Page 1


กำำหนดจัด เสำร์-อำทิตย์แรกของเดือน สิงหำคม บริเวณเทศบำลเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ


นับว่ำเป็ นประเพณี ที่สำำ คัญของ จังหวัดสระบุรี และมีแห่งเดียวของ ประเทศไทย โดยถือเอำวันเข้ำ พรรษำ วันแรม 1ค่ำำ เดือน 8 ของ ทุกปี ทำำบุญตักบำตรเนื่ องในวันเข้ำ พรรษำที่วดั พระพุทธบำทรำช วรมหำวิหำร


โดยจะมีกำรตักบำตรดอกไม้ใน ตอนบ่ำยของวันเข้ำพรรษำ บริเวณ วัดพระพุทธบำทรำชวรมหำวิหำร ตำำบลขุนโขลน อำำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี


กำำหนดจัดงำนหลังสำรทจีน ไป 3 วัน เริม่ วันที่ 18 เดือน 7 ของจีน ตรงกับเดือน 9 ของไทย รำวเดือนสิงหำคม-กันยำยนของ ทุกปี สถำนทีจ่ ดั งำนอยูใ่ นเขต เทศบำล ตัง้ แต่สมำคมตงฮัว้ ฮ่วยก้ วง จนถึงด้ำนหลังเทศบำลเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี


เป็ นงำนประเพณีของชำวภูเก็ตทีม่ ี เชือ่ สำยจีน จะมีพธิ ใี นช่วงเดือน 7 ของ จีน หรือเดือน 9 ของไทย โดยมีพธิ ี เซ่นไหว้บรรพบุรษุ และวิญญำณ ศักดิ ์สิทธิ ์ด้วยเครือ่ งบวงสรวง เป็ นขนม ชนิดหนึ่งทำำด้วยแป้งเป็ นรูปเต่ำขนำด ใหญ่บำ้ งเล็กบ้ำงทำสีแดง ซึง่ คนจีนเชือ่ ว่ำเต่ำเป็ นสัตว์ทม่ี อี ำยุยนื ดังนัน้ กำร ไหว้เต่ำจึงเป็ นกำรต่ออำยุให้ตนเอง และถือเป็ นกุศลทีย่ งิ่ ใหญ่ สถำนทีจ่ ดั งำน จังหวัดภูเก็ต


เป็ นงำนใหญ่ประจำำปี ของชำวจังหวัดลำำพูน ซึง่ จะจัดในช่วงเดือนสิงหำคมของ ทุกปี ภำยในงำนจะมีขบวนแห่รถลำำไยทีป่ ระดับตกแต่งอย่ำงสวยงำม กำรประกวด ธิดำลำำไย และกำรออกร้ำนค้ำ ประกวดผลิตผลทำงกำรเกษตร และจำำหน่ำยสินค้ำพืน้ เมือง สถำนทีจ่ ดั งำน จังหวัดลำำพูน


เป็ นงำนเทศกำลทีท่ ำง หอกำรค้ำจังหวัดตรังสร้ำงสรรค์ขน้ึ เพือ่ เป็ นกำรส่งเสริม และ ประชำสัมพันธ์ขนมเค้ก ซึง่ เป็ นขนม เลือ่ งชือ่ ชนิดหนึ่งประจำำจังหวัดตรัง กำำหนดกำรจัดงำนจะอยูใ่ นช่วงเดือน สิงหำคมของทุกปี โดยในงำนจะ รวบรวมผูผ้ ลิตเค้กในจังหวัดตรังทุก ร้ำน มำร่วมออกร้ำนจำำหน่ำยเค้กใน รำคำพิเศษ ณ บริเวณถนนสถำนีซง่ึ เป็ นสถำนทีจ่ ดั งำน จังหวัดตรัง


เป็ นงำนที่จดั ขึน้ เพื่อเผยแพร่ผลไม้ต่ำงๆ ของเมืองนครฯ โดยเฉพำะมังคุด ซึ่งมีกำรปลูกกันมำกตำมอำำเภอต่ำงๆ กำรบริโภคมังคุดในเมืองนครฯ นี้ มีวิธีที่ แตกต่ำงจำกจังหวัดอื่นๆ ในภำคใต้ คือ บริโภคในขณะมังคุดยังดิบอยู่ เรียกว่ำ “มังคุดคัด” กรรมวิธีคือ นำำเอำมังคุดดิบที่ได้คดั ขนำดไว้แล้ว มำคัด (ปอก) เอ เปลือกออกโดยที่เนื้ อมังคุดยังขำวสะอำดอยู่ รสชำดของมังคุดจะหวำนอมเปรีย้ ว นอกจำกจะเป็ นกำรเผยแพร่ผลไม้สำำ คัญที่ได้ชื่อว่ำเป็ น “รำชินีแห่งผลไม้ เมืองร้อน” แล้วยังเป็ นกำรเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมของชำวเมืองนครฯ อีกด้วย เช่น กำรจักสำนย่ำนลิเพำ กำรทำำเครื่องถม ช่วงเวลำของกำรจัดงำนจะอยู่ใน ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนสิงหำคม ซึ่งเป็ นช่วงฤดูที่มีมงั คุดออกจำำหน่ ำยสู่ ท้องตลำดทัวไป ่ สถำนที่จดั งำน จังหวัดนครศรีธรรมรำช


โดย นำงสำวปัจฐิมำกรณ์ หวังใจ 510308474810

Tourpresent  
Tourpresent  

august festival