__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MUSIKKEN Invitation til DMF Københavns Generalforsamling 2021 Søndag d. 20. juni kl. 15:00 på Comwell Copenhagen Portside

Bestyrelsens beretning for

2020

Særnummer JUNI 2021


MUSIKKEN

Indhold

Særnummer DMF København

Indkaldelse.................................................................................................................................................3

Generalforsamling 2021

Generalforsamling i DMF København .......................................................................................4 Forslag til lovændring..........................................................................................................................5

Udgiver: Dansk Musiker Forbund København

Bestyrelsens beretning for 2020 ................................................................................................6

Sankt Hans Torv 26, 1

Indledning...................................................................................................................................................6

2200 København N

Bestyrelsen og samarbejdet...........................................................................................................6

T: 35 24 02 70

Medarbejderne........................................................................................................................................7

M: kbh@dmf.dk W: dmfkbh.dk

Det nye Hovedforbund og formandskab.................................................................................. 7 Politiske indsatser.................................................................................................................................8

Redaktion:

Corona..........................................................................................................................................................8

(ansv.) Michael Justesen, Mads Mazanti

Musikhuset København.....................................................................................................................8

Skribenter dette nummer: Michael Justesen, Mads Mazanti, Lone Laursen, Benjamin Aggerbæk, Jesper Løvdal, Henrik Jansberg, Rasmus Barud Thomsen, Martin Bastiansen

Spillestedsudvalget...............................................................................................................................9 Orkestrene................................................................................................................................................ 9 Musikundervisere............................................................................................................................. 10 Konservatorierne.............................................................................................................................. 10 Ligestillingsudvalget....................................................................................................................... 11

Fotografer dette nummer: Benjamin Aggerbæk, Henrik Jansberg, Lone Laursen, Mads Mazanti, Jens Dige, Maya Mazanti, m.fl.

Ungdomsudvalget............................................................................................................................ 11 Kor og Sangere................................................................................................................................... 11 Årets temaer i MUSIKKEN......................................................................................................... 12 Festivaler............................................................................................................................................... 14

Layout:

SoMe og hjemmeside..................................................................................................................... 15

DMF København // Mads Mazanti

Karrierekick m.m............................................................................................................................... 15

Oplag: 2950

Grafisk værksted............................................................................................................................... 15 Lejligheden i Berlin........................................................................................................................... 16 Seniorklub...............................................................................................................................................16

Deadline:

Skovtur på Bakken........................................................................................................................... 16

27. august 2021

Økonomien.............................................................................................................................................17 Medlemsjubilarer.............................................................................................................................. 18

Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri

Branchedag i DMF. Foto: Mads Mazanti

2 ⁄⁄ MUSIKKEN

Regnskab.............................................................................................................................................. 20


INDKALDELSE GENERALFORSAMLING

Dansk Musiker Forbund København

Tid

SØNDAG DEN 20. JUNI 2021 KL. 15:00.

Sted

Comwell Copenhagen Portside Alexandriagade 1, 2150 København

Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Valg af dirigent Beretning om afdelingens virksomhed Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse Indkomne forslag Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12) Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14)

Efter Generalforsamlingen byder DMF København alle medlemmer på øl, vand og sandwich.

7. Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17) 8. Dansk Musiker Forbunds årsmøde 2021 a) Formandens redegørelse for det kommende årsmøde b) Valg af delegerede og suppleanter til årsmødet c) Eventuelt vedrørende årsmødet 9. Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer 10. Eventuelt

DMF København Bestyrelsesvalg

Valg af revisor og suppleanter

Formand: Michael Justesen - På valg

Kritiske Revisorer: Martin Cholewa - På valg John Jacobsen - Ikke på valg

Næstformand: Jesper Løvdal - Ikke på valg Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Jansberg - På valg Sara Nigard Rosendal - På valg Thomas Sandberg - På valg Benjamin Aggerbæk - Ikke på valg Anne Eltard - Ikke på valg Karsten Bagge - Ikke på valg Mai Seidelin Nørby - Ikke på valg Suppelanter: Nina Ulf Jørgensen - På valg Anne Kristine Lauritzen - På valg - genopstiller ikke Jakob Knudsen Pedersen - På valg Daniel Engholt Carlsen - På valg - genopstiller ikke

Revisor Suppleanter: Jeppe Tom-Petersen - Ikke på valg Benny Rosenfeld - På valg

Understøttelsessamfundet Formand: Jerry Kurt Jensen - Ikke på valg. Kasserer: Benny Rosenfeld - På valg Bestyrelsesmedlemmer: Gunner Kirkeby - På valg - genopstiller ikke Flemming Madsen - På valg Vacant Suppleant: Kurt Sømer - Ikke på valg

MUSIKKEN ⁄⁄ 3


Generalforsamling i DMF København Kære medlem af DMF København Du kan som medlem af afdelingen deltage i DMF Københavns Generalforsamling enten fysisk eller online. Generalforsamlingen løber af stablen søndag d. 20. juni kl. 15:00 - 22:00 på Hotel ’Comwell Copenhagen Portside’, Alexandriagade 1, 2150 København. (Ved Orientkaj Metro Station) Uanset om du deltager fysisk eller online skal du tilmelde dig til deltagelse i Generalforsamlingen. Du har i den forbindelse modtaget et link, hvor du skal udfylde og sende en tilmeldingsformular. Du modtager en bekræftelse på din tilmelding på mail. Din tilmelding giver dig også adgang til at stemme til de forskellige valg på generalforsamlingen. Nærmere information om afstemning og link til live - streamingen følger senere. Generalforsamlingen streames fra kl. 15:00. På gensyn på søndag d. 20. juni - online eller på Hotel ’Comwell Copenhagen Portside’ Bestyrelsen, DMF København

Procedurerne for opstilling til ledige bestyrelsesposter i DMF København Alle medlemmer af DMF København kan stille op til ledige bestyrelsesposter i foreningen. • • • • •

Du kan sende dit ønske om kandidatur til kbh@dmf.dk – med billede og tekst, samt oplysning om, hvad du opstiller til. Alle kandidater bliver offentliggjort på DMF Københavns digitale platforme. Ønsker du dit kandidatur offentliggjort, kan dette ske frem til fredag den 18. juni kl. 12.00. Opstilling kan ske før generalforsamlingen og helt frem til dirigenten på generalforsamlingen under behandling af det enkelte punkt på dagsordenen lukker for opstilling. Opstilling kræver, at mindst et andet medlem opstiller en som kandidat. Man behøver ikke selv at være til stede under generalforsamlingen for at kunne modtage valg. Men man skal bekræfte, at man gerne vil stille op. Det kan være pr. e-mail.

Det vil sige, er du ikke opstillet på forhånd, men opstiller på selve Generalforsamlingen, vil dirigenten spørge inden hver valghandling, hvorvidt der er nogen, som gerne vil opstille en kandidat til den pågældende post. Er det tilfældet, spørger dirigenten den foreslåede kandidat, om vedkommende er villig til at modtage valg eller kontrollerer om den pågældende på anden måde har tilkendegivet at ville modtage valg. Er vedkommende villig til at modtage valg, vil kandidaten blive skrevet på kandidattavlen.

Vi passer godt på hinanden... DMF København har sikret, at din deltagelse kan ske fysisk på Hotel ’Comwell Copenhagen Portside’ og at samtlige restriktioner som myndighederne har udstedt i forhold til Covid 19, er overholdt. Husk at medbringe dit coronapas og tilhørende legitimation. Du skal kunne dokumentere, at du enten er vaccineret, testet negativ inden for de sidste 72 timer eller have været registreret smittet inden for de sidste seks måneder.

4 ⁄⁄ MUSIKKEN


Forslag til lovændring Forslag 1

Forslag 2

Forslagsstiller: Mai Seidelin (bestyrelsesmedlem i DMF København)

Forslagsstiller: John Rosenskjold Jacobsen (medlemsnummer 50229)

Baggrund for forslag: Der er mange kompetente og engagerede medlemmer af DMFkbh´s bestyrelse. Da bestyrelsen pt. tæller 13 personer, kan det blive nogle meget lange diskussioner, og det kan være meget tidskrævende at nå til enighed og tage beslutninger. Det mener jeg gør arbejdet i bestyrelsen langsommeligt, og det forhindrer bestyrelsen i at bruge den nødvendige tid på at være visionære og retningsskabende. På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af en forman, en næstformand og 7 medlemmer samt 4 suppleanter. Suppleanterne deltager fuldt på alle møder, kun med den undtagelse at de ikke har stemmeret. Uden suppleanter består bestyrelsen af 9 medlemmer, hvilket jeg mener er nok til at repræsentere demokratiet i foreningen. Dertil vil det være en besparelse for DMFkbh ift. diætbetaling, at mindske bestyrelsesfremmødet.

Angående Love for Dansk Musikerforbund - København Afdelingslove, Ordinære generalforsamlinger Ændringsforslag §9, 8b) Formand og næstformand er fødte delegerede til DMF Årsmøde.

Forslag: At suppleanter kun indkaldes ved et bestyrelsesmedlems længevarende fravær. At der kun vælges 2 suppleanter per år.

To bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen som delegerede til DMF Årsmøde.

Dermed ændres paragraf §12 til:

Yderligere delegerede og suppleanter vælges af generalforsamlingen.

§ 12. Foreningens bestyrelse består af: 1 formand, 1 næstformand samt 7 ordinære medlemmer, som alle vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår 5 hhv. 4 medlemmer. Der vælges 2 (4) suppleanter for 1 år. Hvis både formand og næstformand er på valg, vælges først formand og dernæst næstformand. De vælges ved simpel stemmeflerhed. Kandidater til formandsposten, som ikke har opnået valg, kan opstille som kandidater til næstformandsposten. Hvis formand og næstformand er valgt samtidig, er næstformanden på valg efter et år. Såfremt formands- og næstformandsposten bliver ledige i valgperioden, kan bestyrelsen konstituere sig frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Dernæst vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Endelig vælges 2 (4) suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt afdelingens medlemmer. Ethvert medlem, som bringes i forslag af et eller flere medlemmer, og som på generalforsamlingen, eller ved skriftlig erklæring, tilkendegiver, at han eller hun er villig til at modtage valg , er hermed opstillet som kandidat. Kandidater, som ikke har opnået valg til formands- eller næstformandsposten, er berettiget til at opstille til valget til de øvrige bestyrelsesposter, inkl. suppleantposterne. Suppleanterne kan indtræde som fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen med stemmeret, i det tilfælde at et bestyrelsesmedlem er fraværende over en længere periode. De indkaldes i den orden med hvilket stemmetal de valgt. Alle suppleanterne skal indkaldes til hvert bestyrelsesmøde, men har ikke stemmeret, med mindre de, i tilfælde af forfald (derunder mandatnedlæggelse) blandt bestyrelsens medlemmer, indtræder i bestyrelsen, hvilket sker i orden, de efter stemmetal er valgt.

Begrundelse Deltagelse af formand og næstformand og repræsentanter for bestyrelsen er væsentlige for fremførelse af DMF-Københavns synspunkter ved afholdelse af DMF Årsmøde. Den afholdte generalforsamling år 2020 blev afholdt fysisk og online og afslørede et uhensigtsmæssigt problem, idet formanden kun blev valgt på et yderligt mandat. Årsagen skal være usagt og gisninger angående situationen fører ingen vegne, men det er væsentligt at fastholde et åbent diskussionsklima af hensyn til foreningens sammenhold og ikke desavouere vedtægternes §8,2 (beretning) og §8,5 (valg til bestyrelsen), hvor netop opfattelser om politik og valg af repræsentanter for synspunkterne hører hjemme. MUSIKKEN ⁄⁄ 5


DMFkb

GENERALFORSAMLING 2021

Indledning

KMO (Københavns Musiker - og Orkesterforening) er din lokalafdeling i Dansk Musiker Forbund. Det er DMF og DMF Københavns fornemste opgave og pligt, at varetage dine faglige- og fagpolitiske interesser. Som højtydende og professionel fagforening, skal vi varetage alle medlemmernes interesser uanset egne politiske holdninger, mål og interesser. Det er vigtigt, at vi som fagforbund, konstant har dette før øje, og at den samlede indsats er til gavn for alle vores medlemmer – uanset deres eller egne holdninger. Det er klart, at der i hele denne tid med Corona-restriktioner, har været mindre aktivitet på kontoret og i afdelingen. Det skyldes, at de mange tiltag, events og faglige fokuseringer, er blevet aflyst på grund af de mange pålagte restriktioner. DMF og vi har gennemført en del online møder m.m. – men det er absolut ikke det samme, som den målrettede tilgang og effekt, som skabes, når vi mødes fysisk. Hele afdelingen glæder sig derfor enormt til at komme i gang igen med dette arbejde med direkte medlemskontakt.

Bestyrelsen og samarbejdet

På DMF Københavns generalforsamling sidste år i oktober, var der flere større ændringer i valgprocedurer - set i forhold til hvorledes opstillinger og afstemninger tidligere er foregået. Der blev dels indført elektronisk afstemning, og desuden blev det muligt, at stemme online uden at det var (absolut) nødvendigt at deltage aktivt i Generalforsamlingen. Det var altså muligt, blot at afgive sin stemme, når valghandlingerne gik i gang. Det var og er væsentligt anderledes, end det krav der tidligere er blevet håndhævet om et fysisk fremmøde for at kunne modtage sin stemmeseddel. Denne nye digitale stemme-løsning og onlinedeltagelse er desværre utrolig dyr, og den permanente indførelse som bestyrelsen nu har besluttet, har betydet en reduktion af andre aktiviteter. På Generalforsamlingen blev der valgt ny bestyrelse og desuden delegerede til den nye Hovedbestyrelse, som skal tegne DMF fremover. Det var allerede klart inden Generalforsamlingen, at der var forskellige holdninger til, hvorledes og i hvilken retning DMF skulle og skal bevæge sig fremover, og et udefineret tema om en ny kultur, blev gentaget mange gange – og dermed blev det også et tema i valgkampen. Thomas Sandberg, Henrik Jansberg, Jesper Løvdal og Benjamin Aggerbeck blev valgt som DMF Københavns repræsentanter i Hovedbestyrelsen. Thomas og

6 ⁄⁄ MUSIKKEN

Henrik som henholdsvis 1. og 2. næstformand i Hovedforbundet. Bestyrelsen har sidenhen fastlagt et ’Code of Conduct’ samt ændret på væsentlige strukturelle funktioner i bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet. Der er tre væsentlige ændringer i ’kulturen’: Der er indført en større begrænsning af formandskabets formelle rolle og ansvar i forhold til funktioner og ledelse overfor bestyrelse og forening - idet konsekvenserne af ændringerne medfører en uddelegeret ledelse til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formandskabet fremstår i denne rolle mere som ansvarlige for indsamling og formidling af materiale til bestyrelsen. Den anden store ændring – i forhold til en historiske målsætning om konsensus – er indførelsen af afstemninger, hvor meget snævre afstemninger fastholdes og bliver afgørende for de beslutninger og den politik, som bestyrelsen gennemfører. Det tredje forhold, som er en konsekvens af ovenstående, er den manglende lydhørhed, der opstår, når der er fokus på snævre politiske mål og ikke den helhed, som rummer alle medlemmers ønsker og holdninger. Samarbejdet er derfor ikke velfungerende, og der skal fremover arbejdes med dette, hvis DMF København fortsat skal stå i spidsen for udviklingen i Dansk Musiker Forbund.


Medarbejderne

Det nye Hovedforbund og formandskab

Hovedforbundet var i 2020 optaget af valget af ny formand efter Anders Laursen, der ikke genopstillede ved kongressen. Blot tilrettelæggelsen og afviklingen af denne vigtige demokratiske begivenhed krævede et kæmpe arbejde og lidt held, men det lykkedes midt i november at afholde en kongres der opfyldte alle vedtægter og vores høje standarder for demokrati og debat. Det nye formandskab Søs Nyengaard (formand), Thomas Sandberg (næstformand) og Henrik Jansberg (næstnæstformand) er sammen med den nye hovedbestyrelse gået i gang med at udarbejde nye strategimål for DMF og at danne sig et nyt overblik over det musikpolitiske landskab i Danmark. Det er en lang række af bestyrelsesposter i danske kulturorganisationer der skal overtages fra Anders Laursen. DMF Københavns medarbejdere er dygtige og engagerede. Vi har desværre måtte sige farvel til Selma, som på grund af sine videre studier, ikke længere har tid til at være en del af vores hold. I Coronatiden, hvor medlemmerne ikke har haft de samme muligheder for fysisk fremmøde i afdelingen, har medarbejderne udført en del hjemmearbejde. Det er gået godt, men det kan mærkes, at det flow og drive, der er tilstede, når alle er samlet på kontoret, ikke fungerer på samme måde. Det har været en udfordring, som alle har tacklet på bedste vis, og vi er da også nået langt og løst opgaverne godt og tilfredsstillende. Lone og Mads er vendt helt tilbage og møder nu fysisk ind på kontoret. Lea har orlov frem til efteråret, og frem til da, har vi ansat Yulia som bogholder. Yulia er faldet godt ind i gruppen, og ud over sit gode humør, har Yulia en målrettet indgang til dagens opgaver, som smitter af på os alle.

Coronakrisen har været i fokus og påvirkningen af de politiske beslutninger med optræden i medier, og information til og konstant pres på kulturordførerne i regeringen og støttepartierne, har efter måneder båret frugt. Selvom at vi ikke kan påstå at musiklivet har stået forrest i kompensationsrækken, er der dog kommet betydelige summer til kulturlivet og dermed musiklivet, sent men forhåbentlig ikke for sent. Det er uden tvivl DMFs freelancere der har haft de store økonomiske udfordringer her i corona nedlukningen. Det viser hvor vigtigt viden om dette område er for vores ledelse. Kolleger der normalt spiller sammen også i ensemblerne blev pludselig opdelt i fastansat og freelancere, to grupper med vidt forskellige udfordringer i 2020. Heldigvis kunne Hovedbestyrelsen prioritere området og 2 millioner kroner er der blevet bevilget i en corona-hjælpe-pulje,

hvor en lang række medlemmer har fået støtte til både sociale og musikfremmende aktiviteter. Bekæmpelsen af krænkelser på de musikalske arbejdspladser er et andet område som har fået megen fokus i den nye hovedbestyrelse. Klare linjer for sagsbehandling er vigtige og at DMF behandler alle sager med diskretion og loyalitet har været Hovedbestyrelsens holdning. Fremover skal DMF være et naturligt og trygt sted at henvende sig for vores medlemmer, hvis man har været udsat for nogen form for krænkelse, ulige behandling eller sexisme i forbindelse med sit arbejde i musikbranchen. Formandskabet har deltaget i Uddannelsesforløbet ’Kunst og kultur i balance’, der fokuserer på diskrimination og på hvordan man opfatter situationer og oplever relationer i hele kunst og kulturbranchen. Det er planen at DMF Københavns bestyrelse også skal møde Kunst og Kultur i balance på et én-dagskursus. Dansk Musiker Forbunds kursusaktiviteter er startet igen efter en gennemgribende omstrukturering og dernæst coroana nedlukning. Efter at DMFs medarbejdere er vendt tilbage på kontoret er vi i gang med at gennemføre online kurser. Hovedforbundet har adopteret DMF Københavns udvalgs-struktur. Dvs. at medlemmer af den arbejdende bestyrelse mødes i en række underudvalg, der udformer planer og f.eks. breve samt udvikler idéer, der så fremlægges og bringes ud i livet af den samlede bestyrelse. Alle formændene sidder i alle udvalg, så der er stadig en styring fra formandskabet, men målet er at bestyrelseskompetencerne i højere grad skal komme til deres ret. I år er udvalgene: lokalafdelingsudvalg, bevillingsudvalg, osv…

MUSIKKEN ⁄⁄ 7


DMFkb

GENERALFORSAMLING 2021

Politiske indsatser

Corona

Afdelingen har stigende fokus på vores forhold til byens politiske beslutningstagere. Tilbage i i 2018 etablerede vi et samarbejde med Københavns daværende Kulturborgmester, Niko Grünfeld, som vi straks fulgte op og etablerede kontakt til Københavns nye Kulturborgmester, Franciska Rosenkilde.

Mulighederne for at etablere et Musikkens Hus i det gamle bymuseum på Vesterbro blev sat i gang helt tilbage i 2019, og det endte med, at Københavns Kommune gav sine endelige og positve tilsagn om etableringen af et Musikhus til akustisk musik her i foråret 2021.

Bestyrelsen udarbejdede et musikpolitisk program, som vi i dialog med borgmesteren og kulturudvalget, fik sat fokus på. Franciska meldte således tilbage, at hun så gode takter og idéer i de forslag, som vi havde fremsendt vedrørende musikskoler, en klippkortsordning, øvelokaler, spillestederne og de klassiske orkestre i København. I denne periode har vi haft en meget fint samarbejde med Keld Lauritsen. Keld har desværre forladt musikudvalget, men vi vil gerne sende en stor tak til Keld for den store personlige indsats, han lagde i arbejdet for musikerne på de københavnske spillesteder. Hvilket desværre ikke blev modtaget lige positivt af alle i musikudvalget. Afdelingens spillestedsudvalg har fortsat øget fokus på spillestedsområdet i København og de konditioner, som vore medlemmer mødes med, når de er på jobs. Efter aftale med Hovedforbundet, er det fremover DMF København, som vil være med til at udpege den kommende repræsentant for professionelle udøvere til Musikudvalget under Københavns Kommune. 8 ⁄⁄ MUSIKKEN

Musikhuset København

Medarbejderne har haft meget at se til i forhold til vejledning af medlemmer og de mange forskellige hjælpepakker, der har været udmeldt. Forbundet har ydet en stor indsats for at hjælpe de mange af vores medlemmer, som er ramt hårdt på grund af de mange aflyste jobs og manglende bestillinger. Forbundet informerer løbende om udviklingen og har taget flere initiativer til kontingent lettelser for de de hårdest ramte. Denne indsats har medlemmerne modtaget meget positivt. DMF København har naturligvis gives de samme tilsagn lokalt, så medlemmerne er blevet hjulpet mest muligt.

Idémagerne bag Musikhuset er i gang med at etablere en demokratisk struktur, så brugere og borgere kan få indflydelse på indhold og udnyttelse. DMF København har støttet projektet, som vil være til gavn for rigtig mange små akustiske ensembler, som vil kunne nyde godt af den formidable akustik og atmosfære, som huset byder på. Det så længe ud til, at kommunen ville fastholde et synspunkt, hvor Musikhuset først kunne tages i brug, når det var gennemrenoveret. DMF Købehavn var med til at argumentere overfor kommunen, således at det i tiden inden færdiggørelsen, er blevet muligt, at afholde koncerter i Musikhuset. Musikhuset har allerede afholdt åbningskoncert og planlægger desuden på flere mindre koncerter, hvor der præsenteres et alsidigt program med spændende musik. Alle får naturligvis som minimum DMFs tarif.


Spillestedsudvalget

Orkestrene

Dansk Musiker Forbund har et fint samarbejde med de københavnske orkestre. Tillidsrepræsentanter, Arbejds- Miljørepræsentanter og musikere får løbende hjælp fra forbundet og afdelingen. Siden generalforsamlingen i 2020 har der været travlt i DMF Købehavns spillestedsudvalg. Vores fokus har primært ligget på at udvide vores dialog med de kommunale udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget, Musikudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Vi har været aktive i at give indspark og høringssvar i forhold til de københavnske musikeres corona-situation, særligt i forhold til freelancemusikerne, som har været særligt dårligt stillet. Vi har sørget for at give modspil til spillestedernes høringssvar, som ofte repræsenterer nogle udfordringer og forslag, der ikke tager hensyn til musikerne. Vi har desuden arbejdet målrettet på, at Teknik og Miljøforvaltningen i sommeren 2021 ville give tilladelse til afholdelse af flere offentlige arrangementer med entré på Københavns åbne pladser. Det er vi lykkedes med og dette blev vedtaget i foråret. Det har været en vigtig sag, da corona-restriktionerne fordrer, at flere aktiviteter rykker udendørs. Vi har også haf t en god dialog med DIT:KBH, som driver en lang række Københavnske spillesteder. Vi har bl.a. snakket med dem om deres bookingpolitik, deres vækstlagspolitik og fået et indblik i deres drift og økonomi. Dertil har vi fulgt kulturministeriets genstartsteams plan for kulturens genåbning i Danmark, og der er lagt i kakkelovnen til kulturdebatter i efteråret 2021.

Sidste år var der stor fokus på pensionsproblematikken i forhold til flere af orkestrenes tjenestemandsansatte. I løbet af 2020 blev der forhandlet med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, hvor det til sidst lykkedes at få forståelse for vores synspunkter i forhold til de pensionsaftaler, som var indgået mellem de forskellige styrelser og medarbejderne. Problemerne blev tilsidst løst ved vedtagelse af særlige og specifikke sagsakter ved Finsnslovens vedtagelse i Folketinget.

Covid 19 restriktionerne Alle de københavnsme orkestre har været ramt af de restriktioner, som regeringen og Sundhedsstyrelsen igennem Covid 19-krisen pålagde samfundet. Det vil sige, at mange af sidste års koncerter blev enten aflyst eller udsat til senere tider. Orkestrene er – set i forhold til mange andre virksomheder og arbejdspladser – kommet bedre igennem krisen end de fleste. Der er således ingen af de faste orkestre, som har måtte lukke eller kaste sig ud i afskedigelser af musikere og personale. Så til trods for den økonomiske nedtur, som alle har mærket, kan orkestrene nu se fremad og gennemføre koncerter igen. Der må igen spilles offentligt – om end under begrænsede forhold.

DR Big Band DR big band er et big band fuld af optimisme for fremtiden og glæde ved aktu-

elle projekter på trods af forsamlings- og koncertforbuddene i 2020 og 2021. Valget af den japanske kvinde Miho Hazama som chefdirigent i 2019 har vist sig at være helt rigtig. At hun musikalsk står på skuldrene af de store dirigenter og arrangører Thad Jones, Bob Brookmeyer og Jim McNeely som alle har bestridt samme stilling, har givet hende muligheden forstå DR big bands historie og sjæl og føre orkesteret med ind i jazzen som den spilles idag. Miho Hazama er hurtigt faldet til og med empati har hun taget musikernes personlig kompetencer til sig og får både dem og musikken til udfolde sig på bedste vis. Det tætte samarbejde med P8jazz, DRs jazzradiokanal, har udmøntet sig bl.a. i tv-udsendelse, en naturlig platform for orkesteret, som DR i flere år ikke har haft interesse i at udnytte. Selvom DR big band blev afbrudt i juleturneen af nedlukningen har der været store musikalske oplevelser i år med b.la. legenden Palle Mikkelborg og Nedluknings-arrangementet ” We are Alive ” af Signe Bisgaard samt musik af Jim McNeely, Hazame og Peter Jensen, der har givet orkesteret håb om en fantastisk musik-sommer på både Copenhagen og Aarhus jazzfestival.

Overenskomster Der er forhandlet og gennemført overenskomster for samtlige kommunaltog statsansatte musikere i orkestrene. Resultatet har ikke været prangende, hvilket skal ses i lyset af de store udgifter, som Staten har haft i forhold til de mange økonomiske hjælpepakker. Set i det samfundsmæssige perspektiv, er løsningerne tilfredsstillende. MUSIKKEN ⁄⁄ 9


DMFkb

GENERALFORSAMLING 2021

Musikundervisere

DMF Københavns bestyrelse består af mange typer musikere, hvoraf mange under viser. Vi har både musikskole-, privat- og MGK-undervisere siddende i bestyrelsen, og flere er tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter i deres respektive institutioner. På den måde kommer der ofte højaktuelle emner med på vores dagsordener. Blandt musikskolernes tillidsrepræsentanter har der i løbet af året været behov for at kunne mødes i forbindelse med de nyligt overståede overenskomstforhandlinger. Her har DMF været i den faciliterende rolle og haft en god dialog med medlemmerne om processen. Vi har også haft fokus på de mange private musikskoler og undervisningstilbud i København og været i dialog med medlemmerne om deres vilkår på dette arbejdsmarked. I vores blad MUSIKKEN, har man ofte kunnet læse om de mange ildsjæle vi har blandt medlemmerne og deres fantastiske undervisningsprojekter. . I 2021 vil vi i DMF fortsætte vores dialog med aktørerne på området og arbejde for at samle de medlemmer der underviser i relevante netværk. 10 ⁄⁄ MUSIKKEN

Konservatorierne

I det seneste år er der opbygget et godt og konstruktivt samarbejde med studerende på de to konservatorier i København, Rytmisk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. DMF Københavns repræsentant Mads Mazanti har løbende været i dialog med konservatoriestuderende for at afdække behov og tage på pulsen på de spirende musikeres dagligdag på de to uddannelser. Under normale omstændigheder udvikler og afholder Københavns-afdelingen henover året en række arrangementer i samarbejde med de studerende. Denne indsats har naturligvis været særdelse udfordret det seneste år, hvor også konservatorierne i høj grad har været lukket ned for fysisk aktivtet. Også de jævnlige og konstruktive frokostmøder med aktive studerende fra konservatorie-rådene har været sat på hold i denne periode. Det lykedes dog at gennemføre et stort anlagt og succesfuldt arrangement d. 6. november 2020, hvor heldags-eventet Den Grønne Musikbranche blev afviklet i koncertsalen på Rytmisk Muiskkonservatorium. Branchedagen var initieret af Lærke Uldall, der havde fundet inspiration

til dagen i vores fagblad MUSIKKENs temanummer i oktober 2019. Det var derfor oplagt for konservatoriet og afdelingen at teame op om denne dag, der havde fokus på, hvordan vi konkret kan gøre musikbranchen mere bæredygtig. Dette er et tema mange studerende er optagede af, og dagen oplevede således bred interesse og deltagelse. På grund af restriktioner blev Den Grønne Musikbranche afviklet som en hybrid, hvor både online og fysisk fremmøde var muligt. Den Grønne Musikbranche bestod af inspirationstalks, debatter, konkrete workshops og musik-indslag og blev ført sikkert i havn af den veloplagte moderator Trine Krebs. Tilbagemeldingerne på dagen var meget postive, og der er planer om at følge dagen op med lignende branchedage fremadrettet. I det hele taget glæder vi os til at dialogen og samarbejdet med de studerende på RMC og DKDM kan genoptages og være med til at skabe nogle frugtbare arrangementer, som de unge musikere kan have glæde af i opbygningen af deres professionele liv.


Ligestillingsudvalget

Ungdomsudvalget

Kor og Sangere

Vi har i DMF København nedsat et ligestillingsudvalg, som i første omgang har søgt at undersøge og indkredse det omfattende og komplekse emne, som ligestilling og sexisme er. Vi har i udvalget lavet en masse vidensdeling og samlet empiri omkring emnet. Ud fra dette, er vi i fællesskab kommet frem til nogle fokuspunkter, vi mener er relevante, og som kan indkredse vores arbejde. Det drejer sig om booking og ansættelse, musikuddannelser, fordeling af støttekroner, sprog og kommunikation, videnbank og evidens samt - længere ude i fremtiden - undersøgelsen af muligheden for et uvildigt organ. Når DMF Københavns nye bestyrelse er valgt, vil vi i august måned have en temadag om ligestilling. Her vil også Lynn Rosenberg fra “Kunst og Kultur i Balance” holde et oplæg, så vi har et fælles udgangspunkt for at tale om emnet - og også forbedre os internt. Apropos intern forandring, så har DMF København, efter forslag fra udvalget, indført afkønnede titler. Et lille skridt på vejen - men det er som bekendt vigtigt også at se sig selv og sin egen organisation efter i sømmene. Vi glæder os til det videre arbejde.

I ungdoms-udvalget har vi haft stort fokus på hvordan man som musiker prissætter sig selv. Det har vi førhen gjort igennem Mandagstalks, men grundet dette år med Covid 19 har vi måtte tænke i andre retninger. Derfor besluttede vi i år at give os i kast med at lave podcasten “MusikSnak”, hvor forskellige medlemmer i ungdoms-udvalget interviewer musikere om hvordan, de får deres musikervirke til at hænge sammen. Det er indtil videre blevet til tre podcasts, som kan findes på DMF Københavns hjemmeside. I øjeblikket er vi i ungdomsudvalget i gang med at forberede os på at lave live-streaming af Mandagstalk og minikoncerter, hvor vi ønsker at flere professionelle musikere kan dele ud af deres erfaringer.

DMF København er blevet beriget med nye kolleger fra det nu tidligere Korforbund. Korenes tidligere formand, Jakob Knudsen Pedersen, er valgt ind som suppleant i bestyrelsen, og det har været berigende at få et tættere indblik i sangernes hverdag. Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde med sangerne, og byder dem alle velkommen i Dansk Musiker Forbund. MUSIKKEN ⁄⁄ 11


MUSIKKEN

#1 FEBRUAR 2020

MUSIKKEN

// Tema: Kammermusikken i København

// Tema: Nye muligheder i en svær tid

// Kæmpe mulighed: København kan få et nyt musikhus

// Medlemmerne fortæller: Det har vi lært under krisen

// Mød hitmageren Jacob Bellens

// Få styr på din økonomi

// Dansk trio tog til Kina og fik en oplevelse for livet

// Guide: Gode råd til live streaming

MUSIKKEN

#3 SEPTEMBER 2020

MUSIKKEN

// Tema: Hvor kommer passionen fra?

// Tema: Medlemmernes forhold til søvn

// Jan Glæsel vil dø med støvlerne på

// Ny koncertform: Musikken spiller i folks stuer

// Små spilleteder kæmper under corona

// Ungdomsudvalget: Fokus på prissætning

// København får nyt musikhus

// Sangskriver Amy Horn beretter fra Berlin

12 ⁄⁄ MUSIKKEN

#2 JUNI 2020

#4 DECEMBER 2020


DMFkb

Årets temaer i MUSIKKEN

Der er nok af spændende temaer indenfor musikernes verden at dykke ned i. I 2020 har vi i medlems-magasinet MUSIKKEN været vidt omkring. Her følger et redigeret udpluk af redaktør Rasmus Barud Thomsens tema-introer til årets bladudgivelser.

Kammermusikken i København februar 2020

For nogle medlemmer af DMF København, der ikke har en baggrund i den klassiske musik, vil begrebet kammermusik nok stå lidt diffust. For hvad dækker det over, og hvilke udfordringer og muligheder står kammermusikken overfor i det nye årti? Det forsøger vi at komme rundt om i denne udgave, hvor en række af de folk, der har kammermusikken inde på livet, kommer til orde. Udgangspunktet for temaet om kammermusik er den aktuelle situation, hvor København står over for en unik mulighed: Nemlig chancen for at få et nyt musikkens hus i det gamle Bymuseum på Vesterbrogave med fokus på akustisk musik generelt og kammermusik i særdeleshed.

Nye muligheder i en svær tid juni 2020

Går man en tur i København, ser man mange steder små plakater og tegninger i vinduerne med et simpelt, men tiltrængt budskab: Det bliver godt igen. Og det gør det. Det bliver ikke det samme, som før, men noget, der ligner, og noget, som vi selv er nødt til at få det bedste ud af. Lige nu er der stadig lange udsigter til, at vi igen kan samles i store flokke foran scener og tribuner, men musikken vil stadig spille. Opgaven er nu, at finde nye platforme, prøve ideer af og forberede sig bedst muligt til den dag, dørene igen bliver slået op. Få faggrupper i Danmark har været hårdere ramt af krisen end musikere, men det er også her, man ser nogle af de fineste eksempler på nytænkning og mod på nye muligheder. Fællessang, gårdsang,

online-festivaler, lydløse fester og lidt god gammeldags trods vil være en del af musikernes arv, når man om år ser tilbage på krisen. Det er naturligvis ikke alle musikere, der bare kan kaste alt op i luften og sætte nye skibe i søen. Af flere årsager. Og der er stadig brug for hjælpepakker de næste måneder frem. Men det mindset, der ligger bag, kan man bruge - selv i små portioner - de steder, hvor man rent faktisk kan påvirke tingenes gang. Personligt tror jeg, at det lysner i horisonten, og det manglede også bare. Det har været en hård omgang, men mon ikke København får ret til sidst: Det skal nok blive godt igen.

Hvor kommer passionen fra? september 2020

Der blæser desværre stadig urolige vinde over den danske musikbranche, hvor regionale udbrud af coronavirus som små ildebrande skaber utryghed og medfører genindførelse af strammere lukke- og forsamlingsregler. Netop derfor er det i disse tider vigtigt, at huske på, hvad det egentligt er, man som musiker brænder for ved sit arbejde og musikerliv. Og ikke mindst, hvor man får sit musikalske brændstof fra. Det har vi sat fokus på i dette nummer af Musikken, hvor seks musikere fortæller, hvor de finder den passion og ild, der driver dem. Det er blevet til fortællinger om, hvordan glæden og forelskelsen i musikken helt tilbage fra barndommen stadig brænder i folk, og hvordan man gennem sit arbejde selv skal sørge for at holde ilden i live ved at opsøge de projekter og mennesker, der giver nærring til ens passion. Og mens corona-virkelighedens dystre klokker stadig bimler og bamler om ørene på os, kan vi nok alle drage fordel af, at holde tankerne på netop det, der giver os lyst til fortsætte. Og ikke mindst, det vi glæder os til at vende tilbage til.

Nemlig musikken.

Medlemmernes forhold til søvn december 2020

Der er intet bedre end god nats søvn, men det er ikke altid, den er så nem at få. I dette nummer af Musikken har vi valgt søvn som tema, da det er et emne, der påvirker os alle sammen om end på vidt forskellige måder. Som musiker har man måske et særligt forhold til sin søvn, fordi den hjælper på ens kunstneriske proces, hvor man kan opleve, at vågne op med en lysende klar løsning på, hvordan problematiske overgange, strofer eller vers skal skrives og sættes sammen. På den måde er søvnen og drømme for nogle en gave, der åbner op for kreativiteten. Både søvnens helende og magiske egenskaber, samt problemerne forbundet med nattesøvnen, kommer vi ind på i dette nummer, hvor vi har talt med en række musikere og branchefolk om, hvordan de forholder sig til deres søvn. Det er der kommet en række meget forskellige og interessante fortællinger ud af.

Fakta

Læs MUSIKKEN online MUSIKKEN lanceres fortsat på en digital platform, så medlemsbladet kan læses online. På hjemmesiden isuuu.com kan man ved at søge på MUSIKKEN nemt og hurtigt læse nye og gamle udgaver. Magasinet trykkes fortsat på Frederiksberg Bogtrykkeri. Produktionstiden er som altid kort og effektiv, hvilket betyder, at du som medlem hurtigt får bladet ud i din postkasse. MUSIKKEN omdeles med Bladkompagniet.


DMFkb

GENERALFORSAMLING 2021

Festivaler

DMF København besøger og rapporterer hvert år fra en række udvalgte festivaler. Deltagelsen på musikfestivaler giver afdelingen en komprimeret mulighed for at holde sig opdateret på tidens musikalske strømninger og følge en lang række af landets dygtige udøvere på nogle af Danmarks mest markante scener.

kun i meget begrænset omfang haft mulighed for stå på landets mange festivalscener rundt om i landet. Heldigvis ser det ud til at de fleste festivaler regner med at slå portene op igen. Enten som vi kender dem før corona eller i modificerede udgaver, der følger og forholder sig til tidens restriktioner og muligheder.

I et år hvor de fleste af landets festivaler har været sat på pause har I medlemmer

Ligesom musikere er mange festival-arrangører omstillingsparate og kreative, så

14 ⁄⁄ MUSIKKEN

der er håb for at festivalpladserne snart summer af musik, liv og fællesskabsskabende oplevelser. I DMF København krydser vi fingre for at vi atter snart kan møde jer musikere i det danske festival-land, hvor det altid er spændende og revitaliserede at opleve hele den musikalske fødekæde – fra det spirende vækstlag til etablerede acts fra den aller-øverste hylde.


SoMe og hjemmeside

Karrierekick m.m.

Grafisk værksted

Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der arbejder på en strategi på de sociale medier, primært Facebook & Instagram. Vi vil meget gerne formidle alle de opgaver bestyrelsen løfter lokalt for medlemmerne og det vil vi bl.a. gøre gennem at alle de nye bestyrelsesmedlemmer vil have en Instagram uge, hvor de formidler deres musikerliv. #musikerlivKbh vil blive vores hashtag og vi vil gerne opfordre alle medlemmer til aktivt at bruge hashtagget når de formidler info om deres musikerliv i København. Desuden vil vi forsøge at Facebook siden mere aktivt vil dele de temaer og artikler vores fremragende lokalblad skriver. På den måde vil DMF Københavns aktiviteter og arbejdet for at løfte musikernes vilkår og rammer i København og blive mere synlige for medlemmerne, lokalpolitikerne og andre musikrelaterede interessenter. I det kommende år vil hjemmesiden blive udskiftet så den vil spille endnu bedre sammen med hovedforbundets nye hjemmeside.

Det har ikke været muligt at gennemføre hverken Karrierekick eller de mange andre tiltag og events, som vi normalt gennemfører i løbet af året. Det skyldes naturligvis Corona restriktionerne.

SoMe/Hjemmesideudvalget vil meget opfordre medlemmer til aktivt at sende gode idéer til indhold til afdelingens Facebook og Instagram for vi ønsker at blive endnu mere aktuelle og nærværende i vores tilstedeværelse på nettet til gavn for vores medlemmer.

Nu hvor Danmark og samfundet er ved at åbne, vil bestyrelsen igen iværksætte ideer og tiltag, som kan skabe glæde og udfordringer hos medlemmerne. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med de mange aktiviteter, og igen opleve den personlige kontakt med medlemmerne.

Det grafiske værksted har – igen på grund af Corona-krisen og de aflyste koncerter – ikke haft den samme aktivitet som tidligere. Grafisk Værksted giver netop Jer medlemmer mulighed for at få trykt plakater, programmer og flyers i små oplag, målrettet til enkelte koncerter. Grafisk Værksted printer i højkvalitet og meget effektivt til gavn for medlemmerne. Bestyrelsen har af økonomiske årsager besluttet, at produktionstilbudet til Grafisk Værksted, sættes på stand by frem til 31. december 2021. MUSIKKEN ⁄⁄ 15


DMFkb

GENERALFORSAMLING 2021

Lejligheden i Berlin

Seniorklub

Skovtur på Bakken

Vores lejlighed i Berlin har det (fortsat) godt, men som omtalt sidste år, har den også været igennem en mindre renovering af gulvene, ligesom den er blevet grundigt rengjort. Det har jo ikke været muligt, at benytte lejligheden rigtig her i tiden med corona, hvilket først og fremmest skyldes de indog udrejse restriktioner med karantæner, som henholdsvis den tyske og danske regering besluttede. Men nu er det lidt nemmere at benytte lejligheden, og der er da også trukket lod om brugen for de næste måneder. Prisudviklingen i området er fortsat stigende, da det er et meget attraktivt kvarter. Alt i alt har det været en rigtig god økonomisk investering, som medlemmerne har fået megen personlig fornøjelse af. 16 ⁄⁄ MUSIKKEN

Seniorklubben har også været hårdt ramt af forbudet om at samles mere end fem og sidenhen 10 personer. Seniorklubbens medlemmer nyder at mødes den første onsdag i måneden. Det har ikke været muligt det sidste år, og vi har derfor fået mange opkald fra Seniorklubbens medlemmer, som pressede på for at mødes. Desværre har vi ikke kunnet efterkomme ønskerne, men vil naturligvis sætte hårdt ind igen, nu hvor det igen er blevet muligt. Vi glæder os til at se alle vores venner igen, og lover at gøre lidt ekstra ud af det. Så, vel mødt igen – første onsdag i juni.

Den – i øvrigt lovpligtige – Skovtur, blev af samme årsager heller ikke gennemført i 2020. Vi mødes igen i 2021, og glæder os til at hygge med medlemmerne igen.


Økonomien

Bestyrelsen har under mit formandsskab altid ført en fornuftig økonoisk politik i DMF København. Derfor er DMF Københavns formue fordoblet og udgør i dag kr. små 11.000.000. Det giver narutligvis en høj sikkehed og ikke mindst et økonomisk afkast, som igennem mange år, har været med til at finansiere mange af de medlemtstiltag, som har været til stor glæde for medlemmerne. Det har været vigtigt for Bestyrelsen, at prioritere økonomisk støtte til så mange af de musikfremmende tiltag og idéer, som medlemmerne har igangsat under krisen og søgt støtte til. På samme måde har DMF København støttet de ansøgte kontingent- og forsikringsnedsættelser, som Hovedforbundet har tilbudt medlemmer, som måtte have brug for det. Kontingentindtægterne er stabiliseret i forhold til sidste år idet kontingentet fra tilgangen af medlemmer fra det tidligere Korforbund, påvirker resultatet. Det er positivt, men samtidig er nogle af de ge-

nerelle udgifter vokset i forbindelse med de beslutninger, som blev gennemført på Kongressen november 2020. Det er i bl.a. udgifterne til de kommende Årsmøder, hvor der fremover skal vælges delegerede, som skal deltage hvert år – og ikke hvert fjerde år, som det var tilfælde i den gamle struktur. Årests resultat udgør kr. 20.628 – hvilket ikke er meget, set i lyset af de mange aflyste medlemstiltag og events (besparelser), som ikke er blevet gennemført på grund af Covid 19 restriktionerne. Bestyrelsen er derfor nød til at vurdere de økonomiske indsatser nøje. Med årets overskud har DMF København øget egenkapitalen, som den 31. december 2020 udgjorde kr. 10.937.922. Soliditetsgraden (hvor meget ejer DMF København, hvis alle aktiver realiseres og al gæld afvikles) er fortsat ekstrem høj og udgør godt 95%. DMF København er altså en bundsolid forening.

Fakta

Udviklingen i medlemstallet

Marts 2017: 2884 Marts 2018: 2813 Marts 2019: 2711 Marts 2020: 2758 Marts 2021: 2732

MUSIKKEN ⁄⁄ 17


Medlemsjubilæer Medlemsjubilæer i perioden 4. maj 2020 - 20. juni 2021

i perioden 4. maj 2020 - 20. juni 2021

25 år

01-10-1995

01-04-1996

Adam Ørvad

Nenia Zenana

01-10-1995

22-04-1996

30-05-1995

Esther Bobrova

Carsten Lindholm Hansen

Torkil Skall-Jensen

01-10-1995

13-05-1996

01-06-1995

Flemming Werge

Martin Fabricius

Dmitri Vaskovich

01-11-1995

26-05-1996

01-06-1995

Kim Aagaard

Peter Smith

Ida Speyer Grøn

01-11-1995

01-06-1996

09-06-1995

Sven Micha Slot

Susanne Skov

Morten Ryelund

01-11-1995

01-06-1996

12-06-1995

Jan Harbeck

Jacob Øxner

Jakob Kongslev Dinsen

01-11-1995

10-06-1996

13-06-1995

Andrew William Cholvat

Behnam Ayoubzadeh Shirazi

Christina Bjørkøe

01-12-1995

10-06-1996

14-06-1995

Christine Michaela Pryn

Mathias Valentino Johansen From

Thomas Lund Jensen

01-12-1995

13-06-1996

19-06-1995

Katarina Bundgaard Altino

Anne Hall

Martin Møller

01-12-1995

17-06-1996

20-06-1995

Pelle Fridell

Pernille Hvid Larsen

Thomas Bo Borchersen

11-12-1995

21-06-1995

Semion Balschem

Rikke Lender

27-12-1995

22-06-1995

Ian Christian Brodersen

Kristian Marcussen

01-01-1996

Ole Olsen

28-06-1995

Alexander Vaulin

11-06-1980

Carsten Landors

01-01-1996

Ane Marie Øberg

26-07-1995

Katrine Reinhold Bundgaard

18-06-1980

Christophe Dejour

01-01-1996

Ulf Werner Nielsen

01-08-1995

Lars Nielsen

01-07-1980

Anders Weidick Andersen

09-01-1996

Dennis Hansson

21-08-1995

Anna Daub Svanholt

11-07-1980

Marc Eric Bernstein

01-02-1996

Per Nielsen

01-09-1995

Christian Dalsgaard Warburg

01-08-1980

Janus Mogensen

01-02-1996

Claus Forchhammer

01-09-1995

Thomas Dinesen

01-08-1980

Carsten Skov

01-02-1996

Valdemar Jørn Rasmussen

01-09-1995

Peter Navarro-Alonso

01-09-1980

Jonas Winding

01-03-1996

Jesper Helmuth Madsen

01-09-1995

Michala Kisselhegn

01-09-1980

Kalle Bremer

01-03-1996

Ludmilla Spektor

01-10-1995

Frans Gregers Bølling

01-09-1980

Jørgen Bracht

01-03-1996

Per Thomas Ekman

01-10-1995

Grith Grandal Hansen-Schwartz

01-10-1980

June Beltoft

01-04-1996

Jakob Arnholtz

01-10-1995

Knud Aage Lundgaard Grumløse

01-10-1980

Maria Klingsholm

01-04-1996

Jørgen Mühlbrandt

01-10-1995

Xenia Savery

01-11-1980

Mads Haugaard

01-04-1996

Helle Sørensen

Fredrik Damsgaard 18 ⁄⁄ MUSIKKEN

40 år

01-06-1980


Bemærk, at i år er der ikke en særlig invitation og begivenhed for jubilarer før generalforsamlingen. Københavns afdelingens bestyrelse har i år bestemt at 01-11-1980

01-09-1970

Pia Kaufmanas

Niels Peter Andersen

01-12-1980

01-09-1970

Karsten Sørensen

Thomas Clausen

01-12-1980

01-09-1970

Mette Hanskov

Jan Jørgensen

01-12-1980

01-10-1970

Bent Erik Glendøs

Jens Tofte-Hansen

01-12-1980

01-10-1970

Niels Henkel

Per Bokelund

01-02-1981

01-11-1970

Ole Hansen

Jan Zum Vohrde

01-02-1981

01-12-1970

Henrik Bo Hansen

Peder Emil Kragerup

01-02-1981

01-01-1971

Leif Carl Aksel Johansson

Kirsten Halby

01-03-1981

01-02-1971

Lars Nikolaj Frederiksen

Flemming Bøje Hansen

01-04-1981

01-03-1971

Angus Rollo

Vibeke Franck

01-05-1981

01-04-1971

Bertil Hans Andersson

Tonni Duckert Jensen

01-05-1981

01-05-1971

Søren Monrad

Niels Ove Stuart

25-05-1981

01-06-1971

Michael Rasmussen

Gert Rostock

01-06-1981

01-06-1971

Claus Lynge Mærsk

Alex Riel

01-06-1981

01-06-1971

Ulla Knudsen

Steen Bach-Vilhelmsen

prioritere medlemmer, der er økonomisk trængte i tiden med Covid-19.

01-06-1981

Michael Rasmussen Vermehren

60 år

50 år

01-01-1961

Carina Maria B Medici

65 år

Boje Marstal

01-07-1970 01-07-1970

Mads Vinding

01-08-1955

01-07-1970

Magnus William Tougaard

Søren Anker Nielsen

01-11-1955

01-07-1970

Palle Bolvig

Ib Lund Nielsen

01-11-1955

01-07-1970

Uffe Karskov

Ole Streenberg

01-11-1955

01-07-1970

Verner Emile Nicolet

Leif Jensen

01-11-1955

01-08-1970

Kaj Haugaard

Allan Andersen

MUSIKKEN ⁄⁄ 19


Ad dagsordenens pkt. 3: Uddrag af regnskabet for 2020 . Komplet regnskab kan erhverves ved henvendelse til afdelingen, eller ved fremmøde på generalforsamlingen.

E T N E M U K O D 20 ⁄⁄ MUSIKKEN

E R K S R E D N U R TE

T E V

T L A T I DIG


TD IGIT ALT UN DER SK RE VE ER TE T DO KU ME N

E T N E UM K DO

E V RE K RS E D N U R TE

LT A T I G I D T

MUSIKKEN ⁄⁄ 21


Ad dagsordenens pkt. 3: Uddrag af regnskabet for 2020 . Komplet regnskab kan erhverves ved henvendelse til afdelingen, eller ved fremmøde på generalforsamlingen.

22 ⁄⁄ MUSIKKEN


MUSIKKEN ⁄⁄ 23

Ketty og Kai Konsteds legat

Svend Holsts legat

Direktør Aage Zimmermanns legat

L. P. Hansens legat

Launy Grøndahls legat

Henriques legat

Fru Bolette Pedersens legat

Direktør Thrane & hustrus legat

Kaptajn P. F. Ververs legat

Understøttelsessamfundets midler kommer udover de i revisionspåtegningen nævnte legater fra følgende legater:

Understøttelsessamfundet

Benny Rosenfeld Kasserer

-53.907,86

3.706.311,40 3.652.403,54 3.652.403,54

1.645.545,0 810.928,88 237.004,06 387,00 918.538,60 40.000,00 3.652.403,54

63,65 83.200,00 28.142,70 6.768,60 118.174,95 -53.907,86

23.349,86 496,42 420,81 40.000,00 64.267,09

København, 27/3-2021

Steen Jørgensen Revisor

Sammendraget er overensstemmende med de enkelte legaters regnskab, som jeg har revideret.

REVISIONSPÅTEGNING: Ovenstående regnskab er et sammendrag af regnskaberne for 2020 for de 7 legater: Københavns Musiker og Orkesterforenings Understøttelsessamfund, KMO´s Jubilæumslegat af 24. april 1986, Musikdirektør Heinrich Peter Lampe & Hustru Maria Lampes Legat, Musiker Lauritz Jacobsen & Hustru´s Mindelegat, Aage Johannes Emil Marius Andersen´s Legat, Poul Jørgensens Mindelegat samt Inge Hasselbalch-Larsen's mindelegat

Jerry Kurt Jensen Formand

PASSIVER i alt

Underskud iflg. resultatopgørelse

Kapital pr. 1. januar 2020

PASSIVER:

AKTIVER ialt

Danske Invest afd. Fonde Bankbeholdning Kontantkonti Kassebeholdning DI Mix Fonde Tilgode KMO

AKTIVER:

STATUS pr. 31. december 2020

Underskud

Renter Udbetalte legater Administrationsomkostninger Gebyr bank

UDGIFTER:

Udbytte Danske Invest Bankrenter Overf til dækning af gebyr Tilskud KMO

Resultatopgørelse for året 2020 INDTÆGTER:

Sammendrag af alle 7 legater under Københavns Musiker- og Orkesterforenings Understøttelsessamfund


HAR DU FÅET NYT… ...mobil-nummer, efternavn, e-mail, adresse... Det er vigtigt at dine oplysninger er korrekte, så vi kan komme i kontakt med dig. Log in på mit.dmf.dk og opdater dine personlige oplysninger. Vi behandler dine data fortroligt og naturligvis i henhold til persondataloven.

Modtager:

DANSK MUSIKER FORBUND KØBENHAVN

Afsender:

Hvis du ikke kan logge dig ind, kan du sende en mail til kbh@dmf.dk med de oplysninger, der skal ændres.

Profile for DMF København Dansk Musiker Forbund

MUSIKKEN Særnummer 2021  

DMF Københavns bestyrelses skriftlige beretning udsendt i forbindelse med afdelingens Generalforsamling 2021.

MUSIKKEN Særnummer 2021  

DMF Københavns bestyrelses skriftlige beretning udsendt i forbindelse med afdelingens Generalforsamling 2021.

Profile for dmfkbh

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded