__MAIN_TEXT__

Page 1

nytt Desember 2014

Endringer i Gjermundshaug Gruppen Pionérprosjekt på Hjerkinn Krevende kulvertprosjekt på Dovrebanen


INNHOLD Lederens hjørne side 3 Gjermundshaug i endring og medvind side 3 Stort Tynset-prosjekt i mål side 4 Ruster opp Hjerkinn stasjon side 5 Kollektivfelt på Skedsmokorset side 6

Gjermundsha og medvind På oppløpssida av 2014 ser det ut til at Gjermundshaug Gruppen skal nå det ambisiøse målet som ble satt i 2011: En omsetningsvekst fra 150 millioner kroner den gangen til 350 millioner i 2014. Stor aktivitet gjennom hele året sikrer rekordomsetning i år. – Utsiktene for 2015 som helhet ser gode ut. Aldri har vi regnet på så mange prosjekter som nå, sier Ole Gjermundshaug.

Pionérprosjekt på Hjerkinn side 7 - 10 16 år på Gardermoen side 11 Full fart på Hedemarken side 12 og 13 Hektiske døgn i Øyer side 14 og 15 Gjermundshaug en viktig støttespiller side 16 STOR AKTIVITET: Selskapene i Gjermundshaug Gruppen har hatt stor aktivitet i 2014 og utsiktene er lyse også når det gjelder 2015. Foto: Ivar Thoresen

nytt Nr. 1/2014 Utgitt av: Gjermundshaug AS Redaktør: Tron Magne Gjelten, tlf.: 917 55 840 • e-post: tron@bga.no Tips eller innlegg sendes redaktøren. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design: DMT Alvdal AS • www.dmtalvdal.no ØMERKE ILJ T M

1

01

48

204 Tr y k k s a k

www.gjermundshaug.no 2

Gjermundshaug Gruppen består av 8 datterselskaper som opererer innen bygg/ anlegg, trådløse kommunikasjonsløsninger, fjernstyring av anleggsmaskiner, og eiendom. Gjermundshaug Gruppen teller i dag ca. 110 ansatte, inkludert Avantis i Norge og Sverige. Vårt hovedkontor er i Alvdal - Hedmark.

Ved å ha de beste medarbeiderne ønsker vi at våre oppdragsgivere og kunder opplever oss som en god og profesjonell samarbeidspartner som hele tiden leverer som avtalt.


aug i endring Ole Gjermundshaug LEDER anlegg Av Ivar Thoresen

Det er i løpet av våren og sommeren 2014 gjort endringer i selskapsstruktur og på eiersiden i Gjermundshaug Gruppen. Morselskapet Brødr. Gjermundshaug Anlegg AS, som har vært eid med 50% hver av Ole og Jan Inge Gjermundshaug, eies nå 100% av Ole Gjermundshaug. Samtidig endrer morselskapet navn til Gjermundshaug AS.

Ulik oppfatning

– Vi var to generasjoner på eiersida med litt ulik oppfatning om veien videre, forteller Ole Gjermundshaug, som nå er eneeier av konsernet, mens Jan Inge Gjermundshaug er helt ute. – Ulikhetene mellom Jan Inge og meg har vært en styrke for oss, men vi kom til et punkt hvor vi hadde ulike tanker om hvor vi skal og hvordan komme dit. Interessene gikk litt i ulik retning, derfor var det greit å skille lag, sier Ole Gjermundshaug videre. – Det har vært en ryddig prosess, eierskiftet er oppgjort og omforent gjennom en avtale.

Ekstern styreleder Ole Gjermundshaug er også daglig leder i datterselskapet Gjermundshaug Anlegg AS, mens Tron Magne Gjelten fortsetter som daglig leder i morselskapet Gjermundshaug AS. I forbindelse med endringene som er gjort har Jan Eiler Wessel kommet inn som styreleder i konsernet. – Jeg har ønsket en ekstern styreleder. Derfor er jeg glad for at Jan Eiler Wessel har takket ja til oppgaven. Han tilfører oss kompetanse og verdifull støtte, sier Ole Gjermundshaug.

Fokus på kjernevirksomheten – Endringene på eiersida har ingen konsekvenser for anleggsvirksomheten i datterselskapene. De drives videre som før, fortsetter Ole Gjermundshaug. Det samme gjelder de andre datterselskapene i Gjermundshaug Gruppen. Unntaket er Gjermundshaug Maskin AS, som vil bli avviklet som selskap innen to år. – Gjermundshaug Maskin AS har hatt ansvaret for alt av maskiner og materiell i konsernet. Effekten av dette har ikke vært som ønsket, vi går derfor tilbake til den gamle organiseringen, hvor maskinene føres tilbake til driftsselskapene Gjermundshaug Anlegg AS, Anlegg Øst Entreprenør AS og Gjermundshaug Bane AS, forteller Ole Gjermundshaug. – Tidene forandrer seg. Bare i løpet av de to-tre

siste åra har det skjedd store endringer, og det gjelder å tilpasse seg dagens og morgendagens situasjon. Mens vi før tok inn maskinene og reparerte dem sjøl, gjøres nå det meste av leverandør i felt. Derfor er dette en fornuftig endring. – Vi trenger ikke å ha alle maskiner sjøl. Vi legger vekt på å ha en god base og heller leie inn maskiner og folk for å ta toppene. Det gjør oss mindre sårbare. Driften av Gjermundshaug Gruppens verksteder på Tynset og i Elverum vil fortsette, men totalt forsvinner tre-fire stillinger med nedleggelsen i Gjermundshaug Maskin AS.

303 millioner i omsetning Gjermundshaug Gruppen består nå av følgende selskaper som er helt eller delvis eid av morselskapet Gjermundshaug AS: Gjermundshaug Anlegg AS, Anlegg Øst Entreprenør AS, Gjermundshaug Bane AS, Gjermundshaug Maskin AS, Innlandet Elektro AS, Alvdal Eiendom AS, Specto Remote AS, Avantis Distribution AS og Avantis Distribution AB. Konsernet omsatte i 2013 totalt for over 303 millioner kroner og oppnådde et overskudd før skatt på 14,7 millioner kroner. Konsernet hadde til sammen 127 ansatte i 2013.

160 ansatte i 2018 – Utsiktene er lovende når det gjelder arbeidsmengden framover. Det skjer veldig mye spennende på det Indre Østlandet i åra framover, sier Ole Gjermundshaug. – Konkurransen er tøff og som vanlig jobber vi med korte horisonter, og vi er inne i en hektisk fase nå, hvor vi leverer flere tilbud hver uke, fortsetter han. Når det gjelder entreprenørdelen defineres markedsområdet for Gjermundshaug Gruppen fra Midt-Norge og ned til Oslo, med både Østerdalen og Gudbrandsdalen inkludert. Gjermundshaug Bane har i tillegg en rammeavtale med Jernbaneverket for Rørosbanen og Solørbanen. – I et litt lengre perspektiv ser vi at aktiviteten innenfor vårt markedsområde og etterspørselen etter våre produkter og tjenester innen vei, bane og vann/avløp fortsatt vil øke. For å kunne nå målet om å ta vår del av dette markedet må vi også bemanne deretter, og vi planlegger en vekst opp mot rundt 160 ansatte i 2018, avslutter Ole Gjermundshaug.

Mål frem mot 2018 for vår anleggsvirksomhet Vi er, og vil fortsatt være, en betydelig entreprenør innen vei, bane, samt vann og avløp (VA). Vår kjernekompetanse er grunnarbeider innenfor disse områdene. Som hovedregel skal vi dekke jobbene med egne ansatte, men noe innleie kan forekomme for å ta topper. Slik vi ser markedet fremover, så er det stor politisk vilje til å bygge og vedlikeholde infrastruktur så som vei og bane. Prognosesenteret tror at anleggsinvesteringer i Norge i 2016 vil være på 76 milliarder kroner og at anleggsvedlikehold vil utgjøre 31 milliarder kroner. Til sammen altså over 100 milliarder kroner. Det er i dette markedet vi er, og hvor vi skal fokusere ennå sterkere på kjernevirksomheten. Vi skal fokusere på mellomstore prosjekter, i størrelse fra 20 – 300 millioner kroner. Vi skal satse enda mer for å dyktiggjøre oss ytterligere innen VA, videreutvikle alle selskapene våre, og vi trenger dyktige ansatte på samtlige områder for å greie dette. Vårt markedsområde vil være Hedmark, Oppland og Akershus nord. Vi skal samtidig bygge et godt og solid arbeidsmiljø, som skal preges av god lagånd og trivsel på arbeidsplassen. Selv om vi er forskjellige selskaper, så er det svært viktig at vi behandler våre kolleger i alle andre selskaper med respekt og anerkjennelse på alle nivåer i organisasjonen. Det er viktig for oss at alle har, og ser, en ønsket fremtid hos oss. Vi skal ha et godt og solid omdømme i samfunnet. Dette skal vi videreutvikle gjennom dyktige ansatte, som har fleksible og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi skal ha god gjennomføringsevne, godt samarbeid, være strukturert og etterrettelige i våre prosjekter. Vår økonomi er, og skal være god. Vi skal ha god lønnsomhet i prosjektene, gjennom kostnadseffektiv drift og god styring. Vi har som mål å øke omsetning med 15 % i snitt pr. år frem til 2018. Vi skal ha en solid egenkapital – på over 25 %. 3


I mål med stort Tynset-prosjekt Etter et drøyt års arbeid er Gjermundshaug Anlegg i mål med et storprosjekt på Tynset, som har inkludert både ny rundkjøring, tilhørende veiløsninger, ny oppstillingsplass for busser og av- og påkjøringsrampe. Av Ivar Thoresen

Arbeidet med den nye rundkjøringa utenfor nye Nord-Østerdal videregående skole startet i august 2013. Fra rundkjøringa ble det også etablert ny vei inn mot Tynset sjukehus, og samtidig etablert oppstillingsplass for busser utenfor Holmenhallen. Underveis kom det på bygging av en av- og påkjøringsrampe for buss utenfor Tynsethallen. – Planen var at vi skulle være ferdig i august, men på grunn av tillegg og endringer i prosjektet underveis, ble ferdigstillelsen utsatt til oktober, sier anleggsleder Tore Furuli. Gjermundshaug har hatt i gjennomsnitt seks mann på prosjektet i løpet av det drøye året arbeidet har pågått, og Furuli medgir at det tidvis har vært krevende. Av flere årsaker.

4

– Det er vanskelige grunnforhold her, med mye leire. I tillegg har det vært noen ekstra utfordringer med trafikkavvikling gjennom anleggsområdet i byggeperioden. Blant annet har ambulansene vært avhengige av å ha gjennomkjøring og en god veistandard hele perioden. Men vi har hatt en god dialog med dem, og det har løst seg greit, sier Furuli.

BUSSOPPSTILLING: Gjermundshaug Anlegg har bygget ny oppstillingsplass for busser utenfor Holmenhallen. Anleggsleder Tore Furuli og Aleksander Røsten viser fram ferdig resultat. Foto: Ivar Thoresen


DOVREBANEN: I løpet av en drøy måned i høst har 10-12 mann fra Gjermundshaug Bane oppgradert plattformen og parkanlegget ved Hjerkinn stasjon – det høyeste punktet på Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo. Foto: Ivar Thoresen

Moderniserer Hjerkinn stasjon i gammel stil Gjermundshaug Bane har brukt første del av høsten på å modernisere og oppgradere ærverdige Hjerkinn stasjon – 1016 meter over havet. Av Ivar Thoresen

RUNDKJØRING: Tore Furuli (til høyre) og Aleksander Røsten foran en ferdig rundkjøring foran nye Nord-Østerdal videregående skole på Tynset. Foto: Ivar Thoresen

Plattformen foran den staselige stasjonsbygningen er oppgradert og høydejustert. – Litt mer utfordrende enn som så, i og med at den gamle granittplattformen skulle bevares. Vi har tatt av granitten, gjort det vi skal gjøre med høyder og arbeid i grunnen, og så støpt granitten inn igjen, forteller anleggsleder Frode Kalbakk i Gjermundshaug Bane. 10-12 mann gjennomførte jobben på Hjerkinn i løpet av snaut to måneder tidlig i høst. Jobben inkluderte også etablering av et nytt parkanlegg i tilknytning til stasjonen.

HØYDEUSTERING: Plattformen på Hjerkinn stasjon er høydejustert for å tilpasse seg dagens togmateriell på Dovrebanen. Foto: Ivar Thoresen

NYTT PARKANLEGG: Arbeidet på Hjerkinn stasjon inkluderte også etablering av et nytt parkanlegg. Foto: Ivar Thoresen

5


Storprosjekt på Skedsmokorset GRANITT OG UNDERGANG: Anleggsleder Roy Løkken ved granittrappene og gang- og sykkelundergangen i forbindelse med Anlegg Øst sitt prosjekt med bygging av nytt kollektivfelt på Skedsmokorset. Foto: Ivar Thoresen

Anlegg Øst får virkelig testet seg på alle vis når de bygger én kilometer med nytt kollektivfelt på Skedsmokorset – anleggsområdet går gjennom et boligfelt, forbi en barneskole og under høyspentledning. Av Ivar Thoresen

– Det er spesielt fokus på HMS og sikkerhet i prosjektet, forteller Anlegg Østs anleggsleder Roy Løkken. – Jobben er krevende på mange måter, blant annet fordi det går langs en vei hvor det er voldsomt stor trafikk, fortsetter han.

500 elever – I tillegg går prosjektet delvis under en høyspentlinje. Det i seg selv krever ekstra tiltak og at vi tar spesielle forholdsregler sikkerhetsmessig. Det samme gjelder i og med at anleggsområdet er nabo til en barneskole med over 500 elever. Det krever ekstra årvåkenhet. – Så er det en del sprengningsarbeid, noe som blir ekstra krevende på grunn av trafikken og at anleggsområdet går gjennom et boligfelt, sier Løkken.

Ferdig neste høst Anlegg Øst utfører jobben for Statens vegvesen og oppdraget dreier seg altså om å bygge kollektivfelt på en strekning på 1 km langs veien fra Skedsmokorset mot Gjerdrum. På strekningen bygges det også undergang for gang- og sykkelvei, nye busslommer og 800 meter med betongmurer, i tillegg til vann og avløp for Skedsmo kommune. Arbeidet startet i mars i år, og skal være ferdig i september 2015. 6

VANN OG AVLØP: Frode Hansen og resten av gjengen i Anlegg Øst graver også vann og avløp for Skedsmo kommune samtidig som det bygges nytt kollektivfelt på Skedsmokorset. Foto: Ivar Thoresen

15-17 mann Roy Løkken opplyser at Anlegg Øst i snitt har 15-17 mann i arbeid på anlegget. I tillegg benytter de seg av 8-9 innleide folk fra Strøm Gundersen på betongarbeidene, og to

medarbeidere fra anleggsgartner Arild Garseg er leid inn i forbindelse med gartnerarbeid og byggingen av blant annet granitttrapper i området.


(((

HJERKINN: Fjernstyrt dumper i aksjon på Hjerkinn. Gjermundhaugs utvikling av fjernstyrte maskiner vekker stor interesse.

Fjernstyrt pionérprosjekt på Hjerkinn

)))

7


Etter fem års pionérarbeid med fjernstyrte gravemaskiner og dumpere i Forsvarets skytefelt på Hjerkinn har Gjermundshaug Anlegg utviklet unik kompetanse på området. Den enorme ryddejobben som er gjort for Forsvaret – og måten det er gjort på – vekker både nasjonal og internasjonal oppsikt. Av Ivar Thoresen

– Det har vært mye folk og sett på hva vi har gjort og hvordan vi har løst det. Mange er nysgjerrige på de tekniske løsningene vi har utviklet, sier Håvard Thoresen i Gjermundshaug Anlegg. Han har vært med på Hjerkinn helt fra den første kontrakten ble underskrevet våren 2009 fram til det hittil siste store prosjektet ble sluttført i sommer.

Avansert teknologi Det er liten tvil om at det var et krevende oppdrag Gjermundshaug Anlegg tok på seg da de ble enige med Forsvaret om å gjøre jobben med å rydde og revegetere det tidligere skytefeltet og øvingsområdet på Hjerkinn. På grunn av risikoen for gamle granater og sprengladninger i området var det et absolutt krav at maskinene som skulle gjøre ryddejobben måtte fjernstyres. I løpet av noen hektiske sommermåneder i 2009 bygde Gjermundshaug om to gravemaskiner og dumpere og gjorde dem fjernstyrte. I egne rekker var Håvard Tronsmoen svært sentral i dette arbeidet. I tillegg ble det trukket inn flere andre samarbeidspartnere for å utvikle den avanserte teknologien – blant annet Specto Remote, som i løpet av prosessen ble en del av Gjermundshaug Gruppen, og Cavotec i Stjørdal. Fra en container minst 600 meter unna ble maskinene fjernstyrt og operert via kameraer, TV-skjermer og radiolink på en måte som ikke har vært gjort før med operasjoner av denne typen.

DUMPERE: Gjermundshaugs fjernstyrte dumpere og gravemaskiner i arbeid på Hjerkinn.

8

– Det var utfordringer og mange lange dager før vi fikk det til, husker Håvard Thoresen. – Blant annet var det avgjørende at vi ikke hadde tidsforsinkelser på bildene vi fikk på TVskjermen fra maskinene.

Fem års arbeid Høsten 2009 ble brukt til prøvekjøring av utstyret, men fra sommeren 2010 har det vært fem sesonger med full fjernstyrt drift på Hjerkinn for å bringe et stort område «tilbake til naturen» etter mange år som øvingsområde for både stridsvogner, fly og annet personell fra Forsvaret. Først var det selve skytefeltet – Haukberget, der det ble kjørt ut rundt 120 000 kubikkmeter masse før det ble revegetert og beplantet med mellom 8000 og 9000 planter, og i noen områder sådd og gjødslet. Massene ble kjørt til en tipp fire kilometer unna. Dette arbeidet pågikk helt til og med sommeren 2013. I 2011 ble det inngått en ny kontrakt som gjaldt HFK-sletta – et annet område i skytefeltet – der to demoleringsplasser skulle tilbakeføres,

sammen med områder i Grisungdalen og Svånådalen. Da bygde Gjermundshaug Anlegg om ytterligere to maskiner til fjernstyring. – Vi har tatt vekk en styringsbunker, tatt opp kummer og ledninger, bearbeidet hele sletta og lagt voller, før vi har lagt på matjord og manuelt sådd og gjødslet et område på 64.000 kvadratmeter, forteller Thoresen. I tillegg har de rustet opp veien til Terminalhytta. Nå er de store prosjektene gjennomført og i mål så langt, men Gjermundshaug har fortsatt en vedlikeholdskontrakt på veier i området ut 2015. – Forsvaret er ikke ferdig med sin jobb på Hjerkinn, så vi håper det kan bli flere jobber der etter hvert.


(((

((( KONTROLLROMMET: Fra «sjåførplassen» til de fjernstyrte maskinene – i en container 600 meter unna. Håvard Thoresen og Anders Gjermundshaug styrer spakene.

))) 9


DRAMMEN: Fjernstyrt gravemaskin fra Gjermundshaug i aksjon på tomta til dynamittfabrikken Orica i Drammen.

GARDERMOEN: Gjermundshaugs fjernstyrte maskin i arbeid for PEAB i grustak på Gardermoen.

(((

Jobb til mange

Drammen og Gardermoen

Seks-sju medarbeidere fra Gjermundshaug har vært mer eller mindre fast med på Hjerkinn siden starten, og har sånn sett bygget opp en helt unik kompetanse og erfaring med denne type jobber. I starten var det Håvard Thoresen og Anders Gjermundshaug som var mest med. – Senere kom Espen Smedås, som har sittet helt alene i en container og bearbeidet hele HFK-sletta, forteller Håvard. Kevin Trøan har vært med som lærling siden 2012, mens Morten Arne Nordbrenden, Ronny Skogli og Ole Tom Slettbakk også har lang fartstid på Hjerkinn. – Hele veien har også vår utegående mekaniker og tusenkunstner Håvard Tronsmoen vært helt sentral, sammen med Halvor Setemsdal og Tore Andreassen fra Specto Remote. I tillegg har Thoresen hatt god hjelp av pensjonistene Per Persheim og Henry Flaten i forbindelse med transport av personell, men også til litt dumperkjøring.

Den fjernstyrte kompetansen Gjermundshaug har bygget opp har også gitt dem flere andre sivile oppdrag de siste åra. Blant annet i Drammen, på tomta til den gamle dynamittfabrikken Orica. – Der hadde et parti med leire rast ut i fjorden, og vi ble leid inn for å rydde opp. Det var av sikkerhetsmessige hensyn i frykt for nye ras at en fjernstyrt løsning ble valgt da mellom 6.000 og 7.000 kubikkmeter masse skulle sorteres og tas ut. På Gardermoen valgte PEAB en fjernstyrt løsning fra Gjermundshaug for å fjerne toppmasse fra et grustak etter at det ble funnet en granat i området. Det gjorde det nødvendig å gå gjennom området og fjerne de øverste massene før grusknusingen kunne fortsette.

10

Raskt operative Håvard Thoresen forteller at det omfattende arbeidet gjennom fem år på Hjerkinn har gått

))) helt uten større uhell. Det ble funnet noen skarpe granater underveis, men ingen ble detonert eller førte til skade på folk eller maskiner. – Instruksen var klar. Med en gang vi så noe mistenkelig skulle vi stoppe arbeidet og tilkalle Forsvarets personell, som så gikk inn og klarerte området. Det fungerte hele veien, forteller Håvard Thoresen. Alle maskinene Gjermundshaug har bygget om til fjernstyrt drift brukes til daglig på ordinære anlegg når det ikke er fjernstyringsoppdrag. De kan raskt bygges om igjen ved behov, og en kommandobil og en styringscontainer står klar. – Vi kan kaste oss rundt og være på lufta med med full fjernstyring på både gravemaskin og dumper i løpet av noen få timer, avslutter Håvard Thoresen.


16 år med jobb på Gardermoen Gjermundshaug Anlegg hadde sine første oppdrag i Gardermoen-området i 1998. Siden har de stort sett vært der. Av Ivar Thoresen

– Vi har mer eller mindre vært her sammenhengende på større eller mindre prosjekter, sier anleggslederne Anders Gjermundshaug og Stig Stamoen. – Vi har gjort mange jobber for både Ullensaker kommune og Statens vegvesen i området opp gjennom åra, fortsetter de. Gjermundshaug og Stamoen som styrer de pågående prosjektene med blant annet to rundkjøringer i tilknytning til Gardermoen Næringspark, der blant annet det nye og gedigne sentrallageret til COOP ligger. – Vi har 10-12 av våre egne ansatte i arbeid her

nå. I tillegg har vi leid inn tre mann, opplyser Anders Gjermundshaug. Oppdraget utføres for Bergmoen, som eier Gardermoen Næringspark. Første parsell skal være ferdig til 1. desember. Siste strekk med tilhørende veianlegg er satt litt på vent på grunn av endringer i utbyggingsplaner, men totalt har Gjermundshaug Anlegg tre pågående prosjekter for Bergmoen – to med rundkjøringer og tilhørende veier og ett med masseflytting. Masseflyttingen er knyttet til kommunale bestemmelser om at all grus må tas ut før tomtene i næringsparken bebygges, noe som betyr at Gjermundshaug har tatt ut 350 000 kubikkmeter med grus i området. – Jeg regner med vi kan bli drivende her en stund til. Det er et område i vekst, med stor aktivitet, og det er mange interessante prosjekter for oss framover, sier Anders Gjermundshaug.

TETT TRAFIKK: Bilene suser jevnt forbi mens folkene fra Gjermundshaug Anlegg jobber med graving av rørgrøfter og nedlegging av til sammen 6 000 kilometer med rør langs nye E6 langs Mjøsa nordover fra Minnesund. Foto: Ivar Thoresen

Legger 6 000 km med rør langs E6 Gjermundshaug Anlegg er innleid av hovedentreprenør Hæhre for å legge 60 000 meter med rør langs nye E6 fra Minnesund og nordover til Brøhaug. Av Ivar Thoresen

Gjermundshaug har siden april hatt to gravemaskiner og fem ansatte i gang med arbeidene langs nye E6. Oppdraget er å grave rørgrøfter med fire-seks rør i flere etasjer, totalt skal altså nærmere 60 000 meter med rør graves ned innen prosjektet avsluttes i juni neste år. – Det er mye trafikk langs veien her, men det går stort sett greit for vår del. De største utfordringene vi støter på er med kryssende lokalveier, sier Aleksander Røsten, en av de Gjermundshaug-ansatte som har vært med på anlegget.

Hele grenda takker for ny vei Anleggsarbeiderne fra Gjermundshaug Anlegg er mottatt som helter av lokalbefolkningen i Åkroken mellom Skarnes og Årnes – og har fått kaffe og vafler som takk for at de har rustet opp lokalveien deres. Av Ivar Thoresen

På oppdrag fra Statens vegvesen har Gjermundshaug Anlegg siden oktober 2012 arbeidet med å ruste opp og legge fast dekke på en 11,3 kilometer lang strekning ved Åkroken og Maarud gård – langt til skogs mellom Årnes og Skarnes. Det setter lokalbefolkningen så stor pris på at de har trommet sammen til kaffeselskap for

anleggsarbeiderne ved flere anledninger. Bedre vei og fast dekke er ren luksus både for de fastboende og de rundt 60 hytteeierne i hyttefeltet i enden av veien. – På det meste har vi vært fire mann i arbeid her, men nå er det to gravemaskiner som har gjort den siste finpussen, forteller anleggsleder Tommy Mellemstuen.

SNART FERDIG: Tommy Mellemstuen driver med finpussen langs veien i Åkorken, etter en anleggsperiode på to år. Foto: Ivar Thoresen

11


Sørger for a I mars åpner IKEA i Nydal ved Hamar. Anlegg Øst sørger for at folk kommer seg til og fra møbelgiganten gjennom byggingen av veianlegget i området. Av Ivar Thoresen

– Dette er et omfattende og krevende prosjekt, der mye skal skje samtidig, forteller anleggsleder Tore Sandvoll – på en snarvisitt innom byggeplasskontoret vegg i vegg med det nye IKEA-bygget som er i ferd med å ta form i Nydal. DYRKA MARK: Hele 82 000 kvadratmeter med dyrka mark skal gjenopprettes etter at Gjermundshaug har gravd ned nytt vann- og avløpsanlegg i Nydal. Foto: Ivar Thoresen

Så steinspruten står i Nydal Siden desember i fjor har opp mot 22 ansatte fra Gjermundshaug Anlegg jobbet med nytt vann- og avløpssystem på en 2,9 kilometer lang strekning langs E6 i Nydal, nord-øst for Hamar. I november skal prosjektet være sluttført, og det har bokstavelig gått så steinspruten står. – Vi skal blant annet gjenopprette 82 000 kvadratmeter med dyrka mark. Og da må vi ta ut alt av stein en halvmeter ned i bakken og solle matjorda før vi legger den på plass igjen, forteller anleggsleder Tommy Snerten. I innspurten var han en av fire mann som jobber på anlegget, men på det meste har 22 mann vært i arbeid samtidig. – En dårlig vinter gjorde det ekstra krevende for oss. Det var ikke kaldt nok, dermed ble det litt for bløtt i perioder, forteller Snerten. Likevel ble prosjektet holdt i rute og ferdigstilt som planlagt til den 15. november.

Kulvert, avkjøringer og rundkjøringer

Bestillingen til Anlegg Øst i forbindelse med IKEA-prosjektet inkluderer hele veianlegget i forbindelse med IKEA-utbyggingen. Det betyr ny avkjøring fra E6 nordover, to rundkjøringer og bygging av en kjempestor kulvert med rundkjøring på toppen. Alt skal være ferdig og kjørbart i god tid før IKEA åpner dørene i mars.

Mange i sving – Vi startet i mars i år, og skal etter planen gjøre siste finpuss til våren, forteller Sandvoll. Tre beltemaskiner, én hjulmaskin, to grunnarbeidere og et varierende lastebiler har til en hver tid vært i arbeid på anlegget fra starten av prosjektet. I tillegg er det ni betongarbeidere i arbeid med byggingen av den store kulverten.

De gjør Brumundd I et prosjekt som startet på nyåret, og skal være helt ferdig neste høst, flomsikrer Anlegg Øst elva Brumunda gjennom Brumunddal. Samtidig gjør de sentrum penere.

VEKK MED STEIN: Steinen skal vekk fra matjorda som skal legges på toppen igjen etter at Gjermundshaug Anlegg har gravd nytt vann- og avløpssystem i Nydal ved Hamar. Foto: Ivar Thoresen

ELVEPROMENADE: Som en del av flomsikringen av Brumunda gjennom Brumunddal sentrum har Anlegg Øst også bygget en flott elvepromenade nederst i elva. Her anleggsleder Raymond Iversen og Eiliv Nilsson. Foto: Ivar Thoresen

12


at folk kommer til IKEA

KULVERT: En gedigen kulvert som skal ha rundkjøring på toppen bygges opp av Anlegg Øst ved IKEAs nye varehus i Nydal. Foto: Ivar Thoresen

dal sikrere Av Ivar Thoresen

På oppdrag fra Ringsaker kommune, med støtte fra NVE, har Anlegg Øst gjennom hele året jobbet med flomsikringen av en nesten 1,3 kilometer lang strekning langs Brumunda fra ovenfor Sveum stadion ned mot utløpet i Mjøsa. En jobb til drøyt 20 millioner kroner. – Oppdraget er å sikre Brumunddal sentrum mot en 200-årsflom. I tillegg lager vi en fin elvepromenade langs den nederste delen av elva, forteller anleggsleder Raymond Iversen i Anlegg Øst. Det meste av jobben er allerede gjort, men finpuss og planting blir gjort til våren og sommeren etter at tælen har gått. – Det ble en del venting i vinter, men ellers har det vært grei framdrift på prosjektet, forteller Iversen. Anlegg Øst har hatt mellom 10 og 15 mann på jobben, med 3-5 gravemaskiner, pluss showel og dumper.

Ny rundkjøring midt i trafikken Den store utfordringen når Gjermundshaug Anlegg nå bygger rundkjøring ved HIAS sin gjenvinningsstasjon på Stavsberg i Hamar er at trafikken skal flyte greit gjennom området i hele anleggsperioden. Av Ivar Thoresen

– Det er veldig mye trafikk her og to felt må holdes åpne hele tida. Det er utfordrende i og med at vi samtidig skal fylle opp og heve terrenget med én meter der rundkjøringa skal ligge, forteller ass. anleggsleder Eivind Høyne. Arbeidet inkluderer også graving av kabelgrøfter. – Vi startet rundt 25. august og skal etter planen være ferdig 19. desember. Så langt er vi i rute, forteller Høyne. To gravemaskiner, tre lastebiler og en grunnarbeider er involvert i anlegget fra Gjermundshaugs side.

KREVENDE: Det krever god planlegging og effektiv gjennomføring når anleggsleder Frank Mellemstuen, ass. anleggsleder Eivind Høyne, Ole Anders Valråmoen og resten av gjengen fra Gjermundshaug Anlegg bygger ny rundkjøring på den sterkt trafikerte veien ved Stavsberg på Hamar. Foto: Ivar Thoresen

13


MYE ROT: Det har vært mye rot med tegninger og produksjonsgrunnlag for arbeidet med skysstasjonen ved Alvdal stasjon på Steia, og det har medført flere lange stopp i arbeidet. Men nå nærmer det seg sluttføring. Foto: Ivar Thoresen

Trøblete Steia-prosjekt Det som i utgangspunktet skulle være en kurant jobb med sette i stand skysstasjonsområdet ved Alvdal stasjon på Steia, har blitt alt annet enn enkelt. Men nå er det lys i tunnelen. Av Ivar Thoresen

Etter at Gjermundshaug Bane oppgraderte plattformen, Stasjonsparken og området rundt Alvdal stasjon på oppdrag fra Jernbaneverket, fikk Gjermundshaug Anlegg entreprisen med å sette i stand skysstasjonen ved jernbanen og kirketorget. Alt dette er en del av det pågående Steia-prosjektet, med opprusting av hele sentrumsområdet i Alvdal. Arbeidet skulle vært sluttført til skolestart i august, men på grunn av manglende tegninger og for dårlig produksjonsgrunnlag fra de som har prosjektert jobben for Alvdal kommune har det vært stopp i arbeidet i flere lange perioder. Det toppet seg da det tidligere i høst ble avdekket feil i høydeberegningene, noe som medførte ny produksjonsstopp i påvente av nye tegninger og avklaringer. Nå er det endelig lys i tunnelen. Arbeidet er sluttført så langt det er mulig før vinteren. Gjermundshaug er i mål med alt unntatt asfaltering, som vil bli gjort til våren, sammen med opprustingen av Kirketorget.

14

Kappløp med i fire intense d Siste uka i september ble det sprengjobbet døgnet rundt fra mandag morgen til torsdag kveld da Anlegg Øst og Gjermundshaug Bane i samarbeid gjorde en stor kulvertutskifting på Dovrebanen i Øyer. Av Ivar Thoresen

Jobber som dette er på mange måter blitt Gjermundshaug Gruppens varemerke. Både Gjermundshaug Bane, Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst, med samarbeidende underentreprenører har etterhvert opparbeidet

seg unik kompetanse på nettopp slike prosjekter.

Døgnet rundt – Vi startet klokka 05.00 mandag morgen. Torsdag ettermiddag var alt klart til å reetablere spor og kjøreledning slik at togene kunne kjøre


kulvert for elva og én ny kulvert for gang- og sykkelvei. Som vanlig samarbeidet Gjermundshaug med Støholen, som var på plass med en stor mobilkran for å hjelpe til med å heise på plass de to prefabrikerte kulvertene.

Omfattende – Opprinnelig var det bare en ny kulvert som skulle inn, men det ble gjort endringer underveis. Dermed ble det en litt mer omfattende jobb enn det som opprinnelig var planlagt, sier Trond Musdalslien. Men utfordringer er til for å løses, og Gjermundshaug Bane og Anlegg Øst kunne levere ferdig prosjekt i tide nok en gang.

DØGNET RUNDT: Det gikk døgnet rundt i en kamp mot klokka da Anlegg Øst og Gjermundshaug Bane i samarbeid fjernet en gammel og la inn to nye kulverter på Dovrebanen ved Øyer. Foto: Ivar Thoresen

klokka dager igjen fredag, forteller prosjektleder Trond Musdalslien i Anlegg Øst. Da hadde arbeidet pågått døgnet rundt for å få alt på plass i tide til gjenåpningen av Dovrebanen etter en ukes stenging på grunn av vedlikehold flere steder gjennom Gudbrandsdalen.

To kulverter – Først måtte vi fjerne gammel kulvert og ta ut en god del masse. Det måtte også til noe sprengning for å få plass til de to nye kulvertene vi satte inn, forteller Musdalslien. En gammel kulvert ble erstattet med én ny

FØLGER MED: Prosjektleder Trond Musdalslien fulgte nøye med på prosessen da Anlegg Øst og Gjermundshaug Bane i løpet av snaut fire døgn fikk på plass to nye kulverter på Dovrebanen ved Øyer. Foto: Ivar Thoresen

15


B TAKKNEMLIG: Skiskytteren Vegard Bjørn Gjermundshaug er glad for at sponsoravtalen med Gjermundshaug gjør det mulig for ham å bo og trene på Lillehammer sammen med resten av rekruttlandslaget. Foto: Ivar Thoresen

Gjermundshaug en viktig partner for idretten Gjermundshaug Gruppen er en viktig samarbeidspartner og sponsor for lokalidretten. Både klubb og enkeltutøvere nyter godt av støtten fra Gjermundshaug. Av Ivar Thoresen

– For meg er dette en svært solid og viktig avtale. Den gjør det mulig for meg å bo og trene på Lillehammer, sammen med resten av rekruttlandslaget. Det sier skiskytteren Vegard Bjørn Gjermundshaug (22). Den unge alvdølen ble juniorverdensmester for to år siden og går nå inn i sin andre sesong på rekruttlandslaget.

Avgjørende støtte Vegard er glad for at Gjermundshaug og flere andre lokale sponsorer er med ham på laget. Støtten er avgjørende for at han kan satse for fullt på skiskyting. – Det er 100% satsing nå. Det blir ikke tid til verken skole eller jobb med to fysiske økter og én skyteøkt hver dag. Da er det helt avgjørende med gode sponsorer og økonomiske støttespillere, sier Vegard.

– Det er viktig å kunne være på Lillehammer, ettersom det er her de beste treningsmulighetene og det beste skiskyttermiljøet i Norge er. Det er i tillegg praktisk ettersom resten av løperne på rekruttlandslaget også bor og trener her.

Optimistisk Fjorårssesongen ble ikke riktig slik Vegard Bjørn Gjermundshaug hadde håpet, men en sterk avslutning på sesongen ga ham et nytt år på rekruttlandslaget. Han ser mer optimistisk på kommende sesong, sjøl om det har vært en litt trøblete høstoppkjøring, med sjukdom og påfølgende operasjon med fjerning av mandlene. – Operasjonen setter meg litt tilbake, men det er verdt det om det blir bra etterpå. Fram til jeg ble sjuk tidligere i høst gikk treninga veldig bra. Testene har vært mye bedre enn i fjor, sier Vegard og legger til:

– Jeg lærte mye av fjorårssesongen. Først og fremst at mye handler om å trene rolig når det skal være rolig og hardt når det skal være hardt.

Sponser idrettslaget Gjermundshaug Gruppen har også støttet flere enkeltutøvere fra Alvdal de siste årene – hovedsakelig skiløpere, noe som slett ikke er unaturlig for et selskap med et navn som henger nært sammen med Alvdals stolte og lange skihistorie. Derfor har Gjermundshaug nå i sju år også vært hovedsponsor for skigruppa i Alvdal idrettslag, og gjennom det bidratt vesentlig til skigruppas store breddeaktivitet blant barn og unge, og i deres arbeid med å få fram stadig nye, gode utøvere fra skiløperbygda framfor noen. Gjermundshaug er i tillegg en stor og viktig sponsor på anleggssiden for Alvdal IL.

Profile for Haus Byrå AS

Gjermundshaug Nytt #1 2014  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS.

Gjermundshaug Nytt #1 2014  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS.

Profile for dmtalvdal
Advertisement