Page 1

prehled o programech Domu kultu ry Vsetín a kina Vatra

5/2014

SPECIÁLNÍ PREMIÉRA FILMU OLGA S KONCERTEM PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE Kino Vatra se připojilo ke speciální premiéře nového dokumentárního filmu Olga, jejíž součástí bude i koncert skupiny Plastic People of the Universe. Premiérový program věnovaný manželce, kamarádce a nejbližší osobě prezidenta Václava Havla bude živě přenášen z kina Aero v Praze do vybraných kin po celé ČR včetně toho vsetínského. Projekce filmu začne v 19:00 hodin a bude doplněna rozhovory s tvůrci. Přibližně ve 21:00 začne přenos koncertu legendárních „Plastiků“. Nový celovečerní dokumentární film režiséra Miroslava Janka (Občan Havel) není pouze popisným životopisem, ale osobním portrétem výjimečné osobnosti – první dámy Olgy Havlové. Osobitá žena, veřejnosti známá jako manželka Václava Havla a zakladatelka nadace Výbor dobré vůle, je zde představena ze své civilní stránky jako štědrá hostitelka, vášnivá hráčka a houbařka, milovnice přírody, ostrá glosátorka, statečná a neúnavná disidentka, žena věcná, vždy s nohama na zemi a vždy svá. Janek se tolik nesoustředí na oficiální biografická data, ale nechává promlouvat dosud nezveřejněné archivní záběry a fotografie i osobní zpovědi přátel.

Vsetínský majáles nabídne i letos skvělé kapely Nejen vsetínští studenti se mají i letos na co těšit. Dům kultury Vsetín společně s městem Vsetín pro ně totiž připravil na čtvrtek 23. května již tradiční MAJÁLES. Program bude bohatý, na svárovském pódiu před domem kultury vystoupí hned čtyři kapely. Největším tahákem bude zajisté slovenská pop-punková kapela ZOČI VOČI. Akce je přístupná veřejnosti zdarma. Vsetínský majáles odstartuje v 17.00 hodin pop-punkovým nářezem čtyřčlenné valašskokloboucké kapely MY REVOLUTION. Hudební styl kapely nelze lehce zařadit, přesto se pohybuje na pomezí punkrocku až popu. Razí si cestu originality. My Revolution se svými texty snaží reflektovat společenské dění dnešní doby. Kapela o sobě říká: „Nezajímají nás stálé dohady o finanční krizi a politice. Tady se mluví o společenské krizi, o lidech bez Boha, bez lásky a bez porozumění. O společnosti která myslí jen a jen na sebe a nedokáže nikomu nic darovat.“ Následovat bude koncert pražské hardcorové kapely SKYWALKER, která vznikla v létě roku 2010 jako pohrobek pop punkové formace Hustler State. Členové kapely se snaží o v těchto končinách nezvyklý mix punk rocku a hardcoru s metalem. Těšit se budete moc také na známého českého rappera a producenta Paulieho Garanda, který pochází ze severské líhně talentů, Liberce. Po pár letech tvoření hudby do šuplíku se v roce 2006 poprvé zapsal do širšího povědomí debutovou deskou Mozoly. Poté následovalo pár let produkování jak pro sebe, tak pro své různé interprety. Během této doby se spojil s Lipem a po nějaké době založili projekt s názvem BPM. V Čechách najednou existovala kapela, která využívala rap jako prostředek, ale vyvarovala se klasických rapových témat. Díky tomu se BPM stali na místní poměry úspěšnou kapelou, vydali dvě desky Slova a Horizonty, získali cenu Akademie populární hudby v kategorii Hip Hop a RnB a objeli spoustu koncertů. Paulieho sólo dráha pokračovala přijetím do Ty Nikdy labelu, kde v roce 2010 vydal desku s názvem Harant, na které mohl dát průchod tématům a beatům, které by se pro BPM nehodily. Kromě rapu a produkce se Paulie věnuje filmařině a natáčení videoklipů. Fanoušci mohou znát některé klipy z jeho produkce, které natáčel například pro BPM, IdeaFatte, Pio Squad nebo pro Ty Nikdy. Letošní majáles uzavře koncert slovenské rockové kapely ZOČI VOČI, která ve své tvorbě vychází z hudebních žánrů, jakými jsou metalcore, punk, rock a hardcore. Časem tuto směs stylů obohatili o prvky z popu. Ze začátku hráli převážně převzaté písně, postupně začali do svého repertoáru připojovat své vlastní písně, jejichž autorem je Michal Žitňanský. Poznávacím znamením kapely je melodičnost textů. V textech dominují otázky mezilidských vztahů, láska, ale taky témata z bežného života. Nenechte si ujít tento výjimečný hudební zážitek a oslavu krás studentského života! Občerstvení zajištěno / Vstup volný / Akce se koná za každého počasí. Účinkují: MY REVOLUTION /pop-punk, Val. Klobouky/ http://bandzone.cz/rloveution SKYWALKER /hardcore, Praha/ http://bandzone.cz/skywalker PAULIE GARAND /hip hop-rap, Liberec/ http://pauliegarand.cz/ ZOČI VOČI /pop-punk, Nitra /SK/ http://bandzone.cz/zocivoci

Začíná další sezóna farmářských trhů ve Vsetíně Poslední dubnová sobota na vsetínském Dolním náměstí byla již tradičně ve znamení oslav jara – stavění máje, kdy se každoročně jeden z místních folklorních souborů ujme tohoto slavnostního aktu. V rámci programu proběhl také první farmářský trh v letošním kalendářním roce, na němž máte možnost zakoupit výrobky z výhradně domácí produkce, jejichž původ garantujeme. Farmářské trhy jsou ve Vsetíně pouze trhy potravinových výrobků. Čerstvá zelenina a ovoce, sušené ovoce, sýry, tvaroh, mléčné výrobky, valašské frgály, koření a sypané čaje, uzeniny, domácí vajíčka, chléb, celozrnné pečivo, med, mošty, víno, květiny a bylinky… To vše od farmářů z Valašska! Aktuální nabídku najdete vždy ve čtvrtek před konáním trhu na Facebooku DK Vsetín. Farmářské trhy se budou konat od dubna do října 2014 na Dolním náměstí ve Vsetíně v těchto sobotních termínech: 26. dubna 2014/ 10. května 2014/ 24. května 2014/ 7. června 2014/ 21. června 2014/ 5. července 2014/ 19. července 2014 / 2. srpna 2014 / 16. srpna 2014 / 30. srpna 2014 / 13. září 2014 / 27. září 2014 / 11. října 2014 / Pořadatelem je Dům kultury Vsetín a Město Vsetín.

www.dkvsetin.cz / www.kinovatra.cz


Dum kultury ètvrtek 8. kvìtna, 15.00 hodin / Panská zahrada / program ke Dni vítìzství

Májové odpoledne s velkým taneèním a swingovým orchestrem Lubomíra Morávka Vstup volný

sobota 10. a 24. kvìtna, od 7.00 hodin / Dolní námìstí

FARMÁØSKÝ TRH

Èerstvá zelenina a ovoce, sušené ovoce, sýry, tvaroh, mléèné výrobky, valašské frgály, koøení a sypané èaje, uzeniny, domácí vajíèka, chléb, celozrnné peèivo, med, mošty, víno, kvìtiny a bylinky ... to vše od farmáøù z Valašska.

Aktuální nabídku najdete vždy ve ètvrtek na Facebooku DK

pátek 16. kvìtna, 19.00 hodin / malý sál

Kerú si dáme aneb Valašské zpívánky

Úèinkuje ženský pìvecký sbor Jasénèanky a cimbálová muzika Mladá Jasénka s primášem Janem Vaculínem. Host: Vlasta Mudríková, heligonkáøka a zpìvaèka z Kysúc, která svou hrou na heligonku a neuvìøitelnì èistým zpìvem patøí mezi elitu slovenského folkloru.

Poøádá SPVT Jasénka ve spolupráci s DK Vsetín, vstupné 50 Kè

Galerie Stará radnice do 20. kvìtna

Výtvarný svìt oèima našich dìtí

Výstava výtvarných prací dìtí MŠ Na Kopeèku. Poøádáno ke 25. výroèí otevøení mateøské školy. Otevøeno: út –pá 10 – 17 hodin, so - ne 14 – 17 hodin

Výstavní sín kina Vatra do 18. kvìtna

Diakonie – Spoleènost pøátelská všem generacím Diakonie Vsetín - 10 let s vámi

Vstupné: 180 Kè, senioøi 60 let vìku vèetnì a výše: 90 Kè. Pøedprodej od 28.4.

Diakonie Vsetín vystaví práce všech svých uživatelù - fotografie, obrázky a výrobky z papíru, keramika, šustí a látek, jejímiž autory jsou dìti i senioøi. Otevøeno: po – pá 10 – 19.30 hodin (pøestávka 12 – 14 hodin), so - ne 17 - 19.30 hodin.

úterý 20. kvìtna, 19.00 hodin / malý sál

24. kvìtna – 14. èervna

nedìle 18. kvìtna, 18.00 hodin / velký sál

Taneèní podveèer s Josefem Stelibským

Bìhem kterého bude velkým sálem Domu kultury Vsetín znít taneèní muzika v podání Melody Gentlemen Lednice a Kašpar Gang Cimbalom Orchestra ze Vsetína. Poøádáno v rámci vzpomínkového projektu Stelibského Vsetín

Talkshow s Antonínem Procházkou

V zábavném veèeru se pøedstaví herec, dramatik, režisér a moderátor výroèních divadelních Cen Thálie. Dovíte se také, jak autor libreta crazy komedie „Hledám dìvèe na boogie wogie“ ke Stelibskému pøišel… Poøádáno v rámci vzpomínkového projektu Stelibského Vsetín

Vstupné: 110 Kè. Pøedprodej vstupenek od 30.4.

ètvrtek 22. kvìtna, 19 hodin / velký sál

WESTWEND a Gympleøi

Koncert amerického dua WestWend (Wendy & Jonathan Maness) potìší uši i oèi posluchaèù. Jonathana Manesse si mohou návštìvníci festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN pamatovat z roku 2011, kdy tam vystoupil. Veèer stylovì doplní vsetínská country kapela Gympleøi.

Vstupné: 180 Kè. Pøedprodej vstupenek od 5. 5.

ètvrtek 22. kvìtna a pátek 23. kvìtna / MVK, Dolní evangelický kostel, Galerie V Poschodí, Maštaliska ...

Brazilské dny na Valašsku

koncerty, výstavy, pøednáška, sportovní utkání. Poøádáno za úèasti Jeho Excelence velvyslance Brazilské federativní republiky v Praze p. Georgeho Monteiro Praty a pod záštitou starostky mìsta Vsetína. Bližší informace na samostatných plakátech

František Novotný: FOTOPTÁKOVINY

Fotoptákoviny charakterizuje autor jako zábavnou hru s obrazem, èasto s pomocí montáže èi koláže. Ale i pøes odlehèené téma si fotografie zachovávají výstavní kvalitu. Otevøeno: po – pá 10 – 19.30 hodin (pøestávka 12 – 14 hodin), so - ne 17 - 19.30 hodin.

.: Kurzy :. pondìlí 5. kvìtna, 18.45 hodin klubovna è. 3

Salsa pod vedením Radka Kubiše (TK Fortuna Zlín) Další lekce: 12.5., 19.5. a 26.5.

VATRA

ètvrtek až nedìle 1.- 4.5. v 17 hodin

AMAZING SPIDER-MAN 2

USA 2014 / èeský dabing / pøístupný bez omezení / 165 a 185 Kè / Pokraèování komiksových pøíbìhù o Peteru Parkerovi nadaném zvláštními schopnostmi. Ve 3D s èeským dabingem.

ètvrtek a pátek 1.-2.5. ve 20:00 hodin

NEKONEÈNÁ LÁSKA

USA 2014 / 104 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Romance o první lásce podle slavného románu Scotta Spencera.

sobota a nedìle 3.-4.5. ve 20 hodin

LÁSKA, SOUDRUHU!

Finsko, ÈR 2013 / 105 min / èeské znìní a titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 100 a 120 Kè / Romantická komedie z období studené války. Hrají: Kati Outinen, Miroslav Etzler, Kryštof Hádek, Jan Budaø a další.

pondìlí 5.5. v 16 hodin

Kino Vatra

nedìle a pondìlí 11.-12.5. v 19:30 hodin, støeda 14.5. v 17 hodin

ètvrtek až nedìle 22.-25.5. v 17 hodin

HANY

USA 2012 / 82 min / èeský dabing / pøístupné bez omezení / 100 a 120 Kè / Kamarádi Ernie, Max a Julia se pomocí stroje èasu dostanou mezi dinosaury. Animovaná dobrodružná komedie.

ÈR 2014 / 85 min / èeské znìní / nepøístupné pro dìti do 15 let / 100 a 120 Kè Tragikomický pohled na souèasné mezilidské vztahy a spoleèenské otázky. Dnes v noci je vše dovoleno...

pondìlí 12.5. v 16 hodin, støeda 14.5. v 19:30 hodin

PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVÌTÍ

USA 1994 / 154 min / titulky / nepøístupné pro dìti do 15 let / 90 Kè (bez místenek), 50 Kè pro držitele karty StudentPass (platí jen 12.5.) / Nejkultovnìjší film 90. let. Režie: Quentin Tarantino. Projekt 100.

úterý 13.5. v 19 hodin

OLGA + PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE

ÈR 2014 / 106 min / èeské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 60 Kè (bez místenek) / Pokraèování komických osudù zbohatlíka Bohumila Stejskala.

ÈR 2014 / èeské znìní / pøístupné bez omezení / 100 a 120 Kè / Premiéra dokumentárního filmu Miroslava Janka o Olze Havlové spojená s pøímým pøenosem koncertu skupiny Plastic People of the Universe (zaèátek koncertu cca ve 21 hodin).

pondìlí 5.5. v 18:30 hodin, úterý 6.5. v 17 hodin

ètvrtek a pátek 15.-16.5. v 17 hodin

DÌDICTVÍ ANEB KURVASENEØÍKÁ

VŠECHNY MOJE DÌTI

VIOLETTA KONCERT

SR 2013 / 90 min / slovenské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 100 a 120 Kè / Charismatický faráø Marián Kuffa a jeho práce v zapomenutých romských osadách na Slovensku. Dokument.

Itálie, Argentina 2014 / 96 min / titulky / pøístupné bez omezení / 120 a 140 Kè / Exkluzivní koncertní show nejvìtších hvìzd seriálového hitu TV stanice Disney Channel – Violetta.

úterý 6.5. v 19:30 hodin, støeda 7.5. v 17 hodin

ètvrtek a pátek 15.-16.5. v 19:30 hodin, sobota a nedìle 17.-18.5. v 17 hodin

AŤ ŽIJE SVOBODA

Itálie 2013 / 93 min / titulky / nepøístupné pro dìti do 15 let / 100 a 120 Kè / Svìží komedie o politice a zámìnì osob s Toni Servillem (Velká nádhera) v hlavní roli.

støeda 7.5. v 19:30 hodin

LORE

Nìmecko, Austrálie 2012 / 108 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 80 Kè / (pro èleny FK) a 100 Kè Drama dospívající dcery nacistických rodièù v Nìmecku na konci války. www.fkvsetin.cz

ètvrtek a pátek 8.-9.5. v 17 hodin, sobota 10.5. v 19:30 hodin

DIVERGENCE

GODZILLA

USA 2014 / 119 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 140 a 160 Kè / Velkolepé katastrofické drama. Nejznámìjší filmové monstrum v novém zpracování ve 3D.

sobota a nedìle 17.-18.5. v 19:30 hodin, pondìlí 19.5. v 18:30 hodin, úterý 20.5. v 17 hodin

RANHOJIÈ

Nìmecko 2013 / 150 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Historické drama z 11. století je pøíbìhem mladého ranhojièe, kterého touha po vìdìní pøivede z anglické vesnice až do dálné Persie. Podle románu Noaha Gordona.

pondìlí 19.5. v 16 hodin

BABOVØESKY 2

ÈR 2014 / 120 min / èeské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 60 Kè (bez místenek) / Pokraèování bláznivé letní komedie Zdeòka Trošky.

pátek 23. kvìtna , od 17 hodin pódium na Svárovì

USA 2014 / 139 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Akèní romantické drama z budoucnosti podle knih Veronici Roth.

Koncerty kapel k tradièní oslavì mládí

ètvrtek a pátek 8.-9.5. ve 20 hodin

úterý 20.5. ve 20 hodin, støeda 21.5. v 17 hodin

DOUPÌ

OLGA

MAJÁLES 2014

MY REVOLUTION /pop-punk, Val. Klobouky/ - SKYWALKER /hardcore, Praha/ - PAULIE GARAND /hip hop-rap, Liberec/ ZOÈI VOÈI /pop-punk, Nitra, SK/ Obèerstvení zajištìno/Vstup volný/Akce se koná za každého poèasí

støeda 28. kvìtna, 19.00 hodin / malý sál

KVÌTY

Brnìnský band se smìsicí rocku, folku, blues, šansonu, jazzu, world music a hip hopu opìt ve Vsetínì

Pøedprodej od 12. kvìtna: 90 Kè. Student pass (jen v pøedprodeji): 70 Kè. V den koncertu 120 Kè.

sobota 31. kvìtna, 10.00 hodin Dolní námìstí

Kácení máje

V podání Souboru valašských písní a tancù Vsacan a Vsacánek. Vstup volný V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce nekoná

www.dkvsetin.cz / www.kinovatra.cz

Na èerven pøipravujeme:

VSETÍNSKÝ KRPEC 26. - 29. 6.

Francie, Kanada 2014 / 100 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Akèní krimi. Tajný agent zasahuje v detroitském ghettu. V hlavní roli Paul Walker (Rychle a zbìsile).

sobota a nedìle 10.-11.5. v 17 hodin

MRÒOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCÙ

Francie 2013 / 80 min / beze slov / pøístupné bez omezení / 90 a 110 Kè / Francouzský animovaný rodinný film ze života hmyzu.

ÈR 2014 / 87 min / èeské znìní / pøístupné bez omezení / 80 a 100 Kè / Dokumentární film Miroslava Janka o Olze Havlové.

støeda 21.5. v 19:30 hodin

KAPITÁL

Francie 2012 / 114 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 80 Kè (pro èleny FK) a 100 Kè / Politický thriller z nejvyšších finanèních kruhù v dobì krize. www.fkvsetin.cz

POKLADNÍ HODINY - PRODEJ A PØEDPRODEJ VSTUPENEK: pondìlí až pátek 14:00 - 19:30 hodin, sobota a nedìle 16:00 - 19:30 hodin nebo 60 min. pøed prvním pøedstavením. Rezervace vstupenek na www.kinovatra.cz nebo na tel.è.: 575 755 233, 737 573 429. Telefonické rezervace jsou možné jen bìhem pokladních hodin. On-line rezervace jsou možné nejpozdìji den pøed akcí do 24:00 hodin. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozdìji 30 min pøed zaèátkem pøedstavení.Držitelé prùkazù ZTP a ZTP/P mají nárok na slevu 50% z ceny vstupného bez pøíplatku (neplatí pro vstupenky v cenì 60 Kè a nižší). Pøístup do kina je bezbariérový, v sále jsou vyhrazena 4 místa pro osoby na vozíku. Jakékoliv slevy se nevztahují na vstupenky do øad 12 a 13 (luxusní èervená zóna). Pøi 3D projekcích budou divákùm pøed vstupem do sálu bezplatnì zapùjèeny polarizaèní brýle. Pro pohodlné odbavení pøijïte alespoò 15 minut pøed zaèátkem. Zmìna programu vyhrazena.

www.dkvsetin.cz / www.kinovatra.cz

HURÁ DO PRAVÌKU!

ètvrtek až nedìle 22.-25.5. v 19:30 hodin

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST

USA 2014 / 120 min / èeský dabing / nevhodné pro dìti do 12 let / 150 a 170 Kè / Hrdinové pùvodní trilogie i jejich mladší já z filmu První tøída se setkávají v novém pokraèovaní akèní sci-fi série. Verze 3D s èeským dabingem.

pondìlí a úterý 26.-27.5. v 17 hodin, støeda 28.5. v 19:30 hodin

FAIR PLAY

ÈR 2014 / 100 min / èeské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 100 a 120 Kè / Sportovní drama z Èeskoslovenska 80. let. Mladá atletka bojuje o olympiádu i o své zdraví a èest. Hrají: Judit Bárdos, Aòa Geislerová, Roman Luknár, a další.

pondìlí a úterý 26.-27.5. v 19:30 hodin, støeda 28.5. v 17 hodin

DLOUHÁ CESTA DOLÙ

V. Británie 2014 / 96 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 100 a 120 Kè / Èerná komedie podle pøedlohy Nicka Hornbyho.

ètvrtek 29.5. v 17 hodin, pátek až nedìle 30.5.-1.6. v 19:30 hodin, pondìlí až støeda 2.-4.6. v 17 hodin

BONY A KLID 2

ÈR 2014 / 90 min / èeské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Nová doba – stará hra. Parta vekslákù je už dávno venku z vìzení a ví jak vydìlat prachy.

ètvrtek 29.5. v 19:30 hodin, pátek 30.5. ve 21:30 hodin

SOUSEDI

USA 2014 / 96 min / titulky / nepøístupné pro dìti do 15 let / 110 a 130 Kè. / Co udìláte, když se do vaší ulice pøistìhuje parta studentù, kteøí mají veèírek každý den? Hrají: Seth Rogen a Zac Efron. Komedie.

pátek a sobota 30.-31.5. v 17 hodin

LEGO PØÍBÌH

USA 2014 / èeský dabing / pøístupné bez omezení / 80 a 100 Kè / Úžasný animovaný pøíbìh jedné obyèejné postavièky z Lega. Rodinná komedie ve 2D.


Dum kultury ètvrtek 8. kvìtna, 15.00 hodin / Panská zahrada / program ke Dni vítìzství

Májové odpoledne s velkým taneèním a swingovým orchestrem Lubomíra Morávka Vstup volný

sobota 10. a 24. kvìtna, od 7.00 hodin / Dolní námìstí

FARMÁØSKÝ TRH

Èerstvá zelenina a ovoce, sušené ovoce, sýry, tvaroh, mléèné výrobky, valašské frgály, koøení a sypané èaje, uzeniny, domácí vajíèka, chléb, celozrnné peèivo, med, mošty, víno, kvìtiny a bylinky ... to vše od farmáøù z Valašska.

Aktuální nabídku najdete vždy ve ètvrtek na Facebooku DK

pátek 16. kvìtna, 19.00 hodin / malý sál

Kerú si dáme aneb Valašské zpívánky

Úèinkuje ženský pìvecký sbor Jasénèanky a cimbálová muzika Mladá Jasénka s primášem Janem Vaculínem. Host: Vlasta Mudríková, heligonkáøka a zpìvaèka z Kysúc, která svou hrou na heligonku a neuvìøitelnì èistým zpìvem patøí mezi elitu slovenského folkloru.

Poøádá SPVT Jasénka ve spolupráci s DK Vsetín, vstupné 50 Kè

Galerie Stará radnice do 20. kvìtna

Výtvarný svìt oèima našich dìtí

Výstava výtvarných prací dìtí MŠ Na Kopeèku. Poøádáno ke 25. výroèí otevøení mateøské školy. Otevøeno: út –pá 10 – 17 hodin, so - ne 14 – 17 hodin

Výstavní sín kina Vatra do 18. kvìtna

Diakonie – Spoleènost pøátelská všem generacím Diakonie Vsetín - 10 let s vámi

Vstupné: 180 Kè, senioøi 60 let vìku vèetnì a výše: 90 Kè. Pøedprodej od 28.4.

Diakonie Vsetín vystaví práce všech svých uživatelù - fotografie, obrázky a výrobky z papíru, keramika, šustí a látek, jejímiž autory jsou dìti i senioøi. Otevøeno: po – pá 10 – 19.30 hodin (pøestávka 12 – 14 hodin), so - ne 17 - 19.30 hodin.

úterý 20. kvìtna, 19.00 hodin / malý sál

24. kvìtna – 14. èervna

nedìle 18. kvìtna, 18.00 hodin / velký sál

Taneèní podveèer s Josefem Stelibským

Bìhem kterého bude velkým sálem Domu kultury Vsetín znít taneèní muzika v podání Melody Gentlemen Lednice a Kašpar Gang Cimbalom Orchestra ze Vsetína. Poøádáno v rámci vzpomínkového projektu Stelibského Vsetín

Talkshow s Antonínem Procházkou

V zábavném veèeru se pøedstaví herec, dramatik, režisér a moderátor výroèních divadelních Cen Thálie. Dovíte se také, jak autor libreta crazy komedie „Hledám dìvèe na boogie wogie“ ke Stelibskému pøišel… Poøádáno v rámci vzpomínkového projektu Stelibského Vsetín

Vstupné: 110 Kè. Pøedprodej vstupenek od 30.4.

ètvrtek 22. kvìtna, 19 hodin / velký sál

WESTWEND a Gympleøi

Koncert amerického dua WestWend (Wendy & Jonathan Maness) potìší uši i oèi posluchaèù. Jonathana Manesse si mohou návštìvníci festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN pamatovat z roku 2011, kdy tam vystoupil. Veèer stylovì doplní vsetínská country kapela Gympleøi.

Vstupné: 180 Kè. Pøedprodej vstupenek od 5. 5.

ètvrtek 22. kvìtna a pátek 23. kvìtna / MVK, Dolní evangelický kostel, Galerie V Poschodí, Maštaliska ...

Brazilské dny na Valašsku

koncerty, výstavy, pøednáška, sportovní utkání. Poøádáno za úèasti Jeho Excelence velvyslance Brazilské federativní republiky v Praze p. Georgeho Monteiro Praty a pod záštitou starostky mìsta Vsetína. Bližší informace na samostatných plakátech

František Novotný: FOTOPTÁKOVINY

Fotoptákoviny charakterizuje autor jako zábavnou hru s obrazem, èasto s pomocí montáže èi koláže. Ale i pøes odlehèené téma si fotografie zachovávají výstavní kvalitu. Otevøeno: po – pá 10 – 19.30 hodin (pøestávka 12 – 14 hodin), so - ne 17 - 19.30 hodin.

.: Kurzy :. pondìlí 5. kvìtna, 18.45 hodin klubovna è. 3

Salsa pod vedením Radka Kubiše (TK Fortuna Zlín) Další lekce: 12.5., 19.5. a 26.5.

VATRA

ètvrtek až nedìle 1.- 4.5. v 17 hodin

AMAZING SPIDER-MAN 2

USA 2014 / èeský dabing / pøístupný bez omezení / 165 a 185 Kè / Pokraèování komiksových pøíbìhù o Peteru Parkerovi nadaném zvláštními schopnostmi. Ve 3D s èeským dabingem.

ètvrtek a pátek 1.-2.5. ve 20:00 hodin

NEKONEÈNÁ LÁSKA

USA 2014 / 104 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Romance o první lásce podle slavného románu Scotta Spencera.

sobota a nedìle 3.-4.5. ve 20 hodin

LÁSKA, SOUDRUHU!

Finsko, ÈR 2013 / 105 min / èeské znìní a titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 100 a 120 Kè / Romantická komedie z období studené války. Hrají: Kati Outinen, Miroslav Etzler, Kryštof Hádek, Jan Budaø a další.

pondìlí 5.5. v 16 hodin

Kino Vatra

nedìle a pondìlí 11.-12.5. v 19:30 hodin, støeda 14.5. v 17 hodin

ètvrtek až nedìle 22.-25.5. v 17 hodin

HANY

USA 2012 / 82 min / èeský dabing / pøístupné bez omezení / 100 a 120 Kè / Kamarádi Ernie, Max a Julia se pomocí stroje èasu dostanou mezi dinosaury. Animovaná dobrodružná komedie.

ÈR 2014 / 85 min / èeské znìní / nepøístupné pro dìti do 15 let / 100 a 120 Kè Tragikomický pohled na souèasné mezilidské vztahy a spoleèenské otázky. Dnes v noci je vše dovoleno...

pondìlí 12.5. v 16 hodin, støeda 14.5. v 19:30 hodin

PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVÌTÍ

USA 1994 / 154 min / titulky / nepøístupné pro dìti do 15 let / 90 Kè (bez místenek), 50 Kè pro držitele karty StudentPass (platí jen 12.5.) / Nejkultovnìjší film 90. let. Režie: Quentin Tarantino. Projekt 100.

úterý 13.5. v 19 hodin

OLGA + PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE

ÈR 2014 / 106 min / èeské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 60 Kè (bez místenek) / Pokraèování komických osudù zbohatlíka Bohumila Stejskala.

ÈR 2014 / èeské znìní / pøístupné bez omezení / 100 a 120 Kè / Premiéra dokumentárního filmu Miroslava Janka o Olze Havlové spojená s pøímým pøenosem koncertu skupiny Plastic People of the Universe (zaèátek koncertu cca ve 21 hodin).

pondìlí 5.5. v 18:30 hodin, úterý 6.5. v 17 hodin

ètvrtek a pátek 15.-16.5. v 17 hodin

DÌDICTVÍ ANEB KURVASENEØÍKÁ

VŠECHNY MOJE DÌTI

VIOLETTA KONCERT

SR 2013 / 90 min / slovenské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 100 a 120 Kè / Charismatický faráø Marián Kuffa a jeho práce v zapomenutých romských osadách na Slovensku. Dokument.

Itálie, Argentina 2014 / 96 min / titulky / pøístupné bez omezení / 120 a 140 Kè / Exkluzivní koncertní show nejvìtších hvìzd seriálového hitu TV stanice Disney Channel – Violetta.

úterý 6.5. v 19:30 hodin, støeda 7.5. v 17 hodin

ètvrtek a pátek 15.-16.5. v 19:30 hodin, sobota a nedìle 17.-18.5. v 17 hodin

AŤ ŽIJE SVOBODA

Itálie 2013 / 93 min / titulky / nepøístupné pro dìti do 15 let / 100 a 120 Kè / Svìží komedie o politice a zámìnì osob s Toni Servillem (Velká nádhera) v hlavní roli.

støeda 7.5. v 19:30 hodin

LORE

Nìmecko, Austrálie 2012 / 108 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 80 Kè / (pro èleny FK) a 100 Kè Drama dospívající dcery nacistických rodièù v Nìmecku na konci války. www.fkvsetin.cz

ètvrtek a pátek 8.-9.5. v 17 hodin, sobota 10.5. v 19:30 hodin

DIVERGENCE

GODZILLA

USA 2014 / 119 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 140 a 160 Kè / Velkolepé katastrofické drama. Nejznámìjší filmové monstrum v novém zpracování ve 3D.

sobota a nedìle 17.-18.5. v 19:30 hodin, pondìlí 19.5. v 18:30 hodin, úterý 20.5. v 17 hodin

RANHOJIÈ

Nìmecko 2013 / 150 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Historické drama z 11. století je pøíbìhem mladého ranhojièe, kterého touha po vìdìní pøivede z anglické vesnice až do dálné Persie. Podle románu Noaha Gordona.

pondìlí 19.5. v 16 hodin

BABOVØESKY 2

ÈR 2014 / 120 min / èeské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 60 Kè (bez místenek) / Pokraèování bláznivé letní komedie Zdeòka Trošky.

pátek 23. kvìtna , od 17 hodin pódium na Svárovì

USA 2014 / 139 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Akèní romantické drama z budoucnosti podle knih Veronici Roth.

Koncerty kapel k tradièní oslavì mládí

ètvrtek a pátek 8.-9.5. ve 20 hodin

úterý 20.5. ve 20 hodin, støeda 21.5. v 17 hodin

DOUPÌ

OLGA

MAJÁLES 2014

MY REVOLUTION /pop-punk, Val. Klobouky/ - SKYWALKER /hardcore, Praha/ - PAULIE GARAND /hip hop-rap, Liberec/ ZOÈI VOÈI /pop-punk, Nitra, SK/ Obèerstvení zajištìno/Vstup volný/Akce se koná za každého poèasí

støeda 28. kvìtna, 19.00 hodin / malý sál

KVÌTY

Brnìnský band se smìsicí rocku, folku, blues, šansonu, jazzu, world music a hip hopu opìt ve Vsetínì

Pøedprodej od 12. kvìtna: 90 Kè. Student pass (jen v pøedprodeji): 70 Kè. V den koncertu 120 Kè.

sobota 31. kvìtna, 10.00 hodin Dolní námìstí

Kácení máje

V podání Souboru valašských písní a tancù Vsacan a Vsacánek. Vstup volný V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce nekoná

www.dkvsetin.cz / www.kinovatra.cz

Na èerven pøipravujeme:

VSETÍNSKÝ KRPEC 26. - 29. 6.

Francie, Kanada 2014 / 100 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Akèní krimi. Tajný agent zasahuje v detroitském ghettu. V hlavní roli Paul Walker (Rychle a zbìsile).

sobota a nedìle 10.-11.5. v 17 hodin

MRÒOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCÙ

Francie 2013 / 80 min / beze slov / pøístupné bez omezení / 90 a 110 Kè / Francouzský animovaný rodinný film ze života hmyzu.

ÈR 2014 / 87 min / èeské znìní / pøístupné bez omezení / 80 a 100 Kè / Dokumentární film Miroslava Janka o Olze Havlové.

støeda 21.5. v 19:30 hodin

KAPITÁL

Francie 2012 / 114 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 80 Kè (pro èleny FK) a 100 Kè / Politický thriller z nejvyšších finanèních kruhù v dobì krize. www.fkvsetin.cz

POKLADNÍ HODINY - PRODEJ A PØEDPRODEJ VSTUPENEK: pondìlí až pátek 14:00 - 19:30 hodin, sobota a nedìle 16:00 - 19:30 hodin nebo 60 min. pøed prvním pøedstavením. Rezervace vstupenek na www.kinovatra.cz nebo na tel.è.: 575 755 233, 737 573 429. Telefonické rezervace jsou možné jen bìhem pokladních hodin. On-line rezervace jsou možné nejpozdìji den pøed akcí do 24:00 hodin. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozdìji 30 min pøed zaèátkem pøedstavení.Držitelé prùkazù ZTP a ZTP/P mají nárok na slevu 50% z ceny vstupného bez pøíplatku (neplatí pro vstupenky v cenì 60 Kè a nižší). Pøístup do kina je bezbariérový, v sále jsou vyhrazena 4 místa pro osoby na vozíku. Jakékoliv slevy se nevztahují na vstupenky do øad 12 a 13 (luxusní èervená zóna). Pøi 3D projekcích budou divákùm pøed vstupem do sálu bezplatnì zapùjèeny polarizaèní brýle. Pro pohodlné odbavení pøijïte alespoò 15 minut pøed zaèátkem. Zmìna programu vyhrazena.

www.dkvsetin.cz / www.kinovatra.cz

HURÁ DO PRAVÌKU!

ètvrtek až nedìle 22.-25.5. v 19:30 hodin

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST

USA 2014 / 120 min / èeský dabing / nevhodné pro dìti do 12 let / 150 a 170 Kè / Hrdinové pùvodní trilogie i jejich mladší já z filmu První tøída se setkávají v novém pokraèovaní akèní sci-fi série. Verze 3D s èeským dabingem.

pondìlí a úterý 26.-27.5. v 17 hodin, støeda 28.5. v 19:30 hodin

FAIR PLAY

ÈR 2014 / 100 min / èeské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 100 a 120 Kè / Sportovní drama z Èeskoslovenska 80. let. Mladá atletka bojuje o olympiádu i o své zdraví a èest. Hrají: Judit Bárdos, Aòa Geislerová, Roman Luknár, a další.

pondìlí a úterý 26.-27.5. v 19:30 hodin, støeda 28.5. v 17 hodin

DLOUHÁ CESTA DOLÙ

V. Británie 2014 / 96 min / titulky / nevhodné pro dìti do 12 let / 100 a 120 Kè / Èerná komedie podle pøedlohy Nicka Hornbyho.

ètvrtek 29.5. v 17 hodin, pátek až nedìle 30.5.-1.6. v 19:30 hodin, pondìlí až støeda 2.-4.6. v 17 hodin

BONY A KLID 2

ÈR 2014 / 90 min / èeské znìní / nevhodné pro dìti do 12 let / 120 a 140 Kè / Nová doba – stará hra. Parta vekslákù je už dávno venku z vìzení a ví jak vydìlat prachy.

ètvrtek 29.5. v 19:30 hodin, pátek 30.5. ve 21:30 hodin

SOUSEDI

USA 2014 / 96 min / titulky / nepøístupné pro dìti do 15 let / 110 a 130 Kè. / Co udìláte, když se do vaší ulice pøistìhuje parta studentù, kteøí mají veèírek každý den? Hrají: Seth Rogen a Zac Efron. Komedie.

pátek a sobota 30.-31.5. v 17 hodin

LEGO PØÍBÌH

USA 2014 / èeský dabing / pøístupné bez omezení / 80 a 100 Kè / Úžasný animovaný pøíbìh jedné obyèejné postavièky z Lega. Rodinná komedie ve 2D.


21. ročník soutěže Chrám i tvrz zná své vítěze V závěru uplynulého týdne ve dnech 11. a 12 dubna se ve vsetínském Domě kultury uskutečnila každoroční akce na podporu české slovesnosti a hudebnosti s názvem Chrám i tvrz. Soutěž Chrám i tvrz vznikla v roce 1993. Pořadatelé akce ze vsetínského Domu kultury si pro její název vypůjčili titul knihy Pavla Eisnera „Chrám i tvrz“, která se zabývá právě českým jazykem. Soutěžní přehlídka byla i v letošním roce rozdělena do dvou dnů. Pátek 11. dubna byl věnován uměleckému přednesu, kde soutěžilo ve třech kategoriích na 60 dětí ze vsetínského okresu. Odborné poroty ve složení Michal Trčálek, Jana Rokytová, Jarmila Smejkalová, Blanka Kadlecová, Zdena Hrachovcová a Petr Filgas rozhodly následovně:

I. kategorie: 1., 2. a 3. tř. 1. místo 2. místo 3. místo

Jakub Polášek, ZŠ Leskovec Anežka Hellerová, ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí Adrian Planka, ZŠ Leskovec

Čestné uznání

Bára Skýpalová, ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí

II. kategorie: 4., 5. a 6. tř. 1. místo 2. místo 3. místo

Michala Pilarská, ZŠ Sychrov, Vsetín Pavel Polášek, ZŠ Leskovec Vendula Kuželová, ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí

Čestné uznání Čestné uznání

Anna Karolína Plátková, ZŠ Nový Hrozenkov Alexandr Veselý, ZŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí

III. kategorie: 7., 8. a 9. tř. 1. místo 2. místo 3. místo

Dominika Gutová, ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí Pavlína Trličíková, ZŠ Luh, Vsetín Marek Frňka, ZŠ Trávníky, Vsetín

Čestné uznání Martin Dolák, ZŠ Ohrada Vsetín Sobota patřila krajské soutěži, ve které mezi sebou poměřily své síly, talent a píli dětské pěvecké sbory. Sedm přihlášených těles posuzovala odborná porota ve složení Mgr. Milan Chromík, prof. Lumír Pivovarský a Mgr. Jiří Slovík, jež určila následující pořadí: 1. místo 2. místo 2. místo 2. místo 3. místo 3. místo 3. místo

Dětský pěvecký sbor MIBIDIZO z Valašského Meziříčí Dětský pěvecký sbor miniDIZO z Valašského Meziříčí PŘÍPRAVNÝ SBOR SAKUMPIKUM ZUŠ KAROLINKA Dětský pěvecký sbor Rarášek z Nového Jičína SAKUMPIKUM ZUŠ KAROLINKA Dětský pěvecký sbor Trávníček ze Vsetína Pěvecký sbor MŠ Ohrada Vsetín

Čestné uznání Čestné uznání Čestné uznání Čestné uznání

Marii Skalkové za rozvoj hudebnosti děti v MŠ Ohrada Vsetín Dušanu Brusovi za klavírní doprovod Daniele Jelínkové za klavírní doprovod Simoně Pekařové za pěvecké sólo Sněhurky

Všem zúčastněným děkujeme a oceněným upřímně gratulujeme!

DŮM KULTURY VSETÍN, spol. s r.o., Svárov 1055, 755 01 Vsetín, IČ: 47972114 / DIČ: Cz47972114, tel. ústředna: (+420) 575 755 255, (+420) 571 417 993, (+420) 571 410 065 / VoIP: 571 117 775, fax: (+420) 575 755 213, (+420) 571 411 967, e‐mail: dkvsetin@dkvsetin.cz, info@dkvsetin.cz GALERIE STARÁ RADNICE tel.: (+420) 734 522 287 KINO VATRA ‐ POKLADNÍ HODINY, PRODEJ A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK DO KINA I NA AKCE DK: pondělí až pátek 14:00 – 19:30 hodin, sobota a neděle vždy 60 min. před prvním představením (obvykle 16:00 ‐ 19:30 hodin). Rezervace vstupenek na www.kinovatra.cz nebo na tel.č.: 575 755 233, 737 573 429, predprodej@dkvsetin.cz nebo kinovatra@dkvsetin.cz ‐ telefonické rezervace do kina jen během pokladních hodin. Rezervované vstupenky do kina je nutné vyzvednout nejpozději 20 min před začátkem představení.

Znalec kultury / vychází 1x měsíčně / Svárov 1055, 755 01 Vsetín / ročník III., číslo 5, vydáno 1. 5. 2014 MK ČR E 20861 / DŮM KULTURY VSETÍN, spol. s r.o., Svárov 1055, 755 01 Vsetín, IČO 47972114

www.dkvsetin.cz / www.kinovatra.cz

VATRA

ZNALEC KULTURY // květen 2014  

Měsíční přehled programu DK Vsetín a kina Vatra

ZNALEC KULTURY // květen 2014  

Měsíční přehled programu DK Vsetín a kina Vatra

Advertisement