Page 1


Profile for suwan samrit

จักษุ บรรณาธิการ วณิชา ชื่นกรองแก้ว  

ตาเป็นอวัยวะรับรู้และการมองเห็น มีลูกตาเป็นอวัยวะสำคัญ นอกจากลูกตา ยังมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอีกมากมายที่ควบคุมการทำงานเพื่อให้เรามองเห็น....

จักษุ บรรณาธิการ วณิชา ชื่นกรองแก้ว  

ตาเป็นอวัยวะรับรู้และการมองเห็น มีลูกตาเป็นอวัยวะสำคัญ นอกจากลูกตา ยังมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอีกมากมายที่ควบคุมการทำงานเพื่อให้เรามองเห็น....

Advertisement