Page 1

6SHQPKL2HYLLT .YHWOPJ(Y[PZ[7VY[MVSPV ^^^RHYLLTKLZPNUISVNZWV[JVT


7YVK\JLTLKP\TZ[VYHPZLM\UKZ MVY/HP[P»ZJ\YYLU[JYPZPZ

/(0;040:/(7-<5+

O[[W!UL^ZOVWWLYZ\SLROHJVTOHP[PLHY[OX\HRLWOV[VZO[T

0OH]LJYLH[LKHISVNZP[L[V[YHJR T`WYVNYLZZ[OYV\NO[OPZWYVQLJ[ HUKZPTPSHYS`0OH]LJYLH[LKWVZ[LYZ [VPUJYLHZL[OLH^HYLULZZVM[OL JH\ZL4HPSPUNHUK[HSRPUNHIV\[ [OLW\YWVZLOH]LJVUZVSPKH[LKT` HWWYVHJO ;OLPKLH^HZ[VNP]LWLVWSL[OL VWWVY[\UP[`[VOLSW/HP[P[OYV\NO [OLMHZ[LZ[TLKP\T^OPJO^HZ[V WYH`MVY[OLT0OH]L\YNLKWLVWSL HIV\[[OPZMVY\THUKLUJV\YHNLK [OLT[V7VZ[H7YH`LYMVY[OL JH\ZL 0OH]L[HNNLK[OLTV]LTLU[HZ 76:;79(@0;

)90,-


O[[W!NYLNVY`SHYZVUÄSLZ^VYKWYLZZJVT  WYH`LYQWN

7YH`LYPZHZ`TIVSPJWYHJ[PZLVMHYLSPNPVU0[PZHTLHUZVMJVTT\UPJH[PVU[VHOPNOLYYLHSTHUKHJVUULJ[PVU[OH[IYPUNZMVY[OL_WSHUH[PVUZVM\UL_WSHPUHISLYLZVS]PUN VIZ[HJSLZHUKZ[YLUN[OLU\Z[OYV\NOOHYK[PTLZHUKJVUZVSPKH[LZV\YNVVK[PTLZ0[JHUILWYHJ[PZLKPUKP]PK\HSS`VYJVUNYLNH[PVUHSWYP]H[LS`VYW\ISPJS`^P[O[OLZHTL W\YWVZLVYKPMMLYLU[ 0OH]LNYV^U\WWYHJ[PZPUNWYH`LYHUKOH]LILLU[OLMHZ[LZ[TLKP\T[VV]LYJVTLVIZ[HJSL[OYV\NO[PTLZ VMKPMÄJ\S[`(SSVULOHZ[VKVPZILSPL]LHUKZWLHR^P[OVYMYVT[OLOLHY[

79(@,9


0ZH7SH[MVYT[VJYLH[LNSVIHSKPHSVN\LIL[^LLUHSSWLVWSL^P[OOVWLZ]VPJLZHUK KYLHTZ4VZ[VMHSSP[^PSSILHUVWWVY[\UP[`[V\UP[L[OVZL^OVHYL^VYSKZHWHY[ J\S[\YHSS`LJVUVTPJHSS`HUKNLVNYHWOPJHSS`*YLH[PUNH7SH[MVYTMVYL]LY`WLYZVUV\[ [OLYL^P[OHOLHY[^PSSPUN[VOLSWYLHJOV\[[V/HP[P0[ZLY]LZHZHMVY\T[VZOHYLHUK L_[LUKZ\WWSPJH[PVUZ[OV\NO[ZHUKL_WLYPLUJLZ 0OH]L[HNNLK[OLPKLHHZ" /VWL0[7YH`0[:OHYL0[$7VZ[7YH`0[ O[[W!OHP[PTPZOHW^VYKWYLZZJVTWYH`LYOHP[P

7YH`LY/HP[P/LS]L[PJH5L\L Prayer 4 Haiti Cracked Prayer 4 Haiti Chalk Duster

Prayer 4 Haiti Brush Script BT Prayer 4 Haiti Dali 3UD\HU+DLWL'HU'HPRQVFKULIWNHJHO Prayer 4 Haiti Freestyle Script

¸0[PZNVVKMVY\Z[VRLLWZVTLHJJV\U[VMV\YWYH`LYZ[OH[^LTH`UV[\UZH`[OLTPU V\YWYHJ[PJL¹e4H[[OL^/LUY` 0OH]LJYLH[LKHTHPSPUNSPZ[HUKZLU[V\[[VMYPLUKZMHTPSPLZJVSSLHN\LZ[\[VYZ LUJV\YHNPUN[OLT[VSLH]LHWYH`LYVYHTLZZHNLMVY/HP[P»ZYLJV]LY` ;OPZWYH`LYZ^V\SKZ[HUKOHZZ[LWWPUNZ[VULZ[VZLL[OLT[OYV\NO[OPZKPZHZ[LYHUKH ^H`[VNP]L[OLTOVWL[VYLSPL]L[OLTVM[OLPYWHPU 6ULVM[OLOHYKLZ[[OPUN[VKVPZWYH`PUNMYVT[OLOLHY[V\YLMMVY[ZZOHSSUV[IL PU]HPU0OVWL[VL_[LUKV\YWYH`LYYLX\LZ[ZHZH[HNVURLLWZHRLZ0^V\SKIL WYVK\JPUN[V^HYKZM\UKYHPZPUNMVY/HP[P 0OH]L\ZLKHIY\ZO[`WLSVNV[OH[OLSWLKL_WYLZZLZ[OLPKLHVMOHUKTHRPUNPL YLI\PSKPUN^OPJOWLVWSLOH]LILLUHISL[VYLSH[L[V[OLZ`TIVSPJYLWYLZLU[H[PVU

79(@,9/(0;0


O[[W!OHP[PTPZOHW^VYKWYLZZJVTWYH`LYOHP[P


O[[W!OHP[PTPZOHW^VYKWYLZZJVTWYH`LYOHP[P

0OH]LJYLH[LKHISVNZP[L[VRLLW[YHJRVUWYVNYLZZHUKH^H`MVYWLVWSL[VWVZ[WYH`[OLPYWYH`LYZVUSPUL^OPJO^V\SKLX\HSS`LUJV\YHNLV[OLYZ[VSLH]LHWYH`LYVU YLHKPUN[OYV\NOWYL]PV\ZWVZ[Z0OH]LOHKWYH`LYZPUSLZZ[OHU[^V^LLRZHM[LYUV[PÃ&#x201E;JH[PVUZLU[V\[[VT`KH[HIHZLSPZ[(SS[OLYLZWVUZLYLJLP]LK^LYLYLTHYRHISL HUKLTV[PVUHS ;OLWVZ[LKWYH`LYZOHZILLUT`[Y\LTV[P]H[PVUHUKLUJV\YHNLTLU[MYVTT`JVSSLHN\LZMHTPSPLZMYPLUKZHUKV[OLYZ0OH]LWYVNYLZZLK[VWYVK\JLRLLWZHRLZ^P[O [OLWYH`LYZ0OH]LYLJLP]LKZVMHY

/(0;040:/(7:)36.


;VHJX\PYLTVYLWYH`LYZHUKPUJYLHZL[OLH^HYLULZZVM[OLJH\ZL[V^HYKZ[OLWYVK\J[PVUVMHWYH`LYIVVR0OH]LTHKLHWYV[V[`WLVM[OLWYH`LYIVVRWPJ[\YLK [VWSLM[[HNNLKHZ¸65,-69;/,96(+¹;OLYLZWVUZLYLJLP]LKPZYLTHYRHISLHUKJHYYPLZHSV[VML[OPJZ;OLIVVRWYVK\J[PVUPZJ\YYLU[S`ILPUNW\ISPZOLK^OPJO ^V\SKILZVSKVU)S\YI^LIZP[L[VYHPZLTVYLM\UKPUN 0OH]LHSZV^VYRLK\W[OLJVUJLW[VM[OLJSV[OPUNSPUL0^V\SKIL\ZPUN[OLKH[LVU^OPJO[OLLHY[OX\HRLVJJ\YYLK;OPZ^HZHSZVLSL]LUKH`ZHM[LY[OLPYJLSLIYH[PVU VM[OLPUKLWLUKLUJLKH`

96(+:/6> :/09;7905;:


0YLJPL]LKIYPJRKVUH[PVUMYVTH I\PSKPUNJVTWHU`PU7LJROHTJHSSLK )\PSK)HZL0ZWVRL[V[OLTHUHNLY ^OVOHZHYYHUNLK[VOH]L[OLIYPJR [YHUZWVY[LKKV^U[VT`\UP]LYZP[`MVY LHZ`HJJLZZ0OH]LWYVK\JLKH[LZ[LY VM^OH[[OLIYPJRZOV\SKSVVRSPRLHUK ^V\SKILHK]HUJPUNP[ZMLH[\YLI` HKKPUNWPNTLU[ZVMJVSV\YZWYH`WHPU[Z ;OPZ^PSSHPKLHZ`YLHKPUNVM[OL[L_[0 OH]LWYVK\JLZ[LTWSH[LZHZHN\PKL ^P[OHWWYVWYPH[LZPaLZ[VILIV\UKLK VU[V[OLIYPJR[HNNPUNWYH`LYZ[OH[OHZ ILLUSLM[VUT`ISVNZP[L


strata

)YPLM

(WWYVHJO

:[YH[H9LZPKLU[PHS;V^LYPU,SLWOHU[ HUK*HZ[SLOHZYLX\LZ[LK[VKLZPNU HNYHWOPJPTHNL[VILWYPU[LKVU ]PU`SL_WYLZZPUN[OL,JVMYPLUKS` JVTWVULU[ZVM[OLI\PSKPUN 0[^PSSILÄ[[LKVU[OL[^VWHULSZVM [OLI\PSKPUN

0OH]LYL\ZLKVULVM[OLHY[^VYR0 OH]LJYLH[LKVUT`ÄYZ[[^V`LHYVM T`KLNYLLJV\YZL ;OL[LJOUPX\LMVY[OLWOV[VZ0 JYLH[LKHYLJHSSLKWOV[VNYHTZ 0[PZHTL[OVKVML_WVZPUNSPNO[[V WOV[VNYHWOPJWHWLYWSH`PUNHYV\UK ^P[OUHNH[P]LHUKWVZP[P]LZWHJLZ


/LYLHYLZVTLZHTWSLVM[OL WOV[VNYHTZ0OH]LJYLH[LKI` WSHJPUNVIQLJ[ZVU[V[OLL_WVZLK WOV[VNYHWOPJWHWLY0OH]LTHKL \ZLVM[OLWOV[VNYHTH[[OLIV[[VT ILJH\ZLP[LTWOHZPZLZ[OLPKLHVM [OLWYVWVZLK,JVTV]LTLU[MVY[OL :[YH[HI\PSKPUN 0OH]LZ\NNLZ[LK[OH[]HY`PUN[OL JVSV\YVMSPNO[MYVTILOPUK[OL WHULSZ[VNP]LHUPJLLMMLJ[HUK JVTT\UPJH[L[OLPKLHIL[[LY3V^ LULYN`SPNO[I\SI[OH[]HYPLZJVSV\Y WLYPVKPJHSS`^V\SKIVVZ[[OLPTWHJ[ VM[OLHY[^VYRLZWLJPHSS`H[UPNO[ [PTL ;OPZTLHUZ[OH[[OLHY[^VYRPZUV[ WYPU[LKYH[OLYP[ZHJ\[V\[VM[OL V\[SPULVM[OLWOV[VNYHWOPJPTHNL THRPUN\ZLHISHJR]PU`S ;OLULN[P]LZWHJL[OH[PZ[OL^OP[L ZWHJL^PSSIL^OLYL[OLSPNO[PZ ]PZPISL


Portfolio  

My most current project executed in 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you