Page 1

จากใจเราชาวฟา-ชมพู สวัสดีครับ..ผานไปอีก 1 เดือนนะครับสําหรับ ป 2557 ...ชวงเดือนที่ผานมา โรงเรียนของเราได%มีการพัฒนา และทํากิจกรรมตาง ๆ มากมาย...ขอบคุณทานผู%ที่ ติดตามขาวสารจากสารสมเด็จทุกทาน...และขอบคุณผู%ปกครองนักเรียนที่รวมกิจกรรม ของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ...ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกทานที่ให%ความ อุปการะโรงเรียนมาโดยตลอด....โดยเฉพาะกิจกรรมพิธีบําเพ็ญพระกุศลสตมวาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 31 ม.ค. 57 ที่ผานมา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ< ได%รับความเมตตาจาก ทานเจ%าคุณพระวินัยสุนทรเวที(หลวงพอบัลลังก< ฉินนะอันโธ) วัดพระพุทธบาทยโสธร จ.ยโสธร เป?นประธานฝAายสงฆ< รองฯนิรันดร< สมสมาน รอง.ผวจ.ยโสธร เป?นประธาน ฝAายฆราวาส ขอบคุณ ผอ.ฤทธา นันทพันธ< และ ผอ.สุข มีกุล ที่ให%เกียรติรวมกิจกรรม ตลอดจนขอบคุณชุมชนที่รวมเป?นเจ%าภาพโรงทานในครั้งนี้ กวา 30 โรงทาน....

ชาติชาย สิงหพรหมสาร ผูอํานวยการโรงเรียน

ตัวแทนระดับภาคในการแข'งขันศิลปะฯ ที่เมืองทองธานี ป/ 2556 โครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟแวร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย * นางสาวเจนจิรา วงษณะรัตน * นางสาวศศิธร รวมธรรม * นางสาวศิริโสภา ดวงอุประ ครูที่ปรึกษา * ครูศราวุธ โชติสุวรรณ * ครูนุชนาฎ โชติสุวรรณ


อัตลักษณโรงเรียน“ลู น กสมเด็จฯ ยิม้ ไหว ทักทาย และเปนผูม จี ติ บริการ ”

ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตวังชัยแก้ ว วันที 7 มกราคม 2557 โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆรา ชูปถัมถ์ ได้ ต้อนรับคณะผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตวังชัยแก้ ว ประชุมการดําเนินการของกลุม่ เพือให้ เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

รั บการประเมินผลการปฏิบัตงิ านโรงเรี ยน วันที 8 มกราคม 2557 โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสัวร ในพระสังฆรา ชูปถัมถ์ รับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้ น และตัวชี 9วัด สํานักงานเขต พื 9นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยมีรองผอ.เขต 28 นายภัทธศาสน์ มาสกุล และคณะร่วมการประเมินในครัง9 นี 9

ร่ วมกิจกรรมวันเด็ก ปี 57 วันเสาร์ ที 11 มกราคม 2557 โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ร่วมกับเทศบาลตําบลดงแคนใหญ่ จัดกิจกรรมวันเด็ก ขึ 9นทีสนามหน้ าเทศบาลดงแคนใหญ่ ในกิจกรรมทางโรงเรี ยน ได้ นํากิจกรรมร่วมบนเวที และซุ้ม มีของแจกเด็กๆมากมายมาให้ ร่วมสนุก คําขวัญโรงเรียน : วิชาการเดน เน%นเทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้ําบรรยากาศ


ค่ ายติวโอเน็ต (เด็กพิเศษ) ปี การศึกษา 2556 วันที 13 - 15 มกราคม 2557 โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ใน พระสังฆราชูปถัมถ์ ได้ สง่ นักเรี ยนเข้ าค่ายติวโอเน็ต ทีค่ายบดินเดชา กรมทหารราบที 16 จังหวัดยโสธร ซึงจัดโดยกลุ่ม มัธยมศึกษาสหวิทยาเขตวังชัยแก้ ว มีผอ.ฤทธา นันทพันธื ผอ.สพม.28มาเป็ นประธานพิธีเปิ ดและบรรยายพิเศษ...หวัง ว่าผลสัมฤทธิBทางการเรี ยนคงจะสูงขึ 9นกว่าเดิมในปี นี 9

ร่ วมกิจกรรมวันครู 57 วันที 16 มกราคม 2557 คณะครูโรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ นํา โดยผอ.ชาติชาย สิงห์พรหมสาร ร่วมกัจกรรมวันครูทีอําเภอคําเขือนแก้ ว จังหวัดยโสธร และขอแสดงความยินกับผอ. ชาติชาย สิงห์พรหมสาร ทีได้ รับโลห์ผ้ บู ริ หารดีเด่น จากสมาคมครู ผู้บริ หารอําเภอคําเขือนแก้ ว

กิจกรรมเข้ าค่ ายพักแรม ปี การศึกษา 2556 วันศุกร์ ที 17 มกราคม 2557 โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระ สังฆราชูปถัมถ์ ได้ จดั กิจกรรมเข้ าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชัวคราวโรงเรี ยน ในกิจกรรมมีฐานผจญภัย และบุกเบิก โดย ปี นี 9ได้ รับความอนุเคราะห์จากสัสดีอําเภอคําเขือนแก้ ว และสัสดีจงั หวัดยโสธร มาเป็ นวิทยากรฐานระเบียบแถวและให้ ความรู้เกียวกับการตรวจคัดเลือกทหาร

ที่อยู : 151 หมู 7 บ%านบกน%อย ตต..ดงแคนใหญ อ. อ.คําเขื่อนแก%ว จ. จ.ยโสธร 35180


ฝึ กภาคสนาม รด. ปี 3 ปี การศึกษา 2556 วันที 19 - 23 มกราคม 2557 นักศึกษาวิชาทหารชันปี 9 ที 3 โรงเรี ยน สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมการฝึ กภาคสนาม ประจําปี การศึกษา 2556 ณ ค่าย ประเสริ ฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้ อยเอ็ด โดยมี ผกท.เดชมณี เนาวโรจน์ รับผิดชอบดูแลในครัง9 นี 9 มี นศท. จํานวน 9 นาย

ม.1 และ ม. 3 รั บความรู้ จากบ้ านพักเด็กและครอบครั วจังหวัดยโสธร วันจันทร์ ที 20 มกราคม 2557 โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ร่วมกับบ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร สํานักป้องกัน และแก้ ไขปั ญหาการค้ าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของ มนุษย์ ได้ มาให้ ความรู้เกียวกับสิทธิเด็ก ฯลฯ และการป้องกัน บรรยากาศเป็ นไปด้ วยความรู้และความบันเทิงสนุกสนาน ...ขอบคุณครับ

ม.2 รั บความรู้ จากบ้ านพักเด็กและครอบครั วจังหวัดยโสธร วันจันทร์ ที 21 มกราคม 2557 โรงเรี ยนสมเด็จพระ ญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ร่วมกับบ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร สํานักป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ า หญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ได้ มาให้ ความรู้ เกียวกับสิทธิเด็ก ฯลฯ และการป้องกัน ให้ กบั นักเรี ยน ชัน9 ม. 2 ประมาณ 100 คน บรรยากาศเป็ นไปด้ วยความรู้และ ความบันเทิงสนุกสนาน...ขอบคุณครับ ปรัชญาของโรงเรียน : ปญญา เว อาวุธํ เสฎฐํ ปญญาเปนอาวุธอันประเสริฐ


หนึ5งแสนครู ดี ปี การศึกษา 2556 วันที 20 มกราคม 2557 นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อํานวยการโรงเรี ยน สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ได้ มอบเกียรติและเข็มเชิดชูเกียรติ หนึงแสนครูดี ปี การศึกษา 2556

รร.ญสส.ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย วันที 23- 26 มกราคม 2557 คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ได้ ไปศึกษาดูงานทีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ขึ 9นดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยตุง วัดร่องขุน่ แวะซื 9อของฝากทีเด่นชัย เทียวจุดสูงสุดทีแม่สาย ...บรรยากาศเป็ นไปอย่างสนุกสนาน ปรัชญาของโรงเรียน : ปญญา เว อาวุธํ เสฎฐํ ปญญาเปนอาวุธอันประเสริฐ


ประชุมการจัดพิธีบาํ เพ็ญพระกุศล 100 วัน ญสส. วันที 27 มกราคม 2557 โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระ สังฆราชูปถัมถ์ ได้ จดั ประชุมร่วมกับฝ่ ายปกครองท้ องถิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกเทศบาลดงแคนใหญ่ ในการพิธี บําเพ็ญพระกุศล 100 วัน ญสส.(การบําเพ็ญพระกุศลสตมวาร)ซึงพิธีจะมีในวันศุกร์ ที 31 มกราคม 2557 ณ หอประชุม โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครั วสิงห์ พรหมสาร วันที 28 -29 มกราคม 2557 คณะครูโรงเรี ยนสมเด็จพระ ญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ได้ ไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณตา ของผอ.ชาติชาย สิงห์พรหมสาร ทีท่านได้ เสียชีวิต ไปด้ วยวัยชรา บรรยากาศเป็ นไปด้ วยความโศรกเศร้ า...ขอให้ ดวงวิญญาณท่านจงไปสูส่ คุ ติด้วยเทอญ

กิจกรรมบําเพ็ญพระกุศลสตมวาร(100วัน) สมเด็จพระญาณสังวร วันที 31 มกราคม 2557 เวลา09.09 - 12.09 น. โรงเรี ยนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ ได้ จดั พิธีบําเพ็ญพระกุศลสตมวาร สมเด็จพระสังฆราช สกล มหาสังฆปริ ณายก โดยมีทา่ นเจ้ าคุณ พระวินยั สุนทรเวที(หลวงพ่อบัลลังก์ ฉินนะอันโธ) วัดพระพุทธบาทยโสธร ต.หัว เมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์ รองฯนิรันดร์ สมสมาน รอง.ผวจ.ยโสธร เป็ นประธานฝ่ ายฆราวาส ผอ.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อํานวยการการสํานักงานเขตพื 9นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และแขกผู้เกียรติทกุ ท่าน ตลอดจนชุมชน ทีได้ มาร่วมกิจกรรมรวมทังเปิ 9 ดโรงทาน ร่วมบุญในครัง9 นี 9 เช่น บ้ านดงแคนใหญ่ บ้ านปลาอีด บ้ านบก น้ อย บ้ านนาแก บ้ านกลางใหญ่ บ้ านกอก บ้ านยางเครื อ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบนั ....ขอผลบุญทีเกิดจากการกระทํา ในครัง9 นี 9 จงเป็ นเครื องหนุนให้ ทา่ นและครอบครัว มีความสุข ความเจริ ญเทอญ...สาธุ ปรัชญาของโรงเรียน : ปญญา เว อาวุธํ เสฎฐํ ปญญาเปนอาวุธอันประเสริฐ

สารสมเด็จ มค 57  
สารสมเด็จ มค 57  
Advertisement