Page 1

HI THO 3S

Ni Cuc Sng g Tr Nên Tt p Hn


HI THO 3S


HI THO 3S

1. Tng quan v chng t ì h hun h luyn l trình 2. Chng trình tr th ng 3. Quy trình bán hàng 4. Quy Trình tuy n d ng 5. Nn tng v ng ch c


HI THO 3S


Hi tho cĂšng Amway

HI THO 3S

n vi Amway

Hun luyn nhà phân phi m i

Tng quan kinh nghim sn phm (PEO)

Ch ng trĂŹnh kh i ng (GS)

Hi tho 3S BĂĄn BĂĄ hĂ ng hĂ  - Bo B tr t Ch m sĂłc khĂĄch hĂ ng

Hi tho dinh d ng - Li Ă­ch b sung dinh dng

Hi tho lĂ m p Artistry - Ch m sĂłc lĂ n da b n

- Hng n S c Kh e Ti u

Hi tho th 15%

Cp LĂŁnh LĂŁ h o

CĂĄc s kin do CĂ´ng ty t chc

Hi tho SP

(CĂ´ng nhn danh hiu, KhĂĄch mi phĂĄt biu, Gii thiu sn phm mi)

(CĂ´ng ty gi th mi)

Hi tho Platinum

5 HI THO CP LĂƒNH O


HI THO 3S


HI THO 3S Hoa Hng HĂ ng ThĂĄng 1. 1 2. 3 3. 4. 5 5. 6.

Li nhun bĂĄn l Hoa hng thĂ nh tĂ­ch Hoa hng Ruby 2% Hoa hng lĂŁnh o 4% Hoa Hng HĂ ng Nm Hoa hng h tr b o tr 2% 7. Hoa hng Emerald Hoa hng phĂĄt tri n h 8. Hoa hng Diamond thng 1% 9. Hoa hng Diamond Plus 10. Phn thng tin mt mt ln


HI THO 3S 10.000 PV * 1 PV 19.400 BV * 1 BV = 1 ng

 7.000 PV 4.000 PV

 2.400 PV 1.200 PV 600 PV

6%

9%

12 %

15%

18%

21%


HI THO 3S

NPP phi t GTN Ruby: >=20.000 PV trong 1 thá tháng GTN Ruby: Không bao gm GT chuy n tip lên lê t các á NPP ttuyn di d i t t 21%; 21% và à các á Platinum không iu kin h 2% trên t ê DSN R b c hng Ruby Hoa hng Ruby c tr hàng tháng.


HI THO 3S

4 bc tính HH Ruby: Bc 1: Xác nh GTN Bc 2: Xác nh % HHTT Bc 3: Xác nh NPP nào t 20.000 GTN Ruby Bc 4: Tính hoa hng g Ruby y


HI THO 3S Bc 1: GTN Bc 2: %HHTT

A 8.000PV

SP B 9.000PV

C 1 000PV 1.000PV

D 3.000PV

Platinum E 5.000PV

NPP A B

GT CN 8.000 9.000

GTN 26.000 9.000

%HHTT 21% 18%

C D

1.000 3.000

9.000 8.000

18% 18%

E

5.000

5.000

15%

21 000 PV Bc 3: 21.000 Bc 4: 21,000 x 19,400 x 2% = 8.148.000


HI THO 3S

iu kin h HHL 4% nhn

GTN

Sô nhánh 21% Nhn 4%

10 000 PV 10.000

1N

T à Phn Ph Toàn

4.000 PV

1N

Mt Phn

2N

Mt Phn

Ghi Chú: ƒ Nhánh 21% c H Tr B o Tr và B o Tr Quc T không óng góp vào 4% HHL. ƒ H óng góp ln lt vào 2% Hoa Hng H Tr B o Tr và 2% HHL Quc T.

A

A

A

10.000PV

4.000PV

3.000PV

B

B

B

C

21%

21%

21%

21%


HI THO 3S

5 bc tính HHL 4% Bc 1: Xác nh GT Nhóm và % HHTT Bc 2: Xác nh NPP có nhn 4% HHL hay không? (MP hay TP) Bc 3: Tính HHL Bc 4: Tính khon tin iu chnh HHL Bc 5: Tính s tin HHL thc lãnh ™ Lu ý: iu chnh ti thiu 10.000 10 000 PV 7,760,000 7 760 000 VND


HI THO 3S

A 10.000PV

B 11 000PV 11.000PV

5 bc b c tính HHL 4% Bc 1: B: 21%, GTN A: 10.000PV Bc 2: A nhn toàn phn 4% HHL Bc 3: 11,000 x 19,400 x 4% = 8.536.000 Bc 4: Không có iu chnh Bc 5: 8.536.000


HI THO 3S

A 4.000PV

B 11 000PV 11.000PV

5 bc tính HHL 4% Bc 1: B: 21%, GTN A: 4.000PV B 2: Bc 2 A nhn h mt t phn h 4% HHL Bc 3: 11,000 x 19,400 x 4% =8.536.000 (HHL B t o t ra cho h A) Bc 4: A thiu 6,000 x 19,400 x 4% =4.656.000 4 656 000 (HHL i iu chnh) Bc 5: A nhn 8.536.000 - 4.656.000 = 3 880 000 (HHL thc nhn) 3.880.000

Hoi Thao 3S(phan1)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you