Page 3

Dum kultury ètvrtek 8. kvìtna, 15.00 hodin / Panská zahrada / program ke Dni vítìzství

Májové odpoledne s velkým taneèním a swingovým orchestrem Lubomíra Morávka Vstup volný

sobota 10. a 24. kvìtna, od 7.00 hodin / Dolní námìstí

FARMÁØSKÝ TRH

Èerstvá zelenina a ovoce, sušené ovoce, sýry, tvaroh, mléèné výrobky, valašské frgály, koøení a sypané èaje, uzeniny, domácí vajíèka, chléb, celozrnné peèivo, med, mošty, víno, kvìtiny a bylinky ... to vše od farmáøù z Valašska.

Aktuální nabídku najdete vždy ve ètvrtek na Facebooku DK

pátek 16. kvìtna, 19.00 hodin / malý sál

Kerú si dáme aneb Valašské zpívánky

Úèinkuje ženský pìvecký sbor Jasénèanky a cimbálová muzika Mladá Jasénka s primášem Janem Vaculínem. Host: Vlasta Mudríková, heligonkáøka a zpìvaèka z Kysúc, která svou hrou na heligonku a neuvìøitelnì èistým zpìvem patøí mezi elitu slovenského folkloru.

Poøádá SPVT Jasénka ve spolupráci s DK Vsetín, vstupné 50 Kè

Galerie Stará radnice do 20. kvìtna

Výtvarný svìt oèima našich dìtí

Výstava výtvarných prací dìtí MŠ Na Kopeèku. Poøádáno ke 25. výroèí otevøení mateøské školy. Otevøeno: út –pá 10 – 17 hodin, so - ne 14 – 17 hodin

Výstavní sín kina Vatra do 18. kvìtna

Diakonie – Spoleènost pøátelská všem generacím Diakonie Vsetín - 10 let s vámi

Vstupné: 180 Kè, senioøi 60 let vìku vèetnì a výše: 90 Kè. Pøedprodej od 28.4.

Diakonie Vsetín vystaví práce všech svých uživatelù - fotografie, obrázky a výrobky z papíru, keramika, šustí a látek, jejímiž autory jsou dìti i senioøi. Otevøeno: po – pá 10 – 19.30 hodin (pøestávka 12 – 14 hodin), so - ne 17 - 19.30 hodin.

úterý 20. kvìtna, 19.00 hodin / malý sál

24. kvìtna – 14. èervna

nedìle 18. kvìtna, 18.00 hodin / velký sál

Taneèní podveèer s Josefem Stelibským

Bìhem kterého bude velkým sálem Domu kultury Vsetín znít taneèní muzika v podání Melody Gentlemen Lednice a Kašpar Gang Cimbalom Orchestra ze Vsetína. Poøádáno v rámci vzpomínkového projektu Stelibského Vsetín

Talkshow s Antonínem Procházkou

V zábavném veèeru se pøedstaví herec, dramatik, režisér a moderátor výroèních divadelních Cen Thálie. Dovíte se také, jak autor libreta crazy komedie „Hledám dìvèe na boogie wogie“ ke Stelibskému pøišel… Poøádáno v rámci vzpomínkového projektu Stelibského Vsetín

Vstupné: 110 Kè. Pøedprodej vstupenek od 30.4.

ètvrtek 22. kvìtna, 19 hodin / velký sál

WESTWEND a Gympleøi

Koncert amerického dua WestWend (Wendy & Jonathan Maness) potìší uši i oèi posluchaèù. Jonathana Manesse si mohou návštìvníci festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN pamatovat z roku 2011, kdy tam vystoupil. Veèer stylovì doplní vsetínská country kapela Gympleøi.

Vstupné: 180 Kè. Pøedprodej vstupenek od 5. 5.

ètvrtek 22. kvìtna a pátek 23. kvìtna / MVK, Dolní evangelický kostel, Galerie V Poschodí, Maštaliska ...

Brazilské dny na Valašsku

koncerty, výstavy, pøednáška, sportovní utkání. Poøádáno za úèasti Jeho Excelence velvyslance Brazilské federativní republiky v Praze p. Georgeho Monteiro Praty a pod záštitou starostky mìsta Vsetína. Bližší informace na samostatných plakátech

František Novotný: FOTOPTÁKOVINY

Fotoptákoviny charakterizuje autor jako zábavnou hru s obrazem, èasto s pomocí montáže èi koláže. Ale i pøes odlehèené téma si fotografie zachovávají výstavní kvalitu. Otevøeno: po – pá 10 – 19.30 hodin (pøestávka 12 – 14 hodin), so - ne 17 - 19.30 hodin.

.: Kurzy :. pondìlí 5. kvìtna, 18.45 hodin klubovna è. 3

Salsa pod vedením Radka Kubiše (TK Fortuna Zlín) Další lekce: 12.5., 19.5. a 26.5.

VATRA

ètvrtek až nedìle 1.- 4.5. v 17 hodin

AMAZING SPIDER-MAN 2

USA 2014 / èeský dabing / pøístupný bez omezení / 165 a 185 Kè / Pokraèování komiksových pøíbìhù o Peteru Parkerovi nadaném zvláštními schopnostmi. Ve 3D s èeským dabingem.

ètvrtek a pátek 1.-2.5. ve 20:00 hodin

NEKONEÈNÁ LÁSKA

USA 2014 / 104 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Romance o první lásce podle slavného románu Scotta Spencera.

sobota a nedìle 3.-4.5. ve 20 hodin

LÁSKA, SOUDRUHU!

Finsko, ÈR 2013 / 105 min / èeské znìní a titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 100 a 120 Kè / Romantická komedie z období studené války. Hrají: Kati Outinen, Miroslav Etzler, Kryštof Hádek, Jan Budaø a další.

pondìlí 5.5. v 16 hodin

Kino Vatra

nedìle a pondìlí 11.-12.5. v 19:30 hodin, støeda 14.5. v 17 hodin

ètvrtek až nedìle 22.-25.5. v 17 hodin

HANY

USA 2012 / 82 min / èeský dabing / pøístupné bez omezení / 100 a 120 Kè / Kamarádi Ernie, Max a Julia se pomocí stroje èasu dostanou mezi dinosaury. Animovaná dobrodružná komedie.

ÈR 2014 / 85 min / èeské znìní / nepøístupné pro dìti do 15 let / 100 a 120 Kè Tragikomický pohled na souèasné mezilidské vztahy a spoleèenské otázky. Dnes v noci je vše dovoleno...

pondìlí 12.5. v 16 hodin, støeda 14.5. v 19:30 hodin

PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVÌTÍ

USA 1994 / 154 min / titulky / nepøístupné pro dìti do 15 let / 90 Kè (bez místenek), 50 Kè pro držitele karty StudentPass (platí jen 12.5.) / Nejkultovnìjší film 90. let. Režie: Quentin Tarantino. Projekt 100.

úterý 13.5. v 19 hodin

OLGA + PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE

ÈR 2014 / 106 min / èeské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 60 Kè (bez místenek) / Pokraèování komických osudù zbohatlíka Bohumila Stejskala.

ÈR 2014 / èeské znìní / pøístupné bez omezení / 100 a 120 Kè / Premiéra dokumentárního filmu Miroslava Janka o Olze Havlové spojená s pøímým pøenosem koncertu skupiny Plastic People of the Universe (zaèátek koncertu cca ve 21 hodin).

pondìlí 5.5. v 18:30 hodin, úterý 6.5. v 17 hodin

ètvrtek a pátek 15.-16.5. v 17 hodin

DÌDICTVÍ ANEB KURVASENEØÍKÁ

VŠECHNY MOJE DÌTI

VIOLETTA KONCERT

SR 2013 / 90 min / slovenské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 100 a 120 Kè / Charismatický faráø Marián Kuffa a jeho práce v zapomenutých romských osadách na Slovensku. Dokument.

Itálie, Argentina 2014 / 96 min / titulky / pøístupné bez omezení / 120 a 140 Kè / Exkluzivní koncertní show nejvìtších hvìzd seriálového hitu TV stanice Disney Channel – Violetta.

úterý 6.5. v 19:30 hodin, støeda 7.5. v 17 hodin

ètvrtek a pátek 15.-16.5. v 19:30 hodin, sobota a nedìle 17.-18.5. v 17 hodin

AŤ ŽIJE SVOBODA

Itálie 2013 / 93 min / titulky / nepøístupné pro dìti do 15 let / 100 a 120 Kè / Svìží komedie o politice a zámìnì osob s Toni Servillem (Velká nádhera) v hlavní roli.

støeda 7.5. v 19:30 hodin

LORE

Nìmecko, Austrálie 2012 / 108 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 80 Kè / (pro èleny FK) a 100 Kè Drama dospívající dcery nacistických rodièù v Nìmecku na konci války. www.fkvsetin.cz

ètvrtek a pátek 8.-9.5. v 17 hodin, sobota 10.5. v 19:30 hodin

DIVERGENCE

GODZILLA

USA 2014 / 119 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 140 a 160 Kè / Velkolepé katastrofické drama. Nejznámìjší filmové monstrum v novém zpracování ve 3D.

sobota a nedìle 17.-18.5. v 19:30 hodin, pondìlí 19.5. v 18:30 hodin, úterý 20.5. v 17 hodin

RANHOJIÈ

Nìmecko 2013 / 150 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Historické drama z 11. století je pøíbìhem mladého ranhojièe, kterého touha po vìdìní pøivede z anglické vesnice až do dálné Persie. Podle románu Noaha Gordona.

pondìlí 19.5. v 16 hodin

BABOVØESKY 2

ÈR 2014 / 120 min / èeské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 60 Kè (bez místenek) / Pokraèování bláznivé letní komedie Zdeòka Trošky.

pátek 23. kvìtna , od 17 hodin pódium na Svárovì

USA 2014 / 139 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Akèní romantické drama z budoucnosti podle knih Veronici Roth.

Koncerty kapel k tradièní oslavì mládí

ètvrtek a pátek 8.-9.5. ve 20 hodin

úterý 20.5. ve 20 hodin, støeda 21.5. v 17 hodin

DOUPÌ

OLGA

MAJÁLES 2014

MY REVOLUTION /pop-punk, Val. Klobouky/ - SKYWALKER /hardcore, Praha/ - PAULIE GARAND /hip hop-rap, Liberec/ ZOÈI VOÈI /pop-punk, Nitra, SK/ Obèerstvení zajištìno/Vstup volný/Akce se koná za každého poèasí

støeda 28. kvìtna, 19.00 hodin / malý sál

KVÌTY

Brnìnský band se smìsicí rocku, folku, blues, šansonu, jazzu, world music a hip hopu opìt ve Vsetínì

Pøedprodej od 12. kvìtna: 90 Kè. Student pass (jen v pøedprodeji): 70 Kè. V den koncertu 120 Kè.

sobota 31. kvìtna, 10.00 hodin Dolní námìstí

Kácení máje

V podání Souboru valašských písní a tancù Vsacan a Vsacánek. Vstup volný V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce nekoná

www.dkvsetin.cz / www.kinovatra.cz

Na èerven pøipravujeme:

VSETÍNSKÝ KRPEC 26. - 29. 6.

Francie, Kanada 2014 / 100 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Akèní krimi. Tajný agent zasahuje v detroitském ghettu. V hlavní roli Paul Walker (Rychle a zbìsile).

sobota a nedìle 10.-11.5. v 17 hodin

MRÒOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCÙ

Francie 2013 / 80 min / beze slov / pøístupné bez omezení / 90 a 110 Kè / Francouzský animovaný rodinný film ze života hmyzu.

ÈR 2014 / 87 min / èeské znìní / pøístupné bez omezení / 80 a 100 Kè / Dokumentární film Miroslava Janka o Olze Havlové.

støeda 21.5. v 19:30 hodin

KAPITÁL

Francie 2012 / 114 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 80 Kè (pro èleny FK) a 100 Kè / Politický thriller z nejvyšších finanèních kruhù v dobì krize. www.fkvsetin.cz

POKLADNÍ HODINY - PRODEJ A PØEDPRODEJ VSTUPENEK: pondìlí až pátek 14:00 - 19:30 hodin, sobota a nedìle 16:00 - 19:30 hodin nebo 60 min. pøed prvním pøedstavením. Rezervace vstupenek na www.kinovatra.cz nebo na tel.è.: 575 755 233, 737 573 429. Telefonické rezervace jsou možné jen bìhem pokladních hodin. On-line rezervace jsou možné nejpozdìji den pøed akcí do 24:00 hodin. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozdìji 30 min pøed zaèátkem pøedstavení.Držitelé prùkazù ZTP a ZTP/P mají nárok na slevu 50% z ceny vstupného bez pøíplatku (neplatí pro vstupenky v cenì 60 Kè a nižší). Pøístup do kina je bezbariérový, v sále jsou vyhrazena 4 místa pro osoby na vozíku. Jakékoliv slevy se nevztahují na vstupenky do øad 12 a 13 (luxusní èervená zóna). Pøi 3D projekcích budou divákùm pøed vstupem do sálu bezplatnì zapùjèeny polarizaèní brýle. Pro pohodlné odbavení pøijïte alespoò 15 minut pøed zaèátkem. Zmìna programu vyhrazena.

www.dkvsetin.cz / www.kinovatra.cz

HURÁ DO PRAVÌKU!

ètvrtek až nedìle 22.-25.5. v 19:30 hodin

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST

USA 2014 / 120 min / èeský dabing / nevhodné pro dìti do 12 let / 150 a 170 Kè / Hrdinové pùvodní trilogie i jejich mladší já z filmu První tøída se setkávají v novém pokraèovaní akèní sci-fi série. Verze 3D s èeským dabingem.

pondìlí a úterý 26.-27.5. v 17 hodin, støeda 28.5. v 19:30 hodin

FAIR PLAY

ÈR 2014 / 100 min / èeské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 100 a 120 Kè / Sportovní drama z Èeskoslovenska 80. let. Mladá atletka bojuje o olympiádu i o své zdraví a èest. Hrají: Judit Bárdos, Aòa Geislerová, Roman Luknár, a další.

pondìlí a úterý 26.-27.5. v 19:30 hodin, støeda 28.5. v 17 hodin

DLOUHÁ CESTA DOLÙ

V. Británie 2014 / 96 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 100 a 120 Kè / Èerná komedie podle pøedlohy Nicka Hornbyho.

ètvrtek 29.5. v 17 hodin, pátek až nedìle 30.5.-1.6. v 19:30 hodin, pondìlí až støeda 2.-4.6. v 17 hodin

BONY A KLID 2

ÈR 2014 / 90 min / èeské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Nová doba – stará hra. Parta vekslákù je už dávno venku z vìzení a ví jak vydìlat prachy.

ètvrtek 29.5. v 19:30 hodin, pátek 30.5. ve 21:30 hodin

SOUSEDI

USA 2014 / 96 min / titulky / nepøístupné pro dìti do 15 let / 110 a 130 Kè. / Co udìláte, když se do vaší ulice pøistìhuje parta studentù, kteøí mají veèírek každý den? Hrají: Seth Rogen a Zac Efron. Komedie.

pátek a sobota 30.-31.5. v 17 hodin

LEGO PØÍBÌH

USA 2014 / èeský dabing / pøístupné bez omezení / 80 a 100 Kè / Úžasný animovaný pøíbìh jedné obyèejné postavièky z Lega. Rodinná komedie ve 2D.

ZNALEC KULTURY // květen 2014  

Měsíční přehled programu DK Vsetín a kina Vatra

ZNALEC KULTURY // květen 2014  

Měsíční přehled programu DK Vsetín a kina Vatra

Advertisement