Page 1

2 0 1 0 M U R A L I S M O

Obra PĂşblica


www.dkmuralismo.com info@dkmuralismo.com Plaza Coraz贸n de Maria n潞8 Lonja 48003 BILBAO Tel.94 415 81 85 / 609 370 994


Index

_INTRODUCTION _ENVIRONMENTAL INTERVENTIONS WATER DEPOTS CONTAINMENT SLOPES

PILLARS

_SARRERA _INTERBENTZIOAK INGURUMENEAN UR-TANKAK BARNE HARRESIAK ZUTABEAK

_INTRODUCCION _INTERVENCIONES AMBIENTALES DEPOSITOS DE AGUA TALUDES / MUROS DE CONTENCIÓN PILARES


_INTRODUCTION _SARRERA _INTRODUCCION


Commitment with urban landscape

Paisaiarekin konpromisoa

Compromiso con el paisaje

. The typology of these constructions is varied, embankments, piers, warehouses, dams, pavilions, fences, tunnels and so on. The impacts of these constructions on the natural environment are serious, and are currently taken into account on Health and Environmental Impact Assessments, as they are also subject to regulation by laws protecting the landscape heritage *.

Errepidez eta industriaz osatutako azpiegiturak ikusmenerako oztopo bihurtu dira hainbat ingurunetan.Eraikuntzak mota askotakoak dira: ezpondak, zutabeak, deposituak, zuloak, presak, pabilioiak, hesiak, tunelak eta abar. Natura-inguruneetan horiek eraikitzeak ondorio larriak dakartza, eta gaur, ingurumenaren eragin-txostenetan kontu handiz aztertzen da hori. Gainera, paisaiaren ondarea babesteko legeen bitartez araututa dago*. Ekosisteman eragiten diren ondorio biologikoez gain, eraikuntza horien bolumenek paisaiaren armoniari traba egiten diote. Zentzu horretan, gero eta handiagoa den begiinpaktua gutxitzeko interesari esker, zenbait prozeduren ezartze esperimentala ahalbidetzen da. Zalantzarik ez dago irizpide kromatikoa gakoetako bat dela kasu bakoitza naturaren testuinguruan integratu ahal izateko, besteak beste. Batzuetan gainera, ARTEA bera ere tresna egokia izango da poetikoki sentiberatzeko eta lekuen balio ukiezina sendotzeko.

La industria y las infraestructuras viales igeneran un rastro de obstáculos visuales, en los mas diversos parajes. La tipologia de estas construcciones es muy variada: taludes, pilares, depósitos, silos, presas, pabellones, vallados, túneles etc. Las graves consecuencias de su ubicación en los entornos naturales se estudian cuidadosamente en los proyectos de impacto ambiental, siendo actualmente objeto de regulación por las leyes que protejen del patrimonio paisajístico * Aparte de la repercusiones biológicas en los ecosistemas, estas construcciones se imponen como interferencias de la armonía paisajística. El creciente interés por minimizar su impacto visual propicia la aplicación de diversos procedimientos. Sin duda el factor cromático es una de las claves de integración en cada situación-contexto natural y en ciertos casos el ARTE puede constituir un medio idóneo para reforzar el valor poético e intangible de los lugares.

*Paisaia Babesteko Europako Araudia, nazio eta eskualde mailako legeak.

*Normativa Europea de proteccion del paisaje, leyes regionales y nacionale

Besides the biological impact on ecosystems, their volume is an imposition that interferes the view of the landscape. The growing interest on minimizing the visual impact of these constructions has lead to several pilot projects. Certainly the color factor is a core premise integrating every situation and natural context. ... And in some cases, ART may become an appropriate means to build poetic awareness and reinforce the intangible values of places. * European Regulation for the protection of the landscape, regional and national laws


water depot


Depósitos de Agua Otxarkoaga Bilbao 2010 Pintura acrílica 2.500 m2 Diseño DK


Depósito de Agua Arangoiti .Bilbao 2010 Pintura acrílica 1.000 m2 Diseño DK


Depósito de Agua Berriz Bilbao 2010 Pintura acrílica 600 m2 Diseño DK


Depósito de Agua Larraskitu. Bilbao 2010 Pintura acrílica 600 m2 Diseño DK


Depósito de Agua Begoña. Bilbao 2009 Pintura acrílica 400 m2 Diseño DK


DK undertakes projects leading to improve environmental conditions in urban settings. The daily perception of a degraded image that some areas of our cities present has a negative impact on the wellbeing and perception of people that live there. Using color as a core element in its intervention processes, DK achieves to transform and revitalize depressed areas, with the subsequent beneficial impact on people’s welfare.

DKk hiri inguruneetako ingurumenbaldintzak hobesteko helburuarekin burutzen ditu proiektuak. Gure hirietako zenbait gunek duten itxura degradatua egunero begiztatzeak biztanleen gogoan eragin negatiboa du. Horregatik, DKk bere interbentzioetan kolorea oinarrizko gakotzat hartzen du, eta itxura deprimigarria duten guneak eraldatu eta suspertzen ditu. Era berean, gainera, biztanleen erosotasunari mesede egiten dio.

DK realiza proyectos para optimizar las condiciones ambientales en entornos urbanos. La percepción cotidiana de una imagen degradada como la que presentan algunas zonas de nuestras ciudades, influye negativamente en el estado de ánimo de sus habitantes. Utilizando el color como una clave esencial en sus intervenciones, DK logra transformar y reactivar espacios de aspecto depresivo mejorando el confort de los ciudadanos.


TALUDES Muros de contenci贸n


Muro de Contención Gran Vía.Sestao 2011 Pintura acrílica 900 m 2 Diseño DK


Parking de Arangoiti Arangoiti 2010 Pintura acrílica 1.000 m2 Diseño DK


Juan XXIII Sestao 2008 Pintura Acrílica 200 m2 Diseño DK


Convento de La Concepción Bilbao 2010 Pintura acrílica 700 m 2 Diseño DK


Convento de La Concepción Bilbao 2010 Pintura acrílica 700 m 2 Diseño DK


Aesthetic solutions are adapted to the specificity of each location, taking into account the differential aspects of each intervention area as: its main views, the surrounding landscape, the connotations and cultural uses etc. DK’s interventions include both entire buildings and all other kinds of constructions. In urban environments we have intervened in blocks of flats, city squares, sport pavilions and schools buildings among many. As for public infrastructure our designs have been implemented in containment slopes, highway pillars, warehouses, docks, fences, tunnels and passageways.

Irtenbide estetikoak emateko garaian, tokian tokiko berezitasunak hartzen dira kontuan eta, horretarako, interbentzioak burutuko diren guneetako ezaugarriak aztertzen dira, hala nola, oinarrizko ikuspuntuak, inguruko paisaia, konnotazioak eta kultura-ohiturak. DKk goitik beherako interbentzioak egiten ditu, bai eta mota guztietako eraikinetako interbentzioak ere. Hirietan, etxebizitza blokeetan lan egin dugu, adibidez, plazetan, kirol pabilioietan eta eskoletan. Azpiegitura publikoen kasuan, gure diseinuak euspen-ezpondetan, autobideetako zutabeetan, deposituetan, kaietan, hesietan, tuneletan eta pasabideetan ezarri dira.

Las soluciones estéticas se adaptan a la particularidad de cada enclave analizando diferentes aspectos: paisaje circundante, puntos de vista principales, connotaciones culturales y otras variables. DK realiza intervenciones integrales en edificios y sobre todo tipo de construcciones. En el espacio urbano hemos intervenido en bloques de viviendas, plazas, pabellones deportivos y escuelas. En infraestructuras públicas nuestros diseños han sido aplicados en pilares de autopistas, taludes, depósitos, pantalanes, vallados, y túneles.


PILARES


Pilares Plaza Rekalde Bilbao 2007 Pintura acrílica 1.800 m 2 Diseño Bilbao Arte


OBRA PUBLICA  

TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA DKMURALISMO EN OBRA PÚBLICA , EDIFICIOS, DEPOSITOS DE AGUA, TALUDES Y MUROS DE CONTENCION