Page 1

1

Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія) Відповідність завдання Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури

Зміст завдання та правильна відповідь

G Z

D

Орфографія. Правила вживання м’якого знака Лексикологія. Синоніми Морфологія. Іменник. Відмінки іменників

U

R

.O

A

Орфоепія. Наголос, наголошені й ненаголошені склади. Лексикологія. Фразеологія. Фразеологізми Будова слова. Словотвір. Основні способи творення іменників Синтаксис. Речення з однорідними членами

G zno.GDZUA.ORG ©Український центр оцінювання якості освіти, 2014


2

Стилістика. Стилі мовлення Морфологія. Іменник. Відмінки іменників

D

G

Синтаксис. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення Синтаксис. Розділові знаки в ускладненому реченні

Z

Фонетика. Позначення звуків мовлення на письмі

U

Лексикологія. Лексичне значення слова

Орфографія. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів Орфографія. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків Орфографія. Правопис префіксів і суфіксів

R

.O

A

Орфографія. Правопис префіксів і суфіксів

G

Морфологія. Прикметник. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий

zno.GDZUA.ORG ©Український центр оцінювання якості освіти, 2014


3

Морфологія. Іменник. Особливості вживання та написання відмінкових форм

G D

Морфологія. Дієслово. Словозміна дієслів І та II дієвідміни

U

Z

Синтаксис. Просте ускладнене речення. Відокремлені додатки, обставини

Синтаксис. Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою

R

.O

A

Синтаксис. Головне й залежне слово в словосполученні

G

Синтаксис. Розділові знаки в різних видах речень

zno.GDZUA.ORG ©Український центр оцінювання якості освіти, 2014


4

Фразеологія. Фразеологізми

Z

(1) облита (2) що (3) стиха (4) неначе

D

G

Морфологія

U

Синтаксис. Граматична основа речення. Способи вираження підмета

R

.O

A Синтаксис. Складне речення

G zno.GDZUA.ORG ©Український центр оцінювання якості освіти, 2014


5

Речення. Складнопідрядне речення, його будова. Основні види підрядних речень

U

Z

D

G R

.O

A G zno.GDZUA.ORG ©Український центр оцінювання якості освіти, 2014


6

U

Z

D

G R

.O

A G zno.GDZUA.ORG ©Український центр оцінювання якості освіти, 2014


7

U

Z

D

G R

.O

A G zno.GDZUA.ORG ©Український центр оцінювання якості освіти, 2014


8

U

Z

D

G R

.O

A

Розвиток мовлення. Зміст і будова тексту. Поділ тексту на абзаци, мікротеми Розвиток мовлення. Текст. Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність Розвиток мовлення. Зміст і будова тексту. Поділ тексту на абзаци, мікротеми Розвиток мовлення. Текст як середовище функціонування мовних одиниць

G

Розвиток мовлення. Тема й основна думка висловлювання

zno.GDZUA.ORG ©Український центр оцінювання якості освіти, 2014


9

Розвиток мовлення. Текст як середовище функціонування мовних одиниць

G U

Z

D

Розвиток мовлення. Зміст і будова тексту. Поділ тексту на абзаци, мікротеми

R

.O

A

Розвиток мовлення. Зміст і будова тексту. Поділ тексту на абзаци, мікротеми

G zno.GDZUA.ORG ©Український центр оцінювання якості освіти, 2014


10

Усна народна творчість. «Ой Морозе, Морозенку»

U

Z

D

G

Давня українська література. Григорій Сковорода. «Всякому місту – звичай і права» Література кінця XVIII – початку XX ст. Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля» Література кінця XVIII – початку XX ст. Іван Котляревський. «Наталка Полтавка»

R

.O

A

Література кінця XVIII – початку XX ст. Тарас Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Література кінця XVIII – початку XX ст. Іван Франко. «Гімн» Література кінця XVIII – початку XX ст. Марко Вовчок. «Максим Гримач»

G

Література кінця XVIII – початку XX ст. Пантелеймон Куліш. «Чорна рада»

zno.GDZUA.ORG ©Український центр оцінювання якості освіти, 2014


11

Література кінця XVIII – початку XX ст. Тарас Шевченко. «Катерина»

U

Z

D

G Література XX ст. Павло Тичина. «О панно Інно». Знати теоретико-літературне поняття асонанс

R

.O

A

Література XX ст. Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків» Література XX ст. Остап Вишня. Місце і роль митця в літературному процесі

G

Література XX ст. Валер’ян Підмогильний. «Місто»

zno.GDZUA.ORG ©Український центр оцінювання якості освіти, 2014


12

Література XX ст. Василь Симоненко. «Лебеді материнства»

U

Z

D

G

Література кінця XVIII – початку XX ст. Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля» Література XX ст. Микола Куліш. «Мина Мазайло» Література XX ст. Максим Рильський. «Молюсь і вірю…»

R

.O

A

Література XX ст. Ліна Костенко. «Маруся Чурай»

G

Твори українських письменниківемігрантів. Іван Багряний. «Тигролови»

zno.GDZUA.ORG ©Український центр оцінювання якості освіти, 2014


13

U

Z

D

G

Сучасний літературний процес. Орієнтуватися в основних тенденціях розвитку сучасної літератури; знати літературні угруповання 1980– 1990-х років, найвизначніших представників літератури. Визначати найхарактерніші ознаки постмодернізму Давня українська література. Література кінця XVIII – початку XX ст. Література XX ст.

Література кінця XVIII – початку XX ст. Література XX ст.

R

.O

A G zno.GDZUA.ORG ©Український центр оцінювання якості освіти, 2014


14

G

Література кінця XVIII – початку XX ст. Література XX ст.

Z

D U

Література кінця XVIII – початку XX ст. Література XX ст.

R

.O

A Розвиток мовлення

G zno.GDZUA.ORG ©Український центр оцінювання якості освіти, 2014

Ukr mova vidpovidi 1 s