Page 1

September 2012

Verenigde Pinkstergemeente Damesbedieningen

Dochters van Sion Nieuwsbrief In Deze uitgave

Het huis Moet Vol Bemoedigende Woorden Zijn Bid het Woord Uit de Brievenbus

Ik heb geen grotere vreugde dan te horen dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. .

3 Johannes 1:4

Het Huis Moet Vol Bemoedigende Woorden Zijn Door Kaye Singelton Ik heb aan dat oude liedje "Home on the Range" zitten denken. De Staat Kansas heeft dat als hun staatslied. Oorspronkelijk schreven Dr. Brewster en M. Higley de woorden in een gedicht genaamd “Mijn Westers thuis” in de vroege 1870-er jaren in Smith County, Kansas”. David W. Guion, een componist uit Texas, schreef er de muziek voor en wordt officieel als de componist ervan erkend. Het wordt algemeen beschouwd als het officieuze volkslied van het Amerikaanse Westen. In tegenstelling tot de tekst, komen er van oorsprong geen enkel soort antilopen in Zuid Amerika voor. Dr. Higley droomde van een vredige plek met totale rust. De enige zin die waarheid zou kunnen zijn is “waar nooit een ontmoedigend woord wordt gehoord”. Zo moet het bij ons thuis ook zijn. Toen ik vanmorgen in gebed was, werd ik weer aan het verhaal van de verloren zoon herinnerd, die zijn vader om zijn erfenis vroeg, het huis verliet en het tot de laatste cent verkwistte. Hij keerde naar zijn rouwende vader terug, die nooit de hoop had opgegeven dat zijn zoon thuis zou komen. Bij zijn terugkeer had zijn vader streng tegen hem kunnen zeggen : ”Je hebt het verknald, denk maar niet dat je hier zomaar terug kan komen!” In plaats daarvan begroette hij hem met open armen, blij om hem te zien, ongeacht de grote puinhoop die hij ervan

gemaakt had. De vader had hem niet opnieuw hoeven te accepteren, maar hij deed het met vriendelijke woorden. Ik vond een gedicht door een onbekende auteur dat me er aan herinnerde hoe krachtig de woorden zijn die ik dagelijks voor mijn familie gebruik. Ik deel het hier met u. Het is getiteld “De Kracht van Woorden”


gemaakt had. De vader had hem niet opnieuw hoeven te accepteren, maar hij deed het met vriendelijke woorden. Ik vond een gedicht door een onbekende auteur dat me er aan herinnerde hoe krachtig de woorden zijn die ik dagelijks voor mijn familie gebruik. Ik deel het hier met u. Het is getiteld “De Kracht van Woorden” Een onvoorzichtig woord kan een gevecht veroorzaken; Een gemeen woord kan een leven verwoesten. Een bitter woord kan haat inboezemen; Een brutaal woord kan slaan en vermoorden. Een vergevend woord kan de weg verzachten; Een vreugdevol woord kan de dag verlichten. Een tijdig woord kan stress verminderen. Een liefdevol woord kan genezen en zegenen. Nadat ik dit gelezen had vroeg ik de Heer om me te helpen om mijn woorden, net als de Psalmist, af te wegen, “Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!” Psalm 19:15 Statenvertaling God helpt ons om ons te realiseren hoe belangrijk het is om onze kinderen te bemoedigen met de woorden die we spreken. God rekent erop dat we onze huizen met opwekkende, bemoedigende woorden vullen, die ze hun hele leven bij zullen blijven. Redactionele opmerking: Kaye Singleton maakt al vijf en twintig jaar deel uit van de Damesbedieningen in South Carolina. Zij en haar man, William, zijn al vier en dertig jaar voorganger. Broeder Singleton dient als district oppertoeziener. Ze hebben een zoon, twee dochters en vier kleinkinderen. Kaye is gepensioneerd van de US Department of Agriculture als secretaresse. Ze houdt van lezen, schrijven en plezier maken met haar kleinkinderen. Ze heeft veertig liedjes en een boek geschreven, ‘Fireside Chats with God’. Kaye's stem is bekend van het LM comité- op uw verjaardag kunt u, op het antwoordapparaat of per telefoon, haar nieuwste versie van "Happy Birthday" horen.

Bid het Woord… voor Kinderen Redding Psalm 25:4-7 " HERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden, leid mij in Uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag. Gedenk Uw barmhartigheid, HERE, en Uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar Uw goedertierenheid, om Uwer goedheid wil, HERE."

Bezit nemen van het Geloof Spreuken 3:3-6 "Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. "

Gezondheid en Bescherming Spreuken 3:23 "Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder dat uw voet zich stoot."

nden Kiezen iërs 5:11”En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer”

Wil van God Vinden uken 2:1-5 "Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, zodat uw oor de eid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid, ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de


Vrienden Kiezen Efeziërs 5:11”En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer” De Wil van God Vinden Spreuken 2:1-5 "Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid, ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft; indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en de kennis Gods vinden.” Morele Reinheid Titus 2:11-12 "Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,”

Geestelijk Onderscheidingsvermogen Psalm 143:10 "Leer mij Uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, Uw goede Geest geleide mij in een effen land.”

Uit de brievenbus Prijs bericht Jaren geleden vertelde de Heer me dat als ik mij inzette voor de Dochters voor Sion, dat Hij mijn kinderen zal redden en ik ben trouw in het gebed voor de redding van alle 4 mijn kinderen. Eén was afvallig, maar hij kwam kortgeleden terug naar de Heer, en hier is zijn getuigenis... 10 jaar lang heb ik God genegeerd en geprobeerd om alles zelf op mijn manier te doen. In woede, frustratie en verwarring ging ik naar counseling, las boeken over psychologie, wat in weinig voldoening resulteerde. Een vleselijke geest met vleselijke geest genezen, is onmogelijk. God heeft een honger terug in mijn hart gebracht. Ik ging naar diverse kerken, sprak met een aantal voorgangers en Christelijke counselors, maar iedere keer was het een doodlopende weg. Om wat voor reden ik dan ook niet wilde, had ik een laatste optie... weer terug naar de UPCI. Toen ik dat deed was de acceptatie opmerkelijk. Zodra ik door de deur liep voelde het alsof ik thuis was (1300 km van huis en ik kende geen ziel in dat gebouw). De voorganger opende mijn ogen voor de mogelijke vrede door God. God legde een behoefte om te vasten op mijn hart. Tijdens dat vasten opende God mijn ogen voor vele dingen. Het enige wat ik weet is dat er KRACHT in bidden en vasten en het dienen van God zit. Zelfs een vleselijke geest merkt een persoon op die rechtvaardig met God wandelt, ongeacht hoeveel ze het proberen te ontkennen. Dit is mijn getuigenis van een verhoord gebed. Ik weet dat er voor mij geen enkele manier mogelijk is om zonder God in mijn leven te leven. Ik heb het geprobeerd, maar zonder Hem is het onmogelijk! -Alex Schatz Gillette, WY Mijn zoon Kennon begon, op de universiteit, met een vriend over God te praten. Hij gaf haar een Bijbelstudie en ze begon naar de gemeente te komen. Vandaag hadden we een gastspreker. Aan het eind van zijn preek vroeg hij: “Is er iemand hier die de Heilige Geest wil ontvangen?” Victoria’s hand ging snel omhoog en voordat hij nog meer kon zeggen, was ze bij het altaar. In een kwestie van minuten sprak ze in tongen! Geen muziek, geen grote uitgebreide fanfare, alleen gebed. God is zo trouw! -Pam Yancey


Van de Redactrice God doet geweldige dingen! Zend alstublieft uw prijs rapporten naar: dozupc@aol.com of debiakers@aol.com Speciale dank aan: Vertaalsters en proeflezers; Missie Regionale directrice van Europe/Midden Oosten, Dianna Tuttle, Anna Magdas die in het Nederlands vertaalt en Bea Pakaila die de Nederlandse vertaling proefleest, Kristi Moore die in het Spaans vertaalt, Didier Deschamps Mbom die in het Frans vertaalt, Sandy Negron die in het Duits vertaalt en Susana Johnson die het Duits proefleest. Dank u voor uw passie en last voor het werk van God en de Dochters van Sion Bediening!

Dochters van Sion: 1999 Thetus Tenney deelde een artikel met Gwyn Oakes over Biddende Moeders van Brazilie en opperde het als een idee voor de Damesbedieningen. De last werd gedeeld met het Nationale Damesbediening ComitĂŠ. Ruth Harvey werd de directrice. Debbie Akers werd later CoĂśrdinator and Redactrice van de Dochters van Sion maandelijkse e-zine die nu de hele wereld bereikt.

DVS Nieuwsbrief - September 2012  
DVS Nieuwsbrief - September 2012  

Dochters van Sion