Page 1


DNA Miasta |Łódź |Toruo Projekt na rzecz społecznego budowania kultury miasta

Realizację projektu wspiera Fundacja im. Stefana Batorego


DNA Miasta |Łódź |Toruo Projekt „DNA Miasta” proponuje udział w społecznym procesie tworzenia strategii rozwoju i organizacji miejskiej kultury.

Naszym celem jest stworzenie partnerskich warunków współpracy mieszkaoców, organizacji i instytucji zajmujących się kulturą i władz miasta.

Efektem ma byd zaś wypracowanie zgodnych z oczekiwaniami mieszkaoców i mieszczących się w ramach możliwości prawnych i finansowych miasta założeo dla polityki kulturalnej.


DNA Miasta |Łódź |Toruo

TERMINY Początek projektu – 01.06.2011 r.

Koniec projektu – 30.06.2012 r.


DNA Miasta |Łódź |Toruo Czym jest „DNA Miasta”? „DNA Miasta” to program, który od 2009 r. upomina się o włączenie mieszkaoców miast – ich opinii, oczekiwao i potrzeb – do kształtowania miejskiej polityki. Interesuje nas przede wszystkim kultura miejska. Nie tylko ta, którą można spotkad w teatrach, kinach i na koncertach, ale przede wszystkim taka kultura, która dzieje się w przestrzeni publicznej i decyduje o jakości życia. Chcemy urzeczywistnienia „prawa do miasta”, czyli idei miasta obywatelskiego, w którym mieszkaocy mają prawo do decydowania o tym, jak miasto ma wyglądad, czemu miasto ma służyd i jak miasto ma funkcjonowad.


DNA Miasta |Łódź |Toruo Czym jest „DNA Miasta”? Promujemy kulturę budowaną w dialogu, opartą na interakcji mieszkaoców, twórców i władz miejskich. Szukamy odpowiedzi na pytanie o tożsamośd miasta – jego kod DNA, aby na tej podstawie budowad świadomą i opartą na zasadach współuczestniczenia i współodpowiedzialności strategię rozwoju kultury.


DNA Miasta |Łódź |Toruo Czym jest „DNA Miasta”? Wypracowaliśmy własną metodę partnerskiego dialogu – „DNA Miasta”, która poprzez połączenie serii warsztatów i dyskusji daje szansę na realizację dobrej, czyli uzwględniającej zainteresowania mieszkaoców i możliwości miasta polityki kulturalnej. Prowadzimy badania uspołecznienia kultury i organizujemy dyskusje poświęcone miastu i jego mieszkaocom („DNA Miasta: Diagnoza).


DNA Miasta |Łódź |Toruo Nasz pomysł na Toruo i Łódź Chcemy się włączyd w toczącą się w tych miastach debatę o kulturze i pomóc w wypracowaniu społecznego rozwiązania. Planujemy serię spotkao i warsztatów, na które chcemy zaprosid wszystkie zainteresowane osoby i organizacje. Również te, które dotychczas w tej dyskusji głosu nie zabierały. Udostępniamy nasze narzędzie i doświadczenie pozostawiając sobie rolę moderatora.


1

DNA Miasta |Łódź |Toruo Nasz pomysł na Toruo i Łódź Projekt rozpocznie się od przygotowania diagnozy aktualnej sytuacji – raportu pokazującego istniejące problemy, różnice opinii i interesów oraz propozycje zmian. Kolejnym krokiem będzie cykl małych spotkao i warsztatów z udziałem najbardziej aktywnych przedstawicieli środowiska pozarządowego i władz miasta odpowiedzialnych za kulturę. Efektem tych spotkao ma byd określenie wzajemnych oczekiwao i potencjalnych rozwiązao, które mogą byd przyjęte przez miasto.


2

DNA Miasta |Łódź |Toruo Nasz pomysł na Toruo i Łódź Drugim etapem jest organizacja debaty „DNA Miasta”. Chcemy w ten sposób włączyd w projekt większą liczbę uczestników i przedyskutowad z nimi wypracowaną wcześniej diagnozę i wnioski z wcześniejszych działao w ramach projektu. Ważnym celem tego spotkania będzie również odpowiedź na pytania dotyczące pożądanego kształtu polityki kulturalnej – zarówno na poziomie ogólnym, jak i odnoszącym się do konkretnych miejsc i problemów Efektem spotkania ma byd wstępna lista sugestii i propozycji.


3

DNA Miasta |Łódź |Toruo Nasz pomysł na Toruo i Łódź Po debacie praca przeniesie się do grup roboczych, których członków wyłonimy spośród uczestników debaty „DNA Miasta”. Ich zadaniem będzie opracowanie szczegółów zaproponowanych wcześniej propozycji i rozwiązao, określenia ich potencjalnych korzyści, konsekwencji i kosztów. Każda grupa będzie miała swojego moderatora.


DNA Miasta |Łódź |Toruo Nasz pomysł na Toruo i Łódź

4

Po przygotowaniu ogólnej listy sugestii do dokumentu i opracowaniu szczegółowych rozwiązao i zapisów, które mogłyby znaleźd się w dokumencie regulującym zarządzanie kulturą miejską proces zostanie rozszerzony o mieszkaoców potencjalnie niezainteresowanych kulturą. Celem tych działao ma byd przede wszystkim zainteresowanie mieszkaoców toczącą się debatą i uzyskanie ich opinii na temat wydarzeo kulturalnych i dostępu do kultury w ich miejscu zamieszkania. Po zakooczeniu procesu informowania i zapraszania mieszkaoców w wybranych dzielnicach zorganizujemy warsztaty "DNA Miasta„ adresowane do lokalnych mieszkaoców.

Efektem tego działania będzie uzupełnienie przygotowanych wcześniej propozycji o wiedzę potencjalnego odbiorcy kultury.


5

DNA Miasta |Łódź |Toruo Nasz pomysł na Toruo i Łódź Finalnym etapem projektu będzie organizacja podsumowującej debaty opartej na metodzie "DNA Miasta" z udziałem mieszkaoców, NGO, osób zaangażowanych w tworzenie miejskiej kultury oraz władz miasta. Jej celem ma byd ustalenie sposobów realizacji wypracowanych rozwiązao i zdobytej wiedzy w nową strategię polityki kulturalnej.


5

DNA Miasta |Łódź |Toruo Nasz pomysł na Toruo i Łódź Jeżeli na etapie spotkao i warsztatów zdecydujemy się na przygotowanie sugestii dla dokumentu, to w czasie tej debaty, razem z władzami miasta, będziemy pracowad nad ich ostatecznym kształtem i zaplanowaniem włączenia tych sugestii w dokument określający sposób zarządzania polityką kulturalną miasta. Jeżeli zaś wcześniejsza decyzja będzie dotyczyła prac nad treścią samego dokumentu, to w czasie tych warsztatów wypracujemy sposób i kalendarz wprowadzania dokumentu w życie. Istotnym elementem tej debaty ma byd także wybór osób, które mogłyby stworzyd grupę monitorującą realizację proponowanych zmian.


DNA Miasta |Łódź |Toruo EFEKTY PROJEKTU Odniesiemy sukces, gdy w dniu zakooczenia projektu będzie istniał wypracowana przez mieszkaoców, przedstawicieli ngo, twórców i animatorów kultury oraz władze miasta i urzędników lista sugestii (razem z szczegółowym ich opracowaniem uwzględniającym koszty i konsekwencje danych decyzji) lub opracowany dokument regulujący sposoby zarządzania polityką kulturalną miasta.


DNA Miasta |Łódź |Toruo Partnerzy ŁÓDŹ  Łódź Art Center  Fundacja art-core  Fundacja Normalne Miasto – Fenomen

TORUO  Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju  Fundacja Kopernikaoska  Fundacja Stabilo


DNA Miasta |Łódź |Toruo KONTAKT Artur Celioski – szef zespołu DNA Miasta tel. 668 172 566 | mail: artur.celinski@res.publica.pl

Maria Karpioska – koordynatorka projektu tel. 609 447 523 | mail: maria.karpinska@res.publica.pl

www.dnamiasta.pl


DNA Miasta |Łódź |Toruo ORGANIZATOR

| ul. Gałczyoskiego 5 | 00-362 Warszawa | tel. 22 826 05 66 | fax 22 343 08 33 |

www.res.publica.pl


DNA Miasta |Łódź |Toruo WSPARCIE Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego

www.batory.org.pl

DNA Miasta 2011 | Toruń | Łódź  

Opis nowego projektu DNA Miasta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you