__MAIN_TEXT__

Page 1

NOVEMBER 2015

DØGNET RUNDT I JERNBANETUNNEL • NY AVTALE FOR VEIVEDLIKEHOLD • TØMMERTERMINALEN KLAR


DØGNET RUNDT I JERNBANETUNNEL

INNHOLD Vår kunnskap – din trygghet Ny kontraktsform og stor Rv. 3-aktivitet Avantis i vekst Kamp mot klokka i stort tunnelprosjekt Gjermundshaug og Anlegg Øst i aksjon over hele Østlandet Tømmerterminalen på Koppang klar Sølna-utbyggingen Satser på læringer

side 2 og 3 side 4 og 5 side 6 side 7, 8 og 9 side 10, 11 og 12 side 13 side 14 og 15 side 16

Nr. 2/2015 Utgitt av: Gjermundshaug AS Redaktør: Ivar Thoresen, tlf.: 907 40 551 • e-post: ivar@dmtalvdal.no Tips eller innlegg sendes redaktøren. Trykk: Idé Trykk Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design: DMT Alvdal AS www.dmtalvdal.no

www.gjermundshaug.no

Viktig strategiarbeid I desember vedtas og forankres visjon og strategier for hele Gjermundshaug Gruppen fram mot 2019. AV IVAR THORESEN

Stor aktivitet, endringer og utvikling Gjermundshaug Gruppen består av 8 datterselskaper som opererer innen bygg/anlegg, trådløse kommunikasjonsløsninger, fjernstyring av anleggsmaskiner, og eiendom. Gjermundshaug Gruppen teller i dag ca. 130 ansatte, inkludert Avantis i Norge, Sverige og Danmark. Vårt hovedkontor er i Alvdal - Hedmark. Ved å ha de beste medarbeiderne ønsker vi at våre oppdragsgivere og kunder opplever oss som en god og profesjonell samarbeidspartner som hele tiden leverer som avtalt.

OLE GJERMUNDSHAUG KONSERNSJEF

Året 2015 er snart historie og dagene og ukene går fort med stor aktivitet på alle områder i Gruppen. Framtidsutsiktene i våre forretningsområder er gode, til tross for mørke skyer grunnet lave oljepriser og omstillingene dette medfører for AS Norge. Våre teknologiselskaper har hatt stort aktivitet og positiv utvikling i 2015, selv om noe av kundegrunnlaget er nær, og i oljebransjen på en del av områdene. De har alle tatt denne utfordringen og fremtiden blir spennende. Det er et utviklingstrekk at konkurransen om oppdrag og leveranser er, og blir, enda sterkere fremover. Det er vedtatt store investeringer i veg og jernbane. De neste 5-10


FULL FART FRAMOVER: Gjermundshaug Gruppen setter full fart framover mot ei spennende framtid. Foto: Ivar Thoresen

Der angis det en viktig retning for hvordan konsernet ser for seg og ønsker utviklingen de kommende åra. VIKTIG – Det er viktig med en god og bredt forankret strategi når vi er blitt så store som vi er nå, sier Ole Gjermundshaug. Fjorårets omsetningsrekord på 370 millioner kroner og et overskudd på 35 millioner kroner før skatt, er overhodet ikke blitt noen sovepute. Den positive utviklingen har fortsatt i 2015, og veksten er fortsatt stor. SPREDT PÅ FAG OG GEOGRAFI Med rundt 130 ansatte spredt over et stor geografisk område og innen flere forskjellige forretningsområder, er det viktig å ha noen felles knagger – visjoner og mål – som alle kan identifisere seg med og

årene skal det investeres enormt i infrastruktur på begge områder. Vi ser at dette gir oss muligheter og vi skal aktivt delta for å komme i posisjon på de prosjektene som er tilpasset våre kapasiteter. Entreprenørbransjen ser nå at nye kontraktsformer vil komme, og det er klare tegn på at entreprenørene kommer til å bli målt på hvordan vi utfører prosjektene og hvordan vi sammen med byggherre har gjennomført jobbene. Dagens kontraktsformer har ofte ført til mye uoverensstemmelser. Klimaet mellom entreprenør og byggherre må bli bedre. Dette skal vi som entreprenør ha fokus på fremover: Vi vil bidra positivt i den prosessen. Den nye vegvedlikeholdskontrakten som GA utfører for SVV

Region Øst er et eksempel på det taktskiftet vi nå ser kommer. Her har vi et enda større ansvar enn tidligere. Nå innbefatter kontrakten i tillegg prosjektering. Her legges det opp til løsningsorientert og god dialog begge veger. Alle parter er avhengig av et godt samarbeid. Om entreprenør og byggherre i fremtiden skal klare å rekruttere ledere på prosjektene, så må de kunne bruke mer av sin tid på å skape enn å bli uforlikt, slik vi har sett trender på frem til i dag. Skal vi lykkes så må alle ta det ansvaret og den utfordringa dette medfører. Vi må jobbe mer effektivt, og det skal gis mulighet til utvikling slik at vi blir enda dyktigere. Vår kultur skal videreutvikles og skape motivasjon og lojalitet.

gjenkjenne. – Vi ønsker en felles strategi for hele Gjermundshaug Gruppen, forteller Ole Gjermundshaug. SAMLING I DESEMBER Midt i desember møtes alle ansatte i hele konsernet til felles samling på Geilo. Der skal strategiarbeidet som ledergruppa har jobbet med i hele år, gås gjennom og forankres blant alle, etter at det først er vedtatt i styret først i måneden. – Arbeidet som har pågått i år er en oppfølging av den strategiprosessen vi startet i fjor, som blant annet innebar en ”trimming” av organisasjonen, med færre selskaper og en mer oversiktlig struktur, sier Gjermundshaug.

«Vår kompetanse – din trygghet» skal være det som forbindes med våre selskaper i Gjermundshaug Gruppen og dere i den jobben som utøves hver eneste dag. Endringer i selskapsstruktur og ledelse har vært viktige arbeidsområder i år. Ståle Øvergård ble daglig leder i Gjermundshaug Anlegg fra 1. august. Gjermundshaug Bane er nå lagt inn under Gjermundshaug Anlegg og vil bli en egen avdeling der. Dette er gjort for å få en lettere og mer fornuftig selskapsstruktur. Vår strategi og våre mål frem til 2019 besluttes i disse dager. Denne bygger på utvikling og kontrollert vekst. Skal vi nå disse målene må alle bidra. Vi skal fortsette å bygge videre stein på stein og utvikle

oss til å være beredt på de nye utfordringene som fremtiden bringer. Sammen skaper vi da en trygg og forutsigbar arbeidsplass. At vi nå til sist har fått på plass HR-personalansvarlig er viktig. Med Ole Arne Sandli er denne funksjonen på plass, og vi får den utviklingen og løftet som kreves med oppfølging, organisering og tilrettelegging med så mange ansatte. Administrasjonen, som tar seg av alle overordnede oppgaver for selskapene i Gruppen, er nå rigget for fremtidig utvikling og vekst. Økonomi, regnskap, lønn og personal må også være velfungerende om vi skal lykkes. Ønsker alle en riktig god jul! GJERMUNDSHAUGNYTT

3


Gjør veien bredere Det skjer mye langs Riksveg 3 fra Hanestad og nordover mot Alvdal om dagen – med både bedre sikt og bredere vei. Med en ny avtaleform står Gjermundshaug nå også for både prosjektering og byggeledelse.

AV IVAR THORESEN

Gjermundshaug Anlegg har inngått vedlikeholdsavtale med Statens Vegvesen for området Hedmark nord – fra Koppang og nordover, og er allerede godt i gang med arbeidet. Avtalen er på to år, med opsjon på ytterligere ett år. – Det er en ny type avtale, der vi også står for både prosjektering og byggeledelse. Det gjør det enklere og mer effektivt både med tanke på tid og kostnader, sier anleggsleder Anders Gjermundshaug. BREDDEUTVIDELSE Riksveg 3-trafikanter gjennom Østerdalen har helt sikkert lagt merke til at det i løpet av høsten er startet et omfattende arbeid med avskoging av et bredt belte av veien fra Hanestad og nordover. Dette arbeidet gjøres utenom Gjermundshaugs vedlikeholdsavtale, og av andre aktører på oppdrag for Vegvesenet. Men, i kjølvannet av dette kommer Gjermundshaug med maskiner og folk for å gjøre veien enda bedre og sikrere. STIKKRENNER OG BREDDEUTVIDELSE – I første omgang breddeutvider vi på begge sider av veien en strekning 4

GJERMUNDSHAUGNYTT

på 15 kilometer nordover fra Hanestad, forteller Anders Gjermundshaug. – På samme strekningen bytter vi ut totalt 80 stikkrenner under veien, i seg sjøl omfattende opplegg, som blant annet krever mange omkjøringsveier for å holde Rv. 3 farbar hele tida under arbeidet. Gjermundshaug har totalt 15 mann i arbeid på prosjektet – både egne og innleide. Etter hvert skal det også bygges nytt Hanestad-kryss, litt lenger nord for dagens kryss. HANESTADKJØLEN Samtidig jobber Gjermundshaug med store utbedringer opp på Hanestadkjølen, der veien mellom Hanestad og Rendalen både forsterkes og forbedres, samtidig som stikkrenner byttes. – Vi er straks ferdig med en strekning på fire kilometer fra Utsikten på Rendalen-sida og vestover. Nå har vi fått kontrakt på ytterligere to kilometer på denne sida, og det arbeidet starter vi med nå i disse dager, forteller Anders Gjermundshaug. På denne jobben har det vært opp til 15 lastebiler i drift på det meste – flere av dem innleide, blant annet fra Oppdal.


OMKJØRING: Gjermundshaug Anlegg bytter mange stikkrenner på Riksveg 3 fra Hanestad og nordover. Det krever mange omkjøringer for å holde trafikken i gang. Foto: Ivar Thoresen

MANGE RØR: Det skal mange meter med rør til når Gjermundshaug Anlegg skifter stikkrenner på Riksveg 3 nordover fra Hanestad og på Hanestadkjølen. Her losser Anders Gjermundshaug en bil med rør. Foto: Ivar Thoresen

STOR AKTIVITET: Det er stor aktivitet i regi Gjermundshaug Anlegg, både på Riksveg 3 nordover fra Hanestad, og på Hanestadkjølen over mot Rendalen. Foto: Ivar Thoresen

GJERMUNDSHAUGNYTT

5


NY AVTALE: Specto Remote gjør det skarpt i oljebransjen og har inngått ny treårsavtale om drift og vedlikehold av trådløs infrastruktur på Goliat.

Fjernstyrt og trådløst over hele verden TRÅDLØST: Avantis leverer trådløs teknologi i et voksende marked, og her er seks av de 12 ansatte i Oslo. Fra venstre Asle Kristoffersen, Halvor Ruud, Odd Magne Øverheim, Terje Slatleim, Knut Rokne og Simen Kristoffersen. Foto: Ivar Thoresen

Framtida er trådløs Gjermundshaug-eide Avantis Distribution opplever sterk vekst i et svært ekspansivt trådløst marked. AV IVAR THORESEN

Siden Gjermundshaug overtok eierskapet i 2010 er både antall ansatte og omsetning fordoblet. Avantis Distribution AS har nå 12 ansatte. I tillegg kommer én ansatt i Danmark og seks i Sverige – i egne Avantis-selskaper der. Omsetningen går mot 70-75 millioner kroner i år, en solid økning fra 53 millioner i fjor. Og ennå gjenstår tallene fra siste kvartal – normalt det aller beste for Avantis. TILGJENGELIGHET – Vi er en nisjedistributør i et marked som er i sterk vekst. Alle skal være tilgjengelig over alt hele tida, og det skal være trådløst. Mobilitet er viktig, og vi er markedsledende på teknologien som gjelder, forteller daglig leder Halvor Ruud i Avantis. Som distributør jobber Avantis strategisk og tett sammen med partnere som Atea – ikke minst inn mot det offentlige markedet. – Kommuner og fylkeskommuner er viktige kunder. Spesielt ser vi veldig vekst når det gjelder etablering av trådløse nettverk på skoler, sier Ruud. 46 FLYPLASSER Den mest prestisjetunge kontrakten for Avantis er nok likevel den med Avinor, som gjør Avantis til leverandør av trådløse teknologi på alle Avinors 46 flyplasser i Norge. 6

GJERMUNDSHAUGNYTT

Nå settes det inn et støt for også få levert tilsvarende på de to private flyplassene utenom Avinor-nettverket, Torp og Rygge. – Ellers jobber vi mye som underleverandør i forbindelse med bredbåndsløsninger og –utbygginger der fiber og kabling ikke er det mest hensiktsmessige. På «last mile» kan ofte trådløs teknologi være både bedre og billigere, forteller Avantis-sjefen. ROSER EIERSKAPET Halvor Ruud benytter samtidig anledningen til å rose Gjermundshaug-gruppen og styreleder Jan Eiler Wessel for måten de utøver sitt eierskap i Avantis på. – De har vært tydelige på hva de ønsker, og har bidratt godt. Samtidig har de overlatt til oss å styre driften i den retningen styret og eierne ønsker, uten å blande seg inn og detaljstyre den daglige driften. Han ser også fordelen av at Avantis er samlokalisert på Bryn i Oslo med Specto Remote, som også er en del av Gjermundshauggruppen, og bedriver virksomhet i slektskap med det Avantis jobber med. – Hver for oss sitter vi på unik kompetanse som gjør at vi kan stå enda sterkere om vi utnytter det sammen, sier Halvor Ruud.

Med baser i Indianapolis, Sverige, Larvik og Oslo har Specto Remote hele verden som marked. AV IVAR THORESEN

Spisskompetansen på trådløse, fjernstyrte infrastrukturløsninger var hovedårsaken til at Specto Remote ble etablert og gjort til en del av Gjermundshaug Gruppen i forbindelse med oppbyggingen av fjernstyrte maskiner til rydding av skytefeltet på Hjerkinn for noen år siden. STOR I OLJESEKTOREN Siden har det gått fort framover for Specto Remote på flere fronter, ikke minst innenfor oljebransjen, der firmaet nettopp har inngått en ny 3-årsavtale om drift og vedlikehold på Goliat. – Selv med nedgangstider i oljebransjen satser vi friskt med nye produkter og ansettelser, forteller daglig leder Tore Andreassen i Specto Remote. FØRERLØS FLYPLASSBRØYTING Spennende er i høyeste grad også anbudet som kommer på førerløse snøoperasjoner på Avinors 43 flyplasser – noe som betyr rundt 300 fjernstyrte maskiner. – Dette er et stort og spennende prosjekt som vi håper vi kan bli en del av, sier Andreassen. I første omgang vil det i så fall være snakk om en prototype, så løsning og pris for alle flyplassene og maskinene. – Eller jobber vi med ulike mot prosjekt i hele verden; Kina, Korea, Japan, Midt Østen, Russland, Europa, USA, sier en offensiv Specto Remote-sjef.

FØRERLØST: Specto Remote håper å bli en del av storprosjektet med førerløs brøyting av landets flyplasser.


UTVIDET: Anlegg Øst har sørget for utvidelse av Moen tunnel på Dovrebanen ved Bergseng stasjon både i bredden og høyden. Foto: Ivar Thoresen

Døgnet rundt i kamp med klokka GJERMUNDSHAUGNYTT

7


GOD PLANLEGGING: – God planlegging er alfa og omega for å lykkes med et prosjekt, når tidsfristene er så knappe og så mange er involvert, sier daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst. Foto: Ivar Thoresen

Anlegg Øst må ta hele døgnet til hjelp når Moen tunnel på Dovrebanen ved Bergseng stasjon sør for Lillehammer skal utbedres i løpet av 23 hektiske dager. AV IVAR THORESEN

– Det er full rulle og vi er helt nøyaktig i tråd med framdriftsplanen, forteller daglig leder i Anlegg Øst, Trond Musdalslien, når GjermundshaugNytt besøker anlegget ei lita uke før togene igjen skal begynne å kjøre gjennom tunnelen. PLANLEGGING BETYR ALT – God planlegging betyr alt på et slikt prosjekt, med så mange involverte, og hvor ulike aktører skal inn til forskjellige tider og alt må stemme for at tidsplanen skal holde, sier Musdalslien. Foruten Anlegg Østs egne mannskaper og maskiner, har Bleikvassli Gruber, Wirecut, Kjell Foss AS, Gjermundshaug Anlegg og Bane og Team 1435 vært involvert i større eller mindre deler av det svært omfattende og intense prosjektet på Dovrebanen omtrent på grensa mellom Lillehammer og Ringsaker. – Det er en stor jobb, ja, medgir Musdalslien og antyder en døgnproduksjon på 1,5 millioner kroner på det meste i anleggesperioden. TUNNELUTVIDELSE Den 77 meter lange Moen tunnel på Dovrebanen er utvidet både i bredde og høyde. – Vi har utvidet den med én meter i veggene, én meter i taket, og nesten meteren i gulvet, forteller Musdalslien. 200 meter med jernbanespor gjennom og på begge sider av tunnelen er revet og bygd opp igjen. Det er sprengt og etablert nye løsninger for å ta unna overvann, både inne i tunnelen og 30 meter på begge sider av tunnelen, lagt nytt bærelag, nye sviller, skinner og kjøreledning. Det er også sagd skår rundt ti meter ut fra tunnelmunningene, et totalt areal på rundt 1500 kvadratmeter. Alt for å redusere vedlikeholdsbehovet og styrke driftssikkerheten for Dovrebanen på strekningen. – Det har vært store vedlikeholdskostnader her, og særlig har vannet skapt store utfordringer. Det har vi forhåpentligvis løst nå ved å avlede og drenere det bort, sier Trond Musdalslien. DØGNET RUNDT I starten var det full gass og full bemanning døgnet rundt på prosjektet. Etterhvert ble nattbemanninga redusert til fem-seks mann, da man så at prosjektet var i god rute inn mot ferdig-dato. Men på dagtid var det hele anleggsperioden mellom 20 og 25 Anlegg Øst-ansatte på jobb.

200 METER: 200 meter av skinnegangen måtte tas opp og legges på nytt i forbindelse med utbedringsarbeidene i Moen tunnel. Foto: Ivar Thoresen

8

GJERMUNDSHAUGNYTT


MANGE INVOLVERTE: Mange aktører var involvert i Anlegg Østs arbeider i jernbanetunnelen ved Bergseng stasjon i november. Foto: Ivar Thoresen HEKTISK: Det gikk døgnet rundt i 23 dager for Trond Musdalslien (til venstre) og kollegene i Anlegg Øst da Moen Tunnel på Dovrebanen i november ble utvidet og gjort mindre sårbar for vannskader. Foto: Ivar Thoresen

SIKKERHET: Området over tunnelmunningen blåses rent for løsmasser av hensyn til sikkerheten. Foto: Ivar Thoresen 77 METER: Moen tunnel er 77 meter lang, og det er gjort utbedringer både i selve tunnelen og på begge sider. Foto: Ivar Thoresen

GJERMUNDSHAUGNYTT

9


Ny storjobb på Romerike

NOK Å GJØRE: Åge Olav Storsveen og resten av Gjermundshaug-teamet som holder på ved Fjuk skole ved Blaker på Romerike, har nok å holde fingrene i. Foto: Ivar Thoresen

Tre delprosjekter blir til ett stort for Gjermundshaug Anlegg på Blaker. Det skjer fortsatt mye for Gjermundshaug på Romerike. AV IVAR THORESEN

Ved Fjuk skole på Blaker er fire gravemaskiner, tre dumpere og en bulldoser fra Gjermundshaug, med tilhørende mannskaper i full sving med å opparbeide et stort felt hvor det skal bli både barnehage og omsorgshjem. VEI, VA OG GRUNNARBEID – Vi har kontrakten på å opparbeide feltet med vei, vann og avløp. I tillegg har vi grunnarbeidene for både barnehagen og omsorgshjemmet, forteller Åge Olav Storsveen. 10

GJERMUNDSHAUGNYTT

Jobben startet i september, og skal pågå gjennom det meste av neste år. HELE NESTE ÅR – Det skal være klart til bygging av barnehage til sommeren, mens grunnarbeidene til omsorgshjemmet skal være ferdig til desember neste år, forteller Storsveen om jobben, som har en kontraktssum på nær 45 millioner kroner. – Så det blir nok heller flere enn færre av oss her, etterhvert som tida går, sier Storsveen og tror på en oppbemanning mot sommeren igjen.

TRE PROSJEKTER: Vei inn i området, med vann og avløp, og grunnarbeid for både barnehage og omsorgshjem er jobbene Gjermundshaug Anlegg har kontrakt på ved Blaker på Romerike. Foto: Ivar Thoresen


Ny «Ringebru» FERDIG: Den nye gangbrua over elva Våla i Ringebu sentrum er nå så godt som ferdig. Anlegg Øst har hatt totalentreprisen på brua, men Moelven Limtre som underleverandør har stått for monteringen av brua. Foto: Ivar Thoresen

SNART KLART: Anleggsleder Raymond Iversen hos Anlegg Øst ved det snart ferdige prosjekt i forbindelse med flomsikringen av Brumunda gjennom Brumunddal – en kulvert under jernbanen, med tilhørende gangfelt, støpte murer og trapper. Foto: Ivar Thoresen

Jernbanekulvert i Brumunddal Anlegg Øst har snart sluttført enda et prosjekt i Brumunddal sentrum – en gangkulvert under jernbanen, med tilhørende tilførsel på begge sider. AV IVAR THORESEN

TRE PÅ SPORET: Daniel Almquist fra Specto Remote (fra venstre), Ivar Skjefte fra Gjermundshaug Bane og Reidar Brennmoen fra underentreprenør Trangvik maskin i arbeid på jernbanelinja nord for Eidsvold i november. Foto: Ivar Thoresen

På sporet ved Eidsvoll Et team fra Gjermundshaug Bane har i høst vært involvert som underentreprenør til Hæhre i et større jernbaneprosjekt ved Eidsvoll. AV IVAR THORESEN

Hæhre er i gang med det forberedende arbeidet for utvidelsen fra ett til to spor fra Eidsvoll og nordover mot Minnesund, og har engasjert jernbaneekspertene fra Gjermundshaug til reparasjon av stikkrenner, plastring og nedsetting av kummer. I tillegg har Gjermundshaug-mannskapene bidratt med bytting av sviller og noen

andre småjobber for Jernbaneverket i den perioden strekningen Eidsvoll-Lillehammer har vært stengt for togtrafikk i november. Det er benyttet tre skinnegående maskiner på prosjektet.

Prosjektet er en videreføring av den store jobben med flomsikring av Brumunda gjennom Brumunddal sentrum, og samtidig etablering av gangveier langs elva nedover i retning Mjøsa, som Anlegg Øst tidligere har levert. Jobben med gangkulverten og tilførsel på begge sider, blant annet støpte vegger som kobles til kulverten, startet etter sommerferien, med Ringsaker kommune som byggherre. – Vi skulle egentlig vært ferdig før jul, men det ble en forsinkelse på noen uker da bruddet på Dovrebanen ble utsatt, og da måtte vi vente med å få kulverten på plass. Det forsinket naturligvis hele prosjektet, forteller Raymond Iversen, som regner med at arbeidet kan være sluttført i løpet av januar eller februar, avhengig av været framover.

GJERMUNDSHAUGNYTT

11


Ny Raufoss-løsning tar form På Raufoss blir det både ny rundkjøring og nye veiløsninger ved jernbanestasjonen. Anlegg Øst har jobben for Statens Vegvesen. AV IVAR THORESEN

RUNDKJØRING: Den nye rundkjøringa ved jernbanestasjonen på Raufoss, bygd av Anlegg Øst, med Akershusgartnerne og Veidekke som underentreprenører er nettopp åpnet. Hele prosjektet skal være ferdig til sommeren. Foto: Ivar Thoresen

GODT VÆR: Den milde høsten har vært til god hjelp – og gjorde asfaltlegging mulig også i november. Foto: Ivar Thoresen

RYKENDE FERSK: Rykende fersk asfalt på Anlegg Østs veiprosjekt gjennom Raufoss. Foto: Ivar Thoresen

Sikrer Dovrebanen på Fåvang Som en del av Jernbaneverkets prosjekt med flomsikring av Dovrebanen, har Anlegg Øst et større prosjekt ved Sagstubekken på Fåvang. AV IVAR THORESEN

– Vi har satt inn ny kulvert under Dovrebanen, samtidig som vi skal gjøre bekkeplastring av Sagstubekken oppstrøms fra Gudbrandsdalslågen, med både betongrenner og betongtrapp, forteller anleggsleder Tore Sandvold i Anlegg Øst. Kulverten ble lagt inn da det var driftsstans på Dovrebanen for vedlikehold siste helga i september. Nå fortsetter jobben på begge sider av jernbanen og oppover lia. – Vi regner med å holde på her til litt utpå vinteren, forteller Sandvold som har rundt ti personer i sving på anlegget, inkludert både egne ansatte, innleide anleggsgartnere, betongarbeidere og jernbanevakter.

12

GJERMUNDSHAUGNYTT

SAGSTUBEKKEN: Anleggsleder Tore Sandvold leder jobben for Anlegg Øst med kulvert under Dovrebanen og oppstrøms bekkeplastring fra Lågen ved Sagstubekken på Fåvang. Foto: Ivar Thoresen PÅ PLASS: Kulverten er på plass, og nå jobber Anlegg Øst på begge sider av Dovrebanen ved Sagstubekken på Fåvang. Foto: Ivar Thoresen

– Det ble noen justeringer underveis, forteller anleggsleder Raymond Iversen. Det betyr at opprustingen av 400 meter vei inn mot den nye rundkjøringa ble tatt først, sammen med rundkjøringa. Når det er ferdig blir bussholdeplassen ved jernbanestasjonen, i tilknytning til rundkjøringa og veien, også rustet opp. – Rundkjøringa er nettopp ferdig. Vi satser på å komme omtrent i mål med tilførselsveien til jul, så starter vi på igjen etter påske med bussholdeplassen, komplettering av veien og grøntareal. Målet er å være ferdig til ferien, sier Iversen videre. Anlegg Øst har hatt med seg Akershusgartneren på steinlegging og Veidekke på asfaltering, og anleggslederen roser dem begge. – De har gjort en meget god jobb, påpeker Raymond Iversen.


Tømmerterminalen tar form Bare finpussen står igjen og før jul skal hele den nye tømmerterminalen ved Koppang stasjon overleveres Jernbaneverket fra Gjermundshaug Anlegg.

AV IVAR THORESEN

– Vi ligger godt an og overleverer i tråd med tidsplanen. Det kan bli igjen litt beplantning og noe småjusteringer til våren, men dette har gått etter planen hele veien, forteller anleggsleder Frank Mellemstuen og viser stolt rundt på den nye, flotte tømmerterminalen. PÅ LAG MED VÆRET Nå på slutten jobbes det med sluttføring av støyskjermen mot boligområdet på østsida av terminalen, samtidig som det bygges en arbeidsbrakke, og området der Gjermundshaugs egen brakkerigg har stått skal re-etableres. – Vi har vært heldige med været i høst. Dermed har vi også fått lagt all asfalten som skulle legges. Dermed kan terminalen tas i bruk 1. desember som planlagt, forteller Mellemstuen. På det meste har Gjermundshaug hatt opp mot 20 mann i arbeid på anlegget.

KLART: Den nye tømmerterminalen på Koppang er ferdigstilt og klar til bruk. Foto: Ivar Thoresen

INNSPURT: Bare finpuss og siste innspurt gjenstår før den nye tømmerterminalen på Koppang er ferdig. Arbeidet startet i april. Foto: Ivar Thoresen

– Nå på slutten kjører vi med tre-fire gravemaskiner og en dumper, sier anleggssjefen. STOR OG MODERNE Det ligger et omfattende arbeid bak etableringen av den nye og effektive tømmerterminalen. Et sidespor på 600 meter er revet, og Jernbaneverket har etablert et nytt spor i midten av den nye terminalen. Der er det lagt rundt 7 200 kvadratmeter asfalt i ”lastesoner” på begge sider av sporet i hele sporets lengde. Det resterende terminalområdet utgjør omtrent 18 000 kvadratmeter og det er masseutskiftet og opparbeidet med grusdekke. Omtrent 60 000 kubikkmeter masse er flyttet ut av området, mens 20 000 kubikkmeter med nytt bærelag er kjørt inn. Støyvollen mot øst er nesten én kilometer lang, og støyskjermen som er bygd er over 400 meter lang.

SKJERMING: En nesten en kilometer lang støyvoll og en over 400 meter lang støyskjerm er satt opp mot boligområdet øst for den nye tømmerterminalen på Koppang. Foto: Ivar Thoresen

GJERMUNDSHAUGNYTT

13


SKJØTES SAMMEN: Mye av rørgata på til sammen 1,5 kilometer fra den nye dammen til det nye kraftverket i Sølna er lagt, men det gjenstår noe skjøting av rør og finpuss. Foto: Ivar Thoresen

Sølna-utbygging på høygir Så langt går det meste etter planen i den store kraftutbyggingen i Sølna, men det er hektiske dager, både for hovedentreprenøren NCC og underentreprenør Gjermundshaug Anlegg. AV IVAR THORESEN

– Vi holder på med buedammen midt i elva nå. Det er mye betongarbeid og inntakskonstruksjoner, dammen har til sammen 8 ulike seksjoner, som skal være ferdig i løpet av vinteren, forteller anleggsleder Georg Tjønnås hos NCC. SPENNENDE MED VINTER Alt av betongarbeid i forbindelse med dam og inntak skal fullføres i løpet av vinteren. – Kulda kan bli en utfordring. Blir det 20-30 minusgrader går det saktere, og blir det for kaldt får vi ikke støpt i det hele tatt, forteller Tjønnås. EIDSIVA VANNKRAFT Østerdalen Kraftproduksjon, som eies med en tredjedel av NØK Kraftlag og resten Elverum Energi, skal overføre ansvaret for drift og vedlikehold av den nye kraftstasjonen til Eidsiva Vannkraft AS, når anlegget står ferdig i løpet av neste sommer.

14

GJERMUNDSHAUGNYTT

Nye Sølna kraftverk skal produsere 15 GWh – over sju ganger mer enn dagens Sølna kraftverk gjør. 10 FRA GJERMUNDSHAUG ANLEGG Som underentreprenør er Gjermundshaug Anlegg tungt involvert i anlegget, blant annet med leggingen av ei rørgate på 1,5 kilometer fra dammen til den nye kraftstasjonen. – Det gjenstår å legge cirka 200 meter med rør nærmest dammen, ellers er det meste gjort på den delen av jobben, forteller anleggsleder Erlend Lanckmans hos Gjermundshaug Anlegg. Sjøl om mye av jobben med rørgata er gjort, har Gjermundshaug fortsatt rundt ti mann i arbeid på anlegget, og de vil fortsette å bistå NCC med de de trenger hjelp til utover vinteren. – Det gjenstår også noe puss og rydding, og det blir tatt til våren, påpeker Lanckmans. DAMBYGGING: Bygginga av den nye buedammen i Sølna er i full gang, med NCC som hovedentreprenør og Gjermundshaug Anlegg som underleverandør. Foto: Ivar Thoresen


GJERMUNDSHAUGNYTT

15


Returadresse: Gjermundshaug AS Alvdal Næringssenter 2560 Alvdal

TRIVES: Martin Grøtting trives godt som lærling hos Gjermundshaug Anlegg. Her i gravemaskina på Hanestadkjølen. Foto: Privat

Satser på lærlinger Styrket satsing på lærlinger og utdanning av nye medarbeidere gjennom aktiv bruk av lærlingeordningen er en viktig del av strategien for Gjermundshaug Gruppen. AV IVAR THORESEN

– Gjermundshaug Anlegg er et bra sted å være lærling, sier Martin Grøtting fra sin plass bak spakene i gravemaskina på Hanestadkjølen. BEHANDLES SOM ANSATT – Jeg føler meg ikke som noen lærling her, er mer som en vanlig ansatt. Jeg får ansvar og oppgaver som hvilken som helst annen som jobber her, sier Grøtting. Han har vært lærling hos Gjermunshaug Anlegg i ett års tid nå, og nå er det kommet inn to nye lærlinger til. Målet i strategiplanen for 2016-2019 sier

at det i Gjermundshaug Gruppen til en hver tid skal være 5-10 lærlinger i selskapene Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør.

i hvert fall godt, skal vi tro Martin Grøtting. – Gjermundshaug er veldig bra på oppfølging av lærlinger, sier den unge alvdølen.

VIKTIG REKRUTTERING – For oss blir lærlinger et satsingsområde fordi vi vurderer det som en veldig viktig arena for rekruttering og utdanning av unge, nye medarbeidere i framtida, sier Ole Gjermundshaug. Opplegget som er etablert rundt dette fungerer

Jeg føler meg ikke som noen lærling her, er mer som en vanlig ansatt.

Profile for Haus Byrå AS

Gjermundshaug Nytt #2 2015  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS.

Gjermundshaug Nytt #2 2015  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS.

Profile for dmtalvdal
Advertisement