Page 1

Monitor Feest van het jaar

Jaargang 54 nr. 4 December 2019


Van de redactie Feest van het jaar. Dat is voor velen toch Kerst. Eind oktober worden de winkel­ straten al feestelijk versierd en verlicht. Best gezellig, maar al die verlichte winkelstraten leiden niet naar het werkelijke Kerstfeest, naar de kribbe in Betlehem. Kennen we de Kerstgeschiede­ nis eigenlijk wel, of hebben we er een romantisch verhaaltje van gemaakt?

En hoe kunnen we het werkelijke Kerstevangelie in onze stad uitdragen? Daarover kun je het een en ander in deze Monitor lezen. De redactie wenst je gezegende Kerst­ dagen, een mooie jaarwisseling en een goed 2020 toe.

In deze ‘Monitor’ Van de redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Van Taco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Van het bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kerstquiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tijdschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kerstavonddienst in Het Concertgebouw . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Door de bank genomen . . . . . . . . . . . . . . 14 Feest van het jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Agenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2


Van Taco

De Noord/Zuidlijn wordt al een vertrouwd gegeven. Bij ‘De Brabantse Aap’ aan het Spui heb ik al verschillende afspraken staan. En ik kijk al minder vreemd op als ik door een enorme wietlucht loop. Je merkt: Amsterdam gaat vertrouwd terrein worden. En dat is ook de bedoeling. En er is nog heel veel te ontdekken. Dat woord ontdekken kenmerkt deze periode. Sterker nog: het kenmerkt mijn opdracht in de eerste maanden. Wat ge­ beurt er allemaal in DmB? Waarom zijn we er in deze stad? Wat geeft reden om dankbaar te zijn? Waar liggen de vragen en zorgen? Hoe kunnen we tot zegen zijn voor anderen? Aan de hand van deze vragen ben ik al een dag op stap geweest met het bestuur. Dat was inspirerend! En de komende tijd hoop ik nog veel meer

mensen te spreken over deze vragen! (En laten we gelijk even afspreken: als je in al deze vragen jouw antwoorden en ideeën met mij wilt delen, spreek me aan of stuur een mail! Graag!) In het beroepingswerk is de vraag ge­ steld om nadrukkelijk op te zoek te gaan naar de twintigers, dertigers en veerti­ gers. Hoe kan DmB weer een beweging worden, die voor ouderen én jongeren waardevol en zinvol is? De consequentie daarvan is dat ik in de stad en binnen DmB op zoek ben naar de plekken waar ik met hen in gesprek ben. En de con­ sequentie daarvan is ook dat ik snel zal kiezen voor thema’s die aanhaken bij deze doelgroep. (En mijn ervaring is: als jongeren zich aangesproken weten ko­ men de ouderen er gewoon in mee! Een win-win situatie!)

3


Eerlijk is eerlijk, ik ervaar dit ook als een spannend proces. Het kan me wel onzeker maken. De vragen zijn pittig. De antwoorden niet simpel. Maar ik weet me daarin gesteund door een betrokken gemeenschap van mensen die mee wil doen. Want dat heb ik bij mijn start ook ervaren: DmB is een warme gemeenschap van mensen die verbonden is aan een unieke plek op zondagavond. En samen gaan we daarin de uitdaging aan: hoe bewegen we samen en hoe veranderen we samen zodat we nieuwe mensen en nieuwe generaties bereiken? Samen leren we om als leerlingen van Jezus te geloven in deze stad!

Juist het Kerstfeest als feest van het jaar is dan een hoopvol teken. Als pionier loop ik er vaak tegen aan dat christenen in grote aantallen denken. Dan pas is het succesvol. (En natuurlijk ben ik blij als op Kerstavond Het Concertgebouw afge­ laden vol zit! En natuurlijk ben ik blij als meer mensen op zondagavond de weg naar de Engelse Kerk weten te vinden!) Maar het kan ook verlammend werken. En juist op Kerst ontdek ik: God begint klein en onopvallend. Het wonder van Kerst werd uiteindelijk maar door een paar mensen gezien en ervaren. Klein en

4

onopvallend. Maar tegelijkertijd werd de wereld op zijn kop gezet. Dat koninkrijk van God baant zich nu een weg in deze wereld en als mensen mogen we leven in het licht van zijn liefde, zijn vergeving, zijn nabijheid en zijn kracht. En dat goede nieuws mogen we delen met anderen. En ja, dat is soms klein en onopvallend in deze grote stad. Maar altijd hoopvol. Ik hoop dat je mee wilt doen in deze beweging, dat je het komende jaar commitment wilt geven om handen en voeten te geven aan dit missionaire verlangen! Nog een laatste opmerking: als je me volgt op social media zul je met re­ gelmaat zien dat ik gebruik maak van twee hashtags: #kerkvooriedereen en #zondagavondkerk. Ik vind dat twee begrippen die het karakter van DmB mooi omschrijven. Iedereen is welkom. Dat zit in onze genen. En ja, we zijn een rustpunt/oplaadpunt op zondagavond, op een unieke locatie. Een plek om geloven te ontdekken en te beleven. Welkom!

Taco Koster 06 1992 1974 dominee@dmbamsterdam.nl


Van het bestuur

Wat een geweldige avond was het tijdens de intrede van onze nieuwe predikant Taco Koster. Fijn om te zien dat ook onze oude pre­ dikant Robert–Jan van Amstel aanwezig was om deze intrededienst te leiden. Het was een avond die we niet snel zullen vergeten. Onder leiding van Taco Koster, die heel veel energie met zich mee voert, gaan wij als bestuur, na een rustige zomerperi­ ode, weer vol aan de bak. Een goede ‘heisessie’, met onder andere het bestuur en Taco Koster heeft er voor gezorgd dat we als bestuur ook weer nieuwe energie hebben gevonden om het komende seizoen aan te kleden. Ook willen we als bestuur verder kijken dan

alleen het komende seizoen. We willen kijken hoe we als Diensten met Belang­ stellenden ook in de stad Amsterdam voeten aan de grond kunnen krijgen. Met andere woorden hoe maken we de diensten aantrekkelijker voor mensen om de weg naar onze diensten te vinden. Ook de voorbereiding voor de Kerst­ avonddienst in het Concertgebouw zijn in volle gang. Heeft u deze avond al geblokt in uw agenda? Het belooft weer een hele mooie avond te gaan worden. Ook zijn wij nog dringend op zoek naar vrijwilligers voor deze avond. Dat kan zijn dat u mee helpt met het collecteren, het uitdelen van programmaboekjes of andere taken. U kunt u zelf aanmelden bij het bestuur.

5


6

Als bestuur vergaderen we elke maand, en hebben we het over de voortgang van de diensten. We blikken terug en vooruit, en proberen het wel en wee vanuit de Diensten met Belangstellenden te be­ spreken. Deze vergaderingen beginnen we met een overdenking en daarna heeft de vergadering een open karakter. De sfeer is erg fijn waarbij elk be­ stuurslid zijn bijdrage levert en we met elkaar proberen om de visie van Diensten met Belangstellenden scherp te houden.

zichtbaar, maar dit bestuur verzet bergen met werk. Verder wil ik ook de vrijwilli­ gers allemaal bedanken, zoveel werk dat jullie verzetten waardoor de diensten plaats kunnen vinden. Ik kan natuurlijk niet zonder jullie, maar bovenal niet zon­ der het woord van God. Vandaar dat ik vanuit een andere rol betrokken blijf bij Diensten met Belangstellenden.

Ik schrijf dit stukje omdat ik u via deze weg wil laten weten dat ik helaas mijn taak als bestuurslid ga neerleggen. Dit heb ik niet zomaar over een nacht ijs laten gaan. Ik heb besloten om te stoppen als bestuurslid, maar dat betekent niet dat u mij niet meer gaat treffen bij de diensten. Een drukke agen­ da, andere prioriteiten in mijn privé-leven lieten mij inzien dat ik niet meer de focus had voor het bestuurswerk wat andere bestuursleden wel hebben. Ik wil hierbij mijn complimenten geven aan Marijn als voorzitter, maar ook aan alle andere bestuursleden om hun toewijding, hun energie en hun inzet voor Diensten met Belangstellenden. Het is niet altijd

Inspiratiedag Het was onverwacht mooi weer op zaterdag 19 oktober, toen we met een aantal DmB-ers een Hei-dag hadden onder leiding van onze nieuwe predikant Taco Koster. We waren afgereisd naar de wei in Zunderdorp waar we gebruik mochten maken van het gastvrije Jeugd­ gebouw. Het was dus eigenlijk een Weidag. De bedoeling van een dergelijke dag is om de dagelijkse beslommeringen even te parkeren en stil te staan bij ons werk voor DmB. Concreet betekende dit voor ons: kijken naar het verleden, het heden en de toe­ komst van onze Stichting Diensten met Belangstellenden.

Een vriendelijke groet namens het bestuur, Renze Jongman.


De eerste vraag waarover we nadach­ ten was: wat was voor jou het meest bijzondere moment in DmB? Waar ben je dankbaar voor? Daar kwamen mooie antwoorden op: Warmte, verbinding, acceptatie, vriendelijkheid, DmB is een Experience, muziek, een heilig moment, tot aan de zegenbede die Robert-Jan altijd uitsprak. Ik denk dat je als lezer van de Monitor of bezoeker van de diensten daar ook je eigen woorden aan kunt geven. Vervolgens keken we met elkaar naar de sterke punten van DmB, maar ook naar de zwakke punten, en naar mogelijke kansen en bedreigingen. Het grappige is dat je op verschillende manieren naar die punten kunt kijken: onze locatie in de Engelse Kerk is een sterk punt: het is een prachtige kerk, letterlijk buiten de drukte van alledag. Tegelijkertijd kan dat ook juist een zwak punt zijn: het ligt nogal verborgen, wat een drempel kan zijn om naar binnen te komen. Amsterdam is een grote stad, dat is een kans om veel mensen te bereiken met onze boodschap. Amsterdam is een grote stad, het is

ook een dreiging, want hoe kun je dat aanpakken? Het doet me denken aan het verhaal dat ik ergens in een boekje van André Troost tegenkwam: een schoenverkoper stuurde twee vertegenwoordigers naar Afrika om te kijken of daar een mogelijk afzetgebied zou zijn voor schoenen. De een kwam terug met de boodschap: Nooit aan beginnen, niemand draagt hier schoenen. De ander kwam enthousiast terug: Meteen aan de slag, niemand draagt hier schoenen. Onze conclusie is in ieder geval dat we moeten blijven bewegen: uitdragen waar we voor staan, aansluiten bij de tijdgeest, bijvoorbeeld in taalgebruik en met tech­ nische mogelijkheden. Wat ook naar voren kwam, is dat DmB een groep geweldig trouwe medewer­ kers heeft en daarnaast ook supporters op afstand. Ook een heel sterk punt van DmB. En die medewerkers zetten zich met hart en ziel in voor hun taak. Dus kunnen we ook een blik in de toekomst werpen met de vraag: Wat zie je als je in 2025 de Engelse Kerk binnenstapt op zondagavond?


Gelukkig zien we allemaal dat DmB in 2025 nog steeds een plaats heeft waar mensen kunnen opladen, tot rust komen, bezig zijn met zingeving. Belangrijke woorden die in dit verband werden genoemd zijn: relevantie, heiligheid, het belang van traditie, herkenbaarheid en vernieuwing, inspiratie, voor alle generaties. De inhoud van de Wei-dag was inspi­ rerend. Tijdens bestuursvergaderingen worden met name praktische zaken besproken, maar nu mochten we ook stil­ staan bij de missie van DmB en op welke manier we dat kunnen uitdragen. Het verloop van de Wei-dag was fijn: in vertrouwen konden we dingen uitspreken en elkaar inspireren. Daarnaast hadden we zelf voor een heerlijke lunch gezorgd, ieder had wat meegenomen en het was erg gezellig. Een korte wandeling in het zonnetje door Zunderdorp was een mooie onderbreking. En tenslotte de ontroerende afsluiting waarbij we voor elkaar een gebed uit­ spraken en zegen en kracht vroegen voor elkaars werk en leven, en voor het werk van DmB.

8

Wel, dat is de stand van zaken kort na de start van dominee Taco Koster. Niet alleen is er een Wei-dag geweest, er is ook een start gemaakt met de DmB-Academy. Er zijn drie bijeenkom­ sten geweest samen met Zunderdorp, ook in het Jeugdgebouw. We verkennen de mogelijkheid om ook op een locatie in Amsterdam een aantal bijeenkomsten te organiseren. En natuurlijk de zondagavonddiensten waar we kunnen komen om op te laden voor de komende week en waar we met elkaar ons geloof kunnen delen. Kortom: DmB gaat door op de ingesla­ gen weg en zoekt naar nieuwe wegen. Inbreng van iedereen is belangrijk. Wat kun jij doen? Een hartelijke groet namens het bestuur, Sietske Posthuma.


Kerstquiz Het bekendste verhaal uit de Bijbel is wel de kerstgeschiedenis. Maar hoe goed ken je dit bijbelverhaal echt? Hier volgen 12 vragen waarmee je je kennis kunt testen. De antwoorden vind je op blz. 17. 1 Van wie moesten Jozef en Maria naar de volkstelling in Betlehem? A. Julius Caesar B. Augustus C. Nero D. Tiberius 2 Wie was er toen gouverneur van SyriĂŤ A . Pontius Pilatus B. Quirinius C. Herodes. D. Assad 3: Hoe reisde Maria naar Betlehem? A . op een ossenkar, B. ze liep zelf C. ze zat op een ezel D. onbekend 4: Wanneer werd Jezus geboren? A . 25 december B. 26 december C. 6 januari D. niet in de winter 5: Waarom werd het kindje Jezus in een kribbe gelegd? A . alle herbergen zaten vol B. ze moesten vluchten voor Herodes. C. er was geen plaats in de herberg D. onbekend 6: Waar werd Jezus geboren? A . in een huis B. in een stal C. in een kribbe D. onbekend 7: Welke dieren stonden rond de kribbe? A . een os en een ezel B. een os en schapen C. een ezel en kamelen D. onbekend

8: Wat zongen de engelen bij de geboorte van Jezus? A . ere zij God en vrede op aarde B. stille nacht, heilige nacht C. jingle bells D. zij zongen niet 9: Wie kwamen er die eerste nacht op kraambezoek? A. niemand B. de herders C. de wijzen uit het oosten D. de herders ĂŠn de wijzen uit het oosten 10: Hoeveel wijzen uit het oosten waren er? A. twee B. drie C. vier D. onbekend 11 Welke cadeaus gaven de wijzen uit het oosten? A. Drie kerstbroden B. Goud, zilver en brons C. Goud, wierook en mirre D. Goud, zilver en wijn 12 Waarom gingen de wijzen niet via Jeruzalem terug? A. Soldaten sloten de weg af B. God had hen in een droom gewaarschuwd C. Er lagen bomen op de weg D. Een deel van de weg was door een aardbeving verwoest

9


Tijdschakelaar Het is nog donker en stil. In mijn pyjama loop ik door de keuken en zie vaag een gedekte tafel. Ik loop verder de woonkamer in richting de boom. Ik zet mijn Lego vrachtwagen op de grond en ga zitten. Opeens springen de lichtjes in de kerstboom aan. Het zal zeven uur zijn want de tijdschakelaar stond zo ingesteld dat de den van 7.00 - 23.00 uur mocht stralen. Even daarvoor werd ik zachtjes gewekt door het geluid van trompetten en trombone. Vanuit de verte hoorde ik het ‘Ere zij God’, het gaf bijna een hemels gevoel. Zoals ieder jaar stonden ze er ook nu weer, de leden van de plaatselijke muziekvereniging die op Kerstochtend voor dag en dauw met hun instrumenten en kerstrepertoire de koude trotseerden en middels hun reveille de inwoners van het Veluwse dorp deden ontwaken. Na het uitgebreide ontbijt moesten we ons enigszins haasten om als gezin op tijd in de kerk aan te komen, die op deze dag wél (sober) was gedecoreerd met zelfgemaakte kerststukjes. Op een zeker moment moest ik naar voren komen. Een beetje zenuwachtig met een papiertje in de hand las ik een kerstgedichtje voor.

10

Na afloop kreeg ik een boterhamzakje met rood lintje. In het zakje zat een si­ naasappel en een chocolade kerstkrans­ je. Oh ja en van de kerkenraad kregen we ook nog een Christelijk kinderboekje. Na de warme chocolademelk gingen we naar huis en ‘s avonds zaten we als gezin rondom een vierkant elektrisch apparaat, voorzien van pannetjes die werden verhit door een gloei-element. Na afloop de bekende Amerikaanse film met Kevin die door zijn familie, per ongeluk, was achtergelaten in huis. Ja, toen, in de jaren ’90 ging dat Kerstri­ tueel zo bij ons. En op veel plekken zal het nog wel zo gaan, maar op de meeste plekken toch heel anders of misschien zelfs wel helemaal niet. De ouderen van


toen leven helaas niet meer, veel tieners van destijds hebben de kerkgemeen­ schap inmiddels om wat voor reden dan ook verlaten. Kerken zijn verbouwd tot hippe appartementen. De kerkelijke gemeente heeft een gewijzigde visie en beleeft Kerst nu op geheel andere wijze, of is bij het oude blijven hangen maar wist de bezoekers daar anno 2019 ook niet mee te behouden.

Straal jij nog licht en warmte?

Ik moet opeens denken aan de kerst­ boom met tijdschakelaar en het gour­ metstel van mijn ouders. Tussen 7.00 en 23.00 uur brandden de lichtjes, buiten die uren was het een donkere dennenboom. En het gloei-element in dat gourmetstel gaf eigenlijk maar één keer per jaar warmte, voor de rest van de tijd lag het op zolder. In Amsterdam straalt er behoorlijk wat licht en warmte. Op 25 oktober was men de decoratieverlichting en kerstballen al aan het ophangen in de stad. Win­ kels hebben uitbundige etalages waar van alles in schittert. En uiteenlopende instanties organiseren mooie evenemen­ ten met oog en warmte voor de mens die buiten de boot valt, alleen is, of minder financiële middelen heeft.

Maar is de soberheid van die stal waar Je­ zus werd geboren nog ergens te vinden? Wordt God nog op de lippen genomen, anders dan in een vloek? En hoe is eigen­ lijk mijn eigen band met mijn hemelse Vader? Ik denk toch ook wel vaak zonder Hem te kunnen, licht en warmte in wat anders te vinden.

We hebben elkaar nodig, rondom die kribbe, rondom Jezus.

Als DmB-ers, als zoekers, als trouwe kerkgangers, als onverschilligen, als vragers, als betweters, et cetera… en als mens. Kerst, feest van het jaar, maar het mooi­ ste feest is voor mij toch Pasen. Jezus die alle ellende heeft gedragen de dood overwon en levend is. We mogen iedere keer weer terugkomen bij Hem. Dus ook als je al een tijd niet hebt gestraald of warmte hebt gegeven. Bij Jezus mag je weer opladen om te kunnen stralen en om te delen in Zijn liefde, ongeacht hoe laat het is. Bij Hem ben je welkom, bij DmB ben je welkom, ongeacht wie je bent. We hebben elkaar nodig! Geniet van de Kerst, met herinneringen aan dat wat was en dromen over wat mag komen. Marijn Boschman | voorzitter

11


Kerst avond dienst

in Het Concert

gebouw

‘Home Alone?’ dinsdag 24.12.2019 20.00 - 21.30 uur gratis entree met medewerking van o.a. dominee Taco

Koster Choral Voices Schola Davidica Kloosterkerkkoor Vocaal Ensemble Magnificat Martine Salomons sopraan Jan Lenselink vleugel Everhard Zwart orgel Noord Nederlands Jeugd Orkest Daniel Rouwkema dirigent

kerstavonddienst.nl


Kerstavonddienst in Het Concertgebouw Hoe beleef jij de Kerstavond anno 2019? Welke herinneringen koester je? Wij nodigen je van harte uit om deze bijzondere avond samen met ons te vieren en te beleven in het sfeervolle Concertgebouw van Amsterdam. Misschien wel de zaal met de mooiste akoestiek ter wereld!

Net als afgelopen jaar zal dirigent Daniel Rouwkema (Smilde, 1974) de muzikale leiding hebben. Hij formeert een samen­ gesteld koor met de leden van Choral Voices (Groningen), Schola Davidica (Utrecht), Kloosterkerkkoor (’s-Graven­ hage) en Vocaal Ensemble Magnificat (Emmen). Verder zal sopraan Martine Salomons solo zingen en komt de bege­ leiding op de vleugel van Jan Lenselink en speelt Everhard Zwart op het orgel van Het Concertgebouw.

dominee, Taco Koster, zal het thema in zijn toespreek belichten.

Om het geheel nog spetterender te doen klinken zullen de ambitieuze musici van het Noord Nederlands Jeugd Orkest hun talenten laten horen. Het symfonisch blaasorkest, de koren en solisten zullen o.a. muziek van John Rutter en Eric Whi­ tacre laten horen maar natuurlijk zingen we ook samen bekende kerstliederen in de Grote Zaal van Het Concertgebouw.

Kaarten Kerstavonddienst Via www.kerstavonddienst.nl kun je digitaal kaarten kopen en in je mailbox laten afleveren. Ook is het mogelijk om op zondagavond bij DmB kaarten te bestellen. In het verleden was het mogelijk om kaarten per post aan te vragen, deze op­ tie is per 2019 komen te vervallen. Mocht je vragen hebben, stuur dan een e-mail naar info@dmbamsterdam.nl of spreek een van de bestuursleden in de kerk.

Het thema van de avond is ‘Home Al­ one?’ met een knipoog naar de bekende Kerstfilm, maar ook met aandacht voor de steeds complexer en individualistisch wordende maatschappij. Onze eigen

Op dinsdagavond 24 december ben je van harte welkom! Neem familie, vrienden, collega’s en/of buren mee. De deuren van Het Concertgebouw gaan om 19.30 uur open en de dienst start om 20.00 uur en is rond 21.30 uur afgelopen. De toegang is gratis, maar als je toch verzekerd wil zijn van een plekje, koop dan een kaart!

Vier Kerst met ons mee in Het Concertge­ bouw, graag tot dan!

13


Door de bank genomen

Fietsend door de stad kom je heel wat banken tegen. De bekendste is misschien wel het gebouw van de Nederlandse Bank op het Frederiksplein. Maar zelden zie je zo’n bank nog van binnen. De meeste mensen doen hun bankzaken on­ line. Zo staat op de website van de bank met de oranje leeuw te lezen: Wij willen mensen en bedrijven in staat stellen hun eigen ideeën voor een betere toekomst te realiseren, hoe groot of klein deze ook zijn. Nou, dat lijkt me een goed plan. Een be­ tere toekomst? Dreigend gromt de oranje leeuw met een negatieve rente. Welke banken wel voor een betere toekomst zorgen? De publieke bankjes in de stad. De Franse chansonnier Georges Brassens zong in de jaren vijftig over de

14

verliefden die op de publieke bankjes aan het zoenen zijn. Die moeten inmid­ dels al lang opa en oma zijn van wie de kleinkinderen op dit moment op die bankjes zitten. Bankjes die veel minder opvallen in de stad dan de bankgebou­ wen. Echte monumentale buitenbanken hebben we niet in Amsterdam, hoogstens wat bankjes die een onderdeel vormen van bruggen die in de Amsterdamse Schoolperiode gebouwd zijn. Toch is in 2014 één bankje wereldberoemd gewor­ den, doordat er in de film The Fault in our Stars een verliefd paar, dat eigenlijk geen toekomst had, op zat. Het bankje staat aan de Leidsegracht. Nadien zijn vele toeristen even op dat bankje gaan zitten. Voor mij staat het mooiste bankje ter wereld in Ierland. Het staat op het


speelplein van de St. John’s Parochial School in Tralee. Een gewoon houten bankje, dat door de kinderen in vele kleuren geschilderd is. Buddy Bench staat er op. Bij toerbeurt is een leerling de buddy. Die moet tijdens het buitenspelen op dat bankje letten. Wanneer een kind zich op het schoolplein alleen voelt , omdat nie­ mand met hem wil spelen, of verdrietig is om wat voor reden dan ook, kan hij op dat bankje gaan zitten. Zodra de buddy dat ziet gaat hij naast hem zitten, luistert naar zijn problemen en betrekt hem in hun spel. Voor mij is dat de bank met een toekomst.

Of het werkt hangt van de kinderen af. Zij kunnen wel gestimuleerd worden door hun leerkracht, maar zij moeten het doen. Dat is bij volwassenen niet anders. Toen in de jaren negentig de hervormde en gereformeerde gemeenten in ons dorp in het kader van het Samen op Weg proces werden samengevoegd en ik daardoor voor het eerst in een ander kerkgebouw in een kerkbank schoof, heette mijn buurvrouw me welkom met de woorden: ‘Daar zit mevrouw De Vriend altijd.’ Bepaald vriendelijk vond ik

die begroeting niet en ik dacht: ‘Gelukkig ga ik vanavond naar DmB’, waarna het lang heeft geduurd voor ik het ’s mor­ gens opnieuw in dat andere kerkgebouw probeerde. Wat op zichzelf natuurlijk ook weer niet goed was van mij. Want, laten we eerlijk zijn, toen God in de persoon van Jezus in Betlehem op aarde aan­ schoof, was er voor Hem ook geen plaats. Gelukkig liep Hij niet weg, maar nam genoegen met een stal... Zo worden ook volwassenen gestimu­ leerd door hun Meester om op elkaar te letten. ‘Weet dat je welkom bent’ klinkt heel anders dan ‘Daar zit mevrouw De Vriend altijd’. Bij een alleenstaande op de bank aanschuiven en een praatje maken, maakt het leven voor beiden zonniger. En als we ons soms eenzaam voelen dan nog mogen wij één ding zeker weten, dat Hij, voor wie geen plaats was, naast ons zit, gaat en staat, waar we ook zijn en wat we ook doen. Maar dat ontslaat de ander niet om buddy te zijn. Zo maken we Kerst voor elkaar tot feest van het jaar.

Wim Klees

15


Feest van het jaar

In mijn eerste opwelling denk ik bij feest van het jaar gelijk aan de komende kerstdagen. Kerst, Pasen en Pinksteren noemen we bij elk feest ‘Feest van het jaar’. Ik ben daar ook mee grootgebracht. Zelfs in de Albert Heijn-bijbel ‘de Allerhande’ worden deze hoogtijdagen ook zo aange­ duid. We spreken het liefst nog over een witte Kerst of over ‘het Lentefeest’ met Pasen. Bij Pinksteren is dat wat lastiger, maar ik zag ergens staan dat dit het ‘Feest van de camping’ is. Laten we toch ophouden met die ‘super­ markt-taal’. Wij zeggen: Kerstfeest, Paas­ feest en Pinksterfeest, dat zijn de feesten van het Jaar! Mooi, maar het klinkt ook allemaal wel een beetje vroom, vind je niet? Bij feest van het jaar moet ik ook denken aan de verjaardagsfeestjes van kinderen. Een kamer vol slingers en ballonnen. Alle

16

kinderen lopen met feesthoedjes van gekleurd karton. De vloer is vol kinderen en speelgoed, een omgevallen beker met drinken en resten van koek en chips. Ik vind het prachtig! Genietende opa’s en oma’s, buren en kennissen en een moeder die ook blij is, maar stiekem ook weer blij is dat het prachtige kinderfeest straks afgelopen is en alles weer in huis is opgeruimd. Zo’n kinderpartij is toch ook feest van het jaar. En ik denk bij feest van het jaar aan een ander moment. De tafel was mooi ge­ dekt, heerlijk eten op tafel en een goed glas wijn. We hadden met ons tweetjes wat te vieren. Plots gaat de deurbel. He, vervelend! Zal wel een verkoper zijn van


een energieleverancier met volgens hem de meest aantrekkelijke aanbieding. Laat ik hem snel zeggen dat ik geen interesse heb. Maar ik doe de deur open en zie iemand anders. Met grote aarzeling vraagt een vriendelijke man of hij zich bij ons mag opwarmen, want hij staat al een tijd te wachten op de Wegenwacht en dat kan door de topdrukte met dit koude en natte weer nog wel even duren. Hè wat storend, heb je een keer wat leuks, een soort feest van het jaar en komt er zoiets tussendoor. Maar die man in de kou en regen buiten laten staan, dat kan toch ook niet! Van eten aan de keurig gedekte tafel kwam niks meer en het werd in de kamer

met z’n drietjes een bord op schoot. We kregen gelijk een mooi gesprek over het aankomende Kerstfeest. Hij vertelde dat hij sinds lange tijd wel weer een kerk wil gaan bezoeken. Hij vroeg ook naar ons. Wij vertelden hem over onze liefde voor DmB, over de ‘mooie’ mensen die wij daar ontmoeten. We spraken ook met elkaar over het Kerstfeest in Het Concertgebouw en toen kwam de We­ genwacht. Het gesprek werd afgebroken. Wij wensten hem een fijn Kerstfeest en zwaaiden hem bij de deur uit. We liepen het huis weer in en zeiden tegen elkaar: “Over Feest van het Jaar gesproken!” Piet van Meerveld

Antwoorden kerstquiz 1B (*Luc.2:1), 2B (Luc.2:1), 3D. Veel afbeeldingen

en wordt er verder niemand vermeld. De wijzen

tonen Maria op een ezel, maar het staat nergens, 4D

worden in *Mat. 2 genoemd. Jezus woonde toen in­

De herders waren buiten, dus het was waarschijnlijk

middels in een huis in Betlehem (Mat.2:11), Gelet op

geen winter, 5C Er staat nergens dat de herbergen

de leeftijd van de jongetjes die Herodes ombracht.

vol waren, wel dat er geen plaats was (Luc.2:7);

(Mat.2:16), was dat misschien wel 2 jaar later, 10D Er

waarschijnlijk geen plaats met voldoende privacy

staat dat er wijzen/magiërs uit het oosten kwamen,

voor een bevalling, 6D Er staat alleen maar dat

(Mat.2:1), nergens wordt een aantal of worden

Jezus na zijn geboorte in een kribbe werd gelegd,

namen genoemd. Dat het er drie waren, is slechts

maar niet waar die stond (Luc.2:7), 7D Er wordt

afgeleid van het feit dat ze drie cadeaus gaven, 11C

geen dier genoemd, 8D Ze loofden God zeggende

(Mat.2:11), 12B (Mat.2:12)

(Luc.2:13); het was dus geen zangkoor, maar een spreekkoor, 9B In Luc. 2 komen herders op bezoek

*Mat.=Matteüs, *Luc. =Lucas

17


Agenda Elke zondagavond worden diensten met belangstellenden gehouden. Plaats: Engelse kerk op het Begijnhof aan het Spui te Amsterdam Aanvang: 19:00 uur Voor actuele informatie kun je terecht op onze website www.dmbamsterdam.nl 15 dec Derde Adventszondag - Ds. Taco Koster, organist op hoofd- en koororgel: Hans Jütte. 22 dec Vierde Adventszondag - Ds. Karsten van Staveren te Dedemsvaart, organist/pianist: Wilbert Magré. 24 dec Kerstavonddienst in het Concertgebouw - Ds. Taco Koster, m.m.v. samengesteld koor uit leden van Choral Voices (Groningen), Schola Davidica (Utrecht), Kloosterkerkkoor (’s-Gravenhage) en Vocaal Ensemble Magnificat (Emmen), sopraan: Martine Salomons, Noord Nederlands Jeugd Orkest, vleugel: Jan Lenselink, orgel: Everhard Zwart, algehele leiding: Daniel Rouwkema. 29 dec Oudejaarsdienst - Ds. Koos Staat te Andijk, organist: Bert Moll. 5 jan Na de dienst nieuwjaarsreceptie - Ds. Taco Koster, organist op hoofd- en koororgel: Hans Jütte. 12 jan Ds. Taco Koster, organist/pianist: Wilbert Magré. 19 jan Ds. Taco Koster, organist: Matthijs Breukhoven. 26 jan Ds. Robert-Jan van Amstel te Rotterdam, organist: Bert Moll. 2 feb Ds. Taco Koster, organist: Marten Kamminga, m..m.v. Quasi Modus. 9 feb Ds. Taco Koster, organist: André de Jager. 16 feb Ds. Taco Koster, organist op hoofd- en koororgel: Hans Jütte. 23 feb Ds. Erick Versloot te Mijdrecht, organist/pianist: Wilbert Magré. 1 mrt Ds. Taco Koster, organist/pianist: Wilbert Magré. 8 mrt Ds. Taco Koster, organist: Arjan Breukhoven, m.m.v. Couleur Locale o.l.v. Marjo van den Doel. 15 mrt Ds. Taco Koster, organist: Everhard Zwart, trompettist: Hidde Zwart. 22 mrt Ds. Wim Scheltens te Lunteren, organist/pianist: Wilbert Magré. 29 mrt Ds. Dirk Meijvogel te Harderwijk, organist op hoofd- en koororgel: Hans Jütte.

18


Colofon

Monitor is een driemaandelijkse uitgave van de Stichting Diensten met Belangstellenden te Amsterdam. In de Stichting Diensten met Belangstellenden werken leden van verschillende kerken samen, die de boodschap van de Bijbel bekend willen maken aan ieder, die er belangstelling voor heeft. Alle sympathisanten van de Stichting ontvangen het blad Monitor gratis. Vrijwillige bijdragen ter bestrijding van de onkosten zijn zeer welkom op bankrekeningnummer NL54 INGB 0004 6275 00 t.n.v. Stichting Diensten met Belangstellenden te Amsterdam. De stichting Diensten met Belang­ stellenden is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Je giften aan onze stichting zijn dus aftrekbaar van de belasting.

Secretariaat Mw. S.T. Posthuma Mauritskade 15 K 1091 GC Amsterdam Tel. 020-6945091 E-mail: secretaris@dmbamsterdam.nl

Bestuur DmB Marijn Boschman – voorzitter Sietske Posthuma– secretaris Arie-Jan Krommendijk – penningmeester Bienna Calvenhoven Tjeerd Hoekstra Renze Jongman Nicoline Kruijswijk Marten van den Poll

Graag op de hoogte blijven via e-mail en internet? DmB heeft een elektronische nieuwsbrief, waarin alle informatie, activiteiten en andere wetens­ waardigheden van DmB worden opgenomen. De nieuwsbrief is voor iedereen interessant, die zich graag wil laten informeren over DmB. Kijk eens op onze website www.dmbamsterdam.nl bij ‘Nieuwsbrief’.

Predikant Dominee Taco Koster Tel. 06 1992 1974 E-mail: dominee@dmbamsterdam.nl

Redactie Monitor Wim Klees Anne-marie Bakker-van Meerveld Sietske Posthuma Redactie- en administratieadres Monitor Mauritskade 15K 1091 GC Amsterdam Tel. 020-6945091 E-mail: monitor@dmbamsterdam.nl

Volg DmB op Facebook voor al het laatste nieuws over onze activiteiten. https://www.facebook.com/ dienstenmetbelangstellenden/

19


Taco Koster Dominee Taco Koster (1967) is sinds oktober 2019 als dominee verbonden aan DmB. Hij is getrouwd met Jacqueline en samen hebben ze drie kinderen. Taco is een pionier in hart en nieren. Hij vertelt met liefde over zijn inspiratiebron bij uitstek, Jezus, maar is vooral ook nieuwsgierig naar jouw verhaal, jouw vragen, jouw twijfels.

‘Op zoek naar mensen binnen én buiten de kerk. Taco bouwt graag relaties op en voert open gesprekken.’

Met de mensen van DmB gaat hij op zoek naar nieuwe kansen in de stad. Hoe kunnen we samen bouwen aan een netwerk waarin mensen gezien worden, hun vragen over God kunnen stellen en iets ontdekken van het goede leven? En je bent van harte welkom om mee te doen in deze zoektocht! En voor de goede orde: dat is meer dan alleen een inspirerend samenzijn op zondagavond in een prachtige oude kerk. Het is een leerproces dat op heel veel manieren tastbaar wordt. Vind je het leuk om met Taco in gesprek te gaan? Wil je meer weten over deze beweging in de stad? Wil je vrijblijvend meer over geloven te weten komen en meer ervaren van God in jouw leven van alledag? Neem dan contact op met Taco!

Hoe kan je Taco bereiken? - Bel en/of WhatsApp - Stuur een e-mail naar hem - Op Facebook, Twitter en Insta kom je hem tegen - Spreek hem zondagavond aan, gewoon na de kerkdienst - Loop op donderdagmiddag naar binnen in café Dante - Maak een afspraak voor een ander moment

Contactgegevens Tel: 06-1992 1974 E-mail: dominee@dmbamsterdam.nl En wat valt er verder nog te melden? Je kunt Taco altijd uitnodigen voor een fietstocht op zijn racefiets. En hij is een groot fan van PSV (En ja, dat doet wel een beetje pijn in onze stad. Maar hij maakt het goed door af en toe in de Johan Cruijff ArenA ook Ajax aan te moedigen, samen met zijn schoonzoon).

Profile for Diensten met Belangstellenden

DmB Monitor december 2019 - Feest van het jaar  

DmB Monitor december 2019 - Feest van het jaar  

Advertisement