`ave, izuzev osoba starosti 65 i vi{e godina, gde je ona smawena ~ak 25 odsto. Iako neretko `ive u ekstremnom siroma{tvu, samohrani stariji qudi bez li~nih prihoda te{ko mogu, isti~e Vlada Satari} iz „Amatija„, ostvariti pravo na socijalnu pomo}

zbog visoko postavqenih kriterijuma od dr`ave, me|u kojima im najte`e pada onaj da tu`e svoje srodnike ili da stave ku}u pod hipoteku. Naime, da bi neka stara osoba dobila pomo} od dr`ave, prvo mora da tu`i svoje najbli`e, odnosno decu koja po zakonu moraju da ih izdr`avaju. Tek ako ni deca ne}e ili ne mogu to da u~ine, stari bi mogli ponovo na dr`avni {alter. No, ako imaju ku}u i oku}nicu ili zemqu, bez stavqawa hipoteke na to nemaju pravo na pomo}. I tako ukrug. Kako je starim roditeqima koji danas nemaju ni dinara prihoda jer nisu upla}ivali za starost i `iveli su od svog rada na wivama mnogo te`e da presaviju tabak i tu`e svoje najro|enije, oni radije gladuju i `ive u hladnim tro{nim ku}ama. Kako se ~ulo na predstavqawu rezultata studije “Analiza primene Zakona o socijalnoj za{titi u delu nov~anih socijalnih pomo}i i pomo}i u ku}i za starije”, neophodno je izvr{iti izmene Zakona o socijalnoj za{titi i podzakonskih akata u delu koji reguli{u materijalna davawa na na~in da u ve}oj meri odgovori na specifi~ne potrebe siroma{nih starijih qudi i omogu}i wihov ve}i obuhvat tom merom. Istovremeno, potrebno je {to pre obezbediti aktivaciju radno sposobnih korisnika nov~ane socijalne pomo}i, ukqu~uju}i i dru{tveno koristan rad. Drugim re~ima, svim korisnicima socijalne pomo}i koji su radno sposobni treba obezbediti da ne{to i rade, a ve}u pa`wu posvetiti starima i nemo}nima koji, ~ak i da ho}e, ne mogu da zarade ni jedan jedini dinar. Q. Male{evi}

Prijavqivawestudenata zapraksuuSAD Studenti iz Srbije mogu i ove godine u vreme letweg raspusta – od maja do oktobra – da rade i putuju {irom SAD. U toku je prijavqivawe, a polasci iz Beograda predvi|eni su za po~etak maja i prvu polovinu juna, u organizaciji beogradske agencije SNAP (StudentNetworkAffirmationPrograme) koja du`e od dve decenije organizuje taj program, zajedno s programima osnovnih, master i doktorskih studija, kamp savetnika i stru~ne prakse. Godi{we u programu boravka i rada u SAD u proseku u~estvuje izme|u 300 i 400 studenata. Wima su obezbe|eni sme{taj, hrana, visoke satnice.

Kojifakultetgarantuje zaposlewe? Bez posla je trenutno vi{e od 58.000 qudi s fakultetskom diplomom. Kako je strategijom predvi|eno da }emo 2020. imati 40 odsto visokoobrazovanog stanovni{tva od 30 do 34 godine, pitawe je {ta studirati, a da to bude i li~-

no zadovoqstvo i tra`eno zanimawe. Na evidenciji Nacionalne slu`be za zapo{qavawe je 58.445 qudi sa zavr{enim fakultetom, od ~ega je 24.677 bez radnog iskustva. Najvi{e je nezaposlenih ekonomista, a najmawe profesora fizi~ke kulture. Podaci upozoravaju na to da treba pa`qivo planirati i da moramo da znamo koje su strate{ke oblasti u kojima mo`emo videti sebe. Radnu kwi`icu trenutno nema 804 magistra i 55 doktora nauka, a

me|u wima je najvi{e ekonomista. – Na`alost, mi ne spadamo u dru{tva koja su u stawu da imaju elitu koja ume da anticipira budu}e vreme. I zato mi zagovaramo, ili smo zagovarali kroz strategiju razvoja obrazovawa, da izme|u

ostalog imperativ visokog obrazovawa bude formirawe takvih stru~waka koji su sposobni da zaposle sebe i druge – ka`e dr`avni sekretar Ministarstva prosvete RadivojeMitrovi}. Najbr`e se zapo{qavaju pedijatri, anesteziolozi, in`eweri, a najsporije stomatolozi. Na tr`i{tu rada tra`eni su stru~waci za finansije i informacione tehnologije, in`eweri elektrotehnike, elektronike, ma{instva i gra|evine, {to }e biti i zanimawa budu}nosti.

dRU[TvO

dnevnik

TRUDNO]A U SRBIJI MO@E DONETI OTKAZ

Nesavesnimgazdama ibebesmetaju Predsednik srpskog parlamenta Neboj{aStefanovi} je nakon razgovora s direktorom beogradske kompanije “Koton” izjavio da je dogovoreno da se trudnica koja je dobila otkaz vrati na posao i da joj se obnovi ugovor. Tako }e JasminaJeli}-[ujki}, koja je bez posla ostala u osmom mesecu trudno}e, uz pritisak javnosti, biti vra}ena na posao. Me|utim, mnogo je trudnica u Srbiji koji nisu Jasminine sre}e jer su }utke prihvatile otkaz. Naime, poslodavci u Srbiji sve re|e pra{taju trudni~ko ili porodiqsko bolovawe. Mnogi ~ak pre nego {to prime `enu na posao tra`e od we da se obave`e da ne}e ra|ati, a kada se to ipak dogodi, ostaju bez radnog mesta. Po{to se takvi “sporazumi” prave u ~etiri oka a potpisan papir ostaje kod gazde, `ene ne mogu da se `ale niti obrate sudu kada dobiju otkaz. Deklarativno, po na{em Zakonu o radu, poslodavac ne sme da otpusti trudnicu s posla, ali se to u praksi ~esto doga|a. Jeste da im je po tom zakonu zapre}ena kazna od milion dinara, ali te{ko je dokazati da je otkaz posledica trudno}e upravo zbog blanko ostavke, za slu~aj trudno}e, koju `ene ~esto moraju da potpi{u da bi uop{te do{le do bilo kakvog posla. Poverenica za za{titu ravnopravnosti Nevena Petru{i} po ko zna koji put je apelova-

Dr`ava pla}a porodiqsko odsustvo Posebno je nejasno za{to gazdama smetaju porodiqe kada oni za godinu dana maj~inog odsustva nemaju finanijskih obaveza prema woj. Naime, dr`ava `enama pla}a porodiqsko odustvo preko Ministarstva rada i socijalne politike koje svakog meseca refundira gazdama mese~nu naknadu za porodiqe. Pred kraj pro{le godine naknadu je primalo 35.800 porodiqa mese~no i za to je iz buxeta izdvojena 1,95 milijarda dinara. Za vreme porodiqskog bolovawa `ene primaju prose~nu platu koju su ostvarile za 12 meseci pre odlaska na bolovawe. Porodiqe naknadu primaju 12 meseci, a one koje rode tre}e i svako slede}e dete po 24 meseca. No, i tu ima zlupotreba poslodavaca. Naime, dr`ava redovno upla}uje firmama novac, ali gazde ga ne ispla}uju porodiqama pa ga u nekim preduze}ima one ~ekaju i po nekoliko meseci. la na poslodavce u Srbiji da ne daju otkaze `enama samo zato {to se odlu~e na potomstvo. Ona je istakla da ina~e `ene u ovoj dr`avi ~e{}e rade na „crno„, lak{e

se progla{avaju tehnolo{kim vi{kom u odnosu na mu{karce, a po povratku s porodiqskog odsustva bivaju raspore|ene na ni`a i mawe pla}ena radna mesta.

@ene ~e{}e od mu{karaca rade na odre|eno vreme i to i mo`e i jeste prepreka za potomstvo. Naime, upravo one koje su tako zaposlene, imaju male {anse da se vrate na posao jer im gazda tokom trudni~kog odsustva daje otkaz pod izgovorom da je istekao ugovor o radu po{to su radni odnos zasnovale na odre|eno vreme. One koje, pak, imaju stalni posao – a takva sigurnost trenutno uglavnom postoji jedino u dr`avnim preduze}ima i organima – mogu bez problema ra|ati i koristiti porodiqsko odsustvo, a da pri tom ne strahuju da }e zbog toga ostati bez radnog mesta ili da }e u me|uvremenu ostati bez posla. Dr`avni organi su svesni toga da je broj trudnica koje su dobile otkaze samo zato {to su se odlu~ile na potomstvo povelik, ali sve dok im se oni ne jave, ne mogu reagovati. Iako po zakonu poslodavac zaposlenoj trudnici ne mo`e dati otkaz niti je staviti u nepovoqniji polo`aj, takvih slu~ajeva je sve vi{e, ali se one ne obra}aju Inspekciji rada. Zbog toga Inspekcija i poziva sve `ene koje su zbog trudno}e izgubile posao da se obrate za pomo}. Problem predstavqa to {to se `ene pla{e da }e nakon spora s jednim poslodavcem imati jo{ vi{e problema da na|u novi posao jer }e tako sebe “obele`iti” kao nekog ko je prijavio gazdu. Q. Male{evi}

KAKO SE U NOVOM SADU SNALAZE AKADEMCI SA SEVERA BANATA

Skromnostna|e najboquvarijantu Najvi{e mladih sa severa Banata iz novokne`eva~ke op{tine na studijama je u Novom Sadu, a zbog tro{kova koji optere}uju ku}ne buxete roditeqa, najboqe je re{ewe sme{taj u studentskim domovima i ishrana u menzi Studentnskog centra „Novi Sad”. Oni koji imaju prilike potra`e i neki posli} da ispomognu ku}ni buxet. Student geodezije na Fakultetu tehni~kih nauka Aleksandar Lo{i} iz Novog Kne`evca je dogurao do pete godine, do master studija, sme{taj ima u iznajmqenom stanu sa cimerom iz Novog Kne`evca. Otac je pravnik, majka mati~ar, sestra advokat, pa je u prvi mah Aleksandrova `eqa bila da studira pravo, me|utim, na preporuku profesora kod koga je i{ao na privatne ~asove, sve je iznenadio upisom na studije geodezije. - Vi{e mi le`i matematika i srodne nauke, a profesor mi je ukazao da je geodetska struka deficitarna, pa verujem da }u po zavr{etku studija ne}e biti problema sa nala`ewem posla. Peta godina je kako sam na studijama, stekao sam dragoceno iskustvo. Zadovoqan sam boravkom u Novom Sadu, kome sam dao prednost u odnosu na Beograd. Iskreno, {to se studija ti~e, mislio sam da }e biti te`e, ali kod mene je poseban slu~aj jer sam u prvoj generaciji studenata geodezije. Mada nisam jurio za visokim osenama, sa prosekom 7,49, osredwi sam student i svaku godinu sam davao u roku. Hranim se u menzi i to je spas, zato {to tako jeftino nigde ne mo`e da se obezbedi ishrana. MilicaTomi} je na prvoj godini Akademije umetnosti, ali u No-

AleksandarLo{i}

lice. - Za studije sme{taj sam dobila u Domu „@ivojin ]ulum”, hranim se u menzi, a u odnosu na sredwo{kolski dom, za mene je ovo otkrovewe u pogledu uslova i sasvim druga~ijeg re`ima. Mnogo mi vi{e odgovara i imam sve uslove za u~ewe. Same studije se ne rezliku mnogo od dosada{weg {kolovawa jer smo i u sredwoj {koli polagali ispite. Primewenoj matematici na Prirodno matemati~kom fakultetu posvetila se Sawa Ilijin iz Banatskog Aran|elova, koja je na prvoj godini. Ona veli da u Novom

vom Sadu je zbog talenta i opredeqewa da se posveti svirci na flauti prethodno ~etiri godine bila i zbog poha|awa Sredwe muzi~ke {kole „Isidor Baji}„. - Od malih nogu sam usmerena muzici tako da sam bila svesna da ve} posle osnovne {kole moram iz Novog Kne`evca, tako da sam ~etiri godine provela u sredwo{kolskom u~eni~kom domu - saznajemo od Mi-

SawaIlijin

lologije u kontaktu sa ma|arskom filologijom, ili jednostavije re~eno, srpski kao jezik sredine u odeqewima sa nastavom na ma|arskom jeziku. - Izabrala sam ovaj smer jer volim srpsku kwi`evnost i htela sam da se posvetim ovom zanimawu, jer znam da profesora tog usmerewa nema u Novom Kne`evcu i Ka-

MilicaTomi}

Kaja@ivkov

Svaki dinar dobro do|e Kaja@ivkov iz Srpskog Krstura studentkiwa ~etvrte godine vo}arstva i vinogradarstva na Poqoprivrednom fakultetu, prve dve godine je bila u studentskom domu, zatim je tre}u stanovala privatno, jer nije bila na buxetu, pa je u ovoj godini u Domu „Veqko Vlahovi}„, gde je zadovoqna uslovima i dru{tvom. - Opredelila sam se za vo}arstvo i vinogradarstvo jer su to perspektivne grane poqoprivrede, gde vidim svoje budu}e radno anga`ovawe, ali ne mislim da }u se ba{ vra}ati u Srpski Krstur. Da olak{am roditeqima po~ela sam malo i da radim, cepkam karte u bioskopu i pe~em kokice, jer danas svaki dinar dobro do|e: i sestra je na studijama istorije umetnosti, a izdr`avati dva studenta danas nije lako - ka`e Kaja @ivkov.

Sadu ima dosta prijateqa i poznanika iz osnovne i sredwe {kole, tako da dolazak iz mawe sredine nije uticao na ritam `ivota, jer su dru`ewa nastavqena, a kada je potrebno zemqaci se i ispoma`u. - Niko nije uticao na moj izbor, sama sam odlu~ila da upi{em primewenu matematiku posle zavr{etka Sredwe ekonomske {kole u Kikindi. Imam dobru osnovu {to se ti~e ekonomije i volim matematiku. Gradivo je dosta obimno, ali uspevam da ga savladam, polo`ila sam dva ispita i jo{ mi predstoje dva iz prvog semestra. Sme{taj imam u Studentskom domu „Car Lazar”, me|u studentima poznatiji kao „novi B dom” i prezadovoqna sma uslovima. Dobro se sla`em sa cimerkom, sa kojom sam od po~etka studentskih dana. Zadovoqan sam hranom u menzi, jer se priprema po sli~nim receptima kao kod ku}e ka`e Sawa. Timea Tot iz Novog Kne`evca je na ~etvrtoj godini Filozofskog fakulteta na smeru za srpsku fi-

TimeaTot

wi`i. Stanujem u Domu „Car Lazar” tri godine i izuzetno sam zadovoqna, mislim da je ovo najboqi studentski dom. Uz studije i radim ve} godinu dana da bi olak{ala roditeqima, jer tata je zaposlen u osnovnoj {koli kao domar, a majka je trgovac. Nije jeftino studirati na strani, pa sam zato i po~ela da radim i predajem ma|arski kao strani jezik u privatnoj {koli za strane jezike i dajem ~asove ma|arskog zainteresovanima za dobijawe dvojnog dr`avqanstva. Zbog obaveza ne sti`em da se hranim u menzi pri~a Timea. Tekst i foto: Mitrovi}


Izlo`ba “Sekvenca igre” autora Dragana Mili~i}a bi}e otvorenave~erasu20satiuGaleriji za mlade „Macut” na prvom spratu Spensa. Postavka, koju }e sugra|ani mo}i da vide do subote, 16. februara, deo je Izlaga~ke sezone mladih umetnika. N. R.

Karte za „Labudovo jezero” u prodaji Po~ela je prodaja ulaznica za muzi~ko-scenskispektaklnaledu„Labudovo jezero” koji }e se odr`ati 24. februaraod20~asovauvelikojdvorani Spensa. Karte ko{taju 800, 1.000, 1.200,1.400,1.600,1.800i2.000dinara. Ovo je jedinstvena predstava produkcije „Imperijalajsstars” kojajerepu-

tacijuizgradilapro{irewemgranica u `anru plesa na ledu kliza~kim ve{tinama,kreativnimimo}nim pripovedawem, rasko{nim scenografijama i kostimima kao i specijalnim efektimakojiukqu~uju letewe,raznevizuelneprojekcije,sneg,vatruiki{u. B. M.

Novosadska ponedeqak4.februar2013.

Ve~eposve}enodirigentuErihuKlajberuorganizovanojeve~erasu18~asovau Jevrejskoj op{tini, Jevrejska ulica 11

/1.Uz pu{tawe muzike o dirigentu Klajberugovori}eTeodor Popovi}.

Upis na programe na bazenu „Spensa” UpisnaprogramenabazenuSpensajeu toku.Program“Tata-mamaplivajtesanama”mese~noko{ta2.000dinara,azasvako naredno dete 1.500 dinara. Osnovni kursobukenepliva~aiznosi2.300dinara. Onikoji`eledapoha|aju~asoveakvaro-

Z. D.

bika ponedeqkom, sredom i petkom od 20.30 do 21.15 sati treba da izdvoje 2.500 dinara,dok~asoviuistomterminuutorkom i ~etvrtkom ko{taju 500 dinara mawe.Blagajnaradisvakogradnogdanaod 15do20~asova. A. Va.

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

„DNEVNIK” I „LAGUNA” POKLAWAJU

ODR@AN PROTEST ZBOG TROVAWA @IVOTIWA

„Princ i fantom” Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a „La¬gu¬na„ u sa¬rad¬wi s „Dnev¬ni¬kom„ dariva}e ponedeqkom, sredom i petkom ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬vena broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va,a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, do¬bi¬}e

O dirigentu Erihu Klajberu

Danas psi, sutra deca!

kwigu „Princ i fantom“ Milana Vidojevi}a. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari„Laguna„,u UlicikraqaAleksandra 3,gde mogu na}i i ostala izdawa ove izdava~ke ku}e. Tajna zbog koje je princ \or|e Kara|or|evi} morao biti uklowen. Istorijskaistinaosudbini princa\or|aKara|or|evi}a, kojijeproveopetnaestgodina udu{evnojbolniciuToponici kod Ni{a, prepli}e se u ovomromanusaokultnimimagijskim. Na po~etku Drugog svetskograta,uokru`ewukome ne pripada, princ \or|e poku{avadaotkrijemisterioznogubicukojizastra{ujebolesnike,aliidauti~enaodlukekraqevskeporodice.Tajnuistoriju~ove~anstvaprene}e mu jedan neobi~an posetilacitakopotvrditineprolaznost qudskih vrednosti. Roman„Princifantom“slikaje istorijskeepoheukojojsudinasti~katrvewaiindividualninapordasepobedeiskonsko zloipretwaetosudramati~no prikazani. N. R.

Oko400Novosa|ana,nekizajedno sa ku}nim qubimcima, ju~e su protestovalizbogtrovawa`ivotiwapoNovomSadu.Sugra|anisu seokupiliu12satiuZmajJovinoj ulici, a zatim mirno pro{etali do Gradske ku}e. U znak protesta zbog ubijawa `ivotiwa, pojedini su nosili hirur{ke maske preko lica,amoglisusevidetiitransparenti „Danas psi, sutra deca”, „Niko nema pravo da oduzme `ivot” „Za{to nas ubijaju”. Na jednom transparentu bila je slika otrovanog pulina iz Limanskog parka,aispodslikejepisalo„Voleosamqude,onimenenisu”.Na skupu bilo je i predstavnika Udru`ewa za za{titu `ivotiwa koji su istakli da je ciq akcije ujednoiapelnagra|anedaprijavqujusvakioblikzlostavqawai ubijawa`ivotiwa,aliiapelnadle`nim organima da reaguju i spre~eosobekojebacajuotrovpo gradu. Udru`ewe za za{titu `ivotiwa„Spans”pripremiloje,zasada,

NOVOSADSKI VODI^

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14 RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf. DR DRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594i063/746-1693

500flajeraprotivubijawa `ivotiwa. Na protestujepro~itanvrloemotivan apel nadle`nima, ali i svim sugra|anima, kojijemnogimanateraoi suzenao~i. - Do{li smo da uka`emonaproblemtrovawa u gradu, nisu psi i ma~ke krivi {to su napu{teni, ve} qudi koji suihizbacilinaulicu. Zarnijedovoqnotu`no {tosetejadne`ivotiwegladne,bolesenalazenaulici,zarnijestra{no{tosegolubovi hvataju u mre`e i ubijaju. Sadaseotrovbacapoulicama,u parkovima, blizu {kola i vrti}a.Zarjene{toskrivio@u}asa Grbavice ili pulin iz Limanskogparka,kojusuna`alostuginuli. Hitno tra`imo od nadle`nihdaprona|utrova~eikazne ih - pro~itano je na skupu i zatra`enodasepregledajusnimci sa postavqenih kamera u gradu

Foto.R.Hayi}

Izlo`ba „Sekvenca igre”

kako bi se utvrdilo ko baca otrovppogradu. Novosa|anisesla`uujednom: dagradmoradaimaazilezanapu{tene`ivotiwe,jerjetojedini na~in da se lutalice sklone sa ulice. Podsetimo, pre nekoliko nedeqa u Novom Sadu se pro{irilavestdanekobacavrloopasan otrov kako bi iskorenio lutalice. U akciju se ukqu~ila i „Ciklonizacija” koja je na Grbavici dekontaminirala mesto gde

Najboqa je „Banijska kobaja” U kafeu „Sedmica” na Klisi ju~ejeodr`anoprvotakmi~ewe zanajboqufermentovanusu{enudoma}ukobasicupodnazivom „Kup Sedmica”. @iri u sastavu Miroslav Vukosavq -Miwa,Dragomir Pavlov iMiodrag Mi{a Popovi} imao je te`ak zadatak da od devet takmi~arskih proizvoda, donesu „presudu”~ijajekobajanajboqa. Nakon pa`qivog degustirawa, ali i zagledawa spoqa{wegizgleda,mirisa i boje jednoglasno je odlu~eno da prvo mesto pripadne Du{ku Kqaji}u iz Novog Sada za najboqu, kako je pobedniknazvao„Banijskukobasicu”. DrugomestopodelilisuZlatimir Milo{evi} i Branislav

Veselinovi}. ^lan `irija Popovi}rekaojezana{listdasu svekobasicebiliukusnenasvoj na~inidasuzapobedupredudi-

lenijanse.Naravno,svekobasice, kako pobedni~ke, tako i ostalezavr{ilesunatrpezi,a uzwihposlu`enajedoma}asla-

Iskqu~ewa struje Novi Sad od 9 do 12 sati S.Kova~evi}a5,9-15-De~jaustanova; FelegiTivadara6-8;Bulevaroslobo|ewa1,9,27-De~jaustanova „Plavi~uperak”;BulevarJa{eTomi}a-Terminal„GSP”. Bano{tor od 9 do 13 sati DeovikendnaseqaKru{evqe:, Budisava od 08.30 - 11.30 Vojvo|anska,Pionirska,CaraDu{ana,Partizanska,VukaKaraxi}a,Do`a\er|a,Prwavorska,Ka}ka,Omladinska,Du{ana]upi}a,Petefi[andoraifirme“Gumaplast”,„Bako{„,Vatrogasnidom,„Volan”-benz.pumpa,„Agronatali”, Ribwak, „Telesonik”, @ivinarstvo „Vrani} Farm” i „Kokta”. „KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin,tel:6433-748 PREVOD DOO, NoviSad, Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,6350-740

je na|en otrov. On je poslat na analizuuBeograd,kaobiseutvrdilo o kojem je otrovu re~. Zbog ba~enogotrovaugradu,mnogiNovosa|ani su se `alili Komunalnojpoliciji,kojajerekladanije u direktnoj nadle`nosti za ovaj slu~aj.Urazgovorusasugra|animasaznajemodaniroditeqimas malomdecomnijesvejednoidasu upla{eni,po{toseiwihovadecaigrajunamestimagdejeotrov prona|en. Q. Nato{evi}

ninica, kiseli kupus i doma}i crni hleb. Pobednik Du{ko Kqaji},otkrionamjetajnudaje „Banijska kobasica” napravqenaodsviwakojesu stare dve godine, alikojesupreklawa {etale po pa{wacima. - Meso mora jednom sa se samaqe, zatim ru~no da se mesi,aodza~inase dodaje so, beli luk i tucana paprika. U kobasici ne sme daimavazduha,asu{iseiskqu~ivona bukovini, hladnom dimuipromaji-otkriva tajnu Kqaji}. Za pobednika nije obezbe|ena nagrada, a na krajujei„izvukaodebqikraj”, jer je pi}em po~astio celu kafanu. Q. Na.

Mark Ajcel u CK13 Koncert Mark Ajcela i muzi~kogsastava„The Fischermen and The Cristian Settlers„ bi}e odr`an ve~erasu21satuOmladinskomcentru CK13, Vojvode Bojovi}a 13. Ulaznica u pretprodaji u CD {opu „Mungos”ko{ta600dinara,Ulica ZmajJovina2,anadankonecrta}e iznositi800dinara. A. L.


8

nOvOSAdSkA HROnikA

ponedeqak4.februar2013.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA:

dnevnik

RO\ENI, VEN^ANI, UMRLI

Iva i Lara radost porodice Cvjeti}anin Blizanci Iva i Lara - Jelene i Daneta Cvjeti}anina.

Devoj~ice Andrijana - Aleksandre i Sa{e [u{e, Isidora - Adrijane i Stevana Stankvoi}a, Valentina - Anite Bosinci i Ramadana Sapija, Leonora - Bakize i Baneta Ibrolija, Dejana - Biqane i Dejana Dubqanina, Tawa - Biqane i Mirka \urovi}a, Jovana - Bojane Struwa{ i Radeta Bo`ovi}a, Sara - Branislave i Aleksandra Miladinovi}a, Damjana - Branislave i Predraga Petri}a, Ma{a - Brankice i Stevana [trpca, Sawa - Vesne i Branislava Zbu}novi}a, Nikolina - Gordane i Dalibora Vojinovi}a, Nikolina - Danke i Mla|ana Horvati}a, Sta{a - Desanke i Pere Stojisavqevi}a, Duwa - Dragane i Stevana Filipovi}a, Marija - Duwe i Borisa Brajkovi}a, Jovana - \ur|ije i Petra Tonkovi}a, Aleksandra - Eve i Aleksandra Georgijevi}a, Hana - @eqane i Vladimira Ivani{evi}a, Sara - Zorane i Nemawe Stevanovi}a, Na|a - Ivane i @eqka Pozojevi}a, Na|a - Jasmine i Miroslava Nikola{evi}a, Ema - Jasmine i Nikole Bobana, Teodora - Jasmine [omo|varac, Filipa - Jelene i Dra`ena Mihajlovi}a, Tamara - Jelene i Neboj{e

[}eki}a, Duwa - Jovane i lazara Gavrilova, Tatjana - Kamile @uwi i Milana Pani}a, Duwa - Katarine i Bojana Rada, Elena - Kristine Vekow i Suada Plavcija, Duwa - Qiqane ]ur~i} i Milo{a Gucunskija, Teodora - Marije i Aleksandra Radi}a, Helena - Marijane i Du{ana Jari}a, Aleksandra - Milane i Aleksandra Tintora, Lara - Mirjane i Enisa Turkovi}a, Ana - Mirjane i Stevana Stefanovi}a, Elena - Nata{e i Aleksandra Jovanovi}a, Na|a - Nata{e i Branislava \uragi}a, Mia - Olge i Dragana @ivanova, Bojana - Sawe i Borisa Gladovi}a, Sena Sawe Stefanovi} Vejin i Du{ana Vejina, Jovana - Svetlane Stev~i} i Gorana Daki}a, Zlata - Silvije Vu~kovi} Jaki} i Petra Vu~kovi}a, Tijana - Tamare i Vladimira Jak{i}a, Helena - Tawe i Milana Stanojevi}a, Mia - Tatjane i Neboj{e Ninkovi}a, Lea - Teodore i Arpada Salaija, Milica - Tinde Vi{kovi} i Dejana Skaki}a, Tatjana - [arolte i Du{ana Zveki}a, Alisa - [ukrane Dema}i i Murata Jeti{ija, Sun~ica - Branke i Vuka{ina ]ulibrka.

MarkoiIvanaLevi}ibebaUro{

De~aci Ven~ani Tatjana Mi{i} i Slavi{a Miqkovi}, Angelina Bogunovi} i Nemawa Erde{, LilijaMirejaGutieresRodriges i ZoranKnebl, MeritaAbdurahmani i Senad Ferati, SvetlanaKosi} i IvanStanojevi}, OqaAleksov i MiloradSoki}, NadaApostolovi} i Dra`enPupovac, IvanaKu{i} i AleksandarKoneski,Marijana Prpi} i Aleksandar Jovanovi}, Aleksandra Manojlovi} i Milan ^anak, Sne`anaMirovi} i DragoqubMirovi}, VesnaMari}i BogdanU{qebrka, DanijelaNikoli}i VladimirBoro{, QiqanaPavli} i Sla|anIli~i}, Aleksandra Smiqani} i JovanMale{evi}.

Konstantin - Aleksandre i Aleksandra Joci}a, Qubomir - Aleksandre i Stojana Vasi}a, David - Aleksandre Jano{i i Atile Buraija, Aleksej - Ane Jov~i}, Georgije - Andreje i Vladice Dragosavqevi}a, Stefan - Andreje i Gorana Krwulca, Bogdan - Andrijane i Bojana Zeki}a, Dimitrije - Biqane i @eqka Kostadinovi}a, Mateja - Biqane Ka~avende i Petra Bobana, Jovan- Biqane Xaki} i Gorana Elesina, Bodin - Bojane i Tigrana Bjelice, Teodor - Bosiqke i Miroslava Peri}a, Dejan - Branke i Sini{e Mihajlovi}a, Bojan - Valentine Kuki} i Igora [ijakova, Vasilije - Vi{we i Sini{e Pe{i}a, Daniel - Gabriele i Arpada Faragoa, Uro{ - Dajane i Bogdana Gaji}a, Vladimir - Danijele i Veselina Sekuli}a, Luka - Danijele i Marinka Zoloti}a, Vuka{in - Danijele i Mom~ila ^iki}a, Veqko - Danijele i Predraga Novakovi}a, Maksim - Dragane i \urice Mijanovi}a, David - Dragice Jawi} i Pera Kasapa, Ivan - @ivanke i Dragana Gruji~i}a, Mateja - Zlate Atarac i Nikole Lun~u{kija, Milan - Zorane i Dragana Maksimovi}a, Luka - Jaroslave i Vuka{ina Ivani{evi}a, Luka - Jelene i Gorana Kora}a, Sava - Jelene i @elimira Krsti}a, Uro{ - Jelene i Neboj{e Prodane, Radovan - Jelene i Nenada Antunovi}a, Andrija - Jelene i Ogwena Markovi}a, Luka - Jelice i Sime Ka~ara, Viktor - Jovane i Sla|a-

na Dun|erina, Stefan - Julijane Avdi i \er|a Lakato{a, Matija - Lane i Roberta Egerca, Mihajlo - Leone i Zlatana Stojadinovi}a, Ugqe{a - Qubice i Milana Papaka, Bogdan - Maje i Peke Pavlovi}a, Nenad - Marijane i Simeuna Vi{ekruni}a, Stefan - Milana i Sr|ana Srdi}a, Adrian - Milene i ^abe Dobija, Stefan - Milijane i Sini{e Salati}a, Milan - Milice i Miroslava Uro{evi}a, Jovan - Mirjane i Milovana Vasi}a, Jovan - Nata{e i Dragana Jojki}a, Aleksa - Nata{e i Miodraga Grbu{i}a, Tomislav - Radmile i Bo`e Deli}a, Jovan - Renate i Milana Vasiqevi}a, Stefan - Sandre i Marka Jevti}a, Milan - Sandre i Miroslava Dragosavqevi}a, Nemawa Sawe i Aleksandra Jovanovi}a, Aleksa Sawe i Radovana Olu{kija, Marko - Svetlane i Radoslava Kalajxi}a, Strahiwa Svetlane i Sa{e ^avi}a, Petar - Slavice i Radeta Smiqani}a, Viktor - Sla|ane i Damira Vetraba, Du{an - Sla|ane i Milana Jevti}a, Aleksa - Sla|ane Popovi} i Nenada Do{ena, Vuk - Sun~ice Vigwevi} i Marka Meni}anina, Filip - Tamare Bradi} i Stevice Radulovi}a, Nik{a Tawe i Vladimira Toma{evi}a, Reqa Tawe i Milo{a Zari}a, Stevan - Usnije Ceni} i @arka Alilovi}a, Vir - Feride Mamutovske, Jasmin - [kurte Jeti{i i Be|eta Beri{e, Stanislav - Marije i Gorana Peji}a.

Umrli Qubi ca \ako no vi} ro|. Kula~in (1933), Mari ja \uki} ro|. Gvo `|an (1937), Jan \urka (1949), Niko Jar~evi} (1956), Ratomirka Jezdi} ro|. Vidakovi} (1943), Radojka Jovanovi} ro|. Bugarin (1935), Anka Qubi{i} ro|. Grubqe{i} (1932), Vlastomir \ur~i} (1949), Veraa Aleksi} ro|. Dimovi} (1935), Jeca Blizanac ro|. Oti} (1934), Branimir Bogdanovi} (1988), Dane Bolta (1952), Zdravko Bukvi} (1930), Darinka Vari}ak ro|. Vari}ak (1940), Stevan Vig (1949), Olga Vojni} Tuni} ro|. Zubanov (1934), Marija Gal ro|. Lazar (1920), Milanka Gi}anov ro|. Kuqanski (1964), Milanko Damjanovi} (1955), Milica Deli} ro|. Vuji} (1934), Stana Dr qa~a ro|. Zeq ko vi} (1929), Jovan Dragojev (1951), Marija Zec ro|. Simi} (1939), Rudolf Zima (1940), Milka In|i} ro|. Buban (1926), Ilona Kokai ro|. Buza (1920), Du{an Kotlaja (1957), Dragan Kragi} (1950), Hanum{a Kruezi ro|. Ademi (1934), Nikola Kuzmanovi} (1928), Stevan Lazarevi} (1940), Smiqana Me|edovi} (1938), Milosava No vakov ro|. Pla~ ki} (1939), Bo {ko NadaBo{kovi}iDragi{a[ovqanski

O`ego vi} (1933), Nada Paji} (1949), Aleksandar Pavkov (1948), Milica Pejakovi} ro|. Majki} (1950), Ilija Pe{ut (1936), Erika Raqi} ro|. Si~ (1938), Aleksandar Radulovi} [aran (1972), Jo`ef Rekecki (1930), Miroslav Samarxi} (1955), Katica Sre}kov ro|. ^eli} (1947), Ferenc Tot (1947), Senka Husar ro|. Bokowa (1936), Katarina ^apeqa (1959), Franci{ka ^iko{ ro|. Len|el (1933), Radojka [esti} ro|. Jevti} (1926), Marija [ili} ro|. Kolari} (1938), Mihaq Janko (1933), Milica Jovanovi} ro|. Devrwa (1940), Jovo Axi} (1941), Bo`idar Ba~i} (1978), Jan Gombar (1938), ^aba Deme (1943), @arko Kova~evi} (1945), Marija Kova~i} ro|. Mihaq~i} (1933), Grozda Laki} ro|. Kabi} (1939), Zdenka Matkovi} ro|. Gligorijevi} (1953), Fatima Na| ro|. Gr bi} (1954), Mi lan No vako vi} (1941), Nikola Novakovi} (1931), Radoslav Radi} (1955), Jo`ef Fe{i{ (1929), Tinka ^i~i} ro|. Petarac (1932), Emil ^okulov (1949), I{tvan [ebek (1941), Rade [o lak (1940), To mi slav Caki} (1942), Mika Skenxi} ro|. Hini} (1921),


NOVOSADSKAHRONIKA

DNEVNIK

ponedeqak4.februar2013.

POD HITNO PROGRAM O ORGANIZOVAWU PREVOZA

OSTALI BEZ PLATA I OVERENIH ZDRAVSTVENIH KWI@ICA

Taksistidostaviligradu opomenupredtu`bu Strukovno udru`ewe taksi preduzetnika Novog Sada „Sitans„ dostavilo je gradona~elnikuMilo{uVu~evi}u i~lanu Gradskog ve}a za saobra}aj Nemawi Vuk~evi}u opomenu pred tu`buzbogtoga{to,kakoka`u, gradnijedoneoprogramkojidefini{eoptimalnoorganizovaweauto-taksiprevoza,abioje u obavezi to da u~ini do dana

podno{ewaopomene.Gradjeto, kako taksisti navode, samo delimi~nouradio. LegalnitaksistiuNovomSadu zbog toga trpe materijalnu {tetu u vidu gubitka zarade, jer su prinu|eni da taksiraju pod uslovima bitno druga~ijim od onihkojisuzagarantovanizakonskim odredbama. Prema proceni taksista,imaju}iuvidudajeza-

konskaobavezanasnazive}du`i nizgodina,svakoodwihjedosada trpeo prose~nu {tetu od najmawe 600.000 dinara u posledwe trigodine.Zbogsveganavedenog taksistizahtevajudagradispuni zakonskuobavezuidadoneseprogram koji defini{e optimalno organizovawetaksiprevoza. Ovaj program, ka`u taksisti, predstavqa integralnu celinu

sa utvr|ivawem ekonomski najni`ecenepokojojsetaksirawe mora obavqati, i da se ova dva problema ne mogu posmatrati odvojeno.Samoutvr|ivaweekonomski najni`e cene je bezna~ajno ukoliko je ura|eno bez ure|ivawa drugih pitawa kao {to je optimalni broj taksija, broj taksi stajali{ta sa taksi mestimaisli~no. B. M.

SARADWA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU STUDENATA I FAKULTETA

Udru`enimsnagamado unapre|ewazdravqamladih Zavod za zdravstevnu za{titu studenata (ZZZS) pokrenuo je saradwusastudentskimorganizacijamakakobisestvoriopoligonza razmenu ideja i ostvarivawe raznihprojekata.Premare~imana~elnice Odeqewa za o~uvawe i unapre|ewezdravqaZZZSLidie Turo ciq ovakve saradwe je, najpre,radnapoboq{awuzdravstveneslikeakademaca. -U saradwi sa predstavnicima studentskih organizacija Vuka{inom Grozdanovi}em, VladimiromSimi}em iDarkomLazarevi}em pokrenulismoovajvidzajedni~kog rada. Stvaramo tlo za postavqawepitawa,re{avawenedo-

umica, dilema, problema, `elimo da akademci vide da smo otvoreni ka wima i da mogu uvek da namseobrate,alinastojimoidaimprosledimo informacijeizna{einstitucije-kazalajeTuro navode}i da na novosadskom Univerzitetu postoji oko 45.000 studenata sa kojim se te`i ostvaritikontakt. Jedanodna~inanakojiseostvarujesaradwaje ikrozradtakozvanihvr{wa~kih edukatora, sastavqenih od timova studenata koji su pro-

Novo savetovali{te u Domu „A” Radionicekojevodevr{wa~kiedukatoriZavodazazdravstvenuza{titustudenataodr`avajuseutorkomod17satiu~itaonicistudentskogdoma„SlobodanBaji}”i~etvrtkomuistovremeu Domu„C”naLimanu3.Temeproizilazeiz„Kafesavetovali{ta” kojefunkcioni{eusklopuZavoda,akakojenajavilakoordinatorkaedukacijaAleksandraMarinkov,sredinomfebruaratrebalobidaseotvorijo{jednosavetovali{teiuDomu„A”.

DAnAS U GRADU POZORI[TA SNP Scena„PeraDobrinovi}”(17)„Galab”,Scena„Jovan\or|evi}”(18) PipiDuga^arapa(balet)

BIOSKOPI Arena: „Madagaskar3:Najtra`enijiuEropi”(14.30),„Ledenodoba4:Pomerawe kontinenata” (12.45), „Hotel Transilvanija” (15.15), „Razbija~ Ralf” (13.40), „@elim te” (20.05), „Pet legendi” (16), „Hobit” (16), „Pijev `ivot” (13.30),„Zvon~icaitajnakrila”(12,16.15,16.30),„XekRi~er”(22.20),„Semijevavelikaavantura”(13.15),„Haosuku}i-matorcidolaze”(18,22.30),„Frankenvini” (14.15), „\angova osveta” (17.15, 19, 22), „Film 43” (18.15, 20.10, 22.10),„AnaKarewina”(15,17.30,22),„Tajnaoperacija”(22.35),„Gangsterski odred”(18,20.15,22,25),„Ubijihne`no”(20.20)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska35–37(utorak-petakod9do14satiiod18 do22~asa,subota-nedeqaod10do18~asova):stalnapostavka„Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine20.veka”, Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a,4896–302i4896-345(8–16):stalnapostavka„Vi{eodpolavekaza{titeprirodeuVojvodini” Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145(9–17):podzemnevojnegalerije Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj”, SremskaKamenica,TrgJ.J.Zmaja1,462–810:stalnapostavka Zavi~ajna zbirka Sremski Karlovci, SremskiKarlovci,PatrijarhaRaja~i}a16,881-637:postavka„VinogradarstvoivinarstvoFru{kegore” Zbirka strane umetnosti, Dunavska29,451–239(9–17):stalnapostavka „LegatdoktoraBrankaIli}a” Muzej p~elarstva porodice @ivanovi}, SremskiKarlovci,Mitropolita Stratimirovi}a86,881–071(10–18) Dulkina vinska ku}a, Sremski Karlovci, Karlova~kog mira 18, 063/8826675(15–19)

GALERIJE Galerija Matice srpske, Trggalerija1,4899–000(utorak–subota10–18, petak12–20):stalnapostavka Spomen-zbirka Pavla Beqanskog, Trggalerija2,528–185(10–18,~etvrtak13–21):stalnapostavka„Srpskalikovnaumetnostprvepolovine20. veka” Poklon-zbirka Rajka Mamuzi}a, VaseStaji}a1:stalnapostavka

SAHRAnE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Quboje Milana Simi} (1955) u 11.15 sati, Zlatica Dragi{e Jovanovi} (1959) u 12, Milan Stevana Spasojevi} (1957) u 12.45, Sava Dmitra Bari{i} (1932) u 13.30, Mileva Nikole Kele~ (1920) u 14.15 i Teodora Stevana Pfajfer (1954) u 15 sati. Na Alma{kom grobqu u Novom Sadu bi}e sahrawen Milan Petra Georgijevi} (1937) u 13 sati.

{liraznetreningeZavoda,aimaju zadatak da mladima pribli`e {kakqive teme poput polno prenosivihbolesti,seksualnihodnosa, partnerskih odnosa. Jedna od ovih edukatora, studentkiwa mastera na psihologiji Marijana Mijalovi} navela je da su vrlo uspe{neradionicebileuvezisa unapre|ewempartnerskihodnosa. -Organizovanesuraznetribine i radionice kako bi se projekat popularizovao,avo|enesudisku-

TELEfONI

U„Novitetu” idaqe{trajk Zaposleniu„Novitetu”ostalisubeztriplateiz2012.godineipla}enogdoprinosazazdravstvenoosigurawepo{tove}inskivlasnikpreduze}a„Zekstra grupa”uposeduDragana\uri}a nijedo31.januaraisplatioplate i overio zdravstene kwi`ice,{tojebilopredvi|enosporazumom sa sindikatom „Solidarnost”, saop{tio je ovaj sindikat. „Solidarnost” podvla~i da je \uri} pre tri sedmice uslovio zaposlene da prihvate sporazumikrenudaradeili}e zatvoriti„Novitet. -\uri}seupetaknijejavio, pa smatramo da doprinosi nisu izmireni. Tra`imo re{avawe tehnolo{kog vi{ka, dok }emo zaostaleplatetra`itinasudu. Status zaposlenih se mora re{iti,a{trajkkojijepo~eopre nedequdananemo`edatrajedugo - kazala je predsednica „Solidarnosti”GordanaKoji}.

VA@NIJI BROJEVI

APOTEKE 420-374

ZDRAVSTVENA SLU@BA Domzdravqa„NoviSad”,kolcentar 4879-000 Klini~kicentar 484-3484 No}node`urstvozadecuuZmajOgwenaVuka(subotainedeqa) 6624-668 No}node`urstvozaodrasle(Wego{eva4) (subotainedeqaipraznici) 6613-067 Vr{a~ka28 4790-584 Klinikazaginekologijuiaku{erstvo 4899-222 De~jabolnica 425-200i4880-444 Institut-SremskaKamenica 4805-100

TAKSI Prevozosobaote`anogkretawa„Hendikeb” 432-005,060/313-3103 Vojvo|ani-taksi 522-333i065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP-taksi 444-000,SMS1088 Deltaplus-taksi 422-244 MaksiNovosa|ani-taksi 970,451-111 Grand-taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB-taksi 500-222 De`urnitaksi 6350-350 Halo-taksi 444-9-44,SMS069/444-444-9

Onadodajedasindikatsumwa da je „Zekstra”izdala poslovnu zradu na Futo{kom putu 51, jer je na sajtu preduze}a objavila oglas za izdavawe celokupnog objektanapomenutojadresi. Podse}amodasusezaposleni 21.januaravratilinaposaoposlemesecipodanaprekidaproizvodwe.Radilisusveganedequ dana,jerupetak,25.januara,nisudobilioktobarskuzaradu,kojajetogdanatrebaladabudena radni~kimra~unimapremasporazumu.Zatosu28.januaraotpo~eli{trajk. Direktor preduze}a „Novitet” Aleksandar Petrovi} ka`e da je mati~no preduze}e „Zekstra grupa” preuzela obavezu pla}awa doprinisa i zaostlaihplata,alidaneznakada}etobiti.Dodaojedajera~un „Noviteta” blokiran tri sedmice. Z. Deli}

Humanitarnaakcija „NSbloka” ^lanovi Udru`ewa gra|ana „NS blok“ predali su ode}u za korisnikeDnevnogboravkaprihvatili{tazabesku}nikeuNovomSadu.Ode}ajeprikupqenau okviru akcije koju je „NS blok“

sproveoprethodnihnekolikonedeqa. Udru`ewe gra|ana nastavqa sa humanim aktivnostima, a kaoimnogoputadosada,pomo}je namewena najugro`enijim sugra|anima. Q. Na.

„Zabrawenopu{ewe” u„Kvorteru” Koncert“Zabrawenogpu{ewa”bi}eodr`anupetak,15.februarauklubu“Kvoter”,BulevarDespotaStefana5.Ulaznicepopromotivnojceniod700dinara}ebitiuprodajidonedeqe,3.februara, dok }e do ~etvrtka, 14. februara ko{tati 900 dinara. Na dan koncertakartesemogukupitipoceniod1.100dinara.Ulaznicese mogunabavitina“Gigstiks”prodajnimmestima-uPariskommagazinu, Kraqa Aleksandra 12, kwi`ari “Bulevar buks”, Bulevar oslobo|ewa60,kwi`ari“Serendipiti”naSpensuikafeu“Makijato”uMerkatoru. A. Va.

^ITAOCI PI[U SMS

Policija 192 Vatrogasci 193 Hitnapomo} 194 Ta~novreme 195 Predajatelegrama 196 [lep-slu`baAMSJ 987 Auto-motosavezSrbije 987 Informacije 988i0900098210 Toplanakolcentar 0800100-021 reklamacije24sata 4881-104, zapotro{a~e 420-853 Vodovodikanalizacija,centrala 488-33-33 prijavakvaravodovod 0800-333-021 prijavakvarakanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “NoviSad-gas” 6413-135i6413-900 JKP“Stan” 0800-300-330 Kolcentarpreduze}a„Put” 6313-599 Kolcentar„Parkingservisa” 4724-140 „Gradskozelenilo” marketingiPR4881-633 rasadnik403-253 “Dimni~ar”, 6622-705,6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planiranaiskqu~ewaiprijavakvara 421-066 @elezni~kastanica 443-200 Me|umesnaautobuskastanica 444-022 Prigradskaautobuskastanica 527-399 Gradskosaobra}ajno 527-796 Gradskogrobqe 518-078i518-111 Pogrebno,JKP“Lisje” 6624-102 Pogrebnaku}a„Konkordija” 452-233 Dru{tvokrematista“Ogaw” 422-288 Ger.cent.-pomo}inega 450-266lok.204,205 Prihvatnastanica 444-936 Prihvatili{teFutog 895-760/117 Dnevnicentarzastaralica 4889-512 Infocentarzaosobesainvaliditetom radnimdanom(od10-15) 021/447-040 ili sms066/447-040 Komunalnainspekcija 4872-444(centrala), 4872-403i4872-404(dispe~erskicentar) SOStelefonzapu{a~eukrizi-od7do10~asova 4790-668

No}node`urstvo:“Bulevar” -BulevarM.Pupina7(od20do7)

sije na temu upoznavawa, idealizovawa partnera, seksualnosti,intimnosti, zaqubqenosti,qubavi,pa svedosamograskidai{ta on neminovno nosi. Plan nam je da od marta pokrenemonoviciklusovihradionica-predo~ilajeMijalovi}. Ovuidejuosaradwipodr`ao je i Medicinski fakultet, a wegova studenkiwa- prodekanka QiqanaNedi} reklajedapostojiplanopokretawuradionica u vezi sa organizacijom slobodnog vremena. Kako je objasnila, danas veliki broj mladih imavrlomaloslobodnogvremena koje koristi na lo{ na~in kojim ne unapre|uju sebe kao li~nosti. Wenaidejajedasenajprena~ini anketakojom}eseutvrditiukojoj merisumladisvesnionoga{tase de{ava oko wih i da }e to biti inicijalnakapsulazadaqirazvoj teme. A. Jerini}

9

065/47-66-452

Potro{a~kakorpa izvr}eyepove Statistikaka`epotro{a~ka korp a u Srb ij i izn os i 110.000 dinara! A dr`ava tra`idasveda`bineizmirujemo po~ev od „Informatike”, pa do poreza na imovinu! Najboqedanejedemo,sramota!! 063/4797... *** Dir ekt or im a u osnovn im {kol am a treb a ogran i~ it i mandatnadvegodinedabimawe imali mogu}nosti da rade sva{ta! 063/4797... *** Naslovna strana. „Dr`ava od gazda dobija doprinose, a radnici {ipak”! Ta~no! Zato dr`ava i }uti, i tako {titi gazdekojeneispla}ujuplate,a akosekousudidatra`i,dobija otkaz! I moj poslodavac je u~inioisto,apotomlikvidirao lokalnu RTV, u kojoj sam bio stalno zaposlen. Nije mi isplatio 13 plata, otpremninu,regres,dnevnice...iostale prinadle`nosti, {to je 2006. iznosilo oko 5.000 evra. I to nije sve, moja pri~a je za Riplija! 063/1050... *** Preporuka za{titniku gra|anskih prava: uvrstite i ovu rubrikusapohvalamai`albama u va{ program rada. Obratite posebno pa`wu na slu~aj osigurawa stana kod biv{eg i sada{weg , a sve preko „Informatike”. 063/4625... *** Jabihseprvausudiladarodimtre}edetekadabidr`ava donela zakon o nacionalnoj penziji,recimo25godinasta`aitrojedecetojeok.Videli bi odmah kako bi porastao natalitet. Para imaju za gluposti,kampawe,koncerteitd,

a za podsticaj nataliteta i majke? Uradite ne{to po tom pitawu, a ne samo prazne pri~eukampawi.Sramota. 064/1763... *** Demokratski izabrani gradona~elni~e, hvala na kvalitetnijoj usluzi „Informati-

6.240.000. [ta je sa razlikom od910.000dinara? 062/2726... *** Slu`beni jezik u na{oj zemqi je srpski sa upotrebom }irili~nog i latini~nog pisma. Regulisana je i upotreba jezikanarodainarodnosti.Da sena|emoubilokojojdr`avi

ke”.Nahiqadegra|anajesatima ~ekalo u redovima da ti se zahvali.Nevi|eno. 063/8828... *** Odgovor ~itaocu sa brojem 064/4015...od30.januara.Latinicasene}eukinuti,ali}emo sviimati}irilicukadanabavimopametnetelefone...! 063/5655... *** NISGASpo{aqesvojepopisiva~e dan ranije da popi{upotro{enigaszajanuar,i {ta se de{ av a? Da ima 130.000 potro{a~a sa prose~nom pot ro{ wom 10 met ar a kubn ih gas a put a 41 din ar 5.330.000, a bi}e 130.000 puta nov a cen a 48 din ar a je

usvetuboqesesnalazimoako znamoslu`benijeziktedr`ave,akoodenaradubilokoju zemqudu`anjedaznawenslu`benijezik.Neka`esezaxabekolikojezikazna{,toliko ivredi{. 063/4625... *** UVojvodini,jo{150.000divqihzgrada~ekapapire![ta jetu~udno?!Pakodnasje,mawe-vi{ e, sve div qe! Div qa gradwa,divqedeponije,divqe pla`e, divqi brakovi, divqe ru`e,jagode,jabuke...Panaposletku i divqa {qiva za potenciju!Adanismoimimalo podivqali, oslu{kuju}i „Zov divqine”?! 063/1050...


10

ponedeqak4.februar2013.

vOJvOdinA ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ДАРИВАЛА БЕЧЕЈСКИ ДОМ ЗДРАВЉА

Возилозахитне случајеве

Лабудово језеро наЦарскојбари ЗРЕЊАНИН: Као и већина миграторних птица, и лабудови се селе у потрази за храном и добрим стаништем за полагање јаја. На Царској бари они су зимски гости, са тенденцијом да све дуже остану у овом специјалном резервату природе. За сада, међутим, није приметно значајније присуство тих лепотана, тако да је свако њихово јавно приказивање права атракција за посетиоце Царске баре. Ових дана један прелепи пар лабудова, ког неки прозваше Јуца

и Јоца, може се видети у романтичној игри у воденој ареи Царске баре. По ономе што је виђено, заљубљени пар неће се тако лако одрећи своје романтичне водене писте, што указује на могућност формирања бројније колоније на овом подручју. То би било значајно за све љубитеље птица, као својеврсна атракција, али и као показатељ да је ово станиште прихватљиво и за тако пробирљиве станаре. Ж. Б.

БЕЧЕЈ: Возни парк Дома Бранко Милићевић изразио је општине, па ћемо уложити и у здравља Бечеј богатији је за јед- задовољство, што је локална постављање алармног система. но ново потпуно опремљено са- власт у Бечеју препознала потре- Инвестираћемо у медицинсконитетско возило намењено хит- бу да донирањем побољша усло- лабораторијску опрему, како би ној помоћи за животно угрожене ве за рад Дома здравља, како би се подигао ниво услуга у овој пацијенте, које ће допринети бо- здравствена заштита била боља и сфери примарне здравствене заштите. Део средстава ће бити љој здравственој заштити свих у ефикаснија. - Улагањем у Дом здравља, усмерен за куповину специјалинајвећој потиској општини. Опремљени санитет купила је улажемо у све суграђане. То мо- зованог возила за транспорт дилокална самоуправа издвојивши ра бити континуирани процец и јализних пацијената, као и возиукупно 4,2 милиона динара. - По нормативима, наша установа треба да има један санитет у смени, али у пракси је ситуација таква да су некада и четири или пет возила истовремено ангажована. Гледано на годишњем нивоу, наша санитетска возила прелазе 450.000 километара, од чега је око 150 траспорта са лекаром и медицинском сестром, око 200 само са медицинском сестром и око 500 транспорта самих пацијената или са родбином. Уз то, имамо и око 480 транспорта пацијената на дијализу, од којих 15 у Врбасу и седам у Новом Саду. Све то остварујемо са осам опремљених санитетских возила, два спе- Задовољство због донације опремљеног санитета цијална возила за превоз на дија- зато се не задовољавамо купови- ла за потребе кућног лечења лизу, и једанаест путничких во- ном санитета. Општинским бу- пренео је новинарима председзила. Пошто смо добили опре- џетом за 2013. годину предвиде- ник општине Бечеј мр Вук Радомљени санитет, сада нам недо- ли смо нових 12 милиона динара јевић. Тако се још једанпут потврдистаје још једно специјализовано за потребе Дома здравља. Приовозило за дијализу и једно пут- ритет ће бити изградња лифта, ло да само заједничким улаганичко возило за потребе кућнног како би се олакшао приступ осо- њем локалне самоуправе и дома лечења - рекао је директор Дома бама с инвалидитетом, старијим здравља примарна здравствена здравља Бечеј др Синиша Ши- људима, те слабо или потпуно заштита може бити на жељеном јачић, на прес конференцији, непокретним пацијентима. За нивоу. На сву срећу, у Бечеју има уприличеној у Градској кући, по- ову потребу планирано је 3,5 ми- и других донатора, па се тиме лиона динара. Имамо информа- смањује хендикеп што највећи водом најновије донације. Председник Управног одбора ције да су учестале крађе у 15 потиски град нема болницу. В. Јанков бечејског Дома здравља др објеката Дома здравља широм

dnevnik

Скупље грејање и уБечеју БЕЧЕЈ: Житељи Бечеја који се даљинским путем греју, од 1. фебруара ће плаћати киловат час испоручене топлотне енергије 8,7 одсто скупље. То је одлука Управног одбора ЈП „Топлана“ у Бечеју. - Општинско веће је последњег јануарског дана дало сагласност на одлуку Управног одбора нашег предузећа, па ћемо је примењивати на фебруарским рачунима - рекао је директор бечејске Топлане Дејан Вуковић. - До поскупљења је дошло зато што је цена кубног метра природног гаса, који је енергент бечејске Топлане, од 15. јануара поскупела, а он је најзначајнији калкулативни елемент цене топлотне енергије, јер је његово учешће у структури цене топлотне енергије око 60 одсто. Било је неопходно извршити нови прорачун обима производње, а епилог нове калкулације су, разумљиво, нове цене. Стамбени простор је прва категорија корисника и киловатчас топлотне енергије у бечејским становима плаћаће се, уместо досадашњих 6,87, 7,47 динара. Корисницима у колективним стамбеним зградама због плаћања електричне енергије у подстаници цена се увећава за 5 одсто и за њих киловатчас топлотне енергије износи 7,84 динара. Цена киловатчаса топлотне енергије за буџетске кориснике износи 11,14 динара (раније 10,25), а корисници пословног простора ће плаћати киловатчас 18,26 (16,80) динара. В. Ј.


vOJvOdinA

dnevnik БРОДОГРАДИЛИШТЕУБАЧКОММОНОШТОРУИДАЉЕ НЕМА ВЛАСНИКА

Одбијена понуда „Вип групе”

СОМБОР: Бродоградилиште “Тератраде -Бродоремонт” у Бачком Моноштору, предузеће које се налази у стечају од марта 2011.године, ни на најновијој, трећој продаји није успело да добије новог власника. Наиме, једини потенцијални нови власник најста-

„ВипГрупа”нећетанкер

ријег бродоградилишта у Србији, који је доставио своју понуду у овом трећем покушају продаје, сомборско предузеће “Вип груп” д.о.о, проценило је да за имовину „Бродоремонта“

може издвојити 240.000 евра, што је одбор поверилаца проценио као недовољно да бачкомоношторски бродоградитељи добију новог власника. Према оном што се могло сазнати од стечајног управника МилорадаВељовића, сомборска „Вип груп“ у своју понуду није уврстила намеру да плати и преузме полузавршени танкер за својевременог купца из Холандије, који се још увек налази на сувом доку „Бродоремонта“. Како је понуђена сума износила свега 24,4 одсто од процењене укупне вредности имовине „Бродоремонта“, повериоци, међу којима су највеће банке ОТП и Ерсте, одбацили су понуду „Вип групе“, а како би се обезбедила средства за основне трошкове до покушаја нове продаје, „Бродоремонт“ ће бити издат у закуп. М.Миљеновић

СТОДЕСЕТГОДИНАПОЗОРИШНЕТРАДИЦИЈЕСЛОВАКА

Плодна веза сцене и публике

СТАРА ПАЗОВА: Гледајући ове пакате, афише и фотографије размишљао сам како су сви ти људи некада маштали шта ће бити од тога што раде за сто година, и верујем да би данас били поносни. Неко је ово започео пре 110 година, неко је вукао и издржао и пре 100 и пре 60 година и протеклих веома тешких 20 година и ово позориште је трајало. И добро је сећати се тих људи, који су оставили имена на овим афишама и маштати шта ће бити у будућности - рекао је, честитајући позоришним посленицима и грађанима Старе Пазове 110 година позоришне традиције потпредседник Владе Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање СлавишаГрујић,на свечаности која је уприличена управо „на Хромнице“, 2.фебруара, када је 1903. одиграна прва словачка позоришна представа у овој сремској вароши („Ташта у кућу, мир из куће“). Председница Националног већа Словака и потпредседница Скупштине АПВ АнаТомановаМакнаова је пожелела да веза између сцене и публике буде плодна и даље на задовољство и једних и других изразила задовољство што је Стара Пазова постала центар позоришно живота у Војводини са три значајна фестивала: Смотра АПДВ, Дани дечје драме и Позоришни ловор, а честитке за 110 година успешног рада преко пет стотина премијера (за одрасле и децу) пренели су

и представници Матице Словачке, општине Стара Пазова, гости из пријатељских позоришта из Словачке и Војводине. Телеграм поводом јубилеја слављеницима је упутио и амбасадор Словачке Републике у Србији Јан Варшо, нагласивши да је поносан што позориште из Старе Пазове успешно представља Словаке у Србији али и широм света. У име организатора свечаности поводом 110 година позоришне традиције Словака у Старој Пазови, СКУД „Херој Јанко Чмелик“ и Позоришта ВХВ (као његовог дела) председница Ана Лепшановић је истакла да су творци прве позоришне представе, на челу са породицом Хурбан, зачели организацију укупног културног живота Словака у Старој Пазови. Редитељ Мирослав Бенка, који је радом и успесима обележио четири деценије овог позоришта, сматра да ће позориште трајати док буде глумаца. У пархијском дому Словачке евангелистичке цркве (где је све и зачето 1903.) отворена је изложба архивске грађе из живота породице Хурбан „Корени пазовачког позоришта“ (аутор Катарина Вереш) на којој су приказани оргинални рукописи драмских дела Владимира Хурбана Владимирова, али и оригинали и копије писама из живота ове породице, посебно документа везана за развој позоришта у Старој Пазови. А.Мали

КАЊИЖА: У Дому здравља „Кањижа„ почела да ради новооснована Служба хитне медицинске помоћи на целој територији кањишке општине Кањижа. Седиште Службе хитне медицинске помоћи је у Дому Здравља „Кањижа„, а позивни бројеви су са фиксног телефона 194 и 94 (осим из Орома и из Хоргоша) и са фиксног и мобилног телефона из целе општине 024/873-279. Служба хитне медицинске помоћи је организована тако да радним данима од 7 до 14 сати изабрани лекари у својим ординацијама примају хитне случајеве на целој територији општине, од 14 сати до 7 сати наредног дана, а викендом и празницима Служба хитне помоћи ће функционисати 24 сата.

Директор Дома здравља „Кањижа„ др Ласло Кермеци каже да изабрани лекари настављају да раде са непромењеним радним временом, а викендом у Кањижи један од изабраних лекара поред екипе Службе хитне медицинске помоћи раде суботом од 7 до 19 сати, док у Хоргошу један од изабраних лекара ради суботом и недељном од 7 до 12 сати. У Хоргошу изабрани лекари сваког радног дана ординирају од 6 до 21 сат, а након тога медицинска сестра – техничар стоји на располагању пацијентима од 21 до 6 сати. Из Дома здравља су саопштили да ће Педијатрија у Кањижи радити у дане викенда, суботом и недељном од 7 до 13 сати. М.Мр.

Обновљена амбуланта у Плочици ПАНЧЕВО: У ковинском насељу Плочица реновирана је амбуланта у саставу Дома здравља. У објекту је измењена пропала столарија, замењени су прозори, врата, постављени нови подови, електроинсталација је измењена, сређен је крова и постављена изолација ради спречавања унутрашње кондензације. Осим тога амбуланта је окречена изнутра и споља, а

урађен је и велики број занатских послова. Вредност радова у амбуланти у Плочици је 3,2 милиона динара а средства су одобрена из буџета општине Ковин. Поред ове амбуланте у претходном периоду реновирани су објекти у Гају, Мраморку и Баваништу, док се очекује завршетак радова на здравственом објекту у Малом Баванитшу. З.Дг.

11

ИСТЕКАОРОКЗАУКЛАЊАЊЕТЕЗГИСУЛИЦЕ

Пијачари данас до договора КИКИНДА: Иако је за петак била најављена контрола Комуналне инспекције и писан је прекршајних пријава против продавца који имају тезге у улици Бранка Радичевића, одложена је. Разлог је како истиче секретар Секретаријата за инспекцијске послове Милутин Гаврилов, састанак, ће бити одржан данас, а којем ће присуствовати представници пијачних продаваца, локалне самоуправе, Републичке

инспекције и општинских инспекцијских служби. Пијачни продавци, чије се тезге налазе на улици, револтирани су одлуком да се оне уклоне. Према њиховим речима, мањак и неадекватна места у самој пијаци су главни проблем С друге стране координатор послова Јавног предузећа “Градско зеленило и пијаца” Александар Попов, каже да је проблем регистрација, а не лоши

услови на пијаци, јер разлика између улице и пијачног дела нема: - Услови на пијаци су сигурно бољи него на улици. Заинтересовани могу да закупе тезге са надстрешницом, а ако им не одговара такво решење имамо и тезге без надстрешница које су мало јефтиније за закуп. Ако желе могу узети само место па ту поставити своју тезгу. Поента приче је да су услови ако не бољи, он-

ОШ„СТЕВАНСРЕМАЦ”УСЕНТИОСТАЈЕЈЕДИНСТВЕНА

Ништа од поделе на пет школа

СЕНТА: Размишљајући о могућности да се Основна школа „Стеван Сремац„ подели на пет самосталних школа у сенћанској општини, код утврђивања мреже основних школа крајем прошле године, ипак је одлучено да школа остане јединствена, јер је урађена студија потврдила да су ефекти таквог рада најрационалнији. Основна школа „Стеван Сремац„ на подручју сенћанске општине има 1.793 ученика са наставом на српском и мађарском језику, а томе треба додати и педесетак полазника укључених у основно образовање одраслих. Од пет радних јединица сенћанске установе, настава се одвија у три школе у Сенти, по једној у Горњем Брегу и Торњошу, с тим да школа у Торњошу има истурена одељења са нижим разредима у Кевију и Богарашу. Основна школа се може формирати као самостална установа уколико има 400 ученика, односно ако има мање од тог броја, а да у кругу од два километра нема друге школе. У Сенти у граду три школе су на мањој удаљености, па не би било оправдано успостављање самосталних установа. - Проценили смо да је боље да задржимо транутно стање и да јединствену школу нећемо дезинтегрисати на више школа - истакла је на конференцвији за наовинаре чланица Општинског већа Сенте за ресор образовања Ђенђи Кормањош-Катона. -

Могуће је да би било лакше управљати и усмеравати радне јединице, али истовремено у прилог интегрисаности иде више аргумената. На подручју сенћанске општине је последњих деценија број становника и ученика у опадању, па није оправдано успостављање засебних школа. Она је указала да постоји опасност да би део запослених остао без радних места, те да је одржавање броја запослених до сада било могуће посредством оптималне организаицје посла, тако што поједини просветари своју норму испуњавају држањем часова у више радних једиФото:М.Митровић Ђенђи Кормањош-Катона ница. - У случају јединствене установе министртаивни послови требало да се много је лакше направити распоред обављају засебно. Требало би доносиученика него ако би радне јединице ти по пет оснивачких аката, годибиле засебне установе. Уколико про- шњих планова рада и финансијских светни радници имају мање часова од планова, изваштаја и завршних рачунорме у једној радној јединци, повера- на, што би у великој мери повећало вају му се часови у некој другој. У обим посла за шта би било потребно прилог тренутног стања су и финанупошљавање у администрацији - пресијски разлози, јер би у случају оргадочила је Ђенђи Кормањош-Катона. низовања пет самосталних школа, адМ.Митровић

За „Лане” 450 хиљада динара

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПРОМЕНЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „КАЊИЖА”

Хитна помоћ за целу општину

ponedeqak4.februar2013.

ГлавнааутобускастаницауЗрењанину

„НЕТБУС”СЕСУОЧАВАСПАДОМБРОЈАПУТНИКА

Радничка класа више се не вози

ЗРЕЊАНИН: Осетан мањак путника, што је последица “дивљих” таксиста, али и тешке економске ситуације, проблем је са којим се суочава предузеће “Нет бус”. Зрењанинском аутопревознику пословање отежава и то што је, како овде тврде, цена превоза у локалном и месном саобраћају мала у односу на цену нафте. Директор “Нет буса” Горан Аграмовић изјавио је овдашњим новинарима да је фирма некада превозила 4.000 ученика са села, док их је данас само 1.850. Аграмовић је додао да није тешко закључити зашто је то тако. - Цена месечне карте за ђака из Јаше Томића износи 17.000 динара, па је многим родитељима исплативије да изнајме стан у граду. При том, општина Сечањ, на чијој територији се налази ово село, дотира превоз ученика само до школа на свом подручју – објаснио је Аграмовић. Исто тако, почетком деведесетих година прошлог века предузеће је издавало 22.000 радничких месечних карата, док их данас има свега три стотине. Многи су остали без посла, а доста оних који и данас пу-

тују до радних места сналазе се на друге начине или користе услуге “дивљих” таксиста који превозе путнике до села по цени аутобуске карте. Аграмовић очекује да ће ситуација бити кудикамо боља крајем ове године, када истичу лизинг аранжмани за већину раније набављених возила. У “Нет бусу”, који тренутно упошљава око 180 радника, ишчекују и 18. мај када ће бити уведене редовне линије до приморских летовалишта. Тада се, наиме, навршава три године постојања ове фирме у приватном власништву, чиме се стиче право на организовање међународног саобраћаја. Аграмовић је, такође, истакао да је од почетка године побољшан квалитет јавног саобраћаја у Зрењанину, захваљујући набавци пет аутобуса “Икарусове” производње. - Сва возила имају климу, изузетно су добро очувана и ниједно није старије од пет година. Биће употребљена искључиво за градску вожњу и захваљујући њима повећали смо број линија и смањили време чекања на стајалиштима – навео је Аграмовић. Ж.Балабан

КИКИНДА: Из буџета локалне самоуправе издвојено је 200 хиљада динара за кикиндско Дечје позориште „Лане”, једино дечје позориште у Севернобанатском округу, за редовне трошкове, а још 250 хиљада динара је одобрено из Фонда за културу за нову дечју представу. -Нова представа се зове „Град са зечјим ушима”, а у режији је Александра Саше Волића. После режирања дечје представе „Како су се волеле две жабе”, Волићу се допала атмосфера у нашем граду и решио је да крене у нови пројекат. За кореографију је задужена балерина Весна Дубак – Лукић, а за сценографију Зоран Чалија Чарли. Музику ће урадити Светлана Милић, а премијера ће бити у марту - каже редитељ и глумац Дечјег позоришта „Лане“ АлександарМалетин. Од 3. фебруара „Лане” наставља са редовним репертоаром, сваке недеље, увек од 17 сати. Овог викенда играће се „Јежева кућица”, по тексту Бранка Ћопића, а у режији Славољуба Матића. У недељу, 10.фебруара на реду је „Наопака бајка”, по тексту и режији Бојане Марић. За музику је задужен врхунски челиста Рони Браха из Новог Сада, који ће свирати чело за време представе. „Школа за кловнове” је на репертоару 17.фебруара, а 24.фебруара је „Мачак и петао”. А.Ђ.

да бар исти као и на улици. Што се пијачне управе тиче једини услов који трговци треба да испуне, јесте регистрација. Све ово што се прича је оправдање, а главни разлог је регистрација, коју они не желе. Да подсетимо, у пијачном делу има 357 места за издавање у закуп, од тога је већ 240 уговора склопљено и према томе остало је још преко сто места што је више него довољно. А.Ђ.

ЦТ у Болници опет ради КИКИНДА: ЦТ-апарат на Одељењу радиологије у кикиндској Општој болници, који је био у квару месец дана, поново ради. Како каже директор Опште болнице др Милан Митрић, поправку ЦТ-апарата, у износу од 830 хиљада динара, платила је Општина, из буџетских средстава намењених Болници -Пацијенти којима смо императивно морали да урадимо ту врсту дијагностике били су, махом, упућивани у Зрењанин. - Пацијенти неће бити снимани по редоследу добијања упута, него према хитности дијагностике Сви ће добити термин за снимање, али су нам приоритет најугроженији пацијенти, затим угроженима, па тек онда онима код којих дијагностика може да сачека и неколико месеци, а таквих има заиста много. истиче др Митрић,. А.Ђ. ПОЧИЊЕЛИЦИТАЦИЈА ЗЕМЉИШТА

У понуди 3.600 хектара

ПАНЧЕВО: Јужнобанатски округ почиње лицитацију пољопривредног земљишта од данас. Лицитира се 3.600 хектара државне пољопривредне земље, а највеће површине које ће регистровани пољопривредници моћи да закупе налазе се у Долову, Омољици, Старчеву и Банатском Брестовцу. Сви који су заинтересовани за лицитацију треба да се пријаве Градској управи најкасније дан раније. Закуп земљишта се остварује на три године, а почетне цене ће бити од 20 до 40 хиљада по хектару. На почетку лицитације биће земљиште у Глогоњу, Јабуци, Качареву, Банатском Новом Селу и Иванову. Следећег дана лицитира се земљиште у Старчеву, 6. фебруара у Омољици, 7. фебруара у Банатском Брестовцу, а последњи дан је резервисан за Панчево и Долово. У надметању за земљиште могу да учествују физичка лица уписана у регистар пољопривредних газдинстава на територији локалне самоуправе, осигураници су Фонда за ПИО са пребивалиштем у катастарској општини на којој се налази земља за закуп и власник је најмање пола хектара пољопртивредног земљишта у катастарској општини. Право закупа имају и правна лица која су власници најмање десет хектара пољопривредног земљишта у катастарској општини и имају статус правних лица. З. Дг.


12

RePORTA@e

ponedeqak4.februar2013.

dnevnik

priru^nik Za noVinare koji Se Te[ko Mu^e kada jeZik Treba da upoTrebe Za poSao

Voditeqkesga}amaod100evra ifondomodstore~i ema deteta koje svojevrem en o nij e imal o bar{unasto ukori~enu bele`nicu, odanog ~uvara najsuptilnijih tajni i emocija – Spomenar. Pisani su tu razni stihovi, a jedan, od manufakturn e upot reb e izl iz an, je: “Kad se popne{ na brda{ce, stavirukunasrda{ce,paseseti mene”. E, onda su deca narasla, neki postali politi~ari ilidirektori,adrugimadopalo da budu „tek” novinari. I bele`e, kao da je Sveto pismo, {tapri~a„elita”;vi{e,na`alost,nekoristeglavuilogiku nego slepo i doslovce prenose svaku re~ onih, s materwim jezikomposva|anih. Tako sladuwavi pesmi~uqak mo`e dobiti ovakav, semanti~ki glavobolan, epilog: “Kad u smisludoneteodluke,izvr{i{ pewawenabrda{ce,ste}i}ese neophodni preduslovi da izvr{i{stavqawerukenasrda{ce idanatajna~indo|e{dose}awanamene”.Dolepotpisanog. Ver ov atn o zvu~ i sme{ no, ali profesor kwi`evnosti i jezika (svojevremeno i u slavnojKarlova~kojgimnaziji)RadomirDabeti}se,usvojojkwizi“Qudikojigovorekoga,kada treb a koj i”, ozbiqn o bav io prim er im a kak o `urn al is ti (mal)tretiraju jezik. Ideja za ovaj praktikum „strefila” ga jejo{2003.dokjebiopredava~ u Nov os ads koj nov in ars koj {koli. –Dobro,nisamjatubioklasi~an nastavnik ve} polazni-

N

Prosvetiteqskamisija prof.RadomiraDabeti}a

cima ukazivao na gre{ke koje sam~uosTV-kanalailipro~itaounovinamapapomalomazohisti~kikrenuodaihtemeqno analiziram – obja{wava svoje prosvetiteqske namere Dabeti}, ina~ e akt ue ln i grads ki ministarobrazovawa. Pa`qivo je bele`io besmislice i, u prvom delu kwige, slikovito predstavio skandaloz nu nep is men ost nov in ar a,

pa i kori{}ewe modernihkovanicaire~en i~n ih sklop ov a kojima se, umesto reda,~akiuobi~neinformacije unose haos ibesmisao. – Kada neko nekoga poku{a da ubije, ali neuspe,tojeondapoku{ aj ubis tva. Ako nekog ubiju to je ubistvo. Me|utim, u na{im medijima se mo`e ~uti ili pro~itati naj~ e{ }e bes mislic a – opt u` en za ubis tvo u pok u{ aj u. Zna~i,neznasedali ga je ubio ili nije. O tomesamrazgovaraos prij at eq im a advok atima,tu`iocimaisudijama, koji su mi objasnilidajetakvare~enicadoslovcezapisana u Krivi~nom zakoniku.Menijepreo- stalo samo da se ~udim {to takva ispraznostnesmetanikome od qudi iz pravosu|a jernezna~ini{ta,amaba{ni{ta–ogor~enjeDabeti},koji jestru~netekstoveobjavqivao umnogimspecijalizovanim~asopisimapai„LetopisuMaticesrpske”. Jo{ je `alosniji {to takve birokratizovane konstrukcije rabe i novinari, kojima je lak{edaihdoslovceprepi{unego „prevedu” na normalan jezik. Satima se vrte i po kajronima

Tijani}evog preduze}a. Ali skupo je na platnom spisku dr`ati izdizajnirane „selibriti” prezenterke i kompetentne lektorke. Neko mora biti vi{ak. –OddobaRomeaiJulijenije vi|ena takva qubav kakva kod nas postoji prema glagolima

novinariusvakodnevnomgovoruneka`u„izvr{iosampewawe uz stepenice„ ve} „popeo samse„–slikovitoobja{wava profesor,ipodse}anatodase vr{e`itoilinu`da. Pa dodaje da se, umesto da je poskupeohlebiliosobesupucalejednanadrugu,navodi„do-

ja.Bezobziranatodalisebave pol it ik om, ekon om ij om, kulturom ili sportom. TV-voditeqkesga}amaodstoevrai fondom koji te{ko prebacuje sto re~i, i daqe sumqaju a ne sumw aj u, stekn ut o je umes to ste~ en o, eksk luz ivn i gost je dovezenanedove`en…

vr{iti i izvr{iti. I glava i u{ibolekolikoseputaponavqa da je neko preduze}e izvr{ilo asfaltirawe ulice ili }e se vr{iti popisivawe bespravn o pod ign ut ih objek at a. Zar ne mo`e jednostavno re}i asfaltira}eulicuilipopisiva}e objekte? Siguran sam da

{lo je do poskupqewa hleba„ ili „do{ lo je do pucw av e”. Najvi{emusmetakad~ujedaje “do{lodoodlukedase…” Drugideokwigejenepretencio z an inv ent ar naj~ e{ }ih gre{aka, koje je autor sakupio pomn o prat e} i 23 dom a} a {tampana i elektronska medi-

„A da li }e ova nemila pojava uzeti maha pokaza}e vreme, neuobi~ajeno lepo za ovo doba godina, koje je na ulice izmamilo veliki broj {eta~a„. Mahom funkcionalno nepismenih. ^ak iakosociolingvistidrasti~no spustekriterijume. qiqana nato{evi}

Slep od ro\ewa, ugqe[a brkqa^ \ak generacije

od p[enice i nakiT praVe buweVa^ke Sna[e Sa SeVera ba^ke

Predeoslikan slamom

stalojeutamiistorije kad je ta~no i koja sna{a na pustopoqini severne ili severozapadne Ba~ke, napasaju}i stada ovaca na tek po`wevenoj strwici, uzelaurukezlatnevlatip{eni~ne slame i u ~obanskoj dokolici po~ela da se igra wima. Zna se jedino da je sna{a bilaBuwevkaidasesvetodesilo pre vi{e od jednog veka. Zabra|enau„divoja~ku“maramu,shvatilajedaseiodslame mo`e napraviti ne{to lepo, tamanzaukrastradicionalnoj „Du`ionici„, sve~anosti ba~kih Buwevaca posve}enoj novom hlebnom zrnu. Plele su sna{e decenijama posle toga,

Leme{anina,stanovnikaSomboruobli`wegSvetozaraMileti}a, jednog od najboqih i najpriznatijih umetnika slamara – „divani“ rukovodilac slamarskesekcije„Kola“KsenijaVukovi}.–Zaizraduslamarskihslika,kojesuve}odavno vi{e od obi~ne slike jer se na wima jasno uo~ava reqefni rad i tre}a dimenzija, potrebno je, zavisnoodteme,tehnikeivrstepletiva, po nekoliko meseci. Radi se obi~nom, neprera|enominefarbanom slamom, koja se prethodno samo potapa u vodu da bi bila podatnija Grbgranemalealifine za ve{te ruke nada nisu tako {ih`enaidivojaka. brojna u toroviPonosna je Ksenija na svih ma, oborima i pedesetakdosada{wih„u~eni{talama, ali ca“ u radionici „Kola“, ali vredne ruke buposebno onih petnaestak koje weva~kih`enai su ostale verne zajedni~kom daqe umetni~radu u okriqu udru`ewa koje kom priqe`noneguje istoriju, tradiciju i {}u izra|uju kulturnonasle|eove,kakopepredmeteislike smaka`e,narodne„granemale, odslame.Kakosu alifine.“ narodredaniraOd nekada{we „~obanske“ i dan, somborski skromne izrade prsten~i}a, Buwevci su se perlica, cveti}a, vredne ruke potrudili da ~lanica slamarske sekcije dakroz radionicu nas izra|uju kompletan nakit svog Udru`ewa za nevestu i weno ven~awe: od „Buweva~ko ko- prstena, narukvice, min|u{a lo“ upoznaju no- doogrlica,alikakoma{tamove generacije s `esva{ta,irazneslike,ukraume}em ma{to- se za jelke, kutijice za nakit, Asvejepo~elo~obanskomdokolicom vite obrade sla- pa sve do risarskih kruna, koprethodno ih nakvasiv{i, od me,kojesuve}stigleidome- jima svako leto, uz tradiciovlati slame prvo prstewe, pa |unarodnihnagrada. nalneno{weiobi~ajeba~kih krunezarisarku,najlep{u`e–Obukuslamarkismopo~eBuwevaca, zadive svoje sugratelicu, ali i risara, wenog li 2004. pod rukovodstvom |ane. mu{kogpandana,dabi1962.naStipana Budim~evi}a, ina~e M. Miqenovi}

O

stala i prva slika ura|ena ba{odslame. Madaidanassomborski Buwevci svako leto slave „Du`ionicu„ (u „Subatici“ je „Du`ijancom„ zovu), odavno wihovesna{enegonestadapo strwi{tima, {tavi{e ni sta-

e v e t n a e s t o g o d i { w e m Apatinc u Ugqe{i Brkqa~u, studentu prve godin e, novos ads ka Akademij a umetnostiisponzor„SMSmjuzik“,dalisunakori{}ewedigitalni klavir da bi taj nadasve talentovani mladi} lak{e mogao savladati gradivo. Jer, Ugqe{a nij e obi~ an momak. Slep od ro|ewa, s mnogo energije i optimizma, uz pomo} roditeqa i nastavnika, zavr{io je osnovnu i muzi~ku {kolu u zavi~aju, potom sredwu u Somboru,osvojiotridesetaknagradazasvojepijanisti~koume}e,

D

MajkaGordanaiuNovomSadu–„cimerka”

Maestrosviraumraku ajesenasostvarioisvojunajve}u`equdaupi{efakultet. –Sadamogudasviramivi{e od osam sati dnevno kod ku}e, madaradoodlazimnaAkademiju,utomambijentunajboqeose}am muziku, a u`ivam i u dru`ewu s kolegama – zadovoqno pri~aUgqe{a. Da bi se {to boqe sna{ao u novoj sredini, s wim u Novom SadujeimajkaGordana,kojaje zbog toga napustila i posao u Apatinu. Me|utim, nagla{ava da joj je najva`nije da wen sin ostvari svoje umetni~ke ambicije. A Ugqe{a svojim radom dokazuje da je zavredio sva ono {to je u wega ulo`eno. Ponekad ga do Akademije odvedu u

drugari, koje hvali koliko i profesora Ratimira Martinovi}a, u ~ijoj klasi studira, te dekana Zorana Kraji{nika, i ne sumwa da }e savladati poprili~noobimanprogram.Wegovi po` rtvovan i roditeq i nisudozvolilidasinideuspecijalnu {kolu, ve} je i{ao redovnu,gdejebiou~enikgeneracije. Upis u sredwu muzi~ku biojegotovopodrrazumqivjer obja{wava da mu je muzika `ivot i kroz wu „vidi„ izlazak sunca,letpticaitalaseDunava. Dobija stipendiju op{tine od 7.000 i 6.000 dinara pokrajinskogkredita,po{tojerbruco{. Ima otvoreni poziv na-

{egpoznatogpijanisteKemala Geki}a da do|e u Ameriku gde maestropredaje,aliUgqe{aza to,na`alost,nemauslovaizadovoqanjeonim{tomupru`a novosadaskaakademija.Iroditeqi su zadovoqni jer su sre}ni uvek kada je i wihov potomak. Ugqe{a odli~no govori engleski i italijanski, zanimaju ga kompjuterski programi, a naj~e{}eizvodipartiture[opena, Lista, Rahmawinova, MocartaiBetovena,za~ijujeinterpretaciju na brojnim doma}im i me|unarodnim takmi~ewima osvajao silna priznawa. Bez ikakvog popusta zbog hendikepa. j. prel~ec More Marko, ne diraj kolena: Dosadilo je izvesnom Novosa|aninu Marku da mu stalno autobil obijaju. Jo{ da zlo bude ve}e, ni{ta se iz wegovog sirotog „juga” vredno vi{e odneti ne mo`e, samo yabe brave razvaquju i bacaju ga u nepotreban tro{ak. Zato je, mada suprotno svim pravilima pacifizma civilnog dru {tva i ko rekt no sti svih vrsta, u stilu Marka Kraqevi}a grdno zapretio. E sad, lopov je verovatno ube|en u to da gazda preteruje, ali, nikad se ne zna. d. kne`i}


crna hronika

dnevnik JEDNOMMLADI]UPREKSINO]UNOVOMSADU RAZBIJENAGLAVA

Obra~un motkama i {tanglama Tri osobe su povre|ene, od kojihjednate{ko,utu~amakoje su se dogodile u Novom Sadu u no}i izme|u petka i subote, saznajemonezvani~no. Navodno,udvasukobakojasu izbiladvadestakminutaprepono}i,aukojimajeu~estvovalao vi{elicasobestrane,biloje povre|enih. U Mi~urinovoj ulici,prekoputaSajma,podojavigra|ana,dogodioseobra~unu kojem su kori{}ene motke i {tangle,apretpostavqasedaje re~osukobunavija~kihgrupa. Navodno, u isto vreme na Bulevaru oslobo|ewa, blizu ]ir-

panoveulice,do{lojedosukoba vi{e osoba. Ubrzo, nakon 15 minuta, u Klini~kom centru Vojvodine pojavio se mladi} s te{kimpovredamaglave,kojije izjaviodasusuganapalenepoznateosobenaBulevaruoslobo|ewa,ionjeposlepru`enepomo}izadr`annale~ewu. Pribli`no u isto vreme, tako|e saznajemo nezvani~no, do{lojedotu~ekodSaobra}ajne {kolenaPodbari,ukojojjejedna osoba vadila no` i pretila wime, ali, po na{im dosada{wim saznawima, u tom sukobu nikonijepovre|en. E.D.

NAPRELAZUHORGO[–RESKE

Pas otkrio deset kila droge Ma|arski policajci otkrili su na grani~nom prelazu sa Srbijom Horgo{–Reske deset kilogramamarihuane. Kakoprenosiportal„Vojvodina danas”, policijski pas nawu{iojemarihuanupro{logpetkau vu~nimkolicimazapaketejednog autobusasasrpskimregistarskim tablicama na grani~nom prelazu kodReske,uMa|arskoj. Portparolka Policijske uprave u @upaniji ^ongrad Linda Jasai izjavila je za ma-

|arskuagencijuMTIdasuslu`benicigrani~neslu`beislu`be za carinsku i finansijsku kontrolu zajedno kontrolisali autobuskojijestigaoizSrbije, kadajepolicijskipasodmahpo~eo da signalizira prisustvo droge u vu~nim kolicima. Pod sumwomdajepo~iniokrivi~no delo,postupakjepokrenutprotiv jednog putnika autobusa s crnogorskim dr`avqanstvom, prenosi„Vojvodinadanas”. (Tanjug)

ODDANASDOPETKAUAPELACIONOMSUDU UBEOGRADU

@albe Suboti}eve grupe UApelacionomsuduuBeogradu danas}epo~etirazmatrawe`albi na presudu kojom je Stanko Suboti} Cane uodsustvuosu|enna{est godina zatvora, a pripadnici wegove grupe na zatvorske kazne od desetmesecido~etiriipogodine, objaviojeju~enasajtutajsud. Javnasednicapo`albamapredvi|eno je da traje cele radne sedmice, od 4. do 8. februara, posle ~ega }e sudije, u delu sednice zatvorenomzajavnost,nakongotovo godinu i po od izricawa prvostepene presude, odlu~iti o tome da li}ejeostavitinasnazi.Apelacioni sud mo`e da potvrdi provstepenupresudu,dajepreina~iili dajeukineucelostiivratinanovosu|ewe,amo`eisamdaotvori glavni pretres (odr`i su|ewe) i donesepravosna`nupresudu.

Osporenom presudom Specijalnogsudaod6.oktobra2011.Suboti}je,osimzatvorskekazne,obavezandaurokuod15danaodpravosna`nostipresudeubuxetSrbije uplatiiznosod75.821.404dinaras kamatamakojesera~unajuod1.novembra1996.godine. Suboti}nijedostupanpravosudnimorganimaSrbijepasewegovo pojavqivawenasednicineo~ekuje. Osporenom presudom je i nekada{wi direktor Savezne uprave carina Mihaq Kertes osu|en na ~etirigodinezatvora,osniva~jedinice „[korpioni” Milan Milanovi} Mrgud na tri godine, a biv{i na~elnik novosadske policije Miodrag Zavi{i} na godinu zatvora. Biv{i radnici Carine Neboj{aNikoli}Tarzan iDrago Dodevski dobili su dve, odnosno godinu i ~etiri meseca zatvora. Radnik Suboti}evog preduze}a „MiaUb”MiroslavPe{i} osu|en jenakaznuzatvoraoddesetmeseci,

peva~ica Ivana Oluji} na godinu dana, Luka Nenadi} na dve i StevanBanovi} natriipogodinezatvora. Suboti}ev sestri} Nikola Milo{evi} zbogbekstvaosu|enje uodsustvuna~etiriipogodinezatvora, kao i Jovica Ran|elovi}, kojijeosu|ennatriipogodine. Dvojeoptu`nih,biv{i{efnovosadske Dr`avne bezbednosti Milovan Popivoda i Ivana Kr~mari~i},oslobo|enisuoptu`bi. PresudaSuboti}uiostalimoptu`enim pripadnicima wegove grupe izre~ena je po odredbama Krivi~nog zakona koji je va`io u vreme izvr{ewa krivi~nog dela, 1995.i1996.godine,apokojemjeza zloupotrebu slu`benog polo`aja bila zapre}ena kazna od dve do osamgodinazatvora.Poaktuelnom zakonu,zatodelozapre}enajeka-

znaoddvedo12godinazatvora. Po najnovijim izmenama zakona skraja2012.godine,optu`beprotivSuboti}a}everovatnomorati da budu prekvalifikovane u krivi~no delo zloupotrebe ovla{}ewauposlovawu,zakojejezapre}enakaznadodesetgodinazatvora. Suboti},kojijenedostupanpravosudnimorganimaSrbije,osu|en jeuodsustvujerjebiona~elugrupekojaje{vercovalacigaretetokom1995.i1996.godineizMakedonijeuSrbijuiprodavalaihpravnimifizi~kimlicima.Takojena {tetubuxetagrupasteklakorist od28milionaevrai{estmiliona ameri~kihdolara.Tosuradiliuz pomo}slu`benikaSavezneuprave carina koji su omogu}ili ulazak teretnihkamionascigaretamabez ikakvog evidentirawa. Potom su cigarete prevozili i skladi{tiliihuvi{emagacinapoSrbiji,a zatimihpreprodavali. (Tanjug)

ponedeqak4.februar2013.

13

SPECIJALNITU@ILACZAORGANIZOVANIKRIMINALMIQKORADISAVQEVI]PORU^UJE

Slu~aj „[ari}” nije zavr{en

Specijalnitu`ilaczaorganizovanikriminalMiqkoRadisavqevi}poru~iojedaradTu`ila{tvanaslu~aju„[ari}„nijezavr{en i da }e Tu`ila{tvo, bez medijskih najava i nepotrebnih podse}awa,posaodokrajaobavitiprofesionalno. –Tu`ila{tvozaorganizovani kriminal preko medija ne saop{tava pojedinosti svog rada na ovomslu~ajuinenajavqujebudu}e aktivnosti jer to mo`e ozbiqno {tetiti interesima postupka – rekaojeRadisavqevi}zaTanjug. On je podsetio na to da je Tu`ila{tvo za organizovani kriminal od prvih informacija o kriminalnom delovawu narko-

klana Darka [ari}a preduzimalo sve potrebne aktivnosti iz svoje nadle`nosti da bi se pripadnici te grupe efikasno procesuirali.Dodaojedaradnatom slo`enom predmetu traje gotovo ~etirigodine. – Taj posao je rezultirao pokretawem krivi~nih postupaka protiv58osobazbogkrijum~arewanarkotikaiprawanovca.Tu`ila{tvo, nakon podizawa 12 optu`nica, nastavqa da istra`uje i druge aktivnosti te kriminalne organizacije, pogotovo onekojemogudovestidolocirawaihap{ewawenihpripadnika kojisuubekstvu–naglasiojeRadisavqevi}.

MiqkoRadisavqevi}

TEMA „DNEVNIKA” RA^UNARSKIMPREVARAMAGODINON[ALANCIJAKORISNIKAKOMPJUTERAUKU]AMAIFIRMAMA

Dru{tvene mre`e rudnici zlata za sajber-kriminalce Novosadska policijska uprava dobija sve vi{e prijava gra|ana koji tvrde da su o{te}eni ra~unarskim prevarama, izme|u ostalogitako{toimje,puteminterneta ili na neki drugi na~in, ukradenabazapodatakaizfirme. Sobziromnatodana{iqudi~esto vode vi{e ra~una o stolici, stolovimaiautomobilimanegoo nematerijalnoj imovini bez fizi~kogsadr`aja,lakosemo`edesitidanekono}ubaneukancelariju, na primer veletrgovca, i presnimisvesra~unara,atoijestesu{tinatevrstekriminala. Nekosegodinamatrudidakroz iskustvodo|edonekihinforamacija i analiza, a ima i tro{kove zbog toga, da bi onda to drugi za nekolikominutapreuzeliipojavilisekaokonkurencija. –Tako,osimonihslu~ajevasvelikim {tetama koje preuzima i obra|uje Slu`ba za borbu protiv organizovanog kriminala, procesuiralismo,izme|uostalog,osumwi~enog u slu~aju u kojem je on prekopirao kompletnu, godinama formiranu, bazu podataka ponude itra`wejedneagencijezanekretninepapotomnapustiotufirmu i otvorio svoju – ka`e za „Dnevnik” {ef grupe u Odseku za privredni kriminal novosadske PolicijskeupraveDu{anAleksi}. – Pre oko pet godina zabele`ilismoprvura~unarskuprevaru u ju`noj Ba~koj, kad je jedan Novosa|anin nudio sme{taj turistima iz Engleske putem la`nog sajta, a tek kada bi do{li, shvatilisudasubili`rtveprevere i da su xabe elektronskim putemuplatilipare.Tajfrizer, tadastar21godinu,sa~ekivaoih jekod@elezini~kestanace,sme{tao u taksi, ali bi im se u gu`vi izgubio iz vida na skuteru. Tadasmoprviputzbogtakvevrstekriminalazapo~elisaradwu s nekom stranom zemqom, i to uspe{no. Osumwi~eni je procesuiran, taj predmet je oti{ao u nadle`nostTu`ila{tvazavisokotehnolo{ki kriminal. Novac nismona{li,potro{iogaje.Takojepo~eloskrivi~nimdelima ra~unarske prevare, koja spadaju u krivi~na dela protiv bezbed-

nosti ra~unarskih podataka – prise}asena{sagovornik. On dodaje da su im se i privredna dru{tva obra}ala s tvrdawama da su im ukradene baze podatakaidaimjenaru{enposlovniugled.

sajtova i baza podataka – veli Aleksi}. On navodi da drugi problem uo~enuposledwevremeura~unarskomkriminalujestedasegra|ani javqaju zbog nevoqa u vezi s dru{tvenimmre`amakao{tosu„Fej-

Du{anAleksi}

– Tu smo ~esto imali problem {to firme ne sistematizuju, odnosnoneevidentirajupodatkena propisanna~in.Trebalobiobratitipa`wunaintelektualnika-

sbuk„i„Tviter„.Utimslu~ajevima foto i druga obave{tewa obelodawuju se bez znawa i saglasnostio{te}enihgra|ana.Popravilu,radiseokompromituju}emma-

Intelektualnikapitalbezza{tite Du{anAleksi}isti~edajenepohodnapravnaza{titapabitakvaimovinatrebalodaseevidentirakrozstatute,pravilnikei odluke. Uobi~ajena praksa u svetu je institut za{tite poslovne tajne,{toprepoznajeina{zakon,kaoiputempravaza{titeintelektualnesvojine. –Sti~eseutisakdasekodnasjo{uvekneprepoznajedovoqno snaga i veli~ina intelektualnog kapitala. Ali, ste~ena znawa i iskustva,kaoikontaktiponudeitra`wesuvrlodragocenipaje mogu}eda}esebrojslu~ajevapovodomodavawaposlovnetajnepove}ati u odnosu na ovo {to smo do sada radili mi u novosadskoj Upravi–obja{wavaAleksi}. pital i sva sistematizovana znawa preduze}a – privrednih subjekata evidentirati pravno i ekonomski.Bazepodatakasuvrlova`naimovina,kojojtrebaposvetitivelikupa`wujerjetuakumuliranoznawe.Me|unarodnira~unovodstveni standardi prepoznaju bazepodatakaevidentiranihuposlovnimkwigamakaodeoimovine preduze}akojigovorionematerijalnim ulagawima, odnosno tro{kovimasoftvera,izradamaveb-

terijaluukojemseosobavre|aili ismeva, a u porastu su i slu~ajevi preuzimawa identiteta. Neko se predstavqa imenom druge osobe kojatoinezna,paistupautoime. Na{sagovornikka`edasepolicijiqudiobra}ajuizbogkrivi~nih dela prinude, odnosno slu~ajeva u kojima neko silom ili pretwom tera o{te}enog da uradine{to,kaoizbogugro`avawa sigurnosti, u kojу spadaju pretwe.

– Utimslu~ajevimasepreduzimajuslu`beneradweitragaseza po~iniocem.Istotako, zabele`ena su i ona dela koja se gone po privatnojtu`bi,kao{tosukrivi~na dela neovla{}enog prikazivawa tu|eg spisa, portreta i snimka, uvrede, klevete, izno{ewali~nihiporodi~nihprilika. Pribavaqawe takvih podataka ote`anojejersuvlasnicitihdru{tvenih mre`a van nadle`nosti na{ih dr`avnih organa, odnosno nalaze se u SAD i Kanadi. Po svetskim istra`ivawima, za sajber-kriminalce je takva socijalna mre`a rudnik zlata – napomiwena{sagovornik.–Hteobihda naglasimda,presvega,osobakoja ho}edapristupitakvomdru`ewu morabitisvesnatogadatomeima pristupneograni~enbrojqudipa preporu~ujemodasekoristepode{avawaprivatnostiponalozima. Kad se korisnik odlu~i za dru{tvenumre`u,morabitisvestan togadajetuosnovniciqpovezivawe,anedasene{tokrije.Tajne se~uvajuuku}i.Kadave}iznesete podatke,trebapazitiskimseone dele. Ra~unar treba obezbediti dobrim antivirusnim programom jer je to preduslov sigurnog boravkanadru{tvenojmre`i. Aleksi}isti~edabivaqaloda se obavezno koriste”jake” {ifre kojesuiponu|ene,ipripristupu sebudu}ikorisniciobave{tavaju otomedalisradiojakojilislaboj {ifri pa ne treba koristiti li~naimena,nitiimenaku~i}ai ma~i}a, qubimaca... Na postavqeno pitawe da li da se {ifra zapamti,mudrijejeodgovoriti„Ne”. Tako|e, trebalo bi koristiti filterena„Fejsbuku”radiograni~avawapristupasamonaprijateqe, aliiuwihovomizboruvaqabiti oprezan.Tako|etrebabitioprezan s„lajkovima”jerlakomoguzavr{itinamalicioznimsajtovima,tekorisnicimre`amogupostati`rtve „fi{inga”i„spamova”. –Apreduze}aiostaliprivrednisubjektiobaveznotrebadaevidentiraju intelektualnu svojinu, odnosno nematerijalna ulagawa, pravno i ekonomski da je evidentirajukaoimovinu–savetujeDu{anAleksi}. M.Vuja~i}

BIV[IPREDSEDNIKREPUBLIKESRPSKENASTAVQAIZVO\EWEDOKAZA

Dva „nevoqna svedoka” Karayi}eve odbrane Biv{i predsednik Republike Srpske RadovanKaraxi},optu`enzagenociduSrebrenici, zlo~in protiv ~ove~nosti i kr{ewa zakona i obi~ajaratovawauBiHod1991.do1995.godine, nastavqadanasuHa{komtribunaluizvo|ewe dokazasvojeodbrane. Zaovusedmicujenajavqennastavakispitivawasvedokaodbrane,nekada{wegkomandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske RS-a generala Dragomira Milo{evi}a, koji je u Tribunaluprogla{enkrivimzaterornadsarajevskim civilima i osu|en na 29 godina za-

tvora.GeneralMilo{evi}jeuHagdo{aoiz Estonije,gdejeupu}enpredvegodinenaizdr`avawekazne. Nalistisvedokajejo{jedanosu|enigeneral VRS-a–nekada{wikomandantDrinskogkorpusaRadislavKrsti}.ZarazlikuodMilo{evi}a,kojise,kakojesamrekao,radoodazvaopozivudasvedo~iuodbranuKaraxi}a,zaKrsti}aje sudsko ve}e izdalo obavezuju}i nalog jer nije `eleodasvedo~idobrovoqno. Pod obavezuju}im nalogom }e svedo~iti i biv{ipripadnikMUP-aBiHEdinGaraplija,

kojijeodbijawedado|euHagpravdao„amnezijomkaoposledicomrataipostratnetraume”. Karaxi}jepredlo`iodaseGarapliji,radi „osve`ewa pam}ewa, pusti video-snimak intervjuasha{kimtu`iocima2000.godine”,kadaje,izme|uostalog,rekaodasu“pripadnici specijalnih muslimanskih jedinica ‘[eve’ izvr{ilisnajperskinapadukojemjeubijenjedanfrancuskipripadnikUnprofora,aincidentpredstavqenkaodajevatrado{lasasrpskihpolo`aja”. (Tanjug)


14

SPORT

ponedeqak4.februar2013.

dnevnik

UZPLASMANSRBIJENAFINALNITURNIRSVETSKELIGE

Novosadskapublikananivou sjajnihdelfina Vaterpolisti Srbije zabele`ilisutripobede u B grupi evropskih kvalifikacija Svetske lige i kolo pre kraja takmi~ewa plasirali se na finalni turnir, koji}eseodr`atisredinomjunau Rusiji.Delfinisupredprepunim tribinama novosadskog Spensa ubedqivo nadigrali Nema~ku (13:4)itakonanajboqina~inistakli kandidaturu za visok plasman i na finalnom turniru. Na me~usaNemcimakaoselektordebitovao je Dejan Savi}, a kao igra~ Nikola Dedovi}. Iako je opravdao o~ekivawa selektora, mladi Dedovi} nije uspeo i da se upi{e u listu strelaca, {to je `arko`eleo.Nakrajusumusaigra~ipru`iliprilikuda{utom sa peterca, ipak, postigne pogodak,alijewegovudaraczaustavio golmanRoxerKong. Iako su o~ekivali te`ak me~, na{imomcisulak{eodo~ekiva-

ICrnogorci uRusiji Pored reprezentacije Srbije,plasmannafinalniturnirdvakolaprekrajaobezbedilajeiCrnaGorauAgrupi, kojajeuuzbudqivomduelusavladala Hrvatsku 6:5. Na najboqemputudasena|uuRusiji su i Ma|ari, koji zauzimaju prvomestouCgrupi,anarukuimideipobedaRusaposle peteraca nad svetskim prvacima Italijanima od 12:10. Ma|arima je sada i bod dovoqanprotivItalijana. nogsavladalipancere,kojesklupepredvodina{stru~wakNeboj{aNovoselac.Ve}posleprvedve ~etvrtinepitawepobednikabilo je re{eno, ali nastavili su delfiniiujakimritmomdalomerivala, a publika je bravure na{ih

igra~aigolmananagra|ivalaburimaplauzima.Odli~nanovosadskapublikaaplauzomjenagradila iNemce,anaro~itoNovoselca. - Zaslu`eno smo slavili, mada moramdaistaknemdasusudijenametnule ~udan kriterijum u ovom me~u i dosudile veliki broj kontrafaulovanaobestrane.Mismo seutojsituacijidobrosna{lii, presvega,zahvaquju}ifantasti~nojodbranido{lidopobede-rekaojeslektorDejanSavi},~estitav{i s igra~ima na odli~noj igriipobediipohvaliv{isjajnu novosadskupubliku. Kapiten Vawa Udovi~i} ~estitao je selektoru Savi}u na debijuiistakaodamislidamu jeovobilajednaodnajslavnijih pobeda,iakoihjeimaomnogou onih 444 me~a koje je kao igra~ odigraozanacionalnuselekciju. -Dragomije{tojepublikau Novom Sadu mogla da u`iva u

Gracije odu{evile U pauzi izme|u druge i tre}e ~etvrtinepubliciuNovomSadu predstavila se i reprezentacija Srbijeusinhronomplivawu.^etiri minuta, koliko je trajala wihova koreografija, na{e gracijesuuspeledaodu{evepubliku, koja ih je na kraju nagradila gromoglasnimaplauzom.

DejanSavi}jeuspe{nodebitovaokaoselektor

lepoj vaterpolo predstavi. Mislim da pred ovako divnima navija~ima, jednostavno, nismo moglidaizgubimo.Kontrolisalismome~odpo~etkadokrajai dominiralismosvevreme,iako nismo imali puno vremena za pripreme. Ostvarili smo ono {to smo planirali - rekao je Udovi~i}.

TURNIRUPATAJI

Kirilenko osvojilatitulu Ruska tenisrka Marija Kirilenko osvojila je titulu na VTA turniru u Pataji, po{to je u finalu savladala NemicuSabineLisickisa5:7,6:1, 7:6(7:1). Ovoje{estatitularusketeniserke u karijeri, prva posle 2008. godine. Turnir u Pataji igrao se za nagradni fond od 235.000dolara.

RAFANADALSEUSKOROVRA]ANATEREN

Tenisje~ist sport

RafaelNadalrekaojedanema problem sa ~estim doping kontrolamautenisu.Mnogisuspekulisalidajeupravodopingrazlog wegove sedmomese~ne pauze, aliNadaljeodporazaodRosola imao{estdopingtestova.

{legodinekadajeispaoodLuka{a Rosola na Vimbldonu. On je povratak najavio na turniru u Viwa del Maru. Nadal bi u konkurenciji dublova trebalo da igra5.februara,ausinglu6.ili 7.Tozna~ida}enekadaprvite-

Foto:F.Baki}

Kapiten Nemaca Tobijas Krojcmanbiojeveomakrataku svomkomentaru. - Nismo pokazali sve {to smo trebaliuovomme~u.Jednostavno smoizgoreliuprvomdeluutakmice u prevelikoj `eqi i do kraja nismouspelidaseoporavimo-rekao je Krojcman. Tako }e posledwiduelsa[pancimauokvirupe-

tog kola (27. marta) biti samo formalnost i potvrda plasmana na finalni turnir. Za Srbiju je Svetskaligaveomava`notakmi~ewe,kakojenaglasioiselektor Savi}, jer su pored rezultata va`neipripremazanajva`nijetakmi~ewesezone,atojeSvetskoprvenstvo, koje 19. jula po~iwe u Barseloni. G.Malenovi}

PRVOKOLODEJVISKUPA

Srbijau~etvrtfinalu Srpski teniseri pobedili su Belgijusa3:2ume~uprvogkola Svetske grupe Dejvis kupa, po{tosuBorisPa{anskiiNenad Zimowi} zabele`ili poraze. DavidGofanpobediojePa{anskog sa 6:4, 2:6, 6:2, dok je Stig Darsis slavio protiv Zimowi}asa6:2,6:4,ume~evimabezikakvog zna~aja. Na{a selekcija je plasmanu~etvrtfinaleobezbedilajo{usubotupobedomdubla Zimowi}-Troicki. Srbija je prethodnoupetakostvariladve pobede u singlu. Troicki je posle velikog preokreta pobedio Gofanasa3:2,a\okovi}jelako sa3:0savladaoOlivijeaRohusa. Duel 174. igra~a sveta Pa{anskogi50.naATPlistiGofana bio je bez takmi~arskog zna~aja. Na po~etku prvog seta obojica su osvajala gemove na svoj servis, sve do {estog, kad jeGofannapraviobrejkiubrzonakontogapoveosa5:2.Belgijanac je u osmom gemu servirao za vo|stvo od 1:0 u setovima, ali je u tim trenucima napravio tri dvostruke servis gre{ke,{tojePa{anskiiskoristio i oduzeo mu servis za 5:4.Ve}unarednomgemunajbo-

BorisPa{anski

qe rangirani belgijski teniser je vratio brejk i posle 48 minutapoveoume~u.Pa{anski je mnogo boqe igrao u drugom setu, u prvom i sedmom gemu je oduzeoservisprotivnikuiizjedna~ioume~una1:1.Inapo-

NenadZimowi}

~etku tre}eg seta Pa{anski je poveo, a wegovu seriju od pet uzastopnih gemova prekinuo je Gofanutre}emkadajesmawio na2:1.Belgijanacjeposletoga nanizao jo{ pet gemova i slavioume~u.

Zimowi}jeprotivDarsisaodigrao svoj prvi singl me~ posle petgodinainikakonijeuspevao dapariraBelgijancu.Uprkostome,uspeojedaodu{evipublikuu „Spirudomu� atraktivnim potezimaupojedinimtrenucima.

[lirencauerrekorder -Iznadsvegasportmoradabude~ist.Moramodaimamoosigurawe da je rival ispred mene ~ist kao i ja. Ja nemam nikakav problem sa kontrolama koje se obavqajusvakenedeqeako}eto spre~itidasedogodestvarikojesusedogodileuostalimsportovima. Tenis nastavqa da bude ~istsportkao{tojeibiokroz svojuistoriju-rekaojeNadal. Posledwi takmi~arski me~ Nadaljeodigraokrajemjunapro-

nisersvetanakonvi{eodsedam meseci pauze odigrati prvi takmi~arskime~. -Nakon{tosamproveo{est mesecibeztakmi~ewa,zaistane razmi{qam u ovom trenutku o povratkunabrojjedan.Tojene{to {to ~ak i kada sam i u dobroj formi ne planiram, tako da ni sada ne}u planirati. Moj ciqjedaidemodnedeqedonedeqeidamsvojmaksimumusvakomme~u-naglasiojeRafa.

Samonekolikosatipo{to je postao novi rekorder po broju trijumfa u Svetskom kupu, Austrijanac Gregor [lirencauerjeslavioinadrugimletovima u Harahovu. Dvadasetrogodi{wi[lirencauerjetokomprepodneva na letovima koji su mewali odlo`ene od subote do{ao do 47. pobede u elitnom takmi~ewu i tako prtekao legendarnog Matija Nikenena, da bi ne{to vi{eod~etirisatakasnijeostvarioi 48.trijumf. MladiAustrijanacjedopobededo{aoskokomod197,5metara,po{tosu lo{i vremenski uslovi doveli do otkazivawadrugerunde.[lirencauerje osvojio ukuono 191,8 bod i za ne{to vi{e od tri i po nadma{io doma}eg

Gregor[lirencauer

takmi~ara Jana Maturu, dok je tre}i bioSlovenacJurijTepe{. Izanajboqe trojice na{li su se svetski {ampionuletovimaRobertKrawec,Norve` an in And ers Stjern en, Sim on Aman iz [vajcarske i Austrijanac Volfgang Lojcl. Me|u prvom desetoric om na{ li su se Poq ak Kam il [toh, jo{ jed an austrijs ki skak a~ MartinKohiSebastijanKoloredoiz Italije. Zahvaquju}inovojpobedi,[lirencauer sada u generalnom plasmanu ima443bodavi{eodaktuelnogosvaja~ a Kris taln og glob us a And ers a Bardala, koji se nije ni takmi~io u Harahovu. Svetskikupsenastavqaslede}egvikendaunema~komVilingenu.


SPORT

dnevnik PARTIZANJA^IZADVAIGRA^A

LukaiKoji} potpisali FudbalskiklubPartizanja~i jezadvojicukvalitetnihfudbalera.Ugovore,natriipogodine,su potpisali prvotimci Rada Fudbaleri Partizana zabele`ili su drugu pobedu na priprePredrag Luka i Nemawa Koji}. mamauAntaliji.EkipaVladimiraVermezovi}ajeu{estojproNatajna~incrno-belisunadoverisavladalakineski\iangsusa3:2,adebitovalisuPredrag mestili odlaske Nemawe TomiLukaiNemawaKoji}.Dvagolasrpski{ampionjepostigaosape}a, Stefana [}epovi}a, Mohanala(Mitrovi}u5.i[}epovi}u56.minutu),aMitrovi}jepomeda Zabije i Eduarda Pa{eka. godiomre`urivalaiu66.minutu.StrelcizaekipukojupredvoLuka je zadu`io dres sa brojem dioDragomirOkukabilisuFeiu44.iBaliu47.minutu. sedam, dok je Koji} dobio devetCrno-belisupreovogme~apretrpeliporazeodPohanga(3:1), ku. Sevastopoqa(2:1),Ciriha(2:1),igralisunere{enosaAdmirom -Presre}ansam{tosampot(1:1),asavladalisuKarpate(1:0).Dokrajapripremao~ekujuih pisaozaPartizan–rekaojeKoprovereprotivLiteksai[andonga,kojivodiRadomirAnti}. ji}. – Radi se o velikom klubu, koji ve} godinama dominira u Srbiji. Uz to, redovan je u~e- Ne optere}ujem se time jer -Sadasmopopuweninasvimposnik evropskih takmi~ewa. Na je najva`nije, pre svega, da buzicijama. Doveli smo kvalitetne menijevelikaobavezadasenadem pravi deo kolektiva. Parigra~e,kojiselakoprivikavajuna metnem,alizbogtogasamuostatizanovaigraseibaziranatozahtevetimainadamseda}etako lomipo~eodatreniram fudbal, iz `eqe da se dokazujem. Da}u sve od sebedaopravdampoverewestru~nog{taba–rekaojeNemawaKoji}. Skoro identi~no rekaojeiPredragLuka. -GodinamasamuRadui vreme je bilo da unapredimkarijeru.Utomsmislu prezadovoqan sam {to sam potpisao za Partizan.Mojnoviklub oslawa se uglavnom na mla|e igra~e, {to mi je bioimotivvi{edaprihvatim poziv. Preda mnom je sada veliki posaojernijeistoigratiu Radu i za Partizan. Ambicije vaqka su uvek velikeinato}umoratida se priviknem. Raduje me {to sam potpisao za velikiklub-istakaojeLuka. Za razliku od Koji}a kojijeklasi~an{pic,Luka mo`e da igra na vi{e Predrag Luka i Nemawa Koji} pozicijautimu. -URadusamuglavnombio me da {to vi{e igra~a mogu da krilo,alinijemistranani{pic i nastaviti. Tanki smo bili na dajugolove.Igrazatimjeprepozicija. Spreman sam odgovorim {picuodlaskomnekolicineigravashodnaokupacija,agolovi}e svim zahtevima trenera Vermezo~a,aradujemeito{toLukamo`e do}i–rekaojenovinapada~crvi}a-jasanjeLuka. da zaigra i u napadu, ako se za to no–belih. Koji} nije pred sebe postavio uka`e potreba – rekao je {ef ciqkolikobivoleogolovadadau Trener Vermezovi} prezadovostrukePartizana. prole}nomprvenstvu. qanjedovo|ewemdvojcaizRada. I.Lazarevi}

Partizanpobedio

Rednap`eleoVidi}a

Nemawa Vidi}

Menaxer KPR-a Hari Rednap priznao je da je `eleodadovedeNemawuVidi}aiRijaFerdinada. On je predsedniku kluba Toniju Fernandesu predlagaodapoku{adadovedeJunajtedovtandem, ali je na kraju morao da se zadovoqi dovo|ewem KrisaSambeizAn`ija. - Nemawa Vidi}, Rio Ferdinand, Xon Teri i KrisSamba,tojebiomojspisak.Znaosamdanemamoprevelike{ansedaihdovedemo.Alisedeo sam sa predsednikom, smejali smo se i pri~ali. Ondamijeonrekao:„Blizusamdadovedemjednog odigra~akojesi`eleo„.Pomisliosamdabito moglidabuduRioiliVidi},aonmijerekaoda jeupitawuSamba.Takosuteklipregovori- rekaojeRednap.

ponedeqak4.februar2013.

15

DVOJACVO[EDANASNAPU[TAANTALIJU

Poletanovi}i Nasti}uIzraelu (Od na{eg specijalnog izve{ta~a) ANT AL IJ A: Dvojic a igra~ a mla| e gen er ac ij e Vojv od ine, Mark o Pol et anovi}iBojanNasti}natri dana napusti}e pripreme u Antaliji. Obojica se nalaze na spisku reprezentativaca Srbije do 21 godine, koje 6.

„Po`arni” budilisaigra~e Golman Marko Kordi} i igra~ Nemawa Kosovi}, najmla|i prvotimci Novosa|ana,ju~eujutrosuimalizanimqivo zadu`ewe koje im je dao trener Neboj{a Vigwevi}.Onisumoralidaiduod sobe do sobe i probude saigra~eta~nou6sati. Kordi} i Kosovi} su zadu`ewe ispunili, pa je ekipa kompletna oti{la na doru~ak, a potom i prepodnevni treninguteretani. februara o~ekuje prijateqska utakmica sa selekcijom IzraelauNetawi. OnidanasputujuzaIstanbul, odakle }e produ`iti do Tel Aviva, gde }e se pridru`itisaigra~imaizmladeselekcije. Posle utakmice, 7. feb rua r a, Pol et an ov i} i Nasti} vra}aju se u Antaliju,aistogdanatrenerNemawa Vigwevi} o~ekuje dolazak i Branislava Trajkovi-

Bojan Nasti}

}a, sen io rs kog rep rez ent ativca Srbije, koji sti`e po-

sle prij at eqs kog sus ret a s Kiprom. A.P.

SPRIPREMAKUQANAUUMAGU

Pekari}iAdamovi} dvostrukistrelci Hajduk–Novigrad4:1(2:1) UMAG: Gradski stadion, gledalaca: 50, sudija: V. Matijevi} ( Umag). Strelci: Pekari}u9.i14.iAdamovi} u65.i85.minutuzaHajduk, a Vrdoqak u 20. za Novigrad. HAJDUK: Bra}, Cvetkovi}, Pekari}, Lali}(k),M.Veselinovi}, Jevtovi}, Sekuli}, Obrovac, Bubalo, Adamovi}iKi{.Igralisu Dvostruki strelac Nino Pekari} jo{:Latinovi},Milutinovi}, Crnoglavac, Grozdi}, VuSin~i}, Tatar, Kotiga, Savatokovi},Tabi,Rusmir,Cavri},Tovi},D.@ivuli},JukoiValenta. {i}iMirosavqev. FudbaleriHajdukasuudrugom NOVIGRAD: Crnogorac, Vuk, kontrolnom susretu u Umagu sa]oti},Vi{kovi},Vidakovi},N. vladali Novigrad(te}a hrvatska @ivuli}, Raga~, Tikas, Peculi}, liga) sa 4:1. Razlika u kvalitetu BazinaiVrdoqak.Igralisujo{: bilajeprimetna,{tojeirezulRa{idovi}, Huski}, Beleti}, tatpotvrdio.PrvigolKuqanisu

postigliu9.minutukadajenakon kornera,kojegjeizveoM.Veselinovi}, najvi{i bio Nino Pekari}idebitantskinastupuHajdukovom dresu obele`io pogotkom. PetminutakasnijePekari}jena asistenciju Obrovca ponovo bio najsnala`qivijiipovisiorezultat na 2:0.Novigrad je smawio na 1:2, {to je bio kona~an rezultat prvogpoluvremena. Drugo poluvreme golovima je obele`ioNenadAdamovi},kojije najpreu65.apotomiu85.minutu iskoristio asistencije iskusnog DejanaRusmiraisvadvaefektna goladaodoprinosubedqivojpobediHajduka.Slede}ikontrolnisusretfudbaleriHajduka}euUmagu odigrati u sredu, a protivnik }e imbitislovena~kiprvoliga{Gorica. \.Bojani}

PRVOTIMACIN\IJESA[ATOMANOVI]

SomborculepouSremu Sa{aTomanovi}jetre}ipoku{ajdazaigraudresuIn|ijekrunisao je jesenas izvanrednim partijama,odograoje~ak16utakmica zabodovei~iniseobezbediomesto na poziciji zadweg veznog za nastvak prvenstva. Dobre igre korpulentnog igra~a prepoznali svrstalesume|unajboqeocewene prvotimce in|ijskog prvoliga{a ijesewojetapiteku}egprvenstva. -Karijerusamzapo~eoumladim kategorijama somborskog Radni~kog,aondasepreseliouapatnsku Mladost.Igraosamzaomladince, pru`ao solidne partije pa su me ekspresnoprekomandovaliuseniorskipogonkojijenastupaouonda{woj drugoliga{koj konkurenciji.Saigra~isumi,izme|uostalih,tadabiliMarkoJak{i}iDu{anZeli}sakojimasamsekasnije na{ao i u taboru In|ije. Na`alost, nisam se tada pored sjajnog JovanaGoli}aizboriozamestou timupasamnapozajmicuposlatu mati~niklub.Sre}omvra}ensam posle{estmeseci,izboriosamse

Sa{a Tomanovi}

daporedZdravka^ovilanani`em {est superliga{kih nastupa {to je, svakako, dosada moj najve}i domet. Ipak, ponovo sam zajedno sa centarforom Bojanom Dubaji}em poslatnakaqeweusmborskecrvene,tamosmodobrimigramapotvrdilikvalitepasmopro{logleta vra}eni da pomognemo zeleno-belimaunastojawudasevrateinajkvalitetnijuligu.Posre}ilonam se,dobrosmoodigralijesewusezonu,pauziraosamsamonajednomme-

~uzbogparnihkartonapaprezadovoqan o~ekujem nastavak prvenstva-ka`eTomanovi}. In|ijajeosmanatabeli,alisu klupski ~elnici i navija~i, s obziromnabrojnemalereimladost ekipe, zadovoqni jesewim u~inkom. - Zadovoqan sam i ja.Mladi igra~isuzapolusezonuiskusniji, stigla su dva-tri poja~awa, dobro sepripremamopaverujemda}emo igrati sadr`ajnije i zabele`iti vi{e pobeda u prole}noj sezoni. Pribli`i}emosevode}imklubovima,adali}emozakucatinavrata vi{eg ranga uglavnom }e zavistiodvode}ihekipa.Ukolikonastavesaosvajawembodovakaojesenas mora}emo se zadovoqiti plasmanomnanekoodmestaugorwem domu-realanjeSa{aTomanovi}. Ro|enom Somborcu (24 godine) jelepouIn|iji,sportske`eqemu se pretvaraju u stvarnost pa vaqa o~ekivatidaudoglednovremezai- grainaelitnojsceni. D.Vi}enti}


16

SPORT

ponedeqak4.februar2013.

ABA LIGA Cibona - Budu}nost Solnok - Crvena zvezda Partizan - Split Zadar - [iroki 1. Igokea 2. C. zvezda 3. Partizan 4. Budu}nost 5. Radni~ki 6. Cedevita 7. Olimpija 8. MZT 9. Krka 10. Cibona 11. [iroki 12. Zadar 13. Split 14. Solnok

19 20 20 20 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20

15 4 14 6 13 7 12 8 11 8 11 8 10 9 10 9 8 11 7 13 7 13 7 13 7 13 5 15

60:73 83:96 68:59 76:81

1465:1331 1631:1445 1461:1400 1456:1378 1513:1464 1426:1415 1457:1439 1388:1403 1336:1408 1506:1515 1477:1510 1485:1540 1408:1528 1401:1634

34 34 33 32 30 30 29 29 27 27 27 27 27 25

ADRIATIK LIGA Pe~uj - M. Kraji{nik Ceqe - Vr{ac R. Kora} - ^elik Sloboda - Vo`dovac S. Ilirija - Partizan 1. Partizan 2. Pe~uj 3. R. Kora} 4. Vojvodina 5. ^elik 6. Kraji{nik 7. Ceqe 8. Sloboda 9. Vo`dovac 10. Vr{ac 11. Ilirija

17 17 17 17 17 17 18 16 17 16 17

17 14 13 11 9 8 5 5 7 4 0

0 3 4 6 8 9 13 11 10 12 17

75:67 78:69 65:47 20:0 0:20 1338:887 1150:1060 1163:951 1268:1162 1069:970 1084:997 1031:1261 905:1135 905:942 907:1091 486:850

34 31 30 28 25 25 23 21 20 20 9

PRVA LIGA (M) Metalac - Radni~ki FMP Sloboda - Tami{ Sloga - Vojvodina Smederevo - Konstantin 1. Vojvodina 2. M. Vizura 3. Metalac 4. Sloboda 5. Konstantin 6. Radn. FMP 7. Tami{ 8. Vr{ac 9. Borac 10. Beograd 11. Smederevo 12. Sloga 13. BKK Radn. 14. Jagodina

19 15 4 18 15 3 19 13 6 19 11 8 19 10 9 19 910 19 910 18 9 9 18 810 18 810 19 712 19 613 18 612 18 414

79:71 67:73 72:74 62:59

1671:1441 1636:1453 1435:1364 1417:1459 1355:1313 1462:1412 1412:1385 1432:1478 1323:1346 1482:1508 1399:1473 1459:1594 1366:1414 1293:1502

34 33 32 30 29 28 28 27 26 26 26 25 24 22

PRVA LIGA (@) Crvena zvezda - [umadija Beo~in - Vrbas Medela ^elarevo - Jagodina Radni~ki - Stara Pazova [abac - Student 1.C. zvezda 2. Jagodina 3. Radni~ki 4. [abac 5. Vrbas 6. Srbobran 7. Student 8. S. Pazova 9. [umadija 10. Beo~in 11. ^elarevo

17 16 1 17 14 3 17 10 7 17 10 7 17 9 8 17 8 9 17 8 9 18 711 17 8 9 17 413 17 017

73:63 64:71 56:83 48:71 58:49

1408:1052 1304:1142 1020:1012 1068:1070 1180:1158 1099:1132 1051:1109 1131:1176 1194:1137 1024:1182 1009:1318

33 31 27 27 26 25 25 25 25 21 17

ODBOJKA Superliga (`) Vizura - Jedinstvo (U) @elezni~ar - Varadin Kolubara - C. zvezda TENT - NIS Spartak 1. C. zvezda 2. Spartak 3. Vizura 4. Jedinstvo (U) 5. @elezni~ar 6. TENT 7. Kolubara 8. Dinamo 9. Jedinst. (SP) 10. Varadin

1514 1 1512 3 1512 3 15 7 8 15 6 9 15 7 8 15 4 11 14 5 9 14 4 10 15 3 12

3:0 3:1 2:3 0:3 44:12 41:14 38:19 27:29 30:34 25:29 21:35 22:35 20:33 13:41

40 37 33 21 21 20 15 14 13 8

Prva liga (`) Futog - MD Zrewanin Kraguj - Crnokosa Lazarevac - Radni~ki (K) Sme~ 5 - Obili}

3:0 3:1 1:3 3:0

Prva liga (m) Obili} - Jedinstvo (SP) Borac - Sloven Klek - Smederevo K. Mitrovica - Jagodina N. Pazar - Mladenovac

PRVA FUTSAL LIGA SRBIJE

PRVA @ENSKA LIGA

KO[ARKA

1:3 3:1 2:3 3:1 3:0

Go{}eprejake ^elarevo – Jagodina 56:83 (14:19, 20:19, 12:21, 10:24) ^EL AR EV O: O[ „Zdrav ko ^e lar”, gledalaca 200, Sudije: Ro di}, [u ta loMe zei, Po po vi} (svi No vi Sad). ^E LA RE VO: Ra di {i}, Mi.Rado{evi} 2, [trbac 7, Luki} 4, Ninkovi} 8, Ma.Rado{evi} 7, [qivar, Terzi} 10 , Majki}, Lakovi} 12, Pucovski 4, Popovi} 2. JAGODINA: Nikoli}, Radovi} 2, \or|evi} 7, Brankovi}, [tuili}, Marinkovi} 7, Stevanovi} 6, Grubor 19, Miti} 17, Kova~evi} 17, Zlatanovi} 8. Dobro su se dr`ale mlade ko{arka{ice ^elareva u due-

lu sa favorizovanom ekipom Jagodine. Na poluvremenu si bile u minusu samo ~etiri poena, a po~etkom posledwe deonice spustile su zaostatak ispod dvo ci fre nog re zul ta ta (50:59). Me|utim usledio je furiozan fini{ go{}i koje su napravile seriju od 24:6 i na kraju slavile s ubedqivih dvadeset sedam poena razlike. Realno gl~edaju}i Jagodineke su u ovom mo men tu pre ja ke za ekipu ^elareva.Doma}i trener Milkan Mr|a u posledwe vreme pru`a {ansu svim devojkama, {to je u~inio i ovoga puta. V. Vu.

HUMANITARNI ME^ U MOKRINU

ZvezdezaZvonka Crvena zvezda (M)–Crvena zvezda (B)) 26:27 (14:14) MOKRIN: Sportska ha la, gle da la ca oko 600, sudije: Karaxin (Mokrin) i Mili}evi} (Kikinda). Sedmerci: Crvena zvezda (M) 3 (3), Crvena zvezda (B) 1 (1), iskqu~ewa: Crvena zvezda (M) 2, Crvena zvezda (B) 10 minuta. CR VE NA ZVE ZDA (MO KRIN): Tepavac (6 odbrana), Mi{kov (8 odbrana), Krspoga~in, Lazi} 1, Stupar, Terek 6, ^vorak 1, Dukatarov 3, Veki} 1, Nedeqkov, Belo{ 2, Mitrevski 2, Komarek, Veli~kov 4, Stepanov 1, Pa{i} 3 (3), Babi} 2, Alma{. CRVENA ZVEZDA (BEOGRAD): Ivani{evi} (10 odbrana), Savi}, Milo{evi} 2, [qivan~anin 6, Oqa~a, Pavi}, ^orovi} 1, [oti} 1, ^upara, Lekovi} 5, ]iri} 5 (1), Davidovi}, An|eli} 5, Brajovi} 2, Milutinovi}, Anteq. U le poj at mos fe ri, pred pre pu nim tri bi na ma no ve sportske hale, odigran je hu-

dnevnik

ma ni tar ni me~ „Zve zde za Zvon ka” iz me |u pr vo li ga {a Crvene zvezde iz Mokrina i superliga{a Crvene zvezde iz Beograda. Prihod sa ovog me~a, gde su navija~i gostuju}e eki pe po seb no pri ku li pi li sredstva, namewen je golmanu FK Crvena zvezde iz Beograda Zvonku Milojevi}u koji je nastradao u saobra}ajnoj nesre}i. Beogra|ani su i pre sedam go di na igra li hu ma ni tar ni me~ sa Mokrin~anima a prilozi su bili nameweni za le~ewe sada{weg sekretara kluba iz Mokrina Branislava Zrni}a. Potpomognutnim navijawem svojih pristalica doma}a ekipa je vodila do 21. minuta,da bi se na odmor oti{lo nere{enim rezultatom -14:14. U 48. minutu Beogra|ani su pre{li u vo|stvo i na kraju trijumfovali sa golom razlike. Me|utim, rezultat je bila u drugom planu jer je pobedila humanost. M. Sekuli}

JUNIORSKO PRVENSTVO SRBIJE

Maja\uki} iKere~kiprvaci Junorska reprezentativka Srbije Maja \uki} (Radni~ki, Novi Sad) i prvotimac Crvene zvezde BN Bos Jovan Kere~ki osvojili su {ampionske titule na dr`avnom prvenstvu u sprintu. \uki}eva je u finalu sa 2:0 u setovima (103:96 i 87:77) savladala Sabinu [okac (Pionir, Subotica) i osvo- Maja\uki} jila titulu. U borbi za tre}e me- lu protiv Neboj{e Matijevi}a sto Marina Joki} (EDB) je pobe- (Jadran, Golubinci) sa 2:0 (93:67, dila Mirjanu Savi} (NS 1932). U 98:86). Tre}e mesto pripalo je setovima je bilo 1:1 pa su odlu~i- Zdravku Kresovi}u (Vojvodina) le zlatne kugle, gde je Joki}eva posle zlatnih kugli u me~u sa bila uspe{nija 17:16. Kere~ki je Qubisavom Peri{i}em (Trstedo titule do{ao pobedom u fina- nik PPT).

Be~ejcivaskrsli ufini{u Be~ej–Kopernikus 5:3 (1:2) BE^EJ: Sportska dvorana OSC Mla dost. Gle da la ca: 500. Sudije: Zoran Bogdanov (Vr{ac) i \or|e Bili} (Ruma). Strelci: Tomin u 3. i 37. (10 metara), Lazi} u 36, Novakovi} u 38. i \or|evi} (autogol) u 39. minutu za Be~ej, a Stepi} u 5. i 29. i Jovanovi} u 10. minutu za Kopernikus. Nagomilavawe prekr{aja: Be~ej 7 (3+4), Kopernikus 10 (4+6). Cr ve ni kar to ni: po mo} ni trener Be~eja Bo`i~i} i Jankovi} (Kopernikus) u 39. minutu. BE^EJ: Andri} 7 (5 odbrana), Vu~kovi} 6, [}epanovi} 6, Tomin 8, Novakovi} 7, @ivi} 7, Kobiqski 6, [o{o 6, Lazi} 8, Arvaji -, Sekuli} 6, Vadanski -. KOPERNIKUS: Stojkovi} 9 (18 odbrana), Jovanovi} 6, \or|evi} 6, Jankovi} 6, I. Sv. Krsti} 7, Beni} 6, I. Se. Krsti} 7, Miqkovi} 6, Stepi} 8, Pavlovi} -. Drama kraj Tise! Iako su sve vreme imali terensku inicijativu, malo je nedostajalo da Be~ejci zabale`e novi po-

raz pred svojim navija~ima. Istina, poveli su golom Tomina, ali su Ni{lije preko brzonogog Stepi}a brzo izjedna~ili, pa poveli golom Jovano vi }a, da bi na po lo vi ni drugog poluvremena stigli do ka pi tal ne pred no sti od 3:1 posle solo prodora i evro pogotka Stepi}a. Imali su jo{ dve kolosalne {anse da dotuku doma}ina, ali... Ne mo`e se re}i da doma}i nisu poku{avali da se rezultatski vrate, ali su im sve akcije bile prespore, a {uteve ka golu je maestralno zaustavqao kapiten Ni{lija Du{an Stojkovi}. U takvoj situaciji trener doma}ih Dejan Stanojev je rizikovao i dobio. [est minuta pre kraja zaigrali su Be ~ej ci bez gol ma na i ta prednost igra~a vi{e u poqu urodila je plodom. Prvo je Lazi} u 36. minutu smawio rezultat, a samo minut kasnije je Tomin iz kaznenog udarca sa 10 metara izjedna~io. To je bio dodatni stimulans za doma}e, koji su nastavili s napadima i ve} u slede}em minu-

Rezultati Be~ej – Kopernikus 5:3, Tango – Ekonomac 4:6, Vrawe – Kolubara 1:1, VIK Naisus – Marbo Intermeco i Pirot – Smederevo su igrali sino}. 1. Ekonomac 9 2. VIK Naisus8 3. Marbo 8 4. Kopernikus 9 5. Kolubara 9 6. Pirot 8 7. Tango 9 8. Be~ej 9 9. Vrawe 9 10.Smederevo 8

8 7 5 4 3 3 2 3 1 1

0 0 1 1 2 2 3 0 2 1

1 1 2 4 4 3 4 6 6 6

58:19 31:23 27:15 30:28 35:31 15:24 34:35 27:37 18:45 12:30

24 21 16 13 11 11 9 9 5 4

tu Novakovi} je iz gu`ve uspeo da ubaci loptu u mre`u za 4:3. Tada su i gosti zaigrali bez golmana, {to ih je ko{talo sigurnog poraza. Be~ejci su ubacivali loptu sa strane, pri tom je lop ta okr znu la glavu \or|evi}a i zavr{ila putawu u praznom golu Ni{lija. Bilo je to kona~nih 5:3 za radost doma}ih, a tugu Ni{lija. V. Jankov

KMF NOVA PAZOVA VODI U DRUGOJ VOJVO\ANSKOJ LIGI

Povratakstarogsjaja Klub ma log Fu ba la No va na svetskim turnirima.Sve do Pan te li}, Bo {ko Ku koq, Pazova uspe{no je organizopred kraj februara 2011. godi- Ozren Radanovi}, Nikola Javao 20. Bo`i}ni turnir, na ne u Novoj Pazovi nije posto- kimovski, Marko ]ur~i}, Mikome je u~estvovalo vi{e od jao zvani~no klub malog fud- roslav Loncovi}, Du{an Gr50 ekipa i na kome je pobedila bala. Onda su se okupili biv- bi}, Igor Petko vi}, Nenad eki pa dr `av nih reprezentativaca Pre dra ga Ra ji }a i Marka Peri}a PVC Man |e los. Organizaciju turnira obavili su poznati novopa zo va~ ki igra ~i, sada funkcioneri kluba Goran Rac ko vi}, Go ran Jak {i} i Bo ban Stanojevi}. Mali fudbal je tradicionalno popularan u ovom mestu. Qu bi te qi fu sala se}aju se da je No va Pa zo va 1997. ima la dva od li~ na klu ba. Te godine je Golub bio prvak SN plus lige Vojvo- EkipaKMFNovaPazovajeblizuplasmanauPrvuvojvo|anskuligu dine, dok je ekipa Ibisa zau{i igra~i i qubiteqi ovog Ne{kovi}. Predsednik kluba zela tre}e mesto. Oba ova klu- sporta i oformili su KMF je Goran Rackovi}, a potpredba pobe|ivali su na mnogim Nova Pazova. Ukqu~ili su se sednik Goran Jak{i}, trenerturnirima {irom Srbije, a u takmi~ewe Druge lige Voj- ske poslove obavqaju Boban pamte se majstorije pre svih vodine, gde su posle jeseweg Stanojevi} i Goran Jak{i}, Zorana Novakovi}a Rokija i dela na prvom mestu sa 18 bo- dok je sekretar Igor Per. Gorana Jak{i}a. dova i dobrim izgledima da se - Imamo dovoqno kvalitetRazne okolnosti su uticale plariaju u Prvu vojvo|ansku nih igra~a, podr{ku Op{tine da se ova dva vrhunska kolek- ligu. Stara Pazova i dovoqno navitiva ugase, a da wihovi igra~i Za KMF Nova Pazova igra- ja~a, tako da smo spremni da zaigraju za razne klubove po ju: Milan Bursa}, Ivan i Jo- malom fudbalu u Novoj PazoSrbiji. Tako je Zoran Nova- van Stojni}, Dalibor Kecman, vi vratimo nekada{wi sjaj kvoi} Roki nastupao za ~a~an- Nikola Sekuli}, Petar Mi- na ja vqu je pred sed nik klu ba sku Fontanu, sa kojom je osvo- trovi}, Milenko Stankovi}, Goran Rackovi}. jio dr`avna prvenstva i igrao Ne nad Ste fa no vi}, \or |e J. Vukovi}

S PRIPREMA IN\IJE

BorbeniBe{~ani In|ija–Hajduk (B) 1:1 (0:1)

SA[A JANO I MARIANA LUKI]-^EGAR NAJBOQISPORTISTIAPATINA: Za najboqeg sportistu u Apatinu u 2012. godini progla{en je fudbaler Mladosti Sa{a Jano, a za najboqu sportistkiwu atleti~arka Apatina Mariana Luki} ^egar. Najboqa mlada sportistkiwa je {ahistkiwa Marina Gaj~in, a najboqi mladi sporista je rva~ Mi{el Molnar iz Kupusine, dok je najboqi sportski radnik \or|e Jovani} iz Kugla{kog kluba Apatin. Najuspe{niji sportki klub je Op{tinski fudbalski savez i Streqa~ki klub

„Rade Kon~ar“, najboqi trener \uro \ilas iz Rukometnog kluba Apatin. Za postignute rezultate i afirmaciju sporta osoba sa invaliditetom priznawe su primili Dragan Bun~i} i Goran Vezmar. Specijalno priznawe za `ivotno delo dobili su biv{i ko{arka{ Milan Medi} Medey i Petar Bursa}, predsednik Sportskog saveza op{tine i dugogodi{wi sportski radnik. Izbor najboqih u sportu organizovali su Sportski savez op{tine, Skup{tina op{tine i lokalni mediji. J. P.

KR^EDIN: Igrali{te Fru{kogorca u Kr~edinu. Gledalaca:100. Su di ja: \. Maksimovi} (In|ija). Strelci: Llelmaji} u 81. minutu za In|iju a Muti} (penal) u 27. minutu za Hajduk. IN\IJA: Dizdarevi}, Liva ja, Mar ko vi}, Va si qe vi}, Savi}, Krsti}, Vujasin, Kordolup, Petrovi}, Radulovi}, Maksimovi}. Igrali su jo{: Sta ni vu ko vi}, Ste van ~e vi}, Dukanac, Tom~i}, @ivkovi}, Bra jan, Iv ko vi}, Ko {u ti}, Dimitrov, Lemaji}. HAJ DUK (B): Smi qa ni}, Pani}, Jovanovi}, Bujenovi}, Subotin, Krivo{ija, Dubravac, Poqakl, Muti}, Jagodi} @. Mitrovi}. Igrali su jo{:

Popin, Brki}, Peji}, Jovi}, Jak{i}, ^ukanovi}, Milinkovi}, Milanovi}, Trtica, M. Mitrovi}, Pe~iq. Tre }i utak mi cu u okvi ru priprema za prole}nu sezonu In |i ja je od i gra la pro tiv Hajduka iz Be{ke nere{eno 1:1.Trener Zoran Govedarica je u prvom poluvremenu izveo fudbalere sa kra}om minuta`om na ranije odigranim susretima, a borbeni Be{~ani su im pru`ili `estok otpor i poveli golom iskusnog Muti}a iz opravdano dosu|enom penala. Strateg zeleno-belih u nastavku me~a izveo ja~i i iskusniji tim koji je preko centarfora Lemaji}a uspeo samo da izjedna~i rezultat. D. Vi.


SPORT

dnevnik

ponedeqak4.februar2013.

17

S NIKOLOM PE[AKOVI]EM KO[ARKA[EM VOJVODINA SRBIJAGASA

Pribli`avamo seprvomciqu Nikola Pe{akvi} do{ao je me|uko{arka{eVojvodineSrbijagasa iz ^a~ka i dobro se uklopiouekipu.Usvakojutakmici daje svoj doprinos ekipi, takojebiloiuduelusaSlogom u Kraqevu, koji je Vo{a dobila(74:72).

NikolaPe{akovi}

-Ovonamje~etvrtitrijumf zaredomi`elimotakoidanastavimo. Ko{arka{i znaju koliko je te{ko igrati u Kraqevu, jer to je to tradicionalno vru} teren. Moji saigra~i ne pamte kad su posledwi put pobediliSlogukaogosti,atime mo`edasepohvalizaistamali broj ekipa. Mi smo zaslu`eno slavili, bez obzira na neke stvari koje se provla~e u izve-

{tajima s utakmice. Odigrali smotimski,{topokazujeistatistika,jernikoodnas,semZekovi}aiMarojevi}a,nijenipo ~emu izdvojio. Na wih dvojicu smo igrali, znali smo da samo takomo`emodadobijemoutakmicu, a imali smo ~ak osamnaestskokovavi{eodrivala–rekaojePe{akovi}. Idu}egvikendasledi zavr{nica Kupa „Radivoja Kora}a“, a rival vamjeCrvenazvezda. - Spremamo se za taj duel. Crvena zvezda je apsolutnifavorit,ali imismo,bezpreterivawa,najboqaekipauprvoliga{kom karavanu i obe}avam da }e se oni mu~iti s nama. Ne idemouKragujevacsbelom zastavom. U utakmicu }emou}irastere}enii pru`i}emomaksimum,a akonamseuka`eprilika da pobedimo, ne}emo jepropustiti. [tao~ekujetedokrajasezoneuPrvojligi? - Imamo jo{ tri te{ka gostovawa, Metalcu, Mega Vizuri i Radni~kom FMP, mada ni ostale ekipe ne podcewujemo. Naravno, ne}emo se predati na gostovawima, a kod ku}e verujemda}emodadobijemo sve rivale. Najva`nije nam je da odr`imo formu i uvedemo ^ovi}a u na{ sistem igre.Znamposebidato nijenimalolako,jeri jasamsebetra`iouprvomdelusezone. Mo`eteliVo{adoSuperligeijo{vi{eodtoga? - Ve} smo blizu ostvarewu prvogciqa,aondasledijuri{ na Jad rans ku lig u. Istin a, stalnionaspratemalerispovredama, ali i sa ovim sastavom mo`emo uspe{no da izguramo do kraja prvenstva – smatraPe{akovi}. M. Pavlovi}

NBA LIGA

PobedaMinesote U nastavku prvenstva ameri~ke profesionalne ko{arka{ke lige (NBA)MinesotajeuMineapolisusavladalaWuOrleanssa115:86,uz stopostotniprocenat{utaDanteaKaningemakojijepostigao18poena.Kaningemjedevetputa{utiraokako{uprotivnikaisvihdevet putapogodio.Dobrupartijuupobedni~komtimupru`iojeiNikola Pekovi}, koji je uz 14 ko{eva imao i sedam skokova. Na suprotnoj straniboqiodostalihbiojeEntoniDejvissa18poena. Rezultati: Atlanta - ^ikago 76:93, Wujork - Sakramento 120:81, Klivlend-Oklahoma115:110,Hjuston-[arlot109:95,Minesota-Wu Orleans115:86,Milvoki-Orlando107:98,SanAntonio-Va{ington 96:86,Portland-Juta105:99iGoldenStejt-Finiks113:93.

IZ FORMULE JEDAN

Feteldobio novibolid EkipaRedBulapredstavilaje AdrijanWui,kojijejo{nakrabolidukojem}eSebastijanFejupro{legodinerekaodamuje teluovogodi{wem{ampionatu svete`edana|ene{topo~emu Formule 1 juriti ~etvrtu uzabitajmodelbioboqiodrivalstopnutitulu.Austrijskitimje skih. bolidRB9predstaviousedi{tu -Posaojebiomnogote`izato timauMiltonKinsuitojede{tonemapravihvelikihpromevetimodelzaRedBulodkakoje na pravila za ovu godinu, a ovo tim preuzeo Jaguar pred start }eujednobitipetasezonaodvesezone 2005. godilikih koje su uvene. Zanimqivo je dene 2009. godine. da je na prezentaSituacija se dosta cijibilozabrawemewa, mo`e da se no fotografisavidikolikojekonwe, a bolid je pokurentna Formula krivenjo{prene1sadaustvari,pogo {to su svi go{to smo imali vornicioti{lisa osmoricu pobednipozornice. kapro{lesezonePro{le sezone istakaojeWui. Fetel je osvojio NovibolidRedBula Novi bolid Red tre}u titulu posle sjajne borbe Bulana}i}eseprviputnastasavoza~emFerarijaFernandom zi u utorak, kada po~iwu testiAlonsom do posledwe trke u rawa u Heresu, a priliku da ga Brazilu, a zajedno sa Markom prvi provoza ima}e Veber. Pre Veberom omogu}io je svom timu RedBula,bolidesudosadapredda se tako|e po tre}i put zarestaviliLotus,Meklaren,Feradom do|e do naslova najboqeg u riiZauber,dok}eostalitimokonkurencijikonstruktora.Novi, sem Vilijamsa, to u~initi vibolidRedBuladizajniraoje slede}enedeqeuHeresui.

Podmladaknastruwa~iglavniadutkawi{kogkluba

SKUP[TINA RVA^KOG KLUBA POTISJE IZ KAWI@E

PrvenstvoMediterana velikiizazov Na redovnoj Skup{tini Rva~kogklubaPotisje,odr`anojuBawiKawi`auzu~e{}eidobarodziv istaknutih biv{ih i sada{wihrva~aiprivr`enikaklubu, sumiranisurad,sportskirezultatiifinansijskoposlovaweiizabranonovorukovodstvo. Za predsednika je ponovo izabran Atila Ladawi, za ~lanove Upravnog odbora Zoltan Balint, Ako{ Erdei, ^aba [uqok, RudolfRekecki,KaroqDukaiiRobert Bo`o, a du`nost sekretara ponovojepoverenaKorneluKo~i{u. Najve}upodr{kuklubsadaima od lokalne samouprave, jer ono {tojeplaniranonaimedotacija ostvaruje se srazmerno ostvarwu buxeta, a zahvaquju}i tome {to takmi~are ima u svim uzrastima finansijskapodr{kajeostvarena iodRva~kogsavezaSrbije.Dobijawe organizacije Prvenstva Mediterana svakako }e u narednom periodu biti najve}i izazov entuzijasta ovog kluba i sportskih radnikaKawi`e.PredsednikAtila Ladawi je ukazao da odavno rva~i Potisja nisu bili na toliko tak-

mi~ewa u zemqi i inostranstvu kao pro{le godine, a bilo je i uspeha,na70takmi~ewausvimuzrastimakawi{kirva~isuosvojili 180 medaqa, od kojih vi{e od tre}ine zlatnih. Mesto u seniorskoj reprezentaciji je izborio Kristijan Gazdag, a kadetski reprezentativacSebastianNa|jena Prvenstvu Evrope u Katovicama (Poqska)osvojio5.mesto. - U Upravnom odboru i drugim klupskim organima uglavnom su biv{i rva~i i roditeqi na{ih najmla|ih takmi~ara, tako da najboqeznaju{tanamazna~irvawe. Bez velike podr{ke roditeqa u pro{lojgodininebismomoglida u~estvujemo na toliko velikom broju takmi~ewa i ne bismo bili toliko uspe{ni - nagla{asio je Ladawi. TrenerprveekipeLaslo[lejherpodse}adasurva~iPotisjaranijepostizalivrhunskerezultate, kojihposledwihgodinanijebilo. - Trenutno su nam najve}e nade seniorskiikadetskireprezentativci Kristijan Gazdag i SebastianNa|.Onisunadobromputu, ali zna se da nije dovoqan samo

talenat i vredan rad, nego je za pripremaweiu~e{}ename|unarodnim takmi~ewima potrebna materijalna podr{ka. Wih treba ubacitiu„dubokuvodu”,dasesuo~e{tasvezahtevavrhunskisport i ako su voqni, vredni i uporni, verujem da mogu postizati dobre rezultate. Seniorskoj ekipi je mesto u Prvoj ligi Srbije, me|utim,znasedasadauna{emrvawu dominiraju veliki centri, kao {tosuProleterizZrewaninai PartizanizBeograda.Svaka~ast wima, imaju mogu}nosti da obezbededobreuslovezarad.Mitako|estalnoo~ekujemopodr{kugradaiop{tine,jerrvawejenajtrofejnijisportukawi{kojop{tini. Podr{ka koju sada dobijamo tamanjedostaza„hladnuvodu”,da semo`emoojupati,aakonedobijemove}upodr{kunemoguseo~ekivati ni boqi rezultati - smatra[lejher. ^lanUORva~kogsavezaSrbije i kawi{kog Potisja Zoltan Balintisti~edaunarednomperiodu treba nastaviti stazama kojesuutabaneudosada{wemradu kluba u~e{}em takmi~ara

svih uzrasta, od najmla|ih pa do nastupa seniora, a da je velika ~ast {to je dobijena mogu}nost da se u Kawi`i organizuje Prvenstvo Mediterana 2014. godine,kojejeizraslouzna~ajnotakmi~ewe sa u~e{}em preko 20 zemaqaisvakegodineseukqu~uju novedr`ave. -Akoznamodatakvatakmi~ewa dobijajugradovikao{tosuSofijaiIstanbul,ondatrebashvatiti kakavjetozna~ajivelikizadatak da poka`emo da qudi i u malim sredinamamoguprihvatitiiodraditi tako veliki zadatak, koji }e puno zna~iti za na{ grad, za marketng Kawi`e i ove sredine. Po~iwemoipripremezaproslavu50 godinarvawauKawi`i2015.godine,pajenarednizadatakizdavawe reprezentativne monografije na srpskom i ma|arskom jeziku. Na{ klubjeunajmla|imuzrastimanajuspe{nijiuSrbiji,trebanastavitidakaoidosadaizna{esredine stasavajukvalitetnijunioriiseniori,koji}edaqenositizastavu rva~kogsportauKawi`i-naglasiojeBalint. Tekst i foto: M. Mitrovi}

SPORTSKI SAVEZ BA^KE PALANKE PRESAVIO TABAK

Krivi~naprijavaprotivRadmana Vestikojeuposledwevremesti`u iz Ba~ke Palanke, a ti~u se funkcionisawa sporta u ovoj op{tini,nisuba{ohrabruju}e.Premare~imaprvogoperativcaSportskogsavezaop{tineBa~kaPalanka ([OBP) Dragana Kuburovi}a, nalogodavaciizvr{ilaclokalnog buxetaBojanRadmannijetransferisao sredstva za funkcionisawe ba~kopalana~kogsporta,apousvojenojStrategijirazvojasporta(period2010-2014.)biojeobavezanda tou~inidopetogumesecu.Timeje dovedeno ozbiqno funkcionisawe [OBP i svih ~lanova s obzirom natodasegomilajuprispeleobave-

DraganKuburovi}

ze za prevoz, kotizacije, takmi~ewa, kancelarijski materijal, PTT usluge...

-Upravniodbor[OBPdoneoje odlukudasepodnesekrivi~naprijava protiv predsednika Op{tine Ba~ka Palanka Bojana Radmana zbogneizvr{avawabuxeta.Zao~ekivatijeda}euskorodapo~nuda pristi`uopomenezanepla}enera~une[OBP,panaovajna~in`elimo da se ogradimo i da na vreme skrenemo pa`wu o novonastalom problemu-rekaojeDraganKuburovi}idodao:-Smatramodajezbog neodgovornosti prvog ~oveka op{tine@enskirukometniklubNopal iskqu~en iz superliga{kog takmi~ewainijeu~estvovaou^elenxkupu.Nopaljeve}uputiotu-

`bukalokalnojsamoupraviiepilog}eseznatinakonsudskogprocesa. Da li je Nopal iskqu~en ba{ zbogtoga? - Jeste, po{to je zbog neigrawa ^elenxkupasponzorraskinuougovor s klubom. U~e{}e na me|unarodnoj sceni, po Zakonu o sportu, obavezajelokalnesamouprave. [tatokonkretnozna~i? -Klubnastavqasaradomispremamosedaodjeseninastavimotakmi~ewedvarangani`e,uDrugojligisever.Sveigra~icekoje`eleda napusteklubimajuodre{enerukepojasniojeKuburovi}. J. Gali}

BOJAN RADMAN, PREDSEDNIK OP[TINE BA^KA PALANKA

Zakonmoradasepo{tuje Prvi ~ovek Op{tine Ba~ka PalankaBojanRadmanpoku{aoje u najkra}em da odgovori na optu`be generalnog sekretara SSOBPDraganaKuburovi}a - Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu proverio je na~in opredeqivawa i raspodele sredstava namewenih za sport u na{ojop{tini.Ustanoviojedase sredstva ne raspodequju u skladu saodredbamaZakonaosportu,odnosnobezusvojenogPravilnikao odobravawu i finansirawu programa kojima se ostvaruje op{ti interesuoblastisporta,akojisu sve lokalne samouprave, pa i na-

{a, bile u obavezi da donesu. Do sada su sredstva bila raspodeqivananaosnovuStrategijerazvoja sportauOp{tiniBa~kaPalanka zaperiod2010-2014.godine,kojaje donetaprestupawanasnaguva`e}eg Zakona. Imaju}i u vidu da je Zakon o sportu vi{i pravni akt odpomenuteStrategijepristupilismowenimizmenamaidopunama,asveuciquusagla{avawasa va`e}im odredbama Zakona o sportu i Odlukom o buxetu Op{tineBa~kaPalankaza2013.godinu,tejeiztograzlogado{lodo ka{wewa u raspodeli sredstava sportskim organizacijama na te-

ritoriji Op{tine Ba~ka Palanka-pojasniojeRadman,napomiwu}idajedono{eweOdlukeoizmenama i dopunama Strategije do kraja 2014. godine pri kraju, pa sportske organizacije na teritorijiop{tinemogubrzodao~ekuju iraspodelufinansijskihsredstava. Dalijelokalnasamoupravana pravom putu da pomogne razvoju sporta na teritoriji Op{tine Ba~kaPalankakaoidaradishodnoodredbamaZakonaosportu? - Naravno, i sve to u interesu sportista, omladine i gra|ana Op{tineBa~kaPalanka.Tojepo-

BojanRadman

tvrdio i generalni sekretar Sportskog saveza Srbije dr Dane Korica posle nedavnog sastanka kome su prisustvovali predstavniciSSS,Ministarstvazasport i omladinu Republike Srbije i na{e op{tine - kategori~an je predsednikBojanRadman. J. G.


18

FiLMSkA PLAneTA

ponedeqak4.februar2013.

НА ДЕВЕТОМ ЗАГРЕБДОКСУ И БРОЈНИ АУТОРИ ИЗ СРБИЈЕ

ФРАНЦУСКЕ ФИЛМСКЕ НАГРАДЕ

У двадесет програма вишe од 180 филмoва На деветом по реду међународном фестивалу документарног филма Загребдокс,који се одржава од 24.фебруара до 3.марта,у оквиру 20 програма биће приказано више од 180филмова из 30 земаља,међу којима и из Србије. „Од 1.800прегледаних филмова,њих мање од 10одсто нашло је своје место у програмима Загребдокса, што показује како је наш фестивал све више препознат од значајних регионалних и

светских филмских аутора„, рекао је оснивач и директор фестивала Ненад Пуховски на конференцији за медије. У трци за награде -међународни и регионални Велики печат и Мали печат за ауторе до 35година старости -биће 17филмова у међународној и 22 филма регионалне конкуренције.

Биће додељена и награда „Movies that matter„ (Стање ствари) за филм који најбоље промовише људска права,награда за најбољи филм публике и награда „награда мојој генерацији„по избору директора фестивала за најбољи филм аутора његове генерације. Међу филмовима који ће се такмичити у регионалној конкуренцији су српски филмови „Буђење„ Иване Фабри и „Зве-

здана прашина„Владимира Перовића, филм „Како је дома„ Кеје Шишмановић у хрватскосрпској продукцији и немачкосрпска продукција „Драган Њенде,Западни Берлин„Драгана Петровића и Лене Милер. Од филмова српске продукције или копродукције у осталим програмима, ту су Биба струја„

Душана Шапоње и Душана Чавића у програму „Срећни докс“ (Happy Dox), хрватско-српска копродукција „Хрватска плутократија„ Стивена Елиса и „Поглед уметника на прошлост„Дине Мустафића у програму Контроверзни Докс, „Пирика на филму„ Желимира Жилника у програму „Мајстори Докса„,као и „Писма оцу„Срђана Кече у ретроспективи филмова националне филмске и ТВ школе. Улазнице за пројекције биће од 15 до 25 куна (два до 3,5 евра), а биће и бесплатних пројекција. У изјави за Тнјуг директор фестивала Ненад Пуховски изјавио је да је овогодишња продукција филмова у ширем региону добра и да ће на фестивалу једна од најбољих регионалних конкуренција. „Стање српског документарног филма је солидно,а ту треба поменути и филмове БИХ. Што се квалитета филмова тиче, стање у региону се и поред финансијских проблема побољшало. Мислим да су томе допринели фестивали као што у у Београду, Сарајеву, Призрену и Загребу„, рекао је Пуховски. Он сматра да ће број гледалаца бити као лане, око 30.000. „Мислим да пуцамо по шавовима. Не треба нагањати број гледалаца,већ задовољство људи и квалитет филмова пре свега„, рекао је. (Танјуг)

dnevnik

„Љубав” је фаворит Филм „Љубав„ (Amour) аустријског редитеља Михаела Ханекеа,који је недавно освојио Златног глобуса за најбољи страни филм,један је од фаворита за награду Цезар, главног француског филмског признања. Француско-аустријско остварење,које је прошле године награђено Златном палмом у Кану,а у трци је и за овогодишњег Оскара, номоновано је у 10 категорија, укључујући и за најбољи филм. Звезда филма, француска глумица Емануела Рива,номинована је за Цезара за најбољу женску улогу,награду за коју ће се надметати још шест глумица,међу којима је Марион Котијар за улогу у филму „Рђа и кост„. Француска глумачка легенда Жан-Луј Трентињан,који у Ханекеовој драми даје реплику Емануели Риви,номинован је у категорији за најбољег глумца. Како преноси АФП,сам Ханеке,који је важи за једног од воде-

Из филма „Љубав”

ћих филмских редитеља у Европи, номинован је за Цезара за најбољу режију,а један од конкурената биће му Леос Каракс,редитељ филма „Свети Мотори„.Филм „Љубав„, потресна прича о остарелом брачном пару

Содерберг одлази из Холивуда? Амерички редитељ Стивен Содерберг најавио је да напушта Холивуд јер му се смучио „апсолутно ужасан„ третман редитеља. Содерберг већ три године најављује одлазак из Холивуда, а за те три године снимио је шест филмова. „Најгора ствар у свету филма, нарочито у протеклих пет година, јесте лош третман редитеља„,рекао је он Њујорк магазину.

„Постао је апсолутно ужасан начин на који људи са новцем одлучују да могу да прде у кухињи, да то тако срочим.Нису у питању само студији,већ и финансијери. Не разумем идеју да редитељ не зна шта публика жели када су на неки начин редитељи публика„, додао је режисер филмова „Играј своју игру„, „Магични Мајк„, „Путевима дроге„. Содерберг (50),у интервјуу се осврнуо на седамдесете године прошлог века када су,како је ре-

НА 63. БЕРЛИНАЛУ ОД 7. ДО 17. ФЕБРУАРА

За „Златног медведа” 19 филмова Нови филмови редитеља Стивена Содебрга,Гаса ван Санта и три филма у којима ће се појавити француске филмске диве наћиће се ове године у такмичарској конкуренцији Међународног филмског фестивала у Берлину. Овогодишњи 63. филмски фестивал,који ће трајати од 7.до 17. фебруара, нуди избор од19 филмова укључујући и остварења из Казахстана и Ирана која ће се борити

филмови долазе и из источне Европе, укључујући и остварење оскаровца босанско-херцеговачког редитеља Даниса Тановића ‘’Епизода у животу берача жељеза‘’који говори о сиромашној ромској породици, ту је и филм румунског редитеља Калина Петра Нецера ‘’Child‘sPose‘’који говори о корупцији у Румунији. Француске глумице Жилијет Бинош,Катрин Денев и Изабел Ипер

Партови.Ирански редитељ Панахи, добитник бројних међународних награда,ухапшен је у свом дому у Техерану 2010.године и забрањено му је да режира након што је оптужен 2011.године на ‘’прави пропа-

У трци за главну награду Берлинала биће и првенац Швеђанина Фредрика Бонда,који се прославио снимајући рекламе. Он у Берлин стиже са романтичном комедијом ‘’TheNecessaryDeathofCharlieCo-

Европска премијера „Кругова” Европску премијеру на овогодишњем Берлиналу имаће филм домаћегредитељаСрданаГлубоћа‘’Кругови’’,којијенедавно на СанденсфестивалууЈутинаграђензауметничкувизијуукатегоријисветскогфилма(WorldDramaticCompetition). Филм ‘’Кругови’’ публици ће бити представљен 11. фебруара, послечегаћеиматијоштриприказивања. за главну награду -Златни медвед, на првом европском фестивалу у години. Ван Сантов филм ‘’Promised Land‘’(Обећана земља)у коме игра Мет Дејмон и Содебергов филм ‘’Side Effects‘’ у коме играју Џад Лоу и Кетрин Зита-Џонс,најистакнутија су остварења која долазе из САД,преноси АП.Веома значајни

играће у различитим филмовима Бинош у филму ‘’Camille Claudel 1915’’ који говори о француском скулптору, Денев игра у филму ‘’On My Way‘’, а Ипер у филму ‘’TheNun‘’. Из Ирана на Берлинале стиже филм ‘’Closed Curtain‘’ који су режирали редитељ и дисидент Џафар Панахи и његов колега Камбозиа

Мет Дејмон у филму „Promised Land’’

ганду‘’против иранског владајућег система. Из Казахстана ове године на Берлиналу ће се представити филм редитеља Емира Баигазина ‘’HarmonyLessons‘’.

Шарлиз Терон у вестерн-комедији Холивудска глумица Шарлиз Терон играће са Сетом Мекфарлејном у вестерну „Милион начина да умреш на Западу„ (A Million Ways то Die in the West) који је замишљен као омаж Мел Бруксовој комедији „Врућа седла”.] Мекфарлејн, аутор хит комедије „Меда Тед„,режираће,написаће сценарио и глумице у филму који се бави фармером-кукавицом који избегава сукобе и кога оставља девојка. Фармер касније упознаје супругу озлоглашеног разбојника која му се нуди да га научи како да пуца.Он то види као прилику да поврати девојку,али се заљубљује у менторку.

Филм се, пишу британски медији,најављује као „вестерн са савременим хумором који ће показати колико је опасан и болан живот заиста био крајем 19.века”.

музичара, донела је 13. јануара Ханекеу Златног глобуса,а неколико дана касније и пет номинација за Оскара. Свечана додела награда Цезар одржаће се 22. фебруара у Паризу.

untryman“ у којој главну глумачку поставу чине Шаја Лабаф, Еван Рејчел Вуд и Мадс Микелсен. Међу осталим остварењима на листи је и немачко остварење ‘’Gold“ са Нином Хос, која је про-

Снима се наставак „Мапетоваца” Филмска екипа која стоји иза прослављеног филма ‘’Мапетовци„ из 2011. године на челу са редитељем Џејмсом Бобином почела је у Лондону снимање новог пројекта ‘’Мапетовци...поново!’’. Рики Џарвејс,Тај Барел и Тина Феј придружују се Кермиту, Мис Пиги, Волтеру и целој екипи Мапетоваца (уз појављивање славних личности), саопштио је домаћи дистрибутер ‘’Тарамаунт‘’. Дизнијев филм ‘’Мапетовци... поново!“ одвешће целу екипу на светску турнеју,где ће наступати у распродатим салама у неким од најузбудљивијих европских дестинација,укључујући Берлин,Мадрид и Лондон,али хаос ће пратити Мапетовце јер ће се несвесно уплести у интернационалне криминалне активности које предводи Константин највећи светски криминалац и Кермитов клон - и његов подли помоћник Доминик, познатији као Број Два, кога игра Рики Џарвејс. У филму играју и добитница Златног глобуса и Емија, глумица и сценаристкиња,Тина Феј (‘’30Rock“,‘’Опасне девојке“,‘’Ноћ за памћење“)која у филму игра Нађу -жестоку чуварку затвора,док ће Тај Барел (‘’Модерна породица“)играти агента Интерпола,Жан Пјера Наполеона. Филм ће се снимати у Лондону и Холивуду,као и у чувеном Пајнвуд Студију,изван Лондона.

шле године побрала похвале критике улогом у филму ‘’Барбара“,а ту је и немачко-француско-холандскојужноафрички филм ‘’LaylaFourie“. Ту је и руски филм ‘’ALongand HappyLife‘’,„Vic+FloSawaBear‘’ (Канада), „In the Name of‘’ Малгошке Шумовске о пољском свештенику хомосексуалцу, ‘’Prince Avalanche‘’(САД),‘’Gloria‘’чиленског редитеља Себастијана Лелиа и „Paradise:Hope‘’аустријског редитеља Урлиха Зајдла, као и филм ‘’Nobody‘sDaughterHaewon‘’. Директор фестивала Дитер Кослик је рекао да су се организатори фестивала ‘’трудили да у програм уврсте и филмове људи који дебитују као редитељи‘’ настављајући традицију да имају на фестивалу и мање славне редитеље. Ко ће добити ове године Златног медведа одлучиваће седмочлани жири на челу са редитељем Вонг Кар-ваием.Вонгов нови филм о два учитеља кунг фуа ‘’The Grandmaster‘’ ће бити приказан ван конкуренције и отвориће фестивал. Прошле године главну награду фестивала освојио је филм ‘’Цезар мора умрети‘’ италијанских редитеља Паола и Виторија Тавијанија. (Танјуг)

као, редитељи имали слободу и интелигентне гледаоце који су пратили трендове. Редитељ је рекао да ће нејгов нови филм,психолошки трилер „Side Effects„ (Нуспојаве) у којем играју Ченинг Тејтум,Руни Мака,Кетрин Зита-Џонс и Џуд Лоу,бити и његов последњи дугометражни филм. Содерберг је такође режирао и биографски филм о Либерачију „Behind the Candelabra„, у продукцији ХБО,са Мајклом Дагласом и Метом Дејмоном.

Стрaјсендова на додели Оскара Америчка певачица,глумица и редитељка Барбра Стрaјсенд ће певати идућег месеца на свечаној додели Оскара, што ће бити њен први наступ на овој церемонији у последњих 36година. Како преноси АП, 70-годишња звезда добила је Оскара за најбољу оригиналну нумеру 1977.за песму „Evergreen„.Те исте вечери је наступила са темом из филма „Звезда је рођена”. Стрејсенд има и Оскара за најбољу глумицу који је освојила 1968. за улогу у филму „Смешна девојка”. Америчка филмска академија саопштила је данас да ће и британска певачица Адел наступити на додели Оскара. Адел је заједно са продуцентом Полом Епвортом номинована за Оскара за најбољу песму за тему „Skyfall„из истоименог филма о Џејмсу Бонду. Овогодишња, 85. додела Оскара одржаће се 24.фебруара,а директан снимак са свечаности преносиће телевизијска мрежа АБЦ.

Кејт Винслет у новом филму? Британска филмска глумица Кејт Винслет у преговорима је за улогу у филму који ће бити адап-

тација романа ‘’Дивергент‘’, младе америчке ауторке Веронике Рот. Радња романа Ротове смештена је у постапокалиптично друштво, у коме су сви људи подељени у пет група - несебични,интелигентни,искрени, мирни и храбри. Свака особа до 16.године мора да се определи за једну од ових група и поступа по њеним правилима. Прича прати тинејџерку Шејлен Вудли која жели да се ослободи хомогеног друштва које се дели на основу људских особина, она напушта своју групу и придружује се ривалској где се заљубљује у једног младића. Филм би требао да се нађе у биоскопима наредне године,а главна улога је припала младој глумици Беатрис Пра-


kultura

dnevnik

ponedeqak4.februar2013.

19

ОВОГМЕСЕЦАУСРПСКОМНАРОДНОМПОЗОРИШТУ

Гостују мјузикл„Чикаго” ипредстава„Прст” Након премијере представе „High life / Здрав(о) живо (те)!“ аутора Лиа Мекдугала, у режији Николе Завишића (9. фебруара), и нових извођења копродукцијске представе„Одисеј“ГоранаСтефановског у режији Александра Поповског (7. и 8. фебруара), у Српскомнародномпозориштуовогмесеца публику очекују и два гостовања. Најпреће17.фебруарабеоградско Позориште на Теразијама у СНП –у извести свој познати мјузикл „Чикаго“ у режији Кокана Младеновића,укојемиграју:ИванаКнежевић,СлободаМићаловић, Никола Булатовић, Драган Вујић, ДушицаНоваковић,ЕлизабетаЂоревска, Катарина Гојковић, Јелена Јовичић, Милан Антонић, Иван Босиљчић, Зинаида Дедакин, НебојшаБабић идруги. „‘Чикаго‘ је један од најпопуларнијих бродвејских мјузикала укомесепреплићустраст,пожуда,сплетке,убиства,шоубизнис и поткупљиве судије и адвокати...Самапричајеистинита:она јенасталаондакадајерепортерка‘Чикаготрибјуна‘ МоринВотникен,добилаексклузивноправо наинтервјусастриптизетомкоја је убила свог љубавника. На темељутогинтервјуа,новинаркаје написала драмски комад ‘Чикаго‘,каошколскизадатакнапредмету драмског писања, Универзитета у Јејлу. Драма је постављена на Бродвеју 1926. године, где је доживела 172 извођења, а

Јасна Ђуричић и Милица Стефановић у представи „Прст”

касније је по њој два пута снимљенфилм“ Предкрајмесеца,28.фебруарау СНП – у ће гостовати представа „Прст“ ауторкеДорунтине Баша,у режијиАнеТомовић,и продукцији Битеф театра и Хартефакта. У представи играју Милица Стефа-

„Пипидугачарапа”педесетипут Јубиларни, 50–типут,данасће насцени“ЈованЂорђевић”Српскогнародногпозориштаспочеткому18сатибитиизведенбалет задецу „Пипидугачарапа“ КрунаЦипција,премаистоименојпричиАстридЛиндгрен,укореографијиирежијиИкеОтрина. ГлавнеулогеиграјуДуњаЛепуша,РанкоЛазић,ОлгаАврамовић,ДавидГруосо, ИванЂерковић,ИванаПрибићидруги.Ведру сценографију осмислила је Марија Калабић, живописне костиме МаринаСремац,апремијерајебила21.априла2005.

БРИТАНСКАКОРЕОГРАФКИЊАЈАСМИНВАРДИМОНУ БИТЕФУ

Уприпреми представа„Yesterday...” Британска кореографкиња израелског порекла Јасмин Вардимон саиграчима“Битефденс компаније” припрема плесну представу „Yesterday, сети се да заборавиш!“, која ће премијерно бити изведена 9.марта у “Битеф театру”. Пројекат једнеодводећихкореографкиња Велике Британије заједничкиреализују“Битефтеатар” и Британски савет, уз чију подршку ћепредстава,какојенајављено, поред играња на сцени Битеф театра, имати и међународниживотнапозоришнимсценамадругихевропскихземаља. Вардимон је позната београдскојпублици, јерје сасвојомтрупомизЛондонагостовала наБеоградскомфестивалуигре2010,с плесном крими причом „Јустиција”, модерном и смелом представомфизичкогплесногтеатра. Саиграчима„Битефденскомпаније“ Вардимон припрема нову представу која је својеврсни пресекњеногкореографскограда с најузбудљивијим плесним деоницамаизњеногбогатогопуса.

новићинашапознатаглумицаНовосађанкаЈаснаЂуричић. Ауторка ове драме Дорунтина Баша, која живинаКосову,описујетамошњи живот и подсећа да се „у многим традиционалним косовским кућамајошувекдешавадажененесталих у рату и даље живе са муже-

Јасмин Вардимон представе креира као вишеструки аутор. Поред кореографије њен је концепт и режија, а учествује и као извођачусвојимпредставама. Веома цењена на савременој плесној цени Велике Британије, познатајепокомбинацијамаизузетнотешкихиатрактивнихплесних деоница, које захтевају изванреднутехникуизвођења. Поред плесног, њене кореографијезахтевајуиозбиљноглумачко ангажовање плесача. Њене смеле, модерне плесне представе прате и занимљива сценска решења употпуњена видео материјалима. (Танјуг)

УПОПУЛАРНОЈКАФЕГАЛЕРИЈИУНОВОМСАДУПРОМОВИСАНА„КЊИГАДЕЦЕНИЈЕ“

„Изба”добиласвоје писмо У познатој кафе галерији „Изба“ у Новом Саду, у петак је одржана промоција књиге „Изба – десет година 2000-2010“. Публикација је посвећена хронолошком представљању програма које је Независна уметничка асоцијација„Изба“реализовалаупериоду од 2000. до 2010. године, самаилиусарадњи са другим удружењима и институцијама. Књига садржи 273 стране и рађена је по принципу „једна страница – један програм“. Поред једног од оснивача, ликовног уметника ипедагогаМилетеПоштића,напромоцијисуговорилиидругиљуди,ранијеили тренутновезанизарад„Избе“и разлоге због којих она важи за један од културно-забавних

ПРЕМИНУЛАДИРИГЕНТКИЊАПЕВАЧКОГДРУШТВА„ЉУБЕ“

Теодора Пфајфер -Дода Усуботу2.фебруараове године, након кратке болести, изненада је преминула проф.ТеодораПфајфер Дода,диригенткиња иаранжер певачког друштва „Љубе“, које је, уз серијунаступауНовомСадуиширомСрбије,нарепрезентативанначинпредстављалонашграднамузичким фестивалима у иностранству.ПосебносубилипосећенигодишњитематскиконцертиуновосадскојСинагоги,којејеунеколиконавратаснималателевизија. Свој кратки живот Теодора Пфајфер посветила је породици, књизи,ипесми „каоспецифичном облику комуницирања међу људима, као најблаготворнијем средству опуштања, као највреднијем и најхуманијемвидузабаве,каољубави...“ Умонографији„Благословуспомене“написала је:„Гдезавршаваједан,апочињедругиживот?Да

вљевомпородицом,иакојепрошло вишеоддесетгодинаодрата.Право над њиховим животима, које је некадаприпадаломужу,садаприпада његовој породици. Оне уопштенемају ‘приватни‘ живот...“ -Али,штаседешаваакосемужевљевапородицасастојисамоод његовемајке?Далијеонаустању да „чврстом руком“ контролише ситуацију? И како успева да одржавадомаћинствоуситуацијикада је прогоне сећања на несталог синакогајепокушаладасакријеу подрумукуће?Какозадржавамоћ уситуацијикадасуснајинаочекивањаувезисанесталиммужемнешто другачија и када се две жене повређујудоводећимеђусобниоднос до (немогућег) разрешења? „Прст“ истражујеовајодносуконтекстунајосетљивијегпроблемана Косову данас: питања несталих, али из потпуно нове, за ово друштворадикалнепозицијеженакоје су остале иза - речи су ауторке ове драме Дорунтине Баша – „Прст“ је кажипрст који не зна у комправцудапокажеинијеустању да открије починиоца. “Прст“ је, такође, сенка огромног прста којиуказујенатебе,чинећидаосећашкривицу.Тојепрсткојинуди ипомирењеиразлаз.Тојеизговор да плачеш над тривијалим болом изазваним тривијалним кућним послом, као маска за већи, мање баналан бол изнутра. То је константанподсетникначињеницуда је учињено нешто лоше и да све можедасераспадне. Н. Пејчић

ли успомене имају крај? Колико супрошлост,садашњостибудућност део једног и јединственог? Кад престаје младост, а почиње старост и како учинити да њих две живе у љубави? Шта је вечно(ст)?Штасуторомантика,носталгија, искрене емоције, а шта кичишунд?Штајехармонијаи кооднасуспевадајеоствари:са околином,сасветом,сасамимсобом? То је срећа! Љуба, Љубе – фемининум!“ Као професорка књижевности, радилајеуновосадскојгимназији „ЛазаКостић“,гдејебилаомиљенамеђуученицимамногихгенерација.Засобомје оставилатрисина.ИспраћајТеодореПфајферје данас, 4. фебруара, на Градском гробљу у Новом Саду. К. Р.

пунктовасареткимконтинуитетом у граду: Данијел Бабић, ЈованОбрадовићШпира,иактуелни уредник – Небојша Марић. Специјални гост и некадашњи „подстанар“ у Железничкој 4,

биојеЈованГверо,уредникСтудентскогкултурногцентраНови Сад, са којим „Изба“ већ дуго негујеприсанодносисарадњу. И. Б.

Иштван Сајко

ДЕЛАИШТВАНАСАЈКАУГАЛЕРИЈИКУЛТУРНОГ ЦЕНТРА„ЛАЗАКОСТИЋ”УСОМБОРУ

Инанебу, иназемљи Опрез! Веома важно упозорење: тоштојебелиномхартије/нежним пастелом или платном / акрилом, илиуљемнаделимаИштванаСајка, у погледу ликовности тако суптилно,алиричноммисаоношћуподједнакоистварносноизагонетнодочарано,доистаделујекаодајетексликомвидљивпостаоисамтајмагичнитренстварањадела.Тренблизак праискону,атаквимтреномиделић, само фрагмент оног дубоко доживљеногпризораизживота.Иотуд упозорењенабудност,наопрезнаспрамделаовогствараоца.Топред окомштосетексликомзбило,доистаинијесвакомподједнакодовољновидљиво.У инатједноставности ијасностипризора,нијесвакомодмах ни довољно, а тек до краја ни разјашњено,одгонетнуто. Јер,виђенонесамооком,негои срцемоногкојиговоријезикомпастелногпрахаипигметнимаодбиља,земљеинебескихнитизаједино могући ликовни живот бојом створен, доиста, и није „само слика“. Све на њој, сликом, дакле, што се постварило,одчегајесазданпризор штонајавусамоиличи,није,међутим,нионоштојеједномзасвагда дато!Затвориималопотомотвори очи, и већ на слици бива и нешто друго,првимпогледомнезапажено. Икаодасутосликеинасталеивиђене између два трептаја. У непрестаномпреображају.Живеслике! СликеИштванаСајка,попут„Бициклистасажутоммајицом“,Шетачи“, „Жуто поштанско сандуче“, „Грлицаибицикла“,дела изциклуса„Посматрачи“,„Дунавскипејзаж сачамцем“идруга изистогциклуса,нањима јесвеузнакуснажног,

језгровитог,азацелинуживотновеомаупечатљивогфрагмента.„Хлеб са грожђем“, или многи панонски пејзажи,тесликенакојимасусуботичке ведуте виђене и остварене надреалистички,каочардацинина небу, ни на земљи, „Хармоникаш“ (уствари „Аутопортрет“ а на њему мех као да је од урамљених слика саздан),билоокојиммотивимаио каквимпризоримадајереч,деласу тосасвимодликамапотпунестваралачкесамосвојности,сасвимнезаобилазностимабезкојихјеинезамисливоауторскоиздвајањеиопстајањеумноштву. СвејенасликамаИштванаСајка у покрету, а истовремено све тако хармонично и све/мирно. Све је истовременоинанебу,иназемљи. Каонаивицистварног,алиникадне и на дну пакленог понора из којег нема избављења у светлост, његовим делом тако снажно доминантној светлости и прозрачности. Избављењем - пут кроз Бескрај, ка увек могућој нежности. Слике довољноиреалнеимистичне.Магичне слике мајсторски, маестрално остварене тако да их је могуће доживетиикаосликаревсанодјаве. Илијетојаванасталакаоехооногу снуједномвиђеногизебњомзанавек упамћеног живота? Свеједно чијег,самодатајитакавЖивотнијепутовањебезциља,путовањебез светлосногтрагазасобом.Самода нијепутовањекрозвремеипростор накомесмо,билокадибилоодкога,заустављени,пронађени/затеченибезкартеовластитомидентитету,препознатииизбаченикаослепи путници. Давид Кецман Дако

ОГРОМНОИНТЕРЕСОВАЊЕФРАНЦУЗА ЗА СЛИКЕЕДВАРДАХОПЕРА

ИзложбауПаризуотворена24сата Изложба америчког сликара Едварда Хопера (1882-1967) у Паризу постигла је такав успех код публике, да су организатори одлучилидатокомпротеклог викенда остане отворена 24 сата. Како преноси АФП, врата „Гран палеа“ су остала отворена преко целеноћи, какобијошоко40.000

„Ноћобдије” Едварда Хопера

очекиваних посетилаца видело збиркупрезатварања. Хоперова ретроспектива отворенаје10.октобра, и једнајеоднајпосећенијихизложбиупротеклихнеколико деценија. Одлука организаторададозволеноћнепосетепредстављачасткојајепретогауказана самодвапута:заПикасову(2008)и

Монеову (2010) изложбу. НевероватниуспехХоперовеколекциједоказједајеамеричкисликар,упогледупопуларности,ушаоулигувеликанасветскеуметности. Досредеувече,изложбу,накојој је приказано 128 дела, међу којима чувена Хоперова слика „Ноћобдије”,виделоје727.000посетилаца,а организатори предвиђају да ће до крајањеногтрајањатајбројпорасти на775.000,коликојепривуклаиПикасова ретроспектива. Апсолутни рекордерјеидаљеМоне,чијујеизложбувидело913.000људи. За Хоперов рад карактеристични сусценскиприказинакојимасечинидајеизумросвакиживот.Познати су и његови светлосни ефекти јарка светлост и изражено оштре сенке. Својим реалистичним начиномсликањапостаојеједанодпретечафото-реализма. (Танјуг)


20

svet

ponedeqak4.februar2013.

RUSIJAOBELE@ILAPOBEDUSOVJETAUDRUGOMSVETSKOMRATU

UKRATKO

Sedamdecenijaodbitke kodStaqingrada

Bomba{mentalni bolesnik ANKARA: Bomba{a samoubicu Exevita Sanlija, koji se razneo na ulazu ambasade SAD u Ankari, lekari su jo{ pre deset godina proglasili za mentalnog bolesnika. On je proveo pet godina u turskom zatvoru zbog terorizma, ali je 2002. pu{ten na uslovnu slobodu zbog lo{eg zdravqa. Napada~ je na sebi nosio {est kilograma plasti~nog eksploziva i pripadao je turskoj levi~arskoj grupi Revolucionarna narodna oslobodila~ka partija, koja je preuzela odgovornost za teroristi~ki napad. „Na{ ratnik Exevit Sanli 1. februara se `rtvovao u{av{i u ambasadu SAD koje ubijaju narode {irom sveta”, navodi se u saop{tewu zabrawenog komunisti~kog pokreta. Usled naru{enog zdravqa, Sanli je pu{ten na uslovnu slobodu.

MOSKVA: Rusija je minulog vikenda obele`ila 70 godina od so-

Parada u Volgogradu

Ubijen snajperista

vjetske pobede kod Staqingrada i najve}eg poraza nacisti~ke Nema~ke u Drugom svetskom ratu, koji je predstavqao prekretnicu u najve}em ratnom sukobu u istoriji. Povodom jubileja, biv{i Staqingrad, a od 1961. godine Volgograd, ukra{en je velikim brojem zastava i crveno-`utim plakatima u ~ast pobednika. U planu je i rekonstrukcija ~uvene bitke. Ruski predsednik Vladimir Putin prisustvovao je u Volgogradu paradi u kojoj je vi{e od 650 vojnika prodefilovalo u uniformama Crvene armije, a razli~itim manifestacijama pobeda u Staqingradskoj bici obele`ena je i u Moskvi. „Staqingrad }e uvek ostati simbol jedinstva i nepobedivosti na{eg naroda, simbol pra-

vog patriotizma i velike pobede sovjetskog vojnika oslobodioca”, rekao je Putin. Ina~e, trupe nema~kog feldmar{ala Fridriha fon Paulusa kapitulirale su 2. februara 1943. godine opkoqene vojnicima Crvene armije, posle krvave bitke koja je u julu 1942. po~ela za taj grad na obali Volge, va`an tranzitni centar na putu za Kavkaz i wegove bogate resurse nafte i gasa. To je bila prva masovna predaja nacisti~ke vojske od po~etka rata koja je promenila tok sukoba kako na strate{kom, tako i na psiholo{kom planu za Sovjete, koji su na po~etku rata bili demoralisani zbog serije poraza. Bitka za Staqingrad je, tako|e, jedna od najkrvavijih u istoriji. U bici je, prema ruskim zvani~nim podacima, poginulo dva miliona qudi s obe strane.

TURSKARAZMI[QAOOKRETAWULE\AEU

GLEN ROUZ: Biv{i ameri~ki specijalac Kris Kajl, koji se proslavio napisav{i kwigu „American Sniper„, o svojim iskustvima kao snajperiste u ratovima, ubijen je u Teksasu. Kako ju~e pi{u teksa{ki listovi Kris Kajl (38) i drugi mu{karac prona|eni su u subotu mrtvi na streli{tu u mestu Glen Rouz. O~evici su rekli {erifovim istra`iteqima da je naoru`ani ~ovek otvorio vatru na wih dvojicu a zatim pobegao sa mesta zlo~ina u pikapu koji je pripadao jednoj od `rtava, pi{e „Star telegram”, koji izlazi u teksa{kom gradu Fort Vort. U me|uvremenu, u vezi sa dvostrukim ubistvom, jedan 25godi{wak je priveden u mestu Lankaster, jugoisto~no od Dalasa, i o~ekuje se da }e protiv wega biti podignute optu`nice. Ime druge `rtve za sada nije objavqeno. Mesto Glen Rouz se na 128 kilometara jugoisto~no od Dalasa, najve}eg grada u Teksasu. Kris Kajl je u svojim bestseler memoarima „American Sniper: The AutobiographyoftheMostLethalSniper in U.S. Military History” (Ameri~ki snajper: Autobiografija najsmrtonosnijeg snajperiste u vojnoj istoriji SAD) opisao kako je odstrelio vi{e od 150 qudi u ratovima od 1999. do 2009. godine.

Erdoganzasavez sKinomiRusijom BE^,ANKARA: Frustriran otporom u EU, turski premijer Rexep Tajip Erdogan otvoreno razmi{qa o pristupawu organizaciji „[angaj pet”, koju ~ine Kina, Rusija i centralnoazijske dr`ave, tvrdi be~ki dnevnik „Prese”. Turska vlada poku{ava da pove}a pritisak za nastavak pregovora o pristupawu EU i preti preorijentacijom zemqe u pravcu istoka, dodaje list, prenose}i da je premijer Erdogan, u jednom intervjuu, kazao da je ruskog predsednika Vladimira Putina zamolio da wegovu zemqu primi u „[angajsku organizaciju za saradwu” . „Tada bi EU rekli - dovi|ewa”, dodao je Erdogan u izjavi koja je u zemqi ponovo podstakla debatu o okretawu Turske od svoje tradicionalne zapadne veze. Ukoliko bi Turska svoje, pre 50 godina, zapo~ete napore o prijemu u klub zapadnoevropskih demokratija stvarno prekinula, to bi bila strate{ka preorijentacija sa zna~ajnim posledicama. Ministarstvo spoqnih poslova SAD, u prvom reagovawu, ukazalo je na ~lanstvo zemqe i

Reyep Tajip Erdogan

obaveze u NATO-u. Va{ington se u pro{losti u vi{e navrata zalagao u EU za prijem Turske. Erdoganova najava ne predstavqa neposrednu promenu saveza, ve} poruku {efovima dr`ava i vlada EU:”Niste nam potrebni”, rekao je turski politikolog Beril Dedeoglu listu „Prese”. Dedeoglu je jedan od intelektualaca koji je „propitivao” Erdogana u emisiji Kanala 24, kada je rekao da ih EU godinama zadr`ava, jer ne `eli da primi muslimansku

zemqu. Turska, kako je naglasio, ne `eli da zaboravi proces evropske integracije, ali zbog zastoja u tom procesu je du`an, kao odgovorno lice za 75 miliona Turaka, da razmi{qa o alternativama. Rastu}a ekonomska snaga Turske i uspon zemqe u regionalnu silu, stvaraju ose}aj sopstvene snage, tvrdi „Prese”. Evropske diplomate u Ankari poku{ale su da umawe zna~aj izjava, dodaju}i da „[angaj pet” nije nikakva organizacija koja bi mogla biti toliko zna~ajna za Tursku kao EU. „Ako Turska veruje da pretwom promene mo`e uliti strah, onda se vara”, citira list neimenovanog diplomatu. Prema aktuelnom istra`ivawu javnog mwewa u Turskoj, svega 33 odsto Turaka podr`ava ~lanstvo u EU, a pre deset godina to je ~inilo vi{e od 70 odsto gra|ana.

Nema~kiislamistipreteMerkelovoj BERLIN: Nema~ki radikalni islamista koji sebe naziva Abu Azam zapretio je na video snimku da }e ovog leta napasti Berlin i ubiti kancelarku Angelu Merkel, preneli su nema~ki mediji. Trominutni snimak pojavio se na Internetu i u wemu se pojavquje Abu Azam za kojeg se veruje da je radikalni salafista koji se pro-

{le godine preselio u Egipat, preneo je list Velt. „Osvr}u}i se na ‘arapsko prole}e’, mo`emo o~ekivati sa rado{}u ‘evropsko leto’”, rekao je on na video snimku, prenosi list. „Osama ~ekaj na nas...Mi `elimo da vidimo Obamu i Merkelovu mrtve”, navodi list re~i Abu Azama.

On je jo{ zapretio da }e zgrada nema~kog parlamenta biti meta napada kao {to je bio onaj na Svetski trgovinski centar u Wujorku 2001. Portparol nema~ke obave{tajne slu`be potvrdio je da su wihovi agenti videli taj snimak i da ga trenutno procewuju. Nema~ke vlasti poja~ale su nadzor nad salafisti~kim grupa-

Angela Merkel

ma koje zagovaraju radikalnu verziju islama.

dnevnik

ITALIJA

Nevremeiligre{kapilota uzroknezgode RIM: Avion rumunske kompanije ATR 72 „Karpater” sleteo je sa piste prilikom spu{tawa na rimski aerodrom „Fjumi}ino”. Povre|eno je 16 qudi, javqa italijanska agencija Ansa. Incident se dogodio presino} u avionu sa 46 putnika i ~etiri ~etiri ~lana posade, dve osobe su te`e povre|ene, ali nisu `ivotno ugro`ene.

Avion, koji je doleteo iz Pize, zavr{io je na travi sa o{te}enom opremom za sletawe. Istra`iteqi poku{avaju da utvrde uzrok nezgode. Sletawe su mogli ote`ati vetar i ki{a ili je u pitawu bila gre{ka pilota. Posle incidenta rimski aerodrom normalno radi, samo je zatvorena jedna pista, navodi AFP.

IRAK

Najmawe33osobeubijene BAGDAD: U napadu bomba{a samoubice i dva naoru`ana ~oveka u uniformama na sedi{te policije u gradu Kirkuk, na severu Iraka, ubijene su najmawe 33 osobe, navode policijski izvori. Za sada su u lokalnoj bolnici primili samo jedno telo i 50 rawenih, prenosi Rojters. Napad je izvr{io bomba{ samoubica koji je aktivirao eksplozivnu napravu u automobilu, kao i dva

~oveka koji su pucali na policijsku stanicu. Po izve{taju agencije AFP, od eksplozije je pri~iwena velika {teta na okolnim zgradama. Kirkuk, etni~ki me{oviti grad u kome `ive Arapi, Kurdi i Turkmeni, nalazi se u sredi{tu spora izme|u ira~ke vlade i autonomne kurdske enklave na severu Iraka, Kurdistana, oko prava na naftu i zemqi{te.

MALI

Olandovapodr{ka vojnicima

BAMAKO: Francuski bombarderi napali su ju~e centre za obuku i logistiku islamisti~kih ekstremista na severoistoku Malija, samo nekoliko sati posle posete francuskog predsednika Fransoa Olanda toj zemqi, saop{tila je francuska vojska. Vazdu{ni napadi 30 bombardera izvr{eni su tokom no}i u oblasti Tesalit, severno od Kidala, posledweg upori{ta radikalnih islamista koji su mesecima pre po~etka francuske vojne intervencije dr`ali pustiwski sever pod okupacijom, izjavio je AFP-u

portparol vojske, pukovnik Tjeri Birkar. Oland je prekju~e boravio u Maliju, gde su ga ushi}eno do~ekale hiqade qudi, da bi podr`ao francuske vojnike koji se tamo nalaze i zalo`io da oni budu {to pre zameweni afri~kim snagama. Olandova poseta organizovana je u trenutku kada vojska poku{ava da obezbedi Kidal, posledwi bastion radikalnih islamista koji su ga zauzeli pro{le godine i izazvali strahovawa da }e oblast, po povr{ini ve}a od Francuske, postati uto~i{te boraca Al Kaide.

EGIPAT

Sporadi~nisukobi ispredpalate KAIRO: U Kairu je u no}i izme|u subote i nedeqe ispred predsedni~ke palate bilo sporadi~nih sukoba snaga bezbednosti i demonstranata koji tra`e smenu predsednika Muhameda Morsija. Za sada nema vesti da je iko poginuo u ovim neredima. Prethodno je u `estokim sukobima u petak na istom mestu poginula jedna osoba. Prekju~e, kasno popodne, ispred predsedni~ke palate okupilo se vi{e stotina, uglavnom, mladih demonstranata koji su bacali kamewe i „Molotovqeve koktele” na palatu, javio je AFP. Jednan demonstrant je rekao da su okupqeni `eleli da odaju po{tu mladi}u koji je poginuo u petak. „Odlazi, narod tra`i pad re`ima,” izvikivali su oni. Isti slogan je je pre dve godine kori-

{}en u pobuni protiv Hosnija Mubaraka. Od rane iz vatrenog oru`ja ispred palate u petak je poginuo 23godi{wi Mohamed Husein Karki, a u tu~ama je povre|eno 53 qudi. Ministarstvo unutra{nih poslova je saop{tilo da je 15 pripadnika policije raweno iz lova~kih pu{aka. Demonstranti optu`uju islami{ti~kog predsednika Morsija da je izdao revoluciju kojoj je sru{en dugogodi{wi re`im Hosnija Mubaraka. Egipatska glavna opoziciona grupa Front nacionalnog spasa saop{tila je danas da je „u potpunosti na strani” poziva za svrgavawe vladaju}ih islamista i poru~ila da predsedniku Morsiju treba da bude su|eno za „zlo~ine, ubistva i mu~ewa”.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI MARTIN[ULC EU mora da postane vi{e demokratska i transparentnija, ali isto tako nijedna dr`ava ne mo`e da opstane sama - to pravilo va`i i za Veliku Britaniju, izjavio je predsednik Evropskog parlamenta Martin [ulc. EU je 2013. godinu proglasila „Evropskom godinom gra|ana”. „ Veliki je izazov objasniti jednom evroskepti~nom Britancu vrednost Unije”, ka`e [ulc.

[IMONPERES Predsednik Izraela [imon Peres zvani~no je zadu`io dosada{weg izraelskog premijera Bewamina Netanijahua da formira novu vladu. Netanijahu je odmah potom obe}ao da }e osnovati „naj{iru mogu}u vladu nacionalnog jedinstva”, apeluju}i i na one politi~ke lidere koji ga nisu predlo`ili za premijera da u|u u wu. Prioritet vlade bi}e da omete napore Irana da razvije nuklearno oru`je.

MARIJANORAHOJ Premijer [panije Marijano Rahoj negirao je da je, zajedno sa funkcionerima svoje Narodne partije, uzimao novac iz tajnog fonda dobijenog od donatora. „Re}i }u samo dve re~i - nije ta~no. Nikada nisam primio ili dao takozvani crni novac, ni u ovoj partiji niti na bilo kom drugom mestu. Nikada! Ponovi}u jo{ jednom - nije ta~no”, rekao je on.

UHAP[ENO11QUDIOSUMWI^ENIHZAUBISTVOAMERIKANKEUISTANBULU

Poznanstvoprekointerneta do{lojojglave

ISTANBUL: Turska policija uhapsila je 11 qudi u vezi s ubistvom Amerikanke koja je pre gotovo dve nedeqe nestala u Istanbulu, saop{tila je lokalna policija. Telo 33-godi{we Saraj Sijere, ameri~ke dr`avqanke koja se nalazila u poseti Istanbulu, na|eno je istorijskom delu ~etvrti Fatih. Policija me|utim ne iskqu~uje mogu}nost da je telo tu preme{teno sa neke druge lokacije. „Potvr|eno je da umrla od povreda na glavi,” rekao je ju~e novinarima {ef istanbulske policije Husein ^apkin, dodaju}i da }e vi{e detaqa biti izne- Istanbul to po zavr{etku istrage, prenosi AFP. da nema znakova silovawa ili kra|e, budu}i Turski list „Milijet” naveo je da je da je jo{ uvek imala nakit kada je na|ena. `rtva zadobila i vi{e uboda u abdomen, ali Turska policija traga za Sijerom od 21.

januara, kada je wena porodica prijavila da je izgublia kontakt sa wom. Tog dana trebalo je da se vrati u Wujork. @ena, koja ima dvoje dece, od 9 i 11 godina, doputovala je u Istanbul 7. januara. Policija je prvobitno uhapsila mu{karca po imenu Tajlan K, za koga se veruje da je posledwi video Amerikanku. Wih dvoje su se prema izve{tajima medija upoznali preko interneta pre ~etiri meseca. Pozivaju}i se na agenta u penziji DEA, ameri~ke agencije za borbu protiv trgovine drogom, list „Hurijet” spekuli{e da je od Sijere mo`da tra`eno da pro{vercuje drogu u SAD, ali {ef policije je odbacio tu mogu}nost, rekav{i da je ona bila „usamqeni putnik”.


balkan

dnevnik

ponedeqak4.februar2013.

GR^KA

U VUKOVARU PROTESTOVALO VI[E HIQADA QUDI

Protivuvo|ewa}irilice isrpskogjezika VUKOVAR: Vi{e hiqada gra|ana i veterana okupilo se u Vukovaru na protestu zbog uvo|ewa srpskog jezika i }irli~nog pisma u zvani~nu upotrebu u tom gradu. Protest u organizaciji Sto`era za odbranu hrvatskog Vukovara po~eo je u subotu u 12 ~asova i pet minuta nedaleko od centra grada, na parkingu hotela „Dunav” pod sloganom „Za hrvatski Vukovar - ne }irilici”. Veterani su stigli iz cele Hrvatske, a nosili su transparente „Ovo nije Srbija” i „Nikad }irilica”, javio je specijalni izve{ta~ RTS-a iz Vukovara. Okupqeni gra|ani i veterani tra`ili su da se, dok se ne otkriju i procesuiraju ratni zlo~inci

i ne re{i sudbina nestalih, stavi van snage zakon o pravima nacio-

Pretu~en mladi} u Borovu Jedan mladi}, kako javqaju mediji, sin pravoslavnog sve{tenika pretu~en je u Borovu nasequ kada su u~esnici protesta protiv uvo|ewa }irilice, upali u jedan srpski kafi}. Napadnuti mladi} Milan Luki} ka`e da je sa trojicom drugova sedeo za jednim stolom, kada su trojica mu{karaca u{la u kafi}. „Jedan od wih se odmah zaleteo i udario me nogom i oborio sa stolice. Prilikom pada sam udario glavom”, dodaje Luki}. „^ini mi se da sam nakratko pao u nesvest, kada sam video gu`vu ispred kafi}a. Napada~i su po~eli da nas ga|aju kamewem, a pobacali su i bicikle koji su bili ispred. Prema wegovim re~ima, policajci su ~itav doga|aj posmatrali sa strane, ne `ele}i da reaguju.

nalnih mawina i pokrene javna rasprava o tom zakonu. Oni su zahtevali i da se zakon koji se ti~e nacionalnih mawina ne primewuje u Vukovaru. Od gradona~elnika @eqka Saba tra`e da se u naredna dva dana ogradi od uvo|ewa }irilice ili podnese ostavku. Sumwaju u posledwi popis prema kome Srbi ~ine 35 odsto stanovnika Vukovara. Zbog toga tra`e da se sprovede pravna kontrola prebivali{ta svih stanovnika. Ina~e, prema Ustavnom zakonu o za{titi prava nacionalnih zajednica i mawina, svaka nacionalna mawina koja ~ini vi{e od

tu vrstu iskustva, rekao je Pupovac. Da je skup protiv uvo|ewa }irilice na podru~ju Vukovara bio pomalo predizborni misli i predsednik saborskog Odbora za qudska prava i prava nacionalnih mawina Furio Rudin. „^uo sam da se tra`i pedesetogodi{wi moratorijum na uvo|ewe }irilice i srpskog jezika. Da je to primeweno u Istri, ni danas se tamo jo{ ne bi govorio italijanski”, rekao je Rudin. Po wegovim re~ima, zakon mora da se primeni, a o dinamici treba trezveno razgovarati.

Mar{ekstremne desniceuAtini ATINA: Vi{e hiqada pristalica ekstremno desne gr~ke stranke Zlatna zora mar{iralo je centrom Atine i uzvikivalo antiturske, antiameri~ke i antimigrantske parole. Demonstranti, ukqu~uju}i stotine motociklista, nosili su bakqe, crne odore, vojne uniforme, bejzbol kape i svastike, u znak se}awa na grani~ni incident iz 1996. godine izme|u Turske i Gr~ke, u kojem su poginula tri gr~ka pilota helikopter i usled kojeg je zamalo izbio rat spre~en intervencijon Amerikanaca, pi{e Aso{ijeted pres. Po tvrdwama organizatora, u~esnika mar{a se}awa je bilo oko 30.000, dok mediji iznose vrlo razli~ite procene - od „vi{e

tre}ine tanovni{tva neke lokalne samouprave ima pravo da na wenom pismu i jeziku budu postavqeni javni natpisi i oznake. Prema pro{logodi{wem popisu stanovni{tva, u Hrvatskoj ima oko 20 op{tina i gradova u kojima pripadnici srpske mawine ~ine vi{e od tre}ine stanovni{tva. Ipak, najve}i otpor prema }irlici prisutan je u Vukovaru i poti~e od desnih stranaka i udru`ewa veterana posledweg rata. Dosad se dvojezi~nost u Hrvatskoj po{tovala uglavnom u Istri, pa ~ak i tamo gde Italijani ne ~ine vi{e od tre}ine stanovni{tva.

Pupovac:TakoseneideuEU ZAGREB: Potpredsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac ka`e da protesti poput subotweg u Vukovaru ne idu uz dr`avu koja za nekoliko meseci treba da postane ~lanica Evropske unije. Jedan od lidera Srba u Hrvatskoj ka`e da ga posebno brine to {to se, zbog izbora, ~esto organizuju skupovi kojima se produ`ava ratno stawe. Oni koji {aqu poruke da je i u Vukovaru trebalo organizovati Oluju, na Hrvatsku navla~e dodatnu odgovornost etni~kog ~i{}ewa i jo{ jednom podse}aju na tu vrstu optu`bi i na

Ivo Josipovi}

MAKEDONIJA

SKOPQE: Udru`ena opozicija nastavila je ju~e proteste u Skopqu protiv aktuelne vlasti, i poru~ila da se bez dogovora o izborima ne}e vra}ati u Skup{tinu. Direktni povod su de{a-

„Gruevski idi”, „Otpor” i zaglu{uju}u buku sirena, po{la je od naseqa Aerodrom i kroz centar grada stigla do zgrade vlade. Generalni sekretar SDSM Andrej Petrov poru~io je ispred

Skopqe

vawa 24. decembra kada su poslanici opozicije izba~eni iz Skup{tine i od tada bojkotuju wen rad. Za razliku od dosada{we prakse protestovawa jedno~asovnim mar{irawem, od ju~e opozicija, predvo|ena najve}om opozicionom strankom SDSM, protestuje u kolima. Kolona vozila, oki}ena dr`avnim zastavama, uz parole

zgrade vlade premijeru Nikoli Gruevskom da opozicija ne}e omeka{ati i da ne}e odustati od zahteva za prevremene parlamentarne izbore. „Spremni smo za razgovor, ali bez dogovora o izborima ne vra}amo se u Skup{tinu i ne}emo u~estvovati na lokalnim izborima”, rekao je Petrov.

koja su bila predmet grani~nog spora. Posle intervencije SAD, obe strane su se povukle, a uklawawe zastave Gr~ke sa spornih ostrva me|u gr~kim nacionalistima je ocewivano kao sramna kapitulacija. „Zlatna zora” je 2012. godine osvojila naklonost mladih i nezaposlenih bira~a u okolnostima razorne ekonomske krize i izuzetno strogih mera {tedwe, koje prezadu`ena Gr~ka mora da sprovodi kako bi dobijala pomo} me|unarodnih kreditora.

Milorad Pupovac

nog zakona, a ako se zakon ne `eli po{tovati, onda ga treba mewati”, rekao je predsednik u Minhenu, gde u~estvuje na bezbednosnoj konferenciji. Javno izra`avawe ne~ijeg mi{qewa jeste ne{to {to je demokratski, dodao je, uz konstataciju da „naravno, treba znati za {ta se zala`emo”. „Hrvatska pitawe prava nacionalnih mawina re{ava na na~in predvi|en ustavnim zakonom, pitawe uvo|ewa jezika i pisma deo je programa koji je imala i pro{la .. pa i sada{wa vlada”, tvrdi Josipovi}.

Zemqotresuokolini Plu`ina PODGORICA: Zemqotres ja~ine ~etiri stepena Rihterove skale pogodio je ju~e ne{to posle 13 sati {iru okolinu Plu`ina, na granici izme|u Crne Gore i Bosne i Hercegovine, {to je drugi potres na tom podru~ju u posledwih 12 sati. Iz crnogorskog Seizmolo{kog zavoda saop{teno je da je novi zemqotres mogao izazvati mawe materijalne {tete u epicentralnog podru~ju. Kako se navodi, zemqotres se dogodio 10 kilometara zapadno od Plu`ina, u blizini granice Crne Gore i BiH, a wegova ja~ina iznosila je ~etiri jedinice Rihterove skale, {to odgovara epicentralnom intenzitetu od pet do {est stepena Merkalijeve skale. @ari{te ovog zemqotresa locirano je na dubini od 13 kilometara. Na granici Crne Gore i BiH ranije ju~e registrovan je jo{ jedan zemqotres, ~ija je ja~ina iznosila 3,9 stepeni Rihterove skale.

SNEG I VETAR PRAVE PROBLEME U REGIONU

Opozicijaidaqe protestuje

larije premijera Gr~ke, te ambasada Turske i SAD. Skup, odr`an u no}i izme|u subote i nedeqe, obezbe|ivali su kordoni policije, a sve je pro{lo bez indidenata. „Osvajamo srca i du{e naroda, zato {to govorimo da su stvari onakve kakve jesu”, rekao je portparol „Zlatne zore„ Ilijas Kasidijaris na skupu. Po Kasidijarisovim re~ima, gr~ki politi~ari koji su vladali zemqom prethodnih decenija, „izdali su nacionalne interese” i doveli narod do „poni`avaju}eg poraza”. U vreme velike napetosti izme|u Gr~ke i Turske, 1996. godine, nacionalisti iz obe zemqe poboli su zastave na ostrvcima u Egejskom moju

Pristalice i ~lanovi „Zlatne zore”

od 5.000”, kako je javio AP, preko „desetak hiqada” prema oceni „Glasa Rusije” do „desetina hiqada”, prema oceni „Interne{enel biznis tajmsa”. Taj britanski list ocewuje da se radi o do sada najve}oj demonstraciji podr{ke „Zlatnoj zori„, nekada minornoj stranci koja je na posledwim izborima, odr`anim u uslovima ogromne ekonomske krize, dobila podr{ku sedam odsto bira~kog tela i u{la u parlament. Demonstranti su pro{li pored kance-

Josipovi}:Akosenepo{tuje, zakonmewati ZAGREB,MINHEN: Ako ne postoji `eqa da se ustavni zakon po{tuje, onda ga treba mewati, ocenio je predsednik Hrvatske Ivo Josipovi} komentari{u}i proteste u Vukovaru Podsetimo, u Vukovaru protestuju zbog najavqenog uvo|ewa srpskog jezika i }irilice u slu`benu upotrebu u tom gradu. Josipovi}, kako prenosi agencija Hina, o~ekuje od stranaka u Hrvatskoj da gra|anima objasne za{to je va`no po{tovati zakon. „O~ekujem od stranaka u Hrvatskoj, posebno od onih koji su u~estvovale u vladama, da gra|anima objasne koja je va`nost po{tovawa ustav-

21

Naseqabezstruje, trajektimiruju BAWALUKA: Pojedini delovi Bawaluke ostali su bez elektri~ne energije zbog snega koji je sino} po~eo da pada u tom gradu, ali i drugim krajevima Republike Srpske a u Hrvatskoj su zbog snega i bure u prekidu neke trajektne linije i zatvoreni pojedini putevi. Bez elektri~ne energije ostala su pojedina gradska i prigradska naseqa, prenosi agencija Fena i na- Bawaluka pomiwe da su nadle`ne slu`be na terenu i ekipe rade na otklawawu kvarova. Sneg je, pored problema sa strujom, izazvao pote{ko}e i u saobra}aju koji je usporen i ote`an, naro~ito na podru~ju Kne`eva i Mrkowi} Grada, gde je palo vi{e od 30 centimetara novog snega. I skoro 80 odsto teritorije op{tine [ipovo ostalo je bez struje. Na podru~ju Semberije, Hercegovine i na istoku pada ki{a, pa su kolovozi mokri i klizavi. Voza~ima se savetuje da na put ne kre}u bez zimske opreme,

da voze veoma oprezno i vo`wu prilagode trenutnim uslovima na putu. Vremenske neprilike zadesilu su i Hrvatsku, gde su, zbog olujne ili orkanske bure i snega, mnoge saobra}ajnice zatvorene. Zimski uslovi, odnosno zabrana saobra}aja za kamione s prikolicama i tegqa~e s poluprikolicama va`e, na brojnim putevima u Gorskom kotaru, Lici i na karlova~kom podru~ju, a u prekidu su i trajektne linije Drvenik-Su}uraj, Lopar-Valbiska i Prizna-@igqen.

SLOVENIJA

Jan{agomila funkcije QUBQANA: Slovena~ki premijer Janez Jan{a obavestio je parlament da }e preuzeti i funkciju ministra finansija nakon {to je dosada{wi ministar podneo ostavku. Premijer je na sednici parlamenta minule sedmice rekao i da }e umesto ministra Senka Pli~ani~a koji je tako|e podneo ostavku, ministarstvo pravosu|a i javne uprave voditi ministar za infrastrukturu i okolinu Zvonko ^erna~. Dr`avni sekretari u ministarstvu finansija bi trebalo da postanu dr`avni sekretar u premijerovom kabinetu Bernard Br{~i~ i poslanik Slovena~ke demokratske stranke An- Janez Jan{a drej [irceq, dok je za dr`avnog sekretara u ministarstvu pravosu|a predvi|ena Mojca Kucler Dolinar, ina~e ~lan stranke Nova Slovenija. Podsetimo, vlada Janeza Jan{e po~ela je da se osipa zbog wegovog odbijawa da podnese ostavku nakon izve{taja Antikorupcojske komisije o wegovoj imovini. Me|utim, on je odbio da podnese ostavku, rekav{i da }e vlada biti mawinska a onaj ko smatra da treba da posnese ostavku to treba da tra`i putem institucija.


22

Z

de^Ji dnevnik

ponedeqak4.februar2013.

dnevnik

Misteriozna pri~a

ovem se [erlok Aleksa i ja sam najve}i detektiv na celom svetu. Ne postoji slu~aj koji nisam re{io. Jedne hladne i tmurne no}i, dok sam se dosa|ivao u svom kabinetu piskaraju}i, ti{inu je prekinula zvowava telefona. U nadi da }e mi taj poziv odlo`iti neke sitne obaveze, sko~io sam sa stolice sapli}u}i se o kompjuterski kabl. Ta ~uda savremene tehnike, bez kojih se ne mo`e! @urno sam dotr~ao do telefona i podigao slu{alicu. S druge strane slu{alice, zadihani glas nepoznatog ~oveka me je obavestio o kra|i zlatnog nakita. Saznav{i adresu, krenuo sam sa stotinama pitawa u glavi. Ko je mogao da

ukrade i zbog ~ega? Deset minuta kasnije, stigao sam na „mesto zlo~ina”. @rtva kra|e, omaleni ~ovek, velikih brkova i crne kose nije prestajao s pri~om. Ispri~ao mi je, da je pre spavawa oti{ao da opere zube, a kada se vratio, zlatan prsten, ogrlica i min|u{e wegove supruge, koje je ostavila pored prozora su nestali. Po~eo sam, da razmi{qam i uvideo da bi se stiglo do wegove sobe treba pro}i kroz kupatilo, gde se gospodin nalazio za vreme kra|e. Supruga je bila u dnevnoj sobi sa prijateqima, koji su oti{li ranije. U wihovu krivicu, nije uop{te sumwao. Pitao sam ga da li je prozor bio otvoren. Odgovor je

bio pozitivan. Ra~unao sam da je lopov u{ao kroz prozor. Tra `io sam oti ske, ali ih nije bilo. [ta da radim? Ba{ neobi~an slu~aj! Do{ao sam do spasonosne ideje. Ostavi}u svoj nakit, pa da vidim {ta }e biti! Na kon iz ve snog vre me na, za~uo sam neko lupkawe. Neka ptica je poletela ka nakitu i odnela ga. Zna~i, to je lopov! Ba{ sme{no! Oti{ao sam do gnezda, koje se nalazilo u blizini i prona{ao nakit, koji sam vratio presre}nom vlasniku. Jedva je poverovao u moj iskaz. Re{io sam jo{ jedan slu~aj uspe{no. Ko zna {ta me jo{ ~eka! AleksaMilo{evi},VII-3 O[„JovanKursula” Varvarin

TeodoraObradovi},II razred,O[„\or|eNato{evi}”,NoviSad

PatrijarhPavle

Pravilnaishrana Veseloiz{kole`urimsvakogdana dauberemslatkekru{kesgrana.

PatrijarhPavlevodionasje krozna{e`ivote. Wegovosrcebilojepunodobrote. Wegovre~ibilesublage,tople. Mudrojezborio, napravdunijedozvolio. Govorioje:„Po{tujtebli`wegsvog i~uvajteporodicuidom. Nepo`elitedrugomezlo, jerSvetopismonasu~ito”. Onsadananebuje, alinaswegovduh~uva ivodidoistine.

Gospo|ica{argarepapunajevitamina, radoseswomdru`im,jerjemnogofina. Crvenajabuka+ dajepojedemho}e, trebajestiivoletivo}e. Listkupusauba{tisezeleni, jasesme{kamwemu,aonmeni. Hranimsepravilnoizdravo`ivim, {etamstalnoisportomsebavim.

DimitrijeGa{i},VI-6 O[„Du{anRadovi}” NoviSad

BranislavaVujani},V razred O[„@arkoZrewaninU~a” Nadaq

Mojama{na

Sneganemanapoqima Sneganemanapoqima jerjepro{lazima, a{arenocve}e najavqujeprole}e. Radosnadecase igrajuuparkovima. Suncejakosija. Zarnijenajlep{e prole}e?

MilicaJolgi},A1-4 O[„Milo{Crwanski” NoviSad

IgorHulala,I-1, O[„JovanJovanovi}Zmaj”,Srbobran

Zima

Mojama{nastvarnojeslatko-stra{na, Lepakaocvet, samo{tonemo`edaimakartuzalet. Onajekratkaislatkakaomalapatka. Svigovorepo{koli: „Marinaimastila, zatojojsema{nicazoveMila. Ma{najojsvetlucakaodijamant, Auwojnemanijedanbrilijant. Kupujetema{niceuradwi„Nina”, Jerjema{nicastvarnofina.„ SmiqanaTrifuwagi},III-2 O[„Stan~i}MilanU~a” Kumane

Pro{lanamjejesen, ado{lahladnazima. Svise~udimo kakonamjehladno, kolikomagle, ailedanareciima. Nigdevi{enema veselihpti~ica, leptiri}ai {arenihcveti}a. Ostalanamjesamo, hladnaidugazima ioxaciukojima punodimaima. NadaRadukin,III-5 O[„\uraJak{i}” Ka} DajanaJosipovi},II-5, O[„JovanGr~i}Milenko”,^erevi}

Volim da pi{em o deki

M

oj deda se zove @ivan, on ima sedamdeset pet godina. Dobar je ~ovek i voli decu. Deka je vrlo inteligentan. Kada kod wega do|e televizija da ga snima, ja uvek malo provirim i ~ujem {ta pri~a. Na bilo koje pitawe koje mu postave, on uvek ima {ta da ka`e. On ima smisao za humor i prihvata {ale na svoj ra~un. Uvek ga prevarim za prvi april, ~esto se {alim s wim. On je malo krupniji i elegantno popuwen ~ovek. Ima malo kose na svojoj pametnoj glavi, dva oka, koja se najvi{e isti~u na wegovom licu,

braon su boje, ima veliki i grbav nos i velika usta. @ika ima jako {iroka ramena i velik stomak, koji je najupe~atqiviji na wegovom krupnom telu. Ruke su mu debele, ali kada te pomazi, tako je ne`no, da ne`nije ne mo`e biti. Noge su mu male i {iroke, a tabani veliki. Mo`e da se ka`e da je nizak. Svog deku najvi{e volim i mislim da je on najboqi deka na svetu.

AleksandarStanojevi},V-a O[„\or|eNato{evi}” NoviSad

Jelenko Nemirnijelenko po{umiciska~e, braonjeboje inesta{anko|a~e. Volidaskaku}e, tomujeukrvi, kadbibilotakmi~ewa, onbibioprvi. SawaGruji},V razred O[„Bo{koPalkovqevi} Pinki” Grgurevci

JovanaKaramarkovi},IV-5, O[„JovanPopovi}”,Bano{tor


dnevnik

OGLASi

ponedeqak4.februar2013.

23


24

ponedeqak4.februar2013.

OGLASi

dnevnik IZDAJEM dvosoban,name{ten stanod60m2,naBulevaruoslobo|ewakodstadionaVojvodine. Telefon062/572-351. 68444

U NOVOM SADU izdajem name{tenu garsoweru, 1. sprat, centralno grejawe, {iri centar, mo`e na du`i period. Telefon064/155-75-10. 68345 IZDAJEM novnename{tenjednosoban stan 30m2, Nova Detelinara, drugi sprat, obavezan ugovor, mogu}e bezgotovinsko pla}awe na ra~un. Telefon 063/587874. 68435

FARMACEUTSKI TEHNI^AR jepotrebanzaraduapoteci u Herceg Novom. Telefon +38231321712,+38269347400. 68291

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {poret, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrum, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33-943,063/84-85-495. 68550

PosledwipozdravDorici

TeodoriPfajfer

odbrataDu{kaDamjanovi}a saporodicom.

68604

„...tamogdesmovatrepalili, dairamazvezdehvatali, mese~evepesmepevali.”

Dodo HvalaTizasve„uhva}ene”zvezde, svemudremisliire~ikojesmo nau~iliodTebe,aposebnoTi hvala {to si bila deo na{ih `ivota.

Tawa,Peca iDeja.

68603

S E ] A W E 

DejanIli} 2006-2013. Pro{lojesedamgodinaodkako nam nema Dejana, na{eg voqenog sina,brataioca. Dejane,volimoTe.

Tvojinajmiliji.

68555


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav dragomkolegi

na{em

Posledwipozdravdragoj

TeodoraPfajfer

TeodoraPfajfer

Ve~nouna{imsrcima, }erkaRadojka,unuke Qiqana, Nata{aiBojana, praunuciizetovi.

Dodi

Posledwipozdravna{ojdragoj koleginici.

ro|.Puji}-^erevicki

QubojuSimi}u odkolegaizpekare„Kum”, SremskaKamenica.

Posledwipozdravdragoj

Umrlajena{a

An|elkiPavlov

25

ponedeqak4.februar2013.

Napustilajesvojenajmilijeiprikqu~ilasvojojmami unebeskomhoru.

od kom{ija izPitagorine11.

KOLEKTIVGIMNAZIJE „LAZAKOSTI]”.

Beba iDragoqub[oklova~ki.

Posledwipozdravna{em

68593

68586

68548

Posledwipozdravdragojsestri

P O M E N

68584

68585

Posledwipozdravdragoj

4.2.2010-4.2.2013.

MilanGeorgijevi} Qubi

1937-2013.

TeodoriPfajfer Dodi

Dodi

od:brata Du{ana, Mire iBobana saporodicom.

od: Bojane,Mome iporodice[e{i}.

Posledwipozdravdragomsuprugu, ocuidediodwegovihnajmilijih. odporodiceVukovi}, Pekara„Kum”.

Dra`enkoLuka~ Ga{a

Obave{tavamo ro|ake i prijateqe da }e se sahrana na{eg voqenog obaviti 4. 2. 2013. godine, u 13 ~asova, naAlma{komgrobquuNovomSadu. 68581

68549

Nedostaje{nambeskrajno. Posledwi pozdrav deveru i stricu Squbavquitugom, tvojinajmiliji:Lidija, Nemawa iUro{.

68589

68587

^ovekjeonolikosre}ankoliko sam to ho}e, sitnice u `ivotu ~inesavr{enstvo,asavr{enstvo nijesitnica,svejetona{a

I daqe verujemo u zvezde, moja posebnadrugarice

68520

Copke

MilanGeorgijevi} Baba

Posledwipozdravsnajki

Tuga je obojena neposredno{}u, qubavqu i smehom kojim si zra~io.

Posledwipozdravdragom prijatequikom{iji odnaseqaDukatar-Mo{orin.

Sapo{tovawem, kolegeiznekada{weg tvogRazvoja-Jugodent. 68583

Posledwipozdravsestri

Doda

Milanu Georgijevi}u od:Mire,Mileta iDarkaGeorgijevi}.

68582

koja}ezanasostatineuni{tiva ikojuni{ta,panismrtnemo`e pobediti. Hvalajemalare~. Po{tovaweise}awesutrajni. Kumovi:Radica, Zlata iIlijaGostovi}.

Dragana. 68591

68590

68588

Posledwi pozdrav Atilinoj supruzi,na{ojdragoj

MariBo`i}

Dodo

Dragoj

1939-2013.

odzaoveRose izetaRade saporodicom.

68595

Tu`na srca javqamo rodbini i prijateqimadanasjenapustila na{adragasupruga,majka,baka ita{ta

MariBo`i}

od:brata Bo`e, Radovana,Sime isestreDese saporodicama.

BiserkaLon~arski

DodiPfajfer

Dodi Pro{lajegodinatugeibola. Ku}ajepraznaituganikadane}eumreti.

...zapevawe,harmoniku,dru`ewe...

Dragi{a,Merima,Ka}a iostalarodbina.

Rukometniveterani „@elezni~ara”.

S qubavqu i po{tovawem ~uva}emouspomenunatebe.

Porodica \or|aMihajlovi}a.

68219 68598

68601

68592

Posledwipozdravdragojmajci, bakiita{ti

Posledwipozdravtetki

Posledwipozdravpriji

Posledwipozdravdragojmajci, bakiita{ti

Mojojdragoj

MaraBo`i} 1939-2013. Ispra}ajna{evoqeneje4.2.2013. godine, u 13 ~asova, na Dowem grobquuFutogu. ^ekala si nas i ispra}ala, strepela i tiho volela, {ta }emosutrabeztebe,{tosinam tuguostavila.

MariBo`i} odsestri}aDragana saporodicom.

68597

Weninajmiliji:suprugMirko, k}erkaRu`ica, unukaJelena izetSa{a. 68596

MariBo`i}

MariBo`i} 1939-2013. Zaspaleo~imajke,zaspalosrce milo, ni krik golubica wenih nije je probudio. Spavaj jedina na{a,nektijelagansan,mi}emo plakatitihoizvatitesvakidan. Tvoja}erkaZora saporodicom. 68599

Dodi

1939-2013.

MariBo`i} odprijateqaMilana iprije Ru`ice saporodicama.

Kako}emodo}idanasnedo~eka{, kak o }em o po} i da nas ne isprati{... Ipak,do~eka}enas neko... i ispratiti, samo kad ku}ido|emogorko}emoplakati.

posledwipozdrav od Qiqe^akmak saporodicom.

Tvoja}erkaGospova saporodicom. 68602

68600

68594


26

tv program

ponedeqak4.februar2013.

Селобезжена

08.00 11.00 12.05 13.00 15.00 15.30 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 22.00

Војвођанске вести Излог страсти Здравље је лек Разговори о здрављу Док.програм Војвођанске вести Панорама Војвођанске вести Излог страсти Док.програм Војвођанске вести Војвођанске вести

У југозападној Србији, на врху планине,четири километра од најближег пута, живе браћа Јанковић у селу без жена – Забрђу. Имају 70 оваца, седам паса и петла.Сва тројица браће, Драган, Зоран и Родољуб, су неожењени, па су одлучили да и њихов петао остане неожењен, док њих тројица не пронађу невесте... Зоран, најстарији брат креће пожену у Албанију,где је ситуација је обрнута: сви мушкарци отишли су на рад у Грчку и жене су остале саме... Сценарио и режија Срђан Шаренац (РТВ1,21.00) 08.55 09.05 10.00 10.10 11.00 11.30 11.55 12.00 12.10 13.05 13.30 14.05 15.00 15.05 16.00 16.25 16.50 17.00 17.20 17.50 18.55 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 23.00 23.45 00.15 00.35 00.55 01.50 02.15 02.40

Потрошачки репортер Универзум Вести Палета Најглупљи амерички преступници Кад зазвони Име мог сокака Вести Знање имање Чари риболова Хроника Славоније,Барање и западног Срема Парадокс Вести за особе са оштећеним слухом Оперативци Све(т)око нас Политбиро Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Државни посао Вреди знати ТВ Дневник Оперативци Селобезжена,док.филм Војвођански дневник Један на један Универзум Стил и град:Санкт Петерсбург Најглупљи амерички преступници Вреди знати Најважнија адреса Тери Еванс Све(т)око нас Политбиро ХроникаСлавоније,Барањеи западногСрема

07.00 Таблоид 07.50 Кад кућа није тесна 08.35Верски недељник 09.30 Путеви наде 10.00 Бразда 10.30 Мађарска народна музика 11.00 „12банда“(мађ) 11.30 Кикиндски бећари (мађ) 12.00 Лендава-Антал Жердин (мађ) 12.30 Вести (мађ) 12.40 Под истим кровом 13.10 Повратак на село 13.40 Широки план (рус) 15.10 Добро вече,Војводино (мађ) 16.10 Културни магазин (Јеленлет) (мађ) 16.40 ТВ Магазин (рум) 17.45 ТВ Дневник (хрв) 18.00 ТВ Дневник (слов) 18.15 ТВ Дневник (рус) 18.30 ТВ Дневник (рум) 18.45 ТВ Дневник (ром) 19.00 ТВ Дневник (мађ) 19.25 Спортске вести (мађ) 19.30 Из наше архиве (мађ) 20.00 Наши дани (мађ) 21.00 Омладинска емисија (мађ) 21.30 Монах,филм 23.10 Палета

06.05 08.00 08.15 09.00 09.05 09.47 10.00 10.05 10.36 11.05 12.00 12.15 12.28 12.44 13.28 13.34 14.35 14.58 15.25 16.05 16.47 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.47 22.34 22.38 23.25 23.40 23.48 00.34

06.30Новосадско јутро 09.00Вести 09.10Храна и вино 09.35Скарлетнавидовчица 10.20Трас 10.30Повратак у рај 11.00 Вести 11.10 Ево нас код вас 12.05Серија 13.00Вести 13.10Пут за Ејвонли 13.40Спринт 14.05Ленија 15.00Вести 15.10Серија 16.00Објектив (слов) 16.15Објектив (мађ) 16.30Храна и вино 17.00Мистерије КГБ-а 17.30Новосадско поподне 18.45Реч за данас 19.00Објектив 19.30Пут за Ејвонли 20.30Истрага 21.00Спринт 21.30Мистерије КГБ-а 22.00Објектив 22.30Серија 23.20Скарлетнавидовчица 00.10Крвниделикти

Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Рођаци Гастрономад Вести Лов и риболов Еко караван Документарни програм Дневник Спортплус Стоп спорт Местозлочина:Њујорк Евронет ЦиклусоригиналнадрамаТВ Београд:Изгубљена срећа Какосеторади Ијаимамталенат ОвојеСрбија Бољиживот Гастрономад ДневникРТВојводина Штарадите,бре Београдскахроника Око Слагалица Дневник Бољиживот Плави воз,филм Вести Местозлочина:Њујорк Дневник Евронет МистеријеХејвена Ноћнибиоскоп: Фантастична петорка,филм

ЛенаБогдановић

Плавивоз Непосредно пре Титове смртиматурантиједнегимназије у Београду живе свој уобичајени живот пред сам крајшколскегодине.Пролеће је и они опуштено организују изборза„Принцезупролећа”, најлепшудевојчицуушколи... Улоге: Сања Поповић, ЉубомирБулајић,Александар Радојичић, Александра Томић, Сузана Лукић, Лена Богдановић Режија:ЈанкоБаљак (РТС1, 20.47)

06.02 07.05 07.44 08.08 08.32 08.38 08.51 09.16 10.02 10.30 11.08 11.38 12.08

21.15 22.15 23.11 23.41 00.04 00.53 01.46 02.10 02.55 03.24

Концерт за добро јутро Слагалица ВикингВики ПчелицаМаја ДенииДеди Корак ка физици Пољопривредна школа Глас из Београда Вреле гуме Књига утисака Клиника вет Контекст Концерт Стефана Миленковића и ‘’Цамерата ацадемица‘’ Демографскеперспективе Трезор Корак ка физици Пољопривредна школа Глас из Београда Другивек Датум Верскикалендар Сат Све боје живота Титаник-крв и челик Мера за музику На прву лопту Верски мозаик Србије Датум Верскикалендар Солистички концерт Немање Радуловића,пренос ОдтидоВи Титаник-крв и челик Другивек Ијаимамталенат Време је на мојој страни Трезор Другивек Сат Све боје живота Демографскеперспективе

07.00 11.00 12.30 13.00 13.20 14.00 15.00 15.55 16.15 17.00 18.30 19.10 20.45 21.20 23.00 23.30 00.30 01.00 02.00 02.30 04.00

Добро јутро Тренутак истине Нежељене Први национални дневник Курсаџије Тачно у подне Наследници Национални дневник Кување и мување Прељубници Национални дневник Мала невеста Бинго Гранд народ пита Прељубници Пабло Ескобар Судница Пинк таргет Кување и мување Филм:Други фронт Филм:Џое Страмер

12.43 13.06 14.01 14.14 14.39 15.27 15.51 15.58 16.08 16.53 17.22 18.12 18.42 19.11 19.55 20.02 20.15

dnevnik

08.25Најбоље године 09.30Кажипрст 10.35Интернат 12.05Цртани филмови 13.05Нинџа ратници 14.15Филм:Џил Рипс 16.00Вести 16.40Спортски преглед 17.00Два и по мушкарца 18.00Џои 19.10Нинџа ратници 20.00Никита 21.00Филм:Терминатор 23.35Спортски преглед 23.55Интернат 01.15Филм:Име руже

08.00 09.00 10.00 11.45 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 18.00 18.30 18.45 19.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Цртани филм ВИП рум Филм:Камени вртови Сити вести Филм:Сенка страха Породични обрачун Собарица са Менхетна Маријана и Скарлет Филм:Харолд и Кумар иду у бели замак Књига Данијелова Коп на пинку Сити вести Отети Филм:Црна Далија Филм:Порив Отети Филм:Језичак

Скарлет Јохансон

ЦрнаДалија Прича о опсесији,љубави, корупцији, похлепи и изопачености инспирисана је истинитом причом о једном од најбруталнијих убистава у историји Калифорније,које је шокирало и фасцинирало нацију 1947. У питању је убиство холивудске старлете које до данас није разјашњено. Улоге: ЏошХартнет,Арон Екарт, Скарлет Јохансон, Хилари Свонк Режија: Брајан де Палма (Пинк2,20.00)

Лелејскагора Овојепричаосудбиниједне партизанске групе која је остала после повлачења главнине у Босну. Ова група лута долинама и врлетима Лелејске горе, гоњена непријатељским хајкама и заседама, глађу, страхом и неизвесношћу. Мала група раздваја се стицајем разних околности.ЛадоТајевићостајесам, батргапобеспућимаупотрази за друговима, склонистем и храном. Самоћа делује разарајућенаратниковупсиху,у човекусебудеомаме,кошмарииснови,личностсеподваја,човексеморалносурвава, постајекрвочедник,осветник, убицаибесомучник... Улоге: Слободан Димитријевић, Миливоје Живановић,АнкаЖупан Режија: Здравко Велимировић (Хепи,16.15) 05.00 08.00 08.30 08.55 09.20 09.35 09.45 10.00 10.25 10.55 11.30 12.15 13.00 13.40 13.55 14.00 15.00 15.55 16.00 16.15 17.55 18.30 19.00 20.30 22.00 23.00 23.50 01.40 03.20

Добро јутро,Србијо Скуби Ду Земља коња Повратак малог тигра Зоки на веселој фарми Поп Пикси Телешоп Сабринин тајни живот Винкс 5 Монсуно Бен 10 Покемони Моћни ренџери Телешоп Вести Гламур Љубавна докторка Вести Телешоп Лелејска гора,филм Телемастер Насловна страна,квиз Чађава механа Ћирилица Позајми ми ауто Долина вукова Филм Филм Филм

СараПоли

СЕРИЈА

ПутзаЕјвонли Улоге: Сара Поли, Џеки Бароуз,МегРафмен Режија:СтивенСурјик (НовосадскаТВ,19.30)

09.30 Одбојка Серија А1:Пјаценца -Кунео 11.15 НБА:Минесота –Њу Орлеанс 13.00 НБА уживо 13.15 Шпанска лига:Валенсија – Барселона 15.15 НБА недељно 15.45 На данашњи дан 16.00 НБА:Бостон –ЛА Клиперс 18.30 Преглед Дејвис купа 19.30 Преглед шпанске лиге 20.45 Лига 2:Гилингхам -Викомб 22.45 Преглед Премијер лиге 23.30 Евролига,Магазин

07.00 07.15 07.45 09.00 09.45 11.00 12.15 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.20 21.20 23.20 23.35 00.30 00.35 01.30 01.55

Ексклузив Експлозив Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Љубав и казна Скривена камера Тачно 1 Лас Вегас Како време пролази Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Љубав и казна Како време пролази Филм:Прогоњен Ноћни журнал Лас Вегас Срећне вести Љубав и казна Експлозив Ексклузив

Крејг Шефер

Другифронт Усред Другог светског рата, обавештајне службе Енглеске, Немачке и Русије се свимсиламатрудедазасебе придобију Никија Рауса, немачког научника који је на прагу конструисања оружја дотад невиђене моћи. Када Немци отму научника, у потрагу се укључује амерички агентФранкХосом... Улоге: Крејг Шефер, Тод Филд, Лана Литвак, Рон Перлман,Гај Синер Режија:Дмитри Фикс (Пинк,02.30)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

07.00Уз кафу,07.30Бели лук и папричица,08.30 Цртани филм,09.00Одељење за убиства,10.00 Шоу - Парови, 12.00 Без цензуре, 14.00 Живети свој живот,16.00Освета,17.00Ретроспектива недеље,18.00Одељење за убиства,19.00Објектив,19.30Цртани филм,20.00Спортски програм,21.00Фешн стори,22.00Објектив,22.30Кућа 7жена,00.00Објектив,00.30Без цензуре

08.45 Ски Јахорина, 09.15 Фокус, 09.45 Музика, 12.00Максимално опуштено,12.55Хит недеље, 13.00Фокус,13.45Топ шоп,16.00Здравље и Ви, 17.00Фокус,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.40ФАМ,21.10Булевар,22.00 Холивуд,22.25Бање Србије,23.05Фокус,23.45Туристичке разгледнице,00.00 Инфо Пулс,00.30Ауто шоп,00.40Фокус,01.10Ски Јахорина,01.40Веб џанк

07.00Дечија серија,08.00555личности,09.00 Сваштаоница, 09.30 Испод поклопца, 10.00 Филм инфо, 10.30 Здравље, 12.15 Златно поље, 14.00 Акценти, 14.15 Волеј, 15.00 Изазови истине, 15.30 Серија, 16.00 Акценти,16.30Док.филм,18.00Акценти,18.15Извори здравља,19.00Путопис,20.30Само вас гледамо,22.30Акценти дана,23.00Филм

07.00 Аморе Латино, 08.00 Дечији програм, 08.30 Лек из природе, 09.00 Кухињица, 09.30 Дечији програм, 10.00 Зоо пузле, 11.00 Метрополе и регије света, 12.00 Репризе вечерњих емисија, 14.55 Инфо, 16.00 Аморе Латино,16.55Инфо,17.30Бибер,18.30Кухињица,18.55Инфо,19.30 Бибер,20.15Отворени екран,21.15Отворени екран -ретроспектива,22.00 Бибер,22.30Инфо,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

12.00Срем на длану:С.Митровица,13.00Џубокс,14.30Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху, 15.45Кухињица,16.15Путвина,17.00Новости 1,17.15ТВ хроника:Срем на длану:Шид,18.10Између редова,19.00Новости 2,19.30Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Спорт СТВ-а,21.15Документарни програм,22.00Новости 3,22.30Шоу програм:Парови,23.30Између редова,00.15Глас Америке

08.00Храна и вино,09.00Филм,10.30Муфљуз, 11.00 Под сунцем, 12.00 До краја света, 12.30 Панорама општине Житиште,13.00Продукција мреже,14.00Агросфера,15.05Филм,17.00До краја света,18.00Иза сцене, 18.30Ноди,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Одговор,21.05Тајни знак,22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


dnevnik

ponedeqak4.februar2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

3

27

БАУК ЛИБЕРАЛИЗМАНАДВОЈВОДИНОМ

Пише:Мирко Чанадановић 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40 01.40

Лудизакућом-Америка ШминкањесаКлио Екстремнипреображај Четиривенчања-Америка Најбољиамеричкикувар МедијумсаЛонгАјланда Најгорамаманасвету Проблематичнебудућемајке Новацнајеловнику Краљпосластичаракаокувар Лудизакућом-Америка ШминкањесаКлио Штанетребаобући Алесандровакухиња Стручњакзаторте Карсоновсвет Опседнутамајка Узосмехдовека Екстремнипреображај ПолицајкеокругаМарикопа Карсоновсвет Опседнутамајка

08.00 09.00 10.10 11.10 12.15

Другисветскиратубоји Косизаправоти? Кракатау–последњидани Причаоструји Животињекојесуушлеу историју Древнисветови Заборављениначиниисхране Тајмтимгодина Косизаправоти? Мистеријеолупинанадну океана Заборављениначиниисхране Гигантиготике–погледу небо Фармаизрата Инуитскаодисеја:Освајање Новогсвета Другисветскиратубоји Мистеријеолупинанадну океана Тајмтимгодина Косизаправоти?

12.40 13.00 14.40 15.40 16.50 17.50 18.50 20.00 21.10 22.00 23.00 00.00 01.00

08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

Мунзи КунгфупричаоТаијипанди Светдухова Професионалац КокоШанелиИгор Стравински Матине Шефнадшефовима МејдинЈугославија Еротскифилм

Madein Југославија Прича почиње покушајем самоубиства Петра Петровића,гастарбајтерауШведској. Петар годинама игра лутрију и коначно је успео дадобијенаградуидаосвојеним новцем купи кућу на мору.Нажалост,ратјеизбио и кућа му је одузета, што је по њему сасвим довољан разлогзасамоубиство... Улоге: Саша Дракулић, Слободан Нинковић, Драган Јовановић Режија:Мирко Лазић (Синеманија, 22.00)

07.20 08.20 10.20 12.20 13.20 14.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.20 00.20

Америка:Поглед одозго: ЈужнаКаролина Јужна Каролина налази се у југоисточном делу САД-а. Њенјеглавниинајвећиград Колумбиа.Летомизнаддржаве открићемо прелепе плантаже и шаролик е градове, споменике најважнијим биткама, али и модерна градитељскачуда-чућемоневероватнепричеутканеунезаборавникрајолик... (ХРТ 1, 10.00) 07.00 Добро јутро,Хрватска 10.00 Америка:Поглед одозго,док. серија 11.05 Нови дом,нови живот,док. серија 12.00 Дневник 1 12.35 Пркосна љубав 13.30 Др Оз 2,ток-шоу 14.35 Треће доба 15.05 Глас домовине 15.35 Инспектор Винко 16.45 Хрватска уживо 17.45 Позориште у кући 18.20 8.спрат,ток-шоу 19.10 Тема дана 19.30 Дневник 20.35 Потрошачки код 21.10 Нулта тачка 22.20 Дневник 3 23.00 На рубу науке 23.55 Лудница у Кливленду 00.15 Животињска фарма,филм 01.45 Отац и син 02.30 Еурека 03.15 Др Оз 2,ток-шоу

07.30 07.55 08.20 08.45 09.10 10.00 11.15 12.40 13.40 15.10 16.00 16.35 17.10 17.45 17.55 20.00 22.00 22.45 23.30 23.55 00.40

Веселе тројке Телетабис Живот с Дереком Римске тајне Школски сат Концерт забавне музике Филм Лепом нашом Животињска фарма,филм Школски сат Регионални дневник Генерација Ипсилон Мала ТВ Тенис,АТП:Загреб Индорс, емисија Тенис,АТП:Загреб Индорс, пренос 1.меча Џејн Ејр,филм Отац и син Злочиначки умови Два и по мушкарца Еурека Тенис,АТП:Загреб Индорс, снимак 2.меча

Драган Јовановић

08.45 09.10 10.00 10.50 11.20 11.45 11.55 12.45 13.35 14.25 15.20 15.45 16.35 17.05 17.30 17.55 18.30 19.00 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.45

Какосамупознаовашумајку Штикламадоврха Џордан Украсимојдом КугарТаун Брзаиталијанскакухиња Пројекат„Моднаписта” Мајкеплесача ТорииДин:Венчањаизбајки ПородичноблагоЏина Симонса Рајлијевживот ХоупиФејт Мииони Какосамупознаовашумајку Животуауту Украсимојдом КугарТаун Сексиград Џордан КакојебитиЕрика ЛудницауКливленду Штикламадоврха Сексиград Животуауту

06.30 08.00 10.00 12.00 14.10 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.15 02.35

МапетовциосвајајуМенхетн Мапетовциусвемиру Бат21 Индијанскитркач БожјаслужбеницаАгнес СесилБ.Дементни Супротноодсекса Жртверата Кадилакмен Еротскифилм Еротскифилм Еротскифилм

06.00Бољемртавнегожив 07.30 Преранорођен 09.00Биографија-БилКозби 10.00 Татинианђели 11.30 ПричаВернонаЏонса 13.00 Биографија-ЕмаТомпсон 14.00ПинкПантер 16.00 Њујорк,Њујорк 17.30 Биографија-КлајвОвен 18.30 Протувесатрибина 20.00 МомцисМадисона 21.00Клубимператора 23.00Буђењепокојнице

Ургентни центар Убиства у Мидсамеру Вокер,тексашки ренџер Краљевски болесници Монк Вокер,тексашки ренџер Убиства у Мидсамеру Краљевски болесници Монк Хаваји 5-0 Скандал Браћа и сестре Хаваји 5-0

07.50Ју-Ги-Ох! 08.15Вирусатек 08.30Флешпојнт 10.30РТЛекстраМагазин 11.35Крвнијевода 12.30Ружаветрова 13.35СулејманВеличанствени 15.10Флешпојнт 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.10Крвнијевода 20.00Ружаветрова 21.00СулејманВеличанствени 22.20Долазак 00.00ЦСИМајами 01.40Астрошоу

СЕРИЈА

ЦСИ:Мајами Привлачнаибогатамлада жена Јулија приређује журку за милионере како би разговаралаокуповиниприватног острва. У међувремену, њен успешнисупругБилјеустрељенуканцеларији... Улоге: Дејвид Карузо, Емили Проктер, Канди Александер, Адам Родригез (РТЛ, 00.00)

Емили Проктер

09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.30 22.00 23.00 00.00

Опасанлов Преживљавање Какотораде? Какосеправи? Врхунскоградитељство Аутапомери Трговциаутомобилима Америчкичопери Разоткривањемитова Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какосеправи? Дајнамо,чудеснимађионичар Преварантинаделу Преживљавање Чудовиштаизреке ПричаобандамасаРосом Кемпом 00.55 Преживљавањеудвоје 01.50 Преварантинаделу

08.30 09.45 10.45 12.00 14.00 15.00 16.30 19.00 19.15 20.00 20.45 21.00 22.30 23.30 00.15

Билијар Скијашки скокови Фудбал Бициклизам Скијашки скокови Холандија опен Фудбал Зимски спортови Скијашки скокови Крос-кантри скијање Ски спортови Рвање Борилачки спорт Крос-кантри скијање Бициклизам

Т

Прозвани судиректори

ехнократизам је у Критичкој оцени осуђен социјалдемократска схватања, стихијност, самозазаједно с економским прагматизмом и капи- довољство, политичка демагогија.”Нови, класнотал-односом, а као „облици ових проблема у револуционарни поглед на стварност значајно је Војводини” наведени су „власт технобирократских утицао и на политички језик, постао битан део ноструктура на малом простору, отпори интеграцији вог курса и његово најуочљивије обележје. Кључне и уситњеност, отпор према текућој и дугорочној речи политичког језика постале су: револуција, економској и друштвеној акцији, малограђанска класа, борба, акција, офанзива, курс, платформа, стихија, једнострано истицање преваге квалифика- фронт, удар, прелом, продор, самокритика; спроционог елемента над морално-политичким као и вести, продубити, сузбити, преокренути, сломиматеријалног резултата над друштвеним садржа- ти; одлучно, оштро, чврсто, бескомпромисно... јем и самоуправним карактером процеса, повезиНа једној од уводних страница Критичке оцене вање привредне, политичке и финансијске биро- реч акција је споменута осам пута, Тито пет пута, кратије”. То набрајање збрда-здола, мимо свих поз нат их дефин иц ија техн ократ изма, и без иједн е илустрације за било који „облик”, третирано је као доказ, па је и пропраћено закључном реченицом: „Технократски монопол постојао је и у стању друштвених односа, али у СК Војводине то није довољно истицано, нити се, пак, против тога јасно оријентисало у борби”. Казано – доказано. Тако је решен проблем оскудице аргумената, који је на састанку Секретаријата ПК, изгледао нерешив Дороњском и Алимпићу. Дороњски је, говорећи о техн ократизму, тврдио да се „политика СК Србије наслањала на моћне, интегрисане и централизоване центре без Дијалог аутора и официрског кора самоуправљања”, и да су „на пленуму ЦК СК Ср- борба четири а револуција два пута. Али је зато бије добијали главну реч водећи технократи у при- Алимпић је на једној страници чак девет пута сповреди – директор ЕИ Ниш, директор „Црвене за- менуо револуцију, седам пута акцију, пет пута борставе„ у Крагујевцу...” А онда брижно додао: „Би- бу, три пута фронт и два пута класу. ло би добро када бисмо могли, макар делимично, Борбености стила су доприносиле нарочито овапотпуно не можемо, али бар делимично да кажемо кве фраземе: бити на главном путу борбе ; оспосокакве нам је штете овај технократизам нанео”. Бар бити се за идеолошку офанзиву на свим фронтоделимично! вима; разарати либералистички начин мишљења; Алимпић је био још скептичнији: „Само, ја се сузбити тенденциозне приче које се смишљено бојим у којој мери ћемо бити у стању да прикупи- лансирају; чврсто стати на чело активности; помо оно што зовемо аргујачати битку за класне ментацијом”. циљеве; револуционарно и Да„аргументује„својуосуду У међувремену је, очидубље ући у суштину пилиберализмаитехнократизм, гледно, схваћено да је ботања; ојач ат и фронт ље измишљати него бојати аДушанАлимпићјенасамоједној борбе; продубити и развистраницисвогизлагањачакдевет ти платформу деловања; се и прикупљати „оно што се наз ива арг умент ац ичврсто ухватити у руке путаспоменуореволуцију,седам јом”. главна питања. путаакцију,петпутаборбу,три Либерали су приказани На необичност таквог путафронтидвапутакласу као људи који су напросто говора почетком 1973. срљали у политичке гре(четврт века од завршетка шке: ем нису признавали постојање технократског рата и револуције!) осврнуће се, међутим, само јемонопола у Војводини, ем нису хтели да се оријен- дан учесник у дискусији – командант Покрајинтишу у борби против њега! ског штаба народне одбране, генерал и народни хеДа све буде смешније, или тужније, тим и слич- рој Марко Перичин Камењар: „Овако тешке речи ним фразама претходила је у Критичкој оцени које су пале овде данас ми после рата нисмо чули”. примедба да је у протеклом (либералистичком) пе- Али, ни то му није засметало. Напротив, сматрао је риоду „политички рад био све мање разумљив за да су „тешке речи доказ да ситуацију треба схватимасе”. ти врло озбиљно”. Ипак, он ће допринети да буде Делећи то мишљење, Алимпић је нагласио да још „јаснија”. Рећи ће: „Људи су враћали партијске „сад морамо бити потпуно јасни у оцени стања и књижице јер се нису слагали с либералном поливеома прецизни у извлачењу практичних идејно- тиком. И мислим да су били у праву. Видите на политичких оријентација”. А онда је сам „изву- шта личимо! Не знам како смо се могли дотле изокао” такве (јасне и прецизне!) оцене, које су – с об- пачити. Код нас покрајински секретар или заменик зиром на „револуционарну ситуацију” и важност секретара, доктор наука и судија Врховног суда његове функције – биле примљене, па и хваљене, може да буде неко ко није члан СК!” као пример прецизног уочавања слабости и ревоТолико се изопачити! луционарне конкретизације задатака: Повиком на гњили либерализам и ритуалним по„То што нам је провалио либерализам потврђује нављањем фраза о самоуправљању радних људи и да нисмо доследно држали целину фронта идеоло- грађана прикривано је напуштање идеја с којима шке борбе и револуционарне акције... Већ дуго је била започета реформа и демократизација СК и продиру либерализам, малограђански менталитет, друштва. КњигуМиркаЧанадановића“БАУКЛИБЕРАЛИЗМАНАДВОЈВОДИНОМ” можетекупити укњижари“Службеноггласника”(Јеврејска13,НовиСад),узпопустод30одсто,за530динара илинаручитипутемтелефона021/6622–609ии-мејлаknjizara4@slglasnik.com.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Vlada @ivkovi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Aleksandar Savanovi} (novosadska hronika, 528-765, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Slobodan [u{wevi} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

ponedeqak4.februar2013.

dnevnik

4.februar2013. OVAN 21.3-19.4.

Данас вас очекује много посла везаног за папирологију. Нећете у томе нарочито уживати, али ћете бити задовољни чињеницом што ћете много тога постићи у једном дану. Здравље добро!

BIK 20.4-20.5.

Не би било лоше да овај дан искористите за планирање романтичног викенда с вољеном особом. У последње време сте били сувише посвећени послу па би ово пријало и вашем партнеру и вама.

BLIZANCI 21.5-21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8-22.9.

Никад није касно за напредак и успех. Један телефонски позив или писмо из иностранства вам доноси повољне вести. Дајте све од себе да се покажете у најбољем светлу. Љубав на помолу. Данас ћете схватити да с вољеном особом имате много тога заједничког. Хемија између вас је евидентна. Издвојте време да се склоните од свих и на миру поделите нежности. Уживајте!

Потребно је само мало размештаја и декорације да би ваш дом добио потпуно нови изглед. На крају дана позовите особу до које вам је стало и почастите је укусном вечером и добрим вином. Потрудите се да саслушате шта један пријатељ има да вам каже. У питању је нешто везано за селидбу. Будите му од помоћи. Он је у проблему и само ви му можете помоћи.

VAGA 23.9-23.10.

[KORPION 24.10-23.11.

STRELAC 24.11-21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Обратите пажњу на физичку кондицију. У последње време сте били прилично неактивни, размислите о некој рекреацији. Учланите се у локални фитнес центар или крените на пливање. Нема ничег лошег у томе бавити се ирационалним стварима. Данас бисте се могли заинтересовати за окултно, астрологију и тумачење снова. Само водите рачуна да не претерате у томе.

За тренутак размислите о пролазности живота и ствари које вас окружују. Ништа није вечно. Ни добро ни лоше, па се немојте тако ни понашати. Љубав и даље стагнира, стрпите се још мало.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Извесна документација данас захтева вашу посебну пажњу и додатни напор. Будите веома опрезни ако се нађете у ситуацији да нешто потписујете. Данас све два пута мерите, а једном сеците.

Данас заиста постоји шанса да се коначно заљубите! Не одбијајте позив дружење и забаву. Опуштање вам је преко потребно, а сва је прилика да ћете тамо упознати ту праву особу. Искористите све прилике које вам се данас нуде јер ћете бити изузетно срећне руке. Чега год да се прихватите, постићи ћете сјајне резултате. Не запостављејте партнера због посла.

TRI^-TRA^

МеганФокс уулози живота V REMENSKA

PROGNOZA

Ујутрумраз

Vojvodina Novi Sad

5

Subotica

4

Sombor

5

Kikinda

5

Vrbas

4

B. Palanka

5

Zreњanin

5

S. Mitrovica

5

Ruma

6

Panчevo

5

Vrшac

3

Srbija Beograd

5

Kragujevac

4

K. Mitrovica

2

Niш

2

Evropa Madrid

NOVI SAD: Ujutru mraz, a tokom dana sun~ani periodi. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarwa Rim temperatura -4, a minimalna do 5 stepeni. London VOJVODINA: Ujutru mraz, a tokom dana prete`no sun~ano uz malo oblaka. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. MiCirih nimalne temperature od -5 do -3 stepena, a maksimalne od 3 do 6 steBerlin peni. SRBIJA: Ujutru mraz na severu i suvo sa sun~anim periodima toBeч kom dana, a u centralnim i ju`nim predelima obla~no sa slabim snegom Varшava pre podne. Popodne padavine prestaju i u ju`nim krajevima. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalne temperatuKijev re od -5 do 0 stepeni, a maksimalne od 1 do 6stepena. Moskva PrognozazaSrbijuunarednimdanima: U utorak i sredu znatno toplije. U utorak sun~ani periodi, a u sredu naobla~ewe sa zapada koje Oslo donosi ki{u. U ~etvrtak zahla|ewe sa ki{om, susne`icom i snegom. U petak i za vikend hladno sa povremenom susne`icom i snegom po dana- St. Peterburg {woj prognozi. Atina BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA: Usled o~ekivanih biometeorolo{kih prilika hroni~ni bolesnici i meteoropate mogu osetiti blago smawewe svojih uobi~ajenih tegoba. Izvestan oprez se savetuje nervno labilnim osobama. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu poreme}aja sna i promenqivog raspolo`ewa.

14 12 11 4 7 7 3 0 2 1 -4 17

Pariz

11

Minhen

5

Budimpeшta

4

Stokholm

1

После неколико улога у холивудскимфилмовима, Меган Фокс каже да јој се рођењем дететаоствариоживотнисан. „Моја највећа сатисфакција је да будем са сином. Целог живота сам хтела дете и сада гаконачноимам.Њемужелим да подарим више себе и још браће и сестара”, рекла је срећнаМеган. Она тренутно вредно промовише свој нови филм „Тхис ис Фортy”, али не крије како глуму више не осећа као свој животнипозив. У интервјууза један страни магазин рекла је и неколико речи о свом браку са звездом серије „Беверл и Хилс” Брај ан ом Остин ом Грином. „Имали смо среће он и ја. Верујем да смо сродне душе, алитонезначиданијепотребантруд,јерсмојакоразличити. Трудимо да се да будемо толерантниистрпљивиједнос другим. Никад ми не би пало напаметдасежалимнањега, јер је он невероватна особа”, искренајебилаглумица.

VIC DANA Отац стигао кући пре ручка, а син му се игра у дворишту лоптом. Придружи се он сину па крену заједно да се добацују лоптом. У једном моменту пита син оца: - Тата, а кол’ко су пара теби дали чика Миле и мама да се играш док су они горе?

SUDOKU

Upiшitejedanbroj od1do9upraznapoљa. Svakihorizontalni ivertikalnirediblok odpo9praznihpoљa (3h3)moradasadrжisve brojeveod1do9,kojise nesmejuponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

307 (120)

Slankamen

290 (16)

Apatin

340 (108)

Zemun

360 (2)

Bogojevo

272 (80)

Panчevo

368 (2)

Smederevo

504 (-2)

Baч. Palanka 244 (49) Novi Sad

231 (35)

Tendencija porasta i stagnacije

TISA N. Kneжevac

188 (-4)

S. Mitrovica

427 (-6)

Tendencija porasta

Senta

247 (-1)

Beograd

314 (2)

STARIBEGEJ

Novi Beчej

305 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

286 (16)

NERA

Jaшa Tomiћ

Hetin

130 (50)

SAVA

0 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusiћ

76 (-10)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 4.februar 2013.  
Dnevnik 4.februar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement