Page 1

Van kedileri podyumda

Yeniþehir'in araç filosu güçleniyor D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi 4 adet yeni iþ makinesini araç filosuna dahil etti. Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, kaliteli hizmeti kendilerine þiar edindiklerini söyledi. 8’de

V

an Valiliði ile Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüðü tarafýndan düzenlenen 'Van Kedileri Podyuma Çýkýyor' etkinliðinde 16 kedi podyuma çýktý. Van'da meydana gelen depremlerin ardýndan hasar gören YYÜ Kedi evinin onarýmýn tamamlanmasý münasebetiyle düzenlenen etkinliðe Vali Münir Karaloðlu, YYÜ Rektörü Peyami Battal, kurum amirleri ve vatandaþlar katýldý. 8’de

Su tüketiminde saat ayarý PERÞEMBE 28 HAZÝRAN 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

DÝSKÝ Genel Müdürlüðü Su Tesisleri Daire Baþkaný Murat Taban, su sýkýntýsý yaþanmamasý için bulaþýk ve çamaþýr makinelerinin saat 22.00'den sonra çalýþtýrýlmasý gerektiðini söyledi.

ALGIDA SEÇÝCÝLÝK VE KÜRT SORUNU!

D

aðlýca'ya yapýlan son PKK saldýrýsý bazý kesimlerde þaþkýnlýða neden oldu. Özellikle de Avni Özgürel'in suratýnda koca bir þaþkýnlýk olmalý.

Ömer Serdar ÇÝMEN’in yazýsý 7’de

Y

az aylarýnýn gelmesi ile birlikte kentte su tüketimi yüksek seviyelere çýktý. Su tüketimin artmasý beraberinde suyu, su kaynaklarý ve suyun doðru kullanýmýný yeniden gündeme getirdi. Konuya iliþkin açýklama yapan DÝSKÝ Genel Müdürlüðü Su Tesisleri Daire Baþkaný Murat Taban, Diyarbakýr'da su ihtiyacýnýn yüzde 88'inin Dicle Barajý'ndan, geri kalan yüzde 12'sinin ise Gözeli kaynaðýndan karþýlandýðýný söyledi.

4 eve daha ateþ düþtü

Dicle Barajý'ndan geliyor Suyun Dicle Nehri'nden evlere geliþ evrelerini anlatan Taban, "Su, Dicle Barajý'ndan Pompa Ýstasyonu'na oradan da 32 kilometrelik çelik boru hattýyla yol kat ederek Ýçme Suyu Arýtma Tesisi'ne geliyor. Arýtma Tesisi'nde suyumuzu önce havalandýrma ünitesinde havalandýrýyoruz. Ardýndan filtre ünitesinde filtrelendiriyoruz. Son klorlama yapýldýktan sonra 10 bin tonluk ana su depomuza gönderiyoruz. Daha sonra kentin muhtelif yerlerindeki su depolarýna aktararak halkýn kullanýmýna sunuyoruz" dedi. 6’da

S

iirt'in Eruh Ýlçesi kýrsalýnda çýkan çatýþmada Uzman Çavuþ Mesut Günay, erler Mehmet Yýldýz ile Mehmet Kýran þehit oldu, 1 asker de yaralandý. Yaralanan asker kaldýrýldýðý hastanede hayata tutunamadý. Þehitler düzenlenen törenin ardýndan memleketlerine uðurlandý. 4’te

Bahçeþehir'de mezuniyet sevinci D

Yolcu otobüsünde kaçak et sevkiyatý D

iyarbakýr otogarýna özel bir yolcu otobüsü ile 250 kilogramlýk kaçak et getirildi. Ýhbarý alan belediye ekipleri kaçak ete el koydu. Etin kaçak olmadýðýný iddia eden et sahibi, menþeini belirleyecek hiçbir evrak bulunmadýðýný söyledi. 3’te

Diyarbakýr'da þüpheli araç alarmý Sayfa 3’te

iyarbakýr Bahçeþehir Koleji'nde eðitim gören 8. sýnýf öðrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Bir restaurantta düzenlenen ve öðrenci velilerinin yoðun ilgi gösterdiði mezuniyet töreninde duygulu anlar yaþandý. Bahçeþehir Koleji Okul Müdürü Adnan Manay, bu yýl 4. dönem mezunlarýný uðurladýklarýný söyledi. 8’de

Ferhat Tunç'a hapis þoku!

Þeyh Said þiirlerle anýlacak D

iyarbakýr'da Ahmet Çölotoðlu, ayrý yaþadýðý eþi Hülya Çölotoðlu ile kayýnvalidesi 60 yaþýndaki Celile Özkan'a sokak ortasýnda tabancayla kurþun yaðdýrdý. Yaralanan anne ile kýzý hastanede tedavi altýna alýndý. 4’te

T

unceli'de yaptýðý konuþma nedeniyle Malatya'da yargýlanan sanatçý Ferhat Tunç'a "örgüt propagandasý" yaptýðý gerekçesiyle 2 yýl hapis cezasý verildi. Sayfa 8’de

Eþini ve kaynanasýný vurdu

2

9 Haziran'da Þeyh Said'i þiirler ve okunacak mevlit ile anacak. 7’de

Vicdani ret yolda 9’da


2

SAÐLIK

28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

Ucuz yemek denetlensin Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESÝDEF) Baþkaný Hüseyin Bozdað, 4,5 liranýn altýnda yemek satan firmalarýn Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nca denetlenmesi gerektiðini söyledi.

B

ozdað, merdiven altý iþletmeler nedeniyle haksýz rekabet ortamý oluþtuðunu, bakanlýktan iþletme kayýt belgesi bulunmayan ve yemek üretimine uygun olmayan firmalarýn üretimden men edilmesine yönelik talepte bulunduklarýný belirtti. Kayýt sisteminin yaygýnlaþmasýna katkýda bulunacak her iþleme federasyon olarak destek olacaklarýný ifade eden Bozdað, þöyle konuþtu: ''Piyasamýzda hepimizin muhatap olduðu ve biz üreticileri zarara uðratan ucuz

yemek konusuna dikkati çekmek istiyoruz. 4,5 liranýn altýnda yemek veren firmalarýn Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nca incelenmesini istiyoruz. Bu iþletmelerin malzeme alýmlarýnda ne gibi þeylerden faydalandýðýnýn, yemeði nasýl ucuza mal ettiklerinin araþtýrýlmasýný istiyoruz. Düðün gibi toplu yemeklerin temininde de ayný denetimlerin yapýlmasýný talep ediyoruz. Nasýl ki Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý kullandýðýmýz et, ekmek, yoðurt,

baharatý denetliyorsa ruhsatsýz yerden yemek alan iþletmeleri de denetlemeli, bu yemekleri dökmeli ve bunlar basýn aracýlýðýyla duyurulmalýdýr, afiþe edilmelidir. Sineklerle deðil esas olarak bataklýkla uðraþmalýyýz.''

''KANTÝNLER DEVRE DIÞI BIRAKILMALI'' Okullarda verilen yemeklerin üretici fabrikalardan alýnmasý gerektiðini belirten Bozdað, kantinlerin devre dýþý býrakýlmasý gerektiðini söyledi.

Yemek üretimi yapacak iþletmelerin fiziki koþullarýný belirleyen yasal düzenlemelerin revize edilmesi gerektiðine iþaret eden Bozdað, üretim ve hizmet standartlarýnýn kontrol edilmesi gerektiðini ifade etti. Hüseyin Bozdað, iþletmelerin yemek üretim faaliyetlerine geçmeden önce baðlý olduklarý dernek veya odadan hizmet yeterlilik belgesi almasýna iliþkin yasal düzenleme yapýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi.

Bilim insanlarý stresi tartýþýyor Stresin hücreye etkileri ile kanser, nörolojik ve genetik hastalýklardaki rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede masaya yatýrýldý.

S

üleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalý ve Hücre Zarlarý ve Serbest Oksijen Radikalleri (CMFRR) Derneði tarafýndan düzenlenen ''4. Uluslararasý Hücre Zarlarý ve Oksidatif Stres Kongresi'nde konuþan Rektör Prof. Dr. Hasan Ýbicioðlu, stresin, çaðýn en büyük sorunlarýndan olduðunu söyledi. Oksidatif stresin, hücre zarýna ve serbest radikallere zarar verdiðini ve çeþitli hastalýklara neden

Sarmal

Sudoku

olduðunu anlatan Ýbicioðlu, insanlarýn zamanla stresle yaþamaya alýþtýklarýný kaydetti. Organik olmayan gýdalarýn önemli stres kaynaklarýndan biri olduðunu ifade eden Ýbicioðlu, ''Aldýðýmýz gýdalarýn çoðu organik deðil. Makinelerle üretilen, doðal olarak üretilmeyen, organik olmayan gýdalar tüketiyoruz ve oksidatif stres sorunuyla karþý karþýya kalýyoruz'' dedi. Prof. Dr. Ýbicioðlu, kongrenin, stres probleminin gündeme taþýmasý açýsýndan önemine dikkati çekerek, yurt dýþý ve içinden birçok bilim adamýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek kongrenin, dünya saðlýðýna büyük katký sunacaðýný vurguladý.

Puzzle Bulmaca


Diyarbakýr'da þüpheli araç alarmý D

28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

iyarbakýr'da þüpheli bir araç olduðu bilgisi polis ekiplerini alarma geçirdi. Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Diyarbakýr'da beyaz renkli þüpheli bir araç olduðu bilgisi alýndý. Aracýn olasý bombalý saldýrýda kullanýlabileceði istihbaratý alan Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü haber merkezi, tüm ekipleri uyararak, eþkale uygun aracýn görülme-

si durumunda Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleriyle müþterek hareket edilmesini istedi.

Beyaz renkli araç Haber merkezinin uyarýsý doðrultusunda tüm ekipler alarma geçerek bölgelerinde beyaz renkli þüpheli aracý aramaya baþladý. Yapýlan çalýþmalarda gece

geç saatlerde Sento Caddesi civarýnda eþkale uygun ve camlarý filmli olan beyaz bir aracýn görülmesi ekipleri harekete geçirdi. Sevk edilen ekipler bölgeye ulaþana kadar þüpheli araç ara sokaklarda izini kaybettirdi. Þüpheli aracýn bulunmasý için çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiði belirtildi.

Yolcu otobüsünde kaçak et sevkiyatý

Diyarbakýr otogarýna özel bir yolcu otobüsü ile 250 kilogramlýk kaçak et getirildi. Ýhbarý alan belediye ekipleri kaçak ete el koydu. Etin kaçak olmadýðýný iddia eden et sahibi, menþeini belirleyecek hiçbir evrak bulunmadýðýný söyledi.

G Þiddetli rüzgar okul çatýsýný uçurdu

H

akkari'de etkili olan rüzgar bir okulun çatýsýný uçururken, bahçede oyun oynayan çocuklar ise son anda çatýnýn altýnda kalmaktan kurtuldular. Hakkari'de son günlerde etkili olan þiddetli rüzgar ve belli aralýklarla etkisini sürdüren yaðmur, vatandaþlara zor anlar yaþatýyor. Þehirden 20 kilometre uzaklýkta bulunan Çimenli Köyü'nde bulunan 4 katlý ÝMKB Hakkari Çimenli Köyü Ýlköðretim Okulu'nun çatýsý þiddetli rüzgara dayanmayarak yerinden söküldü. Rüzgarýn etkisiyle yerinde sökülen çatý yaklaþýk 100 metre sürüklendi.

aziantep'ten Diyarbakýr'a yolcu otobüsü ile herhangi bir fatura veya irsaliyesi olmayan et getirildi. Poþetler içerisinde bulunan 250 kilogramlýk ete, kaçak ve saðlýk koþullarýna uygun olmadýðý gerekçesiyle Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý Gýda Kontrol ekipleri tarafýndan el konuldu. Hijyeniksiz ve saðlýksýz koþullarda Gaziantep'ten Diyarbakýr'a getirilen kaçak ete el koyan belediye ekipleri, polis ekiplerine de haber verdi. Otogara gelen polis ve belediye ekipleri, etin sahibi Halit Harman ile birlikte tutanak tuttuktan sonra kaçak gelen eti imha etmek üzere belediyeye ait araçlara yükledi.

Ýmha etmek için el konuldu Etin saðlýksýz koþullarda geldiðini ve menþeinin de belli olmadýðýný be-

lirten Gýda Kontrol Müdürlüðü görevlisi Birkan Abiþ, bu þekilde olan bir etin piyasaya sürülmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Abiþ, "Bu et Gaziantep'ten özel bir otobüs ile gönderilmiþ. Menþei belli deðil, saðlýk koþullarýnýn uygun olmadýðýna kanaat getirdiðimiz için ürünü imha etmek üzere el koyduk. Resmi iþlemleri yapýyoruz. Tutanaðýn bir nüshasýný da sahibine vereceðiz. Donmuþ ve çözülmekte olan bir ürün olduðu için saðlýk koþullarý yönünden piyasaya sürülmesi uygun deðil. Bundan dolayý imha edeceðiz" dedi. Yolcu otobüsü ile gelen etin sahibi Halit Harman ise etin kaçak olmadýðýný iddia ederken, menþeini belirleyecek hiçbir evrakýnýn da olmadýðýný söyledi.

Þiddetli rüzgar okul çatýsýný uçurdu

Çocuklar son anda kurtuldu Köylüler, okullarýn tatil olmasýndan dolayý büyük bir facianýn önlendiðini söylediler. Okulun 2 yýl önce hizmete girmesine raðmen halen birçok sýkýntýsýn bulunduðunu belirten köylüler, köyde birçok çatýlý evin olmasýna raðmen sadece okul çatýsýnýn uçtuðunu ifade ettiler. Okulun bahçesinde oyun oynayan 2 çocuk ise son anda çatýnýn altýnda kalmaktan kurtuldu.

H

akkari'de etkili olan rüzgar bir okulun çatýsýný uçururken, bahçede oyun oynayan çocuklar ise son anda çatýnýn altýnda kalmaktan kurtuldular. Hakkari'de son günlerde etkili olan þiddetli

rüzgar ve belli aralýklarla etkisini sürdüren yaðmur, vatandaþlara zor anlar yaþatýyor. Þehirden 20 kilometre uzaklýkta bulunan Çimenli Köyü'nde bulunan 4 katlý ÝMKB Hakkari Çimenli Köyü Ýlköðretim Okulu'nun çatýsý þiddetli rüzgara dayanmayarak yerinden söküldü. Rüzgarýn etkisiyle yerinde sökülen çatý yaklaþýk 100 metre sürüklendi.

Çocuklar son anda kurtuldu

Köylüler, okullarýn tatil olmasýndan dolayý büyük bir facianýn önlendiðini söylediler. Okulun 2 yýl önce hizmete girmesine raðmen halen birçok sýkýntýsýn bulunduðunu belirten köylüler, köyde birçok çatýlý evin olmasýna raðmen sadece okul çatýsýnýn uçtuðunu ifade ettiler. Okulun bahçesinde oyun oynayan 2 çocuk ise son anda çatýnýn altýnda kalmaktan kurtuldu.

6 yýldýr yýlanlarla yaþýyorlar Muþ'un Muratpaþa Mahallesi'nde yaþayan 11 kiþilik Bozyel ailesi, 6 yýldýr evlerini istila eden yýlanlarla yaþýyor.

B

ugüne kadar 50'ye yakýn yýlaný öldürdüklerini kaydeden Cemal Bozyel, yýlanlardan kurtulamadýklarýný söyledi. Merkez Muratpaþa Mahallesi'nde Vehibe-Resul Bozyel çiftinin, oðullarý, gelinleri ve torunlarýyla oturduðu evde 6 yýl önce mezarlýktan gelen yýlanlar yaþamaya baþladý. Evde oturanlardan evli ve bir çocuk babasý Cemal Bozyel, belediyeye baþvurduklarý ancak yapýlan çalýþmalara raðmen yýlanlardan kurtulamadýklarýný belirtti.

50 yýlan öldürdüler Özellikle geceleri uykuya hasret kaldýklarýný belirten Bozyel, "Yýlanlý evde annem, babam, aðabeyim, eþi, çocuklarý ve ben eþim ve çocuðum olmak üzere 11 kiþi yaþýyor. Bugüne kadar 50 yýlan öldürdük. Her yaz geldiðinde yýlanlarýn korkusu bizi tedirgin ediyor. Korkumuzdan geceleri yatamýyoruz. Yýlanlarýn sýcaðý sevmemesi nedeniyle yazýn sýcaklarda bile çocuklarýn yanýna yýlanlar yaklaþmasýn diye

elektrikli ocak yakýyoruz. Evi terk etmeyi düþündük ama maddi durumumuz elvermiyor" dedi.

Komþularý eve gelmiyor Yýlanlar yüzünden yýllardýr evlerine komþularýn adým atmadýðýný ifade eden 23 yaþýndaki

Ebru Bozyel ise þunlarý söyledi: "Komþularla oturmayý özledik. Korktuklarý için kapýmýzý çalan yok. Onlara küsüp, kýzamýyoruz çünkü haklýlar. Biz de yýlanlý bir eve gitmek istemeyiz. Umarým kýsa sürede evimiz yýlanlardan temizlenir."

Kozluk'ta ilaçlama seferberliði B Urfa Yolu Üzeri Alkanlar 2006 Apt/ Malabadi Hotel Yaný/Diyarbakýr T: 0 412 237 2166 - F : 412 2372167 M : 507 537 17 39

atman'ýn Kozluk Ýlçe Belediyesi çöp konteynerlerini ilaçlamaya baþladý. Belediye, yaz aylarýnda çöp konteynerlerinden çevreye yayýlan kötü koku ve bakterileri dezenfekte etmek için ilaçlama baþlattý. Belediye Baþkaný Haþim Haþimi, çöp birikintilerinden kaynaklanan hastalýklarýn önüne geçmek için belediye olarak kollarý sývadýklarýný söyledi. Baþkan Haþimi, ilçedeki çöp konteyner

ve çöp toplama araçlarýnýn en büyük problemi koku ve atýk çöplerden kalan yað kalýntýlarýnýn birikmesinden oluþan kirler olduðunu belirtti.

Koku sorunu ortadan kalkacak Haþimi, "Sýcaklarda üreyen bakteriler var. Bu bakterilerden dolayý ayný zamanda sinek ve baþka haþereler de ortam içinde bulunmaktadýr. Kalýntý yaðlar,

zamanla konteyner ve araçlara

zarar vermekte; kullaným ömürlerini azaltmaktadýr. Belediyemiz çöp toplama araçlarýna ilave ettiði dezenfektasyon tanklarý sayesinde bu soruna kökten çözüm getirdi. Düzenli olarak belediye temizlik personelleri tarafýndan çöp konteyner ve araçlarýna uygulanacak olan dezenfekte ilacý, koku sorununu ortadan kaldýracak" dedi.


4

HABER

28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

4 eve daha ateþ düþtü

Siirt'in Eruh Ýlçesi kýrsalýnda çýkan çatýþmada Uzman Çavuþ Mesut Günay, erler Mehmet Yýldýz ile Mehmet Kýran þehit oldu, 1 asker de yaralandý. Yaralanan asker kaldýrýldýðý hastanede hayata tutunamadý. Þehitler düzenlenen törenin ardýndan memleketlerine uðurlandý. Mehmet Yýldýz ile Mehmet Kýran þehit oldu. Aðýr yaralý bir asker ilk müdahalesinin ardýndan helikopterle Diyarbakýr'a götürülerek tedavi altýna alýndý. Er Mustafa Aydýn, yapýlan tüm müdahaleye raðmen þehit oldu. Aydýn'ýn þehit olmasýyla birlikte þehit olan asker sayýsý 4'e yükseldi.

Þehitler için tören

Misbah YILMAZ Eruh Ýlçe merkezinden Görendoruk Köyü Jandarma Karakolu'na giden askerlere PKK'lýlar pusu kurdu. Eruh'a 2 kilometre uzaklýktaki Milyanis Bölgesi'nde ormanlýk araziye gizlenen PKK üyeleri, askerlerin geçiþi sýrasýnda uzun namlulu silahlarla ateþ açtý. Açýlan ilk ateþte Uzman Çavuþ Mesut Günay, þehit oldu. Askerlerin anýnda karþýlýk vermesiyle çatýþma çýktý. Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlýðý'ndan kalkan Kobra helikopterler PKK'lýlarýn bulunduðu alanlarý bombaladý. Bölgede kaçan PKK üyelerini etkisiz hale getirmek için bölgeye helikopterlerle Jandarma Özel Harekat Timleri indirildi.

mesiyle çýkan çatýþmada 3 asker aðýr yaralandý. Yaralýlar çatýþma bölgesinden helikopterlerle alýnarak Siirt Asker Hastanesi'ne götürüldü. Ancak yapýlan tüm müdahaleye raðmen jandarma erler

Siirt'te þehit düþen 3 askerin naaþý düzenlenen törenle memleketlerine uðurlandý. Siirt Devlet Hastanesi morgunda yapýlan otopsi iþlemlerinin ardýndan 3 þehidin tabutu ambulanslara bindirildi. Þehitlerin cenazesi tören için 3'üncü Komando Tugay Komutanlýðý'na götürüldü. Törene 2. Ordu Komutaný Orgeneral Servet Yörük, Siirt Valisi Musa Çolak, Batman Valisi Ahmet Turhan, askeri yetkililer, kamu kurum kuruluþ yöneticileri katýldý. Basýna kapalý olarak yapýlan cenaze töreninde þehitlerin özgeçmiþleri okunduktan sonra Mehmet Yýldýz (21) memleketi Aðrý'ya, Mehmet Kýran (21) Trabzon'a ve Mesut Günay (28) ise Balýkesir'e gönderildi.

Diyarbakýr'da þehide tören A

ðýr yaralý olarak Siirt'ten helikopterle Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldýrýlan Piyade Er Mustafa Aydýn, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Þehit düþen Piyade Er Mustafa Aydýn'ýn naaþý Diyarbakýr Asker Hastanesi'nde düzenlenen törenle memleketi Kayseri'ye uðurlandý. Cenaze töreninde þehit Aydýn'ýn özgeçmiþi okunduktan sonra dualar eþliðinde cenazesi

Ýkinci çatýþmada 3 þehit PKK'lýlarla ikinci çatýþma Eruh'un Bilgili Köyü bölgesinde yaþandý. Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlýðý'na baðlý askerler operasyon görevinden dönerken PKK'lýlarýn saldýrýsýna uðradý. Timdeki askerlerin anýnda karþýlýk ver-

ambulansa taþýndý. Askerlerin saygý duruþu ile Diyarbakýr Asker Hastanesi'nden hareket eden ambulans, 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'ne hareket etti. Þehit et, buradan uçakla memleketi Kayseri'ye gönderildi. Törene, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, askeri yetkililer, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam, kurum amirleri ve askerler katýldý.

Askerlerin vurulma aný görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 Temmuz 2011'de sokak ortasýnda öldürülen uzman çavuþlar Yahya Karakaya (27) ile Murat Özkozanoðlu'nun (25) vurulma anýný görüntüleyen güvenlik kamerasý kayýtlarý bulundu. Zayi ilaný 16.Mekanize Piyade Tugayýna Baðlý askeri kimliðimi kaybettim.Hükümsüzdür Ersin Demireki D.Ü. Ýktisadi Ýdari Birimler bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim.Hükümsüzdür Berçem Alabaþ

D

ehþete düþüren görüntülere göre arkadan sinsice yaklaþan iki PKK'lý, askerlere kurþun yaðdýrýp hýzla kaçýyor. Kamera görüntülerine göre, uzman çavuþlar ilçe merkezindeki Yeþil dere Mahallesi, Nedim Zeydan Caddesi'nde yan yana yürüdükleri sýrada PKK'lý olduklarý belirtilen 2 kiþi tarafýndan takip ediliyor. Kameranýn görüþ alanýna girdikleri anda askerlere saldýrganlar tarafýndan yakýn mesafeden ateþ ediliyor.

Kimlikleri belirlendi Silahlarýný çekmeye bile fýrsat

28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE YIL: 12 SAYI: 3954 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

bulamayan uzmanlardan önce Murat Özkozanoðlu, hemen sonra da Yahya Karakaya yere düþüyor. Aðýr yaralanan askerler, ambulansla hastaneye kaldýrýlýyor. Ýki uzman çavuþ tüm uðraþlara raðmen kurtarýlamamýþtý. 2 yýllýk evli ve o dönemde eþi 3 aylýk hamile olan Murat Özkozanoðlu ile 20 günlük evli Yahya Karakaya'nýn katillerini yakalamak için harekete geçen güvenlik güçlerinin, katil zanlýlarýnýn kimliklerini tespit ettiði öðrenildi. Ancak bugüne kadar yakalanamayan katil zanlýlarýnýn PKK'nýn dað kadrosunda olduklarý belirtiliyor.

Eþini ve kaynanasýný vurdu D

iyarbakýr'da Ahmet Çölotoðlu, ayrý yaþadýðý eþi Hülya Çölotoðlu ile kayýnvalidesi 60 yaþýndaki Celile Özkan'a sokak ortasýnda tabancayla kurþun yaðdýrdý. Yaralanan anne ile kýzý hastanede tedavi altýna alýndý. Hülya Çölotoðlu, eþi ile þiddetli geçimsizlik yaþayýnca 3 çocuðunu da yanýna alarak annesi Celile Özkan'ýn yanýna yerleþti. Hülya Çölotoðlu ve annesi Celile Özkan pazar alýþveriþinden dönerken, Baðlar Ýlçesi Göçmen Caddesi, 120'inci sokak üzerinde yanlarýna yaklaþan Ahmet Çölotoðlu'nun silahlý saldýrýsýna uðradý. Belindeki tabancayý çýkarýp anne ile kýzýnýn üzerine ateþ açan saldýrgan, yaya olarak olay yerinden kaçtý.

'Damadým ateþ etti' Yaralýlar, olay yerine çaðýrýlan ambulansla Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Bu sýrada polis, yaralýlarla kendilerine ateþ eden kiþiyi görüp görmediklerini sormasý üzerine Celile Özkan, kendilerine damadý Ahmet Çölotoðlu'nun ateþ ettiðini söyledi. Hastanede tedavi altýna alýnan yaralýlardan Hülya Çölotoðlu'nun durumunun aðýr olduðu belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan Ahmet Çölotoðlu'nu yakalamak için çalýþmalarýný sürdürüyor.


HABER

28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

5

Bitlis’in tarihi dokusu korunuyor

Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan saðlanan hibe ve proje desteði ile Bitlis'teki tarihi mirasa sahip çýkýlýyor. 233 tescilli tarihi evden Bitlis'te 9 vatandaþa ait olan ve yýkýlmaya yüz tutan tarihi evlerin restorasyonuna baþlandý.

K

Hakkari'de duble yol çalýþmalarý sürüyor

ültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn saðladýðý destekle ilk etapta Bitlis'in Zeydan Mahallesi'nde bulunan Enver Yýlmaz'a ait tarihi ev restore ediliyor. 3 katlý 12 oda ve bir salondan oluþan yaklaþýk 100 yýllýk evin restorasyonu bu yýl tamamlanacak. Ýl Kültür Müdürü Hüsnü Iþýkgör, restorasyonu devam eden tarihi evde incelemelerde bulunurken, evin içinde duvara gömmeli bulunan bazý bölümler sayesinde tarihi dokunun kaybolmadýðýný, bunlar sayesinde gerçek Bitlis mimarisinin de yapýlan bu restorasyonla korunduðunu ifade etti. Tarihi evde restorasyon için taþ ve çamur kullandýklarýný belirten Iþýkgör, þunlarý söyledi:

Y

aklaþýk bir yýl önce Karayollarý 11. Van Bölge Müdürlüðü tarafýndan Hakkari-Van karayolunda ihaleye verilen yol yapým çalýþmalarý devam ediyor. Ýki ayrý firma tarafýndan yürütülen çalýþmalarda, yol geniþletme, yapým, asfalt ve istinat duvar çalýþmalarý hýz kazandý. Hakkari-Van karayolu üzerindeki yolun 7,5 kilometresinin duble olarak yapýlarak 4 þerit olacaðý ve çalýþmalarýn yýlsonunda tamamlanacaðý hedefleniyor. Ýki ayrý deneyimli firmanýn birlikte baþlattýðý yol yapým, geniþletme ve asfaltlama çalýþmalarýnýn biran önce bitirilmesi için son teknoloji iþ makinelerinin kullanýlýyor.

7,5 Km'lik duble yol

40 bin TL ödenek "Þu anda restorasyonu yapýlan ev için bakanlýk tarafýndan 40 bin TL bir destek saðlandý. Diðer projeler için çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Bu projelerin 5'i Ahlat Ýlçesi'nde 4'ü ise Bitlis merkezde bulunuyor. Sözleþmeleri imzalayýp çalýþmalarýmýza baþlamýþ durumdayýz. Dileðimiz Bitlis evlerinin bu þekilde kurtarýlmasýdýr. Proje Bitlis

evlerinin geleneksel mimarisinin ortaya çýkarýlmasý bakýmýndan çok faydalý olacaktýr. Evlerimizin gerçekten çok güzel mimari tarzlarý var. Bu mimari tarzýmýzda halen o geleneksel yöntemler kullanýlmakta. Restorasyonun denetimini Röleve ve Anýtlar Kurulu yapýyor."

Yolu yapan firma yetkilileri, 7,5 kilometrelik duble yol yapacaklarýný belirttiler. Yetkililer, "Yol geniþletme, yapým, istinat duvarlarý çalýþmalarý aralýksýz olarak devam ediyor. Yol tamamlandýðýnda 4 þerit halinde hizmet verecektir. Yolu yýlsonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Yolun biran önce bitirilmesi için Hakkari-Van karayolunda yolculuk yapanlarýn da çalýþmalarýmýza destek vermesini

istiyoruz. Yol yapýlýrken araçlarý sadece 10 dakika bekletiyoruz. Bunu da onlarýn güvenliði için yapýyoruz. Çünkü kayalar indirilirken yolda geçenlere zarar verebilir. Bu konuda biraz sabýrlý olmalarý ve yol çalýþmalarýný yapan arkadaþlarýmýza yardýmcý olmalarý ricasýnda bulunuyoruz" dediler.

Þehit ailesi tören istemedi DÝYARBAKIR 2.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Dosya no: 2011/519 Örnek no: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþsaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup Birinci artýrmanýn 19.07.2012 günü 11:00-11:00 saatleri arasýnda Elazýð yolu üzeri 5.km Ýplik mah. Elazýð Bulv. No:201 Diyarbakýr adresinde yapýlacaðý ve ogün kýymetlerinin %60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde ikinci artýrmanýn 24.07.2012 günü 11:00-11:10 saatleri arasýnda Elazýð yolu üzeri 5.km Ýplik mah. Elazýð Bulv. No:201 Diyarbakýr adresinde yapýlarak satýlacaðý; þu kadarki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %40’ný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerinin geçmesinin þart olduðu; Satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin %20’si oranýnda Türk lirasý peþin para yada eþ deðerde kati banka teminat mektubu vermeleri gerektiði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %1 oranýnda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý, satýi þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmlarý ilan olunur. S.NO 1 Toplan

Bedeli 20.000,00 TL

Adedi 1 ADET

Cinsi Fiat stilo markalý 2006 model 38 RZ 383 Plakalý aracýn gri renkli, benzin kapaðý yerinden çýkmýþ ön panjur hafif kýrýk ve muhtelif yerlerinde çizikler olduðu anlaþýlmýþtýr.

20.000,00 TL Basýn-1184

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI Ýnþaat Emlak Bölge Baþkanlýðý 16'ncý Mknz.P.Tug.K.lýðý Org.Fazýl Bilge Kýþlasý Lojistik Destek 2'nci Kademe 9, 12, 24, 25, 26, 28 Numaralý Kademe Binalarýnýn Onarýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/79079 1-Ýdarenin a) Adresi : Kýþla Cad. 21100 Yeniþehir/Diyarbakýr b) Telefon ve faks numarasý : 4122237616 - 4122248261 c) Elektronik Posta Adresi : tesupdiyarbakir@msb.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : DÝYARBAKIR c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üçyüz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Kýþla Cad. 21100 Yeniþehir/Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 23.07.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uzunsýrt köyü kýrsalýnda çýkan çatýþmada þehit olan Diyarbakýrlý asker için aile askeri tören istemedi ve Türk bayraðýný çýkarttýlar.

H

akkâri'nin Yüksekova Ýlçesi Uzunsýrt Köyü kýrsalýnda önceki gün bir gurup PKK üyesi ile çatýþma çýktý. Çatýþmada Diyarbakýr'ýn Bismil nüfusuna kayýtlý Jandarma Er Hakan Koçer þehit oldu. Þehit erin cenazesi helikopterle Bismil ilçesine getirildikten sonra ambulansla Üçtepe Köyü'ne götürülerek topraða verildi. Ailenin askeri tören istemediði belirtilirken, tören sýrasýnda tabutun Türk bayraðýna sarýlý olmamasý dikkat çekti. Askeri yetkililerin tabutu bayraða sarýlý halde teslim ettiði, ancak ambulansta bayraðýn çýkarýldýðý belirtildi.

Düðün hazýrlýklarý yapýyorlardý Fecrihan ve Kazým Köçer çiftinin 8 çocuðundan ikincisi olan þehit er Hakan Köçer'in þehit olmadan bir gün önce anne ve babasýyla telefonla görüþtüðü öðrenildi. Annesi Fecrihan Koçer'in askere gideli 4 ay olan oðluna düðün hazýrlýklarýna baþladýklarýný söylediði belirtildi. Koçer'in kuzeni

Mehmet Vasýf Çelik'in, 21 Mart'ta Cudi Daðý'nda çýkan çatýþmada ölü ele geçirilen 5 PKK'lýdan biri olduðu ifade edildi.

4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: Mesleki Özellikleri Mesleki Ünvaný Adet Pozisyonu 1 Þantiye Þefi Ýnþ.Y.Müh.veya Ýnþ.Müh. 3 yýl deneyimli 1 Þantiye Müh. Mak.Müh.veya Mak.Tek. 3 yýl deneyimli 1 Þantiye Müh. Elk.Müh.veya Elk.Tek. 3 yýl deneyimli 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: B-III Grubu Ýþler veya Bu Gruba Ait Onarým Ýþleri 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MSB. Diyarbakýr Ýnþaat Emlak Bölge Baþkanlýðýadresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB. Diyarbakýr Ýnþaat Emlak Bölge Baþkanlýðý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Basýn-1187

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


6

EKONOMÝ

28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

Su tüketiminde saat ayarý DÝSKÝ Genel Müdürlüðü Su Tesisleri Daire Baþkaný Murat Taban, su sýkýntýsý yaþanmamasý için bulaþýk ve çamaþýr makinelerinin saat 22.00'den sonra çalýþtýrýlmasý gerektiðini söyledi.

Y

az aylarýnýn gelmesi ile birlikte kentte su tüketimi yüksek seviyelere çýktý. Su tüketimin artmasý beraberinde suyu, su kaynaklarý ve suyun doðru kullanýmýný yeniden gündeme getirdi. Konuya iliþkin açýklama yapan DÝSKÝ Genel Müdürlüðü Su Tesisleri Daire Baþkaný Murat Taban, Diyarbakýr'da su ihtiyacýnýn yüzde 88'inin Dicle Barajý'ndan, geri kalan yüzde 12'sinin ise Gözeli kaynaðýndan karþýlandýðýný söyledi.

Daha sonra kentin muhtelif yerlerindeki su depolarýna aktararak halkýn kullanýmýna sunuyoruz" dedi.

24 saat kesintisiz hizmet Taban, Dicle Barajý Pompa Ýstasyonu ve Ýçme Suyu Arýtma Tesisi'nin 24 saat kesintisiz hizmet verdiðini kaydederek, "Sistemimiz vardiya usulü ile teknik elemanlarýmýz tarafýndan sürekli kontrol edilmektedir" diye konuþtu. Pompa Ýstasyonu'ndan Ýçme Suyu Arýtma Tesisi'ne saniyede 3 ton su pompalandýðýný belirten Taban, günlük su üretimi ile ilgili çarpýcý bilgiler verdi.

Dicle Barajý'ndan geliyor Suyun Dicle Nehri'nden evlere geliþ evrelerini anlatan Taban, "Su, Dicle Barajý'ndan Pompa Ýstasyonu'na oradan da 32 kilometrelik çelik boru hattýyla yol kat ederek Ýçme Suyu Arýtma Tesisi'ne geliyor. Arýtma Tesisi'nde suyumuzu önce havalandýrma ünitesinde havalandýrýyoruz. Ardýndan filtre ünitesinde filtrelendiriyoruz. Son klorlama yapýldýktan sonra 10 bin tonluk ana su depomuza gönderiyoruz.

Su tüketimi iki katýna çýktý Kýþ aylarýnda günlük 110-120 bin ton su üretildiðini, yazýn ise bu üretimin ikiye katlanarak günlük 250 ton su üretildiðini açýklayan Taban, þöyle devam etti: "Normal þartlar altýnda 1 milyon kiþi, yaz kýþ fark etmez, 100 ton su tüketebilir. Ancak kentimizde neredeyse 2 milyon kiþi için su üretiy-

oruz. Yani suyu israf ediyoruz."

Makineler 22.00'den sonra Taban, Diyarbakýrlýlara çaðrýda bulunarak, özellikle çamaþýr ve bulaþýk makinelerinin saat 17.00-22.00 arasýnda çalýþtýrýlmasýyla su tüketiminin bir anda arttýðýný vurgulayarak, "Saat 22.00'den sonra acil olmayan iþlerimizin yani bulaþýk-çamaþýr makinelerimizin çalýþtýrýlmasý halinde kente su verilmesinde, su akýþýnda bir sorun yaþanmayacaktýr" dedi.

Park ve bahçeler Site yöneticilerine ve kapýcýlara da çaðrýda bulunan Taban, akþam saatlerinde yapýlan sulamanýn saat 22.00'den sonraya alýnmasýný istedi. Taban, ayný uygulamanýn belediyelerin park ve bahçelerinde de uygulanmasýný istedi. Taban, son olarak þunlarý söyledi: "Çok deðerli bir suya sahibiz. Lütfen suyumuzu doðru kullanalým."

Patates üreticilerine don desteði Mardin'e 12 milyon dolarlýk otel

Bitlis'in Ahlat Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Nihat Keskin, Çiftçi Kayýt Sistemi'nde (ÇKS) kaydý bulunan çiftçilere don desteði verileceðini söyledi.

H

ayvancýlýk Müdürü Nihat Keskin, don nedeniyle yüzde 30 ve üzerinde zarar gören ve Çiftçi Kayýt Sistemi'nde (ÇKS) kaydý bulunan çiftçilere dekar baþý 200 TL ödeme yapýlacaðýný belirtti. Keskin, þunlarý söyledi: 2011 yýlý Kasým ayýnda yapýlan hasar tespit içerisinde don zararýna maruz kalan ve icmallerde de adý geçen çiftçilere ödeme yapýlacaktýr.

Son müracaat 6 Temmuz

Nihat Keskin

Talimatlar gereði patateslerinin yüzde 30 ve üzerinde zarar tespit edilmiþ, ÇKS kaydý bulunan çiftçilere destekleme yapýlacak. ÇKS kaydý bulunmayan çiftçiler ise bu desteklemeden faydalanamayacaktýr. Don afeti nedeniyle ürünleri zarar gören ve daha önceden tespit edilen çiftçiler destek alabilmek için 6 Temmuz mesai bitimine kadar Ahlat Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne müracaat etmeliler.

M

ardin'in her geçen gün artan turizm potansiyeli yeni yatýrýmlarý kente çekmeye devam ediyor. Ýþadamý Süleyman Akdað, Mardin'de 12 milyon dolarlýk 200 yataklý 4 yýldýzlý otel yapmak için Mardin Defterdarlýðý ile protokol imzaladý. Mardin Defterdarý Ýsmail Tarým ile birlikte protokol anlaþmasý imzalayan iþadamý Süleyman Akdað, Mardin'de 12 milyon dolarlýk otel yapmak için yatýrým yapmayý kararlaþtýrdýðýný söyledi. Akdað, "Turizmde dünyanýn gözdesi haline gelen Mardin'de 200 yataklý 4 yýldýzlý oteli 2014 yýlýnda hizmete açmayý amaçlýyoruz. Þu anda Defterdarlýk ile protokol anlaþmasý imzaladýk. Projeyi hazýrlýyoruz. Bittiði anda hemen inþaata baþlayacaðýz. Bu otel ile Mardin turizmine önemli derecede katký sunmayý hedefliyoruz. Çünkü oteli dünyadaki turistik otel standartlarýnda inþa edip donatacaðýz. Son zamanlarda Mardin'de büyük deðiþim yaþandý. Farklý dil ve dinler kentin tarihi zenginliðine renk katýyor. Bu da turizmi olumlu yönde hareketlendirecektir" dedi.

Turizm kenti Mardin Turizmde yaþanan geliþmeleri deðerlendiren Vali Turhan Ayvaz, Mardin'in artýk turizm kenti olduðunu, dünyanýn birçok ülkesinden yatýrýmcýlarýn Mardin'de otel açmak için sýraya girdiðini belirtti. Vali Ayvaz, "Son 2 yýlda 3 tane 5 yýldýzlý otel, 152'ye yakýn butik otel açýldý. En son Dubaililer Mardin'de 7 yýldýzlý otel açmak için bize baþvurdular. Dünyanýn önemli otel zincirleri otel açmak için Mardin'e geliyor. Son iki yýlda 150 milyon dolarlýk otel yatýrýmý yapýldý. Yýlda bir milyon üzerinde turist kenti ziyaret ediyor. Önümüzdeki 5 yýlda Mardin'de 50 butik otel, 10 büyük otel olmak üzere 10 bin yatak kapasitesine ulaþmayý hedefliyoruz" diye konuþtu.

Tarým uzmanlarý Batman’da

T

arým uzmanlarý Hasankeyf Üçyol köyünde sulamaya açýlacak alanlarda incelemelerde bulundu. Heyet, daha sonra Gercüþ ilçesinde eðitim faaliyetleri kapsamýnda tesis edilen baðlarý inceledi. Üçyol köyünde sulamaya açýlacak alanlardaki tarýmsal faaliyetlere yönelik stratejilerin belirlenmesi ve DBSKP faaliyetlerini incelemek amacýyla Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araþtýrma Enstitüsü müdürü Dr. Yýlmaz Boz, Tekirdað Baðcýlýk Araþtýrma Ýstasyonu Müdürü Mehmet Saðlam ile Cengiz Özer Batman'a gitti.

Üzüm baðlarýný incelediler Hasankeyf Üçyol köyünde sulamaya açýk alanlarda incelemelerde bulunan Uzmanlar daha sonra Gercüþ ilçesine geçtiler. Gercüþ Halk Eðitim Merkezi'nde çok sayýda üreticiye Baðlarda Terbiye

Erciþ'te pancar avans ödemeleri baþlýyor V

an'ýn Erciþ Þeker Fabrikasý tarafýndan pancar üreticilerine 1. nakdi bakým avansýnýn bugün ödeneceði bildirildi. Erciþ Þeker Fabrikasý Müdürü Abit Kýlýç, "Fabrika olarak 2012 yýlý Ekim ayýnda alýmýna baþlanýlacak pancara karþýlýk üreticilere 2.160 milyon TL tutarýnda 1. nakdi bakým avansý 28 Haziran 2012 tarihinde ödenecektir. Böylelikle bugüne kadar ayni ve nakdi avans olarak ödenmiþ olan 1.036 milyon TL ile birlikte, 2012 ürününe karþýlýk ödenen avanslar tutarý da 3.196 milyon TL'ye ulaþmýþ olacaktýr" dedi.

Sistemleri konulu bir sunum yapan heyet, ilçe merkezindeki baðlarý gezerek üreticilerimizin sorunlarýný dinlediler. Hasankeyf Kaymakamýný da ziyaret eden heyet, daha sonra Beþiri Ýlçesi Samanlý köyündeki baðda incelemede bulundu. Beþiri Ýlçe Müdürlüðü'nde bað ve meyve üreticileri ile bir araya gelen heyet, üreticilerin sorularýný cevapladýlar.


GÜNCEL Ömer Serdar ÇÝMEN olayhaber@hotmail.com

ALGIDA SEÇÝCÝLÝK VE KÜRT SORUNU! Daðlýca'ya yapýlan son PKK saldýrýsý bazý kesimlerde þaþkýnlýða neden oldu. Özellikle de Avni Özgürel'in suratýnda koca bir þaþkýnlýk olmalý. Ýþte en çok da bu bazý kesimlerdeki þaþkýnlýk beni þaþkýnlýða uðrattý. Neden þaþýrdýlar ki, ortada bir müzakere var ama anlaþma metni bir manifesto yok ki! Ýki tarafta masaya daha güçlü oturmak istiyor ve yaþanan çatýþmanýn altýnda iþte bu satranç oyunu var. Örgütteki Suriyelileri hesaba katamayan Türkiyeli örgüt üyeleri var ve görünen o ki Öcalansýz örgüt bu yýllarda epey öz savunma ve pratik yapmýþ, tabi bu da içerde koordinatlarý belli olmayan hesaplar içine girilmesini saðlamýþ, Daha neti þu ki, Suriyeliler ilk günden beri barýþa soðuk bakýyorlar. Ülkelerindeki iç çatýþma ve karýþýklýk onlarýnda kafalarýný bulandýrmýþ. Bütün bunlarýn ýþýðýnda örgüt Avni Özgürel'e dahi barýþ konusunda Daðlýca sonrasý umut vermiyor. Her barýþ söylemi ve giriþimi bir þekilde öz savunma güçleri tarafýndan sabote ediliyor. Buna eskiden ve belki de hala çanak tutan dahili ve harici güçler var. Ergenekon bitti mi dersiniz, eðer gerçekten bittiyse bu Ergenekon öyle büyütüldüðü gibi deðil ve bana sorarsanýz Ergenekon unsurlarý hala direniyor. Bu adamlarýn(Ergenekon) girmedikleri delik yok. Devletin sahibiydiler ve devletin deriniydiler ve her türlü manevrayý, her yerde yapabilecek bir güce sahiptiler. En büyük örgütlenme devlettir ve devletin þiddete, teröre bulaþmasý her zaman çok büyük þiddet operasyonlarýnýn yaþanmasýna neden olur. 90'lý yýllarý düþünün ve aslýnda devlet kavramýnýn terörle birleþtiðinde, terör terminolojisine kitaplar yazdýrdýðýný görün. Devlette ne Yeþil biter, ne Kara, ne Mavi. Devlet terör terminolojisinin sahibi olduðunda ve uygulamaya geçtiðinde, terör örgütlerine Fatihalar okutur. Ýþte tam da bu yüzden devlet hiçbir zaman derin, kirli iliþkilere bulaþmamalý ve þeffaf-hukuk normlarýný harekete geçiren bir organ olmalý. Türkiye'de devlet hala hafýzalarda geçmiþte yaþanan karanlýklarla anýlýr ki, son on yýlda AK Parti bu olguyu deðiþtirmek ve yýkmak için epey adýmlar attý. Türkiye'nin kalýcý ve göreceli bir barýþ için daha zamana ihtiyaç var, çünkü ne devlet, ne de örgütün tabanlarý ve toplum mühendisliðini oluþturan geniþ kitleler henüz bazý gerçekleri kabullenmeye hazýr deðil. Bu biraz ve epey zaman alacak. Kürt sorunu þiddetle çözülemez. Bu mümkün deðil. Hiçbir þiddet ve ölümler barýþa sonuçlar doðuramaz, olsa olsa prematüre olur. Zaten þuanda da öyle deðil mi? Oslo fare doðurdu ama gelecek için önemli bir adýmýn baþlangýcýydý. Þimdi ne mi olacak? Bekle ve gör politikasý yine devrede ve galiba barýþa sýkýca sarýlmanýn yolunu þiddetle arýyor yine birileri ve olan Türk-Kürt çocuklarýna oluyor. Hýzlý okuma tekniklerini, hýzlý anlama ve algýlama tekniklerine dönüþtürebilseydik, belki de bu topluma çok rahat mesajlarýmýzý verebilirdik ama toplumun þuanda bazý þeyleri algýlamasý çok zor. Algýlar, ama algýda seçicilik algýlamasýný engeller. Bütün problemde burada... Politikacýlara gelince, onlar problemleri seçim sandýklarýnda arama mantýklarýný yitirinceye kadar bu ülkede daha çok kan akar ve akan o kan onlarýn biyografilerine kirli savaþýn müsebbipleri olarak kazýnýr. Gerçekten bu kirli savaþý bitirmek istiyorsa bu ülkenin güzel evlatlarý, bütün kýrmýzý çizgilerine bir çizgi çizmeli ve algýda seçiciliði barýþa kurgulamalý ama kör kýlavuzda biliyor ki, köy daðýn arkasýnda ama mühim olan daðý geçmek ve daðlarý buluþturmak, barýþ denen sekizinci Köyde buluþmak.

28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak:

7

Diyarbakýr’a hizmet etmek güzel Diyarbakýr'daki görevlerini tamamlayan Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný ve Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný için verilen veda yemeðinde konuþan Vali Mustafa Toprak, "Diyarbakýrlý olmak, yaþamak, hissetmek ve hizmet etmek güzel bir duygudur" dedi.

V

ali Toprak, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun 2012 Yýlý Ýdari Yargý Yaz Kararnamesi ile Diyarbakýr Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkanlýðý görevinden Gaziantep Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkanlýðý'na atanan Nedret Engin, Diyarbakýr Adli Yargý ve Adalet Komisyonu Baþkanlýðý görevinden Adana Adli Yargý ve Adalet Komisyonu Baþkanlýðý'na atanan Selahattin Menteþ'in vedalarý nedeniyle verilen yemeðe katýldý. Yemekte konuþan Toprak, Diyarbakýr için üzüntülü bir gün yaþadýklarýný belirterek þunlarý söyledi: Diyarbakýrlý olmak, yaþamak, hissetmek ve hizmet etmek güzel bir duygudur. Atamasý olan iki deðerli arkadaþýmýz da 7 yýldýr görevlerini en iyi þekilde yaptý.

Kente hizmet ettiler Diyarbakýrlý oldular ve hizmet ettil-

er. Diyarbakýr'ý geleceðe ve güzelliklere nasýl taþýyabiliriz uðraþý içerisinde oldular. Yapmýþ olduklarý iþlerle katký saðladýlar. Öncelikle vermiþ olduklarý hizmetlerden dolayý her iki arkadaþýmýza da çok teþekkür ediyorum. Bizler zaman içerisinde yapýlan hizmetlerin tam muhakemesini yapamýyor olabiliriz ama geriye dönüp baktýðýmýzda Diyarbakýr ve adaletin tesis edilmesi adýna nelerin ortaya koyulduðunu daha iyi bir þekilde anlýyoruz. Sizlere yeni görev yerlerinizde güzellikler ve baþarýlar diliyorum. Veda yemeði, Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný ve Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkanýna, Vali Toprak tarafýndan plaket verilmesi ve toplu fotoðraf çekimin ardýndan sona erdi.

Sporcunun dostu Kayapýnar Belediyesi Türkiye liseler arasý Voleybol þampiyonasý maçlarýnda altýncý olan ÝMKB Kayapýnar Lisesi okul yönetimi, Kayapýnar Belediyesi Baþkan Vekili Mahmut Dað'ý ziyaret ederek sunduðu destek için plaket verdi.

D

iyarbakýr ve bölge birincisi olduktan sonra Hatay'da düzenlenen Türkiye liseler arasý Voleybol þampiyonasýnda Türkiye altýncýsý olan ÝMKB Kayapýnar Lisesi okul yönetimi, Baþkan Vekili Mahmut Dað'ý makamýnda ziyaret etti. Hatay'da yapýlan þampiyona maçlarýna katýlmak için kendilerine verilen destekten dolayý Baþkan Vekili Mahmut Dað'a teþekkür ziyareti gerçekleþtirdiklerini belirten ÝMKB Lisesi Müdürü Ahmet Tanrýverdi, "Gençlerimiz büyük bir özveriyle il ve daha sonra bölge birincisi olarak Türkiye þampiyonasýna katýlmak için Hatay'a gitmeleri gerekti. Bu anlamda belediyemiz her konuda verdiði destek sonucu turnuvaya katýldýk ve Türkiye altýncýsý olduk. Bu nedenle baþarýmýzý paylaþmak ve verilen destek için sayýn baþkanýmýzý ziyarete geldik " dedi.

'Katký sunmak önceliðimiz' Daha sonra konuþan Baþkan Vekili Mahmut Dað, "Belediye olarak her zaman gençlerimize katký sunmak önceliðimiz olmuþtur. Bu anlamda bu gençlerimizin baþarýsýnda katkýmýz olmasý bizi sevindirmiþtir. Belediye olarak göreve geldiðimiz günden bu yana gençlere, çocuklara ve kadýnlara yönelik çalýþmalarý önemsedik. Bu anlamda gençlerimiz için birçok bölgede semt sahalarý yaptýk. Spor turnuvalarý düzenledik. Yapýmýna baþladýðýmýz çok amaçlý yeni spor tesisi bu anlamda gençlerimiz için büyük bir olanak olacaktýr. Bu tesis önümüzdeki yýl hizmete girmesiyle gençlerimizin ve halkýmýzýn hizmetine sunulacak" þeklinde konuþtu. Okul yönetimi daha sonra Dað'a katkýlarýndan dolayý plaket verdi.

Hazro’da ipekböceði yetiþtiriciliði D

iyarbakýr'ýn Hazro ilçesinde uzun yýllar önce ara verilen ipekböceði yetiþtiriciliðine yeniden baþlanýldý. 1990'lý yýllara kadar devam eden ipekböceði yetiþtiriciliðine pazar sorunu ve bilinçsizce yapýlan zirai ilaçlamanýn olumsuz etkisinden dolayý vazgeçilmiþti. Uzun yýllar yapýlmayan ipekböceði yetiþtiriciliði ilçeye baðlý Dadaþ Köyü'nde yeniden baþladý. Hazro Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü giriþimiyle Koza Birlik Kulp temsilciliðinden temin edilen 1 kutu ipekböceði ile üretim baþlatýldý.

Þeyh Said þiirlerle anýlacak

29

Birinci sýnýf yaþ koza elde edildi Yetiþtirici Hüseyin Dalgýç'a teslim edilen ipekböceði larvalarý evin bir odasýnda uygun koþullarda beslemeye alýndý. Dadaþ köyünde görev yapan Ziraat Mühendisi Abdullah Mirzaoðlu'nun kontrolünde bakým, dezenfeksiyon, sýcaklýk ve nem oraný muhafaza edilerek koza dönemine kadar çalýþmalar devam etti. Ýpekböceði larvalarýnýn teslim edilme tarihinden 37 gün sonra koza hasadý yapýldý. Birlik temsilcisi ve çalýþanlar tarafýndan tartýmý yapýlan 38 kilogram 1. sýnýf yaþ koza elde edildi.

35 günde üretim Bu yýl yeniden baþlatýlan ipekböceði yetiþtiriciliðinin önümüzdeki yýl da devam edeceði belirtildi. Önümüzdeki sene ilkbahar aylarýnda en az 15-20 paket ipekböceði besleme yapýlmasýnýn hedeflendiði belirtildi. Yaklaþýk 35 gün gibi kýsa bir süre içinde üretimi yapýlan kozanýn, çiftçiye 913 lira gibi ek bir gelir getirerek hem aile bütçesine hem de üretime katký saðladýðý bildirildi.

Yeþiltaþ’ta ikinci facia önlendi üzere karayoluyla yapýlacak takviye kuvvetlerini durdurmak, zayiat verdirmek ve insani yardýma engel olmak için Tuðlu-Yeþiltaþ mevkiinde teröristlerce yol üzerine yerleþtirilmiþ iki adet uzaktan kumandalý ve bir adet tuzaklý patlayýcý düzeneðin güvenlik güçlerince yerinde imha edildiði bildirildi.

Yol kullanýlamaz hale geldi

H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 askerin þehit edildiði karakol yolunun üzerine yerleþtirilmiþ 250 kilogram patlayýcý imha edildi. Hakkari Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, 19 Haziran 2012 günü Yeþiltaþ Üs Bölgesi'ne yapýlan saldýrýyý bertaraf etmek

Açýklamada, "Söz konusu düzeneklerden; birincisinde tahmini 100 kilogram patlayýcý tespit edilmiþ, tahrip sonucunda yolda 4 metre derinliðinde 6-7 metre çapýnda patlama çukuru oluþmuþ. Ýkincisinde tahmini 150160 kilogram patlayýcý tespit edilmiþ, tahrip sonucunda 4,75 metre derinliðinde ve 8-10 metre çapýnda patlama çukuru oluþmuþtur. Üçüncüsünde ise, yol kenarýnda bulunan bidon içerisinde tuzaklanmýþ þekilde patlayýcý madde bulunarak yerinde imha edilmiþtir. Bu olaya müdahale edilerek büyük bir facianýn önüne geçilmiþ, yolda oluþan patlama çukurlarý nedeniyle yol kullanýlamaz hale gelmiþtir" denildi.

Haziran'da Þeyh Said'i þiirler ve okunacak mevlit ile anacak. Diyarbakýr'da çok sayýda STK ve siyasi parti temsilcilerinin katýlýmýyla Þeyh Said ve arkadaþlarý için anma etkinliði düzenleniyor. Yapýlan açýklamada, "Kürt halký onlarý unutmadý. Her sene olduðu gibi senede toplumun farklý kesimleri bir araya gelerek, 29Haziran Perþembe günü Cuma namazýndan sonra Daðkapý meydanýnda basýn açýklamasý yapýlacaktýr. Ayný gün akþamý saat 20.00'de istasyon caddesinde mevlidli anma gecesi düzenlenecektir. 1925 Azadi hareketinin önderi Þeyh Said Efendi ve arkadaþlarýnýn anma günü kutlanacaktýr" denildi.


8

28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

HABER

Yeniþehir'in araç filosu güçleniyor Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi 4 adet yeni iþ makinesini araç filosuna dahil etti. Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, kaliteli hizmeti kendilerine þiar edindiklerini söyledi. A

Van kedileri podyumda

V

an Valiliði ile Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüðü tarafýndan düzenlenen 'Van Kedileri Podyuma Çýkýyor' etkinliðinde 16 kedi podyuma çýktý. Van'da meydana gelen depremlerin ardýndan hasar gören YYÜ Kedi evinin onarýmýn tamamlanmasý münasebetiyle düzenlenen etkinliðe Vali Münir Karaloðlu, YYÜ Rektörü Peyami Battal, kurum amirleri ve vatandaþlar katýldý. 16 Van kedisinin katýldýðý yarýþmada, Asiye Akýncý'nýn Sünger Bob isimli kedisi birinci seçildi. Ýkinci Fethi Tarcan'nin kedisi Tansu, üçüncü ise Zeynep Iþýk'ýn kedisi Fýstýk oldu. Birinci seçilen Sünger Bob'un sahibine Van Valisi Karaloðlu tarafýndan tam altýn, 2. ve 3. seçilen kedilerin sahiplerine ise yarým altýn hediye edildi. Deðerler gün yüzüne çýkacak Programda bir konuþma yapan Van Valisi Münir Karaloðlu, Van'ýn deðerlerini tekrar gün yüzüne çýkartmak istediklerini belirterek, "Van kedisi, endemik bir tür. Üniversitemiz bu kedileri korumak için 1992 yýlýnda Van kedisi evini kurarak, Van kedisinin salt yerini koruma noktasýnda çalýþmalar yürüttü. Van kedisi, hem Türkiye'nin hem de Van'ýn önemli bir deðeri. Tabii ki Türkiye'nin baþkenti, Van kedisini alýp Ankara'nýn logosu yapabilir. Bunda haklarý var. Ama Van kedisini alýp da Ankara kedisi diye logoya koyarsanýz bu Vanlýlarý da üzer, Van kedisini de üzer" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Van YYÜ Kedi Evi, Van Valisi Münir Karaloðlu ile YYÜ Rektörü Peyami Battal tarafýndan açýldý.

raçlarýn hizmete baþlamasý nedeniyle Temizlik Ýþleri Müdürlüðü þantiyesinde tören yapýldý. Törene Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Hafize Ýpek, Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, KADEP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Civan Roj Ceyhan, Belediye Ýþ Sendikasý Diyarbakýr Þube Baþkaný Vezir Periþan, Ferit Köþk Mahalle Muhtarý Þükrü Tekin, Yeniþehir Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, Meclis Üyeleri ve çok sayýda çalýþan katýldý.

Hizmet kalitesi artýyor Törende bir konuþma yapan Baþkan Selim Kurbanoðlu, kaliteli hizmeti kendilerine þiyar edindiklerini söyledi. Kurbanoðlu, "Araç filomuzu geniþletmek için daha önce de çabalarýmýz olmuþtu. Bugün 4 yeni iþ makinesini de filomuza dahil ederek bu yönlü ihtiyaçlarýmýzý tamamlamýþ bulunmaktayýz. Göreve geldiðimiz günden beri yüzde 120 civarýnda

araç artýrýmýna gittik. Ve þuan 55 aracýmýz bulunmaktadýr. Araçlarýmýzý artýrmamýzýn temel sebebi hizmetlerimizin kalitesini artýrmaya yönelik isteðimizdendir" dedi.

'Kentimize hizmet iþliyoruz' Diyarbakýr halkýna borçlu olduklarýný belirten Kurbanoðlu, "Araçlarýmýzýn üzerinde de yazýldýðý gibi 'Kentim Kimliðimdir' ve 'Halkýmýza Borçluyuz' þiarýyla hizmetlerimizi artýrmaya devam edeceðiz. BDP siyasetini, BDP yerel yönetim anlayýþýný kente ilmek ilmek, nakýþ nakýþ iþleyeceðiz. Bunu herkes görecek. Uzaktan konuþanlar, havadan konuþanlar hizmetlerimizi görecek. Ankara ve tüm Türkiye hizmet kalitemizi görecek. BDP'nin yerel yönetim anlayýþýnýn farkýný görecekler" diye konuþtu. Tören, Baþkan Kurbanoðlu'nun iþ makinesine çýkarak ilk kontaðý vurmasýyla son buldu.

Bahçeþehir'de mezuniyet sevinci D

iyarbakýr Bahçeþehir Koleji'nde eðitim gören 8. sýnýf öðrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Bir restaurantta düzenlenen ve öðrenci velilerinin yoðun ilgi gösterdiði mezuniyet töreninde duygulu anlar yaþandý. Bahçeþehir Koleji Okul Müdürü Adnan Manay, bu yýl 4. dönem mezunlarýný uðurladýklarýný söyledi. Bahçeþehir Kolejleri Kurucusu

Þeref Akgün, Okul Müdürü Adnan Manay, müdür yardýmcýlarý ve okul öðretmenleri tarafýndan mezun olan öðrencilere diplomalarý verildi. Diplomalarýný alarak mezun olan öðrenciler keplerini havaya atarak baþarýlarýný kutladý. Tören gece geç saatlere kadar devam eden mezuniyet balosu ile sona erdi.

Ferhat Tunç'a hapis þoku!

Tunceli'de yaptýðý konuþma nedeniyle Malatya'da yargýlanan sanatçý Ferhat Tunç'a "örgüt propagandasý" yaptýðý gerekçesiyle 2 yýl hapis cezasý verildi.

T

unceli'de 1 Mayýs 2011 tarihinde düzenlenen iþçi bayramý mitingine katýlan ve burada yaptýðý konuþma nedeniyle Malatya Özel Yetkili Savcýlýðý tarafýndan hakkýnda dava açýlan sanatçý Ferhat Tunç'un yargýlanmasýna devam edildi. Özel Yetkili 3üncü Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen duruþmaya Tunç, avukatý Ercan Kanar ile katýldý. Duruþmada söz alan Tunç, 30 yýllýk sanatçý olduðunu ve muhalif kimliði ile bilindiðini belirterek daha önce de söylediði þarkýlar nedeniyle DGM'lerde yargýlandýðýný söyledi. Yaptýðý konuþmanýn hiçbir suç unsuru taþýmadýðýný ileri süren Tunç, hazýrlanan iddianamede sadece belirli bölümlerin cýmbýzlanarak hakkýnda dava açýldýðýný bildirdi. 2 yýl hapis cezasý Tunç, "Propagandasýný yapmakla suçlandýðým MKP, Tunceli'de seçimi boykot etmeseydi þuanda Milletvekili olurdum" diyen Tunç, açýlan davada ve uygulanan süreçte konuþan insanlarýn susturulduðunu savunarak, "Oysa bu ülkede ileri demokrasinin tesis edilmesi gerekir" dedi. Mahkemeden ceza çýkmasý halinde bir sanatçýnýn ve mücadelesinin cezalandýrýlacaðýný ifade eden Tunç, hakkýnda beraat kararý verilmesini istedi. Savunmalarýn ardýndan kararý açýklayan mahkeme heyeti, sanýk Ferhat Tunç'un MKP propagandasý yaptýðýný gerekçesiyle 2 yýl hapis cezasý verdi. Mahkeme ayrýca Tunç'un

geçmiþi, yargýlama sürecindeki davranýþlarý, yöneltilen suçu iþlemeyi alýþkanlýk haline getirdiði ve suç iþlemedeki ýsrarý göz önüne alýnarak cezada indirim yapýlmayacaðýný açýkladý. Karar, Yargýtay tarafýndan onanýrsa sanatçý Ferhat Tunç, cezaevine konulacak. Onanýrsa AÝHM'e gidecek Üzücü bir kararla karþýlaþtýðýný anlatan Tunç, "Burada cezalandýrýlan aslýnda sanat, bu ülkede yaþayan muhalif olan sanatçýlardýr. Özel Yetkili Mahkemelerle yapmaya çalýþtýklarý bir þey var bu ülkede. Kendilerinden olmayan, kendilerine muhalif olan insanlarý bir takým örgütlerle iliþkilendirip terörist

ilan etmektir. Bugün bunu yaptýlar. Seçimleri boykot eden bir örgütle nasýl iliþkilendirilip ve bu örgütün nasýl propagandasýný yaptýðýmý anlamýþ deðilim. Örgüt seçimi boykot etmese þu an parlamentodaydým. Karar son derece siyasidir. Bana sorarsanýz ÖYM'lerin 1937'de Seyit Rýzalar'ý yargýlayýp idam ettiren zihniyetten farký yok. Seyit Rýzalar'ý idam ettiler, bugün de Seyit Rýza'nýn torunlarýný yargýlýyorlar. Sanatçý ve düþünürlerin, Türkiye'de bütün bu geliþmeler karþýsýnda sessiz kalmamaya ve tutum almaya çaðýrýyorum." Tunç'un avukatý Ercan Kanar ise Yargýtay'dan onay çýkmasý halinde AÝHM'e baþvuracaklarýný söyledi.


POLÝTÝKA

28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

9

Suriye: Pilotlar elimizde deðil Akdeniz'de düþürülen RF-4'ün pilotlarý Yüzbaþý Gökhan Ertan ve Teðmen Hasan Hüseyin Aksoy'u arama çalýþmalarý sürerken Suriye'den "Elimizde deðiller" açýklamasý geldi.

S

uriye Enformasyon Bakaný Omran el Zubi, bir televizyon kanalýna yaptýðý açýklamada Akdeniz'de düþürdükleri Türk RF-4 uçaðýnýn pilotlarýnýn ellerinde olmadýðýný söyledi. Pilotlarýn akýbetlerini bilmediklerini ancak hayatta olmalarýný dilediðini ifade eden Suriyeli Bakan, Ýsrail uçaðý sanýldýðý için düþürüldüðünü belirtti. Daha önce ayný bölgeden Ýsrail'in

saldýrý düzenlediðini hatýrlatan El Zubi, "Tanýmlanamadý ve alçaktan uçuyordu. Füzeyle deðil uçaksavarla vuruldu" dedi.

'Kasýtlý saldýrmadýk' Suriye'nin Türk uçaðýna kasýtlý olarak saldýrmadýðýný öne süren bakan, Ýsrail ve Türkiye'nin ABD uçaklarýný kullandýðý için ayýrt edilemediklerini iddia etti.

Suriye hükümetinin konuyu hiç araþtýrmadýðýný dile getiren El Zubi, "Yeni hükümet daha ilk toplantýsýný yapacak. NATO olaya teknik olarak bakmalý" diye konuþtu. Bazý Ortadoðu ve ABD'li haber siteleri, Türk pilotlar Yüzbaþý Gökhan Ertan ve Teðmen Hasan Hüseyin Aksoy'un Suriye'nin elinde olduðunu öne sürmüþtü.

Baþörtüsü engeli kalktý

Vicdani ret yolda

TBMM'de kabul edilen kanun teklifiyle, eþi baþörtülü olan subayýn da kurmay ve general olmasýnýn yolu açýldý. Ayrýca Bakan'dan, vicdani ret konusunda çalýþma baþlatýldýðý açýklamasý geldi.

H

arp Akademileri Kanunu'nda deðiþiklik yapan teklif, Meclis Genel Kurul'unda kabul edildi ve yasalaþtý. Yasayla, subaylara kurmaylýk eðitimi veren Harp Akademilerine giriþ kriterleri deðiþti. Subay eþinin tutum ve davranýþýndan sorumlu olmayacak, bundan dolayý kurmaylýðý engellenemeyecek. Yasaya göre, Silahlý Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisi birleþtirilerek 'silahlý Kuvvetler Yüksek Sevk ve Ýdare Akademisi' olarak deðiþtirile-

cek. Önceki yýllarda Milli Güvenlik Akademisi'ne sivil katýlýmcý kabul edilirken, artýk akademiye sadece kurmay subaylar katýlabilecek. Savaþ hallerinde silah altýna alýnmadaki 15 yaþ sýnýrý, uluslararasý anlaþmalar doðrultusunda 18 yaþ olarak yeniden düzenlendi.

Vicdani ret çalýþmasý Teklifin görüþmelerinde hükümet adýna milletvekillerinin sorularýný

yanýtlayan Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, vicdani ret konusu ile ilgili çalýþma baþlattýklarýný açýkladý. Yýlmaz, ''AÝHM'nin mahkumiyet sonuçlarýný ortadan kaldýracak þekilde, vicdani retle ilgili çalýþma düþünülmektedir. Kiþiye ya askerlik ya da ceza gibi tercih hakký tanýnmasý doðrultusunda çalýþmamýz vardýr'' dedi. Bakan Yýlmaz, Ankara Etimesgut Askeri Havaalaný'nýn, 2014 yýlýnýn sonunda Isparta'ya taþýnacaðýný da açýkladý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

ÝÇ-DIÞ HABERLER

Suriye'ye S-300 satýþý durduruldu Rusya sürpriz bir karar alarak Suriye'ye S-300 füze sistemlerinin satýþýný askýya aldý. Öte yandan Moskova yönetimi, Türk jetinin Suriye tarafýndan düþürülmesinin de önceden planlanmýþ bir eylem olarak görülmemesi gerektiðini açýkladý.

V

edemosti gazetesinin haberine göre, bir yýl içinde Suriye'ye 105 milyon dolar tutarýnda S-300 ve PMU-2 hava savunma füze sistemlerinin satýþýnýn askýya alýndýðý bildirildi. Haberde, "yukarýdan gelen bir emirle" Suriye'ye satýþýn durdurulduðu belirtilirken, Rus basýný olayý "Moskova sonunda Suriye konusunda taviz verdi" yorumlarý yapýldý. ABD daha önce Rusya'yý Suriye'ye sivillere karþý kullanýlacak silahlar sat-

makla suçlamýþ ancak Moskova yönetimi satýþlarýn hava savunma sistemlerini içerdiðini ve bunlarýn da koruyucu silahlar olarak bilindiðini hatýrlatmýþtý.

'Olay önceden planlanmadý' Öte yandan Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý Türk keþif uçaðýnýn Suriye tarafýndan düþürülmesini de deðerlendirdi. Açýklamada, "Olanlarýn bir tahrik ya da önceden planlanmýþ eylem olarak algýlan-

mamasýnýn önemli olduðu görüþündeyiz. Ayrýca bu olay etrafýnda deðiþik propagandalarla gerilimin týrmandýrýlmamasýný taraflardan bekliyoruz. Böyle bir propagandanýn Suriye krizinin bulunduðu nokta dikkate alýndýðýnda son derece zararlý olacaðýný düþünüyoruz. Bölgede ilgili ülkeler dýþýnda üçüncü taraflarýn olaya müdahale etmesi istenmeyen geliþmelere neden olur" denildi.

Suriye'de televizyon binasýna saldýrý

Suriye'nin baþkenti Þam'da Esad rejimi yanlýsý resmi El Ehbariye televizyon kanalýna bombalý saldýrý düzenlendi. Saldýrýda 3'ü kanal çalýþaný 7 kiþi yaþamýný yitirdi.

S

uriye'deki þiddet olaylarýnda bu defa hedef baþkent Þam'da Esad rejimi yanlýsý resmi El Ehbariye televizyonu oldu. Sabah saatlerinde el bombalarý kullanýlarak gerçekleþtirilen saldýrýda 3 kanal çalýþaný, 4'ü koruma toplam 7 kiþi öldürüldü. Saldýrý sonrasý El Ehbariye televizyonunun stüdyolarýnýn tahrip edildiði ancak kanalýn buna raðmen yayýna devam ettiði belirtildi. Saldýrý sonrasý açýklama yapan Suriye Enformasyon Bakaný Umran Zubi, saldýrýnýn basýn özgürlüðü ve basýn ahlak deðerlerini hedef aldýðýný söyledi. Suriyeli muhalifler ise, El Ehbariye televizyonuna saldýrýyý yakýnlarda saf deðiþtirerek muhaliflere katýlan bir grup cumhuriyet muhafýzýnýn

gerçekleþtirdiðini iddia etti.

önlemlerimizi aldýk ve kendimizi Allah'a emanet ettik" dedi.

Galyun Ýdlib'te Suriye Ulusal Konseyi'nin eski Baþkaný Burhan Galyun'un Suriye'nin Ýdlib kentinde olduðunu gösteren bir video internette paylaþýldý. Özgür Þam ve Kýrsalý Barýþçýl Deðiþim Komitesi, Galyun'un Ýdlib bölgesine, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) himayesinde girdiðini açýkladý. Burhan Galyun, Suriye'de birkaç saat kaldýktan sonra, telefonla Fransýz haber ajansý AFP'ye yaptýðý açýklamada, "bu ziyaretin, rejim güçlerinin zulmüne uðrayan muhaliflere bir tür teselli olduðunu" söyledi. Ziyaretinin tehlikeli olduðunu, bombardýmanýn hiç durmadýðýný belirten Galyun, "Ancak tüm

'120 kiþi öldürüldü' iddiasý Muhaliflerin oluþturduðu Suriye Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü de, ordunun son iki günde çeþitli kentlerde yönetim karþýtlarýna yönelik aðýr silahlarla düzenlediði operasyonlarda 120 kiþinin öldürüldüðünü iddia etti. Örgüt, sabahtan bu yana Þam'ýn çevre beldelerinde 36, Dera'da 25, Deyr Ez Zor kentinde 13, Humus'ta 10, Ýdlib'te 23, Hama'da 9 ve Halep'te 4 olmak üzere güvenlik güçlerinin açtýðý ateþte ölenlerin sayýsýnýn 120'ye ulaþtýðýný, çok sayýda kiþinin yaralandýðýný belirtti.

ABD: Türkiye ölçülü yanýt verdi Suriye ile Türkiye arasýndaki krizle ilgili ABD'den yeni bir açýklama daha geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, "Türkiye'yi ölçülü yanýtlarýndan dolayý takdir ediyoruz" dedi.

B

eyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ABD Baþkanlýk uçaðý Air Force One'da gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bir gazetecinin 'Baþbakan Erdoðan'ýn sert açýklamalarýndan Obama'nýn rahatsýz olup olmadýðý' ile ilgili sorusuna Carney þu yanýtý verdi: Bence açýklamalar, sizin tarif ettiðinizden daha

ölçülüydü. Kuzey Atlantik Konseyi'nin açýkça belirttiði gibi bu, kabul edilemez bir eylemdi.

Türkiye ile çalýþacaðýz ABD, Türkiye olayý incelemeye ve BM Güvenlik Konseyi içerisinde dahil, vereceði yanýtý belirlemeye devam ederken,

Ýran Suriye toplantýsýna davet edilmedi

Türkiye ile Türk yetkililer ile yakýn temas halinde kalmaya devam ediyor. Suriye'de demokratik deðiþimi destekleme gayretlerimiz çerçevesinde ve Esad rejimini sorumlu tutmak için Türkiye ve diðer ortaklarýmýzla çalýþacaðýz. Türkiye'yi þu ana kadarki ölçülü yanýtýndan dolayý takdir ediyoruz.

AB'de 'kayýp nesil' endiþesi

Avrupa Birliði, üç yýldan fazla süredir içinden çýkýlamayan mali krizin genç nüfusa olan olumsuz etkilerini tartýþýyor.

A

vrupa Konseyi'nde düzenlenen bir oturumda, Ýtalyan parlamenter Luca Volonte'nin konuya iliþkin sunduðu çarpýcý bir rapor üzerinde duruldu. Raporda yer verilen Avrupa Ýstatistik Kurumu Eurostat'ýn verilerine göre, 25 yaþ altý Avrupalý genç nüfusta iþsizlik oraný küresel mali krizin baþladýðý 2008'den bu yana yüzde 7,7 artýþ gösterdi. 27 üyeli Avrupa Birliði'nde bu oran ortalama yüzde 22,4'e ulaþmýþ durumda. Gençler arasýnda iþsizliðin yüzde 50'yi aþtýðý Euro Bölgesi'nin iki ülkesi Yunanistan ve Ýspanya'yý Portekiz, Ýtalya ve Ýrlanda takip ediyor. Almanya ve Avusturya'da ise tablo diðer ülkeler kadar endiþe verici deðil.

Pozitif ayrýmcýlýk önerisi

B

M ve Arap Birliði Suriye Özel temsilcisi Kofi Annan Suriye toplantýsýna Türkiye dahil tüm güçlü ülkeleri çaðýrdý. Rusya'nýn baskýsýna raðmen Annan, Ýran'ý davet etmedi. BM ve Arap Birliði Suriye Özel temsilcisi Kofi Annan, önümüzdeki cumartesi günü Ýsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Suriye toplantýsýna, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi temsilcisi ile Türkiye, Katar ve Irak'ý davet etti. Rusya'nýn baskýsýna raðmen Annan'ýn Ýran'ý toplantýya davet

etmemesi dikkat çekti.

Cumartesi günü yapýlacak Annan yaptýðý yazýlý açýklamada, toplantýnýn Cenevre'deki BM Sarayý'nda Cumartesi günü yapýlacaðýný belirtti. Dýþiþleri bakanlarý düzeyindeki toplantýya BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Ýngiltere'nin yaný sýra AB ile bölgedeki ülkeler Türkiye, Katar ve Irak'ýn da davet edildiði açýklandý. Ýran ise davetliler arasýnda bulunmuyor.

Luca Volonte, Avrupalý hükümetlere gençlerin istihdamý için pozitif ayrýmcýlýk yapmasýný önerdi: "Avrupalý milyonlarca genç ya eðitime ara verme ya da iþ aramaya son verme kararý aldý. Birçoðu kendisini sonu belirsiz bir durumun içinde buldu. Avrupa'nýn kalkýnmasý ve Avrupa'nýn geleceði demek olan gelecek nesilde milyonlarca insaný tamamen kaybettik, buna müdahale etmeliyiz." Ýtalyan parlamenter, nüfusu hýzla yaþlanan Avrupa kýtasýnda, 'Hiçbir gencin dört aydan fazla iþsiz ya da stajsýz býrakýlmamasý gerektiðinin' altýný çizdi. Uzmanlar, Avrupalý genç nüfus içinde ekonomik kriz öncesindeki iþsizlik oraný olan yüzde 15'leri yeniden yakalamanýn ise en iyi ihtimalle 2016 itibariyle mümkün olacaðýný öngörüyor.


SPOR

Edemen: Zor Gruptayýz Ö

nümüzdeki sezonda 3.lig 3. Grupta mücadele edecek olan Diyarbakýrspor'da Kulüb Baþkaný Nurullah Edemen, yeni sezonun Diyarbakýrspor'a ve Türk futboluna hayýrlý olmasýný dileyerek sözlerine þöyle baþladý, “Önümüzdeki sezonda güçlü rakiplerle mücadele edeceðiz. "Ýnþallah bu sezon huzur içerisinde mücadele edeceðiz.Önümüzdeki sezon umarým daha iyi geçecek. Taraftarlarýmýzýn bizlere önümüzdeki sezon'da da destek olacaklarýna inanýyorum" dedi. Taþkýn Civelek

28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

Genel kurul yapýldý T

ürkiye Futbol Federasyonu Olaðan Genel Kurulu,dün Ankara JW Marriott Hotel'de yapýldý. TFF 1.Baþkanvekili Ufuk Özerten'in açýlýþýný yaptýðý Olaðan Genel Kurul'da çoðunluðun tutanakla tespitinin ardýndan, Halil Ünal baþkanlýðýnda Divan Kurulu oluþturuldu. Ýmzalanan önergeyle seçilen divanýn üyeliklerine Nedim Türkmen ve Sevda Karaali getirildi. Olaðan Genel Kurul'a Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ulaþtýrma Bakan Yardýmcýsý Yahya Baþ, Ýstanbul Milletvekili Hakan Þükür, UEFA 1.Asbaþkaný ve TFF Onursal Baþkaný Þenes Erzik,TFF eski baþkanlarýndan Yýlmaz Tokatlý, Erdenay Oflaz, Özkan Olcay ve Haluk Ulusoy katýldý.

11

Yeni bütçe 302 milyon lira

Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Genel Kurul'da TFF Baþkanlarýnýn, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun 01.06.2011 - 31.05.2012 Dönemi, Hesap ve Faaliyetlerinden ötürü ayrý ayrý ibra edildi. 01.06.2012 - 31.05.2013 Dönemi Bütçe Tasarýsý ile Talimatý ve Bütçe Uygulama Esaslarý görüþülerek 301.787.816 Liralýk TFF Bütçesi kabul edildi. Gerektiðinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu'na yetki verildi. TFF Baþkaný Yýldýrým Demirören'in konuþmasýnýn tam metni þöyle: "Dört aylýk bir aradan sonra sizlerle buluþmanýn, Türk futbolunun saygýn, seçkin, deðerli yönetici ve yönlendiricileriyle birlikte olmanýn heyecaný ve mutluluðu ile

hepinizi selamlýyor, hoþ geldiniz diyorum.Uzun yýllar kulüp yöneticiliði yaptým. Futbolun, kendine özgü koþullarý çerçevesinde, yöneticilik yapmanýn ne denli zor, özveri isteyen ve meþakkatli bir görev olduðunu iyi bilenlerdenim. En kutsal deðeriniz olan, ailenizi ihmal ediyorsunuz bu görevi yaparken. Ýþinizi, saðlýðýnýzý, yakýn çevrenizi ihmal ediyorsunuz. Futbolla yatýp, futbolla kalktýðýnýz, gerçekten büyük fedakârlýklarý gerektiren bir süreci yaþýyorsunuz" dedi.

Spor Toto 2.Lig ve 3.Lig gruplarý belli oldu S

por Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de 20122013 sezonu grup kura Ankara Marriott Otel'de yapýldý. Kura çekiminde TFF yöneticilerinin yaný sýra kulüplerin temsilcileri de hazýr bulundu. 2012-2013 sezonunda Spor Toto 2.Lig 2 grupta, Spor Toto 3.Lig ise 3 grupta oynanacak. Gruplarýn fikstür çekimi ileri bir tarihte yapýlacak.

Faubert, Gakgoþ oldu mu? Maddi kriz için çözüm arayan Elazýðspor, diðer yandan da transfer çalýþmalarýna tam gaz devam ediyor.

Þ

uana kadar kadrosuna önemli takviyeler yapan bordo-beyazlý ekip, Ýngiltere'nin Westham United takýmýnda forma giyen Julien Faubert ile 3 yýllýk anlaþmaya vardý. Önceki akþam menajeriyle birlikte Ankara'da Baþkan Selçuk Öztürk'le bir ara-

ya gelen 28 yaþýndaki futbolcu Elazýðspor'un kendisine sunduðu teklife evet dedi. 2008-2009 sezonunda Real Madrid formasý giyen Fransýz futbolcu, geride býraktýðýmýz sezonda Westham United formasýyla toplam 37 karþýlaþmada forma giydi. Sað kanatta forma giyen Faubert, 2742 dakika sahada kaldý ve 1 gol kaydetti.

-Öztürk: "Görüþmeler sürüyor"Elazýðspor Baþkaný Selçuk Öztürk,

Dipfud futbol okulu açýldý

Diyarbakýr Profesyonel Futbolcular Derneði (DÝPFUD) çocuklara yönelik futbol okulu açtý. Diyarbakýr Profesyonel Futbolcular Derneði Baþkaný Ramazan Kahramaner, Diyarbakýr'da futbolun gerilediðini ve bu okula ihtiyaç olduðunu söyledi.

B

u sezon Diyarbakýr'dan, Kayapýnar Belediyespor, Erganispor ve Diyarbakýrspor'un küme düþtüðüne dikkat çeken Kahramaner, "Hepinizin bildiði üzere Diyarbakýrspor'umuz, bir dönem arka arkaya þampiyon olup Spor Toto 3. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselmiþ ve bu anlamda Ýngiltere'nin Nottingham Forest takýmýndan sonra dünyada bu baþarýyý yakalayan 2. kulüp olarak tarihe geçmiþti. Gün geldi ve tarih bu kez tersten tekerrür etti. iyarbakýrspor'umuz bu kez Spor Toto 1. Lig'deyken, arka arkaya küme düþerek Spor Toto 3. Lig'e geriledi. Öyle inanýyorum ki, her dibe vuruþ ve çöküþ, yeni baþlayacak bir þahlanmanýn ve de yükseliþin sebebi olacaktýr. Bu nedenle Diyarbakýrspor'umuzun yakýn bir zamanda yeniden

þahlanacaðýný ve eski günlerine geri döneceðini umut ediyorum" dedi. Kahramaner DÝPFUD olarak açtýklarý futbol okulunda, okullarýndaki derslerinde baþarýlý olmayan öðrencileri almayacaklarýný belirterek, "Buraya gelen her çocuðumuz, öncelikle evde derslerine çalýþacak ve okulda baþarýlý bir öðrenci olacak. Sömestr tatilinde ve yýlsonlarýnda futbol okulumuzda eðitim gören öðrencilerimizden okuldaki karnelerini getirmelerini isteyeceðiz. Okulunda baþarýlý olan, çalýþkan çocuklarla devam edeceðiz. Derslerine çalýþmayan çocuklarý bu okula almayacaðýz. Bu nedenle sevgili küçüklerimiz beni iyi dinlesin ve öncelikle okullarýnda baþarýlý birer öðrenci olsunlar" diye konuþtu.

konuyla ilgili yaptýðý açýklamada transfer çalýþmalarýný sürdürdüklerini kaydetti. Güçlü bir kadro oluþturmak istediklerini ifade eden Öztürk, ''Ýngiltere'nin Westham United takýmýnda forma giyen Julien Faubert ile görüþmelerimiz devam ediyor. Zaman kaybetmemek için bufutbolcuyu saðlýk kontrolünden geçirdik. Ancak henüz bir anlaþma yok, görüþmelerimiz sürüyor. Bizim düþüncemiz futbolcuyu 3 yýllýðýna renklerimize baðlamak'' dedi.


12

CMYK

28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

28.06.2012gazete  

gazete sayfaları

28.06.2012gazete  

gazete sayfaları

Advertisement