Page 1

¾Ø·¸·Ó¹Ò เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ

พุทธธรรม...มิอาจกระจางได ดวยการไถถาม พระสูตรคัมภีร เปนแคเพียง “หนทาง”การ บำเพ็ ญ จะต อ งอาศั ย การทุ ม เทปฏิ บั ติ จ ริ ง ด ว ย ตนเองทั้งสิ้น จึงจะเกิดความ “กระจาง” ขึ้นได พระโอวาททานเจียงจื่อหยา

หนังสือเลมนี้ จัดพิมพขึ้นดวยเงินบริจาค หวังวาคงจะกอเกิดประโยชนสูงสุด สมเจตนารมณของผูรวมบริจาคทุกๆ ทาน โครงการหนังสือธรรมะแจกฟรี www.mindcyber.com พิมพที่ : บุญศิริการพิมพ 02-561-1379, 02-9416650-1

.indd 1

9/6/2009 2:40:00 PM


คำนำ ปจจุบันเภทภัยเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหง ยิ่ง มายิ่งรุนแรงเปนทวีคูณ และไมสามารถคาด คะเนไดวาอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อภัยมาถึงยอมนำ ความเสียหายแกชีวิต และทรัพยสินอยางมหา ศาล คนจำนวนไมนอย ที่ไมเขาใจถึงสาเหตุ ที่เกิดขึ้นของมหันตภัย จึงไดกลาวโทษตางๆ นานาไปตามความรูสึกนึกคิดของตน ซึ่งลวนจะ เพิ่มบาปใหกับตนเองโดยไมรูตัว สวนผูที่เขาใจ ยอมรูในความจริงที่เกิดขึ้นเปนอยางดี วาเภทภัย เหลานั้นมีตนสายปลายเหตุมาจากอะไร ใครเปน ผูทำใหเกิดขึ้น และจะหาทางรอดไดอยางไร ใน ขณะที่คนจำนวนมาก กำลังตอสูหาทางแกไขที่ ปลายเหตุ ซึ่งสุดวิสัยที่จะยับยั้งได เรื่องราวในหนังสือเลมนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธะอริยเจา ไดไขความกระจางถึงตนสาย ปลายเหตุใหทราบกัน เพื่อหาหนทางแกไขดัง ปรากฏในหนังสือเลมนี้ โครงการหนังสือธรรมะแจกฟรี เดือน กันยายน 2552

.indd 2

9/6/2009 2:40:05 PM


สารบัญ หนา

.indd 3

พระสูตรพนเคราะหภัย

5

พุทธทำนาย

13

เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ

42

รายนามผูรวมบริจาค

121

9/6/2009 2:40:05 PM


พระสูตรพนเคราะหภัย

4 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 4

9/6/2009 2:40:07 PM


พระศรีอารยเมตตรัย และพระโพธิสัตว กวนอิมไดสดับตรับฟง พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงตรัสวา ทุกวันนี้ชาวโลกไดประกอบกรรม ชั่วนับวันเพิ่มมากขึ้น สวรรคจึงไดสงเทพเทวา รัณยลงมาโลกมนุษย เพื่อสำรวจดูวา หากพระ สูตรนี้ยังมีคนเคารพบูชา ครอบครัวของเขาจะได รับการคุมครอง ปราศจากเภทภัยตางๆ หากมี ใครลบหลูไมเชื่อฟงคำสั่งสอนนี้ จะรับเคราะห ภัยใน ปวอก ประกา ปจอ และปกุล จะไดรับ เภทภัยอันมหันต ระหวางเดือน ๕ และเดือน ๖ ทุกหนทุกแหงเต็มไปดวยงูพิษ เดือน 8 เดือน ๙ คนรายจะตายหมด ซากศพกองเต็มถนน หาก มีใครสำนึกบาป เริ่มประกอบแตกรรมดี ก็จะพน จากอันตรายทั้ง ๑๐ ประการ เชน ๑. พนจากอุทกภัย ๒. ไมขาดแคลนอาหาร ๓. ไมเปนลมตาย ๔. ครอบครัวไมแตกแยกกัน ๕. ไมถูกงูพิษทำราย ๖. ไมตองกลายเปนศพไรญาติ พระสูตรพนเคราะหภัย 5

.indd 5

9/6/2009 2:40:07 PM


๗. พนจากภัยสงคราม ๘. ไมหวาดผวาทั้งคืนวัน ๙. ไมตองขายบานขายชอง ๑๐. จะอยูเย็นเปนสุข ทานเง็กเซียนฮองเต ไดมีเทวโองการรับสั่ง ขุนพลกวน และขุนพลเตี๋ยลงมาโลกมนุษยชวย สำรวจดูวา หากมีคนชั่วไมเคารพบูชาคัมภีรนี้ แลวไซร ใหกวาดลางใหหมด แถมขาวสารจะมี ราคาแพงมาก ขณะนั้นพระศรีอารยเมตตรัยก็ จะเสด็จลงมาดวย หากชาวโลกยังไมสำนึกบาป จะเกิดเภทภัยในป หยีมซุก กับปกุยไห ชาวโลกจะ ตายเปนเบือ และจะรับเคราะหกรรมตางๆ เชน ๑. รับเคราะหจากพายุฝน ๒. รับเคราะหจากอัคคีภัย ๓. รับเคราะหภัยจากอุทกภัย ๔. รับเคราะหภัยจากสงคราม ๕. รับเคราะหภัยจากวัณโรค ๖. รับเคราะหภัยจากฟาผา ๗. รับเคราะหภัยจากงูพิษกัด 6 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 6

9/6/2009 2:40:07 PM


๘. รับเคราะหภัยจากคลอดลูกลำบาก ๙. รับเคราะหภัยจากอดอาหาร ๑๐. รับเคราะหภัยจากคนฆาตาย ปจจุบัน พระศรีอารยเมตตรัยขึ้นปกครอง ธรรมกาลตอจากพระพุทธเจาซึ่งปกครองมา ๑๓,๐๐๐ ป ทานเริ่มปกครองตั้งแตปแกซิง (วอก) จนถึงปกะจื๊อ (ฉลู) ระหวางนั้นพืช พันธุธัญญาหารไมไดผล ประชาชนไดรับ ความเดือดรอน ถามีคนนำพระสูตรบอก กลาวตอๆ กันไป พระผูเปนเจาจะคุมครอง ผูนั้น และครอบครัวใหพนจากภัยอันตราย ตางๆ และจะไดรับความสุขจากสวรรค แตถา ผูใดทราบเรื่องคัมภีรนี้แลว ไมนำไปเผยแพร ผูนั้นจะไดรับโทษ๑๐ ประการ จะไมไดเกิดใหม พระโพธิสัตวกวนอิม เขากราบทูลเง็ก เซียนฮองเต เรื่องที่เกี่ยวกับมนุษยทั้งสิ่งดีและ ไมดี เง็กเซียนฮองเตทรงพิโรธมากไดตรัสวา เสียแรงที่ประชาชนใหความเคารพนับถือบูชา ตอเทวดาทั้งหลาย ซึ่งไมยอมตักเตือนคนที่ทำ ความผิด ทำใหมีคนบาปมากขึ้น พระโพธิสัตว กวนอิม และเหลาเทพฯ ทั้งหลายไดกราบทูล พระสูตรพนเคราะหภัย 7

.indd 7

9/6/2009 2:40:08 PM


เง็กเซียนฮองเตวา ควรจะแบงแยก ระหวาง คนดีกับคนชั่ว เง็กเซียนฮองเตทรงเห็นดวย จึง รับสั่งใหแยกคนดีกับคนชั่วเปน ๒ ฝายจากนั้น ทรงรับสั่งใหจอมพลไปจับคน ๑๐ ประเภทนี้ ๑. กลาวโทษดาทอฟาดิน ๒. ลูกทรพี ๓. พวกเบียดเบียนประชาชน ขมเหงรังแก ทั้งหลาย ๔. ประพฤติผิดในกาม ๕. กินทิ้งกินขวางธัญญาหาร ๖. ผูทำลายพุทธรูป ๗. ฆาสัตวตัดชีวิต ๘. โกงตาชั่งตวงของขาย ๙. ใชกลอุบายหลอกลวงผูอื่น ๑๐.ใสรายกลาวโทษผูอื่น โยชนตน

เพื่อผลประ

ผูใหญไมใหคำแนะนำสั่งสอน แกคนรุน หลัง เปนเหตุใหคนรุนหลังขาดคุณธรรม ทั้ง หาซึ่งไดแก ๑.ความมีเมตตา ๒.ความซื่อสัตย 8 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 8

9/6/2009 2:40:08 PM


๓.ความมีมารยาท ๔.ความมีปญญา ๕. ความ มีสัจจะ อันธพาลรังแกผูบริสุทธิ์ คนรวยขูดรีด คนจน อาศัยอิทธิพลแยงชิงสมบัติของผูอื่น ลักเล็กขโมยนอย จำหนายยาปลอม รังแกคน ซื่อสัตย ประจบสอพลอกับพวกอันธพาล ซื้อขายไมบริสุทธิ์ เหยียบย่ำตัวอักษร บางคน ประพฤติตนเยี่ยงสัตวเดรัจฉาน ฝนกฎธรรม ชาติ บางคนบาอำนาจ ชอบแอบทำรายผูอื่น บางก็คิดเอาเปรียบผูอื่นฝายเดียว ขาดหิริโอต ตัปปะ บางก็ทรยศตอผูมีพระคุณ ลูกหลาน จะมีหนาในสังคมไดอยางไร บางคนชอบรัง แกคนแก และผูออนแอกวา บางคนชอบยุให ครอบครัวคนอื่นแตกแยกกัน บางคนชอบ ดุดาบิดามารดาของสามี บางก็ยกยองคน รวยรังเกียจคนจน บางก็เขากับญาติของ สามีไมได บางก็ไมใหเกียรติแกสามี บางก็ ชอบยุแหยคนอื่นคาความกัน พี่นองบางคน ไมรักใครสามัคคี บางชอบยิงนก ตกปลา จับงู วางเพลิง เผาสุสาน กลั่นแกลงผูอื่น ทำเสนหยาแฝด เขียนบัตรสนเทห ยุยงผูอื่น ทะเลาะกัน ใชกลอุบายขายของที่ไมไดคุณ ภาพ เกลียดชังคนไมมีเงิน อิจฉาคนร่ำรวย พระสูตรพนเคราะหภัย 9

.indd 9

9/6/2009 2:40:08 PM


ไมชวยคนที่ตกทุกขไดยาก ไมเมตตาคนเจ็บ ไขไดปวย ไมสำรวจตัวเอง กลับวาคนอื่น ไมถูก ไมเชื่อกฎแหงกรรม เมื่อถูกชักชวน จะประกอบความชั่วทันที บาปกรรม ๕๔ ขอ นี้จะถูกกวาดเก็บใหหมด ใหเกิดเปนเปรต อสุรกาย หรือสัตวเดรัจฉาน บานชองแตก สลาย ลูกเมียกระจัดกระจาย หลั่งเลือดดั่ง สายน้ำ กระดูกกองเปนภูเขา มีนาขาดคนไถ มีบานก็ตกเปนของผูอื่น ถาสำนึกบาปประ กอบกรรมดี จะปราศจากโรคพยาธิ และมี อายุยืนยาว ขอใหชาวโลกจงตระหนัก รีบสราง บุญสรางกุศล ใหเวลา ๓ ป จะมาสำรวจอีก ครั้งแลวจะกราบทูลเบื้องบน เง็กเซียนฮองเต ทรงมีเทวโองการให ขาพเจาลงมายังโลกมนุษย สำรวจตรวจตรา ใหละเอียด แลวขาพเจาจะตัดสินใจลงโทษ เปนขั้นตอนตอไป เริ่มจากมีการฆาฟนกัน ตายดวยโรคหาระบาด จะใหคนชั่วรายตาย ภายในไมกี่เดือน ตอนนั้นจะกราบไหวขอพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ไมบังเกิดผล ไปหาแพทยรักษาก็ไมทุเลา ถึงแมมียาวิเศษ ก็จะแยกแยะชั่วดี คนมีจิต 10 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 10

9/6/2009 2:40:09 PM


เมตตารับประทานจะเกิดผล คนชั่วรายทาน แลว อาการกลับทรุดหนัก ขาพเจาเวทนาตอ สัตวโลกเปนอยางมาก แตก็ไมอาจโปรดคนเลว ได เสียทีพวกเจากราบไหวบูชา ยกยองขาฯ เปนวิสุทธิเทพฯ บัดนี้โลกมนุษยกำลังมีภัย หากขาฯไมยื่น มือชวยแลว ก็เสียทียกยองตัวเองเปนวิสุทธิ เทพ เบื้องบนเปนหวงเปนใย จึงไดกลาวขาน ใหชาวโลกรับทราบ บัดนี้ถึงกาล โลกาวินาศแลว ปุถุชนจะตาย ๙ ใน ๑๐ คน รบราฆาฟนไมหยุดยั้ง โรคหา ระบาดทั่วสารทิศ ฟาผาฟารองดังลั่น น้ำทวม ทุกแหงหน พายุกระหน่ำซ้ำ เกิดภัยแลวพืช พันธุธัญญาหารไมงอกงาม ภูตผีปศาจจะมา เยี่ยมเยียน วิญญาณรายจะโผลใหเห็น สัตว รายจะออกจากปา งูพิษขวางทาง จะหลบหลีก ก็ยาก จะเดินไปไหนก็ลำบาก ขาจึงวิงวอนขอรองใหเจา รีบกลับเนื้อ รักษาศีลให กลับตัวประกอบแตกรรมดี บริสุทธิ์ อยารอใหเภทภัยใกลตัวก็จะสายเกิน แก ขอใหชาวโลกทุกคนกตัญูตอพอแม และ เกรงกลัวฟาดิน จงรักภักดีตอประเทศชาติ พระสูตรพนเคราะหภัย 11

.indd 11

9/6/2009 2:40:09 PM


เมตตาการุณยตอประชาชี คนจนก็เจียมตัว คนมั่งมีก็เผื่อแผผูยากไร ชี้แนะคนหลงผิดกลับ มาเปนคนดี เพื่อหลุดพนจากทะเลทุกข ขาฯ อาศัยรางทรง ไหววานบัณฑิตทั้งหลายชวย พิมพแจกพระสูตรนี้ ใครพิมพแจก ๑ เลม เจา จะมีสุขภาพแข็งแรง พิมพ ๑๐ เลม ครอบ ครัวพนภัย พิมพ ๑๐๐ เลม พรั่งพรอมดวย บุญบารมี และอายุยืนนาน หากพบคนที่อาน หนังสือไมออก ชวยอธิบายใหพวกเขาฟง ถา มีใครไมเชื่อ เภทภัยจะตามมา ขาฯ ก็ไมอยาก พูดยืดยาว อยากเปดเผยความลับเบื้องบน ก็ขัดตอกฎมนเทียรบาล ขอใหทานจงเชื่อฟง สิ่งศักดิ์ลทธิ์จะคุมครอง ประทับทรง ณ สำนักกูซี เมื่อขึ้น ๑๐ คำ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๔๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ขอใหผูใจบุญทั้งหลาย บริจาคทุนทรัพย พิมพแจกเผยแพร เพื่อสรางสมบุญบารมีให ตัวเอง และผูอื่น จงทะนุถนอมตัวอักษร จะได บุญมหาศาล

12 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 12

9/6/2009 2:40:09 PM


พุทธทำนาย

พุทธทำนาย 13

.indd 13

9/6/2009 2:40:10 PM


พุทธทำนาย (กอนสวดพระคาถา ทองนะโม ๓ จบ) ผูนึกถึงตถาคต จะพนจากภัยวิบัติให ภาวนาพระคาถาดังตอไปนี้ “ถิตะถิราทะนัง มันทะโรกะสีลา กะระราสะติโส จะถิโหคะ หะตะเน” ใหทานทองบนไว หรือจดใสผาหรือ แผนโลหะอยางใดอยางหนึ่ง แลวผูกพันศีรษะไว สารพัดวินาศ สันติประเสริฐนัก ใหสวดภาวนา ทุกวัน หรีอใสกรอบบูชาไวบนหิ้งพระจะดีมาก (คัดลอกจากหนังสือ พุทธทำนาย)

14 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 14

9/6/2009 2:40:12 PM


เริ่มเรียบเรียง 2 กันยายน 2536 เรื่องที่ขาพเจาจะเขียนนี้ ไดมีการเลาขาน กันมานานหลายป โดยมีที่มาจาก อาจารยสมโชค คงพิทักษ โดยเปนเรื่องเกี่ยวกบภัยพิบัติของโลก ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีเรื่องราวใกลเคียงกับ คำทำนายอันโดงดังของนอสตราดามุส ที่เห็นเลข ๙๙๙ ในปที่เกิดภัยพิบัติ ตั้งแตที่ขาพเจาไดบรรจุเขามา ทำงานที่ ฝายร็อกแมคแคนิคสในป พ.ศ. ๒๕๓๐ ขาพเจา ก็ไดพบวิศวกรอุตสาหการทานหนึ่ง ซึ่งเปนผูมี ความสนใจศึกษาเรื่องโหราศาสตรอยางลึกซึ้ง ซึ่งนับวาเปนเรื่องแปลก ที่ผูมีการศึกษาทาง วิทยาศาสตรสมัยใหม จะหันมาใหความสนใจกับ ศาสตรโบราณลึกลับ ขาพเจาจึงไดคอยสังเกต ก็พบวาอาจารยสมโชค คงพิทักษ มีการศึกษา โหราศาสตรอยางคร่ำเครง โดยใชทั้งตำรา ภาษาไทย และตางประเทศ นอกจากนี้ในระยะ หลังยังพบวา มีการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร มาใชในการคำนวณ ทางโหราศาสตรดวย ขาพเจาก็ลองถามอาจารยดู ทานก็ตอบวาเอา มาคำนวณหาตำแหนงดวงดาว เมื่อรูตำแหนง ดวงดาวแลว จึงนำมากำหนดลงบนแผนดวงเพื่อ พุทธทำนาย 15

.indd 15

9/6/2009 2:40:12 PM


ทำการพยากรณ จากการเฝ า ศึ ก ษาดู ค วามแม น ยำในการ ทำนายทายทักของอาจารยสมโชค พบวา แปลก จริงๆ คนภายนอกฝายแมคแคนิคคชอบมาหา อาจารย แตคนในฝายเองกลับไมคอ ยใหอาจารย ทำนายให มีเฉพาะเพื่อนสนิทไมกี่คนขาพเจา ก็เลยสอบถามดู พบวา มีความคิดเห็นไปตางๆ นานา บางก็วาแมนยำดี บางก็วาไมแมนยำ แต จากการศึกษาของขาพเจาพบวา ใกล เคียงความ เปนจริงมากพอสมควร คือขาพเจามั่นใจวา ศาสตรนี้มีจริง แตความแมนยำขื้นอยูกับประสบ การณ และองคประกอบอื่น ๆ เชน ความสามารถ ในการตีความหมาย ความกลาหาญในการพูด ความจริงอยางตรงไปตรงมา ฯลฯ ประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๓ อาจารยสมโชค ไดมาเลาใหผมฟงถึง หลวงปูบุดดา รวมทั้ง พระอาวุโสตางๆ ซึ่งไมเหมาะสมที่จะกลาวถึง ทานวาเปนเกจิอาจารย เพราะหลายๆ ทานปฏิบัติ เพี่อความหลุดพนเทานั้น ในจำนวนพระผูใหญ เหลานี้ อาจารยสมโชคไดกลาวถึงหลวงพอสม ศรี ศิริปญโญ ดวยความนับถือเปนพิเศษ อาจารยเลาวา

ไดเคยลองทดสอบหลวง

16 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 16

9/6/2009 2:40:12 PM


พอสมศรี โดยการนั่งหุบปากถามในใจ ทาน ตอบดวยเสียงทุกคำถามเปนเวลา ๒ ชั่วโมง ทำใหอาจารยสมโชคหายสงสัย และเลื่อมใสใน ตัวทานได ตั้ ง แต อ าจารย ส มโชคได พ บกั บ หลวงพ อ สมศรี ศิริปญโญ ก็ไดเลาเรื่องความมหัศจรรย ทางจิตโลกวิญญาณ หลักการนั่งกรรมฐาน และฝกสมาธิ ฯลฯ แตมีเรื่องหนึ่งที่ทำใหขาพเจา หนักใจ คือ เรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๓ และภัย ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในชวงนั้น ซึ่งจะทำใหเกิด ความหายนะขื้นกับโลกอยางหนัก มีคนเสียชีวิต เปนจำนวนมาก โดยทำนายวาจะเริ่มเกิดป พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ พอฟงแลว ขาพเจาก็ลองนำมาเทียบเคียงกับความรู เดิม ก็คือคำพยากรณของศาสดากับพยากรณ นอสตราดามุสวาจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๓ ป ค.ศ. ๑๙๙๙ ซึ่งเมื่อ บวก ๕๔๓ ก็ตรงกับป พ.ศ. ๒๕๔๒จึงนับวาเปนเรื่องที่นาสนใจติดตามตอไป ขาพเจามาพบเรื่องสนใจนี้โดยบังเอิญอีก ครั้ง ในระหวางที่ขาพเจาลาบวชที่จังหวัดพัทลุง ในป พ.ศ. 2536 ซึ่งก็ไดพบพระรูปหนึ่งอายุ 26 ป ทานบวชเปนเณรตั้งแตอายุ 18 ป ทานไดเลา พุทธทำนาย 17

.indd 17

9/6/2009 2:40:13 PM


ประสบการณของทานวา ทานไดสนใจนั่งกรรม ฐานมาตั้งแตเมื่อยังเปนเด็ก ทานฝกกรรมูฐาน ไดเองโดยธรรมชาติ ทานเคยนั่งเห็นตัวทานเอง เป็ น ฤๅษี ใ นอดี ต ชาติ ห ลายภพหลายชาติ ย้ อ น ไปในอดีต แมแตในชวงกอนหนาที่จะตัดสินใจ บวชมีนิมิตมาเตือนวา “ถาไมบวชจะติดคุก” ถาขาพเจาจำไมผิด คงเปนเพื่อนษีดวยกันมา เตือน หลังจากนั้นไมนานก็มีเพื่อนๆ ของทาน มาชวนทาน ทานก็เลยยอนคิดทบทวน ถึงนิมิต ซึ่งมาเตือนวา “ถาไมบวชจะติดคุก” ก็บอกทาง บานวา ทานขอบวชเมื่ออายุประมาณ ๑๘ ป เมื่อเพื่อนมาชวน มี ๒ ทางเลือก คือ รวมมือดวย หรือบวชเณรมิฉะนั้นอาจเปนอันตราย จากนี้ขอ กลาวนามทานวา “หลวงพี่วาณิช” ในระหวางที่ขาพเจาบวช และจำพรรษาที่ พัทลุงไดมีพระอีกรูปหนึ่งจากเขาวังราชบุรี ได เดินทางไปพัทลุงดวยขอกลาวนามทานวา “หลวง พี่ประเสริฐ” ในวันหนึ่งของตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๖ หมูพระของวัดถ้ำสุมโน ซึ่งขาพเจามาบวชอยู กำลั ง นั่ ง สนทนาธรรมว า ท า นผู ใ ดนั่ ง กรรมฐาน เปนอยางไรบาง นั่งแลวสงบดีหรือฟุงซานหรือ 18 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 18

9/6/2009 2:40:13 PM


นั่งหลับ หรือพบนิมิตอะไรบาง ก็มีพระหนุมรูป หนึ่งชื่อหลวงพี่วาณิจ เดินทางมาจากระยอง ไดมาจำพรรษาที่วัดถ้ำสุมโน จ. พัทลุง หลวงพี่ ประเสริฐ และขาพเจาจึงทำหนาที่ตอนรับพระ อาคันตุกะ จากนั้นเราทั้ง ๓ รูป ก็สนทนากันถึง เรื่องกฎแหงกรรมสักพักหนึ่ง ขณะหนึ่งหลวงพี่ วาณิชก็เอยถึงเรื่องภัยพิบัติของโลก ที่กำลังจะ เกิดขึ้นวา จากการนั่งกรรมฐาน และการออก ธุดงคปฏิบัติธรรมของทาน ตั้งแตชวงยังเปน เณรอยู ทานไดเดินทางไปในปาทางภาคอีสาน ทางตะวันออก และชายแดนดานที่ติดตอเขมร เชน สุรินทร ฯลฯ ทานไดนั่งกรรมฐาน เห็นวาโลก กำลังจะเกิดภัยพิบัติขึ้น โดยจะเริ่มเห็นชัดในป พ.ศ. ๒๕๓๘ และจะรุนแรงมากในป พ.ศ ๒๕๔๒ ถึง ๒๕๔๔ ทานกลาววาภัยพิบิตนี้ จะเกิดจากเวรกรรม ของมนุษยชาติ คือ กอบาปกอเวรกรรมกันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง แรงอาฆาตพยาบาทของ ผูที่ตกทุกขไดยาก เพราะถูกฆา ถูกทรมาน ถูกเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ พลังความชั่วรายของ แรงอาฆาตพยาบาทเหลานี้ มีการสะลมกันมา แตโบราณจนถึงยุคปจจุบนั ซึง่ ผานสงครามใหญๆ พุทธทำนาย 19

.indd 19

9/6/2009 2:40:13 PM


และสงครามโลกมา ๒ ครั้ง ทำใหบังเกิดเปนกลุม ดาวสีดำขนาดมหึมาจำนวน ๓ ดวงขึ้นมา ซึ่งจะ กลาววาเปนหลุมดำก็ไมแนใจวาจะใช แตมีพลัง งานมหาศาลมากกวาดวงอาทิตยของระบบสุริย จักรวาลเราเสียอีก วงโคจรของดาวนี้ ดวงแรกอยู หางดวงอาทิตยเปนระยะ ๔ เทาของดาวพลูโต (ผูเขียน : ดาวดำนี้คงจะอยูในมิติโลกวิญ ญาณเทานั้น คงจะไมมีตัวตนในมิติของโลก มนุษย เพราะเกิดจากพลังจิตของคนที่กำลังจะ ถูกฆาหรือทนทุกขทรมาน หลักการคลายกันกับ พลังจิตของพระเกจิอาจารยที่ปลุกเสกบรรจุลง ในเครื่องรางของขลัง) ในวันเกิดเหตุ จะมีดวงดาวเรียงกันอยู ๑๐ ดวงขาวสวาง ๗ ดวง ดำสนิท ๓ ดวง นอกจากนี้ ยังมีกลุมหมอกสีดำเปนกลุมกอน พลังงาน ๒ กลุมตอทายดวงดำทั้ง ๓ ดวงนี้ดวย ดาวทั้ง ๑๐ ดวง และกลุมพลังงานสีดำอีก ๒กลุม เรียงตัวกันในแนว ๑๘๐ คือ เปนแนวเสนตรง สำหรับกลุมดาวที่กลาวนี้ ยังกลาวไมละเอียด ถาตองการใหละเอียด ตองคำนึงถึงดวงจันทร ดวงดาวนพเคราะห ในระบบสุริยจักรวาลดวย โดยเฉพาะดวงจันทรของโลก จะใหผลกระทบ 20 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 20

9/6/2009 2:40:13 PM


รุนแรงที่สุด เพราะอยูใกลโลกที่สุด เหตุการณที่สำคัญ จะเกิดไดตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนไป โดยในวันเกิดเหตุจะ มีดาวจำนวน ๑๐ ดวง และกลุมหมอกอีก ๒ กลุมเขามาเรียงตัวกันในแนว ๑๘๐ โดยเปนดาว ที่มีแสงสีขาว แตเปนดาวขนาดเล็ก ๗ ดวง และเปนดาว ที่มีขนาดใหญอีก ๓ ดวง สวนกลุม หมอกอีก ๒ กลุมเปนสีดำ การเรียงตัวของ ดาวเชนนี้ ทำใหเกิดแนวพลังสนามแมเหล็ก ขึ้นอยางรุนแรง พลังงานของดาวแตละดวงจะ ถูกตีกลับไปกลับมา จนคนบนโลกมนุษยสมผัสได คนจะมีอาการขนหัวลุกโดยไมมีสาเหตุ สารและ วัตถุที่มีอำนาจแมเหล็กจะเคลื่อนที่ไดเอง ไฟฟา ตามอาคารบานเรือนจะดับๆ ติดๆ หรี่ๆ ดับๆ ประตูมิติจะถูกเปดขึ้น สสาร และวัตถุตางๆ จะ ถูกเคลี่อนยายผานประตูมิติได (ผูเขียน: ประตูมิตินี้คงจะหมายถึง ระดับ ของคลื่นพลังงานที่เปนตัวสรางมิติตางๆ เชนมิติ ของมนุษยโลก ที่อยูในระบบสุริยจักรวาลนี้ หรือ จักรวาลอื่นๆ มิติของโลกวิญญาณที่มีมากมาย และหลายระดับเชน ยักษ นาค เทวดา พรหม เปนตน ผูรูที่อยูริมแมน้ำโขงกลาววา มิติโลก พุทธทำนาย 21

.indd 21

9/6/2009 2:40:14 PM


วิญญาณที่คลายกับโลกเรานี้มีเปนพันๆ การที่ คลื่นสนามแมเหล็กมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก แรงดึงดูดคงจะมีผลกระทบตอคลื่นพลังงานเปน ตัวสรางมิติหรือในทางกลับกัน ที่เราเห็นได เชน การทดลองที่ฟลลาเดลเฟย หรือการไมสามารถ ใชเครึ่องคอมพิวเตอรภายในประมิด หรือใชวิทยุ สื่อสารแถบสามเหลี่ยมเบอรมิวดา ที่มักมีปญหา เปนตน) ในวันที่เกิดเหตุ จะเกิดสุริยุปราคาขึ้นกอน เมื่อดวงจันทรโคจร เขามาในแนวเสนตรงเดียว กับโลก และดวงอาทิตย ในเวลาเดียวกัน ก็จะ เปนจุดเริ่มตนของภัยธรรมชาติ ซึ่งจะเกิดขึ้น อยางตอเนื่อง และคอยๆ รุนแรงขึ้น แผนดินจะ ไหวทั่วโลกนานถึง ๘-๙ ชั่วโมง ภัยธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ จะมีอยู 4 ระดับคือ ๑.ทำลายทั้งจักรวาล คือ ไมมีอะไร เหลือ อยูในสุริยจักรวาลเลย แมแตดวงอาทิตย ก็แตก ลลายไปดวย ๒. ดาวพระเคราะห บางดวงในระบบสุริย จักรวาลแตกสลายไป ซึ่งจะทำใหระบบสุริย จักรวาลเสียสมดุล วงโคจรของดวงดาวอาจจะ 22 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 22

9/6/2009 2:40:14 PM


เปลี่ยนไป ๓.ไมมีดาวพระเคราะห ดวงใดแตกสลาย ไป แตวาจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรง และ เสียหายมาก บนพื้นผิวหรือเปลือกของดาว พระเคราะหแตละดวง เชน เกิดแผนดินไหวแผน ดินแยก และภูเขาไฟระเบิดทั่วไปหมด ทั้งดวงดาว เทาที่ทราบดวยดวงจิต ขณะนั้นประเมินวาจะเกิด ในระดับที่ ๓ นี้ ๔.เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นผิว หรือ เปลือกของดาวพระเคราะหแตละดวง แตวาระ ดับความรุนแรงนอยกวาขอ ๓ คือเกิดความเสีย หาย เปนบางจุดบางพื้นที่ ในกรณีนี้ ความเสีย หายบนพี้นโลก เชน เกิดแผนดินไหวรุนแรงเปน บางประเทศ เกิดภูเขาไฟระเบิดเปนบางจุด ฯลฯ (ผูเขียน: ระดับความรุนแรงที่ทานเห็นนั้น โลกจะมืดเปนเวลา ๓ วัน กอนเกิดภัยอันนี้คง จะเปนผลของระเบิดนิวเคลยร ที่เปนเมฆปกคลุม โลก สวนบางประโยคที่ไมไดนำมาลง คือการ ที่ดวงดาวตางๆ ถูกตรึงจากแรงโนมถวง ทำให การโคจรสะดุดนั้น สวนนี้อาจทำใหขวัญของคน ไมดี งานสวนนี้เปนหนาที่ของผูวิเศษรับผิดชอบ อยูแลว) พุทธทำนาย 23

.indd 23

9/6/2009 2:40:14 PM


ภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นกับโลกมนุษย สามารถแยกออกเปน ภัยที่เกิดขึ้นในรูปของ ธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ๑.ดิน ภัยที่เกิดขึ้นในรูปของดิน คือ แผน ดินแยกแผนดินไหว แผนดินถลม แผนดินทลาย เกาะจม ฯลฯ ๒.น้ำ ภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำ ไดแก ภาวะฝน แลงติดตอกันยาวนานในบางประเทศ และเกิด ภาวะน้ำทวมในบางประเทศ ในระหวางที่เกิด การซอนกันของดวงดาวตางๆ ทำมุม ๑๘๐ น้ำแข็งขั้วโลกละลาย น้ำทะเลจะหนุนเนืองทวม สูงมาก เกิดคลื่นขนาดใหญ ความสูง ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เมตร เนื่องจากคลื่นใตน้ำ ซึ่งเกิดจากการ ระเบิดของภูเขาใตทะเล ๓.ภัยที่เกิดในรูปของลม ก็มีลมพายุชนิด ตางๆ เชน ทอรนาโด ลมไตฝุน เกิดขึ้นในทอง ที่ตางๆ ทั่วโลก เมื่อเกิดแผนดินไหวและแผนดิน แยกนี้ ก็จะมีอากาศบางชนิดที่เปนพิษอยาง รายแรงขึ้นมาจากใตพิภพ ตามที่หลวงพี่วาณิช นั่งกรรมฐานเห็นมาแลวนั้น เทวดาทานเรียกวา “ลมสลาตัน” 24 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 24

9/6/2009 2:40:15 PM


(ผูเขียน: ลมสลาตันที่วานี้ อาจจะเปนกาซ ซึ่งมักพบในการเจาะน้ำมันมีอันตราย ถาสูด ดมประมาณ ๑๐๐ พีพีเอ็ม จะเสียชีวิตซึ่งจะยอย สลายทุกสิ่งทุกอยางที่ลมพัดผานไป ใหกลาย เปนผุยผงไปหมด ลักษณะของลมนี้คลายกับ หมอกลงในยามเชา หนาทึบมากถาไดสัมผัส ลมนี้แลวจะไมรูสึกรอนหรือเย็น ขณะที่เกิดลม นี้ก็ไมมีการแกวงไกวของใบไม มีความเงียบ สงบหรือเสียงคอยๆ ลมนี้จะคอยๆ แผกระจาย ออกมาจากรอยแตกของเปลือกโลก ไมวาจะ เปนบนบกหรือใตทะเล) ๔.ไฟ ภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นทั่วไป อากาศ จะรอนอบอาวผิดปกติ แผนดินจะแยกมีไฟ พุงขึ้นจากใตพิภพ บางครั้งจะมีสัตวนรกหลบ หนีขึ้นมาเพนพานดวย ขอสังเกต กอนเกิดเหตุ จะเกิดปรากฏ การณขึ้นคือ จะมีสงครามนิวเคลียรเกิดขื้น ทองฟาจะมีเม็ดดำขนาดใหญ แผปกคลุมไปทั่ว มีฝนตกตลอดเวลาผสมกับลมพายุ และฟาจะผา ในพื้นที่นั้นตลอดเวลาตอ เนื่องเปนเวลาหลายๆ วัน (ผูเขียน : กำหนดที่จะเกิดภัยพิบัตินั้น ยังไมมี พุทธทำนาย 25

.indd 25

9/6/2009 2:40:15 PM


ใครทราบชวงเวลาที่แทจริงได เนื่องจากเปน หนาที่ของฝายมาร นอกจากฝายขาวจะไมรูถึง การตัดสินใจของพวกเขา เขาสามารถจะเปลี่ยน ได ฝายขาวทำไดแคกำจัดคนชั่วออกจากระบบ หรือเรงเตือนใหคนทำความดี หรือชี้จุดที่ปลอด ภัยใหเทานั้น) ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ในแตละสถานที่จาก คำบอกเลาของหลวงพี่วาณิช ตามที่ทานเห็นใน กรรมฐาน และคำกลาวของเทวดาแกทานเปน ดังนี้ ภาคใต โดยเฉพาะทางตอนลางจะพบกับ พายุน้ำทวม แผนดินไหว และคลื่นขนาดยักษ พัดเขามา ทุกสิ่งทุกอยางจะสูญสิ้นไปหมด แผน ดินจะหายไปเหลือเพียงเกาะ เพียงไมกี่เกาะ คนที่อาศัยอยูเสียชีวิตเกือบหมด ภาคกลาง จะพบกับพายุฝนอยางหนัก แผนดินไหว แผนดินแยก กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดใกลเคียงจะจมลงไปหมด เนื่องจากแผน ดินไหว และทรุดตัวลงกลายเปนทะเล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะพบ ภัยพิบัตินอยกวาภาคอื่นๆ เพราะวาภาคนี้ประสบ 26 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 26

9/6/2009 2:40:15 PM


เคราะหกรรมอยูเสมอ เปนการใชหนี้กรรมอยู เปนประจำแลว โดยภาคนี้จะพบลมพายุ และ แผนดินไหวบางเล็กนอย จังหวัดที่ปลอดภัยก็มี อุดรธานี ขอนแกน และชัยภูมิ เปนตน แตปญหา สำหรับภาคนี้ก็คือ ผูคนที่รอดตายจะตองพบกับ โรคระบาด และอดอยาก เพราะพืชพันธุธัญญา หารถูกภัยธรรมชาติทำลายหมด ภาคเหนือ จะพบภัยธรรมชาติก็คือ แผน ดินไหว และแผนดินแยก มีไฟพุงขื้นมาจากใต พิภพ มีผูคนลมตายจำนวนมากเชนเดียวกับ ภาค ใต และภาคกลาง พื้นที่ริมทะเลจะถูกน้ำทวม เขามา สรุปวา หลังจากเกิดภัยพิบัติแลว ประเทศ ไทยจะตองทำแผนที่ใหม เพราะดินแดนบางสวน จะจมลงใตทะเล สำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประ เทศตางๆ ทั่วโลกเปนดังนี้ ประเทศที่เปนเกาะ เชน ญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร ฟลิปปนส ไตหวน ฯลฯ จะจมหายไป เกือบหมด ประเทศที่เคยเปนผูกอสรางสงคราม ใน สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สอง ก็จะ พุทธทำนาย 27

.indd 27

9/6/2009 2:40:15 PM


ตองใชหนี้กรรมที่ตามมา เนื่องดวยแรงคำสาป แชง ของผูไดรับเคราะห เนื่องจากสงครามทั้งสอง ทำใหประเทศเหลานั้น ประสบภัยพิบัติที่เกิดจาก แรงอาฆาตจนพังพินาศไปหมด ประเทศที่เคยลาอาณานิคม ประเทศที่เคย คาทาส และใชแรงงานทาสมากอน จะตองประ สบกับภัยพิบัติ จากคำสาปแชงของผูที่ตองทน ทุกขทรมานในอดีต และกลุมประเทศที่เคยลาอา ณานิคมมากอนจะหันมาทำสงครามกันเอง อันที่จริง ภัยพิบัติอันเนื่องมาจากแรงบาป กรรม และแรงสาปแชง เริ่มมาตั้งแตป พ.ค. ๒๕๓๐ แลว แตที่เกิดนอยทำใหสังเกตเห็นไมชัด เนื่องจากผูมีฤทธิ์ ใชฤทธิ์ตานแรงคำสาปแชง เหลานั้นไว แตในป พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ ผูมี ฤทธิ์ทั้งหลายจะเริ่มออนแอลง และตานแรงคำ สาปแชงไวไมอยู พอปพ.ศ. ๒๕๔๐ ภัยพิบัติจะเริ่ม เกิดขึ้นตอเนื่องไปเรื่อยๆ แตยังไมรุนแรงมากนัก และจะรุนแรงที่สุดประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายหลังจากการเกิดภัยพิบัติ อันเนื่องมา จากแรงอาฆาตพยาบาท และสาปแชงของเหลา มนุษยโลกที่ตองทนทุกขทรมาน เนื่องจากถูก เอารัดเอาเปรียบ และขมเหง ประชากรทั่วโลก 28 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 28

9/6/2009 2:40:16 PM


จะมีชีวิตรอดเหลือเพียงไมเกิน ๑๐๐ ลานคนจาก ปจจุบันที่มีประชากรทั้งโลกมากกวา ๕,๐๐๐ ลานคน คนที่รอดชีวิตภายหลังเหตุการณครั้งนี้ จำแนกไดเปน ๓ ประเภท คือ ๑.พวกทีร่ อดชีวิต แตสญ ู เสียตติสมั ปชัญญะ อยางสมบูรณ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากมีจิตใจ และสติที่ไมเขมแข็งพอ ไมไดฝกเจริญกรรมฐาน มากอน ไมสามารถทนเห็นสภาพของเหตุการณ ตางๆ ได เชน คนตายจำนวนมาก แผนดินไหว แผนดินแยก ฯลฯ ๒. พวกทีร่ อดชีวิตแตสญ ู เสียสติสมั ปชัญญะ ไปชั่วขณะหรือบางสวน ที่เรียกวา“กึ่งดี-กึ่งบา” พวกนี้ไดแก ผูที่ฝกหัดกรรมฐานมาบางจน มีพื้น ฐานพอสมควรแตยังไมแข็งแกรงพอ ๓.พวกที่รอดชีวิต และมีสติสัมปชัญญะ อยางสมบูรณ ซึ่งจะมีจำนวนนอยมากไดแก ผูที่เจริญกรรมฐานมานานหลายป จนมีจิตใจ เขมแข็ง มองเห็นการเกิด แก เจ็บ และตาย เปน ธรรมดาของมนุษยโลก หรืออาจกลาววาไดแกผู ที่เคยเจริญมรณานุสติมาเปนประจำแลว จนไม กลัวความตาย และมองเห็นความตายเปนเรื่อง ธรรมดานั่นเอง พุทธทำนาย 29

.indd 29

9/6/2009 2:40:16 PM


ตามที่หลวงพี่วาณิช ทานเห็นทางกรรม ฐานมาทานกลาวตอไปอีกวา ประเทศไทยจะมี ผูรอดชีวิตมากที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก คือ ประเทศไทยจะเสียหายเพียง ๗๐% ขณะที่ประเทศอื่นๆ เสียหายเกินกวา ๙๐% ภายหลังภัยพิบัติใหญครั้งนี้ มนุษยโลกที่รอด ชีวิตมาได ยังตองประสบกับภัยโรคระบาดตาย ไปอีกไมนอย หลั ง จากเหตุ ก ารณ ทั้ ง หมดนี้ ผ า นพ น ไป แลว โลกมนุษยคงเหลือแตผูมีศีลธรรม คนชั่วทั้ง หลายจะเสียชีวิตไปหมด หรือกลายเปนคนบา สูญเสียสติสัมปชัญญะ เพชรนิลจินดา และทรัพย สมบัติทั้งหลายจะผุดขื้นมาเกลื่อนพื้นโลกพรรณ ไมตางๆ แปลกๆ จะออกดอกออกผลเต็มไปหมด อาหารการกินจะอุดมสมบูรณมาก แตใชเวลาอีกหลายรอยป โลกมนุษยจะ คอยๆ วิวัฒนาการขึ้นมาใหมอีกครั้งหนึ่ง ภาย หลังจากที่ถาวรวัตถุทั้งหลาย ถูกทำลายลงไป หมดทัศนคติ และคานิยมของคนในยุคนี้จะตรง กันขามกับในยุคกอนเกิดภัยพิบัติ คือ มีความ เจริญทางจิตใจ และมีคุณธรรมสูงขึ้น แตความ เจริญทางวัตถุจะมีนอยมาก เพราะจะตองกอ 30 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 30

9/6/2009 2:40:16 PM


สรางกันใหมหมด เพชรนิลจินดาทั้งหลายที่กอง เกลื่อนพื้นดินจะไมมีคา อาหารการกินจะมีคา มากกวา ประเทศไทยซึ่งมีคนรอดชีวิตมากกวา ประเทศอื่นๆ จะคอยๆ เจริญขื้นมาจนภาษาไทย จะกลายเปนภาษาหลักของโลกในที่สุด เนื่องจาก คนในประเทศอื่นๆ ถึงแมวาจะรอดชีวิตก็จะมีสติ วิปลาสไปหมด และการเจริญกรรมฐานนั้นก็มี ปฏิบัติกันเฉพาะในเมืองพุทธเทานั้น เปนสวน มาก เมืองนอกก็มีแตนอย และจิตสมาธิไมสูง เหมือนคนไทย ชาวไทยผูมีศีลธรรมซึ่งเหลือรอด จากภัยพิบิตนี้ จะไดทำบันทึกเหตุการณครั้งนี้เอา ไว และหลังจากนี้ไปอีก ๓๐๐ ป ถึง ๔๐๐ ป วิชาการ ลิ่งกอสราง ฯลฯ จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งควบคู กับจิตใจของมนุษยโลก ซึ่งเจริญเขาสูยุคศิวิไลซ คือมีชีวิตงดงาม หลวงพี่วาณิทานเลาวา ผูที่ จะไปเกิดในยุคนี้ได จะตองเปนผูมีศีลธรรม รูจัก ทำบุญทำทานมากพอสมควร เมื่อทานไดเลาถึงภัยพิบัติตางๆ แลว ทานได เลาตอไปวา ทานไดเอยถามเทวดาผูมาแจง ขาว ทานในกรรมฐาน ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจะสามารถ แกไขหรือบรรเทาไดอยางไรแคไหน เทวดาตอบ วาไมสามารถจะระงับภัยพิบัติได ซึ่งกลาวไดแต พุทธทำนาย 31

.indd 31

9/6/2009 2:40:17 PM


สามารถบรรเทาใหเบาบางลงไปได ตามแตการ ปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วของชาวโลกทั้งหมด เพราะ วาสาเหตุของภัยพิบัติ นั้นเกิดจากความชั่วราย ตางๆ ที่ละสมมาในจักรวาลนี้นับหมื่นๆ ป โดย เฉพาะอยางยิ่ง จากการทำชั่วบนโลกมนุษยนี้เอง ทุกครั้งที่มีการทำชั่วเกิดขื้น คือ ผิดศีลขั้นพื้น ฐาน หรือศีลหา จะตองมีผูเดือดรอน หรือเจา กรรมนายเวรนั้นเอง เชน ๑. ปาณาติปาต คือ การฆาสัตวหรือมนุษย วิญญาณของสัตวหรือมนุษย นั้นยอมอาฆาต พยาบาท จองเวร และเกิดเปนพลังงานแหง ความชั่วรายขึ้น ๒. อทินนาทาน คือ การลักทรัพย เจาของ ทรัพยยอมเสียหาย และมีจิตผูกพยาบาทเชนกัน ๓. กาเมสุมิจฉาจาร คือ การประพฤติผิด ทางเพศผูเปนบิดามารดา หรือสามีภรรยายอม โกรธแคนที่ผูที่รักถูกลวงเกิน หรือถูกแยงสิทธิ์ ๔.มุสาวาทา คือ การกลาวปดมดเท็จ ผรุสวาทหยาบคาย เพอเจอ ใสรายปายสี ผูที่ ถูกกระทำยอมไดรับความเสียหาย และมีจิตใจ ผูกพยาบาทอาฆาต 32 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 32

9/6/2009 2:40:17 PM


ดังนั้น จะเห็นไดวาทุกครั้งที่มีการรังแกกัน หรือลวงเกินกัน ถาหากเจาทุกขยังไมอโหสิกรรม ใหหรือยังไมใหอภัยแกผูลวงเกินแลว เจาทุกข จะกลายเปนเจาหนี้ หรือเจากรรมนายเวรคอย ตามทวงหนี้แกผูลวงเกินไปทุกภพทุกชาติ จนกวา จะสำเร็จ และยังมีพลังงานอีกลวนหนึ่งซึ่งเปน ความอาฆาตพยาบาท หรือพลังงานความชั่วราย ที่ลองลอยไปสะสมกันในจักรวาล ซึ่งเมื่อละสม กันมาเปนเวลานานๆ หลายหมื่นหลายแสนปจึง กลายเปนดาวสีดำขนาดใหญ มีพลังงานความชั่ว รายที่มีเปาหมาย เพื่อทำลายสุริยจักรวาลนั้นเอง เมื่อเลาถึงสาเหตุจบแลว ทานก็กลาวตอไปวา การบรรเทาความรุนแรงของปญหาจะตองทำดัง ตอไปนี้ ก. การเตรียมตัวในขณะนี้ ๑.ใหชาวโลกทุกๆ คน ตองเรงรีบทำจิตใจ ใหสงบ และเขมแข็ง คือ ใหบำเพ็ญภาวนานั่นเอง ใหทุกคนพยายามหาเวลา ฝกกรรมฐานอยาง เขมแข็ง รวมทั้งพากเพียรเจริญมรณานุสติไววา การตายเปนธรรมดาของคนทุกคน ไมมีใคร สามารถหลีกเลี่ยงได เพื่อเปนการเตรียมพรอมไว หากแมนตองเสียชีวิตในภัยพิบัติ จิตใจจะไดสงบ พุทธทำนาย 33

.indd 33

9/6/2009 2:40:17 PM


เวลาตายวิญญาณจะไดไปจุติในภพภูมิที่ดี ๒. ใหชาวใลกทุกคนรักษาศีล ๕ ใหได เพื่อ ลดการเบียดเบียนกัน ทำใหมีความสงบเย็นและ สันติสุขเกิดขึ้นในใลก อยาไดทำสงครามหรือแม แตทะเลาะวิวาทกัน ซึ่งจะไดไมไปเพิ่มพลังแหง ความชั่วรายใหสูงขึ้น เพราะจะเรงใหภัยพิบัติเกิด เร็วขื้นและรุนแรงขึ้น นอกจากนี้เทวดายังกลาว แกพระวาณิชวา ถาแมนผูใดสามารถรักษาคีล ๕ ใหบริสุทธิ์ไดจริง และไมมีกรรมเกาอันหนักหนา แลว ยอมจะสามารถรอดชีวิตจากภัยครั้งนี้ได แตจะสติวิปลาสหรือไมขึ้นอยูกับระดับขั้นในการ เจริญกรรมูฐาน ๓.ใหชาวโลกทุกคน มีความเมตตากรุณา แกกัน ทำบุญทำทานชวยเหลือกัน ผูที่มีเหลือชวย เหลือแบงปนกันใหแกผูที่ขาดแคลน เพึ่อไมให มีผูทุกขใจรอนใจ กอใหเกิดความรมเย็นขึ้นใน โลกมนุษย ข.การเตรียมตัว ในระยะที่ภัยพิบัติใกล จะเกิด จะตองหาบทสวดมนตบทหนึ่ง ซึ่งใชในการ สวดเพื่อระงับหรือบรรเทาภัยพิบัติตางๆ เชน 34 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 34

9/6/2009 2:40:17 PM


แผนดินไหว แผนดินแยก ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ บทสวดมนตนี้ พระวาณิชทานเลาวาเคยพบใน คัมภีรเกา ทานจำชื่อของมนตบทนี้ไมไดแลว เทวดาไดกลาวแกทานวา ใหไปคนหาบทสวด มนต บทนี้ซึ่งองคสมเด็จพระลัมมาสัมพุทธเจา ไดใหไว เพื่อใชสวดบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งทานได เล็งเห็นดวยทิพยจักษุวา จะบังเกิดขึ้นในชมพูทวีป ภายหลังจากทานเสด็จนิพพานแลว การทำพิธีนี้ จะตองใหผูมีศีลธรรมอัน บริสุทธิ์มานั่งสวดมนตกลางแจง โดยเรียงตาม ลำดับ ดังนี้ ๑.พระผูมีญาณระดับสูง หรือพระอรหันต นั่งสวดมนต ณ จุดศูนยกลางเปนประธาน ๒. พระภิกษุซึ่งมีศีลบริสุทธิ์มานั่งสวดมนต ลอมวงพระอรหันตองคประธาน ๓. สามเณรผูมีศีลบริสุทธิ์ มานั่งลอมวงถัด จากผูมีศีลบริสุทธิ์ ๔.แมชีผูมีศีลบริสุทธิ์ มานั่งสวดมนตลอม วงถัดออกมาจากเหลาสามเณร ๕.อุบาสก อุบาลิกา ผูถือศีลแปดนั่งสวด มนตอยูวงนอกสุด พุทธทำนาย 35

.indd 35

9/6/2009 2:40:18 PM


๖. ใหประชาชนอื่นๆ ซึ่งไมไดเกี่ยวของดวย นุงขาวหมขาวรักษาศีลใหบริสุทธิ์ (เปนสาเหตุที่เรียกประเทศไทยวา ถิ่นกา ขาว) และชวยกันสวดมนตบทนี้ เพื่อบรรเทา ภัยพิบัตินี้ ณ บานเรือนของตนในวันที่เกิดสูรย ค. การปฏิบัติตัวในขณะที่เกิดภัยพิบัติ ๑. เขาญาณแลวหนีไปอยูพรหมโลก ๒. ขึ้นยานอวกาศแลวหนีไปอยูนอกโลก การหนีจากภัยพิบิตทั้ง ๒ วิธีขางตนจะ ปลอดภัยในกรณีที่ถึงขั้นโลกแตกทำลายเปนจุณ แตถาหากวายังไมรุนแรงถึงระดับที่กลาวนี้ คือ เพียงแตเปลือกโลกไดรับความบอบช้ำมาก หรือ นอยแตไมถึงกับแตกทำลาย ก็อาจหลบหนีได โดยวิธีตอไปนี้ ๓.หนีไปอยูในเขตพื้นที่ ชึ่งไมเกิดภัยพิบัติ ผูที่มีความสามารถจะหยั่งรูไดดวยญาณ ๔.ผูที่รักษาศีล ๕ ใหบริสุทธิ์ ก็อาจรอดชีวิต ไดถาไมมีกรรมเกาอันหนักหนาจริงๆ ๕. ผูที่ฝกกรรมฐานมาบาง และสามารถทำ จิตใจสงบได แตยังไมถึงขั้นฌาน ก็อาจจะรอด 36 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 36

9/6/2009 2:40:18 PM


ชีวิต แตถาหากตายวิญญาณ จะไปจุติในภพภูมิ ที่ดี ๖. ในขณะที่เกิดสูรย คือ เกิดจันทรุปราคา หรือสุริยุปราคาใหทำพิธีสวดมนตกลางแจงตาม ที่กลาวแลวนี้ ๗. ใหทุกๆ คนในโลกหยุดการใชเครื่องจักร กลเครื่องใชไฟฟา และหยุดการเคลื่อนไหวตางๆ ใหหมด แมแตมีการเคลื่อนที่ของมนุษย และสัตว คือ ใหทุกคนนั่งเฉยๆ ถานั่งกรรมฐานไดก็ใหนั่ง กรรมูฐาน เนื่องจากวาการเคลื่อนไหวและการ ใชพลังงานไฟฟาหรือแมเหล็กตางๆ จะเปนการ ซ้ำเติมใหเกิดความสับสน ของสนามพลังงาน ในระบบสุริยจักรวาลมากขึ้น อาหารจะขาด แคลนตลอดจนถึงปจจัยสี่ดวย ดังนั้นจึงควร มีการเตรียมตัวดังตอไปนี้ อุปกรณการดำรงชีวิตในปา (แลวแตจะคิด หาได) -เชือกอยางเดียว ๑๐ เมตรตอคนตาม ปญญาของแตละคน -จักรยานวิบาก ๑ คันตอคน พรอมทั้ง พุทธทำนาย 37

.indd 37

9/6/2009 2:40:18 PM


อาหลั่ย เชน ยางใน ลูกปน ฯลฯ (ถนนหนทางจะ พังพินาศหมดในเวลานั้น) -ผารม ผาปูที่นอน มุงธุดงค และกลด -มีด หมอสนาม กระติกน้ำ แกวพลาสติก -เรือไฟเบอรกลาส ๑ ลำตอคน ๓๐ คน -ที่สำคัญมากคือ อาหารและแหลงเสบียง อาหาร -ยารักษาโรค เชน ยาแกทองเสีย ยาแก อกเสบ ยาหมอง ฯลฯ -เชื้อเพลิง และอุปกรณใหแสงสวาง เชน เทียน ไฟแช็ก น้ำมันกาซ ไฟฉาย ฯลฯ นอกจากนั้นชวงภัยพิบัตินั้น ขอใหผูที่มี ปจจัยสี่แบงปนชวยเหลือ ผูที่อดอยากขาดแคลน ในเวลาเชนนั้นทรัพยสมบัติ และทองไมมีคาแลว หลวงพี่วาณิชทานเลาตอไปวา ทางเบี้องบนสั่ง ตอไปอีก ในลักษณะของคำกลอนซึ่งทานจำไม คอยไดวา กินครึ่งแบงครึ่งพึงอภัย ถาเปนหนี้สินใคร ใชใหหมด สิ่งของที่จำเปนตางๆ ถามีมากใหแบง กันกินแบงกันใช หามขายเด็ดขาด 38 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 38

9/6/2009 2:40:18 PM


(ผูเขียน: ทายนี้เรื่องทั้งหมดที่เลามานี้มา จากคำบอกเลาของพระวาณิช ซึ่งทานมีความ ประสงคดี ตองการใหชาวโลกไดรับรู การใหชาว โลกไดรับรูถึงภัยพิบัติ ซึ่งทานเก็บมาจากเทวดา ที่มากลาวใหทานทราบ ในขณะนั่งกรรมฐาน ขาพเจาเห็นวา เรื่องนี้อาจเปนความจริงไดจึง ไดทำตามความปรารถนาของหลวงพี่วาณิช โดย นำขาวมาแจงใหชาวโลก ไตเตรียมตัวทำทาน รักษาศีล และบำเพ็ญภาวนา เพื่อใหพรอมรับเหตุ การณในอนาคต ซึ่งถาหากเกิดขึ้นทานก็เตรียม ตัวเตรียมใจไวพรอมแลว แตถาหากไมเกิดขึ้น ทานก็จะเปนอีกทานหนึ่ง ซึ่งทำใหสังคมโลกสงบ และรมเย็นขึ้น ตามหลักพุทธศาสนาเรา คือ “ใหทำปจจุบันใหดี”) หมายเหตุ หลวงพี่วาณิชทานยังบอกวิธี พิสูจนใหดวย คือ ใหนั่งกรรมฐานจนจิตสงบ แลวใหภาวนา คำวา “จิตตอธาตุ ธาตุตอธาตุ” ไปเรื่อยๆ ผูที่ ปฏิบัตินี้ อาจจะเห็นเหตุการณตามแตบุญวาสนา ของตนเอง ซึ่งตองอาจใหเวลาหลายชั่วโมง (ธาตุที่วานี้ คือธาตุทั้ง ๔ ไดแก ดิน น้ำ ลม ไฟ เมื่อภาวนาแลวใหกำหนดจิตวา แผตอธาตุทั้ง ๔ พุทธทำนาย 39

.indd 39

9/6/2009 2:40:19 PM


คลุมไปทั่วทั้งพิภพ) เรื่องที่เขียนมานี้ หลวงพี่วาณิชทานวา เปนเพียงหนึ่งในสาม ยังมีขอมูลอื่นไมไดลงเชน ตำราสมุนไพร บทสวดมนตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใชบรร เทาภัย เรื่องราวที่เทวดาพาทานชมสวรรคระบบ การทำงานของบัญชีบาปบุญของยมบาล ฯลฯ (ผูเขียน: ขอเขียนทั้งหมดนี้ไมตองการให ทานเชื่อ เพราะบุคคลที่รับรูเรื่องนี้มา ยังไมไดเปน พระอรหันต อาจมีความคลาดเคลื่อนไดหรือ อาจสรางภาพลวง โดยผูมีสมาธิจิตสูงกวา เปนตน แตตองการหาบุคคลที่มีความสามารถ สูง ชวยคนหาความจริงเหลานี้ อันจะเปน ประโยชนแกผูอื่น นำไปใชหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่ อาจจะเกิดขึ้น ถาเรื่องนี้เปนจริง การเชื่อจากคำ บอกเลาเปนสิ่งไมถูกตอง ตองเชื่อจากการใช ปญญา หาเหตุผลความเปนไปไดทางวิทยา ศาสตร ตลอดจนขอมูลจากผูปฏิบัติธรรมขั้นสูง หลายๆ ทานนำมาประกอบการประเมิน ขาพเจา รูสึก ลำบากใจที่วาดาวเคียงกัน ๗ ดวง ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น ก็มีจริงตามปฏิทินคราสของ สมาคมโหราศาสตรแหงประเทศไทย ออกขาย เมื่อกลางป ๒๕๓๖ หลวงพี่วาณิชทานรูเรื่องนี้ 40 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 40

9/6/2009 2:40:19 PM


มาไดอยางไร ทานคงไมมีปฏิทินนี้เพราะพิมพ นอยมาก อีกอยางหนึ่งเรื่องแรงดึงดูดของดาว ที่มีผลตอน้ำขึ้นน้ำลง และแผนดินไหวนั้นใน ปจจุบัน นักวิทยาศาสตรเชื่อแลววาจริง จำนวน ดาวที่เรียงกันจำนวนมากแบบนี้ ยังไมเคยมีมา กอนยิ่งในป ๒๕๔๒ นั้นก็มากขึ้นอีกไมรูวาผลจะ เปนอยางไร ตรงสวนนี้ถือวาเปนวิทยาศาสตรไม ใชเรื่องเพอฝน ที่จะมาหัวเราะหรือเหยียดหยาม กัน แตในทางกลับกันการคานแบบไมคิดนั้นก็มี ประโยชน เพราะเปนการสรางความสบายใจ)

พุทธทำนาย 41

.indd 41

9/6/2009 2:40:19 PM


เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ

42 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 42

9/6/2009 2:40:20 PM


พระโอวาทพระอาจารยจี้กง

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ มหาธรรมแยบยล ฉุดพนวิปโยค ภัยอันตรายในปลายยุค ศิษยรักทั้งหลาย บัดนี้ไดมาถึงวาระ ปลายยุค ยุควาระแหงซิวหมอฝาเหมินแลว (วิถีทางสุดทายในแนวปฏิบัติธรรม) นี่เปนทาง เดียวที่จะโปรดสามภพในยุคสุดทาย เมื่อได มาถึงปลายยุคนี้ ภัยพิบัติของเวไนยทั้งหลายยิ่ง มาก็ยิ่งทวีคูณ ทั้งแบบมีรูปลักษณ และไรรูป ลักษณ ซึ่งรายลอมเวไนยรวมถึงศิษยทั้งหลาย ดวย พวกเจาเคยรูสึกไดบางไหมละ (รูสึกได) จริงหรือเปลา หรือเปนเพราะวา อาจารยคอย ดูแลคุมกันพวกเจาเปนอยางดี จึงทำใหพวกเจา ไมรูสึกอะไร ภัยพิบัติที่มีรูปลักษณ และกรรมรวม จนกลายเปนภัยพิบัติในแงยุคนี้นั้นเอง ภัยพิบัติที่มีรูปลักษณ หากจะเอาภั ย พิ บั ติ แ บบที่ มี รู ป ลั ก ษณ ม า เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 43

.indd 43

9/6/2009 2:40:20 PM


วากันแลว ก็คือสิ่งที่พวกเจาสามารถมองเห็น ไดยินไดฟงในโลกที่มนุษยอาศัยอยูนี้ นับวัน ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยูลดนอยลงทุกวัน สภาวะสิ่งแวดลอมของธรรมชาติ ถูกทำลายเสีย หายอยางไมเคยมีมากอน ลักษณะของโลกก็ เหมือนกับคนเขาสูวัยชรา สรรพสิ่งในโลกคอยๆ รวงโรยลงทุกที ลองมาพิจารณาดูเรื่องภัยพิบัติ มหันตภัย ภัยพิบัติสาม วิบากแปด ภัยจากฟา ภัยจากพื้นธรณีเกิดขึ้นไมขาดสาย อยางเชน แผนดินไหว วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และการแพรเชื้อของโรคระบาดตางๆ ที่ไมเคย มีมากอน สวนมหันตภัยทั่วโลก (สงคราม) ก็เกิด ขึ้นทุกหัวระแหง ถึงแมวาเทคโนโลยีในปจจุบัน จะวิวัฒนาการไปมากก็จริงอยู การแพทยก็มี เครื่องไมเครื่องมือที่ทันสมัย แตวาภัยพิบัติ ตางๆ และโรคระบาดกลับเพิ่มขึ้นทุกวันทั่วโลก ไมเห็นมีอะไรลดลงเลย ตามที่นักวิทยาศาสตร และนักอนุรักษนิยม ธรรมชาติ ไดมีรายงานจากการคนความา ทำไมอาจารยถึงพูดวา “รายงานจากการ คนควาของนักวิทยาศาสตร” ก็เพราะวาศิษย ทั้งหลาย ชอบการมีหลักฐานอางอิงของนักวิทยา 44 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 44

9/6/2009 2:40:21 PM


ศาสตร อาจารยก็ตองเอามาอางอิง เพื่อพิสูจนวา โลกของเราตอนนี้กำลังกาวเขาสูยุควิปโยคแลว ๑.ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภยันตราย ที่จอ ประชิดตัว เพราะวามนุษยนั้นทดลองระเบิด ปรมาณู ระเบิดนิวเคลียร เปนเหตุใหบรรยากาศ แปรปรวน ทั่วโลกเต็มไปดวยมลภาวะอากาศ เปนพิษอยางมาก ๒.การเติบโตทางธรรมชาติของโลก ไดถูก ทำลายอยางหนัก ก.อากาศ และน้ำ ไดรับมลภาวะเปนพิษ ทำใหสิ่งบริโภค และผลิตผลทางเกษตรมีสาร พิษตกคาง ข.ปาไม แมน้ำ ลำหวย หนองบึง ทะเล สาบตางๆ ที่เปนตนน้ำ ถูกคุกคามดวยฝนกรด ค.พื้นดินถูกเจาะเวาแหวง ชั้นใตดินโลก เปนโพรงทำใหดินทรุดลง ๓.ชั้นบรรยากาศที่หอหุมคุมครองโลก ชั้น โอโซนถูกทำลาย ก.กัมมันตภาพรังสีของแสงแดด รังสี อินฟาเรด รังสีอัลตราไวโอเลต ถูกสองตรงลง เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 45

.indd 45

9/6/2009 2:40:21 PM


มายังโลก เปนเหตุใหมนุษยนับวันจะเปนโรค มะเร็งผิวหนังมากขึ้นทุกที ข.การกอตัวของกาซคารบอนไดออกไซด ทำใหอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น เปนเหตุใหน้ำแข็ง ของขั้วโลกเหนือและใต คอยๆ ละลาย โลกจะเขา สูยุคน้ำแข็งในวันหนา การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่ง ใหญของผิวโลกกำลังจะเกิดขึ้นแลว ๔.การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากร บนโลก ทำใหการแบงปนทรัพยากรธรรมชาติไม พอเพียง ทรัพยากรที่มีอยูก็รอยหลอลงทุกวัน เปนสาเหตุใหโลกเขาสูยุคแหงความอดอยาก ๕.มนุษยไมหยุดยั้งการเผาผลาญ และทำ ลายสภาวะของอากาศ น้ำ พื้นดิน แรธาตุ ปาไม และถานหิน ทรัพยากรเหลานี้มีแตจะหมดสิ้นไป หากมนุษยโลก ยังขืนทำลายสิ่งแวดลอม ของธรรมชาติ อยางตามใจชอบเชนนี้อีกตอไป จะนำไปสูโลกอนาคต ที่ไมเหมาะสมกับชีวิต มนุษย ไมสามารถอยูรอดได ดังนั้นเหลานักวิทยา ศาสตรทั้งหลาย จึงพยายามที่จะเรียกรองใหคน ในโลก ชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ แต ทวาศิษยรักทั้งหลายควรรูไว หากจะมาพูดถึง 46 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 46

9/6/2009 2:40:21 PM


เรื่องการอยูรอดของสิ่งแวดลอม โดยรวมๆ แลว สภาวะภายในจิตใจของคน กับสภาวะสิ่งแวด ลอมภายนอกของโลกนั้น มีความผูกพันชนิด แยกกันไมได ดังนั้นขอใหศิษยทั้งหลาย ควรจะ “อนุรักษจิตวิญญาณ” ใหดีเสียกอน สังคม สิ่งแวดลอม และการอนุรักษธรรมชาติของโลก จึงจะไปไดสวย การ “อนุรักษจิตวิญญาณ” ก็คือ การปฏิบัติบำเพ็ญใจหลอเลี้ยงจิตวิญญาณของ ตน และอีกทั้งยังตองละความโลภ โกรธ หลง อีกดวย สิ่งที่กลาวมาโดยคราวๆ นั้น ลวนเปนขอมูล ที่นักวิทยาศาสตรไดคนความาทั้งสิ้น ไมใช อาจารยเอามาพูดไปเรื่อย แคนี้ก็เพียงพอที่จะ พิสูจนแลววา ณ ปจจุบันนี้ โลกเราไดเขาสูยุค ฤดูใบไมรวงแลว (เปรียบเสมือนยุคสุดทายแลว) ยุคนี้ก็มีนามวา มหันตภัยปลายยุคสาม และยัง เปนโอกาสครั้งสุดทายที่จะฉุดชวยดวงวิญญาณ ทั้งหลายใหกลับคืนสูเบื้องบน ภัยพิบัติที่ไรรูปลักษณ ภัยพิบัติที่สรรพสัตวทั้งหลาย ไดรับนั้น สาเหตุก็เนื่องมาจากความไมรู และรูเทาไมถึง การณ ความขาดปญญา ผลแหงกรรมที่ เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 47

.indd 47

9/6/2009 2:40:21 PM


สะสมกันมาตั้งแตอดีตชาติ บาปกรรม กรรม รวมตางๆ ที่สะสมมานานแสนนานมารวมตัวกัน เขา แลวเมื่อมันถึงจุดอิ่มตัวก็กลายเปนภัยพิบัติ ภัยพิบัติปลายยุคสามนี้ มีความหมายอีกอยาง คือ “ยุคแหงการกวาดลาง” ยุคแหงการชำระ คดีความ สรรพสัตวทั้งหลายที่เคยสรางกรรม ไวแตอดีตชาติ บัญชีกรรมทั้งหลายจะถูกรวบ ยอดในยุคนี้ จะมาตามทวงหนี้กันครั้งใหญ ดังนั้นเมื่อเวลาบัญชีกรรมมาถึง เวไนยทั้งหลาย จึงตั้งตัวไมติด มันรวดเร็วยิ่งกวาสายฟาแลบ เชนคำโบราณกลาวไววา “บุญและกรรมมา หาคนไดทุกเชาค่ำ” ดังนั้นศิษยเจาทั้งหลาย มันมีเพียงแตกรรมรวมของเวไนยเทานั้น ยังมี แรงกรรมสวนตัวที่ติดตัวเรามาดวย เหลานี้แหละ คือภัยพิบัติที่ไรรูปลักษณ ธรรมะ และภัยพิบัติ จุติลงมาพรอมกันใน ปลายกลียุค เวไนยทั้งหลาย ไดถูกขนาบดวยภัยที่มี รูปลักษณ และไรรูปลักษณ ระหวางสถานการณ เชนนี้ องคธรรมมารดาผูมีพระมหากรุณา เมตตาของพวกเรา ทำใจไมไดที่จะเห็นหยก และ หินตองถูกทำลายไปพรอมกัน คือคนดี และคน 48 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 48

9/6/2009 2:40:22 PM


ชั่วตองถูกภัยพิบัติกวาดไปดวยกัน ดังนั้นจึงทรง มีพระมหากรุณาเมตตา โปรดประทานมหา สัจธรรมสิ่งล้ำคา ใหจุติลงสูครัวเรือน ซึ่งเปน เรื่องที่ไมเคยมีมากอน ตั้งแตโบราณกาลเพื่อที่ จะไดฉุดชวยพุทธบุตรญาณเดิม ใหหลุดพนจาก ทะเลทุกข แคลวคลาดจากภัยพิบัติ เพื่อที่จะ บรรเทาเภทภัย ดังนั้น ธรรมะ และภัยพิบัติจึงลง มาพรอมๆ กัน ภัยพิบัติมายิ่งมากเทาไหร ก็หมายถึง “เรง ฝเทาการฉุดชวยเวไนยทั้งหลาย” ใหไวยิ่งขึ้น ภัยพิบัติยิ่งทวีคูณขึ้น ก็ยิ่งตองรีบ “ประกาศ ธรรมะฉุดชวยคน” ใหรูถึงภัยที่บีบรัดเขามา ทุกขณะ ใหรูถึงความสำคัญของธรรมะ เพราะ มีเพียง “ธรรมะ” เทานั้น ที่สามารถจะฉุด ชวยใหเวไนยทั้งหลาย ไมตองมารับเคราะห รับกรรมของภัยพิบัติ และนี่ก็คือการนิรโทษกรรม ที่พระแมองคธรรมทรงมีพระมหากรุณาเมตตา ประทานใหแกเวไนยทั้งหลาย ศิษยทั้งหลาย พวกเจาลวนแตเปนผูที่มี ของวิเศษ มีสัจธรรมของจริงอยูกับตัว ดังนั้นจึง สมควรอยางยิ่งวา กอนภัยพิบัติที่วาฟาถลมดิน ทลายจะมาถึง หรือแมกระทั่งภัยสวนตัวที่ถูก เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 49

.indd 49

9/6/2009 2:40:22 PM


ลิขิตไวจะมาถึง ใหรีบเรงกันไปฉุดชวยผูคน ฉุดชวยผูที่มีบุญสัมพันธกับตัวเรา ใหรีบขึ้นฝง นอกจากตัวเอง จะตองมีจิตตั้งมั่นในธรรมะแลว ยังตองตั้งมั่นในปณิธานของตัวเองดวย อีกทั้ง ยังตองคอยสงเสริม ใหกำลังใจแกสาธุชนทั้ง หลายตลอดไป คอยชักนำใหญาติธรรมกลับมา สถานธรรมบอยๆ ใกลชิดอาณาจักรธรรมไว ใหเขาทั้งหลาย เขาใจถึงความสำคัญของการ สรางบุญกุศล ชำระปณิธาน การกินเจบริสทุ ธิ์ ความสำคัญของการหมั่นทำทานสามอยาง (ปจจัยทาน วิทยาทาน แรงทาน) เปนเพราะเหตุใด ในปลายยุคโลกาภิวัตนี้ จึงมีภัยพิบัติสาม วิบากแปด เพราะเหตุในปลายยุคของปจจุบันนี้ จิตใจ มนุษยไดเลวรายจนถึงจุดต่ำสุดแลว ถึงแมวา สั ง คมในป จ จุ บั น ดู เ หมื อ นเจริ ญ ก า วหน า ขึ้ น ทุ ก วัน เทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว แตจิต ใจของคนกลับยิ่งตกต่ำลงทุกวัน จริยธรรม มโนธรรม และมนุษยสัมพันธของคนนั้น แทบ ไมเหลืออยูเลย บรรยากาศทั่วโลกวุนวาย ยุงเหยิง จิตคนมีแตความละโมบ เพอเจอ ฟุงซาน กอเหตุแหงการฆา สรางกรรมเวร เปนเหตุให 50 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 50

9/6/2009 2:40:22 PM


ผลแหงกรรม ที่สรรพสัตวทั้งหลายสะสมกัน มาชานานถึงเวลาระเบิด ทำใหแรงอาฆาตของ เจากรรมนายเวร นับวันจะรุนแรงทวีคูณ จน มิอาจจะสลายได ดังนั้นจึงเปนเหตุใหเกิดวิบัติ ภัยรายอยางไมเคยมีมากอนเรื่อยๆ นี่แหละคือ “ภัยพิบัติปลายยุคสาม” มหันตภัยในธรรมกาลยุคขาว มีชื่อวา “เหียนคังโพงเจี๋ย” เปนวาตะภัยที่เปนลมพายุที่ อยูในทองนภากาศที่สูงที่สุด ลงมาทำลายลาง โลก เหมือนสารยูเรเนี่ยม และธาตุไฮโดรเจนที่ เปนองคประกอบสำคัญของระเบิดนิวเคลียร ที่ สามารถทำลายล า งสรรพสิ่ ง ให เ ป น จุ ล ในพริ บ ตา ศิษยเจาทั้งหลายเคยดูหนังการตูนบางไหม ตอนที่ระเบิดลักษณะเปนอยางไร (เปนรูปเห็ด) อานุภาพของมันก็รายแรงพอๆ กับมหันตภัย พายุคังโพงนั่นแหละ ดังนั้น จึงขนานนามวา “คังฟงเจี๋ย” อันที่จริงศิษยทั้งหลาย สมควรรูอยูแลว อาวุธที่ฆาคนได ศาสตราวุธที่มีประสิทธิภาพ ในการทำลายลางนั้น ลวนเปนผลงานของ มนุษยที่สรางขึ้นมาทั้งสิ้น อานุภาพของระเบิด นิวเคลียรลูกหนึ่ง ก็เพียงพอที่จะทำลายลางโลก เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 51

.indd 51

9/6/2009 2:40:22 PM


ไปครึ่งหนึ่ง ก็ทำใหสิ่งแวดลอม และสิ่งมีชีวิตที่ อยูในรัศมีของกัมมันตภาพรังสีถูกทำลาย และ เสียหายอยางหนัก ดังนั้นถาจะพูดใหตรงมาก ขึ้น ก็คือ มนุษยเปนผูทำลายเอง ในเรื่องใหญก็ หมายถึง สงครามระหวางประเทศ เรื่องเล็กๆ ก็คือการตีรันฟนแทงระหวางคน แคนี้ก็เพียง พอที่จะเปนเหตุแหงบาป และกรรม และเปนหนี้ เจากรรมนายเวร คนเรามักจะทำเพื่อ ที่จะใหไดมาในสิ่งที่ตัว อยากได จึงทำใหกระทำเรื่องราวมากมาย ที่ทำ ราย และทำลายผูอื่น ดวยความตั้งใจและไมตั้งใจ บางครั้งก็ไมใชเรื่องที่มีประโยชนสำหรับตัวเอง แตกลับเปนสาเหตุทำลาย ระหวางมนุษยกับ มนุษย ระหวางมนุษยกับสัตว มนุษยกับฟา และ กับพื้นพิภพ และบาปตกอยูในกฎแหงกรรม แลว กอตัวเปนวิบากกรรม แรงกรรม ดังนั้น การที่สรรพสัตวทำไวอยางไร ลวนแลวแตมี ความสัมพันธโดยตรงกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ดวย เหตุนี้ศิษยเจาทั้งหลาย ควรจะกราบขอฟาเบื้อง บนกรุณาเมตตา ขอใหผลักดันภัยพิบัติทั้งหลาย ใหสลายหรือไม ก็ถอยหางออกไป แตทวานี่ก็ ไมใชเรื่องธรรมดาหรือเรื่องงายๆ ก็ตองดูวา 52 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 52

9/6/2009 2:40:23 PM


มนุษยทั้งหลายบำเพ็ญหรือเปลา สำนึกในบาป จริงไหม ไดตั้งจิตสรางกุศลกรรม กระทำความ ดีหรือเปลา หรือยินดีที่จะอุทิศสวนกุศลใหกับ วิญญาณที่ไรรูปลักษณแหงสามภพบางไหม ทั้งนี้ เพื่อที่จะสลายแรงอาฆาต ความแคนของเจา กรรมนายเวรทั้งหลาย เพราะฉะนั้นใจคน และ อุปนิสัยของคนลวนสำคัญทั้งคู ใจมนุษยยิ่งเลวราย อุปนิสัยใจคอยิ่งตกต่ำ ลงทุกวัน มนุษยโลกรบราฆาฟนกัน วิธีการสราง กรรมยิ่งมากยิ่งรายกาจ เหี้ยมโหดมากขึ้นทุกวัน ฉะนั้นสรรพสัตวทั้งหลาย จึงตองพบกับภัยพิบัติ ถี่ขึ้น รายแรง และนากลัวขึ้นทุกที จนผูคนไม กลาฟง แคไดยินก็หนาซีดแลว ฉะนั้นบางครั้ง เมื่อภัยพิบัติมาถึง ประเทศหนึ่ง หรือเมืองหนึ่งๆ บริเวณหนึ่ง หรือจากจุดหนึ่งไปจนเปนเสนๆ หนึ่งรอบโลก จะมีเรื่องเดือดรอนเหมือนกันหมด เหตุนี้เมื่อภัยพิบัติมาถึง จึงทำใหผูคนตองรับทุกข รับกรรมทีละเปนจำนวนมาก บางครั้งถึงกับ นับจำนวนไมได บอยครั้งขาวที่รายงานออก มาถึงผูคนที่เสียชีวิต ก็เปนเพียงครึ่งของความ เปนจริงเทานั้น เพราะวาไมรูจะไปคำนวณตัวเ ลขไดอยางไร ศิษยรักทั้งหลาย ควรรูไวการที่ เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 53

.indd 53

9/6/2009 2:40:23 PM


อุณหภูมิของโลก มีการแปรปรวนอยางมาก ทุกอยางไมเปนไปตามฤดูกาล เภทภัยเหลานี้ ลวนมาจากการกระทำของมนุษย ที่ไปทำลาย ความสมานฉันทระหวางมนุษย และธรรมชาติ กอนนั้นเอง ทำใหโลกเสียศูนยความสมดุล แตบางกรณีก็อาจเปนไปได ที่จะเปนกรรมรวม ของผูคนในที่นั้น เมื่อกรรมรวมนั้นถึงเวลาสุกงอม ภัยพิบัติก็จะเกิดขึ้น ณ ที่นั่น สวนมากเหตุปจจัย ของภัยพิบัติที่ไรรูปลักษณ มักจะยืมเหตุปจจัย ของสิ่งที่มีรูปลักษณรวมตัวมาเกิดขึ้น หยุดวัฏจักร ตัดการเกิดตาย ถึงจะเปน การหลบพนภัยพิบัติที่แทจริง เวไนยทั้งหลาย ตองคอยรับภัยพิบัติทุกชาติ ทุกชาติไป มีใครบางที่มาเกิดในโลกนี้แลว ไมเคยไดรับเคราะหกรรมใดๆ เลย บอยครั้ง ที่เรามักไดยินคนๆ นั้น วันนี้ถูกรถชนตายซะ แลว คนๆ นี้ถูกโรครายเลนงานอาการรอแร แลว หรือเพื่อนคนนั้นไดรับอุบัติเหตุขาขาด ไปขางหนึ่งแลว ที่กลาวมานี้ลวนแลวแตเปน “ภัยพิบัติ”ทั้งสิ้น แตเปนภัยพิบัติสวนตัว หาก แตวาภัยพิบัติก็มิไดหมายถึงแตการไดรับความ ทุกขทรมาน ความลำบาก ความเจ็บไขไดปวย 54 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 54

9/6/2009 2:40:23 PM


ของกายเนื้อเทานั้น ภัยพิบัติที่แทจริง ก็คือ การที่วิญญาณ ตองมาเวียนวายตายเกิด ในภูมิวิถีหก อุบัติสี่ ของสังสารวัฏ สิ่งนี้แหละที่ควรจะเปนสิ่งที่พวก เจาวิตกมากที่สุด เปนมหันตภัยใหญสุด ฉะนั้น การหยุดวัฏจักร ตัดการเกิดตายถึงจะเปนการ หลุดพนภัยพิบัติที่แทจริง ดวยเหตุนี้สวรรค เบื้องบนจึงเมตตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มา ชวยงานธรรมทรงเมตตา รวมทั้งตัวอาจารย เองก็เคยเตือนศิษยหลายครั้ง แลววาใหรีบเรง สรางบุญสรางกุศล ชำระหนี้กรรม ชำระ ปณิธาน เพื่อที่จะลดหยอนหนี้กรรมสวนตัว รีบ เรงฉุดชวยเวไนยทั้งหลาย ใหรีบขึ้นธรรมนาวา ใหรีบขึ้นฝงโดยเร็ว ใหมาปฏิบัติธรรม นี้ซึ่งเปน หนทางแหงการหลุดพน สามารถหลุดพนจาก วัฏสงสาร ไมตองมารับทุกขทรมานจากภัยพิบัติ นี้ตอไป เหตุเพราะวาเวไนยยังมีเหตุแหงกรรม อยู หนี้กรรมยังชำระไมหมด ตราบเทาที่เวไนย ยังเวียนวายในวัฏจักรแหงภูมิวิถีหก อุบัติสี่อยูละ ก็ มหันตภัยเอย วิบากภัยเอย เภทภัยทั้งหลาย ก็ไมมีวันจบสิ้น ทั้งนี้เปนเพราะเหตุใด หรือ เพราะวากฎแหงกรรม เพราะวาสาเหตุแหง เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 55

.indd 55

9/6/2009 2:40:24 PM


ภัยพิบัติทั้งหลายมาจาก “กรรม” ฉะนั้นศิษย เจาทั้งหลาย โดยสวนตัวแลว พวกเจาอยาก จะรอดพนจากภัยพิบัติไหม อยากจะหลุดจาก สังสารวัฏนี้ไหม (อยาก) ถาอยากก็ตองปฏิบัติ บำเพ็ญ ไมตองพูดอะไรมาก พูดมากก็สักแตเพิ่ม ความทุกขใจใหกับตัวเอง ฉะนั้นจึงตองปฏิบัติ บำเพ็ญคำวา “ซิว” (การบำเพ็ญ) ถึงแมจะ เปนคำสั้นๆ แตก็มีความหมายไปถึงวาตัวเรา ไดตั้งใจบำเพ็ญดวยใจจริงหรือเปลา อาจารย ไดแตชี้แนะหนทางให สวนการปฏิบัติบำเพ็ญนั้น ขึ้นอยูกับตัวเจาเอง สภาวะสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในสังคม ลวนเปนผลสะทอนมาจากจิตใจมนุษย ในสังคมของโลกใบนี้ เหตุการณทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอมตางๆ ลวนเปนผลสะทอน จากจิตใจมนุษย ก็คือวาเหตุการณปญหาที่ เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมในโลกนี้ สังคมนี้ก็จะ สะทอนถึงจิตใจของมนุษยวา กำลังมีปญหา อะไรบาง ยุคนี้ โลกมีเหตุการณวุนวายอะไรบาง ภัยจากสงคราม รบกัน โหดรายฆาฟนกัน ชิงดีชิง เดนจะเอาชนะกัน ทั้งหมดสาเหตุมาจาก โลภ 56 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 56

9/6/2009 2:40:24 PM


โกรธ หลง นั่นเอง ยุคนี้สังคมมีเรื่องวุนวายอะไร กันบาง ลักขโมย ขมขู แยงชิง หลอกลวง การกระ ทำที่เลวรายตางๆ นี้ลวนปรากฏอยูในสังคม ปจจุบัน ควรตระหนักไวดวย ทั้งหมดลวนสะทอน ออกมาจากจิตใจของมนุษยทั้งนั้น สิ่งแวดลอมของโลกมีเหตุการณวุนวายอัน ใด สิ่งปฏิกูลทั้งหลายมีแนวโนมนำไปสูอันตราย ตางๆ ยังมีเชื้อโรคที่ไมสามารถมองเห็นไดดวย ตาเปลา โรครายที่รักษาไมได ก็ลวนแลวแตเปน ผลสะทอนจากจิตมนุษยทั้งนั้น ดังนั้น อาจารยจึงอยากจะบอกกับศิษยรัก ทั้งหลายวา โรครายทางใจของเหลาเวไนยทั้ง หลายโดยพื้นฐานมีอยูสามอยาง พิษทั้งสาม คือ โลภ โกรธ หลง นั่นเอง เจาพิษทั้งสามนี้แหละ ที่ทำใหกาย และใจของคนเปนโรคตางๆ สวน อาการของโรคนั้น จะมีลักษณะอยางไรหรือ มีแบบปวยกะทันหัน มีแบบเรื้อรัง แลวแตบุคคล ไมเหมือนกัน เชื้อโรค และโรคราย ก็สามารถเปนสื่อนำ การตามทวงหนี้ของกฎแหงกรรม ปจจุบันทั่วโลกเกิดเภทภัย อยางตอเนื่อง เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 57

.indd 57

9/6/2009 2:40:24 PM


เกิดจลาจลไมสงบสุข โรคระบาด ผูคนตก อยูในความหวาดหวั่น นี้เปนเพราะ เหตุใดหรือ สาเหตุเปนเพราะวามนุษยไมรูจัก รักถนอมจิต วิญญาณ ไมรูจักบำเพ็ญปฏิบัติจิตเพื่อหลอเลี้ยง ชีวิต ไมรูจักปลูกสำนึกจิตเมตตานั่นเอง การเขนฆาสิ่งมีชีวิต สิ่งที่มีวิญญาณ สามารถทำใหโรครายเจริญเติบโตได ในดาน ที่เรามองไมเห็น เพราะเหตุที่ถูกฆาตาย วิญญาณ ที่ถูกทำราย ตัวมันเองเดิมก็มีความอาฆาต ติดตัวมาแลว และยังจะมาเพิ่มกรรมการอาฆาต ระหวางผูฆา และผูถูกฆาเขาไปอีก จึงตกอยูใน กฎแหงกรรม เพิ่มหนี้กรรมไปอีก แลวนับประสา อะไรกับ เวไนยที่อยูในสังสารวัฏภูมิวิถีหกอุบัติสี่ ซึ่งตัวเองก็แบกกรรมมาเกิดอยูแลว รางกาย ของสัตวนั้น ที่จริงก็เต็มไปดวยเชื้อโรค ไวรัส พยาธิตางๆ หลายชนิดอยู โรคหลอดโลหิตเกิด จากการที่มีพยาธิ อาศัยอยูในรางกายของสัตว และสัตวเลี้ยงในบาน พอสัตวตัวนั้นเกิดตาย เพราะเปนโรค ซากศพของมันก็จะเต็มไปดวย เชื้อโรค ไวรัสตางๆ เต็มไปหมด และถาหากซาก ศพที่เนานั้น ไมไดรับการจัดการที่ถูกตองแลว เชื้อโรคตางๆ ที่เกาะอยูในศพของสัตว อาจจะกอ 58 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 58

9/6/2009 2:40:24 PM


ตัวกันเขามาเปนเชื้อของโรครายก็ได เชื้อโรค และโรคราย อาจจะเปนเพียงเชื้อ โรคธรรมดาๆ เทานั้น แตทวาหนี้กรรมและวิบาก กรรมของเวไนยที่ติดตัวมานั้น ก็อาจเพิ่ม อานุภาพของเชื้อโรค และโรครายทำใหรุนแรงขึ้น เปนผลของการตามทวงหนี้กรรม ก็คือวาเชื้อโรค และโรครายก็สามารถเปนสื่อใหกับเจากรรมนาย เวรใชเปนเครื่องมือมาทวงหนี้คนไดเหมือนกัน เชื้อโรค และโรคราย เปนสิ่งที่ไมอาจจะ สัมผัสไดดวยตาเปลา หนี้กรรมที่ไรรูปลักษณ ก็เปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดเชนกัน มันก็ เหมือนกับลมที่พัดมา มันสามารถยืมเอาโมเลกุล ของอากาศของผงธุลีละอองฝุนเม็ดเล็กๆ แทรก แซง ซึมซาบเขาไปทางผิวหนัง หรือเกราะติด ตามผม ขน เล็บ ของคนแลวสุดทายก็ทำใหคน เปนโรคภัยได อะไรคือภัยพิฆาต อะไรคือชะตาชีวิต อะไรคือภัยพิฆาต เชน ถูกโรครายคุกคาม หรือเกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะเดินทาง เกิดเรื่อง หรื อ รู สึ ก ไม ค อ ยสบายขึ้ น มาอย า งกะทั น หั น อาการทรุดหนัก (แนนอนวาจะตองมีหลาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 59

.indd 59

9/6/2009 2:40:25 PM


สาเหตุ มีสาเหตุสวนตัว และยังมีสาเหตุที่เจา กรรมนายเวรใกลตัว หรือวิญญาณสามภพที่มี บุญสัมพันธกับเรา ตองการมาขอสวนบุญก็เปน ไปได สาเหตุของแตละคนแตกตางกันไป) ผูที่ตอง เผชิญกับภัยพิฆาต ก็เพราะวาในชวงนั้นดวงตก แลวบังเอิญถูกวิญญาณเลนงาน นี่คือโชคชะตา ของเขาในขณะนั้น แตวาโชคชะตาของคนคน หนึ่ง นั้นมันก็เกี่ยวพันกับชะตาชีวิตที่ติดมากับ เขาดวย อะไรคือ “โชคชะตาชีวิต” ถาจะกลาว โดยทั่วไปแลว ก็คือเรื่องราวของชีวิตคนที่ตอง เผชิญโดยหาสาเหตุไมได ก็โยนใหเปนเรื่องของ โชคชะตาชีวิตหรือที่วาพรหมลิขิต แตอันที่จริง แลวนั้น เรื่องของชะตาชีวิตนั้นมันผูกพันอยูกับ หนี้กรรม กฎแหงกรรม ชะตาชีวิตของคนนั้นมัน เกี่ยวกับจิตใจ ของคนที่ถูกกระทบจากสิ่งแวด ลอม ผูคนที่เกี่ยวของ เรื่องราวสิ่งของลวนแตมี ความสัมพันธทำใหชีวิตเกิดความผันแปร ดังนั้น ผลกรรมของอดีตชาติ จึงเปนขอมูลที่เกิดเปน ชะตาชีวิตของแตละคน มีอดีตชาติ ปจจุบันชาติ อนาคตชาติ ลวนมีความผูกพันกัน ศิษยเจาทั้งหลายชอบดูหมอไหม จะดูโชค 60 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 60

9/6/2009 2:40:25 PM


ชะตาราศีของตัวเองไหมละ จะตามราศีแหง ดวงดาวไหมละ ไมตองหรอก ดูแคใจเจาเทานั้น ก็พอแลว เธออยากจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต ตัวเองไหมละ รีบบำเพ็ญจิตใจของตัวเอง ฝก บำเพ็ญจิตใจใหเที่ยงตรง ตัดสันดานเลวออก ไป นิสัยไมดีใหแกไข ทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับใจ ตัวเอง นี่ไมใชทฤษฎีของจิตวิทยา หากแตวา “ใจคือเหตุแหงกรรม ใจคือวัฏจักรสังสาร” ดังนั้นการเวียนวายในวัฏจักร เหตุผลตนกรรม ทั้งหลายลวนกำเนิดมาจากใจ ทำอยางไรจึงจะไมพบภัยพิบัติ ไมตอง มีชวงดวงตก ศิษยเจาทั้งหลาย พวกเจาคิดที่จะไมมีชวง ดวงตกไหม พูดใหชัดๆ ก็คือไมอยากที่จะเจอ ภัยพิฆาตไหม (เคยคิด) ถาเชนนั้นจะทำอยางไรละ หากวาไมอยากใหมีชวงดวงตกละก็ จะตองให ความสนใจเปนพิเศษ แตอาจารยก็ไมสามารถที่ จะประกันใหได เพราะความคิดของพวกเจามัก จะเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง ผลุบๆ โผลๆ เพราะวาความกลัดกลุม เหนื่อย หนายไมสิ้นสุด ดังนั้นอาจารยจึงไดแตบอกพวก เจาวา: เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 61

.indd 61

9/6/2009 2:40:25 PM


หากพวกเจาจะแกไขตัวเอง ก็ตองใหพวก เจาไปปฏิบัติเองทำเอง แนนอนวาอาจารยจะตอง คอยคุมครองพวกเจา แตถาหากวาพวกเจาไมรู จักรักษาตัวเอง ถึงแมอาจารยจะรักจะหวงเจา อยางไรก็ชวยเจาไมไดเลย หากวาไมอยากพบดวงพิฆาต ไมอยาก มีวันดวงชะตาตก ถาเชนนั้นปกติพวกเจาจะ ตองรูจักบำเพ็ญจิตใจ เสริมสรางคุณธรรม มีความคิดที่ถูกตอง จิตใจที่เที่ยงตรง คอยบมฟก จิตสำนึกที่ถูกตองครองธรรม คนๆ หนึ่งหาก ไมมี ความคิดที่ถูกตองจิตใจที่เที่ยงตรง ไมมีจิต สำนึกที่ถูกตองคลองธรรม และมีแตความคิด ที่ชั่วราย และไอแหงอบายมุข ก็จะดึงดูดแต วิญญาณของปศาจรายเขาตัว อีกทั้งยังเขา เครือญาติของลูกมารหลานมารดวย ทายสุด ก็จะนำมาแตความหายนะ ดังนั้นคนที่มีแต ความชั่วราย ไมมีจิตสำนึกที่ดีไมควรคบคา เพราะเปนไปไดที่เราจะแยไปดวย ดวยเหตุนี้ปกติ เราควรจะบำเพ็ญจิตใจ สรางสมคุณธรรมในตัว ใหมีแตจิตเที่ยงตรง ความคิดที่ถูกตอง เพื่อเพิ่ม พูนมหาพลังมโนธรรมในใจตัวเอง หมั่นสรางทานสามอยาง

หมั่นสรางบุญ

62 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 62

9/6/2009 2:40:25 PM


บารมี รีบชำระปณิธาน หมั่นสรางกุศลโดยปจจัย ทานใหแกเจากรรมนายเวรใกลตัว และเหลา วิญญาณในสามโลก หากวาศิษยเจาพบเรื่อง รำคาญเล็กๆ นอยๆ หรือความลำบากไมมาก วิ ญ ญาณเดิ ม แห ง สามโลกก็ จ ะมาช ว ยเหลื อ ให นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวนั้น สิ่งที่สำคัญ ที่สุดก็คือ การกินเจบริสุทธิ์ การรักษาศีล กินเจบริสุทธิ์ ไมผูกหนี้ กรรม ไมผูกหนี้เวรกับเวไนย ผูที่ยังไมไดถือศีลกินเจบริสุทธิ์ ก็มักจะผูก หนี้กรรมกับเวไนยโดยไมรูตัว (โดยเฉพาะเวไนย สัตวที่อยูในเดรัจฉานภูมิ หรืออุบัติสี่ ภูมิตางๆ) ถึงแมศิษยที่ยังไมถือศีลกินเจบริสุทธิ์ จะบอกวา ก็เนื้อสัตวเหลานั้น ไมใชฉันเปนคนฆานี่นามัน ไมเกี่ยวกับฉันนี่ ไมใชเธอฆา ถูกแลวแตก็เปน เพราะพวกเธออยากกิน จึงมีคนอื่นฆามัน ถาหากไมมีคนอยากกิน จะมีใครเขาไปฆา สัตวไหม แตเจาก็ไมตองเอาเรื่องกฎแหงกรรม มาโยกโยไปถึงสุดทายวา “ในเมื่อยังมีคนตองการ กินเนื้อสัตว ก็ตองมีคนฆาสัตวอยูดี...” เจาไม ตองไปสนคนอื่นดูตัวเองก็พอแลว ก็เพราะมีคน อยากกิน ถึงมีคนอยากฆา ดังนั้นผูที่กินเนื้อ เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 63

.indd 63

9/6/2009 2:40:26 PM


สัตว ก็มีกรรมกับสรรพสัตวโดยทางออม แลว ผูที่ฆาสัตวละ ก็มีกรรมกับสรรพสัตวโดยตรง ไมวาจะเปนกรรมทางตรงหรือทางออม ลวนแลว แตไดสะสมเหตุแหงบาปกรรมไวเหนียวแนน วน เวียนไมมีที่สิ้นสุดในกฎแหงกรรม เมื่อถึงเวลา ที่กรรมไดเวลามารวมตัวกัน จึงเกิดกรรมรวม และถาโชครายประจวบกับเจากรรม นายเวรสวน ตัวมาตามเจออีก และถาหากวากรรมที่ผูกไว กับสรรพสัตว (วิญญาณ) เปนกรรมที่รายแรง พลังอำนาจมาตรงกันพอดี ควรรูไวดวยวา ภัยพิบัติ มันเริ่มจากเหลาวิญญาณ ดังนั้นเมื่อ เวไนยสัตวทั้งหลาย จะไดรับความทุกขรับ โทษภัยที่มาถึงนั้น ทุกอยางมาอยางรวดเร็ว เพราะเหตุ ว า อำนาจของเหล า วิ ญ ญาณที่ ม า ทวงหนี้นั้น ไปมาอยางไรรองรอยไมมีการบอก กลาว หรือตักเตือนไวกอน ดังนั้นคำฝากสุดทาย ที่อาจารยจะใหแตศิษยทั้งหลายก็คือ ถือศีล กินเจบริสุทธิ์ ไมผูกเวรผูกกรรมกับสรรพสัตว จะไดไมตกอยูในกฎแหงกรรม อะไรคือ ใจบริสุทธิ์ กายบริสุทธิ์ จิต วิญญาณบริสุทธิ์ อะไรคือใจบริสุทธิ์

จิตใจที่ใสสะอาด

64 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 64

9/6/2009 2:40:26 PM


ใจบริสุทธิ์คือ จิตใจที่คอยฝกฝนใหมีเมตตา ไมกินเนื้อเวไนยทั้งหลาย เพราะวาจิตที่เมตตา เป น ป จ จั ย สำคั ญ อย า งแรกของการเข า สู ค วาม เปนเซียนเปนพุทธะ อะไรคือกายบริสุทธิ์ ก็คือวาอยาใหกาย สังขารอันมีคุณคาของเจา ตองปะปนดวยเลือด ของสรรพสัตวทั้งหลาย หากเราสะสมเลือดเนื้อ ของสรรพสัตวไวในกายสังขารเราแลว ก็เสมือน หนึ่งสังขารเราเปนโลงศพ และสุสานของสัตว ชางเปนเรื่องนากลัวสำหรับคนมากใชไหม ดังนั้น จะตองเอาสังขารที่มีคานี้ มาเคี่ยวกรำจนกลาย เปนทิพยวิมานที่มีแตความสงบ และใสบริสุทธิ์ ผูนั้นถึงจะเปนผูที่ไดชื่อวาผูมีความฉลาด และมี ปญญาที่แทจริง อะไรคือจิตวิญญาณบริสุทธิ์ คือผูที่ไมกิน ของคาวของเหม็น ผูนั้นก็จะไมมีพลังอิน (พลังต่ำ พลังสกปรก พลังไมบริสุทธิ์) จะมีแตพลังหยาง (พลังที่ดี พลังที่บริสุทธิ์) เทานั้น ดังนั้น ถาจะใหใจบริสุทธิ์ กายบริสุทธิ์ จิตวิญญาณบริสุทธิ์ จงหมั่นทำบุญอุทิศสวนกุศล ใหกับเหลาเวไนย ที่เราเคยผูกกรรมผูกเวรกันไว สมัยกอนเราเคยกินสัตวประเภทไหนมากที่สุด เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 65

.indd 65

9/6/2009 2:40:26 PM


(เชนปลา กุง อาหารทะเล หรือ เปด ไก หาน…) เจา ก็อุทิศสวนกุศลใหกับมันเหลานั้น แตวาที่กินไป นอยหนอย ก็ตองทำใหบางเหมือนกัน จะไมขอมี ความผูกพันดานกรรมเวรกับเวไนยในภูมิวิถีหก และอุบัติสี่อีกตอไป หากศิษยเจาวา “ตัวเรามี ความตั้งใจที่จะถือศีลกินเจบริสุทธิ์ แตวายังไม สามารถกินไดตลอดไปในทันที แตมีใจอยาก จะฝกหัด” ถาอยางนี้ไมเปนไรคอยๆ ฝกกินไป หากทางสถานธรรมมีการสอนทำอาหารเจ เจา ก็มาฝก ทำฝกกินก็ได ลองฝกดูวาอาหารเจเขา ทำกันอยางไร อีกดานหนึ่งก็คอยอุทิศสวนกุศล ใหกับวิญญาณของสรรพสัตว ที่เราเคยกินไป ดวย จะไดไมผูกกรรมเวรกับสรรพสัตวอีกตอไป ดวยเหตุฉะนี้ การกินเจบริสุทธิ์จึงเปนสิ่งสำคัญ มาก ใจบริสุทธิ์ กายบริสุทธิ์ จิตวิญญาณบริสุทธิ์ ตองขัดเกลากาย ใจ วิญญาณ และจะตองทำ ปจจัยทาน ธรรมทาน อุทิศสวนกุศลเสมอๆ โดยอัตโนมัติ พลังของเจาและพลังทีส่ งู สงบริสทุ ธิ์ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็จะดึงดูด และสะทอนถึงกัน และกัน รางกายของเจาก็จะแข็งแรงขึ้นโดย ธรรมชาติ จะรูสึกสบายเนื้อสบายตัว ดังนั้นการ 66 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 66

9/6/2009 2:40:27 PM


ถือศีลกินเจบริสุทธิ์ ก็เพื่อที่จะไมใหศิษยเจาทั้ง หลายผูกหนี้กรรม หนี้เวรกับสรรพสัตวในเดรัจ ฉานภูมิ และอุบัติสี่ตอไป แตทวายังมีหนี้กรรม เกาที่เจาสรางไวในอดีตชาติ ก็ยังตองคอยอุทิศ สวนกุศลไปใหเสมอๆ เพื่อตัดกรรม ชำระเวรให แลวสิ้นกันเสียที หมายเหตุ สรางกุศลเปนทรัพย คือ ๑. อุทิศ สวนกุศลใหกับเวไนยทั้งหลาย ดุจไดทรัพยล้ำคา ๒.การอุทิศสวนกุศลทำใหวิญญาณอนุโมทนากับ เราเสมือนไดสิ่งมีคาเปนที่ยินดี เหตุผลเหมือน กัน สิ่งที่ไดรับในปจจุบันนี้ กรรมเหตุจากอดีต

ก็คือผลแหง

ทุกสิ่งทุกอยาง ที่พวกเจาประสพอยูทุก วันนี้ ไมวาจะเปนความยินดี เศราโศก ดีใจ วิตก ดีชั่ว ทั้งหมดลวนมาจากผลแหงกรรมเหตุจาก อดีตนั่นเอง ศิษยเจาทั้งหลาย หากวาขณะนี้เจาไดรับ ผลกรรมที่ดี ก็คือการที่ทำอะไรก็ราบรื่น ไมมี ความยุงยาก ทำงานขึ้นมาเหมือนกับมีเทพชวย ถาเปนเชนนี้ เจายิ่งจะตองรำลึกพระคุณสวรรค เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 67

.indd 67

9/6/2009 2:40:27 PM


ยิ่งตองถนอมโอกาส ชำระปณิธาน

สรางกุศลฉุดชวยคน

แตถาหากขณะนี้ เจาประสบกับชะตากรรม ไมดีเลา ที่พวกเจาวาชะตากรรมไมดีขึ้น หมายถึง การงานไมสะดวกราบรื่น มีเรื่องรบกวน ปวด หัวมากมาย ถาเปนเชนนี้ พวกเจาก็ไมตองตัด พอตอวาฟาดิน หากมาทวนกระแส เราก็ตอง รับไปตรงๆ จงอยาสรางกรรมกับเวไนยทั้งหลาย หรือผูคนที่อยูรอบๆ ตัวเรา เรื่องราวสิ่งของตางๆ สรางกรรม ใหมขึ้นมาอีก (หมายถึง เหตุที่ไมดี ผลที่ไดรับก็ไมดี) เพื่อหลีกเลี่ยง ภายหลังจะมีสิ่ง ที่ไมดีมากระทบหนทางชีวิต ขัดขวางการปฏิบัติ ธรรมของเรา เราไมสรางเหตุใดๆ ที่เปนความ โกรธ ความเกลียด ความอาฆาต ความแคน ความเปนศัตรูกัน การบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ก็คือ การสลาย กรรมภายใตกฎแหงกรรม หลุดพนหมด สิ้น กรรมเวร ทั้งหมดตองรูสำนึกบาป ตองรำลึก พระคุณสวรรค ถาหากวาตอนนี้อะไรๆ มันก็ไม สามารถเปลี่ยน แกไขหรือดึงกลับมาได แตวา เจายังมีโอกาสในกาลขางหนา สวรรคตองการ ใหเจาเปนคนใหม เปลี่ยนโฉมหนา และจิตใจใหม 68 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 68

9/6/2009 2:40:27 PM


ก็เพื่อที่จะแกไขชีวิต และดวงชะตาเจาใหดีขึ้น ทำอยางไร จึงจะปองกันไมใหมีโรคภัย ไขเจ็บเขาตัว ศิษยรักทั้งหลาย หากเจาไมตองการ ใหมีโรคภัยไขเจ็บ เจาจะปองกันอยางไร (กินเจบริสุทธิ์ ปลอยสัตว ไมฆาสัตวตัดชีวิต อุทิศสวนกุศล บำเพ็ญกายและใจ) เหลานี้ลวน แตเปนแคคำพูดหรือเปลา โรครายตางๆ นะมัน วิ่งคูไปกับความพัฒนาของมนุษย รางกาย มนุษยยิ่งมีความตานทานโรคขึ้นมากเทาไร เชื้อ โรคมันก็พัฒนาตัวมันเองเกงยิ่งกวาเดิม มนุษย ยิ่งกาวหนา เชื้อโรคยิ่งพัฒนา ดังนั้นหากวา เจาจะปองกันไมใหมีโรคภัยตางๆ มาแทรกแซง จะตองทำเชนใดหรือ อาจารยก็เพิ่งจะบอก กับพวกเจาไป มีทางเดียวคือ ขจัดสามอสรพิษ โลภ โกรธ หลง ออกจากใจใหหมด ทำไมถึง ตองกำจัดเจาสามอสรพิษรายดวยเลา ทั้งนี้ก็ เพื่อปองกัน ไมใหมันไปประสานงานกับเชื้อโรค ขางนอกนั่นเอง นอกจากนี้แลวยังตอง คอย สรางบุญสรางกุศล ชำระปณิธาน กินเจบริสุทธิ์ หมั่นอุทิศสวนกุศล หมั่นออกกำลังกายเพิ่ม ความแข็งแรงของรางกาย หมั่นมากราบไหว เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 69

.indd 69

9/6/2009 2:40:27 PM


หมั่นมาสถานธรรม กราบไหว และขอขมากรรม ยังมีอะไร อีกไหม (สำนึกบุญคุณสวรรค) ดีแลว ตองรูจักสำนึกบุญคุณ ตองเอาทุกอยางมารวม กัน ถึงจะมีภูมิตานทาน เหมือนมีวัคซีนปองกัน กาย และใจ และจิต วิญญาณจึงจะแข็งแรง หากจะปองกันเชื้อโรค โรคภัยเขาตัว การปองกันแบบมีรูปลักษณ และไรรูปลักษณ ตองดำเนินไปพรอมๆ กัน เหตุเพราะวาเชื้อโรค บางอยางมีองคประกอบที่เหนียวแนนมาก และ มีความตานทานสูงเปนพิเศษ ดังนั้นหากศิษย เจาทั้งหลาย ตองการผานวิกฤตการณไปอยาง สงบ สุขุม ปลอดภัย เจาจะตองทำตามหลัก การขั้นพื้นฐานคือ ขอรับวิถีธรรม บำเพ็ญธรรม หมั่นกลับมาสถานธรรม เพื่อรับรัศมีบารมีธรรม จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อชำระลางกิเลส และพลัง ที่ต่ำในตัวเราเอง ตองกินเจบริสุทธิ์ ขยันอุทิศ สวนกุศล ขยันมากราบไหว บำเพ็ญกายใจ ที่สำคัญที่สุดคือ อุทิศปจจัยทาน ธรรมทาน ใหกับเจากรรมนายเวรที่ใกลตัว และวิญญาณ ในสามภพ เหตุเพราะวาโรครายที่เกิดขึ้น ตนเหตุ ลวนมาจากวิบากกรรม และกรรมรวม ดวยเหตุ นี้จึงตองแกความอาฆาต ความพยาบาท ของเจา 70 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 70

9/6/2009 2:40:28 PM


กรรมนายเวร และของวิญญาณทั้งหลาย ใน สามภพ เพื่อใหไอแหงความแคนของเหลา วิญญาณยอมสลายไป ศิษยเจาทั้งหลาย เคยรับปากอาจารย รับปากเหลาวิญญาณสามภพ รับปากเจากรรม นายเวรใกลตัววากอนปดประชุมชั้นเรียน จะ ตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานวาจะสรางกุศล ไป ใหกับเจากรรมนายเวรใกลตัว ใหกับเหลา วิญญาณสามภพทั้งหลาย ขอเพียงแตเจาจริงใจ ศรัทธา ตั้งใจที่จะฉุดชวยเหลาวิญญาณสามภพ อยากที่จะคลี่คลาย กรรมความอาฆาต พยาบาท ของเวไนยทั้งหลาย ศิษยเจาทั้งหลาย จงตั้งใจ ไปทำ เอาใจของเจาไปทำ ทำอยางสุดใจสุด ความสามารถของเจา ขอจงอยาเอาแตคิด แลวไมทำ หากเปนเชนนี้ แลวอาจารยจะชวย คลี่คลาย แกไขไดอยางไรเลา หากเจามีปญหา ก็เรียนถาม ทานนักธรรมอาวุโส อาจารยเจิม อาจารยบรรยาย หรือบุคลากร บุคคลเหลานี้ลวน เปนเสมอหนึ่งนิรมารกายของอาจารย เปน เหมือนเสา และคานของอาณาจักรธรรม (มีญาติธรรมขออาจารยชี้แนะ) ตองดูใจ ของเจาสิ จังหวะเวลา โอกาส วาระบุญสัมพันธ เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 71

.indd 71

9/6/2009 2:40:28 PM


เมื่อวาระบุญสัมพันธมาถึง ก็จะมีคนชักนำเอง ไมตองหนักใจ ไมตองวิตกกังวล เตรียมการณ ไวใหพรอมกัน ยังขาดอยูแค ลมพัดโบกของ อาจารยเทานั้น อาจารยตอง ชวยเจาแน ขอเพียงในใจมีปณิธาน สิ่งสำคัญคือ ตองยึด วาระโอกาสทองนี้ไวใหดี ธรรมะคือ รมชูชีพ บุญกุศลคือเสื้อเกราะ เรงสรางกุศลจริงบุญแท เพื่อเปนทิพยวิมานหลบภัย ธรรมะคือรมชูชีพ บุญกุศลคือเสื้อเกราะ ศิษยเจาทั้งหลาย จะตองบำเพ็ญจริงปฏิบัติแท จึงจะไดรับบุญกุศลที่แทจริง จะตองเปนเชนนี้ กายสังขารที่เปนทิพยวิมานของเจา จึงจะสงบ ปลอดภัย ที่จริงสถานธรรมก็คือทิพยวิมานหลบ ภัยพิบัติ แตศิษยเจารูไหมวากายสังขารของเจาก็ เปนทิพยวิมาน หลบภัยไดเหมือนกัน แตจะทำ อยางไรใหหลบพนจากภัยพิบัติไดจริงๆ เลา กายสังขารก็คือ ทิพยวิมานที่สะดวกที่สุด ขอเพียงแตหลังจากศิษยรักทั้งหลาย ไดรับวิถี ธรรมแลว ใหตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญจิตญาณ บำเพ็ญกายหลอเลี้ยงจิต บำเพ็ญจริงปฏิบัติจริง ละเลิกนิสัยสันดานอารมณที่ไมดี และมิจฉาทิฐิ ทั้งหลาย แลวไปประกาศธรรมะอยางจริงจัง 72 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 72

9/6/2009 2:40:28 PM


สรางบุญกุศลชำระปณิธาน ใหความรวมมือ กับงานธรรม และยังมี คือ ตองตั้งปณิธานกินเจ หมั่ น ทำบุ ญ อุ ทิ ศ ส ว นกุ ศ ลให กั บ เจ า กรรมนาย เวรใกลตัว ก็เพราะวาเจาไดทำบุญสรางคุณ ธรรม ชำระปณิธานไวกอนหนาแลว อีกทั้งยัง พูดจริงทำจริง มีความสามารถจริง มีกุศลจริง หากวาวันหนึ่งเภทภัยมาถึงตัว เบื้องบนก็จะ อยูเบื้องหลัง คลี่คลายเภทภัย และเคราะห กรรมใหกับเจา (เพราะวาเจามีคุณธรรมจริง มีกุศลจริงสวรรคจึงเมตตาแกกรรมให) ดังนั้น ปราสาทสังขารตนนี้ของเจา จึงแคลวคลาด ปลอดภัยไปโดยอัตโนมัติ สรุปแลวก็คือวา โดยสวนตัวเจาไดกระทำ ในสิ่งที่ลดกรรมลดเวร จึงไปลดหนี้เจากรรม นายเวร ดังนั้นเมื่อประสบเคราะหกรรม ก็จะ แกไขแคลวคลาดไปไดโดยอัตโนมัติ การเอาบุญ จริงกุศลแท และคุณธรรมแทของตัวเอง มาแกไข เคราะหกรรม แคลวคลาดภัยพิบัติที่เปนเชนนี้ได ก็เพราะความรักความหวงใย และการใหสิทธิ พิเศษจากสวรรคเบื้องบนนั่นเอง ดังนั้นศิษยเจา ทั้งหลายควรคอยคำนึง และตระหนักถึงความรัก ความเมตตาขององคธรรมมารดาไวดวย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 73

.indd 73

9/6/2009 2:40:28 PM


ศิษยเจาทุกคน ลวนอยูใตพระมหากรุณา ธิคุณของสวรรค และคุณธรรมของบรรพจารย ทั้งหลาย บวกกับภายใตการบำเพ็ญที่จริงแท สรางกุศลชำระปณิธาน และสำนึกบาปของเจา จึงสามารถรอดพนภัยพิบัติ ผันอันตรายใหกลาย เปนสงบ เรื่องรายกลายเปนดี เรื่องยากกลาย เปนเรื่องงาย เรื่องทั้งหมดลวนเปนความกรุณา จากสวรรค เปนสิทธิพิเศษที่สวรรคไดใหความ คุมครอง อีกทั้งยังเปนเพราะสวนตัวศิษยเจาเอง ก็ไดสรางกุศลชำระปณิธาน สำนึกบาป อุทิศ สวนกุศล เปนเหตุใหสวรรคเมตตาทำใหเจา แคลวคลาดเคราะหภัย พระมหากรุณาธิคุณสวรรค บารมีธรรม พระบรรพจารย นับตั้งแตวินาทีแรก ที่ศิษยอนุตตรธรรม ทุกคนที่ไดรับธรรม ลวนอยูภายใตพระมหา กรุณาธิคุณแหงสวรรค และพระคุณของพระ บรรพจารยทุกพระองค ศิษยเจาทั้งหลาย หากวา ณ ปจจุบันนี้ ไมมีการนิรโทษกรรมและ การประทานมหาสัจธรรมจุติลงมายังโลก จาก องคพระมารดาแลว แคเพียงการที่ศิษยเจาทั้ง หลายเวียนวายตายเกิดมาหกหมื่นกวาปแลวนั้น 74 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 74

9/6/2009 2:40:29 PM


ทั้งเนื้อทั้งตัวเต็มไปดวยบาปกรรม และไอแหง ความชั่ว มันยากทีจ่ ะชำระลางใหสะอาดบริสทุ ธิ์ ได จิตวิญญาณก็ยากทีจ่ ะรอดพนจากการทำลาย จากมหันตภัย จนตองกลายเปนวิญญาณพิการ (เศษวิญญาณที่ถูกแตกกระจาย) หากวา ณ วันนี้ ไมมีบารมีธรรมของเหลาบรรพจารย คอยรับประ กัน และค้ำจุนพวกเจาไวละก็ พวกเจาไมมีทางที่ จะหลุดลอดจากการคิดบัญชีหนี้กรรม ในปลาย ยุคนี้ แลวไปบำเพ็ญธรรมสรางบุญกุศลชำระ ปณิธานอยางสงบจิตสงบใจไดหรอก ดังนั้น ทั้งหมด นี้เจาจะตองรูจักรำลึกพระคุณ และ ใหเขาใจ ถึงพระประสงคของสวรรคดวยวาองค พระมารดาทรงพระมหากรุณาเมตตา โปรด ประทาน ใหมหาสัจธรรมนี้จุติลงมายังโลก และ ยังทรงนิรโทษกรรมใหแกวิญญาณทั้งหลายดวย ยังมีพระพุทธเทียนหยาง พระแมจงหวาเซิ่ง หมู (พระโพธิสัตวจันทรปญญา) ทั้งสององค ที่คอยรับรอง และค้ำประกัน…ค้ำจุน ค้ำภัย เพื่อใหศิษยเจาทั้งหลายชีวิต สามารถผานไป อยางราบรื่น สงบ มั่นคง เกาะติดกับสายทอง ขึ้นตรงไปยังแดนนิพพาน องคพระมารดาทรงพระมหากรุณาเมตตา เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 75

.indd 75

9/6/2009 2:40:29 PM


ประทานการนิรโทษกรรมเพื่อเปดโอกาส ใหศิษย เจาทั้งหลาย นำสังขารที่ติดกรรมมาสรางบุญ สรางกุศล ชำระปณิธาน ประกาศสัจธรรม ฉุดชวยเวไนย ชวยเหลืองานธรรม รับหนาที่งาน สวรรค องคพระมารดาทานก็มีพระมหากรุณา เมตตาโปรดประทานการนิรโทษกรรม เพื่อที่จะ ใหเวไนยใตหลาสิ้นสุดรากแหงความทุกข เมื่อสิ้น รากแหงความทุกขจนถึงศูนยแลว ก็คือจะไมตอง มาตกอยูในวัฏจักรแหงการเวียนวายตายเกิดอีก ไมเขาสูภูมิวิถีหกอีกตอไป องค พ ระมารดาทรงประทานพระเมตตา ใหเวไนยทั้งหมด ที่อยูในปลายยุคมหันตภัยนี้ ไดมีโอกาส ขอรับวิถีธรรม บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติ งานธรรม สรางกุศล ชำระปณิธาน หลุดพน การเกิดตายเวไนยทั้งหลาย ยังมีโอกาสมีโชค วาสนาไดรับการฟนตัว ไดรับการชวยเหลือให พนทุกขพนวัฏจักรสงสารดวย เหตุฉะนี้พระบรม ราชโองการของพระแมองคธรรม จึงจุติลงมา โปรดนิรโทษกรรมใหกับสามโลก หมายถึง พระบรมราชโองการขององคธรรมมารดา จุติลง มาเพื่อฉุดชวยเวไนยทั้งหลาย ใหกลับขึ้นสูพระ นิพพานโดยตรง ดังนั้น องคพระอนุตตรธรรม 76 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 76

9/6/2009 2:40:29 PM


เจาก็คือสัจธรรม (เตา) สัจธรรม ก็คือ พระผูเปน เจาสัจธรรม สามารถฉุดชวยเหลาวิญญาณ ทั้งหลายใหขึ้นสูนิพพาน สัจธรรมเทานั้นที่ดำเนิน การฉุดชวยเก็บญาณสมบูรณ นำพาวิญญาณ เกาหก ทั้งหมดกลับคืนสูนิพพาน ก็คือ งานโปรด สามโลก และก็คือ ซิวหมอฝาเมิน (วิถีธรรม สุดทายแหงการหลุดพน) ศิษยเจาทั้งหลาย คิดถึงพวกเจา เมื่อครั้ง กอนอยูที่แดนสวรรค ตองจากมาจุติลงยังโลก โลกียนี้ ผานการเวียนวายตายเกิดมาตั้งแตหก หมื่นกวาปแลว กวาจะมีผูแนะนำรับรองดึงศิษย เจาทั้งหลายเขามาก็เปนเรื่องแสนลำบาก แต พวก เจาก็พกพาแตกรรมเวรเต็มตัว อีกทั้งกลิ่นไอ ที่สกปรกที่ทะลุฟากลับมา แตสุดทายศิษยเจา ทั้งหลาย ก็สามารถขอรับวิถีธรรมไปไดอยาง สบายๆ นี้ก็หมายความวาพวกเจาในอดีตชาติ ยังเคยบำเพ็ญมาบาง ยังพอมีพุทธสัมพันธ ราก บุญหยั่งลึกพอควร หนี้กรรมไมลึกเกินไป ไมตอง ไปสนใจ วาในอดีตชาติตัวเองเคยเปนพระโพธิ สัตว พระอรหันต เปนอะไรตอมิอะไร แตเมื่อ มาถึงกาลยุคสุดทายนี้แลว ก็จำเปนอยางยิ่งที่จะ ตองบำเพ็ญตอไป ปณิธานตองชำระ หากวา เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 77

.indd 77

9/6/2009 2:40:29 PM


ชาตินี้เจาไมยอมบำเพ็ญ ก็ยากที่จะตัดตอนการ เวียนวายตายเกิดไดเลย ศิษยเจาทั้งหลาย มาถึงกาลปลายยุคกัป แลว มีโอกาสไดกายสังขารอันล้ำคานี้แลว ทั้ง นี้ก็เปนผลพวงของบารมีธรรม ที่เจาไดเคย บำเพ็ญไวในอดีตชาติ แตในดานตรงขาม พวก เจาก็ไดแบกกรรม ที่ไดสรางไวในอดีตชาติมา เกิดเหมือนกัน เวไนยทั้งหลายในการเวียนวาย ตายเกิดทุกชาติๆ ลวนมาชดใช และมารับบุญ จากกฎแหงกรรม ซึ่งเกิดจากการกระทำจาก อดีตชาติของตัวเอง ดังนั้นผูที่จะสำเร็จเปนเซียน เปนพุทธะยิ่งมายิ่งหายากลงทุกที สวนที่ตองไป เขาทองเกิดเปนคน เปนสัตวเดรัจฉานหรือไป เกิดยังยมโลก เปนผีนรกรับโทษทัณฑ พวกเหลา นี้ยิ่งมากลับยิ่งมากขึ้นมากขึ้น ศิษยเจาทั้งหลาย ที่พวกเจามีบุญไดมี โอกาสมารับมหาสัจธรรม จากฟาเบื้องบนนี้ แนวทางแหงการเขาสูพระนิพพาน มีโอกาสได รับวิถีธรรม ซึ่งเปนสายทองเขาสูพระนิพพานที่ ประทานโดยตรงจากพระแมองคธรรม ก็ทำให มีโอกาส มีบุญสัมพันธ ไดสรางบุญ สรางกุศล ชำระปณิธาน ลดละหนี้เวรหนี้กรรม ทั้งหมดนี้ 78 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 78

9/6/2009 2:40:30 PM


ก็พูดไดวา เปนเพราะพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่ง องคพระมารดาเจาไดนิรโทษกรรม เพื่อที่จะให พวกเจาทั้งหลาย ไดมีโอกาสตัดรากแหงความ ทุกขทั้งหมด ไมลวงลงสูหนทางแหงการเวียน วายตายเกิดอีกตอไป ดวยเหตุนี้ศิษยเจาทั้งหลาย ควรที่จะนอมกราบพระมหากรุณาธิคุณ องคพระ มารดาเจา (กราบขอบพระคุณอาจารย) ที่จริง อาจารยเองก็ไมกลารับหรอก ตัวอาจารยเอง ก็แคดำเนินตามหนาที่ของฟา ทำตามพระบรม ราชโองการแหงองคธรรมมารดา ดังนั้นเรา อาจารย และศิษยตางก็ตองรูสำนึกบุญคุณใน พระมหากรุณาเมตตา ที่องคพระมารดาเจา ไดประทานใหแดพวกเรา ศิษยเจาทั้งหลาย อาจารยไดกลาวมามาก มาย สุดทายในใจ และในความคิดของพวกเจา พอจะสรุปเคาโครงไดบางหรือไม มีศิษยคนใด บางที่พอจะออกมากลาวถึง ความยิ่งใหญแหง พระมหากรุณาธิคุณของฟา และคุณธรรมของ พระบรรพจารยทั้งหลาย ความรูสึกสำนึกในพระ คุณที่มีอยูในใจของพวกเจามีเทาไหร พวกเจารู สึกวาพุทธระเบียบในหองพระนั้น สงางามมาก ไหม (สงางาม) ถาเชนนั้นคิดจะฝกหัดไหม (คิด) เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 79

.indd 79

9/6/2009 2:40:30 PM


หากสถานธรรมมีชั้นเรียน มีสอนพุทธระเบียบ พุทธระเบียบ คือ แนวทางสำคัญที่จะขึ้นไปกราบ คารวะพระแมองคธรรม ดังนั้นพวกเจาจำเปน อยางยิ่งที่จะตองมาศึกษา กฎแหงกรรม และหนี้เวรกรรมคือ การ รวมตัวของเวลา สถานที่ และบุพเพสัมพันธ (ผูเขาชั้นเรียน ไดเรียนถามถึงปญหาเรื่อง โรค SARS กราบเรียนถามพระอาจารยวาใชหรือ ไมวาสถานการณโรค SARS ของไทเปนั้น หนัก กวาที่หวี่หลาน (ชื่อตำบล) เปนเพราะวาคนใน ไทเปกินเนื้อสัตวมากกวาคนที่หวี่หลาน?) ไมใช หรอกการที่ไทเปมีโรค SARS ระบาดหนักกวาก็ เปนเพราะวา เหตุปจจัยแหงที่ทางเวลา บุพกรรม เกา ไดโอกาสมารวมตัวกันพอดี ณ ที่นั่น (การ ตามทวงหนี้ของกรรมรวม) ถาหากเธอจะเอาไท เปมาเปรียบเทียบกับหวี่หลาน ถาเชนนั้น จีนแผน ดินใหญมาเทียบกับไตหวันละ จะเปรียบเทียบ อยางไร เรื่องของเหตุแหงกรรม และวิบากกรรม ของแตละที่จะเอามาเปรียบกันไมได มันเปน วิบากกรรมรวมของเวไนย ดังนั้นถาหากมีคน บอกวาคนในกลุมนั้น มีกรรมมากกวาคนกลุมนี้ ละก็ เธอจงตอบเขาไปวา เพราะเหตุปจจัยของ 80 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 80

9/6/2009 2:40:30 PM


วิบากกรรมของเวลา ของสถานที่ และแตละคน แตกตางกันไปจึงไมเหมือนกัน ไตรรัตนคือ หลักฐานการกลับคืนสูฟา เบื้องบน แตตัวเองก็ตองปฏิบัติดวย อนุตตรธรรมนั้นล้ำคามาก ไตรรัตนนั้น เปนเครื่องหมาย ที่จะนำพาสูนิพพาน แตวาเจา ตัวก็ตองปฏิบัติดวย วันนี้ไดมาโปรดพวกเธอ ผูมีบุญสัมพันธที่มาสถานธรรม ก็เปนเพราะวา ปณิธานของเจาไดถึงเวลาแลว แตก็ตองรูไว ดวยวา เมื่อเวลาแหงปณิธานมาถึง มันทำให ตัวเองเจ็บปวดทุกขทรมานแคไหน ไมสบาย ทั้งกาย และใจเลยเชียวละ ญาติธรรมขอพระอาจารยเมตตา ในกรณี ที่กินเจตลอดชีวิต หรือวาทำบุญทำทาน หรือ วาขอใหพระอาจารยเสกเปาให กรณีไหนจะแก กรรมไดไวกวา (ทุกคนหัวเราะ) ถามีปญหาเชนนี้ เจาก็นาจะถามอาจารยไปเลยวา เจาจะกลับขึ้น นิพพานเองจะเร็วกวาไหม หรือวาใหอาจารย ชวยเจาจะเร็วกวา หนี้เวรกรรมของเจาชำระหมด หรือยังละ กรรมของใครเจาตัวก็ตองชำระเอง ดังเชนใครกินขาว เขาก็จะอิ่มเอง ตัวอาจารย นะเปนพระอาจารยของพวกเจา เปนแสงสวาง เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 81

.indd 81

9/6/2009 2:40:30 PM


เปนผูรับรองใหเจา แตวาการที่จะกลับขึ้นเบื้อง บนไดนั้นก็ตองอาศัยตัวเอง อาจารยจะบอกให อาศัยตัวเองนะไวที่สุด ศิษยเจาเอย จงหมั่นกลับ มาสถานธรรมฝกพุทธระเบียบ เจาเปนคนเถร ตรงมาก แตวาเหตุผลหลักธรรมก็ตองตรงดวย ตองอารมณเย็นลงบางนะ ตอไปภายภาคหนา อาจารยอาจจะไมมาแสดงธรรม ในรูปลักษณ อยางนี้ หากมีปญหาอะไรก็ใหอาจารยใหญ อาจารยเจิม อาจารยบรรยายหรือบุคลากรชี้ แนะใหก็ได ทุกๆ คนยอมมีปญหาสวนตัว บางครั้ง อาจารยเองก็ไมรู จะตอบปญหาใหพวกเจา อยางไร เพราะวาจิตของพวกเจานั้นเดี๋ยวเปน อยาง นี้ เดี๋ยวเปนอยางนั้น ดังนั้น อาจารย เอง ก็เลย ไมรูจะเอาใจอันไหนของเจามาเปนหลัก ในการให ตอบคำถามของพวกเจา บางครั้งใจ ของพวกเจาก็ดู เหมือนหนักแนนมาก แตชั่วเดี๋ยว เดียวก็เปลี่ยนอีกแลว แลวจะใหอาจารยเลือก เอาใจไหนของเจาละ เพราะใจของเจามัน วอกแวกมาก อาจารยเลยเอาแนกับพวกเจา ไมได พวกเจาตองคอยควบคุมจิตใจที่วุนวาย เหมือนลิง เหมือนขางของตัวเจาเอง มีปญหาอะไร 82 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 82

9/6/2009 2:40:31 PM


ไมควรจะนั่งคิดไมตก วกไปวนมา ตอนนี้เจาทุก คนไดพบหนทางแสงสวางแลว ไดทางตรงแลว ดังนั้นไมควรจะไปเดินทางออม ทางแยกอีก ตอไป ควรจะจับหลักการใหญไวใหดี เมื่อได หลักใหญแลว ปญหาเล็กๆ ก็จะแกไขไปไดเอง หากลบหลูอนุตตรธรรม ลบหลูสามภพ ถือเปนการทรยศตอฟาดิน หากวา ศิษยเจาไมนับถืออนุตตรธรรม ไมมั่นใจในสามภพ แตวาเจาก็ไมลบลางสามภพ ไมพูดใสความ ไมดูถูกสามภพ แตเจาก็มีทาง ปฏิบัติในสายของเจา อาจารยก็ขออวยพรใหเจา แตถึงอยางไร อาจารยก็ยังรอคอยดวยความรัก และความอดทนวา สักวันหนึ่งพวกเจาจะมารวม ดำเนินงานสามภพกับอาจารย พวกเราศิษย อาจารยจงมารวมกันตั้งจิตอธิษฐาน ขอแบงปน ความเหนื่อยยาก และความกังวลขององคพระ มารดาดวยเถิด หากวา ศิษยเจาไมเชื่อมั่นในอนุตตรธรรม ไมมั่นใจในสามภพ แถมยังคอยลบหลู ดูหมิ่น สามภพ เจาจงรูไวดวยเถิดวา การลบหลูอนุตตร ธรรม ลบหลูสามภพนั้น ถือเปนการทรยศตอ ฟาดิน ก็เสมือนหนึ่งวา เจาไดลบหลูโองการ เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 83

.indd 83

9/6/2009 2:40:31 PM


สวรรคแหงพระผูเปนเจา เปนการอกตัญูตอ องคอนุตตรธรรมเจา ทำรายจิตใจของพระองค บุคคลเชนนี้ ถือวาเปนผูที่มหาอกตัญูตอฟาดิน โทษนั้นประมาณมิไดเลย วิถีธรรมที่พวกเจาไดรับในวันนี้ เปนวิถี ธรรมเดียวกันกับที่ เทพ เซียน พุทธะ ทั้งหลาย ไดรับ และปฏิบัติมาตั้งแตอดีตกาล ลวนเปน วิถีทางกลับขึ้นสูเบื้องบน เพียงแตยุคสมัย และ เวลาตางกันเทานั้นเอง ดังนั้นการโปรดฉุดชวย เวไนยจึงมีวิธีการตางกันออกไป แตตอนนี้คือ กาลเวลาของวิถีธรรมกาลยุคขาว ดังนั้น “เตา” จึงเปนดุจดังแสงสวางทางเดียว ที่จะนำพาพวก เจาไปสูเบื้องบน การปกโปรดสามโลก การ ดำเนินงานของสามโลก ก็คือวิถีแหง “ซิวมอ ฝาเหมิน” วิถีเดียวที่จะฉุดชวยญาณเกาหก ทั้งหมดกลับคืนสูเบื้องบน การฉุดชวยญาณ เกาหกทั้งหมดกลับคืนสูเบื้องบน “เกาหก” หมายถึง หยินหยาง ก็คือ หญิงชาย การฉุด ชวยภพก็คือ การดำเนินงานของหยินหยางเปน งานฉุดชวยชายหญิง ดังนั้น เปนงานที่พวกเรา ตองชวยกันทำ อี๋กวนเทียนเตา (อนุตตรธรรมซึ่งมีมาแต 84 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 84

9/6/2009 2:40:31 PM


กาลนานแลว) มาดำเนินงานฉุดชวยชีวิตเวไนย ทั้งหลาย จิตวิญญาณ ปญญาธรรม และยังมี “สังขาร” อีกดวย ทำไมถึงจะตองมาชวยกาย สังขารมนุษยดวยเลา เพราะวาพระแมองคธรรม ทรงเมตตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองคเมตตา และ ดวยความพยายามของตัวอาจารยเอง ที่ตองการ ใหสังขารพวกเจาแข็งแรง มีพลังกายดี จะไดมี โอกาสรีบๆ ชำระสะสางหนี้กรรมเวร เพื่อรอด พนความทุกขทรมานจากการเวียนวายตายเกิด ดังนั้นการที่มาดำเนินงานใหญ คือ การฉุดชวย เก็บมวลญาณแหงสามภพนั้น ทั้งหมดเปนพระ บรมราชโองการแหงพระอนุตตรธรรมเจาทั้งสิ้น วิถีอนุตตรธรรม เปนแนวทางที่ใครก็ บำเพ็ญได เปนวิถีธรรมชั้นสูงที่สะดวกในการ ปฏิบัติ ผูที่เพิ่งรับวิถีธรรม หรือผูที่เพิ่งจะมาฟง ธรรมครั้งแรก จงตั้งใจฟงใหดีนะ วิถีธรรมที่เจาไดรับในวันนี้ วิถีธรรมที่เจา กำลังปฏิบัติอยูนี้ เปนหนึ่งเดียวกับที่พระบรรพ จารยที่มีโองการสวรรคทั้งหลาย ในอดีตกาล ถายทอดสัจธรรมแทสืบตอกันมา ความแยบยล แหงพระนิพพาน ก็คือวีถีธรรมที่เจาไดรับในวัน เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 85

.indd 85

9/6/2009 2:40:32 PM


นี้แหละ เปนพระคัมภีรรวมของทั้งหาศาสนา เปนสัจธรรมที่กลั่นกรอง ความสุดยอดจากสรรพ ศาสตรทั้งปวง “เตา” หนึ่งนิ้วจุดเจิมโองการ สวรรค พระวิสุทธิอาจารยเปนสัจธรรมของหมื่น คัมภีรแสนสรรพศาสตร ที่กลั่นกรองเอาแตสิ่งที่ ยอดเยี่ยมมารวมกันไว อนุตตรธรรมหนึ่งเดียวนั้น ถายทอดโดยวิถีแหงจิต ชี้ตรงเขาสูจิตคน ประจักษจิตเดิมแทสำเร็จเปนพุทธะ เปนวิธีฉับ พลันที่ชี้ใหเห็นจิตเดิมที่ใสบริสุทธิ์แหงตน เปนวิถี ธรรมการบำเพ็ญชั้นสูงที่เปนไปตามธรรมชาติ สัจธรรมที่แทจริงไมไดอยูในคัมภีร หรือตัว อักษรของคัมภีร แตอยูที่การไดฉุดชวยเวไนยให ไดเกิดใหมอีกครั้ง (พนจากการทำบาปทั้งปวง) ใหไดรูทางหลุดพนตายเกิดเปนหลัก เปนอัญมณี ล้ำคาที่นำใหเราตัดขาดจากทุกขทั้งปวงในจักร วาล เปนธรรมะชั้นสูง และเปนกุญแจสำคัญที่นำ พาเราทะยานเขาสูประตูนิพพาน เพราะฉะนั้น อนุตตรธรรมก็คือ รากหรือแกนแทของปญญา ธรรมแหงจิตวิญญาณ ไดถายทอด และดึงเอาสิ่ง จริงแทความแยบยลที่มีอยูแลว ในตัวเราออกมา จุดมโนทวารก็คือ ที่ที่จิตวิญญาณของเจาสถิต อยูนั่นเอง 86 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 86

9/6/2009 2:40:32 PM


การไดรับการเบิกเนตรก็คือ การกลับสูตน ตอเดิม กลับสูแดนเดิม ไดมีโอกาสเขาเฝาพระ แมองคธรรม ไดรับชีวิตที่เปนนิรันดร หลุดพน จากการเวียนวายตายเกิด เปนวิถีทางเดียวที่จะ ตัดใหหมดสิ้นจากทุกขทั้งปวง อาจารยเจิมเปนตัวแทน ทำพิธีเจิมแทนพระ วิสุทธิอาจารย เปดประตูทางตรงแหงดวงจิต วิญญาณ ประตูแหงการเกิดดับ เปนวิถีธรรม หนึ่งเดียวเทานั้น ที่จะนำพาศิษยทั้งหลายตัดขาด จากรากกรรมทั้งปวง เพื่อเขาสูความเปนนิรันดร และหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด ดวยเหตุฉะนี้ ศิษยเจาทั้งหลายเอย อนุตตรธรรมนั้นล้ำคามาก แตวาเจาจะตองรูจัก บำเพ็ญใหถูกตอง จึงจะแสดงถึงคุณคานั้นได ธรรมะนั้นไรรูป ไรนาม แตวาคุณธรรมในตัวเจา นั้น สามารถทำใหผูคนรับรูได ดังนั้นสมควรที่ จะเอาคุณธรรมในตัวเจา มาฉุดชวยเวไนยมา กลอมเกลาจิตใจเวไนยทั้งหลาย มิยิ่งไดผลเร็ว ยิ่งขึ้นหรือ สวนตัวเจาเองก็สามารถสรางบุญ กุศลชำระปณิธานกลับขึ้นสูพระนิพพานไดเร็วยิ่ง ขึ้น จะตองชำระปณิธานแลวสิ้น ถึงจะไดกลับขึ้น เขาสูพระนิพพานได เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 87

.indd 87

9/6/2009 2:40:32 PM


อนุตตรธรรมเปนวิถีธรรมที่ใครๆ ก็บำเพ็ญ ได เปนวิถีธรรมชั้นสูง ที่ทุกๆ คนสะดวกในการ บำเพ็ญ ขอแตเพียงวาศิษยเจาทั้งหลาย ไมวา จะทำอะไรขอใหทำดวยจิตคุณธรรม ดวยความ รูสึกที่ดี ดวยความสามารถที่ถูกตอง มาติดตอ รับใชผูคนในหนาที่การงาน อีกทั้งในเรื่องของ ชีวิตประจำวัน การนั่งการนอน การเดินเหิน การ อยูกิน ทุกๆ อยางลวนเปนธรรมะ หากมีศิษย เจาพูดวา “การบำเพ็ญธรรมเปนเรือ่ งทีน่ า รำคาญ มากจะตองละซึ่งความโลภ โกรธ หลง ละซึ่ง อารมณทั้งเจ็ด ความอยากทั้งหก และตองตัด นิสัยที่ไมดีทั้งหมดทิ้งไปดวย อยางเชน การสูบ บุหรี่ การพนัน แหมมันชางยากเหลือเกินนะ หากตองเปนเชนนี้แลว ชีวิตคนเราจะไปมีรส ชาติอะไรเหลืออยูอีกเลา” ถาหากวามีศิษยเจา รูสึกวาการบำเพ็ญธรรมเปนเรื่องที่ลำบาก และ ยุงยากมากละก็ ถาเชนนั้นสมควรที่จะสำรวจ ตัวเอง ถามใจตัวเอง พิจารณาตัวเองใหดีวา อารมณเจ็ด และกิเลสทั้งหกในตัวนะ มีมากเกินไป หรือเปลา ความโลภ ความเพอฝนในตัวเองมีมาก เกินไปหรือเปลา และก็อาจจะมีบางคนสงสัย อยูในใจวา ทานอาจารยครับคนเราเกิดมาก็มี 88 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 88

9/6/2009 2:40:32 PM


อารมณเจ็ด ตัณหาหกเปนกิเลส มีโลภ โกรธ หลง ก็ลวนมีอยูในตัวทุกคน ก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา มีคำพูดอยูคำหนึ่งวา “สือเซอวิ่งเย” ใชไหมครับ ถาเชนนั้นจะหมายความวาอยางไร เอาละ อาจารยก็จะมาอธิบายใหฟง คำวา “ซิ่ง” ใน “สือ เชอ ซิ่ง เย” นั้น ไมใช “ซิ่ง” ที่แปลวาอุปนิสัยเดิมแทที่มีมากอนเราลงมาเกิด ในโลกนี้ แตเปน “ซิ่ง” ที่เปนจิตเดิมแทนั้นไดถูก “ซิ่ง” หรืออุปนิสัยใจคอ อารมณสันดานทางโลก ครอบคลุมเสียหมด จึงเปนเหตุแหงการเวียน วายไมรูจบสิ้น ศิษยเจาทั้งหลายควรรูไวดวยวา เมื่อตอนที่เจามาเกิดที่โลกนี้นั่นนะ สองมือเจา ลวนวางเปลา แตเนื่องจากอายุไขก็มากขึ้นไป ตามวันเวลา ตัวเองก็จมปลักอยูแตในการเสพ สุขทางโลก อันนำมาซึ่งความทุกขเปนชั้นๆ ความเหนื่อยกายเหนื่อยใจมากมาย และพอดำ เนินมาจนบั้นปลายแหงชีวิตแลว จึงสำนึกไดวา ”อะไรๆ ในโลกก็เอาไปไมได มีแตบุญบาป เทานั้นที่ติดตัวไป” ดังนั้นคนเราเมื่อไดลงมา เกิดในโลกนี้แลว ไมใชมาเพื่อเพียงกิน นอน เที่ยว อึถาย ไมใชมาเพียงเพื่อเสพสุขทางโลกเทานั้น ถาหากจะเปนเชนนั้น มันก็ไมตางอะไรกับสัตว เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 89

.indd 89

9/6/2009 2:40:33 PM


เดรัจฉาน แตวาเกิดเปนคนก็ไมใชวาจะเอาแตทำ งานหาเงินเลี้ยงชีพ เพราะความผูกพันเทานั้น การใชชีวิตคนอยางนี้ ก็จะคอนขางเสียโอกาสไป ปณิธาน ศิษยธรรมกาลยุคขาว ลวนมีภารกิจ และ ปณิธานที่ตองฉุดชวยโลก ฉุดชวยเวไนย ฉุด ชวยจิตวิญญาณทุกคน มนุษยเราทุกคนที่เกิด มาในโลกนี้ ลวนมีภารกิจกันทุกคน ดังคำที่วา “เทียนมิ่งจืออวุยซิ่ง” จิตญาณของคนนั้น ฟาเปน ผูประทานให ฟาไดประทานดวงวิญญาณที่ใส สะอาดใหแกศิษยเจาทุกคน สงเจาลงมาเกิด ในโลกมนุษยนี้ หรือบางคนก็เสนอตัวยินยอม ลงมาเกิดเปนคน เพื่อที่จะมาฉุดชวยเวไนย กลับขึ้นไป ลงมาเกิดเพราะวาตองมากระทำ ภารกิจหนาที่ของตัวเอง ดังนั้น ศิษยเจาทั้งหลาย จงรีบๆ ตื่นจากภวังคเถิด จงมารวมกระทำ ภารกิจในวาระโอกาสที่ยิ่งใหญนี้ ฉุดชวยเกาหก จิตญาณเดิมใหไดกลับขึ้นไปเบื้องบน ในชวง ปลายยุคนี้ ศิษยอนุตตรธรรมทุกๆ คน ที่ไดพบ ไดรับมหาสัจธรรมนี้ ลวนแลวแตมีภาระหนาที่ ที่จะตองลงมาโปรดโลกดวยกันทั้งนั้น แตละคน ก็มีความสามารถเฉพาะตัว ที่จะไปโปรดโลก 90 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 90

9/6/2009 2:40:33 PM


ภาระหนาที่ของแตละคนนั้น ตองแบกรับเอง และนี่คือ การชวยฟาเบื้องบนเกื้อหนุนโลก มนุษย เปนการดำเนินงานธรรมใหกับสวรรค และก็เปน การแบงเบาความเหน็ดเหนื่อยของอาจารย แบง ปนความทุกขของพระแมองคธรรม หากวาเปนผูบำเพ็ญธรรม แตไรซึ่งปณิธาน แลว ก็เสมือนหนึ่งเปนคนไรซึ่งจุดมุงหมายใน ชีวิต ไมสามารถที่จะบังคับตัวเองพุงทะยานไป ขางหนา อีกทั้งยังจะรูสึกวาชีวิตนี้ชางเลือนราง เหลือเกิน “ฉันจะบำเพ็ญอยางไรดี ฉันจะทำ อยาง ไรดี” แตศิษยเจาทั้งหลาย ในปลายยุคนี้ได มีโอกาสพบ และไดรับสิ่งที่ล้ำคา ของมหา สัจธรรม ไดมีโอกาสมากมายที่จะสรางกุศล และชำระปณิธาน แตเจากลับไมรูวาจะบำเพ็ญ อยางไร จะทำอยางไร มันชางนาเสียดายจริงๆ ใชไหม จงเอาแรงปณิธานฉุดชวยตัวเอง เปน การเดินเขาสูกุศลหนทางธรรมแท ศิษยเจาทั้งหลาย เมื่อตอนที่เจาทั้งหลาย รับธรรมะนั้น ลวนไดตั้งปณิธานสิบขอ สิบขอ ไหนบาง เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 91

.indd 91

9/6/2009 2:40:33 PM


(จะมั่นคงในศรัทธา จะสำนึกดวยจริงใจ จะบำเพ็ญดวยจริงใจ หากวามีการ เคลือบ แฝง เสแสรง ถดถอยไมกาวหนา หลอกลวง ลบลางบรรพจารย ดูถูกนักธรรมอาวุโส ไมทำ ตามกฎพุทธระเบียบ แพรงพรายความ ลับสวรรค ปดบังธรรมะไวไมใหปรากฏ ไมทำตามกำลังที่มี ไมบำเพ็ญโดยศรัทธา ขอใหฟาดินรวมรับรู) ศิษยเจาทั้งหลาย ปณิธานสิบขอทำไดหรือเปลา จงไปศึกษาใหมาก จงไปดำเนินใหดี ศิษยเจาทั้งหลาย เมื่อตอนที่เจารับ วิถีธรรมนั้น ไดตั้งปณิธานสิบขอ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ เอาปณิธานมาตานอำนาจแหงกรรม ฟาเบื้อง บนเมตตาชะลอกรรมของเจาไวชั่วคราว เพื่อที่ จะใหเจาไดรับธรรมะไปอยางราบรื่น ตอไปก็ สามารถบำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรมไปไดสะดวก หลังจากนั้น ก็ใหอธิษฐานตั้งใจวา จะกินเจ บริสุทธิ์หรือไม ก็อธิษฐานวาจะใหความรวมมือ ในการดำเนินงานของสถานธรรม หรืออาจจะตั้ง จิตอธิษฐานไวในใจ หรือกลาวเปนสัจจะวาจา วาจะมารวมชั้นเรียนธรรมะทุกๆ ชั้นเรียน มีชั้น เรียนอะไรบาง (ชั้นเรียนศึกษาธรรมะทั่วไป ชั้น เรียนบุคคลากร ชั้นเรียน……) หรือไมเจาก็อาจจะ 92 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 92

9/6/2009 2:40:33 PM


ตั้งจิตอธิษฐานวา ยินดีที่จะใหความรวมมือชวย สรางงานธรรม หรือชวยบุกเบิกงานธรรม คำ อธิษฐานตางๆ ที่ทำใหเจาสามารถไดมีโอกาส สรางบุญกุศลชำระปณิธาน มีประโยชนตอสวน รวม (เวไนยแหงสามภพ) แลวยังเปนปณิธานที่ ชวยเหลือตัวเองได ทั้งหมดนี้ศิษยเจาทั้งหลาย จงตั้งอธิษฐานจิตไปเถิด แตขอใหเจาเพียงในใจ มีปณิธานมีกำลังพอ ก็สามารถที่จะตั้งปณิธาน เปดหองพระได จะเปนหองพระเล็กๆ สวนตัวหรือ หองพระสวนรวมก็ได แตทั้งหมดจะตองมีขอแม วาจะตองตามกฎพุทธระเบียบพื้นฐาน คือ หนึ่ง เจาตัวจะตองตั้งปณิธานกินเจตลอดชีวิต และตอง อยูในกฎพุทธระเบียบที่มีอยู การตั้งสถานธรรม สามารถชวยเหลือเวไนยทั่วสารทิศ และยังทำให เจาตัวและสาธุชนทั้งหลาย มีโอกาสมาชำระ ปณิธานอีกดวย ดังนั้นหากวาศิษยเจาทั้งหลาย หลังจาก ไดรับธรรมะแลว ควรจะละชั่วทำดี และควรที่จะ ละสิ่งที่เปนอบายมุขทั้งหลาย จิตโลภะ และ เพอเจอ จงเอาแรงปณิธานมาขจัดไปเสียซึ่ง ความคิดที่ไมดีไมงามทั้งหลาย เอาแรงปณิธาน ของพวกเจา มาแกไขบำเพ็ญการดำเนินกาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 93

.indd 93

9/6/2009 2:40:34 PM


วาจาของตน เสริมสรางจิตใจดวยสัทธรรม จง เอาแรงปณิธานมาฉุดชวยตัวเอง จนสามารถเขา สูเสนทางสัทธรรมที่แทจริง ความสำเร็จของงานธรรมะ ตองอาศัย แรงปณิธานเปนพลังผลักดันมากที่สุด ศิษยเจาทั้งหลาย รูสึกไหมวา ตัวเองตอง มีภาระหนาที่สำคัญขึ้นมาอยางกะทันหัน หรือ รูสึกวาถูกแรงปณิธานกดดัน เสียจนหายใจไม ออกเสียแลว ศิษยบางคนอาจจะวา “ตั้งปณิธาน แลวแรงกดดันเยอะมาก สูไมตั้งปณิธานดีกวา” ขอศิษยเจาจงรูไวดวยวา แรงปณิธานนี้นะเปน แรงผลักดันที่ใหญที่สุด ในการที่จะใหงานธรรม สำเร็จ แรงปณิธาน คือแรงดันสำคัญในการ สำรวจงานธรรม และเปนแรงดันในการสำเร็จ มรรคผลชั้นสูง แรงปณิธานสามารถชักจูง ให ตัวเจาเองเนนทางธรรม เบาทางโลก เปนแรง จูงใจใหเจาหลุดจากความเปนปุถุชน และเขา สูความเปนอริยะ ดังนั้น หากเจาตั้งปณิธาน แลวก็ดำเนินการตามปณิธาน ชำระปณิธาน จึง เปนการนำพาการบำเพ็ญที่แทจริง หากเจาได บำเพ็ญอยางเทาติดดิน มีบุญกุศล และคุณธรรม อันแทจริงแลว ก็จะสามารถ ชำระเวรกรรม หนี้ 94 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 94

9/6/2009 2:40:34 PM


กรรมของเจากรรมนายเวรของตัวเองได อัตโนมัติ

โดย

สรุปก็คือ ตองการที่จะยกระดับจิตความ เปนคนของพวกเจาใหสูงขึ้น จนถึงระดับจิตแหง ความเปนพุทธะและเทพเซียน หากวาไมยอมยก ระดับจิตแลว ก็หมายถึง ตองตกต่ำลง นั่นหมาย ถึงการตกเขาสูวัฏจักรแหงการเวียนวายอีกตอ ไป เปนเชนนี้แลว พวกเจาจะยกระดับจิตขึ้น หรือจะปลอยจิตตกต่ำลง (ยกระดับจิต) หากจะ ยกระดับจิต จะตองมีแรงหนุน และแรงกดดัน ตัวเอง ตองรูจักใหความกดดันตัวเองในระดับพอ สมควร แลวเบื้องบนก็จะใหแรง สนับสนุนตาม แรงปณิธานของเจาที่มีอยู แลวมิใชเปนการเพิ่ม พลังธรรมดา แตเพิ่มพลังแรงเปนหลายเทาตัว เปนเชนนี้แลว มิใชยิ่งดีหรือ การบำเพ็ญธรรมไมยากไมลำบาก แต จะยากก็ที่ใจของตัวนั่นแหละ จงอยาคิดวา “อนุตตรธรรมนั้นบำเพ็ญยาก นักหนาชางลำบากยากเข็ญ” การบำเพ็ญอนุตตร ธรรมนั้น ถึงแมจะไมงายดายนัก แตถึงอยางไร เจาก็ตองไปบำเพ็ญ หากวาเจาไมยอมบำเพ็ญ ธรรมะแลวจะฉุดชวยจิตญาณแหงตนไดอยางไร เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 95

.indd 95

9/6/2009 2:40:34 PM


จะหลุดพนไดอยางไร ดังนั้นจำเปนที่จะตองขจัด โลกียวิสัยออกไป ขัดเกลาอุปนิสัยใจคอ และสัน ดานที่ไมดีไมงามออกไป คอยๆ ทำเชนนี้ไป เรื่อยๆ สุดทายก็จะคอยๆ รูสึกวา “การปฏิบัติ ธรรมนั้นชางไมนักหนาเลย มันชางดีจริงๆ แยบยลจริงเลยเชียวละ” หากวาเจารูสึกวา “การปฏิบัติธรรมนั้นชางยากเย็นแสนเข็ญ ชาง ลำบากเสียนี่กระไร ฉันไมปฏิบัติธรรมแลว” ยัง ไมทันจะไดเดิน ไดทำ ก็ไดถูกความคิดวาชาง ลำบากแสนทุกขเข็ญของตัวเองตีกรอบเสียแลว นี่ ดังนั้นจึงไมมีวันที่จะไดประสบความสำเร็จแน นอน ก็เพราะวาการปฏิบัติธรรมนั้นไมใชเรื่องที่ งายๆ ดังนั้นศิษยเจาทั้งหลายจึงตองยิ่งที่จะใช ความจริงใจ ศรัทธา ตั้งใจทุมเทจิตใจเขาไปขาง ในแดนของมัน ไปสัมผัส ไปทำความเขาใจ ใหรูซึ้ง ถึงความหมาย และความแยบยลของธรรมะ นานๆ เขา เจาจะรูสึกวาการปฏิบัติธรรมนั้น เปนเรื่องที่ทำไปตามธรรมชาติ ไมลำบากยาก เข็ญเลย ก็เปนเพราะวาตอนนั้นจิตของเจาไดรวม เขาเปนหนึ่งเดียวกับธรรมะแลวนั่นเอง ดังนั้น จึงพูดไดวา การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนั้นไมยาก ลำบาก จะยากก็อยูที่ใจของคนจะทำหรือไมเทา 96 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 96

9/6/2009 2:40:35 PM


นั้นเอง หลังจากที่ไดรับวิถีธรรมแลว ควรใชวิธี คอยเปนคอยไป ดานหนึ่งสรางกุศลชำระปณิธาน เพื่อที่จะลดกรรมลดเวรของตัวเอง อีกดานหนึ่ง คอยบำเพ็ญกาย หมั่นขัดเกลาจิตใจ เสริมสราง คุณธรรมใหกับอุปนิสัยใจคอของตน สรางความ วิริยะ บุคลิกที่ดีในตน อีกดานหนึ่งพยายามเผย แพรขาวสารงานธรรมอยางขยันขันแข็ง ผูกบุญ สัมพันธ ใหกวาง ใหความรวมมืองานธรรม การ ดำเนินงานธรรมแบบคอยเปนคอยไปเชนนี้ มันจะ ไมกระทบกระเทือนชีวิตประจำวันของพวกเจา หรอก ตรงกันขาม กลับจะชวยหนุนสงการงาน ของเจาใหสะดวกราบรื่นมากยิ่งขึ้น ก็เพราะ เหตุวาเจาบำเพ็ญกายรักษาจิต ขัดเกลาจิต ฝกฝนใจ ดังนั้นกิริยามารยาทตอผูอื่นก็ตอง ออกมาอยางออนนอม เชนนี้แลวความมีมนุษย สัมพันธตอผูอื่นยอมราบรื่น ดังนั้นหากเจาสราง กุศล สรางคุณธรรม ชำระปณิธาน ชำระหนี้ กรรมสวนตัว เจากรรมนายเวรที่ใกลตัวก็จะ ไมคอยขัดขวางหรือมารบกวนเจา ดังนั้นไมวา เจาจะทำสิ่งใดก็รูสึกวาสะดวกไปหมด การที่ เจาออกไปผูกบุญสัมพันธขางนอกมากๆ เวลา เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 97

.indd 97

9/6/2009 2:40:35 PM


ไปโปรดคนเกี่ยวกับงานธรรม ก็มีใบหนาที่ยิ้ม แยมแจมใส ทุกอยางสอดคลองกับงานธรรม นี่แหละที่จะทำใหงานทางโลก และทางธรรมของ เจามีแตคำวา “สะดวก” ไมมีคำวา “อุปสรรค” การที่มีใจทางโลก มีใจยึดติดในความสัมพันธ สวนตัวเปนมูลเหตุของคำที่วา “มีอุปสรรค” การเกิดมาในวาระกาล ที่พอดีกับมีการ ปรกโปรด จะตองรีบฉวยโอกาสนี้ดำเนินงาน วันนี้เจาทุกคนก็เปนผูรับธรรมะแลว และ ยิ่งโชคดี ที่ไดรับขาวสารของการโปรดสามภพ เปนการพูดไดวา พวกเจาทั้งหลายมีโอกาส ได เปรียบในเรื่องเงื่อนไขทางฟา ทางชัยภูมิ และ ความสามัคคีของความสงบสุข ระหวางผูคน ดวยกัน ศิษยเจาทั้งหลายควรจะรับรูไวดวยวา ในชั่วชีวิตของคนๆ หนึ่งนั้น หากวามีโอกาสได เปรียบในเรื่องของกาลเวลาของฟา ชัยภูมิในการ ทำมาหากิน และการสนับสนุนจากผูคนทั่วๆ ไปนั้น อีกทั้งยังมีโอกาสดีมารวมงานธรรมปรก โปรดเก็บรวมมวลญาณ รวมกับเหลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย และสามารถใช “กายสังขาร” มารวม มือทำงานใหฟาเบื้องบนได มนุษย และสิ่งศักดิ์ สิทธิ์รวมกันเปนหนึ่งทำงานโปรดสามโลก อีก 98 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 98

9/6/2009 2:40:35 PM


ทั้งยังสามารถเอาสังขาร ที่ติดกรรมของเจา สรางกุศลเพื่อชำระปณิธาน เผยแพรงานธรรม โปรดชาวโลก แบกรับภาระหนาที่สวรรครวม สรางงานธรรม จงรูไวดวยวาตั้งแตโบราณกาล มายังไมเคยมีใคร ไดมีโอกาสดีเชนนี้เลยนะจะ บอก ให เพราะเหตุใดหรือ ก็เพราะวาเจาเกิดมาได จังหวะเหมาะกับกาลเวลาชวงโอกาสนี้พอดี “โอกาสเหมาะแกกาลเวลา” ก็คือ ชวง กาลเวลาโปรดสามภพ “เกิดมาไดจังหวะเวลา” ก็คือ เปนกาลเวลา แหงธรรมกาลยุคขาว เวลาและวาระของการ โปรดของฟาเบื้องบน ผู ที่ เ กิ ด เป น ศิ ษ ย แ ห ง ธรรมกาลยุ ค ขาว ควรตองรูไว และเขาใจวาระการโปรดของฟา เบื้องบน ของธรรมกาลยุคขาวนั้น แนวทาง การปฏิบัติโนมไปทางใด วาระกาลฟาเบื้องบน โปรดธรรมกาลยุคขาวนั้น แนวโนม นโยบาย ของฟาเปนอยางไร ก็คือกอน ที่ฟาดินนี้จะ ถูกเก็บ จะตองมีการฉุดชวยสามโลก เก็บรวมญาณครั้ง ยิ่งใหญ ฉุดชวยเหลาญาณเดิมเกาหก และญาณ ทั้งหลาย ที่กระจัดกระกระจายใหไดกลับคืนขึ้น สูฟาเบื้องบนใหหมด ตัดขาดจากตนตอแหง เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 99

.indd 99

9/6/2009 2:40:35 PM


ความทุกขทั้งหลาย ไมตองกลับมาเวียนวายตาย เกิดอีก ตอใหนักวิทยาศาสตรในโลกนี้สามารถ คิดคน แยกแยะโครงสรางที่เล็กที่สุดของเชื้อโรค มีอะตอมนิวตรอนโปรตอน การกอตัว และโครง สรางของเคมีและสสารตางๆจนกระทั่งสามารถ คำนวณถึงเวลาอายุ และการกอตัวเกิดของดวง ดาวและจักรวาลได นักวิทยาศาสตรและดารา ศาสตรทั้งหลายสามารถคิดคน แยกแยะ ประมาณการเรื่องราวเหลานี้ได แตนักวิทยา ศาสตร และดาราศาสตรมิสามารถคำนวณ กาลเวลา วาระชะตา ของฟาเบื้องบนได ก็เพราะ วากาลเวลา วาระชะตาแหงฟาเบื้องบนนั้นจะ ตองอาศัยผูที่มีฐานปญญาธรรม ปญญาทิพย แหงพุทธจิตเทานั้นจึงสามารถหยั่งรูได ศิษยเจาทั้งหลายรับธรรมะ ปฏิบัติธรรม ดำเนินงานธรรมก็คือไดมาในจังหวะเวลา วาระ กาลแหงฟา แตทวาวาระกาลก็ตองเปนโอกาส ที่เหมาะสมพอดี ธรรมกาลยุคขาวในปลายกัปนี้ เปนวาระที่ปรกโปรดทั่วไป เวไนยทั้งหลายตาง ก็มีโอกาส มีบุญที่จะไดรับวิถีธรรม และดำเนิน งานธรรม นี่เปนวิถีทางที่สะดวกที่สุดที่เบื้องบน ไดประทานใหกับเหลาศิษยในการปฏิบัติธรรม 100 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 100

9/6/2009 2:40:36 PM


นี่เปนความรัก ที่หาประมาณมิไดที่ฟาเบื้องบน ไดมอบใหแกพวกเจา ฟาเบื้องบนไดประทาน ความรักความอาทร และไดนิรโทษเปนกรณีพิ เศษใหกับศิษยเจาทั้งหลายแลว ดวยเหตุนี้พวก เจาก็ควรที่จะจับชวงจังหวะและโอกาสนี้ใหดี ปริศนาธรรมของฟาดิน ในปลายยุคกัปนี้ ความลับของสวรรค หลายๆ เรื่องไดคอยๆ เปดเผยออกมา เรื่องราว ความลี้ลับของสวรรคนั้นก็คือ “เทียนตี้ฉันอวี่” (ปริศนาธรรมแหงฟาดิน) “เทียนตี้ฉันอวี่” ก็คือ ความหมายที่ แ ท จ ริ ง ของการโปรดสามโลก ปริศนาธรรมแหงสวรรค เทียนตี้ฉันอวี่ ปรกโปรด สามโลก ก็คือ ตั้งแตฟาดินเริ่มมีการปรกโปรด มา เริ่มตั้งแตธรรมกาลยุคเขียว ยุคแดง จวบจน กระทั้งยุคปจจุบัน ยังไมเคยมีการเปดเผยมากอน จนกระทั่ง มาถึงธรรมกาลยุคขาวแหงปลาย กัปนี้ จึงไดมีการเปดเผยสิ่งลี้ลับบนสวรรค ดวย เหตุนี้ศิษยเจาทั้งหลาย ควรที่จะรองรับวาระ แหงธรรมกาลยุคขาว วาระแหงฟา ชะตาแหงฟา กำหนด และความลี้ลับของสวรรคในปลายกัป ยุคนี้ก็คือ ตองรับวิถีธรรม ปฏิบัติธรรม ปรกโปรด เวไนยทั่วไป ฉุดชวยเวไนยทั้งสามโลก โปรดคน เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 101

.indd 101

9/6/2009 2:40:36 PM


มารับธรรมะ เผยแพรงานธรรม หากวาในวิถีชีวิตของศิษยเจา สามารถ ทำงานธรรมะ สอดคลองกับวาระ ชะตาและโอ กาสที่ฟาตองการแลวละก็ เจาไมเพียงทำอะไรก็ สะดวกราบรื่นไปหมด แถมยังไดรับการคุมครอง จากโองการสวรรคอีกตางหาก ทั้งหมดนี้ก็ลวน ไดรับพระมหากรุณาเมตตาจากฟาเบื้องบน และ พระบรรพจารยที่ทรงคุณธรรมทุกพระองคนั่น เอง นี่ก็คือการที่ฟาเบื้องบนใหเปนกรณีพิเศษแก ศิษยธรรมกาลยุคขาวทุกคน ศิษยเจาทั้งหลาย รูสึกวาคำพูดของอาจารย นั้น ชางมีความกดดันแกตัวเองเหลือเกินหรือไม หรือตัวอาจารยเองนั้นนะกลับกลัว จะแยอยูแลว นะ “ภัยพิบัติ” ภัยพิบัติยังไมปรากฏชัดอีกหรือ (มีผูเขาชั้นเรียนบางคนพอไดเห็นคำ วาภัยพิบัติ ก็เกิดอาการกลัวมาก) พอเห็นหนังสือ ตัวนี้แลว ก็กลัวมากเลย ดังนั้นอาจารยจึงมาบอกกลาว กับพวกเจา ปราศรัยธรรมะในลักษณะที่หัวเราะ ราเริง แตที่จริงแลวในใจของอาจารยนั้นก็กระวน กระวายมากเชียวละ พวกเจารูหรือไมวาภัยพิบัติ ในชวงชีวิตของเจานั้น มันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร ก็เพราะวาตัวเจาไมรู ดังนั้นจึงจำเปนที่จะตอง 102 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 102

9/6/2009 2:40:36 PM


รีบปฏิบัติ รีบทำ รีบชำระปณิธาน เพราะไมมีใคร สามารถรูไดวาอีกวินาทีตอไปนั้นจะมีเรื่องอะไร เกิดขึ้น ขอแตเพียงเจายังมีลมหายใจอีกเพียงอึด เดียว เจาก็ตองมีความคิดที่จะทำอยางไรจึงจะ ไปโปรดคน ทำอยางไรจึงจะสรางกุศลชำระปณิ ธานไดเร็วไว ความหมายที่แทจริง ในการโปรดสามโลก มันเปนสิ่งที่เหนือความรูสึก เหนือเกินกวาปญญา ความรูหรือขอบเขตของมุมมอง ที่มนุษยโลก จะไป เขาใจได ความหมายที่แทจริงของการโปรด สามโลกนั้น ก็ไมใชวาจะเอาสายตา หรือความ คิดเห็น ความแยกแยะของความเปน “คน” มา คาดเดาได ดวยเหตุนี้จึงเรียกไดวา “เปนความ ลี้ลับแหงฟาดิน” จะเอาแคความคิดของความ เปนคน เอาตาเนื้อ และใจปุถุชน มารูแจงเรื่อง ราวของฟานั้น และของสามโลกนั้น มันเปนไป ไมไดแนนอน หมอโฮอวี่เหจา การโปรดสามโลก ผูที่มาในวันนี้ ถึงแมจะมาจากตางสายกัน แตก็ลวนเปนศิษยอาจารยทั้งสิ้น อาจารยเอง ก็ทราบดีวา มีบางคนก็ยังมีความไมแนใจในการ โปรดสามโลก ศิษยสายตางๆ ของอนุตตรธรรม เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 103

.indd 103

9/6/2009 2:40:36 PM


ตางก็พูดวา “การโปรดสามโลก ฉุดชวยสาม โลก” หากวาในวันนี้เจาไมเจาะลึกเขามาใน อาณาจักรธรรมของสามภพ ไมไปโปรดเวไนย สามโลกอยางจริงจัง หรือแพรขาวสารของสาม ภพ แตในชีวิตประจำวันนั้น กลับมีแตพูดวา “ปรกโปรดสามภพ สามภพโปรดทั่วไป” ก็เปน แคลมปากเทานั้น มิไดมีการกระทำที่แทจริง ออกมาเลย มีแตเพียงการโปรดมนุษยโลก อยูใน ขอบเขตของมนุษยที่มีรูปลักษณเทานั้น ที่ไดรับ บุญบารมี ซึ่งยังไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของ เบื้องบนที่ตองการจะโปรดสามโลก ภาระหนา ที่ของอาจารยนั้นอยูที่การโปรดสามโลก สวน ปณิธานพวกเจานั้นคือชวยสามโลก ธรรมกาลยุคขาวเปดฟา ปรกโปรดทั่วไป จะตองโปรดสามโลก ก็เปนการสรางบุญสราง กุศลก็จริง อยูแตมันก็จำกัดอยูเพียงแคเวไนยที่มี รูปลักษณในโลกนี้เทานั้น ที่ไดรับบุญบารมี ยังไม เขาถึงจุดหมาย และเนื้อแทในการโปรดของ อนุตตรธรรม และก็ไมสอดคลองกับภารกิจของ อาจารย และแรงปณิธานของศิษยดวงดาวจุติ ทั้งหลายดวย เพราะฉะนั้นการทำงานฉุดชวยและ การโปรดสามโลกที่แทจริงก็คือ เวไนยที่มีรูป 104 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 104

9/6/2009 2:40:37 PM


ลักษณและไรรูปลักษณทั้งหมด จะตองมีโอกาส ไดรับบุญบารมีนี้รวมกัน การฉุดชวย และดำเนินงานของสามภพ ไม เพียงแตพวกเจาศิษยทั้งหลาย จะมีโอกาสและ จังหวะที่จะไดสรางบุญสรางกุศล ชำระปณิธาน ลดลางเวรกรรมของตัวเอง อีกทั้งยังมีโอกาสที่ จะไดฉุดชวยบรรพบุรุษของตัวเอง รวมทั้งฉุดชวย วิญญาณผูที่มีบุญสัมพันธกับตัวเจาในอดีตชาติ อีกดวย นี่ชางเปนเรื่องที่แยบยลจริงๆ เชียว หากวาศิษยเจาทุกคน สามารถมาเขาชั้น เรียนไดทุกครั้งไป ก็จะมีโอกาสไดเห็นวิญญาณ เดิมของสามโลกมาผานราง ซึ่งจะทำใหเจา ไดรูสึกถึงจิตใจ และความทุกขลำบากของพวก เขาวานาเวทนาสงสารแคไหน พวกเจาไมเพียง แตจะตองใหความสงสาร และเห็นอกเห็นใจเขา เหลานั้น ยังจะตองหาทางไปฉุดชวยพวกเขาอีก ดวย นี่เปนงานอริยะที่ยิ่งใหญ และแยบยลมาก ในนี้คงจะมีบางคนที่ยังไมเคยเห็นการแสดงตน ของวิญญาณใชไหม ถาเชนนั้นตองมาเขาชั้น ประชุมธรรมทุกๆ ครั้ง ก็จะมีโอกาสไดเห็นวิญ ญาณตางๆ ของสามภพมาสำแดงตน แตวาไมใช ใหมาดูการสำแดงตนเทานั้นนะ แตใหไปฉุดชวย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 105

.indd 105

9/6/2009 2:40:37 PM


พวกเขา ไปฉุดชวยเหลาวิญญาณแหงสามภพ ใหพวกเขาไดมีบุญกุศล เพื่อที่จะหลุดพนจาก ความทุกขเวทนา มีโอกาสไดรับการชวยเหลือ เพื่อฟนตัว ดังนั้นเจาทุกคนมีโอกาสที่จะไดสราง บุญกุศล และชำระปณิธานมากมายเหลือเกิน การทำงานใหอาณาจักรธรรม สามภพ ก็สามารถฉุดชวยวิญญาณเดิม แหงเทวโลก และในยมโลก ใหพวกเขามีโอกาส และบุญสัม พันธที่จะไดรับสวนบุญ มีโอกาสไดถูกฉุดชวย มีโอกาสไดมาชวยงานธรรม และมีโอกาสไดรับ วิถีธรรมนี้อยางเร็วไว และยังสามารถที่จะได ชวยใหวิญญาณที่อยูในนรกภูมิ ไดรับการลด โทษทัณฑ ทั้งนี้รวมถึงเวไนยที่อยูในทุคติสาม ดวย พวกเขาสามารถอาศัยปจจัยทาน และธรรม ทานของพวกเจาที่สงไปให มาลดการถูกลงโทษ หรืออาจโชคดีมีโอกาส บุญบารมีมากพอที่จะได รับปายอาญาสิทธิ์ ใหมาสำแดงกายที่สถานธรรม มาตักเตือนชาวโลกใหทำดี วิญญาณก็จะมี โอกาสไดรับการปลดปลอยเร็วขึ้น ศิษยเจาทั้งหลาย การกอบกูสามโลก ในวาระสุดทายนี้ มันเปนขาวที่สะทานสะเทือน ใหกับเหลาญาณเกาหก อยางหาประมาณมิได 106 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 106

9/6/2009 2:40:37 PM


เพราะวานี่คือ ขาวดีที่สรรพสัตวในสัพพโลก จะไดมีโอกาสประสบสุขหลุดพน จากความ ทุกขกลับเขาสูมาตุภูมิเดิม (นิพพาน) เสียที และ ก็เปนโอกาสสุดทาย ที่จะไดรับการชวยเหลือ ศิษยเจาทั้งหลายพึงรูไว การที่เขามารวมงาน สามภพ ดำเนินงานสามภพ ไมใชสิ่งที่ตาเนื้อของ ปุถุชนทั่วไป ที่มองเห็นการทำงานของบุคคล ทั้งหลายที่มาทำงานดวยกันเทานั้น แตการดำ เนินกอบกูของสามภพคืองานอันยิ่งใหญ ที่คน และฟารวมกันดำเนินตางหาก กอบกูสามโลก ก็ คื อ งานใหญ ที่ ท ำร ว มกั บ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ นั่ น เอง เบื้องบนเปนตัวหลัก คนเปนตัวชวย แตวา “คน” ก็มีบทบาทที่สำคัญมาก เพราะเหตุใดหรือ ก็ เพราะวางานโปรดของสามโลกนั้น ดำเนินอยูที่ บนโลกใบนี้ และศิษยเจาทุกคนก็เปนคนในโลก ที่รูเรื่องธรรมะ รูเรื่องของสามโลกดี ดังนั้นพวก เจาลวนเปนบุคคลที่สำคัญยิ่ง การที่อนุตตรธรรม มีการปรกโปรด สามโลก มิใชเปนการสรางศาสนา หรือสราง ความเชื่อขึ้นมาใหม การกอบกูสามโลก ก็มิเปน การที่จะใหเจาไปขบคิดวา “สามโลกนั้นคืออะไร กันแน” ก็คือ อนุตตรธรรม มิใชศาสนาทั่วๆ ไป เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 107

.indd 107

9/6/2009 2:40:38 PM


อนุตตรธรรม มิใชจูๆ ก็มีขึ้นมา หรือเปนศาสนา ที่สถาปนาขึ้นมาใหม อนุตตรธรรมนั้น มีมา ตั้งแตโบราณกาลแลว อนุตตรธรรมนั้นมีพระ บรรพจารย ซึ่งมีโองการสวรรคไดสืบทอดกัน มาตามประวัติศาสตรนานแลว ถาหากวา อนุตตรธรรมนั้น เหมือนกับศาสนาทั่วๆ ไป แลวละก็ อาจารยเองก็ไมตองลงมาโปรดแลว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค ก็ไมตองลงมาชวย เหลืองานธรรม วิญญาณเดิมของสามโลก ก็ไม ตองไดมีโอกาสมีวันไดฟนตัว เพื่อหลุดพนจาก ความทุกขไดเลย แตขอใหพวกเจาทั้งหลายจง คิดดูสักนิดสิวา ทั้งหมดลวนเปนเลือดเนื้อเชื้อ ไขเดียวกัน จากองคธรรมมารดา เราจะดูดาย ไมชวยเหลือเลยหรือไร การแพร ก ระจายงานของอนุ ต ตรธรรม การกอบกูของสามโลกนั้น เปนพระมหากรุณา จากเบื้องบน ที่โปรยปรายไปทั่วสามโลก หญิงชายไดรับกันทั่วหนา ณ ปจจุบันนี้ก็ไดเผย แพรไปทั่วโลกแลว สวนขาวที่นายินดีของการ กอบกูสามโลกนั้น ก็ไดกระหึ่มตามไปติดๆ การดำเนินงานธรรม การทำงานกอบกูสามโลก ลวนแตจะตองไดรับพระบัญชา และทำตามพระ 108 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 108

9/6/2009 2:40:38 PM


บัญญัติแหงพระแมองคธรรมทั้งสิ้น ฟาเบื้อง บนจุติมหาธรรมนี้ลงมา เพื่อใหเปนการกอบกู แกสามโลกนั้น เปนสิ่งที่จริงแทแนนอนที่สุด วิถีธรรมในการสอนสั่งนั้น แจงชัดเปนหลักธรรม แท การกอบกูสามโลกของอนุตตรธรรมนั้น จะ ตองเจิดจาแจมใส อนุตตรธรรมสายตางๆ ที่มีมา อยูกอนแลวนั้น ลวนมีทานอาวุโสที่ทรงคุณธรรม และทานซานเตอไดปูทางที่ดี และสะดวกไวกับ เหลาศิษยอนุตตรธรรมรุนหลังไวแลว ดังนั้นศิษย เจาทั้งหลายจงตั้งใจบำเพ็ญใหดี ดำเนินงาน ธรรมใหดี จงอยาทำใหความตั้งใจ และความเสีย สละที่อาวุโสผูทรงคุณธรรมทุกทาน และทาน ซานเตอที่ไดทำมาทั้งหมดตองผิดหวัง กวาจะกอ ตั้งตีแผอาณาจักรธรรมของอนุตตรธรรม อาณา จักรธรรมของสามภพ ทานเหลานั้นตองผาน ความทุกขระทม ทั้งกายและใจที่ทุมเทใหกับงาน ธรรมมากมายเหลือเกิน ดังนั้นจงอยาทำใหทาน เหลานั้นตองผิดหวังนะ ความเปนมาแหงพงศาธรรมของมหาธรรม อนุตตรธรรม ถึงแมจะไดกระจายออกไป เปนสิบแปดสายก็จริง แตหากรวมกันแลวมีเพียง หนึ่งเทานั้น เรามักจะไดยิน คำพูดที่วา “ลูกจาก เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 109

.indd 109

9/6/2009 2:40:38 PM


แมเดียวกัน ศิษยสำนักอาจารยเดียวกัน” นี่ ก็แสดงวาสิบแปดสายมาจากสายทองเดียวกัน จากสายธรรมหนึ่งเดียว ระบบเดียวกัน ไมมี การแบงแยกใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งสิบแปดสายลวน มีจุดประสงคแนวทางรวมกัน จุดประสงคและ แนวทางรวมกันนั้นก็คือ “ฉุดชวยเวไนย กอบ กูสามโลก” จุดมุงหมาย และแนวทางนี้ก็คือ แรงปณิธาน และภารกิจของเราศิษยและอาจารย หากวาอาจารยไมเปลี่ยนแปลง พวกเจาก็จะ ไมมีวันเปลี่ยนแปลงเปนเชนนี้ดีไหมละ (ดี) สิบ แปดลวนเปนหนึ่งเดียวกัน ก็เพราะวาตองการที่ จะใหศิษยเจาทั้งหลาย ที่เปนลูกศิษยลูกหาของ อนุตตรธรรมใตหลานี้ มีโอกาสไดผนึกกำลัง รวมแรงรวมใจสามัคคีธรรมเปนหนึ่ง มาชวยกัน เสริมสรางงานธรรมแหงสามโลก ขอจงอยา ไดถวงเวลา ถวงงานของเบื้องบนใหชักชาลงเลย ทำอยางไร จึงจะตอบแทนพระคุณแหง ฟาและคุณพระบรรพจารย วันนี้เราเกิดมาเปนศิษย ของอนุตตรธรรม ซึ่งไดรับพระมหากรุณาธิคุณอันใหญหลวง จาก ฟาและพระบรรพจารยทุกๆ พระองค หากวา ตัวเราทำใหงานของเบื้องบนตองลาชา ไมยอม 110 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 110

9/6/2009 2:40:38 PM


มั่นใจในงานของสามภพ ไมใหความรวมมือใน การดำเนินงานของสามภพ หากเปนเชนนี้แลวก็ นับวาชางนาละอายตอฟา และพระบรรพจารย ทั้งหลายที่ทรงมีพระมหาเมตตาตอเรา ณ วันนี้ ศิษยเจาทุกคนไหนๆ ก็ไดรับการถายทอดสิ่งที่มี คาที่สุด สิ่งที่เปนสัจธรรมแลว ก็ไมควรที่จะ เนรคุณตอพระคุณของฟา และพระบรรพจารย หากจะตองตอบแทนพระคุณแหงฟา และพระ บรรพจารยใหดีนั้น เราควรจะทำอยางไร ก็คือ ตองบำเพ็ญธรรม ดำเนินงานธรรม ชวยงานธรรม สรางกุศล ชำระปณิธาน ชวยโปรดเวไนย ฉุดชวย สามโลกรีบเผยแพรเนื้อหาแทที่จริงของสามโลก การบำเพ็ญธรรม จำจะตองมีความมุงมั่ นและศรัทธาที่แทจริง ศิษยเจาทั้งหลาย ไดเวียนวายตายเกิดมา หกหมื่นกวาปแลว เปนการยากเหลือเกินที่หมุน อยูในภูมิวิถีหกจนบัดนี้ มาไดกายสังขารที่ล้ำ คาของมนุษย ซึ่งสามารถยืมกายปลอมนี้มา ปฏิบัติของจริง ดังนั้นจึงขอใหพวกเจาจงยึด โอกาสนี้ วาระ ชะตา โอกาสทางธรรมนี้ บำเพ็ญ ใหดีๆ เพราะวาตั้งแตโบราณกาลมา องคเทพ พุทธหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค ตางก็ เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 111

.indd 111

9/6/2009 2:40:39 PM


บำเพ็ญมาจากมนุษยโลกทั้งสิ้น การเวียนวายระหวางสัพโลกและนรกภูมิ เปนการยากนัก ที่จะไดสังขารมนุษย อันมีคานี้ และยิ่งโชคดีมากยิ่งขึ้น ที่ไดรับฟงขาว สารของอนุตตรธรรม และการกอบกูของสาม โลก หากวากายที่เปน “คน” ของเจา ทำไมดี บำเพ็ญไมดี เมื่อถึงวาระละสังขาร ก็ตองไป รายงานตัวเพื่อรับโทษที่นรกภูมิ หรือไมก็เวียน วายตายเกิดระหวางโลก และนรกภูมิ อยูนั่น แหละ หรืออาจจะตกไปเปนเวไนยแหงเดรัจ ฉานภูมิก็เปนได เวไนยที่ตกอยูในรางเดรัจฉาน หากจะกลับเขาสูมนุษยภูมิละก็ จะตองเอากาย สังขารที่เปนสัตวเดรัจฉาน มารับการเวียนวาย ของกฎแหงกรรมเสียกอน เหมือนดังเชนหมูที่ถูก เลี้ยงดวยเศษอาหารและของสกปรก มา วัวควาย แพะ กระตาย ตองกินหญา ยังมีสัตวตางๆ มาก มายหลายชนิดที่ตองตอสูเพื่อชีวิตของตัวเอง ทั้ง หมดนี้ ล ว นเป น การเวี ย นว า ยตายเกิ ด ระหว า ง โลก และนรกภูมิ การเวียนวายระหวางโลกและเทวภูมิ ศิษยเจาทั้งหลาย ตอนนี้คาบอยูในระหวาง 112 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 112

9/6/2009 2:40:39 PM


การเวียนวายของโลก และเทวภูมิ ดังนั้นเมื่อมี กายสังขารของมนุษยนี้แลว จักตองรักษาไวใหดี หมั่นสรางกุศล ชำระปณิธานไว ยกระดับความ เปนมนุษยใหสูงจนเทียบเทาชั้นอริยะ พุทธ เทพ เซียน หากวาเจาบำเพ็ญไดดี จิตใจ บุญกุศล ครบสมบูรณ เมื่อวันใดละสังขารแลว จิตญาณ ก็จะลอยผานเทวโลก ตรงเขาสูแดนพระนิพพาน หากวาศิษยเจาไดบำเพ็ญอยู แตดีไมถึงขั้น ไมสมบูรณ ก็จะตองไปรายงานตัวที่ดาน “ซันกวนจิ๋วโคว” ไปบำเพ็ญตอไป (หรืออาจจะ ตองถูกตีกลับลงมาเกิดในโลกมนุษยอีก) แตทวา หากเอาจิตวิญญาณไมมีกายสังขารนี้ มาบำเพ็ญ แลว ก็จะลำบากเปนทวีคูณ ดังนั้น เมื่อมีกาย สังขารนี้แลว จงรีบบำเพ็ญกายหลอเลี้ยงใจ ฝกฝนใจหลอเลี้ยงจิต หากวาไมฝกฝน ไมบำเพ็ญ ไมยอมสราง กุศล คนเหลานี้นอกจากจะไมดีแกตัวเองแลว ยังจะตองไปตามกฎแหงกรรม วิบากกรรมของ แตละคน เขาสูการเวียนวายแหงภูมิวิถีหก อันนี้แหละคือ ทุกขที่แทจริง ของสัตวโลกเลย เชียวละ ชาตินี้ไดบำเพ็ญธรรม จะตองมีความมานะ เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 113

.indd 113

9/6/2009 2:40:39 PM


และจิตที่มุงมั่น และศรัทธาที่มั่นคง ตัวเราตอง บำเพ็ญ เราตองทำสำเร็จ เพราะวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไดเกื้อหนุนเรามามากมายขนาดนี้ วิญญาณเดิม แหงสามโลก ชวยเหลือเราอยูเยอะแยะ พระอาจารยก็เอ็นดูเรามากโข ฉะนั้นตัวเรา จะตองบำเพ็ญใหได ถึงแมจะพบกับอุปสรรค เราก็ตองฝาฟนตอไปใหได เพราะถาหากวาตัว เองไมบำเพ็ญแลวละก็ มีหวังตองตกต่ำลงไป แนนอน ตกลงไปที่ไหนหรือ ก็ไปเวียนวายตาย เกิดตอไปนะสิ การบำเพ็ญธรรมะ อยางไร

จะตองบำเพ็ญ

พลังไมดี ที่คอยทำลายการบำเพ็ญจิตใจ บั่นทอนความวิริยะในตัวเรา อันมีอุปนิสัยใจคอ อารมณที่ไมดี สันดานที่ไมดี ความคิดที่เปนอกุศล เปนอบายมุขทั้งหลายตองตัดทิ้งไปใหหมด ไมวา เหตุผลใดๆ ที่เปนขออาง และความลำบาก อัน เปนอุปสรรค ในวาระการบำเพ็ญธรรมของตัว เราเอง ตองโคนทิ้งไปใหหมด หมั่นหาเวลาวาง มารวมเขาชั้นเรียนธรรมะ มาเขาชั้นเรียนใหญ ถึงแมใหมๆ อาจจะฟงไมรูเรื่อง แตวามาแลวก็ ฟง ฟงแลวก็จะรูไปเอง หากวายังไมคอยจะรู 114 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 114

9/6/2009 2:40:39 PM


เรื่องไมเปนไร มาสถานธรรมเขาชั้นเรียน เพื่อ รับแสงแหงธรรมะ เพื่อปลูกฝงเมล็ดพันธแหง ปญญา และการรูแจง เปนการหวานเมล็ดพันธ ที่จะสำเร็จเปนพุทธะ สำเร็จธรรม ตอไปใน อนาคตกาล เมื่อถึงเวลา วาระโอกาส ที่เหมาะสม ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยธรรมชาติ ความ เขลาถูกขจัด บังเกิดปญญาธรรมอันยิ่งใหญได ศิษยเจาเอย จงเชื่อมั่นในอนุตตรธรรม มั่นใจในสามภพ จะตองยิ่งมีจิตศรัทธา ยิ่งเขาใจ ธรรมะ เชนนี้จึงจะทำใหจิตที่ฝกใฝในธรรมของ เจายิ่งหนักแนน เจาจะตองเอาจิตธรรมะ และ ความเชื่อถือตั้งไวบนหลักแหงสัจธรรม ตองเปน เชนนี้มรรคผล และคุณธรรมในตนจึงจะยิ่งแนน แฟนยิ่งขึ้น การปฏิบัติธรรมะจะตองเขาใจหลัก ธรรมจึงจะเกิดปญญา ปญญาสามารถชวยให พวกเจาผานการทดสอบจากฟาและคน เพราะ ฉะนั้นจงเอาหลักธรรมที่เจาเขาใจ มาเปลี่ยน เปนปญญา มาเปลี่ยนเปนคุณภาพชีวิตของเจา มาเปนหลักแนวทางแหงชีวิตของเจา ศิษยเจาทั้งหลาย ในเมื่อพวกเจาตางก็ได เคยเกิดรูแจงในปญญาธรรม “ฉันรูแลววาโลกีย โลกนี้คือทะเลทุกข ฉันก็ไมอยากที่จะลงมาเวียน เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 115

.indd 115

9/6/2009 2:40:40 PM


วายในทางเรื่องราวทางโลกนี้อีกตอไป” หากวา เจามีความรูแจงแหงปญญานี้แลว เจาก็จงอยา ไปแตะตองกับเรื่องราว ที่จะทำใหเรามีนิสัยไมดี เพราะจะทำใหตัวเจาหลงทางอีกครั้ง ควรจะหมั่น สรางกุศล ทำปจจัยทาน และวิทยาทาน มาอุทิศ สวนกุศลใหกับเจากรรมนายเวรใกลตัว ขอจง อยาใหกรรมเวร แรงวิบากกรรมของตัวเอง มา ผูกมัดตัวเองเลย หากวาถูกบาปกรรม แรงวิบาก กรรมของตัวเองผูกมัดเสียแลว ก็รังแตจะทำให ตัวเองเดินหลงทางในชีวิต ตกลงสูอบายภูมิอีก ครั้ง ดังนั้นจงรักษาจิตญาณของเจาไวใหดี อยา ใหสีสันแหงโลกียโลกนี้มาผูกมัดจิตใจเราเลย อะไรคือคำวา “หมี” (ภาษาจีนกลางแปลวา หลง) นั่นก็คือ ไมกางเขนตรงกลางหมายถึง จิต ของตัวเราถูก รูป ทรัพย ความมัวเมา อารมณ พาออกจากตัวไป ถูกสิ่งเหลานี้ตีกรอบเขาเสีย แลว เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณจึงไมอยูในตำ แหนงเดิม ถูกดึงใหเคลื่อนออกไปตามทางแพรง หากวาจิตวิญญาณ ถูกดึงออกไปตามทางแพรง แลว นั่นก็หมายถึงตองไปเวียนวายตายเกิด ในภูมิวิถีหก และอุบัติสี่ ดังนั้น สุรา รูป ทรัพย และอารมณสิ่งเหลานี้ จึงจำเปนตองขจัดออก 116 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 116

9/6/2009 2:40:40 PM


ไปใหหมด สุดทายนี้ อาจารยตองขอถามเจาทั้งหลาย วา บำเพ็ญธรรมะจะตองบำเพ็ญอยางไร (ทุกคน เงียบกริบ) ธรรมะจะตองบำเพ็ญอยางไร อาจารย จะมาบอกแกเจาทั้งหลายก็ไดวา “ธรรมะจะตอง บำเพ็ญอยางไร” อันที่จริงธรรมะนั้น ไมมีคำพูด แตวาวันนี้เพื่อศิษยรักทั้งหลาย อาจารยจึงจำ เปนที่จะตอง เอาวาจา คำพูด รูปลักษณทั้ง หลาย มาบรรยายใหศิษยเจาทั้งหลายฟงธรรมะ ควรจะบำเพ็ญอยางไร ธรรมะก็คือ เหตุผลที่ ถูกตอง หรือสัจธรรมนั่นเอง สัจธรรมนั้นเปนสิ่ง ที่จริงแทสมบูรณ และสวยงามที่สุด หากวาเจา เอาสิ่งที่ดีงามที่สุดของความเปนมนุษย แสดง ออกมา เอาความบริสุทธิ์ ความเปนกุศลจิต ของจิตวิญญาณแสดงออกมา เอามาใชในชีวิต ประจำวันของเราเทานี้ ก็เปนการปฏิบัติธรรม แลว อาจารยจะกลาวอีกครั้ง ฟงแลวตองเอา ไปทำนะ เตา หรือ ธรรมะนั้นก็คือสัจธรรม สัจธรรม ก็คือ สิ่งที่เปนกุศล สวยงามดีพรอม หากวาเรา เอาสิ่งดีงามที่สุด ความเปนกุศลที่สุด ความ บริสุทธิ์ของจิตเดิมแทของเรา แสดงออกมา เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 117

.indd 117

9/6/2009 2:40:40 PM


ใชใหมากที่สุดในชีวิตประจำวัน นั่นคือ การปฏิบัติ ธรรมแลว อะไรคือความหมายของ “ความจริงแท แหงความดีงามของกุศลทั้งปวง” ก็คือไมแปด เปอนกับกิเลศทางโลก ไมมีขอบกพรอง ใน อารมณ ไมมีใจที่เปนเจาเลห เพอุบาย อันตราย หรือนิสัยที่ไมดีตางๆ ตรงกันขาม เจามีแตจิตใจ ที่สวางและใสสะอาด จิตกุศลที่บริสุทธิ์ใสสะอาด นั่นแหละคือ ความจริงแทแหงความดีงามของ กุศลทั้งปวง ถาเชนนั้นการบำเพ็ญธรรมยาก ลำบากไหม ที่จริงก็ไมตองหลอกอาจารยหรอก เพราะวาคอยไวพอถึงเวลาเจาพบกับอุปสรรค เรื่องราวที่ปวดหัวมากๆ คำวาบำเพ็ญธรรมก็ จะถูกเขี่ยไวขางๆ “เอาไวฉันสามารถแกปญหา ของฉันไดเสียกอนแลวคอยมาวากัน” อันที่จริง การที่จะบำเพ็ญธรรมทามกลางโลกโลกียนี้ ก็ ไมใชเรื่องงายนัก ดวยเหตุนี้ทุกครั้งที่มีการประ ชุมธรรม อาจารยถึงจำเปนเหลือเกินที่จะตอง ม าจ้ำจี้จ้ำไชเที่ยวสอนพวกเจาวา จะตองปฏิบัติ ธรรมอยางไร บำเพ็ญอยางไร เพราะนี่คือภาระ หนาที่ของอาจารย หากวาไมสอนพวกเจาใหดี ถาเชนนั้นลูกศิษยทั้งหลาย สาธุชนและสานุศิษย 118 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 118

9/6/2009 2:40:41 PM


ทั้งหลายของหาศาสดา จะมาเขาอนุตตรธรรม ไดอยางไร หากวาพวกเจาซึ่งเปนศิษยของ อาจารยไมทำตัวเปนแบบอยาง ตัวอยางที่ดีกอน แลวเจา ไดแตพูดวา อนุตตรธรรมดีอยางโนน ดี อยางนี้ หากเปนเชนนี้แลวสาธุศิษยทั้งหลายของ หาศาสนา เขาจะมาเชื่อวาอนุตตรธรรมเปนของ จริงหรือเปนสิ่งที่ดีไหม ดวยเหตุนี้อาจารยจึงจำ เปนตองมาสอนสั่ง มาปรับจิตใจใหกับศิษยเจา ทั้งหลาย เพราะวานี่คือภาระหนาที่ของอาจารย นั่นคือตองสอนใหพวกเจาใหไดดี การที่จะเดินตามรอยเทาของอาจารย ก็คือ ตองทำงานฉุดชวยสามโลกอยางจริงจัง ศิษยเจาทั้งหลาย ความสูงสงของอนุตตร ธรรม คุณคาของอนุตตรธรรม จะแสดงออกมา ไดจากตัวเจา ใหเห็นถึงความแยบยลของ อนุตตรธรรม ทำใหพี่นองทั้งโลกไดมีโอกาสได สดับรับฟงขาวดีของอนุตตรธรรม และขาววิเศษ ในการฉุดชวยสามโลกนี้ จงตั้งหนาตั้งตาขยัน ไปเผยแพรขาวสารและฉุดชวยชาวโลก เพราะวา “ภัยพิบัติ” เพราะวา มหันตภัยทั้งหลายกำลัง คืบคลานเขามาติดๆ กัน และกระชั้นชิดมาก พวกเจ า ได เ ห็ น เวไนยทั้ ง หลายต อ งได รั บ ความ เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคน พระโพธิสัตวปรากฏ 119

.indd 119

9/6/2009 2:40:41 PM


เสียหาย ความทุกขทรมานจากภัยพิบัติทั้งหลาย จะรูสึกลำบากใจมาก ศิษยเจาทั้งหลายตองมี ใจที่มีเหตุมีผล ตองมีการกระทำที่จริงจังออกมา ไมใชสักแตพูด ตองทำออกมาอยางจริงจังจะเปน ผูติดตามอาจารยจริงๆ เปนผูที่เกาะติดชายเสื้ ออาจารยไดจริง สำหรับคนที่เอาแตพูดแตไมมี การกระทำออกมาละ อาจารยเรียกเขา เขาก็ ไมมา ถาอยางนี้ อาจารยก็ขอกาวเดินไปกอนละ รูไหม คนที่ทำงานจริงจัง ถึงจะเปนคนที่เดินตาม หลังอาจารยไดจริงๆ สำหรับผูที่ไดแตพูดแลวไม รูจักทำ อาจารยก็จะเรียกเขาใหรีบๆ ออกมา จง อยาเสียวันเวลาอันมีคานี้ไป เพราะเจาจะรูหรือ วาตัวเอง ยังมีเวลาเหลืออยูในโลกนี้นานเทา ไหร เอาละ ขอกลาวเพียงแคนี้กอน ไมมาก ความตอไป ศิษยเจาทั้งหลายควรจะมาศึกษาให เขาใจงานของสามภพ เจาะลึกเขาไปในสามภพ จะตองหมั่นมาเขาทุกๆ ชั้นเรียน รวมประชุม ธรรมะครั้งใหญ

120 พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแคนพระโพธิสัตวปรากฏ

.indd 120

9/6/2009 2:40:41 PM

พุทธทำนาย เมื่อเกิดมหันตภัยไอความแค้น พระโพธิสัตว์ปรากฏ  

หนังสือนี้ขอขอบพระคุณทีมงาน mindcyber.com เป็นอย่างสูงครับ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you