Page 1

ตัวแทนระดับภาคในการแขงขันศิลปะฯ ที่เมืองทองธานี ป 2556 โครงงานคอมพิวเตอร&ประเภทซอฟแวร& ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย * นางสาวเจนจิรา วงษ&ณะรัตน& * นางสาวศศิธร รวมธรรม * นางสาวศิริโสภา ดวงอุประ ครูที่ปรึกษา * ครูศราวุธ โชติสุวรรณ * ครูนุชนาฎ โชติสุวรรณ

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ ไดเปนตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ป/การศึกษา 2556 ในการแข2งขันศิลปะฯ จํานวน 11 รายการ ผลปรากฏว2า ไดเหรียญทอง 4 รายการ เหรียญเงิน 3 รายการ เหรียญทองแดง 3 รายการ เขาร2วม 1 รายการ ไดเปนตัวแทนระดับภาค 1 รายการ


อัตลักษณโรงเรียน“ น“ลูกสมเด็จฯ ยิม้ ไหว ทักทาย และเปนผูม จี ติ บริการ ”

ตรวจสุขภาพ ประจําปี 2556 วันที 4 ธันวาคม 2556 โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลคําเขือนแก้ ว จังหวัดยโสธร ตรวจสุขภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทังแม่ 5 ค้า ของโรงเรี ยน ขอบคุณผู้มีสว่ นเกียวข้ องทุกท่าน

โชว์ เต้ นแอโรบิค วันพ่ อ 56 วันที 4 ธันวาคม 2556 เวล 09.00 - 12.00 น. โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระ สังฆราชูปถัมถ์ ได้ นํานักเรี ยน 60 คน เต้ นแอโรบิคโชว์ ณ ทีว่าการอําเภอคําเขือนแก้ ว เนืองวันพ่อแห่งชาติ ปี การศึกษา 2556

จัดกิจกรรมวันพ่ อแห่ งชาติ ปี การศึกษา 2556 วันที 4 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. งานกิจการ นักเรี ยน โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ได้ จดั กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีการคัดเลือกพ่อ ดีเด่น แต่ละประเภทรับรางวัล เป็ นกิจกรรมทีสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ... ขอพระองค์ทรงพระเจริ ญยิงยืนนาน คําขวัญโรงเรียน : วิชาการเด2น เนนเทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้ําบรรยากาศ


จัดกิจกรรมวันพ่ อแห่ งชาติ ที)อาํ เภอ ปี การศึกษา 2556 วันที 5 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 คณะครู โรงเรี ยน สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมวันพ่อ ทีอําเภอคําเขือนแก้ ว โดยมีสมเพชร สร้ อยสระ คู นายอําเภอคําเขือนแก้ ว เป็ นประธานในพิธี

พิธีบาํ เพ็ญกุศลปั ญญาสมวาร(50วัน) พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป ริณายกพิธีบําเพ็ญกุศลปั ญญาสมวาร(50วัน) พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป ริ ณายก วันที 12 ธันวาคม 2556

สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตรวจโรงเรี ยนระดับเพชร วันที 9 ธันวาคม 2556 สาธารณสุขจังหัดยโสธร ได้ ตรวจเยียม โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ในการดําเนินกิจกรรมโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพระดับเพชร

ที่อยู2 : 151 หมู2 7 บานบกนอย ตต..ดงแคนใหญ2 อ. อ.คําเขื่อนแกว จ. จ.ยโสธร 35180


ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการวัยรุ่ นวัยใสช่ วยต้ านภัยสุขภาพ 16 ธ.ค 56 เทศบาลดงแคน ใหญ่ สสส.จังหวัดยโสธรและ โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ตามโครงการวัยรุ่ นวัยใสช่วยต้ านภัยสุขภาพ ณ ห้ องประชุม ญสส.

นักเรี ยนโครงการอัจฉริยภาพนําเสนอโครงงาน วันที 20 ธันวาคม 2556 เด็กหญิงปั ฐทิชา พูลทวี นักเรี ยนใน โครงการส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพทางด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีเด็กหญิง ศศิวิมล พงษ์ เฉลียว และเด็กหญิงศิริวรรณ วงษ์ ศริ ิ เป็ นเพือนร่วมกิจกรรม ซึงได้ รับคําชมจากผู้ร่วมกิจกรรม และได้ นํา นักเรี ยนจากโรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ร่วมกิจกรรมในครัง5 นี 5 จํานวน 25 คน เพือเรี ยนรู้ โครงงานและจะนํามาปรับใช้ ในชีวิตประจําวันต่อไป ปรัชญาของโรงเรียน : ปญญา เว อาวุธํ เสฎฐํ ปญญาเปนอาวุธอันประเสริฐ


บุญคูนลาน 2556 วันที 27 ธันวาคม 2556 โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ จัดกิจกรรมบุญ คูนลาน โดยได้ รับความร่วมมือจาก นักเรี ยน ผู้ปกครอง ในเขตพื 5นทีบริ การให้ การสนับสนุนอย่างล้ นหลาม ได้ ยอดเงินบริ จาคในครัง5 ปี กว่าหกหมืนบาทและข้ าวจํานวน 300 กระสอบ...ซึงจะได้ นําเงินทีได้ ครัง5 ไปปรับปรุงการเรี ยน การสอนของนักเรี ยนต่อไป ทางโรงเรี ยนขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาส นี 5

กิจกรรมคริสต์ มาส ญสส. 2556 วันที 27 ธันวาคม 2556 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนสมเด็จ พระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ จัดกิจกรรมคริ สต์มาส ส่งท้ ายปี เก่า โดยให้ นกั เรี ยนได้ แสดงความทางด้ าน ภาษาอังกฤษ การแสดง และการละเล่น บรรยากาศเป็ นไปด้ วยความสนุกสนานได้ สาระ ปรัชญาของโรงเรียน : ปญญา เว อาวุธํ เสฎฐํ ปญญาเปนอาวุธอันประเสริฐ


จัดกิจกรรมส่ งท้ ายปี เก่ า ต้ อนรั บปี ใหม่ ของนักเรี ยน 2556 วันที 27 ธันวาคม 2556 เวลา 12.00 -15.30 น. โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ได้ ให้ นกั เรี ยนแต่ละห้ องร่วมกับครูทีปรึกษาจัดกิจกรรมส่งท้ ายปี เก่า ต้ อนรับปี ใหม่ ซึงกิจกรรมก็จะมีการส่งความสุข แลกเปลียนของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างครูที ปรึกษากับนักเรี ยน

ครู จัดกิจกรรมส่ งท้ ายปี เก่ าต้ อนรั บปี ใหม่ 2556 วันที 27 ธันวาคม 2556 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ จัดกิจกรรมส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่ รับประทานอาหารร่วมกัน และแลกเปลียนของขวัญ ซึงรางวัลใหญ่ปีนี 5 เป็ นรถจักรยาน... ปรัชญาของโรงเรียน : ปญญา เว อาวุธํ เสฎฐํ ปญญาเปนอาวุธอันประเสริฐ

สารสมเด็จ ธค 56  

สารสมเด็จ ธค 56

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you