Page 1

Van’da Nur Tatar sevinci

Mardin'de 3. Yüzyýla ait maskeler bulundu Y

edi bin yýllýk tarihi geçmiþi bulunan Mardin'de M.Ö üçüncü yüzyýla ait Roma Ýmparatorluðu döneminde tiyatrocularýn kullandýðý iddia edilen demir ve bronz maske bulundu. Mardin Müzesi tarafýndan Ilýsu barajýnda yapýlan arkeoloji kazýlarda ortaya çýkarýlan maskeler, Roma Ýmparatorluðu zamanýnda Mardin'e gelen gezici tiyatro gurubuna ait olduðu tespit edildi. 5’te

T

ürkiye Tekvando Federasyonu Baþkaný Metin Þahin, Türkiye Tekvando Genel Koordinatörü Ramazan Çetin, annesi Birgül Tatar ve babasý Nizam Tatar ile birlikte gelen Nur Tatar, Van'da büyük coþkuyla karþýlandý. Vanlýlar ellerinde pankartlar ve çiçeklerle Van Ferit Melen Havaalaný'nda beklerken, Tatar için üstü açýk çiçeklerle donatýlmýþ ve üzerinde 'Þampiyonumuz, gururumuz" yazýlý bir araç tahsis edildi. 11’de

Kayýplar icin oturma eylemi PAZAR 26 AÐUSTOS 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

"Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" sloganýyla düzenlenen oturma eyleminde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, bölgede ölümlerin artmasýnýn en büyük sorumlusunun güvenlikçi politikalarla Kürt sorununu çözmeye kalkýþan hükümetin olduðunu öne sürdü.

Ý

Medeniyetler 'Barýþ' için toplanýyor

HD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarý tarafýndan "Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" sloganýyla her hafta düzenlenen oturma eyleminin 185'incisi Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde devam etti. Eyleme ÝHD üye ve yöneticilerinin yaný sýra, MEYA-DER, Amed Göç-Der, Barýþ Anneleri Ýnsiyatifi, KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri, ve kayýp yakýnlarý katýldý.

K

Hak, hukuk, adalet

ayýp yakýnlarýnýn fotoðraflarýnýn taþýndýðý eylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, herkesin bu ülkede yaþanan vahþetleri gördüðünü ifade ederek, "En son Antep'te yaþanan katliama tanýk olduk. Ondan önce Roboski'de ve Kürdistan'ýn diðer bölgelerindeki katliamlara tanýk olduk. Binlerce sivili, çocuðu katlettiler. Eðer bir ülkede hak, özgürlük, adalet, hukuk yoksa o ülkede böyle katliamlar yaþanýr" dedi. 7’de

Baðlantýsýzlar toplanýyor Vahþetin zanlýlarý yakalandý R

amazan Bayramý'nýn ilk günü þeker toplayan B.Y. (7) ile kuzeni A.Y. (10), mezarlýkta kendilerinden büyük 3 çocuk tarafýndan ellerindeki þekerler alýndýktan sonra kemer ve dikenli çubuklarla dövülmüþ, çocuklarýn vücutlarýnda sigara söndürülmüþtü. 5’te

H

akkari'nin Çukurca ilçesinin üst kýsýmlarýnda görevli askeri birliðe yönelik saldýrý düzenlendiði öðrenildi. Sayfa 7’de

1

3’te

Siirt'te kaçak sigara operasyonu

6’da

Hakkari-Van karayolunda mayýn Suriye'deki olaylar ekonomiye darbe vurdu

E

dinilen bilgilere göre, Baykan Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nca icra edilen yol kontrol ve arama noktasýna yaklaþýrken yönünü deðiþtirerek kaçmaya çalýþan ve yapýlan takip sonucunda 1 kilometre ileride terk edilmiþ vaziyette bulunan araçta yapýlan aramada, 62 bin 460 paket kaçak sigara ele geçirildi. 3’te

K Parti MKYK Üyesi ve Kadýn Kollarý Genel Baþkan Yardýmcýsý Hediye Dalgýç, Mardin'in Midyat ilçesinde SOSGED tarafýndan kurulacak Barýþ Sofrasý Projesi'ne katýlmak üzere Projeye ev sahipliði yapan Midyat Belediye Baþkaný Þeyhmus Nasýroðlu'nun eþi Nurþen Nasýroðlu'nun davetlisi olarak Midyat'a geliyor. 5’te

Belediyespor sýký çalýþýyor 11’de

Çukurca'da askeri birliðe saldýrý 961'de kurulan ve Soðuk Savaþ'tan bu yana etkisiz kalan Baðlantýsýzlar Hareketi'nin 16. zirvesi bu hafta sonu Tahran'da düzenleniyor. Zirve 30'dan fazla devlet baþkaný katýlýyor. Batý'nýn kaygýsý Ýran'ýn bu vesileyle 'diplomatik tecriti kýrmasý'. Mýsýr'ýn Müslüman Kardeþler üyesi yeni lideri Mursi'nin de zirvede yerini almasý dikkat çekici. Sayfa 9’da

A

Kurcaladýðý cisim patlayýnca yaralandý T

unceli merkez Güleç köyü kýrsal kesiminde çobanlýk yapan 25 yaþýndaki Fikret Kuçin, yerde bulup kurcaladýðý cismin patlamasý sonucu yaralandý. Sayfa 3’te

Cirit yarýþmasý heyecaný

Yeni diyarbakýrspor sivriceye gitti 11’de Aðýz kokusu hastalýk habercisi olabilir 2’de Þiþmanlýk 'beyni yavaþlatýyor' 2’de

Kanser hastalarýna terapi 2’de

B

itlis'in Ahlat ilçesinde bu yýl 22'ncisi düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür Buluþmasý Þenlikleri kapsamýnda düzenlenen cirit yarýþmalarý büyük bir heyecanla izlenirken, Ahlat Belediye Baþkaný ise atýn üzerinde basýn açýklamasý yaptý. 4’te

Terör zararýndan yararlanamadý iyarbakýr'da 14 Tem-muz'D da çýkan olaylarda yanan aracýn sahibinin Valiliði zararýnýn karþýlanmasý için baþvurduðu, ancak bu talebin reddedildiði öne sürüldü. Araç sahibinin ise aracýný yandýðý yerden kaldýrmamasý dikkatleri çekiyor. Sayfa 3’te


2

SAÐLIK

26 AÐUSTOS 2012 PAZAR

Kalp krizi geçirenlerin eþleri de risk altýnda Eþlerini kalp krizi nedeniyle kaybedenlerin anti depresan kullanma oraný toplumun geri kalanýndan üç kat daha yüksek.Kalp krizi geçiren kiþi bunu atlatsa bile eþlerinin anti depresan kullanmaya baþlama oraný %17 artýyor.

E

uropean Heart Journal adlý dergide yayýnlanan araþtýrmaya göre kalp krizi geçiren kiþilerin eþlerinin kaygý giderici ilaç kullanma oraný da oldukça yüksek. Hergün Ýngiltere'de yaklaþýk 340 kiþi kalp krizi geçiriyor ve bu kiþilerin %13'ü hayatýný kaybediyor. Ýngiliz Kalp Vakfý hemþirelerinden Mauree Talbot ''Bir kalp krizi tüm aileyi etkiler. Bu araþtýrma da kalp krizi geçirenlerin eþlerinin, partnerlerinin de týbbi yardýma ihtiyaç duyabileceðini gösteriyor'' dedi. Talbot sözlerine ''Sevdiði biri kalp krizi geçirenlerin ne kadar endiþelendiðini biliyoruz. Bu kiþilerin ihtiyaç duyduklarý duygusal ve pratik desteði almalarý çok önemli'' diyerek devam etti. Bu, eþi bir kalp krizi atlatan kiþilerin saðlýk durumunu analiz eden ilk araþtýrma oldu.Araþtýrma ayrýca böyle bir durumla karþý karþýya kalan erkeklerin kadýnlardan daha çok etkilendiðini ortaya koydu.Araþtýrma raporunu yazan Duke Üniversitesi'nden Dr Emil Fosbol ''Bu kamu saðlýðýný ilgilendiren önemli bir konu. Doktorlar bu durumla hiç ilgilenmiyorlar'' dedi. Dr Fosbol sözlerine ''Bu araþtýrma sonucunda ortaya çýkardýðýmýz en önemli gerçek kalp krizi geçirenlerin partnerlerinin de yardýma ihtiyaç duyduðu. Ve bu sadece bir kiþi ani bir kalp krizi nedeniyle hayatýný kaybettiðinde geçerli deðil. Bir kiþi kalp krizi geçirip bunu atlatsa bile partneri bu

olaydan çok derinden etkilenebiliyor'' dedi. Araþtýrma dahilinde Danimarka'da 1997 ila 2008 yýllarý arasýnda eþini ya da sevgilisini kalp krizi nedeniyle kaybeden 16 bin 506 kiþinin saðlýðý incelendi. Ayrýca partneri kalp krizi geçirip hayatta kalan 44 bin 566 kiþinin de saðlýk dosyalarý analiz edildi. Araþtýrmaya konu olan kiþilerin kalp krizi yaþanmadan önceki saðlýk durumlar da göz önünde bulunduruldu.Daha sonra elde edilen veriler partnerleri kalp krizi dýþýnda bir nedenle hayatýný kaybeden 49 bin 518 kiþinin ve partnerleri kalp krizi dýþýnda ciddi bir hastalýk atlatan 131 bin 563 kiþinin saðlýk durumlarý ile karþýlaþtýrýldý. Sonuçta partneri kalp krizi geçiren bir kiþin, partneri baþka bir hastalýktan etkilenen ya da hayatýný kaybeden bir kiþiden daha çok duygusal ve fiziksel problem yaþadýðý ortaya çýktý. Bilimadamlarý bu durumu kalp krizlerinin ani ve beklenmedik doðasýna baðlýyor. Baþka hastalýklarda insanlar kendilerini partnerlerinin ölümüne hazýrlayacak zamaný bulabilirken, sevdikleri bir kiþiyi aniden kaybedenler bununla baþetmekte daha çok zorlanýyor. Dr Fosbol: "Partneriniz kanser gibi bir hastalýða yakalanýrsa olabileceklere kendinizi hazýrlamak için zamanýnýz olur oysa kalp krizi çok anidir ve genelde önceden tahmin edilemez'' dedi.

Þiþmanlýk ‘beyni yavaþlatýyor’ Yapýlan son araþtýrmalara göre obezite beynin performansýnýn düþmesine neden oluyor. Bilimadamlarý henüz bu etkinin kaynaðýný bulamadý ancak yüksek tansiyon ve kolestrolün bu durumun nedenleri arasýnda olduðu düþünülüyor.Obezite'nin bunamayý hýzlandýrdýðý daha önce ortaya çýkartýlmýþtý.

Aðýz kokusu hastalýk habercisi olabilir G

ün içinde sizi rahatsýz eden bir aðýz kokusu varsa, bu durum hastalýk habercisi olabilir. Sabah yataktan kalkar kalkmaz duyduðunuz koku sizi yanýltmasýn. Bütün gece kapalý kalan aðzýnýzýn kokmasý normal. Bu konunun sebebi, sindirim sisteminde biriken gazlar ya da dil sýrtýndaki bakterilerdir. Ancak gün içinde sizi rahatsýz eden aðýz koku devam ediyorsa, baþka hastalýklarýn habercisi olabilir. Peki aðýz kokusunun sebebi nedir? Ýstanbul Ortodonti Merkezi Uzmaný Dr Ceylan Alioðlu Uludað bu sebepleri söyle sýralýyor: "Kötü Aðýz Hijyeni, diþler üzerinde gýda birikimi, diþ eti hastalýklarý, aðýzdaki çürükler koku yapabilir. Diþ çekimi sonrasýnda oluþan yaralar da iyileþirken kokuya yol açabilir. Ancak bununla birlikte aðýz kokusunun altýnda baþka sebepler, hastalýklar da olabilir. Mide rahatsýzlýklarý, sinüs ve akciðer kaynaklý enfeksiyonlar, karaciðer yetmezliði gibi durumlarda hasta aðýz kokusundan þikayetçi olabilir" Diyette susuz kalanýn aðzý kokar… Dnt Uludað, "Diyet yaparken fazla su içmeyen kiþilerde görülen aðýz kokusunun sebebi aslýnda sývý gýda eksikliðidir. Sývý gýda eksilince, vücuttaki yað ve protein çözünmeye baþlar, bu

metabolizmanýn yan ürünleri kötü aðýz kokusu olarak ortaya çýkar. " diyerek herkesin günlük su tüketimini 2-2.5 litre arasýnda belirlemesi gerektiðini hatýrlattý. Diyabette amonyak kokusu… Bazý hastalýklarda karakteristik bir aðýz kokusunun da olabileceðini söyleyen Dr. Uludað "Mesela diyabette aseton kokusu, böbrek yetmezliðinde balýk kokusu, yine metabolizma bozukluklarýnda zaman zaman ortaya çýkan kötü bir balýk kokusu olabilir. Aðýz kokusu sizi mutlaka bir diþ hekimine getirmelidir. Diþ hekiminiz sizi gerekli gördüðü durumlarda baþka uzmanlýklara da yönlendirebilir" diye konuþtu. Güzel kokan bir aðýz için… Aðýz hijyenine özen gösterin. Diþinizle birlikte dil sýrtýný da fýrçalayýn, Diþ ipi ve gargara kullanýn, Aðýzda var olan protez ve köprüleri kontrol ettirin, Sigara içmeyin, Xylitol içeren sakýz çiðneyin,Tarçýn ve karanfil kullanýn Daha fazla su için, Þeker tüketiminizi azaltýn.

N

eurology adlý dergide yayýnlanan araþtýrma kapsamýnda 6000 Ýngiliz'in saðlýk durumlarý on yýldan uzun bir süre boyunca takip edildi.Araþtýrmaya katýlan 35 ile 55 yaþ arasýndaki kiþiler düzenli olarak hafiza ve idrak testlerine sokuldu. Metabolizmalarýnda saðlýksýz deðiþimler olan obez deneklerin idrak testlerinde gösterdikleri baþarý diðer deneklere oranla çok daha hýzlý düþüþe geçti.

Daha derine inmek Uzmanlar araþtýrmalarýnda sadece deneklerin idrak güçlerine odaklandýklarýný ve bunama ile ilgili bir çalýþma yapmadýklarýný belirtti.Normal yaþlanma, idrak kabiliyetinin azalmasý ve bunama arasýndaki sýnýrlar oldukça bulanýk.Ýdrak kabiliyeti azalan herkes bunamýyor. Araþtýrmaya katýlanlarýn tamamý sosyal hizmet görevlileri, bu da araþtýrma sonuçlarýnýn toplumun baþka gruplarý için geçerli olmayabileceði fikrini ortaya çýkartýyor.Ýngiltere Alzheimer Araþtýrmalarý Derneði'nden Shirley Cramer ''Henüz obezite ile metabolik düzensizliklerin neden beyin fonksyonlarýndaki zayýflama ile baðlantýlý olduðunu bilmiyoruz. Ancak toplumdaki obezite oraný hýzla artarken bu konuda daha derine inmek þart gibi görünüyor'' dedi. Cramer sözlerine ''Bu araþtýrma idrak gücünün azalmasýna odaklanmýþ ancak daha önce yapýlan araþtýrmalar saðlýk-

lý beslenmenin, spor yapmanýn, tansiyonu ve kolestrolü kontrol altýnda tutmanýn bunamayý geciktirdiðini ortaya koymuþtu. Bunama hastasý kiþilerin sayýsý milyonlara ulaþmýþken herkesin tüm hayatý boyunca dikkatli olmasý gerekiyor'' diyerek devam etti.

Kanser hastalarýna terapi B

aþlangýç dönemi sonrasýndaki tedavilerin hiçbirinin 'haz' terapisi kadar etkili olmayacaðýna dikkat çeken Onkolog Dr. Murat Baþ, "Zihnimize, edenimize ve ruhumuza zevk-haz saðlamak güçlü bir terapidir. Haz terapisi ile kanserden sonsuza dek kurtulmak mümkündür." dedi. Haz alma ve mutluluðun Türk toplumunda kötü bir þöhreti olduðuna dikkat çekildi. Toplumda mutluluðun tehlikeli bir þey olarak görüldüðünü aktarýldý. Türkiye'de hayatýn hep çalýþma ve sorumluluklarla dolu olduðundan dolayý haz yetersizliði ve duygusal strese her an tanýk olunduðuna dikkat çeken uzmanlar, "Bir çoðumuzun hayatýnda haz çok kýsa süreli ve geçici bir durumdur, haz alma süresini uzatmaya yönelik bir yaþam biçimimiz olmadýðý gibi haz almayý günah ve yasak sayan bir kültürümüz var." dediler. Türk halkýnýn fatura ödemek ve daha çok para kazanmakla meþgul olduðundan dolayý hazza zaman bulamadýðýný ifade eden uzmanlar, þunlarý dile getirdi:

"Çok çalýþmak, ekonomik refah ve yerine getirdiðimiz sorumluluklarýmýz bize haz vermediði gibi, bizi köleleþtirerek hazzý ortadan kaldýrdý. Sonuçta bu toplumda yaþayan bireyler olarak çoðumuz, duygusal, ruhsal ve fiziksel olarak acý çekiyoruz. Çünkü bedenimiz ve bize haz-zevk veren þeylerle uyum içinde deðiliz." Haz almaya önem verilmesi halinde sorumluluklarýn bilincinin daha da artacaðýna iþaret eden uzmanalar, "Zannedildiði gibi haz deneyimi için, hayatýmýzýn kalanýndan, çalýþmaktan, deðer ve sorumluluklarýmýzdan vazgeçmemizi gerektirmiyor. Çünkü haz almak, aslýnda hem ucuz, hem de kolaydýr." ifadesini kullandýlar. Haz terapisinin, diðer þeylerden vazgeçmek deðil, mutluluða hiç yer býrakmayan hayat tarzýný deðiþtirip daha çok haz alýnacak bir yaþama odaklanma anlamýna geldiðini vurgulayan uzmanlar, þöyle devam etti: "Hayatýmýz da ne kadar çok haz ve mutluluða deðer verip onu kazanmak için

uðraþýrsak, hayatýn diðer kýsýmlarýnda o kadar az zorlanýrýz. Hayatýmýz, mutlu olma ve haz almaya hiç yer vermeden çok çalýþma, sorumluluklarýmýzý yerine getirme ve fedakarlýk yapma üzerine þekilleniyor. Böylece zihinsel, bedensel soyutlanma yaþýyor, iyileþme potansiyelimiz giderek zayýflýyor, hastalýklara daha açýk hale geliyor ve zor iyileþiyoruz." Haz terapisinde amacýn iyileþme dönemi içinde kiþinin psikolojik, sosyokültürel ve ekonomik analizinin yapýlarak kiþiyi mutlu eden haz alýcý faktörlerin belirlenerek, bu faktörlerin hasta ve yakýnlarý ile çevresince pratize edilmesi olduðunu söyledi. Haz terapisinin, zihin, beden ve ruhun haz içinde olmaya odaklanmasý için gerekli bilgiyi saðlamak üzerine kurgulandýðýný anlatan uzmanlar, "Mutluluk veren düþünceleri, duygularý kuþanmak, konuþabilmek, dinleyebilmek, dokunabilmek, durabilmek, lezzetli besinleri tatmak, dinlendirici haz verici egzersizler gibi haz repertuvarýmýzý geniþletmeyi ve geliþtirmeyi amaçlayan bir

terapi yöntemidir." þeklinde anlatýldý. Kanser tedavisinde haz alma ve mutluluk yoluyla iyileþmenin kötü þeyleri akla getirmemesi gerektiðinin altýný çizen uzmanlar, þunlarý ifade etti: "Toplumumuzda, mutluluðun sonunda güzel bir þey olmayacaðý, iyileþmede baþarýya götürmeyeceði üzerine odaklanmýþ haz fobisi mevcut. 20 yýllýk tecrübeme göre kanserde en etkili tedavi olan haz terapisinin profesyonel terapistler tarafýndan da göz ardý edildiðini gördüm." Kanser olduðunu öðrenen kiþinin depresyon, korku, kaygý ve stresin yanýnda klasik týbbi tedavilerin kiþide oluþturduðu toksik etkiler nedeniyle iþtahsýzlýðý artýp, sosyal iliþkileri ve cinsel aktivitesinin azaldýðýný ifade etti. "Oysa kanserli hasta daha iþtahla yemeli, yemeklerin lezzetine ulaþýp sevdiði besinleri tatmalý. Kendini mutlu eden sosyal iliþkileri artýrmalýdýr." diye vurguladý. Kanser tedavisi için ise þunlarý söyledi:

"Ýlk iþ olarak kanser tedavisinde 'Baþlangýç döneminde' klasik tedaviler ile organizmanýn tümör yükü azaltýlmalýdýr. Tümör yükü fazla ve tümörün çoðalma hýzý yüksek olanlarda ise baþlangýç tedavileri ile birlikte pratik uygulamaya hemen-eþ zamanlý eklenmesi gereken 'Haz terapisi programý' ile hastanýn 'mutlu olma'sý saðlanarak iyileþme potansiyeli artýrýlmalý. Bu tedavide baþarý þansýný artýrýr." Baþlangýç dönemi sonrasýndaki tedavilerin hiçbirinin haz terapisi kadar etkili olmayacaðýna dikkat çeken uzmanlar, "Zihnimize, edenimize ve ruhumuza zevkhaz saðlamak güçlü bir terapidir. Haz terapisi ile kanserden sonsuza dek kurtulmak mümkündür." þeklindi sözlerini sürdürdü. Kanser okulu programýnda uyguladýklarý haz terapisinin iyileþme potansiyelini artýrmayý amaç edinerek þu yöntemleri içerdiðini sözlerine eklediler: "Zihinsel Haz yönetimi. Besinsel haz yönetimi. Duygusal haz. Sosyal haz yönetimi. Tensel haz yönetimi. Týbbi destek yönetimi."


Hakkari-Van karayolunda mayýn

H

akkari-Van karayolunda yapýlan arama ve tarama faaliyetleri sýrasýnda tespit edilen bir mayýnýn olay yerinden imha edildiði belirtildi. Þehirden 25 kilometre uzaklýkta bulunan Zap Jandarma Karakol Komutanlýðý ekipleri karayolunda devriye görevi yaparken 1. Tünel

26 AÐUSTOS 2012 PAZAR

mevkiinde mayýn patlamasý sonucu 2 uzman çavuþ þehit olmuþtu. Sabah saatlerinde mayýn arama ve tarama görevi yapan jandarma ekipleri tarafýndan ayný noktada bir mayýn bulunduðu belirtildi. Geçici bir süre için trafiðe kapatýlan Hakkari-Van karayolu, bomba imha uzmanlarýnýn mayýný olay yerinde

imha etmesinin ardýndan ulaþýma açýldý. Mayýnýn býrakýldýðý bölgede geniþ çaplý bir operasyon baþlatýlýrken, Hakkari Dað ve Komando Tugay Komutanlýðýndan kalkan helikopterlerin ise devriye görevi yaptýðý bildirildi.

Bakan Eker talimat verdi cenaze bulundu Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde baraj gölünde sürüklenen kayýðýný yakalamaya çalýþýrken kaybolan þahsýn cesedine Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Eker'in talimatý üzerine bölgeye gelen ekiplerce ulaþýldý.

Terör zararýndan yararlanamadý D

iyarbakýr'da 14 Temmuz'da çýkan olaylarda yanan aracýn sahibinin Valiliði zararýnýn karþýlanmasý için baþvurduðu, ancak bu talebin reddedildiði öne sürüldü. Araç sahibinin ise aracýný yandýðý yerden kaldýrmamasý dikkatleri çekiyor. Diyarbakýr'da 14 Temmuz 2012'de BDP'nin 'Özgürlük Ýçin Demokratik Direniþ' adýyla yapacaðý mitinge Diyarbakýr Valiliði'nce izin verilmeyince olaylar çýkmýþtý. Çýkan Olayda Gevran Caddesi üzerinde park halinde bir Otomobil çýkan olaylarda yanmýþtý. Aracýn sahibinin yasa gereði valiliðe baþvurarak zararýnýn karþýlanmasýný istedi. Ancak iddiaya göre bu talebin reddedildiði öne sürüldü. Çevre esnafý da araç sahibinin zararýnýn karþýlanmasýný ve aracýn bir an önce buradan kaldýrýl-

masýný, bu görüntünün kötü bir imaj yarattýðýný dile getirdi. Esnaflar "Artýk bu tür olaylarýn bir daha yaþanmamasýný istiyoruz" diye konuþtu. Taþkýn CÝVELEK

Y

oncalý köyü Meþedibi mezrasýnda Kralkýzý Baraj Gölü kýyýsýna çektiði kayýðýnýn suda sürüklenmeye baþladýðýný fark ederek göle atlayan ve bir süre sonra gölde kaybolan Mustafa Kaçar'ýn (34) bulunmasý için Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Su Altý Kurtarma ekipleri çalýþma baþlattý. Ancak 2 gün boyunca Kaçar'ýn cesedine ulaþýlamadý. Durumun bildirilmesi üzerine Bakan Eker, Baþbakanlýk Afed ve Acil Durum Baþkanlýðý'ný arayarak kayýp cesedin bulunmasý için talimat verdi. Bunun üzerine kýsa sürede bölgeye ulaþan Adana Sivil Savunma Su Altý Kurtarma ekiplerinin çalýþmalarý sonucu kýsa sürede Kaçar'ýn cesedine ulaþýldý. Ekipler, cesedi

boðulduðu yerin yakýnýnda 19 metre derinliðinde buldu. Evli ve 3 çocuk babasý olduðu öðrenilen Kaçar'ýn cesedi otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý.

Adýyaman'da kaza: 4 yaralý A

dýyaman'ýn Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda, iki aracýn çarpýþmasý sonucu 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Narince köyünden Kahta istikametine gitmekte olan Yaþar K. yönetimindeki Adýyaman Ýl Özel Ýdaresi'ne ait 02 HA 849 plakalý resmi araç ile Baðbaþý köyünden Narince köyüne gitmekte olan Mehmet H. yönetimindeki 33 VP 546 plakalý otomobil, kafa kafaya çarpýþtý. Baðbaþý köyü yol ayrýmýnda meydana gelen kazada, 33 VP 546 plakalý araçtaki sürücü Mehmet H., Hori H. ve

Remziye Ö. ile Ýl Özel Ýdaresi'ne ait araçta bulunan Koray Uður G. yaralanýrken, yaralýlar olay yerine giden ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada tedavi altýna alýnan yaralýlardan Koray Uður G. ayakta tedavi edilirken, diðer araçtaki yaralýlardan Hori H. ve Remziye Ö. Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Durumu aðýr olan sürücü Mehmet H. ise Adýyaman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma devam ediyor.

Siirt'te kaçak sigara operasyonu

Yaþlý adam derede ölü bulundu Kazada hayatýný kaybedenlere otopsi V

an'da meydana gelen trafik kazasýnda hayatýný kaybeden 4 kiþinin cenazeleri, otopsi yapýlmak üzere hastaneye götürüldü. Þehir merkezinden Erciþ istikametine giden Hanifi Aslan yönetimindeki 34 DZ 2092 plakalý otomobil, Van-Erciþ karayolunun 50. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak þarampole devrilmesi sonucu 5 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþide yaralanmýþtý. Kazayý duyar duymaz olay yerine gelen ölenlerin yakýnlarý ise baygýnlýk geçirerek, uzun süre gözyaþý döktü. Nöbetçi Cumhuriyet Savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan olay yerinde hayatýný kaybeden sürücü Hanifi, Nurullah Aslan, Sülhattin Yýldýz ve Müslüm Atmaca'nýn cenazeleri, Van Belediyesi'ne ait cenaze aracý ile Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Prof. Dr. Dursun Odabaþý Hastanesi morguna kaldýrýldý.

V

an'da kimsesiz olduðu ileri sürülen yaþlý adam dere kenarýnda ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Yalým Erez Mahallesi yolu üzerinde, dere kenarýnda oynarken yaþlý bir adamý sýrt üstü yatar vaziyette gören çocuklar, hemen ailelerine haber verdi. Olay yerine giden saðlýk ekipleri, yaptýklarý muayenede

Yusuf Duman (80) isimli þahsýn yaklaþýk 3-4 saat önce hayatýný kaybettiðini belirledi. Þahsýn cesedi, ölüm sebebinin tespiti için Van Belediyesi'ne ait cenaze aracý ile Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Prof. Dr. Dursun Odabaþý Hastanesi morguna kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

S

iirt Ýl Jandarma Komutanlýðý'nca gerçekleþtirilen iki ayrý operasyonda, toplam 68 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Baykan Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nca icra edilen yol kontrol ve arama noktasýna yaklaþýrken yönünü deðiþtirerek kaçmaya çalýþan ve yapýlan takip sonucunda 1 kilometre ileride terk edilmiþ vaziyette bulunan araçta yapýlan aramada, 62 bin 460 paket kaçak sigara ele geçirildi. Pervari ilçesinde de Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nca icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasýnda bir araçta yapýlan aramada, 6 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak þüpheli iki þahýs, ifadelerinin alýnmasýnýn ardýndan serbest býrakýldý.

Kurcaladýðý cisim patlayýnca yaralandý T

unceli merkez Güleç köyü kýrsal kesiminde çobanlýk yapan 25 yaþýndaki Fikret Kuçin, yerde bulup kurcaladýðý cismin patlamasý sonucu yaralandý. Kuçin Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.


4

HABER

26 AÐUSTOS 2012 PAZAR

Cirit yarýþmasý heyecaný Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yýl 22'ncisi düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür Buluþmasý Þenlikleri kapsamýnda düzenlenen cirit yarýþmalarý büyük bir heyecanla izlenirken, Ahlat Belediye Baþkaný ise atýn üzerinde basýn açýklamasý yaptý.

Vali'den depremzedelere ziyaret

B

itlis Valisi Veysel Yurdakul, deniz otobüsleriyle Van'dan Ahlat'a gelerek tarihi yerleri gezen Vanlý depremzedeleri deniz otobüsünde ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Van Valiliði organizasyonuyla, Hoþap ve Þamran konteynýr kentlerinde kalan bayan depremzedeler, deniz otobüsleriyle Van'dan Ahlat'a gelerek ilçenin tarihi ve doðal güzelliklerini gezdi. Ahlat'a gelen depremzedeler önce ilçenin Abdurrahman Gazi Türbesi'ni, Anadolu'nun Orhun abideleri olarak nitelendirilen Selçuklu Mezarlýðý'ný, Ahlat kümbetlerini, Ahlat Müzesi ile ilçenin doðal ve kültürel güzelliklerini gezdi. Günün ilerleyen saatlerinde ise tekrar geldikleri gemi ile Van'a geri dönmeye hazýrlanan depremzedelerin sürpriz bir ziyaretçisi oldu.

22. Ahlat-Avrasya Kültür Buluþmasý Þenlikleri kapsamýnda Ahlat'ta bulunan Bitlis Valisi Veysel Yurdakul ani bir karar ile Van'dan Ahlat'ta deniz otobüsü ile gelen depremzedeleri ziyaret etti. Vali Yurdakul'un deniz otobüsündeki depremzedeleri ziyaretine, Ahlat Kaymakamý Osman Dölek, Ahlat Belediye Baþkaný A.Mümtaz Çoban'ýn yaný sýra Bitlis Ýl Kültür Müdürü Hüsnü Iþýkgör de eþlik etti. Vali Yurdakul, deniz otobüsünde yolculuk yaparak Ahlat'ý ziyaret eden depremzedelerle bir süre sohbet etti. Ahlat gezinden son derece memnun kalan depremzedelere, Bitlis Valisi'nin ziyaretinin ise onlar için unutulmaz bir motive oldu. Vali Yurdakul, kendinse ilgi gösteren depremzede çocuklarla da yakýndan ilgilendi.

A

hlat Þehir Stadyumu'nda düzenlenen cirit yarýþmasýnda, Erzurum Kombina Atlý Spor Kulübü takýmý oyuncularý kendi aralarýnda yarýþýrken, Ahlatlýlar ise bu yarýþmaya oldukça ilgi gösterdi. Havanýn sýcak olmasýna aldýrmayan vatandaþlar tribünlerden ve stat içinden yarýþmalarý ilgiyle izledi. Ahlat Belediye Baþkaný A.Mümtaz Çoban ise at sýrtýnda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Baþkan Çoban, "Ahlat Türk tarihinin Anadolu'daki ilk yerleþim merkezidir. Burada Türk-Ýslam dönemine ait bütün kültürel varlýklarýmýz ile beraber ananelerimiz ve bununla beraber ortak toplumsal bütün öðelerimiz yaþayacaktýr. Bu nedenle Anadolu'yu temsil eden her etkinliði, Ahlat'ta uygulamaya çalýþýyoruz. Ciriti de ilk defa Ahlat'ta uyguluyoruz. Su sporlarýný da uyguluyoruz. Kýsacasý Ahlat kültürel turizmin yaný sýra doðal zenginlikleriyle de önemli bir kent. Ahlat ananelerimiz ile daha da önemli bir merkez konumundadýr. Etkinliklerimiz Ahlatlýya hayýrlý uðurlu olsun" dedi.

Ahlat Þehir Stadý'nda yapýlan cirit yarýþmalarýný, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doðru, Kaymakam Osman Dölek, kurum amirleri ve çok sayýda vatandaþ izledi. Oldukça çekiþmeli geçen yarýþmanýn sonunda cirit takýmlarýnýn kaptanlarýna Ahlat bastonu hediye edildi.

Su sporlarý renklendirdi B

Zayi ilaný Bingöl ili “genç” ilçesi sýnýrlarýnda bulunan 74771 ruhsat no’lu tuðla kiremit ocaðýmýzýn teknik nezaretçi defteri kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Bingençtuð Tuðla Kiremit ve benzeri inþaat malzemeleri A.Þ. ----------------------------------------------Diyarbakýr Nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Saz ----------------------------------------------Diyarbakýr Hani nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 15.08.2012 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür Ali Kaçmaz

26 AÐUSTOS 2012 PAZAR YIL: 12 SAYI: 4010 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

itlis'in Ahlat ilçesinde"22. AhlatAvrasya Kültür Buluþmasý Þenlikleri" kapsamýnda, dragon su sporlarý ve bilek güreþi müsabakalarý yapýldý. Ahlat Limaný'nda düzenlenen yarýþmalar oldukça renkli geçti. Su sporlarý yarýþmalarý, gençlerin Van Gölü'nün serin sularýnda attýklarý kulaçlarla baþladý. Yüzme yarýþmasýna katýlan gençler güzel bir yarýþma baþlatarak su sporlarýnda yüzmenin önemini adeta kulaçlarýyla sergiledi. Bitlis Valisi Veysel Yurdakul'un startý ile baþlayan dragon yarýþlarý oldukça çekiþmeli geçti. Yarýþmalarý sonuna kadar büyük bir beðeni ile izleyen Vali Veysel Yurdakul'un kýsa bir su kayaðý gösterisi büyük alkýþ aldý. Vali

Yurdakul, düzenlenen yarýþmalarla ilgili kýsa bir açýklama yaparak, "Kaymakamýmýz, Belediye Baþkanýmýz, deðerli vatandaþlar ve sporcular öncülüðünde çok güzel günler Ahlat'ý bekliyor. Bu bakýmdan bu güzel organizasyon için emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. Ahlat Belediye Baþkaný A.Mümtaz Çoban ise, "Arýtma tesisimizin hizmete açýlmasýyla birlikte Van Gölü daha temiz ve kullanýlabilir bir hale gelmiþtir. Gönül rahatlýðý ile göle girebiliriz. Artýk herkesi bu gölün güzellikleri ile buluþmaya davet ediyoruz" þeklinde konuþtu. Yarýþmalarýn ardýndan dereceye girenlere çeþitli ödüller verildi.

'Bayram Taplamasý' bayram sonuna kaldý A

dýyaman'ýn Samsat ilçesinde çok eski tarihlerden bu yana yaþatýlan 'bayram taplamasý', aþýrý sýcaklardan dolayý bayram sonrasýna býrakýldý. Samsat ilçesi ve köylerinde her yýl Ramazan Bayramý öncesi yapýlan 'bayram taplamasý' Ramazan ayý içerisindeki aþýrý sýcaklardan dolayý bayram sonrasýna býrakýlsa da, mutlaka bu gelenek yaþatýlýyor. Samsat ilçesine has bir yiyecek türü olan bayram taplamasý, Ramazan Bayramý'nda soðuk ve sýcak içeceklerle birlikte ikram edilen olmazsa olmaz bir ikram türü. Geçmiþ yýllarda sadece evlerde hazýrlanan toprak

Hayýrsever iþadamýndan cami

veya kiremit fýrýnlarda yapýlan taplama, son zamanlarda pide fýrýnlarýnda da yapýlmaya baþlandý. Bayram sonrasýna

býrakýlan taplama fýrýncýlar için bir kolaylýk olurken, bayramda ikram edilememesi vatandaþlarýn pek hoþuna gitmedi. Geleneksel bayram taplamasýnýn hamuru, yað, susam ve çörek otundan oluþuyor. Daha sonra yine bölgede sadece haziran ayýnda doðal olarak yetiþen sarý renkli bir otun suyuyla renklendiriliyor. Doðal bir ortamda muhafaza edilen bu yiyecekler, bayram ve sonrasýnda çeþitli içeceklerle birlikte ikram ediliyor. Taplama yapma iþi, yoðun emek gerektirdiðinden birkaç aile birleþerek yapýyor ve böylece sosyal yardýmlaþma, kardeþlik duygusu, bayram havasý içerisinde bir þenlik havasý yaþatýyor.

Elemanlar aranýyor

B

itlis'in Tatvan Ýlçe Müftüsü Sebhetullah Kýzýlþah, isminin açýklanmasýný istemeyen hayýrsever bir iþadamýnýn camii yaptýracaðýný belirtti. Müftü Kýzýlþah, caminin Zirai Donatým Caddesi üzerinde bulunan Tatvan Müftülüðü'ne ait arsa üzerinde yapýlacaðýný söyledi. Kýzýlþah, yapýlacak olan caminin üst katýnýn cami ve Kur'an Kursu, alt katýnýn ise taziye ve kültür evi olarak tasarlanacaðýný belirtti. Müftü Kýzýlþah, "Hayýrsever iþadamýmýz camiyi Zirai Donatým

Caddesi üzerinde bulunan müftülüðümüze ait þu anda dükkan olarak kullanýlan arsa üzerine yapacak. Caminin inþaatýna önümüzdeki günlerde baþlanacak ve en kýsa sürede tamamlanarak müftülüðümüze devredilecek. Ýnþallah cami inþaatýnýn tamamlanmasýyla ilçemiz bir camiye daha kavuþacak. Hayýrsever iþadamýmýza bu örnek giriþim ve davranýþýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Ýnþallah ilçemize ve halkýmýza yapmýþ olduðu bu hayýr yerini bulacak ve kendisine kat kat sevaplar yazýlmasýna vesile olacaktýr" dedi.

* Bayan Usta kuaför * Taþ ocaðýnda çalýþmýþ Formen * Tek düzen muhasabe bilen bayan eleman yaþ aralýðý ( 25-37) * Aþçý, Bulaþýkçý, Garson, Komi * Kozmetik firmasýnda çaýþtýrýlmak üzere kasiyer, depo personeli, reyon elemaný. *Ön muhasebe elemaný * Sekreter *Grafiker *Web tasarýmcý * Teknik Eleman Ýlginen adaylarýn derneðimize 1 kimlik fotokopisi 1 fotoðraf ile derneðimize baþvurmalarý rica olunur Tel : 0 533 713 99 28 Adres : Kurtismail paþa 2.sk. Birlik apt. 1/2 Yeniþehir/Diyarbakýr


HABER

25 AÐUSTOS 2012 PAZAR

5

Medeniyetler ‘Barýþ’ için toplanýyor

AK Parti MKYK Üyesi ve Kadýn Kollarý Genel Baþkan Yardýmcýsý Hediye Dalgýç, Mardin'in Midyat ilçesinde SOSGED tarafýndan kurulacak Barýþ Sofrasý Projesi'ne katýlmak üzere Projeye ev sahipliði yapan Midyat Belediye Baþkaný Þeyhmus Nasýroðlu'nun eþi Nurþen Nasýroðlu'nun davetlisi olarak Midyat'a geliyor.

Vahþetin zanlýlarý yakalandý

B

ingöl'ün Genç ilçesinde bayramýn ilk günü þeker toplamaya giden çocuklara iþkence yaptýklarý öne sürülen çocuk zanlýlar yakalandý. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramý'nýn ilk günü þeker toplayan B.Y. (7) ile kuzeni A.Y. (10), mezarlýkta kendilerinden büyük 3 çocuk tarafýndan ellerindeki þekerler alýndýktan sonra kemer ve dikenli çubuklarla dövülmüþ, çocuklarýn vücutlarýnda sigara söndürülmüþtü. Çocuklara iþkence olayýnýn faillerinin yakalanmasý için Genç Emniyet Müdürlüðünce yoðun çalýþma

baþlatýldý. Çalýþmalar kapsamýnda maðdurlarýn verdiði eþkallere göre soruþturmayý ilçe merkezinde yürüten polis, burada herhangi bir ipucuna rastlamayýnca olayýn meydana geldiði bölgenin köy yolu güzergahýna yöneldi. Buralarda da yoðun çalýþma yürüten polis, maðdurlarýn verdiði eþkallere uyan Y.T. (14), F.T. (13) ve M.T. (12) adlý çocuk zanlýlarý Doðanca köyüne baðlý Eskiköy mezrasýnda yakalayýp Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne götürdü. Burada ifadeleri alýnan zanlýlar, daha sonra adli makamlara sevk edildi.

S

osyal Geliþim Enstitüsü (SOSGED) 31 Aðustos günü Mardin'in Midyat'ta 10 binlerce kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtireceði barýþ ve hoþgörü Sofrasý Projesi'ne üst düzey katýlýmcýlarýn isimleri de öðrenilmeye baþladý. Ev sahipliðini Midyat Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu'nun yapacaðý temsili "Medeniyetler sofrasýnda" yurt dýþýndan gelecek konuklarla birlikte 30 bin kiþinin aðýrlanmasý hedefleniyor. Türkiye'nin en etkili sivil toplum örgütleri arasýnda yer alan ve kýsa adý (AGÝP) olan Akdeniz Giriþimci ve Projeciler Derneði Baþkaný AK Parti MKYK Üyesi olan Ýþ kadýný Hediye Dalgýç, Midyat Belediye Baþkaný Þeyhmus Nasýroðlu'nun eþi Nurþen Nasýroðlu'nun özel davetlisi olarak Midyat'ta kurulacak Barýþ Sofrasý'ndaki yerini almak üzere Midyat'a geliyor. Halklarýn kardeþliðini ve medeniyetlerin bir arada yaþayabileceðine inanan herkesi Midyat'ta kurulacak olan temsili Barýþ Sofrasýnda aðýrlamak istediklerini belirten Midyat Belediye Baþkaný Þeyhmus Nasýroðlu'nun eþi Nurþen Nasýroðlu, "Halklarýmýz arasýndaki barýþ köprülerinin ayaklarýný saðlamlaþtýracak bu büyük projeye destek olmak üzere gelecek herkes biz, Midyatlýlarýn misafiridir. Bizim kültürümüze göre gelen misafirin baþýmýzýn gözümüzün üzerinde yeri vardýr. Hediye Dalgýç Haným baþta olmak üzere bütün barýþ elçileri ve gönüllülerini ilçemizde aðýrlamak için heyecanlanýyoruz" dedi.

Ak Parti Ýl Baþkanlýðý’ndan ‘Tanýþ’ mesajý Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Van Ýl Baþkaný Abdullah Aras, PKK tarafýndan kaçýrýlan ve 52 gün sonra serbest býrakýlan AK Parti Gürpýnar Ýlçe Baþkaný Hayrullah Tanýþ'ýn özgürlüðüne kavuþmasýnýn tüm camiayý mutlu ettiðini belirtti.

A

ras, yaptýðý yazýlý açýklamada, parti olarak herkesin düþüncesine saygýlý olduklarýný ancak, bu tür bireyler üzerinden yapýlan eylemlerin, kurumlarý yýpratmaktan çok toplumun huzurunu kaçýrdýðýný söyledi. Aras, toplumun ve iradelerin kabul göreceði eylemsiz diyalog yolu barýþ ve huzur için çok daha etkili ve faydalý olacaðýný belirterek, "Bizim her geçen gün eylemsiz diyaloga daha çok ihtiyacýmýz doðmaktadýr. "Evinin önünde kaçýrýlarak 52 gün alýkonulduktan sonra serbest býrakýlan AK Parti Gürpýnar Ýlçe Baþkanýmýz sayýn Hayrullah Tanýþ kardeþimizin sað selamet özgürlüðüne kavuþmasý hepimizi mutlu ve memnun etmiþtir. Alýkonma sürecinde Mazlum-DER Genel Merkezi ve Van Þubesi'nin, ÝHD Genel Merkezi ve Van Þubesinin, Van Barosu'nun ve diðer sivil toplum kuruluþlarýnýn Tanýþ kardeþimizin serbest býrakýlmasý için yoðun gayret ve emekleri olmuþtur. Onlara bu insani gayretlerinden ötürü teþkilatýmýz adýna en kalbi teþekkürlerimi sunuyorum. Bizim temennimiz bu tür üzücü hadiselerin bölgemizde bir daha yaþanma-

masýdýr. AK Parti olarak herkesin düþüncesine saygýlý olduðumuz toplum tarafýndan bilinmektedir. Elbette hangi düþüncede olursa olsun ideolojiler ve iradeler insanlarýn en temel hak ve özgürlüðünün bir simgesi olduðu gibi siyaset de herkesin en doðal hakkýdýr ve bu demokratik hakka herkesin tahammül etmesi ve saygý duymasý gerekmektedir. Bu toplumun her kesimi için, demokrasi için gerekli ve geçerlidir. Ancak maalesef bu tür bireyler üzerinden yapýlan eylemler, kurumlarý yýpratmaktan çok toplumun huzurunu kaçýrmaktadýr. Bu nedenle toplumun ve iradelerin kabul göreceði eylemsiz diyalog yolu barýþ ve huzur için çok daha etkili ve faydalý olacaktýr. Bizim her geçen gün eylemsiz diyaloða daha çok ihtiyacýmýz doðmaktadýr. Bu tür hadiselerin bir daha yaþanmamasýný temenni ediyor, birlik, beraberlik, barýþ ve kardeþlik niyetimizle yolumuza devam ediyoruz. Allah bu yolda bizlere bu bölgeye her alanda hayýrlý olmayý ve hayýrlý hizmetler yapmayý daim nasip etsin diyoruz" dedi.

Mardin'de 3. Yüzyýla ait maskeler bulundu Arýzalý asansörler için tepki Y

edi bin yýllýk tarihi geçmiþi bulunan Mardin'de M.Ö üçüncü yüzyýla ait Roma Ýmparatorluðu döneminde tiyatrocularýn kullandýðý iddia edilen demir ve bronz maske bulundu. Mardin Müzesi tarafýndan Ilýsu barajýnda yapýlan arkeoloji kazýlarda ortaya çýkarýlan maskeler, Roma Ýmparatorluðu zamanýnda Mardin'e gelen gezici tiyatro gurubuna ait olduðu tespit edildi. Geçtiðimiz ay Ilýsu barajý havzasýnda yapýlan arkeolojik kazýlarda topraðýn altýndan çýkarýlan maskeler, Mardin müzesinde bulunan laboratuvarda restore edilerek, koruma altýna alýndý. Mardin'de yapýlan kazýlarda ortaya çýkan dünyanýn ilk tapusu ve oyuncak arabasý ardýndan Türkiye'de ilk defa Romalýlara ait demir ve bronzdan yapýlmýþ maske bulunduðunu belirten Mardin Kültür ve Turizm Müdürü Davut Beliktay, Dünya'nýn en eski medeniyetlerin barýndýðý Mardin'de kazdýkça tarih çýktýðýný belirtti. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoðan ile birlikte ortaya çýkan maskeleri basýna tanýtan Kültür ve Turizm Müdürü Davut Beliktay, Ilýsu barajý havzasýnda Mardin müzesi ekipleri tarafýnda yapýlan kazýlarda topraðýn altýndan ortaya çýkarýlan maskelerin yapýlan laboratuvar analizlerinin ardýndan bu maskelerin M.Ö 3.yüzyýl Roma Ýmparatorluðu'na ait olduðu tespit edildiðini söyledi. Yaklaþýk 2 bin yýllýk

H

tarihi geçmiþi bulunan maskelerin Romalýlar döneminde Mardin'e gelen tiyatro grubu tarafýndan oyunlarda kullanýldýðý tespit ettiklerini belirten Beliktay, "Bu maskeler geçtiðimiz ay Ilýsu barajýnda yapýlan kazýlarda ortaya çýktý. Roma dönemindeki bu eser o dönemde bu bölgede tiyatro olmadýðý için gezici tiyatrolar aracýlýðý ile o dönemde Mardin'e getirildiði ortaya çýktý. Bu gezici tiyatronun batýdan doðuya geldiði tahmin edilmektedir" dedi. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoðan ise ortaya çýkan eserlerin Mardin tarihi açýsýndan büyük önem arz ettiðini belirterek, Roma Ýmparatorluðu'nun gezici tiyatro grubuna ait bulunan bronz ve demirden yapýlan maskelerin deðeri paha biçilmez olduðunu ifade etti.

akkari'nin Yüksekova Ýlçe Devlet Hastanesi'nde asansörlerin arýzalý olmasý, hasta yakýnlarýnýn tepkisine neden oluyor. Arýzalý asansörler yüzünden hasta yakýnlarýný sýrtlarýnda taþýmak zorunda kaldýklarýný belirten vatandaþlar, asansörlerin bir an önce onarýlmasýný istedi. Hasta yakýný Bayram Atay, arýza nedeniyle büyük sýkýntý yaþadýklarýný belirterek, "Babam 5 gün önce kalp ameliyatý geçirdi. Ameliyattan çýktýktan sonra hastayý sedye ile 3. kattaki dahiliye servisine güvenlikçilerin yardýmýyla çýkardýk. Asansörler arýzalý olmasaydý bu kadar rezalet çekmeyecektik. Hastanýn ihtiyaçlarýný gidermek için sürekli merdiven kullanmak zorunda kalýyoruz. Durum böyle olunca da çok zorlanýyoruz. Bu nedenle arýzalý asansörlerin bir an önce yapýlmasýný istiyoruz" ifadelerini kullandý. Günde yüzlerce hastanýn geldiði bir hastanenin asansörlerinin bozuk olmasýnýn içler acýsý bir durum olduðunu belirten Enver Yýlmaz da hastasýný üst katlara sýrtýnda taþýdýðýný belirtti. Yýlmaz, "Þeker hastasý olan dedemi 16 gün önce hastaneye getirdim. Muayene olduktan sonra dahiliye servisine yatýþýný yaptýlar. Asansörler

arýzalý olduðu için onu sýrtýmda taþýyarak üst kattaki dahiliye servisine götürdüm. 16 günde 3 defa yeri deðiþtirildi. Her üç defada da dedemi sýrtýmda taþýdým. Bizimle ayný sýkýntýyý çeken yüzlerce hasta ve hasta yakýný var. Asansörler arýzalý olduðu için çok sýkýntý çekiyoruz.,Bu sýkýntýnýn bir an önce giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandý. Hastane yetkilileri ise, asansörlerin onarýlmasý için gereken ihalenin yapýldýðýný anacak þimdiye kadar herhangi bir çalýþmanýn yapýlamadýðýný belirtti.


6

26 AÐUSTOS 2012 PAZAR

EKONOMÝ

Domateste büyük verim Merkez'in beklenti anketi

M

erkez Bankasý, Aðustos Ayý 2.Dönem Beklenti Anketi sonuçlarýný açýkladý. Merkez Bankasý tarafýndan açýklanan sonuçlara göre, yýl sonu büyüme beklentisi yüzde 3.6'ya geriledi. Birinci dönem beklenti anketinde ise büyüme beklentisi yüzde 3.7 düzeyinde bulunuyordu. Anket sonuçlarýna göre, yýl sonu TÜFE beklentisi yükseldi. 1.dönem anketinde 6.73 olan yýl sonu TÜFE beklentisi, 2.dönem anketinde yüzde 6.77'ye yükseldi. Yýl sonu dolar kuru beklentisi ise 1.8058 oldu.

Birinci dönem beklenti anketinde dolar kuru beklentisi 1.8014 olmuþtu.

CARÝ AÇIKTAKÝ DÜÞÜK BEKLENTÝSÝ SÜRÜYOR Aðustos ayý 2.dönem beklenti anketinde, yýl sonu cari açýk beklentisinde düþüþ beklentisi sürdü. Birinci dönem beklenti anketinde 63 milyar 121 milyon dolar olan cari açýk beklentisi 2.dönem beklenti anketinde 62 milyar 679 milyon dolara geriledi.

B

itlis'in Hizan ilçesinde Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü deneme amacýyla sýrýkta yetiþtirdiði domatesten büyük verim aldý. Hizan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Fatih Asak, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Gayda Tarým Danýþma Merkezi Bahçesi'ne demonstrasyon alanýnda yetiþtirilen 'Sýrýkta Domates'te büyük verim alýndýðýný söyledi. Asak, "Yörede ilk defa demonstrasyon alanýnda ilçe müdürlüðümüz tarafýndan sýrýkta domates üretimi gerçekleþtirildi. Yapýlan üretim neticesinde çok yüksek verim alýndý. Artýk çiftçilerimiz geleneksel tarým teknikleri yerine yaptýðýmýz bu çalýþma neticesinde birim alanda 6-7 kat daha fazla ürün alýndýðý görüldü. Çiftçilerimiz büyük ilgi gösterdiði sýrýkta domates üretiminin ilçemizde yaygýnlaþmasý yolunda büyük mesafe kat edildi" dedi Asak, her yýl yeni ürünler deneyerek Hizan'ýn bitkisel üretim desenini zenginleþtirip Hizan'a ve ülke ekonomisine katký saðlayacak faaliyetlerin devam edeceðini

hatýrlattý. Hizan Ýlçe tarým Müdürü Fatih Asak, deneme alanýnda yapýlan çalýþmada emeði geçen ilçe tarým personellerine teþekkür etti.

Palandöken'de 4/B açýklamasý TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, primini ödeyen esnaf ve sanatkarlarýn ayakta tedavileri süresince geçici iþ göremezlik ödeneði alamadýðýný bildirerek, "4/B kapsamýndaki esnaf ve sanatkarlarýmýz sadece iþ kazasý, meslek hastalýðý ya da analýk halinde ve her türlü borçlarýnýn ödenmiþ olmasý þartýyla sadece 'yatarak tedavi' süresince 'Geçici Ýþ Göremezlik Ödeneði' alabilmektedir" dedi.

T

ESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, yaptýðý yazýlý açýklamada, emekli Sandýðý, SSK ve Bað-Kur'un Sosyal Güvenlik (SGK) çatýsý altýnda norm birliði saðlanmasý amacýyla birleþtirildiðini ancak bu birleþmeye raðmen uygulamada bazý eþitsizliklerin yaþandýðýný bildirdi. Palandöken, "En önemlisi bugün esnaf ve sanatkarlara, iþçi ve memurlardan farklý olarak, 60 günden fazla prim borçlarý olduðu dönemlerde kendilerine ve bakmakla yükümlü olduklarý eþ, çocuk ve ana babalarýna saðlýk hizmeti verilmemektedir. Bunun sonucunda ise, sigortalýlarýn kendi yaþamý ile birlikte bakmakla yükümlü olduðu aile bireylerinin de yaþamý risk altýna girmektedir" dedi. Prim borcunun tahsil edilmesinin, sosyal güvenlik kurumlarýnýn görevi olduðunu hatýrlatan Palandöken, saðlýk hizmetlerinden yararlanma hakkýnýn sigortalýnýn prim borcu ile iliþkilendirilmemesi gerektiðine dikkati çekti. Palandöken, SGK'nýn saðlýk hizmeti vermemesine raðmen ödenemeyen primi daha sonra faiziyle birlikte aldýðýný ifade etti. Dört kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrýnýn 919 lira, yoksulluk sýnýrýnýn 2 bin 995 lira olduðunu söyleyen Palandöken, "Yine

en önemlisi norm birliði denilmesine raðmen halen 1 milyon 867 bin esnaf ve sanatkar emeklisi bugün geçim sýkýntýsý çekmektedir. 1'den 12'nci basamaða kadar emekli aylýðý alanlar açlýk sýnýrýnýn altýnda, 1 ile 6'ncý basamak arasýnda emekli aylýðý alanlar net 739 lira olan asgari ücretin altýnda maaþ almaktadýrlar" ifadelerini kullandý. Palandöken, primini ödeyen esnaf ve sanatkarlarýn ayaktan tedavileri süresince geçici iþ göremezlik ödeneði alamadýðýný bildirerek, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "4/B kapsamýndaki esnaf ve sanatkarlarýmýz sadece iþ kazasý veya meslek hastalýðý ya da analýk halinde ve her türlü borçlarýnýn ödenmiþ olmasý þartýyla sadece 'yatarak tedavi' süresince 'Geçici Ýþ Göremezlik Ödeneði' alabilmektedirler fakat doktor tarafýndan rapor verilerek evinde tedavi edildiði hallerde, iþ göremezlik ödeneði verilmemektedir. Bu ise Anayasa'nýn eþitlik ilkesine aykýrýdýr. Evde tedavi süresince dükkaný kapalý kalmakta ve geliri olmamaktadýr ama ödemekle yükümlü olduðu vergi, prim, çek ve senetleri ödemek zorundadýr. Maalesef esnafýmýzýn iþleri bozulduðunda yararlanacaðý iþsizlik sigortasý da yoktur."

Suriye'deki olaylar ekonomiye darbe vurdu H

atay'ýn Yayladaðý ilçesi sýnýrlarýnda bulunan Kara Maðara bölgesinde, Hatay Valiliði ve DOÐAKA tarafýndan yapýlacak olan 500 Bin TL'lik turizm yatýrýmý, Suriye'deki olaylar nedeniyle askýya alýndý. Yayladaðý ilçesine baðlý Yayýk Damlar Köyü sýnýrlarý içinde bulunan Karamaðara bölgesinde Hatay Valiliði ve Doðu Akdeniz Kalkýnma Ajansý (DOÐAKA) tarafýndan yapýlmasý planlanan Bungol Evler Projesi askýya alýndý. Türkiye Suriye sýnýrýnýn sýfýr noktasýnda Keldað eteklerinde bulunan þifalý suyu, ismi gibi kara olan maðarasý, tertemiz denizi, yeþil ile mavinin buluþtuðu eþsiz doða güzelliklerine sahip olan Kara Maðara, bölge insanlarýnýn en önemli uðrak mekaný durumunda. Daha önce yolu olmadýðýndan birçok kiþinin ulaþabilmek için büyük çaba sarf ettikleri bölgede onlarca kiþi sarp kayalýklardan düþerek hayatýný

kaybetmiþti. 22. Dönem Hatay Milletvekili Mehmet Soydan'ýn çabalarý sonrasýnda Hatay Ýl Özel Ýdare Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü tarafýndan yapýlan 6 kilometrelik parke yolu ile ulaþým çilesi son buldu. Elektrik enerjisini rüzgar gücüyle 10 Kw olarak karþýlayabilen enerji üretimi de yapabilen Kara Maðara, saklý kalmýþ güzellikleri ile cazibe merkezi olma yolunda. Ancak Suriye'deki olaylarýn yatýrýmý engellediðini dile getiren Kara Maðara Sosyal Tesisleri Sorumlusu Selehattin Aðca, "Valilik ve DOÐAKA tarafýndan burasý için 500 bin TL ödenek çýkartýldý, güzel hizmetler yapýlacaktý ama Suriye'de yaþanan olaylar yüzünden iptal edildi. Ýnsanlar buraya geliyorlar, Samandað Çevlik'ten buraya tekne turlarý yapýlýyor. Bu bölgenin deðerlendirilerek turizme kazandýrýlmasý gerekir" dedi.


GÜNCEL

26 AÐUSTOS 2012 PAZAR

7

Kayýplar için oturma eylemi ÝHD "Devlet her þeye güvenlik eksenli baktýðý sürece barýþ gelmeyecektir."

Ý

HD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarý tarafýndan "Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" sloganýyla düzenlenen oturma eyleminde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, bölgede ölümlerinin artmasýnýn en büyük sorumlusunun güvenlikçi politikalarla Kürt sorunun çözmeye kalkýþan hükümetin olduðunu öne sürdü ÝHD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarý tarafýndan "Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" sloganýyla her hafta düzenlenen oturma eyleminin 185'incisi Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde devam etti. Eyleme ÝHD üye ve yöneticilerinin yaný sýra, MEYA-DER, Amed Göç-Der, Barýþ Anneleri Ýnsiyatifi, KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri, ve kayýp yakýnlarý katýldý. Kayýp yakýnlarýnýn fotoðraflarýnýn taþýndýðý eylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, herkesin bu ülkede yaþanan vahþetleri gördüðünü ifade ederek, "En son Antep'te yaþanan katliama tanýk olduk. Ondan önce Roboski'de ve Kürdistan'ýn diðer bölgelerindeki katliamlara tanýk olduk. Binlerce sivili, çocuðu katlettiler. Eðer bir ülkede hak, özgürlük, adalet, hukuk yoksa o ülkede böyle katliamlar yaþanýr" dedi.

'Bu ölümler sizin politikalarýnýzýn eseri' Devletin ve hükümetin Kürt sorununa

yaklaþýmýnýn güvenlikçi politikalarýn ötesine geçmediðini öne süren Bilici, "Eðer siz bir ülkede sorunlara güvenlik eksenli yaklaþýrsanýz, her þeye inkar ve imha politikasýyla yaklaþýrsanýz bu vahþetler yaþanýr. Biz öteden beri yaþanan ölümlere karþý olduðumuzu, özellikle sivil ölümlere karþý olduðumuzu defalarca belirttik. Ýþte son dönemde yaþanan çatýþmalarda yüzlerce insan ölüyor. Siz sorunlara bu mantýkla yaklaþtýðýnýz için bu insanlar ölüyor, bu ölümler sizin politikalarýnýzýn eseri" diye konuþtu.

babasýna haber verdiðini belirterek, Baba Aksan'ýn Nusaybin Emniyet Müdürlüðü ve Nusaybin Cumhuriyet Savcýlýðý'na ilettiðini ancak hiçbir sonuç alamadýklarýný dile getirdi.

'Yakalanan Hizbullahçý Aksan'ý kaçýrdýklarýný itiraf etti'

'Bu halkýn temsilcilerini aþaðýlarsanýz bu ülkede barýþ gerçekleþmez' Defalarca kayýplarýn bulunmasý ve faillerini yargýlanmasý için çaðrýda bulunduklarýný ifade eden Bilici, þunlarý söyledi: "Hala failler aramýzda dolaþýyor, hala kayýplar bulunmadý. Hala bu ülkede barýþý tesis edemedik. Hükümet her þeye güvenlik eksenli baktýðý sürece barýþ gelmeyecektir. Bölgemizde bir daha bu tür vahþetlerin yaþanmamasý için devletin yapacaðý þey mevcut politikalarýndan vazgeçmektir, diyalog ve müzakere kanallarýný açmaktýr." PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki 1 yýlý aþkýn süredir devam eden tecride de deðinen Bilici, "Bu halkýn temsilcilerini aþaðýlayýp, ötekileþtirirseniz bu ülkede barýþý gerçekleþtirmezsiniz" dedi.

18 yýldýr kayýp olan Faruk Aksan'ýn hikayesi anlatýldý Bilici'nin konuþmasýnýn ardýndan ÝHD Þube Sekreteri Abdusselam Ýnceören, Mardin'in Nusaybin Ýlçesi'nde 11 Aralýk 1994 tarihinde karanlýk güçler tarafýndan kaçýrýlarak

kaybedilen Faruk Aksan'ýn kaybediliþ hikayesini anlattý. Aksan'ýn Nusaybin'de su tesisatçýsý dükkânýnda çalýþýrken ellerinde silah olan sivil kiþiler tarafýndan zorla kaçýrýldýðýný anlatan Ýnceören, olaya tanýk olanlarýn Faruk Aksan'ýn

Devletin güvenlik güçlerinin ve resmi kurumlarýnýn Hizbullah adýndaki cinayet þebekesinin sokak ortasýndaki infazlarýna ve insan kaybetmelerine göz yumduðunu ifade eden Ýnceören, "Ancak örgüt ile iþi bittikten sonra Türkiye genelinde Hizbullah örgütüne operasyonlar yapýldý. Faruk Aksan'ý kaçýrýp kaybeden örgüt elemanlarýndan Mehmet Salih Gölge, Aksan'ýn PKK sempatizaný olduðu için kaçýrdýklarýný itiraf ediyor. Gölge, mahkemede verdiði ifade de 'Faruk Aksan ifadesi alýndýðý sýrada kalp krizi geçirip öldü, cesedini boþ bir tarlaya gömdük' diyor. Aksan'ý kaybedenlerden biri olduðu ileri sürülen Mehmet Akay ise yaklaþýk 3 yýl önce sahte kimlikle yakalandý, þuan cezaevinde" dedi. Ailesinin 18 yýl geçmesine raðmen Faruk Aksan'dan haber alamadýðýný söyleyen Ýnceören, Hizbullah'ý kullanan devletin bu örgütün kaybettiði kiþilerin nerede olduðunu bildiðini dile getirdi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Faruk Aksan anýsýna 5 dakikalýk oturma eylemi yapýldý.

KESK’ten tutuklama tepkisi K

amu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK), 68 yönetici ve üyesinin cezaevlerinde olmasýna tepki gösterdi. Eðitim-Sen Malatya Þubesi'nde basýn toplantýsý düzenleyen KESK Dönem Sözcüsü ve BTS Þube Baþkaný Kasým Otur, "Yýllardýr kararlý biçimde emek ve demokrasi mücadelesi veren KESK'i hedef alan kuþatma operasyonun son halkasýnýn üzerinden tam 2 ay geçti. Sözde yargý reformlarýyla katliam sanýklarýný dýþarý salanlar, 68 KESK yöneticisi ve üyesini demir kapýlar ardýnda tutmaya devam ediyor" ifadelerini kullandý.

Çukurca'da askeri birliðe saldýrý

H

akkari'nin Çukurca ilçesinin üst kýsýmlarýnda görevli askeri birliðe yönelik saldýrý düzenlendiði öðrenildi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Irak topraklarýnda bulunan PKK mensuplarý tarafýndan Çukurca ilçesinin üst kýsýmlarýnda ilçenin güvenliði-

ni saðlayan 49 No'lu sýnýr taþý bölgesinde bulunan askeri birliðe 2 havan topu atýldýðý belirtildi. Yapýlan saldýrýnýn ardýndan bölgeden toz bulutu yükselirken, güvenlik güçleri de havan toplarýnýn geldiði bölgeyi top atýþýna tuttu.


8

26 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

HABER

Muþ’a hýzlý tren gelmeyecek Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Erzincan-Muþ arasýnda hýzlý tren çalýþmasý bulunmadýðýný ama Erzincan-Muþ Konvansiyonel Demiryolu Hattý çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirtti.

Davutoðlu Esad'a ömür biçti

D

ýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, canlý yayýnda NTV'nin konuðu oldu. Oðuz Haksever yönetimindeki programda Cengiz Çandar ve Ýsmet Berkan'ýn sorularýný yanýtlayan Davutoðlu; terör, Suriye ve dýþ politikadaki son geliþmelere iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. 'Suriye'deki sancýlý sürecin çok uzun sürmeyeceðini' öne süren Dýþiþleri Bakaný, "Biz Suriye'de bütün alternatifi deneyerek bugünlere geldik ama bu sancýlý sürecin çok uzun süreceðini düþünmüyorum. Artýk bu süreci yýllarla ifade etmek yerine aylar veya haftalarla ifade etmek gerekir" diye konuþtu. 9 kiþinin hayatýný kaybettiði Gaziantep saldýrýsýnda Suriye istihbarat örgütü El Muhaberat'ýn parmaðý olduðuna yönelik bazý iddialar ortaya atýlmýþtý. Bu iddialara deðinen Davutoðlu, Türkiye'deki terör olaylarýný sadece Suriye'ye baðlamanýn 'eksik' bir yaklaþým olacaðýný dile getirdi.

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Muþ Milletvekili Demir Çelik'in, Ulaþtýrma Bakanlýðý'na sunduðu hýzlý tren projesiyle ilgili soru önergesine cevap geldi. 1948 yýlýndan bu yana demiryollarýna herhangi bir önemin verilmediðini savunan Demir Çelik, o yýldan bu yana karayolu ulaþýmýna aðýrlýk verildiðini kaydetmiþti. Çelik, Bakan Binali Yýldýrým'a Muþ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl hattýnda hýzlý tren projesi bulunup bulunmadýðýný sordu. Çelik'in soru önergesini yazýlý olarak cevaplandýran Bakan Binali Yýldýrým, ErzincanMuþ arasýnda hýzlý tren çalýþmasý bulunmadýðýný belirtti. Bakan Yýldýrým þunlarý kaydetti; "Ancak, Bakanlýðýmýz yatýrým programýnda yer alan Erzincan-Muþ Konvansiyonel Demiryolu Hattýnýn Etüt Proje ihalesi yapýlarak 18 Ekim 2010 tarihinde iþe baþlanýlmýþtýr. Uygulama proje çalýþmalarý devam etmekte olup, 2012 yýlýnýn ikinci yarýsýnda tamamlanmasý planlanmaktadýr. Erzincan-Muþ Demiryolu Hattýnýn uzunluðu 198 kilometre olup, güzergah Erzincan-Yedisu-KarlýovaYorgançayýr-Tepeköy-Akçan ve Muþ olarak belirlenmiþtir. Söz konusu güzergahta tünel, köprü ve viyadükler yoðun olarak Büklümdere-Tepeköy mevkileri arasýnda inþa edilecektir. Erzincan-Muþ Demiryolu hattýnýn proje çalýþmalarý tamamlanýp,

KÖPRÜ ONARIM VE GÜÇLENDÝRME ÝÞLERÝ YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Diyarbakýr 9. Bölge Müdürlüðü Karayolalrý 9. Bölge Müdürlüðü Sýnýrlarý Dahilinde Bulunan Muhtelif Köprülerdeki Onarým ve Güçlendirme Ýþleri yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/108495 1-Ýdarenin a) Adresi : KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ BÜYÜKALP CADDESI 21100 YENÝÞEHÝR DÝYARBAKIR MERKEZ/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122288050 - 4122245068 c) Elektronik Posta Adresi : bol09@kgm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Bölgemiz Muhtelif Yollarý c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (Dörtyüz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði Ýhale Salonu /DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 18.09.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir. 4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri; a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr.

inþaat çalýþmalarýna baþlanýlmadan önce kamulaþtýrma iþlemleri yapýlacaktýr. Ýþin proje çalýþmalarý tamamlandýðýnda yaklaþýk yapým maliyeti ortaya çýkacaktýr. Söz

konusu projenin araþtýrmalarý Çevresel Etki Deðerlendirme (ÇED) çalýþmalara kapsamýnda yapýlmýþ olup, denetlemeleri Bakanlýðýmýz tarafýndan yapýlacaktýr."

Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son üç yýla kadar olan yýllarýn belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait, aþaðýda belirtilen belgelerden birini sunmasý yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarýný gösteren faturalar. Ýsteklinin cirosunun teklif ettiði bedelin % 25 inden, taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarý için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýl için saðlayamayanlar, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýldan baþlamak üzere birbirini takip eden son altý yýla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel: 1 Adet en az 5 ( beþ ) yýl deneyimli inþaat mühendisi Ýsteklinin; ticari faaliyette bulunduðu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doðru en az bir yýl boyunca kesintisiz þekilde ve iþin niteliðine uygun olarak, yukarýda belirtilen sayý ve nitelikte anahtar teknik personeli çalýþtýrmasý ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin saðlandýðý hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayýtlý olduðu hususu ilgili meslek odasý üye kayýt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalýþtýðý hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylý "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel þartýnýn ayný meslek alanýna iliþkin farklý kiþiler bildirilmek suretiyle karþýlanmasý halinde, bu kiþilerin tamamýnýn mezuniyet belgelerinin sunulmasý zorunludur. b) Teknik Personel: Adet Pozisyonu Mesleki Ünvaný Mesleki Özellikleri 1 Adet Þantiye Þefi Ýnþ. Müh. 1 Adet Etüt Ekip Teknisyeni veya Alet Operatörü 1 Adet Ýnþaat Teknikeri 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer resmi gazetenin 11/06/2011 tarih ve 27961 sayýlý nüshasýnda yayýmlanan " YAPIM ÝÞLERÝNDE BENZER ÝÞ GRUPLARI TEBLÝÐÝ" nin (A)-I. Grubu iþleridir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Karayollarý 9. Bölge Müd. Ýhaleler Baþmüh. DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði Ýhale Salonu /DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 "Yapým Ýþleri Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði'nin 2.5. maddesindeki "Ýhale konusu iþe iliþkin iþ deneyim belgesi yerine ihale konusu iþi de içeren bir iþ deneyim belgesi sunulduðu ve ihale konusu iþ tutarýnýn iþ deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediði hallerde, ihale konusu iþ tutarýnýn tespit edilebileceði bilgi ve belgelerin de (Son Hakediþ Ýç Sayfalarýnýn) baþvuru veya teklif kapsamýnda sunulmasý zorunludur." Basýn-1515

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


POLÝTÝKA

26 ÐUSTOS 2012 PAZAR

9

Baðlantýsýzlar toplanýyor

1961'de kurulan ve Soðuk Savaþ'tan bu yana etkisiz kalan Baðlantýsýzlar Hareketi'nin 16. zirvesi bu hafta sonu Tahran'da düzenleniyor. Zirve 30'dan fazla devlet baþkaný katýlýyor. Batý'nýn kaygýsý Ýran'ýn bu vesileyle 'diplomatik tecriti kýrmasý'. Mýsýr'ýn Müslüman Kardeþler üyesi yeni lideri Mursi'nin de zirvede yerini almasý dikkat çekici.

S

oðuk Savaþ'ýn 'kaðýt üzerinde' sona ermesinden beri Baðlantýsýzlar Hareketi'nin ismini pek az iþittik. Kimi zaman toplanýrlar, kimseler de dikkate almaz. Fakat bu sefer iþ biraz farklý. Baðlantýsýzlar Hareketi'nin (NAM-Non Aligned Movement) 16. zirvesine Batý aleminin deyim yerindeyse istemeden de olsa 'gözü takýlmýþ' durumda. Zira zirve bu hafta sonu Ýran'ýn baþkenti Tahran'da düzenleniyor. Baðlantýsýzlar Hareketi 1961'de kendilerini hiçbir bloða baðlý hissetmeyen ülkeler tarafýndan oluþturuldu. 2012 itibariyle üye sayýsý 193 BMüyesinden 120'sini kapsýyor. 21 de gözlemci üye var. NAM dünya nüfusunun yüzde 55'ini teþkil ediyor. Lakin etkisi sýfýrla çarpan misali. Eski Yugoslavya'nýn lideri Josef Tito'nun fikir babasý olduðu Baðlantýsýzlarý'ýn kuruluþundan bu yana köprülerin altýndan çok sular aktý. O vakitler Tito, Nehru, Cemal Abdül Nasýr, Sukarno filan vardý. Neo-liberalizm ve büyük güçlerin oyun sahasý olan dünyaya itiraz edenlerin sesleri bir nebze iþitiliyordu. Yine de hareketin o gün bugündür pek bir baþarýsý yok. Üyelerinin çoðu Soðuk Savaþ'ýn dýþýnda duramadý, ekonomik sorunlarla cebelleþti. Özetle NAM'ýn esamisi okunmadý.

NAM BÝR ÝÞE YARAYABÝLÝR MÝ? 21. yüzyýlda konjonktür deðiþmiþken, NAM ne gibi bir rol oynayabilir orasý da pek meçhul. Kýsaca BRICS diye anýlan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi geliþmekte olan ülkelerin özellikle ekonomik planda dünyadaki etkinliklerinin artmasý bir fýrsat yaratabilir. Ancak

Rusya, Çin ve Brezilya NAM'ýn sadece gözlemci üyeleri, ortada Tito'nun örneðini sergilediði türden bir liderlik tezahürü de yok. Zaten eski Yugoslavya'dan geriye kalan ülkeler NAM'a pek alakasýz. Yine de yeryüzünden Ortadoðu'dan Asya'ya uzanan geniþ bir coðrafyada büyük güçlerin orasýndan burasýndan çekiþtirdiði siyasi ve ekonomik 'kargaþa hali' sürerken, olur da 'orta yolculuk' baðlamýnda bir duruþa ihtiyaç duyulursa, akýllara NAM gelebilir.

AMERÝKA ÝLE ÝSRAÝL'ÝN KAYGISI Tahran zirvesinin 'ehemmiyetine' gelince... Batýlý güçler ve medya zirveyi görmezden gelmeye/küçümsemeye çalýþýyor. Amerikalýlarla Ýsraillilerin kaygýsý, elbette Ýran'ýn zirveyi uluslar arasý yaptýrýmlarla gelen diplomatik tecriti yarma vesilesi yapmasý. Pek de baþarýsýz sayýlmaz. Misal BMGenel Sekreteri Ban ki Mun, seleflerinin ananesini bozmadý, normalde 'sözünden pek çýkmadýðý' Amerikan ile Ýsrail'in itiraz ve eleþtirilerine aldýrmadý, Tahran'a gidiyor. Ýranlýlara bakýlýrsa, 35 ülke devlet baþkaný düzeyinde, bir ülke meclis baþkaný, 21 ülke dýþiþleri bakaný düzeyinde katýlýyor. Çok sayýda ülkeden üst düzey diplomatlarla 7 binden fazla delege katýlýyor. Ýran'da haftasonunu tatil ilan edilmiþ, hatta hýzlarýný alamayýp 50 milyon dolar gelir bekledikleri zirve vesilesiyle turizme hizmet eder diye Tahran'daki müzeleri filan 'makyajdan geçirmiþler'.

MURSÝ PEKÝN'DEN TAHRAN'A GEÇECEK Bence zirvenin daha önemli yaný, bir önceki NAM dönem baþkaný olan

Mýsýr'ýn Müslüman Kardeþler'in üyesi çiçeði burnunda Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin de katýlýyor olmasý... Mursi, Tahran'a Çin'in baþkenti Pekin'den geçecek. NAM dönem baþkanlýðýný Ýranlýlara devredecek. 1979'dan bu yana Tahran'ý ziyaret eden ilk Mýsýr Cumhurbaþkaný olacak. Hem böylece Suudi Arabistan ve Çin'den sonraki üçüncü yurtdýþý ziyaretini Ýran'a gerçekleþtirecek. Mýsýrlý diplomatik kaynaklar, NAM zirvesindeSuriye konusunda Mekke'deki Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý zirvesinde önerdiði Mýsýr, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ýran'dan müteþekkül 'temas grubu" önerisini gündeme taþýyabileceðini söylüyorlar. Ýnsan "Mýsýr þimdiden bölgede arabu-

lucu konumuyla sahneye mi çýkýyor" diye düþünmeden edemiyor.

SURÝYE KONUSU ÇATLAK SEBEBÝ Velhasýl, NAM zirvesine gözlemci Rusya ve Çin'den petrol ihtiyacýnýn yüzde 12'sini Ýran'dan karþýlayan ancak Batý yaptýrýmlarý nedeniyle ödeme sorunu yaþayan Hindistan'a ve minik Karayip ülkelerine uzanan bir dizi ülke yerini alacak. Kilit mesele nihai bildiri. Nihai bildiriyi, evsahibi Ýran hazýrlayacak ve 'barýþçý nükleer teknolojiye sahip olma hakký, Ýsrail'in askeri tehditlerinin ve Filistin topraklarýndaki iþgalinin kýnanmasýnýn' yer alacaðý aþikar. NAM'ýn 1979'daki Havana Bildirisi'nde ortaya konulan

amacý, 'emperyalizm, kolonicilik ve ýrkçýlýða karþý uluslarýn egemenlik, baðýmsýzlýk, toprak bütünlüðü ve güvenliklerini garanti altýna almak'. Oysa dünyadaki gidiþat 'liberal müdahalecilik' yönündeyken, NAM'ýn bu ilkeyi kafi düzeyde vurgulayýp vurgulamayacaðý meçhul. Nitekim bu noktadaki bölünmüþlük büyük olasýlýkla Suriye konusunda nihai bildiriye yansýyacak. Zira 3 Aðustos'taki BM Genel Kurulu'nda Suudi Arabistan'ýn giriþimiyle BM Genel Kurul'nda Þam'ý kýnayan tasarýya 120 NAM ülkesinden 70'i onay vermiþti. Tahran zirvesi ve Batý'dan ne gibi tepkilere 'mazhar olacaðý' neresinden bakarsanýz bakýn ilgi çekici...

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Ýç-Dýþ Haberler 10 Suriye özel temsilcisi ‘korktum’ BM gözlemcisi Þam'dan ayrýldý B B 26 AÐUSTOS 2012 PAZAR

irleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban KiMoon, BM ve Arap Birliði'nin yeni Suriye özel temsilcisi El Ahdar El Ýbrahimi ile görüþtü. Uzun süredir BM'de diplomatlýk yapan Cezayir eski Dýþiþleri Bakaný El Ahdar El Ýbrahimi, "Beni çaðýrdýðýnýzda size onurlandýðýmý, gururumun okþandýðýný ve korktuðumu söylemiþtim. Hala ayný düþünce yapýsýna sahibim" derken, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Ýbrahimi'nin bütün uluslararasý camianýn desteðine güvenebileceðini belirtti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon görüþmede, "Bu çatýþmalar devam ettiði sürece daha çok insan öldürülecek ve daha çok insan acý çekecek" ifadesini kullandý. Resmi olarak 1 Eylül'de görevine baþlayacak olan Ýbrahimi, geçtiðimiz hafta Aðustos ayýnýn sonunda görev süresi biten BM ve Arap Birliði'nin eski Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ýn yerine atanmýþtý. 78 yaþýndaki El Ahdar El Ýbrahimi, son 20 yýldýr Afganistan'daki Yardým Misyonu baþkanlýðý gibi üst düzey BM görevlerini yürütüyor.

irleþmiþ Milletler (BM) Suriye gözlemcileri heyeti baþkaný General Babacar Gaye, bugün görevini yapamadýðý gerekçesiyle Þam'dan ayrýlýrken ülkede çatýþmalar devam ediyor. Resmi olarak geçtiðimiz Pazar günü bitirilen BM Gözlem Görevi, bugün gözlemci heyeti baþkaný General Babacar Gaye'nin de ülkeden ayrýlmasýyla baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Eski BM Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ýn barýþ planý çerçevesinde Nisan ayýnda 300 gözlemci Suriye'ye gönderilmiþ fakat Haziran ayýnda yükselen þiddet sebebiyle bu sayý azaltýlmýþtý. Diðer yandan ise Suriye'de bombardýman ve çatýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Muhaliflerin internete yüklediði görüntülerde Suriye ordusunun bombardýmaný, muhalif Suriyeli'nin bir tanka yakýn mesafeden saldýrmasý ve bir muhalifin keskin niþancý tarafýndan vurulmasý bulunuyor.

Lübnan’da gerginlik sürüyor Lübnan'ýn kuzeyindeki Trablusþam kentinde Suriye yönetimi yanlýlarý ile karþýtlarý arasýndaki çatýþmalarda 3 kiþi hayatýný kaybederken, 2 gazeteci de yaralandý.

L

übnan'da mezhep savaþlarý devam ediyor. Trablusþam'ýn Bab El Tabanne ve Cebel Muhsin bölgelerinde aralýklarla süren çatýþmalarda önceki gün bir Sünni þeyhinin de aralarýnda bulunduðu 3 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Keskin niþancý ateþinin, 28 yaþýndaki Þeyh Halid Baraday'ýn ölümünün yaný sýra iki gazetecinin yaralanmasýna neden

olduðu kaydedildi. Suriye'deki krizin ülkeye sýçramasý nedeniyle gerçekleþen çatýþmalarda önceki gün 15 kiþinin daha yaralandýðý belirtildi. Kubbe bölgesindeki Ýslamcýlar ve Cebel Muhsin bölgesindeki Aleviler, önceki gün Baþbakan Necib Mikati ile gerçekleþtirdikleri görüþmede orduya kentteki düzeni yeniden saðlamak konusunda yeþil ýþýk

yakan bir anlaþmaya varmýþtý. Fakat bölgedeki kaynaklar bugün ordunun bölgedeki keskin niþancýlar yüzünden iþlevsiz kaldýðýný ifade etti. Ayrýca Trablusþam'da dolaþan maskeli insanlarýn bazý dükkânlarý ateþe verdiði bildirildi. Lübnan'daki çatýþmalarda bu hafta en az 15 kiþinin öldüðü, 100 kiþinin ise yaralandýðý tahmin ediliyor.

Suriyeli mültecilerden çarþý eylemi Adýyaman Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan Suriyeli mülteciler, çarþý izinleri olmamasý iddiasýyla toplanarak eylem yaptý.

Y

urtta kalan Suriyeli mültecilerden bir grup, çarþý izinlerinin olmamasýndan dolayý yurtta sýkýldýklarýný ve bu nedenden dolayý çarþý merkezine gitmek istediklerini öne sürerek yurttan çýkmak istedi. Yurt güvenlik görevlileri tarafýndan fark edilen olay polise bildirildi. Kýsa sürede olay yerine gelen polis ekibinin müdahalesi yetersiz kalýnca, olay yerine çok sayýda takviye polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaklaþýk yarým saatlik ikna çalýþmasý sonrasý mülteciler olaysýz bir þekilde daðýldý. Olay yeri yakýnlarýndan geçmekte olan bazý vatandaþlar da olayýn gerçekleþtiði noktaya gelerek, "Adamlara devlet tarafýndan her türlü yardým ve destek yapýlýyor. Her gün eylem her gün isyan ediyorlar ufak bahanelerle. Yok ayakkabým yýrtýldý, yok sigaram bitti, yok efendim yurttan sýkýldým çarþýda gezmek istiyorum gibi bahaneler atýyorlar. Adamlar savaþtan kaçmýþlar ama sanki tatile gelmiþ gibi hareket ediyorlar. Ülkemizi, memleketimizi beðenmiyorlar ise, kalkýp kendi ülkelerine gitsinler. Bu huzurlu ve insanlarýn kardeþçe yaþadýðý memleketi huzursuz hale getirmesinler" diyerek tepki gösterdi.

Kimyasal Silah iddiasý S

uriyeli muhaliflerin Halep Devrimi grubu, internet üzerinden vücudu yanmýþ bir çocuðun görüntülerini yayýnladý. Görüntülerde, muhaliflerin sahra hastanesine getirilen bir çocuðun vücudunun derisinin tamamýnýn yandýðý görülüyor. Muhalifler, bu yanýklarýn "kimyasal silah sonucu oluþmuþ yaralara benzediðini" ifade ediyor. Görüntülerde vücudunda yanma ve erime benzeri yaralar oluþmuþ bir çocuða doktorlarýn müdahale etmesi yer alýyor. Çýplak olduðu görülen küçük yaþlardaki erkek çocuk ise sürekli aðlýyor. Görüntünün 23 Aðustos'ta El Rastan þehrinde çekildiðini gösteren bir döviz görülüyor.

Halep'e bomba üstüne bomba

B

eþþar Esad rejimine baðlý ordu güçleri, Halep'teki saldýrýlarýný sürdürüyor. Uçak ve helikopterlerin bomba ve aðýr silahlarla düzenlediði saldýrýlarda siviller hedef oluyor Kentin kenar semtlerinde Türkmenlerin Fatih Sultan Mehmet Tugayý'nýn kullandýðý iki katlý binada hava saldýrýsýnda yerle bir oldu. Uçaklar çevredeki binalarý da hedef aldý. Uçaklarýn saldýrýsýný Helikopterlerin taarruzu izledi. Bu kez helikopterler ayný bölgeyi taradý. Saldýrýda çok sayýda kiþinin yaralandýðý bildirildi.


SPOR

26 AÐUSTOS 2012 PAZAR

11

Belediyespor sýký çalýþýyor Spor Toto 3. Lig 1.Grup Takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ikinci etap kamp çalýþmasýný Kocaeli Kartepede sürdürüyor.

T

eknik direktör Turhan Özyazanlar nezaretinde yapýlan antrenman ýsýnma koþusuyla baþladý. Dar alanda çift kale pas oyunu ve yapýlan maçýn ardýndan antrenman, soðuma egzersizleriyle son buldu.

Kenetlenmemiz Lazým Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Baþkaný Metin Kýlavuz, yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarla

birlikte kenetlenip baþarýya ulaþacaklarýný söyledi.. Kýlavuz ,"24 yürekli arkadaþýmýzla birlikte talip olduðumuz bu zorlu görevde vakit geçirmeden çalýþmalara baþladýk. Göreve geldikten sonra 17 gün gibi kýsa bir süre zarfýnda, teknik direktörümüz Turhan Özyazanlar'in raporlarý doðrultusunda Transfer çalýþmalarýna baþladýk.Yapmýþ olduðumuz transferin hiçbirini mena-

jer veya baþka aracýlar vasýtasýyla yapmadýk. Takip ettiðimiz ve alýnmasýný istediðimiz oyuncularla birebir görüþerek kendi irademizle transferleri gerçekleþtirdik. "

Taraftarýmýzý Her An Yanýmýzda Görmek Ýstiyoruz Sarý-Kýrmýzý ekibin 24 kiþilik genç bir kadrosuyla15 günlük ikinci etap kampýný Kocaeli Kartepe

Tesislerin'de yaptýðýný dile getiren Baþkan Kýlavuz, takýmýn Kartepe Gren Park Otel'de 29 Aðustos'a kadar yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürecek olan takýmýn 9 Eylül'de baþlayacak lige tam anlamýyla hazýr olacaðýný vurguladý. Ligin iddialý takýmlarýndan biri olduklarýný belirten Baþkan Kýlavuz, "Bize inananlarý ve taraftarýmýzý mahcup etmemek adýna bütün imkânlarýmýzý seferber edeceðiz. Takýmýn itici gücü olacak taraftarýmýzý her an yanýmýzda görmeyi arzu ediyoruz. Daima taraftarýmýzla kol kola, birlik bütünlük içerisinde mücadelemizi sürdüreceðiz. Ýnþallah bu birlik ve beraberlik

sonucunda baþarýya ulaþacaðýz." dedi.

Tesisleþme Ve Alt Yapý Önemli Sportif baþarýlarýn elde edilmesinde tesisleþme ve altyapýnýn da çok önemli olduðunu kaydeden Baþkan Kýlavuz, "Genel kurulda þahsým ve yönetimimiz adýna ifade ettiðimiz gibi tesisleþme ve altyapýya önem vereceðiz. Her iki konunun baþarýya ulaþmada ne derece önemli olduðunun farkýndayýz. Diyarbakýr'da ilk kez Elit Akademi Ligi'nde 6 yaþ grubunda katýlmayý programýmýza aldýk. En kýsa sürede altyapý antrenörlerimizle anlaþarak bu konuda ciddi adýmlar atmayý planlýyoruz." diye konuþtu. Taþkýn Civelek

Yeni diyarbakýrspor sivriceye gitti Van'da Nur Tatar sevinci

2

012 Londra Olimpiyat Oyunlarýnda tekvando kadýnlar 67 kiloda gümüþ madalya kazanan Nur Tatar, memleketi Van'a geldi. Büyük bir coþkuyla karþýlanan milli sporcu, þehir turu atarak kendisine sevgi gösterilerinde bulunanlara el salladý. Türkiye Tekvando Federasyonu Baþkaný Metin Þahin, Türkiye Tekvando Genel Koordinatörü Ramazan Çetin, annesi Birgül Tatar ve babasý Nizam Tatar ile birlikte gelen Nur Tatar, Van'da büyük coþkuyla karþýlandý. Vanlýlar ellerinde pankartlar ve çiçeklerle Van Ferit Melen Havaalaný'nda beklerken, Tatar için üstü açýk çiçeklerle donatýlmýþ ve üzerinde 'Þampiyonumuz, gururumuz" yazýlý bir araç tahsis edildi.

"TÜRKÝYE BAYRAÐINI GÖNDERE ÇEKTÝRMEK ONUR VERÝCÝ" Yaklaþýk 50 araçlýk konvoyla þehir turu atan Tatar, yolda kendisine sevgi gösterisinde bulunan Vanlýlara kazandýðý madalyayý da gösterip el salladý. Daha sonra Van Valiliði Ali Paþa Toplantý Salonu'nda düzenlenen basýn toplantýsýna katýlan Tatar, Türkiye'ye bu madalyayý kazandýrdýðý için çok mutlu olduðunu belirtti. Tatar, "Orada dövüþürken bu madalyayý Türkiye getirmek gerçekten onur verici.

Bayraðýmýzý dalgalandýrmak çok güzel bir duyguydu. Ýstesem de ben yaþadýðým o duygularý anlatamam" dedi.

"HER FIRSATTA KÜRT-TÜRK KARDEÞLÝÐÝNE VURGU YAPIYOR" Vali Vekili Zafer Coþkun, Tatar'ýn baþarýsýnýn herkesi mutlu ettiðini söyledi. Þu an Edremit'te yapýmý devam eden 5 bin kiþilik spor salonuna Nur Tatar'ýn isminin verileceðini de belirten Coþkun, "Baþarýlarýyla bizi sevindirdi ve gururlandýrdý. Nur hanýmefendi kardeþimiz her fýrsatta Kürt-Türk kardeþliðine vurgu yapýyor. Ayný zamanda Ýstiklal Marþý'nýn okutulmasýnda hassasiyeti var. Bayraðýmýzýn göndere çekilmesinde de oldukça gurur duyan bir þahsiyet olarak kendilerine bize yaþattýðý gururdan dolayý teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Anne Birgül Tatar da kýzýyla gurur duyduðunu söyledi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Nur Tatar'a Van Vali Vekili Zafer Coþkun 45, Vanlý iþadamý Ali Çiçeksay 25, Van Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Mirza Nadiroðlu ise 15 çeyrek altýn hediye etti. Ferdi Sporlar Merkezi'nde plaketlerin daðýtýlmasýnýn ardýndan protokol tarafýndan minik sporculara çanta ve eþofman takýmý daðýtýldý.

Bölgesel Amatör liginde mücadele edecek olan Yeni. Diyarbakýrspor birinci etap kamp çalýþmasý için Elazýð Sivrice Tesislerine dün gitti.

Y

eni Diyarbakýrspor Baþkaný Bedirhan Akyol yaptýðý açýklamada, genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takým oluþturduklarýný belirtti. Bedirhan Akyol , Kulübü'nün dinlenme tesisi olmadýðýný, kendileri de dahil olmak üzere herkesin bu konuda üzerine düþen görevi yerine getirmek zorunda olduðunu vurguladý. Elazýð Sivrice ilçesinde baþlayan kampýn istedikleri düzeyde gerçekleþeceðini ifade eden Akyol, þunlarý kaydetti: "Kendi tesislerimizdeki çalýþmalarýmýzý tamamladýk ve ilk kampý çalýþmasý için Elazýð 'ýn Sivrice ilçesine giderek çalýþmalarýmýzý 4 Eylül'e kadar sürdürüp 5 Eylül'de Diyarbakýr'a dönerek Atatürk stadýnda Bulgaristanýn Süper lig takýmý olan Etar Takýmýyla sezon açýlýþ yapacaðýz. Karþýlaþmadan sonra ikinci Etap Kamp Çalýþmasý için Nevþehire giderek 15 günlük kamp çalýþmasýna baþlayacaðýný söyledi.

Petrole durmak yok S

por Toto 3.lig 2. grup takýmlarýndan Batman Petrolspor yeni ezon hazýrlýklarýný Teknik Direktör Mehmet Gönülaçar nezaretinde günde çift idman yaparak hazýrlanýyor. Kýrmýzý Beyazlý ekipte Yorucu geçen çalýþmalardan sporcularýn istekli olmalarý teknik heyetive yönetimi sevindiriyor. Batman Petrolspor Teknik Direktörü Mehmet Gönülaçar ; " Transfer çalýþmalarý benim raporum doðrultusunda transfer komitesi ile birlikte tüm hýzýyla devam ediyor. Yapacaðýmýz 1-2 takviyeyle transferi kapatmayý düþünüyoruz" dedi. Öte yandan Kýrmýzý Beyazlý ekip Saðlýk kontrolünden geçtiler.


12

CMYK

26 AÐUSTOS 2012 PAZAR

26.08.2012 Gazete Sayfaları  

internet sayfalarıu

Advertisement