Fiasposten #2 2018

Page 1

Fiasposten Informasjon for husholdninger NR. 2/18

I farta for miljøet Side 5

Avfallsfri Fjellregion

Brukthandel med stil

Miljøkalenderen blir digital

Hva vet du om sortering?

Side 2 og 3

Side 6

Side 8

Side 10

1


Sammen gjør vi Fjellregionen avfall Tittelen over er ambisjonen som presenteres i den nye avfallsplanen for Fjellregionen, som skal ut på høring nå. Ja, da blir vel FIAS arbeidsløs, tenker du kanskje. Slik blir det ikke. Selv om målet er å halvere mengden restavfall blir det nok å gjøre for FIAS, som skal sørge for at avfallet gjenvinnes som ressurser i et kretsløp, i stedet for forsøpling i naturen.

Men FIAS kan ikke gjøre dette alene. Alle innbyggerne i Fjellregionen må bidra. Og det er to ting som er viktig: • For det første: Ikke kast søppel i naturen. • For det andre: Kildesorter mest mulig.

2

For avfallsplanen har også et annet mål, nemlig at mest mulig avfall skal gjenvinnes. Kravet fra EU er at 65% av avfallet skal gjenvinnes til nye materialer innen 2035, men kommunene i Fjellregionen satser på å nå dette målet allerede i 2025.

Med utsortering av matavfall og maskinell sortering av restavfallet, viser kalkylene at FIAS kan oppnå over 62% materialgjenvinning, mot 42% i 2017. Avfallsreduksjon og materialgjenvinning er viktig for å redusere utslipp av CO2, noe Norge har forpliktet seg til i den nasjonale klimastrategien. I tillegg er det viktig å redusere utslipp fra transport, og det forventes derfor at FIAS tar i bruk klimanøytrale kjøretøy og maskiner så snart som mulig. I tillegg til å ha stort fokus på miljø, legger avfallsplanen lista høyt for brukertilfredshet. Målet er at FIAS skal være blant de 10 beste i Norge på brukertilfredshet. Da spiller selvsagt gebyret en rolle, og det forventes at renovasjonsgebyret fortsatt skal være på linje med resten av landet. Men noe økning må vi regne med, for det koster å nå ambisiøse miljømål.


Avfallsplan på høring Avfallsplanen som nå skal ut på høring, er en revisjon av kommunedelplan for avfall og miljø fra 2013. Planen skal vedtas i alle kommunestyrer i Fjellregionen i begynnelsen av 2019, og frist for å komme med innspill er 15. desember.

Planen er utarbeidet med bistand fra FIAS, og inneholder tiltak som involverer både FIAS og de enkelte kommunene. Planen er tilgjengelig på www.fias.no.

Tiltak i avfallsplanen

Det nye forslaget til avfallsplan inneholder følgende tiltak:

allsfri!

1. Innføre sortering av matavfall. 2. Vurdere maskinell ettersortering av restavfall. 3. Ta i bruk klimanøytrale kjøretøy og maskiner til transport og behandling av avfall. 4. Utrede tilbud om hjemmekompostering for abonnenter, og tilskudd for tøybleier. 5. Revidere renovasjonsforskrifter og -instrukser. 6. Utrede regional produksjon av biogass, basert på matavfall, slam og husdyrgjødsel. 7. Utrede tiltak som kan bidra til raskere utbygging av nedgravde/ bunntømte oppsamlingsenheter. 8. Arbeide for en effektiv og bruker-

vennlig kommunikasjon mellom abonnenter og FIAS/kommunen på digitale plattformer. 9. Informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid for å motivere for avfallsreduksjon og kildesortering, og for å unngå forsøpling. 10. Iverksette tiltak som kan redusere forsøpling. F.eks. øke omfang av søppelkasser i det offentlige rom, og ved å stille krav om forsvarlig avfallshåndtering til kommunal drift, private aktører og arrangører. 11. Styrke arbeidet mot forsøpling, enten ved interkommunalt samarbeid for tilsyn eller ved å styrke kommunenes tilsynsfunksjon.

– Spennende arbeid GODE IDEER: Styringsgruppa for den nye avfallsplanen for Fjellregionen har kanskje ikke bidratt med forslag i idédunken til FIAS, men har diskutert seg fram til mange gode forslag til nye tiltak i avfallsplanen som skal ut på høring før den skal vedtas av kommunene tidlig i 2019. Fra venstre ordfører Norvald Illevold, Rendalen, Egil Eide, varaordfører Folldal, Jan Håvard Refsethås, ordfører Holtålen kommune, Per Ousten, varaordfører Os kommune, Odd Magnar Opgård, enhetsleder Engerdal kommune, Dag Øien, enhetsleder Røros kommune, ordfører Hans Vintervold, Røros og varaordfører Leif Vingelen, Tolga.

– Det har vært et spennende arbeid, sier Leif Vingelen. Tolgas varaordfører er ett av medlemmene i styringsgruppa som har jobbet fram det nye forslaget til avfallsplan for Fjellregionen. Han og resten av styringsgruppa er tilfreds med det forslaget de nå sender ut på høring i FIAS-kommunene, og håper befolkningen i Fjellregionen benytter anledningen til å komme med innspill og tilbakemeldinger i løpet av høringsperioden. – Det er gledelig å registrere at FIAS har fått inn over 200 gode forslag til miljøtiltak gjennom idédunken i sommer. På samme måte ønsker vi å få folk med inn i prosessen rundt avfallsplanen fram mot vedtak.

– Vi håper på et stort engasjement, sier Vingelen videre. – Det er nå alle har muligheten til å si sin mening om dette. Det går ett tog, og det går nå, legger Røros-ordfører Hans Vintervold til, også han med i styringsgruppa. Han og kollegene i styringsgruppa skryter av en god prosess i arbeidet med planen, og påpeker: – Det er en spennende reise å jobbe med å forandre avfall fra problem til ressurs.

3


Over 230 forslag til Idédunken I sommer har tre idédunker vært på turné i Fjellregionen for å samle inn ideer til den nye avfallsplanen. Over 230 innspill viser at engasjementet for miljø i regionen er gledelig stort.

MinRenovasjon

– Det var artig å prøve et slikt tiltak og se hva som kom ut av det. Og jammen må vi si oss fornøyde, sier kommunikasjonssjef Hanne Maageng Olsen og kollega Berit Selboe-Coote i FIAS. De er glade for bidrag i massevis fra Ålen og Brekken i nord, til Koppang i sør. – Det som engasjerer flest, er at det må bli flere søppelkasser tilgjengelig der hvor folk går på tur. Det er noe vi håper kommunene tar tak i og ordner, fortsetter de to. En annet tema som opptar mange er at det bør jobbes med bevisstgjøring rundt resirkulering. Hva som skjer med avfallet som sendes til resirkulering, hvordan vi kan resirkulere mer, og det å kjøpe brukt i stedet for nytt. Mange er også opptatt av at vi må kaste mindre mat. Det tredje mest nevnte punktet er at mange ønsker at FIAS henter flere avfallstyper. Det er tydelig at folk gjerne vil sortere mer, men at de ønsker at flere typer avfall skal hentes hjemme, slik at man ikke trenger å levere til returpunktene.

VINNER: Nikoline Sollid (11) ble trukket ut som vinner blant de over 230 som i løpet av sommeren har levert forslag i FIAS sine idédunker i Fjellregionen.

4

SYSTEM: Lisbeth og Stein Gullikstad er fornøyd med sitt system for avfallssortering med fire lett tilgjengelige dunker for de forskjellige avfallstypene, i tillegg til FIASdunken for restavfall.

– Mindre restavfall med god sortering – Det er blitt markert mindre restavfall etter at vi ordnet et system for sortering hjemme, sier Stein Gullikstad.

FORNØYD: Hanne Maageng Olsen i FIAS er veldig godt fornøyd med oppslutningen rundt Idédunken i sommer.

– Alle ønskene om mer sortering er et godt utgangspunkt når FIAS skal planlegge ny ordning, med kildesortering av mat og egen dunk hjemme for glassog metallemballasje fra 2020, påpeker Maageng Olsen og Selboe-Coote. FIAS ville gjerne premiere engasjementet med å legge forslag i Idédunken, så vi utlovet en uttrekkspremie med en valgfri opplevelse i Fjellregionen. Den ble vunnet av 11-årige Nikoline, som var på besøk hos bestefar på Kvikne og puttet sine ideer i dunken. Nikoline synes vi bør bruke mindre plast, ta med stoffpose når vi handler, plukke søppel når vi går tur og si fra hvis vi ser folk kaste søppel i naturen. – Vi takker for veldig gode ideer fra Nikoline og alle andre. Vi har dem med oss når vi arbeider videre med å bli enda bedre på avfall og miljø sier Maageng Olsen.

Ekteparet Lisbeth og Stein Gullikstad hadde sett seg lei på mye rot og kaos i bod og garasje. Inspirert av ting de hadde sett andre steder, tok de grep. – Vi kjøpte fire plastdunker med hjul som vi satte på rad ute. En til å ha papirsekk oppi, en til plastsekk, en til kartong og en til glass og metall. I tillegg har vi dunken for restavfall fra FIAS, forteller Stein Gullikstad. Han har sekker i alle dunkene. Kartong, glass og metall levererer han sjøl på returpunkt, papir, plast og restavfall hentes av FIAS. Han røper at det var kona Lisbeth som var arkitekten bak ideen, og de er begge svært godt fornøyd med løsningen – som de også sendte inn som tips til andre i FIAS sin Idédunk i sommer. – De fire dunkene tar jo litt plass, men slett ikke så mye plass som den plassen vi har fått frigjort i boden ved å samle avfallet på denne måten. Alle skulle hatt et slikt system. Det blir ryddig og fint, og bedre plass andre steder. – Dessuten blir det som sagt merkbart mye mindre restavfall når det er så lettvint å kildesortere, sier Stein Gullikstad. – Det gjelder å bidra til å gjenvinne det som kan gjenvinnes.


FIAS satser på skolen – Hva mer kan vi gjøre? Spørsmålet går fra Berit Selboe-Coote i FIAS til ivrige tredje- og fjerde-klassinger ved Os skole. Svaret kommer like kjapt som Berit rekker å få det opp på veggen: Sortere. Skolebesøket er et ledd i en bevisst satsing fra FIAS sin side om å være mer synlige ute blant folk i Fjellregionen. Om å informere mer og bedre til hele befolkningen. For å øke miljøbevisstheten og forståelsen for at avfall kan være en ressurs - om man har et bevisst forhold til det og lærer om hvorfor vi skal sortere avfallet. Og da er det knapt noe bedre enn å starte med skolebesøk, slik at gode holdninger blir lært tidlig.

Tilpasset opplegg – Vi tilpasser opplegget for hver enkelt skole, i samarbeid med lærerne, blant annet ut fra hvilket klassetrinn og antall elever det er snakk om, forteller Berit Selboe-Coote. Å besøke skoler i Fjellregionen for å informere om miljø og avfall er en viktig del av hennes jobb som informasjonsmedarbeider. Hun ønsker å besøke enda flere skoler fremover, og oppfordrer alle som har lyst på besøk til å ta kontakt.

IVRIGE: Tredje- og fjerdeklassingene ved Os skole var ivrige og engasjerte både da Berit Selboe-Coote snakket om avfall og miljø i klasserommet og på naturstien ute etterpå.

Gøy med avfall På Os skole fikk tredje- og fjerdeklassingene i høyeste grad erfare at det slett ikke trenger å være kjedelig å snakke om avfall og miljø. Engasjementet under presentasjonen i klasserommet var stort, og iveren ble enda større da Berit Selboe-Coote etterpå tok med seg hele gjengen ut på en natursti i nærområdet, med praktiske spørsmål om avfallssortering.

Ny informasjonsmedarbeider Siden mars har Berit Selboe-Coote vært i gang som FIAS sin nye informasjonsmedarbeider. Det storkoser hun seg med. – Jeg har jobbet med et miljøfokus lenge og har vært interessert i miljøspørsmål i mange år, forteller Berit, som også er medeier og driver av Solheim pensjonat på Røros. Hun har utdanning som kommunikasjonsrådgiver og grafisk designer og har jobbet i bl.a. LHL, som frilans konsulent og i lokalavisa på Røros, Fjell-Ljom, før hun NYANSATT: En viktig del av jobben til Berit Selboebegynte i FIAS. Coote som nyansatt informasjonsmedarbeider i – Jeg synes det er veldig artig å være ute FIAS er blant annet å besøke skoler og informere om FIAS, avfall og miljø. og snakke med folk, både på skoler og

ulike arrangementer, og samtidig kunne lære bort noe og inspirere til et større miljøengasjement. – Dette er en gulljobb for meg, understreker hun. Selboe-Coote synes de første månedene i jobben har svart til forventningene. – Det er moro at folk viser et så stort engasjement for jobben FIAS gjør, og at de har lyst til å bidra for miljøet, blant annet gjennom sortering av avfall.

5


FLOTTE MØBLER: Blant mange slags ting og tang finnes det noen riktig så staselige møbler i brukthandelen til Lions i Folldal, men Terje Nergård og Juhl Midtdal medgir at ikke alt er like lettsolgt.

Populær brukthandel Brukthandelen til Folldal Lions har virkelig fått et oppsving i et stort og sentralt lokale tilhørende Folldal Verk. FIAS er med på laget. To timer hver onsdag åpnes dørene til den gamle «låven» sentralt i Folldal for publikum og det kjempestore lokalet som rommer alt fra gamle bøker og møbler til hvitervarer og til og med ved. Og folk strømmer til. Lang historie – Det ligger en lang historie bak denne brukthandelen, forteller Juhl Midtdal i Lions Club Folldal. Han var sjøl med på oppstarten for 30 år siden. Da leide Lions-klubben lokaler i et gammelt stabbur og arrangerte årlig auksjon av beskjeden karakter om sommeren. – Så begynte vi å avertere med noen åpne dager etterhvert som vi fikk inn flere gjenstander, og vi hadde også auksjon under Folldalsdagene i flere år, husker Midtdal.

6

ÅPENT ONSDAGER: To timer hver onsdag ettermiddag åpner Terje Nergård, Juhl Midtdal og Lions Club Folldal dørene på toppen av låvebrua i gamle lokaler tilhørende Folldal Verk. Et kjemperom med alt mulig av tenkelige og utenkelige gamle ting åpner seg i den populære brukthandelen.

Da var det gamle møbler som var det store trekkplasteret. Så ble det mindre populært og Lions fikk inn mange andre slags ting i stedet. Stor interesse Og da de fikk tilgang til de gamle Folldal Verk-lokalene i sentrum ble det også helt andre muligheter til å vise fram varene. Med det økte også interessen. Både for å levere inn brukte ting for salg, og for å kjøpe. – Vi har bra tilgang på ting vi kan selge,

og det er også ganske bra besøk i åpningstidene hver onsdag ettermiddag, forteller Terje Nergård, som passet butikken sammen med Juhl Midtdal den ettermiddagen FIASposten tok turen. – Blant annet er det mange turister innom, forteller han. Nergård og Midtdal priser samtidig samarbeidet med FIAS. En ideell samarbeidspartner for en brukthandel, ettersom ikke alt lar seg selge og etter ei stund derfor bare må leveres på gjenvinningsstasjonen.


Rekordoppslutning om strandrydding Etter mange oppslag om forsøpling og plast i havet, har det i år vært rekordoppslutning om strandryddeaksjonen til Hold Norge Rent, der FIAS har vært med for første gang. SPENNENDE MED KOMPOST: Engasjementet for kompostering av organisk avfall er stor både blant lærerne og elevene ved Storsteigen videregående skole i Alvdal. Fra venstre Robert Andrés Pedersen, Chris Olsen, Per Ove Volden, Ingeborg Bang og Olav Lilleeggen.

Her blir avfall til «gull» Inspirert av en fagkveld om kompost i regi av Alvdal Hagelag i fjor høst, har elevene på Tilpasset opplæring Naturbruk ved Storsteigen videregående skole i Alvdal i ett år omgjort matrester og annet organisk avfall til «gull» i form av ny jord gjennom kompostering.

– Vi ser at det har ført til en helt annen sorteringslyst. Alle sørger nå med største selvfølgelighet for at alt matavfall og organisk avfall går i komposten, forteller lærer Olav Lilleeggen. Det som startet med litt avfall fra gartnerier, utviklet seg raskt. – Komposten må pleies og ha jevnt påfyll, minst et par ganger i uka. Derfor har vi gjennom vinteren fått mye matavfall både fra kantina og resten av skolen for å holde prosessen godt i gang, fortsetter Lilleeggen. Han forteller at komposten har blitt pleid godt og at den gikk gjennom hele vinteren, stort sett for egen maskin. – Vi hjalp til litt da det var som kaldest, med 30 minusgrader. Da la vi nedi et par halvannen liters flasker med varmt vann

for å hindre at det frøs i dunken. – Det har vært konkret og god læring, påpeker Storsteigen-læreren videre. Elvene har ivrig fullt prosessen gjennom hele vinteren, og har sett fiskeboller, appelsiner og kjøttkaker bli forvandlet til fin svart og ren jord. – Noen rester av eggeskall og litt appelsinskall er alt vi har funnet. Ellers er jorda helt ren, sier Lilleeggen og anslår at de så langt har kompostert en liten kubikk med jord. Storsteigen videregående skole har lenge hatt fokus på det grønne skiftet, og jobber bevisst med kildesortering for å få ned mengden restavfall og for å bli miljøsertifisert.

I tillegg til strender langs kysten, har det i år også vært fokus å rydde langs elver og innsjøer. Dem har vi mange av i Fjellregionen. På ryddeportalen.no er det registrert sju aksjoner i vår region, men mange flere har plukket søppel og ryddet i sommer. Totalt er det samlet inn nesten 2,5 tonn avfall her i Fjellregionen. De som har vært med på strandrydding i sommer har levert avfallet gratis til FIAS. Kostnadene for innsamling og behandling får FIAS dekket av ekstraordinært tilskudd fra Miljødirektoratet. Rendalen Elvelag ble trukket ut som lokal vinner av 5 000 kroner, som en belønning for innsatsen. – Artig og overraskende å bli trukket ut. Vi visste ikke en gang at det var noen konkurranse, vi ville bare bidra til å rydde opp langs vassdraget. sier styreleder Hallgrim Breie i Rendalen Elvelag. – Vår rolle er primært å forvalte fiskeressursene og selge fiskekort, men med et samfunnsnyttig perspektiv på vår virksomhet var det naturlig å bidra både til å holde elva og rendalsnaturen ren, samtidig som vi forhindrer plast på avveie i det globale vannkretsløpet.

7


Miljøkalenderen blir digital

Samme hentedag som før

Til jul lanserer FIAS en ny, digital tømmeplan for 2019. Neste år får du derfor informasjon om tømmedager på nett, i stedet for i den papirbaserte Miljøkalenderen som tidligere er levert ut til alle husstander.

I 2019 blir det samme hentedag som tidligere, både for restavfall, plast og papir. Restavfall hentes hver 14. dag, papir og plastemballasje hentes hver fjerde uke. Restavfall legger du i den grå FIAS-sekken, eller i dunken du kan bestille som tilleggstjeneste. Rent papir legges i den hvite papirsekken, og plastemballasje i den perforerte, gjennomsiktige plastsekken. For å unngå lukt skal plasten være ren og tørr.

Når tjenesten lanseres, kan du gå inn på www.fias.no, og få frem informasjon om neste hentedag ved å søke på gateadresse eller eiendom. Der kan du også be om å få et varsel på SMS dagen før avfallet hentes hjemme hos deg. Hvis du foretrekker å henge opp tømmeplan på oppslagstavla, kan du skrive ut en enkel versjon av hele tømmeplanen fra nettsiden. Har du ikke tilgang til internett? Da kan du dra innom kommunens servicetorg eller en av FIAS sine gjenvinningsstasjoner, så kan de skrive ut tømmeplanen for deg. Mange bruker allerede appen «MinRenovasjon» på mobiltelefonen, og det kan du fortsette med.

Husk at • Sekken må være klar til henting senest klokka 07.00 på hentedag • Sekken skal ikke veie mer enn 20 kilo, men du kan sette ut flere sekker • Hvis du har dunk, skal den ikke fylles mer enn at lokket kan legges på • Vi henter sekker som står inntil 10 meter fra veien. Dunken skal stå maks 5 meter fra veien. • Sekken knytes/brettes slik at den kan løftes. Knyt posene du legger i dunken. • Husk å rydde vekk snø oppå og rundt sekk/dunk, og strø når det er glatt

Har du fått lapp? Hvis sekken er for tung, eller det er feil sortering, blir den ikke tatt med. Da vil renovatøren sette på en lapp, som forklarer hvorfor den ikke er tatt med.

8


Kildesorter hjemme – lever til FIAS Plastemballasje og papir som du kildesorterer, hentes av FIAS hver fjerde uke. Men hva med alt det andre avfallet? Det er ingen grunn til å fylle opp restavfallsekken med avfall som kan kildesorteres når det kan leveres gratis til et av de ubetjente returpunktene, eller de betjente gjenvinningsstasjonene. Levering til ubetjente returpunkter På de ubetjente returpunktene rundt om i hele Fjellregionen kan du levere bølgepapp, kartong, glass- og metallemballasje i egne containere, uten å tenke på åpningstidene. Legg merke til at container for restavfall kun skal benyttes av hyttefolk. På www.fias.no finner du kart som viser plasseringen av alle returpunktene. Levering til betjente gjenvinningsstasjoner Større gjenstander og avfall som krever spesiell behandling leverer du til en av de betjente gjenvinningsstasjonene til FIAS. Her får du også gode råd og hjelp til sortering. Følgende avfall leveres til gjenvinningsstasjonene: • Farlig avfall: Maling, kjemikalier, spraybokser, spillolje, eternitt og impregnert trevirke. • Elektrisk avfall: Alt som lager, bruker eller leder strøm. • Bøker, filmer og musikk: Alle typer bøker, CD, DVD, VHS og vinylplater. • Hageavfall: Gress, løv, kvister og juletrær Tekstiler: Alle typer tekstiler, hele eller ødelagte. Må være rent og tørt. • Metallskrap: Sykler, redskaper og maskiner. • Trevirke: Rent trevirke, som paller, bygningsrester og rivingstrevirke. • Grovavfall: Store og lange gjenstander, møbler, madrasser, rivnings- og byggavfall. • Rene masser: Keramikk, speil, ovns- og vindusglass, drikkeglass og ildfast glass. Mineralull, stein og murverk. Legg merke til at ren betong og gips må leveres adskilt. Bølgepapp, kartong og glass- og metallemballasje kan også leveres til gjenvinningsstasjonene. Og hvis du har glemt å sette ut sekken med restavfall for henting på rute, kan du ta med den også.

Avfall som sorteres ut fra restavfallet er gratis å levere for privatpersoner som betaler renovasjonsgebyr, men restavfall og større gjenstander (grovavfall) må du betale for. Bruk gjerne bankkort. Egne priser gjelder for virksomheter. Ikke alle stasjoner har tilgang til løfteutstyr. Ta kontakt på forhånd hvis du har mer enn tre kubikkmeter, eller trenger hjelp til å lesse av tunge gjenstander.

Åpningstider ved gjenvinningsstasjonene De fleste kjenner åpningstidene på «sin» gjenvinningsstasjon, men visste du at du også kan dra til en av de andre gjenvinningsstasjonene, dersom den nærmeste ikke er åpen? HER ER EN OVERSIKT OVER ÅPNINGSTIDENE PÅ ALLE GJENVINNINGSSTASJONENE: Alvdal

Mandager

kl. 12-19

Drevsjø

Tirsdager

kl. 13-18

Elvål

Mandager

kl. 14-18

Folldal

Torsdager

kl. 14-19

Koppang

Onsdager

kl. 12-19

Os

Onsdager

kl. 14-19

Røros

Mandager og torsdager kl. 11-19

Tolga

Torsdager

Tynset

Tirsdager og fredager kl. 11-19

Åkrestrømmen

Fredager

kl. 14-18

Ålen

Tirsdager

kl. 13-19

kl. 14-19

I tillegg er det lørdagsåpent flere ganger i sommerhalvåret, og den mobile gjenvinningsstasjonen kommer flere turer til Kvikne, Sømådalen, Elgå, Tufsingdalen og Haltdalen. Et annet alternativ er å levere inn ting som er i god forfatning til bruktbutikk på gjenvinningsstasjonene på Røros eller Tynset. På www.fias.no finner du prislister, åpningstider og kart som viser hvor du kan levere avfall.

FIAS-informasjonen du trenger – rett i lomma

Få melding om hentedag på mobilen

9


Test dine sorteringskunnskaper

Ren og tørr plastemballasje kastes i blanke, perforerte sekker som samles inn på rute hver fjerde uke. Men hva skjer hvis du sorterer feil? I sommer har det vært flere nyhetssaker som forteller oss at svart plast og plast med papireller metallinnside ikke kan gjenvinnes som plast. Emballasjen kan likevel fortsatt være merket med plastsymbolet, fordi det tar lang tid for produsentene å endre sin merking. Det eneste som skjer er at plast som ikke kan gjenvinnes blir sortert ut som restavfall på behandlingsanlegget, og sendt til energigjenvinning, dvs. avfallet blir brent og energien benyttes til f.eks. fjernvarme. Hensikten med disse oppslagene er først og fremst å sette fokus på produsentenes ansvar for å designe og bruke gjenvinnbar emballasje, med rett merking. Og her kan du som forbruker bidra, ved å velge produkter uten unødvendig emballasje, eller med emballasje som kan gjenvinnes.

1. Hva skal pappen inni dorullen sorteres som? 2. Hva skal majonestuben sorteres som? 3. Hvor kan du gjøre av de utslitte sokkene? 4. Hva skal telysholderen sorteres som? 5. Hvor skal potetgullposen sorteres? 6. Hva skal fetaostglasset sorteres som? 7. Hva skal tørkepapir med matrester på sorteres som? 8. Hva skal hår sorteres som?

SVAR: 1. Kartong. Kartong samles opp og leveres. 2. Glass- og metallemballasje. Klem ut restene før du kaster den i glass- og metallemballasje. 3. Tekstiler. Alle typer klær, hele og ødelagte, kan leveres til mottak for tøy/tekstiler. Klærne må være rene og tørre før du leverer dem. 4. Glass- og metallemballasje Husk å løsne vekeholder og stearin og kast det i restavfallet. Former laget av plast skal i restavfallet. 5. Restavfall. Poser som er satt sammen av ulike materialer legges i restavfallet. For eksempel potetgullposer med aluminiumsfilm på innsiden og brødposer som er satt sammen av både papir og plast. 6. Glass- og metallemballasje Skyll glassemballasje i kaldt vann slik at den er tom og la det tørke. Etiketter kan sitte på. 7. Restavfall. Hvis du har kompost hjemme kan det legges der. 8. Restavfall.Ikke kast håravfall i do eller dusjen - det skaper problemer i renseanlegget og kan gjøre rørene dine tette.

Sorterer jeg plast riktig?

Her følger vår lille uhøytidelige sorteringsquiz. Test dine kunnskaper og lag gjerne en liten konkurranse rundt middagsbordet .

Trenger du hjelp til å kildesortere? Kjenner du noen som kunne trengt et godt kildesorteringssystem hjemme eller har du utfordringer selv? FIAS skal lage en reportasje om hvordan man kan lage gode løsninger for kildesortering hjemme. Så hvis du har lyst til at FIAS skal hjelpe deg, og lar oss skrive om det i FIAS-posten, kan du send en mail til firmapost@fias.no, som du merker med “kildesortering hjemme”.

10


11

og annet lesestoff uten plastomslag og permer

Blomsterpotter

Plast rundt mat og reklame

Plastflasker -bokser, og -poser

Ren og tørr plastemballasje

Plastembalasje

Emballasje der ett av lagene er en «bølge»

Brunt papir

Esker/ kasser

Bølgepapp

Esker for frossen. pizza, kjeks, sko etc

Kartong for annet flytende innhold

Drikkekartong

Kartong

Skyll i kaldt vann

Metallemballasje fra mat- og drikkevarer

Glassemballasje fra mat- og drikkevarer

Glass- og metallemballasje

DU LEVERER PÅ RETURPUNKT

Restavfall i grå FIAS-sekker levererdu gratis; de er allerede betalt gjennom gebyret. Leverer du løst avfall eller andre typer sekker, må det betales for.

Tilsølt plast og annet brennbart avfall

Bleier

Gavepapir

Ukeblader, brosjyrer og Kataloger

Aviser

Kjøkkenavfall

Konvolutter

Rent papir

Restavfall

VI HENTER

Bygningsrester og rivningstrevirke

Paller

Juletrær

Plengras, løv og kvister

Hageavfall og rent trevirke

Alt som bruker, lager eller leder strøm, inkl. batterier

Elektrisk og elektronisk avfall

PCB, eternitt og impregnert trevirke

Olje- og bilprodukter

Spraybokser

Kjemikalier

Maling

Farlig avfall

Må betales for

EE - avfall

Gratis for privatpersoner

Andre tekstiler

Sko

Klær

Klær og sko

Maskiner

Redskaper

Sykler

Metallskrap

Metall

Medisin

Bandasjer med blod og puss

Sprøyter

Smittefarlig avfall

For Brekken, Glåmos, Småsetran og Galåen benyttes returpunktet.

Filmer på CD, VHS og DVD

Musikk på CD, VHS og DVD

Bøker med stive og myke permer

Bøker

Risikoavfall

Ren betong og gips leveres adskilt

Stein og murverk

Mineralull

Rivningsog byggavfall

Madrasser

Møbler

Store og lange gjenstander

Keramikk

Speil og ovns- og vindusglass, ildfast glass

Grovavfall

Rene masser

Mer informasjon om sortering, henting, levering og priser finner du på fias.no

DU LEVERER PÅ GJENNVINNINGSSTASJON

SORTERINGSVEILEDER

klipp ut og heng opp


Klimatoppmøte i Fjellregionen

Smårusk Bruk gjenvinningsstasjonene Rakk du ikke å dra innom gjenvinningsstasjonen i åpningstida? Kanskje passer åpningstiden på en av de andre stasjonene bedre, selv om det blir litt lenger å kjøre.

Gratis sekker til julepapiret Vil du ha en ekstra sekk til gavepapiret i jula? Den får du gratis på en av FIAS sine gjenvinningsstasjoner. I desember deles den også ut på kommunenes servicetorg.

Gips til gjenvinning I 2018 har FIAS begynt å sende gips til gjenvinning, i stedet for å grave det ned. Det er et tiltak som vil bidra til å nå målet om 65% materialgjenvinning.

Snart er det vinter Husk snørydding, og strø når det er glatt. Vær også oppmerksom på at henting kan bli avlyst dersom det er kaldere enn -20 på vesentlige deler av ei rute. “ POPULÆRT: Karoline Jordet og Kristine Feragen fra Ungdomsrådet i Fjellregionen tok initiativ til klimamøtet.

5. oktober ble det første klimatoppmøtet i Fjellregionen arrangert på Tynset.

Miljøfondet 2018

Rundt 320 elever fra de videregående skolene på Røros, Tynset og Alvdal tok turen til Tynset kulturhus denne dagen for å delta på det historiske klimatoppmøtet. I tillegg deltok 10. klassingene ved Tynset ungdomsskole på deler av møtet, som definitivt må betegnes som en stor suksess. Klimatoppmøtet kom i stand etter initiativ fra Ungdomsrådet, og med økonomisk støtte fra FIAS Proff Miljøfond. Interessante foredrag og spennende diskusjoner med engasjerte ungdommer viste at den oppvoksende generasjon er levende opptatt av klima- og miljøspørsmål.

I 2018 mottok FIAS 14 søknader til FIAS Proff Miljøfond for gode miljøtiltak i Fjellregionen. Av disse har åtte fått positivt svar, og totalt er det gitt tilsagn om støtte for 169 400,- kroner. Tilskudd deles ut når tiltaket det er søkt om er utført. De som har fått tilskudd er: • Atna fiskeforening, kr 10 000,• Ungdomsrådet for Fjellregionen, kr 35 000,• Nebybruas venner, kr 35 000,• Økouka Nord-Østerdal og Røros, kr 6 000,• Alvdal Bondelag, kr 11400,• Trine Kværner og Silje Mogstad Finstad, kr 20 000,• Tynset kommune, kr 27 000,• Livestock, kr 25 000,-

Nyttig på nett BIDRO: Svein Tveitdal og Sigbjørn Mostue var to av bidragsyterne under Klimatoppmøtet.

www.sortere.no www.miljøskole.no www.matvett.no

www.miljokommune.no www.miljodirektoratet.no www.miljostatus.no

Fiasposten 48

01

1

12

ØMERKE ILJ T M

204

Ansvarlig redaktør: Jan Otto Saur Tekst/foto: DMT AS Grafisk utforming: DMT AS Forsidefoto: DMT AS

Tr y k k s a k

FIAS, 2540 Tolga Tlf.: 62 49 48 00 E-post: firmapost@fias.no www.fias.no