Page 1

2015/16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Grunnskole og videreg책ende skole


INNHOLD KULTURKONTAKTEN......................................................................................................... s. 6 GRUNNSKOLE Scenekunst................................................................................................................................... s. 12 Film....................................................................................................................................................... s. 19 Litteratur........................................................................................................................................ s. 24 Visuell kunst............................................................................................................................... s. 28 Musikk............................................................................................................................................... s. 34 Kunstarter i samspill......................................................................................................... s. 44 VIDEREGÅENDE SKOLE Litteratur........................................................................................................................................ s. 47 Turnéer fra Den kulturelle skolesekken i Nordland skoleåret 2015/16 For å se hvilket program som kommer til skolen og når – gå inn på www.kultursekkeninordland.no og klikk på «velg skole» i fanen til venstre. Finn din skole. Alle produksjonene har faktaark og turnéplan, disse sidene finner du ved å klikke på den enkelte p ­ roduksjonens tittel.

Musikk............................................................................................................................................... s. 48 Visuell kunst............................................................................................................................... s. 50 Film....................................................................................................................................................... s. 52 Scenekunst................................................................................................................................... s. 54 KONTAKTINFORMASJON.............................................................................................. s. 57

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 3 /


DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (Dks) er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen og videregående skole får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

• å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål

Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren. Målene og prinsippene for arbeidet er nedfelt i St. meld. nr. 8 (2007–2008) Kulturell skolesekk for framtida.

Produksjonene fra Dks Nordland

Målsettinger • å medvirke til at elever i grunnskolen og videregående skole får et profesjonelt kulturtilbud • å legge til rette for at elever i skolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kultur­uttrykk av alle slag

/ 4 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

Den kulturelle skolesekken i Nordland forplikter seg til å ­formidle profesjonell kunst og kultur til alle deltakende ­kommunene i Nordland. Vi har satt 1. november hvert år som frist til utøvere som ønsker å tilby produksjoner til Dks-Nordland. Har kommunene/skolene spesielle ønsker må vi få disse i løpet av desember/januar da tilbudene som skal ut til kommunene fra Dks-Nordland blir bestemt i løpet av januar/februar. Da gjøres alle avtaler med utøverne som skal turnere i fylket i kommende skoleår.


Tilbudene til kommunene og de videregående skolene fra Dks-Nordland er obligatoriske og koster ingenting for kommunen eller skolen. Vi krever kun at skolen stiller med lokaler for produksjonene, samt at evt. skyss av elever til lokalet d ­ ekkes av egne midler. I enkelte tilfeller dekker Dks Nordland skyssut­gifter. Dks-kontakten i kommunen koordinerer de lokale midlene. Informasjon om hvilke produksjoner som tilbys til den enkelte kommune sendes ut til Dks-kontaktene i kommunen, som igjen koordinerer produksjonene i samarbeid med skolene. Det er fritt opp til hver kommune å organisere dette arbeidet, men vi oppfordrer alle skolene til å utnevne egne kulturkontakter.

NB! Gi tilbakemelding straks hvis oppsatt dato kolliderer med egne aktiviteter på skolene.

arbeider sammen med elever og lærere. Kunstneren jobber enten på selvstendig fritt grunnlag, eller han/hun kan jobbe i tilknytning til et definert prosjekt. Verkstedene gjelder innen alle typer kunstuttrykk (for eksempel billedkunst, dans, scenekunst, musikk, litteratur, film). Dette har vært et svært populært tilbud i Dks, der både elever lærere og kunstnere r­ apporterer om annerledes og spennende dager.

For nærmere informasjon kontakt: Astrid Arnøy Tlf: 75 65 05 09 E-post: aa@nfk.no. Se også våre nettsider våre for eget skjema. www.kultursekkeninordland.no

Turnéer fra Den kulturelle skolesekken i Nordland skoleåret 2015/16 For å se hvilke program som kommer til skolen og når – gå inn på www.kultursekkeninordland.no og klikk på «velg skole» i fanen til venstre. Finn din skole. Alle produksjonene har faktaark og turnéplan, disse sidene finner du ved å klikke på den enkelte produksjonens tittel.

Produksjoner i videregående skole Informasjon og oversikt over produksjonene til videre­gående skole blir sendt til Kulturkontakten på den enkelte skole på e-post. Kulturkontakten på skolen har ansvar for videre informasjon til lærere og elever, se side 6, om Kulturkontaktens ansvarsområder. Eventuelle utgifter til skyss av elever samt leie av spillelokaler dekkes av Dks Nordland.

Kunstverksted Den kulturelle skolesekken i Nordland samarbeider med en rekke kunstnere og kunstinstitusjoner om å holde spennende kunstverksteder i skolen. Verkstedene er tilpasset alle trinnene på grunnskolen, fra 1. til 10.trinn. Dette er verksteder som vanligvis varer fra 2–3 dager, og der kunstneren går inn og aktivt

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 5 /


KULTURKONTAKTEN Hvem er kulturkontakt? Kulturkontakten kan være både rektor på skolen, en del av skolens administrative personell eller en av lærerne. Det viktigste er at kulturkontakten nettopp er kulturkontakt fordi hun/han har en interesse for kunst og kultur, og dermed også et engasjement for best mulig å legge til rette for de gode kunst- og kulturopplevelsene.

Hva er en kulturkontakt? Det å være kulturkontakt dreier seg først og fremst om å være bindeledd, tilrettelegger og informasjonskanal mellom skolen og de ulike delene av Den kulturelle skolesekken, så som utøvere, Dkskontakten i kommunen og i fylkeskommunen. Dersom skolen har egne kulturverter/arrangører blant elevene, er kulturkontakten deres kontaktperson på skolen. Ansvarsområdene: Holde seg orientert om tilbudet. Dette innebærer blant annet å sjekke at skolens datoer i turnéplanene er i orden og sette seg inn i hvilke praktiske og tekniske krav forestillinger, kunstnerbesøk o.l har til gjennomføring. • Være en aktiv kontaktperson opp mot Dks-kontakten i kommunen, fylkeskommunen og ulike utøvere og at kontaktinformasjon på www.kultursekkeninordland.no er rett. • Videreformidle og sikre informasjon til klasselærere om de ulike tilbudene (bruke faktaarkene/ lærerveiledningene på hjemmesiden). • Sikre den praktiske forberedelsen som lokaler, sceneplass, utstyr, avtaler om lyd og lys m.m. • Sikre at utøverne blir vel tatt imot når de kommer til skolen. • Sikre at utøverne blir presentert for elevene når det er et ønske (på større forestillinger fra scene), og at de blir presentert for klasselærerne når tilbudet er klasseromsbesøk. • Bidra til å sende inn evalueringsskjema etter besøk/forestilling. • Være skolen sitt «talerør» og delta i dialogen som skal hjelpe oss å utvikle fylkestilbudet. • Følge opp «kulturverter» (elever) eller andre som får delegert ansvar ved besøk på skolen.

/ 6 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

Kulturkontakten skal sørge for at ting blir gjort – ikke gjøre alt selv!


Verktøyet til kulturkontakten er www.kultursekkeninordland.no Alle produksjonene ligger inne på dette nettstedet. Her finner du den informasjonen du måtte ha behov for som turnéruter, faktaark, lærer-og elevveiledninger og tekniske beskrivelser. Klikk deg inn på din kommune eller din skole – her ligger de produksjonene som kommer til deg. Under uttrykkene – visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, kunstarter i samspill, kulturarv, film og annet - finner du alle tilbudene innen disse temaene, også tilbud som kan bestilles. Verktøyet fra innsiden Du har også mulighet til å logge deg på innsida med brukernavn og passord. Herfra kan du legge inn/endre følgende opplysninger om skolen: - kontaktinformasjon - fraværsdager - timeplaner - opplysninger om antall elever (trinn og klasser) -samarbeidspartnere  / spillesteder for skolen (f.eks kulturhus, kinosal osv.) - evaluering av produksjoner For å opprette deg som bruker, ta kontakt med Lise Valberg eller Vibeke Forshaug. Vi vil også kunne bistå med informasjon og veiledning. Organisering: • Vi anbefaler at kulturkontakten og ledelsen ved skolen har faste møter der både fylkestilbudet og de lokale Dks tiltakene blir gjort kjent og diskutert. • Kulturkontakten eller rektor bør med jevne mellomrom informere kollegaer; på personalmøte, e-post, skolen sin hjemmeside, internmeldinger, (kultur) oppslagstavle m.m. • Det er viktig at kulturkontakten dokumenterer arbeidsoppgaver og tidsbruk slik at ledelsen ved skolen kan sette av tid til arbeidet i samsvar med tidsbruken, for eksempel i form av redusert lesetid, fritak fra inspeksjon osv. På større skoler

vil det være en fordel at to personer deler på oppgaven som kulturkontakt. Kulturkontakten skal sikre at ting blir gjort, ikke gjøre alt selv. Hver skole bør ha sine rutiner for hvordan de tar imot gjester. Der det er naturlig kan en presentere de for kollegiet på skolen. Enkel servering vil være en god måte å vise gjestfrihet på.

Skolen som arrangør og vertskap Elever som arrangører: • Det kan være en god idè å la elevene få oppdrag som arrangører. Noen skoler har etablert en ordning med «kulturverter» ved skolen. Elever søker og får stillingen for ett år om gangen. Andre skoler lar elevrådet, eller ett og ett klassetrinn få enkeltoppdrag. Hver skole finner sin form. Det vil uansett være svært utviklende for elevene om de på omgang får ansvar for f.eks. en skolekonsert eller en teaterforestilling. •  Elever og lærere bør sammen utarbeide en «instruks» for hvordan en klasse eller en arrangørgruppe skal arbeide og hvilke oppgaver de skal ha.

«Åh hvor heldig jeg er som får være lærer og publikum til noe så fantastisk som Estacion Enamorado. Elever og lærere snakker vilt og uhemmet om den utrolig forstillingen. både historien og selv utførelsen er helt topp. Lamarka Skole takker, og jeg takker.» Hilsen Liv Skrudland (Dks koordinator i Sortland kommune) som får et stort varmt hjerte 26.03.14

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 7 /


• Eksempel på oppgaver, vil være: – Informasjon på skolen/til klassene – pressekontakt (invitere lokal-avisa/NRK) – teknisk ansvar – kontakt med vaktmester – vertskap for utøverne (kaffe, te og noko attåt) – bærehjelp – ansvarlige for å introdusere og takke for besøket Utfyllende informasjon om ulike typer arbeidsoppgaver finner dere på hjemmesiden: www.ungkulturproduksjon.no Lærerne sin rolle: • Elevene blir påvirket av lærerens deltakelse og deres ­engasjement. Det er svært viktig at lærerne tar ansvar og lar seg involvere i ulike tilbud. For utøverne betyr det mye for ­motivasjonen å bli møtt med interesse. En imøtekommende holdning fra læreren sin side, uansett om form og kulturuttrykk er kjent eller fremmed, vil bety mye for utbyttet til elevene.

I det vi kommer inn på skolen og møter de første ­elevene eller den første læreren, merker vi hva slags kultur som rår. Førsteinntrykket er ofte rett.

• Lærerne har et medansvar for at den praktiske tilretteleggingen blir best mulig. • Vi ønsker at lærerne skal oppleve Dks-tilbudene som en viktig og naturlig del av skolehverdagen, og bruke materiell/ideer ­knyttet til for- og etterarbeid. Det er flott når lærerne selv s­ etter ut i livet egne ideer til elevaktiviteter knyttet til ulike besøk. Kulturkontakten sin rolle i forhold til lokale satsinger i Dks vil være mye den samme som i forhold til fylkestilbudet. Likevel vil kulturkontakten naturlig nok være mer aktiv i både planleggingen og gjennomføringen av lokale tiltak. Informasjon knyttet til lokale tiltak vil bli formidlet i regelmessige møter i det lokale kulturforumet, og i form av direkte kommunikasjon mellom aktuelle parter. Her har kommunene sine ulike modeller.

Skolen som kulturarena Ledelsen ved skolen bør, sammen med kulturkontakten(e), arbeide for at skolen kan fungere best mulig som en kultur­arena. Oppgavene som er skildret over vil være en viktig del av et slikt arbeid. Skolen bør også ha en plan for hvordan en ønsker å organisere, planlegge og prioritere den estetiske h ­ verdagen ved skolen. Er forholdene gode nok? Trenger skolen å rustes opp for å bli en bedre arena for ulike kulturtilbud? Hva kan gjøres med enkle midler i nær framtid? Alle bør ha en langsiktig plan for hvordan fysiske forhold skal bedres og h ­ vordan en skal få investert i f.eks. nødvendig teknisk utstyr.

Evaluering På produksjonene fra Dks-Nordland ønsker vi tilbakemeldinger etter gjennomført besøk – dere finner evalueringsskjema på www.kultursekkeninordland.no og etter pålogging er det bare å fylle ut enten det er ris eller ros. Vi er avhengig av tilbake­meldinger slik at vi stadig kan forbedre oss. / 8 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no


Kulturkompetanse Skolene våre har gjennom alle tider vært sentrale kulturinstitusjoner. Den kulturelle skolesekken er med på å øke tilfanget av kulturopplevelser og erfaringer, og har blant annet som formål å styrke kulturforståelsen hos både barn og voksne. Skolene vil gjennom stadige møter med ulike utøvere og ulike kunst- og kulturuttrykk, få økt kulturkompetanse – til vekst og glede for både små og store.

«Et fantastisk prosjekt! Vi har nå hatt både ungdomsskolene og vg. skole i Hadsel på Hurtigrutens Hus i storsalen, og om bord i Finnmarken på utstillingen. All ros til det arbeidet som er gjort og den presentasjonen som ble gitt av de tre som står bak prosjektet. Fikk med meg deler av presentasjonen for Melbu og Stokmarknes skole i går, og ble imponert. De hadde en god dialog med ungdommen, et profesjonelt opplegg rundt det hele og veldig gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere. Et unikt og inspirerende prosjekt som kom tett på ulike ungdommer og ble presentert på en profesjonell måte, et opplegg som ga mange ettertanker. Få det med dere om dere kan!» Kari Ann Olsen Lind, Hadsel kommune 15.10.14 «Fra Ungdommen»

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 9 /


Kort sagt…. Jo bedre planleggingen og delegering av oppgaver er, jo bedre blir møte mellom elever (og lærere) og utøvere. Arbeidet som blir gjort på skolen på forhånd med å informere, motivere og inspirere, er viktig. Det kan skje på mange måter, og gjerne ved hjelp av elev­ arrangører. Bruk fantasien! Under gjennomføringen er det utøverne som har ansvaret for å engasjere elevene. Toleransegrensen for elever som viser tydelig engasjement, bør være høy. • Kunst og kultur gir opplevelser som kan ha avgjørende ­virkning på utviklingen av det enkelte menneske sin p ­ ersonlighet og livskvalitet. • Ved å ta del i kulturelle aktiviteter og få oppleve ­kultur blir vi òg deltakere i den store fortellingen, det dype ­verdifellesskapet som gjør oss til siviliserte mennesker.

«..fikk en kommentar fra en en meget kulturinteressert lærer som har vært i skolen et par tiår. hun skryter enormt av de produksjonene som barneskolene får fra fylket, og ser en stort endring i kvalitet. Nå sier hun at både elever og lærere blir oppslukt av produksjonene, og det er ikke slik lenger at lærerene har mer fokus på å holde ro i gruppa enn på det som skjer på scenen. Gløden var stor i øynene hennes. SÅ, på vegne av Sortlandskolen vil jeg takke for de produksjonene som fylket sender ut nå. Vi gleder oss til flere magiske øyeblikk!!!!» Liv Skrudland 24.04.14

/ 10 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no


Grunnskole


/ 12 /

SCENEKUNST

Les mer på www.kultursekkeninordland.no


SCENEKUNST

Så rart – Nordland teater Så rart er en musikalsk oppdagelsesferd som handler om alt vi lurer på og undrer oss over i verden. Basert på tekster av Inger Hagerup, musikk av Eldbjørg Raknes og med animasjon fra Fabelfjord. Med Hagerup/Raknes’ som grunnlag beveger vi oss sammen gjennom by og land, luft og vann - fra de små detaljene til de store linjene i livet. En morsom, rørende og underfundig forestilling. Målgruppe: 1.-4. trinn Turnérute: Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Værøy, Røst Turnéperiode: uke 21, 22, 23 Programlengde: 40 min. Antall elever: 100 Arena/Rom: gymsal/kulturhus

Cirkus Granados – Eilertsen & Granados Teaterkompani Cirkus Granados er en poetisk gjøglerforestilling med levende musikk, trylling, «dyrenumre» og verdens største såpebobler. I dypere forstand handler den om forholdet mellom to mennesker og deres avhengighet av hverandre. Forestillingen er laget i musikalsk gjøglertradisjon med inspirasjon fra det tradisjonelle sirkuset, Charlie Chaplin og Marx Brothers på den ene siden, og Felinis Il Clovnes og La Strada på den andre Målgruppe: 1.-7. trinn Turnérute: Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna, Hattfjelldal, Grane, Vega, Bindal, Brønnøy, Sømna, Vevelstad Turnéperiode: uke 38, 39, 40 Programlengde: 50 min. Antall elever: 120 Arena/rom: gymsal med blending, kulturhus

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 13 /


SCENEKUNST

1½ - en forestilling om ensomhet

Katastrofen - Gorgon Produksjoner

– Oddmann Productions Dukkemannen Antero starter på nytt i et tomrom. Der kan han være akkurat den han er, og det blir ikke noe bråk. Men han trenger noen a danse med! Et par sjongleringsballer kanskje? Eller en kjæreste? Antero er middelaldrende, kortvokst og kommer lett i krangel. Han elsker frynser og sollyset fra lampa. Antero har retninger og punkter a forholde seg til og han kan være hva som helst; en sjonglerende cowboy for eksempel. Det er deilig å få en ny sjanse, begynne på nytt, helt alene. Eller? Hvem er den stemmen? Den rare kvinnen som dukker opp og ikke lar ham være i fred? Hmm... Antero trenger noen a danse med. I avisen finner han kjærester av forskjellig kaliber, bare en passer til ham! Men når hun plutselig ringer på døren far han panikk... Hun heter Andrea og elsker alt i leiligheten hans... Målgruppe: 1.-7. trinn Turnérute: Vefsn, Nesna, Lurøy, Rana, Hemnes Turneperiode: uke 36, 37, 38, 39 Programlengde: 35 min. Antall elever: 120 Arena/Rom: auditorium/gymsal / 14 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

Klovnene Kanada og Tiburon bor sammen, fordi ingen av dem vil bo alene. «Katastrofen» er en sår, var og humoristisk forestilling som handler om det alvorlige temaet frykt. Forestillingen tar for seg mange viktige spørsmål knyttet til temaet redsel. Er redselen et instinkt som alltid varsler oss om en reell fare? Kan det kanskje være at man noen ganger er redd for ting som egentlig ikke er farlig? Kanskje er det aller viktigste å bli sett, hørt og tatt på alvor når man opplever frykt? Målgruppe: 1.-7. trinn Turnérute: Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Flakstad, Moskenes, Vestvågøy Turnéperiode: 19, 21, 22 Programlengde: 40 min. Antall elever: 150 Arena/Rom: gymsal/kulturhus


SCENEKUNST

Lydvingens Lydløse Oppdrag

Sykt fett – Teater Spillebrikkene

– Teater Spillebrikkene Her møter vi superhelt og lydekspert Lydvingen. Gjennom sine mange oppdrag fyller han fjøsene med lyd, trafikken med støy, og verden med latter! En dag får Lydvingen et merkelig oppdrag - et oppdrag helt utenom det vanlige… Lyder er en mann som liker ro og stillhet i livet sitt. Han er gift med Lydia, en energisk kvinne, som skravler altfor mye og altfor fort. I tillegg har Lyder en sleskete nabo som dukker opp altfor ofte. Hva gjør man hvis man er omgitt av for mye mas og bråk, og det eneste man ønsker er stillhet? Og hvem kommer susende til unnsetning når Lyder roper ut sin frustrasjon? Lydvingen selvfølgelig! Målgruppe: 1.-7. trinn Turnérute: Vågan, Andøy, Øksnes, Bø, Hadsel, Sortland Turnéperiode: uke 37, 38, 39 Programlengde: 45 min. Antall elever: 100 Arena/Rom: gymsal, blending er nødvendig

«Sykt fett» handler om Iddiz som er forelsket i Enik, om moren fra helvete som presser henne til å være noe hun ikke er, og om venninnen Derma og Dina som gir velmente, men ikke nødvendigvis så gode råd. Publikum blir med inn i Iddiz’ gale og absurde verden hvor hennes virkelighetsoppfatning blir mer og mer skrudd. Det er duket for kjærlighet, alvor, snakkende vekter, dansende kroppsdeler og tynne eller fete forviklinger. En co-produksjon mellom Akershus Teater og Teater Spillebrikkene. Målgruppe: 5.-10. trinn Turnérute: Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Værøy, Røst, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Træna Turnéperiode: uke 37, 38, 39 Programlengde: 50 min. Antall elever: 120 Arena/Rom: gymsal/kulturhus

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 15 /


SCENEKUNST

Superwoman – Fjørtoft Kulturproduksjon AS Hva er det som får stuntfolk til å kaste seg foran biler? Hvorfor lar de seg bli tent på? Og hvordan lages egentlig slåsscener på film? Thea Danielsen Fjørtoft er stuntkvinne og skuespiller. Hun er den eneste i Norden som innehar denne kombinasjonen. «Superwoman» er en autobiografisk foredragsforestilling med utgangspunkt stuntkvinnes erfaring, og refleksjoner rundt prosesser hun går igjennom i sitt yrke. Å være stuntkvinne handler ikke nødvendigvis om å være jackass, eller kaste seg foran den første og beste bilen som kommer forbi. Presisjon, tillit, selvkontroll og tålmodighet er vel så viktig som mot, fysiske ferdigheter, mental styrke og til slutt litt guts. VINNER AV GULLSEKKEN 2012 FOR BESTE PRODUKSJON! Målgruppe: 8.-10. trinn + VGS Turnérute: Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Flakstad, Moskenes, Vestvågøy Turnéperiode: uke 39, 40, 42 Programlengde: 40 min. Antall elever: 80 Arena/Rom: gymsal/kulturhus

/ 16 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

JULIE + ROMEO – Katja Lindberg Fortell meg hvordan den riktige kjærligheten skal være! To klovner, en kjærlighetsboble, en veranda, et forhold, hawaiiskjorte, englevinger og heroiske kjærlighetsløfter, utilfredshet, tomhet, misforståelser og krangler. Hva hadde egentlig skjedd om Romeo og Julie faktisk fikk hverandre og flyttet sammen? I Julie + Romeo møter vi to klovner som vil være Romeo og Julie, den ultimate romantiske perfeksjon. Stykket snur opp ned på Shakespearsk kjærlighetsdrama og undersøker vår tids store idealer og klisjeer. Hva gjør klovnene når kjærlighetsdrømmene deres kolliderer med hverdagen, når kontrastene er store, forventningene og viljene er delte og glansbilder skal opprettholdes? Julie + Romeo er en morsom, sprø og sår tragikomedie om parforholdet i all sin vakkerhet, men også i all sin fortvilelse og skuffelse. Målgruppe: 8.-10. trinn + VGS Turnérute: Brønnøy, Vevelstad, Vega, Sømna, Bindal, Grane, Hattfjelldal Turnéperiode: uke 1, 2 Programlengde: 55 min. Antall elever: 100 Arena: gymsal


SCENEKUNST

Aske - Yngvild Aspeli / Cie Plexus Polaire i samarbeid med Figurteateret i Nordland og Compagnie Philippe Genty (FR)

En poetisk forestilling som utforsker «galskapen i oss». Aske er et poetisk og brutalt stykke visuelt teater om hvordan kreftene i oss uhyggelig raskt kan skifte fra skapende til ødeleggende. En historie full av ild, av villskap, uro og kjærlighet. Forestillingen er inspirert av den Brageprisvinnende romanen «Før jeg brenner ned» av Gaute Heivoll, som handler om en pyroman som i 1978 herjet i bygda Finsland. Aske utforsker den smale knivegg mellom galskap og normalitet som unge mennesker går på. «Nok et lite mesterverk fra Figurteateret: Ordløst, men veltalende» Lofotposten

Målgruppe: 8.-10. trinn + VGS Turnérute: Vefsn, Herøy, Dønna, Alstahaug, Hemnes Turnéperiode: uke 9, 10 Programlengde: 60 min. Antall elever: 120 til 150/avhenger av lokalet Arena/Rom: gymsal/kulturhus

Outpost – Green Ginger / Figurteatret og Tobbaco Factory Theatres Kan man noensinne bli edru igjen når man først har latt seg beruse av makt? Burlesk og politisk dukketeater av den legendariske engelske gruppen Green Ginger i samarbeid med Figurteatret i Nordland. Luis Ticker ankommer sitt første oppdrag som grensevakt på en svært avsidesliggende utpost. Hans utrettelige innsats for å opprettholde høy standard på orden og disiplin blir stadig undergravd av hans svært gretne motpart. Når de politiske spenningene plutselig nærmer seg bristepunktet settes grensevaktenes moral på prøve. En hel verden avhenger plutselig av dem. I denne absurde komedien kombineres grotesk dukketeater og originalskrevet musikk for å utforske nasjonalisme, lederskap og de forferdelige konsekvensene av å bruke en annen manns toalett. Blant annet er Margareth Thatchers politiske taler, som dem hun holdt under de walisiske minestreikene i 1984, brukt som inspirasjon i Outpost. Målgruppe: 8.-10. trinn + VGS Turnérute: Rana, Leirfjord, Lurøy, Nesna Turnéperiode: uke 2, 3, 4 Programlengde: 60 min. Antall elever: 120 til 150/avhenger av lokalet Arena/Rom: gymsal/kulturhus Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 17 /


SCENEKUNST

En ensom sneip – Eilertsen & Granados Teaterkompani Forestillingen tar utgangspunkt i skuespillerens egen oppvekst og fører han gjennom livets faser i voldsomt tempo. I en rivende utviklings og urbaniseringsprosess tar han oss med ut i verden. Gjennom gjøgling, sjonglering tekst og musikk (som han selv spiller) forteller han sin historie på en enkel og direkte måte. En ensom sneip er spilt over 300 ganger, i Norge og utenlands, etter premieren 14. juni 1996. Sneipen har mottatt en rekke priser og fantastiske kritikker hos pressen og hos publikum Forestillingen kan spilles i de fleste lokaler Målgruppe: 8.-10. trinn + VGS Turnérute: Vågan, Andøy, Øksnes, Bø, Hadsel, Sortland Turnéperiode: uke 14, 15, 16 Programlengde: 60 min. Antall elever: 100 Arena/Rom: gymsal/kulturhus

/ 18 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no


FILM


FILM

Aurora Borealis

- møte med regissør Dino Murselovic Emina på 10 år har som flyktning havnet i snøfylte Tromsø sammen med sin mor og lillebror. Hennes store prosjekt er å finne faren som er savnet i krigen. Hun får hjelp av Abdi (14) fra Somalia, men samtidig begynner det å skje rare ting i vintermørket som gjør henne veldig bekymret. Aurora Borealis er en sjarmerende og humoristisk fortelling om et universelt og aktuelt tema. Etter visning av kortfilmen samtaler regissør Dino Murselovic med elevene om filmen. Målgruppe: 4. trinn Turnérute: Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna, Vefsn, Nesna, Lurøy Turnéperiode: uke 45, 46, 47 Programlengde: 45 min. Antall elever: 50 Arena/rom: klasserom, gymsal- må ha prosjektor med lerret/ storskjerm. DVD/Bluray avspiller

/ 20 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

Dokumentarfilm og intervjuteknikk

– møte med regissør Anders Øvergaard Filmregissør Anders Øvergaard reiser med filmen «Reisen gjennom Lofoten» og gjennomfører kurs i intervjuteknikk. «Reisen gjennom Lofoten» er en reiseskildring med sju stoppesteder. Her møter vi unge menneskers ærlige presentasjon av seg og sitt hjemsted både foran og bak kamera, og i lydbildet. Deres samtaler med sju lofotværinger, alt fra en filmskaper, til en bonde og en sanger, bringer oss inn i et mangfoldig hverdagsliv og viser at Lofoten er mer enn fisk. Filmen er resultatet av en workshop-pilot for ungdom mellom 14 og 18 år under Lofoten BygdeFilmFest 2012. Etter visning og samtale om filmen vil elevene få enkle tips i intervjuteknikk. Målgruppe: 8. trinn Turnérute: Fauske, Beiarn, Værøy, Røst Turnéperiode: vår 2016: uke 5, 6 Programlengde: 90 min. inkl. filmvisning Antall elever: 30 Arena/rom: et klasserom, regissør har med seg projektør og pc, skolen må stille opp med lerret


FILM

Dokumentarfilmkurs på Ipad I løpet av kurset skal elevene lage en kort dokumentarfilm på rundt 1-2 minutter om noe eller noen som de er fascinert av. Noe eller noen de er glade i, noe de liker eller misliker. Det kan være en ting, en følelse, en person, et idol, en aktivitet, eller for eksempel et fag på skolen. En dokumentarfilm forteller historier som har utgangspunkt i virkeligheten, noe som er det motsatte av spillefilm. Skolen deler inn klassen (inntil ca 25 elever) i maksimalt åtte grupper. Gruppen velger selv tema ut fra hva som interesserer dem. Dette skriver de ned som en tekst der de forteller om dette. Denne teksten leser vi inn og bildelegger med video, bilder, lydeffekter og tekst. Det er viktig at elevene har med seg nødvendige ting på skolen den dagen kurset skal avholdes. Dette kan være alt fra plakater, fotball, kosedyr, kjæledyr, favorittplagg etc. Altså alt som de ønsker å lage film om. Målet er å ende opp med 7-8 ferdige filmer som vises på slutten av dagen. Målgruppe: 9. trinn, men ved fådelte skoler deltar noen ganger hele ungdomstrinnet Turnérute/Turnéperiode: Andøy, Bø, Øksnes, Sortland, Hadsel - høst: uke 39, 40 og vår: uke 14, 15 Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan - høst: 42, 43, 44 Programlengde: 1 skoledag Antall elever: 24 Arena/rom: klasserom-lerret, prosjektør og fremviser

Familiebildet

– møte med filmskaperen Yvonne Thomassen I «Familiebildet» får elevene se filmen med samme navn, samt møte filmskaperen Yvonne Thomassen som også står bak filmen. Filmen forteller en universell historie gjennom et varmt og personlig innblikk i regissørens familie og slektsbakgrunn. Den gir et viktig innblikk i vår felles historie, og skildrer konsekvensene av krigstraumer som forplanter seg nedover i generasjonene. Gjennom lange, gode samtaler med bestemor, mor og tanter nøster Yvonne sakte, men sikkert opp i fortiden, og hun oppdager ubelyste sider ved både norgeshistorien og sin egen identitet. Etter visning av filmen vil filmskaperen ha en dialog med elevene rundt ulike tema knyttet til filmen. For eksempel: - Den historiske delen av filmen da folk i Nord-Norge var flyktninger i eget land, kontra dagens situasjon med flyktninger i Norge. Hvordan behandler vi de? - Hvorfor skjuler noen sin identitet? Snakk om menneskeverd. - Hvordan var det for regissøren å lage en personlig dokumentar om sin familie? Målgruppe: 8.-10. trinn + VGS Turnérute: Nesna, Lurøy, Rødøy, Vefsn, Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord Turnéperiode: vår 2016: uke 14-16 Programlengde: 120 min. Antall elever: 30-40 Arena/rom: klasserom eller annet med plass til alle elevene. Prosjektør, lerret, høyttaler (for visning av filmen) Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 21 /


FILM

Ballettguttene – filmvisning og møte

Filmfest Salten

I filmen Ballettguttene følger vi tre gutter som danser ballett med kamera fra de er 13 år og til de er 17. Filmen handler om deres sterke vennskap og felles ambisjoner. Disse drømmene kan alle ungdommer kjenne seg igjen i. Lukas, Syvert og Torgeir opplever viktige år i starten av balletkarrieren. De må takle karakterpress fra foreldre og lærere mens de står overfor sine første utfordringer i internasjonale ballettkonkurranser i Frankrike og Sverige. I løpet av fire år ser vi guttene blir unge menn, og vi får oppleve vennskap som brister. Filmen vises først, deretter samtale mellom elevene og regissør Kenneth Elvebakk.

Filmfest Salten er et filmprosjekt for alle 10. trinnselevene i Salten. I løpet av høsten 2015 reiser filmskaper Truls Krane Meby rundt på skolene for å inspirere og lære elever og lærere mer om film. Vi starter opp med et lærerkurs i Bodø 27. august 0900-1500, i forkant av at filmskaper kommer rundt. Og i etterkant skal elevene lage film på de ulike skolene. Skolene har interne kåringer, og de beste filmene sendes inn til Den kulturelle skolesekken i Bodø, hvor en jury velger nominerte og vinnerfilmer i de ulike kategoriene. Den uken hvor filmfesten finner sted vil det være en workshop uke for spesielt interesserte, elevene kan søke om å få være med på ulike filmkurs. Hit kommer det også ungdommer fra Russland, Sverige, Danmark, Island og Finland. Mer informasjon finner du på www.filmfestsalten.no

med regissør Kenneth Elvebakk

Målgruppe: 8.-10. trinn + VGS Turnérute: Brønnøy, Vega, Sømna, Vevelstad, Bindal, Hattfjelldal, Grane Turnéperiode: uke 49, 50 Programlengde: 100 min. Antall elever: 30 (50 i vgs) Arena/rom: Visningsstedet må ha mulighet for å spille av DVD, DCP eller fil fra Mac. Det må være prosjektør eller tv og høytalere. Dette må være utsjekket i forkant av besøket. / 22 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

Målgruppe: 10. trinn Turnérute: Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Beiarn, Saltdal, Meløy, Gildeskål Turnéperiode: uke 36, 37, 38 Filmfest - i slutten av april 2016 – dato vil bli annonsert Programlengde: 2,5 timer Antall elever: alle elevene på 10. trinn Arena/Rom: klasserom/skolent


FILM

Det filmatiske

– workshop med Truls Krane Meby Kurset vil gi en innføring i filmatiske virkemidler, gjennom aktiv deltakelse fra elevene. Vi kommer blant annet vi å skape forskjellige scener basert på samme manus, for å vise hvor stor innvirkning form grep har på inntrykket en film gir. Gjennom forskjellige aktiviteter kommer vi til å utforske hva slags forskjeller i inntrykk et bevegelig kamera gir, i forhold til stille kamera, nærbilde i forhold til store åpne bilder, og ikke minst skal vi se på hvordan lyd og musikk kan forandre meningen i en scene totalt. Målgruppe: 8.-10. trinn + VGS Turnérute: Rana, Hemnes Turnéperiode: uke 4, 5, 6, 7 Programlengde: ca. 5 skoletimer Antall elever: 30 Arena/rom: et klasserom

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 23 /


LITTERATUR


LITTERATUR

Ordlaboratorium 01

Damer og Demoner

- en interaktiv forestilling og workshop

– møte med forfatter og illustratør Reidar Kjelsen

Målet med laboratoriet er å stimulere til språkglede og leselyst gjennom leken utforsking av språkets byggesteiner. I laboratoriet er barna selv språkforskere og skaper nye ord. Ordlaboratorium 01, er historien om ordprofessorene Æ og Å og deres arbeid med ei ny ordbok. Utgangspunktet for prosjektet er en sekvens hentet fra Hamsuns roman Sult, der hovedpersonen finner opp ordet kuboå. Da professorene leste denne boka ble de svært interesserte. De oppdaget at alfabetet kunne danne ord som enda ikke var oppdaget og tatt i bruk. De la ut på en forskningsreise med laboratoriet sitt for å lete etter flere nye ord. Et prosjekt ikke ulikt Ivar Aasens, da han i sin tid arbeidet med sine ordbøker. Med barna som assistenter og laboratoriet fullt av bokstaver og alfabeter, forsker de seg nå fram til nyord og betydningen av disse. Ordlaboratorium 01 er produsert av Hamsunsenteret.

Forfatterbesøket har preg av en stand-up forestilling der Kjelsen bruker humor og utfordrer autoriteter, samtidig som han forteller om yrket sitt. Målsettingen med opplegget er å gi gutter lyst til å lese bøker! Han tegner også et monster etter barnas beskrivelser - mer detaljer på www.svinepelsen.no

Målgruppe: 1.-3. trinn Turnérute: Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Ballangen, Narvik Turnéperiode: uke 9, 10, 11 Programlengde: 45 min. Antall elever: 25 Arena/Rom: gymsal, skolebibliotek, stort klasserom

Redar Kjelsen har skrevet ti barnebøker. Han har illustrert en rekke bøker og artikler. Reidar har hatt rundt 2000 barneforestillinger de siste to årene. Målgruppe: 4.-7. trinn Turnérute: Rana, Hemnes Turnéperiode: uke 42, 43 Programlengde: 60 min. Antall elever: 60 Arena/Rom: Forestillingen fungerer best i klasserom

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 25 /


LITTERATUR

Pikefossen – et samisk stedsnavn – møte med forfatteren Karen Anne Buljo Dette er et møte med forfatteren Karen Anne Buljo og hennes bok Pikefossen. Karen Anne Buljo har gjendiktet det samiske sagnet om jenta som seilte i ei tønne fra fjellet til havet. I møtet med elevene vil forfatteren lese fra boka, vise bilder, joike nordlysets samiske sang og samtale med elevene om hva sagnet handler om. Målgruppe: 5.-7. trinn Turnérute: Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna, Vefsn, Nesna og Lurøy Turnéperiode: uke 6, 7, 8 Programlengde: 60 min. Antall elever: 35 Arena/Rom: Klasserom

Ungdommens Litteraturfest Nordland - Hamsunsenteret Velkommen til en leken litteraturfestival som byr på sterke forfattermøter og skapende arbeid. Elevene får en unik mulighet til å samarbeide med profesjonelle kunstnere innen ulike disipliner, som alle har tekstskaping i fokus. Startpunktet er én av Hamsuns mystiske karakterer. Kunstnerne og elevene utforsker i grupper denne karakteren; skriver dialoger og dikter videre på situasjoner, illustrerer, skaper film, spiller, diskuterer, formgir tekst og så videre. Sceneinstruktør Maja Zakariassen vil i tillegg veilede de ulike gruppene og hjelpe til med å forberede en felles visning i Kultursalen på slutten av dagen. Forfattere og kunstnere elevene vil møte, er blant annet Simon Stranger, Eva Bakkeslett og Elisabet Alsos Strand, Christopher Stonehill, Kolbjørn Hoseth Larssen og Rebekka Brox Liabø. Målgruppe: 9 trinn Turnérute: Hamarøy, Tysfjord, Steigen, Sørfold, Saltdal Turnéperiode: 28.09.2015, kl.11:00 – 18:00 Programlengde: en hel dag Arena/Rom: Hamsunsenteret, Hamarøy

/ 26 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no


LITTERATUR www.hamsunsenteret.no

Tid: 10. september 2015 Sted: Hamsunsenteret, Hamarøy Deltakeravgift: Kr. 2000,- per person I prisen inngår en litterær lunsj.

Foto: Ernst Furuhatt

Hamsunsenteret inviterer til inspirasjonsseminar • Knut Hamsun som berømt og fordømt forfatter • Foredrag om Knut Hamsun som en moderne forfatter • Skriveworkshop som tar utgangspunkt i Hamsun som naturdikter • Ekskursjon til steder på Hamarøy som betydde mye for Hamsun • Hamsunsenteret - et møtested for norsklærere fra hele landet!

Helten, heltinna, offeret, For spørsmål og påmelding, vennligst kontakt oss på telefon 75 50 35 24. skurken og de fu**ings monstrene

- møte med forfatter Jan Tore Noreng

Med utgangspunkt i ungdomsromanen «Skyggefødt» (Gyldendal 2014) snakker forfatteren om hvor idéer kommer fra, arbeidet med å skape interessante karakterer til litterære tekster, hvordan man kan skape dramatikk både gjennom samhandling personene imellom og ren action. Samtale om hvordan man kan gjøre tekster spennende. Jan Tore er en engasjert og engasjerende forfatter, og målet er alltid å skape en samtale med elevgruppa. Det blir naturligvis også lest fra romanen. Målgruppe: 8.-10.trinn + VGS Turnérute: Gildeskål, Meløy, Rødøy, Træna Turnéperiode: uke 44, 45 Programlengde: 60 min. Antall elever: 40 Arena/Rom: prosjektør eller smarttavle

www.hamsunsenteret.no

Tid: 10. september 2015 Sted: Hamsunsenteret, Hamarøy Deltakeravgift: Kr. 2000,- per person I prisen inngår en litterær lunsj.

www.hamsunsentret.no Foto: Ernst Furuhatt

Hamsunsenteret inviterer til inspirasjonsseminar • Knut Hamsun som berømt og fordømt forfatter • Foredrag om Knut Hamsun som en moderne forfatter • Skriveworkshop som tar utgangspunkt i Hamsun som naturdikter • Ekskursjon til steder på Hamarøy som betydde mye for Hamsun • Hamsunsenteret - et møtested for norsklærere fra hele landet! For spørsmål og påmelding, vennligst kontakt oss på telefon 75 50 35 24.

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 27 /


VISUELL KUNST


VISUELL KUNST

Magiske solbilder – kunstworkshop med Johanne Seines Svendsen

I dag er alle fotografer, og alle må forholde seg til fotografiet. Men hva er egentlig et fotografi, og hva er det vi ser? Ved hjelp av et magisk blått papirog sollys, eller et spesielt lys som fotografen Johanne Seines Svendsen har med i vinterhalvåret, får elvene lage sine egne fotografiske bilder. Elevene får utdelt et lyssensitivt, blått papir. Ved å legge ulike tredimensjonale figurer oppå bildet og eksponere dette for UV-lys, skapes det fotografiske bilder. Elevene komponerer bildene sine ved å bruke dagligdagse gjenstander, bokstaver og figurer, som skygger for lyset der de ligger. Etter en liten stunds eksponering, vil de områdene på papiret som har blitt truffet av lyset være bleket, og der tingene har ligget er det fortsatt blå farge! Den magiske opplevelsen forsterkes i siste del av behandlingen av papiret, hvor man skyller papiret i vann. Her får man umiddelbart oppleve hvordan fargen i de ikke eksponerte delene av bildet skylles av, og man ser hvordan bildet snur til omvendte farger i løpet av få sekunder. Målgruppe: 1.-7. trinn Turnérute: Gildeskål, Meløy, Rødøy, Træna Turnéperiode: uke16, 17, 18 Programlengde: ca. 2 skoletimer Antall elever: max. 20 Arena/rom: et klasserom

Bilder forteller – møte med bokillustratør Bilder forteller er en kunstworkshop hvor elevene får anledning til se nærmere på bokkunstens eventyrlige univers. En bokillustratør produserer bilder med et budskap. I dette verkstedet skal elevene fremkalle et personlig budskap gjennom egne tekster og håndmalte bilder. Verkstedet blir ledet av illustratøren Chris Stonehill. Han er fra England, men bosatt i Kristiansand. Ved hjelp av strategiske virkemidler som f.eks. tusjmaling og billedutsnitt, skal de finne unike motiver som kan fortelle ulike historier. Hver elev har sin særegne strek, og hver illustrasjon er som et eget lite kunstverk med et personlig uttrykk. I verkstedet skal elevene med andre ord skrive sine egne tekster med bildene som utgangspunkt og produsere små billedbøker. Formålet er å utvikle deres tegne- og skriveferdigheter, samt gi dem kunnskap om håndverk og originalitet. Målgruppe: 8. trinn Turnérute: Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen Turnéperiode: uke 15, 16 Programlengde: 90 min. Antall elever: 30 Arena/rom: et klasserom med lydanlegg og skjerm

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 29 /


VISUELL KUNST

Tegneserieverksted med Tore Strand Olsen – tegneserieverksted Tegneserieverksted gir alle elevene en anledning til å prøve seg som tegnere og manusforfattere. De får også et innblikk i hvordan en profesjonell serietegner jobber. Verkstedet varer i fire skoletimer. Tegneserieverkstedet krever ikke noe spesielt forarbeid fra skolens/lærerens side, men kan fungere fint som en kickstart til videre undervisning om andre medier, eller såkalte sammensatte tekster. Målgruppe: 8.-10.trinn Turnérute: Vega, Brønnøy, Bindal, Sømna, Vevelstad, Grane, Hattfjelldal Turnéperiode: uke 5, 6, 7 Programlengde: 4 timer Antall elever: 30 Arena/rom: et klasserom

/ 30 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

Over streken –

– tegneserieverksted med Geir Moen Å lage tegneserier handler om å formidle ideer, historier, tanker, fantasi, humor og alvor i et medium der du som står bak, har full kontroll over resultatet. Tegneserier er et unikt medium, og kan innebefatte alle slags sjangre og stiluttrykk. Felles for mediet tegneserier er at det er kort vei fra ide til ferdig produkt, og kan derfor regnes som en ærlig utrykksmåte. Under workshopen vises veien fra å utvikle ideer og tegneglede til en ferdig historie som engasjerer leseren. Det legges vekt på noen elementer som er viktige innenfor serier, ideutvikling, seriefigurer, skisser, kommunikasjon med leseren, samt det tekniske hva gjelder tegning og ferdig utforming. Målgruppe: 8.-10. trinn Turnérute: Rana, Hemnes Turnéperiode: uke 16, 17 Programlengde: 2,5 eller 5 timer Antall elever: 30 Arena/rom: klasserom


VISUELL KUNST

Arktiske Hovig – fotoutstilling av Jan Inge Hovigs En fotoutstilling av Jan Inge Hovigs arkitektur med formidling gjennom film, musikk og ord. Arktiske Hovig er en videreføring av Hovig i nord (Sarah Cameron Sørensen og Bent Raanes Sørensen) som er en kunstutstilling om arkitekt Jan Inge Hovigs felleskapsarkitektur i nord. Hovig i nord turnerte i Norge med Norske kunstforeninger i perioden februar 2011 til april 2013. Arktiske Hovig viser at den norske stat har hatt både evne og vilje til å satse på dristig fellesskapsarkitektur i det som den gang var utkant Norge, lenge før store arkitektursatsinger som Operaen og Turistvegprosjektet. Målgruppe: 8.-10 trinn + VGS Turnérute/Turnéperiode: Høst uke 46: Andøy vgs., Vest-Lofoten vgs., Aust -Lofoten vgs. Vår uke 6, 7: Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Narvik vgs. Programlengde: 60 min. Antall elever: 40 Arena/rom: Gymsal/klasserom med stor plass og tilgang til nett

Blekkhuset –

et brevskriver verksted med kunstnere Elisabet Alsos Strand og Eva Bakkeslett I vår tid har den skriftlige kommunikasjonen gjennomgått en stor forvandling. Fra håndskrevne brev til et tastetrykk. Men er det kvaliteter i et handskrevet brev som vi går glipp av i vår digitale tidsalder? Elevene vil hente inspirasjon og kunnskaper til å utforme sine egne brev. De vil få et glimt inn i bokstavenes historie, og et praktisk lynkurs i kalligrafi, som er kunsten om å forme bokstaver. Målgruppe: 5.-7. trinn Turnérute/Turnéperiode: Høst uke 48, 49: Andenes, Øksnes Vår uke 6, 7: Bø, Sortland Programlengde: 5 timer – en hel skoledag Antall elever: 30 Arena/Rom: klasserom helst med tilgang til vask

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 31 /


VISUELL KUNST

Byplansjefene – Utstilling Utstillingen «Byplansjefene» lar barn leke med et enkelt og pedagogisk byggesett som får dem til å reflektere rundt våre bygde omgivelser. Hva er en god by? Hvorfor ser byene ut slik som de gjør? Hvordan burde de ha vært? Utstillingen er et spennende og interessant hjelpemiddel på veien mot de definerte målene for forståelse av arkitektur i læreplanen. Gjennom prosjektering og utprøving får elevene en dypere forståelse for byplan og arkitektur, der de selv trer inn i rollen som byplansjefer. Elevene vil tilegne seg kunnskap om, og reflektere rundt byer, gater, plasser og bygninger med forskjellige funksjoner. De vil få en større kulturell, samfunnsmessig og formal forståelse av våre bygde omgivelser, som igjen vil åpne opp for viktige diskusjoner som pågår i samfunnet elevene selv er en del av. Målgruppe: 5.-7.trinn Turnérute: Fauske, Saltdal Turnéperiode: uke 16, 17 Programlengde: 90 min. Antall elever: 25 Arena/rom: Utstillingen vises i en utstillingslokale eller direkte på skoler

/ 32 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

Grafikk Collagrafi –

– workshop med Bjørnar Meisler Collagrafi er en grafisk trykketeknikk hvor man tar i bruk forholdsvis enkle materialer for å bygge opp en plate som kan trykkes en eller flere ganger. Vanlige materialer kan være papp, lim, tråd, tekstil, ulike former for sparkel. Teknikken gir en fin innføring i grafikk generelt, siden man kan trykke platene både som høytrykk og dyptrykk, eller også begge deler i samme trykk! Bjørnar K. Meisler har med seg en liten grafikkpresse, vannbasert trykksverte, og papir til denne produksjonen. Eleven blir vist ulike måter å jobbe med teknikken, og lager egne plater som de trykker Målgruppe: 4.-7. trinn Turnérute: Sørfold, Beiarn, Værøy, Røst Turnéperiode: 43, 45, 46 Programlengde: en hel skoledag – 5 timer Antall elever: 30 Arena/rom: klasserom


VISUELL KUNST

Kontraster

Scener fra livet

Hva er en kontrast og hvor mange finnes det egentlig? Når man først begynner å tenke over det blir det bare fler og fler. Mørk/ lys, stor/liten, tykk/tynn, glad/trist, himmel/helvete, opp/ned, samlet/spredt, ja/nei. I arbeidet med kunst kan man skjerpe uttrykket sitt ved å være oppmerksom på nyanser og mengden av kontraster som finnes. Presist bruk, og valg av måten å bruke kontraster på kan tydeliggjøre og forsterke opplevelsen av et verk. Dette er en heldags workshop med kunstneren Lena Søeborg.

Scener fra livet er en workshop med videokunstner Verena Scholz med utgangspunkt i Edvard Munchs malerier. Elevene skal jobbe med filming og redigering. Gjennom å lage en filmscene skal de forteller om en følelse eller stemning som de kjenner fra sitt eget liv. Scenen skal filmes ved bruk av ulike kamera innstillinger og til slutt skal alt redigeres til maks. 1 min. lang filmsnutt. Skolens nærområdet skal brukes bevist som filmkulissene. Fellesvisning av filmer på slutten av dagen.

– workshop med kunstneren Lena Søeborg

Målgruppe: 5.-7. trinn Turnérute: Hamarøy, Steigen Turnéperiode: uke 16, 17 Programlengde: 4 skoletimer Antall elever: 25 Arena/rom: et stort klasserom med projektor og lerret. God plass på gulvet.

– en videokunstworkshop med kunstner Verena Scholz

Målgruppe: 5.-7. trinn Turnérute: Lødingen, Narvik, Ballangen Turnéperiode: uke 14, 15, 16 Programlengde: 150 min. Antall elever: 30 Arena/Rom: klasserom/skolens uteområde

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 33 /


MUSIKK


MUSIKK

Aksel Kolstad show Aksel Kolstad gjør helt spesielle show hvor klassisk musikk framføres på høyt faglig nivå i kombinasjon med morsomme historier, sprell og moro. Her blir det mye herlig galskap både ved og ved siden av flygelet! I denne forestillingen serverer han skreddersydde urbane folkeeventyr i en mix med norsk musikk. Han sveiper innom Wolfgang Amadeus Mozart og andre berømtheter. Vi får også reise tidsmaskin og hilse på gullfisken Igor. Aksels evne til å trollbinde på tvers av alder og geografi er prisbelønt, og superlativene hagler. Kom, så skal du få se hvorfor! Målgruppe: 1.-7. trinn Turnérute: Bodø Turnéperiode: uke 46 Programlengde: 60 min. Antall elever: 700 Arena/rom: konsertsal

Den fantastisk fenomenale filmtidsmaskinen Har du tenkt over hvor mye musikk har å si for en filmopplevelse? Gjennom filmen har du kanskje hørt mer klassisk musikk enn du tror. Doktor Lang har funnet opp en fantastisk fenomenal filmtidsmaskin. Sammen med sine to hjelpere kan han reise tilbake i filmhistorien, hente gamle filmstjerner til nåtiden og til slutt kanskje forsvinne inn i filmens verden. Mens maskinen prøves ut får vi oppleve filmklipp og musikk fra ulike sjangre og epoker. Charlie Chaplin, Darth Vader og Mikke Mus møter musikk av Beethoven, Williams og Morricone. Bli med på en spennende filmmusikalsk reise med Ensemble Blå! Målgruppe: 1.-7. trinn Turnérute: Andøy, Risøyhamn, Bø, Hadsel, Sortland, Napp, Vågan, Øksnes, Svolvær (høst) og Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Vefsn (vår) Turnéperiode: høst: uke 42, 43, 44, 45 og vår: uke 15, 16, 17 Programlengde: 40 min. Antall elever: 150 Arena/rom: gymsal/konsertsal

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 35 /


MUSIKK

Drumdrum

Jøss, Jazz? Yes!

Drumdrum ledes av den karismatiske slagverkeren Benita Haastrup. Bandet består av musikere som er blant eliten ved den danske jazzscenen. De spiller originalmusikk med trommer og vakre klanger, hvor percusjon, vibrafon, bass og banjo skaper trioens spennende og klangfulle univers.

Historien om jazzen er en fortelling som bare venter på å bli fortalt. Og samspillet på en jazzkonsert er en reise som bare venter på å bli reist. For jazz er en musikksjanger hvor veien blir til mens man går. Men det er jo mye morsommere å løpe! Og for å løpe fort må man øve mye. Men hvordan øver man på noe som ikke finnes ennå? Det er nok mange som oppfatter jazz som noe mystisk og rart som det ikke alltid er like lett å forstå. Nettopp dette vil gitarist Bjørn Vidar Solli, organist Steinar Nickelsen og trommeslager Jon Wikan gjøre noe med. Gjennom spennende historier, fantastiske låter og morsom lek med toner og melodier, vil elevene opparbeide seg en grunnleggende forståelse av jazzen som sjanger og hva det vil si å improvisere. Kanskje var det noen som før konserten tenkte «jøss, jazz?». Målet er å få alle til heller å ville juble «yes!».

Målgruppe: 1.-7. trinn Turnérute: Hamarøy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Tysfjord, Fauske Turnéperiode: uke 43, 44 Programlengde: 40 min. Antall elever: 150 Arena/Rom: gymsal/konsertsal

Målgruppe: 1.-7. trinn Turnérute: Gildeskål, Meløy, Rødøy, Røst, Værøy, Beiarn (høst) og Ballangen, Evenes, Flakstad, Lødingen, Moskenes, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord, Vestvågøy (vår). Turnéperiode: høst: uke 49, 50 og vår: uke 9, 10, 11 Programlengde: 35 min. Antall elever: 150 Arena/Rom: gymsal/konsertsal / 36 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no


MUSIKK

Kouame møter barna

Strengt tatt

Rytmesansen er universell og uavhengig av kulturell bakgrunn. Alle mennesker har rytme, det har ingenting med etnisk bakgrunn å gjøre. For Kouame Sereba er det viktig å vise at talent for rytme ikke er noe mystisk og eksotisk. I Norge har vi gode forutsetninger for å utvikle en naturlig rytmesans, selv om mange tror at det må et varmt klima til for å kunne bruke den rytmiske sansen. I Kouames hjemland, Elfenbenskysten, skjer mange sosiale aktiviteter ute. Fest og feiring skjer rett som det er, og musikk og dans hører med på en naturlig måte. Kommer naboen forbi, eller en annen forbipasserende, blir han eller hun gjerne med på både lek og dans. På skolekonserten vil du få et glimt inn i Kouame Serebas store lekeunivers, samtidig som du får oppleve musikaliteten og rytmikken direkte på kroppen. Rytmene blir lekt fram både ved stemmebruk, ved å klappe, ved å trampe og ved hjelp av afrikanske djembetrommer og andre rytmeinstrumenter.

Da Aksel, Magnus og Christian gikk på skolen synes de det var tøft å spille i band. Ikke bare tøft, men råtøft faktisk. Nå er både Christian, Magnus og Aksel voksne og ferdig på skolen for lenge siden. Men de synes fortsatt det er like tøft å spille i band. Det synes faktisk det er så råtøft at de har startet et band som heter «Strengt tatt» der de spiller på mange ulike strengeinstrument. Kan du navnet på alle? Målgruppe: 1.-7. trinn Turnérute: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Sømna, Vega, Vevelstad, Bindal (høst) og Hamarøy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Tysfjord, Fauske (vår) Turnéperiode: høst: uke 45, 46, 47, 48 og vår: uke 2, 3 Programlengde: 35 min. Antall elever: 150 Arena/Rom: gymsal/konsertsal

Målgruppe: 1.-7. trinn Turnérute: Andøy, Risøyhamn, Bø, Hadsel, Sortland, Napp, Vågan, Øksnes, Svolvær Turnéperiode: uke 2, 3, 4, 5 Programlengde: 45 min. Antall elever: 150 Arena/Rom: gymsal/konsertsal Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 37 /


MUSIKK

The second line All Stars

Nesna Båt Surprise

New Orleans er kjent for sine festlige gateparader. Stemningen i byen er elektrisk og menneskene flokker seg i gatene. Med lekne musikalske tolkninger kommer bandet The Second Line All Stars med en smaksprøve på akkurat denne feststemingen. Her blir det alt fra nye hits til velkjente klassikere, fra negro spirituals til moderne R&B. De tre blide musikerne Marius, Peder og Are inviterer til et feelgoodkalas med lek, sang og dans - og alle får være med!

En båt med musikkflagg fra masten, seiler nord etter ønske fra gasten. Vi vet ikke med hva, men JA! det blir bra! Vi får se hva de har med i lasten…

Målgruppe: 1.-7. trinn Turnérute: Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Vefsn (høst) og Gildeskål, Meløy, Rødøy, Røst, Værøy, Beiarn (vår) Turnéperiode: høst: uke 40, 41, 42, 43 og vår: uke 21, 22 Programlengde: 40 min. Antall elever: 150 Arena/Rom: gymsal/konsertsal

/ 38 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

Målgruppe: 1.-10. trinn Turnérute: Alstahaug, Dønna, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna Turnéperiode: uke 21, 22, 23 Programlengde: 40 min. Antall elever: 150 Arena/Rom: gymsal/konsertsal


MUSIKK

Razika

Bendik

Disse fire jentene fra Bergen brakdebuterte bare 19 år gamle i 2011 med albumet «Program 91» og singelen «Vondt i Hjertet». Bandet spiller naiv, søt skranglepop inspirert av punk og 80-talls new wave, og forteller på norsk, uskyldige, opprørske, romantiske hverdagshistorier med ett fengende lydbilde. Det siste albumet deres er «På vei hjem» 2013. For tiden jobber de med sitt tredje album, også på norsk planlagt 2014/15. Singelen Vondt i hjertet er hørt 1,1 millioner ganger på Spotify.

Vet du hva du skulle hete om du ikke hadde det kjønnet du har nå? Altså: hva skulle du hete om du ikke var jente, men gutt og omvendt? Da Silje Halstensen var 18, våknet hun en dag og fant ut at hun ville hete Bendik. Siden den gang har Silje/Bendik rukket å gi ut to kritikerroste album, spilt en masse konserter og blitt nominert til både Spellemann og P3 Gull-pris. Nå skal hun spille skolekonserter, og det gleder hun seg utrolig mye til.

Målgruppe: 1.-10. trinn Turnérute: Ballangen, Evenes, Flakstad, Lødingen, Moskenes, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord, Vestvågøy Turnéperiode: uke 36, 37 Programlengde: 35 min. Antall elever: 400 Arena/Rom: gymsal/kulturhus

Målgruppe: 1.-10. trinn Turnérute: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Vågan, Napp, Øksnes (høst) og Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Sømna, Vega, Vevelstad (vår) Turnéperiode: høst: uke 36, 37 og vår: uke 21, 22 Programlengde: 40 min. Antall elever: 400 Arena/Rom: gymsal/konsertsal

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 39 /


MUSIKK

Dinosaus

Det som kommer i fra hjertet

DINOSAUS vil så gjerne være Galaksens største rockeband, men etter hvert skjønner de at det å være i et rockeband ikke bare handler om å spille rock og det å være kjendis. På en humoristisk, men også ettertenksom måte tas publikum med inn i DINOSAUS´ rockestjerneverden hvor man vil lære å kjenne bandmedlemmene gjennom sangtekster og forskjellige situasjoner som oppstår underveis. Bandet består av 3 musikere hentet fra bluesrockbandet Pristine fra Tromsø. DINOSAUS fremfører originale låter med nordnorske tekster, tilsatt en god porsjon humor og innrammet av et røft og rocka lydbilde. Det vil bli elektrisk blues, rock og popmusikk på veien mot å bli Galaksens største rockeband. La det bli lyd! La det bli gitar! La det bli rock!» (fritt oversatt fra AC/DC - Let There Be Rock)

Reggae er ofte forbundet med enten «glad og slapp» -holdning eller den mer politisk og sosialt bevisste retningen til for eksempel Bob Marley som synger om toleranse og kjærlighet. Og nettopp reggaerytmer blir det mye av når artisten Kim Freddy Lie inviterer til noe av «Det som kommer i fra hjertet». Mange vil nok kjenne seg igjen i flere av Kims tanker gjennom «Sprø av alle tankan», «Lillebror» og «Æ ska fær til månen». Med seg på konserten har Kim med seg Per Willy Larsen, reggaetrommisen fra Manna i tillegg til Even Høgseth, bassisten med lang fartstid innenfor reggaeband som Misvær Skaforening og Manna. Nyt feelgoodrytmer med både humoristiske og alvorlige tanker og la deg drømme bort til energiske dager og solskinn med kjærlighetens musikk, reggaen!

Målgruppe: 1.-10. trinn Turnérute: Alstahaug, Dønna, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna Turnéperiode: uke 37, 38 Programlengde: 40 min. Antall elever: 150 Arena/Rom: gymsal/konsertsal

/ 40 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

Målgruppe: 8.-10. trinn Turnérute: Beiarn, Hamarøy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Tysfjord, Fauske Turnéperiode: uke 43, 44 Programlengde: 40 min. Antall elever: 200 Arena/rom: gymsal/konsertsal


MUSIKK

Frevo - Gitarhelter

IndepenDance

Hva kjennetegner en gitarhelt? Et kjent riff? Må man være en god gitarist eller holder det å ha langt hår? Uansett sjanger så er nitidig øving og terping på de sammen tingene om og om igjen et kjennetegn for gitarhelter. Andreas og Pål har spilt gitar siden de var små, og har lagt ned uendelig mange timer til øving på gutterommet. Begge er fra Moss og er over gjennomsnittet interessert i gitarer, men er de gitarhelter av den grunn? Pål og Andreas legger ut på skolekonsertturné med et variert program som spenner fra samtidmusikk via conutry , innom gitarriff til brasiliansk musikk. De vil dele noen historier om kjente og ukjente gitarhelter, og kanskje de finner noen potensielle gitarhelter blant elevene?

All dans starter med musikk og mange komponister har skrevet musikk spesielt for dansen. Dansemusikk har endret seg mye gjennom tidene. Det gjelder også hvilken type musikk som gir oss lyst til å danse. Det sies at det er når musikken etterlater et hull der du forventer en rytme, at lysten til å bevege seg oppstår spontant. I IndepenDance møter du klassiske musikere som går lidenskapelig til verks for å presentere et utvalg av verk knyttet opp mot dans. Tango, vals og danser som representerer ulike nasjonaliteter. Uavhengig av danseform er dette musikken bak dansen – musikken som danser!

Målgruppe: 8.-10. trinn Turnérute: Beiarn, Hamarøy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Tysfjord, Fauske Turnéperiode: 14, 15 Programlengde: 40 min. Antall elever: 200 Arena/Rom: gymsal/konsertsal

Målgruppe: 8.-10. trinn Turnérute: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Vefsn Turnéperiode: uke 5, 6, 7 Programlengde: 40 min. Antall elever: 200 Arena/Rom: gymsal

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 41 /


MUSIKK

Nearly Natural Nature

Pols & Blues

Improvisert musikk med naturfilm som kjennes nesten rett… Hva er det egentlig vi ser? Bak de vakre bildene ligger en underliggende følelse av at noe ikke helt stemmer. Det nordiske musikk-, film- og friluftskollektivet «Jazz and Fly Fishing» oversetter stemningen fra utallige fluefisketurer til ren musikalsk form, mens den urbaniserte animatøren Isak Gjertsen omvandler naturfilm til ikke fullt så naturlig film. Til sammen en innendørs naturopplevelse som smeltes sammen med elevenes egne klipp. Dette er en reise inn i det store ukjente der publikum blir en naturlig del av en konstruert virkelighet.

Pols og Blues setter fokuset på møtet mellom trøndersk folkemusikk og amerikansk blues der folkemusikeren Einar Olav Larsen og bluespianisten Daniel Trustrup Røssing tar opp arven etter den kjente felespilleren Hilmar Alexandersen og pianisten Sturla Hallås. Samspillet kjennetegnes av elegant felespill og raffinert og originalt piano-akkompagnement som de to utviklet gjennom mer enn 20 års spilling på fester og i bryllup på Innherred. Einar Olav og Daniel, sammen med Einar Olavs yngste bror Audun på kontrabass, viderefører denne sterke tradisjonen for samspill i Trøndelagsbygdene samtidig som de også er nyskapende i sin sjangeroverskridelse. Velkommen til en konsert med brilliant samspill og et imponerende spekter av stilarter fra norsk tradisjonsmusikk, felejazz, skillingsviser og amerikansk blues.

Målgruppe: 8.-10. trinn Turnérute: Ballangen, Evenes, Flakstad, Lødingen, Moskenes, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord Turnéperiode: uke 21, 22 Programlengde: 40 min. Antall elever: 200 Arena/Rom: gymsal/konsertsal

/ 42 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

Målgruppe: 8.-10. trinn Turnérute: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Vågan, Napp, Øksnes Turnéperiode: uke 9, 10 Programlengde: 40 min. Antall elever: 200 Arena/Rom: gymsal/konsertsal


MUSIKK

PUST

Same and different

Pust er en vokalgruppe som har etablert seg som en av de ledende i Norge. De har også fått gode kritikker og vunnet priser i utlandet. Pust består av inspirerte og lekne sangere som ønsker å røre, engasjere og overraske publikummet sitt. En konsert med Pust byr på et nært og uforutsigbart møte med menneskestemmen, og viser hvilken ressurs stemmen vår kan være. Pust skriv egne komposisjoner og lager helstøpte og improviserte arrangement over kjente viser og coverlåter inspirert av jazz, etnisk musikk og folkemusikk. De har det morsomt når de synger, noe som både ses og høres!

Mennesket har et behov for å sette alt i båser. Verden er fulle av dem! For å være noe, så må man være i en bås. Men hva om man ikke er det? Elin Kåven er same, men eier ingen rein. Og i tillegg danser hun magedans! Hun bor i byen, men hater trafikk og folkemengder. Og hun får all inspirasjon til låtene sine fra naturen. Hun hater all bygdesladring, men føler seg ensom i byen. Hun har sine røtter i naturen og villmarken, men også et drag mot det urbane. Livet mitt er som en konstant indre kamp der tradisjoner og moderne uttrykk sloss om oppmerksomheten. Skal jeg respektere det tradisjonelle eller tenke nytt? Hva skal jeg velge? Må jeg velge? spør Elin.

Målgruppe: 8.-10. trinn Turnérute: Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy Turnéperiode: uke 9 Programlengde: 45 min. Antall elever: 700 Arena/Rom: konsertsal

Målgruppe: 8.-10. trinn Turnérute: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Vefsn Turnéperiode: uke 34, 35 Programlengde: 35 min. Antall elever: 200 Arena/Rom: gymsal/konsertsal

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 43 /


KUNSTARTER I SAMSPILL

/ 44 /

KUNSTARTER I SAMSPILL


KUNSTARTER I SAMSPILL

DJ Workshop – Made2Fade Made2Fade v/Kristian Mikalsen tilbyr DJ Kurs der elevene får en unik mulighet til å lære å mikse plater og få et innblikk i hvordan DJ`ing fungerer. Kurset er todelt og består av grunnleggende innføring i DJ`ing med en teoretisk og en praktisk del. Kursholder: DJ Kikka Med over 20 års DJ erfaring kombinerer han Turntablism og klubb DJ`ing på et vis som gjør han unik i Norge. DJ opptredene hans inneholder en kombinasjon av originalitet og «turntable triksing» DJ Battles: 1 Plass Bolarm 2014, 2 Plass Bolarm 2013, 1 Plass Bolarm 2012. DJ Kikka har opptredd på Roskilde Festivalen, Quart, Storsjøyran, Parkenfestivalen, Blå, Skansen, Sikamikaniko ++ Han har spilt plater i England, Danmark, Sverige, Finland, Ungarn og Polen. Har utgivelser på Chi-Recordings, Sinister- Recordings, C+C, Planet Noise, Attack 45. Målgruppe: 8.-10. trinn Turnérute: Grane, Hattfjelldal, Vevelstad, Vega, Brønnøy, Bindal, Sømna Turnéperiode: uke 37, 38 Programlengde: 3 skoletimer Antall elever: 25 elever pr. kurs – 2 kurs pr. dag Arena/Rom: Klasserom

Danseworkshop med Ole Petter Knarvik Ole Petter Knarvik forteller litt om dansehistorien og ulike dansestiler. Han introduser ulike musikksjangre for elevene og lar dem gjette hvilken som er hva. Elevene vil etterhvert få prøve å danse til en del ulike musikksjangre og prøve ut noen utvalgte dansestiler, fortrinnsvis innenfor streetdance sjangeren. Workshopen vil inneholde noen danseleker som freezedance, stivheks-danseleken og dyrefangeren kommer. Avslutningsvis vil Ole Petter vise fram litt dans. Målgruppe: 4.-5. trinn Turnérute: : Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Andøy, Øksnes, Bø, Hadsel, Sortland Turnéperiode: uke 3, 4, 5, 6 Programlengde: 90 min. Antall elever: 25 pr. gruppe – 3 grupper pr. dag Arena/rom: Gymsal/rom med plass til å danse, og gjerne et glatt gulv/parkettgulv som egner seg til breakebevegelser som f.eks. rumpespinn og knespinn.

/ 45 /


Videreg책ende skole


LITTERATUR

Tro, håp og revolusjon

– møte med forfatter Tove Skagestad Boka «Tro, håp og revolusjon» er en beretning om Sedegeh Gharagozilan, med Irans historie som dramatisk bakteppe. Sedegehs historie er en fortelling om å leve et dobbeltliv under et fundamentalistisk prestestyre som styrte etter en bokstavtro tolkning av sharialover fra 600-tallet, om flukt, savn, lengsel og håp. Forfatter Tove Skagestad vil i sitt foredrag lese utdrag fra, og belyse ulike emner som tas opp i boka. Til slutt blir det mulighet for å stille spørsmål. Målgruppe: VGS Turnérute: Brønnøy, Alstahaug, Vefsn, Rana, Saltdal, Fauske, Bodø, Hamarøy Turnéperiode: uke 36, 37 Programlengde: 50 min. Antall elever: 100 Arena: klasserom, auditorium, aula

Helten, heltinna, offeret, skurken og de fu**ings monstrene

- møte med forfatter Jan Tore Noreng

Med utgangspunkt i ungdomsromanen «Skyggefødt» (Gyldendal 2014) snakker forfatteren om hvor idéer kommer fra, arbeidet med å skape interessante karakterer til litterære tekster, hvordan man kan skape dramatikk både gjennom samhandling personene imellom og ren action. Samtale om hvordan man kan gjøre tekster spennende. Jan Tore er en engasjert og engasjerende forfatter, og målet er alltid å skape en samtale med elevgruppa. Det blir naturligvis også lest fra romanen. Målgruppe: VGS Turnérute: Meløy Turnéperiode: uke 44, 45 Programlengde: 60 min. Antall elever: 40 Arena/Rom: prosjektør eller smarttavle

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 47 /


MUSIKK

Det som kommer i fra hjertet

Triptykon – jazzkonsert med Tore Johansen

Reggae er ofte forbundet med enten «glad og slapp» -holdning eller den mer politisk og sosialt bevisste retningen til for eksempel Bob Marley som synger om toleranse og kjærlighet. Og nettopp reggaerytmer blir det mye av når artisten Kim Freddy Lie inviterer til noe av «Det som kommer i fra hjerte». Mange vil nok kjenne seg igjen i flere av Kims tanker gjennom «Sprø av alle tankan», «Lillebror» og «Æ ska fær til månen». I tillegg til egne låter får vi en smakebit av kanskje et av Norges mest profilerte band i sjangeren, Manna. Med seg på konserten har Kim med seg Per Willy Larsen, reggaetrommisen fra Manna i tillegg til Even Høgseth, bassisten med lang fartstid innenfor reggaeband som Misvær Skaforening og Manna. Nyt feelgoodrytmer med både humoristiske og alvorlige tanker og la deg drømme bort til energiske dager og solskinn med kjærlighetens musikk, reggaen!

Et triptykon i kunsten er en treleddet bildekomposisjon. I dette prosjektet samles musikken fra tre kilder: trompet, bass og trommer. Med jazzen som basis er en grunnskisse meislet ut på forhånd, mens det endelige resultatet blir til i øyeblikket, med publikum til stede. Tore Johansen spiller egenkomponert jazzmusikk i kammerformat. Den akkordløse besetningen innbyr til åpne musikalske landskap og kontrapunktiske melodiføringer. Med trommer/perkusjon som en del av besetningen har trioen et dynamisk spenn fra den sarteste ballade til mer eksplosive rytmiske utblåsninger. Trioen kombinerer også fritt improviserte strekk med helt konkrete låter.

Målgruppe: VGS Turnérute: Meløy, Sandnessjøen, Mosjøen, Polarsirkelen, Brønnøysund Turnéperiode: uke 15 Programlengde: 35 min. Antall elever: 200 Arena/rom: gymsal / 48 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

Målgruppe: VGS Turnérute: Aust-Lofoten, Vest-Lofoten, Andøy, Melbu, Stokmarknes, Sortland Turnéperiode: uke 3 Programlengde: 40 min. Antall elever: så mange som lokalet tillater Arena: gymsal, auditorium


MUSIKK

Pust – konsert med fem stemmer En konsert med Pust byr på et uforutsigbart møte med den menneskelige stemme. De fem sangerne danner en acappellagruppe som omfavner improvisasjon og klanglek. De henter inspirasjon fra jazz og folkemusikk. Pust skriver mye av sin egen musikk. De lager helstøpte arrangementer og er uredde i sine tolkninger av egne og andres komposisjoner. De har med en dyktig lydmann som fokuserer på å gi publikum en smakfull lytteopplevelse. Pust har det morsomt når de synger, noe som både kan sees og høres! De fem sangere er: Camilla Susann Haug (sopran), Karianna Kjærnes (mezzo-sopran), Elisabeth Anvik (alt), Håvard Gravdal (baryton), Mads Iversen (bass). Lydteknikker: Håvard Hiller. Målgruppe: VGS Turnérute: Fauske, Saltdal, Bodø, Narvik, Hamarøy Turnéperiode: uke 45 Programlengde: 45 min. Antall elever: 500 Arena: auditorium, kulturhus, gymsal

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 49 /


VISUELL KUNST

KaviarFactory - omvisning på Bjarne Melgaards utstilling Omvisning på kunstutstillingen av Bjarne Melgaards verker. Utstillingen viser Melgaards arbeider fra 1995, samt verker fra hans Black metal periode. KaviarFactory er et kunstgalleri i Henningsvær eid og etablert av Venke Hoff. Galleriet viser verker av kjente, moderne kunstnere fra hele verden Målgruppe: VGS Turnérute: Aust Lofoten vgs Turnéperiode: september 2015 Programlengde: 60 min. Antall elever: 30 Arena/Rom: KaviarFactory Henningsvær – Dks Nordland dekker skyss utgifter

Dysthe Design. Vær så god, sitt! Den allsidige og innovative industri- og møbeldesigneren står bak flere klassikere, fra den folkelige og masseproduserte stolen «Laminette» til de mer eksklusive «Planet», «Popcorn» og «1001». Med en genuin interesse og forståelse for god design har Dysthe blitt rangert som en av Norges mest markante designere i etterkrigstiden. I 1953 fullført Dysthe sin masterutdanning ved det prestisjefylte Royal College of Art i London, og returnerte til hjemlandet med en stil som var norsk, men med tydelige internasjonale referanser. Hans gjennombrudd kom på 60-tallet og skapte en interesse som står den dag i dag. Flere av stolene hans er igjen satt i produksjon og nylig ble hans «1001» sofa brukt i tv-serien Mad Men. Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet og vises i Bodø gjennom Se Kunst i Nord Norge Målgruppe: VGS Turnérute: Bodø Turnéperiode: uke: 8, 9, 10 Programlengde: 60 min. Antall elever: Stormen bibliotek

/ 50 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no


VISUELL KUNST

Arktiske Hovig En fotoutstilling av Jan Inge Hovigs arkitektur med formidling gjennom film, musikk og ord. Arktiske Hovig er en videreføring av Hovig i nord (Sarah Cameron Sørensen og Bent Raanes Sørensen) som er en kunstutstilling om arkitekt Jan Inge Hovigs felleskapsarkitektur i nord. Hovig i nord turnerte i Norge med Norske kunstforeninger i perioden februar 2011 til april 2013. Arktiske Hovig viser at den norske stat har hatt både evne og vilje til å satse på dristig fellesskapsarkitektur i det som den gang var utkant Norge, lenge før store arkitektursatsinger som Operaen og Turistvegprosjektet. Målgruppe: VGS Turnérute/Turnéperiode: Høst uke 46: Andøy vgs., Vest-Lofoten vgs., Aust -Lofoten vgs. Vår uke 6: Narvik vgs. Programlengde: 60 min. Antall elever: 40 Arena/rom: Gymsal/klasserom med stor plass og tilgang til nett

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 51 /


FILM

Det filmatiske

– workshop med Truls Krane Meby Kurset vil gi en innføring i filmatiske virkemidler, gjennom aktiv deltakelse fra elevene. Vi kommer blant annet vi å skape forskjellige scener basert på samme manus, for å vise hvor stor innvirkning form grep har på inntrykket en film gir. Gjennom forskjellige aktiviteter kommer vi til å utforske hva slags forskjeller i inntrykk et bevegelig kamera gir, i forhold til stille kamera, nærbilde i forhold til store åpne bilder, og ikke minst skal vi se på hvordan lyd og musikk kan forandre meningen i en scene totalt. Målgruppe: VGS Turnérute: Rana Turnéperiode: uke 4, 5, 6 ,7 Programlengde: ca. 5 skoletimer Antall elever: 30 Arena: et klasserom

/ 52 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

Familiebildet I «Familiebildet» får elevene se filmen med samme navn, samt møte filmskaperen Yvonne Thomassen som også står bak filmen. Filmen forteller en universell historie gjennom et varmt og personlig innblikk i regissørens familie og slektsbakgrunn. Den gir et viktig innblikk i vår felles historie, og skildrer konsekvensene av krigstraumer som forplanter seg nedover i generasjonene. Etter visning av filmen vil filmskaperen ha en dialog med elevene rundt tema som: - Den historiske delen av filmen da folk i NordNorge var flyktninger i eget land, kontra dagens situasjon med flyktninger i Norge. - Hvordan behandler vi de? - Hvorfor skjuler noen sin identitet? Snakk om menneskeverd - Hvordan var det for regissøren å lage en personlig dokumentar om sin familie? - Hvor går grensen mellom personlig og privat? - Etikk i forhold til hva som er greit å filme. Hva er greit å publisere på internett og andre steder av film/bilder/tekst om seg selv og andre? Målgruppe: VGS Turnerute: Mosjøen vgs., Sandnessjøen vgs. Turneperiode: uke 14, 15, 16 Programlengde: 120 min. Antall elever: 30-40 Arena: klasserom eller annet med plass til alle elevene. Prosjektør, lerret, høytaler (for visning av filmen) høytalere. Dette må være utsjekket i forkant av besøket.


FILM

Ballettguttene – filmvisning og møte med regissør Kenneth Elvebakk

I filmen Ballettguttene følger vi tre gutter som danser ballett med kamera fra de er 13 år og til de er 17. Filmen handler om deres sterke vennskap og felles ambisjoner. Disse drømmene kan alle ungdommer kjenne seg igjen i. Lukas, Syvert og Torgeir opplever viktige år i starten av balletkarrieren. De må takle karakterpress fra foreldre og lærere mens de står overfor sine første utfordringer i internasjonale ballettkonkurranser i Frankrike og Sverige. I løpet av fire år ser vi guttene blir unge menn, og vi får oppleve vennskap som brister. Filmen vises først, deretter samtale mellom elevene og regissør Kenneth Elvebakk. Målgruppe: VGS Turnerute: Brønnøysund Turneperiode: uke 49 Programlengde: 100 min. Antall elever: 50 (bare i vgs.) Arena: Visningsstedet må ha mulighet for å spille av DVD, DCP eller fil fra Mac. Det må være prosjektør eller tv og høytalere. Dette må være utsjekket i forkant av besøket.

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 53 /


SCENEKUNST

Superwoman – Fjørtoft Kulturproduksjon AS Hva er det som får stuntfolk til å kaste seg foran biler? Hvorfor lar de seg bli tent på? Og hvordan lages egentlig slåsscener på film? Thea Danielsen Fjørtoft er stuntkvinne og skuespiller. Hun er den eneste i Norden som innehar denne kombinasjonen. «Superwoman» er en autobiografisk foredragsforestilling med utgangspunkt stuntkvinnes erfaring, og refleksjoner rundt prosesser hun går igjennom i sitt yrke. Å være stuntkvinne handler ikke nødvendigvis om å være jackass, eller kaste seg foran den første og beste bilen som kommer forbi. Presisjon, tillit, selvkontroll og tålmodighet er vel så viktig som mot, fysiske ferdigheter, mental styrke og til slutt litt guts. VINNER AV GULLSEKKEN 2012 FOR BESTE PRODUKSJON! Målgruppe: VGS Turnérute: Narvik, Vestvågøy Turnéperiode: uke 39, 40, 42 Programlengde: 40 min. Antall elever: 80 Arena/Rom: gymsal/kulturhus

/ 54 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

En ensom sneip – Eilertsen & Granados

Teaterkompani

Forestillingen tar utgangspunkt i skuespillerens egen oppvekst og fører han gjennom livets faser i voldsomt tempo. I en rivende utviklings og urbaniseringsprosess tar han oss med ut i verden. Gjennom gjøgling, sjonglering tekst og musikk (som han selv spiller) forteller han sin historie på en enkel og direkte måte. En ensom sneip er spilt over 300 ganger, i Norge og utenlands, etter premieren 14. juni 1996. Sneipen har mottatt en rekke priser og fantastiske kritikker hos pressen og hos publikum Forestillingen kan spilles i de fleste lokaler

Målgruppe: VGS Turnérute: Vågan, Andøy, Hadsel, Sortland, Hamarøy, Bodø, Fauske, Saltdal, Meløy Turnéperiode: uke 14, 15, 16 Programlengde: 60 min. Antall elever: 50 Arena: gymsal/kulturhus


SCENEKUNST

Outpost

– Green Ginger/Figurteatret og Tobbaco Factory Theatres Kan man noensinne bli edru igjen når man først har latt seg beruse av makt? Burlesk og politisk dukketeater av den legendariske engelske gruppen Green Ginger i samarbeid med Figurteatret i Nordland. Luis Ticker ankommer sitt første oppdrag som grensevakt på en svært avsidesliggende utpost. Hans utrettelige innsats for å opprettholde høy standard på orden og disiplin blir stadig undergravd av hans svært gretne motpart. Når de politiske spenningene plutselig nærmer seg bristepunktet settes grensevaktenes moral på prøve. En hel verden avhenger plutselig av dem. I denne absurde komedien kombineres grotesk dukketeater og originalskrevet musikk for å utforske nasjonalisme, lederskap og de forferdelige konsekvensene av å bruke en annen manns toalett. Blant annet er Margareth Thatchers politiske taler, som dem hun holdt under de walisiske minestreikene i 1984, brukt som inspirasjon i Outpost. Målgruppe: VGS Turnérute: Rana Turnéperiode: uke 14, 15, 16 Programlengde: 60 min. Antall elever: 120 til 150- avhenger av lokalet Arena/Rom: gymsal/kulturhus

JULIE + ROMEO – Katja Lindberg Fortell meg hvordan den riktige kjærligheten skal være! To klovner, en kjærlighetsboble, en veranda, et forhold, hawaiiskjorte, englevinger og heroiske kjærlighetsløfter, utilfredshet, tomhet, misforståelser og krangler. Hva hadde egentlig skjedd om Romeo og Julie faktisk fikk hverandre og flyttet sammen? I Julie + Romeo møter vi to klovner som vil være Romeo og Julie, den ultimate romantiske perfeksjon. Stykket snur opp ned på Shakespearsk kjærlighetsdrama og undersøker vår tids store idealer og klisjeer. Hva gjør klovnene når kjærlighetsdrømmene deres kolliderer med hverdagen, når kontrastene er store, forventningene og viljene er delte og glansbilder skal opprettholdes? Julie + Romeo er en morsom, sprø og sår tragikomedie om parforholdet i all sin vakkerhet, men også i all sin fortvilelse og skuffelse. Målgruppe: VGS Turnérute: Brønnøy Turnéperiode: uke 1, 2 Programlengde: 55 min. Antall elever: 150 Arena: gymsal

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 55 /


SCENEKUNST Samfunnets Støtter – av Henrik Ibsen Riksteatret vil gjerne gi vårt unge publikum muligheten til å oppleve klassiskere. Men vi vil at klassiske skuespill skal formidles og tolkes slik at de betyr noe i dag. Tom Remlov er Riksteatrets nye sjef, og han har valgt Samfunnets støtter av Henrik Ibsen som sin første forestilling. Den danske instruktøren Peter Langdal, kjent for sine frodige og engasjerende teateroppsetninger, kommer til Riksteatret for å bearbeide og sette opp forestillingen. Samfunnets støtter handler om kjærlighetssvik, løgn og hemmeligheter? og ikke minst om ære, karriere og slue forretninger. I Peter Langdals regi vil dette bli en underholdende forestilling, som også har en klar relevans for oss i dag...

En Midtsommernattsdrøm - av William Shakespeare En midtsommernattsdrøm er verdens mest spilte komedie. William Shakespeare skrev den for over fire hundre år siden, og helt siden den gang har den vært like populær. Dette skuespillet har alt: Romantikk og ablegøyer, skjemt og alvor, eventyr og ettertanke. Her er stormforelsket ungdom som drømmer seg bort i sommernatten, og en gjeng med urkomiske håndverkere som fortvilet prøver å lage en forestilling til fyrsteparets storslagne bryllup. Og ? en liten djevel av en alv som tukler det til for alle. Jo Strømgren, en av våre mest personlige, sjenerøse og oppfinnsomme regissører, tar med seg et sprudlende lag av unge skuespillere, og satser på å lage en spennende, gøy og magisk forestilling!

Målgruppe: VGS Turnérute/Turnéperiode: Høst 2015: Bodø, Narvik; Vår 2016: Stokmarknes, Svolvær, Bodø, Mo i Rana, Mosjøen Arena/Rom: 60 billetter pr. skole

/ 56 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no


KONTAKT Den kulturelle skolesekken i Nordland Nordland fylkeskommune Fylkeshuset, Prinsensgate 100, 8048 Bodø Tlf.: 75 65 05 00 www.kultursekkeninordland.no Astrid Arnøy Leder for Den kulturelle skolesekken i Nordland, E-post: aa@nfk.no – Tlf.: 75 65 05 09 Lise Valberg Produsent, Den kulturelle skolesekken i Nordland, E-post: lise.valberg@nfk.no – Tlf.: 75 65 05 07 Malgosia Wroblewska Produsent, Den kulturelle skolesekken i Nordland E-post: malgosia.wroblewska@nfk.no – Tlf.: 75 65 05 08 Sissel Holtet Bibliotekkonsulent Nordland Fylkesbibliotek E-post: sissel.holtet@nfk.no – Tlf.: 76 91 20 24 Vibeke Forshaug Produsent, Den kulturelle skolesekken i Nordland E-post: vibeke.forshaug@nfk.no – Tlf.: 76 92 33 30, Mob.: 959 27 791

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

/ 57 /


S A M A R BEIDSPARTNER E

Våre samarbeidspartnere: Nordland fylkesbibliotek www.nordland.fylkesbibl.no Figurteateret i Nordland www.figurteateret.no Musikk i Nordland www.musikkinordland.no Nordnorsk Kunstnersenter www.nnks.no Nasjonalmuseet www.nasjonalmuseet.no Nordland Teater www.nordlandteater.no SKINN www.skinn.org Nordland Husflidslag www.nordlandhusflidslag.no Teater Nor www.teaternor.com Eilertsen&Granados Teaterkompani www.eilertsen-granados.no Galleri Espolin www.galleri-espolin.no Den kulturelle skolesekken www.denkulturelleskolesekken.no Rikskonsertene www.rikskonsertene.no Norsk Scenekunstbruk www.scenekunstbruket.no FILM&KINO www.kino.no Norsk Forfattersentrum www.forfattersentrum.no Musikk i skolen www.musikkiskolen.no Norsk Filminstitutt www.nfi.no/filmbutikken/skole Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen www.kunstkultursenteret.no Norsk Kulturskoleråd www.kulturskoleradet.no

/ 58 /

Les mer på www.kultursekkeninordland.no

Den norske kirke www.kirken.no Norsk Luftfartsmuseum www.luftfart.museum.no Museum Nord www.museumnord.no Salten Museum www.saltenmuseum.no Helgeland Museum www.helgelandmuseum.no Lofotr Vikingmuseum www.lofotr.no Lofoten krigsmuseum www.lofotenkrigmus.no ÁrrAn julevsáme guovdásj/lulesamisk senter www.arran.no Nordnorsk Kunstmuseum www.museumsnett.no/ nordnorsk-kunstmuseum Sàmi Dàiddaguovddàs/ samisk Kunstnersentrum www.samiskkunstnersenter.no Høgskolen i Nesna www.hinensna.no Universitetet i Nordland www.uin.no

På våre nettsider www.nfk.no/dksnordland finner du en fyldigere oversikt over linker og mer informasjon om aktuelle bestillings­tilbud fra våre samarbeidspartnere. Vi tar forbehold om endringer og eventuelle feil.


Utgiver: Nordland fylkeskommune www.nfk.no Grafisk produksjon: Forretningstrykk AS Bodøsjoveien 66 B, 8013 Bodø www.forretningstrykk.no


Den kulturelle skolesekken i Nordland www.kultursekkeninordland.no

Grafisk produksjon: Forretningstrykk AS, Bodø

Kultursekken i Nordland 2015 16  

Program for Den kulturelle skolesekken i Nordland, Grunnskole og Videregående skole - skoleåret 2015/16

Kultursekken i Nordland 2015 16  

Program for Den kulturelle skolesekken i Nordland, Grunnskole og Videregående skole - skoleåret 2015/16

Advertisement