Page 1

1(7)

Datum 2017-03-15

Ert dnr: 5.7.16-8445/16

Remissinstans Djurens Rätt

Svarsblankett till REMISS D 8 - 5.7.16-8445/16 För att underlätta vårt remissarbete är vi tacksamma om ni lämnar era synpunkter på denna svarsblankett. Skicka svarsblanketten elektroniskt via e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se Läs gärna igenom ”Tips till dig som skriver remissvar till Jordbruksverket” som finns på sista sidan i detta svarsformulär. I tabellen nedan framgår vilka föreskrifter och allmänna råd (AR) som remitteras. Kapitel

Paragraf

Avseende

Anmärkning

1 4

4 4 4 4 4 4 4 4

10 § AR 10 § 10 a § 10 b § 10 c § 10 d § AR 10 d § 10 e §

4

10 f §

5

2 § punkt 5

Ikraftträdande & övergångsbestämmelser Bilaga 1

Punkt 2

Definition avlivningsvätska Att vi inför undantag på tre nivåer. Att behandlingarna ska ske efter veterinärs ordination och på veterinärs ansvar. Undantag på nivå 1. Exempel på undantag nivå 1. Undantag på nivå 2. Villkor för undantag på nivå 2. Undantag på nivå 3. Villkor för undantag på nivå 3. Exempel på utbildning. Undantag för den som går utbildning till nivå 2. Undantag för den som går utbildning till nivå 3. Undantag för uttag av embryon på får och get. Övergångsbestämmelser för grundkurs i läkemedelshantering. Grundkurs i läkemedelshantering. Grundläggande utbildning i anestesi och smärtlindring.

Ny definition Nytt stycke

4

1§ 8 § andra stycket 9§

Bilaga 2

Ändrad bestämmelse

Ändrad bestämmelse Ny bestämmelse Ny bestämmelse Ny bestämmelse Ny bestämmelse Ny bestämmelse Ny bestämmelse Ny bestämmelse Ny bestämmelse Ny bestämmelse Ny övergångsbestämmelse Ny bestämmelse Ny bestämmelse

Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer


2(7)

-

Vi har en förståelse för att, som ni beskriver, läget inom djursjukvården i Sverige ”är så pass allvarligt att det krävs ett tidsbegränsat undantag från behandlingsförbudet för att i det akuta skedet lösa de problem som finns”. Men vi är ändå oroade över vad de föreslagna ändringarna kan få för konsekvenser för djuren, på kort och längre sikt, och motsätter oss därför flera av ändringarna. Vi vill särskilt poängtera att vi motsätter oss undantaget på nivå 3 som skulle innebära att övrig personal, förutsatt att de uppfyller de krav som anges, skulle få söva djur. Vi anser att enbart legitimerad personal ska få söva djur.

-

Grunden måste vara att operativa ingrepp endast ska få utföras då det är befogat av veterinärmedicinska skäl. Eftersom det finns djurskyddsrisker med embryotransfer på får och getter, motsätter vi oss att det enligt de föreslagna ändringarna ska tillåtas även utan att det är befogat av veterinärmedicinska skäl. Vi anser inte att förbättrade produktionsegenskaper, som nämns i konsekvensutredningen, är ett giltigt skäl att tillåta embryotransfer utan veterinärmedicinska skäl.

-

Delar av föreskriften som inte berörs av föreslagna ändringar, men som vi ändå vill kommentera: Operativa ingrepp Djurens Rätt anser att operativa ingrepp på djur endast ska få utföras av veterinärmedicinska skäl. Flera av de operativa ingrepp som nämns i 5 kap. 2§ borde inte vara tillåtna att utföra om inte veterinärmedicinska skäl föreligger. Till exempel nosringning av tjurar, borttagning av vargtänder på hästar och stäckning av fåglar. Att flyga är ett naturligt beteende som fåglar är starkt motiverade att utföra. Att genom vingklippning beröva dem den möjligheten i fångenskap kan orsaka en rad problem. Märkning Djurens Rätt anser att den märkning som medför minst lidande för djuren alltid måste väljas.

Detaljerade synpunkter och kommentarer 1 kap. 1 §

☒ Tillstyrker

☐ Tillstyrker delvis

☐ Avstyrker

☐ Tillstyrker

☒ Tillstyrker delvis

☐ Avstyrker

Kommentarer:

4 kap. 8 § Kommentarer:

Vi tillstyrker att undantag på nivå ett fortsättningsvis ska få göras, enligt nuvarande bestämmelser. Vi motsätter oss de föreslagna undantagen på nivå två och tre. 4 kap. 9 §

☒ Tillstyrker

☐ Tillstyrker delvis

☐ Avstyrker

Kommentarer: Vi tillstyrker endast undantag på nivå ett, och vi tillstyrker att de behandlingarna ska ske efter ordination av veterinär och på den ordinerande veterinärens ansvar.


3(7)

4 kap. 10 §

☒ Tillstyrker

☐ Tillstyrker delvis

☐ Avstyrker

☐ Tillstyrker delvis

☐ Avstyrker

☐ Tillstyrker delvis

☒ Avstyrker

Kommentarer: Klicka eller tryck här för att ange text. Allmänt råd till 4 kap. 10 §

☒ Tillstyrker

Kommentarer: Klicka eller tryck här för att ange text. 4 kap. 10 a §

☐ Tillstyrker

Kommentarer: Det är positivt att följande är undantaget: ”vaccin, läkemedel för lokal bedövning, avlivningsvätska eller cytostatika”.

4 kap. 10 b §

☐ Tillstyrker

☒ Tillstyrker delvis

☐ Avstyrker

Kommentarer: Se 4 kap 10 a §, som vi avstyrker. Om undantag enligt nivå två kommer medges är det positivt att villkor ställs. Vi är dock tveksamma till att de villkor som ställs här, är tillräckliga.

4 kap. 10 c §

☐ Tillstyrker

☐ Tillstyrker delvis

☒ Avstyrker

Kommentarer: Det är positivt att följande är undantaget: ”vaccin, läkemedel för lokal bedövning, avlivningsvätska eller cytostatika” När det gäller undantag från behandlingsförbudet, på nivå tre avseende injektioner av preparat som används vid sövning av djur är vi mycket oroade över vilka konsekvenser det undantaget kan få. Kommer till exempel veterinären, med det det övergripande ansvaret över narkosen, verkligen kunna fokusera tillräckligt på både det kirurgiska arbetet och narkosen i samband med operation? Vi anser att enbart legitimerad personal ska få söva djur.

4 kap. 10 d §

☐ Tillstyrker

☒ Tillstyrker delvis

☐ Avstyrker

Kommentarer: Se 4 kap 10 a §, som vi avstyrker. Om undantag enligt nivå tre kommer medges är det positivt att villkor ställs. Vi är dock tveksamma till att de villkor som ställs här, är tillräckliga.


4(7)

Allmänt råd till 4 kap. 10 d §

☐ Tillstyrker

☐ Tillstyrker delvis

☐ Avstyrker

☐ Tillstyrker

☐ Tillstyrker delvis

☐ Avstyrker

☐ Tillstyrker

☐ Tillstyrker delvis

☐ Avstyrker

☐ Tillstyrker

☐ Tillstyrker delvis

☒ Avstyrker

Kommentarer: Ingen kommentar. 4 kap. 10 e § Kommentarer: Ingen kommentar. 4 kap. 10 f § Kommentarer: Ingen kommentar. 5 kap. 2 § punkt 5 Kommentarer: Grunden måste vara att operativa ingrepp endast ska få utföras då det är befogat av veterinärmedicinska skäl. Eftersom det finns djurskyddsrisker kopplade till embryotransfer på får och getter, motsätter vi oss att det enligt de föreslagna ändringarna ska tillåtas även utan att det är befogat av veterinärmedicinska skäl. I samband med ingreppet utsätts djuren för en hantering som kan vara stressande. Även om djuren är sövda under det kirurgiska ingreppet kan postoperativ smärta uppstå. Det finns också en infektionsrisk. Förbättrade produktionsegenskaper, som nämns i konsekvensutredningen, är inte ett giltigt skäl till att tillåta embryotransfer.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

☐ Tillstyrker

☐ Tillstyrker delvis

☐ Avstyrker

☐ Tillstyrker

☐ Tillstyrker delvis

☒ Avstyrker

Kommentarer: Ingen kommentar. Bilaga 1 Kommentarer: Vi är tveksamma till att en sådan kurs enligt bilaga 1, är tillräckligt djupgående och omfattande för att kursdeltagaren efter genomgången kurs med säkerhet och utan att äventyra djurens bästa ska kunna utföra de uppgifter som då medges enligt det föreslagna undantaget. Bilaga 2

☐ Tillstyrker

☐ Tillstyrker delvis

☒ Avstyrker


5(7)

Kommentarer: Vi är tveksamma till att en sådan kurs enligt bilaga 2, är tillräckligt djupgående och omfattande för att kursdeltagaren efter genomgången kurs med säkerhet och utan att äventyra djurens bästa ska kunna utföra de uppgifter som då medges enligt det föreslagna undantaget.


6(7)

Tips till dig som skriver remissvar till Jordbruksverket Börja gärna med en sammanfattning När vi behandlar remissvar är det en stor fördel om de innehåller en inledande sammanfattning. Det underlättar vårt arbete när vi sammanställer alla remissvar. Men även remissinstanserna har ofta glädje av att skriva en sammanfattning. Den blir ett kvitto på att någon väsentlig punkt i svaret inte går förlorad. Tänk på att sammanfattningen bör vara kortfattad för att fylla sitt syfte. Det ska vara lätt att hitta synpunkter på olika delar av remissen För att det ska vara lätt att hitta och bli tydligt vilka ställningstagandena som lämnas för respektive paragraf i förslaget och skälen för dessa har vi valt att skicka ut detta svarsformulär som vi hoppas att samtliga remissinstanser använder. Det underlättar också vårt arbete med att analysera och sammanställa remissvaren. Undvik onödig textmassa Skriv kort. Den sammanlagda textmängden i en remiss kan bli avsevärd och vinsterna för läsaren blir stora om svaren är korta. Man ska inte heller bortse från att en kort och kärnfullt formulerad åsikt uppmärksammas mer än om budskapet framförs i en ordrik och mindre koncentrerad form. Undvik därför t.ex. att återge det remitterade förslaget som en inledning till de egna synpunkterna. Ett sådant återgivande kan dessutom göra det svårt att hitta remissinstansens egna ställningstaganden och skälen för dessa. Undvik också att till varje egen synpunkt skriva in vem det är som lämnar synpunkten. Språket ska vara klart och lättbegripligt Undvik ett alltför fackbetonat uttryckssätt. Remissvaret måste kunna läsas inte bara av den som tar emot svaret utan också av journalister och andra som vill ta del av remissvaren. Gör ställningstagandet tydligt Ibland kan det vara svårt att avgöra om en remissinstans instämmer i eller motsätter sig ett förslag. Formulera därför ställningstagandet klart och tydligt samt markera i kryssrutorna i svarsformuläret. Den som är tveksam bör klart säga detta och inte låta tveksamheten komma till uttryck genom svårtolkade formuleringar. I sådant fall bör någon kryssruta inte markeras. Skriv rakt på sak och konkret. Det är bra om läsaren slipper försöka översätta vaga och abstrakta uttryckssätt. Menar man att ”mer kontrollpersonal behövs”, bör man skriva det och inte att ”det föreligger ett avsevärt behov av en förstärkning av den personella resursmängden”. Undvik fackuttryck (utöver dem som använts i remissen) om man inte förklarar dem. Undvik mer eller mindre privata förkortningar. Ett ”bl.a.” förstås av var och en, men att exempelvis ”p.s.s.s.” ska uttolkas ”på samma sätt som” är en kunskap som är fördold för de flesta.


7(7)

Remissvar saknr d8 djurens rätt 20170315  
Remissvar saknr d8 djurens rätt 20170315