Page 1


Cancer anorexia-cachexia syndrome  

อาการน้ำหนักลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด ในอดีตจะให้การรักษาด้...