Page 1

4t ESO ......

TECNOLOGIA

Curs 2006/2007

1

Alumne/a: ..................................................................... PROCEDIMENTS-CONCEPTES-NORMES

1. FETS I CONCEPTES (Valoració: 30%) Els trobareu al vostre llibre de curs: de forma general a l’Índex i de forma explícita a cadascuna de les tres Unitats Didàctiques. A grans trets, el que hem de tractar durant aquest curs és: I. MÀQUINES : Mecanismes i Transmissió de Moviment (És una matèria corresponent a 3r d’ESO que va quedar pendent del Curs anterior per manca de temps) II. TRANSPORTS I COMUNICACIONS : Transports, Ones Electromagnètiques, Ràdio, Televisió, Telefonia Fixa i Telefonia Mòbil. III. AUTOMATISMES : Màquines i Processos automàtics. Diferents tipus d’Automatismes. IV. Les TIC : Estructura d’Internet. Construcció de Pàgines web amb MS FrontPage. 2. PROCEDIMENTS (Valoració: 40%) que fan referència a les habilitats per aplicar els conceptes. Cadascun dels nuclis temàtics anteriors té, per tant, uns procediments específics. Per exemple alguns dels Procediments de la Unitat Didàctica AUTOMATISMES són: • • • • • •

Identificació de diferents elements d’una màquina Descripció de diferents processos automàtics en la vida normal. Construcció d’un automatismes seguint les normes d’un Procés Tecnològic. Representació tècnica de l’automatisme a construir. Utilització adequada de les eines per construir el Projecte etc.

També hi ha alguns aspectes comuns a totes les Unitats Didàctiques, com ara • • • • •

Presentació ordenada i clara dels Apunts, Problemes i Controls. Presentació puntual de les feines encarregades. Realització correcta i en temps de les diferents Pràctiques del Curs. Puntualitat en arribar a classe, i en començar-la. Disposar del material necessari: Agenda, Llibre, Quadern, estris d’escriptura...

3. VALORS, ACTITUDS I NORMES (Valoració: 30%) que és, segurament, l’aspecte més difícil d’avaluar per part d’un Professor. Per això és convenient para atenció a aspectes com els següents: o o o o o o

Atenció a les explicacions a classe Participació activa en el desenvolupament de les classes. Respecte pel material de l’aula de TECNO Respecte pel material propi i dels companys Puntualitat en l’hora de començar Respecte per les idees expressades pels companys i pels seus treballs..

o

Es valorarà de forma especial l’ actitud activa a classe: participar en la seva realització.

Alguns aspectes METODOLÒGICS:    

El llibre es la nostre primera eina i la pauta a seguir. S’ha de portar a classe sempre que no s’indiqui el contrari. Al començament de cada classe es fa un repàs dels conceptes/procediments de la última classe. Aquest repàs es fa el Professor fent preguntes als alumnes; i es pren nota. Cal tenir un QUADERN DE TREBALL per tota la segona Etapa d’ESO (3r+4t). Aquest quadern serà una eina complementària on escriure Explicacions, fer Resums, resoldre Problemes, presentar Activitats ... Es donen fulls de COMPLEMENTS en els apartats que ho precisin.

primera clase  

prueba de issuu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you