Page 1


2013 септември Га л е р и ја “ К О - РА “ С ко п ј е


Глигор Старделев

Роден 1946 во Гевгелија. Завршил Педагошка Академија во Скопје. Адреса: Рајко Жинзифов, 1480 Гевгелија Живее и работи во Гевгелија Tel.: 075 785 266 Артисти трета група / масло на платно / 140х97

Атанас Крстев

Роден 1948 во Гевгелија. Дипломирал на факултетот за ликовни уметности Скопје. Адреса: Мито Зафиров бр. 11, 1480 Гевгелија Живее и работи во Гевгелија Тел.: 034 213 776

масло на платно / 115х80


Мртва природа / масло на платно

Драги Хаџи-Николов

Роден 1956 во Скопје. Дипломирал сликарство на ФЛУ во Скопје. Адреса: Ѓорче Петров, бр.1 1480 Гевгелија Живее и работи во Гевгелија Тел.: 034 217 571; 070 497 312 E-mail: hadzi.nikolov@gmail.com

Игра /12x44

Јордан Јанев

Роден 1948 во Гевгелија. Дипломирал вајарство на ФЛУ во Белград. Адреса: Илинденска бр.70, 1480 Гевгелија Живее и работи во Гевгелија Тел.: 034 216 125; 070320152


масло на медијапан плоча / 90x70

Вангел Срнаков

Роден 1975 во Гевгелија. Дипломиран правник. Со сликарство се занимава од 1993. Адреса: Таља Бикова, бр.22 1480 Гевгелија Живее и работи во Гевгелија Тел.: 034 213 361; 070 320 679 E-mail: vangel.s@hotmail.com

Скулптура 6 / 58x58

Александар Јанев

Роден 1987 во Гевгелија. Дипломирал на ФЛУ во Скопје. Отсек вајарство. Адреса: Илинденска бр.70, 1480 Гевгелија Живее и работи во Гевгелија Тел.: 070 320 527 E-mail: janev.aleksandar@gmail.com


Засрамена / дрво

Гордана Хаџи-Николова Малашев Родена 1976 во Гевгелија. Магистрирала вајарство на ФЛУ во Скопје. Адреса: Васо Карајанов бр.14, 1480 Гевгелија. Живее и работи во Гевгелија. Тел.: 034 218 207; 078 832 406 E-mail: hadzinikolova@yahoo.com

масло на платно / 70x80

Адриана Манчева

Роден 1983 во Гевгелија. Дипломирала на НХА во СОФИЈА, Бугарија. Отсек графика. Адреса: Илинденска, бр. 80/5, 1480 Гевгелија. Живее и работи во Гевгелија. Тел.: 034 215 596


,,L,,-,,XLII,, / цртеж, комбинирана техника / 90x60 / 2013

Мирјана Крстева Массетти

Родена 1979 во Скопје. Дипломирала графика на ФЛУ во Благоевград - Бугарија Адреса: Мито Зафиров, бр.11, 1480, Гевгелија Живее и работи во Гевгелија Тел.: 034 213 776; 071 251 633 E-mail: krstev79@hotmail.com

hard as a rock / графика, комбинирана техника / 100x70

Тодор Попов

Роден во Гевгелија 1990 Дипломирал графика на ФЛУ во Скопје. Живее и работи во Гевгелија Тел.: 078 631 754


оловното ЈАС / 70x50

масло на платно

Перо Кованцалиев

Роден 1982 во Гевгелија. Дипломирал на ФЛУ во Скопје. Отсек вајарство. Адреса: Партизанска, бр.32, 1480 Гевгелија Живее и работи во Гевгелија Тел.: 078 313 266 E-mail: perokovancaliev@gmail.com

Ѓорѓе Стамков

1946 - 2013 Роден во Гевгелија. Завршил Педагошка академија во Скопје.


Порта на знаењата / масло на платно / 100x80

Дамјан Ѓуров

Роден 1979 во Гевгелија.Дипломирал вајарство на ФЛУ во Скопје. Адреса: Скопска бр.24, 1480 Гевгелија Живее и работи во Гевгелија Тел.: 034 217 373; 071 778 900 E-mail: d_gjurov@yahoo.com

Горан Јованов

Роден 1982 во Гевгелија. Магистрирал на ФЛУ во Скопје. Отсек графика. Адреса: с.Прдејци, бр.4, 1480 Гевгелија Живее и работи во Скопје Тел.: 072 248 725 E-mail: jovanov8@gmail.com www.goranjovanov.com


Сотир Хаџи-Николов

Дипломирал сликарство на ФЛУ во Скопје Адреса: Ѓорче Петров, бр.1 1480 Гевгелија Живее и работи во Гевгелија Тел.: 034 217 571; 070 795 531 Е-mail: hadzi.nikolov@gmail.com Автопортрет

Ѓорѓе Петровски

Дипломирал стакло и порцелан на НХА во Софија - Бугарија Адреса: Илинденска 80/5 1480 Гевгелија Tел.: 070 759 588; 078 72 85 45 E-mail: george.petrovski @yahoo.com

стакло / 20 х25


facebook.com/dlug. gevgelija E-mail: dlu.gevgelija@yahoo.com


Katalog dlug 2013 13 septemvri galerija kora skopje  
Katalog dlug 2013 13 septemvri galerija kora skopje  

Katalog DLUG 2013 13 septemvri galerija KORA Skopje

Advertisement