Page 1


PREFAŢĂ

Pars virtutis disciplina constat, pars exercitative, et discas oportet et quod didicisti agendo confirmes. (O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta să întăreşti prin practică ceea ce ai învăţat) Seneca

În decursul timpului numeroşi profesori şi cercetători au studiat noţiunile şi conceptele legate de mişcarea corpurilor în natură, fiecare însă din diferite puncte de vedere; în mod sigur figurează în manualele de liceu (la studiul fizicii) şi sunt apoi dezvoltate în învăţământul superior, la diferite discipline, însă tot din anumite puncte de vedere. Pentru o cunoaştere cât mai completă a acestor probleme, ele au fost prezentate sub toate aspectele: geometric şi analitic. Fiecare capitol se încheie cu un număr de aplicaţii rezolvate. Faţă de dezvoltarea vertiginoasă a ştiinţei şi tehnicii din ţara noastră, care impune pregătirea unor specialişti de înaltă calificare şi conturarea unei tendinţe accentuate spre polispecializare, educaţia universitară trebuie să reprezinte o formă importantă de pregătire temeinică. Prezenta lucrare a fost întocmită tocmai în acest scop, pentru a pune la îndemâna celor interesaţi o documentaţie unitară şi completă asupra domeniului „Mecanică. Cinematică”, care să le fundamenteze şi amplifice cunoştinţele însuşite în şcoală şi în practică. Prezenta lucrare se adresează absolvenţilor liceelor reale şi industriale, studenţilor din învăţământul tehnic superior şi din facultăţile de fizică, inginerilor, profesorilor de specialitate şi tuturor acelora care vin în contact cu tehnica.

Autorii


BIBLIOGRAFIE

1. Florescu, D., Florescu, - „Mecanica. Statica”, Vol. I, Editura Tehnica – Info, Chişinău, 2004;I. 2. Aristotel - „Metafizica”, Editura Academiei, Bucureşti, 1965, p. 59; 3. Comorovski, Cornelia – “Literatura Umanismului şi Renaşterii”, Vol. I, Editura Albatros, Bucureşti, 1972; 4. Diderot, D. – „Principes philosophiques sur la matière et le mouvement” în „Oeuvres choisies de Diderot”, Paris, C. Reinwald Libraire – Editure, 1884, p.74; 5. Engels, F. – „Dialectica naturii”, în: Karl Marx şi Fr. Engels, Opere, Vol. 20, Editura Politică, Bucureşti, 1964; 6. Engels, Fr. – „Anti-Dűhring”, în: Karl Marx şi Fr. Engels, Opere, Vol. 20, Editura Politică, Bucureşti, 1964; 7. Valentin, Al, Mare, C., ş.a. – „Materialismul dialectic”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982, p. 74; 8. Rousseau, J. J. – „Émile”, T II, Paris, Ernest Flammarion, p. 17; 9. Newton, Isaac – „Principiile matematice ale filozofiei naturale”, Editura Academiei, Bucureşti, 1956, p. 30-31; 10. Rădoi, M, Deciu, E – „Mecanica”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977; 11. Hristev, Anatoli – „Mecanică şi acustică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982; 12. Caius, Iacob – „Mecanica teoretică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980; 13. * * * „Mecanica tehnică. Vol. I. Mecanica teoretică” – Manual pentru şcolile tehnice de maiştri, Editura Tehnică, Bucureşti, 1958; 14. * * * „Mic Dicţionar Enciclopedic”, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972; 15. www.fizica.go.ro\home html. 16. Popovici, Mircea, Mihail, Staicu, Ştefan – „Cinematica şi aplicaţiile ei tehnice”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1982; 17. Meyersons, E. – „Identité et realité”, Paris, Felix Alcan, 19078; 18. Descartes, R. – „Les principes de la philosofie”, partea a II-a, Paris, Editura Hier et aujourd’hui, 1947; 19. Marx, K, Engels, F. - „Sfânta familie”, în „Opere”, Vol. II, Editura Politică, 1958; 20. d’Holbach – „Sistemul naturii”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957; 21. Lenin, V. I. – „Etica”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1977; 22. Langevin, P. –„Gândire şi acţiune”; 23. Hegel – „Filozofia spiritului”, p. 261; 24. Kant, Im. – „ Prolegomena zu einer jeden kűnftingen MetaphysiK die als Wissenschaft wird auftreten kőnnen”, Verlag philipp, Reclam jun,. Leipzig; 25. Einstein, Albert – „Teoria relativităţii”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1957; 26. Atanasiu, M. – „Mecanica”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973;


27. * * * Dicţionar de matematică şi cibernetică în economie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979; 28. Marinca, Vasile – „Mecanica. Statica şi cinematica”, Vol. I, Editura Politehnica, Timişoara, 2003; 29. Florescu, Iulian – „Mecanica”, Editura Artemis, Bucureşti, 2000; 30. Druică-Zeletin, Ioan, Popescu, Armand – „Probleme de mecanică şi acustică”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1977; 31. Voinarovski, R – „Mecanica teoretică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967; 32. Sarian, M. – „Mecanica şi rezistenţa materialelor”, Partea I. Mecanica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1962; 33. Stan, Aurelian, Grumăzescu, Mircea – „Probleme de mecanică”, Editura Didactică şi Prdagogică, Bucureşti, 1973; 34. Rădoi, M., Popescu-Burschi, I. – „Mecanica”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969; 35. Rădoi, M., Deciu, E., Voiculescu, D. – „Curs de mecanică. Statică şi cinematică”, Institutul Politehnic Bucureşti, ed. III – 1975; 36. Bălan, Ştefan – „Probleme de mecanică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977; 37. Stoenescu, Al., Buzdugan, Gh., Ripianu, A., Atanasiu, M. – „Culegere de probleme de mecanică teoretică”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1958; 38. Stoenescu, Al., Silaş, Gh. – „Curs de mecanică teoretică”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1957; 39. * * * „Mică enciclopedie matematică”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980; 40. Voinea, R., Voiculescu, D., Ceauşu, V. – „Mecanica”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975; 41. Bunget, Ioan, ş.a. – „Compendiu de fizică pentru admiterea în învăţământul superior”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972; 42. Voiculescu, D., ş.a. – „ Mecanica şi rezistenţa materialelor”, Partea I. Mecanica, Institutul Politehnic Bucureşti, Catedra de Mecanică, Bucureşti, 1989; 43. Stoenescu, Ripianu, A., Atanasiu, M. – „Culegere de probleme de mecanică teoretică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965; 44. Sarian, M., Caragheorghe, E. ş.a. – „Probleme de mecanică – pentru ingineri şi subingineri”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975; 45. Kocin, N. E. – „Calculul vectorial şi introducere în calculul tensorial” (traducere), Editura Tehnică, Bucureşti, 1954; 46. Nebrasov, A. I. – „Curs de mecanică teoretică . Statica şi cinematica” (traducere) Vol. I., Editura Tehnică, Bucureşti, 1955; 47. Sarian, M. – „Mecanica şi rezistenţa materialelor”, Partea I. Mecanica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965; 48. Ceauşu, V., Enescu, N. – „Probleme de mecanică. Statică şi cionematică”, Editura Corifeu, Bucureşti, 2002; 49. Ceauşu, V., Enescu, N., Ceauşu, F. – „Culegere de probleme de mecanică. Statica”, Institutul Politehnic Bucureşti, Catedra de Mecanică, Bucureşti, 1983; 50. Einstein, Albert – „Evoluţia fizicii”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1957; 51. Huţanu, Gh. – „Principii şi legi fundamentale în fizică”, Editura Albatros, Bucureşti, 1983; 52. * * * Manualul inginerului mecanic, Vol. I, Bucureşti, Editura tehnică, 1966; 53. Bîrcă, M., Erblich, E. – „Tehnica măsurării maselor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1964;


54. Dragnea, Ovidiu – „Geometria maselor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972; 55. Hristev, Anatolie – „Probleme de fizică”, Vol. I. Mecanică, Editura APH, Bucureşti, 1996; 56. Buzdugan, G. – „Rezistenţa materialelor”, Ed. a X-a revizuită, Editura Tehnică, Bucureşti, 1974; 57. Buzdugan, G. – „Rezistenţa materialelor”, Ed. a XI-a revizuită, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980; 58. Buzdugan, G., ş.a. – „Culegere de probleme de rezistenţa materialelor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963; 59. Buzdugan, G. – „Culegere de probleme de mecanică”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1950; 60. Bălan, Şt., Ivanov, Igor – „Din istoria mecanicii”, Bucureşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 1958; 61. Comănescu, A., Suciu, I., ş.a. – „Mecanica, rezistenţa materialelor şi organe de maşini”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982; 62. * * * Îndrumar matematic şi tehnic (traducere din limba rusă), Editura Tehnică, Bucureşti, 1964; 63. Staicu, Şt. – „Mecanica – Statică şi cinematică”, Institutul Politehnic Bucureşti, Catedra de Mecanică, Bucureşti, 1973; 64. Pavelescu, D. – „Tribologie”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977; 65. Caius, Iacob – „Mecanica teoretică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971; 66. Hristev, Anatolie – „Probleme rezolvate de fizică”, Editura APH, Bucureşti, 1997. 67. Gafiţanu, M., Mocanu, D., ş.a. – „Organe de maşini”, Vol. I, Editura Tehnică, Bucureşti, 1981; 68. Paizi, Gh, ş.a. – „Organe de maşini şi mecanisme”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977; 69. Manea, Gh. – „Organe de maşini”, Vol. I, Editura Tehnică, Bucureşti, 1970; 70. Iscrulescu, I., Ispăşoiu, Gh., Petrescu, V. – „Sistemul internaţional de unităţi de măsură”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1970;

Mecanica.Cinematica  
Mecanica.Cinematica  

Mecanica Cinematica

Advertisement