Page 1


ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของเยาวชนย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานี กรณีพนักงานบริการ  

การสำรวจความรู้เรื่องโรคเอดส์และการประเมินภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีของพนักงานบริการที่ย้ายถิ่นมาอยู่ในจังหวัดอุดรธานี พบว่าร้อยละ 50...