Page 1

Hold fokus påww

– Et treffsted for nye venner


Skytingens Dag 2017 - 14. mai

Det frivillige Skyttervesen - ”Best på skyteaktiviteter og våpenkultur!” Stortinget godkjente den 19. desember 2016 ny formålsparagraf for DFS: ”Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig.”

Skytingens Dag skal være dagen da organisasjonen synliggjør seg selv i lokalmiljøet. Her skal mulige støttespillere fra Forsvaret, næringslivet, kommune og publikum generelt bli gitt grunnleggende informasjon angående vår organisasjon. Langtidsplanen for Det frivillige Skyttervesen legger fokus på økt aktivitet og synliggjøring av DFS, spesielt i forhold til sentrale myndigheter, samfunnsoppgaver og vår relevans for Forsvaret. Det frivillige Skyttervesen har gjennom sin virksomhet ivaretatt flere roller som vi ikke alltid fremhever i så stor grad, og Skytingens Dag er arenaen for å minne oss selv og andre om hva DFS som organisasjon omfatter: • • • • •

Samarbeid med Forsvaret Samfunnsaktør Ungdom og rekruttering Utdanning og kompetanse Arrangement- og anleggsutvikling

DFS har videre forankret sin virksomhet i tre kjerneverdier: • Forsvarsbygger • Folkesport • Forbilde Det frivillige Skyttervesen ble opprettet med virkning fra 1. juli 1893 etter vedtak i Stortinget 30. juli i 1892. DFS, med sine skytterlag, har siden den gang vært en viktig kulturbærer i samfunnet. I tillegg til sitt bidrag til Forsvaret, har DFS drevet opplæring av generasjoner med ungdommer og derved formidlet gode holdninger i forhold våpenbruk. DFS har derigjennom gitt sitt bidrag til at Norge er trygt og godt land å bo i. I forbindelse med Skytingens Dag kan skytterlagene gjerne benytte lokale begivenheter og aktiviteter til å synliggjøre organisasjonen. Benytt også muligheten til samarbeidsprosjekter sammen med det lokale Forsvaret og/eller HV til en felles markering på Skytingens Dag. Skytterlagene kan allerede nå starte en bevisstgjøring i forhold til strategi og gjennomføring av Skytingens Dag 2017. La oss sammen gjøre Skytingens Dag til en stor begivenhet og skape lokale tradisjoner i forbindelse med arrangementet. Materiellbestilling blir tilgjengelig via egen nettbutikk for Skytingens Dag på www.dfs.no, «Aktuelt nå», «Arrangementer», «Skytingens Dag» og vi ber skytterlagene bestille materiell minst 3 uker i forkant av arrangementet.

Mvh

Kampa

njeinfo

Toni Hovdedalen PR ansvarlig for Skytingens Dag

Sky in gens D a

g 2017

Presse

meldin

ger LOGG

WEB • Materiellbestilling – Oppstartspakken (1 stk. pr. lag), premiering og markedsføringsmateriell • Informasjon om kampanjen 2017 • Konseptskriv for oppfølging av deltakere, presseskriv og andre nyttige dokumenter

Din lille

Skytingens Dag

kampan

jeguid

e

INN

Bestilli

nger


Oppstartspakke til lagene Oppstartspakken inneholder: - 20 stk. diplomer - 20 stk. innbydelser - 20 stk. klistremerker / runde - 3 stk. klistremerker / Kom på Skytingens Dag - 3 stk. plakater A3 - 20 stk. brosjyrer / Skyting -en sport for alle

Du kan bestille oppstartpakken ved å benytte bestillings-skjemaet på baksiden - send det i retur pr. post, pr. faks, ring oss eller gå inn på vår hjemmeside: www.dfs.no og bestill direkte fra nettbutikken for Skytingens Dag. Kun 1 stk. oppstartspakke kan bestilles pr. skytterlag.

Denne pakken er gratis!

DIPLOM

Produkter

Dato:

else på Sky

KOM PÅ

tingens Da

g 20 skytterlag

Sign:

– Et treffste

d for nye

venner

Skytterlag

:

Invitasjon

Skytebane : Dato: Kontaktp

erson:

www.dm t.no

Tlf.:

39651 DFS

Plakat A3

S.D. 2013.in

dd 1

www.dm

t.no

03.05.13

no

Du kan bestille produktene ved å benytte bestillingsskjemaet på baksiden - send det i retur pr. post, pr. faks, ring oss eller gå inn på vår hjemmeside: www.dfs.no og bestill direkte fra nettbutikken for Skytingens Dag.

for deltak

eS

www.dmt.

Produkter skytterlagene kan bestille: - Medaljer / kr 12 pr. stk. - Diplomer / kr 1 pr. stk. - Plakater / kr 2 pr. stk. - Invitasjoner / kr 1 pr. stk. - Klistremerker / runde / kr 2 pr. stk. - Klistremerker / Kom på Skytingens Dag / kr 2 pr. stk. - Brosjyrer / Skyting -en sport for alle / kr 2 pr. stk. - T-skjorter / kr 80 pr. stk.

tilDel

39758 DFS

Klistrem

erke S.D

2013 A5.indd

1

www.dfs .no 02.05.13

14:23

08:11


[[Skytterlag]] [[Postadresse]] [[Postnummer]]

Returadresse:

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Pb. 606 Løren, 0507 Oslo

[[Sted]]

Bestillingsliste for Skytterlagets navn

Vare

Pris pr stk

Antall

Pris (+25 % mva)

Oppstartpakke (kun 1 stk. pr. skytterlag) Gratis Medaljer

kr 12,-

Diplomer

kr 1,-

Plakater

kr 2,-

Invitasjoner

kr 1,-

Klistremerker / runde

kr 2,-

Klistremerker / Kom på Skytingens Dag

kr 2,-

Brosjyrer / Skyting -en sport for alle

kr 2,-

T-skjorter

kr 80,Sum

Sign: Frakt og porto dekkes av DFS!

Navn

Adresse

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

Postnummer

Svarsending 3473

Sted

www.dfs.no Lørenvangen 19 Pb. 606 Løren, 0507 Oslo Tlf. 23 17 21 00 / 02419 E-post: firmapost@dfs.no

Skytingens dag 2017  

Et treffsted for nye venner. Utgitt av Det Frilvillige Skyttervesen (dfs.no). Designet av Hamar Media