Page 1


Self care behaviors of hypertensive patients in Sawee Hospital  

การวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและสังคม