Page 1

NOVI SAD *

^ETVRTAK 3. JANUAR 2013. GODINE

GODINA LXXI BROJ 23666 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

[TA ]E DONETI UKIDAWE CARINA ZA UVOZ INDUSTRIJSKIH PROIZVODA IZ EU

Cenene}epasti, al’}eizborbitive}i?

str. 4

ZA „DNEVNIK” GOVORE: ZORAN @IVKOVI], BIV[I PREMIJER SRBIJE

Nova stranka startuje umartu str. 3

RASIM QAJI], VICEPREMIJER SRBIJE, O KiM PLATFORMI I BRISELSKOM DIJALOGU

Nemamo interes dase pregovoriprekinu PO^ELA PRIMENA NOVE TARIFE ZA BRANIOCE

Skupqe advokatske usluge

str. 13

Foto: B. Lu~i}

str. 2

MIRNO JUTRO POSLE „NAJLU\E NO]I”: Ispra}ena je jo{ jedna stara, a do~ekana Nova godina, euforija se sti{ava, Novi Sad ponovo po~iwe da `ivi uobi~ajenim ritmom. Ako se po jutru dan poznaje, odnosno po prvim danima 2013. godine, Novi Sad o~ekuje mnogo mirnija godina od prethodne. str. 7

SVI KOJI SU ZIDALI BEZ GRA\EVINSKE DOZVOLE MO]I ]E DA SE UPI[U U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

NASLOVI

Legalizacija za100evra re{avaprobleme trimilionagra|ana str. 4

SPORT

n ANA I NOLE JURE FINALE

str. 14 – 18

n STEVANOVI] PRED POTPISOM ZA SEVIQU

n „DNEVNIKOV” [AH

Suvoi sun~ano

Najvi{a temperatura 5 °S

Politika 3 Pajti}: I VANU opstaje dok je ne ospori Ustavni sud

Ekonomija 5 Novi Sad za dlaku pobedio In|iju u investicijama 5 Pove}ana starosna granica za odlazak u penziju

Dru{tvo 6 I igra~ke na crnoj listi

Novi Sad 8 Jelena prva novosadska beba u 2013.

Vojvodina 10 Prvi minuti uz [trausa, kuvano vino i vatromet 11 U Somboru Matea, u Kikindi Aleksandra

Crna 13 Su|ewe za tragediju u „Kontrastu” 24. januara 13 [panija }e izru~iti Milisavqevi}a


2

POLiTikA

~etvrtak3.janura2013.

INTERVJU

SRPSKIPREMIJERIVICADA^I]

Imamore{ewa daidemodaqe Pre mi jer Sr bi je Ivic a Da~i} smatra da }e gra|ani u 2013. go di ni `i ve ti bo qe jer o~ekuje da }e Srbija imati najve}i privredni rast u regionu, kao i da }e na{a zemqa dobiti datum za po~etak pregovora s EU ukoliko uspostavi balans izme|u dinamike u evrointegracijama i pregovora o kosovskom pitawu. Premijer je u intervjuu za TV B-92 rekao da ne razmi{qa o vanrednim izborima, da su odnosi i u vladaju}oj koaliciji korektni i da, kada je re~ o saradwi u regionu, u prvoj polovini 2013. godine o~ekuje susret s hrvatskim pre mi je rom Zor an om Milanovi}em. – Ketrin E{ton vodi ove razgovore sa `eqom da to rezultira napretkom u evropskim integracijama – rekao je Da~i}. – Me|utim, mislim da nije realno da do marta ispregova ra mo pi ta we auto no mi je Srba na Kosovu. Zato je va`no ne prekidati sve te razgovore i imati prakti~na re{ewa koja }e omogu}iti da idemo daqe. Govore}i o predstoje}em sastanku u Briselu 17. januara, kada bi trebalo da se razgovarao severu Kosova, Da~i} je istakao da }e taj sastanak biti korak daqe i da

}e na dnevnom redu biti parle le li zam ini sti tu ci ja i „ono {to je Ketrin E{ton za pri{tinske u{i meko rekla ’posebnost Srba na Kosovu’„. Premijer je ponovio da su odnosi u vladaju}oj koaliciji korektni, navode}i da dan zapo~iwe susretom s prvim pot pred sed ni kom Vla de AleksandromVu~i}em, kao i da su wihovi susreti i telefonski razgovori ~esti. – Nije bilo tema o kojima bismo se preglasavali, nijedna odluka nije doneta a da nije bilo jednoglasno – rekao je Da~i}. – Vlada treba da izdr`i sve dok radi svoj posao, ako ne bude dobro radila svoj posao, nema razloga da postoji. Ovo je `ivotni ispit za svakoga od nas, i za Vu~i}a, i za mene. Zato je veoma va`no da ne propustimo tu priliku, tako da o~ekujem da }emo izdr`ati do kraja i da }u svoju 50. godinu do~ekati kao premijer. Na pitawe da li ima neslagawa s predsednikom Srbije, on je odgovorio da ono o ~emu se sad razgovora u Brise lu ni su pre go vo ri, ne go sprovo|ewe ranije dogovorenog. Ono {to daqe bude razgovarano i pregovarano ide nama na du{u – rekao je Da~i}.

Ko{tunica:EUje tigarodpapira Pred sed nik De mo krat ske stranke Srbije Vojislav Ko{tunica izjavio je da je, porazom Vlade MirkaCvetkovi} a na pro {lo go di {wim izborima, pora`ena politika da EU nema alternativu, i da je u 2013. godini potrebno definisati novu politiku u skladu s dr`avnim i nacionalnim interesima Srbije. Ko{tunica je u izjavi Tanjugu ocenio da bi, da je pro{la vlada ostala na vlasti, bi la na sta vqe na po li ti ka Demokratske stranke: to zna~i da bi po diktatu Brisela

dnevnik

po ste pe no bi li is pu wa va ni svi zahtevi kada je re~ o dijalogu Beograda i Pri{tine i da bi Kosovo klizilo u fakti~ku nezavisnost. – To je zaustavqeno, i ose}a se promena u javnosti. Tu dogmu da EU nema alternativu vi{e niko ne pomiwe, i to je vrlo zna~ajno jer je taj pogubni tok zaustavqen – rekao je Ko{tunica. Po wegovim re~ima, EU je malaksala i pokazalo se da je tigar od papira, {to potvr|uju i weni zvani~nici, me|u kojima je sve vi{e evroskeptika.

RASIMQAJI],VICEPREMIJERSRBIJE,OKiMPLATFORMIIBRISELSKOMDIJALOGU

Nemamointeresdase pregovoriprekinu ne ve} postignutih dogovo– Dokument o Kosovu i Metohira, a drugi postizawa dogoji na}i }e se pred Vladom Srbije vora vezanih za energetiku, 8. januara, i osnovna na~ela i telekomunikacije i re{aprincipi za re{avawe kosovskog pitawa koji idu potom pred po- vawe nekih problema na severu Kosova. Ukoliko uraslanike Skup{tine Srbije treba da stvore osnov i za nastavak bri- dimo te dve stvari, primeselskih razgovora. Oni ni u kojem nimo sporazume i nastavislu~aju ne bi smeli da ve`u ruke mo progres u preostala tri na{im pregovara~ima u nastavku pitawa, vi{e sam nego sigudijaloga s Pri{tinom jer mi ne- ran u to da }emo u martu 2013. imati pozitivan izvemamo interes da se pregovori ko{taj i preporuku da Srbija je je zapo~eo premijer Ivica Dau junu dobije EU-datum. U ~i} prekinu, s obzirom na to da okviru mog ministarstva nas oni vode do datuma za po~etak formirana je radna grupa, pregovora s EU. Svi koji u tom sli~no je i u Ministarstvu procesu ka`u da ne treba da nas energetike, i spremni smo interesuje stav me|unarodne zaza te pregovore. Imamo okvir u razgovora s Pri{tinom i preprejednice, pla{im se da Srbiju vrakojem se kre}emo, ka da se postigne zadovoqavaju}e }aju pet koraka i svoje interese, i unazad – izjavio je i kompromisno re{ewe. Treba da Mi igramo utakmicu pitawa koja `eli- damo premijeru {to {iri okvir u vicepremijer Sru kojoj u prvom mo da otvorimo u kojem se mo`e kretati i voditi bije i ministar spoqne i unutrapoluvremenu gubimo predstoje}em dija- pregovara~ki proces, a svakako logu. Ni{ta ne svako re{ewe do kojeg se do|e, do{we trgovine i s dva : nula, mogu da otkrijem }i }e u parlament pred poslanike telekomunikacija i poku{avamo da s jer, naprosto, to RasimQaji}. na formalnu verifikaciju. takvim ishodom i ~uvamo za pregovaOn za na{ list l Spojedinihnivoasetvrigra~em mawe, ra~ki proces. najavquje da }e bididabinaovompitawumogla ti prvi zvani~nik l Ho}e li u pastikoalicijaidasedogode ostvarimo {to Srbije koji }e naplat formi, revanredni izbori. Postoji li povoqniji rezultat. rednih dana otpuzoluciji, dakle taopasnostokojojsesvevi{e To je na {a re al nost tovati za Libiju dokumentu koji spekuli{e? na razgovore s nose na|e pred po– U Srbiji se naj~e{}e govori vom vla{}u u ciqu normalizacije slanicima Skup{tine Srbije, o fudbalu i izborima, koji su teodnosa s tom zemqom, ~ije je tr- stajatidajeKosovoiMetohija ma i sada, iako nije proteklo ni `i{te ne samo zanimqivo ve} i neotu|ivideoSrbije? pola godine od kada je formirana veoma zna~ajno za na{u ekonomi– Ne mogu unapred govoriti o ova vlada. Zaista se radi o veoma ju. tim principima jer o wima tek va`nom pitawu koje zahteva {to – Poslovi su prekinuti jer smo treba da se razgovara, a sasvim si- {iru saglasnost, ako ne potpuni se smatrali za dr`avu koja je do gurno }e stajati da Srbija ne}e konsenzus, do kojeg je te{ko do}i. kraja podr`avala Moamera Gada- priznati nezavisnost Kosova. Bi- Moramo biti krajwe realni u fija, i razgovori }e se voditi oko lo bi veoma lo{e da mi u|emo u proceni na{ih dometa i ciqa komogu}nosti na{eg poslovnog po- detaqe u tim na~elima jer bi to ji treba da postignemo, i, s druge vratka – ka`e Qaji}, govore}i o moglo biti prepreka za nastavak strane, osim tog principa realsvojim prvim obavezama u 2013. godini. Jasniciqevi l Kadajere~onastavkupregovara~kog procesa, koji pod l U~estvovalisteuvlastiod2000.godine,kakvajenokapom Brisela s Ha{imom Tava,iimaliovavladastrategiju,konceptiprogramizla~ijem vodi premijer Da~i}, skaizkrize? stru~wacika`uda}esepoka– U spoqnopoliti~koj orijentaciji nema nikakvih programa i zatiprekretnicanapitawima glavni ciq je ulazak Srbije u EU, a kratkoro~no gledano, to je dobitelekomunikacija i elektroejawe datuma za po~etak pregovora s Unijom. Na unutra{wem planu nergetskogsistemaakoSrbija to je borba protiv ekonomske krize, uz privredni i socijalni oporaodlu~idatopredaurukePrivak zemqe. Ciqevi i prioriteti su vrlo jasni i oni bi, po meni, bi{tini? li isti i da je formirana neka druga vlada, a bili su identi~ni kao – Imamo vrlo jasne uslove za i kod prethodne. Dodao bih je borba protiv korupcije u ovoj prioridobijawe datuma za po~etak pretet, kao va`an segment za socijalni i ekonomski oporavak Srbije. govora s EU. Prvi se ti~e prime-

nosti, mora biti zadovoqen i princip pravednosti. Ako ho}emo da imamo trajno i odr`ivo re{ewe na Kosovu, mora se pona}i takvo koje }e uva`iti ta dva principa. l Nebojiteliseda}e rejtingvlastiubira~kom telu pasti ukoliko Haradinajbudepregovara~,kakosenajavquje? – Ja ne vidim koja je razlika izme|u Ta~ija i Haradinaja. Ako mo`ete da pregovarate s Ta~ijem, kako tra`ite zamerke za ovog drugog? [tavi{e, Ta~i je me|u ostalima optu`en i za trgovinu qudskim organima i navodi se da su on i wegovi qudi u tome u~estvovali, i po meni je to potpuno pogre{na teza jer mi ni na koji na~in niti mo`emo, niti ho}emo, niti treba da odlu~ujemo ko }e biti pregovara~ s Kosova. [to se ti~e popularnosti, mislim da je populizam najve}a boqka na{eg dru{tva i da nas upravo ta potreba da se svakom, i na svakom pitawu, svidimo javnosti, vodi na put koji nije dobar ni koristan za ovu zemqu. Politi~ari su tu da preuzmu odgovornost i da to pitawe re{imo. Da li ima poena na kosovskom pitawu? Nema. Slobodan Milo{evi} je ubirao poene, a na kraju je taj problem re{avan tako {to je NATO bombardovao Srbiju, i videli smo dokle je ta politika dovela. Ja vidim da se i sada pojavquju razne teze, potpuno neverovatne, kao da se ni{ta nije dogodilo na Kosovu, i ta izolacionisti~ka politika nanosi ogromne {tete Srbiji, stvara nerealna o~ekivawa u javnosti, i onda svi kalkuli{u da li }e odre|eni potez i re{avawe kosovskog pitawa doneti ili odneti politi~ke poene. Na kosovskom pitawu ih nema i moramo da preuzmemo odgovornost i izvu~emo maksimum koji mo`emo u datim okolnostima. Mi igramo utakmicu u kojoj u prvom poluvremenu gubimo s dva : nula, i poku{avamo da s takvim ishodom i igra~em mawe, ostvarimo {to povoqniji rezultat. To je na{a realnost. D.Milivojevi}

TVIT CRTICA Acadajegas Na startu nove godine politi~ari su se, svako na svoj na~in, oglasili na lajni. Prvi potpredsednik Vlade Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vu~i} najavio je da nastavqa „po starom“: „Borba protiv korupcije }e biti nastavqena istim, ili ja~im tempom. Prve pravosna`ne presude ve} do kraja 2013. godine„.

[tabisasultanijom? Radikal IvanNini} ima svoje vi|ewe Vu~i}eve borbe protiv korupcije, kroz prizmu popularne serije „Sulejman Veli~anstveni“: „Kako agencije javqaju A.Vu~i} je ve~eras MiqkuRadisavqevi}u nalo`io da hitno istra`i smrt majke sultanije…„

(S)muvawe Funkcioner SPO-a Milan\uki} „slikovito“ }e na lajni: „Nikoli} ho}e susret s Jahjagom i ona ho}e s wim. Dvoje su se tako smuvali :-)„

Kopitanarod LDP-ovac Drago Kova~evi} preporu~uje napredwaku Mariju Maleti}u: „Da pita{ ’narod’, smenio bi do sada \ilasa. Ovako, ne da Vu~i}. Ko je gazda – ’narod’ il’ Aco? :))„ Maleti} mu odgovara: „Narod je pitan i delegirao je svoju politi~ku voqu na nas. Kad budemo imali ve}inu, mewamo \ilasa„.

Vuksenepredaje Na lajni ima i onih kao {to je MilanAn|elkovi}, koji tra`e od predsedavaju}eg Generalnoj skup{tini UN Vuka Jeremi}a da vrati poslani~ki mandat DS-u. „Zar to nije sebi~no? Zar posledwi izbori nisu bili jasni kao dan? Zar partija nije ispred li~nog interesa?„, zapitao je An|elkovi}.

S druge strane, Jeremi} ne odstupa: „Svoj mandat sam zaslu`io, pogotovo prema stranci, obliza}i celu Srbiju u kampawi, kao drugi najaktivniji ~lan Vlade... Radi}u kako mislim da je najboqe, naj~estitije i najispravnije, a kada do|e vreme da gra|ani ocene, vide}emo ko je bio u pravu... A mislim i da je u interesu partije da za osam meseci dobije poja~awe poslani~kog kluba u vidu nekoga ko je predsedavao GS UN. I nisam nekorektan prema svojoj stranci nikad bio, ~ak ni kada sam trpeo velike udarce, pa ne}u biti ni u budu}nosti...„, poru~uje Jeremi}. Ni An|elkovi} ne odstupa: „Jasno vidim da se tra`i odgovornost i da je analizom utvr|eno da niste ispunili o~ekivawa. Bilo bi korektno igrati timski„. S druge strane, Jeremi} ima svoje argumente: „Je l’ ste videli Vi tu analizu? Ja nisam, a pitao sam da je dobijem...„

Politi~ki„o~ena{” Funkcioner DS-a i biv{i vaterpolista Aleksandar[api} zakqu~uje na lajni: „’Nije ono {to jeste nego {to IZGLEDA da jeste’ – dokle god ovo bude ’o~ena{’ srpske politike, dotle }e samo da IZGLEDA, da ima nade za nas„. [api} ima recept za uspeh: „Na pro{lost se ne treba vra}ati, ali je treba dobro izanalizirati, iz we izvu}i pouke i nastaviti napred... Dok sam igrao, svaku svoju utakmicu sam gledao samo jednom, dobro analizirao i nikad se vi{e na wu nisam vra}ao, iz dva razloga... Ako sam bio dobar, da ne bih upadao u euforiju i gubio koncentraciju za ono {to dolazi, a ako sam bio lo{, da bih razo~arewe {to pre prevazi{ao„.

Da~i}eva„{arenica” Kada su politi~ari u pitawu, onda se meri i minuta`a na TV-u. Funkcioner DSS-a @ivota Star~evi} pratio je kako javni servis „tretira“ premijera: „Da~i} je jedina osoba koju @ika nije

kratio u ’[arenici’! A dao mu ve} 15 minuta! A vidim bi}e jo{ 15! #Novogodisnjasarenica!„

[to,bre, predsedni~e?

vojvo|anske vlade GoranJe{i}: „Dosta je magle samo u slobodarskom Sremu, da i Vi vidite malo kako je!“ Na Je{i}evo negodovawe zbog „te{ko}a„ s telefonom, \uki} mu „savetuje“: „@GJesic nemoj da se fensira{, nije ta~-skrin za nas, obavezno obrazom prekinem vezu :-):-)„

Novinar Slavi{a Leki} „ne krije” nezadovoqstvo na lajni: „A za{to je ove godine izostala predsedni~ka NG poruka?! Pa, vaqa se! Makar ne{to u fazonu: ’U~iti, u~iti, ako ne ide – kupiti’!„

Zajedni~ki„{kripac” Socijalista Boris Mili}evi} poru~uje s lajne u {aqivom tonu: „U Zagrebu slu{am ’U {kripcu’ – ’Nove godine’. Pa je l’ smo se za to borili?!„

Dupli(ne)rad Poverenik za informacije od javnog zna~aja Rodoqub [abi} „ima ideju„: „Neradan i 14. januar? A da se predlo`i da se za sve praznike ne radi i po julijanskom i po gregorijanskom kalendaru? :-)„

Sibirske`eqe A funkcioner PSS-a DragomirKari} u svom stilu je „tvitera{ima” ~estitao praznike: „Sre}no NOVO LETO!!!! Svima `elim sibirsko zdravqe!!! Ostalo }emo zaraditi, da kasnije kupimo lekove i pla}amo medicinu i ~uvamo zdravqe!!„

Magla ifensirawe Na „Tviteru„ se „razli~ito„ govorilo i o vremenskim prilikama. Na konstataciju SPO-ovca Milana \uki}a: „[to ka`u stari nadrealisti, u gradu magla, ptice idu pe{ke :-)“, reagovao je potpredsednik

Mla|ino raspolo`ewe A neki politi~ari su na lajnu preneli deo svog novogodi{weg raspolo`ewa. Tako je lider URS-a i ministar finansija Mla|anDinki} na lajnu oka~io fotos s fudbalskom zvezdom DraganomStojkovi}emPiksijem, koji je na „privremenom radu“ u Japanu. „Stara planina uvek donosi dobro raspolo`ewe„, kratko }e Mla|a na lajni.

OdBe~adoRusije [ta je za nekada{wu gradona~elnicu Novog Sada, a danas poslanicu SNS-a MajuGojkovi} idealno prazni~no raspolo`ewe saznajemo na „Tviteru“: „Idealan 1. januar po~iwe be~kim koncertom, a zavr{ava se filmovima na TV-u, a u me|uvremenu ruska salata, torte, kola~i...“ S.St.


politika

dnevnik

INTERVJU

ZORAN @IVKOVI], BIV[I PREMIJER SRBIJE

Novastrankastartuje umartu,spremni zavanredneizbore Nekada{wi premijer Srbije i biv{i funkcioner Demokratske stranke Zoran @ivkovi} izjaviojeda}esepoliti~ka partija koju }e formirat i u mart u zvat i Nov a stranka,ida}ebitiokrenuta proevropskiopredeqenimbira~ima i onima koji su razo~areni u~inkom ostalih partij a na pol it i~k oj scen i. @ivkovi} je u intervjuu za „Dnevnik“ ocenio i da }e Nova strank a najv er ov atn ij e imati svega nekoliko meseci dasepripremizaizbornutrku, ali da }e biti spremna do septembra, kada o~ekuje vanredne parlamentarne izbore. On je kazao da prevremene izborenajavqusamipredstavniciaktuelnevlastikojiborbu protiv korupcije koriste za izbornukampawu. – Imamo posledwih meseci poja~anu borbu protiv korupcije,{tojedobro,alinijedobro {to se to vodi na na~in koji ne obe}ava vaqanu zavr{nicu, odnosno to da uskoro vidimo i neke presude – smatra@ivkovi}.–^inimiseda ponovoulazimoupredizbornu atmosferu u kojoj se borba prot iv kor upc ij e stav qa u slu`bu predizborne kampawe. I to {to je prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vu~i} najavio je da }e 24 privatizacije biti re{ene do septembraovegodinezapravojenajava izbora krajem ove godine. Ovde je zapravo poenta u kampawi pred izbore, a ne u su{tinskojvoqidasenekestvarire{e.O~iglednojedaniu ovoj vlasti ne postoji ozbiqna`eqadasesu{tinskimewa Srbija, niti u opoziciji postojiozbiqna`eqadasebude kontrolavlasti,negojesveto nastavak onog {to smo imali uranijimsazivima,tusevrti jedna igra u kojoj su u prvom planu li~ni interesi i pripremazaizbore. l Po ~e mu }e se No va stranka razlikovati od aktuelne politi~ke ponude? –To}ebitistrankacentra koja se zala`e za vladavinu prav a, slob odn o tr` i{ te, afirmaciju pojedinca. Tako|e, i za reformu politi~kih institucija, koja podrazumeva smawivawe broja poslanika u rep ub li~k om parl am ent u na 150,takodasestobiranadirektnimizborimaa50naproporcionalnoj listi. Zala`emoseizakancelarskisistem vlade, {to zna~i da premijer nakonizborasamostalnobira i mewa ministre. Time bi se pove}ala li~na odgovornost nosilaca javnih funkcija i u

parlamentu i u Vladi. Uz to, zala`emoseizadirektanizbor gradona~elnika i odbornika u lokalnim parlamentima. l Takvi ciqevi iziskuju i ustavne promene? Da li te promene, po vama, treba da omogu}e i proces decentraliazcije vlasti u Srbiji? – Svi na politi~koj sceni, izuzevjednestranke,sla`use s tim da Ustav mora da se mewa. Wegova re{ewa su prevazi|ena, a sporan je i zbog na~ina na koji je donet. Tako|e, uovomustavuniprocesdecentralizacije nije dobio afirmaciju, tako da imamo vrlo centralizovanu vlast. Ipak, smatramdanemapotrebedase

su s prav om razo ~ ar an i u strankekojesubilenavlasti uposledwihosamgodina.Nije problem to {to su te stranke izgubile na posledwim izborimave}to{tonisuuradile gotovoni{tanaplanureforminiuekonomskomniupoliti~komsmislu,aunekimsferama se ~ak krenulo i unazad. I u Vojvodini tako|e ra~unamo na sve one koji su skloni decentralizaciji,sprovo|ewu zakona, slobodnom tr`i{tu, borbi protiv monopola, po{tov aw u quds kih i maw inskih prava, reformi obrazovawa, ve}im ulagawima u kulturuinauku.SvioniuNovoj stranci mogu prepoznati politi~ku organizaciju za koju }emo}idaglasajunaslede}im

SmatramdanemapotrebedaseuSrbiji izmi{qajuregionitamogdenikadnisupostojali, zarazlikuodmnogihzemaqaEvropskeunije gdesuregioniistorijski u Srbiji izmi{qaju regioni tamogdenikadnisupostojali, za razliku od mnogih zemaqa Evropskeunijegdesuregioni istorijski. Decentralizacija pre svega treba da omogu}i vra}awe punih prava su{tinske auton om ij e Pok raj in i Vojvodini i ja~awe obaveza i odg ov orn os ti, ali i nadl e`nosti i finansija, op{tina igradova. l Podr`ava vas deo intelektulaca razo~aranih u Demokratsku stranku zbog izostanka reformi u dru{tvu. Na koga ra~unate u Vojvodini? – Mi smo moderna evropska strankakojesezasnivanauniverzalnim vrednostima i naravnodazatoo~ekujemopodr{ku proevropskog dela na{e populacije,atozna~ionih45 do46odstogra|anakojiizlaze na izbore i koji glasaju za proevropskestranke,akojisu ve}ina u Vojvodini. Ti qudi

izborima. Finansirawe na{e stranke bi}e potpuno javno, tako {to }e se svakodnevno izv od i bank ovn ih ra~ un a strank e obj av qiv at i na na{em sajtu i svi gra|ani }e imatiuvidutokonasfinansira i kako se tro{i taj novac.Bi}edozvoqenefrakcije ustranci,akosestvoritakva potreba, a one }e mo}i da se razlikuju po metodama ostvarivawa istih ciqeva – koji morajudabuduzajedni~kiine mogu se mewati. Predsednik stranke }e se birati direktnim glas aw em svih ~lan ov a stranke i mo}e }e da bude birannatupozicijunajvi{edva puta.Time`elimodapoka`emodaNovastrankaprocesdemokratizacijeimodernizacije po~iwe od sebe i da }e ih, akobudeupoziciji,sprovoditiiudru{tvu. l Koliko vam nesnala`ewe aktuelne opozicije, prvenstveno DS-a, ide naruku

kad je re~ o zauzimawu politi~kog prostora na koji ra~una Nova stranka? –Netra`imoprostorzadelovaweunevoqamanekogdrugog,alina{prostorzaafirmaciju Nove stranke jeste u ono {to su drugi propustili daurade.Na`alost,nijednaod stranakakojesudanasiuvlasti i u opoziciji prakti~no nesprovodisvojprogram.Au tim programima sve je puno lepih re~i i o Evropi, i o vladavini prava, i o qudskim pravima,ioboqemstandardu, ali na delu to ne sprovode. Nova stranka }e sprovoditi svoj program i ne}e praviti trulekompromiseikoalicije koje za ciq imaju namirewe li~nihipartijskihinteresa. Opravdanosuqudidanasnezadovoqnipona{awemstranaka nakon izborne kampawe, bilo dasunavlastiiliuopoziciji.Pokazalosedasuihukampawisvilagaliidamogusvi sa svima. Mi od formirawa ove vlade nismo videli nijednu ozbiqniju raspravu u parlamentu, niti neku ozbiqniju strate{kuodlukutevlade. l Ka ko ko men ta ri {e te po re |e wa ak tu el ne bor be protiv korupcije i akcije „sabqa“ koju je vodila va{a vlada 2003. godine? – Svako pore|ewe „Sabqe“ sa svim {to se radilo nakon togai{toseradidanasuborbiprotivkriminalanebibiloozbiqno.„Sabqa“jeposveobuhvatnosti i po tome {to nikonijebioza{ti}eni{to se odnosila na sve vrste krivi~n ih del a neu p or ed iv a s onim {to smo videli nakon toga. Uostalom, tada je mawi akcenat bio na korupciji, zato{tokorupcijenijenibilo urazmeramakojeimamodanas. Svadelazakojaseposledwih mesecihapsequdiu~iwenasu 2004. godine i kasnije. ^ak su se i sve sporne privatizacije koje se ispituju, sem „Sartida„ – {to, ina~e, nije bilo privatizacija ve} prodaja iz ste~aja – desile nakon 2004. godine. Me|utim, ova hap{ewa li~ e mi na ona koj a su prethodno sprovodile i Ko{tun i~ in a i Cvetk ov i} ev a vlada, kada smo imali hap{eweXaji}a,paputnemafije,pa ste~ajnemafije...Asvetonije dovelo do sudskih presuda ve}jene{tozastarelo,ne{to oti{lo u zaborav, a neki su i napredovali. Aktuelna estradna hap{ewa mogu biti dobar po~etak,alidabisetaborba potvrdila,potebnojedasedonesu i prve pravosna`ne presude. B. D. Savi}

REKLI SU Markovi}: DSspremaplan zaizlazakizkrize

Stefanovi}: Koalicijanije stvorenanaqubavi

Jerkov:Vlada ne}edoneti boqi`ivot

– DS s novim rukovodstvominovompolitikom sprema plan izlaska Srbije iz krize, skojim}eupoznatijavnostdokrajafebruara – najavio je ju~e Tanjugu potp reds edn ik te stranke Jovan Markovi},kojijei{efu`i~kihdemokrata. –Tajplanpodrazumevada}emokqu~ne oblasti – obrazovawe, privredu, poqoprivredu i energetiku – staviti u prvi plan i ponuditi re{ewa za izlazak iz krize. Vlada Srbije u proteklih {est mesecinijepokazalanikakvuvizijukako otometrebadavodiovudr`avu,osimborbe protiv korupcije i kriminala. Postoji potpuna konfuzija o wihovom usagla{avawu odluka, {to je platforma o re{avawupitawaKiMnajboqepotvrdila.Zbogtakvepolitike,ukojojse,izme|u ostalog, ne bave re{avawem ekonomskih problema, ova vlada ne}e zavr{iti 2013.godinu.

Predsednik Skup{tine Srbije i potpredsednik SNS-a Neboj{a Stefanovi} ka`edaaktuelnavladaju}akoalicija„nijestvorenanaqubavi”ve}zbogpromenazagra|aneSrbijeida }etrajatisvedokuspe{no sprovodi borbu protiv korupcije, stvara uslove da investitori dolaze u zemquidaSrbijaide„efikasnokaEU”. –Dotrenutkadok~itavaVladabudepodr`avalatakvuvrstupolitike,dokbududavalipunuibezrezervnupodr{kuborbiprotivkorupcije–magdetaborbai{laibilo~ijaimenada buduupletenaukr{ewezakona–mislimdaova vladaju}a koalicija nema straha, ne treba da imastrahakoliko}edugodaopstane.Akone budemo imali podr{ku za takav program, bar {toseti~eSNS-a,misebevi{enevidimou tojvladi–istakaojeStefanovi}Tanjugu. Napitawevidilikodkoalicionihpartneraposve}enosttimidejama,onka`edapolazi od SNS-a, ali da o~ekuje od svih da „poja~aju rad”u2013.

Poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov izrazilajenaduda}egra|ani u2013.godini`ivetiboqe, da }e wihov `ivotni standardbitivi{i,dane}edo}idonajavqenihposkupqewa,{to,kakosmatra,VladaSrbijene}emo}idaimobezbedi. – Nadam da }e gra|ani `iveti boqe u 2013. godini u svakom smislu. Ono {to je wima potrebno je poboq{awe `ivotnog standarda,aistotakoo~ekujemda}eseprekinuti poskupqewa i da ne}e do}i do svih najavqenih poskupqewa, ali pla{im se da ono{togra|animatrebaovavladane}emo}i obezbediti – navela je Aleksandra JerkovTanjugu. Za wu, 2012. je obele`ilo „poni{tavawe voqe bira~a na lokalnom nivou” jer, kako tvrdi, od juna postoji konstantno „upodobqavawenalokalnomnivou,gdese,bezobziranarezultateizbora,vlastformirapo modelurepubli~ke”.

~etvrtak3.januar2013.

3

POKRAJINSKI PREMIJER POTVRDIO DA SE FORMIRA NOVA REGIONALNA AKADEMIJA U VOJVODINI

Pajti}:IVANU opstajedokjene osporiUstavnisud

Pokrajinski premijer Bojan Pajti} potvrdio je “Dnevniku” da }e uz Vojvo|ansku akademiju naukaiumetnostibitiformirano novo nau~no dru{tvo, odnosno regionalna akademija, da bisemoglonastavitifinansirawerazvojanaukeiumetnosti iz pokrajinskog buxeta. Pajti} jekazaodajeodlukomUstavnog suda iz jula pro{le godine osporena odredba Zakona o nadle`nostima APV o finansirawuVANU,alidanije ukinut osniva~ki akt te institucije koji je donela Skup{tina Vojvodine, zbog ~ega}eVANUidaqepostojati. – VANU je osnovan odlukomSkup{tineipo{toona nijeosporena,tainstitucija i daqe postoji, bar dok Ustavnisudnebudeodlu~ivao o ustavnosti Statuta Vojvodine. Naime, mo`e se o~ekivatidatadUSSospori odredbe Statuta o VANU,sobziromnatodajeprilikom ocene ustavnosti Zakona o nadle`nostima osporio nadle`nostiPokrajineuoblastinauke.Zbogtoganijemogu}edase VANUuovakvomoblikuukojem jekonstituisnfinansiraizpokrajinskog buxeta – rekao je Pajti}. Onjedodaodajezatobilopotrebnodaseformiranovaregionalnaakademija“udrugojformi i s istim sadr`ajem, istim qudimaiprogramima,irazvojnomulogom”kaoVANU. –Tapotrebapostojidabise moglo nastaviti finansirawe rada VANU, pa i ako Ustavni sud ospori tu instituciju, postoja}enovaregionalaakademija, ~ija uloga }e biti razvoj umetnosti, kulture i nauke na teritorijiVojvodine–naveoje Pajti}. Pre nedequ dana, podsetimo, skup{tina VANU odlu~ila je danemewanaziv,kakojetoprvobitnobiloplanirano,ve}da opstaneitainsitucija,aliida se formira paralelno nau~no

dru{tvopodnazivomAkademija nauka,kultureiumetnostiVojvodine–akojebisemoglofinansiratiizpokrajinskogbuxeta.Kakojetadna{emlisturekao predsednik VANU Julijan Tama{, te odluke donete su jer „Vojvo|anska akademija nauka i umetnostinepristajenasamoukidawe, nego }e postojati sve

dokjeneukinuUstvanisudSrbije ili Skup{tina Vojvodine kaoosniva~”. – Ne}emo da se samoukinemo, kako zbog odgovornosti prema Skup{tiniVojvodinekaoosniva~u, tako i zbog dostojanstva ~lanova Akademije – kazao je Tama{. On je naveo da je VANU prihvatio sugestiju pokrajinskog Sekretarijatazanaukudasenapravi paralelno nau~no dru{tvo,presvegazbogproblemau finansirawuVANU. – To je poku{aj da se u ovom haosupostignenekidogovorizme|u pokrajinske i republi~ke administracije. Nismo `eleli daspre~imodasenapravineki bajpas do pronala`ewa politi~kog dogovora izme|u dva nivoa vlasti. Jer, o~igledno je da ova de{avawa i poni`avawe VANUnemajunikakvevezesnaukom ve} je re~ o politi~kim odlukama, odnosno politi~kim dilovima ili politi~kim konfliktima – ocenio je predsednikVANU. B. D. Savi}

Dinki}:Sti`umnogi ~lanoviDS-a Ministar finansija i privredeMla|anDinki} uverenje u to da spekulacije o nejedinstvu u Vladi i me|u ~lanicama koalicije{iriopozicija,prizivaju}itakoprevremeneizbore,azaprole}enajavqujeosniva~ki kongres svoje stranke i prelazak u tu stranku mnogih ~lanovaDS-a.Dinki}zaTanjug ka`e da su odnosi u koaliciji zaistadobri,mada,dodaje,razu- meionekojigovoredapostoji neslagawe. – Ja wih apsolutno razumem, dakle,deoopozicije,po{tonema odgovaraju}u kritiku, koja bi zna~ila predlog za novu politiku,ve}kritikujeradikritike.Ondautomspektrutogna{eg politi~kog folklora, ide ipri~aoprevremenimizborima, zbog navodnog neslagawa u vladaju}oj koaliciji–obja{wavaDinki}. Potvr|ujedasuodnosiukoa- licijizaistadobri,dajekoordinacijakojuvr{ipremijerIvica Da~i}sasvimaodli~natedanikadatakvanijepostojalaodkad onpamtirepubli~kevlade. –I,mislimda}etobitirazlogdobrogu~inkaVlade–smatraDinki}. Naravno da postoje pitawa gdeimamorazli~itami{qewa, dodaje, jer su to razli~ite stranke, o takvim pitawima o kojima postoje neslagawa usagla{avamo se, ka`e, ali dodaje da je sigurno da niko ne}e zaustaviti promene i ozbiqne reformekojeovavladaimanamerudasprovedeusvimsegmentima,odborbeprotivkriminala i korupcije, do reforme u javnimfinansijamaipoboq{awa privrednogambijenta.

–Dakle,neidetouvekkaopo loju,alinakrajuseuvekusvajajure{ewakojasuukoristSrbije–kazaojeministar. Osniva~ki kongres partije koja }e nastati od URS-a Dinki} namerava da organizuje na prole}e,kada}e,kakoka`e,izneti i konkretan predlog za promenu Ustava Srbije, kao i mere koje treba preduzeti pre nego {to se Ustav promeni, a re~jeodaqojdecentralizaciji i,posebno,regionalizacijiSrbije. – Ja li~no koordiniram timom Vlade za izradu zakona o finansirawu Pokrajine Vojvodine,ali`elimdaidrugiregioniuSrbijidobijuistu{ansu zarazvojkao{tojedanasimana primerVojvodina,izala`emse za to da se formiraju administrativniregioniuSrbijikoji bi imali svoje predstavnike izabrane na direktnim izborima,svojebuxeteidamoguregio- nalne potrebe da finansiraju iztihizvora–kazaojeDinki}. Najavqujeda}enovastranka poboq{ati svoju organizaciju jer,kakoka`e,„~ininamsedau ovom trenutku postoji ogromno nezadovoqstvounekadavladaju}oj Demokratskoj stranci i mnogi wihovi ~lanovi }e, {to }e uskoro biti i objavqeno, iz DS-a pre}i u Ujediwene regioneSrbije. –Nekiodwih}edobiti{ansuidavodena{eodboreuBeo- gradu,aipojedineodboreuVojvodini.JerURSsadaveomadobrofunkcioni{eucentralnoj Srbiji.Namajeciqdapoja~amo radstranke,presvegauBeogradu i u Vojvodini – zakqu~io je Dinki}.


4

ekonomija

~etvrtak3.januar2013.

dnevnik

SVI KOJI SU ZIDALI BEZ GRA\EVINSKE DOZVOLE MO]I ]E DA SE UPI[U U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Legalizacijaza100evrare{ava problemetrimilionagra|ana Ponajaviministragra|evinarstva i urbanizma Velimira Ili}a, novi zakon o katastarskoj legalizaciji mogao bi bitiusvojenumartujerjepro{ao javnu raspravu i posle praznika ide pred Vladu Srbije. Wime }e se re{iti pitawe upisa prava vlasni{tva za stanove i ku}ekojisuzidaniibezdozvole,aobjektimajavnenamenebavi}e se budu}i zakon o legalizaciji~ijedono{eweseo~ekujezaoko{estmeseci.Novizakon o planirawu i izgradwi, ~ije se dono{ewe o~ekuje na prole}e, vi{e se ne}e baviti pitawemlegalizacijeobjekata izgra|enihbezgra|evinskedozvole. Dakle, privredni objekti, sportske i proizvodne hale, benzinske pumpe koje su izgra-

|ene bez gra|evinske dozvole bi}e predmet budu}eg zakona o legalizaciji. Za te gra|evine neophodna je kompletna doku-

instalacije... {to }e proveravatiinspekcija. MinistarIli}ka`edabizakonokatastarskojlegalizaciji

U Vojvodini re{eno 15 odsto zahteva NateritorijiAPVojvodinepodnetojeblizu180.000zahteva za legalizaciju bespravno izgra|enih objekata. Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeqstvo i za{titu `ivotne sredine dr Slobodan Puzovi} izjavio je za na{ list da je do po~etkaovegodinere{enooko26.000predmetaodkojihje95 procenata re{enopozitivno.Podaci za2012.se jo{uveksakupqaju. Me|utim, utisak koji se sti~e na osnovu dosada{wih analiza je da su uglavnom okon~ani oni postupci u kojima su strankeimaleintresusmisludaimjelegalizacijabilaneophodnauciquzaloganekretninezaostvarivawepravanapodizawekredita,ilinekidrugirazlogimovinskeprirode. mentacija, odgovaraju}a protivpo`arnaza{tita,odgovaraju}itemeqi,armatura,statika,

RASIM QAJI]

trebalo da bude u primeni do kraja2014,adabiseveomaobimanposaomogaozavr{itiuro-

ku od dve godine. S tim u vezi, slu`be Geodetskog zavoda }e se kadrovski oja~ati. Posao }e se intenzivirati jer, kako obja{wava ministar, Srbija s 1,3 milion nelegalnih objekata i s oko tri miliona gra|ana koji nemajuukwi`enuimovinuvi{e nemo`efunkcionisati. Vlasnici nelegalnih ku}a i stanova dobi}e mogu}nost da upi{usvojinuukatastarpooko 100 evra, a oni koji su nadle`nim slu`bama gradova i op{tinapodnelizahtevzalegalizaciju ne}e morati da podnose prijavukatastruve}}esekretarijati svu prilo`enu dokumentaciju uputiti na tu adresu. Oni,pak,kojisusvojenelegalne objekte sazidali do 11. septembra2009,ajo{nisupodnelizahtev za legalizaciju, ima}e do-

datni rok od godinu dana da se prijave. Kod divqe gradwe na dr`avnimiparcelamalokalnih samouprava i na tu|em zemqi{tu predlo`eno je da katastar jednim re{ewem bespravnom graditequ upi{e svojinu i nad objektom i zemqi{tem ispod wega.Deoparcelekojiokru`uje objekat mora}e da se plati po

[TA ]E DONETI UKIDAWE CARINA ZA UVOZ INDUSTRIJSKIH PROIZVODA IZ EU

Neo~ekujem drasti~na poskupqewa Ministar spoqne i unutra{we trgovine Rasim Qaji} ocenio je da ne o~ekuje ve}a poskupqewa u novoj 2013. godini. – U ovom trenutku nemamo nikave najave od trgovinskih lanaca da bi moglo do}i do drasti~nih poskupqewa – izjaviojeQaji}. On je dodao da smatra i da pove}awe cena ne bi bilo dobarposlovnipotezzatrgovce u uslovima smawene kupovne mo}igra|anajersemo`eo~ekivatiidasesmawiprodaja.

Powegovimre~ima,dr`ava ne reguli{e cene i wen zadatak je da stvori ambijent, poboq{a konkurenciju i nastavi lib er al iz ac ij u tr` i{ ta jer su to najefikasniji mehanizamizaspre~avaweporeme}ajanatr`i{tu. Uredba kojom je mar`a na osnovne `ivotne namirnice bila ograni~ena na deset postoprestalajedava`i31.decembra.Uredbaseodnosilana p{eni~no bra{no tip 400 i 500, jes tiv o sunc ok ret ov o uqe, termi~ki obra|eno kravqe mleko, jogurt, beli kristalni{e}erisviwsko,gove|e i koko{je sve`e meso i slatkovodnuribu.

Cenene}epasti,al’ }eizborbitive}i? – Potro{a~i ne}e odmah osetiti efekte sni`avawa i ukidawa carina za uvoz iz Evropske unijejerjetosamojedan odparametarakojiuti~u nacenufinalnihproizvoda – smatra koordinatorkaBiroazasaradwus EUuPrivrednojkomori SrbijeKristina \uri}. Ona je, me|utim, istaklada}e,posmatranona du`irok,potro{a~imo}i da osete neke efekte, odnosno da bi liberalizac ij a dug or o~n o mog la utic at i na sni` av aw e cena. Ocenila je da }e lib er al iz ac ij a don et i na srpsko tr`i{te ve}i izbor proizvoda konkurentnijihipoceniipokvalitetu. – Na na{em tr`i{tu }e se pojaviti kvalitetniji i pristup a~n ij i proi zv od i pa }e potro{a~i imati mogu}nost dabiraju–navelajeKristina \uri}, istakav{i da na cenu finalnih proizvoda najvi{e uti~u ponuda i potra`wa, odnosnokvalitetikonkurencijanatr`i{tu. Na kvalitet proizvoda }e se, po woj, odraziti i harmonizacija doma}eg zakonodavstva s evropskim, koja prati proces liberalizacije uvoza, odn os no prim en a odr e| en ih tehni~kih standarda i propisa. Kristina \uri} je ukazala natodaseizEUprevashodno

^okolada, pasta za zube... Velikibrojproizvodaod1.januara}emo}idaseuvoziizEU bezcarine,ame|uwimasuputni~kiautomobili,belatehnika, ku}ni aparati, automobilske gume, ku}na hemija i druga roba {irokepotro{we. Nare`imubescarinskoguvozaizEUbi}ebelatehnika:fri`ideri,zamrziva~i,ma{inezapraweposu|a,zapraweisu{eweve{a,zatimru~nialat,motike,budaci,a{ovi,ru~netestere... Ukategorijirobe{irokepotro{we su {amponizakosuipastezazube,kaoivi{evrstaigra~aka,obu}e,nao~arezasunce, koji}etako|emo}idaseuvezuizEUbezcarine. Od prehrambenih proizvoda, bez carine }e biti dozvoqen uvoz testenine, fla{irane vode, ~okolada i svih vrsta ribe osim{arana,zato{toSrbija{titidoma}uproizvodwu. uvozeindustrijskiproizvodi, pre svega repromaterijali i

sirovine, delovi i komponente koji se ugra|uju u doma}e

proizvode i na taj na~in plasirajunadoma}emili stranomtr`i{tu. Carine su od 1. januara za pojedine industrijske proizvode, kao {to su guma,kau~uk,plastika,aluminijum, bakar, neke vrste krzna, odre|eni gra|evinskimaterijal...sni`ene na nulu. Tako|e, carinaseukidaizauvozpolovnihinovihautomobilaizEU. Kristina \uri} je dodala da }e 2014. za oko 96 do97odstopoqoprivrednih proizvoda biti potpuno liberalizovan uvoz. No,proizvodi,kao{tosu sve`evo}eipovr}e,suve {qive i za~inska paprikaipozavr{etkuliberalizacije biti za{ti}eni, istakla jepredstavnicaPKS-a.Carina }e za te proizvode biti sni`enaibi}eod20do80odstosada{we. SrbijaiEUu{lesu1.januar a u pet u god in u prim en e Prelaznog sporazuma o trgoviniitrgovinskimpitawima. Po PTS-u, predvi|ena je faznaliberalizacijauvozarobe iz EU u Srbiju i momentalna liberalizacijaizvozarobeiz Srbijenatr`i{teUnije. Sporazumom je nalo`eno da od1.januara2014.uSrbijibude potpuno slobodan uvoz industrijskih proizvoda iz EU, kaoiuvoznajve}egdelapoqoprivrednihproizvoda. E. Dn.

tr`i{noj ceni koju utvrdi Poreskauprava. Kadase2014.zavr{iupissvojine nad objektima izgra|enim bez gra|evinske dozvole, iz resornogministarstvaporu~ujuda }esvivlasnicimo}idaraspola`uimovinom,prodajuje,upisuju hipotekunawuine}ebitipretwiru{ewem. R. Dautovi}

BEOGRADSKA BERZA

Najgora godina...

Doma}e tr`i{te kapitala zab el e` il o je najs kromn ij u godinu u posledwoj dekadi, a izgledizabudu}nostunisubili ble|i jo{ od devedesetih godina. Tihgodinaje,naime,ovotr`i{te postojalo prakti~no samonapapiru. Prose~an dnevni promet u 2012.nijedostigaonimilion evra, a bez nekolicine netr`i{nihtransakcija(blokposlovi me|u povezanim licima), ovaj slabi rezultat bi biojo{skromniji.

Indeks najlikvidnijih akcija, Beleks 15, oja~ao je od po~etkagodinenekolikoprocenata, ali je wegov prinos realno negativan ako se uzme u obzir depresijacija dinara kojajeneutralisalaovunevelikuzaradu. Koj i su glavn i ~in io c i tmurn ih oblak a nad ovd a{wim akcionarstvom i da li je pro{ao i posledwi tra~ak nadezarazvojovogva`nogsegment a tr` i{ ne ekon om ij e? Aktuelna globalna kriza, koja se u doma}em netr`i{nom ambijentuzapatilaunajgorem mutantobliku,iuprethpdnoj godinisputavalajeve}uinvesticionu aktivnost pre svega stranihportfeqnihulaga~a.

PRIVREDNE KOMORE RADE PO NOVIM PROPISIMA, A U PKS-u TVRDE:

Zakon{tetanzasrpskuprivredu KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`i za za za za devize devize efektivu efektivu

Zemqa

Valuta

EMU

evro

1

111,1945

113,4638

116,0735

110,8541

Australija

dolar

1

86,9659

88,7407

90,7817

86,6997

Kanada

dolar

1

84,5908

86,3171

88,3024

84,3318

Danska

kruna

1

14,9006

15,2047

15,5544

14,8550

Norve{ka

kruna

1

15,0480

15,3551

15,7083

15,0019

[vedska

kruna

1

12,9111

13,1746

13,4776

12,8716

[vajcarska

franak

1

91,9875

93,8648

96,0237

91,7059

V. Britanija

funta

1

135,5535

138,3199

141,5013

135,1385

SAD

dolar

1

84,0282

85,7431

87,7152

83,7710

Kursevi iz ove liste primewuju se od 30. 12. 2012. godine

–PrimenaIzmenazakonaoprivrednimkomorama,kojesustupile nasnagu,{tetnesunesamozakomorski sistem ve} za celu srpsku privredu – rekao je je predsednik PrivrednekomoreSrbijeMilo{ Bugarin.–Tajpravniakt,kojimse ukida obavezno ~lanstvo u privrednim komorama, podrazumeva formirawe komora od mno{tva privrednih organizacija, {to }e stvoriti probleme u utvr|ivawu reprezentativnosti predstavnika privredeurazgovorimaoekonomskoj politikci s Vladom ili drugimdr`avniminstitucijama. – I da se uvede dobrovoqno ~lanstvo,PKS}euspetidasepozicioniraidapre`ivi,aline}emomo}idazastupamointeresecele privrede ve} samo formalnih ~lanova – upozorio je Bugarin, i dodaodane}ebitimogu}eniorganizovawe mnogobrojnih biznis-

foruma, nacionalnih izlo`bi,sajamskihmanifestacija i promotivnih aktivnosti, {toradekomoreurazvijenim zemqama sveta. – Komore treba da budu spona kojom se glas privrede prenosi kodinstitucijavlasti iakotoganema,imate otu|ewevlastiodprivrede. ^elnikPKS-ajekazaodaseve}petgodina sprovode reforme u komorskomsistemuna{ezemqeidajeutomenapravqen zna~ajannapredak. „Reformski kurs mora da bude zastupqenikodsvihregionalnih iostalihkomorakoje~inekomorskisistem,{tonijenemogu}euraditi u naredne dve do tri godine.

Na taj na~in komorski sistem u SrbijibiobiorganizovanpougledunaAustriju,Nema~ku,Italiju, [paniju, Holandiju, Francusku i neke druge razvijene zemqe EU„, rekaojeBugarin.Onjenaveodau PKSsadapostojinekakategorija

k v a z i o b a v e z n o g ~lanstva, po{to od 93.000 privrednih dru{tava~lanarinu pla}a 18.000 do 20.000organizacija. – Nemate jaku privredu bez jakih poslovnih asocijacija, niti poslovne asocijacijemogubitijakebezjakeprivrede.Tojejednasinergija,itojenemogu}e odvojiti – poru~iojepredsednik PKS-a. UEvropipostojedvana~inaorganizovawa komorskog sistema – evrokontinetalni, koji je dominantanuzemqamaEUipodrazumeva obavezno ~lanstvo, i anglosaksonski,kojimjepredvi|enodobrovoqnou~lawewe.


ekOnOMiJA

dnevnik

~etvrtak3.januar2013.

5

GRINFILDULAGA^IUVOJVODINUULO@ILIMILIJARDUEVRAIZAPOSLILI13.000RADNIKA

NoviSadzadlakupobedio In|ijuuinvesticijama STOPRITISKASRBIJU

Otvaramo vrataza GMO?

Srbija }e u bliskoj budu}nosti, odnosno u zavr{noj fazi pregovora o pristupawu Svetskoj trgovinskoj organizaciji i u okviru procesa usagla{avawa sa pravnim tekovinama EU, morati da izmeni postoje}e propise o geneti~ki modifikovanim organizmima (GMO) i liberalizuje promet takvih proizvoda na svom tr`i{tu. To }e biti propra}eno stvarawem veoma striktnih procedura izdavawa dozvola za uvoz svakog pojedina~nog proizvoda sa sadr`ajem GMO, odnosno mehanizama za zabranu prometa ukoliko se za neki proizvod posumwa ili utvrdi da je opasan po zdravqe. Po svemu sude}i, Srbija }e vrata za uvoz GMO proizvoda otvoriti tokom slede}e godine, jer }e se, prema Akcionom planu za sprovo|ewe preporuka Evropske komisije, izmene i dopune Zakona o GMO pred parlamentom na}i u drugom kvartalu 2013. godine. To, me|utim, ne zna~i da }e se GMO proizvodi odmah na}i na doma}em tr`i{tu, jer u ovom trenutku nije poznato kakve }e postupke autorizacije proizvoda predvideti srpski zakonodavci - u EU je, na primer, prose~no vreme za izdavawe dozvole za promet GMO proizvoda 45 meseci.

U Vojvodinu je u posledwoj deceniji kroz grinfild ulagawa investirano oko milijardu evra i zaposleno preko 13.000 radnika, pokazuju podaci VIP fonda za podr{ku investicija u Vojvodini. Ukupno je u tom periodu u pokrajini bilo oko 120 konkretnih grinfild investicionih projekata. Grinfild investicije su ulagawa „na zelenoj livadi” - kad investitor ne preuzima ve} postoje}u kompaniju, ve} gradi fabriku ili trgovinski centar od po~etka i tako otvara nova radna mesta. Mo`da iznena|uju}e - s obzirom da je prethodnih godina stvorena slika da u glavni grad Vojvodine nije stigla maltene nijedna grinfild investicija ali Novi Sad predwa~i po broju i vrednosti ulagawa „na zelenoj livadi”. U glavni grad pokrajine stiglo je 17 ovakvih ulagawa, kroz koje je zaposleno 2.800 radnika. Ukupna vrednost grinfild investicija u Novom Sadu iznosi skoro ~etvrtinu ukupnih u Vojvodini - 240 miliona evra. Me|u najagilnijim grinfild investitorima u Novom Sadu bile su trgova~ke kompanije sa tr`nim centrima i hipermarketima („Merkator”, „Metro”, Merkur”, „Tu{„, „Big Si”...), kao i trgovci gorivom („Mol” i „Helenik”). Pored wih u glavni grad Vojvodine stigli su i investitori koji su pokrenuli proizvodwu hrane za `ivotiwe, proizvodwu vo}a i povr}a ali i pakovawa za hranu, kol cen-

NOVIPROPISIUPIOSTUPILINASNAGU

Pove}anastarosna granicazaodlazak upenziju Novi, o{triji uslovi za odlazak u penziju po~eli su da va`e od 1.januara, pa }e se za mu{karce pove}ati samo starosna granica, a `ene }e morati da rade i ~etiri meseca du`e. Izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu predvi|aju da se od 1. januara 2013. starosna granica za odlazak mu{karaca u penziju podi`e za ~etiri meseca, tako da je dowa starosna granica 54 godine, dok se

za `ene ta granica pomera na 53 godine i ~etiri meseca. Pomo}nik direktora Sektora za ostvarivawe prava iz PIO u Fondu za penzijsko i invalidsko osigurawe Branislav Ra{i}, objasnio je u izjavi Tanjug u da se za `ene mewa i uslov u pogledu du`ine radnog sta`a, jer }e budu}e penzionerke morati da rade ~etiri meseca du`e da bi stekle taj status. Prema wegovim re~ima, `ene }e mo}i da ra~unaju na punu penziju sa navr{enih 35 godina i ~etiri meseca radnog sta`a. Ra{i} je napomenuo da se i uslovi za porodi~nu penziju mewaju tako {to se starosna granica uve}ava za {est meseci, pa }e udovice morati da imaju najmawe 51 godinu, a udovci 56 godina da bi ostvarili to pravo. Zakon je, prema wegovim re~ima, predvideo promene i kada je

re~ o radnicima sa beneficiranim radnim sta`om. Uniformisani i policijski slu`benici sa posebnim ovla{}ewima, pripadnici BIA, VOA, VBA i Upravi za izvr{ewe krivi~nih sankcija, mo}i }e da se penzioni{u sa najmawe 53 godine i {est meseci `ivota i 21 godinom sta`a. Uslov je da su na radnim mestima sa beneficiranim radnim sta`om proveli 11 godina.

Ostali policijski slu`benici i pripadnici vojske koji imaju beneficirani radni sta` u 2013. }e mo}i da se penzioni{u ako napune 56 godina `ivota, a da pritom imaju 25 godina sta`a i najmawe 15 godina beneficiranog radnog sta`a. „Osnovni uslov za odlazak u starosnu penziju se ne mewa, a to je za mu{karce 65 godina `ivota i 15 sta`a, a za `ene 60 godina `ivota i 15 godina sta`a”, naglasio je Ra{i}. Izmenama Zakona o PIO predvi|eno je da se uslovi za odlazak u penziju postepeno poo{travaju do 2023. godine, ne samo u pogledu godina `ivota ve} i radnog sta`a. Tada }e za dobijawe pune penzije biti potrebno da mu{karac ima 40 godina sta`a i najmawe 58 godina `ivota, a `ena 38 godina {ta`a i minimum 58 godina `ivota.

tar... Prema po daci ma VIP fonda (u kojem se ogra|uju da oni mo`da nisu potpuni i najprecizniji), za Novim Sadom po broju grinfild ulagawa sledi In|ija sa 14 ovakvih investicionih projekata, zatim Pe}inci (11), te Zrewanin i Stara Pazova sa po 10 investicija. Jasno je, da su kao i kod svih

ovaj sremski gradi} ulo`ili 160 miliona evra i zaposlili preko 1.000 radnika. U kom{ijskim Pe}incima sa 85 miliona ulo`enih evra zaposlili su vi{e od 750 me{tana. Tu se proizvode hemijski materijali, boje i fasade, ma{inski alati, ~aj i kafa, ali su Pe}inci, shodno svom geograf-

PremapodacimaVIPfonda,zaNovimSadompo brojugrinfildulagawaslediIn|ijasa14,zatim Pe}inci(11),teZrewaniniStaraPazovas podesetinvesticija ostalih ulagawa, srema~ke op{tine bile najuspe{nije u privla~ewu grinfild investicija. Grinfild ulaga~i u In|iji proizvode meso, lepkove, elemente za gra|evinsku industriju, akumulatore, izolaciju, plastiku, malter, greja~e za automobilska sedi{ta... Oni su u

skom polo`aju, postali i prostor odakle se distribuiraju razni proizvodi i roba. Vi{e od 900 gra|ana Stare Pazove dobilo je posao u grinfild investicijama u koje je ulo`eno oko 80 miliona evra. Oni u Staroj Pazovi proizvode opremu za distribuciju elek-

tri~ne energije, bojlere, ba{ten sku opremu, ~i po ve... U Zrewaninu su grinfild ulaga~i ulo`ili vi{e od 40 miliona evra i zaposlili preko hiqadu Bana}ana, i to u proizvodwi motora, doweg ve{a, plasti~nih materijala, prozora i vrata, gume... Pred ovih gradova, grinfild ulaga~i su u Vojvodini investirali i u Alibunar, Ba~, Ba~ku Topolu, Ba~ki Petrovac, Be~ej, Ki kin du, Ko vin, Mali I|o{, Novi Be~ej, Oxake, Pan~evo, Rumu, [id, Sentu, Sombor, Apatin, Sremsku Mitrovicu, Suboticu, Temerin, Vrbas i Vr{ac. Investitori su dolazili iz Austrije, Italije, SAD, Nema~ke, Slovenije, Hrvatske, Belgije, Slova~ke, Holan di je, Rumuni je, [pani je, Ma|arske... Grinfild ulagawa ~esto prolaze neprime}eno i nisu toliko atraktivna za medije i javnost iz jednostavnog razloga {to se tu ~esto radi o ciframa neuporedivo mawim nego kada su u pitawu, na primer, velike privatizacije. Ono zbog ~ega su grin fild in vesti ci je, me|u tim, zna~ajne, jeste ~iwenica da one doprinose otvarawe novih radnih mesta. Dok privatizacije ili akvizicije, barem u po~etku, usled poku{aja novih vlasnika da racionalizuju poslovawe kupqenog preduze}a, uglavnom zna~e otpu{tawe zaposlenih, dotle ulagawe „na zelenoj livadi” omogu}ava novo zapo{qavawe. V.^vorkov

^IJEJESVETLO NAKRAJUTUNELA?

Srbijaseuzda u„Fijat” Srbija u ovoj godini o~ekuje vise od 1,6 milijardi evra prihoda od izvoza kompanije Fijat automobili Srbija, izjavio je dr`avni sektretar u srpskom ministarstvu finansija i privrede Aleksandar Qubi}.On je agenciiji Beta rekao da su ocekivawa Srbije od Fijata velika i istakao da su prvi pokazateqi sa tr`i{ta vrlo pozitivni. „Napravili smo dobar automobil, kvalitetan automobil, lep automobil”, rekao je Qubi} i naveo da je u pro{loj godini u Kragujevcu proizvedeno oko 30.000 automobila „fijat 500L” i da je sve izvezeno. „Plan Fijata za 2013. godinu je da u Kragujevcu proizvede oko 160.000 vozila. Od sredine godine kre}e proizvodwa produ`ene verzija modela 500L sa sedam sedi{ta, kao i izvoz u Ameriku”, rekao je on. Qubi} je istakao da su prvi izve{taji sa sajmova i prezentacija novog Fijatovog automobila koji se proizvodi u Kragujevcu „vrlo pozitivni”. Na pitawe da li postoji mogu}nost da Fijat preseli proizvodwu iz Kragujevca u Italiju zbog krize i pritisaka italijanskih radnika, on je istakao da apsolutno ne postoji takva opasnost. „Verzija modela 500L sa pet sedi{ta i produ`ena varijanta sa sedam sedi{ta }e se praviti u fabrici u Kragujevcu. Koji }e slede}i model biti, koji }e silaziti sa proizvodnih traka fabrike u Kragujevcu ostaje da vidimo”, rekao je on.

ODNOVEGODINEPO^IWEPRIMENANOVIHPROPISAIUOBLASTIPOREZA

Vratitedugove,iza|ite izsistemaPDV-a S prvim danima ove 2013. po~ela je primena novog seta poreskih zakona i drugih propisa. Veliki poreski du`nici dobijaju {ansu da smawe svoje obaveze i nastave redovno da pla}aju porez jer je po~ela primena Zakona o uslovnom otpisu kamata. Pove}an je cenzus za ulazak u sustem PDV-a, a to daje priliku obveznicima koji imaju mawi promet da nastave da pla}aju porez na druga~iji na~in. Mladi roditeqi treba da dobiju prvi novac po osnovu vra}awa PDV-a za bebi-opremu. Preduzetnici i drugi privrednici koji imaju pozama{na poreska dugovawa po~eli su posledwih dana 2012. da dobijaju informacije od nadle`nih iz Porske uprave i poziv da po~nu redovno izmirivawe obaveza. Ukoliko uplate poreske obaveze za novembar i decembra do kraja januara, sti~u pravo na mirovawa starog duga a potom glavnicu mogu otpla}ivati na rate. Izuzetak su samo oni du`nici kod kojih je ve} po~eo postupak prinudne naplate – za wih olak{ica nema. Veliki poreski obveznici ste}i }e pravo na mirovawe do kraja 2013, a mali – do kraja 2014. Ukoliko za tu godinu, odnosno dve, redovno izmiruju obaveze, sti~u pravo da nakon toga glavni pore-

ski dug otplate na 24 mese~ne rate. Na wih }e pla}ati kamatu koja }e biti jednaka rastu cena na malo. Kada plate sve rate plus redovne teku}e obaveze za pomenuti period, stara kamata }e se trajno

Bebi-opremauzolak{ice U 2012. se mnogo diskutovalo o ukidawu poreza na bebi-opremu. Vodila se polemika o tome da li bi ukidawe smawilo cene opreme za najmla|e ili bi napunilo xepove trgovaca dodatnim prihodima na ra~un poreza. Do linearnog ukidawa poreza nije do{lo, ali }e olak{ica biti. Za decu staru do godinu suma za povra}aj je maksimalo 40.000 a do dve godine – do najvi{e 30.000 dinara. To zna~i da roditeq ili starateq mo`e dobiti najvi{e 70.000 dinara. Povlasticu }e mo}i da koristi ukoliko mese~na primawa doma}instva ne prelaze 80.000 dinara i ne poseduju imovinu vredniju od 200.000 evra. Postupak za vra}awe poreza je prili~no jednostavan: potrebnoje sakupqati ise~ke od fiskalnog ra~una i prilo`iti ih uz zahtev. S obzirom na to da je bebi-oprema oporezovana s 20 posto, da bi se ostvarilo vra}awe do maksimalnog iznosa potreban je tro{ak od 350.000 dinara. Roditeqi i strateqi }e mo}i da podnose zahteve od 1. janura do 15. jula naredne godine a novac }e po~eti da dobijaju u drugoj polovini 2013.

brisati iz evidencije i po tom osnovu vi{e ne}e imati nikakvih obaveza. Svi obveznici koji su imali godi{wi promet ve}i od ~etiri miliona dinara dosada su automatski ulazili u sistem PDV-a. Od 2013. prvi prag se duplira. Od 1. januara je po zakonu za „ulaznicu” potrebno osam miliona dinara. [to se ti~e starih obveznika koji imaju mawi promet, na wima je da sami odlu~e o tome da li }e i daqe pla}ati ovaj fazni porez ili }e pre}i na pau{alni sistem oporezivawa. Kada se zakoni i drugi propisi mewaju, posebno u tako bitnoj oblasti kao {to su porezi, uvek ima onih koji ih odobravaju i onih drugih. ^ulo se od pojedinih da se otpisom kamata dr`ava olako odrekla velikog dela prihoda. Ute{io ih je nedavno dr`avni sekretar u Ministarstvu finansija Vlajko Seni}. Rekao je da se kod otpisa radi o stotinama milijardi dinara duga. Od toga vi{e od dve tre}ine

~ine kamate. Nadle`ni su mogli nastaviti da kwi`e te prihode i uve}avaju ih, ali su oni u su{tini mrtvo slovo na papiru a {anse da se naplate su skoro nikave. Predsednik Udru`ewa vlasnika ra~unovodstvenih agencija UVRA Jovan Beara ka`e da je mogu}nost otpisa pravi spas za one koji imaju te{ko}e u poslovwu – dobili su {ansu da nastave biznis. Rastereti}e se obaveza, a sada }e imati priliku da u~estvuju na tenderima ili da dobiju kredit. To bi za pojedine mogao biti pozitivan preokret. Beara smatra da je dobro i {to je za obveznike s mawim prometom uveden princip dobrovoqnosti kod ulaska u sistem PDV-a. To uvek pospe{i pla}awe obaveza. Kompliment poreznici dobijaju za to {to je elektronsko pla}awe poreza sve dostupnije obveznicima: poreze je lak{e platiti, a to gotovo po pravilu pove}ava prohod. D.V.


6

dru[tvo

~etvrtak3.januar2013.

dnevnik

ZADOVOQNINASTAVNICIUPUNIM BIBLIOTEKAMAIPRAZNIMLABORATORIJAMA

[koleuSrbiji uTIMSS ogledalu Disciplinovawe zdravstva MinistarkazdravqaSlavica \uki}-Dejanovi} najavila je pro{irewe prava pacijenata u Srbiji uvo|ewem finansijske disciplineuzdravstvu,presvegaupla}ivawemdoprinosa,iistakladajenepla}awedoprinosa za zdravstveno osigurawe krivi~nodelo.Onasmatrada}ese finansiraweuzdravstvudisciplinovati i kroz uvo|ewe cetralizovanog snadbevawa bolnica,{to}e,kakojenavela,doprinetiismawewukorupcijeu zdravstvu: – Ustanove }e same napravitiplanovesvega{toimtreba pa}esepotomecentralizova-

no snadbevati od Republi~kog fonda za zdravstveno osigurawe–kazalajeministarka.–To zasadnijepredvi|enozadnevnenabavkezaishranu,higijenu i sli~no jer nemamo kapaciteta da se to centralizovano snadbeva. Govore}i o dugu u zdravstvu od13,5milijardidinara,kojisu prete`no napravile bolnice nenamenskim tro{ewem novca, navelajedaje„Vladaobavezala direktoredavi{enesmejutako dasepona{aju„,iistakladaje Ministarstvo finansija, ~ije inspekcije ispituju kako je taj dugnastao,„vrloinformisano„.

NOVAGODINASPEVAWEMIPUCAWEM

Sasvihstranabije: be`iku}i! U rano popodne, tiho i u{u{kanoumaglu,nizmaluulicuna periferiji lepe varo{i, {qapkaju papu~e starog deda-Mite. Vra}aseizprodavnicesfla{om sokaitubommajonezom.Na}o{ku umalodanaletinakom{iju,deda\oku,uprazni~nomkaputuisnovim{e{iromnaglavi,ioboriga. –Pazikudaide{–brecnesededa\oka. –Atipazikadizilazi{navelikisokak–odvratimudedaMita. – Ti li si, Mito? Kud si tako navro? –Jasam.Akobi?Evo,biosam do radwe da pazarim soka. Treba da do|u sin i snaja s decom pa da imaju {ta da popiju. Baba se jo{ upla{ila da nije stavila dosta

stra{no.Asinmipri~aprekotelefona da su oni pobegli s trga. Tojepr{talopoulicipajo{bacaju uvis neke male rakete. Ne zna{dalida~uva{nogeiliglavu.Sasvihstranabije.Nakrajusu se pokupili i be`i ku}i. Ni vatrometnisusa~ekali. –Neznam{topu{tajudasepetardeprodaju.Natelevizijipokazujukakosedecaopekuilijo{goreunakaze,alinikonemari.[ta tiroditeqimislekadimdajuparezapetarde? –Kaodaimdecaka`udasukupilapetardeirakete?Anemo`edetenida{tr~iizdru{tva.Akosvi kupujuipucaju,moraionina~e}e damusepodsmevaju.Nemo`etuni{tadaseuradi.Takvasuvremena.

Pro{logodi{we TIMSS istra`ivawe, ~iji rezultati su objavqeni nedavno, nije pokazalo samodakona~noimamoosnovce~ije jeznaweizmatematikeiprirodnihnaukaiznadsvetskogproseka, nego je dalo i mnogo podataka o faktorima koji u obrazovnom sistemunekezemqeuti~unapostignu}au~enika.Me|utimfaktorima su i opremqenost {kola, bezbednost u wima, motivacija nastavnika,adopotrebnihpodataka do{lo se preko upitnika za direktore{kola,nastavnikeiu~enike.Imadasu,baru{irojjavnosti, ti podaci posle „bleska“ na{ih~etvrtakapaliudrugiplan, onisuveomainteresantni. Tako,recimo,nijemaloiznena|ewedasunastavniciuSrbijiiznadprose~no zadovoqni poslom kojiradepasukojiprocenatzadovoqniji i od svojih kolega u Ma|arskojiRumuniji,a~ak15procenata od slovena~kih prosvetara, madaimhrvatskekolege,barpozadovoqstvu poslom, be`e za ~itavih 24 procenta. Tu sliku malo kvari ~iwenica da samo 16 odsto nastavnikauSrbijismatradaim {kola obezbe|uje uslove da rade gotovobezikakvihproblema,dok je takvih nastavnika u svetu prose~no ~etvrtina, a me|u taj svetskiprosek,skojimprocentomrazlike,ulazeiRumunijaiSlovenija, dok su Ma|arska i Hrvatska i boqe od proseka. S tom slikom ukorakideipodatakdanamjezbir

nastavnikakojismatraju da su {kole potpuno i donekle bezbedne skoro istikaoizbirtihsvetskih proseka, tako da smo tek za procenat lo{ijiodprosekapobroju onih nastavnika koji smatrajudasu{kolenebezbedne, a takvih je u Srbiji samo pet odsto. Sli~nojeisastavovima direktora {kola o bezbednosti,gdesmone{to ispodiliblizusvetskog proseka. Svakakonasmo`eobradovatii~iwenicada, po ovom istra`ivawu, {koleuSrbijiraspola`u zavidnim bibliotekama.Naime,dokusvetu, u proseku, samo tre}ina {kolaimavi{eod5.000 kwiga,kodnasjetakvih {kola ~ak 66 odsto, te smouovompogleduisti

Nasiqepodkontrolom Dajedugogodi{wakampawaborbeprotivnasiqaurodilaplodom dokazujepodatakdaseu~eniciu{kolamauSrbijiose}ajubezbednijeodprose~nogu~enikausvetu.Naime,dokusvetu48odsto|akagotovonikadu{kolinijedo`ivelonasiqe,kodnasjetajbroju~enika devet procenata ve}i. Dva procenta mawe od svetskog proseka imamo i u~enika koji nasiqe do`ive jednom mese~no, a da su nam {kolebezbednijenego{tojetousvetuuobi~ajenogovoriipodatak dau{kolamausvetu,uproseku,~aksvakipetiu~eniknasiqetrpi jednomnedeqno,auna{im{kolamatakvih|akaje13odsto.

kao Slovenci, a boqi od Rumuna, Hrvata,Ma|ara...Upolamawenego{tojeusvetuuobi~ajenoimamoi{kolasmaweod500naslova u biblioteci, a mo`emo biti zadovoqnii~iwenicomdauna{oj zemqi samo ~etiri odsto {kola nemabiblioteku,{tojeistiprocenatkaouRumunijiiMa|arskoj, dokjeusvetuuobi~ajenodajetakvih {kola ~ak 13 odsto. Me|utim, i s tim malim procentom {kolabezbibiliotekaimaiboqihodnasjertakvih{kolauHrvatskojuop{tenema,auSlovenijiihjetekjedanodsto. Druga~ija i ne ba{ pohvalna je situacija s opremqeno{}u {kola laboratorijama.Dokusvetuod100 {kola laboratorije ima 36, kod nasjetakvihtek13.Idoksazavi{}umo`emogledatiupodatakda jeuRumunijilaboratorijamaopremqenabezmalosvakadruga{kola, nebibilodobrodasete{imo~iwenicom da su po opremqenosti {kolskimlaboratorijamaMa|ari iHrvatikaoimi,aniSlovenci namnebe`ezamnogoprocenata. Ni{taboqenijenisraspolo`ivo{}u kompjutera u nastavi. Dok je svetski prosek 42 odsto, kodnasjepoovompitawusituacijadobrausamo12odsto{kola,takodasuodna{ih{kolazanekoliko procenata gore samo hrvatske,doksuoneuRumuniji,SlovenijiiMa|arskojivi{eoddeset postoboqe. D.Deve~erski

FALSIFIKOVANAROBAKRU@ISVETOM

Iigra~ke nacrnojlisti Novogodi{weibo`i}nepraznike deca povezuju s poklonima. Roditeqi su na muci jer igra~ke nisu jeftine pa ih, povode}isezacenom,~estokupuju na pijacama i uli~nim tezgama, gde su jeftinije nego u specijalizovanim radwama. Na kvalitetigra~akaisertifikatkoji govoriowihovojbezbednostiza zdravqe mali{ana malo ko obra}a pa`wu. Me|utim, osim brojnih zahteva koje se odnose naveli~inuiizgledigra~akau odnosunauzrastdeteta,onemoraju da odgovaraju strogim kriterijumimaza„hemijskuformulu„ za materijal od kojih su izra|ene i boju kojom su obojene. Razumqivo,jerjo{odprvihdana `ivota po~iwe dru`ewe s igra~kamakojepodrazumevalizawe,grickaweisisawe.

Podacigovoredafalsifikovanaroba,vrednostive}eod500 milijardi evra, kru`i {irom sveta. Falsifikovane igra~ke mogu sadr`ati opasno visok nivo te{kih metala i drugih toksi~nihsupstanci.Dabisetr`i{te, odnosno mali{ani, za{ti-

tiliodfalsifikatakojineodgovaraju standardima o kvalitetumaterijalaodkojihsunapravqene, Evropska komisija je pokrenula kampawu protiv falsifikovanihigra~aka, kojeuglavnom dolaze iz Kine i opasne su po zdravqe dece. Kupci se save-

Odobrewezauvozizdaje Ministarstvozdravqa Velikisvetskiproizvo|a~iimajusvojelaboratorijeukojimasepresameizradeanalizirajumaterijaliodkojihseprave igra~ke.Paipak,iporeddetaqnihanaliza,ponekadsedesida seupredmetuna|einekitoksi~nisadr`ajukoli~inikojaodstupaoddozvoqene.Zatosvakadr`avaobavqakontroleprilikom uvoza predmeta op{te upotrebe me|u kojima su i igra~ke. Odobrewezauvozde~jihigra~akaizdajeMinistarstvozdravqa na osnovu ispitivawa zdravstvene ispravnosti koje se rade u ovla{}enimlaboratorijama.

tujudauvekgledajuCEoznakuna igra~kama, {to zna~i da je taj proizvod u skladu s bezbednosnimpravilimaEvropskeunije. Drugisavetjedaseigra~ke~iji sedelovilakoskidaju,nikadane dajudecimla|ojodtrigodinei da se pro~itaju sva upozorewa kojadolazeuzigra~ku. Igra~kekojesekodnasuvoze podle`u obaveznoj kontroli zdravstvene ispravnosti predmetaop{teupotrebe,kojeserade u institutima za javno zdravqe. Igra~ka se, izme|u ostalog, stavqa u rastvor baze koja imitirapquva~kuiblagograstvorakiseline.Pratisekojese supstancetomprilikomosloba|aju.Akojetoksi~nostvi{anego{tojedozvoqeno,uvoziupotrebaigra~akasezabrawuje. J.Barbuzan

POSLEPRAZNI^NOGPRETERIVAWAUI]UIPI]U majoneza na rusku salatu pa sam kupiojo{malo,zasvakislu~aj.A ti,biosiuskitwi? – I{ao sam do brata u posetu. Bolestanje,nemo`edaustaneiz krevetapak’ovelim,dasevidimo i~estitamo,itako... –Kakomuje?Jel’boqe? –Otkudboqe!Ontijesadk’o semafor.Ujutrujezelen,upodne `ut a uve~e crven. Ubi ga pritisak, mu~i prostata, a no}u sevaju kosti. Sad ga i `eludac boli, to mujeodsilnihlekova{topije... I tako smo malo pri~ali pa sam krenuonazad.Sadsebrzosmrkava amojababanevolikadjeuve~esama.Pravodatika`em,nijenevolim po mraku da idem ulicama. Posebnosadkadsupraznici.Ova de~urlijanemadrugo{tadaradi nego baca petarde na sve strane. Samo se {treca{ od wih. A oni, k’ozainat,samobacaju. –Bogami,jeste.ZaNovugodinu sujo{oddesetpo~elidapucajupa svedodva-trisata.Itosamotutwi. Mi nismo oka sklopili od pucwave. –Aovdekodnasjo{jeimirno. Ka`emibratdajekodwihbilo

–Mojpokojniotacmnogosequtionapetarde.Onsese}aorata, bombardovawaioslobo|ewaibilomujestra{nodanekopucanapoqu.Izlaziojenaulicudavi~e nade~urlijudatonerade.Aoni pobegnupakadonu|euku}u,aoni ispodprozorajo{ja~ebacajupetarde. To je bilo pre par godina, kad se jo{ nije tako jako pucalo. Sadbisigurnopresvisnoodjeda. –[taznajudecazatakvestvari?Wimajezabavnokadtopucai baca one iskre. A vole i kad se starijitrzajuiska~uodpetardi. To je isto kao kad se grudvaju pa pogode nekog. Samo {to su qudi na ivici `ivaca pa posle bude sva{ta. Tako je onaj ~ovek tukao dete jer ga pogodilo grudvom. Ni tonijedobro...Vi{esenezna{ta sevaqai{taprili~i. –Ba{tako!Nego,misezapri~ali a zaboravili da ~estitamo. Nekasimi`ivizdrav,itiitvojafamilija.Idasevi|amoiove godine. –Fala.Istotoija`elimtebi i tvojima. A sad odoh ku}i. Neka namjelakaimirnano},bezpucwave. IlijaBaki}

Rekreac ijakaolek Bogata trpeza, niz zdravica ilen~arewespunimstomakom naj~e{}asuslikakojasemogla videti u najve}em broju porodica za vreme novogodi{wih praznika. Pri~i nije kraj jer nas u januaru ~ekaju nova slavqa, {to zna~i i nova radovawa uz neizbe`no preterivawe u hrani i pi}u. Obuzdati apetit pred punom trpezom nije lako, ali da bismo koliko-toliko pomogli organizmu da se izbori s masnom hranom i {e}erom, savetuje se rekreacija od45minutadosatdnevno. Ozna~ajufizi~keaktivnostizazdravqedanassegovori vi{e nego ikada. Fizi~ka neaktivnost je jedan od glavnih faktorarizikakojidoprinose vel ik om morb id it et u i mortalitetu od masovnih nezaraznih bolesti. Na`alost, fizi~ki neaktivan stil `ivota postao je op{ti zdravstven i prob lem. U anal iz i

zdravstvenog stawa stanovni{tva Srbije iz 2006. godine podaci za Vojvodinu ukazuju natodadvetre}inedeceiodraslih praktikuje sede}i na~in `ivota. Gotovo polovina dece je fizi~ki neaktivna u slobodno vreme, iako nastava

fizi~kogvaspitawau{kolamazna~ajnodoprinosifizi~koj aktivnosti s obzirom na to daih redovnopoha|a92odsto {kolske dece. Trend fizi~keneaktivnostisepove}ava sa staro{}u, tako da samo tre} in a odr as log stan ovn i-

{tva isp uw av a min im aln e kriterijume za fizi~ku aktivnostuslobodnovreme. – Rekreacija povoqno uti~e nazdravqe tako{tospre~ava, odnosno odla`e,nastanakbrojnih oboqewa ili doprinosi wihovom le~ewu: gojaznosti, {e}erne bolesti, povi{enog krvnogpritiska,sr~anogimo`danog udara, osteoporoze i osteoartritisa, nekih oblika malignih bolesti, depresije, anksioznosti,stresa,kaoirizi~nog pona{awa, posebno me|u decom i mladima – ka`e dr Verica Vasi}. – Lepi zimski dani su idealni za izlazak u prirodu, u {etwe, pa i vo`wu bicikla. Fizi~ku aktivnost vaqa uskladiti s godinama `ivota i zdravstvenim stawem, a hroni~ni bolesnici bi pre zapo~iwawa rekreacije trebali da se posavetuju sa svojim lekarom. J.B.


V remeploV

Bezve}ihincidenta

Majstorkaligrafije Videki Karoq Kalman, ro|en u Novom Sadu 3. januara 1800. iako samouk, postao je majstor kaligrafije i bakroreze.Izbiojenadobarglasu javn os ti rad e} i u Bud imp e{ti za prv e tam o{ we ilustrovane novine. Poznato je vi{e od 350 wegovih dela portreta, pozori{nih scena,

Na do~eku u centru Novog Sada okupilo oko 30.000 qudi, a nisu zabele`ena te`a krivi~na dela ni masovnija naru{avawajavnogredaimira, saop{tila je novosadska Policijska uprava. Za 24 sata na podru~ju Ju`noba~kog okrugadogodilosedevetsao- bra}ajnihnezgodaukojimaje

ratnihdoga|aja,~akimodnih crte`a. Ali, pojavom litografijeiwenimkori{}ewem u {tampi, iz we je istisnut bakrorez i Videki je ostao bez naruxbina. Jedva je dobio ponekigraverskiposao.Umro jeuBudimpe{tiukrajwojbedi1882.godine. N. C.

jedno lice zadobilo te{ke telesne povrede, a dva lake. Tako|e, jedna osoba je tokom novogodi{weno}ipoku{ala dasezapalipoliv{isebenzinom i ona je hospitalizovan a u Klin i~k om cent ru Vojvodine, saznajemo nezvani~no. N. H.

Novosadska ~etvrtak3.januar2013.

Isunceseodmaralo naDunavu neradandanza{etwusnajmilijima.O`iveojekej,kojijedelovao kao u prole}e, preplavqen

{eta~ima. Veliki broj qudi produ`iojedo[tranda,anemali broj je obuo klizaqke, stao na led klizali{ta pod vedrim nebom. Nekoliko metara ni`e, uz Dunav, Novosa|ane je do~ekao idili~aniromanti~an prizor, pogodan prazni~nom raspolo`ewu. Sun~evi zraci obasjavali su reku i reflektovalisvojemalozvezdano nebo, u kom je u`ivalo jato labudova,{epure}isena svoj na~in. Daleko od gradske vreve i zimskog, pomalo nelagodnogvazduha,ispuwenog maglom, krajDunavanikonikome nije smetao, a svisuu`ivali. I. D. Foto: R. Hayi}

NOVOSADSKI VODI^ POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul. oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf. DR DRA^A”, Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati tel: 522-594 i 063/746-1693

Vojvo|anski me{oviti hor i NS Big bend odr`a}e koncertpodnazivom“Wath a Wonderful World”ve~erasod20sati u sve~anoj sali Karlova~ke gimnazije.DirigentjeAndrej Bursa},aaran`manejeuradio Fed or Vrt a~n ik. Org an iz ator je Muzi~ka omladina NovogSada. Z. Ml.

hronika

Telefoni: 021 4806-834, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

LEPO LICE GRADA

Dok je sunce odmaralo svoje zra~ke na Dunavu, mnogi sugra|anisuiskoristiliju~era{wi

Koncertza Karlov~ane

POLICIJA O DO^EKU

„KOMPAS” TOURISM& TRAVEL, Bul. M. Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740

NOVI SAD DO^EKAO 2013. GODINU

Mirnojutroposle „najlu|eno}i” Ispra}ena je jo{ jedna stara, a do~ekan a Nov a god in a, euforija se sti{ava,NoviSadponovo po~ iw e da `iv i uobi~ aj en im ritmom.Akosepojutru dan poznaje, odnosno po prv im dan im a 2013. god in e, Nov i Sad o~ek uj e mnog o mirn ij a god in a od prethodne. Tome doprinosi i izv e{ taj iz Hitn e med ic ins ke slu` be i Klini~kog centra Vojvodine prema kome su novogodi{wa no}, kao i nezaobilazna repriza nove godine protekle neuo b i~ aj en o mirn o, bez ve}ih incidenata.Naiznena|ewe,u pore|ewu sa proteklihpetgodinakada seproslavqalanova godina, ekipe Hitne pom o} i su imal e mnog o maw e pos la. Tako|ejebiloneuo bi~ajenodaHitnapomo}nije registrovala povrede od petardi. Za obe no}i, prvog i drugog januara, Hitna slu`bajeukupnointervenisala 203puta,naj~e{}ezbogkardiolo{kihpacijenataiastmati~ara, koji su `alili na pov i{ en i krvn i prit is ak, odnosno tegobe prouzrokovanemaglomive}omkoncentracijom smoga. No}i uo~i do~eka, evidentirane su ~e-

tiritu~eukojimaje11u~esnika zadobilo lak{e telesnepovrede,dokjekodmaloletne dece zabele`en nemali broj akutnih pijanstava. U Urgentnom centru Vojvodinezaobeno}iproslavqawanovegodinebiloje18intoks ik ac ij a. Jedn a mu{ ka osoba je po~inila samoubistvo50minutanakonulaska u novu godinu hicem u glavu izpi{toqa.

U Novu godinu s Vladom i {ampawcem

Foto: B. Lu~i}

Vi{ e od 30.000 qud i, prem a pol icijskim procenama, u`ivalo je na Trgu slobode uz hor „Viva voks„, multiins t r u m e n t a l i s t u Slob od an a Trk uq u i peva~e Vladu Georg ie v a i Serg ej a ]etkovi}a. Uprkos temp er at ur am a ispodnule,Novosa|ani, kao i brojni gosti iz regiona, pevali su na gradskom centralnom trgu do par sati iza pono}i, dok ih nije posledwompesmompozdrav io ]etk ov i}. Masajepo~eladase okup qa oko Mil eti} ev og spom en ik a ne{to pre 20 ~asova, ali atm osf er a sezahuktalatekneposredno pre pono}i,kadajeGeorgiev iza{ao da pozdravi pos et io c e i da sa wimaodbrojidokse kaz aqk e ne spoj e. Kadajenastupilanovagodina, na bini se izvo|a~ima prid ru` io grad on a~ eln ik NovogSadaMilo{Vu~evi}, kojijepo`eleoNovosa|anima da grad ponovo postane lepoticakojom}esedi~iti. Nak on ~es tit aw a i nazdravqawa{ampawcem,koji je prop ra} en {es tom in utnim trad ic in on aln im vatrometom, Georgiev je zapevao i u potpunosti razgalio masu svih dobi i polova. U weg ov om spont an om i {aqivxijskom stilu tokom pevawaiobra}awa,izmamioje vi{eputaeufori~nivrisak izpublike. Odli~nosuseprovodilii oni koji su imali vidik iz svojih toplih stanova pravo na Trg. S prozora i terasa mogli su da u`ivaju u nastupima s gradske bine, a veseqa nije nedostajalo ni u novosadskim klubovima i kafi}ima. U skladu sa muzi~kimukusompravilisuseizborimestagde}esedo~ekatiNovagodina,kaoirepriza, a vlasnici lokala su u fenomenuproslaveNovegodine videli odli~nu prilikudazarade. Ines Dragi}


8

nOvOSAdSkA HROnikA

~etvrtak3.januar2013.

dnevnik

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA:

RO\ENI, VEN^ANI, UMRLI

EmilijaiSavastiglikodJan~i}a Blizanci Milana iNata{a -@elimirkeiBojanaVukeli}a,Valensia iSimeon -JasminePilovi}iVladimiraCerovi}a,Emilija iSava -MarijaneStevanovi}Jan~i}iNikoleJan~i}a,Jovana iNikolina -Sla|aneiIvanaGavrilovi}a,Ena iMateja -SuzaneiOgwenaKne`evi}a.

Devoj~ice Petra -AgoteBalintHerbatewiiViktora Balinta,Duwa -AleksandreHengl-Subi}iGorana Subi}a, Antonija - Ane i Sini{e Kame{ni~anina,Jovana -BranislaveiMirkaTegeltije,Nikolina -BranislaveSpiroskeiSlobodanaSpiroskija,Duwa -Vericei\or|ija@ugi}a, Lena - Vesne Cvjetanovi} i Vladimira Antanasijevi}a, Ivona - Gabrijele i Nenada Prislana,Lana -DaliborkeiJoviceCvetkovi}a, Marija - Danijele Vrawe{ Gaji} i Bojana Gaji}a,Kalina -DanileiRadetaKrzmana,Milica -DraganeiMirkaStan~evi}a,Anastasia -DraganeiRatkaCvetkovi}a,Anastasija -Du{anke Vuleti} i @eqka Trifkovi}a, Leona EleonoreiDraganaRakasa,Milica -@ivanei Gorana Trajalova, Nata{a - Zorane Brankov i Sr|anaBerara,Lana -IvaneiAleksandraVu~i}a, Valentina - Irene Vu~etin, Milica IsidoreiMiloradaLon~ara,Lena -Jadrankei Branislava[timca,Ana -JadrankeiMiroslava Jevi}a, Lidija - Jasmine Marie i Nenada Ili}a,Mila -JeleneiNikole[arca,An|elija -JeleneLambi}iAleksandra\uri~i}a,Bojana -JeleneTodorovi}TarbukiSlavkaTodo-

rovi}a,Miroslava -JovaneIli}iMiroslava Vi{wi}a,Ivona -KlareiZoranaVujatovi}a, Mirjana -QiqeiMilenkaMiqevi}a,Milica -QiqaneiSr|anaRa{kovi}a,Sofija -Marije i Bori{e Kuzeqevi}a, Adrijana - Marije i Radoslava An|eli}a, Anastasija - Marijane i DaliboraAn`i}a,Teodora -MarineiMiladinaPejovi}a,Teodora -MileneiNenadaTrifunovi}a, Luna - Mirele Ninkovi} i Marka Portnera,Jelena -NadeiMiletaBabi}a,Ema - Nata{e i Dalibora Ki{eqovskija, Sofija Nata{e i Igora Vuli}a, Iskra - Nikoline [}eki} Karabasil i Pavla Karabasila, Kristina -OlgiceAn|elkovi},Zorana -Radenkei ZoranaDrobwaka,Duwa -Ru`iceGri~i}iRadojaGrui~i}a,Mia -SavkeiMiodragaBokana, Ula -SandreStoji~i},Lena -SandreTafoski iMiodragaStefanovi}a,Jovana -SaweiIgoraMilanovi}a,Ana -Silviei\or|aKantarxi}a, Nikolina - Slavice Jovanovi} i Miroslava Hanija, Nikolina - Sne`ane Gordi} i Mladena Tri{i}a, Teodora - Sne`ane i Sini{eStanojevi}a,Petra -TaweiDinkaVi{wevca,Sara -TaweiNemaweIvanovi}a.

Ven~ani IvanaKuqan~i} iBojanJovanovi}, JaroslavaSrnka iVladimir[uqan,Sa{kaSimi} iVladimirLung,Danijela@egarac iBranko\uri}, JovanaVuki~evi} iMomirPredojevi},MilicaNedeqkov iSr|an Mihaq~i}, DijanaJozinovi} iZoranMarkovi}, AnaPavlovi} iRi~ardRajner Frank,IbojaSabo iMirkoBeqinac.

Foto:B.Lu~i}

Jelenaprvanovosadska bebau2013. Gradona~elnikNovogSadaMilo{Vu~evi} posetiojeprvoro|enu bebu u 2013. godini u novosadskomporodili{tuBetanijaitom prilikomSawiStankovi},majci male Jelene, uputio srda~ne ~estitke. -Zdravaporodicazna~iizdravodru{tvo.U`eqidasebrojdece pove}a i da obezbedimo dobre

uslovezawihovoodrastawe,Grad nastoji da pru`i maksimalnu podr{ku novosadskim porodicama, ali i podstakne natalitet dono{ewemneophodnihmera–izjavio jegradona~elnikVu~evi},iistakao da Grad, posredstvom Uprave zasocijalnuza{tituibriguoporodiciideci,podr`avaprojekat vantelesne oplodwe, omogu}ava

brojne povlastice za porodice s vi{e dece kao {to su besplatan boravakuvrti}u,ishranuuosnovnim {kolama, roditeqski dodatakzaprvodete,nov~anupomo}za trojkeijo{mnogotoga. Grad je za prvoro|enu bebu obezbedio100.000dinara,azasvu decuro|enu1.januarapo50.000dinara.

De~aci Stefan - Aleksandre i Dragana Nikolija, Ogwen - Anite i Miroslava Igwatovi}a, Damjan - Biqane Bokari} Glogovac i Nemawe Glogovca,Du{an -BiqaneiDejana\akovi}a, Stefan - Biqane Majstorovi} i Marka Ranilovi}a,Feniks -BixejMaiMakahilasiZoranaPo{te,Pavle -BojaneiOstojeDespotovi}a,Vuka{in -BranislaveiQubomiraHrgi}a, Daniel - Vesne Firi} i Svetozara Dimi}a, Aleksa - Gordane Demi} i Dragana Baqka, Mom~ilo -DanijeleiBojanaDodi}a,Aleksa Danijele i Qubi{e Stojisavqevi}a, Pavle DarvineiSr|anaMilanovi}a,Nenad -DarinkeJapunxeiMiletaMali}a,Danilo -Dijanei MarkaPeji}a,Velizar -DraganeiDejanaVukeli}a, Maksim - Dragane i Dejana Papri}a, Stefan - Dragane i Milorada Todorovi}a, Uro{ - Dragane Mihaqi~i} i Zorana Mihaq~i}a,Borislav-DraganeMihaqi~i}iZorana Mihaq~i}a,Du{an -DragiceiGoranaStojkovi}a, Luka - Du{ice i Nenada Markovi}a, Adrijan -EmeiTiboraErdeija,Ivan -Zorice iDarkaBobaqa,Du{an -Ivanei\or|aDimitri}a,Milan -IvaneiMarkaMari}a,Nikola -IvanaiRankaPu{kari}a,Nikola-Jasmine iMiroslavaNe{kovi}a,Luka -JasmineObradovi}BidaultiMiletaObradovi}a,Stefan JasneVelilckiiBranislavaVelickija,Luka -

JeleneVasiqevi}Radosavqevi}iSini{eRadosavqevi}a, Gavrilo - Jelene Srdanovi} Mara{ i Igora Mara{a, Stevan - Katarine Mudrov~i} i Srboslava Filipovi}a, Darijo KristineSalmeiIvana\ur|evi}a,Vasilije -Luise-FernandeiNemaweRadusinovi}a,Luka -QiqaneiMarijanaSolarova,Aleksandar -QubiceJovanovi}iMilanaTrojanovi}a,Luka - Maje Dimitrijevi} Babi} i Branislava Babi}a,Mirko -MarijeiNeboj{eTrivunovi}a,\or|e -MarijeiRadosavaTepi}a,Nikola -Marijanei@eqkaJandri}a,Du{an -Marine iMiroslavaMe}ave,Vawa -MilaneiJaroslava Palika, Ilija - Nade i Gorana Vujnovi}a, Vasilije -NadeiDragoslavaGli{kovi}a,Lazar -Nata{eiBojanaGligori}a,Vuk -Ru`ice i Bojana Kri~kovi}a, Nemawa - Ru`ice i NikoleMandi}a,Nikola -SaneleiStevanaTrifunovi}a,Mile -SaweiBorislavaMaksimovi}a,Nikola -SaweiIvanaVuji~i}a,David Sa{kei\ureSkakavca,Teofil -SelvijeVeliiVelizaraBjelogrli}a,Filip -Slavicei @eqka Mom~ilovi}a, Aleksa - Sla|ane Rexepov,Ogwen -Sne`aneiGoranaLuka~a,Filip -Sne`aneiZorana[andorova,Uro{ -Stanislave i Dragana Markovi}a, Nikola - Tawe i Neboj{eSavi}a,Nikola -TatjaneiMilorada Duvwaka,Milo{ -TijaneiZoranaStupara.

Umrli MilanJari}(1929),VelimirQubinkovi} (1929), Marko ]iri} (1937), Stevan Axi} (1935), Aleksandra Babi} ro|. Kupusinac (1922), Du{an Baki} (1944), Desanka Bar~ikin ro|. Stepan~i} (1942), Slavica Blitva ro|. Kunevski (1955), Slobodanka Bobar (1947), Zuza Bodi (1953), Du{anka Bor|in (1930),MilanaBorov~aninro|.Krsmanovi} (1922), Vesna Vasi} (1980), Karoq Vehter (1942), Vera Vukadinovi} ro|. \or|evi} (1930), Bogdan Vuk~evi} (1939), Dragica Gagi} ro|. Grubor (1938), Kosa Davidov ro|. Pantovi} (1935), Stana Despotovi} ro|. Markovi} (1955), Juliana Dostan (1935), Vidosava Dragojlov ro|. Isakovi} (1928), SofijaDragojlovi}ro|.Manojlovi}(1917),VidaDubaji}(1933),QubicaDuki}ro|.[arga~ (1940), Rozalija Zari} ro|. Vukovi} (1929), Goran Zec (1971), Ilija Ivani{evi} (1926), Mara Ili} ro|. Milinovi} (1959), Dene{ Kihut (1944), Rozalija Ki{ ro|. Sele{i (1953),MaraKova~ro|.Gluvaji}(1956),Kosta Kova~evi} (1922), Jano{ Ko~i{ (1941), Stana Kri~ka ro|. Bijeli} (1928), Milenko La}arak(1930),RadeMari}(1935),LukaMartinovi} (1950), Milica Mijanovi} (1931), Evgenij Mikiti{in (1940), Bosiqka Milankovi} ro|. Radoj~i} (1930), An|a Milosavi} ro|.Proli}(1936),DanicaMiri}ro|.Vrane{ (1930), Nenad Nenadovi} (1962), Dragan Nu`di}(1955),MarijaOlmanro|.Galambo{ Jovana Bala{evi}, Aleksandar Jovanovi} i mala Simona

(1930), Antal Orsag (1935), Slavko Peni} (1932), Zakaria{ Perti} (1957), Branko Plav{i}(1947),KlaraPozojevi}ro|.Saka~ (1943), Radislav Raji} (1926), Toma Rajkovi} (1928),Du{ankaRapai}ro|.Popovi}(1940), Olga Riter ro|. Kova~ (1949), Branislav Staji} (1956), Rajko Stupar (1932), Natalija Tabak ro|. @arin (1922), Bogdanka Te{in (1965), Miroslav Tomi} (1941), Anton Fazeka{ (1929), An|elka Harhaji ro|. Puji} (1966), Verica Cveti} ro|. Milivojevi} (1941), Dragan [irjan~ev (1976), Olga Fenc ro|. Karas (1928), Vera Lero ro|. Dolgov (1948),Bogoqub\uki}(1936),KatalinJano{i(1932),Milan]ur~i}(1946),PetarAdamovi}(1955),TodorDavidovac(1926),JovankaDimi}ro|.Jovanovi}(1928),RadovanDutina(1941),Verica@iki}(1934),SavkaKne`evi} ro|. Bala} (1939), Milorad Komazec (1951), Slavko Ko{uti} (1965), Mara Lili} ro|.Mati}(1952),RadojkaMaletinro|.Kojadinovi} (1939), Stoja Mijatovi} ro|. Zurni}(1936),QubicaMilanov(1949),Miroslava Mihwak ro|. Salaj (1931), Jelena Mr|a ro|. Ple}a{ (1933), Zoran Nikoli} (1969), SlavoqubPeji}(1957),MilicaRodi}(1934), Emilija Semunovi} (1930), Dragan Stojisavqevi} (1939), Mika Tankosi} ro|. Pilipovi}(1934),NatalijaFistri}ro|.Plu`arov (1929),Du{anCrevar(1936),Milan^abrilo (1949),Branko^emerli}(1959).


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

~etvrtak3.januar2013.

9

ZAVR[ENAVELIKASISTEMATSKAAKCIJADERATIZACIJE

Stopglodarima Jesewi krug velike Sistematske akcije za{tite zdravqa gra|ana od {tetnih glodara „Kom{iluk bez glodara – zdrav kom{iluk“ zavr{en je neposredno pred Novu godinu. Ovom akcijom, koju u saradwi sa Gradskom upravom sprovodi „Ciklonizacija“, obuhva}ena je cela teritorija grada i sva prigradska naseqa. Iz „Ciklonizacije“ podse}aju da su tretmani po~eli 25. oktobra, kao i da su tokom ove akcije prvi put u Jugoisto~noj Evropi u sistemu za{tite zdravqa gra|ana od glodara primewene i Elektronske deratizacione stanice. Ove stanice, povezane na integrisani Geografski informacioni sistem (GIS) „Ciklonizacije“, detektuju prisustvo glodara i u sistem {aqu informaciju o tome,

Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a „La¬gu¬na„ u sa¬rad¬wi s „Dnev¬ni¬kom„ u na¬red¬nom pe¬ri¬od¬ u da¬ruje ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬ve na broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, do¬bi¬ti kwigu „Va{qiva palata” Elifa [afaka. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari „Laguna„, u Ulici kraqa Aleksandra 3, gde mogu na}i i ostala izdawa ove izdava~ke ku}e. Radwa ovog romana, sme{tena u nekada rasko{ni stambeni blok u centru Istanbula, govori o Palati Bombona koju je izgradio jedan ruski emigrant za svoju

`enu po propasti carske Rusije. Palata je sada oronuo, tu`an i zapu{ten dom desetoro qudi potpuno razli~itih naravi i wihovih porodica. Me|u stanovnicima su propali akademik, `enskaro{ i te{ki alkoholi~ar koji je veoma sklon filozofirawu; gospo|a opsednuta ~isto}om i wena va{qiva }erka; poklekla Jevrejka u potrazi za pravom qubavqu i tu`na, prelepa Plava Qubavnica ~ija je pro{lost samo jo{ jedna od tajni skrivenih u zgradi. Kra|a „blaga“ iz Palate Bombona pokrenu}e zagonetan sled doga|aja zbog kojeg }e se stanovnici zgrade uputiti u sopstvene potrage za istinom. N.R.

DAnAS U GRADU BioSKoPi Arena - 03.januar: „Madagaskar 3: najtra`eniji u eropi” (sinhronizovano11.45), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12), „Hotel Transilvanija” (12.20), „Skajfol” (22.30), „Razbija~ Ralf” (13.30), „Sumrak saga: Praskozorje 2” (18.05), „@elim te” (20.10), „Pet legendi” (14, 16.05), „Hobit” (12.15, 14.30, 15.45, 16, 16.15, 17.45, 19,19.30, 21, 21.35, 22.15, 22.40), „Pijev `ivot” (15.30, 19.30, 22.25), „Zvon~ica i tajna krila” (12.30, 14.15, 15, 17.45), „kad svane dan” (18), „Xek Ri~er” (20, 22.40), „kraq pingvina” (11.30), „Semijeva velika avantura” (13.15), „Teksa{ki masakr motornom testerom” (22).

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „vi{e od pola veka za{tite prirode u vojvodini” Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj”, Sremska kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka Zavi~ajna zbirka Sremski Karlovci, Sremski karlovci, Patrijarha Raja~i}a 16, 881-637:postavka „vinogradarstvo i vinarstvo Fru{ke gore” Zbirka strane umetnosti, dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka „Legat doktora Branka ili}a” Muzej p~elarstva porodice @ivanovi}, Sremski karlovci, Mitropolita Stratimirovi}a 86, 881–071 (10–18) Dulkina vinska ku}a, Sremski karlovci, karlova~kog mira 18, 063/8826675 (15–19)

GAleRiJe Galerija Matice srpske, Trg galerija 1, 4899–000 (utorak–subota 10–18, petak 12–20): stalna postavka Spomen-zbirka Pavla Beqanskog, Trg galerija 2, 528–185 (10–18, ~etvrtak 13–21): stalna postavka „Srpska likovna umetnost prve polovine 20. veka” Poklon-zbirka Rajka Mamuzi}a, vase Staji}a 1: stalna postavka;

BiBlioteKe i ^itAoniCe ^itaonica Biblioteke Matice srpske, Matice srpske 1, 420–198 i 420–199 (7.30–19.30) Gradska biblioteka, ogranak „\ura dani~i}”, dunavska 1, 451–233 (7.30–18)

Mesna zajednica „Omladinski pokret” organizovala je ju-

NaGradskomgrobquuNovomSadudanas}ebitisahraweni: StanaMarkaVukeli}(1922)u10.30~asova,NedjeqkaPavaGvo`|an(1948)u12,RadinkaGavreNikoli}(1939)u12.45,Du{an Ilije Ga}e{a (1927) u 13.30 i Todor Gli{e Gavrilov (1946) u 14.15~asova.NamesnomgrobquuSremskojKamenicibi}esahrawenaDanicaIlije[mudla(1935)u13~asova.

~e u popodnevnim ~asovima manifestaciju „Bo`i}ni dani -

Foto:R.Hayi}

dani qubavi i darivawa”, koja okupqa sve generacije na jednom mestu. Tre}a po redu manifestacija ima za ciq da se uz prijatnu muziku, malo hrane, kuvano vino i ~aj, dru`e i mladi i stariji i na taj na~in da podele dobro raspolo`ewe u vreme Bo`i}nih praznika. Za najmla|e je u Mesnoj zajednici organizovana takmi~arska igra i mala radionica crtawa. Prve godine manifestaciju je posetilo oko 150 qudi, dok je pro{le godine oko 400 gra|ana prisustvovalo „Bo`i}nim danima” I.D.

^ITAOCI PI[U SMS

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 192 vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JkP “Stan” 0800 -300-330 kol centar preduze}a „Put” 6313-599 kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JkP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „konkordija” 452-233 dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 dnevni centar za stara lica 4889-512 info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

letak sa informacijama o akciji, preparatu, na~inu upotrebe i merama opreza. I.D.

HUMANITARNAAKCIJA NA[TRANDU

Bo`i}nidani u„Omladinskompokretu”

„Sviza Laneta”

No vo sad ski „Ro ta rakt klub„ i ove go di ne or gani zo va }e ku va we vi na od 3. do 5. janu a ra od 17 do 20 ~a so va na cen tral nom pla tou [tran da, po red kli za li {ta. Sav pri ku pqe ni no vac bi }e upla }en u fond za le ~ewe Mi la na No va ko vi }a i po dr {ku ak ci ji „Svi za La ne ta”. Drugi humanitarni maskenbal posve}en mali{anima iz Sigurne de~je ku}e bi}e odr`an u nedequ 6. januara od 16 do 18 ~asova. Ulaznica }e i ovog puta biti slatki{ ili igra~ka, a za animaciju }e se brinuti „Mini klub” iz Novog Sada, dok }e posetioci biti ponu|eni „Macval„ ~ajevima. Nagrade za najma{tovitije maske obezbedio je „Beneton„. E.D.

065/47-66-452

Sre}u~ine malestvari

Ja sam neizmerno sre}an ~ovek! Ako nekom nije jasno kako i za{to, evo odgovora : Svakog jutra, kad se probudim i konstatujem da sam jo{ uvek `iv, ja se umijem, pomolim i zahvalim Bogu i iza|em na ulicu. A tamo, gde god da krenem, sre}em iskqu~ivo sre}ne qude! I oni su se, kao i ja, uprkos svim neda}ama, jo{ jednom probudili, ustali iz posteqe i shvatili da }e i danas

*** Ko mu nal na po li ci ja je ka zni la sta na re iz V. Pe tro vi }a zbog neo ~i {}e nog sne ga, a Kej sav us...an od ku} nih qu bi ma ca. 063/7611... *** Pod hitno uvesti naplatu parkirawa u „Merkatoru“, barem pre podne. Od vozila zaposlenih prvenstveno u NIS-u i

*** Molim Vas da se neko pozabavi zelenilom u gradu, posebno u Ulici Maksima Gorkog. Poku{ajte da spasite drve}e da se ne ugu{imo od ‘mirisa’ autobusa. 062/4149... *** Predsednik Nikoli} ne mo`e za ministra uzeti jednog Krkobabi}a, koji i sam ka`e da ima penziju „oko” 72.000, da odredi meni

imati 1 do 2 obroka, da se bar jednom nedeqno mogu okupati, promeniti ga}e, majicu i ~arape. . . .Uostalom, zar sre}u i onako ne ~ine male stvari?! I u to ime, neka je svima sre}na Nova 2013. godina! 063/1050... *** Za{to mi na Zano{u u 21. veku ne mo`emo da koristimo internet i mobilni telefon? Stanovnik Zano{a 060/0108...

okolnim firmama mi sa Telepa, kojima je to prvo ozbiqnije mesto za pazar, nemamo gde da parkiramo. 063/5203.... *** Kada }e Nikoli} po~eti da ispuwava svoje obe}awe, da }e barem po jedno u svakoj porodici imati posao. U nekim porodicama svi rade, a u nekim niko. 065/6117...

kao udovcu, povi{icu od dva odsto. Vlada ipak treba da bude realna... Ne o~ekujte pobune kao u Qubqani! Jer ne zaboravite, stomak trpi! 064/4015... *** Zbog u{tede dragocene pitke vode, trebalo bi doneti zakon da se u svaki stan mora ugraditi poseban vodomer ili }e mu biti oduzeta upotrebna dozvola. Kolektivna potro{wa je uzrok rasipni{tva. 064/3340...

APoteKe no}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA dom zdravqa „novi Sad”, kol centar 4879-000 klini~ki centar 484-3484 no}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena vuka (subota i nedeqa) 6624-668 no}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 vr{a~ka 28 4790-584 klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 de~ja bolnica 425-200 i 4880-444 institut - Sremska kamenica 4805-100

tAKSi

SAHRAnE

naxer za odnose sa javno{}u „Ciklonizacije“ Dario A}imovi}. On podse}a da redovno sprovo|ewe preventivne deratizacije zna~ajno smawuje rizik od {irewa zaraznih bolesti ~iji su vektori glodari, kao i materijalnu {tetu koju glodari izazivaju u doma}instvima, privredi i poqoprivredi. Me|u najpoznatijim bolestima ~iji su prenosioci glodari nalaze se besnilo, trihineloza, hemoralgi~na goznica, bruceloza, tuberkuloza, sviwska kuga, salmonela, slinavka i {ap. Ove godine tokom akcije „Kom{iluk bez glodara – zdrav Kom{iluk“ gra|ani su dobili i

TRADICIONALNAMANIFESTACIJA[IRI PRAZNI^NORASPOLO@EWE

AKCIJA„DNEVNIKA”I„LAGUNE”

„Va{qivapalata” napoklon

te na taj na~in omogu}avaju monitoring u realnom vremenu. - Elektronske deratizacione stanice predstavqaju unapre|ewe GIS-a koji je „Ciklonizacija“ razvila i u upotrebu uvela pro{le godine. Sistem bele`i tretmane, uspe{nost i stawe na terenu i tako mapira potencijalna `ari{ta glodara. To „Ciklonizaciji“ daje mogu}nost da deluje preventivno, da ima brz odziv operativaca i stalnu kontrolu uspe{nosti tretmana. Sve ovo, uz kontinuirano sprovo|ewe sistematske deratizacije, koja se, uz podr{ku gradske uprave, organizuje na prole}e i na jesen, gra|anima Novog Sada obezbe|uje visok nivo za{tite zdravqa od glodara kakav imaju samo komunalno najure|eniji gradovi u razvijenim zemqama Zapadne Evrope - obja{wava me-

Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 viP - taksi 444-000, SMS 1088 delta plus - taksi 422-244 Maksi novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 de`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9


10

vOJvOdinA

~etvrtak3.januar2013.

dnevnik

НОВА2013.ГОДИНАПРОСЛАВЉЕНАШИРОМВОЈВОДИНЕ

ПрвиминутиузШтрауса, кувановино иватромет

Нова година, прослављена је групе „Генерација 5“ који су одуширом Војводине, велики број се шевили Апатинце. Тачно у поноћ определио да прве минуте 2013. новогодишњу честитку упутио је дочека на градским трговима, а председник општине др Живовесело је било и у кафићима, ди- радСмиљанић. скотекама, ресторанима. На градУ Бечеју ове годне није било ском тргу у Суботици око пет хи- организованог дочека на ценљада Суботичана дочекало је тралном градском тргу, па су се 2013.годину. Најлуђа ноћ је започела наступом Henriete Der и групе „Шугарлоф„ из Мађарске са поп хитовима, а након њих је свирао суботички „ЕX YУ„ бенд до поноћи, када је по традицији уприличен седмоминутни ватромет уз звуке валцера „На лепом плавом Дунаву„. Била је то прилика да Суботичани заиграју и са драгим људима уђу у нову годину. Дочек на тргу је протекао без инцидената, као и сама новогодишња ноћ, јер полиција и Хитна помоћ нису имали много интервенција. Прва беба у 2013. у Суботици рођена је првог јануара у девет часова. Дечак је тежак 3.850 грама и Магловитановогодишњаноћ уСтаројПазови дугачак 52 центиметра. И велики број Апатинаца млади углавном веселили у дије Нову годину дочекао на Тргу. скотекама, кафићима, клубовима, Програм је почео у 22 часа насту- они нешто старији у ресторанима пом домаћих бендова „Буре“, „Палатинус“, „Панорама“, „Тек„Саша и Калаба“, а потом су на- сас“ и, после читаве деценије, хоступили и чланови познате рок телу „Бела лађа“, где је било и

највеселије. Штимунг расположењу у бечејском хотелу крај Тисе давала је група од шездесетак гостију из више градова ексјугословенских република, који већ 19. годину заредом заједно испраћају Стару и дочекују Нову годину и то увек у неком другом граду. Ове године их је новосадска туристичка агенција, као изненађење, довела у Бечеј и, сви одреда, су презадовољни дводневним аранжманом. Највише Бечејаца је, ипак, 2013. годину дочекало у породичном амбијенту уз, за ову прилику, богату трпезу, а весело је било у „Фантасту“ . Привилегију да „најлуђу ноћ“ проведу у некадашњем летњиковцу велепоседника Богдана Дунђерског, уз звуке легендарног бечејског бенда „Сигме“, имало је осамдесетак гостију, од којих је половина била у тродневном аранжману. Тројици гостију, двојици Београђана и једном Врањанцу, посрећило се да су на новогодишњој томболи добили прилику да буду кумови ждребадима Ергеле ПИК Бечеј. Крштење је било 1. јануара и кобилице су добиле имена Аурора, Брита и Викторија Голд. Уз ту атракцију, првог овогодишњег дана је организована и промоција ракије бачкоградиштанске Дестилерије „Форо – Речо“, па су гости у вишесатној дегустацији могли да осете благодети дуњеваче, јабуковаче, кајсијаре, крушковаче... А за разлику од Бечеја, где није било организованог дочека на тргу, Оџачани су после много годнна поново добили прилику да први дан Нове годне дочекају на отвореном. Уз звуке познатих и популарних мелодија и оџачке бендове, дочекана је на Нова 2013. Уз топао чај, као и кувано

ДедаMразовибајкери обрадовалидецу

КИКИНДА: Мотористи Деда Мразови, чланови мото клуба “Но лимитс”, њих 45, заједно са председником општине Савом Добранићем, поделили су уочи Нове године, пакетиће деци која су у болници. Већ седам година чланови овог клуба додељују пакетиће деци у кикиндској општини, а овегодине обишли су болесне на Дечјем одељењу, кориснике “Наше куће” и децу у хранитељским породицама. А.Ђ.

Поклони за најстарије СОМБОР:Локална самоуправа ни првих дана Нове године није заборавила своје најстарије „поданике“, станаре Дома старих на Апатинском путу у Сомбору, па су тако другог јануарског дана градоначелник Сомбора Немања Делићи члан Градског већа задужен за социјална питања Драган Ненадов посетили станаре Дома, пожелели добро здравље и миран живот уз што мање брига и уручили им већу количину воћа. Током посете констатовано је да су времена тешка, али да Град не заборавља грађане, те да увек налази начина да помогне установе у којима су смештени старији суграђани који не могу сами да се старају о себи. М. Мћ

ОдличанпроводнаградскомтргууСуботици вино и ракију, ђускали су уз зву- вача како народне, тако и поп и ке рок и поп састава и уз песме рок музике, па је око пет хиљада популарног оџачког Балашевића, људи на централном градском трБолетаЛукића. Честитке за Но- гу, у Нови 2013. ушло уз одбројаву годину присутни су упућивали вање и грување познате композиуз Штраусов валцер и много го- ције „Калашњиков“, а публика, у дина стару Лукићеву песму којој их је било од седам до 77, „Оџаци таун“, која је заштитни певала је заједно са Топлаком. знак овог места. Дочеку Нове 2013 на централном Велики број грађана старопа- пазовачком тргу присуствовао је зовачке општине је Нову 2013.го- и председник општине Ђорђе дину дочекао на Тргу др Зорана Радиновић.Општина Стара ПаЂинђића, у доброј атмосфери ко- зова је била генерални покровију су направили певач МиланТо- тељ и финансијер јавног дочека паловић Топалко и његов Нове Године, обезбедила и пребенд, ватромет и стотине балона воз аутобусима грађана из свих са натписом “Општина Стара Па- насеља до Старе Пазове и назад, зова 2013.“ Популарни народњак а организатор Центар за културу је направио изванредну атмосфе- Стара Пазова. Новогодишње слару, и поред хладне ноћи и густе вље је у старопазовачкој општимагле, јер је поред својих певао и ни протекло углавном мирно, хитове најпознатијих српских пе- без озбиљнији инцидената, сем

што је било мало посла за дежурне у служби хитне помоћи да ушију пар „усијаних глава“ после туче, срећом без тежих последица, а и поред густе магле на путевима током празника није било саобраћајних незгода. Мада је и ову Нову годину највећи број Сомбораца и њихових гостију дочекао у топлини властитог дома или унапред резервисаних бројних ресторана, преко хиљаду њих се одлучило да и овај пут прве минуте предстојећег лета дочека на Светођурђевском тргу. Пошто су их у празнично расположење „увели“ тамбураши Ђуре Парчетића, музичку штафетну палицу су један сат пре поноћи преузели момци из овдашњег бенда „Неозбиљни песимисти“. Маса Сомбораца је последње секунде 2012. године одбројала са својим градоначелником Немањом Делићем, који им је честитао и прве тренутке 2013. пожелевши им пре свега пуно здравља и среће у целој наредној години, након чега је, традиционално, небо над Сомбором запарао и прелеп ватромет праћен Штраусовим валцером „На лепом плавом Дунаву“, а славље се наставило до јутра. Екипа„Дневника”


vOJvOdinA

dnevnik НАСЕДНИЦИСОБЕЧЕЈ

Усвојен (не)реалан буџет БЕЧЕЈ: Буџет општине Бечеј у 2013.години износиће нешто преко 1,4 милијарде динара. То је одлучено на последњој седници Скупштине општине Бечеј, пошто је, после 180минута расправе,21одборник,од 33присутна,тридесетшесточланог локалног парламента гласао за документ који је Општинско веће предложило.Одборници актуелне опозиције били су против,јер су сматрали да је предложени буџет нереалан. -План и програм активности локалне самоуправе у 2013.години конципирали смо кроз буџет.Одмах морам да приметим да смо при креирању буџета приступили крајње одговорно, јер смо укључили представнике корисника и у детаљним разговорима понаособ са њима дошли смо до износа који ће, у складу са могућностима оп-

штине,задовољити њихове потребе.Да нисмо наследили дуг од 222 милиона динара, верујем да би актуелни буџет био више развојан - рекао је председнк општине Бечеј мр Вук Радојевић. Најдетаљнији и најкритичније расположен током расправе био је Душан Јовановић из ДС, а све се свело на то да планирана средства неће бити обезбеђена, што ће се видети приликом ребаланса буџета. Од осталих тачака дневног реда,а било их је укупно 27,само је код именовања директорке Народне библиотеке Бечеј дошло до расправе. Није било примедби на избор Изабеле Шормаз,већ на процедуру,пошто Статут поменуте установе из области културе још од 2010. године није усклађен са Законом о култури. В.Јанков

ШТАОЧЕКУЈЕБЕОЧИНЦЕУ2013.ГОДИНИ

Бесплатне карте и пореске олакшице БЕОЧИН: Житељима Беочина који имају троје или више деце на школовању у Новом Саду из општинске касе ове године ће за треће и свако наредно дете путни трошкови бити покривени у целокупном износу.Новац за ове немене обезбеђен је општинским буџетом усвојеним пред Нову годину,а, као и претходних година, комплетни путни трошкови биће покривени и за све основце који из села путују у Беочин у школу, док ће општина покривати четвртину трошкова за све

ВиданаНедић

средњошколце и студенте који на школовање путују у Нови Сад. Буџет општине Беочин за 2013. годину, према речима председнице Скупштине општине Видане Недић, је развојни,али са јаком социјалном компонентом. - То за житеље наше општине у ствари значи да смо се трудили да одговоримо на њихове дугорочне и краткорочне по-

требе.Развојна компонента односи се пре свега на улагање у опремање још једне индустријске зоне и стварање амбијента за привлачење инвеститора који ће обезбедити радна места и тако дугорочно решити проблем незапослености, док социјални део буџета одговара на тренутне потребе грађана да им се обезбеди што достојнији живот у години економске кризе -објашњава Видана Недић и каже да је буџет рестриктиван у делу трошкова саме општинске администрације. Према њеним речима, општинска администрација је водила рачуна да буџет растерети свега онога што се се у овом моменту може финасирати из других извора.У буџет који износи 510 милиона динара нису рачуната средстава која ће захваљујући ангажовању општинмске администрације и стратегији развоја бити обезбеђена по пројектима од међународних организација и покрајинске администрације. На поменутој седници,осим буџета за 2013. годину,усвојен је и Просторни план општине Беочин,донета је одлука о оснивању Пољочуварске службе, а одлучено је и да грађани Беочина буду ослобођени плаћања пореза на пољопривредно и шумско земљиште. Општина Беочин усвојила је и Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених,а донесена је и одлука која ће омогућити решевање стамбених потреба ове категорије становника. В.Х.

~etvrtak3.janusar2013.

11

УСВОЈЕНРАЗВОЈНИБУЏЕТОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Пет пута више новца за подршку породици ПЕЋИНЦИ: На последњој седници пећиначког парламента у 2012.годиниодборницисуусвојилибуџетзаовугодинупројектован намилијардуи189милионадинара.Карактеристикапланираногбуџета је издвајање пет пута више средстава за јачање популационе политикеиподршкепородици,али изначајноулагањеупољопривреду,укојућебитиуложенисвиприходиостваренииздавањемузакуп пољопривредног земљишта у државној својини, али и туризам за који се потенцијални инвеститори очекујувећнапролеће. - Мислим да је први пут буџет направљенуреалнимоквиримаи

даћеонувисокомпроцентубити испуњен, за разлику од претходног.Основуовог,развојног,буџета чине Радна зона Шимановци, туризамуКупиновуипољопривреда.Одинфраструктурнихпројекатанајбитнијије‘’Бош’’иканализацијаоко‘’Боша’’,алијепредвиђенаиизрадапројекатаканализационих мрежа у свим насељима општине Пећинци, пројекат трећегпречистачаинаставакпројекатаураднојзони,гдеимамообећањеинвеститорадаћеучествовати уизградњитогкракаканализације,јерканализацијауШимановцима нажалост функционише без пречистачаотпаднихвода.Попра-

вилисмоимиџопштинеисвевише инвеститора се интересује за наштерен.Управоизтогапроизилазеи250милионакојеочекујемо од издавања грађевинског земљиштаузакуп–истакаојепредседникпећиначкогпарламентаНиколаРадосављевић. Међу 37 донетих одлука, нашласеиОдлукаооснивањуЈавногпредузећа‘’ДирекцијазаизградњуопштинеПећинци’’чиме је,поречимаРадосављевића,испуњена законска обавеза коју је општина имала одавно, али до саданијебилаиспуњена. -Утокујеприпремаоснивачких аката и врло брзо очекујемо

да ћемо Дирекцију и званично регистровати.Онаби требалода преузме све послове Фонда за грађевинско земљиште, али и да намомогућиданаправи,финансијски транспарентан начин, управљамо свим инвестицијама натериторијиопштинеПећинци –изјавиојеРадосављевић. УнаставкуСедницедонетесу иодлукеолокалнимкомуналним таксама,равноправностиполова, условномотписукаматаимировањупорескогдуга,каоиодлуке које се тичу избеглих и расељенихлицанатериторијиопштине Пећинци. Ј.Антић

ЗНАЧАЈНЕИНВЕСТИЦИЈЕЗАБЕЧЕЈСКУ ТОПЛАНУ

Велика улагања, а још већа корист

БЕЧЕЈ: Није коме је намењено, него коме је суђено.Ова народна изрека је много пута добила потврду у животу,а сада би могла да се оствари на примеру геотермалне бушотине у Бечеју, која је почетком маја 2011.године завршена за потребе овдашње бање.Међутим,идеја да највећа потиска варош израсте у бањски град спотакла се о „финансијски камен“, па би топла вода могла да крене на воденицу Јавног предузећа „Топлана“.Није то нова идеја,али су

ње,затим сређивање документације за изградњу прикључног вода са геотермалном бушотином, после чега предстоје активности око прикупљања средстава за инвестицију. Наравно да сами не можемо да реализујемо тако свеобухватан посао, јер укупна инвестиција износи око седам милиона евра, па очекујемо подршку локалне самоуправе, покрајинских,републичких и страних фондова -рекао је директор бечејског ЈП „Топлана“ Дејан Вуковић.

Вода из бечејске геотермалне бушотине чека примену

се конкретни потези на њеној реализацији тек ових дана повукли. -Урадили смо Студију о могућности коришћења геотермалне воде у сврху топлификације топловодног система у Бечеју.Предстоји нам сређивање документације за добијање локацијске дозволе, а то подразумева израду Плана детаљне регулације и добијање парцеле на којој би могли да поставимо построје-

Поменута Студија је показала да геотермална вода из актуелне бушотине има температуру 66степени Целзијусових и да је богата гасом,који би могао да се користи за покретање гасног мотора у производњи електричне енергије, чиме би се створила могућност двојног коришћења воде. -У случају да се ради когенерација,паралелно коришћење геотер-

малне воде за грејање топловодног система и производњу електричне енергије, била би то инвестиција која би нам обезбедила око 150кубика гаса за потребе добијања по 500киловатчасова електричне и топлотне енергије, наставља Дејан Вуковић. Паралелно с израдом Студије, у бечејској Топлани су покренули израду пројектне документације како би се мрежа даљинског система грејања довела у ситуацију да може да се користи геотермална бушотина.У првом делу би се део конзума одвојио и као енергент би се користила топла вода из бушотине.Како је капацитет актуелне бушотине између 5,5и 6мегавата,а конзум Топлане износи између 14и 15мегавата, то значи да би се у то време као енергенти паралелно користили гас и топла вода. -Зависно од услова коришћења, потребе конзума Топлане геотерамланом водом задовољиле би између једне трећине и половине, а гасом би при температури испод „нуле“ догревали воду и испуњавали услове за грејање.Планирамо радове на мрежи,а то значи да би се приступило наставку реконструкције главног магистралног северног вода од Трга Чилаг према насељу Мали рит,где се стало пре две године,затим је у плану реконструкција топловода у целом Малом риту,као и изградња новог вреловода ради повезивања бушотине с мрежом - говори о плановима Топлане Вуковић. Иако би се један део постројења и даље покретао гасом,а други топлом водом из бушотине, цена би

ДејанВуковић

била јединствена за све.Вероватно нешто повољнија,јер би производња топлотне енергије чији је енергент геотермална вода умањила укупан трошак. Паралелно с припремањем пројектне документације и активности на добијању дозвола,у Топлани морају да раде и на затварању не баш мале финансијске конструкције. -Примарна инвестиција стављања геотермалне бушотине у функцију топловодног система износи око три милиона евра,још толико је потребно обезбедити за радове на реконструкцији мреже,а да би целокупан систем био опскрбљен геотермалном водом као енергентом, неопходно је за потребе Топлане избушити још једну бушотну идентичног капацитета као актуелна, што би финансијску конструкцију увећало за нових пола милиона евра -рекаојеВуковић В.Јанков

У ЧОКИ ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА МИНУЛЕ ГОДИНЕ

Општинске стипендије за 86 студената

ЧОКА: Последњег дана минуле године у Дому културе у Чоки уговоре о стипендирању 86 редовних студената са подручја чоканске општине,који студирају на државним факултетима у Србији,потписао је председник општине Чока Ференц Балаж са примаоцима стипендија. Последњи радни дан општинска администрација искористила је да се степендије исплате за протекла три месеца од октобра до децембра.Износ стипендије која се свим студнетима исплаћује из општинске касе је у овој школској години 3.000динара месечно,што је за 500динара више него претходне. М.Митровић

МатеаунаручјумамеСветлане

АлександрасмамомЈасмином

ПРВЕБЕБЕУ2013.ГОДИНИ

У Сомбору Матеа, у Кикинди Александра

Прва беба која је заплакала у сомборском породилишту 01. јануара 2013. године, у 13,48 сати била је Матеа Вујовић. Њеној мајци Светлани Вујовић, житељкиАпатина,поклончеститку у износу од 100.000 динара сутрадан,2.јануарауручиојесомборски градоначелник Немања

Делић.Матеајетешка4,05кги дугачка52центиметра,рођенаје царским резом. Првог јануара, сатвременапослеМатее,рођена јејошједнадевојчицаизСивца,а првихсати02.јануара бројстановника сомборске општине повећалесудведевојчице,једнаиз Бездана,адругаизКљајићева. У

Кикинди,1.јауарау6.20минута родиласеАлександраЦветков. Александрајетешка3.400грама, дуга 55 центиметара и треће је детеупородици.МајкаЈасмина срећнајештојенакондвадечака добила девојчицу. Прворођеној беби председник општине КикиндаСавоДобранић уручиоје

30 хиљада динара. Осим Александре 1. јануара у девет сати и 35 минута рођен је и Мате Потлока чијиродитељиживеуСајану и он је такође трећа беба у породици. ИЦрвеникрстобезбедиојепакетезапрворођенуисве бебеупородилиштукојихјебило девет. А. Ђ.


12

ekologija

~etvrtak3.januar2013.

dnevnik SRBIJUSPUTAVANEDOSTATAK NOVCA

REGIONALNICENTARZAUPRAVQAWEOTPADOM

Jedangradi~etiri op{tinenaistomzadatku Predstavnici grada Zrewaninaiop{tina@iti{te,Se~aw, Kova~ica i Titel potpisali su u zrewaninskoj Gradskoj ku}i memorandum o razumevawuzaprojekat“Regionalni centar za upravqawe otpadom Zrewanin”. U ime grada Zrewaninapotpisnaovajdokument stavio je gradona~elnik

IvanBo{wak.Potpisivawusu prisustvovali i eksperti Evropskeunije–~lanovitima MISPprogramapodr{kerazvoju infrastrukture lokalne samoupraveuSrbiji,na~elusa vo|omtimaFricomJakmom. Koordinatorka projekta AnaVujinov izOdeqewazaza{titu `ivotne sredine grada

Zrewaninanavelajedaseradi upravqawa otpadom za oko Su{tinaprojektajesteda}e o strate{koj ideji od velikog 220.000 stanovnika grada Zresekomunalniotpaddopremati zna~aja, koja ima za ciq dugo- waninaisusednihop{tina. u jedan regionalni centar, u ro~no re{avawe problema -Onbi,presvega,trebalo kom}eseobavqatiwegovaseuklawawakomunalnogotpadau daobezbedibriguoregionalparacija i recikla`a, po regionusredwegBanata,alii nom otpadu, po evropskim evropskim normativima i sadeluBa~ke,sobziromnatoda standardima, samim tim i povremenojpraksiuovojoblasti. u projektu u~estvuje i potiska zitivnuidobrubudu}nostnaPreostali otpad, koji ne podop{tina Titel. Predstavnik {e dece – rekao je Bo{wak, le`e recikla`i, deponova}e MISP Fric sepodkontrolisaJakma rekao je vimautePredstavnici grada Zrewanina i op{tina nihuslo da, nakon potlo budu}e deponi@iti{te, Se~aw, Kova~ica i Titel pisivawadokuje,kakonebizagapotpisali su memorandum o razumevawu za |ivao `ivotnu menta,sledisastanak radne projekat „Regionalni centar za upravqawe sredinu. Projektu grupe koja }e sepristupasatehotpadom Zrewanin” nastaviti da ni~kog, ali i fisprovodiprojenansijskog gledikat. dok su predstavnici susednih {ta,kakobiseodabralonajop-Uverensamda}ena{rad op{tinaocenilidajeovakav timalnijere{ewe.Ukolikose bitiuspe{anida}eu~esnici vidsaradweneophodan,posebsvefazerealizacijeovogprobiti zadovoqni rezultatima nouslu~ajumalihsredinakojekta budu odvijale po planu, dodaojeon. jenisuumogu}nostidasesopzavr{etak projektno - tehni~Zrewaninskigradona~elnik stvenim sredstvima i snagama kedokumentacijemo`ese,uneizrazio je zadovoqstvo jer je adekvatnoizboresasveve}im kimidealnimuslovima,o~ekizapo~eta realizacija projekta problemima odlagawa komuvati2015.godine. kojitrebadareguli{eoblast nalnogotpada. @.Balaban

Zrewaninska deponija

BAZAINFORMACIJAMAO @IVOTNOJSREDINI

Srbija dobila ekoregistar UBeogradujenedavnopredstavqen ekoregistar, koji sadr`i bazu dokumenata sa informacijama o `ivotnoj sredini u Srbiji. Na ovaj na~in ispuwenjeosnovniciq-dase javnosti omogu}i lak, brz i jednostavanpristup podacima iz oblasti `ivotne sredine. U elektronskoj bazi pod at ak a ekor eg is tra o dostupnim podacima iz oblasti `iv otn e sred in e do sad a je uneto vi{e od 2.400 informacija. Projekat, koji na transparentan na~in, pru`a uvid {irojjavnostiosvimbitniminformacijama i de{avawima u oblasti `ivotne sredine pokren ul i su Min is tars tvo energetike, razvoja i za{tite `ivotnesredineiAgancijaza za{titu`ivotnesredineusaradwi sa misijom OEBS-a u Srbiji.Premaobja{wewupomo}nika direktora Agencije za za{titu `ivotne sredine Dejana Leki}a, re~ je o produktivnoj veb tehnologiji gde semoguvidetisveinformacije vezane za pitawa `ivotne sredine. [ef odeqewa za demokratizaciju misije OEBS-a u Srbiji Jan Luneburg, pak, tvrdidaekoregistarprevazilaziinacionalnegranicejer je me|u preporukama Evropske komisije da se u Srbiji omogu}i transparentan uvid u informacije o `ivotnoj sredini.Powegovimre~ima,kad se jedn oj zaj edn ic i omog u} i uvid u takve informacije, onda}elak{emo}idasepredla`u efikasna re{ewa za problemeizoblastiekologije. Q.M.

Dozelenih ciqeva 28godina Da bi se potpuno uskladila sa ciqevima Evropskeunijeuoblastiza{tite`ivotnesredine Srbiji, zbog nedostatka novca, treba jo{ 28godina.Naime,zaispuweweevropskihpropisa i standarda u oblasti za{tite `ivotne sredineSrbijije,premanekimprocenama,potrebno35milijardievra. Vlastio~ekujudabarempolovinutognovca obezbedeoddonatora,presvegaizEU.Kakodo sada nismo bili efikasni pril ik om d o b i j a w a sreds tav a za `ivotnu sredinu iz evorpskih fondova i drugihdonatoraubudu}nosti}eseintenzivnoraditinatome. Va`no je napomenuti da}euskla|ivaweiprimenazakonaizoblastiza{tite`ivotnesredine biti ura|ene tako da ne bude {tete za gra|ane,aliidanebudeekonomskipogubnopo doma}uproizvodwu. Q.M.

NIJENAMPOTREBNAGENETSKIMODIFIKOVANAHRANA

O~uvawebiolo{kihvrsta jedinispas Srbijinijepotrebnahranaproizvedenaodgenetskimodifikovanihorganizama(GMO),ve}zdrava organska hrana, ~ija bi proizvodwa klasi~nim agro metodama mogladasepove}azaoko40odstoi daseizvozi,zakqu~enojenakonferenciji “ Genetski modifikovanahrana-dailine”.Nagla{eno jedajeSrbija2009.godinedonela zakonoGMOkojijerestriktivan i brani i proizvodwu i promet GMOukomercijalnesvrheuna{oj zemqiitajzakonnetrebamewati. U SAD je GMO grana neizbe`na,auEvropizabrawena.Sli~nepodeleva`eiunau~nimkrugovima. Dok jedni tvrde da nam bez

{tati. Jer ono {to jo{ zvani~no nikonijeosporiojestedajeGMO hrana{tetnapozdravqequdiida ve}utre}oji~etvrtojgeneraciji izazivatumore,pove}avasmrtnost isterilnostkodqudi. No,svetskekompanijekojeproizvode GMO su monopolisti i imajupoliti~kupodr{kuitahranajeve}umnogedr`ave,uzpomo} korupcijeipodmi}ivawa,uba~ena i gra|ani je konzumiraju. Ako bi dozvolilaproizvodwuGMOSrbijabisamozasemenamoraladapla}a 70 do 100 miliona evra godi{we,aGMOhranunebismomogli da prodamo ni na doma}em tr`i{tu, niti da je izvezemo {to bi

stoje wihove mati~ne dr`ave. Da je to tako jasno je iz izjave predstavnika ambasade SAD u Srbiji koji ocewuju da se srpski zakon o zabrani GMO hrane mora mewati jerbiseusuprotnommoglodogoditidabuduobustavqenipregovorizau~laweweSrbijeuSTO,ali

Dok se razmi{qa kako se odupreti“navali”onihkojive}godinamaproizvodeGMOhranuusvetu seuvelikopri~aopokretuzao~uvawesemena.Naime,problemo~uvawabiolo{kihvrstabrinenau~nikeucelomsvetu,ave}naredne godine u najsevernijoj republici Ruske federacije treba dazapo~neizgradwaFederalnogkrioskladi{ta semena.Budu}idasebiodiverzitetnazemqismawuje zabriwavaju}im

Indijaostalabezsvog semenapamuka Jednaodpretwizasuverenitetsemenajegenetskazaga|enost.Takoje,naprimer,Indijaizgubilasvojesemepamukazbogzaga|ewaBTpamukom,komejein`eweringom uba~enbiolo{kipesticid,bakterija bacillus thuringiensis. Meksikojeostaobezsvogkukuruzazbogzaga|ewaistim pesticidom,kaoiindijskipamuk.

Dok se razmi{qa o tome kako se odupreti „navali” onih koji ve} godinama proizvode GMO-hranu, u svetu se uveliko pri~a o pokretu za o~uvawe semena GMO nema budu}nosti jer ne}emo mo}idaproizvedemodovoqnohranebezintervencijanaorganizmimakojimasehranimo,drugimisle dabitovodilokaozbiqnimdevijacijama i dodatno uni{tavalo qudsko zdravqe. U Srbiji, gde je uvozigajeweGMOzabraweno,ali budu}idamiinismouEU,postoji mogu}nost da pod pritiskom ta odlukabudepromewenaiporednesporne~iwenicedajenakonNATO bombardovawa 1999. godine brojobolelihodnajte`ihbolesti znatnopove}an,tedabina{egra|ane upotreba genetski modifikovanehranemoglajo{skupqeko-

zna~ilododatnouru{avawepoqoprivrednih proizvoda i instituta.Sdrugestrane,ukolikoSrbija `eli da postane ~lanica Svetske trgovinske organizacije, ona po re~imapomo}niceministratrgovine Bojane Todorovi}, ne sme da imazabranuuvozabilokodproizvoda, pa ni onog koji ima GMO. OnajeistakladajenaVladiSrbijedaodlu~idali}eprihvatiti te uslove za prikqu~ewe STO uz napomenuda}esviproizvodimoratidabuduozna~enidasuGMO. O~igledno je da Srbiju jake svetske kompanije koje proizvode GMO“pritiskaju”kaoidaizawih

vasedomilionuzoraka.Sortekojesunekadapostojaleikojesudobijene strpqivom selekcijom tokomvi{ehiqadagodinauzgubqenesuzajedanvek.Jesustiglenove modernesortekojeseuvekuzgajaju kao monokulture, ali stigle su i genetskimodifikovanebiqkejer je genetski in`ewering stvorio mogu}nost me{awa gena razli~itihvrstanesamobiqakave}i`ivotiwa do te mere da je za mnoge te{kodanasznati{tajepo~etak, odnosnoorginalnoseme.

tempom takva skladi{tvamoglabidasepretvore u Nojevu bajku za mnogevrstekojimapreti nestanak. Sli~nu ideju GMO soja Foto: S: [u{wevi} ima i Vlada kraqevine Norve{ke sa aktuelnim biiakonedo|edoizmenezakona projektom“Bankesemenazasudwi tomoglobitipreprekaubilate- dan”. ralnim odnosima Srbije i SAD. Usvetujetokom20.vekatrajno Dakle,nasrpskojVladijedaodlu- nestalooko75odstosortibiqaka ~i {ta joj vaqa ~initi i ho}e li pasepostavqapitawei{ta}ebuostati dosledna da za{titi zdra- du}ebanke~uvatiodnosnodali}e vqesvojihgra|anaili}epodle}i mo}i ne{to novo da sa~uvaju. Jer, pritiskuonihdr`avakojeproiz- ve} sada je ukupan broj banaka sevode modifikovanu hranu i ho}e mana u raznim zemqama blizu danamjeprodaju. 1.500,auwihovimkolekcijama~u-

[iromsvetauvodesenovizakoniosemenunaosnovukojihsevr{i obavezna registracija {to onemogu}ava malim poqoprivrednicimadauzgajajusopstvenisemeni diverzitet i primorava ih da zavise od gigantskih korporacija kojeproizvodeseme.Odlukanekih dr`ava da sa~uvaju orginalna semena pomo}u banaka upravo zbog novog trenda u svetu daje nadu da }e,ipakpokretzao~uvawesemena uspetibaremne{todasa~uvaida postojeonikojiidaqeproizvode zdravuhranukoju}egra|anijesti bezstraha. Q.Male{evi}

PROJEKATZAVODAZAZDRAVSTVENUZA[TITUSTUDENATA

Holisti~kipristupunapre|ewu`ivotnesredine Zavod za zdravstvenu za{titu studenata (ZZZS) u Novom Sadu pokrenuo je aktivnosti koje }e omogu}iti ukqu~ivawe akademacaumultidisciplinarnipristup za{titi `ivotne sredine. Ideja je da se ova nauka osvetli iz raznihaspekata,daseukqu~erazni akteri,kakobisepojasnioholisti~ki, odnosno inter i transdisciplinarnipristupza{titi~ovekove okoline. Kako je navela na~elnicaOdeqewazao~uvawei unapre|we zdravqa ZZZS epidemiolog Lidija Turo sam kapacitetstudenatajeogromanusmislu znawa,ve{tina,nau~nogpotencijala,apoentajeusinergijizarad re{avawaraznihproblema.

Epidemiolog Lidija Turo

-Naukaoza{titi`ivotnesredine je interdisciplinarna jer obuhvata i preklapa vi{e razli~itihnaukakao{tosubiologija, hemija, fizika, klimatologija, statistika i mnoge druge - rekla jeTuro.-Va`anaspektovenauke obuhvata i prou~avawe interakcije izme|u qudskog dru{tva i prirodne sredine, menaxment prirodnih resursa, odnosno uticaj ~oveka na svoje okru`ewe i obrnuto. Dodalajedajeneophodnoidentifikovatipoqakojasuobe}avaju}a za saradwu izme|u studenata razli~itihprofilauoblastiza{tite`ivotnesredinekaoipovezivawe studenata razli~itih

fakulteta radi podizawa ekolo{kesvesti. - Iako je kqu~ni nosilac za unapre|eweirazvojza{tite`ivotne sredine bio Fakultet tehni~kih nauka, svi studenti mogu na}isvojemestoioblastkojajeu vezi sa wihovom strukom. Tako studenti medicine mogu u~estvovati u oblasti uticaja `ivotne sredinenazdravqe~ovekaputem hrane, vode, vazduha, buke, raznih polutanata, elektromagnetnog zra~ewa, medicinskog otpada. Studentipsihologijemogudelati u oblasti ekolo{ke psihologije sa ciqevima o~uvawa `ivotne sredine kao preduslova za dobro fizi~ko i mentalno zdravqe, a

studentiekonomijeuoblastiekolo{kogmenaxmenta-predo~ilaje na{asagovornica. Prema wenim re~ima, projektomZZZSbise,krozaktivirawe ogromnog nau~nog, istra`iva~kogirazvojnogpotencijalamladih,unapredioipoboq{aosveu- kupan odnosa prema ekologiji u NovomSadu. Projekatbiobuhvatioorganizovawesimpozijumasa temom „Interdisciplinarni, transdisciplinarni i holisti~kipristupza{titi`ivotnesredine” na kom bi stru~waci, iz razli~itih oblasti, prezentovali studentima odre|ene aspekte izoblastiza{tite`ivotnesredine.

-Ovegodineodr`anjeprvi,uz por{kuGradskeupravezaza{titu `ivotne sredine. Bavili smo se temama poput izlo`enosti te{kim metalima, ekolo{kim menaxentom, eko-epidemiologijom, fenomenomstakleneba{teimobingom.@eqanamjedasesimpozijumodr`avasvakegodine,stim dabiseubudu}nostivi{epotenciralo aktivno ukqu~ivawe samih studenata sa istra`iva~kim radovima, prezentacijama sa obaveznimgrupnimradnimdelom,gde biimalimogu}nostdarazmewuju ideje- zakqu~ila je Lidija Turo navode}idajeuplanudasejedan skupodr`i22.aprila,naDanplaneteZemqe. A.Jerini}


crna hronika

dnevnik PRIPADNIK „ZEMUNSKOG KLANA” USKORO U SRPSKOM ZATVORU

[panija}eizru~iti Milisavqevi}a [panski nacionalni sud odobrio je izru~ewe Srbiji Vladimira Milisavqevi}a, jednog od osu|enihzaubistvosrpskogpremijera Zorana \in|i}a 2003, javqaAFP.

Vladimir Milisavqevi}

Milisavqevi}ujesu|enouodsustvu i 2007. je dobio 35 godina zatvora,akaznezaubistvosutada izre~eneidrugimpripadnicima takozvanogzemunskogklana. [panskapolicijaje9.februara2012.godineuValensijiuhapsila Luku Bojovi}a, Vladimira Milisavqevi}a, zvanog Vlada Budala,Sini{u Petri}a,zvanog Zenica, i Vladimira Mijanovi}a,zvanogZuba. Milisavqevi}va`izajednog odnajbli`ihsaradnikaubijenog vo|e “zemunskog klana” Du{ana Spasojevi}a[iptara. VlastiuBeogradusuumartu zatra`ile od {panskog pravosu|a Milosavqevi}evu ekstradiciju.Srpskopravosu|ejetada [panijiposlalodosijeodgotovo 2.000 strana o Milosavqevi}u, Bojovi}u i Petri}u. Za sada nisu saop{teni drugidetaqi,panioeventualnomizru~ewuBojovi}a. [panski sud je u novembru 2012.godineve}doneoodlukuo izru~ewuPetri}a.

UHAP[EN ZBOG PREBIJAWA

Futo`aninte{ko povre|en{ipkom PolicijauNovomSadujeodredilameruzadr`avawa^. S. (1986) izFutogazbogosnovanesumwedajeizvr{iokrivi~nodelote{ke telesne povrede. On se tereti da je, zajedno s B. D. (1991), D. M. (1987),N. K. (1988)iV. S. (1991),tukaojednogdvadesetdevetogodi{wegFuto`aninaimetalnom{ipkommunaneote{ketelesnepovredeopasnepo`ivot. Osumwi~eni^. S. bi}edoveden sudijiOsnovnogsudauNovomSadunasaslu{awe. ProtivD.B.bi}epodnetakrivi~naprijavazbogosnovanesumwe dajeizvr{iokrivi~nadelau~estvovawa utu~iilake telesne povrede,aprotivostaletrojiceosumwi~enihkrivi~naprijavakoja ihteretizau~estvovaweutu~i,saop{tava novosadska Policijska uprava. M. V.

U CENTRU NOVOG SADA

Krali{ahtove Novosadskapolicijajeneposredno posle izvr{enog krivi~nogdelakra|e uhvatilame{taneM. A. (1988),M. K. (1990) iI. A. (1973). Onisetereteda suuulicamaMileteJak{i}ai Vase Staji}a u centru grada

skinuli ~etiri poklopca sa {ahtova pa je protiv wih podneta krivi~na prijava u redovnom postupku zbog osnovane sumwedasuizvr{ilinavedeno krivi~no delo, navodi se u saop{tewupolicije. M. V.

NA GRANI^NOM PRELAZU HORGO[

Poqakiwa {vercovalaSirijca Policija u Kawi`i podnela je krivi~nu prijavu protiv dr`avqanke Poqske, zbog osnova sumwe da je po~inila krivi~no delo nedozvoqenogprelaskadr`avnegraniceikrijum~arewaqudi. Poqakiwa je na grani~nom prelazu Horgo{, predstavqaju}i se kaomajkapetnaestogodi{wegdr`avqaninaSirije,kojiselegitimisao falsifikovanom putnom ispravom Poqske, poku{ala da ga prevedeuMa|arsku,saop{tenojeizPUKikinda. M. Mr.

~etvrtak3.januar2013.

13

ZAKAZAN GLAVNI PRETRES ZA NESRE]U U NOVOSADSKOJ DISKOTECI U KOJOJ JE STRADALO [ESTORO MLADIH QUDI

Su|ewezatragediju u„Kontrastu”24.januara Su|ewe ~etvorici okrivqenihzbogtragi~nogpo`araunovosadskojdiskoteci„Kontrast” 1. aprila pro{le godine, u kojem je nastradalo {estoro mladihqudi,zakazanojeza24.i25. januar.Predve}emVi{egsudau NovimSadu,kojim}epredsedavati sudija Zora Jamu{akov, glavnipretresnastavi}ese7.i 8.februara. Povodom te nesre}e na optu`eni~ku klupu se{}e vlasnik lokalaAlojz Gani} (68),zakupci Slavi{a Stani{i} (46) i Dejan Ratkovi} (36), kao i majstor koji je bio anga`ovan za elektri~arske radove u lokalu Miroslav Papuga (50). Okrivqenima se stavqa na teret te{ko delo protiv op{te sigurnosti u vezi s izazivawem op{teopasnosti. Po navodima optu`nice, po~etkom marta, usled preoptere}enosti,izgorelajesklopkana glavnom ormaru (susednog) restorana„Lasta„(~ijijevlasnik AlojzGani}),aStani{i}iPa-

puga su komponenete bez saglasnostiiodobrenogprojektazamenili ja~im. Nekoliko dana kasnijejeusledtogajeskolopka izgorela,uno}nimsatima,kada jeobjekatbiopunqudi. Stani{i} se navodno, po optu`nomaktu,bezprojekta,usmeno dogovorio s elektri~arom Papugomdasredistruju. Tako|e, tokom rekonstrukcije,avgusta2010.godine,elektri~arjepoStani{i}evomnalogu uradio binu, a novembra narednegodinejuje,opetpowegovom zahtevu,premestionadrugomesto, tik pored ulaza u „Kontrast”. Po`arjeizbioispodbine1. aprila pro{le godine oko dva sata ujutro, dok je u diskoteci bilo oko 300 qudi. Prvo je do{lodovarni~ewanasklopukablova,pripisujeseoptu`enima. Osnovnojavnotu`ila{tvou Novom Sadu je 28. septembra predlo`ilo preduzimawe odre|enihistra`nihradwiprotiv~etvoroinspektora.Tu`i-

la{tvojesaop{tilodasetroje inspektora za preventivnu za{ tit u Uprav e za vanr edn e situacije u Novom Sadu i gra|evins ki ins pektor sumw i~e zazlopupotrebuslu`benogpolo`aja. Podsetimo,utragedijisunastradaliMarinaAni~i}(25)iz

^uruga, Tamara Miladinovi} (25)izNovogSada,MilenaDalmacija(26)izFutoga,ZoranIgwatovi} (28), dr`avqanin Bosne i Hercegovine s boravi{temuNovomSadu,MarkoPavlovi} (29) iz Kragujevca i RenatoVukovi}(21)izKikinde. M. V.

BOGATA PRO[LOGODI[WA POLICIJSKA ZAPLENA NARKOTIKA U SRBIJI

„Berba”marihuane „te{ka”dvetone Srpskapolicijajeupro{lojgodini zaplenila vi{e od 2,1 tone raznihvrstanarkotika,od~egasu dvetonemarihuane.Me|ubrojnim akcijama izdvaja se otkrivawe nekolikoimprovizovanihlaboratorijazaproizvodwumarihuane,kao ipresecawevi{epoku{aja{verca narkotika s podru~ja Kosova i Metohije. Zaprvih11meseci2012.ukupno jezapleweno2,165toneraznihnarkotika, me|u kojima i 2.006 kilogramamarihuanei53,93kilograma heroina, navode u Ministarstvu unutra{wihposlova. Policijajezaplenilai3,76kilograma kokaina i oko 700 grama ha{i{a,kaoi2.500komadatableta sinteti~ke droge „ekstazi” i 163komadaLSD-a.Oduzetojei278 komada amfetamina te{kih ukupno11,99kilograma,navodiseupodacimaMUP-a. Zbogneovla{}eneproizvodwei stavqawa u promet opojnih droga podneto je 856 krivi~nih prijava, zbog neovla{}enog dr`awa opojnihdroga2.540,dokjezaomogu}avawe u`ivawa opojnih droga podneto145krivi~nihprijava. Iudecembrupolicijajenastavilauspe{nezaplenenarkotika,a me|u ve}im akcijama se izdvaja

Laboratorija s 250 saksija kanabisa

hap{ewekriminalnegrupesaStevanom B. izBeogradana~elu,koja se sumwi~i za trgovinu drogom i oru`jemporegionuinekimdr`avamaEU.Kod~lanovategrupe,kakojesaop{teno25.decembra,prona|eno je, uz 12 eksplozivnih naprava, 5,5 kilograma eksploziva, automatskapu{ka,tripi{toqai 28kilogramamarihuane. Policijajepreseklailanactrgovineopojnimdrogamaspodru~ja Kosova i Metohije, zapleniv{i vi{eoddesetkilogramamarihua- ne, ~ija je vrednost na ilegalnom

tr`i{tu oko 15.000 evra, a tom prilikomuKonarevu,kodKraqeva,slobodejeli{enStefan D. (24) izBeograda,zbogsumwedajeizvr{io krivi~no delo neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet opojnih droga. Me|u ve}e akcije spadaionakojujesprovelaleskova~ka policija, koja je 23. novembra otkrila kompletno opremqenulaboratorijuzaproizvodwumarihuane, 1,5 kilograma osu{ene marihuanei250saksijasazasadom indijske konopqe, ukupne vrednostioko100.000evra.

PolicijajeuVrbasu,po~etkom novembra,poslepretresastanaM. J. (34), prona{la laboratoriju za proizvodwu opojne droge. Kako je tadasaop{tilaPolicijskauprava uNovomSadu,upomo}nojprostoriji ku}e prona|ene su stabqike biqkezakojeseosnovanosumwada jeindijskakonopqa,saparaturom za proizvodwu u ve{ta~kim uslovima,kaoidigitalnavagazapreciznomerewe. MUP je krajem oktobra saop{tiodajeuhap{enDejan N. (30)iz Beograda koji se sumwi~i da je, s jo{ nekoliko osoba, u~estvovao u proizvodwimarihuaneuku}nojlaboratoriji, gde je oduzeto 172 kilograma te droge. Prilikom pretresa ku}e u kojoj je osumwi~eni zate~en prona|eni su kompletna laboratorijazauzgajawemarihuane, 491 stabqika biqke kanabis ukupne neto mase 172 kilograma, vi{evagicazapreciznomerewei automatskapu{kasmunicijom,naveojeMUP. Policija je krajem septembra u Mokrinu, kod Kikinde, zaplenila 60 kilograma marihuane i uhapsilatriosobezbogsumwedasupo~inile krivi~no delo neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet opojnihdroga. (Tanjug)

PO^ELA PRIMENA NOVE TARIFE ZA BRANIOCE

Skupqesvevrsteadvokatskih usluga Od 1.januara na snagu je stupila nova advokatska tarifa s uve}anom cenom svihvrsta advokatskih usluga u svim pravnim stvarima predsudovimaidrugimdr`avnim organima. U novoj tarifi o nagradama i naknadama tro{kova za rad advokata, opredeqena je svaka radwa pravnepomo}iisavetakojeadvokat mo`e pru`iti u krivi~nom procesu, izvr{nim postupcima, parni~nim, vanparni~nim, privrednim prestupima, prekr{ajnim,razli~itimsporovimapopitawupravazaposlenih,uoblasti porodi~nih odnosa, u medijaciji, arbitra`i, mirnom re{avawu sporova, odnosno u pogledu bilo kakvogspora,pravnogpostuka,poslaiprometa. Pru`awe svake pravne radwe i zastupawa tarifirano je bodovima,pri~emujevrednostjednogbodauovomtrenutku30dinara.Tarifom je precizirano da advokat i

klijent mogu ugovoriti naknadu u pau{alnomiznosuzapru`awekontinuirane pravne pomo}i, ali se „tako ugovorena nagrada ne mo`e odnositi na radwe zastupawa pred sudovima idr`avnim organima“. Tako|e, advokatu pripadaju naknadeza obavqawe poslova izvan

sedi{ta advokatske kancelarije izatro{kovekojeima u vezi s pravnimuslugama. Tarifom je osnovica nagrade za odbranu klijenta u krivi~nim postucima i radwe koje u tu svrhu branilac p r e d u z i m a vrednovana u zavisnosti od visine kazne zapre}ene okrivqenom. Po novoj tarifi, 550 poen a, ili 16.500 dinara,jeosnovica nagrade advokatu za odbranu klijentakompretikazna do tri godine zatvora,a750poena,ili 22.500dinara,akojekazna od tri do pet godina, odnosno 30.000dinara,ili1.000poena,ako

jere~ozapre}enojzatvorskojkazniodpet do deset godina.Osnovicazaobra~unnagradeadvokatu zaodbranuokrivqenogkompreti kazna vi{aoddeset godina zatvora tarifiranajes1.500poena,to jest45.000dinara,a60.000dinara, odnosno 2.000 poena, ako je re~ o odbrani osumwi~enog za dela za kojajezapre}enovi{eod15godina zatvora. Polovina tako tarifiranenagradepripada advokatu za svaki razgovor s okrivqenim koji je li{en slobode ili je u pritvoru. Po navedenoj tarifnoj skali, ista naknada advokatu pripada i za svaku odr`anu procesnu radwu u predistra`nom iistra`nom postupku kojoj je prisustvovao,a upola mawe ako nije odr`ana procesna radwa ~ijem je izvo|ewu pristupio. Uslu~aju kada policija,Tu`ila{tvo ili sud preduzimaju vi{e procesnih radwi uzastopno,advo-

katu pripada nagrada za svaku kojojjeprisustvovao. Po istoj tarifi advokatu je opredeqenanagradaiza odbranuzastupawe na glavnom pretresu ilinasednicisudskogve}a,aako do|edoodlagawa,polovinatogiznosa. Osim nagrade za odbranu, propisanajeinagradabraniocuod 50 poena za svaki zapo~eti sat,ra~unaju}i od vremena kad je bio zakazan po~etak glavnog pretresa ili sednice. Isto je propisano za istra`niipredistra`nipostupak. Duplo ve}i iznos nagrade, a na bazi istog tarifnog raspona, opredeqen je za sastavqawe `albi protiv presude,protivsudskog re{ewakojim se izri~e mera bezbednosti ili vaspitna mera, protiv re{ewa o oduzimawu imovinske koristi proistekle iz krivi~nog dela, zahteva za ponavqawe krivi~nog postupka,kaoionog za za{titu zakonitosti.

Propisano je da za sastavqawe podnesakakojima sepokre}epostupakpredUstavnimsudomadvokatu pripada nagrada od 1.500 poena, to jest 45.000dinara.Naknadazasastavqawepodnesakaupostupcimaprivrednihprestupaiznosi1.000poena – 30.000dinara,upostupkupredprekr{ajnimsudom 850poena,predpolicijskimorganima750 poena… Za sastavqawe podneska kojim se pokre}e postupak pred poslodavcemilipredprivredenimdru{tvom, itouneprocewivimstvarima, naknada je 16.500 dinara. U procewivim stvarima tarifa zavisi od vrednosti spora, kao za podneske kojima se pokre}u parni~ni postupci. Sli~na je i tarifnaskala zanagradei zastupawe u vanparni~nim postupcima. Za pregledawe spisa predmeta advokatupripada50odstonagrade propisane uz podneske kojima se pokre}e postupak ~iji se spisi razmatraju. J. Jakovqevi}


14

sport

~etvrtak3.januar2013.

RUKOMETA[IPO^ELIPRIPREMEZASVETSKO PRVENSTVOU[PANIJI

Ima mesta optimizmu Mu{karukometnareprezentacijaSrbijepo~ela je pripreme za Svetsko prvenstvo u [paniji (od 11. do 27. januara). OrlovisuseokupiliuStarojPazovi,gdesuodmahprionulijakim treninzima. -Sadobrepozicijeugrupiimamo{anseiobjektivnojedasemo`emoplasiratiu~etvrtfinalerekao je selektor veselin Vukovi}idodaodajeigra~imapreneo da `eli da svako od wih ima vrhunske ambicije, ali ne u smislu pritiskaimedaqa,negodadasvakuutakmicuodigrajumaksimalno. U odnosu na januar pro{le godine,saspiskasuizostaliDragan Marjanac, Strahiwa Mili}, Momir Rni}, Rastko Stojkovi}, Bojan Beqanski, Dobrivoje Markovi}, Milo{ Kostadinovi}, Luka Mitrovi}, Nikola Manojlovi} i Dalibor ^utura. Manojlovi} i Rni}ne}eigratinaSvetskomprvenstvuzbogzdravstvenihproblemaipovreda.

pobede,dvaporazaidvanere{ena, gdejeprakti~nosamotajporazod Danske u finalu bio u pravom smislu te re~i. Sistem takmi~ewanaSPjetakavdateoretskisa pet pobeda i jednim porazom mo`ete da zavr{ite u borbi od osmogdo16.mesta,jersepravoiz grupeideuosminufinala. Najte`irivaliugrupitrebalobidabuduSlovenijaiPoqska, ne{to lak{i Ju`na Koreja i Belorusija, a najlak{i Saudijska Arabija. - Mislim da nismo dobili te{kerivaleugrupiidanemanijedneselekcijekojunemo`emoda pobedimo.Bitnojedaispo{tujemo sve dogovore koje pravimo ovih dana, da sve utakmice odi- gramo maksimalno i da onda u osmini finala imamo lak{eg protivnika,pa{tanamBogdau ~etvrtfinalu. Jer taj rival ne zavisi od nas, ve} o raspleta u grupamaAiB.Mislimdajeplasman me|u osam najboqih ne{to ~emu objektivno treba da te`i-

dnevnik

HOPMANKUP:AUSTRALIJA–SRBIJA1:2

Ani i Noletu Nema~ka na putu za finale Novak\okovi}iAna Ivanovi} pobedili su posle velike borbe Australijance Bernarda Tomi}a i E{li Barti sa 2:1 u me~evima,naHopmankupuuPertu. Ana i Novak su do pobede do{liposlesupertaj-brejkaumiksu sa10:6,nakon{tojeusetovimabi-

vi}spa{avadobrimriternom.Tomi}jenapaoAnu,aposlegre{ke \okovi}aAustralijadobijasetza 1-1.Pobednikame~aodlu~iojesupertaj-brejkukojemsuAnaiNovakserijom5-0stiglido10:6ipobedesa2-1. AnaIvanovi}lakojepobedila 16-godi{wu rivalku E{li Barti

koristiojetekdve,alipojednuu oba seta {to je bilo dovoqno za 6:4,6:4inajve}upobeduukarijeri. Me~ je po~eo maratonskim gemom kojijeposledesetminutaborbei pet spa{enih brejk lopti ipak osvojio\okovi},dabiTomi}bez izgubqenog poena izjedna~io. U naerdnih pet gemova nije bilo

- To je ve} postalo simptomati~nozana{tim.Mojaidejajebiladaokupim18igra~akojiputuju u [paniju, ali povrede Vu~kovi}a,Draga{aijo{nekisitniproblemi su poremetili taj plan. Dra{koNenadi}jeprikqu~entimunaknadnozbogpovredaionsadaravnopravnokonkuri{ezamestosaostalima,takoda}emokona~an spisak igra~a za Svetsko prvenstvo saop{titi posle drugog me~a sa Egiptom u Vrwa~koj Bawi,6.januara. Tu su nove, vrlo kvalitetne snage... -Ima}emodostaigra~akojisu teknekolikoputaigralizanacionalnitim.Ipak,imarazlogaza optimizam, jer su upravo mladi rukometa{idoneliutimtuneophodnudozusve`ine,`eqe,entuzijazma,borbenosti,brzine... Sistem takmi~ewa je takav da ve} posle prve faze po~iwu eliminacije i dovoqan je samo jedan porazdaekipazavr{iuborbiza plasman. -UBeogradusmouzelimedaqu jersmoimaliprilikudakalkuli{emounekimutakmicama,~etiri

mo,asveiznadtogabiobiuspehnaglasio je strateg vice{ampionaEvrope. Najboqi ~uvar mre`e na pro{logodi{wem[ampionatuEvropeDarkoStani}rekaojeda}epoku{ati da postane najboqi i na Prvenstvusveta,{tobiautomatskizna~iloidajeekipadogurala daleko: –Jasamunekurukuindividualacinaravnodajemojli~niciq jak,ali ne mogu da budem najboqi golmanakona{aekipazauzmedesetomesto.Zatakone{topotrebno je da budemo prvi, drugi ili tre}i. Sredwi bek Petar Nenadi} je naglasio da je zadovoqan grupom, alidareprezentaciju~ekate`ak posao. - Treba da idemo utakmicu po utakmicu,korakpokorak.Zasada treba da razmi{qamo o pobedi u prvomme~uprotivKoreje-rekao jeNenadi}. Svetsko prvenstvo odr`a}e se od 12. do 27. januara u [paniji. Preodlaskau[panijuSrbija}e odigratidvekontrolneutakmice protivMakedonijeiEgipta.

lo6:4,6:7(8).Prethodnojeusingl duelu \okovi} pora`en od Tomi}a 4:6, 4:6, a Ivanovi}eva je nadigralaBarti6:2,6:3.Srbijaupetak igrasaNema~komodlu~uju}ime~ zafinale. Duelmiksovakrenuojesanekolikosigurnihgemovanaservis,da biupetomAnaiNovaknapravili brejk.Australijancisuimalidve {anse za ribrejk u osmomg gemu, ali se na{ miks izvukao i posle dobrogsetadobioprvisetsa6:4. Na{tandemjesna`nokrenuouset odluke,bezgre{keosvojiogemna svoj servis, a onda stigao do dve brejklopte.Ipak,Tomi}iBarti su se spasili i poveli 2:1. To je promenilo tok me~a jer su samo dva gema kasnije Australijanci stigli do brejka za 4:2. Me|utim, Ana i Novak su odmah uzvratili ribrejkom, te sigurno servirali za5:5.Potomjena{timstigaodo brejkaiservisazame~,alisurivali izborili taj-brejk spasiv{i jednume~loptuzaSrbiju.Usledio jedodatnideoseta,Srbijajepovela 4:2, pa imala me~ loptu na 6:5, Australijanci su i ovu spasili i stiglidodvesetlopte,ali\oko-

sa6:2,6:3iomogu}ilaSrbijidau duelumiksparovaizborifinale. Kao i prethodni duel, Srpkiwa i Australijanka su bile sigurne na svojservisuuvodnimgemovima,da bi Ana u {estom stigla do tri brejklopte.Me|utim,Bartijevaje sjajnoserviralaispasilasvetri. Australijankajebrzoizgubilana samopouzdawu,{tojeIvanovi}eva iskoristila i sa jo{ jednim brejkomdobilaprvisetsa6:2.Anaje nastavila u istom ritmu, brzo je slomilaotporrivalkeiudrugom setu,tepovelasa3:0.Ivanovi}eva jenapravilajo{jedanbrejku{estomgemu,alijepropustila{ansu danasvojserviszavr{ime~paje Bartijeva vezala dva gema i ubla`ila poraz. Ivanovi}eva se ovaj putouzbiqilanasvojservisibez izgubqenog poena stigla do 6:3 i pobedezaSrbiju. BenardTomi}odigraojemo`da me~karijereibezmnogoproblema savladao Novak \okovi}a. Australijacjebioubedqivnasvoj servisdopustiojesamojednubrejk {ansu Novaku, a sa druge strane terorisao servis na{eg igra~a. Imaojeukupno12brejk{ansi,is-

TURNIRU[EN@ENU

brejk{ansu,potomjenovupropustio Tomi}, da bi Australijanac kona~no iz sedmog poku{aja oduzeoservis\okovi}uudevetomgemuiposlesigurnogservisadobio prvisetza6:4.Idrugisetjeprotekaouidenti~nomritmu,Novak nije uspevao da ugrozi servis Tomi}a, stigao je tek do jedne brejk {anse,dabiAustralijancsetponovoprelomioudevetomgemugde jeiskoristiopetubrejkloptu,te sanovih6:4dobiome~. U prvom me~u drugog kola A grupeHopmankupateniskareprezentacijaItalijesavladalajeNema~kusa2:1.TomiHasjedoveoNema~kuuvo|stvopo{tojesavladao Andreasa Sepija sa 7:6 (7:3), 7:6 (9:7). Izjedna~ila je Fran~eska Skjavone pobedom protiv Tatjane Malek:3:6,6:3,6:3.Epilogjeo~ekivanimaju}iuvidu~iwenicuda jeMalekuPertdoputovaladeset satauo~ime~asaItalijomizaigrala umesto Andree Petkovi}, koja je odustala od daqeg u~e{}a naturniruzbogpovrede.Odlukao pobednikupalajeudubluukojem suSkjavoneiSepisavladaliHasa iMalekovusa6:4,7:5.

TURNIRUBRIZBEJNU

Jeca odustala

Bez [arapove

SrpskateniserkaJelenaJankovi}povuklase saVTAturniraukineskom[en`enu.Jankovi}evajeuprvomkolutrebalodaigraprotivXesikePeguleizSAD,kojajeplasmannaturnir izborilakrozkvalifikacije.Umestosrpsketeniserke,kojajebilapostavqenazatre}egnosioca,uglavnom`rebusena{laKineskiwa\iMao@u,kojajepobedilaAmerikankusa6:4,6:2. Bojana Jovanovski je savladala Kineskiwu JingJingDuansa6:3,6:1iplasiralaseu~etvrtfinaleovogturnira.

RuskateniserkaMarija[arapovaodlu~ilajedasezbog povrede kqu~ne kosti povu~e sa turnira u Brizbejnu i spremnado~ekaAustralijanopen.[arapovajezbogpovredenedavnoodustalaodegzibicionogturnirauJu`nojKoreji,auBrizbejnujetrebalodaigraprotivAustralijankeJarmileGajdosove.-Moralasamdanapravimpametan potez.ImamvremenadasespremimzaAustraliju.Napravom sam putu, dobro sam trenirala i ne `elim da poni{timsve{tosamuradilatokompauze-reklaje[arapova.TurniruMelburnupo~iwe14.januara,atitulubrani BeloruskiwaViktorijaAzarenka.

Novi Sad u znaku odbojka{ke mladosti zove koje ovako masovne manifestacijedonose. - Iako nismo obezbedili `eqenibrojekipa,zadovoqnismo odzivom i spremni smo da sve protekne u najboqem redu. Turniromrukovodi16qudi,svakou svom resoru, pa je organizacionofestivalnapredovaouodnosu na ranije godine. Imamo ponovovelikupomo}Pokrajinei Grada, kao i na{ih sportskih prijateqa koji su se direktno ili indirektno ukqu~ili u organizaciju. Festival je zaista velikamanifestacija,jer}ena jednom mestu biti gotovo 2.000 u~esnika i odbojka{kih radnika,pasmoodovegodineuvr{teniukalendarTuristi~keorganizacije Novog Sada, uz rame s ve}poznatimmanifestacijamarekaojeprvi~ovekturniraJugoslavSpasi}.

Danasisutraigraju se utakmice 2. kola Top 16 faze ko{arka{ke Evrolige. Jedan od najzanimqivih me~eva igra se u Istanbulu, gde doma}i Efes do~ekuje gvi{estrukog {ampionaEvrope,timPanatinikosa. Danas E GRUPA: Brose baskets Real (20.45), Anadolu Efes Panatinaikos(20.45). F GRUPA: Himki - Barselona(17),Makabi-KahaLaboral (20.05). Sutra EGRUPA:@algiris-Unikaha(18.45),Alba-CSKAMoskva (19). F GRUPA: Fenerbah~e Montepaski (19), Olimpiakos Be{ikta{(20.45). A.P.

Klipersi zaustavqeni

DANASPO^IWETRE]INOVOGODI[WIFESTIVALODBOJKE

Od danas do subote Novi Sad }ebitidoma}inTre}egnovogodi{wegodbojka{kogfestivala, nakojem}eu~estvovati128ekipe iz zemqe i inostranstva. Prethodnadvaturnirasumasovno{}uiorganizacijomu~vrstila odbojka{ki Novi Sad na evropskojmapi,atendencijajei `eqaOdbojka{kogsavezaVojvodine(OSV)daovajturnirprerasteunezvani~noklupskoprvenstvoEvropezamla|ekategorije. Na turniru }e biti odigrano 400 utakmica, na 21 terenu, u osam dvorana. Ponovo u masovnosti predwa~e devoj~ice, 36 ekipa je kadetkiwa, 56 pionirki,kodkadetaje16,akodpionira20ekipa.OSVsepobrinuoda organizacijupodignenajo{vi{i nivo u odnosu na prethodnu godinu, pa je ve} odavno ~itav aparatqudispremanzasveiza-

PAO u Istanbulu

NBALIGA

NovakiAnauPertupobe|ujuisjajnosezabavqaju

Selektorrukometa{aSrbijeVeselinVukovi}

DANASISUTRAME^EVI 2.KOLATOP16 FAZEEVROLIGE

Detaqspro{logodi{wegFestivalaodbojke

Kao i ranije, ima u~esnika i izinostranstva? -PrviputimamoekipeizRusije i Gr~ke, dok su timovi iz Italije i biv{ih jugosloven-

skihrepublika,izuzevCrneGore,ve}redovniu~esnici.Novina je ta {to smo pozvali sve predsednike i sekretare odbojka{kihsavezasvihbiv{ihjugo-

slovenskih republika, kao i predsednike i sekretare RegionalnihsavezaSrbijedaona{em tro{kubudugostinaovojjedinstvenojpriredbi. Nadmeta}ese~ak128ekipa. - Planirali smo 144, ali i 128 je zavidan broj.Spremamo se da Festival bude na vi{em nivou u odnosu na prethodne i spremni smo da do~ekamo sve ekipe.Predvidelismodasvih 21 terena imaju komplet opremezautakmicu(poklonpredu- ze}aOSV),prviput}enasvakomterenubitiivodei~aja,a medicinske ekipe }e biti u svakoj sali. Turnir danas po~iweisvejespremnoza,nadamose,dauskoroovobudenezvani~n o prv ens tvo Evrop e za mla|e kategorije - istakao je Spasi}. M.Risti}

Posle 17 uzastopnih pobeda i maksimalnog u~inka u decembru 2012,ukojemsupostalitre}itim u istoriji ameri~ke profesio- nalne ko{arka{ke lige (NBA) kojijemeseczavr{iobezporaza, Klipersi su zaustavqeni u Denveru,gdeihjedoma}insavladaosa 92:78. Porazu Klipersa posle 36 dana kumovali su najvi{e italijanski reprezentativac Danilo Galinari i Andre Miler. Galinarijepredvodio{estorkuDenvera koja je imala dvocifren ko{geterski u~inak sa 17 poena, dok je Miler utakmicu zavr{io dabl-dabl u~inkom, 12 ko{eva i istotolikoasistencija.Najefikasnijiupora`enomtimubilisu BlejkGrifiniErikBledsousa po12poena. Rezultati: Va{ington - Dalas 94:103,Wujork-Portland100:105, Detroit-Sakramento103:97,Wu Orleans-Atlanta86:95,DenverL.A.Klipers92:78iL.A.Lejkers -Filadelfija99:103. IN\IJAISPUNILA O^EKIVAWAUJESEWEM DELUPRVENSTVA

Na vratima vi{eg ranga Osvajawem titule jeseweg prvaka Druge lige - sever odbojka{i In|ijesuispunlio~ekivawa~elnikaklubaivernihnavija~a.MiroslavRanisavqevi},Aqo{aNovak,NenadMadi},Milo{[atora, VelimirBra~uq,Marko^olovi}, Danilo Obradovi}, Milan Andri}, Borislav Stameni}, Bal{a Nenadi}, Milo{ Peri{i}, Slobodan]a}i},AleksandarGrkovi} iMilanStevi}susavladalisvih devet rivala, izgubili su samo jedan set. Igrama u prvenstvu i na me|unardnom turniru u Lukavcu, gde su pobedama protiv bosanskohercegova~kih superliga{a StudentasaPalaidoma}inaLukavca, potvrdilisukvalitetpajete{ko poverovatida}e,~akiukolikoizgube prole}ni derbi sa trenutno drugoplasiranim Novim Sadom, prokockatiprilikudaseprviput uistroijiklubadomognuplasmana u Prvu ligu Srbije.Tako razmi{qaipredsednikUpravnogodbora in|ijskog kluba Radovan Grkovi}. -Anga`ovalismosjanogtrenera Vladimira[arenca,skockalismo dobruekipupaplasmanudrugistepentakmi~ewanebismeodado|eu pitawe.Uostalom,ciqnamjedaza godinu-dvezakucamonavrataelitnogdru{tva.Pauzauprvenstvune}etrajatidugo,jerni{taneprepu{tamo slu~aju. Pripreme nastavqamo9.januara,krajemmesecaputujemonaOhridgde}emoodigrati dve-triutakmicesatomo{wimsuperliga{ima, pa verujem da }emo potpuno spremni do~ekati nastavakprvenstva.Odigralismonekoliko prijateqskih utakmica sa ekipama na{e Prve lige i nismo ni jednu izgubili. Napomiwem da seveomastudioznoradisamladima,imamoihoko~etrdesetisawima radi igra~ i trener Miroslav Ranisavqevi}- rekao je Radovan Grkovi}. D.Vi}enti}


SPORT

dnevnik

~etvrtak3.januar2013.

POTVR\ENOPISAWE„DNEVNIKA”

Stevanovi}pred potpisomzaSeviqu

MaruanFelaini

JADNIMARUANFELAINI

@enemu nedajumira Jedanodigra~akojijeobele`ioprvideosezoneuPremijer ligi je Belgijanac Maruan Felaini, koji bi uskoro mogao da promeni sredinu. Sjajnim igramaudresuEvertona,Felainije zaintrigirao najve}e engleske klubove, a ve} se preselio u obli`wi Man~ester. Me|utim, razlognijetransferuJunajted iliSiti,ve}jepobegaood`ena koje ga progawaju i ne daju mu mirauLiverpulu. - Nisam vi{e mogao da ostanem u Liverpulu. Previ{e su

me prepoznavali, a `ene su se iznenadapelepomeni.Paparaci su se tako|e navikli da me progawaju. Ja ne `elim da budemvelikazvezda.QudiuMan~esteru me tretiraju sa mnogo vi{e po{tovawa - po`alio se Felaini. Dvadesetpetogodi{wiBelgijanac, lako prepoznatqiv po svojojafrofrizuri,jedanjeod najzaslu`nijih za sjajno {esto mesto Evertona u Premijer ligi posle 21 kola. On je prvi strelactimasaosamgolova.

Fudbaler Vojvodine Miroslav Stevanovi} (22), posle do~ekaNovegodine,odmahsezaputio na Iberijsko poluostrvo. Ne da bi se u [paniji odmorio predpo~etakzimskihpriprema, ve}, kao {to je „Dnevnik” i najavio, da bi obavio posledwe formalnosti vezane za potpis ugovora sa ~lanom Primere Seviqom,kojazauzima14.mesto natabeli. Jednog od najboqih igra~a crveno-belih i reprezentativca BiH ju~e su na aerodromu u Seviqi do~ekali brojni predstavnici medija i mo`e se slobodno re}i da je wegov dolazak izazvaovelikupa`wu.Najboqi fudbalerAPVojvodinaza2012. godinu je obavio lekarske preglede i nakon toga zvani~no bi trebao da postane ~lan {panskog tima. Ukoliko sve pro|e kako treba, Stevanovi} bi ve} danas trebao da bude predstavqen medijima kao prvo poja~awe Seviqe u januarskom prelaznom roku. Vojvodina }e,

MiroslavStevanovi}napregledimauSeviqi

kako javqaju agencije, na ime od{tete dobiti 1,5 miliona evra. Miroslav Stevanovi} je odigrao69utakmicaudresutimaiz Novog Sada i postigao je 12 golova u Jelen Superligi od 2009.godine.

Golman Intera Samir Handanovi} progla{en je za najboqeg slovena~kogfudbalerauizborumagazina„Ekipa”.Ovojetre}i putdaHandanovi}osvajaovopriznawe,posle2009.i2011.godine. NagradesuranijedobijaliMilivojeNovakovi}(2008)iValterBirsa(2010).

RobinvanPersi

letos poja~ao redove gradskog rivalaJunajteda.VanPersijeu avgustu potpisao ugovor sa Junajtedomdo2016.godineuzobe{te}eweod22milionafunti. -@elelismoVanPersija,jer smoznalidamo`edabudeva`an

igra~a za Siti. On je totalno druga~ijiodsvihna{ihnapada~a. Tri meseca pre nego {to je pre{aouJunajted,bilismoveoma blizu, ali sad ne mo`emo ni{ta da uradimo - rekao jeMan}ini. Posle20odigranih kola, tim Aleksa Fergusona trenutno ima sedambodovaprednostiuodnosunaaktuelnog{ampiona. - Van Persi je va`an igra~ za wih.Svimajejasno da je ova bodovna razlika posledica wegovog dolaska-dodaojeMan}ini. Holandskireprezentativacje pro{lesezonepostigao37golovaudresuArsenala,aotkakoje pre{aonaOldTraford17puta seupisaoulistustrelaca.

TRENERATLETIKA,DIJEGOSIMEONE

Bi}emojo{boqi Trener fudbalera madridskog Atletika Dijego Simeonerekaojedao~ekuje daekipau2013.ostvarijo{ boqe rezultate nego pro{legodineukojojjeosvojila Ligu Evrope. Madridske jorganxijeposlemnogovremenauspelesudanatabeli razdvoje Barselonu i maDijegoSimeone dridski Real. Atletiko je trenutno drugi na tabeli Pri- damo`emodojo{boqihrezulmere sa devet bodova mawe od tatanegopro{lesezone-rekao vode}eBarselone. jeSimeone - Hvala svim navija~ima na Posledwu titulu prvaka podr{cikojusunampru`alido [panije ekipa Atletika osvosada, o~ekuje da }emo i u 2013. jila je 1996. godine kada je na godini imati wihovu pomo}. klupi sedeo srpski stru~wak Onanamjepotrebnajerverujem RadomirAnti}.

Kudi}iniuLAGalaksiju Italijanski golman i doskora{wi ~lan londonskog Totenhema Karlo Kudi}ini karijeru }e nastaviti u SAD-u, pre{ao je u Los An|elesGalaksi. Italijanskigolmanjeodigraotek37utakmicazaTotenhemtokomtriiposezone,aprethodnojeigraoza^elsi,Lacio,Kasteldi SangruiMilano.Sa^elsijemjeosvojiodvePremijerlige.

Bori}use zamesto utimu Golm an mad rids kog Rea l a Iker Kasiqas rekao je da }e se `estoko boriti kako bi vratio mesto u startnoj postavi kraqevskog kluba. Kasiqas je pro{log meseca, na me~ u sa Mal ag om, ostao na klupiprviputposle10godina,atrener@ozeMuriwoodlu~io je da {ansu pru`i AntonijuAdanu.Realjepomenutu utakmicu izgubio sa 3:2 i ostao na 16 bodova zaostatka zavode}omBarselonom. -Moramdaseborimidapoku{am da vratim mesto u timu. To mi je prvi ciq u 2013. godini i nadam se da }e mi tren er ukaz at i pov er ew e. Ipak, najva`nije je da kojih god 11 igra~a dobije {ansu pru` e maks im um na ter en u. Real je va`niji od mene - kazaojeKasiqas.

^ekamsvoju {ansu

Handanovi}najboqi

Menaxer Man~ester sitija RobertoMan}inirekaojedaje wegovklubbionadomakdovo|ewa Robina van Persija, koji je

IKARKASIQASSE NEMIRISKLUPOM

FUDBALERPARTIZANA, FILIPKNE@EVI]

SLOVENCIBIRALI

Man}inihvali VanPersija

UVo{ujestigao2008.godine iz Zvornika. Popularni Boskeletosjeprviputnastupio za reprezentaciju BiH, a Emir Spahi}, saigra~ iz reprezentacije,trebalobida mu postane i saigra~ u [paniji.

15

Postavqawekrovanatribiniterenabroj5

VESTIIZFKVOJVODINA

Uskorotribine podkrovom Zahuktavaju se radovi u Fudbalskom centru „Vujadin Bo{kov”. Krajem pro{le godine zavr{enisuradovinagradskom osvetqewu, a nastavqeni su na izgradwi nove zgrade, u sklopu koje }e biti svla~ionice za mla|e igra~e, najsavremeniji medicinski blok, kuhiwa, restoranikancelarijskiprostor. Kako se isti~e na zvani~nom sajtu kluba, zavr{etak ovih ra-

dovamo`eseo~ekivative}krajemjanuara. Istovremeno, po~elo je pokrivawenovoizgra|enetribine na terenu broj pet, prvom kada seu|euFC„VujadinBo{kov”,a bi}e postavqene i nove stolice.Odmahpotompre}i}esena postavqawe krova iznad tribinanaterenima1i2,{to}egledaocima pru`iti mnogo ve}i komfor.

Fudbalski klub Partizan na ovim prostorima naro~ito se istakao u davawu {ansi mla|im igra~ima. Ove sezone dres prvog timanosilisu:NikolaPetrovi}, Milo{Ostoji},Sa{aMarkovi}, NikolaNinkovi},Milo{Joji}i LazarMarkovi}isvionisuimali solidne minuta`e. Jedan od onih koji nisu imali svojih pet minuta je Filip Kne`evi} (21), biv{ifudbaler~a~anskogBorca. Mladi fudbaler u Humsku je do{aopro{logletaiodigraojedva jedno poluvreme. @ali {to je tako,alika`edaidaqe~eka{ansu. -Kaonajboqiigra~Borcabio sam non stop u timu. Sada se to promeniloinijemilako.UPartizanu je konkurencija velika i akosenatonenaviknetepotonu-

HAJDUKIZ[IMANOVACASENADALEPOMPROLE]U

Predsednik {irioptimizam

Jesewa poluseli smo izuzetno zonaSremskelige mladuekipuiplane}e qubiteqima titili smo danak fudbala u [imaneiskustvu. novcima ostati u Fudbalske polepom se}awu, saslenike iz [imamo 10 osvojenih novaca ipak ne nabodova Hajduka pu{taoptimizam. 1932 bilo je do- Prevashodni voqno za predpozadatak nam je da sledwe mesto. obezbedimo opaKriza rezultata stanakizato}emo nekada jednog od tokompauzeigra~boqih klubova u ki kadar osve`iti Sremu traje ve} i poja~ati. Svi du`evreme. igra~i koji su iz-UHajduksam neli prvi deo prdo{ao pre pola venstva osta}e na godine kada je maokupu. Maksimallo toga bilo za no }emo poja~ati hvalu-ka`epredradisamla|imkasednik kluba BrankoMaqkovi} tegorijama, s kojiBranko Maqkovi} - Sa saradni- ma }e raditi Milo{ Jefti} i cimasamprakti~nokrenuoodnu- @arko Mrkaji}. Pripreme za nale.Prevashodnizadataknamjebio stavaksezonepo~e}ekrajemjanuadastvorimouslovezarad,bezve- ra.Sviverujemoda}eprole}eu }ihpretenzijakaboqemplasmanu. ligi biti u znaku Hajduka i da se Zahvaquju}i pomo}i sponzora i ne}emo preseliti u ni`i rang prijateqaklubautomesmouveli- optimistajeMaqkovi}. kojmeriiuspeli.Na`alost,ima@.Radivojevi}

EkipaRealaprvuutakmicu u Primeri ove godine igra u nedequ kada }e do~ekati Sosijedad. Kasiqas je ponovio da u svla~ionici Reala nema podeleigra~apoklanovima. -Nesmemosadadasepredamo. Ekipa mora da nastavi da se bori do kraja sezone. Potrebno je da vi{e tr~imo i boqe treniramo, a to }e nam donetirezultate.Va`nojeda smawimo razliku u odnosu na Barselonu i Atletiko. Bi}e te{ko, ali ne i nemogu}e smatrareprezentativac[panije.

Roki uInteru

TurniruDvorovima NedavnosuugovorosaradwipotpisaliFKVojvodinaiAkademijasportaFeniks-VojvodinaizDvorovakodBijeqine(BiH).Prviplodovisaradweve}suvidqivi,jersenaulaskuuovajgradi}nalazibilbordkojipromovi{ede~ijifudbalskiturnir,nakojemdominiraslikaMiroslavaStevanovi}a. Uzto,izuzetnotalentovaniDobricaTegeltija(ro|en2000.godineuDvorovima)postaojeigra~Vojvodine. A.P.

IkarKasiqas

FilipKne`evi}

}ete.NamommestuigrajuNemawa Tomi} i Lazar Markovi} i svestansamdasuoniuvelikojprednosti. Ipak, ne predajem se, ve} ~inimsvekakobihprivoleotreneraVermezovi}adamida{ansuka`eKne`evi}. Mladivezistaje,ka`e,ipakna dobitku. -Izgubiosamnakontinuitetu, ali sam dobio na ne~emu {to je neophodnosvakomfudbaleru,mentalnasnagamijesadave}a{tome ~ini kompletnijim igra~em nego pretrimeseca. Kne`evi} je momak koji ima svojimix. -Min|u{e,frizura,broj77na le|imaitrakaokorukesustvari kojesusmetalenekimqudima.Sa tim uvek mora{ da se bori{, ne dozvoliv{i da se preda{. To si jednostavnoti,odnosnotvojali~nost. Filipjeve}po~eosatreninzima. -Nisamsene{toumoriopasam ve}po~eosaradom.Teretana,fitnesitr~awesumojasvakodnevnica. @elim da spreman do~ekam pripreme jer ho}u da ostavim dubok trag u Partizanu i na{em fudbalu. On ceni ovaj tim Partizana i smatradasumuuzramejedinoCrvenazvezdaiVojvodina. - Evropa je merilo kvaliteta na{elige.Partizan,kojijenajboqi u zemqi ve} pet godina, muku mu~iisatimovimasredweklase. Danepri~amondakakvesuostale na{eekipe. I.Lazarevi}

Kapiten Lacija Tomazo Rokipozdraviosesaigra~imai def in it ivn o pre{ ao u Inter. - Ostalo je da defini{em jo{ nekoliko detaqa sa novim klubom i prelazak u Interbi}eozvani~en.Nadamse da}usejednogdanavratitiu Lacio - rekao je 34-godi{wi Roki. On je u Lacio do{ao 2004. godineizEmpolijazasumuod

TomazoRoki

1,5milionaevra.Udresukluba iz Rim a odi g rao je 284 utakmiceipostigao105pogodaka, a 2009. osvojio je Kup Italije. Roki je za reprezentaciju Italije odigrao tri utakmice, a bio je i kapiten olimpijske selekcije azura u Pekingu,2008.godine.

e–mail adresa sportskerubrike „Dnevnika”je: sport@dnevnik.rs


16

sport

~etvrtak3.januar2013.

dnevnik

JUBILARNI50.„DNEVNIKOV”TURNIRUMALOMFUDBALU

RadioPlanetauorbiti U kategoriji mla|ih pinira eki pa ko ju pred vo di Sa {a Drakuli}, Radio Planeta jo{ jednom je pokazala rasko{an talenat i kao prva u grupi pobedom nad Vita trejdom (10:1) plasirala se u zavr{nicu 50. jubilarnog Dnevnikovog turnira u malom fudbalu. Briqirali su planeta{i, a istakli su se Andrej Jakovqevi} sa tri po got ka i dvo stru ki strel ci Slo bo dan Ru be `i}, Mirko Topi} i Igor Jeli~i}. U sudaru Indeksa i Ka}a nije bilo pobednika, me~ je zavr{en 2:2. To je ipak bilo dovoqno klincima iz Indeksa da kao drugoplasirani u grupi izbore prolaz u daqe takmi~ewe. Golove za Indeks postigli su Vladimir Vuka{inovi} i Jovan Oparnica, dok su za Ka} strel ci bi li Ne ma wa [trbac i Stefan Lazi}. U kategoriji pionira Grofovi i Juniori podelili su bodove. Remi u kvalitetnoj fudbalskoj predstavi bio je dovoqan da obe ekipe izbore plasman u daqi tok turnira. Ono {to je bilo zanimqivo da su fudbaleri iz Beograda ceo me~ odigrali sa ~etiri igra~a i pored toga dva puta vodili golovi ma Ste fa na Ga lo vi }a i \or|a Kova~evi}a. Ipak, na dru goj stra ni po ga |a li su

Marko Vi{ekruna i Milan Jevti}, pa je miroqubiva podela bodova donela slavqe obema ekipama. Lep fud bal i mno {tvo go lo va vi|eno je u sudaru Vitorog Prometa i FK Voj vo di ne. Slavili su crvenobeli (5:3), a junak pobede bio je Lazar Zli~i} koji je posti gao tri go la. Nepravedno bi bilo iz o sta vi ti i Ste fa na Ko se ca, dvostrukog strelca za Vitorog. U duelu Eliksir Agrara Duel sa me~a Zup~anici Vuves - Beli dvori i Alfa pobeda je pripala prvoimenovanoj ekiki strelac Aleksandar \uri}. pi 3:2. Nakon prvog poluvreUprkos porazu Alfa obe ekimena igra~i Eliksira iako su pe su imale razloga za zadodva puta bili u vo|stvu, a wivoqstvo jer je rasplet u grupi hovi rivali dva puta stizali bio takav da su obe ekipe uspezaostatak, poluvreme je zavrle da pro|u daqe. U sudaru se{eno nere{enim rezultatom ni o ra eki pa Be lih dvo ra i (2:2). Zanimqivo je da su u prZup~anika Vuves vi|en je kvavih 15 minuta igra~i jedne i litetan i borben fudbal, a druge ekipe uspeli da postigpobednik je morao biti odlunu po jedan auto- gol. U na~en nakon izvo|ewa penala. stavku duela igra se rasplamVeterni~ani su poveli golosala, imali su i jedni i drugi vima Milana ^i~i}a, a u fidosta {ansi, a pobedu igra~ini{u prvog poluvremena lema Eliksira doneo je dvostrupim pogotkom uzvratio je Go-

Sedamnaestagrupa

4:1 0:5 2:2 7:2 4 6:3 4 1:9 0

Drugagrupa

U. Edukons – Picerija Modena Picerija Modena – Studio Berar Studio Berar - U. Edukons 1. U. Edukons 2 1 1 0 5:2 2. Studio Berar 2 1 1 0 5:3 3. P. Modena 2 0 0 2 1:6

3:0 1:3 2:2 4 4 0

Tre}agrupa

Kafe Dva kraqa - Restoran Krajina 4:0 Restoran Krajina – CIAK 1:1 Kafe Dva kraqa - CIAK 2:1 1. Dva kraqa 2 2 0 0 6:1 6 2. CIAK 2 0 1 1 2:3 1 3. R. Krajina 2 0 1 1 1:5 1

^etvrtagrupa

Foto: F. Baki}

ran @epina. U nastavku vi|eno je nekoliko stativa i pre~ki, stopostotnih {ansi koje su ostale neiskori{}ene. Kako su obe ekipe izborile plasman u {esnaestinu finala, a ve} su u prvim me~evima slavili identi~nim rezultatom 3:2,a o prvaku grupe odlu~ivali su penali. Vi{e sre}e imali su Ka}ani koji su nakon ~etiri serije uspeli da do|u do slavqa 2:1 i ne{to lak{eg rivala u eliminacionoj fazi. I.Grubor

Juniori

KazinoGaja Grofovi

FKNoviSad NSAgro

Crvenazvezda

@itoprerada

Yentlmeni

KADETI IMFrizerskisalon Ju`naBa~ka

Vojvodina Alf

Eliksiragrar

Erkerplus

Fasada

VETERANI Klaris

RadioPlaneta Vikiliks

Osipimpeks GramontJamajka

PekaraMalina

NprPani}

Ju`naBa~ka

MLA\IPIONIRI PetarPua~a

Prvagrupa

Klaris – Central pab Central pab – M. Cani} DG Klaris - M. Cani} DG 1. M. Cani} 2 1 1 0 2. Klaris 2 1 1 0 2. Central pab 2 0 0 2

PIONIRI

Beograd

Seniori

AK Sekuli} – SRS dr Vojislav [e{eq SRS dr V. [e{eq - Mimada lajn Mimada lajn - AK Sekuli} 1. Mimada lajn 2 2 0 0 5:1 2. AK Sekuli} 2 1 0 1 4:4 3. SRS 2 0 0 2 4:8

4:3 1:4 1:0 6 3 0

Petagrupa

Kafe pab Taverna – Picerija La forca 4:3 Picerija La forc a – VT[ 3:3 VT[ - Kafe pab Taverna 3:6 1. Taverna 2 2 0 0 10:6 6 2. La forca 2 0 1 1 6:7 1 3. VT[ 1 0 1 1 6:9 1

[estagrupa

Kafe Panda Liman – Simpleks 1:0 Simpleks - A. Maks auto 3:3 A. Maks auto - Kafe Panda Liman 5:1 1. A. Maks auto 2 1 1 0 8:4 4 2. Panda Liman 2 1 0 1 2:5 3 2. Simpleks 2 0 1 1 3:4 1

Sedmagrupa

Zora

Indeks

Damibau

NoviSad

Indeksovat. KazinoGaja

Tre}agrupa

Tema trejd – Radio Planeta 1:10 Vita plej – Tema trejd 0:5 Radio Planeta - Vita trejd 10:1 1. R. Planeta 2 2 0 0 20:2 6 2. Temma trejd 2 1 0 1 10:6 3 3. Vita plej 2 0 0 2 1:15 0

^etvrtagrupa

Ka} 99 – Novi Sad Novi Sad - Indeks Indeks - Ka} 1. Novi Sad 2 1 1 0 2. Indeks 2 0 2 0 3. Ka} 99 2 0 0 2

Petagrupa

Pioniri Prvagrupa

Desetagrupa

1:2 5:2 4:3 7:3 3 6:8 3 4:6 0

4:3 5:3 2:2 6:5 4 8:7 3 5:7 1

Tre}agrupa

Devetagrupa

FS Mi}ko trend – Mewa~nica Ris 3:3 Tehnomer - FS Mi}ko trend 3:2 Mewa~nica Ris - Tehnomer 5:0 1. Mewa~nica Ris 2 1 1 0 8:3 4 2. Tehnomer 2 1 0 1 3:7 3 3. FS Mi}ko trend 2 0 1 1 5:6 1

Madona – P. Carigrad Gumaplast - Madona Carigrad - Gumaplast 1.Carigrad 2 2 0 0 2. Madona 2 1 0 1 3. Gumaplast 2 0 0 2

2:3 2:2 2:2 5:4 4 4:4 2 4:5 0

Indeksova trib. – Iks el nedeqa 8:2 Indeksova trib. - Kafe Kaskada 6:1 Kafe Kaskada - Iks el 1:4 1. Indeksova tr. 2 2 0 0 14:3 6 2. Iks el 2 1 0 1 6:9 3 3. Kafe Kaskada 2 0 0 2 2:10 0

Drugagrupa

@ito prerada – Xentlameni 3:2 1. @ito prerada 1 1 0 0 3:2 3 2. Xentlmeni 1 0 0 1 2:3 0

Kadeti Prvagrupa

1:4 1:4 4:2 8:3 6 5:5 3 3:8 0

Beograd – Dr 7:1 Dr – IM frizerski salon 1:3 IM frizerski salon - Beograd 2:2 1. Beograd 2 1 1 0 9:3 4 2.IM friz. salon 2 1 1 0 5:3 4 3. Dr 2 0 0 2 2:10 0

Drugagrupa

Jedanestagrupa

Ju`na Ba~ka – Vitorog promet 5:1 FK Vojvodina – Ju`na Ba~ka 2:3 Vitorog promet - FK Vojvodina 3:5 1.Ju`na Ba~ka 2 2 0 0 8:3 6 2. Vojvodina 2 1 0 1 7:6 3 3. Vitorog prom. 2 0 0 2 4:10 0

Dvanaestagrupa

Alf – Agroomega 5:0 Agrooprema – Eliksir agrar 2:2 Eliksir agrar - Alf 2:2 1. Alf 2 1 1 0 7:2 4 2. Eliksir agrar 2 0 2 0 4:4 2 3. Agroomega 2 0 1 1 2:7 1

Trinaestagrupa

Erker plus – Fudbaler~i}i 10:0 Cement – Fasada 1:2 Cement - Fudbaler~i}i 3:1 Fasada - Erker plus 2:1 Erker plus - Cement 3:2 Fasada - Fudbaler~i}i 3:0 1. Fasada 3 3 0 0 7:2 9 2. Erker plus 3 2 0 1 17:6 6 3. Cement 3 1 0 2 6:6 3 4. Fudbaler~i}i 3 0 0 3 1:16 0

Druga ku}a – Beli dvori 2:3 Z. Vuves - Druga ku}a 3:2 Beli dvori - Z. Vuves 1:1 (2:3) 1. Z. Vuves 2 1 1 0 4:3 4 2. Beli dvori 2 1 1 0 4:3 4 3. Druga ku}a 2 0 0 2 4:6 0

F@ Lampone – Herba lajf 6:3 Herba lajf - Plastal 5:3 F@ Lampone - Plastal 5:1 1. F@ Lampone 2 2 0 0 11:4 6 2. Herba lajf 2 1 0 1 8:9 3 3. Plastal 2 0 0 2 4:10 0

Tradicija socijalisti – Vulkan 3:2 AO @ika - Tradicija socijalisti 1:4 Vulkan - AO @ika 1:2 1. Tr. socijalisti 2 2 0 0 7:3 6 2. Auto otpad @ika 2 1 0 1 3:5 3 3. Vulkan 2 0 0 2 3:5 0

Maks bet – Teodorovi} k. 1:4 St. Mili}evi} - Maks bet 1:6 Teodorovi} k. - Staklo Mili}evi} 1:4 1. S. Mili}evi} 2 2 0 0 10:2 6 2. Teodorovi} 2 1 0 1 5:7 3 3. Maks bet 2 0 0 2 2:10 0

[esnaestagrupa

Tematrejd

Drugagrupa

Juniori – Crvena zvezda Crvena zvezda - Grofovi Grofovi - Juniori 1.Juniori 2 1 1 0 2. C. zvezda 2 1 0 1 3. Grofovi 1 0 1 1

Osmagrupa

0:1 0:6 2:4 8:4 3 4:3 3 1:6 3

Dami bau – Pobeda auto 3:0 Auto moda NS 21 - Dami bau 3:2 Pobeda auto - Auto moda NS 2:2 13. Auto moda 2 1 1 0 5:4 4 2. Dami bau 2 1 0 1 5:3 3 3. Pobeda auto 2 0 1 1 2:5 1

Kafe Avantgart – R.Het trik lige 7:0 Ju`na Ba~ka - Avantgard 1:2 R. Het trik lige - Ju`na Ba~ka 0:1 1. Kafe Avantgard 2 2 0 0 9:1 6 2. Ju`na Ba~ka 2 1 0 1 2:2 3 3. Het- trik liga 2 0 0 2 0:8 0

Petnaestagrupa

Automoda

Prvagrupa

Zora – Kazino Gaja Kazino Gaja – Petar Pua~a Petar Pua~a – Zora 1. Petar Pua~a 2 1 0 1 2. Zora 2 1 0 1 3. Kazino Gaja 2 1 0 1

FK Novi Sad – Kazino Gaja Kazino Gaja - Novi Sad agro NS agro - Novi Sad 1. Kazino Gaja 2 2 0 0 2. NS Agro 2 1 0 1 3. FK Novi Sad 2 0 0 2

^etrnaestagrupa

Iksel

Mla|ipioniri

5:2 1:3 5:3 8:4 6 8:7 3 3:8 0

19. decembar- Grbavica Grbavica – Galaktikosi Galaktikosi - 19. decembar 1. Galaktikosi 2 2 0 0 2. 19. decembar 2 1 0 1 3. Grbavica 2 0 0 2

Novi Sad gas – Euro Kan kom 3:0 Euro Kan kom – Inoba~ka 0:0 Inoba~ka - Novi Sad gas 3:3 1. Novi Sad gas 2 1 1 0 6:3 4 2. Inoba~ka 2 0 2 0 3:3 2 3. Euro Kan kom 2 0 1 1 0:3 1

RadioPlaneta

Kaznena eksped. – Univereksport 3:1 1. K. ekspedicija 1 1 0 0 3:1 3 2. Univereksport1 0 0 1 1:3 0

RTV Vojvodina – Novo naseqe 2:3 Bed kompani - RTV Vojvodina 2:1 NOvo naseqe - Bet kompani 2:2 1. Novo naseqe 2 1 1 0 5:4 4 2. Bet kompani 2 1 1 0 4:3 4 3. RTV Vojvodina 2 0 0 2 3:5 0

Tre}agrupa

^etvrtagrupa

Veterani Prvagrupa

Osip imp. metal – Gram. Jamajka Radio Planeta – Osip imp. metal R. Planeta - Gramont Jamajka 1. R. Planeta 2 2 0 0 9:2 2. Gram. Jamajka 2 1 0 1 6:5 3. Osip impeks 2 0 0 2 0:8

Drugagrupa

Vikilis – Perkara Malina Klaris - Vikiliks Pekara Malina - Klaris 1. Klaris 2 2 0 0 2. P. Malina 2 0 1 1 3. Vikiliks 2 0 1 1

Tre}agrupa

0:4 4:0 5:2 6 3 0

1:1 3:0 2:3 6:2 6 3:4 1 1:4 1

Energotehnika JB– NPR Pani} 0:2 1. NPR Pani} 1 1 0 0 2:0 3 2. Energot. JB 1 0 0 1 0:2 0


SPORT

dnevnik

~etvrtak3.januar2013.

17

JUBILARNI50.„DNEVNIKOV”TURNIRUMALOMFUDBALU

Vulkanstaonapenalu Zavr{enisueliminacionime~evi na 50. jubilarnom „Dnevnikovom”turniruumalomfudbalu, oddanaspo~iweonajzanimqivijideonokaut-faza.Ukonkurenciji je ostalo jo{ 35 timova kod seniora,devetkodmla|ihpioniraipoosamkodpionira,kadeta iveterana. Posledwi dan grupne faze takmi~ewabiojezanimqiv.Staklo Mili}evi} kroja~ka radwa Adrina bez ve}ih problema savladalajeKeramikuTeodorovi} BBB. Jedinim golom u prvom poluvremenu Mirko Simeunovi} prekinuo je uspavanku i doneo prednostTemerincima.Unastavkunajlep{igoldosada{wegdela turnira postigao je Marko Ko-

^etvrtak,3.januar 14.00:Iksel–Indeks(mp) 14.35:Tematrejd–KazinoGaja(mp) 15.10:Zora–Damiblu(mp) 15.45:Beograd-Vojvodina(k) 16.20:CIAK–Univereksport(s) 16.55:P.Laforca–Kaznenaekspedicija(s) 17.30: Inoba~ka–PicerijaModena(s) 18.05:F@Lampone–AO@ika(s) 18.40:Mewa~nicaRis–Herbalajf(s) 19.15:Taverna–Ju`naBa~ka (s) 19.50:Alf–Erkerplus(k) 20.25:KafeAvantgard–Betkompani(s)

Petak,4.januar 14.00:PetarPua~a-IkseliliIndeks(mp) 14.35:Automoda-TematrejdiliKazinoGaja(mp) 15.10:KazinoGaja-Grofovi(p) 15.45:Crvenazvezda-Yentlemeni(p) 16.20:Vuves-Inoba~kailiPicerijaModena(s) 16.55:StakloMili}evi}-Madona 17.05:Maksauto-19.decembar 17.40:KafeDvakraqa-Klaris(s) 18.15:Tradicijasocijalisti-AKSekuli}(s) 18.50:Novonaseqe-StudioBerar(s) 19.50:RadioPlaneta–Vikiliks(v) 20.25:P.Malina–Ju`naBa~ka(v)

Bara` U bara` utakmicama za plasmanme|u32ekipeuseniorskoj konkurenciji igra}e:CIAK-Kaznenaekspedicija, PicerijaLaforca-UnivereksportiInoba~ka-PicerijaModena sti} fantasti~nim makazicama gotovosaautlinije,avelikihi ubedqivih 4:0 imali su Mili}evi}iposlegolovaMarkaTomi}a i Igora Jak{i}a. Po~asni pogodak za kerami~are postigao je \or|evi}izpenala. Kaznena ekspedicija pobedom od 3:1 nad Univereksportom plasirala se u dana{wi bara`. Golom Li{i}a, a kasnije i Kne`evi}asapenala(saigra~emmawe) Kaznena ekspedicija povela je 2:0.NikolaMijovi}jesapenala smawio na 1:2, ali je Slobodan [evi} iz slobodnog udarca postaviokona~nih3:1. Agencija Maks auto neo~ekivanolakosavladalajeKafePanda Liman sa 5:1. ^etvorostruki strelacnaovomme~ubiojeIvan PeteuzjedanpogodakQubomira Krsti}a,dokjezaKafePandujedini pogodak postigao Du{an [vedi}. Kod rezultata 4:1 za Agenciju Maksauto Suvajxi} je

Subota,5.januar

Momenat s utakmice Kaznena ekspedicija - Univereksport

odbraniopenal,amoglajepobeda da bude i ubedqivija da Subotin nije pogodio pre~ku protivnika sasvojepolovine. Inoba~kaiNoviSadGasodi- grali su nere{eno 3:3. Iako je Inoba~kanapoluvremenuvodila 2:0, golovima Alekse Bara}a iz penala i Stefana Starovlaha NoviSadGasjeunekolikominuta drugog poluvremena uspeo da izjedna~i golovima ^epi}a i Jablana. U zavr{nici Milo{ Te{i}doneojeprednostInoba~ki, alijezasvega10sekundiDu{an ^epi} postigao svoj drugi pogodak i doneo prvo mesto u grupi ekipiNoviSadGas. UborbizaprolazsadrugogmestaugrupiAutootpad@ikabio jeboqiodekipeVulkan.Vulkan je realizovanim penalom Aleksandra Kqaji}a poveo 1:0, ali je ubrzoizjedna~ioAleksandarLa-

Mla|ipioniri RadioPlaneta-Vitatrejd Indeks–Ka}

10:1 2:2

Pioniri Grofovi–Juniori

14.00:RadioPlaneta–ZorailiDamibau(mp) 14.35:NovciSad–Indeksovatribina(mp) 15.10:Juniori-FKNoviSad(p) 15.45:NSAgro-@itoprerada(p) 16.20:Galaktikosi-CiakiliUnivereksport(s) 16.55:Mimadalajn-PandaLiman(s) 17.30:MilkaCani}-Belidvori(s) 18.05:Carigrad-PicerijaLaforcailiKaznenaekspedicija(s) 18.40:UniverzitetEdukons-Teodorovi}k.(s) 19.15:NoviSadgas-Tehnomer(s) 19.50:Klaris–Osipimpeks(v) 20.25:GramontJamajka–NPRPani}(v)

2:2

Kadeti Vitorogpromet–FKVojvodina Fasada-Fudbaler~i}i Eliksiragrar-Alf

3:5 3:0 2:2

Seniori Belidvori–Zup~aniciVuves Teodorovi}K.-S.Mili}evi} Univereksport–Kaznenaekspedicija Agencija Maksauto–KafePandaLiman Inoba~ka–NoviSadgas Vulkan–Autootpad@ika PekaraMalina–Klaris KafeKasandra-Iksel

3:4(1:1) 1:4 1:3 5:1 3:3 1:2 2:3 1:4

zi}{utemizdaqine.Unastavku najve}a opasnost po gol Vulkana biojesjajniMilanSuba{i},kojijepredvodionapadAutootpada @ika.NekolikominutaprekrajautakmiceSuba{i}jeoborenu kaznenomprostoru,asigurnirealizator najstro`e kazne bio je Du{an Alavawa koji je doneo prednost Veterni~anima. Imali su{ansuigra~iVulkanadasapenala izbore nere{en rezultat i prolazunarednurundu,alijeKaranovi}odbraniopenalTerzi}u iizrastaoujunakautakmice. M.Risti}

SENIORI–[EMAZAVR[NICE Dvakraqa Klaris Taverna Ju`naBa~ka

Carigrad P.Laforca/K.eksp. MilkaCani} Belidvori

Maksauto

Mimadalajn

19.decembar

PandaLiman

Mewa~nicaRis Herbalajf

Galaktikosi Ciak/Univereksport

Novonaseqe

UniverzitetEdukons

StudioBerar

Teodorovi}keramika

Vuves Inoba~ka/P.Modena

StakloMili}evi}

NoviSadGas Tehnomer

KafeAvantgart

Madona

Betkompani

Tradicijasocijalisti

F@Lampone

Autoku}aSekuli}

Autootpad@ika


18

dnevnikOv [AH

~etvrtak3.januar2013.

TURNIRZA[AHISTKIWEUARADCU

Marijaprvadama, aMarijanaprinceza UAradcusuodigranadvaturniraza{ahistkiwe.Jedanjenosionaziv„Prvadama2012“,a drugi„Prvaprinceza2012“.Organizatorturnirabioje[ahovskiklubAradaciTKMCentarizZrewanina,kojisuodr`anikao~etvrti doga|aj {ahovske manifestacije pod nazivom „[ah-sport,nauka,kulturaiumetnost2012“, ~iji je donator i pokroviteq NIS (Naftna industrijaSrbije). Na oba turnira u~estvovale su mlade {ahistkiweizAlibunara,Elemira,SrpskeCrwe,Kraji{nika,KikindeiAradca.Turnirisu bili veom a borbeni i kvalitetni, u starijoj grupi pobedila je Marija Stanimirovi} ([K Alibunar),kojajepodelilaprvomestosaDankomLali}([KNaftagasizElemira),alije imalaboqidodatnikriterijum.Umla|ojgruBUBAMARAGRANPRI

Milan stopama Du{ana

U prostorijama N[K-a odigranjezavr{nibrzopotezniturnirBubamareizNovogSada.Pravodaigrajuimalisuigra~ikoji sutokomgodinesakupilinajvi{e bodova.IgraoseBergerturnira u„mrtvoj„trciMilanaPopovi}a i Miodraga Jevti}a ne{to boqe dodatne kriterijume imao je Popovi} koji krupnim koracima prati svog starijeg brata, olimpijskogreprezentativcaDu{ana. Plasman: 1-2.MilanPopovi}, MiodragJevti}12,5,3.IvanBanovi} 11,5, 4. Nenad Dimitrijevi} 10,5, 5. Milan Ilij} 10, 6-7. Krasoje Notaro{, Sini{a Remecki9,5,8.@eqkoMedar,8,5,9. Aleksandar Leskovac 7, 10-11. BojanLukaji},Miroslav^abarkapa 5,5, 12. Slavko Popovi} 5, 13.Qubi{aTerzi}4,14-15.Dragan Jovanovi}, Miroslav Popr`en3,16.PetarPjetlovi}2,5. MEMORIJAL „IGWATDEVI]”

PrviSlavko Kova~evi} U novosadskom klubu penzionera Radni~ki sa Detelinare odigranjememorijalniturniruznak se}awanaIgwataDevi}a,biv{eg dugogodi{wegkapitenaoveekipe u susretima sa penzionerima.Nakon {to {ahisti nisu nai{li na razumevaweSavetapenzioneratog kluba i Gerontolo{kog centra u vezi skromnih tro{kova povodom odr`avawaovogmemorijala,sponzorovogturnirabiojeveliki{ahovskizaqubqenikiprijateqpokojnog Devi}a Nenad Svitlica. OdigranjeBergerturnirpoubrzanom tempu, a nakon zanimqivih borbi pobedio je Slavko Kova~evi}, koji je na deobi prvog mesta bioboqiodBogoqubaDankovi}a. Plasman: 1-2. Slavko Kova~evi}, Bogoqub Dankovi} 8,5, 3-4. Vladimir Na|, \uro Zori} 6, 5. RatomirBogdanovi}5,5,6.Nenad Svitlica5,7-8.BogoqubUgrinov, Spasoje Brajovi} 4, 9. Milenko ^avar3,5,10.BrankoDraga{3,11. MilanZlati}1poen. PROBLEMBR.422

Belidaje matu dvapoteza LaszloApro, CanadianChesChat,1980.

Re{ewe problema br.421 (Laszlo Apro, Magyar Sakkelet, 1989.) sa pozicijom: beli – Kd3, De8, La8, Sb7, pe{ak b4; crni – Kb6; je 1.Db8! Na 1…Ka6/b5/c6sledi2.Sc5mat.

pipobedilajetakmi~arkaizAradcaMarijana Mikuqa.TakojeMarijaponelatituluprvedame,aMarijanatituluprveprincezeza2012.godinu!Specijalnunagradu({ahovski~asovnik) dobilajejedanaestogodi{waAdrijana\ermanovi} kao poklon od klupskih drugova iz {ahovskogklubaAradaczbogpostignutihvrhunskihrezultatau2012.godini:prvakiwaVojvodine i Srbije, u~esnica prvenstva Evrope i SvetakaopredstavnicareprezentacijeSrbije, gdejepostiglazapa`enerezultate.Svetakmi~arkedobilesuprigodnenagrade,kojesuobezbe|eneodstrane„Cai{aCommerce“ izBeograda, vlasni{tvo Fide majstora Du{ana Sekuli}a, kojigodinamanesebi~nopoma`eorganizaciju omladinskih {ahovskih turnira u ovom selu. SudijeturniraSr|anBlagojevi}iDraganLa-

li},kaoipro{legodine,nisuimalimnogoposla,jersu{ahistkiwekorektnoigraletokom celog turnira. Turnire je pa`qivo pratila brojnapublikaizselaiokoline. Plasman u grupi “Prva dama”: 1-2. Marija Stanimirovi}(Alibunar)iDankaLali}(Elemir)6,3.IvanaLitri~in(SrpskaCrwa)5,4. Teodora Raci} (Kraji{nik) 4, 5-7. Adrijana \ermanovi}(Aradac),BojanaRobal(Aradac)i MarijanaBili}(Kikinda)3poena,8-9.Marica Te{i}(Aradac)iMarinaRobal(Aradac)2,5i 10. Danijela Nikolin (Srpska Crwa) 0 poena. Plasmanugrupi“Prvaprinceza”:1.Marijana Mikuqa(Aradac)3,2.TeodoraNenin(Aradac) 2,5,3.MilicaSimi}(Aradac)2poen a,4.Maja Karawanac(SrpskaCrwa)1,5i5.TamaraE}im (SrpskaCrwa)1poen. G.Petrovi}

GODI[WICUGERUSOMBORU

Roganovi}ponoviouspeh USomboruje,uorganizaciji Somborskog op{tinskog saveza {ahovskih klubova, odigrano finale somborskog cugera za 2012.godinu. Igralose9kola,5 minutapoigra~u,uzkompjuterskoparovawe.U~estvovaloje20 igra~a iz zemqe i inostranstva.Pored doma}ih u~estvovali su i igra~i iz Hrvatske i Ukrajine. Titulu najboqeg iz pro{le godineodbraniojeMilo{Roganovi}. Trojica prvoplasiranih dobili su nov~ane nagrade, dok je ~etvrtoplasirani nagra|en ve~eromzadveosobeupiceriji „Mammamia“.Utomboli,~ijije darodavaczlatara„Mazak“,NemawaSadovskidobiojesrebrni prsten.SimanaMatkovi},jedina dama na turniru, dobila je srebrni privezak. Svaki u~esnikturniradobiojenadarkalendarza2013godinusa{ahovskim motivima. Direktor turnirabiojeJosipDeki},asudio jeDraganMili}evi}.

Nagra|eninaturniruuSomboru

Plasman: 1, Milo{ Roganovi}8,2,NovakPezeq7,5,3,Miroslav Sumper 7, 4, Miodrag [quki} 6, 5. Rajko Miranovi} 5,5, 6-7.Nikola@ivanovi},Sini{a Skrobowa 5, 8-9. Nemawa Sadovski, Milan Repac 4,5, 1015.VladimirCvetkovi},Nenad

Vladisavqevi}, Ivan Kolompar, Robert Travica, Simana Matkovi}, Dragutin Toma{i} 4, 16, Jovan Mrle 3,5, 17, AleksandarSvilokos3,18-19.AleksandarI|u{ki,AndrijaCetkovi}2,5,20.Bogdan]uk1,5. D.Mili}evi}

dnevnik

ANALIZIRANEPARTIJE

Smaki{ah Sa sajta www.vecitisah Vladice Andreji}a preuzeli smo komentarisane partije sa posledwegekipnog{ampionata Srbije iz serijala o Novosadskom {ah-kluba. Prikazujemo nastavak komentara Aleksandra Kova~evi}a o wegovoj partiji sa MiodragomPerunovi}em.

MiodragPerunovi} –AleksandarKova~evi} Sicilijanska odbrana (B84) 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 c:d4 4.S:d4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le2 Sbd7 7.Le3 e6 8.g4 h6 9.f4 Sc5 10.Lf3 Dc7 11.De2 Ld7 12.0–0–0 Tb8 13.The1 Le7 14.g5 h:g5 15.f:g5 Sh7 16.h4 b5 17.Sf5 b4 (Komentarisanou pro{lomprilogu–prim.B.D.) 18.Sd5 e:d5 19.S:g7+ (19.S:e7 K:e7 20.e5! Ovaj potez nismo videlinimojprotivniknija. Zavremepartijejasamgledao samo 20.L:c5 i bio sam zadovoqan da }u kraqa sakriti na damino krilo. U analizama Mi}ko kao da je bio nekako oma|ijan pa smo gledali samo kooperativne varijante: 20...D:c5 21.e:d5 Kd8) 20...d:e5 21.L:c5+D:c522.D:e5ipozicija crnogseraspada.Zavremepartije gledao sam najvi{e varijantusa19.L:c5imisliodato nije tako stra{no: 19...D:c5 20.e:f5 d:c5 21.L:d5. Crni ima figuru vi{e, ali, u stvari, wegove figure su tako slabo rapore|ene da je on totalno izgubqen, tj. kao da ima bar topamawe.) 19...Kf8 20.Ld4 b3 Mojisnovisupo~elidaseostvaruju.Pe{akjestigaodob3pa sad i crni ima neke pretwe. Posle nekoliko propu{tenih dobitni~kih poteza od strane belog nastaje ravnopravna, pravasicilijanskaludnica!

SIMULTANKAUARADCU

^ikaBatatata-mata U organizaciji [K Aradac odigrana je tradicionalna decembarska simultanka, tj. {ahovskamanifestacijakojaseod 2003. svake godine neprekidno odr`ava u ovom malom selu po-

red Zrewanina. Ovoga puta simultanka je odr`ana u sklopu {ahovskemanifestacijepodnazivom „[ah - sport, nauka, kulturaiumetnost2012“,~ijijedonator i pokroviteq NIS

RadislavSlankamenac(levo)

(Naftna industrija Srbije), a odigrao je majstorski kandidat Sr|an Blagojevi}, ~lan [K Partizan iz Toma{evca, kome se suprotstavilo 12 u~esnika (Adrijana\ermanovi},Marica Te{i}, Luka Kqaji}, Aleksej Barto{,MarkoGligor,Sini{a Kqaji},ZoltanFe~ke{,Milorad Petrovi}, Miodrag \ermanovi}, David Zarin i Radislav Slankamenac - ~ika Bata! Simultanka je zavr{ena pobedom Blagojevi}a10.5:1.5! Na simultanci je remizirao prvokategornik David Zarin, a jedinupobeduslaviojeRadislav Slankamenac,poznatijikao~ika Bata (68 godina), koji je postaospecijalistazaovakve{ahovske doga|aje. U svoje najzna~ajnije {ahovske rezultate ~ika Bata ubraja pobedu nad VM Zlatkom Ilin~i}em i remi sa VMVlastimilomJansomiz^e{ke!

PITERENKANASEQAVA[AHISTE

Placzapobednika Neobi~notakmi~eweodigranojepredNovugodinuuMoskvi.^etvoricaruskihvelemajstorasu seborilaudvokru`nomtakmi~ewuurapidibrzopoteznom{ahu.Pobednikajetrebalodaodlu~i ukupanbrojpoena.Glavnajenagradabilazemqi{na parcela od 1.000 kvadratnih metara u selu Piterenka,nedalekoodMoskve.IgralisuSergej Karjakin,AleksandarGri{uk,JanNapomnia{~i iDmitriJakovenko.Gri{~uk(svetski{ampionu rapidu)iKarjakin(svetski{ampionubrzopoteznom{ahu)supreuzelivo|stvoodsamogpo~etka izavr{iliturnirsajednakim brojempoena. Plasman: 1-2. Karjakin i Gri{~uk 7,5, 3. Napomnia{~i6,5,4.Jakovenko2,5.Pobednikajepo propozicijamatrebalodaodlu~iArmagedonpartija(brzopoteznapartijaukojojbeliima5minuta a crni ~etiri minuta za razmi{qawe, ali je crnombiodovoqanremidabigaproglasilipobednikom).Napitawenovinara{tabivolelida vide na wihovom imawu Gri{~uk je rekao: “Na momimawu}ebitibaba”,aKarjakinjepriznaoda volidaberejagodeidabizasadiojagodwakuslu~ajudapobediidobijeparcelu,avoleobiidatu napraviku}uidauwojproslavislede}uNovugodinu.Gri{~ukje`rebomdobiobelefigureimo-

raojedapobedi.Aleksandarjebiobli`edapostigneuspeh.Sergejjebioprimorandasebrani, izgubiokvalitetinastaviodaseboriuzavr{nicisasamojednimtopomprotivGri{~ukovadvai odlu~uju}eprednosti.Upozicijibeli:Kb6,Tb4, Tf2,pe{acia6,f4,g2;crni:Ka1,Tc1;belijeodigrao103.17??Rc6+!!ibelijeprisiqendauzme topadesperadosaitakopoklonizemqi{teuPiterenki protivniku, koji je tako postao ponosni vlasnikparceleruskezemqe!! Narazli~itekomentareona~inukakojeKarjakindo{aodoremija predsednik Asocijacije {ahovskih profesionalaca, EmilSutovski,jeizjaviodaubrzaniibrzopotezni {ah nisu pravi na~in za podizawe nekih eti~kih kvaliteta. Rezultat tu nije samo glavni ve} i jedini ciq. Sve je pravedno ako ne kr{ipravila(!?). Naosnovugoreiznesenog,mislimdanijeureduosu|ivatiSergeja.Pa,dobro, GeqfandiSvidlernebitouradili,aliKarlsen iNakamurabiigralidokraja. Nakrajuovepri~eetoideje,uovojbesparici, izana{eorganizatore-imamnogonapu{tenog ineobra|enogzemqi{tapozemqiSrbiji,ane retko i napu{tena sela. Pa napravimo od wih {ahovska!

21.e:d5 Lb5 I polo`aj crnih figura sada po~iwe da dobija neki smisao i snagu. Crni se sa tempom brani od De7. 22.Df2 Imao sam svega par minuta na satu i, naravno, nisam mogao izra~unatiskoroni{ta,ve}sam daqe igrao na ose}aj. Potez 22.D:e7+bilajemogu}nostbelog na koju sam najvi{e ra~unao za vremepartije,alijasamiovde optimisti~no ocewivao svoju poziciju: 22...D:e7 23.T:e7 K:e7 24.Sf5+. Za mirno 24.Te1+ nisamimaonisnagenivremena: 24...Kd725.a:b3ibezobzira{to crni ima topa vi{e pretwe belog su veoma opasne i kompjuter ovu poziciju ocewuje kao boqu za belog. 24...Kd7 25.L:h8 b:a2 26.b3 T:h8 27.Kb2. Ovaj nastavaksamgledaozavremepartije i poziciju sam ocewivao u koristcrnog,jer,ipak,imafiguru vi{e. 22...S:g5 Bilo mi je `aodaserastanemsab-pe{akom ali sam hteo da aktiviram sve svoje figure! Mirno 22...b:a2 objektivnojebiloboqe. 23.T:e7 b:a2?! (Ovde je po~elo nadmetawe – ko }e vi{e zbuniti

protivnika. Mirno 23...De7 je, verovatno, dobijalo: 23...De7 24.Sf5 b:a2 25.b4 Dc7.) 24.b4 (24.T:c7a1D+25.Kd2Da5+26.Kc1 D:c7 27.h:g5 Sd3+ 28.T:d3 L:d3 29.Se6+f:e630.L:h8.Ovojebila jedna od objektivnih kompjuterskih“jedi-jedi”varijantiipartija bi se verovatno zavr{ila remijem.) 24...D:e7 25.h:g5 D:g5+ 26.Kb2 Lc4 27.Kc3 Ovajpotezme je, priznajem, zbunio. 27...Th3 28.K:c4 Df4 Ovdesamimaoideju danekakosprovedema1DiTb4i Dd4 i nadao sam se da }u matirati belog kraqa. U tu svrhu trebalo je belu damu “nekako nagovoriti” da se skloni sa dijagonale a7-f2. 29.b:c5 T:f3 30.Dg1 Uprvompoku{ajubelise nada... 30...Tg3 31.Df1

31...Tf3 Po{to sam uvek igraopotezezaparsekundibilo jeilogi~nodadobijemmalovremena.Sadjeve}mirno31...D:f1 prosto dobijalo partiju. (31...D:f1 32.T:f1 Tb1 33.Se6+ Ke8 i zbog pretwe Tg4 i a1D belijeizgubqen;31...a1D32.T:a2 Dd2 i beli kraq je u matu.) 32.Dh1 Ipak se beli sklonio sa dijagonale. 32...a1D 33.Se6+ (Na 33.T:a1 planirao sam 34...Tb4 {to bi vodilo samo do remija 35.d:c5. Dobijalo bi 33...Tb4+ 34.K:b4 D:d4 25.Ka5 D:c5 36.K:a6 Dc4+ ali to nije bilo u mojim planovima.)  33...f:e6 34.Dh8+ Ke7 35.c:d6+ Ibelijeve}odavno igrao svoje poteze u posledwim sekundama pa je ovo obiqe gre{aka – normalno! Sad se stvari polako stabilizuju, a i period do dodatka vremena se pribli`io. 35...D:d6 36.Dh4+ Kd7 37.Dh7+ Kc8

Sadana37.Dg8+slediTf8i daqa borba je uzaludna. Sam Bog zna za{to se ova partija ovako zavr{ila i zbog ~ega nisam ka`wen za slabu igru u otvarawu jednom minijaturom, recimo,u19.poteza.Posleove partije ja sam zabele`io jo{ par pobeda, a moj protivnik jo{ par poraza. Isto tako moj klub Novosadski {ah-klub DDOR je uspeo da se izvu~e iz te{kesituacijeume~uipobedi ~ak sa 5,5:0,5! Ako je neko gledaosamorezultatemogaoje dazakqu~idaseradiloorutinskoj pobedi i Kova~evi}a i N[K-a,akolikojetuemocija i uzbu|ewa bilo samo igra~i znaju.0:1 Komentar: A.Kova~evi} Pripremio: B.Dankovi}

NOVOGODI[WICUGERUVR[CU

Bogosavqevi}prvi Posledu`egvremenastu`ulepevestiizVr{ca.Naime,nakonpasivnogodnosaigra~aiqubiteqa{ahatokomgodinepremaklubu,uprostorijama„BoreKosti}a“predNovugodinusvejevrvelooddoma}ih{ahistaigostijuizokolnihmesta.IgraoseNovogodi{wicuger,aneo~ekivanovelikibrojigra~aprimoraojesudijuStanimirovi}aizAlibunarada{ahisterasporediu~etripolufinalnegrupe,kojesuigralepo Bergersistemu.Ufinalesuseplasiralapetoricanajboqihizsvake grupeauute{nojgrupiigralisupreostaliu~esnici.Iposletoliko odigranihkola,prvomestosupodelilinajboqivr{a~ki{ahisti,velemajstorBobanBogosavqevi}iFidemajstorBo{ko\oninpajetekdodatnikriterijumodlu~iopobednikaukoristvelemajstora. Plasmanufinalu:1-2.BobanBogosavqevi},Bo{ko\onin14,5,3.MilanPovi}12,4.PetarRankov11,5,5-6.Du{anK.Petrovi},Slavoqub Gruji}11,7-8.ZoranPopov,Milan]uruvija10,5,9-13.PauVoina,Velibor]irjani},MileCicovi},Du{koJovanovi},SlavkoJovanovi}10, 14.LazarPetrovi}9,5,15.BogdanMilo{ev9,itd.


kULTURA

dnevnik

19

~etvrtak3.januar2013.

ИЗУДРУЖЕЊАДРАМСКИХУМЕТНИКАСРБИЈЕУЗНОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕИНОВИ„ЛУДУС“

Позориштепротив бирократије Из позоришних новина „Лудус“, листа Удружења драмских уметника Србије, не шаљу само новогодишње че ститке, него и нови број који ће као празнично штиво у краткој репертоарској паузи обрадовати све љубитеље театра. Нови број, 188. по реду, објављен је, први пут, најпре у електронском издању (www.udus.org.rs/ludus_online), па затим и у штампаној форми. За мање од два месеца своје електронске верзије, „Лудус“ је доспео на прво место интернет претраживача, а сама новина је, после две деценије од покретања, коначно закорачила у нову, техничко-технолошку еру. Из „Лудуса“ подсећају да се ве сти у електронском издању ажурирају једанпут недељно, а комплетан садржај по објављивању новог броја у целости. Објављујући полемичка размишљања, „Лудус“ у новом броју покушава да расветли збивања у домаћим позориштима у вези са најављеним системским променама. Такође, представља управнице домаћих позоришта, лично-

сти и догађаје који су обележили претходни период у нашим, али и театрима у свету и региону. Уз нови број, штампан је и специјални додатак посвећен „Дани-

ма Зорана Радмиловића“ у Зајечару. „Позориште версус бирократија“ је наслов темата, за 188. „Лудус“ говоре Ивана Димић, Ива Милошевић, Игор Ђорђевић, Јово Максић, Мирко Бабић, Тома Трифуновић, Силвија Крижан, Вера Обрадовић, Диего Де Бреа, Борут Шепаровић, Биљана Кескеновић, Ивана Кукољ Соларов, Драгослав Танасковић, а редове исписују Душка Радо сављевић, Божидар Мандић, Александар Мило сављевић, Филип Вујошевић, Игор Бурић, Жељко Хубач, Јован Ћирилов, Милан Михаиловић Цаци, Оливера Милошевић, Соња Ћирић, Анита Панић, Александра Гловацки, Јелена Попадић Шумић, Сања Тасић Крсмановић, Снежана Милетић... И. Б.

Покретни „шок“ у Милетићевој

АРТКЛИНИКАИММЦ„ЛЕДАРТ“ПОКРЕНУЛИ ЛАНАЦГАЛЕРИЈА

Уличналабораторија Уз најлепше жеље у новој грађевинској сезони, „шаљивџије“ из Арт клинике у Новом Саду покренули су ланац најмањих галерија на свету. Прва у замишљеном низу, производ Арт клинике и Мултимедијалног центра „Лед арт“, постављена је пред Нову годину у Улици Светозара Милетића у Новом Саду. Галерија је покретна и представљала је уличну лабораторију постављену у част Мартин Кру-

шеа, уметника и активисте из Аустрије, који је био чест гост Арт клинике. Подсећања ради, Арт клиника је и ММЦ „Лед арт“ смештени су у новосадском сутерену у Грчкошколској улици, у оквиру којег ради мала галерија, због својих габарита (величине просечног шпајза) названа „Шок“. По њој, зваће и се и остале галерије у започетом ланцу. И. Б.

ИУСВЕТУИУСРБИЈИ

Велика гледаност „Хобита”

2013.

Први филм нове трилогије Питера Џексона „Хобит: Неочекивано путовање“ и даље је на првом месту „Бокс офис“ листе, саопштио је српски дистрибутер тог светског хита „Так вижн“. Спектакуларна епска авантура, у продукцији компанија Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, до сада је зарадила више од 500 милиона долара широм света. Продуценти су изја-

вили да су веома задовољни како реакцијама публике на филм, тако и тиме што се многи „у занимљиво путовање по Средњој земљи упуштају и по више пута“. Светска премијера била је пре месец. У Србији, од 13. децембра, од када је филм на редовном репертоару свих биоскопа, „Хобит: Неочекивано путовање“ такође је на првом месту домаће „Бокс офис“ листе, са зарадом од 35 милиона динара.

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

ЈАНУАР

152. сезона

Сцена „Јован Ђорђевић“ СУБОТА

5.

Ђузепе Верди: ТРАВИЈАТА опера Диригент: Александар Којић

СРЕДА

9.

Имре Калман: КНЕГИЊА Диригент: Александар Којић

ПЕТАК

11.

19.00

(139. пут)

ПОКЛОН ПУБЛИЦИ – бесплатне улазнице на благајни СНП-а

ЧАРДАША оперета

(25. пут)

A Big Nightmare Music IGUDESMAN & JOO и БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА

20.00

У организацији Музичке омладине Новог Сада ПОНЕДЕЉАК 14.

Бен, Чон и О

„ДИВЉАЦИ“ДОНАВИНСЛОУА–РОМАНЗА21.ВЕК

Одидеализмадоцинизма Издавачка кућа „Лагуна“ недавно је објавила најбољи и најпознатији роман америчког писца Дона Винслоуа, „Дивљаци“, који је „Њујорк тајмс“ прогласио за књигу године и према којој је Оливер Стоун режирао истоимени филм. „Дивљаци“, у одличном преводу Михајла Ђорђевића, заправо су Винслоуов 13. роман и, како је навела критичарка „Њујорк тајмса“, отелотворење Винслоу ефекта, односно комбинација озбиљног и разиграног, удараца у тело и шала, ноћних мора и снова изазваних наркотицима. Роман који, према мишљењу многих, поставља стандарде за 21. век је прича о троје младих: Бену - хуманитарцу и борцу за заштиту зивотне средине, Чону - бившем маринцу и живој машини за убијање, и заједничкој девојци, опсесивној купохоличарки О. Бен и Чон воде успешан посао узгоја и продаје хибридне марихуане богатој клијентели. Њихова идила траје све док мексички наркокартел не одлучи да се прошири и преузме трговину дрогом у Калифорнији... Оливеру Стоуну се прича толико допала да је снимио филм са Тејлором Кичом, Блејк Лајвли, Салмом Хајек и Бенисијом дел Тором. Филм је зарадио 16 милиона долара првог викенда и трећи је најбољи по заради у Стоуновој каријери после филмова „Вол Стрит: Новац никад не спава“ и „Светски трговински центар“. Писац Стивен Кинг „Дивљаке“ је назвао Бучом Касидијем и Санденс Кидом нашег доба. Подстакнут добрим критикама, Винслоу је

написао нови роман „Kings of Cool“, који претходи „Дивљацима“ и пружа читаоцима ширу причу о Бену, Чону и О. - Оно што сам покушао да урадим је да опишем еволуцију контракултуре у јужној Калифорнији у по-

тиву Нилу Керију. Пре него што се окренуо писању Винслоу је радио као менаџер биоскопа, приватни истражитељ, водио је сафарије у Кенији, шетачке туре по Сечуан провинцији, добио је мастер из војне историје...

Најуспешнијагодина„Лагуне“ На последњем сусрету са новинарима у овој години, оснивач и власник издавачке куће „Лагуна“ и покретач клубова читалаца „Лагуне“ и књижарског ланца „Делфи“ Дејан Папић изјавио је да му је 2012. година била најуспешнија до сада. Захваљујући представницима свих медија на успешној сарадњи он је признао да је 2012. била и најизазовнија с обзиром на општу економску кризу у Србији а успех је приписао и извесној дози среће, јер је баш ове године имао неколико глобалних хитова попут трилогије „Педесет нијанси сиве“ Е. Л. Џејмс која је ове године најчитанија у свету и најпродаванија „Лагунина“ књига. Најпродаванија „Лагунина“ књига српског аутора у години на измаку била је роман Јелене Бачић Алимпић „Писмо госпође Вилме“. Папић сматра као велики успех што је у 2012. склопио уговор за дужу сарадњу са Драганом Великићем,. који се тако прикључио писцима као што су Светислав Басара, Душан Величковић, Љубица Арсић, Дејан Стојиљковић... Они су му донели значајне „поене“ у оквиру еснафа преко награда које су освајали, а данас је најавио да о будућој сарадњии преговара и са још неким угледним именима српске књижевности попут Добрила Ненадића, аутора „Доротеја“ и других романа. „Лагуна“ је са књижарама „Делфи“ имала ове године и најуспешнију Ноћ књиге, одржану 21. децембра, током које је више од 30.000 књигољубаца пазарило књиге а ретки били они који нису купили више од једне.

СРЕДА

16.

П. И. Чајковски: КРЦКО Диригент: Микица Јевтић

ОРАШЧИЋ

балет

(12. пут)

ЧЕТВРТАК

17.

П. И. Чајковски: КРЦКО Диригент: Микица Јевтић

ОРАШЧИЋ

балет

(13. пут)

19. ПОНЕДЕЉАК 21. СУБОТА

УТОРАК 22. СРЕДА 23. УТОРАК 29.

(26. пут) (27. пут)

ШАМПАЊАЦ И ЈАГОДЕ (LIFETIME WARRANTY GRATIS) Круно Ципци: ПИПИ ДУГА ЧАРАПА балет (49. пут) 18.00 П. И. Чајковски: ПИКОВА ДАМА опера (8. пут) ФОРУМ ЗА НОВИ ПЛЕС

(21. пут)

20.30

Диригент: Александар Којић ЧЕТВРТАК

31.

Лудвиг Минкус: ДОН КИХОТ балет Диригент: Микица Јевтић

(17. пут)

Сцена „Пера Добриновић“ СРЕДА 9. ЧЕТВРТАК 10.

11. СУБОТА 12. ПОНЕДЕЉАК 14. ПЕТАК

19.30

ЈЕ ЛИ БИЛО КНЕЖЕВЕ ВЕЧЕРЕ драма (36. пут) Душан Ковачевић: УРНЕБЕСНА ТРАГЕДИЈА комедија; копродукција: СНП и СТРАДА, Нови Сад Карло Голдони: СЛУГА ДВАЈУ ГОСПОДАРА комедија (9. пут) Карло Голдони: СЛУГА ДВАЈУ ГОСПОДАРА комедија (10. пут) МУШКАРЧИНЕ Концепт, режија и драматизација: Весна Богавац и Војислав Арсић Вида Огњеновић:

(19. пут)

Гостовање Битеф театра и Е8, Београд

15. СРЕДА 16. ЧЕТВРТАК 17. УТОРАК

НАЈАВЉЕНО УБИСТВО драма (12. пут) ЗОЈКИН СТАН комедија (20. пут) Милена Марковић: БРОД ЗА ЛУТКЕ драма (68. пут)

Агата Кристи:

Михаил Булгаков:

Додела награде „Предраг Пеђа Томановић“ ПЕТАК 18. СУБОТА 19.

21. УТОРАК 22. СРЕДА 23. ЧЕТВРТАК 24. ПЕТАК 25. СУБОТА 26. ПОНЕДЕЉАК 28. УТОРАК 29. СРЕДА 30. ЧЕТВРТАК 31.

ПОНЕДЕЉАК

УЈКИН САН

по новели Ф. М. Достојевског

Душан Ковачевић: УРНЕБЕСНА

(58. пут)

ТРАГЕДИЈА

комедија;

копродукција: СНП и СТРАДА, Нови Сад

СЕОБЕ драма (13. пут) 18.00 Јован Стерија Поповић: ЏАНДРЉИВ МУЖ комедија (102. пут) Џим Картрајт: ПУТ / ROAD Позориште „Промена“ АУНС Луц Хибнер: ГРЕТА, СТРАНИЦА 89 позоришна игра (79. пут) Антон Павлович Чехов: ГАЛЕБ драма (10. пут) 17.00 Антон Павлович Чехов: ГАЛЕБ драма (11. пут) 17.00 Мартин Макдона: ЛЕПОТИЦА ЛИНЕЈНА драма (25. пут) Бранислав Нушић: УЈЕЖ комедија (34. пут) Бранислав Нушић: УЈЕЖ комедија (35. пут) Еден фон Хорват: ПРИЧЕ ИЗ БЕЧКЕ ШУМЕ драма (11. пут)

(20. пут)

Милош Црњански:

СТА ТАВЕ ОПСУКЕ ПРЕДС П % М

30 СВЕ ДРА У ЗА УАР Н У ЈА

ПОКЛОН ПУБЛИЦИ бесплатне улазнице на благајни СНП-а

Камерна сцена 10. СУБОТА 12. УТОРАК 15.

ЧЕТВРТАК

20.30

ПРЕСРЕЋНИ ЉУДИ Режија и концепт: Предраг Штрбац (20. пут) Николај Кољада: ЉУБАВНА ПРИЧА трагикомедија (23. пут) Бриџит Карпентер: ВЕЧЕ СА ТИНИЈЕМ комедија (4. пут) 21.00 Копродукција: СНП и Театар плус

ПЕТАК

18.

Карл Марија фон Вебер: АБУ ХАСАН комична опера ПРЕМИЈЕРА Адаптација, препеви и поставка: Миодраг Милановић; Камерно музичко позориште

СРЕДА

23.

ПРЕСРЕЋНИ ЉУДИ Режија и концепт: Предраг Штрбац (21. пут) Бранко Димитријевић: ГОДО НА УСИЈАНОМ ЛИМЕНОМ КРОВУ комедија Бриџит Карпентер: ВЕЧЕ СА ТИНИЈЕМ комедија (5. пут)

ПЕТАК

Према његовом трилеру, „The Death and Life of Bobby Z“ (Живот и смрт Бобија Зија) 2007. је снимљен филм „Боби Зи“ са Полом Вокером и Лоренсом Фишбурном у главним улогама. За Стоунове „Дивљаке“, Винслоу је адаптирао сопствени роман. (Танјуг)

КНЕГИЊА ЧАРДАША оперета Имре Калман: КНЕГИЊА ЧАРДАША оперета Имре Калман:

Диригент: Зоран Јуранић, Хрватска

ЧЕТВРТАК 24.

следњих неколико деценија, од наивног идеализма до цинизма који сада влада - рекао је једном приликом Винслоу. Дон Винслоу је први роман издао 1991. године – „A Cool Breeze on the Underground“ и то је уједно и први из серије романа о приватном детек-

ГАЛА КОНЦЕРТ ОПЕРЕ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 20.00

25.

(49. пут)

Копродукција: СНП и Театар плус ПОНЕДЕЉАК 28. СРЕДА

30.

Бранко Димитријевић:

ЉУБАВНИ ЈАДИ ВУДИЈА АЛЕНА

комедија

(28. пут)

21.00

Карл Марија фон Вебер: АБУ ХАСАН комична опера Адаптација, препеви и поставка: Миодраг Милановић; Камерно музичко позориште

21.00

Желимо вам срећну Нову годину и радосне Божићне празнике! БЛАГА ЈНА СНП: представе – 520-091, концерти и остали програми – 6615-065 ОРГАНИЗОВАНА ПОСЕТА: 6613-957, 6621-186, 427-991 (факс) / МАРКЕТИНГ: 451-452 ПОЗОРИШТЕ ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА


20

svet

~etvrtak3.januar2013.

UKRATKO

dnevnik

ZAPADNA OBALA

Stradali upo`aru PARIZ:U po`arukojijeju~eujutroizbiouzgradiu@envilijeu, u severnom predgra|u Pariza, poginulo je pet osoba, ukqu~uju}ijednodete, saop{tilesuspasila~keslu`be. Po`arjene{toposletrisata ujutru zahvatio dva stana u {estospratnici, a u ga{ewu je u~estvovalo stotinak vatrogasaca, koji su vatru ugasili tri sata kasnije. Iz stanova u plamenu izvu~eno je sedam osoba, ukqu~uju}i jednu bebu. U po`arujelak{epovre|eno13qudi. Verujesedajepo`arizbiou stanuna~etvrtomspratuzgrade idasepro{irionapetisprat. U ga{ewu po`ara povre|ena su idvojicavatrogasaca.

Desetqudi prega`eno LUANDA: U gu`vi koja je nastala kada su vernici poku{ali dau|unaprepunstadionuprestoniciAngole,Luandi,desetqudi jeprega`eno,a120povre|eno,izvestilisudr`avnimediji. Nastradali, me|u kojima ~etvorodece,prega`enisunakapijamastadionaSitadeladesportiva gde je Univerzalna crkva kraqevstva bo`jeg u ponedeqak uve~eorganizovalabdewe,saop{tio je portparol slu`bi za vanredne situacijezadr`avnuagencijuAngop. Jedan od biskupa te crkve rekaozaangolskuagencijudasuwihovao~ekivawabilada}eskupu prisustvovati oko 70.000 qudi, alidajetajbrojbiodalekove}i. Univerzalnacrkvakraqevstva bo`jeg je pentekostalna hri{}anskacrkva,kojaposebanzna~ajpridajeuticajuSvetogduha,a osnovanaje1977.godineuBrazilu. Prema podacima objavqenim na veb sajtu te crkve, ima oko osam miliona sledbenika i prisutnajeuve}inidr`avausvetu, prenosiRojters

SIRIJA

Usukoburaweno desetPalestinaca TAMUN: Izraelski vojnici, preru{eni u prodavce povr}a, u Tamunu, u severnom delu Zapadne obale,uhapsilisuuutorakjednog ~oveka {to je izazvalo okr{aje u kojimajerawenodesetPalestinaca.Izraelskavojska~estopravi racije u palestinskim oblastima dabihapsilaaktivisteiekstremiste.Doracijauobi~ajenodolaziusaradwisapalestinskimsnagamabezbednosti,aosumwi~enise naj~e{}ehapsebezupotrebesile. Sukobisuuutorak,kakosunaveli svedoci, po~eli rano, nakon {to su pripadnici izraelskih snaga bezbednosti preru{eni u prodavceukamionusapovr}em,uhapsili jednog ~oveka, preneo je AP. Posletogasuugradu{lipripadniciredovneizraelskevojskenakon ~ega su mladi Palestinci po~eli daihga|ajukamenicamadabionemogu}ili daqa hap{ewa, prenela jeameri~kaagencija. Izraelskesnagesubacilesuzavac, koristili su gumene metke aliibojevumunicijudoksumladi

Palestinci bacali kamewe i molotovqeve koktele

Palestincipaliligumedabizakr~ili prolaz vojnim vozilima. Sukobi su trajali nekoliko sati tokomkojihsumladiizabarikada bacalinavojnikekameweimolotovqevekoktele. Zasadanijepoznatokolikoqudi su izraelske snage nameravale dauhapse,nitiimadetaqaostawu 10 povre|enih osoba. Izraelskaarmijajesaop{tiladajeuhapsila „teroristu povezanog sa islamskomteroristi~komgrupom

KONGRESODOBRIOPOVE]AWEPOREZAZABOGATE

Amerikanciizbegli „fiskalnuprovaliju” VA[INGTON: Predstavni~kidomameri~kogKongresausvojio je kasno preksino} hitan zakonskiaktkojimjeizbegnutatakozvana fiskalna provalija, odnosnoautomatskopove}awepore-

i 85 republikanskih predstavnika.Protivjebio151republikanski zakondavac, koji u tom telu ~ine ve}inu, ukqu~uju}i i wihovog lidera Erika Kantora. Novimzakonompredvi|asedapore-

U2013. idoMeseca PEKING: Kina planira da u drugoj polovini 2013. na Mesec po{aqe modul i spusti mese~evo vozilokoje}eistra`itipovr{inu zemqinog pratioca. Samo na osnovu tog velikog nau~nog programa,doprenekugodinunezamislivogzamnogeKineze,jasnojeda suo~ekivawaqudiodnastupaju}e 2013.veomavelika,alinesamoda dodirnuMesecnegoidaosetene{to od boqeg `ivota u zvani~no drugoj privredi sveta. Analiti~aripredvi|ajuda}enastupaju}a godina biti veoma zna~ajna, ako neiodlu~uju}azadaqereformei rastKine,iwenodominantnomestouregionuiaktivnou~e{}eu svetskimpoliti~kimzbivawima. ZaKinezejetoizgledan,alini malolakzadatak,jernatomputu stojidostaizazova.

Xihad”,idodaladasutokomracijepovre|enadvavojnika. Sukobi su vo|eni u nekoliko delova grada koji ima oko 8.000 qudi i qutita reakcija gra|ana jebilaneuobi~ajena.Tako|e,navodiAP,neuobi~ajenojebiloda izraelske snage koriste bojevu municiju protiv palestinskih demonstranata.Izraelskavlada ka`edabojevumunicijukoristi samouizuzetnoopasnimsituacijama.

Ameri~ki kongres

zasvimAmerikancimaizna~ajni rezovi u buxetima za odbranu i socijalna davawa. Isti zakon je prekju~eranoujutrousvojioiSenat. ZarazlikuodSenata,gdejezakon usvojen velikom dvostrana~kom ve}inom od 89 prema osam glasova, Predstavni~ki dom odobriojemerumnogote`e,uzprakti~no glasove svih demokratskih

skaosnovicaonimakojizara|uju maweod400hiqadadolaraostane nepromewena, dok }e onima koji zara|ujuprekotesume,porezbitipove}ansa35na39,6odsto. Predsednik Barak Obama rekao je da je zadovoqan {to su zakonodavci zajedni~kim snagama uspelidaspre~epove}aweporeza kojeje,kakojerekaomoglodavratiekonomijunazadurecesiju.

„Mislim da svi shvatamo da je ovaj zakon samo jedan korak u {irimnastojawimadaoja~amoekonomijuipru`imomogu}nostisvima. ^iwenica je da je deficit jo{ uvekprevelikidajo{uvekpremaloula`emoustvarikojesunampotrebnedaekonomijarastenana~in nakojibitrebala.ZatosamspremannanovedogovoreikompromisesaKongresom”,rekaoje Obama. TuprilikuObamaimave}odju~e,sobzirimdasuusvojnimzakonom samo na dva meseca odlo`eni veliki rezovi u sektorima odbraneisocijalnihdavawa. Zemqa je tako|e 31. decembra ponovodo{ladopragadozvoqenog zadu`ivawa, ali je ministarstvo finansija uspelo da obezbedi jo{ 200 milijadi dolara potrebnih za slede}advameseca.Obamajerekao da}edatisveodsebedasetadva problema{toprere{e,alijedodaodatuimaodre|enecrvenelinije. „Iako}upregovoratiomnogim stvarima, ne}u vi{e da se raspravqam sa Kongresom oko toga li trebamo da platimo ra~une koje smo ve} napravili zakonima koje smo usvajali. Ako Kongres odbije da omogu}i vladi Sjediwenih Dr`ava da bude u stawu da plati te ra~unenavreme,posledicepocelu globalnu ekonomiju bi}e katastofalne”,rekaojeObama.

Najmawe42`rtve novihnapada AMAN: Najmawe30civilaubijenojepredvadanakadasusirijskere`imskesnagebombardovale benzinsku stanicu u predgra|u Damaska, a u drugom vazdu{nom napadu nadomak sirijske prestoniceubijenojenajmawe12~lanova jedne porodice, tvrde opozicioni aktivisti i nevladini izvori. „Izbrojao sam najmawe 30 tela kojasuilispaqenailiraskomadana”, rekao je Abu Saed, opozicioniaktivistakojijestigaona mestoprvognapadasirijskihborbenih aviona, u predgra|e Muleiha, sat vremena posle bombardovawa,preneojeRojters. Drugi aktivista Abu Fuad tvrdi da su avioni bombardovali to podru~je u trenutku kada je na

stanicu dopremqeno gorivo i po~eli da se formiraju redovi kupaca. Muleihajejednoodnizasunitskih predgra|a Damaska u kojima se u proteklih 21 mesec, koliko traje otpor re`imu predsednika Ba{araelAsada,naj`e{}isukobispobuwenicima.Asadpripada alavitskojsekti~ijisukoreniu {iitskom islamu, podse}a britanskaagencija. Nadrugomkrajugrada,jugozapadno od Damaska, u gradi}u Moadamijet el-[am, najmawe 12 ~lanova jedne porodice, ve}inom deca,ubijenojeuvazdu{nomnapadu sirijskih re`imskih snaga, saop{tilajenevladinaorganizacija Sirijska observatorija za qudskaprava,navodiAFP.

INDIJA

Silovateqibezadvokata WU DELHI: Nijedan advokat ne}edazastupapo~iniocesilovawa~ijaje`rtvapreminula,usudskomprocesukojidanaspo~iweu suduuWuDelhiju,saop{tilisuju~eizadvokatskogudru`ewa. „Odlu~ilismodanijedanadvokatnezastupauodbranioptu`ene

advokatauOkru`nomsuduSaketu ju`nomWuDelhijugde}esesuditipo~iniocimazlo~ina,ne}eu~estvovati u tom sudskom procesu i dasu„odlu~ilidaostanupostranikakobiosiguralibrzupravdu”, {to zna~i da }e vlasti morati da imenujebranioceoptu`enih.

Tra`isesmrtnakazna Ministarunutra{wihposlovaSusilkumar[inderekaojedapolicijaimajakedokazeprotiv{estoriceosumwi~enihsilovateqaida seo~ekujedanasu|ewuglavnedokazeiznesedevoj~inmladi}.Porodica`rtvetra`iza{estoricupritvorenihsilovateqasmrtnukaznu. „Borbajetekpo~ela.@elimodaoptu`enibuduobe{eniizato}emoseboriti-dokraja”,rekaoje`rtvinbrat. Indijski mediji izve{tavaju o novim napadima u novoj godini, ukqu~uju}i`enukojajezapaqenaudr`aviUtarPrade{,kaoi`enu kojajeizbodenanasmrtuisto~nomdeluWuDelhija. za silovawe po{to bi bilo nemoralnobranitiihupostupku”,izjavio je Sanxaj Kumar, advokat i ~lan Saveta advokata prestoni~kogOkru`nogsudaSaketzaagenciju AFP. Kumar je potvrdio da nijedan od 2.500 registrovanih

[estoricemladi}asu16.decembra silovali 23-trogodi{wustudenkiwumedicineiwenogmomkauautobusuuWuDelhiju. Od zadobijenih povreda onajepreminulanekolikodana kasnije.

RUSIJA

Brisano36svetiteqa MOSKVA:Ruskapravoslavnacrkvaje,bezposebnogobja{wewa ipostupkadekanonizacije,iskqu~ilaizkalendarazanovugodinu 36svetiteqa„novomu~enika”.Naime,iskqu~enisvecisukanonizovaniposledwihpetnaestakgodina,javilajeVerskainformativna agencija (VIA). Iz krugova Patrijar{ije obja{wavaju da izostavqawe36svetiteqanijegre{kaidajetoura|enopremaspiskudobijenomodKomisijezakanonizaciju.Formalno,postupkadekanonizacijenijebilo,navodiagencijaipodse}adasetode{avaloiu pro{losti,alipitaweza{tojedotogado{lo,ipak,lebdiuvazduhu. Javnostseposebnozainteresovalaza„brisawe”svetogVasilija Kine{emskog, episkopa grada Kine{ma, uhap{enog 5. novembra 1943.godine.Onjeumrouzatvoru1945.godine,aukazujesedajesvedo~ioprotivnekihosoba.Upatrijar{ijskimkrugovimaseisti~e danijezasvetostdovoqnodajenekobiouhap{en,osu|en,streqan, iliumorenulogoru.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI UGO ^AVES PredsednikVenecueleUgo^aveskojisele~i odrakaujednojkliniciuHavani,~estitaojekubanskimpoliti~arimaigra|anima54-godi{wicu socijalisti~ke revolucije.U saop{tewu ministarstvaspoqnihposlovaVenecueleka`ese da „Presudne okolnosti koje su proistekle iz borbeza`ivotvezujukubanskuibolivarskurevolucijuneraskidivimvezama”.

MOHAMED MORSI Egipatsko tu`ila{tvo pokrenulo je istragu protivpopularnogtelevizijskogkomi~arazbog vre|awa {efa dr`ave Mohameda Morsija. To je jedan u nizu slu~ajeva istrage protiv medijskih li~nosti zbog kritika upu}enih predsedniku. PopularnivoditeqBasemJusefjeuemisijislikuislamisti~koglideranaslonionajedanjastuk iparodiraowegovegovore,preneojeAP.

BARAK OBAMA Magazin„Pipl”pitaojeameri~kogpredsednika Baraka Obamu koja su po wegovom mi{qewu bili najboqi filmovi u protekloj godini. Ubedqivo najboqe ostvarewe, po wemu, bilo je „Zveri ju`wa~kedivqine”kojijeodgledaozajednosaprijateqimairo|acima.„Svenasjezadivio”.Filmgovoriofantasti~nojavanturi{estogodi{wedevoj~iceugradupogo|enimprirodnomkatastrofom.

NASTAVQENA NESLAVNA TRADICIJA U FRANCUSKOJ

U novogodi{woj no}i zapaqeno 1.193 automobila PARIZ: U novogodi{woj no}i {irom Francuske je zapaqeno 1.193 praznih, parkiranih automobila, saop{tio je ju~e ministarunutra{wihposlovaManuel Vals, preneo je AP. Agencija podse}adajepaqeweautomobila na Novu godinu postalo neslavna „tradicija” u toj zemqi od po~etka 90-tih godina pro{log veka i da je nastavqena i na po~etkuove. APnavodidanemana~inadase broj zapaqenih vozila u ovog novogodi{woj no}i uporedi sa nedavnim jer je konzervativna vlada biv{eg predsednika Pariz Nikole Sarkozija prestala da zvani~no objavqujetepodatkedokjeonbionavlasti. Agencija, me|utim, navodi da je ta brojka otprilikeujedna~enajerjetako,31.decembra2009.godine,zapaqeno1.147vozila.Za

pojedine francuske stru~wake, nije pametna odluka sada{we socijalisti~ke francuske vlade da ponovo po~ne da objavquje podatke o broju zapaqenih vozila na novogodi{weve~e.

Kriminal u Francuskoj kao da je u porastu. Nepoznati lopovi opqa~kali su uo~i Nove godine jednu od prodavnica kompanije „Epl“ u Parizu, ukrav{i robu u vrednosti od oko milion evra, javile su agencije. Izvor blizak istrazi,navodidajeuve~eoko21 sat ~etvoro pqa~ka{a upalo u prodavnicuporedpariskeOpere. AP navodi da je policija saop{tiladajepqa~kapo~iwena tri sata posle zatvarawa prodavnice. Predstavnik policije saop{tio je da je operacija bila „dobro pripremqena“ i da su ~etvorica pqa~ka{a bila maskirana i naoru`ana. Dnevnik „Parizijen“ (Le Parisien)izve{tavadasulopoviuprodavnicuu{linazadwiulaz,uzpretwuradnikuobezbe|ewa.


BALkAn

dnevnik

„JUTARWILIST”NAJAVQUJEPOBOQ[AWEODNOSAIZME\UBEOGRADAIZAGREBA

Hrvatska`elistabilne politi~keodnosesaSrbijom ZAGREB: U relativno bli skoj bu du} no sti odr `a}e se sastanak premijera Srbije i Hrvatske Ivice Da~i}a i Zorana Milanovi}a, ali trenutno niko ne priprema takav susret, pi{e „Jutarwi list”. Pozivaju}i se na izvor iz vrha hrvatske vlade, zagreba~ki dnevnik navodi da bi do susreta moglo da do|e na nekoj me|unarodnoj konferenciji ili sastanku, a ne u Zagrebu ili Beogradu. List navodi da u organizaciji takvog skupa postoIvica Da~i} ji i prili~an „logisti~ki problem” koji je uslovqen raz- na sastancima EU. „Donese li li~itim me|unarodnim polo- se odluka o sastanku, to se mo`ajem Hrvatske i Srbije. `e relativno brzo srediti”, Mi la no vi} je, na vo di „Ju isti~e dnevnik. U vrhu hrvattarwi”, ~esto u Briselu budu- ske vlade, ocewuje se, postoji }i da je Hrvatska pred ulaskom do bra vo qa za sa stan kom na u EU, dok Da~i} ne u~estvuje najvi{em nivou, jer „dok su me-

Zoran Milanovi}

|udr`avne privredne veze prili~no dobre, politi~ki odnosi su ve} godinu dana u slobodnom padu”. Razlog za to su pre svega stavovi nove vlasti u Srbiji o uzrocima ratova na ovim pro-

storima, a potom su, kako se navodi, posle osloba|aju}e presude Anti Gotovini i Mladenu Marka~u u Hagu „stizale uvrede i optu`be da je time poni{ten nekakav hrvatski genocid nad Srbima”. Uz to, list navodi da su optu`be iz Beograda u posledwe vreme sve re|e, pa se pretpostavqa da bi do susreta moglo da do|e u bliskoj budu}nosti. Nedavno je potpredsednika hrvatske vlade i ministarka spoqnih poslova Vesna Pusi} posred no na ja vi la su sret Milanovi}a i Da~i}a. List podse}a i da se Milanovi} susreo sa predsednikom Sr bi je To mi sla vom Ni ko li }em u Wujorku, ali da je to bio protokolarni susret tokom jeseneg zasedawa UN.

PRAVANACIONALNIHMAWINAPOUSTAVUIZAKONIMA

]irilicau20op{tina uHrvatskoj? ZAGREB: Hrvatska bi u ovoj godini mogla da uvede }irilicu u slu`benu upotrebu u Vukovaru, ali i na podru~ju jo{ najmawe 20 op{tina gde Srbi, prema najnovijem popisu, ~ine 30 odsto stanovnika, s obzirom da je to pravo utemeqeno u ustavu i zakonu o pravima nacionalnih mawina Dvojezi~no pismo tako bi mogli da dobiju svi slu`beni natpisi na javnim institucijama, policiji, po{ti, kao i nazivi ulica i trgova u Vukovaru, kao i u Vojni}u, Vrgin mostu, Pla{kom, Udbini, Korenici, Gra~acu, Negoslavcima i jo{ desetak mesta u isto~noj Slavoniji, na Baniji, u Lici i Dalmaciji. Hrvatski ministar uprave Arsen Bauk rekao je da uvo|ewe slu`bene dvojezi~nosti nije pitawe za raspravu, ve} je re~ o direktnoj primeni zakona, pi{e „Jutarwi list„. „U ovoj se zemqi zakoni moraju sprovoditi i verujem da }e tako biti i u gradu Vukovaru. Zakon o upotrebi jezika i pisma je jasan i `elim da iska`em spremnost Vla-

de da on bude sproveden”, istakao je Bauk. Prema wegovim re~ima, Predsednik Srpskog narodnog ve}a Milorad Pupovac o~ekuje uvo|ewe natpisa na latinici i }irilici, ali je istakao da taj postupak treba odraditi sa {to mawe emocija i politizacije. U hrvatskom Ministarstvu uprave obja{wavaju da Srbi ostvaruju pravo na ravnopravnu slu`benu upotrebu srpskog jezika i }irili~nog pisma na podru~ju grada Vukovara po sili zakona, jer, prema rezultatima popisa stanovni{tva iz 2011. godine, ~ine 34,87 odsto ili vi{e od jedne tre}ine stanovnika tog grada. Prema ustavu Hrvatske, u toj zemqi u slu`benoj upotrebi je hrvatski jezik i latini~no pismo, ali se u pojedinim lokalnim jedinicama u slu`benu upotrebu mo`e uvesti i drugi jezik te }irili~no ili neko drugo pismo prema uslovima propisanim zakonom. Ustavni zakon o pravima nacionalnih mawina propisuje da se ravnopravna slu-

Arsen Bauk

`bena upotreba jezika i pisma kojim se slu`e pripadnici nacionalne mawine ostvaruje na podru~ju jedinice lokalne samouprave u kojoj oni ~ine najmawe tre}inu stanovnika.

Dodikovoupozorewe BakiruIzetbegovi}u {to su odnosi sa Hrvatima u BiH podignuti na vi{i nivo. “To nije saradwa protiv Bo{waka. @elimo da sara|ujemo i sa wima, ali u okvirima koje je odredio Dejton, koji je rekao da postoje entiteti i konstitutivni narodi. Nema BiH koja je nadre|ena Srpskoj, ima samo ona koja je servis Srpskoj i Federaciji BiH i za tri konstitutivna naroda”, poru~uje Dodik u intervjuu Srni koji prenose bawalu~ki mediji. Dodik ka`e i da u Srpsku pristi`e novac da bi se spremilo “neko prole}e”, s namerom da bude uklowen i da se Srpskoj oduzmu nadle`nosti. On je ocenio da je o~igledno da “odre|ene zapadne ambasade daju nov~anu podr{ku nevladinom sektoru i direktno pla}aju medije u Republici Srpskoj”. I odlazak ameri~kog ambasadora na BN televiziju nakon svih ovih godina “govori o tome da se pravi jedan novi pristup”, smatra Dodik, dodav{i da ta televizija „pokazuje svoju dekadentnu ulogu pla}enika”.

Bo{wacinisu ispo{tovaliplatformu SREBRENICA: Konstitutivna sednica Skup{tine op{tine Srebrenica prekinuta je posledweg dana pro{le godine, a wen nastavak je potpuno neizvestan. Sednica je, kako prenose bawalu~ki mediji, prekinuta, jer bo{wa~ki predstavnici nisu ispo{tovali odredbe nedavno potpisane platforme kojom je definisano da vlast u ovoj op{tini dele Srbi i Bo{waci u srazmeri pola-pola.

21

NOVOGODI[WANO]UGRADOVIMABIV[EJUGE

Do~ekuzvatromet imaglu

SARAJEVO,BUDVA,ZAGRE, SKOPQE: Biv{e republike SFRJ do~ekale su novu 2013. godinu uglavnom na trgovima i u svojim ku}ama. I dok su gra|ani i posetioci Skopqa, Sarajeva, Bawaluke i Zagreba u`ivali u vatrometu, stanovnici Qubqane ga zbog guste magle nisu ni videli. U Podgorici nije bilo organizovanog do~eka Nove godine, ali je u metropoli crnogorskog turizma, u Budvi, pred vi{e desetina

met. Do~ek Nove godine organizovan je i u Andri}gradu u Vi{egradu. U Sarajevu je organizovan muzi~ki program. Na Trgu dece Sarajeva, pred nekoliko hiqada qudi, svirali su bendovi „Regina„, „Zoster„, „Skroz„, „Atentat„ i „Blavorsi„. U Zagrebu se do~ekivala Nova godina na vi{e mesta u gradu, uz koncerte i vatromet u prvim minutama 2013. godine, a okupqene

Do~ek Nove godine u Sarajevu

hiqada okupqenih, nastupao je jedan od najpopularnijih peva~a nekada{we Jugoslavije Zdravko ^oli}. U Makedoniji je novogodi{wa no} proslavqena na trgovima. U Skopqu je 2013. godina do~ekana {estominutnim vatrometom, a gra|ane su zabavqali zvezde makedonske estrade. Zbog te{ke ekonomske situacije i mawka novca u op{tinskim buxetima, u mnogim gradovima Republike Srpske nije bilo do~eka Nove godine na otvorenom. Gra|ani Bawaluke su, ipak, staru godinu ispratili uz vatro-

na Trgu bana Jela~i}a u Novu godinu uveo je bend „Prqavo kazali{te„. U novogodi{woj no}i u Hrvatskoj {est osoba je izgubilo `ivot, uglavnom u saobra}ajnim nesre}ama. Dolazak Nove godine gra|ani Slovenije su u najve}oj meri proslavili u svojim domovima i na otvorenom, dok su brojna turisti~ka odmarali{ta i bawe na moru i u unutra{wosti zemqe zauzeli stranci. Zbog guste magle gra|ani glavnog grada Slovenije u pola no}i nisu videli vatromet sa stare qubqanske tvr|ave.

GR^KA

BOSNA I HERCEGOVINA

BAWALUKA: Predsednik Rekr{aj, a mo`da ~ak i krivi~no depublike Srpske Milorad Dodik lo. Proveri}emo da li je to kriupozorio je ~lana Predsedni{tva vi~no delo pa }emo se na taj na~in Bosne i Hercegovine Bakira Izeti pona{ati”, naveo je Dodik. begovi}a da nije predstavnik BiH ve} samo predstavnik bo{wa~kog naroda i jedan od tri ~lana Predsedni{tva. „Ovo je moje javno upozorewe da je Izetbegovi} samo jedan izabrani predstavnik bo{wa~kog naroda. Ne predstavqa mene, srpski narod ni Republiku Srpsku. Mi imamo svoj sna`an glas kojim govorimo”, istaMilorad Dodik kao je Dodik. Po Dodiku, Izetbegovi}evo poOn ka`e da, na`alost, jedan deo na{awe bitno uslo`wava odnose javnosti u Srbiji prihvata takvo BiH i Srbije. Izetbegovi}evo pona{awe. Govo„Ako nema odluke Predsednire}i o odnosima Srpske sa Hrvat{tva koja Izetbegovi}a ovla{}uje skom, Dodik je ocenio da su ti odda govori u ime BiH - on ~ini prenosi dobri, ~emu je doprinelo i to

~etvrtak3.januar2013.

Bo{waci, naime, imaju 11 odbornika, koliko imaju i Srbi, dok jedno odborni~ko mesto pripada romskoj nacionalnoj zajednici. Dogovor je bio da svi oni u~estvuju u vlasti, odnosno da lokalni parlament nema opoziciju. Na konstitutivnoj sednici novoizabrani odbornici i na~elnik op{tine Srebrenica ]amil Durakovi} polo`ili su sve~anu zakletvu i potpisali izjave o po{tovawu eti~kog kodeksa.

Uhap{en zbog ubistva policajca SAR AJ EV O: U no }i iz me |u po ne deq ka i utor ka uhap {e na je oso ba osum wi ~e na za ubi stvo po li caj ca, ko ji je obez be |i vao pra vo slav nu cr kvu Hram Sve tog Ni ko la ja u sa ra jev skom na se qu Re qe vo. Po li ca jac Mu hi din Pi vo di} je ustre qen sa vi {e hi ta ca va tre nim oru` jem, a pro na |en je mr tav u slu `be nom auto mo bi lu, u po ne de qak uju tro. Taj obje kat po li ci ja ~u va ot ka ko je pre tri go di ne pu ca no iz va tre nog oru` ja na zvo nik cr kve. Mi ni star unu tra {wih po slo va Kan to na Sa ra je vo Ner min Pe }a nac po tvr dio je za agen ci ju Ana do li ja da je uhap {e na oso ba osum wi ~e na za ubi stvo po li caj ca Pi vo di }a. Pe }a nac je re kao da je re~ o oso bi ko ja je od ra ni je po zna ta po li ci ji, iako ni je to li ko po zna ta {i roj jav no sti. On je is kqu ~io bi lo ka kve ver sko-na ci o nal ne mo ti ve tog zlo ~i na, o ~e mu se, iz me |u osta log, spe ku li sa lo u de lu jav no sti u BiH, jer je po li ca jac osi gu ra vao Hram sve tog Ni ko la ja.

[trajkatinskog metroa ATINA: Prvi dan 2013. godine obele`en je u Atini {trajkom zaposlenih u podzemnoj `eleznici, organizovanog u znak protesta zbog novog smawewa plata i mera {tedwe, koje gr~ka Vlada sprovodi ~etvrtu godinu za redom. Zaposleni u atinskoj podzemnoj `eleznici su odluku da stupe u 24-~asovni {trajk doneli u znak protesta zbog odluke Vlade da wihove plate izjedna~i s platama ostalih u dr`avnoj slu`bi. Sindikat zaposlenih u podzemnoj `eleznici je

posledwih meseci u vi{e navrata organizovao {trajkove zbog smawewa plata, {to je deo Vladinih mera {tedwe i uslov da Gr~ka od EU i Me|unarodnog monetarnog fonda dobije novu tran{u finansijske pomo}i. Od kada je gr~ka Vlada po~ela da sprovodi stroge mere {tedwe u ciqu dobijawa pomo}i od ukupno 240 milijardi evra, sindikati su organizovali desetine {trajkova, ali oni nisu doveli do zna~ajnih promena.

UKRATKO Ja{arevi}pi{e kwigu SARAJEVO: Novopazarac Mevlid Ja{arevi}, koji je nepravosna`no osu|en na 18 godina zatvora zbog teroristi~kog napada na ambasadu SAD u Sarajevu, dovr{ava svoju prvu kwigu. Wegov advokat Senad Dupovac najavquje da }e tra`iti produ`ewe `albenog roka za 15 dana. Dupovac je objasno da wegov klijent pi{e kwigu koja je verskog karaktera i da mu nije poznato da li }e se u kwizi na}i i osvrt na delo za koje je Ja{arevi} osu|en. „Koliko znam, sada radi na i{~itavawu tekstova koje je napisao”, rekao je Dupovac, dodaju}i da Ja{arevi}u nije te{ko pala visoka zatvorska kazna na koju je osu|en. Dupovac je za agenciju Anadolija rekao da je dobio presudu koja je napisana na 30 stranica i najavio da }e zatra`iti produ`ewe roka za ulagawe `albe na 30, umesto odre|enih 15 dana. Ja{arevi} je 28. oktobra pro{le godine iz „kala{wikova” pucao na zgradu ambasade Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava (SAD) u Sarajevu.

Voznaleteo nakamion BAWALUKA: Voza~ kamiona iz Gradi{ke povre|en je kada je na wegov kamion naleteo

voz na pru`nom prelazu u Petrovu, javili su bawalu~ki mediji. Voza~ je zadobio povrede noge i ruke, a posle ukazane prve pomo}i u Domu zdravqa Petrovo preba~en je u dobojsku bolnicu. Kako se navodi, nezgoda se desila ju~e ujutro u 8.15 ~asova kada je putni~ki voz, koji je saobra}ao iz Doboja prema Tuzli, na kru`nom prelazu naleteo na kamion. Pru`ni prelaz na kojem se dogodila nesre}a obele`en je andrejinim krstom, ali su se na wemu i ranije de{avale nesre}e, ~esto sa smrtnim ishodom.

Nezaposleno 31.230gra|ana

PODGORICA: Na birou rada u Crnoj Gori na kraju pro{le godine bilo je 31.230 gra|ana, a stopa nezaposlenosti je iznosila 13,46 odsto, saop{teno je ju~e iz Zavoda za zapo{qavawe. Najve}a stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori - 32,7 odsto zabele`ena je u julu 2000, dok je najni`a - 10,1 odsto registrovana u avgustu 2009. Zavod je u 2o12. evidentirao 20.700 novozaposlenih, kao {to je izdato i 20.700 radnih dozvola nerezidentima. Broj oglasa za slobodna radna mesta u pro{loj godini bio je ve}i za 0,4odsto u odnosu na 2011.K


22

~etvrtak3.januar2013.

OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Svetozaru ]iri}u Cve}u od: prijateqa Save Petrovi}a i Nenada sa porodicom.

66855

Posledwi pozdrav voqenoj

Jovanki Novakovi} FRU[KOGORSKA ULICA, 4. sprat, bez lifta, useqiv, renoviran, u katastru, ke{- kredit, 37 hiqada. Telefon 063/239-411. 65531

od: roditeqa Milice i Qubomira i brata Radeta.

66852

FRU[KA GORA, Alibegovac, placevi: 6.850, 5.100, 3.400, 1.700m2 idealni za sve namene, put, struja, 8km od Novog Sada. Telefon 069/18-26-726. 66706

BAGAT, druge {iva}e ma{ine popravqam, brzo, kvalitetno, jeftino, vr{im prodaju {iva}ih ma{ina, industrijskih pegli, Cvijanovi}, Ul. Jevrejska br. 23. Telefoni: 021/421-452, 064/131-2135. 65721 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 66569

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrume, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33-943, 063/84-85-495. 66820

Posledwi sestri

pozdrav

voqenoj

Jovanki Novakovi} od sestre Stane Tegeltije sa porodicom.

66850

Posledwi sestri

pozdrav

voqenoj

Jovanki Novakovi}

od sestre Dese Mari} sa porodicom.

66851

[ESTOMESE^NI POMEN

Darinka Juri}

Posledwi pozdrav

Vladi

Neizmerno zahvalni za sve {to nam je pru`ila. Wena porodica: suprug Ilija, sin Goran, unuci Jasmina, Valentina, Andrea, Mihajlo, Sara i snaha Sawa. 66825

od porodice Stojanovi}.

66847


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Tu`nim srcem obave{tavamo da je preminula na{a voqena supruga, majka i baka

Dragica Jovan~evi} 1940 - 2013.

~etvrtak3.januar2013.

Posledwi pozdrav suprugu i ocu

Posledwi pozdrav sinu, ocu, suprugu i dedi

Vladimiru Kne`evi}u

Svetozaru ]iri}u

1961 - 2013.

ro|. 1947.

tragi~no preminulom 1. 1. 2013. godine.

Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 3. 1. 2013. godine, u 14 sati, na ^enejskom grobqu. O`alo{}eni: suprug Ilija, k}er Marija i sin Marinko sa porodicama.

Sahrana je 3. 1. 2012. godine, u ^ortanovcima. Polazak je iz ku}e `alosti u Ul. Vlade Grbi}a br. 9, u 13.30 ~asova.

Posledwi pozdrav na{em

Vladi

od kolega iz „STRUJE” sad zaposlenih u „ELEKTROTIMU”: Mira Qiqak, \akovi}, Ne{kovi}, Jeli}, ^upi}, Bogojevi}, Kova~evi}, Kvrgi}, Marti{, Nikoli}, Kosanovi}.

Wegovi: otac @ika, supruga \u|a, k}erke Vesna i Jelena sa porodicama. 66835

66837

Posledwi pozdrav dragom zetu

Cveji

Sahrana je u petak, 4. 1. 2013. godine, u 13 ~asova, polazak iz ku}e `alosti u Rivici, Mar{ala Tita 120.

Ve~no o`alo{}eni: supruga Rajka, }erka Bojana i sin Bojan.

66848

Posledwi pozdrav

23

Umro je moj tata

Svetozar ]iri}

Vladimir~ini

Dragi moj tata, te{ka bolest te je uzela od nas. Toliko toga sam jo{ htela da ti ka`em, da uradimo zajedno. od: tasta Milana i ta{te Mire @uni}.

od svaje Milke sa porodicom.

66853

66843

Beskrajno te voli i uvek }e misliti na tebe tvoja k}erka Vesna, unuci Nenad i Marija, zet Zoran. 66838

66841

Prijatequ moj, za{to?

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav bratu, zetu i ujaku

Cveji

Vlada Kne`evi}

Vladimir Kne`evi} Vlado, ne}emo zaboraviti.

Hvala ti za sva dru`ewa, savete i iskrenost. Uvek }e{ ostati u na{im srcima.

te

nikad

Porodica Mandi}.

od: sestre Dare, zeta Jove i sestri}a Branislava i Stevice sa porodicama.

66844

66839

Tvoja drugarica Milica sa decom.

Mirko i Nada Kosanovi}. 66854

Posledwi pozdrav dragom prijatequ i saradniku

66845

Posledwi pozdrav po{tovanom kolegi

Svetozaru - Cveji ]iri}u

Svetozaru ]iri}u

Posledwi pozdrav bratu, deveru i stricu

Svetozaru ]iri}u

Vladimiru Kne`evi}u 1961 - 2013.

D.O.O. „ELEKTROTIM”, Novi Sad.

Pripadnici Odeqewa za logistiku Policijske uprave u Novom Sadu.

312013-P

Posledwi pozdrav po{tovanom kolegi

Posledwi pozdrav bratu, deveru i stricu

Svetozaru ]iri}u

1961 - 2013.

Svetozaru ]iri}u

Bili smo nemo}ni da te otrgnemo od bolesti. Po~ivaj u miru.

od aktivnih i penzionisanih pripadnika Policijske uprave u Novom Sadu. 59952-P1

66840

59952-P

Posledwi pozdrav dragom tati,

Vladimiru Kne`evi}u

od: brata \or|a, snahe Milene, sinovice Mirjane i sinovca Perice sa porodicama.

]erka Jelena, zet Goran i unuka Tijana.

od: brata Ike, snahe Mire, sinovca Save i sinovca \or|a sa porodicom.

66834

66842


24

^iTUQe l POMeni

~etvrtak3.januar2013.

Posledwi pozdrav sestri, zaovi i tetki

dnevnik

dragoj

Dana 5. 1. 2013. navr{i}e se godina dana od smrti na{e voqene

Posledwi pozdrav na{oj cewenoj i po{tovanoj profesorki

dr Nevenki Axi} Wena neiscrpna energija, stru~nost i pregala{tvo zauvek }e nam biti podstrek i vodiqa.

Nedi Gvo`|an

Komemoracija }e se odr`ati u petak, 4. januara 2013. godine, u Sve~anoj sali fakulteta, sa po~etkom u 10 ~asova. Fakultet tehni~kih nauka u Novom Sadu.

S po{tovawem i ponosom ~uva}emo uspomenu na tebe.

59951-P

Sa dubokim bolom, uz ve~nu zahvalnost, za svu qubav i pa`wu koju nam je pru`ala, opra{tamo se od na{e drage supruge, majke i bake Marko, Vuka i Goran.

Cvijete Osmaji} ro|. Vasovi}

66846

3. januar 1986 - 3. januar 2013.

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da }emo toga dana posetiti wenu ve~nu ku}u sa polaskom u 11 ~asova iz ku}e `alosti, Wego{eva 61.

Jovanke Novakovi} 1951 - 2013. Sahrana je danas, 3. 1. 2013. godine, u 14 ~asova, u Rumenki, sa polaskom iz porodi~ne ku}e. O`alo{}eni: suprug Milan, sin Rajko i }erke Rada i Nikolina sa porodicama. 66823

Qubica Nakaradi}

Ve~no zahvalni na svemu {to nam je pru`ila: sin Zoran, }erke Kata i Rajka sa porodicama.

ro|. Lazi}

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 31. 12. 2012. godine preminula u 78. godini na{a draga

66832

Sa velikom tugom opra{tamo se od na{e voqene sestre i tetke

Posledwi pozdrav ~ika To{i od kom{ija iz ulaza.

Posledwi pozdrav dragom kumu

Danica [mudla

Qubo Nakaradi}

Sahrana je danas, 3. 1. 2013. godine, u 13 ~asova, na Kameni~kom grobqu.

S qubavqu i tugom, sinovi Boro i Milorad sa porodicama.

O`alo{}eni: sinovi Zlatko i @eqko sa porodicama.

66833

66821

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a majka i baka

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 86. godini preminuo na{ dragi

Nedjeqke Gvo`|an

Todor Gavrilov

Du{anu Ga}e{i

ro|. Jurlina

Vera Mr|an 1938 - 2012. Sahrana je danas, 3. 1. 2013. godine, u 12 ~asova, na mesnom grobqu, u Ka}u.

Sa qubavqu i tugom: brat Antun, snaja Sofija, Oliver i Dejan sa porodicama.

Stanari zgrade Bulevar kneza Milo{a 16.

Du{an Ga}e{a Kumovi Baji}i.

Sahrana je danas, 3. 1. 2013. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Hvala ti, sre}ni smo {to smo te imali. O`alo{}eni: supruga Nada, Mito i Seka sa porodicama.

Sinovi: Pavle i Sava sa porodicama. 66824

66830

Tu`na srca obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 2. 1. 2013. godine preminula na{a voqena supruga i majka

Nedjeqka Gvo`|an ro|. Jurlina 1948 - 2013. Sahrana }e se obaviti 3. 1. 2013. godine, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu, u 12 ~asova. Uvek }e te voleti i misliti na tebe tvoji: suprug Laza i sin Dejan. 66828

66831

66817

66829

Sa posledwim isku{ewem u 66. godini, nije uspelo da se izbori veliko i hrabro srce na{eg dragog supruga, oca i dede

Posledwi pozdrav dragom kumu

Dimitrija Dragana Mite

Radetu

Ispra}aj na ve~ni po~inak je u petak, 4. 1. 2013. godine, u 13 ~asova, na Tranxamentskom grobqu, u Petrovaradinu. Tvoju nesebi~nu qubav pamti}emo zauvek, a veliku tugu nosi}emo u na{im srcima. Tvoji najmiliji. 66822

Du{an Ga}e{a

od: kume Mice i Sa{ke sa porodicom.

Posledwi pozdrav na{em dragom bratu od: Marije, Milke, Marka i Bogde.

66819

66818


^iTUQe l POMeni

dnevnik

POMEN Navr{ava se godina tuge od kako nije sa nama na{a voqena tetka

Ru`a Kle~ina Zauvek si nas zadu`ila svojom plemenito{}u i qubavqu. Porodice: Pezi} Joze i Ivana, Kle~ina Vere i Katice, Radman An|elke, Juri{i} Qiqe, Majdanxi} Ane, Debeqak Ru`ice i Mi}i} Lu}ijane.

POMEN Navr{ava se godina od kako nije sa nama na{a draga majka, baka, prabaka i ta{ta

Dana 30. 12. 2012. umro je na{ dragi te~a u 96. godini.

Sa tugom i bolom javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da nas je zauvek napustila na{a draga i voqena

Ru`a Kle~ina

ro|ena 1961. godine

Tvoji: Mira, Tamara, Natalija i Milutin.

Sahrana je obavqena 2. 1. 2013. godine, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Weni najmiliji: Zoran, Sofija, Maja i Zorana.

66776

66803

Sahrana je obavqena 2. 1. 2013. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu

Nataliju Torwanski ro|enu Vujo{evi} 1924 - 2012.

Vasa Babi}

Govorila je da sam ja wen oslonac. U stvari, bilo je - obrnuto...

nije sa nama. Wegovi najmiliji.

66791

66713

SE]AWE

Wen Privredni sud u Novom Sadu.

Sa qubavqu i tugom, ~uvam uspomenu na tebe.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

Supruga Kata.

66783

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

Nikola - Mika Morosiuk

Radoslav Jovi~i} 1935 - 2012.

Sahrana je obavqena 2. 1. 2013. godine, u 15 ~asova, na katoli~kom grobqu, u Sremskoj Kamenici.

Tuguje sin Boban sa porodicom

3. 1. 2011 - 3. 1. 2013.

4. 1. 2008 - 4. 1. 2013.

66804

1939 - 2012.

1953 - 2012.

Oliveri Antoni}

Nenad - Neca Nonin

Wegovi: Zlata, Marija, Velimir i Dragana sa porodicom.

Danas, 3. januara 2013. godine, navr{ila se tu`na godina od kada na{ voqeni

Posledwi pozdrav na{oj dragoj koleginici

25

POMEN

Qudevit Bala` Kokika

Olivera Antoni}

Sa qubavqu te ~uvamo od zaborava i sa tugom u srcu `ivimo bez tebe.

66777

Sahranismo na{u dragu majku, svekrvu, babu i prababu

~etvrtak3.januar2013.

Sahrana je obavqena 2. 1. 2013. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

O`alo{}ena porodica.

O`alo{}ena porodica Jovi~i}.

66807

66808

Preminula je na{a draga

66801

Krsta Mi}i} Dragi na{, puno qubavi si nam pru`io i ostavio prelepe uspomene. Na{a tuga za Tobom je ve~na.

POMEN mojoj voqenoj majci

25. GODI[WI POMEN

66805

Sreto Mumovi} Qubici Zdjelari} 3. 1. 2010 - 3. 1. 2013. Sve vi{e mi nedostaje{. Tvoja Mira.

Svetislav - Mali{a Kotarac Wegov lik osta}e u na{em se}awu.

1924 - 2012.

1943 - 2012.

Sahrana je obavqena 2. 1. 2013. godine, u 13 ~asova, na katoli~kom grobqu, u Sremskoj Kamenici.

S tugom obave{tavamo da }e draga nam supruga, mati, baba i svekrva biti sahrawena 3. 1. 2013. godine, u 13 ~asova, na Mesnom grobqu, u Bukovcu.

O`alo{}eni: }erka Jela i unuke Isidora i Daniela sa porodicama.

Supruga Cvijeta, }erka Nada i zet Du{an.

POMEN Dana 2. januara 2013. godine navr{ilo se osam godina od kako nije sa nama na{ voqeni suprug, otac i deda

Danica \uri}

Sofija Bo{kovi}

Kao da si samo na tren oti{ao, a evo pro{lo je 25 godina. Jo{ si tako ~vrsto sa nama...

66811

Sa neizmernom tugom i bolom obave{tavamo ro|ake, prijateqe i poznanike da je posle kratke i te{ke bolesti preminuo na{ voqeni suprug, otac i deda

Vole te i po{tuju: tvoja deca Radmila, Sreto, Dragiwa i Andrija sa porodicama. 66809

Gli{inom pozdrav.

POMEN

66806

1926 - 1988.

66615

zauvek

O`alo{}eni: suprug Antonije, sin Borivoj, snaja Marina i unuci Slobodan, Aleksandra i Milo{.

tati

posledwi

Tvoji najmiliji, porodica Kotarac. 66639

Posledwi drugarici

pozdrav

dragoj

Dobrivoje Marinovi} Todor Gavrilov

3. 1. 2011 - 3. 1. 2013.

Todor Gavrilov Sahrana je danas, 3. 1. 2013. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Uvek si u na{im mislima.

Oliveri Antoni} S qubavqu, supruga Nade`da i unuka Jovana.

Kolektiv Agencije „Ostrog�.

66802

66810

Dragoslav Risti} sa porodicom i saradnicima.

O`alo{}eni: supruga Radmila, sinovi Gli{a i Slobodan, snaje Dubravka i Milica i unuke Teodora i Katarina. 66812

66814


26

tv program

~etvrtak3.januar2013.

06.30 09.00 09.05 09.30 10.10 11.00 11.30 12.10

Добројутро, Војводино Државнипосао Подистимкровом Центарсвета Палета Заувекмлад Документ НовогодишњиконцертВојвођанскихсимфоничара 13.00 Додатиживотгодинама 14.00 Вести 14.05 Еко 14.30 Плавикруг 15.00 Вестизаособесаоштећеним слухом 15.05 Музичкивремефон 16.00 Здрављепресвега 16.25 Здравоживо 16.50 Временскапрогноза 17.00 ТВДневник 17.20 Једаннаједан 17.50 Разгледнице 18.55 Државнипосао-новогодишњи 19.00 Фолдеркултура-преглед 2012. 19.30 ТВДневник 20.05 Балканекспрес 21.00Музичкипрограм 22.00 Војвођанскидневник 22.35 Једаннаједан 23.00 Поаро 00.30 Заувекмлад 01.00 Концертигодине 02.00 Фолдеркултура-преглед2012.

06.00 08.00 09.00 11.00 12.00 13.00

Музичкосвитање Лола Панонскојутро Врелегуме Закоракиспред Безцензуре

Закоракиспред (Панонија,12.00) 14.00 15.30 16.00 16.30 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 00.00

Путоманија Војвођанскевести Панонскахроника Портретпривредника Војвођанскевести Лола Док.програм Војвођанскевести ДрМартин Војвођанскевести ГласАмерике

Балканекспрес Група ситних лопова и варалицалутапоместимапрерушена у музички састав „Балкан експрес“. Почиње окупација и једина брига ових џепароша је како сачувати главу на ветрометини првихратнихстрахота. Улоге: Драган Николић, Бора Тодоровић, Тања Бошковић Режија:БранкоБалетић (РТВ 1,20.05)

07.00 08.25 09.45 10.35 11.45 12.30 12.40 13.10 14.40 15.10 16.40 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.55 23.20 00.10

ПопЋираипопСпира Магичнавртешка Грување Концертгодине Емисијанамађ Вести(мађ) Украјинскапанорама Поаро,филм Зимзарије Добровече, Војводино(рум) ТВМагазин(рус) ТВДневник(хрв) ТВДневник(слов) ТВДневник(рус) ТВДневник(рум) ТВДневник(ром) ТВДневник(мађ) Спортскевести(мађ) Музичкипрограм Добровече, Војводино(рус) ПопЋираипопСпира Фолдеркултура Палета ТВПродаја

13.42 15.03 15.30 16.10 17.00 17.20 17.45 18.25 19.02 19.30 20.05 20.58 22.30 22.45 00.49 02.14 03.29 04.55 05.47

Јутарњипрограм Јутарњидневник Сложнабраћа Сасвимприродно,репортажа ДизнинаРТС Дневник Крозгодину:отварањеЛОИ у ПекингуиЛондону Бермудскитроугао, филм И јаимамталенат ОвојеСрбија Мојрођаксасела ДневникРТ Војводина Штарадите, бре Београдскахроника Окомагазин Слагалица Дневник Мојрођаксасела Незнамкакојојуспева,филм Дневник ЏејнЕјр,филм Бермудскитроугао,филм Сложнабраћа Крозгодину:ОтварањеЛОИу ПекингуиЛондону Мојрођаксасела Верскикалендар

07.30Документарнасерија:Поларнимедвед–шпијунналеду 08.25 Топшоп 08.45 Филм:Здраво,СкубиДу 10.00 Вести 10.35Цртанифилмови 11.55 Непобедиви:Банзуке 13.45Филм:Новаполицијскаприча 16.00Вести 16.40Спортскипреглед 17.00Дваипомушкарца 18.00Каослучајно 18.30Вести 19.10Непобедиви:Банзуке 20.00Никита 21.00Филм:Кадјагањциутихну 23.05Вести 23.40Спортскипреглед 00.00Филм:Ридиковехронике 01.50Документарнасерија:Поларнимедвед–шпијунналеду

Кадјагањциутихну

Незнамкакојој успева Током дана Кејт ради у успешној бостонској фирми као финансијски менаџер, а увечепостајепосвећенамајка дванеодољивадететаисрећно удата жена архитекте Ричарда,којијеостаобезпосла. Улоге: Сара Џесика Паркер, Пирс Броснан, Келси Грамер, Грег Кинер, КристинаХендрикс Режија:ДагласМакграта (РТС 1,20.58)

СЕРИЈА

ТањаБошковић

06.05 08.00 09.05 10.09 10.57 12.30 12.46

Prodigy,концерт У септембру месецу ове године Београд је био домаћинтрећемпоредуWarrior’s Dance фестивалу, који организујеменаџментбендаProdigy... (РТС2,23.39)

16.45 17.48 18.43 19.13 19.43 20.16 20.42 21.33 22.14 22.44 23.15 23.39 00.20 01.19 02.09 02.59 03.24 03.50 04.21 04.49 05.30

Слагалица Верскикалендар ВикингВики Сирене НајлепшебајкебраћеГрим: Сточићупостависе, филм Плаваптица3 Београд-вечитиград Српскеспортскелегенде Трагупростору Екофајл СвечаниконцертСО ихора РТС Местокојечувам Трезор РадостЕвропе2012. ТВлица:Колаж...каосав нормалансвет СтранацуСрбији -специјал ИгудесманиЏу О псимаиљудима Клупанашору Животнасрединаиздравље Либела НовогодишњиМетрополис ВиваВокс Ловириболов Другивек И јаимамталенат Музичкипрограм Трезор Концертзадобројутро Новогодишњиметрополис О псимаиљудима Либела Клупанашору Другивек ВиваВокс Ловириболов

07.00 11.00 13.00 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.30 19.10 20.00 21.00 22.00 23.30 00.30 00.15 02.00 03.30

Добројутро Брачни судија Првинационалнидневник Курсаџије Тачноуподне Српска посла Националнидневник Скривена камера Прељубници Националнидневник Маланевеста Нежељене Моја велика свадба Све за љубав Прељубници Српска посла Филм: Непријатељ Филм:Томсоновполседњибег Филм:Непријатељ

06.56 07.21 07.32 07.55 08.20 09.19 09.46 10.35 11.06 11.36 12.06

06.30 08.30 09.00 09.05 09.30 10.30 11.00 11.05 11.30 12.00 13.00 13.10 14.05 15.00 15.10 16.00 16.15 16.30 16.55 17.00 17.30 18.30 18.45 19.00 19.30 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.20 00.10

Новосадскојутро Цртанифилм Вести Хранаивино Серијскипрограм Украденасрца Вести Документарнипрограм ИЦТплус Таксисткиња Вести Опчињени Ленија Вести ЉудисаМенхетна Објективнасловачкомјезику Објективнамађарскомјезику Хранаивино Какосекаже МистеријеКГБ-а Новосадскопоподне Сигуранквадрат Речзаданас Објектив Опчињени Витраж Личнагрешка МистеријеКГБ-а Објектив Таксисткиња ЉудисаМенхетна Украденасрца

09.00 Премијер лига:Ливерпул –Сандерленд 10.45 Хопман куп: Италија –Аустралија 17.10 Премијер лига,голови 17.30 Евролига:Кимки –Барселона 19.15 Преглед Премијер лиге 20.10 СК Преглед 2012. 20.45 Евролига: Ефес –Панатинаикос 23.00 Премијер лига Магазин 23.30 Најава шпанске лиге 23.55 ВТА Окланд 1/2Финале 03.45 Спортски времеплов

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00Подсјајемзвезда,14.00Живетисвојживот,16.00Освета,17.00Дрецун,18.00Одељењезаубиства,19.00Објектив,20.00Фолкшоу,22.00Објектив,22.30Токшоу,00.00Објектив,00.30Фолкшоу 08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Фарма, 11.00 Метрополе и регије света, 12.00 Зелена патрола,12.30АБС шоу,13.00Репризе вечерњих емисија,14.00Дечији програм,14.55Инфо,15.30Кућица у цвећу, 16.55Инфо,17.30Бибер,18.00Изблиза,19.30Кухињица,18.55Инфо,19.30 Бибер,20.15Отворени екран,21.15Концерт,22.00Бибер,22.30Инфо,23.00 Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

12.42 13.23 14.25 15.57

Сара Џесика Паркер

08.30 09.30 10.30 12.20 14.00 15.00 16.00 16.55 17.00 18.05 18.25 19.00 19.15 20.10 21.10 23.00 00.45 02.00 02.05

Дођинавечеру Фолк Филм:Специјалнеснаге Филм:ЦрнаЗорица ЛасВегас СулејманВеличанствени Дођинавечеру Срећневести Фолк Ексклузив Експлозив Вести Најсмешнијерекламе СулејманВеличанствени Филм:Стани,илићемојамамапуцати Филм:Киклоп Концерт ВладоГеоргиев 2011. ЛасВегас Најсмешнијерекламе

dnevnik

08.15 Бање Србије, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп,09.10Туристичке,09.25Тандем,09.30Фокус,10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке,13.05Фокус,13.40Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем, 16.40Стварност живота,17.40Вести,19.59Мозаик,20.00Фокус,21.05Веб џанк,21.30НК Коктел,23.15Фокус,23.40Туристичке,00.00Вести,00.30Ауто шоп,00.40Бање Србије 12.00 Срем на длану: Инђија, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица,16.15Док.програм,17.00Новости 1, 17.15Сремнадлану:Пећинци,18.10Измеђуредова,19.00Новости 2,19.30 Ловциназмајеве,20.00ДокторХу,20.45Без тамбуре нема песме,22.00Новости 3,22.30Шоу програм: Парови,23.30Измеђуредова,00.15Глас Америке

Кларис Старлинг, најбоља студенткињаФБИ-јаодабрана једарадинаслучајусеријског убицеБафалоБила,којиотима жене, убија их и дере им кожу.ДабинаправилапсихолошкипрофилубицеонаморадаинтервјуишебрилијантногпсихијатраХанибалаЛектора,којијетежакпсихопата, канибалисеријскиубица. Улоге: Џоди Фостер, Ентони Хопкинс, Лоренс А. Бони Режија:Џонатан Дем (Б92,21.00)

ЕнтониХопкинс

08.00 09.30 10.30 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 18.00 18.45 19.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Филм:Јахачосветник Пинк таргет Филм:Сумњив,дакле крив Филм:Ниске страсти 2 Породични обрачун Собарица са Менхетна Маријана и Скарлет Филм:Живот је леп Хавторн Сити вести Опасна игра Филм:Осумњичени Филм:Врана Опасна игра Тријумф љубави

Бергузар Корел

Долина вукова: Ирак Филм прати Полат Алемдара и његов тим на путу ка северном Ираку током окупације Ирака у намери да освети смрт његовог брата. Ово је антиамеричка и антисемитчка прича о сукобу интереса између америчких и европских медија као и других међународних организација. Улоге: Нечати Шасмаз, Били Зејн,Гасан Масуд,Гери Бјузи, Дијего Серано, Бергузар Корел Режија:СердерАкар (Хепи,23.00) 05.00 Јутарњипрограм 08.00 Моћниренџери 08.30 Земљакоња 08.55 АвантуремалогПере 09.20 Зокинавеселојфарми 09.35 ПопПикси 09.45 Телешоп 10.00 Винкс5 10.50 Монсуно 11.30 Бен10 12.15 Нинџакорњаче 12.40 Моћниренџери 13.40 Телешоп 13.55 Вести 14.00Гламур 14.30Новогодишњипрограм 15.40Телешоп 15.55 Вести 16.10 Ужичкарепублика,1.део, филм 17.55 Телемастер 18.30 Кабаре 20.00 НасловнастранаВИП,квиз 20.30 Игранифилм 22.00 Лудакућаспецијал 23.00 ДолинавуковаИрак,филм 01.10 Игранифилм 03.00Новогодишњипрограм

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 10.00 Преглед штампе,10.30Икс арт,12.15Екстреми, 14.15 Арт бизнис, 15.20 Волеј, 16.00 Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 19.20 Пролог, 19.30ТВ изложба,20.05Презент,21.00О свему помало са...,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Немогућа магија,13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30 Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници,21.00Артикулисање,22.00Мозаик дана,22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

~etvrtak3.januar2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

18

27

„БИТЛСИ” И РЕВОЛУЦИЈА У ГЛАВИ

Пише: Ијан Мекдоналд 07.40 08.35 10.25 11.20 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40 01.40

08.00 09.00 10.10 11.10 12.20 13.30 14.30 15.35 16.45 17.45 19.00 20.00 21.00 22.05 23.10 00.10 01.10

08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Шта не треба обући Посластичарски ас Венчаница из снова Екстремни водич за родитеље са Џо Фрост Луксузни дом Саградити, купити или рестаурисати Шминкање са Клио Шта не треба обући Алесандрова кухиња Стручњак за торте Савршен стил Нова нада посластичара Мисија „Мени„ Екстремни преображај Мајами инк Савршен стил Нова нада посластичара

Тајни рат Прича о струји Русија кроз векове Фарма из Едвардијанског доба Скривена блага афричке, аустралијске и индијске уметности Стопама Густава Малера Исток-Запад: Путовања из средишта Земље Прича о струји Човекова историја Фарма из Едвардијанског доба Барок! Успон и пад Версаја: Луј XВИ Ловци на митове Тајни рат Човекова историја Исток-Запад: Путовања из средишта Земље Барок!

Мунзи Вилењаци Филм: Танго аргентино Филм: Мамин син Филм: Астерикс и Викинзи Филм: Битка код црвене стене Филм: Не осврћи се Филм: Град светла Еротски филм Еротски филм

Не осврћи се Жена, коју најпре тумачи Софи Марсо, је писац аутобиографија и мајка двоје деце која покушава да напише књигу о сопственом детињству... Међутим њено лице се током филма полако претапа у лице друге жене коју игра Моника Белучи... Улоге: Моника Белучи, СофиМарсо Режија: МаринадеВан (Синеманија,20.00)

07.00 Добро јутро, Хрватска 10.12 Континенти у покрету 11.05 Домови Туниса, док. серија 12.00 Дневник 1 12.35 Пркосна љубав 13.18 Др Оз, ток-шоу 14.37 Време лигања, док. филм 15.07 Позитивно 15.41 Пуном паром 16.45 Хрватска уживо 17.45 Луда кућа 18.25 8. спрат, ток-шоу 19.10 Тема дана 19.30 Дневник 20.10 Године за памћење, док. серија 20.45 Паралеле 21.15 Котловина, филм 23.20 Дневник 3 23.55 Валтер брани Сарајево, филм 02.05 Један Божић, филм 03.32 Закон и ред

15.10 15.35 16.30 16.55 17.20 17.45 18.15 18.45 19.55 20.55 21.50 22.45 23.40

Школа за парове Како сам упознао вашу мајку Шапат духова Увод у анатомију Нова девојка Лудница у Кливленду Брза италијанска кухиња Једном давно Секс и град Модна полиција Све што нисте знали о љубави Живот у предграђу Хоуп и Фејт Школа за парове Како сам упознао вашу мајку Живот у предграђу Нова девојка Лудница у Кливленду Секс и град Џордан Тело је доказ Џордан Шапат духова Секс и град

Ургентни центар Вокер, тексашки ренџер Мистерије Хејвена Филм: Симона Филм: Пољубац у поноћ Скандал Све по закону Мистерије Хејвена

07.45 08.05 08.20 10.15 12.15 14.15 16.05 16.55 17.10 18.05 18.30 19.10 20.00 22.10 00.00 01.35 02.35

Ексклузив таблоид Исплати се Флеч Замена, филм Екипа из снова Никад нећу бити твоја Пинк Пантер РТЛ 5 до 5 Пинк Пантер Ексклузив таблоид РТЛ Данас Крв није вода Необична зубић вила Часне сестре наступају, филм Брда имају очи, филм Астро шоу Зверињак

Брда имају очи 2 Група новајлија Националне гарде доставља опрему научницима који инсталирају систем праћења у пустињи Новог Мексика. Не проналазе никога у кампу, али с брда угледају сигнал за помоћ. Војници се регрупишу и одлазе да истраже шта се тамо догађа. Оно што трупе не знају јесте да су то брда на којима је породица Картер постала ловина групе мутаната људождера. Улоге: Мајкл Мекмилиан, ЏесикаСтроуп,ЏејкобВаргас Редатељ: МартинВајз (РТЛ,00.00) ЧарлиШин

СЕРИЈА

Два и по мушкарца Челси позива своју прелепу цимерку да живи с њима док не преболи гадан раскид... Улоге: Чарли Шин, Џон Крајер,АнгусТ.Џонс Режија: ЏејмсВидес (ХРТ2,00.30) 06.23 Пркосна љубав 07.06 Мала ТВ 07.39 Веселе тројке 08.04 Телетабис 08.28 Живот с Дереком 08.49 Фантастични пријатељи 09.13 Мерлин 10.00 Јеленко 10.30 Идемо на пут с Гораном Милићем 11.20 Доба невиности, филм 13.36 Музика 13.40 Један Божић, филм 15.10 Мала ТВ 15.40 Цртани филм 16.00 Регионални дневник 16.34 Долина сунца 17.22 Сусрети с аутизмом, док. серија 18.13 Глобално село 18.45 Загреб: Светски скијашки куп - жреб, пренос 19.42 Цртани филм 20.00 Лепом нашом 21.08 Градски каубоји, филм 23.05 Нове авантуре старе Кристине 23.45 Закон и ред 00.30 Два и по мушкарца 00.50 Складиште 13 01.32 ЦСИ: Мајами 02.11 Трачара

ЏесикаСтроуп

07.40 Нема ме 10.00 Месечина и Валентино 12.00 Бени и Џун 14.00 Лох Нес 16.00 Стела 18.00 Тачка 45 20.00 Поноћни експрес 22.00 Оловни војници 00.00 Анђеоске очи 01.00 Анархија 01.50 Секси Азија

08.10 09.05 09.55 10.50 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.55 01.50

Прљави послови Опасан лов Преживљавање Човек, жена, дивљина Амерички чопери Разоткривање митова Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како се прави? Страствени риболовци Чудовишта из реке Пецање голим рукама Невоље у рају Најбољи остају Страствени риболовци Чудовишта из реке

07.30 Братска љубав 09.00 Некад и сад 10.00 Џејнина кућа 11.30 Необичан пар поново заједно 13.00 Окршај холивудских звезда 14.00 Резервне убице 15.30 Страх изнутра 17.30 Окршај холивудских звезда 18.30 Ноћ храбрости 20.00 Окршај холивудских звезда 21.00 Четворица као један 23.00 Повратак мумије

08.30 09.30 10.30 11.15 12.00 13.45 15.15 16.15 17.15 19.00 21.30 22.30 23.00 00.00 00.30

Скијашки скокови Тенис Крос-кантри скијање Скијашки скокови Крос-кантри скијање Скијашки скокови Крос-кантри скијање Крос-кантри скијање Биатлон Тенис Скијашки скокови Крос-кантри скијање Покер Скијашки скокови Биатлон

СофиМарсо

08.10 08.40 09.05 09.55 10.45 11.10 11.40 11.50 12.40 13.30 14.20

06.20 08.20 09.20 22.20 00.50 02.40 04.20 05.10

МукепрекоВеликебаре

„Please Please Me„ (Макартни–Ленон) Ленон – Смит. Објављено у УК: 22. март 1963 (ЛП Please вокал, ритам-гитара, усна хармоника; Макартни – Please Me) Објављено у САД: 22. јул 1963 (ЛП Inвокал, бас; Харисон – хармонијски вокал, соло-ги- troducing The Beatles) тара; Стар – бубњеви. Снимано: 11. септембар, 26. Написана крајем 1962, та експлозивна рок песма новембар 1962. у Еби роуду 2. Продуцент: Џорџ често се приписује њеном извођачу – Макартнију. Мартин. Техничар: Норман Смит. Објављено у Заиста, и сам Ленон је рекао да није имао много УК: 11. јануар 1963 (А страна / „Ask Me Why”), у удела у њој. У интервјуу датом Марку Луисону САД: 25. фебруар 1963. 1988. године, Макартни се присетио да ју је писао Џон Ленон је написао „Please Please Me” у кући с Леноном у „предњем салону” своје куће у улици своје тетке Мими, узевши први стих песме „Plea- Фортлин роуд 20, у Алертону. Оно што се вероватse”, хита Бинга Крозбија из тридесетих, у драма- но догодило јесте да му је Макартни показао текст тично напетом стилу Роја Орбисона. Заинтригира- и почетак мелодије те су у том тренутку њих двола је Мартина, мада му се чинило да није заокру- јица заједно сели и на гитарама смислили остатак жена – предложио је да је убрзају. Под претњом песме. Док се данас сматра стандардом рокенрола, песме „How Do You Do It” која им је висила над они који су били упознати с Битлсима сматрају „I главама, Битлси су напорно радили на преправља- Saw Her Standing There”једnом од две најрепрезенњу и, девет недеља касније, током којих је песма тативније песме ливерпулских клубова. На свирка„Love Me Do” врлудала топ листама у УК, вратили су се у студио у Еби роуду са нечим за што су знали да ће забележити успех на више поља. Међутим, сада је главни утицај била песма „Cathy’s Clown”, прво место групе EverlyBrothers из 1960. Ленон певао мелодију (дубоки део, у стилу Дона Еверлија), док је Макартни (Фил Еверли) држао високо Е које је пратио бас. „Честитам, господо”, рекао је Мартин, „Управо сте снимили свој први Број један.” То што је био у праву мање изненађује од чињенице да је неко његових година и „класне” припадности схватао да се иновативна, неуглађена музика Битлса може побољшати наглашавањем неконвенционалности. СтудијскиколовођаЏорџМартин Није било продуцента ни с једне стране Атлантика који би тада могао да се носи ма би се обично растегла и до десет минута, обелес Битлсима, а да им при том не нашкоди; развијати жена вишеструким гитарским солажама. За само их и обезбеђивати им све потребно, с великим зна- снимање, прецизност и строго ограничена правила њем и широким схватањима – то је оно због чега је радијског извођења захтевала су нешто сажетије Мартин изузетно цењен у британској поп инду- „издање” и група је морала да се ограничи на стрији. основну структуру, пруживши једино Харисону На крилима успеха плоче, издавач Дик Џејмс предах од шеснаест тактова да убаци у акцију свој предложио је Брајану Епстајну да оснује „Нор- „греч„. Његов први соло на плочи Битлса могао се дерн сонгс„, сопствену издавачку кућу у власни- и поновити с више уверљивости, али су му прсти штву Битлса. Уз одличне рецензије, плоча се за превише дрхтали. Осим тога, ово је електрификопрве три недеље тако добро продавала да је Мар- вана свирка и доказ да „харизматична електрана” тин Епстајну саветовао да групу врати с турнеје која је дрмала ливерпулским клубовима током по Уједињеном Краљев1961. и 1962. није била ству и сниме албум. За мит. Битлсе је био резервисан За америчке уши, Please Please Me Утемељена на блузертермин од три трочасовна је имала два проблема: продукцију ским пром ен ама и заснимањ а 11. феб руа р а штитном знаку групе – не– сувише сирову и бучну за 1963. у Студију 2, за дебиуглађеним вокалним харбелачку публику, и текст тантски ЛП Please Please мон иј ама у отвор ен им – широко тумачен као наговарање квартама и квинтама – пеMe. После две недеље, песма је стигла на врх брисма је на британску поп на орални секс танске топ листе синглосцену пустила шок прива, остваривши Мартиноземне сировости. Она је и во предвиђање. Као и с песмом „Love Me Do”, по- текстуално запретила трговцима цицом из Денстојао је проблем преласка Атлантика. Америчка марк стрита и њиховим ћудљивим, несхваћеним подружница ЕМИ-ја, „Капитол„, није схватио пе- „џонијима” и неодољивим „анђелима” од слатких сму и одбио је да је објави. За америчке уши про- шеснае ст година (законска граница за сексуалне блематични су били продукција – сувише сирова и односе). Као контраст томе, хероина Битлса имала бучна за белачку публику, и текст – широко тума- је седамнаест, што је било смишљено подизање чен као наговарање на орални секс. Песма није наведене границе те је, уз помоћ Ленонове двоосвојила Американце све док није поново издата смислености у другом стиху, наговештавала нејануара 1964, у време надирања песме „I Wannа што узбудљивије од пуког држања за руке. Али Hold Your Hand”. одлучујућа за тинејџерску публику била је коло„I Saw Her Standing There” (Макартnи–Леnоn) квијалност „с рамена”. Срце главног лика песме Макартни – вокал, бас, тапшање; Ленон– прате- није „певало” или „одлетело” док је освајао љубав ћи вокал, ритам-гитара, тапшање; Харисон– соло- своје драге. Његово срце је „експлодирало” када је гит ара, тапшање; Стар – бубњеви, тапшање. „прешао преко те собе” – изравност метафоре и Снмљен: 11. фебруар 1963. годинеуЕби роуду 2. покрет који је жељне радио слушаоце лепо опалио Продуцент: Џорџ Мартин. Техничар: Норман посред плексуса. Kwigu Ijana Makdonalda “REVOLUCIJA U GLAVI / Pesme ’Bitlsa’ i {ezdesete”, u izdawu beogradske izdava~ke ku}e “Klio”, mo`ete naru~iti uz popust od 30%, za 1.285 dinara, preko telefona (011) 3288-471, 3035-696 i (063) 220-870 ili mejla forum@clio.rs. Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Vlada @ivkovi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Aleksandar Savanovi} (novosadska hronika, 528-765, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Slobodan [u{wevi} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

~etvrtak3.januar2013.

dnevnik

3. januar 2013. OVAN 21.3-19.4.

Данас вас очекује доста активности око куће - посетиоци или једноставно много посла. Зато бисте моглида сеосећате растрзаноипаднете уискушењедапобегнетеодсвега. Опуститесе!Урадитеоноштојенеопходно иуживајтеуостаткудана.

BIK 20.4-20.5.

Превише хране и пића начиниће Вас тромим и незаинтересованим за све. Ово би се могло испречити Вашојстандарднојљубазности.Одморите се и вратите се на старо. Моглибистебитиизазванидапревишетрошите.Размислите!

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Сада је време да одлучите шта сувамприоритети.Далиодмахжелитедапочнетедарадитеилижелите да завршите студије? Да ли сте задовољни љубавним животом? Могуће је да ће велико комешањеуједнојодтихобластиутицатиинадруге.Бићезанимљиво! ДанасћетемождаморатиданаправитенекиизборштосеВашевезе тиче. Могуће је да сте постали свесниданештонедостајеиликод партнераиликодВас.Покушајтеда пронађетеизворпроблемапренего штоучинитебилошта. Пријатељјемождаболестан, што Вас забрињава. Један од циљева којистеималиупланунаићићена препреку, штоћеВасдодатнопогодити. Такође, могла би Вас мучити ифинансијскаситуација.Ситуација је замагљена, али вероватно није толиколошаколикосеВамачини. Незадовољствонекимстваримана послуиодлагањенекихстваримогли биучинитидасезапитатештабисте моглибољедаурадите.Сумњеумотиве једног пријатеља могле би умањити Ваше поверење. Одвојите времедасведобросагледате.

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

Данасбикомуникацијаспријатељима и породицом могла бити отежана. Моглибистепокушатидаодагнатеово радом.Овојеповољандандарадите, учитеилирадитенапројектимасами. Дуга шетња би Вам могла помоћи да прочиститемисли. ПритисакибригеувезисапородицоммогуседанасиспречитиВашојкомуникацији.МогућеједапостојинекисукобсанекимодукућанакојиВасоптерећује.Најбољерешењезасвеједадатесебиодушка доксестваринесмире.

STRELAC Осећате дајеВашатренутнавеза 24.11- 21.12. компликованијанегоикада.Пролазите кроз период када многе планете покушавају да баце светло на Ваше скривене мотиве. Када завршите с анализирањем и будете разумели штаВасзаистапокреће,ондаћеВам ивезабитиједноставнија. JARAC Припазитеданаправитеравноте22.12-20.1. жу између приватног и пословног. Уколико сте новинар, размислите о писањузасебе.Моглибистеписати романе,поезијуиликомаде,нешто штоизражаваВасидржиВасдаље одчистогпословногживота. VODOLIJA ДалијемождаВашатренутнапо21.1-19.2. зицијапревишетрадиционална?Ви сте неко ко жели да рашири све идеје у моменту када се оне јаве. МоглобиседеситидаВашинадређени не мисле исто. Уколико је то случај,предузмитенешто. RIBE 20.2-20.3.

Прилична смиреност коју данас осећатепомажеВамдазавиритеу себе. Уколико данас будете сами, одвојите време за себе како бисте сагледалипоследњихпардана.Можда бисте могли стећи увид у то штоВасзаистамучи.

TRI^-TRA^

ОжениосеХју Хефнер V REMENSKA

Власник „Плејбоја” оженио је „зечицу” у новогодишњој ноћи. Хју Хефнер (86) и Кристал Харис(26)венчалисусеу„Плејбојевој” вили 31. децембра, потврдили су обоје на Твитеру, где су поставилиислике.Прегодинуи по дана, Кристал је оставила Хјуа пред свадбу, али је убрзо увидела да не може без њега и вратиласеувилу. Токомраздвојеногпериода,таблоидимајеиспричаладајепроблембиоинедостатаксекса,пошто је током везе само једном спавала са времешним Хефнером. Власник„Плејбоја”биојевећ двапутаубраку,саМилдредВилијамс од 1949. до 1959. и КимберлиКонрадод1989.до2010.

PROGNOZA

Сувоисунчано

Vojvodina Novi Sad

5

Subotica

5

Sombor

5

Kikinda

4

Vrbas

5

B. Palanka

5

Zreњanin

4

S. Mitrovica

4

Ruma

5

Panчevo

4

Vrшac

3

Srbija Beograd

5

Kragujevac

4

K. Mitrovica

6

Niш

4

Evropa Madrid

НОВИ САД: Ујутру слаб мраз. Током дана суво са сунчаним интервалима.Ветарслаб,западниисеверозападни.ПритисакизRim наднормале.Tемператураод-1до5степени. London ВОЈВОДИНА: Ујутруслабмразимаглапонегде.Токомдана сувосасунчаниминтервалима.Ветарслаб,западниисеверозаCirih падни.Притисакизнаднормале.Температураод-4до5степени. Berlin СРБИЈА: Ујутруслабмраз.Преподнеоблачнијеуцентралним Beч ијужнимпределима,анасеверусунчанипериоди.Утокуданасувосасунчаниминтервалима.Ветарслаб,западниисеверозападVarшava ни.Притисакизнаднормале.Температураод-4до7степени. Kijev ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Упетакпролазнонаоблачењесмањомшансомзакраткотрајнукишу.УсуботуоблачMoskva носкишомповремено,аунедељуујутрумогућасуснежицаиснег Oslo уцентралнимијужнимпределима.УВојводиниунедељусуво.За викенд ће дувати умерен северозападни ветар. Идуће седмице St. Peterburg претежносувовреме. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Побољшање биометеоролошке ситуације. Тегобе и даље могу иматисрчаниболесници,аопрезсепрепоручујеинервнолабилним особама. Код метеоропата се могу јавити раздражљивостиглавобоља.Свимучесницимаусаобраћајупрепоручује сеповећањепажње.

11 14 11 4 10 6 4

VIC DANA Питасудијаполицајца: -Добро,какостепретпоставилидајеприведени биопијан? -Стајаојенасредпута. -И,штајетусумњиво? -Покушаваоједаподигне жутутраку.

1 0 5 2

Atina

15

Pariz

11

Minhen

5

Budimpeшta

3

Stokholm

2

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

307 (-18)

Slankamen

353 (3)

Jaшa Tomiћ

Apatin

384 (-19)

Zemun

401 (4)

Bogojevo

345 (-13)

Panчevo

400 (5)

Smederevo

526 (10)

Baч. Palanka 341 (-7) Novi Sad

326 (-3)

Tendencija opadawa i stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

167 (0)

Tendencija stagnacije

Senta

234 (2)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

305 (0)

Tendencija porasta

Titel

344 (2)

NERA

Hetin

88 (6)

TISA

-22 (-2)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

S. Mitrovica 443 (-18) Beograd

Kusiћ

353 (4)

44 (-4)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 3.januar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you