Page 1

Zirve Universitesi'nden Yüksek Lisans programý G

aziantep Zirve Üniversitesi Diyarbakýr'da Ýþletme ve Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði dallarýnda Yüksek Lisans programý açtý. Diyarbakýr Teknokent aracýlýðýyla yapýlan duyuruda, Zirve Üniversitesi'nin açtýðý programlara kayýt için, herhangi bir 4 yýllýk lisans programýndan mezun olmak ve programa kesin kayýt için ALES'ten (Eþit Aðýrlýk) en az 55 puan almýþ olmak gerektiði belirtildi. 7’de

CUMA 24 AÐUSTOS 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Diyarbakýr Tanýtým Günleri baþlýyor D

iyarbakýr Tanýtým Günleri 2730 Eylül 2012 tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþecek. Organizasyonun amacý Ankara platformunda ve ülke genelinde Diyarbakýr'ýn tarihi, kültürel ve doðal güzelliklerini tanýtmak, tarýmsal ve hayvansal ürünleri için yeni pazarlar bulmak, sanayi ve ticaret alanýnda yeni yatýrýmlar için zemin hazýrlamak, Diyarbakýr'ýn turizm potansiyelini arttýrmak ve Diyarbakýr'ýn marka deðerini yükseltmek olarak belirlendi. 8’de

Fiyatý : 30 KR

Kucaklamayý baþaramayan barýþý saðlayamaz BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Hakkari'de milletvekillerinin PKK'lýlarla kucaklaþmasýna gelen tepkilerin vicdandan yoksun olduðunu söyledi ve ekledi: Bu ülkede gerilla ile askeri kucaklamayý baþaramayan hiçbir siyasetçi barýþý saðlayamaz.

B

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Kayapýnar ilçesinde bulunan BDP Siyaset Akademisi kursunun yeni dönem açýlýþýna katýldý. Açýlýþ öncesi konuþan Demirtaþ, Gaziantep'te meydana gelen patlama ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Demirtaþ, Gaziantep'te yapýlan cenaze töreninde saf tutmaya yüzü olan tek partinin BDP olduðunu ancak kýþkýrtmalar nedeniyle katýlamadýklarýný belirtti. Tavrýmýzý koyduk Demirtaþ, þunlarý söyledi: Katliamla ilgili tavrýmýzý ortaya koy-

Þemdinli'de 5 þehit daha H

akkari'nin Þemdinli Ýlçesi'ne baðlý Baðlar ve Zorgeçit köyleri arasýnda PKK'lýlar askeri konvoya mayýnlý saldýrý düzenledi. Saldýrýda 5 asker þehit oldu, 7 asker de yaralandý. Saldýrýnýn ardýndan bölgede baþlatýlan operasyonda 16 PKK'lý ölü olarak ele geçirildi. 4’te

Orgeneral Kývrýkoðlu Hakkari'de K

ara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Hayri Kývrýkoðlu, 5 askerin þehit olduðu çatýþmanýn ardýndan Hakkari'ye gitti. Kývrýkoðlu, "Bölgenin emniyetini saðlamakla üstlendiðimiz görevimize devam edeceðiz" dedi. 4’te

E

rmeni Cemaatinin Ortadoðu'daki en büyük kilisesi konumunda bulunan ve 30 yýldan bu yana kullanýlmadýðý için yýkýlmaya yüz tutan Diyarbakýr'daki Surp Gragos Ermeni Kilisesi'nde onarým ve restorasyon çalýþmasý devam ediyor. 8’de

PKK'nýn lojistiði kesilecek H

akkari-Þýrnak güzergahýnýn Kuzey Irak sýnýrý sýfýr noktasýnda Devlet Su Ýþleri tarafýndan yaptýrýlan ve PKK'lýlarýn Türkiye'ye sýzmalarýný önlemede büyük ölçüde etkili olacak 11 barajdan tamamlanan 3'ünde su tutma iþlemlerine baþlandý. 4’te

'Sivilleri öldürenlere lanet olsun'

D

icle Fýrat Diyalog Grubu Baþkaný Muhittin Batmanlý, Gaziantep'teki patlamayý gerçekleþtirenleri lanetledi. PKK ve hükümete eleþtirilerde bulunan Batmanlý, "Kürt sorununun çözümünde AK Parti, PKK dýþýnda bir oluþum istemiyor" dedi. 5’te

Kara Perþembe'de 132. hafta Altýnda son zirve! D

iyarbakýr'ýn Kayapanýr Ýlçe Belediyesi çalýþanlarý, tutuklu Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin, Baþkan Yardýmcýsý Sabahattin Dinç ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe ' eyleminin 13'ncisini düzenledi. 3’te

6’da

Surp Gragos'ta restorasyon sürüyor

duk. Aslýnda Gaziantep'te hem cenazelerde hem de taziyede bulunabilecek yüzü olan tek parti BDP idi. Orada o cenazede saf tutanlardan hangisi barýþçýl çözümü BDP kadar savunabildi? O cenazede saf tutanlarýn tamamý savaþý savunanlar, tezkereler çýkaranlar deðil miydi? Ama hedef göstertmeler ve kýþkýrtmalar nedeniyle partimiz cenazelere ve taziyelere katýlamamýþtýr. Orada katledilenler bizim halkýmýz, çocuklarýmýzdý. Savaþ politikalarýný savunanlar hedef þaþýrtmak için ýsrarla BDP'yi hedefe koydular. 9’da

Ahmet AY

ÇOCUK KiÞÝ NÝYETÝNE ALLAHU EKBER Yazýsý 7’de


2

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

SAÐLIK

Klimalar iþ yeri hastalýklarýný tetikliyor

Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Halil Koyuncu özellikle bunaltýcý yaz günlerini klima altýnda geçirmenin zararlarý konusunda uyarýlarda bulundu.

Ý

stanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Halil Koyuncu, klimalarýn iþ yeri hastalýklarýný tetiklediðini belirterek, ''Genel çalýþma alanlarýnýn ortam sýcaklýk dereceleri ile vücut sýcaklýðý arasýndaki ýsý farký 10 dereyi aþmamalýdýr. Cihazlarýn ayarý buna göre yapýlmalýdýr'' dedi. Prof. Dr. Koyuncu iþ yerlerinde kýþýn ýsýtma yazýn da soðutma yapýldýðýný anýmsatarak, çalýþanlarýn kýþýn havanýn ýsýtýlmasýndan pek þikayetçi olmadýklarýný, çünkü vücudun sýcaðý sevdiðini ifade etti. Koyuncu, kýþýn ýsýtma cihazlarýnýn maksimum ýsý derecesi ile vücut ýsýsý arasýndaki farkýn aþýrý olmadýðýný ve cihazlarýn ýsý derecesinin maksimum 31, vücudun dýþ ýsýsýnýn ise 33 derece civarýnda olduðunu belirtti. Prof. Dr. Koyuncu, ortam sýcaklýðýnýn da 22-24 derece arasýnda tutulduðunu ifade etti.

KARE BULMACA

Prof. Dr. Koyuncu, soðutmada ise durumun farklý olduðunu anlatarak, þöyle devam etti: ''Vücudun sýcaklýðý 33 derece iken, içerinin sýcaklýðý oldukça fazla soðutulmaya çalýþýlýr. Cihaz 16-17 derecelere ayarlanýr. Ortam sýcaklýðý 22-23 derece olsun diye bu yapýlýr. Cihaz sýcaklýðý ile vücut sýcaklýðý arasýnda büyük bir fark olmaktadýr. Yani, kiþi ince giyinmiþse, direkt soðutucunun karþýsýnda ise vücudu devamlý ve hýzlý ýsý kaybedecektir. Çünkü ýsý hareketi-transferi, ýsýnýn çok olduðu taraftan az olan tarafa doðru olur. Yani, cihaz 16-17 derecelik soðutma ile ortam ýsýsýný ve dolayýsýyla vücut ýsýsýný düþürmeye çalýþacaktýr.''

'ÇALIÞAN, HASTALIÐA DOÐRU GÝDECEKTÝR' Vücudun devamlý soðuða maruz kalmasý durumunda derinin kuru-sýký ve sert olacaðýný vurgulayan Koyuncu, þu

bilgiyi verdi: ''Deri altý damarlarý daralacak, kan deveraný azalacak ve bozulacaktýr. Çevredeki ýsýyý normal tutmak için beyin ve diðer sistem organlarý devamlý çalýþacak ancak bir müddet sonra yorulup SOS verecektir. Isý düþüþü ile deri altý kaslar kasýlacak ve sertleþecektir. Bu ise damarlarýn ve sinirlerin baský altýnda kalmasýna sebep olacaktýr. Kas kasýlmasý, kasýn ve dolaylý olarak eklemin ve kiþinin çalýþmasýný bozacak, çalýþan hastalýða doðru gidecektir. Vücudun ýsý dengesi deðiþince, sinir-hormon çalýþmasý da zarar görecektir. Gerek organ sistemleri olarak ve gerekse psikolojik olarak, çalýþan rahatsýzlýk duymaya baþlayacaktýr.'' Klimalarýn iþ yeri hastalýklarýný tetiklediðine de iþaret eden Prof. Dr. Koyuncu, önlem alýnmasý durumunda çalýþanlarda zararýn minimum düzeyde olacaðýný da belirtti.

'ISI FARKI 10 DEREYÝ AÞMAMALIDIR' Prof. Dr. Halil Koyuncu, þöyle devam etti: ''Yazýn sýcaklýðýnýn ve neminin arttýðý bu dönemlerde önlem alýnmalýdýr. Genel çalýþma alanlarýnýn ortam sýcaklýk dereceleri ile vücut sýcaklýðý arasýndaki ýsý farký 10 dereyi aþmamalýdýr. Cihazlarýn ayarý buna göre yapýlmalýdýr. Ortam boyutlarýna göre cihaz alýnmalýdýr. Kiþilerin üzerine doðrudan hava akýmý verilmemelidir. Ortam devamlý havalandýrýlmalý, cihaz bakýmlarý düzenli yapýlmalýdýr. Gerektiðinde çalýþanlar üzerlerine ýsýyý korumak için ince ve bol giysiler alabilirler.'' Prof. Dr. Koyuncu, vücut ýsý dengesi korunursa, iþ yerinde iþe baðlý hastalýklarýn da en aza indirilmiþ olacaðýný da söyledi.

Burun ameliyatýnda 'tampon kabusu' bitiyor

B

urun operasyonu geçirecek olanlarýn korkulu rüyasý tamponlardan kurtulmanýn yeni yolu, tamponsuz burun ameliyatlarý... Burun ameliyatý olmanýz gerekiyor. Ancak çevrenizde burun ameliyatýnýn deðil de ameliyat sonrasý kullanýlan tamponlarýn yarattýðý sýkýntýlar üzerine hiç de hoþunuza gitmeyen pek çok þey duydunuz. Bu da sizi ameliyatýnýzý ertelemeye yöneltiyor. Ancak korkmanýza gerek yok. Tamponsuz burun ameliyatlarýnýn saðladýðý konforla ameliyat sonrasý da sizin için gayet rahat… Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý ve Baþ Boyun Cerrahisi Bölümü Uzmaný Doç. Dr. Seyhan Alkan, burun operasyonu geçirecek olanlarýn korkulu rüyasý olan tamponlarýn yaratacaðý sýkýntýdan kurtulmanýn yeni yolu olantamponsuz burun ameliyatlarýný anlattý. Tamponsuz burun ameliyatlarýyla, operasyon sonrasýnýn da konforlu geçtiðinin altýný çizenDoç. Dr. Seyhan Alkan: "Kronik sinüzit, burun eti büyümeleri ve burun kýkýrdak-kemik eðriliði yaþayanlarýn yaptýrmak zorunda olduðu burun ameliyatlarý, operasyondan çok operasyon sonrasý kullanýlan tamponlarýn çýkarýlmasýnýn çok aðrýlý olacaðý korkusuyla kiþilerin kaçýndýðý bir ameliyat türü. Ancak günümüz týp cerrahi teknikleri, operasyonda ve sonrasýnda kullanýlacak teknolojik týbbi malzeme olanaklarý bu kabusu sona erdiriy-

or. Sinüzit operasyonlarý sonrasýnda oluþan cerrahi alan boþluklarýna, kanamayý durdurucu ve eriyebilen materyaller yerleþtirerek burun boþluðunu açýk býrakýyoruz. Kýkýrdak-kemik eðriliði operasyonlarý sonrasýnda ise eriyebilen zýmba (stapler) kullanarak burun boþluðuna herhangi bir tampon ürün yerleþtirmiyoruz. Böylece hastalarýmýz ameliyat sonrasý dönemÝ rahatlýkla atlatabiliyorlar. Burun eti (konka) müdahalelerinde kullanýlan ýsý enerji etkili küçültme (radyofrekans) operasyonlarýnda da tampon ihtiyacý olmadýðý için kullanmýyoruz. Modern týbbýn yarattýðý bu imkanlarla hastalarýmýzýn ameliyatlarýný en sýk erteleme nedeni olan tampon kabusu ortadan kalkýyor." dedi.


AK Parti'den yetim iki aileye yardým A

K Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal ve teþkilat üyeleri, yoksul olan yetim iki evi ziyaret etti. Ziyarete Erdal Erdal'ýn yaný sýra Sosyal Ýþler Baþkaný Ayfer Koç, Ekonomik Ýþler Baþkaný ve Belediye Meclis Üyesi Nezihe Kent, Baðlar Ýlçe Baþkanlýðý Yönetim Kurulu üyesi Savaþ Acar da katýldý. Vakýf yetkililerinin de katýldýðý ziyarette ailelere gýda yardýmý ve maddi

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

yardým yapýldý. Ziyarette konuþan Erdal Erdal, "Unutulmamalýdýr ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de (s.a.v) babasýz büyüdü. Babasýz büyümek çok kötü bir þey ama Allah'ýn verdiði caný alacak olan yine Allah'týr. Allah inþallah size sabýr verir. Biz de elimizden geleni yaparýz ve size her zaman yardýmcý olmaya çalýþacaðýz" dedi.

Kara Perþembe'de 132. hafta

Diyarbakýr'ýn Kayapanýr Ýlçe Belediyesi çalýþanlarý, tutuklu Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin, Baþkan Yardýmcýsý Sabahattin Dinç ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe ' eyleminin 13'ncisini düzenledi.

H

izmet binasý önünde yapýlan 'Kara Perþembe' eylemine Kayapýnar Baþkan Vekili Fevzi Yetkin, Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý, BDP ilçe Eþ Baþkaný Aygün Taþkýn, Barýþ Anneleri, ÝHD Bölge Temsilcisi Þevket Akdemir, Diyarbakýr Göç-Der Baþkaný Mehmet Vecih Aydoðan, Tüm-Bel-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Medeni Alpkaya, meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý. Eylemde Göç-Der Baþkaný Mehmet Vecih Aydoðan bir açýklama yaptý. Aydoðna, þunlarý söyledi: Türkiye toplumu, AKP hükümetinin hem içeride hem de dýþarýda yürütmüþ olduðu güvenlik eksenli politikalarýn kurbaný olmaya devam ediyor. Siyasi ve askeri operasyonlarýn devam etmesi kaygýlarýmýzý daha da artýrmaktadýr. Þiddet sarmalýnda yüzen bir toplum olmaktan kurtulamayýþýmýzýn acýsýný analar, çocuklar, engelliler ve yaþlýlar yaþamaktadýr. Bütün bu yaþananlarýn sorumlusu, soruna gayrý ciddi yaklaþan yüzeysel politikalardýr. Þemdinli alanýnda yaþan operasyonlardan kaynaklý kabul edemeyeceðimiz zorunlu göçler yaþanmaktadýr.

Böyle adalet olmaz olsun Zorunlu göç eden yurttaþlarýmýzýn barýnma ve temel ihtiyaçlarýný karþýlamaktaki sýkýntýlarý giderek artmaktadýr. Sosyal hukuk devletinde elbette yurttaþlarýn güvenliði, saðlýðý, eðitim vb. ihtiyaçlarý karþýlanmalýdýr. Ancak ne yazýk ki bu doðrultuda somut bir çalýþmanýn olduðunu göremiyoruz. Eðer adalet buysa böyle adalet olmaz olsun. Suriye'deki Kürtlerin bölgede her zaman barýþtan yana bir politika izlediði bilinmektedir. Türkiye'nin dýþ politikasýnda güvenlik eksenli, çatýþmacý yaklaþýmlarý çözüm getirmez. Çözüm, müzakere, diyalog ve siyasal yol ve yöntemlerin geliþtirilmesindedir. Gerillalarýn milletvekilleri ile karþýlaþmasý olayý gündemi abartýlmaktadýr. Aslýnda doðal karþýlanmasý gereken karelerdir. Bu tür karþýlaþmalar neden aykýrý görülmekte, kimleri neden kaygýlandýrmaktadýr? Eylemde ayrýca 1 Eylül günü Diyarbakýr'da yapýlacak barýþ mitingine katýlým çaðrýsý yapýldý. Eylem, beþ dakikalýk oturma eylemiyle son buldu.

Eski eþ dehþeti Þanlýurfa'nýn Siverek Ýlçesi'nde 24 yaþýndaki Zuhal Ýbþanoðlu, çalýþtýðý internet kafeye giderken eski eþi Erol A. tarafýndan sokak ortasýnda 4 yerinden býçaklandý. 1 çocuk annesi Ýbþanoðlu, kaldýrýldýðý hastanede yaþamýný yitirdi.

Deprem turizmi vurdu

V

an'da yaþanan deprem felaketi nedeniyle gelen turist sayýsýnda azalma yaþandýðý belirtildi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði (TÜRSAB) Van Bölgesel Yürütme Kurulu Baþkaný Abdullah Tunçdemir, Van'ýn turizmde hak ettiði yerde olmadýðýný söyledi. Yaþanan deprem felaketiyle birlikte insanlarýn Van'a gelmekte tereddüt yaþadýðýný ifade eden Tunçdemir, "Önceki yýllara oranla turist sayýsý çok düþtü. Bu düþüþle karamsarlýða kapýlmamak gerekir. Bizleri daha iyi günler bekliyor. Depremi unutup, huzur ve güven ortamýnýn tesis edilmesiyle birlikte Van turizmde hakettiði yere kýsa sürede gelecektir" dedi.

O

lay Hasan Çelebi Mahallesi Küçükömer Caddesi üzerinde meydana geldi. Þair Ýbrahim Rafet Mahallesi'nde oturan Zuhal Ýbþanoðlu, çalýþtýðý internet kafeye gitmek için evden çýktý. Ýbþanoðlu, iþyerine yaklaþtýðý sýrada eski eþi Erol A. tarafýndan yolu kesildi. Zuhal Ýbþanoðlu ile Erol A. arasýnda tartýþma çýktý. Büyüyen olay sýrasýnda Erol A., üzerinde taþýdýðý býçakla Ýbþanoðlu'nu yaralayýp kaçtý.

Vücudunun 4 yerine aldýðý býçak darbesiyle kanlar içinde yere yýðýlan Zuhal Ýbþanoðlu, çevredekiler tarafýndan olay yerine yakýn özel bir týp merkezine götürdü. Burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Ýbþanoðlu, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Olayla ilgili soruþturma baþlatan polis, Erol A.'yý yakalamak için çalýþmalarýný sürdürüyor.

Batman'daki patlamayý MTA inceleyecek M

aden Teknik Arama (MTA), 2003 yýlýnda Batman gýda toptancýlarý sitesinde meydana gelen patlamanýn nedenini araþtýracak. AK Parti Batman Ýl Baþkaný Murat Güneþtekin, 18 Aðustos Cumartesi akþamý Cizre'de düzenlenen silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Þýrnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar'ýn kardeþi Ramazan Dindar'ýn taziyesine katýldý. Taziye ziyaretinde Enerji Bakaný Taner Yýldýz ile görüþen Güneþtekin, Bakan Yýldýz'a, 2003 yýlýnda gýda toptancýlarý sitesinde meydana gelen patlamayla ilgili maðduriyetlerin hala giderilemediðini iletti. Güneþtekin'in sorunu ilettiði Bakan Yýldýz bunun üzerine, Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü Genel Müdürünü telefonla arayarak en kýsa sürede enstitüden bir heyetin incelemelerde bulunmak üzere Batman'a gönderilmesini istedi.

Elemanlar aranýyor * Bayan Usta kuaför * Taþ ocaðýnda çalýþmýþ Formen * Tek düzen muhasabe bilen bayan eleman yaþ aralýðý ( 25-37) * Aþçý, Bulaþýkçý, Garson, Komi * Kozmetik firmasýnda çalýþtýrýlmak üzere kasiyer, depo personeli, reyon elemaný. *Ön muhasebe elemaný * Sekreter *Grafiker *Web tasarýmcý * Teknik Eleman Ýlginen adaylarýn derneðimize 1 kimlik fotokopisi 1 fotoðraf ile derneðimize baþvurmalarý rica olunur Tel : 0 533 713 99 28 Adres : Kurtismail paþa 2.sk. Birlik apt. 1/2 Yeniþehir/Diyarbakýr

O da kurtarýlamadý

Bomba düzenekleriyle yakalandýlar H

akkari'nin Yüksekova Ýlçesi'nde bir istihbaratý deðerlendiren polis ekipleri, üzerlerinde bomba düzenekleri bulunan 4 kiþiyi gözaltýna aldý. Þemdinli Ýlçesi yönünden Yüksekova Ýlçesi'ne gelen ve

plakasý açýklanmayan otomobil, dün öðlen saatlerinde ilçe merkezi giriþindeki polis kontrol noktasýnda durduruldu. Yapýlan kimlik kontrolünün ardýndan 4 kiþinin üzerinde arama yapýldý. Yapýlan arama-

larda bu kiþilerin üzerinde, bomba düzeneðinde kullanýlan ateþleyici sistemler ile piller ele geçirildi. Gözaltýna alýnan 4 kiþi, sorgularýnýn yapýlmasý için Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü.

Bingöl'de bomba paniði

B

ingöl'de bir parkýn giriþine býrakýlan çuval panik yaþattý. Bingöl'ün Ýnönü Mahallesi Eðitim Caddesi üzerinde bulunan Kültür Parký'nýn giriþine saat 14.00 sýralarýnda býrakýlan çuval, çevrede bomba paniðinin yaþanmasýna neden oldu. Çuvalý fark eden vatandaþlarýn durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden polis, emniyet bandý çekerek caddeyi trafiðe kapattý. Bomba imha uzmanlarý tarafýndan fünyeyle patlatýlan çuvaldan çöp çýktý. Çuvaldan çöp çýkmasýnýn ardýndan araç ve yayalara kapatýlan cadde tekrar açýldý.


4

HABER

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

Sýnýr hattýnda barajlar tamamlanýyor

PKK'nýn lojistiði kesilecek

Hakkari-Þýrnak güzergahýnýn Kuzey Irak sýnýrý sýfýr noktasýnda Devlet Su Ýþleri tarafýndan yaptýrýlan ve PKK'lýlarýn Türkiye'ye sýzmalarýný önlemede büyük ölçüde etkili olacak 11 barajdan tamamlanan 3'ünde su tutma iþlemlerine baþlandý.

H

akkari sýnýrlarý içerisinde 4, Þýrnak sýnýrlarý içerisinde 7 olmak üzere DSÝ tarafýndan 2008 yýlýnda yapýmýna baþlanan barajlardan, Þýrnak ve Silopi ile Aslandaðý Barajlarý tamamlandý. Þýrnak ve Silopi ile Hakkari sýnýrlarý içerisinde yer alan Aslandaðý Barajlarý'nda su tutma iþlemine de baþlandý. Uludere Barajý'nýn kazýlarý ise devam ediyor. Heyelan riski bulunan Ballý Barajý için yeni bir yer seçildi ve temel kazýsý için proje hazýrlandý. Kavþaktepe Barajý temel kazýlarý ve inþaatý devam ederken, Musatepe Barajý için Þýrnak-Hakkari Karayolu'nun tamamlanmasý bekleniyor. Temel kazýsýnda sorun çýkan Çetintepe Barajý'nda ise çalýþmalar devam ediyor.

zorlaþacak. PKK'lýlarýn Katýr üzerinde aðýr silah, mühimmat ve gýda maddelerinden oluþan lojistik desteðin önü de kesilmiþ olacak. Birçok maðaranýn da sular altýnda kalacak olmasý PKK'nýn harekat alanýný daraltacak. Barajlarýn yakýnlarýndaki hakim tepelere yapýlan beton ve her türlü saldýrýya dayanýklý mevzilerden oluþan kulelerde ise 24 saat gözetleme yapýlacak, tespit edilen hareketli noktalara anýnda müdahale edilecek. Arazi yapýsý nedeniyle kanlý eylemlerden sonra derin vadi, maðaralar ve aðaçlýk alanlardan gizlenen PKK'lýlarýn, barajlarýn tamamlanmasý ve su toplamasýyla birlikte büyük gruplar halinde eylem yapmasý da ortadan kalkacak.

Maðaralar su altýnda kalacak

7 baraj 207 milyona mal olacak

Kuzey Irak sýnýrýna sýfýr noktada bulunan barajlarýn su toplamaya baþlamasý ile PKK'lýlarýn geçiþleri de büyük ölçüde

Þýrnak Bölgesi'ndeki 7 barajýn toplam maliyetinin 207 milyon lira olacaðý hesaplanýrken, bugüne kadar yaklaþýk 110 mil-

yon liranýn harcandýðý belirtildi. Þýrnak bölgesindeki 2 barajýn tamamlanmasýnýn ardýndan, yapýmý devam eden 5 baraj için bu yýl 31 milyon 383 bin lira ödenek ayrýldý. Öte yandan Hakkari'nin Güzeldere Çayý üzerine yapýlan Gölgeliyamaç Barajý, alanýnda çok sayýda maðaranýn tespit edilmesi nedeniyle iptal edilirken, Çocuktepe Barajý'nýn inþaatý devam ediyor, ancak gövde kazýlarýnda sorun çýktýðý ifade edildi. Þemdinli ile Yüksekova Ýlçeleri arasýndaki Bembo Çayý üzerinde yapýmý devam eden Beyyurdu Barajý'nýn da fiziki olarak yüzde 98 oranýnda tamamlandýðý kaydedildi. 2008'de ihalesi yapýlan ve yapýmýna baþlanan barajlarýn 2011 yýlý sonunda bitirilmesi hedeflenmiþti. Ancak artan saldýrýlar ve zeminden kaynaklanan aksaklýklar nedeniyle barajlarýn ancak 3'ü tamamlanabildi.

Þemdinli'de 5 þehit daha Orgeneral Kývrýkoðlu Hakkari'de K

Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi'ne baðlý Baðlar ve Zorgeçit köyleri arasýnda PKK'lýlar askeri konvoya mayýnlý saldýrý düzenledi. Saldýrýda 5 asker þehit oldu, 7 asker de yaralandý. Saldýrýnýn ardýndan bölgede baþlatýlan operasyonda 16 PKK'lý ölü olarak ele geçirildi.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr Ýli Bismil ilçesi sýnýrlarýnda bulunan 21/2011-04 ruhsat nolu kum çakýl ocaðýmýzýn teknik nezaretçi defteri kaybolmuþtur. Hükümsüzdür Fernas Ýnþaat Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý ve Diyarbakýr Trafik þube müd. almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Selahattin Yavuz Kiliç Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür Hasan Daðtekin D.Ü. Ýktisadi ve idari bilimler fakültesi iktisat bölümüne ait öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür Abdullah Fidan D.Ü. Sosyoloji bölümünden almýþ olduðum 11205503 nolu öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür Ferdi Arpa

Þ

emdinli Ýlçesi'ne baðlý Baðlar ile Zorgeçit köyleri arasýndaki yola döþenen patlayýcýlarýn uzaktan kumanda ile patlatýlmasýnýn ardýndan PKK'lýlar, uzun namlulu silahlarla konvoya saldýrý düzenledi. Saldýrýda Astsubay Hüseyin Çetin (Bolu) ile uzman erbaþlar Soner Özdemir (Çorum), Mehmet Suay (Ýskenderun), Ýsmail Zengin (Balýkesir) ve Ýbrahim Yýldýz (Yozgat) þehit düþtü. 7 asker de yaralandý. Bölgede baþlatýlan geniþ çaplý operasyonda PKK'lýlarla sýcak temas saðlandý. Hakkari Valiliði, çýkan çatýþmalarda 16 örgüt üyesinin öldürüldüðünü açýkladý.

16 PKK'lý ölü ele geçirildi Hakkari Valiliði'nin konuya iliþkin

açýklamasý þöyle: "Halkýmýzýn huzuru, can ve mal güvenliði için PKK terör örgütüyle yapýlan mücadele kapsamýnda 22 Aðustos 2012 çarþamba günü Þemdinli Zorgeçit kýrsalýnda PKK terör örgütü mensuplarýna karþý yapýlan operasyonda 5 askerimiz þehit olmuþ, 7 askerimiz yaralanmýþtýr. PKK terör örgütü unsurlarýna karþý baþlatýlan operasyonlarda 16 terörist etkisiz hale getirilmiþtir. Havadan ve karadan baþlatýlan operasyonlar devam etmektedir. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý, yaralý askerlerimize acil þifalar dileriz."

'Daðý tercih edeni döndürmem' Þ

24 AÐUSTOS 2012 CUMA YIL: 12 SAYI: 4008 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

ýrnak'ýn Beytüþþebap Belediye Baþkaný BDP'li Yusuf Temel, daða giden çocuklarýn geri getirilmesi için Cin ailesi ile kavga ettikleri haberlerine tepki gösterdi. Baþkan Temel, "Benim dað tercihini yapan çocuklarý getirme çabam olamaz" dedi. Ramazan Bayramý öncesi Cin ve Temel aileleri fertleri arasýnda silahlý ve taþlý kavgada 10 kiþi yaralanmýþtý. Kavganýn 3 çocuðun para karþýlýðý PKK'ya teslim edilmesi ve BDP'li Baþkan Yusuf Temel'in oðlunu örgütten kurtarmak istemesi nedeniyle çýktýðý iddiasý ortaya atýldý. Beytüþþebap Belediye Baþkaný Yusuf Temel, bu iddialarý yalanladý. Baþkan Temel, þunlarý söyledi: Cin ailesi ile ayný parti çatýsý altýnda siyaset yapýyoruz. Birileri yeniden aþiret çatýþmalarý ve kavgalarýný çýkartmak için zemin arýyor. Kanaat önderleri ve milletvekillerinin araya girmesiyle Cin ailesi ile Temel ailesi fertleri barýþtý ve aralarýnda

herhangi bir sorun yok. Çocuklar kavga etmiþ ve bu kavga büyümüþ. Kavganýn sebebi daða çýkan çocuklarýn kurtarýlmasý yada geri getirilmesine yönelik deðildir. Ýddialar asýlsýzdýr Daða giden gençlerin para karþýlýðý gönderildiði iddialarý da asýlsýzdýr. Benim, tercihini daðdan yana kullanan çocuklarý geri getirme çabam olamaz. Benim oðluma saldýrý maksadýyla evime saldýrý olmuþtur. Bizim çocuklarýmýzý 88 yýllýk imha ve inkar politikalardan kurtarma çabamýz vardýr. Çocuklarýn para karþýlýðý daðda savaþtýrýlmasý doðru deðildir. Barýþ ve kanaat önderleri ile partimizin araya girmesi ile iki aile barýþtýrýldý. Ýki ailede ayný parti çatýsý altýnda siyaset yapýyor. Þu anda aramýzda her hangi bir sorun yoktur. Ýlçede her hangi bir gerginlik söz konusu deðildir. Biz yýllardýr mücadele ettiðimiz feodalizm ve aþiret yapýsý gündeme getirilerek yeniden çatýþtýrýlmak isteniyoruz.

ara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Hayri Kývrýkoðlu, 5 askerin þehit olduðu çatýþmanýn ardýndan Hakkari'ye gitti. Kývrýkoðlu, "Bölgenin emniyetini saðlamakla üstlendiðimiz görevimize devam edeceðiz" dedi. 5 askerin þehit olduðu, 7 askerin yaralandýðý çatýþmanýn ardýndan Van'dan helikopterle Hakkari'ye geçen Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Hayri Kývrýkoðlu, Vali Orhan Alimoðlu'nu ziyaret etti. Orgeneral Kývrýkoðlu, beraberindeki komutanlar ile bölgedeki birlikleri denetleyerek operasyonlarý kontrol ettiklerini söyledi. Kývrýkoðlu, þöyle devam etti: Birliklerimizi denetlemek için geldik. Valimizi ziyaret ettik. Operasyonlarla ilgili bilgi aldýk. 5 þehit, 7 yaralýmýz var. Ama terör örgütü büyük zayiat vermiþ durumdadýr.

Kahramanca karþý koyuldu Askeri birliklerimiz kahramanca karþý koymuþlardýr. Gerekli her türlü önlem alýnmýþtýr ve gerekli faaliyetler devam edecektir. Bizler her zaman halkýmýzýn yayýndayýz. Halkýmýz endiþelenmesin, Türk Ordusu, Türk Silahlý Kuvvetleri halkýn birliði için ve bölgenin güvenliðini saðlamak için her zaman görevine devam edecektir. Valilerimiz kendi bölgelerinde gerekli önlemleri almýþlardýr. Bizler de onlara yardýmcý oluyoruz. Þehitlerimiz ailelerine

tekrar baþ saðlýðý diliyorum. Ayrýca Gaziantep olayý ile ilgili milletçe baþýmýz sað olsun. Burada þehitlerimizin cenaze törenine de katýlacaðým.

Þehitler için tören düzenlendi. Açýklamasýnýn ardýndan Vali Alimoðlu ile bir süre basýna kapalý görüþme yapan Kývrýkoðlu, daha sonra valilikten ayrýlarak þehitler için yapýlacak törene katýlmak üzere Dað ve Komando Tugay Komutanlýðý'na gitti. Törene 2. Ordu Komutaný Orgeneral Galip Mendi, Van Jandarma Asayiþ Kolordu Komutaný Korgeneral Yýldýrým Güvenç, Hakkari Valisi Orhan Alimoðlu, vali yardýmcýlarý ve emniyet yetkilileri katýldý. Yapýlan törenin ardýndan 3 helikopterle Hakkari'den alýnan cenazeler, uçakla memleketlerine uðurlanmak üzere Van'a gönderildi.

Askerden habersiz evden çýkamýyorlar

Þýrnak'ýn Silopi ilçesinde üç haneli köyün sakinleri 15 gündür askerden izin almadan evlerinden çýkamýyor. Köylüler tarlalarýna gidemiyor, hayvanlarýný otlatamýyorlar.

S

ilopi ilçesinin Ovaköy Köyü'nün sakinleri 15 gündür ilçedeki askeri birlikten habersiz evden dýþarý adým atamýyor. Ovaköylü Raþit Uçar, 2004'ten bu yana böyle bir durumda kalmadýklarýný, adeta evlerine hapsedildiklerini söyledi. 10 haneli köyün büyük kýsmý 90'larda kente göç etmiþ, köyde þu anda bulunan üç evde 25 kiþi yaþýyor. Bayram alýþveriþi için Cizre'ye giden Uçar, dönüþte askeri birlikte kimlik kontrolü yapýldýðýný anlattý. Uçar, "Köye her giriþ çýkýþta askeriyede yarým saatlik kontrolden geçiyoruz. Köye araç girmesi de yasak, bayram için aldýðýmýz malzemeleri 800 metre yürüyerek eve getirebildik. Korkuyoruz, akþamlarý evden dýþarý çýkamýyoruz, köyün içinde sürekli askerler geziyor" dedi. 'Ekmeðimizle oynuyorlar' Yakýnlardaki bir pamuk tarlasýnda ayda 750 TL'ye bekçilik iþi bulduðunu belirten Uçar, þunlarý söyledi: "Tarla sahibiyle soyadýmýz tutmadýðý için oraya gitmeme izin vermediler, iþe gidemedim. Kendi ekili arazimize gitmemize, koyunlarýmýzý yaylaya götürüp otlatmamýza da izin vermiyorlar. Hayvanlar açlýktan ölecek. Ekmeðimizle oynuyorlar. 2002'de son verilen OHAL döneminin ardýndan böyle uygulamalarla karþýlaþmadýk. 4-5 yýldýr da gayet rahattýk, koyunlarýmýzý otlatýyor, tarlamýzý sürüyorduk. Askere neden böyle yaptýklarýný sorduðumuzda, sadece 'Emir geldi' diyorlar,

bize hiçbir resmi belge göstermediler, bir açýklama yapmadýlar." Valiliðe göre yasak deðil Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde yaþanan çatýþmalarýn ardýndan valilik gidilmesi yasak yedi bölge açýklamýþtý. Bu yasak bölgeler içinde Ovaköy Köyü yok. Hakkari Valiliði'nden yapýlan açýklamaya göre, 6 Ekim'e kadar girilmesi yasak bölgeler þöyle sýralanýyor: "Ýkiyaka bölgesi, Þýrnak Beytüþþebap'ýn doðusu ve Hakkari merkez bölgesi Altýndaðlar, Buzul Daðý bölgesi, Alandüz Bölgesi, Balkaya Daðlarý Bölgesi, Gediktepe ve Karadað bölgesi, Çaðlayan ve Pirinçeken Bölgesi."


HABER

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

5

Sivilleri öldürenlere lanet olsun Dicle Fýrat Diyalog Grubu Baþkaný Muhittin Batmanlý, Gaziantep'teki patlamayý gerçekleþtirenleri lanetledi. PKK ve hükümete eleþtirilerde bulunan Batmanlý, "Kürt sorununun çözümünde AK Parti, PKK dýþýnda bir oluþum istemiyor" dedi.

Tüp bebek bilgilendirme toplantýsý yapýlacak Ö

zel Memorial Hastanesi, anne ve baba olmak için tüp bebek yöntemini düþünenlere bilgilendirme toplantýsý düzenleyecek. Memorial Hastanesi toplantý salonunda 26 Aðustos'ta düzenlenecek olan bilgilendirme toplantýsýna Memorial Antalya Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Batu Aydýnuraz katýlacak. Aydýnuraz, tüp bebek sahibi olmak isteyen çiftleri bilgilendirecek. Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin düzenlenecek olan bilgilendirme toplantýsýna katýlmalarýný isteyen Memorial Hastanesi yönetimi, çiftlerin bilgilendirme toplantýlarý sayesinde tüp bebek yöntemi hakkýnda daha çok bilgi edinip, anne ve baba olma yolunda daha da bilinçleneceðini kaydetti.

K

ürtlerin oluþturduðu Dicle Fýrat Diyalog Grubu, yaþanan son saldýrýlarla ilgili açýklama yaptý. Dicle Fýrat Diyalog Grubu Baþkaný Muhittin Batmanlý, Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde yol kesen PKK'lýlar ile BDP milletvekillerinin buluþmasýný da eleþtirdi. Demokrasiye inanan, Parlamento çatýsýný çözüm yeri gören milletvekillerinin PKK'lýlarla buluþmasýnýn kabul edilecek bir olay olmadýðýný belirten Muhittin Batmanlý, "Bizim BDP milletvekillerine çaðrýmýzda iki seçenek var. Ya demokrasi veya savaþ. Demokrasiyi tercih ediyorlarsa Kürt meselesinin çözüm yeri Meclis'tir" diye konuþtu.

'Nefretle kýnýyoruz' Gaziantep'teki bombalama olayýna da deði-

nen Muhittin Batmanlý, þunlarý söyledi: "Kim o sivilleri öldürmüþse nefretle kýnýyoruz. O çocuklarý, sivilleri öldürenleri Allah lanet etsin. Baþka bir yer bulamadýlar. Meydanda o sivillerin arasýnda bombanýn patlatýlmasý Kürtlere zarardýr, Kürdistanlýlara hakarettir. Bütün Türkiye'deki insanlarýmýza hakarettir. Bu coðrafyanýn insanlarý olarak AK Parti kurulduðu zaman büyük umut baðladýk ve referanduma evet, ancak yetmiyor dedik. Aþýrý bir þekilde AK Parti'yi destekledik. Umut baðladýk, bekledik ve halen umutla bekliyoruz. Ama AK Parti hükümeti Kürtleri öldürerek bitireceðine inanýyor. AK Parti, PKK dýþýnda bir Kürt oluþumunun olmasýný istemiyor."

Artuklu'da kontenjan doldu ÖSYM internet sayfasýnda açýklanan 2012 YGS ve LYS yerleþtirme sonuçlarýna göre Mardin Artuklu Üniversitesi'nin bütün lisans ve ön lisans programý kontenjanlarýnýn dolduðu bildirildi.

Y

ükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) sonuçlarýna göre, Mardin Artuklu Üniversitesi'ne Türkiye'nin her yöresinden öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiðini ve üniversite adýna bunun memnuniyet verici olduðunu belirten Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Tevfik Yardýmcý, Artuklu Üniversitesi'ni tercih eden öðrenci sayýsýnýn sürekli olarak artýþ gösterdiðini söyledi. Yeni bir üniversite olmasýna raðmen yüzde yüze yaklaþan doluluk oraný ile büyük bir baþarýya imza attýklarýný belirten Yardýmcý, "Geçen yýl verdiðimiz 533 mezun öðrenci sayýsýna karþýlýk, 2012-ÖSYS yerleþtirme

sonuçlarýnda 1889 öðrenci, üniversitemiz bünyesinde bulunan lisans ve ön lisans programlarýný tercih etmiþtir" dedi. Yeni akademik eðitim-öðretim yýlýna 4469 Lisans ve Ön Lisans öðrencisiyle baþlayacaklarýný açýklayan Yardýmcý, Yüksek Lisans ve Doktora programlarýna yerleþecek 600 öðrenciyle birlikte bu sayýnýn 5069'a ulaþacaðýný söyledi.

Özgürlükçü programlar Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay ise, Artuklu Üniversitesi'nin öðrencilerine araþtýrmayý teþvik eden nitelikli, dinamik, etkin ve iþlevsel öðretim programlarý sunduðunu

belirtti. Omay, þunlarý kaydetti: "2012 YGS ve LYS sonuçlarýna göre öðrenci kontenjanlarýmýzýn tamamen dolmasýný birçok üniversiteye nasip olmayan; öðrencilerin, anne ve babalarýn teveccühü ve iltifatý olarak görüyoruz.Bu da bizim yeni bir üniversite olarak kýsa zaman içinde akademik, sosyal ve altyapý alanlarýnda gerçekleþtirdiðimiz gayretin bir kanýtýdýr. Üniversitemize gösterilen bu yakýn ve yoðun ilginin üzerimize aldýðýmýz misyon ve yükümlülüðü biraz daha artýrdýðýnýn farkýndalýðý içinde özgün, katýlýmcý, evrensel ve daha özgürlükçü bir akademik ve stratejik programlar sunacaðýz."

Gaziantep saldýrýsýna kýnama 2 tabura ayný anda saldýrý Ýsmail Akbulut, Gaziantep'te meydana gelen bombalý saldýrýda hayatýný kaybeden vatandaþlara rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý ve sabýr, yaralanan vatandaþlara da acil þifalar diledi. Akbulut, þöyle devam etti: Çocuklarýmýzýn ve sivil yurttaþlarýn katledilmesine yol açan, mübarek bayramý kana bulayan bu saldýrýyý açýkça kýnýyor, lanetliyoruz. Saldýrý sonrasýnda, toplumsal kaosa ve kardeþ kavgasýna sebep olacak açýklamalarýn yetkililerce yapýlmasý kabul edilemez.

Sorun meclis gündemine alýnsýn

H

akkari Demokrasi Platformu Birleþenleri, düzenledikleri basýn toplantýsýnda Gaziantep'teki bombalý saldýrýyý kýnadý. Hakkari KESK Þubeler Platformu binasýnda bir araya gelen platform üyeleri adýna açýklama yapan ÝHD Hakkari Þube Baþkaný

Saldýrýnýn arkasýndaki ve içindeki bütün güçlerin tereddüde yer býrakmayacak þekilde ortaya çýkarýlmasýný, katliamýn tüm yönleriyle aydýnlatýlmasýný bekliyoruz. Gaziantep'te gerçekleþen saldýrýyý bir kez daha kýnarken, bütün halkýmýza da baþsaðlýðý ve geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz Hakkari Emek ve Demokrasi Platformu Bileþenleri olarak bir kez daha çaðrýda bulunuyoruz. Kardeþ kavgasýna sebebiyet verecek açýklamalardan kaçýnýlmasý, toplumsal barýþýn saðlanmasý, ölümlerin durdurulmasý için sorunun bir an önce Meclis gündemine alýnmasýný istiyoruz.

Batman'da asfaltlama çalýþmasý B

atman Belediyesi, Ramazan ayý boyunca gece saatlerinde yaptýðý asfalt serim çalýþmalarýný hýzlandýrarak sürdürüyor. Batman Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, bu yýl toplamda 80 bin ton bitümlü sýcak karýþým asfalt dökecek. Pazaryeri ve Hilal mahallelerindeki asfalt serim çalýþmalarýnýn ardýndan Belde ve Gültepe mahallelerine geçen Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, Beþikçi, Fýrat ve Eflatun caddelerinden sonra Gültepe Mahallesi Yeniçað Caddesi'nde asfalt dökümüne geçildi. Toplam 27 metre seviyesinde olan cadde, asfalt ve kaldýrým çalýþmalarýnýn ardýndan yeni bir çehre kazanacak. Yeniçað Caddesi'ne toplam bin ton asfalt dökülecek. Batman Belediyesi'nin asfalt çalýþmalarý devam edecek. CMYK

H

akkari'nin Þemdinli Ýlçesi'nin Derecik Beldesi Omurlu Köyü'nde bulunan Omurlu 2'nci Hudut Tabur Komutanlýðý ile Derecik Jandarma Taburu'na PKK'lýlar tarafýndan eþ zamanlý ateþ açýldý. Omurlu'da 1 asker þehit oldu. Saldýrý dün saat 15.00 sýralarýnda meydana geldi. PKK'lýlar Omurlu 2'nci Hudut Tabur Komutanlýðý'na uzun namlulu silah, havan topu ve roketatarlarla saldýrdý. Yaklaþýk 10 kilometre uzaktaki Derecik Jandarma Taburu'na ise uzun namlulu silahlarla ateþ açýldý. Askerler anýnda karþýlýk verirken çatýþma çýktý. Yüksekova ve Þemdinli'den çok sayýda helikopter bölgeye sevk edildi. Derecik Beldesi Omurlu Köyü'nde bulunan Omurlu 2'nci Hudut Tabur Komutanlýðý ile Derecik Jandarma Taburu'na düzenlenen

saldýrýda ilk bilgilere göre 1 güvenlik görevlisi þehit oldu. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Ýdil'de karakola saldýrdý Þýrnak'ýn Ýdil ilçesi ile Mardin'in Midyat ilçesi arasýnda bulunan Maðara köyü Jandarma Karakolu'na PKK'lýlar roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldýrdý. Saldýrýya karakolda bulunan askerlerin karþýlýk vermesi sonucu çatýþma çýktý. Yaklaþýk yarým saat süren çatýþmadan sonra PKK'lýlar bölgeden uzaklaþtý. Bölgede sabah saatlerinde hava destekli geniþ çaplý operasyon baþlatýldý. Çatýþmanýn sonuçlarý ile ilgili resmi bir açýklama yapýlmazken, PKK'lýlar gece karanlýðýndan yararlanarak daðlýk alana kaçtý. Bölgede sabah saatlerinden itiberen hava destekli geniþ çaplý operasyon baþlatýldý.


6

EKONOMÝ

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

Esnafa þeker gibi bayram Mardin'de iþsizlere yeni iþ sahasý

Van'da yaþanan depremin ardýndan halkýn çoðunluðunun ili terk etmesi nedeniyle sýkýntýlý günler yaþayan Van esnafý, Ramazan Bayramý'nda rahat bir nefes aldý.

V

an Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birlik Baþkaný Faruk Alpaslan, Ramazan Bayramý'nda gerçekleþen alýþveriþin beklentilerin üzerinde söyledi. Van'da yaþanan depremlerin halkýn çoðunun baþka illere gitmesine neden olduðunu belirten Alpaslan "Bu da haliyle esnafýmýza zor günler yaþattý. Ancak, ilin kalabalýk oluþu ve il dýþýna çýkan yöre halkýnýn bayram vesilesiyle geri dönüþü gibi nedenlerden dolayý eskisi kadar olmasa bile beklentilerimizin üstünde bir alýþveriþ gerçekleþti. Sokaklarda gördüðümüz kalabalýk ilerisi için umut verici. Esnafýmýz bu bayramda eskisi gibi kazanmasa da sonraki bayramlarda kazanacaðýndan umutluyum" dedi.

ilimizde imar planýnýn çýkýþýyla birlikte küçük esnafýmýza yeni pazar yerleri açýlacak, devlet ve Ýþkur projeleri ile iþsizlik oraný azalacak. Bu da küçük esnafýmýza yeni pazar yerlerinin açýlmasý anlamýna gelecektir. Bize düþen yeniden yapýlanan Van'da her zamankinden daha fazla gayret etmektir."

Kredilerde sýkýntý yaþanýyor Esnafýn yeterli derecede kredilerden faydalanmadýðýna dikkat çeken Alpaslan, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün ile yaptýðýmýz görüþmede, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) kredileri çözümlenmese bile esnafýmýzýn, Esnaf Kefalet Kooperatifliði aracýlýðý ile bu kredilerden yararlandýrýlacaðý söylendi. Biz halen bu beklentiler içerisindeyiz. Bunun dýþýnda bankalarýn seçici davranmalarýna raðmen 300 milyon TL piyasaya sýcak para aktarýldý. Bu da önemli ölçüde esnafýmýzýn sýkýntýsýný giderdi. Ama bizim isteðimiz tüm esnafýmýzýn sýkýntýsýnýn giderilmesidir" þeklinde konuþtu.

Küçük esnafa yeni Pazar yerleri

M

ardin Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞ KUR) Müdürü Mehmet Akýn, ildeki okullarda bin beþ geçici iþçinin istihdam edileceðini, bunun yaný sýra 20 iþçinin de camilerde istihdam edileceðini söyledi. Ýstihdamý artýrmayý hedeflediklerini belirten ÝÞ KUR Müdürü Mehmet Akýn, Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) kapsamýnda okullarda geçici iþçilerin çalýþtýrýlacaðýný belirtti. Akýn, ''Ýl genellindeki okullarda 9 ay süreli asgari ücretle bin 5 geçici iþçi istihdam edilecek. Baþvurular baþladý. Baþvuru tarihi 24 Aðustos'ta sona erecek. 27-29 Aðustos 2012 tarihleri arasýnda da noter huzurunda kura çekilecek. Kura sonucu belirlenecek iþçiler, 17 Eylül tarihinden itibaren okullarda hizmetli olarak çalýþmaya baþlayacak. Adaylar, internet adresimizden de baþvuru yapabilir" dedi.

Esnafýn bayram ile ilgili tereddütlerinin yersiz olduðunu ifade eden Alpaslan, iþinde kanaatkar davranan esnafýn önünde iyi günlerin olduðunu herkesin gördüðünü belirtti. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birlik Baþkaný Faruk Alpaslan, þunlarý söyledi: "2012 sonu itibariyle kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yaný sýra

Kayýsý çarþaflara serildi V

an ve ilçelerinde kayýsý kurutma dönemi baþladý. Ýl genelinde kurutulmuþ kayýsýnýn kilosu 5 TL'den satýlýyor. Kayýsýlar hem aile ekonomisine katký saðlamak, hem de evin kendi ihtiyacýný karþýlamak için damlarda kurutuluyor. Daha önce evlerin toprak damýna kayýsýlarýn serildiðini belirten vatandaþlar, ancak çatýlarýn yaygýnlaþmasýndan dolayý alternatif çözümler bulduklarýný söylediler. Vatandaþlar, "Eskiden kayýsýlarý evlerin damýna serip kurutuyorduk. Ancak son yýllarda ilçede betonarme evler yapýldý ve damlar da çatýlandý. Hal böyle olunca kayýsýlarýmýzý evin önüne yapýlan tahta barakalar ya da kartonlara seriyoruz" dediler.

Kayýtlý iþsiz sayýsý 13 bin Bu yýl iþsizlik sigortasýndan 318 kiþinin yararlandýðýný ifade eden Akýn, "Kayýtlý iþsiz sayýsýnýn 13 bin 447 civarýnda olduðu kentte, bu yýlýn ilk 6 ayýnda 827 kiþi istihdam edildi. Ýlk hedefimiz bu sayýyý 10 binin altýna düþürmek. Bu yönde çalýþmalarýmýz devam ediyor. Mardin Müftülüðü ile imzalanan mutabakat kapsamýnda, tarihi camilerde 20 temizlik iþçisi çalýþmaya baþladý. Vatandaþlarýmýzýn daha temiz ve daha hijyenik bir mekanda ibadet edebilmelerini saðlamak istedik. Ayný zamanda yurt dýþýndan gelen turistler de tarihi camilerimizi geziyor. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Projenin hem camilerimiz hem de kentimiz için hayýrlý ve verimli olacaðý kanaatindeyiz" diye konuþtu.

Terör maðdurlarýna aylýk baðlanacak

T

erör maðduru sivillere aylýk baðlanacak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, SGK'nýn terör maðduru sivillere aylýk baðlayacaðýný açýkladý. Çelik, terör ve terörle mücadele sýrasýnda vefat eden veya sakatlanan sivillerin kendilerine, hayatýný kaybeden sivillerin ise hak sahiplerine sosyal güvenlik kurumu tarafýndan aylýk baðlanacaðýný belirtti. Çalýþma gücü kaybý üçüncü derece olarak tespit edilenlere 403,98 TL, ikinci derece tespit edilenlere 538,68 TL, birinci derece tespit edilenlere 701 TL aylýk baðlanacak. Ölenlerin hak sahiplerine de 701 TL'lik maaþ verilecek.

Benzin 4,5 lirayý aþtý B

enzine bir ayda yapýlan üç zammýn ardýndan litre fiyatý 4,57 liraya çýktý. Rafineri çýkýþ fiyatýnda dün akþam yapýlan artýrýmýn ardýndan akaryakýt þirketleri 95 ve 97 oktan kurþunsuz benzin fiyatlarýna 1011 kuruþ arasýnda zam yaptý. Zammýn ardýndan Ankara ve Ýzmir'de litresi 4,47 liradan satýlan 95 oktan kurþunsuz benzinin fiyatý 4,57 ila 4,58 lira aralýðýnda satýlmaya baþladý. Ýstanbul'da 4,46 liradan satýlan 95 oktan kurþunsuz benzin 4,57 liradan satýlýyor.

Altýnda son zirve! Ý

stanbul'da Kapalýçarþý'da çeyrek altýn 154 liradan alýnýrken 160 liraya satýlýyor. Cumhuriyet altýnýn satýþ fiyatý ise 630 lira seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankasý'nýn piyasadan daha fazla tahvil alacaðý yönündeki haberlerden sonra, altýn ve gümüþ fiyatlarý Mayýs'tan bu yana gördükleri en yüksek seviyeye çýktý. Çin'de açýklanan zayýf imalat verisi de altýn fiyatlarýný yukarý yönlü destekledi. Altýnýn onsu yüzde 1'e yakýn bir yükseliþle, 1,665 dolarýn üzerine çýktý ve 1 Mayýs'tan bu yana gördüðü en seviyeye yükseldi. Altýn fiyatlarýnýn yükselmesinde kýsa vadeli yatýrýmlarýn ve Euro'nun dolar karþýsýnda güçlenmesinin de etkili olduðu belirtildi.

Bir ayda üçüncü zam Üç büyük ilde zam öncesinde 4,54 ila 4,56 lira aralýðýnda satýlan 97 oktan kurþunsuz benzin fiyatlarý 4,65-4,67 lira aralýðýnda satýlmaya baþladý. Daðýtým firmalarýnýn belirlediði tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle þirketler ve kentlere göre küçük çaplý deðiþiklikler gösteriyor. Benzine, 1

Aðustos'ta 8-9 kuruþ, 11 Aðustos'ta ise 9 kuruþ zam gelmiþti. Son zamla birlikte fiyatlarda bir ay içinde üç kez artýþa gidildi. Yeni pompa fiyatlarýyla birlikte 55 litrelik bir depo 251 liraya doluyor.


GÜNCEL

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

7

Zirve Universitesi'nden Yüksek Lisans programý Ýpek çalýþanlarla bayramlaþtý

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanvekili Hafize Ýpek, mesai arkadaþlarý ile tek tek tokalaþarak bayramlaþtý. Ramazan Bayramý'nýn ilk mesai bitiminde Baþkanvekili Hafize Ýpek, Genel Sekreter Abdullah Sevinç, Genel Sekreter Yardýmcýsý Zülfü Atlý ve Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Daire Baþkaný Fatih Turþak, belediye kapýsýnda durarak çalýþanlarla tek tek bayramlaþtý. Çalýþanlara kolonya ve þeker ikram edilirken Ýpek, Ramazan ayýnda gece ve gündüz 24 saat süreyle mesai yapan çalýþanlara teþekkür etti.

Sualtý Arama ekibi Elazýð'da

G

aziantep Zirve Üniversitesi Diyarbakýr'da Ýþletme ve Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði dallarýnda Yüksek Lisans programý açtý. Diyarbakýr Teknokent aracýlýðýyla yapýlan duyuruda, Zirve Üniversitesi'nin açtýðý programlara kayýt için, herhangi bir 4 yýllýk lisans programýndan mezun olmak ve programa kesin kayýt için ALES'ten (Eþit Aðýrlýk) en az 55 puan almýþ olmak gerektiði belirtildi. Teknokent'ten alýnacak olan baþvuru formu ile yine ayný yere baþvuru yapýlabileceði duyuruldu. Kesin kayýt için 14-16 Eylül arasý baþvuru yapýlmasý gerektiði, derslerin de 20 Eylül'de baþlayacaðý ifade edildi.

Dersler hafta içi Derslerin hafta için mesai

sonrasý 18.00-21.00 saatleri arasýnda yapýlacaðý, yine derslerin Teknokent binasýnda yapýlacaðý, tezli ve tezsiz baþvurular yapýldýðý bildirildi. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler ve eþdeðer fakülteleri ile Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliði bölümlerinin tezli iþletme yüksek lisans programýna kayýt yapabileceði belirtildi. Tezli yüksek lisans programýnda 7 ders (21 kredi), 1 seminer ve tez çalýþmasý yapýlacaðý, tezsiz yüksek lisans için 10 ders (30 kredi) ve 1 proje yapýlacaðý ve yüksek lisans programýnýn 2 dönem (1,5) yýl olduðu kaydedildi. ALES puaný olmayan adaylarýnda özel öðrenci statüsünde kayýt yapabileceði bildirildi. HABER MERKEZÝ

Tuðluk: PKK'lýlara sarýlmak suç deðil Þahin'e taþlý saldýrýya soruþturma B

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sualtý Arama Kurtarma Ekibi, Elazýð'ýn Alacakaya ilçesi Kralkýz Baraj Gölü`ne girerek boðulan 26 yaþýndaki Mustafa Kaçar'ýn cesedini çýkarmak için iki gündür çalýþma yürütüyor. Kýyýdan uzaklaþan tekneyi tekrar kýyýya getirmek için Kralkýz Baraj Gölü'ne giren ve teknenin yakýnýna kadar yüzen Mustafa Kaçar, tekneye ulaþamadan boðularak hayatýný kaybetti. Gölde çevrede bulunanlarýn su üstünde yaptýðý arama sonuç vermedi.

Ceset hala bulunamadý Bunun üzerine Dicle Kaymakamlýðý'nýn talebi üzerine 22 Aðustos'ta Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý'na baðlý Sualtý Arama Kurtarma Ekibi, baraj gölünün bulunduðu Elazýð'ýn Alacakaya Ýlçesi'ne gitti. Burada saat 20.00'ye kadar çalýþma yürüten Sualtý Arama Kurtarma Ekibi cesede ulaþamadý. Çalýþmalara ara veren ekip 23 Aðustos günü saat 07.30'da tekrar ceset arama çalýþmalarýna baþladý. Evli ve 2 çocuk babasý olan Mustafa Kaçar'a ulaþýldýðýnda ceset adli iþlemlerin ardýndan ailesine teslim edilecek.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

ÇOCUK KÝÞÝ NÝYETÝNE ALLAHU EKBER "Çocuk kiþi niyetine" Bu ses gökleri inletmemiþse ben de bir 'arýza' var demektir. Çocuk kiþi, öldürülen çocuk kiþi, Cenaze namazýna niyet, Daha önce uyuþturucu kullanma yaþý, iþçilik yaþý, savaþa zorlananlarýn yaþý gittikçe düþüyor diye kahrolurduk. Ama gelin görün ki birileri bize bunlarý da çok gördü ki, Öldürülme yaþýmýz da küçüldü Küçüldü, küçüldü, küçüldü bir buçuk yaþýna kadar düþtü. Oysa uyuþturucu kullanma yaþý hala 10-12'nin üstünde, Öldürülme yaþý 1,5… Yazýyý hazýrlýyordum ki Zaman Gazetesi muhabiri Ýsmail Avcý'nýn haber yazýsýný gördüm. Roboskili annenin dilinden yazmýþ; Anneliði, kardeþliði, evlat acýsýný, yürek yangýnýný anlatmýþ annemiz. Baþýný dizine koyup revire kadar terk edemediði Mehmetçiðe olan sevgi ve merhametini yazmýþ Roboski bombardýmanýnda F-16'larýn bombardýmanýyla 16 yaþýndaki oðlunu kaybeden anne Emine Ürek. Daha önce köylerine ziyarete gittiðimizde bana 'ölen her insanýmýza yüreðim yanýy-

aþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, katýldýðý bir televizyon programda BDP'lilerin PKK'larla buluþmasýna tepki gösterdi. Bülent Arýnç, "Aysel Tuðluk'u bu görüntülerden dolayý affetmiyorum. Teröristlerle buluþmasýný hazmedemem, özür dilerse affederim" demiþti. Aysel Tuðluk, Bülent Arýnç'ýn sözlerini deðerlendirdi. Silah býrakan PKK'lýlar için devletin bir çözümü olmadýðýný savunan Aysel Tuðluk, þunlarý söyledi: Ýkna etseydik ve yanýmýzda getirseydik, devletin onlara sunacaðý bir çözüm var mý, yok mu? Piþmanlýk Yasasý çýkardýlar, iþlemediði görüldü. Habur'dan girenler silahlarýný býrakýp geldiler.

PKK bir sonuçtur Onlara devlet nasýl bir çözüm sundu? 'Gelsinler, Ankara'da siyaset yapsýnlar' dediler. Habur'dan gelenlerin bir kýsmý cezaevinde biliyor-

H

sunuz. Bir kýsmý da geri dönmek zorunda kaldý. Burada yaþama hakký tanýmadýlar. PKK'lýlara sarýlmak suç deðil. Ben bir suç iþlediðimi düþünmüyorum, ortada bir suç yok. Gerillayý da doðru anlamalýyýz. 'Terörist' dediðimiz için 30 yýldýr memleketin ne hale geldiði ortada. PKK bir sonuçtur. O nedenleri ortadan kaldýrmadýðýmýz sürece PKK'yý bitirseniz bile 10 tane PKK çýkar. Bu koþullar, bu nedenler Kürt sorununun bir sonucudur. Yani böyle görmek lazým.

or' diyen Emine anne… O anneye "elerinden öpüyoruz" mesajýný gönderdik "ben de Mehmetçiðimin alnýný/baþýný öpmüþtüm" demiþ aðlayarak. Ama, Þiddet, çatýþma, terör hortlaðý yeniden üzerimizde karabasanlar gibi dolaþmaya baþladý. Anlaþýlan odur ki 28 yýldýr kana doymayanlar bir 28 yýlý daha kanla sürdürme çabasý içerisine girmiþler. Gaziantep kan gölüne döndü. Bir buçuk yaþýndaki masum bebek katledildi, sanki diðerleri masum deðil miydi ki? Bu olay lanetlenecek, bin kere lanetlenecek bir olaydýr. Çünkü her þey planlý programlý hedeflenerek yapýlmýþ. Çünkü olay tamamen "kan aksýn da kimin olursa olsun" mantýksýzlýðýyla yapýlmýþtýr. Çünkü olay sadece huzurumuz daha çok kaçsýn diye yapýlmýþ. Çünkü olay "bayram bizim neyimiz ki" diye yapýlmýþ. Ýster PKK, ister derin devlet, ister dýþ istihbaratlar yapsýn gaye yüreðimizi yakmaktý, yaktýlar cayýr cayýr. Nedir bu? 30 yýla yakýn süren bu kanlý tarihin deðiþmesi için çoðu kez hükümetler derin devlete teslim olmuþ ve "öldür" politikalarýyla sonuç alýnamayacaðýný bile bile militarist projeleri uygulama memurluðu yapmýþlardý. Ak Parti ile deðiþen seyri birileri türlü türlü eylemlerle bozmaya muvaffak oldu. Tabi, bunda bizim de kabahatimiz azýmsanmayacak kadar fazla. Daha önce de avazýmca baðýrmýþtým; "Eðer daha önceleri sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, vicdan sahipleri bu soruna gereken ehemmiyeti verselerdi ve kendi korkularýný yenip bu kaný durdurmak için seslerini yükseltebilselerdi, eminim ki þimdi bu akan kan çoktan durmuþ olacaktý. Bugün; Yine eller tetikte, bombalar, mayýnlar bizlerden can almak için patlýyor. Adýna ister çatýþma deyin ister savaþ, bu durumdan, kan ve gözyaþýndan nemalanan kesimler var.

akkari Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'e yönelik Hakkari'de düzenlenen taþlý saldýrý giriþimiyle ilgili soruþturma baþlattý. Ramazan Bayramý'ný Hakkari'de geçirmek için arife günü kente giden Bakan Þahin'e, esnaf ziyareti yaptýðý sýrada taþlý saldýrý giriþiminde bulunmasý, Hakkari Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'ný harekete geçirdi. Baþsavcýlýk, Bakan Þahin ve beraberindekilere, PKK lehine slogan atarak taþlý saldýrý giriþiminde bulunan kiþilerin tespiti ve yakalanmasýyla ilgili soruþturma baþlattý.

Görüntüler inceleniyor Soruþturma kapsamýnda, olay günü emniyet güçleri tarafýndan çekilen görüntüler ile basýn yayýn organlarý-

Baþta MOSSAD ve El-MUHABERAT olmak üzere bazý ülkelerin gizli servisleri, silah tacirleri, dünyaya yeniden çeki-düzen vermek isteyenler… Bunlar kendileri için kan ve gözyaþýndan siyasi, ekonomik ve stratejik faydalar elde ederler. Ýþte þiddetin, kanýmýzýn dökülmesinin asýl sebebi. Ama biz bunlarýn hatýrý için çocuklarýmýzý feda edemeyiz, etmemeliyiz. Özellikle bu çatýþmalarla geçen 28 yýllýk süreçte 60 bine yakýn insanýmýzý kaybettik. Hangimiz adil bir tepki ortaya koyabildik? Bir yandan 'Kahrolsun PKK' diðer, yandan da 'Kahrolsun Devlet' dedik kahrolan bizler olduk. Batýda 'Þehitler ölmez vatan bölünmez' dedik, oysa þehitlerin öldüðünü anneleri, babalarý çok iyi bilirlerdi ve þehitler kervanýna, dul-yetim kervanýna binlercesini ekledik. Doðuda 'Þehit namirin' dedik on binleri topraða verdik. Annelerin gözlerini topraða mahkûm ettik. Doðrusu, Biz hiçbir þey yapmadýk, kendi kendimize baðýrýp çaðýrma dýþýnda hiçbir þey. Özellikle son zamanlarda Ýsrail-Ýran-Suriye el ele verip hem Kürtleri büyük acýlara gark etmek ve hem de Tayyip Erdoðan'ý zora sokmak, istifaya zorlamak için iþ birliðini eylem birliðine dönüþtürüp iðrenç katliamlara imza atýyorlar. Þimdi de ulusalcýlar Ergenekoncular da "Erdoðan istifa" diye baðýrýyorlar. Erdoðan istifa etsin ve derin devletin Ýsrail yapýlanmasý bayram etsin öyle mi? Peki, Böyle mi olmalýydý? Böyle mi olmalýydýk? Hangi 'üretilmiþ deðerler' adýna asýl deðerlerimizi rafa kaldýrdýk? Basit, dünyevi mülahazalardan dolayý bu zillete razý olduk? Korkularýmýz vicdanýmýza ve duygularýmýza galip gelmemeliydi. Bire bir konuþtuklarýmýzý haykýrýþlara dönüþtüremedik." Yeter artýk! diyemedik, demedik. Hani susmayacaktýk sýra bize gelse de gelmese de?

na yansýyan video ve fotoðraflarý incelemeye alan baþsavcýlýk, saldýrýyý gerçekleþtiren kiþileri tespit etmeye çalýþýyor. Baþsavcýlýðýn, Ýçiþleri Bakaný Þahin'i hedef alan saldýrýnýn, PKK ile baðlantýlý olduðuna dair somut bir delil elde edilmesi halinde fezleke hazýrlayarak, dosyayý terör soruþturmalarýna bakmakla yetkili Van Cumhuriyet Baþsavcývekilliði'ne göndereceði öðrenildi.

Hani 'haksýzlýða karþý susan dilsiz þeytan'lardan uzak olmalýydýk? Hani 'bir insaný öldüren bütün insanlýðý öldürmüþ gibi'ydi? Hani bizim birbirimizden farkýmýz yoktu..? Antep saldýrýsý asla açýklanmaz bir saldýrýdýr. Ýzah edilemez, anlatýlamaz. Öldüre öldüre insanýn kalmadýðý bir vatandan hayýr mý gelir? Ýnsanlarýn onuru, caný, kaný bu kadar deðersiz kýlýnýrken hangi vataný kurtaracaksýnýz? 28 yýldýr ölümlerin ne getirisi oldu? Türkiye Türk'üyle, Kürd'üyle ne kazandý? Çözülen bir þey oldu da biz mi görmedik? "Biz daha çok öldürdük" diyerek övünmek ne kadar vicdanî? 60 bini aþkýn can kaybettik, sonuç olarak kim kazandý ve neyi halledebildik? Çatýþma ve þiddet ortamý hiç kimsenin kazancý olmayan bir deli gömleði deðil mi? Uygar dünyada bizden baþka 30 yýl boyunca insan katleden baþka bir ülke var mý? 28 yýllýk þiddet bizi ne hale getirdi? Þiddetkolik olduk, þiddetsiz yapamýyoruz sanki. Böyle giderse daha beter halde olmayacak mýyýz? Hiç kimsenin bundan kazançlý çýkmayacaðýný anlamak çok mu zor? Bu þiddet ortamýndan sadece Türk'üyle-Kürdü'yle bizler kaybederiz. Kaybederiz de kimin kazanacaðýný da çok iyi biliyoruz. Yine çok iyi biliyoruz ki birileri hep þiddet olsun ister; Ki onlarýn konumlarý pekiþsin. Bakýn, Asker yakaladýðý PKK'liye üþüyor diye kapþonunu giydiriyor, 28 Aralýk bombardýmanýnda 16 yaþýndaki evladýný kaybeden Roboskili anne yaralý askerin baþýný dizlerine alýp "ez dayîka teme/ben senin annenim" diyorsa biz barýþa tam varýyoruz ama birileri özellikle bizi uzaklaþtýrmak istiyor. Kim bunlar acaba?


8

HABER

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

Surp Gragos'ta restorasyon sürüyor Ermeni Cemaatinin Ortadoðu'daki en büyük kilisesi konumunda bulunan ve 30 yýldan bu yana kullanýlmadýðý için yýkýlmaya yüz tutan Diyarbakýr'daki Surp Gragos Ermeni Kilisesi'nde onarým ve restorasyon çalýþmasý devam ediyor.

S

urp Gragos Ermeni Kilisesi'nde onarým ve restorasyon çalýþmalarý yaklaþýk 2.5 yýldýr devam ederken, kilise için Rusya'nýn baþkenti Moskova'da 97 yýl önce top atýþý ile yýkýlan kulede yer alan çanýn aynýsý özel olarak yaptýrýldý. Diyarbakýr'a getirilen 'Soðan baþlý' 100 kilo aðýrlýðýndaki bronz çanýn 97 yýl aradan sonra yeniden yapýlacak olan kuleye asýlacaðý ve 4 Kasým'daki açýlýþta çalýnacaðý belirtildi. Ermeniler arasýnda çok önemli yeri olan kilise, 4 Kasým'daki tören ile birlikte tamamen ibadete açýlacak ve 97 yýl aradan sonra yeniden bölgede çan sesi duyulacak. Çan kulesi 1915 yýlýnda kentteki cami minarelerinden yüksek olduðu gerekçesiyle top ateþiyle yýkýlmýþtý.

belirtildi. 1915 yýlýna kadar metropolitlik merkezi olarak hizmet veren ve tapusu Ermenilere ait olan kilisenin büyük binasý tamamlanýp geçen Ekim ayýnda hizmete açýlmýþtý.

Kilisenin tarihi

Belediyeden 1 milyon lira katký Diyarbakýr Surp Gragos Küçük Ermeni Kilisesi Vakfý tarafýndan 2010 yýlýnda baþlatýlan ve Büyükþehir Belediyesi'nin de 1 milyon lira katký verdiði restorasyon

çalýþmasýnda büyük kilise binasý tamamlanýp daha önce açýlýþý yapýldý. Eklentilerinde ise parasýzlýk nedeniyle çalýþmalar zaman zaman

aksadý. Onarým ve restorasyon için þimdiye kadar 2 milyon TL harcanýrken, toplam maliyetin ise KDV hariç 3 milyon 200 bin lira tuttuðu

Diyarbakýr Surp Gragos Ermeni Kilisesi 1376 yýlýnda yapýlmýþ. Tarihi Sur Ýlçesi'nde Ermenilerin yoðun yaþadýðý Fatihpaþa Mahallesi'ndeki Kilise, 27 Mayýs 1915 yýlýnda çýkarýlan 'Tehcir Kanunu'na kadar Ermeniler tarafýndan kullanýldý. 1. Dünya Savaþý sýrasýnda karargah olarak kullanýlan kilise, daha sonra ise Sümerbank'ýn pamuk deposu olarak iþlev gördü. 1960 yýlýndan itibaren tekrar ibadete açýlan 3 bin metrekarelik alan üzerindeki Surp Gragos Ermeni Kilisesi, özellikle 1980 yýlýnda Ermenilerin batý illeri ve Avrupa ülkelerine göç etmesi sonucu terk edildi. Cemaati olmadýðý için ayin yapýlmayan ve zaman zaman hýrsýzlýk olaylarýnýn görüldüðü kilisenin bakýmsýzlýk nedeniyle bazý yerleri çöktü ve kullanýlamaz hale geldi.

Diyarbakýr Tanýtým Günleri baþlýyor D

iyarbakýr Tanýtým Günleri 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþecek. Organizasyonun amacý Ankara platformunda ve ülke genelinde Diyarbakýr'ýn tarihi, kültürel ve doðal güzelliklerini tanýtmak, tarýmsal ve hayvansal ürünleri için yeni pazarlar bulmak, sanayi ve ticaret alanýnda yeni yatýrýmlar için zemin hazýrlamak, Diyarbakýr'ýn turizm potansiyelini arttýrmak ve Diyarbakýr'ýn marka deðerini yükseltmek olarak belirlendi.

Bir katký da sen sun Diyarbakýr Tanýtým Günleri, Diyarbakýr Valiliði'nin öncülüðünde gerçekleþecek. Þu ana kadar kamu kurum kuruluþlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve özel iþletmeler stantlarla yerlerini aldý. Medeniyetler þehri Diyarbakýr'ýn, Ankara'da bütün birikimleriyle tanýtýmý için Diyarbakýrlýlarýn stant alarak ilin tanýtýmýna katký sunabilirler. Stant almak isteyen Diyarbakýrlýlar 0312 441 60 06 numaralý telefondan iletiþime geçebilirler.

Gevaþ festivale hazýrlanýyor V

an'ýn Gevaþ ilçesinde düzenlenecek ilk festival olan Gevaþ Turizm Festivali için hazýrlýklar devam ediyor. Gevaþ Turizm Festivali'nin ilki için geri sayým baþladý. Ýki gün boyunca sürecek olan ve çeþitli etkinliklerin düzenleneceði festivalin birinci gün Akdamar Beldesi Ýskele Mahallesi'nde, ikinci gün ise Gevaþ Þehir Stadý'nda gerçekleþecek. Yarýn saat 09.00'da Ýskele Mahallesi'nde baþlayacak olan festivalde yarýþmalar, halk oyunlarý oynanacak ve konser verilecek. Ýlçe merkezinde bulunan vatandaþlarýn çarþýdan ücretsiz araçlarla taþýnacaðý Ýskele Mahallesi'nde isteyenlerin semaver, yiyecek ve içeceklerini getirerek piknik havasýnda etkinliðe katýlabileceði belirtildi. Gevaþ Þehir Stadý'nda düzenlenecek olan ikinci gün etkinliklerinde ise sünnet þöleni yapýlacaðý ve halk konseri verileceði belirtildi.


Ýç-Dýþ Politika

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

9

Kucaklamayý baþaramayan barýþý saðlayamaz

BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Hakkari'de milletvekillerinin PKK'lýlarla kucaklaþmasýna gelen tepkilerin vicdandan yoksun olduðunu söyledi ve ekledi: Bu ülkede gerilla ile askeri kucaklamayý baþaramayan hiçbir siyasetçi barýþý saðlayamaz.

B

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Kayapýnar ilçesinde bulunan BDP Siyaset Akademisi kursunun yeni dönem açýlýþýna katýldý. Açýlýþ öncesi konuþan Demirtaþ, Gaziantep'te meydana gelen patlama ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Demirtaþ, Gaziantep'te yapýlan cenaze töreninde saf tutmaya yüzü olan tek partinin BDP olduðunu ancak kýþkýrtmalar nedeniyle katýlamadýklarýný belirtti. Demirtaþ, þunlarý söyledi: Katliamla ilgili tavrýmýzý ortaya koyduk. Aslýnda Gaziantep'te hem cenazelerde hem de taziyede bulunabilecek yüzü olan tek parti BDP idi. Orada o cenazede saf tutanlardan hangisi barýþçýl çözümü BDP kadar savunabildi? O cenazede saf tutanlarýn tamamý savaþý savunanlar, tezkereler çýkaranlar deðil miydi? Ama hedef göstertmeler ve kýþkýrtmalar nedeniyle partimiz cenazelere ve taziyelere katýlamamýþtýr. Orada katledilenler bizim halkýmýz, çocuklarýmýzdý. Savaþ politikalarýný savunanlar hedef þaþýrtmak için ýsrarla BDP'yi hedefe koydular. BDP'ye linç uygulanýyor Biz bu savaþý durdurun, barýþ dedik, diyalog kanallarýný açýn dedik. Ama bunlar 'siz kim oluyorsunuz da PKK ile Öcalan'la görüþün, diyalog kurun' dedi. Biz tezkere çýkartmayýn siyasetle bu sorunu çözelim dedik, bize 'siz devlet ile örgütü ayný kefeye

mi koyuyorsunuz, siz örgütü savunuyorsunuz' dediler. Antep'e gidenlerin birçoðu Roboski'de baþsaðlýðý bile dilemediler. Roboski'de katledilenler bu halkýn çocuklarý deðil miydi? Cumhurbaþkaný bir gün sonra ancak üzüntü duyduðunu belirtmiþtir. MHP lideri daha Roboski katliamý ile ilgili üzüntüsünü bile belirtmemiþtir. Fakat BDP her ölümle ilgili muhakkak tavrýný ortaya koymuþtur. Kimse meseleyi saða sola çekmesin. Türkiye'de iki anlayýþ var. Biri Antep'te yan yana dizilmiþ olan savaþ yanlýlarý, bir de her türlü bedele raðmen insanca, özgürce, siyasi, demokratik barýþý savunan BDP var. Kimse BDP'yi baþka þekilde linçe tabi tutarak, kendi savaþ politikalarýný haklý kýlmaya çalýþmasýn. Kucaklaþma vicdani bir refleks Þemdinli'de yaþanan durumla ilgili yapýlan açýklamalar, deðerlendirmeler vicdan konusundan çok uzaktadýr. Orada insani bir refleks olarak insanlar birbirlerine sarýlýyorlar. Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý veya Van Cumhuriyet Savcýlýðý veya hükümet adýna açýklama yapanlar, bugüne kadar o PKK'lýlarýn parçalanmýþ cesetleri üzerine ayaklarýný koyanlar hakkýnda soruþturma açtýlar mý? Niye insanlarýn canlý canlý kucaklaþmasý ile ilgili bu kadar tepki ortaya koyuyorlar ben anlamadým. Yani insanlarýn canlý canlý kucaklaþmasý

aðrýlarýna mý gidiyor? Orada vekil arkadaþlarýmýz þiddeti övmediler. Arkadaþlarýmýz orada barýþtan, siyasi çözümden bahsettiler. Bu kadar insani bir tutumdan dolayý bütün hükümetin, medyanýn, yargýnýn el birliði ile vekil arkadaþlarýmýzý linçe tabi tutmasý, yine kendi çirkin politikalarýný kullandýklarý çirkin bir argümandýr. Kucaklaþmadan çözüm çýkar Gerillanýn kulaklarýný kesip koleksiyon yapanlar ile ilgili soruþturma açtýnýz mý? Bu ülke'de gerilla ile askeri kucaklamayý baþaramayan hiçbir siyasetçi barýþý saðlayamaz. Bu ülkenin realitesini görmeyenler, baþýný kuma gömenler bu ülkede barýþý saðlayamazlar. Hükümetin asýl öfkelendiði þey, Þemdinli'de kucaklaþma deðil, askeri çözüm politikasýnýn fiyasko ile sonuçlandýðýnýn bütün dünya kamuoyuna yansýdýðý için. Yoksa insanýn kucaklaþmasýndan ne çýkar. Kucaklaþmadan kardeþlik, barýþ çözüm çýkar. Bugüne kadar gördüðümüz yerde imha ederiz anlayýþý bu ülkeyi nereye götürdü? Bu ülkede 'gördüðümüz yerde biz de kucaklarýz, barýþ mesajý veririz' diyen hükümet yetkilileri çýkarsa, barýþ geliþir. BDP insan olarak gördüðü herkesi kucaklar, herkesle diyalog geliþtirmekten çekinmez. Arkadaþlarýmýz da orada tesadüfi bir karþýlaþmadan dolayý insani olarak

bir refleks göstermiþlerdir. Herkes ayaðýný denk alsýn Parti binalarýmýzý yakanlar, hedef gösterenler bilmeli ki o binalar olmazsa bu ülkede barýþý savunacak hiç kimse bulamazsýnýz. O binalar barýþý savunacak son kalelerdir. Eðer polis binalarýmýzý korumayacaksa, biz binalarýmýzý koruruz. Halkýmýzý koruruz. Eðer AK Parti kendi sözcülerinin emri ile hedef göstererek binalarýmýzý yakmaya devam edeceklerse meþru savunma hakkýmýz vardýr. Bir partinin, o halkýn meþru savunma hakký vardýr. O binalara saldýrýp, yakmayý düþünenler veya saldýranlar sonuçlarýna da katlanýr-

lar, buradan açýkça söylüyorum. BDP'liler de kurbanlýk koyun, kuzu deðil. Üç tane BDP'li bir araya gelince 30 tane polis toplanýp kamerayla çekim yapýyor ama binalarýmýz yakýlýyor polis sadece izliyor. Herkesin meþru savunma hakký vardýr. Açýkça uyarýyorum, meþru savunma Türk Ceza kanununda da bulunan yasal bir haktýr. Partililerimiz kendini savunur, olacaklardan biz sorumlu deðiliz. Herkes ayaðýný denk alsýn. Biz kardeþlik, barýþ diyeceðiz, ama bu savaþ kýþkýrtýcýlarý kalkýp binalarýmýzý hedef gösterecek, linç edecek, yakacak, buna da sessiz kalmayýz.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

Ýç-Dýþ Haberler

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

Suriye'de kontrol savaþý

Suriye'de iç savaþ tüm hýzýyla devam ediyor. Coðrafi olarak kimin nereyi kontrol ettiðini belirlemek zor. ABD merkezli düþünce kuruluþu, muhalifler ile Esad yanlýlarýnýn kontrolündeki bölgelerin detaylý haritasýný yayýnladý.

W

ashington merkezli Savaþ Etütleri Enstitüsü (ISW), Ekim 2011'den bu yana rejim muhalifleriyle hükümet yanlýlarýnýn faaliyetlerine iliþkin kapsamlý bir analiz hazýrladý. Savaþ Etütleri Enstitüsü haritayý hazýrlarken, aralarýnda Suriyeli Ýnsan Haklarý Gözlemevi ve resmi Suriye haber ajansý SANA ile uluslararasý gazetecilerden elde edilen verilerden yararlandý. ISW haritada ''isyancýlarýn kontrolünde'' olarak tanýmlanan bölgelerin fiilen Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde olduðunu vurguluyor. Özgür Suriye ordusu, ayrýca çok hareketli gerilla gücü olarak faaliyet gösteriyor. Ýsyancýlarýn taktiði

Özgür Suriye Ordusu militanlarý, hükümet güçleriyle karþýlaþtýklarýnda ise asýl taktikleri bölgeyi savunmak yerine çekilerek kayýp vermeyi önlemeye çalýþýyor. ISW uzmanlarýndan Joseph Holliday, haritanýn hazýrlanmasýnda kullanýlan yöntemi anlatýrken, rejimin isyancýlarýn kontrolündeki alanlara gidebileceðini, ancak bunun maliyetinin yüksek olacaðýný belirtti. Bu bölgelerde hükümetin tecrit edilmiþ halde üslerinin bulunduðuna iþaret eden Holliday, ''Bu üslerden zaman zaman civardaki köylere topçu saldýrýsý düzenliyorlar.

Ama buradaki güçlerin, üslerin dýþýnda kara harekatý düzenleme kapasitesi yok. Buralara sevkiyat da havadan yapýlýyor'' dedi. 'Ordu üsleri kaybediyor' Holliday, Suriye ordusunun elindeki üslerin birer birer düþmekte olduðunu da ileri sürdü. Özgür Suriye Ordusu ise, yaz aylarýnda daha eþgüdümlü bir stratejiyle hem Þam hem de Halep kentlerine saldýrýlar düzenledi. Ýsyancýlarýn fiilen kontrol ettikleri bölgeler ise, Halep kentinin kuzey ve doðu kesimi, Ýdlib ve Hama kentleri arasýndaki iç kesimler. Bazý siyasi analistlere göre, isyancýlarýn son dönemde uyguladýklarý taktikler Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ýn güçlerini Halep ve Þam civarýna sevk etmesine yol açtý. Bu durum Özgür Suriye Ordusu'na bazý bölgelerde tam kontrol olanaðý saðlamasa da, daha etkin olma avantajý verdi.

En uzun otobüsü Almanlar üretti D

ünyanýn en uzun otobüsü Almanya'da üretildi. Almanya'nýn Dresden kentinde sonbaharda hizmet vermeye baþlayacak otobüs tam 30 metre uzunluðunda ve 256 koltuðu bulunuyor. "Die Autotram Extra Grand" adý verilen dünyanýn en uzun otobüsü Almanya'nýn Dresden kentinde üretildi. 30 metre uzunluðunda ve 265 koltuklu otobüs, Dresden kentindeki Fraunhofer Ulaþým ve Alt Yapý Sistemleri Enstitüsü ile Dresden Teknik Üniversitesi tarafýndan geliþtirilip üretildi. Sýradan bir otobüs þoförü tarafýndan kullanýlabilme özeliðine sahip olan dünyanýn en uzun otobüsü, önümüzdeki sonbahardan itibaren Dresden kentinde hizmet vermeye baþlayacak.

Tramvaya göre daha ucuz

Fraunhofer Enstitüsü yetkilisi Matthias Klinger, ürettikleri aracý kullanmak için özel bir ehliyete ihtiyaç duyulmadýðýný söyledi. Tren ve tramvaya göre maliyeti daha düþük olan "Die Autotram" ayný zamanda çevre dostu bir motora sahip. 30 metre uzunluðundaki otobüs, trafikte özel bir yola da ihtiyaç duymuyor. Dresden kentinde, normal trafikte seyredecek otobüsün testleri baþarýyla geçeceði belirtiliyor. Almanya dünyanýn en uzun otobüsüne Hindistan, Çin, Rusya ve bazý Arap ülkelerinin ilgi göstereceðini düþünüyor. Bir otobüsün maliyetinin 3.4 milyon Euro'ya mal olduðu da belirtildi.

BÝTÜMLÜ SICAK KARIÞIM YAPTIRILACAKTIR Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü-Diyarbakýr Silvan-Malabadi-H.Köprü 11. Bölge Hududu Yolu Km: 13+000-18+000 Arasý Bitümlü Sýcak Karýþým Yapýlmasý Ýþi; yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/113743 1-Ýdarenin a) Adresi : BÜYÜKALP CADDESÝ YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 412-228 80 50 - 412-224 50 68 c) Elektronik Posta Adresi : bol09@kgm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elekt ronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Silvan-Malabadi-H.Köprü 11. Bölge Hududu Yolu Km: 13+000-18+000 Arasý c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu /DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 14.09.2012 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler:

Hamaney'den Batý'yý 'vur' emri Ý

ran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ülkesinin özel güçlerine Suriye'ye destek için Batý'ya ve müttefiklerine karþý terör saldýrýlarý düzenlenmesi emrini verdiði iddia edildi. Ýngiliz Telegraph gazetesindeki habere göre, Ýran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bölgedeki en büyük müttefiki olan Suriye'yi desteklemek için Suriye lideri Beþþar Esad'ý devirmeye çalýþan Batý'ya karþý saldýrý emri verdi. Gazetenin batýlý haber alma kaynaklarýna dayandýrarak verdiði haberde, Tahran yönetimi, ülkenin ulusal güvenlik birimi ile acil bir toplantý yaparak Suriye lideri Beþþar Esad'ýn iktidardan uzaklaþtýrýlmasý durumunda bunun Ýran'a olasý etkilerini deðerlendirdi. Toplantýda, Suriye'nin Ýran'ýn en önemli bölgesel müttefiki olmasý ve Esad rejiminin Ýran'ýn desteklediði Hizbullah militanlarýný besleyen bir güç olmasý sebebiyle Ýran'ýn ulusal çýkarlarý gereði Batý'ya karþý Suriye'yi destekleyeceði sonucu çýktý.

'Hedefte Türkiye de var' Batýlý istihbarat yetkililerine göre, toplantý sonunda çýkan raporda, Ýran'ýn Suriye'ye yapýlanlara karþý etkisiz kalamayacaðý, bu geliþmelerin Ýran'ýn ulusal çýkarlarýna ters düþmesi dolayýsýyla Hamaney'in ülkenin özel Kudüs güçlerine saldýrý talimatý verdiði ileri sürüldü. Saldýrý uyarýsýnýn verildiði ülkeler arasýnda baþta ABD olmak üzere Ýngiltere, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ýn da bulunduðu savunuldu. Ýran'daki Özel Kudüs Güçleri özellikle Batý'yý hedef alan saldýrýlarýyla biliniyor. Ýran, þubat ayýnda üç Asya ülkesinde Ýsrailli diplomatlar ve geçtiðimiz yýl Suudi Arabistan'ýn ABD Büyükelçisi'ne yönelik baþarýsýz suikast giriþimlerinden sorumlu tutulmuþtu.

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: Adet Pozisyonu Mesleki Unvaný Mesleki Özellikleri 1. 1 Adet Þantiye Þefi Ýnþ. Müh. En az 5 yýl deneyimli 2. 1 Adet Þantiye Mühendisi Ýnþ. Müh. 3. 1 Adet Maden Mühendisi 4. 1 Adet Harita Mühendisi 5. 1 Adet Etüt Ekip Teknisyeni veya Alet Operatörü 6. 1 Adet Laboratuar Teknisyeni veya Laborant 4.3.3. Makine, teçhizat ve diðer ekipmana iliþkin belgeler 1. 2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici (950 veya muadili) 2. 30 Adet Damperli Kamyon (En az 15 ton kap., 2002 model ve üstü) 3. 2 Adet Greyder (En az 80 Hp güç) 4. 3 Adet Titreþimli Silindir (9-11 ton statik aðýrlýklý, 66-86 dHp güç) 5. 3 Adet Lastik Tekerlekli Silindir (80-100 Hp güç, 35 ton statik aðýrlýk) 6. 2 Adet Primer-Sekonderli Konkasör Takýmý (En az 110'luk) 7. 1 Adet Asfalt Distribütör Makinasý 8. 2 Adet Roley Tank 9. 1 Adet Asfalt Plenti (Toz tutucu filtre sistemli) (200 ton/sa) 10. 1 Adet Mekanik Plent (240 ton/sa) 11. 4 Adet Elektronik Duyargalý Asfalt Finiþeri (400 ton/sa) 12. 1 Adet Polimer Modifiye Bitüm üretim tesis 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer resmi gazetenin 11/06/2011 tarih ve 27961 sayýlý nüshasýnda yayýmlanan " YAPIM ÝÞLERÝNDE BENZER ÝÞ GRUPLARI TEBLÝÐÝ" nin (A)-V. GRUP: KARAYOLU ÝÞLERÝ (Altyapý+Üstyapý) iþleridir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri; Ýnþaat Mühendisliði'dir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Karayollarý 9. Bölge Müd. Yol Yapým Baþmüh. DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu /DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 "Yapým Ýþleri Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði'nin 2.5. maddesindeki "Ýhale konusu iþe iliþkin iþ deneyim belgesi yerine ihale konusu iþi de içeren bir iþ deneyim belgesi sunulduðu ve ihale konusu iþ tutarýnýn iþ deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediði hallerde, ihale konusu iþ tutarýnýn tespit edilebileceði bilgi ve belgelerin de (Son Hakediþ Ýç Sayfalarýnýn) baþvuru veya teklif kapsamýnda sunulmasý zorunludur." Basýn-1542

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


SPOR

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

11

Diyar'ýn borcu 15 Milyon 400 Bin TL

Lisansý bile çýkarýlmayan ve hiçbir lig'de oynamayan Euloge Ahodikpe isimli futbolcu ile yapýlan özel protokolden dolayý Diyarbakýrspor'dan 300 bin Euro talep ettiði ifade edildi. Davayý kazanan Stankovski ise kulüp için puan silme talebinde bulunmak için FÝFA'ya baþvurduðu bildirildi. DOSYA FÝFA KARARINDA 2009-2010 sezonunda Süper Lig'deyken Diyarbakýrspor'la antrenmanlara çýkan ancak resmi sözleþme imzalanmayan ve lisansý çýkarýlmayarak geri gönderilen Euloge Ahodikpe isimli futbolcu ile yapýlan özel protokol kulübün baþýna iþ açtý. Diyarbakýrspor'a adeta ihanet edilerek yapýlan bu protokolu fýrsat bilen futbolcu,kulübü FÝFA'ya þikayet etti. FÝFA Uyuþmazlýk Çözüm Kurulu'nda devam eden davada futbolcu, 154 bin Euro ücret, 100 bin Euro fesih tazminatý, 15 bin Euro dava masrafý ve yüzde 5 faiz olmak üzere yaklaþýk 300 bin Euro talep ediyor. 2009-2010'daki yönetimin ihaneti kulübün aleyhine sonuçlanmak üzereyken, Nurullah Edemen yönetimi protokolün sözleþme yerine geçmediðine dikkat çekerek FÝFA'ya itirazda bulunmuþtu. FÝFA, kulübün aleyhine karar verirse bu olay Diyarbakýrspor'un neden soyup soðana çevrildiðinin açýk bir örneði olacak.

Stankovski alacaðýný tahsil etmek istiyor 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de oynayan Goran Stankovski için ise 70.825 bin Euro'luk alacaðý için 11 Mart 2011'de FÝFa'dan yüzde 5 faizle ödeme emri geldi. Borcun ödenmemesi üzerine FÝFA Disiplin Komitesi, kulübün FÝFA'nýn kararýna uymadýðý gerekçesiyle 10 bin FÝFA frangý cezasýna çarptýrarak paranýn ödenmesi için daha sonra kulübü defalarca uyardý. Bu sorun þu ana kadar çözülmezken, yönetimin uzlaþma çabasýný ve iyi niyetini gören Stankovski, 6 puan silme talebinde bulunmadý. Ancak her an bu talepte bulunabileceði belirtiliyor. Diyarbakýrspor'da Edemen yönetimi geçen sezonun sonunda 176 ,965 dolar'lýk Amr Azmi davasýný futbolcu ileanlaþarak parayý aþaðý bir rakama çekerek ödemiþ ve dosya kapanmýþtý.

GERÇEK BORCU AÇIKLIYORUZ Diyarbakýrspor'un TFF kayýtlarýnda

300'ün üzerinde icra ve temlik dosyasý bulunurken, 9 Nisan 2012 tarihli bilanço þöyle ; Antrenör borcu :461.652,18 TL Futbolcu Temsilci Raporu :11.900 TL Futbolcu Borcu :6.082.153,05 TL Lisansa engel toplam borç :6.55.705,23 TL (Kanun gereði ödeme tarihinde faiz eklenecek)

TEMLÝK VE ÝCRA BORÇLARI NE KADAR? Ýcra Borçlarý :1.982.585,45 TL Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü borcu :322.137,62 TL Ýstanbul Olimpiyat Stadý :17.790,47 TL Yönetici toplam temlik borcu :6.523.167,34 TL Lisansa engel antrenör,futbolcu temsilcisi ve futbolcu borçlarýna kanunen yaklaþýk yýllýk yüzde 20 faiz uygulanýyor. Lisansa engel borç faizleriyle beraber yaklaþýk 8.5 milyon TL'yi buluyor.

Özman : Herkes fedakarlýk yapmalý

Diyarbakýrspor'un eski yöneticilerinden Mehmet Özman, kulüpteki alacaklarýný resmen hibe etti.

Ç

etin Sümer döneminde yönetimde bulunan Özman, daha önce 120 bin TL, þimdi de 400 Bin TL toplam 520 bin TL tutarýndaki tüm alacaklarýndan vazgeçtiðini geçtiðimiz günlerde açýklamýþtý. Kulübün çok zor günler yaþadýðýný belirterek, böyle günlerde herkesin özveride bulunmasý gerektiðini ifade ederek, "Diyarbakýrspor kapýsýna kilit vurulmamasý için herkesi göreve davet ediyorum" dedi. Özman, hibe ettiði rakamýn servetinin neredeyse yarýsý olduðunu ve kendisi için çok önemli bir rakam olduðunu fakat böylesi zor günlerde bu tür hesaplarýn yapýlmasýnýn yanlýþ olduðunu belirterek þunlarý söyledi: "Bu takým, bu memleketin en önemli deðeri, bizim gönül verdiðimiz renkler. Keþke olsada çok daha fazlasýný kulübe verebilsem. Bu takým neredeyse kapanma noktasýna geldi, herkesi özveriye ve alacaðýndan vazgeçmeli” dedi. Taþkýn Civelek

Akçadað: Bu yükün altýndan kalkamam

D

aha önce 'alacaklý olan yöneticiler paralarýný baðýþlarsa aday oluruz' þeklinde açýklama yapan Diyarbakýrspor'un Eski Futbol Þube Sorumlusu Þahap Akçadað, yaptýðý çalýþmalar ve araþtýrmalar sonunda gördüðü tablonun umut verici olmadýðýna dikkat çekerek, yönetim oluþturma çalýþmasý yapmayacaðýný açýkladý. Kamuoyuna yansýyan tablo ile iþin perde arkasýnýn çok farklý olduðunu belirten Akçadað, "Ýlk gün söylediklerimin arkasýndayým. Þartlar oluþursa varýz dedik. Yaptýðým çalýþmalar neticesinde þartlarýn oluþamayacaðýna ve bu yükün altýndan kalkamayacaðým için yokum" dedi.

Güvenç Kurtar'ýn 290 bin TL alacaðý varmýþ Akçadað, "Görünen borçlar 22-25 milyon arasý. Görünmeyenlerle beraber 30 milyona yaklaþýyor. Ne ben ne de baþkasý tek baþýna bu yükün altýndan çýkamaz. Tüm borçlarýn en aza inmesi gerekir ki bu da çok zor. Hiçbir iþ adamý tek baþýna bu iþin içinden çýkamaz. Bu iþ ancak valilik, belediyeler, milletvekillerinin ortak

çabasýyla olur. Þehrin istemesiyle olur. Çaðrýmýzdan sonra biraz hareketlenme oldu ama sorun çözecek kadar deðil. Transfere engel borcun çözülmesi de kolay deðil. Kimse 8.5 milyonu futbolcu,antrenör ve menajerlere vermez. Onlar da çözüme yanaþmýyor. Güvenç Kurtar'ýn 290 bin TL alacaðý varmýþ. 100 bin teklif ettim,'Çoluk çocuðumun nafakasýdýr. 1 lirasýndan vazgeçmem' dedi. Bu sadece bir örnektir. Bu þartlarda yönetime gelecek, transferi açacak biri çýkarsa bize onu tebrik etmek ve yardýmcý olmak düþer" dedi.

Etar Takýmý Diyarbakýr'da

Bulgaristan 1.Lig takýmlarýndan FC Etar 1924 Veliko Týrnovo, 5 Eylül'de Diyarbakýr' gelerek Yeni Diyarbakýrspor ile hazýrlýk maçý oynayacak. Diyarbakýr'a jest yaptýk FC Etar Kulüp Baþkaný Fevzi Ýlhanlý yaptýðý açýklamada, bir süre önce Bulgaristan 2. Lig takýmlarýndan FC Etar 1924 Veliko Týrnovo'nun yönetimini devraldýktan sonra, yaptýklarý flaþ transferler'le 14 yýl aradan sonra þampiyon olarak Süper lige yükseldiklerini söyledi. Diyarbakýrlý olduðunu bu nedenle Diyarbakýr'daki bir takýmla hazýrlýk maçý oynamak istediklerini belirten Ýlhanlý, "Diyarbakýr'daki futbol takýmlarý istenilen liglerde mücadele etmediði için Diyarbakýrlý sporseverler süper lig takýmlarýný izleyemiyor. Diyarbakýrlýlarýn süper lig takýmý izle-

mekten mahrum býrakmamak için bu kararý aldýk. Diyarbakýr'daki futbolseverlere jest yapmak istedik" dedi. Ýlhanlý, FC Etar 1924 Veliko Týrnovo takýmýnýn ismini "FC Etar Diyarbakýr" olarak deðiþtirmeyi düþündüklerini ancak bu aþamada bunu hayata geçiremediklerini kaydederek, "Birinci ligde bir seviyeye geldikten sonra takýmýn ismini FC Etar Diyarbakýr olarak deðiþtireceðiz" diye konuþtu.

Maç ücretsiz olacak Bölgesel ligde mücadele eden Yeni Diyarbakýrspor'un Kulüp Baþkaný Bedirhan Akyol ise yaptýklarý transferler sayesinde gelecek sezon bir üst lige

çýkmayý hedeflediklerini belirterek, þunlarý söyledi: "5 Eylül'de yapacaðýmýz sezon açýlýþýnda seçkin bir takýmla hazýrlýk maçý yapmak istedik. Bu amaçla Fevzi Ýlhanlý ile görüþtük ve anlaþtýk. Diyarbakýrlýlar ilk kez yabancý bir ülkenin birinci liginde mücadele eden bir takýmý Diyarbakýr'da izleme fýrsatý bulacak. 5 Eylül'de günü Diyarbakýr Atatürk Stadý'nda saat 19.00'da oynanacak maç ücretsiz olacak. Tüm Diyarbakýrlýlarý maça beklediklerini belirten Akyol , " FC Etar 1924 Veliko Turnovo takýmýn Baþkanlýðýný yapan Hemþehrimiz Fevzi Ýlhanlýya 1.lig'de oynayan bir takýmý Diyarbakýr'a getirerek bizleri ve spor severleri sevindirirken kendisine Teþekkür ediyorum. Yeni transferlerinde yer alacaðý bu karþýlaþmada tüm oyuncularýmýza þans vereceðiz. Bazý noktalarda eksiklerimiz var onlarý gidermek için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Eksik olan mevkiye 2 orta saha ve 1 santrafor almayý düþünüyoruz. Yapacaðýmýz transferle son nok-

tayý koyacaðýz , þua ana kadar takýmý sil baþtan yaparak toplam 17 sporcu transfer ettik. Bunlarýn içinde 3 oyuncu Alt yapýdan aldýklarýný söyledi. ''

Yeni Diyarbakýrspor formasýna reklam aldý Kulüp Baþkaný Bedirhan Akyol, "Takýmýmýzýn forma göðüs reklamýna Buðdaycýlar sponsor olmak istedi. Biz de bu isteði memnuniyetle karþýladýk. Bugdaycýlar Onursal Baþkaný Hakan Buðdaycý ile birlikte Forma gögüs reklam anlaþmasý için anlaþtýk. Hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum." dedi. Hakan Buðdaycý ise, Bölgesel Amatör liginde mücadele eden

Yeni Diyarbakýrspor'a Forma göðüs reklamý için kulüp baþkaný ile yaptýðýmýz görüþme olumlu geçtiðini ve en kýsa zamanda bunu resmileþtirmek için ön protokol imzalayacaðýz" diye konuþtu. Taþkýn Civelek


12

CMYK

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

24.08.2012 Gazete Sayfaları  
24.08.2012 Gazete Sayfaları  

gazete sayfaları

Advertisement