Page 1


การพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา : เครือข่ายบริการพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด  

เป็นการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดื่มสุราในประเทศไทยในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ โรงพยา...