Page 1

1


Nội Quy

2


Nội Dung 1. Cơ cấu tổ chức của Amway Việt Nam 2 Chương trình bán hàng của Amway 2. 3. Nguyên tắc ứng xử 4. Xét duyệt danh hiệu 5. Các nguyên tắc ắ lãnh đạo

3


4


Tổng Giám Đốc Giám đốc Ki h Doanh Kinh D h TQ

Giám đốc Tiếp Thị và TruyềnThông

Giám đốc kênh phân phối

Giá đốc Giám đố Nhà Máy Má

Giám đốc Tài Chính

Giám đốc Đối Ngoại

5


Cơ cấu nhân sự Phòng Kinh Doanh TONY HUỲNH THIÊN TRIỀU Senior National Sales Manager Personal Sr Assistant

Nguyen Thi Thanh Loan

REGIONAL SALES

Business Development

Manager JACKIE PHAM TUONG HUY

Senior Supervisor in Northen NIKKO PHAM SON TUNG

PHAM SON TUNG Regional Sales SPV The North

Thanh Tu Sales Support Officer (North East)

Ngoc Bich Sales Assistant

Associate Manager ROBUST TRAN DAI HAI

NGUYEN THI LE UYEN Regional Sales SPV HCMC

Minh Quang Sales Support Officer (HCMC)

Duy Hien Sales Support Officer (SE & SC)

Senior Supervisor TRINH LE THI HAI Special Event

PHAN TRUNG THANH Regional Sales SPV - Mekong

Hoang Long Sales Support Officer (Mekong)

VACANT Senior Sales Admin Admin. SPV

Associate Manager

VU PHUONG LAM

ROC VU PHUONG LAM

Ngoc Thy Rules Assistant LY THI MY LINH Sales Admin SPV

Giang Sr Assistant

TRAINING

A i M Assistant Manager HOANG SACH DINH

Manager MARIA LIEW

HUỲNH KIM TRỌNG Event SPV Special Event

Manager in Southern JACKIE PHAM TUONG HUY

VACANT Regional Sales SPV Ha Noi

ADMIN

Special EVENT

Kim My Training Assistant

BUI AN SON Sales Support & Analysis SPV

Quoc Binh Sales Assistant

Senior SPV NGUYEN DANG BAO TRAN

Senior Executive MAI T HÔNG NGUYEN

NGUYEN HOAI NAM LMS SPV

LE VAN BINH SPV

Bui Thi Ngoc Thu SPV

6


1.

wvnhelpdesk@amway.com

2.

ww.amway2u.com y

3.

Dịch vụ khách hàng

: 08 – 39258203

4.

Dịch vụ đặt hàng

: 08 – 39258233/ 043932 9055

5.

Amtel

: 08-38181858

6 6.

Liên hệ: - Bộ phận nhà phân phối:08 phối:08.39258270 39258270 / 08.39258271 08 39258271 - Bộ phận kế toán hoa hồng: 08.39258214/ 08.39258215 hậ tiế 08 39258252/ 08.39258279 08 39258279 - Bộ phận tiếp thị thị: 08.39258252/ - Bộ phận bán hàng: 08.39258289/ 08.39258249 - Bộ phận luật: 08.39258287 7


8


Chương Trình Trình Bá Bán n Hà Hàng ng Củ Củaa Amway

Hoa Hồng Hàng Tháng 1. 2. 3. 4 4. 5. 6.

Lợi nhuận bán lẻ Hoa hồng ồ thành tích Hoa hồng Ruby 2% Hoa hồng lãnh đạo 4% Hoa hồng hỗ trợ bảo trợ 2% Hoa hồngg pphát triển hệệ thốngg hàng tháng 1%

Hoa Hồng Hàng Năm 7. Hoa hồng Emerald 8. Hoa hồng Diamond 9. Hoa hồng Diamond Plus ầ thưởng tiền ề mặt một lần ầ 10. Phần

9


Hoa Hồng Hỗ Trợ Bả Bảoo Trợ 2%  Hoa hồng ồ hỗỗ trợ bảo trợ là khoản tiền ề thưởng cho người hỗ trợ bảo trợ đã hỗ trợ tuyến dưới được hỗ trợ bảo trợ của mình đạt 21%  Được hưởng 2% Hoa hồng ồ hỗ trợ bảo trợ từ các tuyến dưới được hỗ trợ bảo t ợ đạt trợ đ t 21%. 21%

10


Hoa Hồng Hỗ Trợ Bả Bảoo Trợ 2% Bảo trợ trực tiếp

A

A : BTTT cho B

B

B : NPP được BTTT bởi A

Hỗ trợ bảo trợ C Quốc gia khác

A

B

A : NPP HTBT B

B : NPP được HTBT bởi b iA

11


5 Bước tính HH HH.HTBT HTBT 2% Bước 1: Xác định NPP được HTBT nào đạt 21% mức hoa hồng lãnh đạo  (% hoa h hồng hồ lãnh lã h đạo đ không khô được đ chuyển h ể % từ tuyến t ế dưới được hỗ trợ bảo trợ đạt 21%).

12


5 Bước tính HH.HTBT HH HTBT 2% % Hoa Hồng Thành Tích

% Hoa Hồng Lãnh Đạo Không được chuyển % từ tuyến dưới được hỗ trợ bảo trợ đạt 21%.

A 5.000PV

5.000PV 21% %

% 10 000PV 10.000PV 21%

B 7.000PV

10.000PV 21%

B 7.000PV

% C 3.000PV

5.000PV 15%

A 5.000PV

% 3.000PV 12%

C 3.000PV

33.000PV 000PV 12%

13


5 Bước tính HH.HTBT HH HTBT 2% Bước ước 2:: Xácc đị định N NPP nàoo đủ đ điều ều kiện ệ nhận ậ hoa o hồng ồ g hỗỗ trợ ợb bảoo trợ 2% Toàn phần hay Một phần? Nếu ế NPP có: ó mức % hoa hồng ồ lãnh đạo:

số nhánh được hỗ trợ bảo trợ đạt 21%:

NPP được hưởng ở HH.HTBT:

21%

≥ 1 nhánh 21%

TOÀN PHẦN

< 21%

≥ 2 nhánh 21%

MỘT PHẦN

< 21%

≤ 1 nhánh 21%

KHÔNG NHẬN

14


5 Bước tính HH HH.HTBT HTBT 2% Bước 3: Tính HH.HTBT 2% tạo ra cho tuyến trên GTĐ nhóm tuyến dưới được HTBT (21%) x 19.400đ x 2% Bước 4: Tính khoản tiền điều chỉnh, nếu chỉ nhận một phần (A) Tính Tí h trung t bì h cộng bình ộ các á HH.HTBT HH HTBT tạo t ra. (B) Mức điều chỉnh HH.HTBT trung bình: 3.880.000đ (2%)  So S sánh á h (A) vàà (B) ; chuyển h ể lên lê cho h tuyến t ế trên t ê sốố nhỏ hỏ hơn h Bước 5: Tính số tiền thực ự nhận ậ

15


Ví dụ: Tính HH.HTBT 1PV ~19.400BV 1BV = 1Đồng

10.000PV ((21%))

A

 B2: A đủ ĐK nhận hoa hồng hỗ trợ bảo trợ TOÀN PHẦN

2 000PV 2.000PV

 B3: 3 D tạo ra cho h A: A B C 3.000PV 3.000PV

D 5.000PV

E 2.000PV

10.000PV x 19.400đ 19 400đ x 2% = 3.880.000 đ

10.000PV 10 000PV (21%) F 3.000PV

G 2.000PV

10.000PV 10 000PV 7.000PV 4.000PV 2 400PV 2.400PV 1.200PV 600PV

= = = = = =

21% 18% 15% 12% 9%16 6%


Ví dụ: Tính HH.HTBT A 2.200PV

6.000PV ((21%)) B 6.000PV

2.200PV (9%)

 A nhận MỘT PHẦN

10.000PV (21%)

11.000PV C D 4.000PV ((21%)) 5.000PV 5 000PV

 A nhận HH.HTBT từ B, C, D: (6.000 + 11.000 + 10.000) 19.400 x 2%

= 10.476.000đ

%

E F G H 10.000PV 3.000PV 4.000PV 5.000PV

 Trung bình cộng của B, C, D: 10.476.000 : 3 = 3.492.000 so sánh : 3.880.000 > 3.492.000

h nhận: hậ  A thực 10.476.000đ – 3.492.000đ = 6.984.000đ

17


Hoa Hồng Phát Triển ể Hệ Thống ố 1%  NPP phải có 3 nhánh 21% trong cùng 1 tháng  Nhận 1% trên DSBH của những nhánh 21% tính

từ tầng 2 tính xuống đến và bao gồm cả DSBH của NPP đủ ĐK nhận HHPT hệ thống tiếp theo và tuyến đầu tiên của NPP đó .

 Hoa hồng phát triển hệ thống phải điều chỉnh 1% (tối thiểu 1.550.000 đồng).

18


4 Bước tính HH HH.PTHT PTHT 1% Bước 1: Xác nhận NPP nào đủ ĐK nhận HH.PTHT 1%  NPP có ít nhất 3 nhánh bảo trợ trực tiếp hay hỗ trợ bảo trợ đạt 21% và có ít nhất 1 nhánh đủ điều kiện (21%) ở tầng 2

Tầng thứ 1 21%

21%

21%

21%

Tầng thứ 2 19


4 Bước tính HH HH.PTHT PTHT 1% Bước 2: Tính hoa hồng PTHT 1% Nhận 1% trên tổng DSBH nhánh 21% tính từ tầng 2 tính xuốngg đến và bao ggồm cả DSBH của NPP đủ ĐK nhận HHPT hệ thống tiếp theo và tuyến đầu tiên của NPP đó Bước 3: Xác nhận ậ điều chỉnh o Xét tầng thứ nhất của NPP đủ điều kiện nhận HHPTHT 1% o Nếu ≥ 10.000PV (đủ chuẩn) => không cần điều chỉnh o Nếu Nế < 10.000PV 10 000PV (khô (không đủ chuẩn) h ẩ ) => cần ầ điều điề chỉnh hỉ h Bước 4: Xác định hoa hồng thực lãnh kh iề được đ h ể lên l (nếu ( ế có)) và trừ đi khoản kh điề Cộng khoản tiền chuyển điều chỉnh cho tuyến trên. 20


Hoa Hồng Phát Triển Hệ Thống 1% Ví dụ 1: Tính HH.PTHT 1%

 A nhận trên DSBH của E: 10 000PV x 19.400đ 10.000PV 19 400đ x 1% = 1.940.000đ 1 940 000đ

A 4 000PV 4.000PV 21% B 10.000PV 21%

C 10.000PV 21%

 A đủ ĐK nhận hoa hồng PTHT 1%

 Tầng thứ 1 của A có B, C, D đủ chuẩn → không cần điều chỉnh D 11.000PV 21%

 A nhận: 1.940.000đ

E 10.000PV 21% 21


Hoa Hồng Phát Triển Hệ Thống 1% VíVí dụdụ: 2: Tính HH.PTHT HHPTHT 1% 1% A 4.000PV 21% B 10.000PV 21%

C 6.000PV 21%

E 10.000PV 21%

 A đủ ĐK nhận hoa hồng PTHT 1%  A nhận trên DSBH của E: 10.000PV x 19.400đ x 1% =1.940.000 D 11.000PV 21%

 Tầng ầ thứ 1 của A có B, D đủ chuẩn ẩ → không cần điều chỉnh 4 000PV → cần điều điề chỉnh  C thiế thiếu 4.000PV

 A nhận: 1.940.000 đ – (4.000PVx19.400 đ x 1%) = 1.164.000đ 22


23


1. Sá Sáu u thá tháng ng ng ngừ ừng hoạ hoạtt động  NPP ngừng hoạt động hoặc không gia hạn với Tuyến Bảo Trợ ợ hiện ệ tại ạ 6 thángg liên tiếp. p  NPP có thể gia nhập lại trở thành một NPP mới theo một Người Bảo Trợ mới. mới  Khi nhận Đơn Đăng Ký mới, Amway sẽ thông báo cho người bảo trợ và Platinum của tuyến bảo trợ cũ, cũ cho phép họ phản hồi trong vòng 14 ngày về việc ngừng hoạt động. động

24


1. Sá Sáu u thá tháng ng ng ngừ ừng hoạ hoạtt động  Thế nào là hoạt động? NPP tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc mua bán các sản phẩm của Amway: • Đặt hàng • Mua M với ới giá iá dành dà h cho h NPP • Giao hàng • Nhận thanh toán 25


1. Sá Sáu u thá tháng ng ng ngừ ừng hoạ hoạtt động  Thế nào là hoạt động? đợi 6 tháng sau. • Ký trước vào đơn đăng ký & “đợi” • Giới thiệu Chương Trình Bán Hàng của Amway cho ứ viên ứng iê tiềm tiề năng. ă • Tham gia bất cứ cuộc họp nào liên quan đến Amway. • Tham gia bất cứ hoạt động nào liên quan đến Amway “dưới” Vai Trò Phân Phối khác, vd dưới tên của bố mẹ, anh chị em hay người khác. 26


1. Sá Sáu u thá tháng ng ng ngừ ừng hoạ hoạtt động Ví dụ: g Lấyy tên của một thành viên trongg ggia đình Tình huống: (cha, mẹ, anh, chị, em...) để hoạt động Amwayy xử lýý vi pphạm:  Chuyển nhóm và chuyển PV/BV  Tính lại doanh số  Lấy lại danh hiệu đã trao  Không mời tham dự ALS

27


2. Hai năm ngừ ngừng hoạ hoạtt động  NPP thuộc Tuyến Bảo Trợ trước đây không tiến hành bất cứ hoạt động nào trong 2 năm. năm ợ qquyền y bảo trợ ợ một ộ NPP từ Tuyến y Bảo  Khôngg được Trợ trước đây (dù tuyến trên hay tuyến dưới) cho đến NPP Platinum đầu tiên. Trừ khi: NPP được bảo trợ đã ngưng hoạt động trong 2 năm. 28


2. Hai H i năm ă ngừ ngừng hoạ h t động hoạt Ví dụ:

A

X

B: sau 6 tháng B

C

D

B1

E

C1

Y

E1

C, E, G: sau 2 năm F

H

G

G1

29


3. Nguyên N ê tắc tắ hội họp h trên t ê 10 người ời CÁC QUY ĐỊNH CHUNG  Người tổ chức: Nhà Phân Phối 12% trở lên và đã đạt chứng chỉ của hội thảo 15%. g tổ chức pphải nộpp hồ sơ đăngg kýý họpp ít nhất là 7  Người ngày làm việc trước khi tiến hành hội họp.  Tất cả các cuộc họp phải tuân thủ Các Quy Tắc Ứng Xử của Amway và luật pháp Việt Nam.

30


3. Nguyên N ê tắc tắ hội họp h 50 người ời CÁC QUY ĐỊNH CHUNG  Không được yêu cầu người tham gia phải đóng bất kỳ kh ả phí khoản hí nào à dưới d ới bất kỳ hình hì h thức thứ nào. à  Chỉ được sử dụng các tài liệu hỗ trợ do Amway Việt Nam phát hành. g pphát biểu tại các cuộc họpp pphải  Đảm bảo nhữngg người tuân thủ theo những điều khoản & tinh thần trong Quy Tắc Thuyết y Trình của Amway. y

31


3. Nguyên N ê tắc tắ hội họp h 50 người ời CÁC QUY ĐỊNH CHUNG  Người tổ chức nếu muốn in thư mời họp hoặc biểu ngữ phải hải được đ A Amway xét ét duyệt. d ệt  Người tổ chức cuộc họp phải chịu trách nhiệm lưu giữ danh sách những người tham gia, chương trình huấn ấ luyện và những người phát biểu để xuất trình khi được Amway yêu cầu. ầ  Nhân viên Amwayy Việt Nam có thể tham ggia bất kỳỳ cuộc họp nào do Nhà Phân Phối tổ chức mà không cần thôngg báo trước. 32


3. Nguyên N ê tắc tắ hội họp h 50 người ời THỦ TỤC ĐĂNG KÝ  Người tổ chức đến đăng ký hoặc ủy quyền cho Nhà Phân Phối khác đăngg kýý hội ộ họp ọp hoặc ặ gọ gọi điện ệ đến: RDC HCM: Nguyễn Hải Yến, Tel: 08 39 258 284 RDC HN : Lương Thị Thu Hường 04 39 329 055  Người tổ chức phải nộp hồ sơ đăng ký hội họp bao gồm: • “Đơn đăng ký họp bên ngoài” với đầy ầ đủ chữ ký. • 1 bản sao thẻ ADA hoặc ặ bản sao CMND. • Nội dung bài thuyết trình bằng tiếng Việt. • Thư mời hoặc biểu ngữ nếu tự thiết kế. kế 33


3. Nguyên N ê tắc tắ hội họp h 50 người ời HÌNH THỨC XỬ LÝ NẾU VI PHẠM QUY TẮC  Những vi phạm sẽ phải chịu những hình thức xử lý phù hợp: ợp • Đình chỉ quyền được tổ chức các buổi họp tại địa điểm đã đăng ký. ký • Không công nhận thành tích. • Không Khô mời ời tham h dự d các á chuyến h ế du d lịch lị h tưởng ở thưởng. h ở • Đình chỉ Vai Trò Phân Phối (bao gồm việc không công nhận thành tích trong tháng bị đình chỉ). • Chấm dứt Vai Trò Phân Phối. 34


35


Mục tiêu ê của việc ệ xét duyệt ệ danh hiệu ệ 

Bảo vệ tính minh bạch của Chương Trình Bán Hàng, công nhận danh hiệu và tưởng thưởng.

Đảm bảo rằng ằ việc công nhận và tưởng thưởng phải dựa trên kết quả kinh doanh thực sự.

Đảm bảo tính nhất ấ quán và công bằng ằ cho các Nhà Phân Phối ố được công nhận danh hiệu.

Đảm bảo tính hợp pháp của việc công nhận danh hiệu và bảo vệ cơ hội kinh doanh lâu dài tại Amway.

36


Các tiêu chí xét duyệt danh hiệu 1. 2. 3 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 10.

Doanh sốố dao động. Tỷ lệ NPP trong nhóm đặt hàng ít hơn so với quy định. Số lượng NPP trong nhóm chưa đủ theo yêu cầu. cầu Lần đầu đạt SP với doanh số Ruby (GTĐ >=20.000). 90% đơn hàngg đặt ặ vào tuần cuối của tháng. g Đạt SP ngay tháng đầu tiên gia nhập. Vi phạm Các Quy tắc Ứng Xử. Cách thức đặt hàng (vd chỉ đặt một mặt hàng). Không có doanh số bán hàng cá nhân. buộc Không tham dự các khóa huấn luyện bắt buộc.

37


Các tiêu chí xét duyệt danh hiệu  Lưu ý: 

Việc công nhận danh hiệu không chỉ đơn thuần dựa vào kết quả kinh doanh trên hệ thống ố mà còn phải được Amway đánh giá, xét duyệt và chấp thuận.

Không nên công bố danh hiệu của bạn cho đến khi nhận được thư chúc mừng từ Amway.

38


Huy hiệu khen thưởng Người bảo trợ mua huy hiệu từ công ty Amway để tặng cho các NPP tuyến dưới nhằm tôn vinh thành tích của họ 1. Huy hiệu người sử dụng 100% sản phẩm của Amway 2. Huy hiệu 600 PV 3. Huy hiệu Một Sao 4. Huy hiệu Hai Sao 5. Huy hiệu Ba Sao 6. Huy hiệu 12% 7 Huy hiệu 15% 7. 8. Huy hiệu 18% Huy hiệu dành cho hoạt động bảo trợ thành công 1. Huy hiệu tròn có đính bạc bên trong 2. Huyy hiệu tròn có đính vàng g bên trong g 39


Huy hiệu khen thưởng 22 huy hiệu do Amway trao tặng cho các NPP khi đạt đủ điều kiện cho từng danh hiệu 1. Silver Producer 12. Founder Diamond 2 Gold Producer 2. 13 Executive Diamond 13. 3. Platinum 14. Founder Executive Diamond 4. Ruby 15. Double Diamond 5. Founder Platinum 16. Founder Double Diamond 6. Founder Ruby 17. Triple Diamond 7 Sapphire 7. S hi 18. Founder Triple Diamond 8. Founder Sapphire 19. Crown 9. Emerald 20 Founder Crown 20. 10. Founder Emerald 21. Crow Ambassador 11. Diamond 22. Founder Crown Ambassador 40


Silver Producer

 Huy hiệu Silver Producer được thiết kế để công nhận những NPP đã phát triển GTĐ nhóm của họ đạt đến mức cao/ hoặc phát triển những nhánh đủ điều kiện.  Huyy hiệu ệ Silver Producer là bước đạt ạ chuẩn đầu tiên để hướng đến cấp độ Platinum.  Có 3 cách để đạt ạ danh hiệu ệ Silver Producer trongg tháng. g 41


3 Cách đạt Silver Producer 1

Đạt 10.000GTĐ Nhóm trong 1 tháng

2

3

Hoặc đạt ≥4.000GTĐ với 1 nhánh 21%

Hoặc bảo trợ ít nhất 2 nhánh 21%

(bảo trợ cá nhân hoặc hỗ trợ bảo trợ)

(bảo trợ cá nhân hoặc hỗ trợ bảo trợ)

≥ 4.000PV

< 4.000PV

10.000PV

21%

21%

21% 42


Ví dụ dụ:: Ai đạt danh hiệu Silver Producer A 6.000PV

66.000 000 PV (21%)

B 4.000PV

11.000 PV ((21%))

C 4.000PV

 B (11.000 PV)  A ((6.000 PV và 1 nhánh 21%))

7.000 PV (18%)

D 3 000PV 3.000PV 43


Gold Producer

 NPP đủ điều kiện trở thành Silver Producer P d t trong 3 tháng thá bất kỳ trong t giai đoạn 12 tháng Khô cần ầ những hữ tháng thá liên liê tục t  Không

44


Ví dụ d : NPP nào dụ: à đạt đ t Gold G ld P Producer? d ? Khi nào đạt?

Ai đạt?

Năm Tháng

2 0 10 1

A B C

2 Q

Q

3

4

5

6

7

2 0 1 1 8

9

10 11 12

Q

1

2

3

4

5

6

7

8

Q Q

Q

Q

Q Q

Q

 A và B  A: đạt vào tháng 12/2010  B: đạt ạ vào tháng g 9/2011 Q (Qualified) – đủ điều kiện SP

45


Platinum

NPP có 6 tháng đủ điều kiện Silver Producer trong giai đoạn 12 tháng.

ề kiện liên tiếp. ế Trong đó phải có 3 tháng đủ điều

46


Tái đạt Platinum

 NPP Platinum đạt 6 tháng bất ấ kỳ đủ điều ề kiện Silver Producer trong một năm tài chính. Năm tài chính: từ ngày 1/09 đến 31/08 năm sau Năm

Tháng

NĂM SAU

NĂM NAY 1/9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

31/8 47


Tái đạt Platinum NĂM Năm Tháng

CHÍNH 2 0 1 1

2 0 10 1

A B

TÀI

2

3

Q Q

Q

Q

4

5

6

Q

Q

Q

7

8

Q

9

10

Q

Q Q

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Q Q

 Nhà phân phối nào đạt danh hiệu Platinum?  A đạt vào tháng 10/2010  B đạt vào tháng 11/2011  Đểể tái danh hiệu NPP A và B cầ cần á ghi g nhận ậ da ệu Platinum, a u ,N thêm bao nhiêu tháng đủ ĐK SP trong năm tài chính?  A: 3 tháng  B: 4 tháng

48


49


THẢO LUẬN

1. Là nhà lãnh đạo, bạn nhận được những tưởng thưởng gì?

50


THẢO LUẬN

2. Những thách thức nào mà nhà lãnh đạo thường gặp ?

51


THẢO LUẬN

3. Để vượt qua những thách thức và trở thành nhà lãnh đạo thành công. Chúng ta cần có thái độ, kiến thức và những kỹ năng gì?

52


Nguyên tắc lãnh đạo  Lãnh đạo gương mẫu  Lãnh đạo biết quan tâm  Lãnh đạo có tầm nhìn  Lãnh đạo có kỹ năng  Lãng đạo có trách nhiệm  Lãnh đạo thu hút

53


Nguyên tắc lãnh đạo Trải nghiệm và chia sẻ sản phẩm

BẠN

Là tấm tấ gương bán bá sản ả phẩm hẩ Là tấm ggươngg bảo trợ tuyến y dưới Là tấm gương chăm sóc khách hàng tốt

Hãy thay đổi chính mình trước khi muốn tthay ay đổi tất cả. Ngạn ngữ

ấ gương tuân â thủ hủ triệt iệ để Là tấm quy định của Amway 54


Nguyên tắc lãnh đạo BẠN

Lãnh đạo quan tâm: Luôn quan tâm tuyến dưới L ô động Luôn độ viên iê tuyến ế dưới d ới Luôn hỗ trợ ợ

Giúp người khác là giúp chính mình Rich DeVos

55


Nguyên tắc lãnh đạo BẠN

Lãnh đạo có tầm nhìn: Phải có kế hoạch cho mục tiêu của cá nhân Phải có kế hoạch cho mục tiêu iê của ủ cảả nhóm hó Tất cả pphải theo sát kế hoạch của công ty.

Hãy giữ những sợ hãi chỉ mình bạn biết, nhưng hãy chia sẽ sự can đảm với nhiều người khác Robert Louis Stevenson 56


Nguyên tắc lãnh đạo Lãnh đạo có kỹ năng:

BẠN

Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng quản lý tài chính Kỹ năng quản lý thời gian

Biết mình, Biết người trăm trận trăm thắng ắ

Tô Tử Tôn

57


Nguyên tắc lãnh đạo Lãnh đạo có trách nhiệm:

BẠN

Truyền đạt thông tin chính xác Huấn luyện & chia sẻ những kiế thức kiến hứ cho h tuyến ế dưới. d ới Giải qquyết y các vấn đề trongg nhóm

Hãy làm tròn mỗi công việc của đời mình như thể đó là công ô việc iệ cuối ối cùng.

Hợp tác tốt với Amway Bảo vệ hình ảnh & danh tiếng của ủ Amway A

Marc Aurele

58


Nguyên tắc lãnh đạo Lãnh đạo có tầm ảnh hưởng:

BẠN

Lời nói, cử chỉ đúng mực,có kiế thức kiến thứ chuyên h ê môn ô Luôn lạc quan, quan ước mơ

Người chê ta mà chê phải, là Thầy ta N ời khen Người kh ta t màà khen kh phải, là Bạn ta

Giữ đúng cam kết Môi trường đội nhóm thân thiện

Tuân Tử 59


Nguyên tắc lãnh đạo Nhữ thói quen tốt: Những tốt 1. Gươngg mẫu 2. Khả năng nghề nghiệp 3 Xây 3. Xâ dựng d ti tinh h thầ thần ttrách á h nhiệm hiệ 4. Quan tâm đến những vấn đề cá nhân 5. Xây dựng tốt các mối quan hệ

60


Nguyên tắc lãnh đạo 1. Gương Mẫu ẫ Để là một

Lãnh đạo tốt Bạn phải là một người tuân thủ tốt quy tắc đề ra.

61


Nguyên tắc lãnh đạo 2. Khả Năng Nghềề Nghiệp Làm Nhữngg Điều Cơ Bản Làm nhữngg điều đơn ggiản một ộ cách kiên trì

62


Nguyên tắc lãnh đạo 3. Xây Dựng Tinh Thần ầ Trách Nhiệm Luôn luôn hỗ trợ Hết lòng vì công việc nhóm Luôn sẵn sàng chia sẻ Phát triển bản thân Là người lãnh đạo nhóm chứ không là ông chủ 63


Nguyên tắc lãnh đạo 4. Quan Tâm Đến ế Đội Nhóm Chất Xúc Tác Thành Công  Chân thành quan tâm  Thái độ đúng đắn và tích cực  Thiết lập và theo đuổi mục tiêu. Tưởng thưởng đúng lúc.

64


Nguyên tắc lãnh đạo 5. Xây Dựng Tốt Các Mối Quan Hệ Những việc nên làm Duyy trì mối qquan hệệ mangg tính chuyên môn với nhân viên Amway Tuân thủ các thủ tục và hướng dẫn đăng ký tham gia huấn luyện Độ viên iê nhóm hó Động Khen ngợi trước tập thể và phê bình nơi riêng tư

65


Doug Devos

66

Hoi Thao 15%  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you