Issuu on Google+

4t ESO ......

TECNOLOGIA

Curs 2006/2007

1

Alumne/a: ..................................................................... PROCEDIMENTS-CONCEPTES-NORMES

1. FETS I CONCEPTES (Valoració: 30%) Els trobareu al vostre llibre de curs: de forma general a l’Índex i de forma explícita a cadascuna de les tres Unitats Didàctiques. A grans trets, el que hem de tractar durant aquest curs és: I. MÀQUINES : Mecanismes i Transmissió de Moviment (És una matèria corresponent a 3r d’ESO que va quedar pendent del Curs anterior per manca de temps) II. TRANSPORTS I COMUNICACIONS : Transports, Ones Electromagnètiques, Ràdio, Televisió, Telefonia Fixa i Telefonia Mòbil. III. AUTOMATISMES : Màquines i Processos automàtics. Diferents tipus d’Automatismes. IV. Les TIC : Estructura d’Internet. Construcció de Pàgines web amb MS FrontPage. 2. PROCEDIMENTS (Valoració: 40%) que fan referència a les habilitats per aplicar els conceptes. Cadascun dels nuclis temàtics anteriors té, per tant, uns procediments específics. Per exemple alguns dels Procediments de la Unitat Didàctica AUTOMATISMES són: • • • • • •

Identificació de diferents elements d’una màquina Descripció de diferents processos automàtics en la vida normal. Construcció d’un automatismes seguint les normes d’un Procés Tecnològic. Representació tècnica de l’automatisme a construir. Utilització adequada de les eines per construir el Projecte etc.

També hi ha alguns aspectes comuns a totes les Unitats Didàctiques, com ara • • • • •

Presentació ordenada i clara dels Apunts, Problemes i Controls. Presentació puntual de les feines encarregades. Realització correcta i en temps de les diferents Pràctiques del Curs. Puntualitat en arribar a classe, i en començar-la. Disposar del material necessari: Agenda, Llibre, Quadern, estris d’escriptura...

3. VALORS, ACTITUDS I NORMES (Valoració: 30%) que és, segurament, l’aspecte més difícil d’avaluar per part d’un Professor. Per això és convenient para atenció a aspectes com els següents: o o o o o o

Atenció a les explicacions a classe Participació activa en el desenvolupament de les classes. Respecte pel material de l’aula de TECNO Respecte pel material propi i dels companys Puntualitat en l’hora de començar Respecte per les idees expressades pels companys i pels seus treballs..

o

Es valorarà de forma especial l’ actitud activa a classe: participar en la seva realització.

Alguns aspectes METODOLÒGICS:    

El llibre es la nostre primera eina i la pauta a seguir. S’ha de portar a classe sempre que no s’indiqui el contrari. Al començament de cada classe es fa un repàs dels conceptes/procediments de la última classe. Aquest repàs es fa el Professor fent preguntes als alumnes; i es pren nota. Cal tenir un QUADERN DE TREBALL per tota la segona Etapa d’ESO (3r+4t). Aquest quadern serà una eina complementària on escriure Explicacions, fer Resums, resoldre Problemes, presentar Activitats ... Es donen fulls de COMPLEMENTS en els apartats que ho precisin.


primera clase