Page 1


บทบาทของ calcium blocker ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  

เป็นการใช้ยาหลายชนิดใน กลุ่ม calcium channel blocker ในการควบคุมและรีกษาโรคความดันโลหิตสูง เพื่อช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you