Page 1

Ã…rsrapport for FIAS 2017


Daglig leder har ordet Hensynet til miljøet kommer stadig høyere på samfunnets agenda. For vår bransje betyr det skjerpede krav til hvordan vi planlegger morgendagens avfallshåndtering. Nye og mer ambisiøse mål tilsier at det forventes mer av oss, både nasjonalt og fra EU, med langt sterkere fokus på ressursene i avfallet enn det vi har sett tidligere. Bransjen er i rask utvikling, og for å kunne nå kravet om mer materialgjenvinning må FIAS, i likhet med andre selskaper, utrede og innføre den ordningen som gir best resultat. Samtidig skal vi sikre at selskapets ressurser forvaltes på en best mulig måte. 2017 har vært et år fylt av mange begivenheter, for FIAS og for bransjen for øvrig. I juni opplevde vi nok en gang brann i restavfallshallen på Eid. Brannen førte ikke til forsinkelser eller andre konsekvenser for innsamling og behandling av avfallet, men ga oss et aldri så lite varsel om hvor lite som skal til for at det kan skje. De fleste har fått med seg at på grunn av konkurser i større avfallsselskap har det vært utfordringer når renovasjonstjenesten ikke fungerer som forventet. Noen steder har ordet kaostilstander og krise blitt brukt. Selv om innbyggerne i vår region ikke har merket noe til dette, viser det hvor viktig denne tjenesten er. I slike tider er det godt å være «herre i eget hus». Gjennom året har vi hatt sterkt fokus på arbeidsmiljøet. Med et sykefravær på 3,4 % og gode resultater fra medarbeiderundersøkelsen, ser vi at dette er nyttig. Vi vil fortsette å ha sterkt fokus på arbeidsmiljøet i tiden fremover.

FIAS blir målt gjennom årlig brukerundersøkelse. Den viser at vi scorer høyt på tilfredshet, og at selskapet er pålitelig og utviser samfunnsansvar. Våre operatører på gjenvinningsstasjonene scorer høyt når vi spør kundene om de er fornøyd med jobben som utføres. Samtidig viser undersøkelsen at informasjonen som gis er god og nyttig. Vi skal fortsette det gode arbeidet inn i nytt år, både internt og eksternt ut mot våre kunder. 2018 vil bli et definerende år for FIAS. Vi utreder og skal legge til rette for mer kildesortering slik at regionen blir i stand til å møte fremtidens krav. Samtidig planlegges det innføring av dunk som oppsamlingsenhet, med de utfordringer det medfører både for selskapet, de ansatte og for innbyggerne. I tillegg skal det tas en beslutning om videre deltagelse i etablering av et ettersorteringsanlegg som et samarbeidsprosjekt i Midt-Norge. Arbeidet med revisjon av avfallsplanen har startet, og skal behandles av kommunestyrene i løpet av 1.kvartal 2019. Avfallsplanen er kommunenes bestilling til FIAS, og konkretiserer ambisjoner og mål for selskapet, slik at vi sammen kan oppnå samfunnets forventninger og klimamål. Til slutt vil jeg rette en stor takk til våre eiere, styret og ikke minst alle kompetente medarbeidere, som er med på å sikre forsvarlig avfallshåndtering til beste for «folk og miljø».

Innhold Daglig leder har ordet 3 FIAS 4 Miljø og kvalitet 5 Tjenestetilbud 7 Hva har vi oppnådd? 8-11 Avfallsmengder 12 FIAS Proff 13

Historikk, innbyggere og abonnenter 15 Styret 16 Hilsen fra styreleder 17 Styret informerer 18-19 Årsregnskap FIAS 20-21

Årsregnskap Kommunal renovasjon 23 Årsregnskap FIAS Proff 24 Årsregnskap Septik 25 Revisjonsberetning 26-27

Nyttig for folk og miljø

3


FIAS Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as (FIAS) utfører renovasjonstjenester for husholdninger og næringsliv på vegne av sine ti eierkommuner. I dette ligger innsamling, transport, drift av mottaksanlegg og omlastingsstasjon samt behandling og omsetning av avfallsfraksjoner. Vår ledestjerne er «Nyttig for folk og miljø», og vi har en visjon om at vi skal utnytte ressursene best mulig, både ressursene i avfallet og menneskelige og økonomiske ressurser. Våre kjerneverdier viser at vi er pålitelige, engasjert og i forkant, og at vi tar miljøansvar. Vårt viktigste miljøarbeid gjør vi gjennom de avfallsløsningene vi tilbyr, og vår overordnede ambisjon er klimanøytral avfallshåndtering innen 2020. Vi har som mål å være blant de 10 beste avfallsselskapene i Norge på brukertilfredshet.

4


Miljø og kvalitet I 2017 ble FIAS re-sertifisert iht. 2015-versjonen av ISO-standardene 9001, Kvalitet, og 14001, Miljø, og det ble utarbeidet en revidert miljø- og kvalitetspolitikk, som slår fast at FIAS skal • Bidra til at Fjellregionen fremstår som en ren og miljøriktig region, og være en ressurs for kommunene innen forsvarlig avfallshåndtering og gjenvinning. • Ivareta de miljøkrav myndighetene stiller, og sammen med våre eiere søke å øke ambisjonsnivået ut over nasjonale minimumskrav. • Etablere avfallsløsninger og ordninger som hindrer spredning av smitte og giftstoffer, og som har positiv effekt på de klimautfordringer samfunnet står overfor, både lokalt, regionalt og globalt. • Drive kostnadseffektivt, i balanse med miljøhensyn og brukervennlighet. • Være imøtekommende og løsningsorienterte i møte med brukere og samarbeidspartnere, slik at deres forventninger ivaretas på best mulig måte. • Bidra til økt kompetanse og endret adferd hos innbyggere, hytteeiere og lokalt næringsliv, slik at de kan redusere mengden restavfall, og bidra til at ressursene i avfallet utnyttes på best mulig måte. • Ha gode ledelsessystemer for miljø- og kvalitet, med kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid og sertifisering iht. internasjonale standarder (ISO). • Ha kompetente og engasjerte medarbeidere som har fokus på kvalitet i utført arbeid, og som forholder seg til miljø- og kvalitetssystemet. • Stille krav til miljø og kvalitet ved kjøp av produkter og tjenester, og på den måten være pådriver og bidra til utvikling av miljøvennlige løsninger i markedet.

5


6


Tjenestetilbud FIAS har et omfattende tjenestetilbud, både for husholdningsabonnenter, fritidsboliger og næringskunder i regionen. For husholdninger tilbyr FIAS innsamling av restavfall hver 14. dag, og innsamling av plastemballasje og rent papir hver 4.uke. Kildesortering av plastemballasje ble innført i 2014, og i 2016 ble dunk til restavfall innført som en valgfri, betalbar tilleggstjeneste. Bølgepapp, kartong, glass- og metallemballasje kan leveres til ubetjente returpunkter, og alle typer avfall kan leveres til betjente gjenvinningsstasjoner i åpningstiden. Gjenvinningsstasjonene er også åpne for bedrifter som leverer mindre mengder avfall. Større menger av f.eks. byggavfall, leveres direkte til hovedanlegget på Eid i Tolga kommune. Næringsrenovasjon tilbys under navnet FIAS Proff, og inkluderer innsamling på rute, containerrenovasjon og serviceruter for makulatur og risikoavfall.

I november 2017 ble Ålen gjenvinningsstasjon flyttet til ny plassering ved Eidet smeltehytte i Holtålen. Ordfører Refethås sto for den offisielle åpningen.

Avfallstaxi I 2017 innførte FIAS Avfallstaxi som en ny tjeneste. Det er et tilbud til husholdningsabonnenter som ikke selv kan komme til gjenvinningsstasjoner eller returpunkter. Oppmøteprisen på kr. 300,- er fast for alle kommunene, og deretter betales det samme som ved levering til gjenvinningsstasjonene. I tillegg til det som kan leveres til returpunkene, kan man levere farlig avfall, elektrisk avfall, bøker og tekstiler gratis til Avfallstaxien. Restavfall og grovavfall må man betale for, men prisen i 2017 ble redusert med 25%, og er ytterligere redusert i 2018.

Brukthandel FIAS har i mange år hatt brukthandel på flere gjenvinningsstasjoner, og i 2017 fikk butikkene på Røros og Tynset en etterlengtet oppgradering. Med lansering av «nye» bruktbutikker, lanserte vi også tilbudet om fri levering av bøker, filmer og musikk. Det er gratis å levere, og gratis å ta med seg fra bruktbutikken.

Tekstiler ut av restavfallet

Ja takk! Disse kan fortsatt brukes! Visste du at FIAS og Fretex tar imot utslitte og ødelagte tekstiler? Hullete sokker og slitte gardiner blir reparert eller materialgjenvunnet til nye produkter. Slik utnytter vi ressursene i avfallet på best måte.

Tlf.: 62 49 48 00 • www.fias.no

Plukkanalyser fra avfalls-selskapene i Norge viser at det er mye tekstiler som kastes sammen med restavfallet. Det er en unødig sløsing med ressurser, og både Fretex og Uff har åpnet for å levere alle typer tekstiler til gjenbruk og gjenvinning, så lenge det er rent og tørt. Høsten 2017 hadde FIAS en kampanje sammen med avfallsselskaper i Midt-Norge, for å få tekstilene ut av restavfallet. Tallene viser at mengden tekstiler til gjenvinning i Fjellregionen har økt med 62% fra 2016 til 2017. Så dette er et tilbud som blir satt pris på.

7


Foto: Ingrid Eide

Hva har vi oppnådd? Kommunedelplan for avfall og miljø inneholder kommunenes forventninger til FIAS, og lanserte i 2013 en overordnet ambisjon om «Klimanøytral avfallshåndtering innen 2020». Det ble definert fire delmål for perioden 2014-2017: • Halvering av klimagassutslipp • 45% materialgjenvinning av husholdningsavfall • Kundetilfredshet på 80 • Renovasjonsgebyr på linje med sammenlignbare regioner

8 50

Klimaregnskap: 3000

2614,4

2500 2000

2014

2015 2607,2

2016

2017

2410,4

1951,8

1500 1000 500 0 Tonn CO2 -ekv Klimaregnskapet viser nedgang i klimagassutslipp for innsamling på rute på 7,5%. Dette skyldes delvis at mengden restavfall innsamlet på rute har gått noe ned. Effektiv energiutnyttelse har dessuten bidratt til at CO22014 2015 2016 utslipp pr. tonn avfall er redusert fra 0,414 til 0,387 CO2-ekvivalenter.

44,3 43,2 41,9 43,3

47,9

42,9

49,8

44,8

42,3

2017

44,9 46,2 43,8


2014 3000

2614,4

2500 2000

2015

2016

2607,2

2017

2410,4

1951,8

1500 1000 500 0 Tonn CO2 -ekv

Materialgjenvinningsgrad: 2014 50

44,3 43,2 41,9 43,3

47,9

2015

49,8

42,9

44,8

42,3

2016

2017

44,9 46,2 43,8

40 30 20 10 0

Husholdning

Næring

Totalt

Andel avfall fra husholdninger som er levert til materialgjenvinning har gått noe ned. Dette skyldes hovedsakelig at mer trevirke er sendt til forbrenning, og at mengden rene masser til deponi har økt. Materialgjenvinningsgraden i Norge er på 38%.

9


Brukertilfredshet Husholdninger Generell tilfredshet Oppsamling daglig avfall Returpunkt for sortert avfall Henting av daglig avfall Innlev. gjenv.stasjoner Etterbehandling av avfallet Respons på henvendelser Informasjon Betalingsopplegget Pris på avfallstjenester

2015

2016

2017

77 70 75 77 78 69 76 81 71 58

80 72 78 79 80 69 78 80 74 56

79 72 76 77 80 68 75 82 73 63

I 2017 var FIAS nr. 19 blant de 25 selskapene som deltok i Avfall Norges brukerundersøkelse.

10

Hytteabonnenter

2011

Generell tilfredshet Oppsamlingssyst. daglig avfall Henting av daglig avfall Innlev. til betj. gjenv.stasjoner Kildesorteringstilbudet Etterbehandling av avfallet Respons på henvendelser Informasjon Betalingsopplegget Pris på avfallstjenester

64 63 64 70 60 64 73 70 - 44

2014

2016

68 66 63 73 59 67 63 75

68 68 67 71 59 70 78 76

46

48

Brukertilfredshet for hytteabonnenter er generelt noe lavere enn for husholdninger. Tilfredshet med kildesortering har ikke hatt ønsket utvikling, etter at tilbudet om kildesortering ble utvidet til å gjelde alle steder man kan levere restavfall. Men kan også skyldes at forventningene om kildesortering har økt.


Renovasjonsgebyr Utviklingen av renovasjonsgebyr viser at FIAS har en jevn utvikling. Kommunenes rapportering av renovasjonsgebyr i KOSTRA viser at renovasjonsgebyret i FIAS-kommunene er litt høyere enn landet for øvrig i 2017. For kommunene i FIAS er gebyret kr. 2.781,-, mot et landsgjennomsnitt på kr. 2.719,-.

FIAS 3000 2500

2589

2594

2608

2647

2701

2618

Norge

2781

2719

2000 1500 1000 500 0

2014

2015

2016

2017

11


2014 3000

2614,4

2500 2000

2015

2016

2607,2

2017

2410,4

1951,8

1500 1000 500 0 Tonn CO2 -ekv

2014

43,3 44,3 43,2

47,9

2015

49,8

42,9

44,8

42,3

2016

2017

44,9 46,2 43,8

Avfallsmengder Hus og hytter

usholdning

Næring

Totalt

I 2017 har den totale avfallsmengden fra husholdninger og hytter økt med mindre enn 1 %, og mengden restavfall har gått litt ned. Tallene viser mengder ut fra FIAS, så lagermengder ved årsskiftet gir noe utslag, spesielt for plast. Innsamlet mengde plast er redusert fra 166 til 142 tonn. Fra de kommunene som har tildelt FIAS enerett for septik/slam, er det behandlet 5.599 tonn slam.

12

2014

2015

2016

2017

Restavfall 6 234 Papp og papir 1 384 Plastfraksjoner 34 Glass- og metall 418 ee-avfall og farlig avfall 457 Tekstiler 38 Hageavfall 861 Trevirke 452 Metallskrap 1 146 Annet 73

6 586 1 447 126 466 482 43 1 021 592 689 180

6 628 1 254 140 484 443 36 1 103 1 019 940 122

6 612 1 272 91 542 654 42 1 069 873 864 258

Sum

11 097 11 632 12 169 12 277


2614,4

2500 2000

2607,2

2410,4

1951,8

1500 1000 500 0 Tonn CO2 -ekv

2014 50

44,3 43,2 41,9 43,3

47,9 42,9

2015

49,8 44,8

42,3

2016

2017

44,9 46,2 43,8

40 30 20

FIAS Proff 10

0

Avfallsløsninger for næringslivet markedsføres under navnet FIAS Proff, og inkluderer avfall fra arrangementer Husholdning Næring Totalt og idrettsanlegg. I 2017 håndterte FIAS Proff 7.383 tonn avfall fra næringsvirksomhet, en økning på 9,5 % fra 2016. Flere riveprosjekter og rydding av branntomter har bidratt til økningen. Økt mengde elektrisk og farlig avfall betyr at mer av dette nå leveres adskilt fra annet avfall, noe som er en positiv utvikling. I tillegg ble det mottatt og behandlet 3.754 tonn næringsslam, 790 tonn oljeforurensede masser og 3.074 tonn kommunalt slam på deponiet på Torpet.

2014

2015

2016

2017

Restavfall Papp og papir ee-avfall og farlig avfall Plastfolie Hageavfall Trevirke Metallskrap Rene masser Annet

3194 467 140 741 96 650 445 575 38

3024 528 136 852 126 694 387 768 30

3327 578 192 701 123 979 365 343 134

3597 365 383 977 93 839 426 661 42

Sum

6346

6545

6742

7383

13


14


Innbyggere og abonnenter: Innbyggertall pr. 1.1.2017: (tall pr. 1.1.2016 i parentes) Stor-Elvdal:

2.530

(2.600)

Engerdal:

1.274

(1.305)

Rendalen:

1.858

(1.881)

Alvdal:

2.441

(2.426)

Folldal:

1.577

(1.592)

Tynset:

5.584

(5.580)

Tolga:

1.620

(1.620)

Os:

1.963

(1.956)

Røros:

5.623

(5.635)

Holtålen:

2.046

(2.013)

Holtålen:

Os

Røros

Tynset Tolga

Folldal Alvdal

Engerdal Rendalen

StorElvdal

Pr. 1.1.2017 var det 26.516 innbyggere i regionen, mot 26.608 i 2016. Totalt er det 12.500 husholdningsabonnenter, fordelt på 8.347 standardabonnement og 4.153 miniabonnement. I tillegg er det 16.709 fritidsabonnement.

FIAS Historikk 1986 Torpet avfallsselskap dannes av kommunene Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Røros. 1996 FIAS blir opprettet 24.4.1996, og nå er også kommunene Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Folldal og Holtålen med. 1999 Ny renovasjonsordning innføres i alle kommunene, basert på vedtatt avfallsplan. 2002 FIAS omdannes til aksjeselskap. 2005 FIAS blir ISO sertifisert, ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 14001 (Miljø). 2006 FIAS kjøper aksje-majoriteten i Reco AS. 2009 FIAS kjøper de resterende aksjene i Reco, og overtar mannskap og materiell. 2012 Reco fusjoneres inn i FIAS, og all næringsrenovasjon samles under navnet FIAS Proff. 2013 Kommunene vedtar ny kommunedelplan for avfall og miljø for perioden 2014-2017. Denne fungerer som kommunenes bestilling til FIAS. 2014 Driftsavdelingen tar i bruk nytt servicebygg, og anlegget på Eid omfatter nå også vaskehall og garasjebygg med ti garasjer. 2015 FIAS ble tildelt enerett for septik og slam fra kommunene Tynset, Tolga, Os, Alvdal og Folldal. 2016 FIAS feirer 20-års jubileum, og innfører Miljøfond for gode miljøtiltak i Fjellregionen. 2017 Administrasjonen flytter inn i utvidet servicebygg på Eid, og FIAS re-sertifiseres iht 2015-versjonen av ISO 9001 (Kvalitet) og 14001 (Miljø).

15


Styremedlemmer Etter generalforsamlingen 28. april 2017 er styresammensetningen som følger:

Reidar Åsgård Engerdal Styreleder

Hilde Bergebakken Røros Nestleder

Ove Meisal Folldal Styremedlem

Stine Ringnes Tolga Styremedlem

Jakob Nordstad Tynset Styremedlem

Per Egil Tuvan Folldal Ansattes representant

Varamedlemmer 16

Ole Nyhus Alvdal

Linda O. Henriksen Stor-Elvdal

Arne Hagetrø Rendalen

Per Jon Oldertrøen Tynset Ansattes representant


Hilsen fra styreleder Et nytt arbeidsår har gått Året 2017 har vært nok et viktig og godt år for Fjellregionen interkommunale avfallsselskap as (FIAS). Det økonomiske resultatet for selskapet viser nok en gang at vi holder stø kurs. Best av alt; vi får det til uten å måtte ty til store gebyrøkninger. På det viset mener vi å kunne kombinere et aktivt møte med framtida, med innsats for å sikre ei effektiv, men kvalitetssterk renovasjonstjeneste. FIAS Proff, avdelingen vår som er ute i det konkurranseutsatte markedet, og som yter tjenester overfor næringslivet, leverer svært gode resultater. De må stå på egne ben, økonomisk adskilt fra den øvrige driften. Brukerundersøkelser viser gode tilbakemeldinger fra kundene våre; tilgjengelighet, pris og sørvis blir særlig trukket fram. Men, FIAS har som mål å være blant landets beste selskaper på sørvis, pris og renovasjon generelt. Derfor er det uaktuelt å si seg helt fornøyd. Vi vil ennå mer. Mye gjenstår før det er klart for det felles ettersorteringsanlegget i Midt-Norge, der FIAS ligger an til å bli en av selskapsdeltakerne. Det vil bidra til å sikre at vi når målene som sentrale myndigheter har vedtatt for materialgjenvinning og håndtering av «søppel» som en stor ressurs. Selskapets styre, sammen med ledelse og medarbeidere, er opptatt av at FIAS skal ligge i forkant med å gjøre innsamlet avfall om til verdifull råvare. FIAS skal være en representant også for framtidige generasjoner. Avslutningsvis vil jeg takke alle ansatte og selskapets ledelse for helhjertet og framtidsskuende innsats i 2017. Det har vært avgjørende. Heller ikke ville vi ha lykkes uten å ha engasjerte eiere som har blikket festet både på dagen i dag og solid, kvalitetsgod drift. Framfor alt er de eiere som utfordrer oss på morgendagen og de spennende muligheter vi møter når «søppel» omformes til verdifull råvare. Den utfordringen liker vi, og den skal vi ta, også i 2018. Reidar Åsgård Styreleder

17


Styret informerer 2017 Fjellregionen interkommunale avfallsselskap as (FIAS) er et kommunalt eid aksjeselskap med kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal som eiere. Selskapet ble stiftet i 1996. Virksomhetens art og tilholdssted Fias er tildelt og har overordnet ansvar for renovasjon hos selskapets eierkommuner, herunder husholdnings-renovasjon, hytterenovasjon og drift av gjenvinningsstasjoner og retur-/hyttepunkt. Selskapet skal ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver etter forurensingsloven§ 30, og skal i samarbeid med eierne legge til rette for forsvarlig avfallshåndtering. FIAS driver i tillegg konkurranseutsatt virksomhet gjennom FIAS Proff med et tjenestetilbud som utnytter mulighetene i markedet, og med best mulig bruk av etablert infrastruktur. Selskapet er lokalisert på Eid i Tolga kommune. Selskapet har videre deponi for inerte masser og mottak av slam, samt produksjon av kompostprodukter på Torpet i Tolga kommune og Kjernsjøhøgda i Stor-Elvdal kommune.

Årets resultatutvikling FIAS oppnådde i 2017 et resultat før skatt på kr 2 038 03 7. Selskapet er skattepliktig for den delen av selskapets aktivitet som knyttes til næringsavfall, FIAS Proff. Skattekostnad er beregnet til kr 861 724. Samlet overskudd etter skatt er kr 1176 314. FIAS Proff har et overskudd etter skatt på kr 1 608 553. Kommunal renovasjon og enerett septik er ikke konkurranseutsatt virksomhet. Kommunal renovasjon har et underskudd i 2017 på kr 522 798, mens enerett septik har et overskudd på kr 90 558. Selskapet har en regnskapsmessig egenkapital på kr 20 654 364 som gir en egenkapitalprosent på 29%. Reell egenkapital korrigert for selvkostfond er 12 234 597 kroner og gir en egenkapitalprosent på 17 %.

Fremtidsutsikter

18

Myndighetskrav fra EU om høyere materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfall, emballasje og plast, i tillegg til føringer fra nasjonal avfallspolitikk, vil være avgjørende for utforming av tjenestetilbudet.

For å møte kravene må mer av avfallet kildesorteres. I denne forbindelse er det i løpet av 2017 utarbeidet et forslag til ny avfallsordning. Innføring av dunk som oppsamlingsenhet, kildesortering av matavfallet samt utvidet tilbud på henteordning er hovedelementene i forslaget. I tillegg vil avgjørelsen om deltagelse og eierskap i SESAM Ressurs AS, og tilhørende ettersortering av øvrig restavfall bli et sterkt virkemiddel for å nå fastsatte krav. Siden FIAS har ansvar for, og drifter, lovpålagte renovasjonsløsninger for kommunene, anses det som et sikkert grunnlag for stabil aktivitet, i tillegg til å gi selskapet anledning til å se på nye måter for avfallshåndteringen.

Selvkost versus næring Det gjennomføres fullt regnskapsmessig skille mellom husholdning og næring ved bruk av fordelingsnøkler på transaksjonsnivå (nøkkel pr konto).

Arbeidsmiljø og personale FIAS har 49 ansatte ved utgangen av 2017. Dette utgjør 39,55 årsverk. I tillegg har FIAS en lærling i transportfaget. Tre ansatte fullførte fagprøven i gjenvinningsfaget i løpet av året. Det er i 2017 registrert et sykefravær på 3,4% i 2017 mot 2,6 % i 2016. Økningen skyldes ett langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert. Selskapets arbeidsmiljø vurderes å være godt. Det ble gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i løpet av året. Resultatene fra denne var generelt gode, og de ansatte gir tilbakemelding om at de er stolte over å jobbe i FIAS. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet ivaretas blant annet gjennom bedriftens arbeidsmiljøutvalg. I 2017 er det avholdt 4 møter og 26 saker er behandlet. Styret mener at møtene fungerer som et godt bindeledd mellom ledelse, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste. Det er også avholdt 4 samarbeidsmøter med tillitsvalgte, noe som bidrar positivt til driften av selskapet.


Likestilling Sammensetningen av FIAS’ styre er 2 kvinner blant de 5 aksjonærvalgte styremedlemmene. Blant FIAS’ 49 faste ansatte er det en kvinneandel på 14,3 %. Ved nyansettelser behandles kvinner og menn likt, og selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral.

Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, samt å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Alle nåværende og fremtidige arbeidstakere behandles likt i søke- og ansettelsesprosesser.

Samfunnsansvar FIAS ønsker å fremstå som et selskap med stort samfunnsansvar. Dette gjøres ved at selskapet har vilje og kunnskap til åta ansvar ut over det som er knyttet til selve avfallshåndteringen. FIAS er opptatt av å styrke samarbeidet i bransjen for å oppnå gode løsninger i miljø- og samfunnsøkonomiske spørsmål. Selskapet skal også være en aktiv pådriver overfor leverandører og næringskunder for å styrke fokuset på forsvarlig avfallshåndtering. Lokalt ønsker FIAS å bidra til økt engasjement knyttet til miljøspørsmål, bl.a. gjennom opprettelsen av miljøfondet som har som formål å fremme gode miljøtiltak i Fjellregionen.

Ytre miljø FIAS’ hovedoppgave er innsamling og behandling av avfall. Dette medfører belastning på det ytre miljø, men selskapet arbeider bevisst for at virksomheten skal skje med minst mulig belastninger. Selskapet innehar alle nødvendige tillatelser som kreves for mottak og behandling, og har en moderne bilpark med ny motorteknologi. God transportplanlegging og

Reidar Åsgård styreleder

Jakob Nordstad styremedlem

Stine Ringnes styremedlem

holdningsskapende arbeid bidrar også til minst mulig miljøbelastning. Det er ikke rapportert om hendelser som har hatt negative konsekvenser for det ytre miljø i 2017. FIAS ble i løpet av våren 2017 resertifisert etter ISO 9001:2015 (kvalitet) og ISO 14001:2015 (miljø) for en 3-års periode.

Fortsatt drift Framlagt resultatregnskap og balanse med noter gir etter styrets oppfatning en korrekt oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling pr 31.12.17. Det har ikke inntruffet forhold etter avslutning av årsregnskapet som ikke er hensyntatt i årsoppgjøret. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

Disponering av årets overskudd Årets overskudd etter skatt er kr 1176 314, som overføres til annen egenkapital. Det utbetales ikke utbytte for 2017. I følge regelverk for selvkost skal overskudd tilbakeføres til abonnentene innenfor et tidsrom på 3-5 år. Overskudd på selvkost er ikke reelt opptjent egenkapital. Selskapet opererer med to former for egenkapital, en regnskapsmessig egenkapital beregnet etter regnskaps- og aksjelov, og en som er justert for bundet selvkostfond etter retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester. Selskapets selvkostfond samlet for enerett septik og kommunal renovasjon er pr 31.12.17 på til sammen kr 8 419 767. Styret har vedtatt at fra og med regnskapsåret 2016 skal 10% av overskuddet etter skatt i FIAS Proff overføres til «Fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen». For 2017 utgjør dette kr 160 855. Fondets saldo pr 31.12.17 er kr 419 035.

Hilde Bergebakken styremedlem

Per Egil Tuvan styremedlem ansattes representant

Ove Meisal styremedlem

Jan Otto Saur daglig leder

19


Årsregnskap 2017 Komplett regnskap med noter er tilgjengelig på fias.no RESULTATREGNSKAP

2016

Budsjett

DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 68 093 017 64 773 162 Andre driftsinntekter 1 896 742 2 001 895

62 779 299 1 350 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 69 989 759

66 775 057

64 129 299

DRIFTSKOSTNADER Transport og behandling -18 704 819 -15 871 466 Lønnskostnader -26 005 169 -24 400 354 Avskrivninger -6 651 482 -6 669 775 Andre driftskostnader -15 028 816 -14 500 136

-14 468 140 -25 735 276 -6 497 994 -14 228 315

SUM DRIFTSKOSTNADER -66 390 286

-61 441 731

-60 929 725

5 333 326

3 199 574

FINANSIELLE POSTER Finansinntekter 43 938 114 182 Finanskostnader -1 605 374 -1 751 755

46 999 -1 743 001

RESULTAT AV FINANSIELLE POSTER -1 561 436

-1 637 573

-1 696 002

ORDINÆRT RESULTAT 2 038 037 Skatt på ordinært resultat -861 724

3 695 752 -588 903

1 503 572 -586 009

ÅRSRESULTAT

3 106 850

917 563

OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital 1 176 314 3 106 850

917 563

DRIFTSRESULTAT

2017

3 599 473

1 176 314

BALANSE PR. 31.12.17 31.12.2017 EIENDELER ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger o.a. fast eiendom 37 958 824 Biler, inventar og maskiner 20 165 552

37 744 233 21 300 230

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i andre selskaper 1 112 804 Langsiktige fordringer 390 126

787 804 324 742

SUM ANLEGGSMIDLER

20

31.12.2016

59 627 306

60 157 009

OMLØPSMIDLER VARER Varebeholdninger 273 007

157 316


FORDRINGER Kundefordringer 5 390 047 Andre fordringer 2 199 386

3 238 862 1 974 320

BANKINNSKUDD, KONTANTER MV. Betalingsmidler 3 407 099 Sum omløpsmidler 11 269 539

5 651 202 11 021 700

SUM EIENDELER

70 896 845

71 178 710

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital 500 000 Overkursfond 1 183 612

500 000 1 183 612

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL

1 683 612

1 683 612

OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital 18 970 752 Sum opptjent egenkapital 18 970 752

17 794 957 17 794 957

SUM EGENKAPITAL

20 654 364

19 478 569

LANGSIKTIG GJELD Utsatt skatt 305 727

0

SUM AVSETNING TIL FORPLIKTELSER 305 727 Gjeld til kredittinstitusjoner 36 235 000

0 39 936 556

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

36 235 000

39 936 556

SUM LANGSIKTIG GJELD

36 540 727

39 936 556

KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 4 147 589

3 502 782

SUM LEVERANDØRGJELD / FORSKUDD KUNDER

4 147 589

3 502 782

Betalbar skatt

555 997

588 903

SUM SKATTEGJELD

555 997

588 903

1 285 584

1 349 560

1 285 584 7 712 584

1 349 560 6 322 340

Skyldige offentlige avgifter

SUM MERVERDIAVGIFT OG SÆRSKILTE AVGIFTER Annen kortsiktig gjeld SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD

7 712 584 13 701 754

6 322 340 11 763 585

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

70 896 845

71 178 710

TOLGA, 9. MARS 2018

Reidar Åsgård styreleder

Jakob Nordstad styremedlem

Ove Meisal styremedlem

Hilde Bergebakken styremedlem

Stine Ringnes styremedlem

Per Egil Tuvan styremedlem ansattes representant

Jan Otto Saur daglig leder

21


22


Årsregnskap Kommunal renovasjon 2017 RESULTATREGNSKAP

BUDSJETT

AVVIK I %

INNTEKTER Salgsinntekter 4 249 542 3 436 200 Kommunegebyr 36 894 960 36 894 960 Andre driftsinntekter 47 934 0

23,7 % 0,0 %

SUM INNTEKTER

REGNSKAP

40 331 160

2,1 %

DRIFTSKOSTNADER Transport og behandlingskostnader 22 645 533 23 336 257 Lønnskostnader 1 079 287 1 060 321 Avskrivninger 185 394 178 839 Andre driftskostnader 2 265 690 2 417 569

-3,0 % 1,8 % 3,7 % -6,3 %

SUM DRIFTSKOSTNADER

26 175 904

26 992 986

-3,0 %

DRIFTSRESULTAT

15 016 532

13 338 174

12,6 %

379 15 407

450 16 698

-15,8 % -7,7 %

15 001 504

13 321 926

12,6 %

FORDELTE FELLESKOSTNADER Felleskostnader fra administrasjonen 4 403 763 4 142 954 Felleskostnader fra driftsavdelingen 3 752 497 3 191 020 Felleskostnader fra gjenvinningsstasjoner 7 368 042 7 193 989

6,3 % 17,6 % 2,4 %

Finansinntekt Finanskostnader RESULTAT FØR FORDELTE FELLESKOSTNADER

SUM FORDELTE FELLESKOSTNADER TOTALT RESULTAT, REGNSKAPSMESSIG

41 192 436

15 524 302

14 527 963

-522 798

-1 206 037

6,9 %

SELVKOSTKORRIGERINGER: Totalt resultat, regnskapsmessig -522 798 Tilbakeføring faktiske rentekostnader 1 015 416 Tilbakeføring faktiske renteinntekter -25 006 Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital -705 426 Renteberegning opptjent kapital i selvkostfond 135 463 TOTALT RESULTAT, SELVKOSTREGNSKAP

-102 351

Selvkostfond 1.1.2017 Totalt resultat, selvkostregnskap

6 960 451 -102 351

SELVKOSTFOND 31.12.2017 6 858 100

23


Årsregnskap Fias Proff 2017 RESULTATREGNSKAP

BUDSJETT

AVVIK I %

INNTEKTER Salgsinntekter 22 389 087 18 082 503 Andre driftsinntekter 1 433 206 1 275 000

24 % 12 %

SUM INNTEKTER

19 357 503

23 %

DRIFTSKOSTNADER Transport og behandlingskostnader 16 335 362 12 313 238 Lønnskostnader 1 536 105 1 497 085 Avskrivninger 7 104 18 929 Andre driftskostnader 638 888 622 073

33 % 3% -62 % 3%

SUM DRIFTSKOSTNADER

24

REGNSKAP

23 822 293

18 517 459

14 451 325

28 %

DRIFTSRESULTAT Finansinntekt Finanskostnader

5 304 834 4 503 3 531

4 906 178 102 3 778

8% 4315 % -7 %

RESULTAT FØR FORDELTE FELLESKOSTNADER

5 305 806

4 902 502

8%

FORDELTE FELLESKOSTNADER Felleskostnader fra administrasjonen 1 045 894 983 951 Felleskostnader fra driftsavdelingen 1 373 165 1 167 513 Merkostnad fra gjenvinningsstasjoner 416 470 407 000

6% 18 % 2%

SUM FORDELTE FELLESKOSTNADER

2 835 529

2 558 464

11 %

RESULTAT FØR SKATT Skatt

2 470 277 861 724

2 344 038 586 009

5% 47 %

RESULTAT ETTER SKATT

1 608 553

1 758 029

-9 %


Årsregnskap Septik 2017 RESULTATREGNSKAP

REGNSKAP

BUDSJETT

AVVIK I %

INNTEKTER Inntekter fra kommunene

4 769 931

4 365 635

9%

SUM INNTEKTER

4 769 931

4 365 635

9%

DRIFTSKOSTNADER Transport og behandlingskostnader 4 624 326 3 948 278 Lønnskostnader 0 0 Avskrivninger 0 0 Andre driftskostnader 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER

17 %

4 624 326

3 948 278

17 %

DRIFTSRESULTAT Finansinntekt Finanskostnader

145 605 0 0

417 357 0 0

-65 %

RESULTAT FØR FORDELTE FELLESKOSTNADER

145 605

417 357

-65,1 %

FORDELTE FELLESKOSTNADER Felleskostnader fra administrasjonen 55 047 51 787

6%

SUM FORDELTE FELLESKOSTNADER

55 047

51 787

6%

TOTALT RESULTAT, REGNSKAPSMESSIG

90 558

365 570

-75 %

SELVKOSTKORRIGERINGER: Totalt resultat, regnskapsmessig 90 558 Tilbakeføring faktiske rentekostnader 137 189 Tilbakeføring faktiske renteinntekter -3 378 Kalk. renter på gj.snittlig investert kapital -99 360 Renteberegning opptj. kapital i selvkostfond 2017 29 107 TOTALT RESULTAT, SELVKOSTREGNSKAP Selvkostfond 1.1.2017 Totalt resultat, selvkostregnskap

154 116 1 407 550 154 116

SELVKOSTFOND 31.12.2017 1 561 666  

25


Revisjonsberetning 2017

26


27


ØMERKE ILJ T M

1

01

48

204

Design og foto: DMT Alvdal AS

Tr y k k s a k

FIAS, 2540 Tolga • Tlf.: 62 49 48 00 • E-post: firmapost@fias.no • www.fias.no

Årsrapport for FIAS 2017  

Årsrapport til FIAS for 2017. Utarbeidet av DMT Alvdal AS, www.dmtalvdal.no.

Årsrapport for FIAS 2017  

Årsrapport til FIAS for 2017. Utarbeidet av DMT Alvdal AS, www.dmtalvdal.no.