Page 1

Договір № м.

«___» ___________20__г.

___________________________________________________, в особі_____________________ _____________________________________________,діючий на підставі_________, іменованийподальшим «Продавець», з одного боку і _____________________________ _____________________________________________________________________________, іменованийнадалі «Покупець», з іншого боку, уклалицейдоговір про таке. 1. Предмет договору 1.1.

1.2. 1.3.

2.1. 2.2. 2.3.

За цим договором Продавецьзобов'язуєтьсяпередати у власністьПокупцяакваріумнупрісноводнурибу______________ (далі - Товар), комплектаціяякогоскладаєтьсязгідно з додатком. Найменування, кількість, якість і ціна товар визначається для кожноїпартії товару окремо і оформляєтьсядодаток до цього договору. Додатокможнавважати: товарнунакладну, товарний чек або акт прийомупередачі, щовидаютьсяПродавцем. 2. Ціна договору Цінана товар встановлюється у гривні. Цінивизначається для кожного виду товару в Додатках до цього договору. Будь-яка змінацінидопускаєтьсялише за згодоюсторін. 3. Умови платежу

3.1. 3.2.

Покупець вносить 100% оплату грошовихкоштів у гривнішляхомбанківськогопереказу на зазначеніреквізитиПродавця. У разі не поставки товару Продавецьзобов'язуєтьсяздійснитиповерненнягрошовихкоштів не пізніше 14 календарнихднів з дати платежу. 4. Якість товару

4.1. 4.2.

4.3.

4.4.

Якістьпоставляється за цим договором товару повинен відповідати Стандартам Україні. При транспортуванні живого товару (акваріумнапрісноводнариба) допускаєтьсявідмінок в розмірі 5% відзагальноївартості товару. Уразі падежу живого товару більше 5% Продавецьзобов'язуєтьсявідшкодувати 100% вартістьвтраченого товару. Уразінастанняобставинзазначених в 4.2. (падежу живого товару при транспортуванні), претензіїПокупця до Продавця за якістюпоставленого товару розглядається сторонами протягом 1-х діб з моменту отримання товару Покупцем. Оформляється актом і підтверджуєтьсяфотоматеріалом, надісланимелектронноюпоштою. Продавець не несе перед Покупцемніякихфінансових та іншихзобов'язань, у разізагибелі, хвороби живого товару на складах Покупцяабойогоконтрагентів.

1


4.5.

На кожнупартію товару ПродавецьпредставляєПокупцюветеринарні, супровіднідокументи. ОтриманняветеринарнихсупровіднихдокументівздійснюєтьсяПродавцем. 5. Упаковка, маркування, доставка

5.1.

5.2.

Продавецьнесевідповідальність перед Покупцем за належну упаковку товарів, щопоставляються, щозабезпечуєповнезбереженнявантажупід час транспортування за умовиналежногоповодження. Доставка товару здійснюється за рахунокПокупця. 6. Здача і приймання

6.1.

Товар вважаєтьсязданимПродавцем і прийнятимПокупцем при наступномувиконанні: - Заякістю, відповідно до встановленогоякості; - За кількістю, відповіднодокількостімісць і вагою, вказаною в товарнотранспортній документа. 7. Відповідальністьсторін

7.1.

7.2.

7.3.

За прострочення в поставці товару протиузгодженихтермінівПродавецьвиплачуєПокупцю штраф за кожен день прострочення у розмірі 0,1% відвартостінедопоставленого товару, але не більше 5% відвартостінесвоєчасногопоставленого товару, за винятком форсмажорнихобставин. За прострочення платежу протизазначених у договорітермінів. ПокупецьвиплачуєПродавцю штраф в розмірі 0,1% відпростроченоїсуми платежу, але не більше 5% відзагальноївартості товару. Відповідальність за товар повністюзнімається з Продавця з моменту передачі товару Покупцеві. 8.

8.1.

8.2.

Діїнепереборноїсили (форс-мажор)

Жодназісторін не несевідповідальності перед іншою стороною за невиконаннязобов'язань, обумовленихобставинами, щовиникли мимо волі і бажаннясторін, і які не можнапередбачитиабоуникнути, включаючиоголошенуабофактичнувійну, громадянськізаворушення, епідемії, землетруси, повені, пожежі, замерзання і іншістихійні лиха. Сторона, яка не виконуєсвогозобов'язання, повинна повідомитиіншу сторону про перешкоду і їївплив на виконаннязобов'язань за цим договором.

9. 9.1. 9.2.

Порядок вирішенняспорів

Усі спори аборозбіжності, щовиникаютьміж сторонами за цим Договором або в зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорівміж сторонами. У разінеможливостівирішенняспоріваборозбіжностей шляхом переговорів, вони підлягаютьрозгляду в арбітражномусуді у встановленомузаконодавством порядку України. 10. Порядок зміни і доповнення Договору 2


10.1.

10.2.

Будь-якізміни та доповнення до цього Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовомувигляді, у двохпримірниках і підписаніобома сторонами. Цейдоговірскладено у двохпримірниках і набираєчинності з моменту підписанняйогообома сторонами. 11. Юридичніадреси та платіжніреквізитисторін ПОКУПЕЦЬ:

ПРОДАВЕЦЬ:

Генеральний директор ________________ /____________/

Генеральний директор _____________________/_________/ МП

МП

3


4

Garra Rufa  

Garra Rufa Doc Post

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you