Page 1


ผลจากการควบคุมวัณโรคในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง  

รายงานสถานการณ์วัณโรคในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า มีการดื้อยาหลายขนาน อัตราการรักษาให้หายมีน้อยกว่าร...