Page 1

O çocuklarýn günahý neydi? G

aziantep'te Ramazan Bayramý'nýn ikinci gününde Karþýkaya Polis Karakolu yakýnlarýnda bomba yüklü bir araç infilak etti. 9 kiþinin hayatýný kaybettiði patlamada 69 kiþi de yaralandý. 17 yaralýnýn hastanede tedavisi sürerken, yoðun bakýmda olan 4'ünün durumu ise ciddiyetini koruyor.4'ü çocuk 9 kiþinin hayatýný kaybettiði saldýrýnýn ardýndan gözler faillere çevrildi.

BDP saldýrýyý lanetledi BDP hýzla saldýrýyý kýnadý. PKK 'Biz deðiliz' açýklamasýnda bulundu. Ancak güvenlik görevlileri henüz failler ve baðlantýlarýyla ilgili ayrýntýlý bir açýklama yapmadý. BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, çocuklarýn ve sivil yurttaþlarýn katledilmesine yol açan, mübarek bayramý kana bulayan Gaziantep'teki saldýrýyý açýkça kýnadýklarýný ve 8'de lanetlediklerini bildirdi.

Terör kaybetmeye mahkum B

aþbakan Erdoðan, saldýrýnýn ardýndan konuþtu. Baþbakan, "Gaziantep'te mübarek Ramazan Bayramý'nýn ikinci gününde yaþanan elim olay, terörün çoluk çocuk ayrýmý yapmaksýzýn sivilleri hedef almaktan çekinmediðini, aziz milletimizin manevi deðerlerini hiçe saydýðýný bir kez daha ortaya koymuþ bulunmaktadýr. Kardeþliðimizi, birliðimizi, huzurumuzu hedef alan terör; aziz milletimizin, güvenlik güçlerimizin, azim ve kararlýlýðý karþýsýnda er ya da geç kaybetmeye mahkumdur" dedi.

Olümleri durdurmalýyýz ÇARÞAMBA 22 AÐUSTOS 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, ''Her ölüm bizi biraz daha çözümden uzaklaþtýrýyor. O yüzden ilk baþta hepimizin görevi bu ölümleri durdurmak'' dedi. Ölümler çözümü geciktiriyor AK Parti Milletvekili Galip Ensarioðlu, yaþanan ölümlerin Kürt sorununda çözümü geciktirdiðini söyledi. Ensarioðlu,'Her gün yaþanan ölümler ve ortamýn gerilmesi çözüm ortamýný sabote ediyor, çözümü geciktiriyor. Huzurlu ortamda sözün kýymeti daha fazladýr. Ama silahlarýn patladýðý, insanlarýn öldüðü bir zamanda daha duygusal bir ortam hakimdir ve akýl geri plandadýr" diye konuþtu.

AK Partili eski baþkan kaçýrýldý G

Sorun kökten çözülmeli Ensarioðlu, þöyle devam etti: "Ölümler bugün artýk Türkiye'ye bir þey kazandýrmýyor. Her ölüm biraz daha zihinsel bölünmeyi saðlýyor, iþi güçleþtiriyor. O yüzden ilk baþta hepimizin görevi bu ölümleri durdurmak. Artýk sýradan tedbirlerin alýnmasý deðil, radikal adýmlarýn atýlmasý gerekiyor. Sorunun kökten çözülmesi gerekiyor. Zamana yaya7'de rak çözmek iþi güçleþtiriyor."

Askerlerle de kucaklaþýrýz H

akkari’nin Þemdinli ilçesine giderken yolda PKK'lýlarla kucaklaþan BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gülten Kýþanak, ''Bu ülkede yüzlerce kez

kontrol noktalarýndan geçtim ve askerler ile karþýlaþtým. Zorla dayatýlan bu düþmanlýk olmasa o askerlerle de biz kucaklaþýrýz'' dedi. 4'te

Uludere'de 10 þehit Þ ýrnak'ýn Uludere Ýlçesi Gülyazý Köyü'ne güvenlik önlemi almak için giden askerleri taþýyan minibüs uçuruma yuvarlandý. Kazada 9 asker ile korucu olan minibüs sürücüsü olmak üzere 10 kiþi þehit oldu. Kazada 4 asker ile 1 çocuk yaralandý. Kaza yerine ilk ulaþan Gülyazý köylüleri, yaralý askerleri minibüsten çýkararak has3'te taneye yetiþtirdi.

S

Vedat Aydýn mezarý baþýnda anýldý

Dua edecekleri bir D mezarlarý dahi yok Ý

Vali Ahmet Aydýn'dan Araþtýrma'da bayramlaþma iyarbakýr Eðitim ve D þehit ailelerine ziyaret Araþtýrma Hastanesi

iirt Valisi Ahmet Aydýn, þehit ve gazi ailelerini bayramda yalnýz býrakmadý. Ziyaret ettiði ailelerle sohbet eden Vali Aydýn, þehit çocuklarýna dershane 4'te desteði vereceklerini söyledi.

eçen yýla kadar AK Parti'nin Diyarbakýr Sur Ýlçe Baþkanlýðý'ný yapan ve halen partinin çeþitli organlarýnda gönüllü olarak çalýþan makine mühendisi Hamit Çelikkanat, Dicle ilçesinde ikamet eden akrabalarýyla bayramlaþmaya giderken 5'te PKK üyeleri tarafýndan kaçýrýldý.

Baþhekimi Prof. Dr. Yusuf Yaðmur, hastane personelinin yaný sýra, hastanede yatan hastalarýn bayramýný kutladý. 7’de

HD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarý tarafýndan "Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" sloganýyla düzenlenen oturma eyleminde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, kayýp yakýnlarýnýn ziyaret edecekleri bir mezarlarýn dahi 5'te olmadýðýný söyledi.

iyarbakýr'da 1991 yýlýnda kaçýrýlarak öldürülen kapatýlan Halkýn Emek Partisi (HEP) Ýl Baþkaný Vedat Aydýn, Ramazan Bayramý'nýn ilk gününde mezarý baþýnda anýldý. Aydýn'ýn mezarýna karanfiller bý4'te rakýldý, Kürtçe dualar edildi.

Cizre'nin tahtadan lunaparký

Silvan konaklarýna ilgi Sayfa 6’da

Sayfa 3’te


2

22 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

SAÐLIK

Önleminizi alýn, böbreklerinizi koruyun

Mükemmel birer filtre olan böbrekler her gün 200 litre kaný süzerek toksik maddeleri vücuttan uzaklaþtýrýyor. Ancak bu çalýþkan organlar zamanla yorulup fonksiyonlarýný kaybedebiliyor. Günümüzde sayýlarý hýzla artan böbrek yetmezliði hastalarýndan biri olmak istemiyorsanýz uzmanlarýn önerilerine kulak verin, böbreklerinizi koruma altýna alýn.

6

-7 kiþiden birinin böbrek hastasý olduðu ülkemizde 5 yýl sonra 125 bin böbrek hastasýnýn var olacaðý öngörülüyor. Oysa günlük yaþantýmýzda yapacaðýmýz ufak deðiþiklikler ve düzenli kontroller yaþam boyu saðlýklý böbreklere sahip olmamýzý saðlýyor. International Hospital Organ Nakli Merkezi Nefroloji Sorumlusu Doç. Dr. Ülkem Çakýr, hýzla artan böbrek yetmezliði hastalarý için en iyi tedavi yönteminin böbrek nakli olduðunu ancak esas hedefin böbrek yetmezliðini önlemek olduðunu belirtiyor. Doç. Dr. Çakýr, bir fabrika gibi çalýþan organlar olarak tanýmladýðý böbreklerin fonksiyonunu þöyle açýklýyor: "Çok zengin bir damar yumaðýndan oluþan bu mükemmel organlar vücutta filtre görevi görüyor. Kalp her atýþýnda vücuttaki kanýn yüzde 20-25'ini her iki böbreðe gönderiyor. Bir eriþkinin 5-6 litre kan hacminin olmasý ve kalbin dakikada yaklaþýk 70-80 kez atmasý sonucu böbrekler günde 200 litre kan süzüyor. Böbrekler bu iþlem sýrasýnda vücut için yararlý olan proteini tutuyor, üre ve kreatinin gibi birtakým toksik maddeleri ise ayýklýyor. Temizlenen kan sisteme geri dönerken, atýk maddeler de böbrekten çýkan ve üreter denilen ince borularla idrar torbasýna gönderilerek, idrarla dýþarý atýlýyor. Çok çalýþkan olan bu organlar yüzde 15 kapasiteye düþene kadar görevlerini yerine getirmeye çalýþtýðý için hastalýklar geç fark edilebiliyor." Böbrekleri korumak için bu organlarýn hangi faktörlerden olumsuz etkilendiðini iyi bilmek gerekiyor. Ýþte böbreklerinizi korumak için bilmeniz ve almanýz gereken önlemler…

DAMAÐINIZA TUZU UNUTTURUN Aþýrý tuz tüketimi kan basýncýný yükseltiyor. Bu yükselme önce böbrekte baþlýyor. Böbrekteki kýlcal damarlarda yüksek tansiyona baðlý yapýsal bozukluklar ve týkanmalar geliþiyor. Filtre görevi saðlýklý olarak yerine getirilemeyince idrarda protein kaçaðý baþlýyor yani yararlý maddeler de dýþarý atýlýyor. Bir eriþkinin günde 5-6 gram tuz tüketmesi gerekirken, araþtýrmalar ülkemizde bu rakamýn 20-25 gram arasýnda olduðunu gösteriyor. Günlük tüketilen sebzelerden 2 gram tuz alýndýðý göz önüne alýndýðýnda geriye 3-4 gram ekstra tuz tüketimi kalýyor. Salça, turþu, peynir gibi gýdalar fazla miktarda tuz içeriyor. Bu gýdalarý kýsýtlamak, yemekleri az tuzlu piþirmek, tadýna bakmadan tuz ekleme alýþkanlýðýndan

ANAGRAM BULMACA

dolaþým yavaþlayýp oksijen miktarý azalýnca böbrek yetmezliði riski artýyor.

EGZERSÝZ YAPIN Düzenli olarak egzersiz yapmak böbrek saðlýðýna dolaylý olarak katký saðlýyor. Egzersiz sayesinde vücuttaki kan dolaþýmý hýzlanýyor, kalbin pompa fonksiyonu geliþiyor, obezitenin önüne geçiliyor, insülin mekanizmasý saðlýklý çalýþmaya baþladýðý için diyabet riski azalýyor.

DÝÐER HASTALIKLARI ÝHMAL ETMEYÝN

vazgeçmek gerekiyor. Tuz tüketimini yavaþ yavaþ azaltmak zamanla damaðýn bu yeni tada alýþmasýný saðlýyor.

NE ÇOK NE AZ, YETERÝNCE SU ÝÇÝN Eriþkin bir kadýnýn günde 1.5 litre, erkeðin ise 2 litre su içmesi gerekiyor. Sýcaklýðýn çok yüksek olduðu, çok terlenen ya da ishal ve kusma gibi rahatsýzlýklarýn yaþandýðý günlerde bu miktar 3-4 litreye çýkartýlabiliyor. Böbreðin ayrýþtýrdýðý toksik maddeler vücuttaki su fazlasý ile idrar haline getirilip atýlýyor. Ancak yeterli su olmazsa bu iþlev yerine getirilemiyor ve yeterli su tüketmeyen herkesin böbreðinde mutlaka bir iþlev bozukluðu geliþiyor. Ancak saðlýklý olduðu için içilen suyun miktarýný abartmak da su zehirlenmesine neden oluyor. Aþýrý su tüketimi, vücuttaki sodyum, potasyum gibi elektrolit minerallerin seyrelmesine neden olarak beyinle ilgili fonksiyonlarý bozuyor, böbreði zora sokuyor.

SÝNYALLERE DÝKKAT Bu belirtiler, böbreklerinizin fonksiyon kaybý-

na uðradýðýný iþaret ediyor olabilir. -Kan basýncýnda ani deðiþikler (ani yükselmedüþme). -Bulantý hissi. -Ýþtahsýzlýk. -Yüzde ve vücutta þiþlik. -Çok sýk idrara gitme. -Köpüklü, koyu renkli ve kokulu idrar.

DOKTORUNUZA DANIÞMADAN ÝLAÇ KULLANMAYIN Romatizmal aðrý kesiciler baþta olmak üzere bilinçsizce, uzun süre ve yüksek dozda tüketilen aðrý kesiciler ve doktor önerisi olmadan kullanýlan antibiyotikler böbreklerde birikerek kýlcal damar sisteminin kanlanmasýný bozuyor ve süzme iþlemini olumsuz etkiliyor.

SÝGARAYI BIRAKIN Sigara kullanýmý vücuttaki damar yapýsýný bozuyor. Damarlarý etkileyen tüm faktörler böbrekleri de etkiliyor. Kýlcal damarlardaki

PETEK BULMACA

Böbreklerin damar yumaðýndan oluþmasý nedeniyle, vücutta damar sistemini etkileyen her hastalýk böbrekleri de bozuyor. Tüm dünyada ve ülkemizde böbrek yetmezliðinin birinci nedeni olan Tip 1 ve Tip 2 diyabet doðru þekilde kontrol altýna alýnmadýðýnda önce kýlcal damarlarý, ardýndan ana damarlarýn yapýlarýný bozuyor ve damarlardaki kireçlenme süreci hýzlanýyor. Hipertansiyon hastalarýnda ise yüksek basýnçla akan kan damarlardaki yapýyý bozuyor, yýrtýlmalara ve týkanmalara neden oluyor. Böbreklerdeki kýlcal damarlar da ciddi bir hedef haline geliyor. Diyabet ve hipertansiyon doðru þekilde kontrol altýnda tutulduðunda ise böbrekler hiçbir þekilde etkilenmiyor. Bu hastalarýn, yýlda en az iki defa böbrek fonksiyonlarýný kontrol ettirmeleri gerekiyor. Kalbin pompa fonksiyonun yeterli olmadýðý durumlarda ise böbreklere yeterince kan pompalanamamasý nedeniyle bu organlar zarar görebiliyor. Bu nedenle kalp damar hastalýklarýnýn da kontrol altýnda tutulmasý gerekiyor.

GENETÝK YATKINLIÐINIZI ÖNEMSEYÝN Ailede tekrarlayan böbrek taþlarý olmasý, polikistik böbrek hastalýðý, idrar kanallarýnda týkanýklýk gibi hastalýklar genetik geçiþli olabiliyor. Ailesinde böbrek hastalýðý olanlarýn 40 yaþýna kadar yýlda bir kez, 40 yaþýndan sonra yýlda iki kez böbrek muayenesinden geçmesi öneriliyor. Öte yandan genetik geçiþi olmasa da her insanýn böbrek süzme fonksiyonu 40 yaþýndan sonra yýldan yýla yüzde 1-2 oranýnda azalýyor. Örneðin 70 yaþýnda bir insanýn böbrekleri, hiçbir hastalýðý olmasa dahi yüzde 100 kapasite ile çalýþmýyor.


Muþ'ta uyuþturucu operasyonu

M

uþ'ta yapýlan operasyonda 20 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuþturucu naklinde kullanýlan aracýn BDP Bulanýk eski eþ baþkaný Mahinur T.'nin adýna kayýtlý olduðu ortaya çýktý. Kýzýlaðaç Uygulama Noktasý'nda 'dur' ihtarýna uymayýp kaçan 49 D 3795 plakalý araç yapýlan takip sonucu terk edilmiþ halde bulundu. Araçta yapýlan aramalarda esrar kýrýntýlarýnýn bulunmasý üzerine þahýslarýn

terk edip kaçtýklarý güzergahta araþtýrma yapan polis, yaptýklarý aramada 20 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Aracý terk eden 3 þahýs ise ekipler tarafýndan yakalandý. Olayda kullanýlan aracýn BDP Bulanýk eski eþ baþkanlarýndan Mahinur T.'nin adýna kayýtlý ve sürücüsünün de oðlu olduðu öðrenildi. Gözaltýna alýnan zanlýlarýn polisteki sorgularýnýn devam ettiði bildirildi.

Uludere'de 10 þehit 22 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

Þýrnak'ýn Uludere Ýlçesi Gülyazý Köyü'ne güvenlik önlemi almak için giden askerleri taþýyan minibüs uçuruma yuvarlandý. Kazada 9 asker ile korucu olan minibüs sürücüsü olmak üzere 10 kiþi þehit oldu. Kazada 4 asker ile 1 çocuk yaralandý.

B

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk'ün de aralarýnda bulunduðu milletvekilleri, Irak sýnýrýnda 28 Aralýk 2011 gecesi düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kiþinin ailelerini Gülyazý Köyü'nde ziyaret edecekti. Ziyaret öncesi köyde güvenliði saðlamak üzere askerler görevlendirildi. Gülyazý Köyü'ne görevli askerleri taþýyan ve ayný zamanda korucu olan Mehdi Tosun yönetimindeki sivil minibüs, köye 200 metre kala virajý alamayarak yaklaþýk 75 metrelik uçuruma yuvarlandý.

Yaralýlarý köylüler kurtardý Kaza yerine önce Gülyazý köylüleri ulaþtý ve kendi çabalarý ile yaralý askerleri minibüsün içinden çýkarmaya çalýþtý. Can pazarýnýn yaþandýðý uçurumdan çýkarýlan yaralý askerler, köylüler ve olay yerine gelen askerler tarafýndan 500 metre uzaktaki Gülyazý Saðlýk Ocaðý'na götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapýlan askerler, helikopterlerle Þýrnak Asker Hastanesi ile Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan, kazada 9 asker ile aracý kullanan geçici köy korucusunun þehit olduðunu, 4 askerin de yaralandýðýný söyledi. Kazada sürücü Mehdi Tosun'un yanýnda bulunan 10 yaþýndaki oðlu Onur Tosun da hafif yaralandý.

6 ton bozuk tavuk ele geçirildi Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, ilçede bir depoya baskýn düzenleyerek son kullanma tarihi geçmiþ 6 ton tavuk eti ele geçirdi.

B

aðlar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekibi, Mardin yolu Buðday Pazarý'nda bulunan soðuk hava deposunda, son kullaným tarihi geçmiþ yaklaþýk 6 ton tavuða imha etmek üzere el koydu. El konulan ürünün bir kýsmýnýn ise tutanak karþýlýðýnda Büyükþehir Belediyesi bünyesinde kurulan hayvanat bahçesine götürülerek orada deðerlendirileceði belirtildi. Zabýta Müdürü Lütfi Taylan, bayram öncesi art niyetli kiþiler tarafýndan þeker ve et ürünlerinin piyasaya sürüldüðünü söyledi.

Denetimler devam edecek Taylan, "Bizim bu konuda zabýta ekiplerimiz bir haftadýr denetimlerini sýklaþtýrdý. Akþam saatlerinde gelen bir ihbar üzerine sabah saatlerinde ekiplerimiz denetim yaptý. Piyasada tarihi geçmiþ tavuk satýldýðý duyumunu aldýk. Bizde sabah saatlerinde ekiplerimizi pazarlara yönlendirdik. Mardin yolunda bulunan Özuður deposuna yaptýðýmýz baskýn ile yaklaþýk altý tona yakýn tarihi geçmiþ mal yakaladýk" dedi. El konulan gýdalarý imha ederek ve gerekli yasal iþlemler için tutanak tutulduðunu kaydeden Taylan, hem mahalleler de hem de pazarlarda denetimlerinin devam edeceðini belirtti.

Cizre'nin tahtadan lunaparký Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde her bayram Dicle Nehri kenarýna kurulan tahta salýncaklar, çocuklarýn büyük bir ilgisini çekiyor. Cizre'de sabahýn erken saatlerinden itibaren büyüklerinden bayram harçlýðý alan çocuklar, Dicle Nehri kenarýnda kurulan ve yörede 'Cýncýlýk' olarak tabir edilen tahta salýncaklara akýn ediyorlar. Diðer þehirlerde yaþayan çocuklar lunaparklardaki modern oyuncuklarda eðlenirken, Cizre'de çocuklarlar çapraz þekilde tahta kalaslardan yapýlmýþ olan ve bölgede 'Cýncýlýk' olarak tabir edilen salýncaklarda, dönme dolaplarda,

çarkýfeleklerde eðleniyorlar. Her bayram Dicle Nehri kenarýnda kurulan 'Cýncýlýklar' çocuklarýn tek ve en büyük eðlencesi oluyor. Her bayramda olduðu gibi aile büyüklerinden aldýklarý bayram harçlýklarýný biriktiren çocuklar, salýncak sahibine 50 kuruþ ya da 1 TL vererek bayramýn tadýný çýkarýyorlar.

2 çocuk annesi kadýn intihar etti B

atman'ýn Beþiri ilçesi Danali Köyü'nde ikamet eden 2 çocuk annesi F.G (25), av tüfeði ile intihar etti. Girdiði bunalýmdan kurtulamayan F.G, av tüfeðini göðsüne dayayýp tetiði çekti.

Çocuklarýnýn önünde av tüfeði ile intihar eden genç kadýn olay yerinde yaþamýný yitirdi. Olayla ilgili Batman Cumhuriyet Savcýlýðý geniþ çaplý soruþturma baþlattý.

Türkiye'de çocuk olmak zor Elemanlar aranýyor * Bayan Usta kuaför * Taþ ocaðýnda çalýþmýþ Formen * Tek düzen muhasabe bilen bayan eleman yaþ aralýðý ( 25-37) * Aþçý, Bulaþýkçý, Garson, Komi * Kozmetik firmasýnda çaýþtýrýlmak üzere kasiyer, depo personeli, reyon elemaný. *Ön muhasebe elemaný * Sekreter *Grafiker *Web tasarýmcý * Teknik Eleman Ýlginen adaylarýn derneðimize 1 kimlik fotokopisi 1 fotoðraf ile derneðimize baþvurmalarý rica olunur Tel : 0 533 713 99 28 Adres : Kurtismail paþa 2.sk. Birlik apt. 1/2 Yeniþehir/Diyarbakýr

T

ürkiye nüfusunun büyük bölümünü oluþturan çocuklar, giderek artan oranda suçla iliþkilendiriliyor. Adli sicil verilerine göre her yýl ortalama 150 bin çocuk suç iþlerken, bu çocuklarýn 3'te 1'i mahkûm oluyor. 2011'de Çocuk ve Çocuk Aðýr Ceza Mahkemelerine 50 bin dava açýldý. Bu davalarda 150 bin çocuk yargýlandý. Bunlardan 28 bin 306'sý çeþitli cezalara mahkûm edildi. 16-18 yaþ arasýndaki çocuklar 2011'de hâkim karþýsýna çýkan çocuk sayýsý 141 bin 412. Bunlarýn 128 bin 856'sý erkek, 12 bin 56'sý ise kýz çocuðu. Suç iþleme yaþý verilerine göre en fazla sýrayý 16 ila 18 yaþý arasýndaki çocuklar alýyor. Ayný yýl içinde açýlan 49 bin 792 ayrý davada 6 bin 386 çocuða hapis, 13 bin 278 çocuða para cezasý verilirken, 1628 çocuðun ise

hapis cezasýna erteleme verildiði görülüyor. 164 çocuk ise hakkýnda güvenlik tedbiri kararý alýnmýþ. Geçen yýl toplam 28 bin 306 çocuk çeþitli cezalara mahkûm edilmiþ. 18 yaþ altý için baþvuru patlamasý

Adli sicil kayýtlarýna giren çocuk gelinlerin sayýsý da artýyor. 18 yaþýndan küçük kýzýný evlendirmek için mahkemeye dava açan ailelerin sayýsýnda bir önceki yýla oranla yüzde 94.2 artýþ görünüyor. Verilere göre 2010'da 1051 aile çocuklarýnýn evlenmesi için mahkemeye dava açarken, 2011'de 17 bin 373 aile çocuklarýný evlendirmek için dava açmýþ. Kayýtlara göre, evlenmeye izin için açýlan dava sayýsýnda önceki yýla nazaran yüzde 94.2'lik artýþ yaþanmýþ.


4

HABER

22 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

Kýþanak: Askerlerle de kucaklaþýrýz BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gülten Kýþanak, ''Bu ülkede yüzlerce kez kontrol noktalarýndan geçtim ve askerler ile karþýlaþtým. Zorla dayatýlan bu düþmanlýk olmasa o askerlerle de biz kucaklaþýrýz'' dedi. R

amazan Bayramý'ndan bir gün önce kalabalýk bir konvoy eþliðinde Hakkari'nin Þemdinli ilçesine giderken yolda PKK'lýlarla karþýlaþan ve kucaklaþan BDP milletvekillerine artan tepkiye BDP'den cevap geldi. Bayramlaþma nedeniyle BDP Diyarbakýr il binasýnda bir araya gelen BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gülten Kýþanak, milletvekillerinden Emine Ayna, Nursel Aydoðan, Aysel Tuðluk ile Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt partililerle bayramlaþtý. Kýþanak, basýn mensuplarý ile ilk kez gittikleri köylerde aðýr hasarlarýn görüldüðünü ve bunlarý görmek için gittiklerini söyledi. Kýþanak, "Bizimle birlikte ilk kez köylere girebilen medya oradaki gerçeði gördü. Orada atýlan bombalardan dolayý evlerin duvarlarýnýn çatladýðýný gördü. Yine Þemdinli'nin çýkýþýnda tanklarla, en yüksek teknolojiyle donatýlmýþ askerlerle kurulmuþ þehir çýkýþýndaki barikatlarý gördü ve barikattan birkaç kilometre ötede gerillanýn olduðunu gördü. Ancak bunlar bugün Türkiye'de konuþulmuyor. Bu gerçeðin tartýþýlmasý gerekir, gerçeðin ta kendisi budur" þeklinde konuþtu. Onlarýn kaygýsý yok

Köylerde sivil halkýn yaþadýklarý ve çatýþma bölgesinde yaþananlarý görmek üzere bölgeye gittiklerini kaydeden Kýþanak, þöyle devam etti: Ancak sýk sýk herkesin duyduðu gibi gerillalarýnýn kimlik kontrolü yaptýðý bir bölgeye gittiðimiz biliniyor. Fakat bizim böyle bir gerçekle karþýlaþýp karþýlaþmayacaðýmýzý bilmiyorduk. Hatta bir parça belki biz gittiðimiz için, belki medya orada olduðu için görülmeyecekler zannediyorduk. Fakat gördük ki onlarýn böyle bir kaygýsý da yok. Medyadan, kamuoyundan gözlerden ýrak olma gibi bir kaygýlarý da yok. Deðerli arkadaþlar; oradaki basýn mensuplarý ne olduðunu çok iyi biliyor. Yaklaþýk olarak

rýn nasýl beddua ettiðini biliyorum. Ben diyorum ki bizde dua edelim, Allah onlara vicdan, akýl, adalet duygusu, insanlýk duygusu versin. Ýnsanlýklarýndan çýkmýþlar. O daðlardaki gençler Kürt halkýnýn evlatlarýdýr, yakýnlarýmýzdýr, eþimiz, dostumuzdur akrabamýzdýr. Bizim çocuklarýmýzdýr. Kimse bize onlara terörist muamelesi yapmayý dayatamaz. Bu dünyadaki en büyük zulümdür. Kimse zorla daða çýkarmýyor

100 araçlýk bir konvoyduk. Ve bizim önümüzde milletvekillerinin olduðu araçlarýn önünde 25-30 belki de 40 araç vardý. Araçlar birden arka arkaya durmaya baþlayýnca biz öndeki araçlardan birinin kaza yaptýðýný zannettik.

kontrol yapmak istemiþlerdi ancak bu kontrolü kuramadýlar. Orada duygular hakim oldu, orada insanlar, analar, halk, bizler hepimiz bir duygu seli yaþadýk. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Oradaki medya da bunu biliyor.

Duygu seli yaþadýk

Askerlerle de kucaklaþýrýz

Ýndik, araçlarýn önüne gidene kadar ne olduðunu anlamadýk. Fakat biz oraya gidene kadar yaklaþýk 10-15 dakika sürdü. Yokuþ bir yoldu ve bütün araçlar arka arkaya geçince biz gittiðimizde de gördük ki bizden önce inen insanlarla orada kontrol kurmak isteyen gerilla arasýnda bir mücadele var. Bu mücadele neyin mücadelesi biliyor musunuz? Gerilla resmi kendisinin prosedürünün gereði bir yol kesme eylemi yapmak istiyor, insanlarý kendisinden ayýrarak karþýya geçirmek istiyor ve onlara propaganda yapmak istiyor, ama insanlar öyle bir duygu seli içerisindeler ki onlarýn bu resmiyeti kurmasýna bile izin vermediler. Açýkçasý orasý bir gerilla kontrol noktasýydý. Orada bir

Bu ülkede yüzlerce kez kontrol noktalarýndan geçtim ve askerler ile karþýlaþtým. Bu hükümetin korkusu ve devletin korkusu olmasa, zorla dayatýlan bu düþmanlýk olmasa o askerlerle de biz kucaklaþýrýz. Bizimle kucaklaþmaya hazýr her kontrol noktasýnda asker görüyoruz. Son gittiðimizde yine ayný þeyleri yaþadýk. Korkudan tebessüm edemeyen ama sadece bize tebessüm eden askerler var. Sizin Allah'tan korkunuz olsa kanla siyaset yapmaz, ölüm üzerinden iktidar kurmazsýnýz. Allah'tan korkusu olan der ki 'Allah herkesi ayrý ayrý yarattý, ben de bunlara bir kul olarak saygý göstereceðim'. Onlar bize beddua da okunmasýný istediler ama ben halkýmýzýn ve evladýný yitiren anala-

Hiç kimse çok büyük bir davasý yoksa eline silah alýp ölüme gitmez. O gençler belki birkaç saat sonra bir uçak bombardýmanýnda yaþamýný yitirecekler. Bunu vicdan nasýl kabul eder. O insanlarý kimse zorla daða çýkarmýyor. Kimse bize tehditler yaðdýrarak korkutacaðýný zannetmesin. Çok karmaþýk duygular bunlar. Bir halkýn özgürlük mücadelesi için eline silah almýþ, ölümü göze almýþ kiþilerle karþýlaþmak çok karmaþýk, çok zor duygular yaþamamýza neden oldu. Elinde silah olanlarla bir kontrol noktasýnda karþýlaþtýk diye bunu yargý konusu yapan, milliyetçilik konusu yapanlar þunu söylesinler; 2Biz kaç kez o yollarda eli silahlý askerler tarafýndan durdurulduk.' Yüzlerce kez. Silahlarýný arabalarýmýzýn üzerine doðrultan askerler tarafýndan durdurulduk. Onlar bizim çocuklarýmýz Daha 14 Temmuz'da meydan dayaðýnda geçirildik, linç edildik. O gün orada yaþadýðýmýz duygular yoðundu. Özellikle bir anne olarak o genç kadýnýn, genç insanlarýn ölümle burun buruna olduðunu hissetmek beni çok duygulandýrdý. Onlarýn bir kaç kilometre ötesinde ellerinde dünyanýn en geliþkin silahlarý olan askerler var. Tepelerinde kobralar var, uçaklar var, yere atýlmýþ kazan bombalarý var. Böyle bir ortamda tebessüm edebilen insanlar var. Bunu anlamak gerekiyor.

'Cumhurbaþkaný devreye girsin' Kaosa yenilmedik

BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt, BDP ile PKK karþýlaþmasýnýn Türkiye'de gündem olmamasý gerektiðini söyledi ve ekledi: Bu iþin þakasý yok. Cumhurbaþkaný bu konuda acil devreye girmek durumdadýr.

A

dil Kurt, beraberindeki Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu, BDP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Rahmi Kurt, Merkez Ýlçe Baþkaný Yavuz Aksaç ile birlikte Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalarý ziyaret edip bayramlaþtý. BDP-PKK karþýlaþmasýnýn Türkiye'de gündem olmamasý gerektiðini de belirten Kurt, þunlarý söyledi: Bizim PKK gerillalarý ile karþýlaþmamýz Türkiye'de gündem olmamalý. Bizim yerimize o daðlara giden, o tozlu yollarý göze alan bir MHP'li de olsa ayný tabloyu görecek, bir CHP'li de olsa ayný tabloyu görecek,

bir AKP'li olsa ayný tabloyu görecekti. Bizim kadar halkýn arasýnda olmuþ olsalar, bizim katlandýðýmýz zorluklara katlanmýþ olsalar, göðüslediðimiz sýkýntýlarý göðüslenmiþ olsalar, karþý karþýya kaldýðýmýz Türkiye'nin gerçekliðini kazanmýþ olurlar. Kürt halkýnýn gerçeklerini de kazanmýþ olurlar.

Cumhurbaþkaný acil bu konuda devreye girmek durumdadýr. Bakýn bu iþin þakasý yok. Türkiye'de iç savaþýn ayak sesi var dediðimizde, bir tehlikeyi görüyoruz. Asker bir kilometre çýktýðý anda, bu coðrafyada sýcak temas yaþanýyor. Günün hangi saatinde olursa olsun. Bakýn bayram gününde öðleden önce Hakkari'de çatýþma vardý. Hakkari kent merkezi bu kadar asker, polisin, özel timin olduðu bir kentte, çatýþma bu saate kadar devam ediyor. Daha ne zaman bu gerçekleri kabul edecekler. Bu sorun nasýl çözülecek? Dolayýsýyla buruk bir bayram olsa da bu acýlarý yaþýyoruz. Herkesin en içten dileklerimle bayramý kutluyorum. Biz kaosa yenilmedik, bundan sonra da yenilmeyeceðiz. Ben öyle zannediyorum ki Türkiye'de aklýselim egemen olacak, bu konuda siyasetçilerin sýkýþtýrmasý lazým.

Bunlar yabancý bir ülkeden istila kuvveti olarak gelmediler. Bu ülkenin çocuklarý, bizim çocuklarýmýz. Bunu yüreðimizin derinliklerinde hissettik. Ben defalarca askeri kontrol noktalarýnda silah zoruyla durdurulmuþ, saatlerce bekletilmiþ ve bana silah doðrultan askerin; biz artýk hareket etme aþamasýna geldiðimizde sadece gözlerini kýrparak bana selam verip 'üzgünüm ama bunu yapmak zorundaydým' dediðini hissettirdiðini defalarca yaþamýþ bir insaným. Tuðluk: Biz o gençlere sarýlýrýz

DTK Eþ Baþkaný ve Van Baðýmsýz Milletvekili Aysel Tuðluk ise, "Devletin artýk bizim duygularýmýza kadar müdahale etmesine son vermesi gerekiyor. Biz neden sarýlmýþýz gerillalara? Þimdi bu konuya bir açýklýk getirmek gerekiyor. Gerilla bu coðrafyanýn bir gerçekliðidir. Ve o gerilla bu halkýn çocuðudur, bu halkýn içerisinden çýktý. O gençler bu halkýn çocuklarýdýr ve tabi ki biz o gençlere sarýlýrýz. Hiç kimse bizim duygularýmýza müdahale etme hakkýna sahip deðil. Ve biz onlara terörist olarak bakmýyoruz. Onlar eline silah almak zorunda býrakýlmýþ gençlerdir. Gerilla silaha aþýk deðildir, demokratik ve barýþçýl çözümden yanadýr, halklarýn kardeþliðinden, birliðinden yanadýr ve bu sorunun demokratik çözümünden yanadýr. Ama siz daðýný bombalarsanýz, 'Sizi imha edeceðiz, bitireceðiz, yok edeceðiz, siyaset hakkýný dahi tanýmayacaðýz, kimliðinizi, dilinizi tanýmayacaðýz, sizi bir halk olarak tanýmayacaðýz, size en ufak bir saygý duymayacaðýz' derseniz ve politikanýzý bunun üzerine kurarsanýz gerillalar her zaman o daðlarda olacaktýr" dedi.

Þehit uzmana hüzünlü tören H

akkari'de askeri aracýn geçiþi sýrasýnda mayýnýn patlamasý sonucu þehit olan uzman çavuþ Yusuf Seyhan, Van'da düzenlenen törenle memleketine uðurlandý. Jandarma Filo Komutanlýðý'nda düzenlenen cenaze törenine Van Vali Vekili Zafer Coþkun, Ýl Jandarma Alay Komutaný Kurmay Albay Nurettin Alkan ve askeri erkan katýldý. Burada yapýlan törenin ardýndan þehit Yusuf Seyhan'ýn naaþý memleketi Hatay'a gönderilmek üzere omuzlarda taþýnarak askeri kargo uçaðýna alýndý.

Vali Aydýn'dan þehit ailelerine ziyaret

22 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA YIL: 12 SAYI: 4006 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Siirt Valisi Ahmet Aydýn, þehit ve gazi ailelerini bayramda yalnýz býrakmadý. Ziyaret ettiði ailelerle sohbet eden Vali Aydýn, þehit çocuklarýna dershane desteði vereceklerini söyledi.

V

ali Ahmet Aydýn, sýrasýyla Hikmet Tunç, Fatma Birsen, Heyifhan Baða, Kamile Kaçmaz ve Ayþe Yeyrek'i konutlarýnda ziyaret etti. Þehit ve Gazi aileleriyle sohbet eden Vali Aydýn, ailelerin dert ve sýkýntýlarýný dinledi. Vali Ahmet Aydýn ve beraberindeki heyet, ilk olarak Doðan Mahallesi'nde ikamet eden, eþi geçici köy korucusu iken, 2004 yýlýnda þehit edilen yedi çocuklu Tunç ailesini ziyaret etti. Þehidin eþi Hikmet Tunç ve çocuklarýný ziyaret ederek bayramlarýný kutlayan Vali Aydýn, þehidin küçük oðlu Hüseyin'i kucaðýna alarak hediyeler verdi. Vali Aydýn, þehit eþi Hikmet Tunç ile sohbeti sýrasýnda küçük Hüseyin'in aðlamasý üzerine duygulu anlar yaþandý. 'Ülkeyi kimse bölemez' Çok duygulandýðý gözlenen Vali Ahmet Aydýn, "Bu insanlar canlarýný seve seve bu vatan için vermiþlerdir. Bu nedenle, þehitlik mertebesi Peygamberlik mertebesinden sonra gelen en yüksek mertebedir. Þehitleri unutmamýz mümkün deðildir. Bu þehitlerin çocuklarý, eþleri, anneleri, babalarý da bizim için kutsal birer emanettirler. Devlet olarak her türlü ihtiyaçlarýný karþýlayacaðýz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz çok büyük ve güçlüdür" dedi. Devletin þuana kadar kendisini hiç yalnýz býrakmadýðýný belirten þehit eþi Hikmet Tunç ise, hiç bir ihtiyaçlarý bulunmadýðýný belirterek, "Allah sizleri baþýmýzdan eksik etmesin. Bu ilginiz olduðu sürece acýmýz bir nebze hafifliyor. Bundan böyle çocuklarýmý okutup onlar için yaþayacaðým. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuþtu.

Devlet sahip çýkýyor Hükümetin þehit ailelerine yönelik yapmýþ olduðu son yasal düzenlemeler ile saðladýðý yardýmlarla onlarýn yanýnda olduðunu kaydeden Vali Ahmet Aydýn, þöyle devam etti: "Þehitlerimizin arkasýnda býrakarak bizlere emanet etmiþ olduklarý ailelerin acýlarýný bizlerde yüreðimizde hissediyor ve onlarýn kederlerini paylaþýyoruz. Hükümetimiz þehit ailelerine çeþitli sosyal ve ekonomik haklar saðlamaktadýr. Bizlerde onlarý sýk sýk ziyaret ederek, devletin her zaman yanlarýnda olduðunu hissettiriyoruz. Þehit ailelerinin ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþýyoruz. Acýlar paylaþýldýkça azalýr, kapým 24 saat þehit ailelerine açýktýr. Her zaman yanýnýzdayýz." Çocuklara dershane desteði Ziyaret sýrasýnda bazý ailelerin çocuklarýna geçen yýllarda olduðu gibi dershane desteði talep etmeleri üzerine Vali Aydýn, ailelerin her isteðini imkanlar ölçüsünde yerine getirmeye ve onlara sahip çýkmaya çalýþacaklarýný söyledi. Vali Aydýn, "Þehit ve gazi çocuklarýmýza dershane desteðini saðlayarak, eðitim konusunda da kendilerine her türlü desteði vereceðiz" dedi. Ziyaret esnasýnda mahallede toplanan çocuklarýn sevinçlerine de ortak olan Vali Aydýn, çocuklara þeker, çikolata ve bayram harçlýðý daðýtarak bir süre çocuklarla ilgilendi ve sohbet etti. Misbah YILMAZ

D

Vedat Aydýn mezarý baþýnda anýldý

iyarbakýr'da 1991 yýlýnda kaçýrýlarak öldürülen kapatýlan Halkýn Emek Partisi (HEP) Ýl Baþkaný Vedat Aydýn, Ramazan Bayramý'nýn ilk gününde mezarý baþýnda anýldý. Mardinkapý Mezarlýðý'nda bulunan Vedat Aydýn'ýn mezarlýk ziyaretine, BDP Milletvekilleri Emine Ayna, Nursel Aydoðan, Altan Tan, Belediye Baþkanlarý, partililer ve Vedat Aydýn'ýn yakýnlarý katýldý. Aydýn'ýn mezarýna karanfiller býrakýlarak Kürtçe dualar edildi. 'Mücadeleye devam edeceðiz' Burada konuþan Altan Tan, "Burada yatan insanlar, ilk peygamber Hazret-i Adem'den bugüne kadar devam eden mazlumlar ile zalimler arasýndaki mücadelenin mazlumlar tarafýnda yer alanlar olarak yatýyorlar. Bu insanlar hayatlarýný bir hakkýn, hukukun teslimiyeti için harcadýlar. Onun içindir ki bütün halkýmýz, onlarý sevenler, onlara gönül verenler burada toplanýyor. Ýnþallah Kürt halkýnýn mazlumiyeti en kýsa zamanda ortadan kalksýn. Hakkýmýzý, hukukumuzu elde edene kadar da bu mücadeleye devam edeceðiz" dedi.


HABER

22 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

5

Dua edecekleri bir mezarlarý dahi yok

ÝHD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarý tarafýndan "Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" sloganýyla düzenlenen oturma eyleminde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, kayýp yakýnlarýnýn ziyaret edecekleri bir mezarlarýn dahi olmadýðýný söyledi.

K

oþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde yapýlan oturma eylemine ÝHD yönetici ve üyelerinin yaný sýra Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, MEYA-DER, KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ve çok sayýda kayýp yakýný katýldý. Oturma eyleminde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, bayramda insanlarýn yaþamýný yitiren yakýnlarýnýn mezarýný ziyaret ettiðini belirterek, "Ama maalesef kayýp yakýnlarýnýn ziyaret edecekleri bir mezarlarý dahi yoktur. Biz yýllardýr kayýplarýn bulunmasý için, faillerinin yargýlanmasý için mücadele ettik. Ancak bugüne kadar bir sonuç elde edemedik" dedi. Kayýplarýn bulunmasý için geçmiþteki iktidarlar gibi þimdiki AKP iktidarýnýn da bir þey yapmadýðýný ifade eden Bilici, devletin failleri gizleyerek olaylarýn üstünü kapattýðýný dile getirdi.

lelere, 'Selahattin paþa helikopterle gelecekti, eðer gelmiþ ve gözaltýndaki þahýslara ulaþmýþ ise bu þahýslar mutlaka öldürülecek, lastikli helikopter ile gelirse onlarý kurtarabilirim. Yok demir ayaklý helikopter gelirse öldürebilirler. Yapabileceðim bir þey yok. Selahattin paþa gelmeden irtibata geçersem onlarý kurtarabilirim. Benden haber bekleyin' diyerek, askeri birliðe gitmek üzere evden ayrýlýr" dedi.

Aðýr iþkencelerden geçirildiler

'Polislerden kim koruyacak' Konuþmasýnda son günlerde Türkiye genelinde polisin savunmasýz vatandaþlara yönelik uyguladýðý þiddet ve yargýsýz infazlara deðinen Bilici, "Bu ülkede artýk bizleri polislerden kim koruyacak noktasýna geldik. Geçmiþte faili meçhullerin, yargýsýz infazlarýn yaþandýðý bir dönem oldu. Bu dönemde de toplumsal gösterilerde polisin uyguladýðý orantýsýz güç ve son olarak bakýyoruz; kim kendini savunmaya kalkýþýrsa, kim hakkýný aramaya kalkýþýrsa polisin ona göstermiþ olduðu tavýr, yaþamýna son vermekle sonuçlanýyor. Kimisini sakat

býrakýyor, kimisini öldürüyor. Ýnsanlar teslim oluyor yine öldürüyor, kaçýyor yine öldürüyor, ehliyetsiz dolaþýyor yine öldürüyor. Direk olarak insanlarýn yaþamýna kastedilen bir tavýr içerisine giriyor" diye konuþtu.

Kaybedilen 6 köylünün hikayesi anlatýldý Bilici'nin ardýndan konuþan ÝHD Diyarbakýr Þubesi Kayýplar ve Faili Meç-

hul Cinayetler Komisyonu üyesi Necibe Güneþ Perinçek, 13 Aðustos 1994 yýlýnda Þýrnak'ýn Güçlükonak Ýlçesi Fýndýk köyünden gözaltýna alýnarak kaybedilen Bahri Esenboða, Ahmet Özdemir Fikri Þen, Ahmet Özer, Ýlhan Baki ve Abdurrahman Birlik'in kaybediliþ hikayesini anlattý. Askerlerin köye baskýn yaparak adý geçen 6 köylü ve Mehmet Dayan'ý gözaltýna aldýðýný anlatan Perinçek, köye gelen askerlerin Yüzbaþý Hasan

Nefes, Yüzbaþý Burhan Namýk ve Astsubay Mustafa Pehlivan olduðunu açýkladý.

'Selahattin paþa öldürür' Daha sonra askerler tarafýndan götürülen 6 kiþinin aileleri, yakýnlarýnýn akýbetini sormak için askeri birliðe gittiðini belirten Perinçek, "Ailelere hiçbir bilgi verilmeyince, aileler korucu baþý Bahattin Aktuð'a gidiyor. Korucubaþý ai-

Korucubaþýnýn aileleri arayarak köylülerin askeriyenin elinde olmadýðýný söylediðini belirten Perinçek, "Ancak 35 gün sonra gözaltýna alýnanlardan biri olan Mehmet Dayan serbest býrakýlýr. Mehmet Dayan, 'Hepimiz birlikte gözaltýna alýndýk. Aðýr iþkencelerden geçirildik, hareket etmekte zorlanýyorum. Bizleri yerden yere vuruyorlardý. Herkesin gözleri baðlýydý, günler sonra serbest býrakýldým. Diðerlerine ne yaptýlar bilmiyorum' diyor. Mehmet Dayan askerlerin baskýsý üzerine köyünü terk ederek, Kayseri'ye yerleþmek zorunda kalýyor. Ancak diðer 6 köylüden bir daha haber alýnamadý" diye konuþtu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kaybedilen 6 köylü anýsýna 5 dakikalýk oturma eylemi yapýldý.

Askerden vatandaþa bayram þekeri

Þýrnak'ta Gabar Daðý eteðinde bulunan Düzova Karakolu'nda görev yapan askerler, durdurduklarý araçlardaki sürücülere ve yolculara bayram þekeri ile kolonya ikramýnda bulundu.

Þ

ýrnak'ýn Cizre ve Ýdil ilçeleri arasýnda bulunan Düzova arama kontrol noktasýnda görev yapan askerler, vatandaþ-

Batman'da internet kafe patlamasý B

atman'da son yýllarda internet kafe sayýsýnda hýzlý bir artýþ yaþanýyor. Kentte yaklaþýk 800 kiþiye bir internet kafe düþüyor. Ýnternet kafe sayýsýndaki artýþ nedeniyle valilik 6 kiþiden oluþan bir komisyon kurdu. Vali Yardýmcýsý Soner Karataþoðlu, komisyonda, belediye, emniyet, sosyal hizmetler ve milli eðitimden görevlilerin yer aldýðýný söyledi. Batman'da son yýllarda internet kafe sayýsýnda ciddi bir artýþ olduðunu gözlemlediklerini, kentte 400'e yakýn kafe bulunduðunu kaydeden Karataþoðlu, "Komisyon marifetiyle yapýlan denetimlerde izin alarak faaliyete devam eden 307 adet resmi internet kafe tespit edildi. Fakat denetimler neticesinde 50-60 civarýnda internet kafenin de ruhsatsýz olarak veya yeni kurulmuþ ama izin alma aþamasýna gelmemiþ olduðunu deðerlendiriyoruz. Resmi rakamlara baktýðýmýzda özellikle 2009-2010 yýllarýnda internet kafe açýlma sayýsýnda çok ciddi bir artýþ var. Batman merkezinde bulunan tüm internet kafelerin yüzde 50'si son 2 yýlda açýlmýþ" dedi. 800 kiþiye bir kafe Türkiye ortalamasýnda 5 bin kiþiye bir internet kafe düþerken, Batman'da bu oranýn 800 kiþiye bir kafe olduðunu anlatan Karataþoðlu, þöyle konuþtu: "Þanlýurfa'da 330 internet kafe var. Þanlýurfa'nýn merkez nüfusu Batman'ýn 3 katýndan daha fazla. Dünyanýn en büyük þehirlerinden biri olan Ýstanbul'da 3 bin internet kafe var. Batman'ý bu illerle karþýlaþtýrdýðýmýzda çok ciddi internet kafe olduðunu deðerlendiriyoruz. Ýnternet kafe sayýsýnýn fazla olmasý bizi endiþeye sevk eden husus deðil, denetlenemiyor olmasý veya denetlemek için gerekli mekanizmalarýn kurulmuyor olmasý bizi endiþeye sevk eder." Gençlerin dýþ dünya ile irtibat yeri Ýnternet kafe iþletmecisi Hüseyin Çetin, kentte iþ imkanlarýnýn az olmasýnýn internet kafe sektörünün geliþmesine neden olduðunu ifade ederek, "Ýnternet kafeler, gençlerin teknoloji ile tanýþtýðý, meraklarýný giderdiði, dýþ dünya ile irtibatýný kurduðu bir yer. Bu anlamýyla kendi ihtiyaçlarýný karþýladýklarý bir yer oluyor" diye konuþtu. Diðer bir iþletmeci Hasan Aksoy ise kentte internet kafe sayýsýnýn hýzla artmasýnýn genç nüfusun oldukça fazla olmasýna ve iþsizliðe baðladý. Kafelere takýlan gençler ise, "Okul bitti yapacak bir þey yok. Zamanýmýzý internet kafede geçiriyoruz. Zararlarý da iyi yanlarý da var. Bunu kullanan bilir" dediler.

larý bu sefer kimlik kontrolü için deðil bayramlarýný kutlamak ve bayram þekeri ikram etmek için durdurdu. Gabar Daðý eteðindeki Düzova köyünde Düzova Jandarma Karakolu arama kontrol noktasýndaki askerler, Ramazan bayramý vesilesi durdurduklarý araçlarda bulunan vatandaþlarýn bayramýný kutladý.

Kimlik kontrolü yerine þeker Düzova jandarma kontrol noktasýnda

görevli Mehmetçikler, Ramazan Bayramý'nýn ilk gününde kontrol noktasýnda gelen araçlarda kimlik kontrolü yerine bayram þekeri ikramýnda bulundu. Mehmetçiklerin kontrol noktasýnda yapmýþ olduðu bu uygulamadan vatandaþlar ve araç sürücüleri memnun olurken, araçlarda yolculuk eden vatandaþlar askerlere bu inceliklerinden dolayý teþekkür etti.

AK Partili eski baþkan kaçýrýldý Geçen yýla kadar AK Parti'nin Diyarbakýr Sur Ýlçe Baþkanlýðý'ný yapan ve halen partinin çeþitli organlarýnda gönüllü olarak çalýþan makine mühendisi Hamit Çelikkanat, PKK üyeleri tarafýndan kaçýrýldý.

D

iyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde ikamet eden akrabalarýyla bayramlaþmaya giden Çelikkanat'ýn yolu PKK üyelerince kesildi. PKKlýlar, Çelikkanat'ýn eþi ve çocuklarýný gönderirken kendisini alarak daðlýk alana doðru ayrýldý. Ailesinin haber vermesi üzerine araþtýrma yapan güvenlik güçleri, Çelikkanat'ýn bir grup PKK'lý tarafýndan kaçýrýldýðýný belirledi. Çelikkanat'ýn 2011 yýlýna kadar AK Parti Sur Ýlçe Baþkanlýðý, geçtiðimiz günlerde

de yapýlan AK Parti Sur Ýlçe Kongresi'nde de divan baþkanlýðý yaptýðý öðrenildi.

Advan: PKK'ya göre herkes düþman Çelikkanat'ýn kaçýrýlmasýna ilk tepkiyi AK Parti Ýl Baþkaný Halit Advan gösterdi. PKK'ya göre BDP dýþýndaki herkesin düþman olduðunu belirten Advan, bu tutumun yanlýþ olduðunu söyledi. Özgürlüklerden ve demokrasiden bahseden bir olu-

þumun insanlarýn hak ve özgürlüklerini kýsýtlamasýnýn büyük çeliþki olduðunu anlatan Advan, sivillerin derhal býrakýlmasý gerektiðini ifade etti. Hamit Çelikkanat'ýn AK Parti'ye gönül veren binlerce Diyarbakýrlýdan biri olduðunu vurgulayan Advan, kaçýrma olayýný kýnadýðýný ve bu çaðrýyý demokrasi mücadelesi verenlerin de yapmasýný beklediðini söyledi.

Urartu'dan Selçukluya mavi yolculuk V

an Denizi'nde 'Urartu'dan Selçukluya Mavi Yolculuk' adý altýnda yapýlacak olan ilk deniz otobüsü seferleri baþladý. 'Urartu'dan Selçukluya Mavi Yolculuk' seferleri kapsamýnda ilk gün Van Ýskelesi'ne yanaþan bir deniz otobüsü, 70 yolcusunu aldýktan sonra Bitlis ilçesine hareket

etti. Yaklaþýk 30 deniz mili hýz yapan deniz otobüsü, Ahlat'a bir saat 40 dakikaya ulaþýyor. Bayramýn ikinci günü tek deniz otobüsü ile startý verilen seferler saat 09.00 ile 17.00 arasýnda yapýlýyor. Aðustos ve Eylül ayýnda her hafta sonu bu seferler yapýlacak.


6

EKONOMÝ

22 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

Silvan konaklarýna ilgi Ýstanbul'da faaliyet yürüten Barýþ Yapý tarafýndan Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde 100 bin kiþiye iþ kapýsý Merkezleri Derneði Yönetim Kurulu hayata geçirilen Silvan Konaklarýnda hazýrlanan örnek daire ilgi gördü. Çaðrý Baþkaný Bahadýr Pekkan, Türkiye'de

B

arýþ Yapý tarafýndan Silvan Ýlçesinde yapýmý devam Silvan konaklarý projesinde 116 daire yer alýrken, projede teslimler Kasým ayýnda gerçekleþecek. Ramazan Bayramý birinci günü Silvanlý vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði Silvan Konaklarýnýn örnek dairesi, proje tamamlanana kadar konuklarýný aðýrlayacak. Silvan Konaklarý Proje Koordinatörü Ömer Yýldýrým, "Örnek dairemiz hazýrlanýp vatandaþlarýmýzýn gezmeleri ve görmelerini saðlamak amacýyla iç mimarlarýmýz tarafýndan tasarým ve dizayn edilerek, bayramýn birinci günü vatandaþlarýmýzýn beðenisine sunduk. Vatandaþlarýmýzýn bayramýn birinci gününden itibaren göstermiþ olduðu bu ilgi bizleri mutlu etti" dedi.

Ýlçenin deðiþen yüzü

"Hayalim gerçekleþiyor" diyen Barýþ Yapý Yönetim Kurulu Baþkaný Yaþar Ýnatçý, "Hep kendi memleketimde güzel ve kalýcý bir çalýþma yapma arzusu vardý. Bugün bu istekle ne kadar haklý olduðumu görüyorum. Silvan'da bir ilki gerçekleþtiriyoruz. Silvan'ýn deðiþen yüzü olacaðýz. Bu projeyi hayata geçirdiðim içinde çok mutluyum. Kýsa süre önce baþlatmýþ olduðumuz Silvan Konaklarý projemiz bitme aþamasýna gelmiþ, bugün örnek dairelerimizle halkýmýzýn beðenisine sunularak kýsa sürede projemizi tamamlayacaðýz. Bu proje bittiðinde Silvan'ýn örnek ve deðiþen yüzü olacak. Silvan konaklarýnda yaþam adýna her þey bulabilirsiniz" diye konuþtu.

Gercüþ köylerinde su sýkýntýsý B

atman'ýn Gercüþ ilçesine baðlý Vergili Köyü'nde yýllardýr su sýkýntýsý yaþadýklarýný belirten köylüler, yetkililerden yardým beklediklerini söyledi. Köylüler içme suyu sýkýntýsý yaþanan köylerine çözüm getirilmesini bekliyor. Köylerinde tek su kaynaðý bulunduðunu ve bu kaynaðýn

KUTLAMA Ramazan Bayramýnýzý en kalbi duygularýmla kutlar Bayramýn Saðlýk, mutluluk ve esenlik getirmesini dilerim Ömer Faruk Taþ Mahalli Ýdareler Derneði Kurucular Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu Baþkaný

da köye yetmediðini belirten vatandaþlar, su sýkýntýsý sebebiyle insanlar ve hayvanlarýn ayný kaynaktan su ihtiyacýný karþýladýðýný belirtti. Yýllardan beri su sýkýntýsý yaþadýklarýný ifade eden köylüler, bu sorunun giderilmesi için yetkililerden yardým beklediklerini söyledi.

faaliyet gösteren çaðrý merkezlerinde 60 bin kiþinin istihdam edildiðini belirterek, ''Önümüzdeki 5 yýl içinde toplam 100 bin kiþiye iþ olanaðý saðlanacaðý tahmin ediliyor'' dedi. Çaðrý Merkezleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Bahadýr Pekkan, kurumlarýn müþterileriyle ilk temas noktasý konumunda olan çaðrý merkezlerinin oluþturduðu pazarýn Türkiye'de, toplam 1,8 milyar lira ekonomik büyüklüðe ulaþtýðýný söyledi. Pekkan, ''Türkiye'de 30'dan fazla ilde sadece orta ve büyük ölçekli yaklaþýk 300 adet, toplamda da yaklaþýk 1000 adet çaðrý merkezi faaliyet gösteriyor. Gençlerin istihdamý için iyi bir çözüm alternatifi sunan çaðrý merkezleri Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri haline geldi. Günümüzde sektör genelinde 60 bin kiþinin istihdam ediliyor. Önümüzdeki 5 yýl içinde toplam 100 bin kiþiye iþ olanaðý saðlayacaðý tahmin edilen çaðrý merkezi sektöründeki yatýrýmlar Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir dýþýnda, Anadolu'nun birçok ilinde artmaya devam ediyor'' þeklinde konuþtu.

6. Bölgede çaðrý merkezleri açýlacak Her firmanýn kendi büyüme stratejisiyle doðru orantýlý olarak yeni yatýrýmlarýný planladýðýný dile getiren Pekkan, þöyle devam etti: ''Bu planlamada devlet tarafýndan verilen teþvikler önemli bir kriter olmaktadýr. Bu noktadan hareketle tüm sektörlerde olduðu gibi teþviklerin en yoðun olarak verildiði 6. bölgedeki illerde yeni çaðrý merkezi yatýrýmlarý olabileceðini öngörmekteyiz. Son dönemde açýlan yeni yatýrýmlardan bazýlarý Adýyaman, Bingöl, Samsun, Kars, Sivas, Trabzon ve Artvin illerinde görülmektedir. Özellikle kamu sektöründe vatandaþa daha iyi hizmet vermek amacýyla çaðrý merkezi kullanýmý bir ihtiyaç olarak öne çýktý. Artan rekabet koþullarý sonucu firmalar ve kurumlar açýsýndan müþteri hizmetleri ve müþteri memnuniyeti günümüzde öne çýkan en önemli konu haline gelmiþtir.''


GÜNCEL

22 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

7

'Ölümleri durdurmalýyýz' AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, ''Her ölüm bizi biraz daha çözümden uzaklaþtýrýyor. O yüzden ilk baþta hepimizin görevi bu ölümleri durdurmak'' dedi.

A

K Parti Milletvekili Galip Ensarioðlu, Karayollarý misafirhanesinde Vali Mustafa Toprak, Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam ve kamu kurum amirleri ile bayramlaþtý. Daha sonra gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Ensarioðlu, BDP'nin PKK'nýn saðladýðý taban üzerinden siyaset yaptýðýný bildiklerini söyledi. Legal

siyaseti seçmiþ ve siyaset yapan insanlarýn kamuoyu önünde PKK üyeleri ile o görüntüleri vermelerinin çok þýk olmadýðýný belirten Ensarioðlu, "Bundan sonra yapacaklarýný, inandýrýcýlýklarýný ve yürütecekleri siyaseti zayýf düþürmüþ oldular. Ýþin çözümünü bozacak atmosfere götürmesin bu görüntüler. Herkesin biraz daha

dikkatli olmasý gerekir. Her gün yaþanan ölümler ve ortamýn gerilmesi çözüm ortamýný sabote ediyor, çözümü geciktiriyor. Yani huzurlu ortamda sözün kýymeti daha fazladýr. Ama silahlarýn patladýðý, insanlarýn öldüðü bir zamanda daha duygusal bir ortam hakimdir ve akýl geri plandadýr. Çözüm de biraz daha güçleþiyor. O atmosferi oluþturmamýz lazým. Ýnsanlarýn ölmediði, aklýn ön planda olduðu ortamý oluþturmak lazým. Daha sonra Kürt sorunu baþta olmak üzere Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümü için her siyasi parti ve þahsiyet elinden gelen bütün sorumluluðu yerine getirmelidir" diye konuþtu.

'Sorun kökten çözülmeli' Silahlý mücadele yürütenlerin propagandayý çok önemsediklerini vurgulayan Ensarioðlu, þöyle devam etti: "Propaganda, halk desteði ve algý bunlar birlikte yürüyen þeylerdir. Biraz da bu görüntüler buna atýfta

bulunuyor. Þemdinli'deki baþta sivillerle devlet güçleri çatýþýyor görüntüsünü vermek ve olmayýnca bir savaþ görüntüsünü vermek istiyorlar. Sýrf bu algýyý oluþturmak için bazen örgüt intihar eylemine dahi giriþebiliyor. Bunlar bugün artýk

Ramazan Dindar defnedildi

Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden AK Parti Þýrnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar'ýn kardeþi Ramazan Dindar gözyaþlarý arasýnda defnedildi.

C

izre'de bayram alýþveriþi için çarþýda dolaþýrken kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan silahla vurulan Ramazan Dindar, askeri helikopterle Diyarbakýr'a götürülürken yolda hayatýný kaybetti. Dindar'ýn cenazesi yapýlan otopsiden sonra gece geç saatlerde Cizre'ye götürüldü. Ramazan Dindar için Ulu Camide düzenlenen cenaze törenine Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, Diyarbakýr milletvekilleri Cuma Ýçten, Mine Lök Beyaz, Oya Eronat, Süleyman Hamzaoðullarý, Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan, Cizre Kaymakamý Þenol Koca, AK Parti bölge il ve ilçe baþkanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Dindar'ýn cenazesi Ulu Cami'de bayram namazýnýn akabinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan binlerce kiþinin katýlýmý ile Asri Mezarlýk'taki aile kabristanýna

defnedildi.

Abisi cenaze törenine yetiþemedi Dindar, gözyaþlarý ve dualar eþliðinde son yolculuðuna uðurlandý. Cenaze törenine katýlan kalabalýk daha sonra taziye yeri olan Ulu Cami'ye gitti. Cizre'de kardeþini silahlý saldýrý sonucunda kaybeden AK Parti Þýrnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar ise umre ziyareti nedeniyle yurt dýþýnda olduðu için cenazeye yetiþemedi. Milletvekili Dindar'ýn kardeþinin öldüðünü duymasý ile birlikte Cizre'ye dönmek istediði ancak uçak bulamadýðý için cenaze törenine yetiþemediði belirtildi. Mehmet Emin Dindar umre ziyaretinde olduðu ve cenaze törenine yetiþemediði için taziyeleri Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Dindar ailesi ile baþ saðlýðý dileklerini kabul etti.

Mehmet Emin Dindar'a saldýrýdan dolayý yaþadýðý üzüntüyü dile getirip, baþsaðlýðý dileklerini de yineledikten sonra camiden ayrýldý. Altan Tan, taziye çýkýþýnda bir açýklama yaptý.

'Nefretle kýnýyoruz'

B

Ramazan Dindar'ýn Ulu Camii'deki taziyesine katýldý. Tan, Ramazan Dindar için dualar okuyup yakýnlarýna da baþsaðlýðý dileklerini iletti. Yaklaþýk iki saat taziyede kalan Tan, Milletvekili

D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Yusuf Yaðmur, hastane personelinin yaný sýra, bütün hasta servislerinde yatan hastalarýn bayramýný kutladý. Baþhekim Yusuf Yaðmur, Ramazan Bayramý'nda personelini ve hastalarý yalnýz býrakmadý. Bütün hastalarý tedavi gördükleri birimlerde ziyaret ederek, hem geçmiþ olsun dileklerini ileten, hem de bayramlarýný kutlayan Yaðmur'un ziyareti hastalara büyük moral oldu. Beraberinde Baþhemþire Yardýmcýsý Emine Güzel, Ýdare Amiri ve bölüm sorumlularýyla katlarý gezen Yaðmur, hastalara gül verdi, kolonya ve çikolata ikram etti. Hastalara moral aþýlayan Yusuf Yaðmur, refakatçilerin de bayramýný kutlayarak, bir süre sohbet etti. Ziyaret ettiði hastalarý muayene ederek, son durumlarý hakkýnda bilgi alan Yusuf Yaðmur'un bu davranýþý hastalarý duygulandýrdý.

Ramazan Bayramý nedeniyle hastanedeki bütün servisleri gezerek hastalara moral veren Yusuf Yaðmur, 'Bizim burada var oluþ sebebimiz

Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Ramazan Dindar'ýn taziyesine katýlan Altan Tan, "Dindar'ýn kardeþine yapýlan saldýrý bana ve benim kardeþime yapýlan bir saldýrý gibidir" dedi.

Tan, "Emin Dindar benim çok eski bir arkadaþým, çok sevdiðim saydýðým bir arkadaþým. Ayrýca rahmetli kardeþi Selim Dindar ve yine bu müessif hadisede hayatýný kaybeden Ramazan Dindar bölgemizde en sevilen, en sayýlan ve hayatlarýný hem Ýslami mücadelede hem de Kürt mücadelesinde geçirmiþ olan kimselerdir. Selim Dindar'ýn, Emin Dindar'ýn kardeþine yapýlan bu saldýrý aynen bana ve benim kardeþime yapýlmýþ gibidir. Onun için kim yapmýþ olursa olsun ve nerden gelirse gelsin lanetle nefretle kýnýyoruz. Katillerin biran önce açýða çýkmasýný ve hesap vermesini diliyorum. Bu konuda bizimde üzerimize düþen ne varsa bunlarý yapma durumundayýz" þeklinde konuþtu.

ortamlarýný da maalesef iyi kullanamýyoruz. Artýk sýradan tedbirlerin alýnmasý deðil, radikal adýmlarýn atýlmasý gerekiyor. Sorunun kökten çözülmesi gerekiyor. Zamana yayarak çözmek iþi güçleþtiriyor."

Araþtýrma'da bayramlaþma

Hastalara ve personele moral

Tan: Saldýrý bana yapýlmýþ gibi

DP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, 18 Aðustos günü Cizre'de uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden AK Parti Þýrnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar'ýn kardeþi

Türkiye'ye bir þey kazandýrmýyor. Her ölüm bizi biraz daha çözümden uzaklaþtýrýyor, biraz daha zihinsel bölünmeyi saðlýyor, iþi güçleþtiriyor. O yüzden ilk baþta hepimizin görevi bu ölümleri durdurmak. Her defasýnda saðlanan uygun

sizlere hizmet sunmaktýr. Bir ihtiyacýnýz, probleminiz olursa bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da yanýnýzdayýz. Hepimizin bildiði gibi bayramlar büyük önem taþýyan müstesna günlerdir. Yüce Rabbim'den bu mübarek günlerde ülkemize ve tüm insanlýk alemine saðlýk, mutluluk ve huzur nasip etmesini niyaz ediyor ve bir kez daha bütün hastalara þifa diliyorum' dedi. Beraberindeki grup ile birlikte servislerde görev yapan personelle de tek tek bayramlaþan Yaðmur, hastane çalýþanlarýna baþarýlar diledi.

Çözümsüzlük savaþý yoðunlaþtýrýyor K

ESK bölge þubeleri platformu üyeleri Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sýnýrýnda basýn açýklamasý yaptý. KESK binasý önündeki Demokrasi parkýnda bir araya gelen KESK'liler, ellerindeki pankart ve flamalarla Nusaybin sýnýr kapýsýna yürüdü. Sýnýr kapýsý giriþinde grubu durduran polis ekipleri, grubun sýnýr kapýsýna giriþin izin vermedi. KESK'liler sýnýr kapýsýna 50 metre uzaklýktaki alanda açýklama yaptý. Grup adýna basýn açýklamalarýný Kürtçe ve Türkçe olarak Tüm Bel Sen Mardin Þube Baþkaný Ýzzettin Karaboða ile Mardin Eðitim-sen Þube Baþkaný Mehmet Can Yýldýz yaptý. Ortadoðu genelinde ve Türkiye'de çözüm politikalarýndan yoksun olunmasý nedeniyle savaþýn daha da yoðunlaþtýðý bir süreci hep birlikte yaþadýðýný belirten KESK sözcüleri, açýklamalarýnda þunlarý söyledi:

Suriye Kürtleri barýþa umut "Umutlarýn ve kaygýlarýn iç içe geliþtiði bu dönemde bir taraftan savaþ geliþirken diðer yandan Suriye Kürtlerinin barýþçýl bir biçimde

gerçekleþtirdiði demokratik devrim, barýþa umut kapýsý aralýyor. Þuanda yapýlmasý gereken haklýnýn yanýnda yer alma gerçeðinden hareketle bir bölgede KESK'e baðlý sendika þubeleri olarak, Suriye Kürtlerinin kendi aralarýnda oluþturduðu ulusal birliði ve oluþturulan statüyü selamlýyor ve destekliyoruz. Bu oluþumun Türkiye'de Kürt sorununun çözümüne önemli katký sunacaðýna olan inancýmýzla Kürtlerin kazanýmlarýnýn Türkiye karþýtý olarak gösterilmesini doðru bulmuyor ve sayýn baþbakan ve hükümet yetkililerini olumsuz beyanat davranýþlardan vazgeçmeye davet ediyoruz." KESK'liler daha sonra sessiz bir þekilde daðýldý.


8

HABER

22 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

Gaziantep'te sivil katliam

Gaziantep'te Karþýkaya Polis Karakolu yakýnlarýnda bomba yüklü bir araç infilak etti. 9 kiþinin hayatýný kaybettiði patlamada 69 kiþi de yaralandý. 17 yaralýnýn hastanede tedavisi sürerken, yoðun bakýmda olan 4'ünün durumu ciddiyetini koruyor.

G

aziantep'te Karþýyaka Polis Karakolu yakýnlarýnda bomba yüklü bir araç patladý. Patlamada 9 kiþi hayatýný kaybetti, 69 kiþi de yaralandý. Yaralýlardan 17'sinin hastanede tedavisi sürüyor. Bunlardan yoðum bakýmda olan 4'ünün durumu ciddiyetini koruyor. Olay önceki akþam 19.45 sýralarýnda Þehit Kamil ilçesinde meydana geldi. Karþýyaka Polis Merkezi yakýnýnda otobüs duraðýnda park edilen otomobildeki patlayýcýlar uzaktan kumandayla patlatýldý. Durakta yolcu alan bir otobüs, bir adliye servis aracý ve 3 otomobilin alev aldýðý patlamada, aralarýnda çocuklarýn da olduðu 9 kiþi hayatýný kaybetti. Çok sayýda vatandaþ da yaralýlara kan vermek için hastanelere akýn ederken, bayram izninde olan doktorlar da göreve çaðrýldý. Patlamanýn etkisi ile çevredeki araçlar da hasar gördü, ev ve iþyerlerinin camlarý kýrýldý.

BDP binasýna yürüdüler Ýkinci bir patlama tehlikesine karþý da önlem alan polis, yakýnlarýndan haber alamadýðý için bölgeye gelen vatandaþlarý olay yerinden uzaklaþtýrdý. Patlamanýn meydana geldiði bölgedeki MOBESE

Atalay: Hedef emniyet müdürlüðü S

kayýtlarýný inceleyen polis, patlamadan hemen önce bölgeden koþarak uzaklaþtýðý belirlenen kiþiyi arýyor. Olaydan sonra toplanan bir grup ise BDP Þehit Kamil Ýlçe Baþkanlýðý'na yürüyerek teröre tepki gösterdi. Gaziantep Belediye Baþkaný Asým Güzelbey, bölgenin Gaziantep'in en

iþlek caddelerinden biri olduðunu söyledi. Güzelbey, "Gaziantep'te böyle bir patlama meydana geldiði için çok üzgünüz. Cadde patlamanýn meydana geldiði saatlerde görece az kalabalýktý. Eðer bu saldýrý arife günü meydana gelseydi 60 kiþi ölebilirdi" diye konuþtu.

DOGÜNSÝFED'den kýnama D

oðu Güneydoðu Sanayici ve Ýþ Adamlarý Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSÝFED) Baþkaný Tarkan Kadooðlu, Gaziantep'te gerçekleþen bombalý saldýrý ile ilgili kýnama mesajý yayýnladý. Kadooðlu, "Ýnsanlarý birbirine yakýnlaþtýran ve kýrgýnlýklarýn son bulduðu bu kutsal bayram gününde Gaziantep'e yapýlan saldýrý hepimizi derinden sarsmýþtýr. Türkiye toplumu ne zaman bir ara da yaþama

iradesi gösterse böylesine saldýrýlar gerçekleþiyor ne yazýk ki. Bu saldýrý kim tarafýndan yapýlýrsa yapýlsýn; Türkiye'nin geleceðini ipotek altýna alamayacaklardýr. Bizler her zaman demokratik bir ülkede, kardeþçe yaþamaya devam edeceðiz. Bu saldýrý da hayatýný kaybeden yurttaþlarýmýza Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý, yaralýlara da acil þifalar diliyorum" dedi.

aldýrýnýn ardýndan Gaziantep'e giden Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, açýklama yaptý. Saldýrýdan hemen sonra 8 olan ölü sayýsýnýn sabah hastanede tedavi gören 12 yaþýndaki bir kýz çocuðunun da hayatýný kaybetmesiyle 9'a yükseldiðini ifade eden Atalay, 69 yaralýdan 17'sinin halen hastanelerde tedavi edildiðini söyledi. Atalay, saldýrýnýn þehrin en yoðun caddelerinden birinde, Þehitkamil Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne 30 metre mesafede gerçekleþtirildiðini hatýrlatarak, saldýrýnýn asýl hedefinin Ýlçe Emniyet Müdürlüðü olduðunu belirtti.

Hayatýný kaybedenler sivil Beþir Atalay, þöyle devam etti: Otobüsle, aracýyla çocuklarýný, eþini almýþ bayram ziyaretine giden vatandaþlarýmýz hayatlarýný kaybetti ve yaralandý. Hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýzdan birisi kadýn, 4'ü çocuk. 1,5 yaþýnda, 4 yaþýnda, 11 yaþýnda, 12 yaþýnda çocuklar. Birisi amcasýnýn elinden tutmuþ bankamatiðe gitmiþ, orada hayatýný kaybediyor, bir vatandaþýmýz eþini, çocuðunu, yeðenini almýþ aracýyla oradan geçiyor. Cezaevi servis aracý çalýþanlarýný getiriyor, orada kýsa bir duruþ yapýyor, saldýrý o esnada yapýlýyor. Ayrýntýyý þunun için veriyorum, terörün yüzü, terörün bu zerre kadar insani öz taþýmayan bu eylemleri, daha iyi anlaþýlsýn diye.

Yapýlmasý gerekenler yapýlýyor Yapýlmasý gerekenler büyük bir titizlik içinde yapýlýyor. Olayýn aydýnlatýlmasýyla ilgili her boyutta ciddi, detaylý çalýþma var. Güvenlik birimlerimiz gece boyu titiz bir þekilde olay yeri incelemesi yaptý. Her türlü bilgi ve belge deðerlendiriliyor. Gece olay yerini inceledik, sabah saatlerinde de gün ýþýnda incelemelerde bulunduk. Bir çalýntý araç, çalýntý aracýn içinde güçlendirilmiþ patlayýcý... Araç, çekiciyle getiriliyor, Gaziantep'e giriþ yapýyor ve patlamadan 4 dakika önce de olay yerine çekiciden indirilmiþ oluyor. Çekicinin þoförü biliniyor. Aracýn nerelerde çalýndýðý, hangi plakayla nerelerde olduðu hepsini arkadaþlarýmýz tespit etti, deðerlendiriliyor. Olayýn aydýnlatýlmasýyla ilgili alýnan mesafe çok hýzlýdýr.

BDP: Saldýrýyý lanetliyoruz

BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, çocuklarýn ve sivil yurttaþlarýn katledilmesine yol açan, mübarek bayramý kana bulayan Gaziantep'teki saldýrýyý açýkça kýnadýklarýný ve lanetlediklerini bildirdi.

Son bayramlarý oldu H

ükümet Gaziantep'teki hain saldýrýnýn hedefinin polis olduðunu söyledi. Ancak kurbanlar, tesadüfen olay yerinden geçen siviller ve çocuklarý oldu. Kurbanlar arasýnda yaþlarý 1.5, 4, 11 ve 12 yaþýnda dört de çocuk bulunuyor. Kurbanlardan geriye acýlý aileleri ve yürek burkan hayat hikayeleri kaldý. Çocuklardan ikisi patlama anýnda banka önündeydi. Þýrnak'ta askerliðini yapan ve memleketine izne gelen baba Onur Fikret Aker, bankamatikten para çekerken onu bekleyen anne Duygu ve 1,5 yaþýndaki kýzlarý Almina ile yanlarýndaki yeðenleri de kurtulamadý. Bayram ziyaretine giden aile ve yanlarýndaki yeðenleri hayatýný kaybetti. Hayatýný kaybedenlerden birkaç kiþi de patlama sýrasýnda araçlarýyla olay yerinden geçenler oldu.

Bugün uðurlanacaklar Bunlardan 3'ü de cezaevi aracýný kýsa süreliðine olay yerine çeken 3 gardiyan oldu. Ýsmail Darlel, Safi Cambaþ ve Davud Adak cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapýyordu. Hayatýný kaybeden çocuklardan biri de 3 yaþýndaki Süleyman Alkan. Bayramlaþmaya giderken saldýrýnýn kurbaný olan minik Süleyman'ýn babasý Ýbrahim ve annesi Dilber Alkan yaralý olarak hastanede. Anne Diller Alkan'ýn durumu ciddiyetini koruyor. Saldýrýda hayatýný kaybeden diðer iki çocuðun isimleri ise 11 yaþýndaki Sevgi Gülperi Ýnanç ve 12 yaþýndaki Sena Büyükkonuk. Kurbanlarýn cenazeleri kimlik tespiti için Ýstanbul'a gönderildi. Adli Týp Kurumu'nda yapýlacak DNA testinden sonra ailelerine teslim edilecek ve bugün son yolculuklarýna uðurlanacaklar.

S

elahattin Demirtaþ ile Gültan Kýþanak, Gaziantep'te düzenlenen bombalý saldýrýyý yaptýklarý yazýlý açýklama ile kýnadý. Gaziantep'te meydana gelen bombalý saldýrýda yaþamýný yitiren vatandaþlara Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý ve sabýr dileyen Demirtaþ ve Kýþanak, yaralanan vatandaþlara da acil þifalar temenni etti. Demirtaþ, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: Çocuklarýmýzýn ve sivil yurttaþlarýn katledilmesine yol açan, mübarek bayramý kana bulayan bu saldýrýyý açýkça kýnýyor, lanetliyoruz. Saldýrý sonrasýnda partimizi ve partililerimizi hedef haline getirmek isteyenleri de bu çirkin tutumlarý nedeniyle esefle karþýlýyoruz. Ülkemizi her türlü þiddet zemininden ve olasýlýðýndan uzak tutmanýn tek yolu kurumsal demokrasiyi ve iç barýþý güçlendirecek adýmlarý bir an önce ve hep birlikte atmaktýr.

Hükümetin politikasý deðiþmeli Ortadoðu'nun son derece tehlikeli bir süreçten

geçtiði bu günlerde, partimizin mütemadiyen yaptýðý çözüm çaðrýlarýný ve iyi niyetli uyarýlarýný 'tehdit' olarak çarpýtarak lanse etmek yerine, aklýselim bir yaklaþýmla ele alarak tartýþmanýn aciliyetini bir kez daha hatýrlatmayý görev olarak telakki ediyoruz. Ülkenin içine girdiði durumdan kendisi dýþýnda herkesi sorumlu tutan hükümetin radikal ve cesur bir politika deðiþikliðine giderek baþta kalýcý iç barýþý saðlayacak adýmlarý atmasýnda, Suriye politikasýný da gözden geçirmesinde büyük fayda görüyoruz. Saldýrýnýn arkasýndaki ve içindeki bütün güçlerin tereddüde yer býrakmayacak þekilde ortaya çýkarmasýný, katliamýn tüm yönleriyle aydýnlatýlmasýný bekliyoruz. Gaziantep'te gerçekleþen saldýrýyý bir kez daha kýnarken, bütün halkýmýza da baþsaðlýðý ve geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz.

PKK saldýrýyý üstlenmedi

P

KK'nýn silahlý kolu HPG, 9 kiþinin ölümüne yol açan patlamayla herhangi bir ilgilerinin olmadýðýný açýkladý. Gaziantep'te gerçekleþen ve birçok insanýn ölümüyle sonuçlanan saldýrýyla herhangi bir ilgilerinin olmadýðý belirtilen açýklamada, "20 Aðustos günü Antep merkezde bir patlama meydana gelmiþtir. Hem devlet yetkilileri hem de Türk basýný bu olayý hareketimiz üzerine yýkmaya çalýþmaktadýr. Bu patlama ile güçlerimizin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadýr. Kamuoyu ve halkýmýz da bilmektedir ki güçlerimizin sivillere yönelik bir giriþimi olamaz. Zaten KCK Yürütme Konseyi'nin yaptýðý bayramda çatýþmalardan kaçýnma çaðrýsýna güçlerimiz uymaktadýr. Bayram sürecinde operasyonlardan kaynaklý yaþanan çatýþmalar dýþýnda güçlerimizin herhangi bir giriþimi de olmamýþtýr" denildi.


Ýç-Dýþ Politika

22 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

9

Partiler ayaðýný denk alsýn Gaziantep'te meydana gelen saldýrýyý kýnayan Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, baþta BDP olmak üzere bütün siyasi partilerin 'ayaðýný denk almasýný istedi.

S

aadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, Gaziantep'te aralarýnda çocuk ve kadýnlarýn da yer aldýðý, masum vatandaþlarý hedef alan terörist saldýrýyý kýnadý. Yazýlý açýklamasýnda, saldýrýnýn hedefinin kardeþ kavgasý çýkarmak olduðunu belirten Kamalak, bu karanlýk hedefe asla ulaþýlamayacaðýný ifade etti. Türkiye üzerinde oynanan en alçakça oyunlardan birinin terör olduðuna iþaret eden Kamalak, þunlarý kaydetti: Karanlýk güçler

taþeron terör örgütleri eliyle ülkemizi bölüp parçalamaya, milletimiz arasýnda düþmanlýk tohumlarý ekmeye çalýþmaktadýr. Gaziantep'te masum çocuklarý ve kadýnlarý hedef alan bu son saldýrý, bu konuda ne kadar alçaklaþabileceklerinin en önemli göstergesi olmuþtur. Bu alçak planlara karþý Türküyle, Kürdüyle millet olarak her zamankinden daha hassas ve daha uyanýk olmak zorundayýz.

Zamanlama manidar Maalesef BDP milletvekil-

lerinin terör örgütü elemanlarýyla ortaya koyduðu görüntüler, onun öncesinde de CHP milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçýrýlmasý ile ilgili iddia ve tartýþmalar milletimiz üzerinde bir rahatsýzlýk ve infiale neden olmuþtur. Bu alçakça saldýrýnýn, bu iki olayýn hemen ardýndan gelmesini zamanlama açýsýndan manidar buluyoruz. Buradaki amaç; toplumdaki bu tepkiyi, oluþan bu hassasiyeti daha da derinleþtirmek, bir Türk-Kürt kav-

gasýna dönüþtürmektir. Bu sinsi plana karþý vermemiz gereken cevap; inadýna kardeþlik, inadýna birlik ve beraberlik olmalýdýr. Bu vesileyle bir uyarýyý da görev biliyoruz. Baþta BDP olmak üzere bütün siyasi partiler ayaðýný denk almalýdýr. Terör, bu milletin ortak acýsý, ortak dramýdýr. Siyasi rant devþirme adýna terörü kýsýr polemiklerin malzemesi haline getirenler, millet önünde de tarih önünde de hesap veremezler.

Kýlýçdaroðlu: Bu kavga neden? CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, ''Kimliði, düþüncesi ne olursa olsun insanlarýn barýþ içerisinde yaþamasý varken bu kavga neden? Masum insanlarý öldürmek kime ne yarar saðlayabilir'' dedi.

C

HP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, Gaziantep'te meydana gelen bombalý saldýrýyý deðerlendirdi. Gaziantep'teki yaþanan terör saldýrýsýnýn herkesi derinden sarstýðýný belirten Kýlýçdaroðlu, ''Bayram gününde insanlarýn birbiriyle kucaklaþtýðý, barýþtýðý bir günde böyle acý bir olayý bize yaþatanlara lanet olsun diyoruz. Terörü her zaman suçladým, her zaman suçlayacaðýz. Kimliði, düþüncesi ne

olursa olsun insanlarýn barýþ içerisinde yaþamasý varken bu kavga neden? Masum insanlarý öldürmek kime ne yarar saðlayabilir. Gerçekten büyük bir dram, büyük bir insanlýk suçu. Bunu yapan insanlarý insan olarak adlandýrmak istemiyorum. Çünkü insan olan böyle bir þey yapmaz. Bütün Gazianteplilere, bütün Türkiye'ye baþsaðlýðý dileklerimi iletiyorum. Ölenlere Allah rahmet eylesin, yakýnlarýna baþsaðlýðý dileklerimi iletiyorum. Yaralýlar ve aðýr yaralýlar var. Onlara da acil þifalar diliyorum'' diye konuþtu.

''Teröre ödün vermeyeceðiz' Saldýrýda faillerin bir an önce bulunmasýný temenni ettiklerini vurgulayan Kýlýçdaroðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Genel baþkan yardýmcýlarýmýzdan bir arkadaþýmýz, Genel Sekreterimiz ve bir

milletvekilimiz þu an orada. Olaylarý yakýndan izleyip deðerlendirmeye çalýþýyorlar. Sayýn Vali bazý bilgiler verdi. Umarým failler bir an önce bulunur, sorumlular yargýnýn önüne çýkartýlmýþ olur. Arzum þu, Türkiye'de herkesin teröre karþý ortak tavýr takýnmasýdýr. Terör bir insanlýk suçudur, bu insanlýk suçuna karþý bütün siyasi partilerin, sivil toplum kuruluþlarýnýn, meslek kuruluþlarýnýn ortak tavýr sergilemesi gerekiyor. Teröre asla ödün vermeyeceðiz, asla teslim olmayacaðýz. Ne yaparsa yapsýnlar bizim dirliðimizden, bizim birliðimizden vazgeçme gibi bir lüksümüz yoktur. Bu ülkeyi beraber kurduk, bu ülkeyi beraber yaþatacaðýz. Bu ülkede onurumuzla beraber yaþayacaðýz. Arzumuz budur.''

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

22 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

Ýç-Dýþ Haberler

Suriye'ye askeri müdahale tehdidi ABD Baþkaný Barack Obama, ilk kez Suriye lideri Beþþar Esad'ý çok net biçimde uyardý. Obama, "Suriye'de kimyasal silahlarýn kullanýlmasý bizim için kýrmýzý çizgi. Böylesi bir durum, olasý bir askeri müdahale konusunda hesaplarýmý ve denklemimi deðiþtirir" dedi.

B

eyaz Saray'da gazetecilerin sorularýný yanýtlayan ABD Baþkaný Obama, bu aþamada Suriye'de askeri müdahale talimatý vermediðini söyledi. Obama, "Ancak kimyasal ve biyolojik silahlar hususunda dile getirdiðimiz nokta çok önemli. Bu sadece Suriye'yi ilgilendiren bir konu deðil, Ýsrail dahil olmak üzere bölgedeki yakýn müttefiklerimizi ve bizi de

ilgilendiriyor. Kimyasal ya da biyolojik silahlarýn yanlýþ kiþilerin eline düþtüðü bir durumla karþý karþýya kalamayýz'' þeklinde konuþtu.

'Dikkatle izliyoruz' Suriye'de bu derece kýrýlgan bir ortamda, kimyasal silahlarýn olasý kullanýmý konusunda rahat olduklarýný söylemesinin zor olduðunu belirten

Obama, konuyu çok dikkatle izlediklerini, bir dizi ihtimal planlarý üzerinde çalýþtýklarýný belirtti. ABD Baþkaný Obama, ''Kimyasal silahlarýn hareketliliði ya da kullanýmýnýn çok büyük neticelere yol açacaðý ve bunun bizim için bir kýrmýzý çizgi olduðuna dair bölgedeki her bir oyuncuyla net þekilde diyalog halindeyiz'' diye konuþtu.

Suriye istihbaratý Almanya'yý karýþtýrdý

Suriye açýklarýna konuþlanarak, ileri teknolojiyle Özgür Suriye Ordusu'na istihbarat saðlayan Alman askeri gemisine muhalefet sert tepki gösterdi.

Y

eþiller Partisi ve Sol Parti'den yapýlan açýklamalarda, hükümetin parlamentoya sormadan Almanya'yý bir savaþa karýþtýrabileceði iddialarý dikkat çekti. Alman istihbarat örgütü BND'nin ve deniz kuvvetlerine ait bir geminin Suriye açýklarýnda faaliyet göstermesi konusunda hükümetten derhal açýklama beklediklerini söyleyen Yeþiller Partisi milletvekili Christian Ströbele, aksi durumda parla-

mentoda gizli servis etkinliklerini denetleyen kontrol komisyonunun duruma el koyabileceði uyarýsýnda bulundu. Sol Parti Baþkaný Bernd Riexinger de, Alman deniz kuvvetlerinin yabancý bir bölgede gizli servisle birlikte Federal Meclis'in onayý olmaksýzýn müdahalelerde bulunduðunu belirterek, Almanya'nýn bir savaþa karýþmasý tehlikesine karþý uyardý.

Bakanlýktan açýklama Adana'daki Ýncirlik Üssü üzerinde Alman ajanlarýnýn Suriye'den bilgi topladýðý, Esad karþýtlarýyla baðlantý kurduðu ve benzeri bir hizmeti Suriye önlerine konuþlanan, modern teknolojiyle donatýlmýþ Alman deniz kuvvetlerine ait bir askeri geminin yaptýðý haberleri üzerine Almanya Savunma Bakanlýðý açýklama yaptý.

Halep'te gazeteciler saldýrýya uðradý

Almanya Savunma Bakanlýðý, Doðu Akdeniz'de yýllardýr bir Alman savaþ gemisinin faaliyet gösterdiðini ve uzun yýllardýr istihbarat çalýþmalarý yaptýðýný belirtti. Açýklamada yapýlan çalýþmanýn "casusluk" faaliyeti olmadýðý iddia edildi. Alman basýný ise, Alman istihbaratýnýn topladýðý bilgilerin ancak ABD, Ýngiltere ve Türkiye gibi ülkeler üzerinden Suriye muhalefetine ulaþabileceði görüþüne yer verdi.

Etiyopya Baþbakaný öldü

Suriye'nin Halep kentinde gazeteciler saldýrýya uðradý. Saldýrýya uðrayan araçta E Japon gazeteci yaþamýný yitirdi. Biri Türk üç gazeteciden ise haber alýnamýyor.

R

amazan Bayramý'na raðmen Suriye'de þiddet tüm hýzýyla devam ediyor. Suriye'nin Halep kentinde þiddetin hedefinde bu kez yabancý gazeteciler vardý. Saldýrýya uðrayan bir araçta Japon gazeteci Mika Yamamoto hayatýný kaybetti. Araçta biri Türk üç gazeteciden ise haber alýnamýyor. Japonya Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Suriye'nin Halep kentinde çatýþma ortasýnda kalan 45 yaþýndaki Japon gazeteci Mika Yamamoto'nun yaþamýný yitirdiði açýklandý.

Türk gazeteci kayýp ABD sermayeli Arapça yayýn

yapan El Hurra televizyonu ise, Halep'te seyir halindeki bir araçta, dört gazetecinin Özgür Suriye Ordusu giysileri giymiþ kiþiler tarafýndan saldýrýya uðradýðýný duyurdu. Suriyeli muhaliflerin oluþturduðu Özgür Suriye Ordusu, gazetecilerin saldýrýya uðramasýyla ilgileri olmadýðýný belirterek, Esad rejimi yanlýlarýný suçladý. Japon gazeteci Yamamoto'nun öldüðü saldýrýda, bir Türk muhabirle birlikte iki Arap gazeteci de kayýp. Haber alýnamayan Arap gazetecilerden birinin Lübnanlý olduðu belirtildi.

tiyopya Baþbakaný Meles Zenawi haftalardýr devam eden hastalýðýnýn ardýndan 57 yaþýnda öldü. Zenawi Temmuz'da hastaneye kaldýrýlmýþ ancak hastalýðýnýn ne olduðu açýklanmamýþtý. Meles Zenawi'nin hasta olduðu yolundaki spekülasyonlar, geçen ay Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliði zirvesine katýlmamasý üzerine baþlamýþtý. Meles, 1991'de gerilla hareketi lideri olarak, komünist Mengistu Haile Mariam yönetimini devirerek 1991'de iþbaþýna gelmiþti. 1995'e kadar cumhurbaþkanlýðý yapan Zenawi daha sonra baþbakan oldu. Zenawi'nin yetkilerini geçici olarak yardýmcýsý Hailemariam Desalegn üstlendi. Hailemariam Desalegn, ayný zamanda Etiyopya Dýþiþleri Bakaný.

Ülkeye yeni anayasa kazandýrmýþtý

ABD'yi doðal afet vurdu A

BD'nin Kaliforniya eyaletinde yýldýrým düþmesi sonucu baþlayan yangýn söndürülemiyor. Yangýnýn etkilediði 3 kasabadan binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldý. Yangýnýn etkilediði Manton, Singletown ve Viola kasabalarýndan binlerce insan yetkililer tarafýndan oluþturulan acil durum kamplarýna taþýndý. Plumas Ulusal Parkýný da etkileyen yangýný söndürmek için 1900 itfaiye görevlisinin çalýþtýðý bildirildi. Ýtfaiye ekipleri sözcüsü Daniel Berlant, cumartesi günü baþlayan yangýn yüzünden bir çok otoyolun kapatýldýðýný belirtti. Berlant, "Bu bölgedeki çim ve aðaç dallarý çok kuru. Yýldýrým düþtüðü zaman yapraklar hemen alev alýyor ve yangýn yayýlýyor."

Kenya Baþbakaný Raila Odinga, Meles Zenawi'nin ölümün ardýndan Etiyopya'nýn istikrarý konusunda endiþeleri olduðunu ve etnik þiddetin tehdit oluþturmaya devam ettiðini söyledi. Meles için Afrikacýlýk fikrine baðlý bir entellektüel ve büyük bir lider diyen Odinga, Meles'in Etiyopya'ya güçlü bir ekonomi ve yeni bir anayasa kazandýrdýðýný belirtti. Etiyopya'nýn ekonomisi, Eritre ile ayrýlmasý ve iki ülke arasýndaki savaþa raðmen son yýllarda hýzlý bir þekilde büyüdü. Meles döneminde ABD ile ittifakýný güçlendiren Etiyopya, ABD'den yüz milyonlarca dolar yardým alýyor ve ABD'nin Doðu Afrika operasyonlarýnda kullandýðý insansýz hava uçaklarýna da ev sahipliði yapýyor.


SPOR

Futbolcular tedirgin

22 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

11

Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Diyarbakýrspor'un kaptaný Ali Yýldýrým yaptýðý açýklamada, ''Yönetime talip olmak isteyenlerin sezona kýsa bir süre kalmasýna raðmen somut adým atmamalarý beni ve futbolcu arkadaþlarýmýzý tedirgin ediyor'' dedi. oruz'' dediler.

Elazýðlý olmama raðmen Diyarbakýrspor'da büyüdüm

D

iðer futbolcularýn da katýlýmýyla dün kulüp binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda Diyarbakýrspor yönetiminin aldýðý istifa kararýný deðerlendirildi. Kaptan Ali Yýldýrým, Diyarbakýrspor kulübünün zor günler geçirdiðini, kendilerinin de sürecin maðdurlarý olduðunu söyledi.

Somut adýmlar atýlmasýný bekliyoruz Nurullah Edemen baþkanlýðýndaki yönetim kurulunun daha önce kulübün önünü açmak için kongre kararý

aldýðýný, üst üste yapýlan iki kongrede yönetime talip çýkmadýðý için kanuni olarak görevi devam ettirmek zorunda kaldýklarýný hatýrlatan Yýldýrým, ''Tam yeni sezonla ilgili çalýþmalara baþlandýðý anda iþ adamý Þahap Akçadað'dan kulübe talip olduðu yönünde açýklamalar geldi. Bu açýklamalar üzerine baþkanýmýz Edemen ve yöneticilerimiz, Akçadað'ýn önünü açmak için hem görevlerinden istifa ettiler hem de geçen sezondan kalan tüm alacaklarýný hibe ettiklerini açýkladýlar. Sezona kýsa bir süre kalmasýna raðmen somut adým atýlmasýný bekliy-

Yýldýrým, Diyarbakýrspor'daki gidiþata çok üzüldüklerini, futbolcularýn yanlarýnda olduklarýný göstermek için açýklama yapma ihtiyacý hissettiklerini ifade ederek þunlarý söyledi: "Elazýðlý olmama raðmen Diyarbakýrspor'da büyüdüm. Bu nedenle futbolcu olarak herkesten çok Diyarbakýrspor'u düþünüyorum. Diyarbakýrspor ile resmi bir baðým kalmadý, sözleþmem bitti. Anlaþtýðým bir kulüp var ancak Diyarbakýrspor'un bu gidiþatýna gönlüm elvermediði ve futbolcu arkadaþlarýmýn yanýnda olduðumu göstermek için buradayým.

Akçadað'ýn samimi olmadýðýna inanýyoruz Ýþini doðru yapan biz futbolcularý maddi ve manevi olarak maðdur etmeyen, kulüp çalýþanlarýmýza düzenli ödeme yapan bir yönetim varken, Þahap Akçadað'ýn Kulübe þartlý aday olacaðýný belirtmesine raðmen her hangi bir somut adým atmayarak sürekli sudan bahaneler uydurup kulübü zora sokmuþtur. Bizler Futbolcu olarak yeni sezonda ne antrenmanlara nede

maçlara çýkmama kararý aldýklarýný ve Akçadað'ýn bu konuda samimi olmadýðýna inanýyoruz.

Verilen sözler tutulmuyor Þahap Akçadað Diyarbakýrspor'un baþýna geçme konusunda samimi ise bizim sesimize kulak vermeli. Verilen sözler tutulmadýðý gibi bardaðý taþýran son damla oldu. Þehrin bizimle ilgilenmemesi ve baþýboþluk bizi çok kýrdý. Sadece hayatýmýzý idame ettirecek kadar paranýn elimize geçmesini istedik" diye konuþtu.

Eski Baþkana dön çaðrýsý Ali Yýldýrým yaptýðý açýklamada 40 yýllýk bir mazisi bulunan Güzide kulübümüz zor bir süreçten geçiyor. Bu sürecin içinde bizler futbolcular olarak bu sürecin maðdurlarýyýz.

Eski kulüp Baþkaný olan Nurullah Edemen ve yönetim kurulu üyeleri daha önce kulübün önünü açmak için kongre kararý aldýlar. Ramazan Bayramý öncesi yapýlan kongrede kulübe aday olmayacaklarýný belirtmelerine raðmen aday çýkmadý. Daha sonra Baþkan ve yönetim kurulu üyeleri dernekler masasýnda yapýlan açýklamada Bir daha kongre yapýlmayacaðýný ve bu süreç içerisinde kulübü sahipsiz býrakmamak için sayýn Nurullah Edemen Baþkanlýðýnda yönetim kurulu üyeleri devam kararý almýþlardý. Burada sizlerin aracýlýðýyla her konudan bizlere destek sunan Nurullah Edemen ve ekibinin tekrar bu kulübe sahip çýkmalarýný ve bu zor bir süreçte kendilerine dön çaðrýsýný yapýyoruz" dediler. Taþkýn Civelek

Edemen: Doðu henüz serbest deðil

Diyarbakýrspor'da kulübü mahkemeye veren ve TFF'ye þikayet ederek serbest kaldýðý iddia edilen Cemal Doðu için Kulüp Baþkaný Edemen, 'TFF karar verecek' dedi. baþarýlý oyuncusu Cemal Yeþil-Kýrmýzýlýlarýn Doðu için, henüz sürecin bitmediði ve konunun TFF'ye yazý ile bildirildiði ve sonucun henüz belli olmadýðý açýklandý. Kulüp Baþkaný Nurullah Edemen, yaptýðý açýklamada, Cemal Doðu için henüz serbest kalmadýðýný belirterek þunlarý ifade etti: "Cemal Doðu hala serbest kalmamýþtýr. Sporcumuz Cemal Doðunun federasyon yazýsýna karþýn kulüp olarak bizde gerekli yazýmýzý yazdýk ve federasyonun karar vermesini bekliyoruz. Bu arada bazý basýn yayýn organlarýnda yazýlan 12.000 TL rakkamý yanlýþ ve olayý farklý yöne çekmek için yapýlmýþ bir haberdir. Bu konuyla ilgili daha önce Cemal Doðu'nun federsayona gönderdiði noter yazýsýný resmi sitemizde yayýnlamýþtýk ve bu yazýmýzýda basýn olarak kullanmýþlardý. Söz konusu talep edilen bu rakkamýn eðer araþtýrma yaparlarsa 34.589 TL olduðunu görecekler. ki bu yazýyý tekrar sitemizde yayýnlayacaðýz. Cemal doðu bu talebide bizim baþkanlýk yaptýðýmýz dönemden kalan alacaðý için deðil bizden önceki yýl için olduðunu belirtelim. Hala insanlarýn bizi karalamak adýna yaptýklarý bu yanlý tutuma anlam veremiyorum" dedi.

Özman noter aracýlýðýyla Yýldýrým Diyarbakýrspor'a veda etti alacaðýndan vazgeçiyor D Bu sezon TFF. 3 Lig'de mücadele edecek olan Güneydoðunun Yeþil-Kýrmýzýlý ekibi Diyarbakýrspor'da yaprak dökümü devam ediyor.

Ç

etin Sümer döneminde yönetimde bulunan ve geçtiðimiz günlerde alacaðýndan vazgeçtiðini açýklayan Mehmet Özman Noter aracýlýðýyla alacaðýnda vazgeçeceðini açýkladý.

D

iyarbakýrspor'da alacaðý ve temliði olmayan Özmen benim 530 Bin TL þahsi alacaðým Eski kulüb baþkaný Çetin Sümer'de bulunmaktadýr. Bu zor süreçte kulüpten para talep etmek veya icraya vermek ne insani nede vicdani bir durumdur bu sebeple þahsi servetimin yarýsýndan fazlasý olmasýna raðmen ilk resmi iþ gününde Noter aracýlýðý ile Çetin Sümer aracýlýðý ile Kulüpte bulunan alacaklarýmdan vazgeçtiðimi ve hibe ettiðimi resmileþtireceðim. Diyarbakýrspor'da alacaklý olan herkesten de ayný duyarlýlýðý beklediðimi söylemek istiyorum dedi.

Kimse bu zor dönemi týkamamalý

Mehmet Özman takýmýn kamp yapamadýðýný Bayram öncesi oyuncularýn parasýz pulsuz ve muhattapsýz kaldýklarýný belirtirken þöyle dedi; "Ligin baþlamasýna 2 hafta kaldý ne kamp yapabildik ne bir hazýrlýk maçý, Bayram öncesi futbolcularýn cebinde beþ kuruþ para yok mevcut Yönetim þuan görev baþýnda bu iþleri onlarýn yapmasý gerekiyordu ancak onlarda da belirsizlik var. Bir mali tablo bile açýklanmýyor. Yapýlan açýklamalara bakýyoruz hep yýkýcý yýpratýcý açýklamalar bu tarz kimseye bir fayda getirmez. Kimse bu süreci týkamamalý ve herkes çözüme yardýmcý olmalýdýr. Bu sebeple Kongreden önce bu belirsizlik ortadan kalkmalýdýr" dedi. Taþkýn Civelek

iyarbakýrspor'un baþarýlý futbolcusu olan 1985 doðumlu Ali Yýldýrým geçen sezon Diyarbakýrspor formasýyla 28 resmi maça çýkan ve 1 gol atan Ali Yýldýrým, Diyarbakýrspor'dan ayrýldý. Açýklamalarda bulunan Yýldýrým þunlarý söyledi " Diyarbakýrspor'da alacaðým tüm rakkamlarý hibe ettim. Takýmda kaos ve belirsizlik ortamý bulunuyor. Bizler sonuçta ailemizi geçindirmek zordundayýz. Gelinen nokta her Diyarbakýrsporlu taraftarlar gibi bizleride fazlasýyla üzüyor. 2 yýl boyunda Diyarbakýrspor formasýyla mücadele ettim. Çok sýkýntýlar yaþadýk ama asla sorun

etmedik. Askerlik ve yaþ sýnýrýndan dolayý Diyarbakýrspor'a veda ediyorum. 2.Lig'de þampiyonluða oynayan bir takýmla anlaþtým." dedi.


12

CMYK

22 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

22.08.2012 Gazete Sayfaları  

gazete sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you