Page 1

Atatürk'e Kürtçe þarký yazýlmýþ! V

ABD'li profesörden halay A

merikalý bilim profesörü Dr. Olajide Agunloge, Batman'da Kürtçe müzik eþliðinde halay çekti. Batman Üniversitesi'nin 18-20 Nisan 2012 tarihleri arasýnda düzenlediði Bilim ve Kültür Sempozyumu'na katýlan ABD'li Olajide Agunloge, sempozyumun birinci gününde bilim ve kültür bildirisini sundu. 4’te

an'da 80 yýl önce Atatürk için övgü dolu sözlerle yazýlmýþ olan bir türkünün kayýtlarýna ulaþýldý. Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Van Gölü Çevresi Tarihi Eserler ve Kültür Deðerlerini Araþtýrma Merkezi Müdürü Murat Oto, TRT arþivlerinde, Van'da 80 yýl önce Atatürk için övgü dolu sözlerle yazýlmýþ Kürtçe þarkýyý ortaya çýkardý. 8’de

Sorunlarý el ele vererek çözeceðiz A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan, Cuma Namazý sonrasýnda ziyaret ettiði bir çað ocaðýnda vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi. Advan, "Diyarbakýr'ýn sorunlarý hepimizin sorunudur. Bunlarý aþmak için el ele vereceðiz" dedi. 4’te

Siddet Calýstayý basladý CUMARTESÝ 21 NÝSAN 2012

www.guneydoguolay.com

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafýndan düzenlenen "'Tüm Yönleri ile Torunu Seyit Rýza'nýn kürkünü istedi e r s Þiddet Çalýþtayý", 23 üniversiteden akademisyenlerin katýlýmý ile baþladý. D im olaylarý sonrasýnda idam edilen Seyit Rýza'nýn torunu, Meclis'e baþvuurt dýþý ve yurt içinden 23 üniversite ile

Y

rarak dedesinin kürkünü, köstekli altýn saatini ve tespihini istedi. 5’te

bakanlýk, kurum ve kuruluþlardan yaklaþýk 80 akademisyen ile uzmanýn katýldýðý "Tüm Yönleri ile Þiddet Çalýþtayý", Dicle Üniversitesi Kongre Konferans Salonu'nda düzenleniyor. Çalýþtaya Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, Diyarbakýr Vali Yardýmcýsý Ahmet Dalkýran, Üsküdar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Ýstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Þafak Ural ve Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sabri Eyigün'ün de bulunduðu 23 üniversiteden katýlýmcý katýldý. 8’de

Kongre 2 Haziran'da

Þýrnak'ta YGS üzüntüsü

A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nýn Kongre tarihi belli oldu. 02 Haziran 2012 tarihinde gerçekleþecek olan kongre Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla gerçekleþecek. 4’te

Þ

ýrnak'ýn YGS'de Hakkari'nin ardýndan sondan ikinci olmasý kentte üzüntü yarattý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Yüksel Arslan, kentin avantajlý bölge olmadýðýný belirterek yeni bir planlama içine girdiklerini söyledi. 7’de

Milletvekili Üçer doktor dövdü E

þi ve çocuðunun bulunduðu araç kaza yapan BDP Milletvekili Özdal Üçer'in, hastanede doktoru darp ettiði iddia edildi. Van-Gürpýnar karayolu Kurabaþ mevkinde BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'in eþi ve çocuðunun içinde bulunduðu araç kaza yaptý. 7’de

Süryanilere 'dönün' çaðrýsý M

ardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, dünyadaki Süryanilerin doðduklarý topraklara dönmesi, Süryani patrikliði merkezinin de Suriye'den Mardin'e taþýnmasý çaðrýsýnda bulundu. 5’te

10 fýrýndan 7'si taþýnacak B

ina altýnda bulunan fýrýnlar yapýlacak mevzuat deðiþikliði ile yýl sonuna kadar müstakil alanlara taþýnacak. Türkiye genelinde 10 fýrýndan 7'si bina altýnda bulunuyor. 6’da

Engelli atlete belediye sahip çýktý

Kürtler nasýl bir anayasa istiyor ? D S

iyasal ve Sosyal Araþtýrmalar Merkezi (SAMER) tarafýndan 11 ilde 755 kiþiyle yapýlan 'Toplumsal Sorunlar ve Yeni Anayasa, Algý, Beklenti ve Talepler' ön raporu düzenlenen basýn toplantýsý ile açýklandý. 7’de

iyarbakýr'ýn Kulp Ýlçesi'nde hayvan otlatýrken mayýna basarak sol gözünü ve bir kolunu kaybeden milli atlet Nesim Öner'e Baðlar Belediyesi sahip çýktý. Öner, Eylül ayýnda Londra'da yapýlacak olimpiyatlara hazýrlanýrken, bütün ihtiyaçlarýnýn Baðlar Belediyesi tarafýndan karþýlanacaðý bildirildi. 3’te


2

SAÐLIK

21 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

Bu illerde yaþýyorsanýz dikkat edin!

Uzun ve çok soðuk bir kýþýn ardýndan arada yaðmurlarla bölünse de bahar güzel yüzünü göstermeye baþladý. Bazýlarýmýz baharýn bu güzelliðinden yararlanmak için parklara ve yeþil alanlara koþarken; bazýlarýmýz ise halsizlik, yorgunluk, isteksizlikle baþlayan günlere merhaba dedik.

H

erkesin 'Bahar yorgunluðudur geçer', diyerek üzerinde durmadýðý bu rahatsýzlýðýn aslýnda bahar alerjinizden kaynaklanabileceðini düþünmüþ müydünüz? Bahar alerjilerini ve bunlarýn temel nedeni olan polenleri Hisar Intercontinental Hospital Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Orhan Dalkýlýç'a sorduk…

ve kulakta þiddetli kaþýntý ya da gözlerde kaþýntý ve sulanma gibi belirtilerle saman nezlesi baþlar. Önlem alýnmazsa ileri vakalarda yorgunluk, iþtahsýzlýk, sinirlilik, baþ aðrýsý, sinüzit, orta kulak iltihabý, bronþit veya astým gibi hastalýklara dönüþebilir.

Nasýl taný konulur? Þikayetleri olanlar ve polen alerjisinden þüphelenilenlerde klinik, muayene ve alerji deri testleri ile tama yakýn taný konulur. Gerekirse; nasal smear, Total Ýg E ve özellikle kan testleri gibi ileri tetkikler ile teyit edilir. Özellikle bahar alerjisinden þüphelenen hastalarýn Þubat-Eylül arasý bu testleri yaptýrmalarýnda yarar vardýr. Çünkü bu aylarda vücuttaki alerjik cevap düzeyi artacaðýndan taný kolaylaþýr.

Polen Nedir? Polen bitkilerin erkek üreme hücresi olup ilk bulunan alerjenlerdir. Baharla birlikte ortaya çýkarlar. Bitkilerin havaya saçtýðý polenler rüzgâr yoluyla 500 km uzaða kadar uçuþabilirler. Ulaþtýklarý yerlerde döllenmeyi saðlayarak bitkilerin çoðalmasýna neden olurlar. Çayýr, tahýl, aðaç ve yabani otlar en önemli polen kaynaðýdýr. Aðaç polenleri Þubat-Nisan, çayýr polenleri Mayýs-Temmuz, yabani ot polenleri ise en çok Aðustos-Ekim aylarýnda yayýlma gösterir. Gün içerisinde sabah saatlerinde polen düzeyi daha çok yoðunlaþýr. Nemli ve rutubetli havalarda azalýrken kuru ve güneþli havalarda polen düzeyi artar. Küresel ýsýnma ile birlikte alerjik hastalýklarýn artýþýndaki sebeplerden biri ve de en önemlisidir.

Bahar alerjisi nasýl oluþur? Atopi dediðimiz alerjik yatkýnlýðý olan insanlarda havadaki polenler soluma yoluyla öncelikle buruna yerleþir ve mevsimsel yakýnmalarýn oluþmasýna neden olur. Vücut bu madde ile karþýlaþtýðý zaman biyokimyasal bir silah (histamin) üreterek alerjik belirtilerin ve hastalýklarýn oluþmasýna sebep olur. Kiþinin þikâyetleri havada bulunan polen miktarýna baðlý olarak artma veya azalma gösterebilir.

Polen alerjisinden korunmak için…

Polenler nelere neden olabilir? Havadaki polenler solunum yoluyla burunda, bronþlarda veya gözlerde birikir. Burunda alerjik rinit (Bahar alerjisi/saman nezlesi), bronþlarda alerjik astým, gözlerde ise konjuktivite neden olur. Bu tür alerjiden yakýnanlarýn hangi cins polene karþý alerjik olduklarýnýn belirlenmesi yararlýdýr. Alerjisi olan kiþi duyarlý olduðu bitkinin polen yaydýðý mevsimde o bitkinin yoðun olduðu bölgeden uzak kalmalýdýr. Bu konuda geliþmiþ ülkeler hazýrladýklarý polen

haritasý ile polen alerji vakalarýnýn azalmasýna büyük katkýda bulunmuþlardýr. Bu illerde yaþýyorsanýz dikkat edin! Polen alerjisi tehlikeli olabilir… Ülkemizde Burdur, Samsun, Ýstanbul, Ankara, Bursa ve Kütahya bölgelerinde aðaç ve çayýr polenlerine yaygýn olarak rastlanmaktadýr.

Polen alerjisi olduðumuzu nasýl anlayabiliriz? Baharla birlikte sürekli hapþýrma, burun akýntýsý ve týkanýklýðý, geniz akýntýsý, kuru öksürük, boðaz, burun

o Polenlerin en fazla uçuþtuðu sabahlarý saat 05.00 ile 10.00 arasý açýk havaya çýkmayýn. Çýkmak zorundaysanýz aðýz ve burnu kapatan maskeler kullanýn. o Polen zamaný açýk havada spor yapmayýn. o Saçlar tozu tutar. Bu nedenle her akþam saçlarýnýzý yýkayýp duþ alýn. Böylece üzerinizdeki polen tozlarýndan arýnabilirsiniz. o Çocuklarýnýz sokaktan geldiði zaman giysilerini hemen deðiþtirmelerini saðlayýn. o Arabada giderken camlarý açmayýn. Hava deðiþimi için klimadan yararlanýn. o Polen zamaný evde kapý ve pencerelerinizi kapalý tutun. o Evinizde ve ofiste, varsa polen filtreli klima kullanýn. Bu filtreleri sýk sýk

Aðýzdan nefes almayýn!

temizletin. Böylece dýþarýdan gelecek olan tozlarý önleyebilirsiniz. o Tatil için deniz kenarýný veya yüksek daðlarý tercih edin. o Dýþarýda gözlük ve þapka kullanýn. Gözlükleri her gün akan suyun altýnda yýkayýn. o Günlük kýyafetlerinizi yatak odasýnda çýkarmayýn. o Çim biçmekten kaçýnýn ya da maske-þapka kullanýn. o Alerjiye karþý doktora baþvurun.

Tedavide nelere dikkat edilmelidir? o Polenlerden korunmak için gerekli tedbirleri alýn ve uygulayýn. o Þikayetleriniz devam ediyorsa hekiminiz gözetiminde anti alerjik ilaçlarla hastalýðýnýzýn kontrol altýnda tutulmasýný saðlayýn. o Eski kuþak antialerjik ilaçlarda sakinleþtirici (sedatif) yan etki, ilaçlarla etkileþme ve kalpte toksik etki fazla olduðundan terk edilmeye baþlanmýþtýr. Yeni kuþak ilaçlarda bu yan etkiler minimuma indirilmiþtir. Bu nedenle eczaneden rastgele alerji ilacý almayýn. o Eðer alerjik þikâyetler ilaçlarla geçmiyor ve giderek artýyorsa, spesifik alerjiniz varsa yaklaþýk 4-5 yýl sürecek aþý tedavisinden (çok az miktarlardan baþlanarak giderek artýrýlan alerjen, aþý ile vücuda verilir. Bu alerjenlere karþý vücudun duyarsýz hale gelmesi saðlanýr) tespit edilenlere aþý tedavisi (immunoterapi) uygulanabilir. Aþýlama yaklaþýk 4-5 yýl sürer. o Hastalýðýnýzýn %100 tedavisinin mümkün olmadýðýný unutmayýn; ancak alacaðýnýz tedbirlerle hastalýðýnýzý kontrol altýna alabilirsiniz.

Belki de aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarýnýzýn nedeni burnunuz yerine aðzýnýzdan aldýðýnýz nefes olabilir.

N

efes almak için burnunuz yerine aðzýnýzý kullanýyorsanýz aðýz ve diþ saðlýðýnýz baþta olmak üzere bir çok probleme davetiye çýkarýyor olabilirsiniz.Dent Suadiye Ortodontist Dr.Dt.Ahmet Pýnar konu ile ilgili önemli noktalarýn altýný çizdi… Saðlýklý bireylerde solunum burunda baþlar, ancak soluk alýp vermeyi engelleyen bir sorun varsa solunum kýsmen ya da tamamen aðýzdan yapýlýr. Bu aslýnda oluþacak bir dizi sorunun baþlangýcýdýr. Aðýz solunumunun nedenleri þunlardýr; 1) Bademcik veya geniz eti büyümesi % 46 2) Alerji ve alerjik burun týkanýklýðý % 17 3) Burun içindeki kemiklerin saða ya da sola eðik olmasý % 14 4) Burun içindeki boþluklarýn mukoza ile kaplý olmasý 5) Burun deliklerinin normalden küçük olmasý 6) Uyku apnesi ( uyku esnasýnda solunumun durmasý ve sýçrayarak uyanma) Dil normalde damak kubbesinde durmasý gerekirken týkanýklýk durumunda alt diþlerin arkasýna doðru iner, bu durum uzun süre devam ettiðinde damak geliþimi normalden geri kalýr ve

olmasý gereken geniþliðe eriþemez. Farklý sebeplerle hayatýnýn özellikle erken bir döneminde belli bir süre aðýz solunumu yapmýþ veya halen yapmakta olan bireylerde görülebilen özelliklerden bazýlarý þunlardýr; 1) Uzun bir yüz 2) Ýstirahat halinde bile açýk bir aðýz 3) Kapanmayan veya zor kapanan dudaklar

4) Bazý harflerin telaffuzunda farklýlýk 5) Gülümsemede aþýrý görünen diþ etleri 6) Yutkunmada aðýz çevresindeki kaslarýn büzülmesi 7) Gözaltlarýnda çukurluk ve morluk, göz dýþ kenarlarýnýn aþaðýya doðru çekilmiþ gibi durmasý Aðýz solunumunun aðýzda oluþturduðu bazý sorunlar ise þöyle sýralanabilir; 1)Üst çenede tek veya çift taraflý darlýk 2) Azý diþlerinde aþaðý sarkma 3) Ön diþlerin kapanmamasý 4) Üst diþlerde ileri itim 5) Alt çene ileriliði (özellikle bademcik ve geniz etiyle ilgilidir) 6) Bozuk aðýz hijyeni ve özellikle ön bölgede diþ eti sorunlarý. Ýnsanlarda yüz geliþiminin % 60'ý 4 yaþýna dek oluþur. Aðýz solunumu alýþkanlýðýnýn erken ve doðru teþhis edilmesi ve hastanýn doðru yönlendirilmesi sorunlarýn oluþmasýný engelleyeceðinden ve bireylerin yaþam kalitesini olumlu yönde etkileyeceðinden aðýz solunumu yapan bireylerde % 50 oranýnda görülen büyük geniz eti ve bademciklerin 4 yaþ civarýnda alýnmasý uygundur.

Saðlýk iksirinin formülü bulundu S

aðlýðýnýz için uzmanlar bol bol su içmenizi tavsiye ediyor. Su, insan yaþamý için oksijenden sonra gelen en önemli öðe. Ýnsan, besin almadan haftalarca yaþamýný sürdürebilmesine karþýn, susuz ancak birkaç gün yaþayabiliyor. Anadolu Saðlýk Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmaný Çaðatay Demir, hem kendimiz hem de çocuklarýmýz için su içme kültürü kazanmamýz gerektiðini söylüyor. Ýnsan vücudunun su içeriði yaþa ve cinsiyete göre %42 ile %71 arasýnda deðiþiyor. Çocuklarýn vücudunun su oraný yüksekken, yaþ ilerledikçe suyun yerini yað almaya baþlýyor. Yetiþkin insan vücudunun ortalama %59'unu su oluþturuyor. Bir yetiþkin günde ortalama 10 bardak su kaybediyor ve bu kaybedilen suyun yerine konmasý gerekiyor. Günlük tüketilen 8-12 bardak su, sývý ihtiyacýmýzý karþýlýyor. Suyun yaþamýmýzda çok önemli bir yeri olmasýna karþýn, su içme kültürüne sahip olunmadýðýný

belirten Beslenme ve Diyet Uzmaný Çaðatay Demir, suyun vücudumuzdaki iþlevlerini þöyle anlatýyor: "Hem kendimiz hem de çocuklarýmýz için su içme kültürü kazanmalýyýz. Yediðimiz besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taþýnmasý; hücrelerin, dokularýn organ ve sistemlerin çalýþmasý, metabolizma sonucu oluþan zararlý maddelerin taþýnmasý ve atýlmasý; vücut ýsýsýnýn denetiminin saðlanmasý; eklemlerin kayganlýðýnýn saðlanmasý; çeþitli biyokimyasal olaylarýn oluþmasý suyun sayesinde olmaktadýr. Sabah kalktýðýnýzda ilk yapmanýz gereken iþlerin baþýnda iki bardak su içmek olmalýdýr." KÝLO KONTROLÜ ÝÇÝN YEMEKTEN ÖNCE SU TÜKETÝN Suyun kilo kontrolünde de çok önemli bir rolü olduðunu vurgulayan Demir, yemeklerden önce su içmenin erken tokluk hissi duyulmasýný

Kanserde aspirin umudu

D

ünyanýn en eski ilaçlarýndan olan aspirinin yan etkilerini araþtýran bir bilim adamlarý, ilacýn kanser üzerindeki þaþýrtýcý etkisi hakkýnda ipuçlarýna ulaþtý. Ýskoçya'daki Dundee Üniversitesi'nde görev yapan Grahame Hardie isimli bilim adamý, aspirinin etkin maddesine çok benzeyen salisiklat üzerinde araþtýrmalar yaparken bambaþka bir sonuçla karþýlaþtý. Hardie, böbrek hücrelerine verdiði salisiklatýn hücre geliþiminde ve metabolizmada düzenleyici rol oynayan AMPK enzimini etkilediðini gördü. Eski Mýsýr'daki elyazmalarýnda iyileþtirici rolünden söz edilen ve bugün deðiþtirilmiþ formuyla "aspirin" olarak hastalara verilen salisiklatýn kanser karþýtý etkisinin nasýl gerçekleþtiði henüz net deðil. Hardie'nin araþtýrmasý yeni ipuçlarý saðlasa da, bu konuda daha çok çalýþma yapýlmasý gerekiyor. Bilim adamýnýn elde ettiði yeni ipuçlarýnýn, daha etkili kanser ilaçlarýnýn üretiminde yol gösterici olabileceði tahmin ediliyor. saðladýðýný söylüyor. Su iþtahý bastýrýyor ve bedenin depolanmýþ yaðlarýný metabolize etmesine yardýmcý oluyor. Çaðatay Demir, konuyla ilgili þunlarý söylüyor: "Araþtýrmalar göstermiþtir ki alýnan su miktarý azalýnca vücutta depolanan yað miktarý artmaya baþlamaktadýr. Su, kilo kaybetmek ve bir daha almamak için ideal bir alternatiftir.Çoðu insanýn suyun deðerini önemsememesine raðmen sürekli kilo kaybý için öncelikli formül sudur. Kilolu bireylerin daha çok suya ihtiyacý vardýr. Çünkü bu bireylerin metabolik yükleri fazladýr. Yaðlarýn kullanýlmasýnda suyun özel bir yeri olmasý nedeniyle kilolu bireyler suya çok daha fazla ihtiyaç duyarlar. Kilolu bir kiþi her 12 kilo fazlasý için bir bardak daha fazla su içmelidir. Eðer egzersiz yapýlýyorsa ya da hava sýcak veya kuru ise yine tüketilen su miktarý artýrýlmalýdýr. Ýdrarýnýzý yaptýktan sonra, kaybedilen sývýyý yerine koymak için bir bardak su içmelisiniz." Su içerken soðuk suyun tercih edilmesi gerektiðini belirten Demir, soðuk suyun bedende daha çabuk yayýldýðýný ve kana daha hýzlý karýþtýðýný söyledi.


BDP husumeti bitirdi H

21 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

akkari'nin Yüksekova ilçesinde, aralarýnda husumet bulunan iki aile, BDP Ýlçe Örgütü tarafýndan sürdürülen çalýþmalar sonucu barýþtýrdý. Yüksekova Akçalý köyündeki Çelik ve Arslan aileleri arasýndan devam eden bir yýllýk husumet BDP'nin aracýlýðý ile giderildi. Akþam saatlerinde BDP Ýlçe Baþkaný Rüstem Demir, Yüksekova Belediye Baþkan vekili Aydýn Oyman ve Barýþ Anneleri Ýnsiyatifi'nden oluþan heyet köye giderek iki aileyi bir araya getirdi. Heyet, ailelerin arasýndaki husumeti bitirip barýþ saðladý. Arslan ailesi tarafýndan verilen yemekten sonra kalabalýk bir heyet Çelik ailesinin evine gidilerek arsa nedeni ile yaþanan husumete son verdiler.

Engelli atlete belediye sahip çýktý

Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçesi'nde hayvan otlatýrken mayýna basarak sol gözünü ve bir kolunu kaybeden milli atlet Nesim Öner'e Baðlar Belediyesi sahip çýktý. Öner, Eylül ayýnda Londra'da yapýlacak olimpiyatlara hazýrlanýrken, bütün ihtiyaçlarýnýn Baðlar Belediyesi tarafýndan karþýlanacaðý bildirildi.

N

Muþ'ta korkutan heyelan

M

uþ merkeze 35 kilometre uzaklýkta bulunan Aðartý Köyü'nde karlarýn erimesiyle birlikte meydana gelen heyelanda 40'tan fazla ev hasar gördü. Karlarýn erimesi ve yaðýþlarýn bol olmasý nedeniyle Aðartý Köyü'nde meydana gelen heyelan vatandaþlarý korkuttu. Heyelan yüzünden 40'tan fazla evde hasar meydana geldi. Köyün ortasýnda deprem çatlaðýný andýran görüntülerin oluþmasýna neden olan heyelanýn ardýndan Ýl Afet Durum Müdürlüðü'nü arayan köylüler yardým istedi. Müdürlük hasarýn meydana geldiði evlerde inceleme baþlattý.

Köy ikiye bölündü Köy Muhtarý Mehmet Ali Sönmez, "Köyümüz heyelanlý bir bölgede kurulmuþ. Yaðýþlarla birlikte yeniden heyelan kendini gösterdi. Köylülerin birçoðu gece uyuyamýyor. Evlerinin önünde nöbet tutanlar var" diye konuþtu. Köy sakinleri de "Heyelan köyü ortadan ikiye böldü. Köyün ortasýnda toprak ve aðaçlar ikiye ayrýldý. Geceleri kaymalar daha çok oluyor" dedi.

esim Öner, 2004 yýlýnda Kulp'un Uzunova Köyü'nde hayvan otlatýrken, bulduðu kara mayýnýn patlamasý sonucu bir kolunu, parmaklarýný ve bir gözünü kaybetti. Psikolojisinin düzelmesi için atletizm sporuna baþlayan Nesim Öner, önemli baþarýlar elde ederek milli oldu. Bundan sonra Baðlar Belediyesi sponsorluðunda spor hayatýna devam edecek olan Öner, Belediyenin kendisine sahip çýkmasýndan çok mutlu olduðunu belirterek, "Önümde iki yarýþým var. Ýyi bir þekilde koþmak istiyorum. Orada kürsüye çýkmak istiyorum. Tabii ki bunlar Baðlar Belediyesi'nin destekleri ile olacak. Baðlar Belediyesi bana sponsor oldu. Bunun için daha bir azimle koþmaya çalýþacaðým" dedi.

Hedef Londra Olimpiyatlarý Mayýn patlamasýndan sonra uzun bir dönem psikolojik sorunlar yaþadýðýný ve psikolojik destek almak için spora baþladýðýný söyleyen Öner, þunlarý anlattý: "Daha sonra Görme Engelli Spor Kulübü'ne girdim. Bir yarýþ olduðunu duydum ve ben de katýlmak istedim. Sonra Denizli'deki Türkiye Þampiyonasý'na katýldým. Denizli'deki Türkiye Þampiyonasý'nda üçüncü oldum. Bir yýl antrenman yaptýktan sonra milli takýma girdim. Yapabildiðimi gördüm ve daha profesyonelce çalýþmaya

Ýki köyü solucanlar istila etti B

baþladým. 2012 yýlýnda Londra Olimpiyatlarý'na hazýrlanýyoruz. Hedefimiz orada dereceye girmek."

'Sponsor desteði olmadan çok zor' Nesim Öner'in antrenörü Muhittin Gökçe de, atletizm sporcularý ne kadar iyi olursa olsun, sponsor desteði olmadan baþarýya taþýmanýn çok zor olduðunu söyledi. Gökçe, "Bizim 2012 Londra olimpiyatlarýna girmemiz için maddi ve manevi olarak Baðlar Belediyesi destek oldu. Biz çalýþmalarýmýzý daha iyi daha düzenli bir þekilde yapacaðýz. Belediyenin desteði bizim için bir doping oldu. Bundan dolayý Sayýn Belediye Baþkanýmýza ve kulüp yönetimine ilgilerinden dolayý teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

atman'ýn Gercüþ ilçesine baðlý Kutlu ve Ulaþ köyleri henüz türü belirlenemeyen bir çeþit solucan istilasýna uðradý. Gercüþ Kaymakamý Halit Mengi, vatandaþlarýn ihbarý üzerine Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ekiplerine talimat verildiðini belirterek, "Gerekli önlemlerin alýnmasý için yazýþmalarý yaptýk" dedi. Gercüþ Ziraat Odasý Baþkaný Þefik Öner de, Kutlu köyünde solucan istilasý olduðunu iddia ederek, Kaymakamlýk ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile mücadele yürütüldüðünü ancak, ilaçlamanýn etki etmediðini kaydetti. Geçen yýllarda da bu sorunun olduðunu anlatan Öner, "Üç senedir bu sorun var. Bu sene Ulaþ köyümüzde oldukça yaygýnlaþmýþ durumda. Ýlaç kullanýyoruz ama yetersiz kalýnýyor. Kaymakamlýk Batman üniversitesinden yardým talebinde bulundu" diye konuþtu.

Sayýlarý her yýl artýyor Ulaþ Köyü muhtarý Hüseyin Kardaþ ise, bu solucan türünün 3 yýl önce köylerinde çýktýðýný ve her

yýl bir önceki yýldan daha fazla artarak ortaya çýktýklarýný bildirdi. Buna mutlaka bir çözüm bulunmasýný istediklerini ifade eden Kardaþ, "Bir çare bulunmasý lazým. Ýnsanlar evlerinde kalamadýklarýný söylüyorlar. Önlem alýnmazsa köylüler köyü terk edecek. Kaymakamlýk ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne baþvuruda bulunduk. Mutlaka bir çare bulunsun" dedi.


4

HABER

21 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan:

Sorunlarý el ele vererek çözeceðiz AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan, Cuma Namazý sonrasýnda ziyaret ettiði bir çað ocaðýnda vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi. Advan, "Diyarbakýr'ýn sorunlarý hepimizin sorunudur. Bunlarý aþmak için el ele vereceðiz" dedi. konuþma yapan Ýl Baþkaný Halit Advan, "Diyarbakýr'ýn sorunlarýnýn hepimizin sorunudur. Bunlarý aþmak için el ele vereceðiz. Sizden aldýðýmýz sorunlarý mutlaka genel merkezimize, il milletvekillerimize, bakanýmýza ve baþbakanýmýza iletiyoruz. Milletvekillerimiz, Diyarbakýr'da olduklarý sürece sizlerin sorunlarýný yerinde dinleme ve çözüm noktasýnda somut adýmlar atmaktadýrlar. Bize sorun ve sýkýntýlarýnýzý mahallenizde bulunan mahalle temsilcileri üzerinden ilçe baþkanlýklarýmýza iletebilirsiniz. Sorunlarýnýzý ilçe baþkanlýklarýna iletirseniz bundan aciz olmayýz. Bizlerin asli görevi Diyarbakýr'a ve size hizmet etmektir" diye konuþtu.

A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nýn her hafta ayrý bir semtte vatandaþlarla kýldýðý Cuma Namazý, bu hafta Baðlar hat boyu mahallesinde bulunan Güneydoðu Yapý Kooperatifleri Camii'nde kýlýndý. Ýl Baþkaný Av Halit Advan, Milletvekili Cuma Ýçten, Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal, Sur Ýlçe Baþkaný Þafak Yentürk, Kayapýnar Ýlçe Baþkaný M. Ali Kýrsaçlý, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle partililer Baðlar ilçesindeki Güneydoðu Yapý Kooperatifleri Camii'nde vatandaþlarla Cuma Namazý kýldý. Cuma sonrasý Saðlýk Çay Ocaðý'na giden AK Partililer vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi.

A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nýn Kongre tarihi belli oldu. 02 Haziran 2012 tarihinde gerçekleþecek olan kongre Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla gerçekleþecek. Kongreye tek liste

olarak gidilecek. Genel Merkez tarafýndan þuanki görevinin baþýnda olan Av. Halit Advan'la yola devam kararý alýndý. Kongreye Diyarbakýr milletvekilleri ve bakanlarýn tümü katýlacak. Fatma Çimen

Üniversite öðrencilerine Kürtçe kurs H

'Sýkýntýlarýnýzý mutlaka aktarýn' Burada vatandaþlara hitaben bir

ABD'li profesörden halay Amerikalý bilim profesörü Dr. Olajide Agunloge, Batman'da Kürtçe müzik eþliðinde halay çekti.

'Kardeþlik ve sevgi var'

B

atman Üniversitesi'nin 18-20 Nisan 2012 tarihleri arasýnda düzenlediði Bilim ve Kültür Sempozyumu'na katýlan ABD'li Olajide Agunloge, sempozyumun birinci gününde bilim ve kültür bildirisini sundu. Programýn ikinci günü üniversite kampusunda düzenlenen sempozyum arasýnda katýlýmcýlara yöresel müzik sürprizi yapan üniversite yönetimi, Kemençeci Süleyman'ýn çaldýðý oyun havalarýyla bilim adamlarýna renkli dakikalar yaþattý. Katýlýmcýlar kemençeci Süleyman'ýn oyun havalarýnda halay ve delilo oynarken, ABD'li Prof. Dr. Olajide Agunloge'de halay çekti, delilo oynadý. Zaman zaman müziðin ritmini rap dansý-

Kongre 2 Haziran'da

na da uyarlayan Prof. Dr. Agunloge, Kürtçe müzik eþliðinde delilo ve halay oynamakta zorlanmadý.

21 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ YIL: 11 SAYI: 3886 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Herkesin beðenisini kazanan Prof. Dr. Olajide Agunloge, "Batman Üniversitesi'nin düzenlediði Bilim ve Kültür Sempozyumu'ndan çok memnun oldum. Ben 100 katýlýmcý beklerken 300-400 arasýnda katýlýmcý görmem beni çok mutlu etti. Oynadýðýnýz oyun çok güzeldi. Hoþuma gitti, bir kere anlattýlar '3 ileri 3 geri' hemen yaptým. Zorlanmadým, bizim yöresel oyunlarýmýza da benziyor. Batman'ý çok sevdim. Batman, týpký Ýstanbul gibi geliþen ve modernize olan bir kent. Önümüzdeki süreçte bu kent çok daha iyi bir geliþme kaydedecektir. Ülkeme gittiðimde buradan ve Türkiye'den çok bahsedeceðim. Burada demokrasi hakim, Kürtçe oyun havasýnda halk oyunu oynadým, burada kardeþlik ve sevgi var" dedi.

akkari Üniversitesi ile Fransa'nýn Sorbonne Üniversitesi arasýnda imzalanan 'pedagojik anlaþma' gereði, Hakkari Üniversitesi öðrencilerine 5 günlük hýzlandýrýlmýþ Kürtçe kurs verilmeye baþlandý. Hakkari Üniversitesi'nin daveti üzerine gelen Sorbonne Üniversitesi Kurmanci Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr Ýbrahim Seydo Aydoðan, iki üniversite arasýnda imzalanan 'pedagojik anlaþma' gereði 5 gün boyunca Hakkari Üniversitesi'ndeki öðrencilere Kürt Dili Edebiyatý ve Kürtçe grameri ile ilgili hýzlandýrýlmýþ Kürtçe kurs vereceðini söyledi. Önceki gün baþlayan ve iki grup halinde sürecek olan kursa öðrenciler yoðun ilgi gösterdi. Hakkari Üniversitesi'ne baðlý Meslek Yüksekokulu konferans salonunda verilen hýzlandýrýlmýþ Kürtçe kursuna katýlan öðrencilere Yrd. Doç. Dr Ýbrahim Seydo Aydoðan'ýn hazýrladýðý Kürtçe kelime hazinesi kitapçýklarý daðýtýldý. Öðrencilere Kürt Dili Edebiyatý ve Kürtçe gramer anlatan Yrd. Aydoðan, iki Üniversite arasýndaki pedagojik ve akademik iþbirliði anlaþmasý çerçevesinde bu kursun verildiðini belirtti.

Hýzlandýrýlmýþ kurs

Yrd. Doç. Dr. Aydoðan, "Bizim imkanlarýmýzla araç ve gereçleri kullanarak buradaki öðrencilerin de bizim öðrencilerimizin kullandýðý malzemelerden istifade etmelerini saðlamak amacýyla burada 5 günlük bir hýzlandýrýlmýþ kurs veriyoruz. Bunu iki üniversitenin anlaþmasý çerçevesinde düzenledik. Bu anlaþma içersinde 5 gün boyunca gruplar halinde öðrencilere Kürt Dili Edebiyatý hakkýnda bilgilendirilecekler. Kendileri kariyer toplantýlarý yapacak. Buradaki öðrencilerin avantajlarý Kürtçe bilmeleri. Ancak Kürtçe grameri belki orda öðrettiðimiz gibi bilmiyorlar. Biz de onlara bu imkaný Paris'ten getirip saðlýyoruz. Bu dersler zorunlu deðil, bu dersler seçmeli deðil,bu dersler mecburi de deðil. Bu dersler sadece belirli bir özveriyle hazýrlanmýþ bizim tatil dönemimizde anlaþmamýz çerçevesinde buradaki öðrencilere hizmet amaçlý sunulmuþtur. Kimse ne buraya geldiði için, nede gelmediði için yargýlanmayacak. O yüzden gelmek isteyen arkadaþlarýmýza burada Kürtçe kurs veriyoruz" dedi.

Depremzede çocuklara 60 bin oyuncak

Türk Kýzýlayý Çekmeköy Þubesi'nin yürüttüðü '1 oyuncak 1 tebessüm' kampanyasýnda toplanan 60 bin oyuncak Vanlý çocuklara daðýtýlýyor. Oyuncaklarýn daðýtýmýna Erciþ'ten baþlandý.

O

yuncaklarýn daðýtýmý nedeniyle Erciþ'te törenler düzenlendi. Ýlk tören ilçeye 35 kilometre uzaklýkta bulunan Bayramlý köyünde gerçekleþti. Törene Kaymakam Ramazan Fani, Türk Kýzýlayý Çekmeköy Þube Baþkaný Ýlhami Yýldýrým, Ýlçe Milli Eðitim Müdür Vekili Fesih Yýldýz, Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Tahir Þen, Türk Kýzýlayý Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayla Kaplan, Kýzýlay Erciþ Lojistik Ekip Baþkaný Zafer Kamber, Kýzýlay Erciþ Þube Baþkaný Aydýn Bayraktar ile kampanyaya oyuncak baðýþlayan gönüllüler ve öðrenciler katýldý.

Van merkezde de daðýtýlacak Kampanyanýn öncülüðünü yapan Türk Kýzýlayý Çekmeköy Þube Baþkaný Ýlhami Yýldýrým, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý öncesinde depremzede çocuklara sevinç yaþatmak istediklerini söyledi.

leri arasýnda bütün çocuklara oyuncak daðýtacaðýz" dedi.

Kaymakamdan teþekkür

Ýstanbul Çekmeköy Belediyesi'nin de büyük katkýlarýný arkalarýna alarak kampanyayý Türkiye'nin yedi bölgesine yaydýklarýný ifade eden Yýldýrým, '1 oyuncak 1 tebessüm' isimli kampanyaya Erciþ'ten baþladýklarýný belirtti. Yýldýrým, "23 Nisan Çocuk Bayramý öncesi çocuklara çifte bayram yaþatmak için Van'a 60 bin oyuncaðýmýzý toplayýp getirdik. Erciþ ve Van merkezde, 18-25 Nisan tarih-

Erciþ Kaymakamý Ramazan Fani ise, gerek Erciþ'te gerekse Van'da, depremin ilk saatlerinden itibaren Türk Kýzýlayý'nýn yoðun hizmetlerini gördüklerini belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý münasebetiyle Kýzýlay gönüllülerinin toplamýþ olduðu yardýmlar, ilçemizdeki çocuklarýmýza iletildi. Ben bu güzel organizasyon için tüm Kýzýlay yetkililerine ve Kýzýlay gönüllülerine teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Kaymakam Fani ile Ýstanbul'dan gelen misafirler, daha sonra, kaldýklarý konteynerlerde depremzede aileleri ziyaret ederek sorunlarýný dinlediler.

Çocuklar oyuncakla buluþtu Ardýndan Erciþ Ýlçe Müftülüðü tarafýndan Kýþla Konteyner Kent'te

düzenlenen 'Kutlu Doðum Haftasý' programýna katýlan misafirler, daha sonra Merkez Osman Gazi Ýlköðretim Okulu'ndaki törene katýldý. Ýlçe Kaymakamý Ramazan Fani'nin Van'da toplantýsýnýn olmasý nedeniyle buradaki törene Erciþ Belediye Baþkan Vekili Nurettin Marufoðlu katýldý. Törende, öðrencilerin Türk Kýzýlayý'ný öven þiir ve marþlarý seslendirmesinden sonra okullar arasýnda düzenlenen ve Türk Kýzýlayý'ný konu alan resim, þiir ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere protokol tarafýndan ödülleri verildi. Tören, çocuklara oyuncak daðýtýlmasýyla son buldu. Türk Kýzýlayý Çekmeköy Þubesi Baþkaný Ýlhami Yýldýrým ve beraberindekiler, daha sonra Erciþ'ten Van il merkezine hareket ettiler.


HABER

21 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

5

Süryanilere 'dönün' çaðrýsý Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, dünyadaki Süryanilerin doðduklarý topraklara dönmesi, Süryani patrikliði merkezinin de Suriye'den Mardin'e taþýnmasý çaðrýsýnda bulundu. layýþla deðerlendirmeyi, görünür kýlmayý ve yeniden canlandýrmayý hedef edindiklerini söyledi.

5 bin yýllýk geçmiþ

M

ardin Artuklu Üniversitesi Yaþayan Diller Enstitüsü tarafýndan düzenlenen ve üç gün sürecek olan Uluslararasý Süryani Sempozyumu baþladý. Türkiye, ABD, Ýngiltere, Almanya, Ýspanya, Ýtalya, Belçika, Hollanda, Norveç, Rusya, Gürcistan, Ýran, Lübnan, Hindistan, Çin ve Japonya gibi farklý ülkelerden 80'e yakýn akademisyen katýldýðý sempozyumun açýlýþýna Vali Vekili Selim Palamut, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Türkiye'nin ilk Süryani Milletvekili BDP'li Erol Dora, Süryanilerin Mardin-Diyarbakýr Metropoliti Salibe Özmen, Turabdin Metropoliti Samuel Aktaþ, Dünya Süryaniler Birliði Baþkaný Johny Messo, ABD'nin Adana Konsolosu Daria Darnel katýldý. Sempozyumun açýlýþ konuþmasýný 5 dilde yaptýðý selamlama ile baþlayan Rektör Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, sempozyumla Mezopotamya coðrafyasýnýn bütün bileþenlerini yeni bir an-

Türkiye'de bu alanda yapýlmýþ en geniþ kapsamlý ve katýlýmlý sempozyuma üniversite olarak ev sahipliði yapmanýn memnuniyet verici olduðunu belirten Prof. Dr. Omay, þöyle dedi: "Süryaniler, Mezopotamya topraklarýnýn, Turabdin'in en kadim, en medeni, toplumlarýndan biridir. 5 bin yýllýk bir geçmiþe ve Hz. Ýsa'nýn ilk müminlerinden olma þerefine sahip bir halktýr. Ülkemizin tekamül safhasý devam eden bu yeni cumhuriyet döneminde bu topraklarýn en eski mukimlerinden olan Süryanilerle ilgili bu çalýþmalarý yapmak bizler için bir görev bir borçtur. Bu aziz ve bilge halkla ayný þehri, ayný sofrayý paylaþmak, ayný havayý teneffüs etmek, ilimin ve irfanýn hepimizin ortak mirasý olduðuna inanan ben ve benim gibi düþünene her Mardinliyi, her Türkiyeliyi mutlu ediyor. Süryaniler bu köklü ve zengin geçmiþleri ile insanlýk ta-

rihine ve onun muazzez bir unsuru olan Ýslam Medeniyetine Anadolu ve Mezopotamya coðrafyasýna büyük katkýlarý olmuþ bir toplumdur."

Dönün çaðrýsý Rektör Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Süryanilere anavatanlarýna geri dönme çaðrýsýnda bulundu. "Bugün burada önemli bir davetiye yapmak istiyorum" diyen Rektör Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, þu çaðrýda bulundu: "Dünyanýn deðiþik yerlerine göç etmiþ bütün Süryanilere ve diðer etnik dini kimliklere sahip hemþehrilerimize þu çaðrýda bulunuyorum. Mardin'e, doðduðunuz, kendinizi ait hissettiðiniz bu topraklara geri dönün. Süryani kadim patriði kadasetli Ýðnatiyus Zakka 1'inci Iwas'a da þu davetimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin ilk zamanlarýnda yaþanan ihmal ve hatalarýmýzdan dolayý Suriye'ye taþýdýðýnýz patriklik merkezinizi tekrar Mardin'e teessus olduðu bu topraklara taþýyýnýz. Baþýmýzýn gözümüzün üzerinde yeri var."

Torunu Seyit Rýza'nýn kürkünü istedi

D

ersim olaylarý sonrasýnda idam edilen Seyit Rýza'nýn torunu, Meclis'e baþvurarak dedesinin kürkünü, köstekli altýn saatini ve tespihini istedi. TBMM Dilekçe Komisyonu'na baþvuran Seyit Ali Polat isimli vatandaþ, Seyit Rýza'nýn torunu olduðunu belirterek, idamýn ardýndan devlet envanterine geçirilen dedesine ait kürk, köstekli altýn saat ve tespih gibi eþyalarýn kendisine teslim edilmesi talebinde bulundu. Dersim olaylarýnýn ardýndan sürgüne gönderilmeleri öncesinde devlet yetkililerinin babasýný çaðýrarak, idam edilen dedesinin eþyalarýna karþýlýk bin 500 TL teklif ettiklerini ifade eden Polat, 1948'de sürgünden dönüþlerinin ardýndan tekrar çaðrýldýklarýný ve bu kez de 99 TL vermeleri durumunda

eþyalarýn teslim edileceðinin söylendiðini ifade etti.

'Mezar yerleri açýklansýn' Seyit Rýza'nýn torunu olduðunu belirten bir diðer vatandaþ Rüstem Polat da komisyona dilekçeyle baþvuru yaptý. Polat, dedesi Seyit Rýza ve Dersim olaylarý sýrasýnda idam edilen amcasý Hüseyin'in defnedildikleri mezarlarýn yerlerinin bulunmasýný istedi. Polat dilekçesinde, þunlarý kaydetti: ''Dersim toplumunda hem inançsal hem de toplumsal anlamda yer edinmiþ merhum dedem Seyit Rýza ve merhum amcam Hüseyin'in ve onunla birlikte idam edilen Dersimlilerin defnedildikleri mezar yerlerinin bize bildirilmesini arz eder, olumlu cevabýnýzý beklerim.''


6

EKONOMÝ

21 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

10 fýrýndan 7'si taþýnacak Bina altýnda bulunan fýrýnlar yapýlacak mevzuat deðiþikliði ile yýl sonuna kadar müstakil alanlara taþýnacak. Türkiye genelinde 10 fýrýndan 7'si bina altýnda bulunuyor.

T

ürkiye Fýrýncýlar Federasyonu, binalarýn altýnda yer alan fýrýnlarýn taþýnmasýyla ilgili çalýþma yürütüyor. Federasyon'un Genel Baþkaný Halil Ýbrahim Balcý, bina altýndaki fýrýnlarýn tehdit oluþturduðunu, müstakil alana taþýnmalarý konusunda mevzuat deðiþikliði için Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü ile ortak hareket edeceklerini söyledi. Balcý, , genel müdürlük yetkilileriyle ön görüþmelerin yapýldýðýný ifade ederek, federasyon olarak ana gündemlerinde bu konunun yer aldýðýný, yýlsonuna kadar düzenlemenin tamamlanmasýný amaçladýklarýný söyledi.

Ruhsatlý fýrýnlara düzenleme gerekiyor 2010 yýlýnda yapýlan düzenlemeyle

büyükþehir belediyesi ile nüfusu 100 bini geçen belediye sýnýrlarýnda açýlacak ekmek fýrýnlarýnýn müstakil binalarda hizmet vermesinin karara baðlandýðýný hatýrlatan Balcý, yönetmelikte deðiþiklik yapýlmasý gerektiðini belirtti. 100 bin nüfus sýnýrýnýn kaldýrýlýp, tüm yerleþim birimlerinin kapsanmasý gerektiðini vurgulayan Balcý, geçmiþte ruhsat alarak bina altýnda hizmet veren fýrýnlara yönelik de düzenleme gerektiðini ifade etti.

Depremde çökmesi kolaylaþýyor Binalarýn altýnda bulunan fýrýnlarýn yarattýðý tehlikeye deðinen Balcý, ''Bu durumdaki fýrýnlarý belli bir zaman tanýyarak, esnafý da maðdur etmeyerek bina altlarýndan çýkarmamýz gerekiyor. Aksi takdirde fýrýnýn sýcaklýðý hem betonu kurutmuþ oluyor hem demirleri çürüt-

müþ oluyor. Bina yükü taþýyamadýðý için zamanla çökme tehlikesiyle karþý karþýya kalýyor" dedi.

Fýrýn sayýsýna sýnýr gelebilir Fýrýnlarýn deprem anýnda yarattýðý etkiye de deðinen Balcý, binanýn çökmesi hem kolaylaþýyor hem de eðer fýrýn çalýþýyorsa yangýn söz konusu oluyor diyerek tehlikelere dikkat çekti. Balcý, Türkiye'de 24 bin dolayýnda fýrýn bulunduðunu, bunun yaklaþýk 15-16 bininin bina altlarýnda yer aldýðýný kaydetti. Yönetmelik çalýþmasý kapsamýnda baþka hangi konularýn yer alabileceðinin sorulmasýna üzerine ülkede ihtiyacýn üzerinde fýrýn bulunduðunu belirten Balcý, nüfusa oran esas alýnarak fýrýn sayýsýna sýnýr getirilebileceðini söyledi.

Rize TSO heyeti Diyarbakýr'da

'Hýrsýzlýk' iddiasýna yanýt

Eski Milletvekili Ahmet Kabil'in "hýrsýzlýk" iddiasýna yanýt veren Rize Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ömer Ofluoðlu, "Ortaðýmýzýn kýzý bizde çalýþýyordu, þirketimizi týkamýþtý. 3 gün önce o ortaðýmýzýn yetkilerini kaldýrmak zorunda kaldýk þirket yönetimi olarak. Herhalde kinle beraber böyle bir þey yaptý; tabii çok ayýp etti" dedi.

A

navatan Partisi'nden Rize Milletvekilliði yapan Ahmet Kabil'in Rize Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ömer Ofluoðlu'nun kendisine ait iþ yerinin kasasýndan para aldýðý iddiasýyla Rize Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulunmasýna Diyarbakýr'a gelen Rize Ticaret Odasý Baþkaný Ömer Ofluoðlu'ndan yanýt geldi. Ofluoðlu, kasanýn sadece Kabil'e ait olmadýðýný, kasanýn 3 ortaða ait olduðunu savundu. Ofluoðlu, þöyle devam etti: Orasý onun kasasý deðil, orasý 3 ortaðýn kasasýdýr. Ýddia sahibi eski milletvekili, yani þimdiki ortaðýmýz ile beraber hiç oturmadýk o kasaya ama kardeþi ile beraber tam 30

senedir o kasada oturuyoruz. 'Aldý' dediði parayý ben görmedim ama 30-40 milyon gibi bir þeymiþ. Bizim ciromuz 30 trilyonun üzerindedir. Ben ayný zamanda Rize Ticaret Odasý Baþkanýyým, 50 lira çalmak bana yakýþmaz, bari biraz klasýma yakýþýr bir rakam olsun.

Hesaplaþmaya hazýrým Kameralarý da oraya ben koydum, parasýný ödeyen de benim. Ayrýca bir gizli kamera koyduysa bilmem ama iþin gerçeði þudur. Maalesef ortaðýmýzýn kýzý bizde çalýþýyordu, þirketimizi týkamýþtý. 3 gün önce o ortaðýmýzýn yetkilerini kaldýrmak zorunda kaldýk þirket yöneti-

Rize-Mardin Otoban Projesi

Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Remzi Can, 2023 yýlýnda bitirilmesi planlanan otoban ile yaklaþýk 800 kilometre olan Rize-Mardin yolunun 520 kilometreye düþeceðini söyledi. lerinin geliþmesine olumlu katký saðlayacaðýný bildirdi. Projeyi "sevgi yolu" olarak adlandýrdýklarýný, projenin bundan sonraki süreçte ekonomik ve sosyal baðlarý güçlendireceðini anlatan Can, 2 bölge arasýndaki bu iþbirliðinin heyecanýný taþýdýklarýný aktardý. Projenin 2 bölge insanýnýn yaþam kalitesini yükselteceðini ifade eden Can, "2023 yýlýnda bitirilmesi planlanan otoban ile yaklaþýk 800 kilometre olan Rize- Mardin yolu 520 kilometreye düþecek" dedi. Rize TSO Meclis Baþkaný Aziz Karamehmetoðlu da proje ile 2 bölge insanýnýn maddi ve manevi anlamda fayda göreceðini kaydederek, "Bizim bu yola sizin de denizimize ihtiyacýnýz var. Bu proje kuzeyi de güneyi de heyecanlandýrýyor" diye konuþtu. Otoban kapsamýnda yapýlacak olan Ovit Tüneli'nin temel atma töreninin 13 Mayýs 2012 tarihinde yapýlacaðý bildirildi. "Rize Mardin Otoban Projesi" toplantýsý Diyarbakýr TSO toplantý salonunda yapýldý. Toplantýya Rize TSO Baþkaný Muhammet Karaoðlu, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Rize Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Yýlmaz, Çaykur Genel Müdürü Ýmdat Sütlüoðlu, Rize Emniyet Müdürü Hüseyin Yenice ve beraberindeki heyetin katýldý. TSO Baþkaný Can, projenin bölgenin ekonomik potansiyelini ortaya çýkaracak önemli yatýrýmlardan biri olduðunu, bölgenin ekonomik entegrasyonunun saðlanmasýnda özel bir konumda bulunduðunu belirtti. Türkiye'nin 2023 vizyonu içerisinde yer alan, enerji ve doðalgaz rezervlerinin yeni koridorunu oluþturacak proje ile ülkenin kuzey ve güney hattýnýn

birbirine baðlanacaðýný kaydeden Can, yaþam tarzý ve kültürü ile birbirine benzeyen ortak duyarlýlýklara sahip 2 bölge insanýnýn ve ekonomisinin bu tür projelerle yakýnlaþmasýný saðlayacaðýný vurguladý.

520 kilometreye düþecek Can, ülkenin ihtiyacý olan barýþ ve kardeþlik iliþki-

mi olarak. Onun için herhalde. Aðabeyimiz biraz yaþlýdýr, yaþlýlýðýna verelim. Herhalde kinle beraber böyle bir þey yaptý; tabii çok ayýp etti, yakýþmadý. O kameralarýn ne olduðunu ortaðýmýzýn oðluna sorsunlar, o iyi bilir. Diðer ortaðýmýz da kendisinin öz kardeþidir, ona sorsunlar, ben oranýn ortaðý mýyým deðil miyim. Böyle bir þey olmasý bizi üzdü. Gerekirse hukukun önünde hesaplaþmaya hazýrým. Kararý hukuk versin. Ofluoðlu ve beraberindekiler, daha sonra Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti.

'Diyar&Bekr' ve 'Kara Amid Rakýsý' tescillendi

D

iyarbakýr Rakýsý" markasýna onay vermeyen Türk Patent Enstitüsü, "Diyar&Bekr" ve Diyarbakýr'ýn ilk adý olan "Kara Amid Rakýsý" markalarýna onay verdi. Ankara'da bir giriþimci, Türk Patent Enstitüsü'ne, TEKEL'in özelleþtirilmeden önceki tek raký üreticisi olduðu dönemde ünlenen, Tekirdað rakýsý gibi, Diyarbakýr rakýsýný da "Diyarbakýr Rakýsý" olarak tescil ettirmek için baþvurdu. Ancak Türk Patent Enstitüsü, söz konusu baþvuruyu 556 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname'nin, 7/1 maddesine aykýrý bularak reddetti. 556 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/1 maddesi þöyle: "Marka, ticaret alanýnda cins, çeþit, vasýf, kalite, miktar, amaç, deðer, coðrafi kaynak belirten veya mallarýn üretildiði, hizmetlerin yapýldýðý zamaný gösteren veya mallarýn veya hizmetlerin diðer karakteristik özelliklerini belirten iþaret ve adlandýrmalarý münhasýran veya içermektedir." Türk Patent Enstitüsü'nün söz konusu maddeye dayanarak "Diyarbakýr Rakýsý" markasýný reddetmesinin ardýndan söz konusu giriþimci, bu kez Diyarbakýr'ýn

ilk ismi olan "Kara Amid Rakýsý" ile "Diyar&Bekr Rakýsý" adýyla iki marka baþvurusunda daha bulundu. 2 markaya onay Türk Patent Enstitüsü her iki raký markasýný da onayladý. Tekel'in tek raký üreticisi olduðu dönemde, iki raký kalitesi, üretiminden dolayý öne çýkmýþtý. Resmen marka olmasa da Tekirdað ve Diyarbakýr rakýsý olarak alýnan Yeni Raký'nýn özelleþtirilmesinden sonra, Tekirdað Rakýsý yeni bir marka olarak piyasa çýktý. 1932 yýlýnda ilk üretimin yapýldýðý Diyarbakýr'daki raký fabrikasý da Tekel'in özelleþtirmesinden sonra kapatýldý. "Diyar&Bekr" ve "Kara Amid Rakýsý" markalarýnýn tescil edilmesinin ardýndan, Güneydoðu'da özellikle Mardin bölgesinin ünlü üzümüyle yapýlan, Diyarbakýr'daki raký üretiminin yeniden faaliyete geçeceði bildirildi. Her iki raký markasýnýn tescil edilmesiyle de ayný zamanda, Diyarbakýr adýna tescil edilmiþ iki raký markasý da, alkollü içki sektöründeki markalar arasýnda ilk kez yerini almýþ oldu.


GÜNCEL

21 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

Kürtler nasýl bir anayasa istiyor? Siyasal ve Sosyal Araþtýrmalar Merkezi (SAMER) tarafýndan 11 ilde 755 kiþiyle yapýlan 'Toplumsal Sorunlar ve Yeni Anayasa, Algý, Beklenti ve Talepler' ön raporu düzenlenen basýn toplantýsý ile açýklandý.

B

asýn toplantýsýna BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, Diyarbakýr Barosu Baþkaný Mehmet Emin Aktar, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Yardýmcýsý Diyaddin Gezer, Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, KESK Dönem Sözcüsü, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda davetli katýldý. Diyarbakýr Barosu Baþkaný Aktar, bu çalýþmanýn hem Ýsa'ya hem Musa'ya yaranamayacak bir çalýþma olabileceðini belirterek, bunun objektif bir çalýþmanýn sonucu olduðunu söyledi. Kürt meselesi açýsýndan özellikle ana dili eðitimde kullaným talep edenlerin oranýnýn yüzde 92 olduðunu kaydeden Aktar, "Eðer Kürt meselesi konusunda bir çözüm aranýyorsa, ana dilde eðitimin önü açýlmalý. Statü talebinde bulunan Kürtlerin oraný oldukça yüksek. Bu AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 60'ý gibi bir oran. Ana dilde eðitim konusunda da bu böyle. Bu siyasi partiler, özellikle parlamentoda bulunan bütün milletvekillerine gönderilecek. Bunu dikkate almalýlar" dedi.

Yeni anayasa katký sunacak Aktar, "Kürtlerin temsilcisi kim, bunun tartýþmasýný da atýf yapmamak, iþte buyurun doðrudan doðruya halka sorduðumuzda halk cevabýný çok açýk bir þekilde veriyor. Birlikte yaþama isteðinin aslýnda Kürtler açýsýndan ne kadar yüksek olduðunu da gösteriyor bu araþtýrma. Anayasada herhangi etnik ideolojik referansýn olmamasýný isteyenlerin oraný oldukça yüksek. Bu birlikte yaþama

nuþabileceðiz? Bu araþtýrma ayný zamanda böyle bir boþluðu da doldurma özelliðine sahip.

Kürt sorununu çözemezse…

iradesinin, bir çoðulcu toplum yapýsýnýn korunmasý gereðine Kürtlerin daha çok vurgu yaptýðýný, bunu çok daha arzuladýklarýný gösteriyor. Öyle umuyorum ki bu çalýþma yeni anayasa çalýþmalarýna bir katký sunacak" diye konuþtu.

dikkat çekici, seçim barajý gibi birçok konu baþlýðý olan geniþ bir mutabakat olduðunu görüyoruz bu araþtýrma sonuçlarýnda. Bu çalýþmanýn herkese ciddi bir mesaj verdiðini düþünüyorum" þeklinde konuþtu.

Beþtaþ: Anketin mesajý açýk

'Halk bu anayasayý nasýl yapacak?'

BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ ise, bu coðrafyada yaþayan herkesin bu çalýþma ile ne kadar demokrasiye baðlý olduðunu, demokratik bir toplum istediðini, arzuladýðýný ve kararýný verdiðini çok net ortaya koyduðunu aktardý. Beþtaþ, "Kürtler, bu ankete katýlanlar, çok olgun, çok demokratik ve ne istediðini bilen bir tablo koymuþlar önümüze aslýnda. Bunun herkese vereceði mesaj çok açýktýr; kendi kendilerini yönetmek istediklerini, ana dilde eðitim hakkýnýn mutlaka tanýnmasýný istediklerini, vatandaþlýk konusundaki tablo çok

BDP'li kimliðiyle de birkaç þey söylemek istediðini dile getiren Beþtaþ, þöyle konuþtu: Anayasa yapým sürecinde Uzlaþma Komisyonu'nun bugüne kadarki tutumu anayasayý halk yapacak diyor ama maalesef halkýn görüþlerini ifade etmesinin engellenmesi için de birçok faaliyete tanýklýk ediyoruz. Þu anda bile bir seçim imza kampanyasý açamýyoruz. Bir yasak kararý var valilik tarafýndan. Halk bu anayasayý nasýl yapacak? Görüþlerini imzalarla bile Meclis'e iletemeyecekse halkýn bu sürece müdahilliðini nasýl ko-

Milletvekili Üçer doktor dövdü

Yani þu anda bir anayasa yapým süreci var ama demokratik katýlým noktasýnda ciddi bir eksiklik yaþandýðýný hepimiz görüyoruz. Türkiye kamuoyu da bunun farkýnda. Bize taleplerinizi ileri süremezsiniz, getiremezsiniz, bu talepleri biz istersek alýrýz, istediðimiz kadarýný alýrýz gibi bir yaklaþým var. Bu asla kabul edilebilir bir durum deðil. Þu anda anayasa yapýlmasýnýn en elzem sebebi Kürt sorunudur, Türkiye'deki bu sorunun çözümüdür. Eðer yeni anayasa Kürt sorununu, vatandaþlýk sorununu, ana dilde eðitim sorununu, demokrasi sorununu çözmeyecekse, statü sorununu çözmeyecekse hiçbir sorunu çözemez.

Ankette öne çýkanlar Aðrý, Batman, Bitlis, Bingöl, Diyarbakýr, Hakkari, Mardin, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak ve Tunceli'de yapýlan ankette öne çýkan baþlýklar þöyle: Bölge halkýnda 1982 Anayasasý'na iliþkin genel algý olumsuz niteliktedir. Araþtýrmaya katýlan bölge halkýnýn yüzde 87'si Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacý olduðunu düþünmekte. Araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 79'una göre yeni anayasa ihtiyacýnýn doðmasýnda en etkili faktör Kürt sorunudur. Yüzde 61 en önemli faktör olarak baþörtüsü sorunu ile askeri vesayet ve demokratikleþ-

me sorunlarýný görmektedir. Anayasayý yapacak asil kurucu iktidar olarak araþtýrmaya katýlan bölge halkýnýn yüzde 60,1'ine göre yeni anayasayý halk yapmalý, yüzde 21,6'sýna göre TBMM yapmalý, yüzde 14,7'sine göre anayasa meclisi yapmalýdýr. Atatürk milliyetçiliði olmamalý Araþtýrmaya katýlan bölge halkýnýn yüzde 90'ý yeni anayasa yapým sürecinde yurttaþ katýlýmýnýn ve toplumsal kesimlerin katýlýmýnýn çok önemli olduðunu ifade etmektedir. Araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 57'sine göre yeni anayasada Atatürk milliyetçiliði kesinlikle olmamalý, yüzde 54'üne göre Atatürk ilke ve inkýlaplarý kesinlikle olmamalýdýr. Kürtlerin statüsü konusunda bölgede yaþayan Kürtlerin yüzde 46'sý en çok demokratik özerklik derken, Araplarýn yüzde 27'si en çok baðýmsýzlýk ve Türklerin yüzde 26'sý en çok hiçbir statü tanýnmamalýdýr görüþünde. Araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 60'ý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn kaldýrýlmasý gerektiði görüþüne hiç katýlmamaktadýr. Bölge halký partilerin kapatýlmasýna karþý olduðunu, kapatýlma cezasý yerine baþka cezalarýn verilmesi gerektiðini belirtmektedir. Seçmen daðýlýmýna göre BDP seçmeninin yüzde 91'i vicdani ret hakkýnýn tanýnmasýna evet derken, bu oran AK Parti seçmeninde yüzde 58'dir.

Eþi ve çocuðunun bulunduðu araç kaza yapan BDP Milletvekili Özdal Üçer'in, hastanede doktoru darp ettiði iddia edildi. Van-Gürpýnar karayolu Kurabaþ mevkinde BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'in eþi ve çocuðunun içinde bulunduðu araç kaza yaptý.

K

azada hafif yaralanan milletvekilinin eþi ve çocuðu ambulansla Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Üçer ve çocuðuna burada doktorlar tarafýndan müdahale edildi.

Acil serviste hakaret ve darp Kazayý duyan Özdal Üçer, beraberindeki bazý partililerle hastane acil servisine gitti. Üçer'in serviste müdahaleyi yapan doktorla tartýþarak hakaret ettiði ve ardýndan darp ettiði iddia edildi. Olayý öðrenen Baþhekim Vekili Volal Polat'ýn Acil Servis'te Milletvekili Üçer'in sözlü hakaretlerine maruz kaldýðý önü sürüldü. Olayýn duyulmasý üzerine Vali Münir Karaloðlu, Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan hastaneye giderek Baþhekim Vekili Polat ve darp edilen doktorla bir süre görüþtü.

Þýrnak'ta YGS üzüntüsü

Þ

ýrnak'ýn YGS'de Hakkari'nin ardýndan sondan ikinci olmasý kentte üzüntü yarattý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Yüksel Arslan, kentin avantajlý bölge olmadýðýný belirterek yeni bir planlama içine girdiklerini söyledi. YGS'de Hakkari'nin ardýndan sondan ikinci sýrada yer alan Þýrnak'ta baþarýsýzlýðýn üzüntüsü yaþanýrken, eðitimciler de baþarýsýzlýðý ve alýnacak önlemleri deðerlendirdi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Yüksel Arslan, Þýrnak'ýn çok avantajlý bir bölge olmadýðýný belirtti. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn son atamalarý ve bundan sonraki atamalarýnda kentteki görev süresinin 4 yýl öngörüldüðünü söyleyen Arslan, "Þubat 2012'de 17 bin öðretmen atandý, Þýrnak buradan büyük pay aldý. Tabii ki bundan sonra da çabalarýmýz devam edecek. Þýrnak'ýn eðitiminin daha iyi olmasý için biz takipçisi olacaðýz. Þýrnak'ta eðitimin daha iyi olmasý için eðitimin geliþtirmesi ve daha kaliteli olmasý için toplamda bir projelerimiz olacak. 4+4+4'ten sonra bir

takým planlamalarýmýz var. Biz milli eðitim camiasý olarak planlamalar içindeyiz. Planlarýmýzý en kýsa sürede tamamlayýp bakanlýðýmýza arz edeceðiz" dedi.

'Daha iyi eðitim' istemi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Þýrnak Milli Eðitim Müdürlüðü makamýna sembolik olarak oturan Orgeneral Edip Baþer Ýlköðretim Okulu öðrencisi Haným Aþan, eðitim sorunlarýný dile getirdi. Aþan, okullarýn fiziki yapýlarýnýn iyileþtirilmesini, okullarda oyun alanlarýný olmasýný, öðretmen açýðýnýn kapatýlmasýný ve daha iyi bir eðitimin verilmesini istedi. YGS'de 471 puanla Þýrnak merkez birincisi olan Ýslam Yalýç, merkez birincisi olmasýna raðmen istediði puaný alamadýðýný söyledi. Yalýç, "Hedefim iyi bir þey yapmaktý. YGS'de olmadý. Artýk önümde LYS var onun için uðraþacaðým. LYS'de daha iyi bir þeyler yapmaya çalýþacaðým" diye konuþtu.

Polat: Vekili kýnýyoruz Yazýlý açýklama yapan Van Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekim Vekili Voral Polat, þu ifadeleri kullandý: "Özdal Üçer, hastanemiz acil týp uzmaný Oðuz Eroðlu'na tekme tokat saldýrmýþ, hem doktorumuza hem de Baþhekim olarak þahsýma hakaretlerde bulunmuþ ve hastane koridorlarýnda yankýlanan küfürler savurmuþtur. Hastane çalýþanlarý olarak millete örnek olmasý bekle-

nen bir vekilin bu saldýrýsýný kýnýyoruz. Yapýlan bu fiil ve sözsel saldýrýlarý karþýsýnda tüm hukuksal haklarýmýzý sonuna kadar takip edeceðiz."

Esnafý ziyaret eden BDP'lilere müdahale

BDP Grup Baþkan Vekili ve Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, Þýrnak'ýn Cizre Ýlçesinde Irak'ýn Dohuk Kenti'nden gelen gazetecilerin de aralarýnda bulunduðu yaklaþýk 100 kiþilik bir grupla esnaflarý dolaþtý.

B

u sýrada ilçe merkezindeki Dörtyol Kavþaðý'nda önlem alan polis, yapýlan toplu yürüyüþün yasal olmadýðýný belirterek, gruptan daðýlmalarýný istedi. Daðýlmamasý üzerine polis gruba gaz bombalarý ile müdahale etti. Gazdan kurtulmak için bir iþyerine sýðýndý. Yaþanan olaylarýn ardýndan açýklama yapan Milletvekili Kaplan, þunlarý söyledi: Dohuk'tan gelen misafir basýn mensubu arkadaþlarýmýzla buradan belediyeye gidecektik.

Vekilin yürüme özgürlüðü yok Hiç bir uyarý yapýlmadan Cizre Emniyeti gelip Ýdris Naim Þahin'in verdiði emirle burada halka gaz bombasýyla saldýrdý. Bir ülkede, hele hele Cizre gibi bir yerde milletvekilinin caddeden yürüme özgürlüðü yok, saldýrýyorlar, hürriyeti tahrik ediyorlar. Millete gaz fiþekleriyle saldýrýyorlar. Ýnan ki, iþgal ordularý, sömürgeci devletlerin yaptýðý þeylerdir. Ýdris Naim Þahin özel talimat vermiþ. Cizre halký 1990'larda teslim olmadý bugün de olmayacak. Milletin vergileriyle alýnan o gaz fiþeklerini kanunsuz bir þekilde, normal caddede yürürken milletvekillerine saldýrý aracý olarak kullanmak kimseye kazandýrmaz.


8

21 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

HABER

Þiddet Çalýþtayý baþladý Diyarbakýr Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafýndan düzenlenen "'Tüm Yönleri ile Þiddet Çalýþtayý", 23 üniversiteden akademisyenlerin katýlýmý ile baþladý.

Y

urt dýþý ve yurt içinden 23 üniversite ile bakanlýk, kurum ve kuruluþlardan yaklaþýk 80 akademisyen ile uzmanýn katýldýðý "Tüm Yönleri ile Þiddet Çalýþtayý", Dicle Üniversitesi Kongre Konferans Salonu'nda düzenleniyor. Çalýþtaya Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, Diyarbakýr Vali Yardýmcýsý Ahmet Dalkýran, Üsküdar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Ýstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Þafak Ural ve Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sabri Eyigün'ün de bulunduðu 23 üniversiteden katýlýmcý katýldý.

Çocuklara nereden bulaþýyor? Çalýþtay, ailesi ve okul arkadaþlarý tarafýndan þiddete maruz kalan 13 yaþýndaki 7. sýnýf öðrencisinin öðretmenine gönderdiði mektubun okunmasý ile baþladý. Mektubun okunmasýnýn ardýndan konuþan Rektör Saraç, þiddetin özellikle oyun, internet, medya, televizyon gibi olgulardan günümüz çocuklarýna bulaþtýðýný belirterek, "Þu anda çocuklar oynadýklarý oyunlarda öldürdükleri adamlarý gerçek hayatta da öldürme giriþiminde bulunuyor ve oyun oynar gibi çok rahat bunu uygular olmuþtur. Özel-

likle oyunlar çocuklarý þiddet olgusu konusunda fazla etkiliyor" dedi.

Ýnternet ve televizyon Prof. Dr. Sabri Eyigün ise, yapýlan bir araþtýrmaya göre bir çocuðun büyüyene kadar en az 8 bin tane ölüm ve öldürme olayýna oyun, internet ve televizyon gibi þeylerden dolayý þahit olduðunu, bu nedenle çocuklarýn þiddet olgusu ile büyüdüklerini belirtti. Daha sonra Dicle Üniversitesi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan ''Þiddet'' adlý bir dakikalýk sinevizyon gösterimi yapýldý. Çalýþtay, konuklarýn þiddet üzerindeki sunumlarý ile devam etti.

Atatürk'e Kürtçe þarký yazýlmýþ! V

an'da 80 yýl önce Atatürk için övgü dolu sözlerle yazýlmýþ olan bir türkünün kayýtlarýna ulaþýldý. Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Van Gölü Çevresi Tarihi Eserler ve Kültür Deðerlerini Araþtýrma Merkezi Müdürü Murat Oto, TRT arþivlerinde, Van'da 80 yýl önce Atatürk için övgü dolu sözlerle yazýlmýþ Kürtçe þarkýyý ortaya çýkardý. Van türkülerinin yer aldýðý bir kitap hazýrlýðý için araþtýrma sürdürdüðünü belirten Öðretim Görevlisi Oto, Kürtçe þarkýyý, TRT kayýtlarýný araþtýrýrken 1967 yýlýnda Muammer Sun ve Cenan Akýn tarafýndan hazýrlanan 'Birinci folklor derlemesi' adlý çalýþmanýn kayýtlarý arasýnda bulduðunu söyledi. Ýki amcaoðlu söylemiþ Öðretim Görevlisi Oto, þunlarý anlattý: "Bu kitabý çýkartmaya karar verdikten

sonra ilgili tüm kurumlarýn ve kiþilerin arþivlerini araþtýrmaya baþladým. Bunlardan biri de TRT'nin 1967 yýlýnda yaptýrmýþ olduðu 'Birinci Folklor Derlemesi' adlý çalýþmaydý. Bu çalýþmada 667 türkü kaydý yapýlmýþtý. Bunlardan biri de bu türküydü. Atütürk'e Kürtçe yakýlan bir aðýt olmasý itibariyle bana ilginç gelmiþti. Bu türkü, Ali ve Babacan Elmas adlý iki amcaoðlu tarafýndan söylenmiþ. Babalarýndan duyduklarý türküyü söylemiþler ve bu da 1967 yýlýnda kaydedilmiþ." 'Odam Kireç Tutmuyor' da Van türküsü Öðretim Görevlisi Oto, Van Türküleri ile ilgili yazmakta olduðu kitabýnda bu türkünün de yer alacaðýný belirtti. Toplam 723 türküyü araþtýrdýðýný, bunlardan 245 sözlü ezginin Van'a ait

olduðunu saptadýðýný belirten Oto, ikinci kitabýnda da uzun havalar, halk oyunlarý ve Kürtçe ezgilere yer vereceðini söyledi. Öðretim Görevlisi Murat Oto, Van türkülerini araþtýrýrken, yýllardýr dillerde olan 'Odam Kireç tutmuyor' türküsünün de Van'a ait olduðunu ortaya çýkardýðýný söyledi. Atatürk türküsünün sözleri Kemale (Kemal) Kemale Kemale vere le le (Kemal iyi adamdýr, gelin) Muhsýne cemale vere le le (Yüzü, cemali çok güzeldir, gelin) Beþire me taðle vere le le (Halkýn yüzü ekþi (asýk), gelin) Hude Kemal heþti vere le le (Allah Kemali baðýþlasýn, gelin) Ankere runiþti vere le le (Ankara'da oturdu, gelin)

Sed vanji kuþti vere le le (Onlardan yüz tanesini öldürdü, gelin) Kemal hate Van'e vere le le (Kemal Van'a geldi, gelin) Kemal babe meye vere le le (Kemal bizim babamýzdýr, gelin)

Þepke da seremeye vere le le (Þapkayý kafamýza býraktýrdý, gelin) Kemal e Ýsmet'e vere le le (Kemal ile Ýsmet'i var, gelin) (Dünyaya Cumhuriyet'i ilan ettiler, gelin)


POLÝTÝKA

21 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

9

Þahin: Göç zenginliktir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, göç olgusunun neden ve sonuçlarýnýn çok iyi anlaþýlmasý gerektiðini vurgulayarak, göçün bir zenginlik olarak algýlanmasý uyarýsýnda bulundu.

'Türkiye'de Ýç Göçün Sosyo-Ekonomik Sonuçlarý: Adana Özelinde Deðerlendirme Sempozyumu'na katýlan Bakan Þahin, göçün umut, bereket ve dinamizm olduðu yorumunda bulundu. Göçün neden ve sonuçlarýnýn iyi anlaþýlmasý ve bunun anlatýlmasý gibi bir zorunluluk olduðunu kaydeden Þahin, Türkiye'nin kültürel zenginliðine dikkat çekti ve bu zenginliðin oluþmasýn-

da göç olgusunun üstlendiði misyonu vurguladý. Göçün sosyolojik, psikolojik ve siyasi açýdan toplumda önemli bir yeri olduðunu ifade eden Þahin, öncelikle bu durumun kabul edilmesi gerektiðini, göçle birlikte deðiþimin de yönetilmesi gerektiðinin altýný çizdi. 'Kendi topraðýnda onurlu yaþam' Türkiye'nin göç karþýsýnda ne yapýlmasý gerektiðini artýk çok iyi bildiðini anlatan Þahin, "Zorunlu göçün azalmasý noktasýnda insan merkezli yönetim anlayýþýný hayata geçirmek zorundayýz. Ýnsanlarýn neden göç ettiðinin bilip, buna göre çalýþmalýyýz. Son 10 yýlda Türkiye'nin ekonomik anlamda geliþmesi, kiþi baþýna düþen milli gelirin artmasý, bölgesel geliþmiþlik farklarýnýn azalmasý, teröre dayalý zorunlu göçün önüne geçilmesi adýna önemli proje ve çalýþmalar ortaya koyduk. Yeni teþvik sistemi ile insanlarýn kendi topraklarýnda sürdürdüðü onurlu bir yaþam mücadelesine katký sunmak istiyoruz. Dili, dini, ýrký, mezhebi ve inancý her ne olursa olsun, bu ülkede yaþayan herkesin daha iyi bir yaþam standartlarýna kavuþmasý temel amacýmýz" dedi. 'En büyük gücümüz insanýmýz' Türkiye'nin dünyada en fazla göç alan ülkelerden biri olduðuna iþaret eden Þahin, þöyle devam etti: "Göçle gelen insanlar bir yük olarak görülmemeli, onlarýn kente entegrasyonunu saðlamak bizim en büyük görevimiz olmalý. Ýnsanlarýn varoluþtan ge-

len temel ihtiyaçlarý baþta olmak üzere doðuþtan gelen temel hak ve hürriyetlerini geliþtirip, onlarýn yaþamlarýný kolaylaþtýrmak en büyük görevimiz. Ekonomik ve beþeri imkanlarýmýzý güçlendirip, herkesin bu ülkenin zenginliklerinden eþit þekilde pay almasý saðlamak bizim en büyük görevimiz. Bizim petrolümüz, doðalgazýmýz, altýnýmýz yok ama bizim bundan daha kýymetli bir þeyimiz var; beþeri sermayemiz yani insanýmýz. Ýnsanýmýzýn beþeri sermayesini güçlendirecek altyapý imkanlarý, kadýn olsun, erkek olsun, yaþlý ve genç olsun, engelli olsun olmasýn herkesin bu þanstan eþit þekilde yararlanmalý." 'Çözümün bir parçasý olmalýyýz' Fatma Þahin, "Yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum kuruluþlarýna düþen buna zemin hazýrlamak. Gecekondulaþma, çarpýk kentleþme ve asayiþ gibi ciddi sorunlarla karþý karþýya kalýyoruz. Bu noktada çözümün maliyeti de çok yüksek oluyor. Sorunun bir parçasý deðil, çözümün bir parçasý olmamýz gerekiyor. Sosyal devlet de böyle bir þey. Ýnsan odaklý belediyecilikten, kentleþmeden göçe gitmek gerekiyor. Bu konuda Þehircilik Bakanlýðýmýzý güçlendirdik, belediyelerimizin mali gücünü arttýrýyor, kentsel dönüþüm projelerini önemsiyoruz. Adana'da yaþanan sorunlarý, Adana'nýn yine kendisinin çözebileceði gerekli altyapýyý oluþturuyoruz" diye konuþtu.

Ýçiþleri Bakanlýðý 'hack'lendi Ý

çiþleri Bakanlýðý'nýn internet sitesi RedHack grubunun saldýrýsýna uðradý. Sayfa, uluslararasý Anonymous hacker grubunun simgesi olan Guy Fawkes maskeli bir fotoðraf ile Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'in fotoðrafýnýn yer aldýðý bir kolajla açýldý. Sayfa bir saate yakýn grubun mesajýyla açýldý. Daha sonra sayfa kapatýldý. Ancak þimdi de sayfanýn eski haline ulaþýlamýyor. Ýdris Naim Þahin'e ve hükümete yönelik

mesajlar yer alan sayfada bakanýn geçtiðimiz günlerde karþýlaþtýðý bir vatandaþa "Nereden bileyim sevindiðini, oyna da görelim" sözlerine gönderme yapýldý. Grup, Ýçiþleri Bakanlýðý 'dosya sistemi'ndeki tüm belge ve dosyalarý yedeklediðini öne sürdü. Ayrýca gruplarýna yönelik gözaltýlarla ilgili bir de mesaj yayýnladý: "Suçsuz insanlarý RedHack diye almaya devam edersen yayýnlarýz! Bakalým sen mi oynayacaksýn halk mý? Göreceðiz."

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

21 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

ÝÇ-DIÞ HABERLER Baþbakan Erdoðan'dan PKK'ya önkoþul:

Silah býrakýrlarsa operasyonlar durur Ankara zirvesinin ardýndan Baþbakan Erdoðan ve Kürt lider Barzani'den PKK'nýn silah býrakmasýnýn önkoþul olduðunu vurgulayan açýklamalar geldi. Baþbakan, PKK'nýn silah býrakmasý durumunda operasyonlarýn duracaðýný söyledi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'nin önceki gün yaptýðý görüþmenin ardýndan ikiliden arka arkaya PKK'ya 'Silah býrak' mesajý geldi. Ýlk mesaj Katar'da bulunan Baþbakan Erdoðan'dan geldi. Baþbakan Erdoðan, görüþmede PKK'nýn silah býrakmasýnýn gündeme

gelmediðini belirtti. "Bizim bu konuda tavrýmýz bellidir, terör örgütü silah býraktýðý andan itibaren operasyonlar durur" diyen Erdoðan, PKK'nýn silah býrakmadýðý sürece operasyonlarýn durmayacaðýný vurguladý.

Barzani: Silah çaðý geride kaldý Ankara ziyareti devam eden Mesut Barzani ise gazete-

cilerle bir araya geldi. Barzani bazý gazetelerde yer alan 'PKK'ya silah býraktýrýrým' sözlerinin kendisine ait olmadýðýný belirtti: "Silah býraktýrýrým demedim. Silah çaðý geride kaldý. Artýk silahla bir yere varýlamaz." PKK'ya "Bizi dinlerse iyi eder" mesajýný da veren Barzani, "Yok dinlemezse biz PKK'nýn çatýþmayý bölgemize çekme-

sine izin vermeyiz" uyarýsýnda bulundu. Silahý yöntem olarak kullanýrsa PKK'nýn Irak'ýn kuzeyinde hüküm sürmesine izin vermeyeceðini kaydeden Barzani, 'Kandil'le yürütülecek görüþmelere aracýlýk yapacak' iddialarýný da yalanladý. Barzani, ABD'de de PKK konusunda herhangi bir görüþmede bulunmadýðýný da vurguladý.

Esad'a silah ambargosu istemi ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, BM gözlemcilerinin þartlarýný yerine getirse bile Esad rejimine, baþta silah ambargosu olmak üzere ekonomik yaptýrým ve seyahat yasaðý getirilmesi gerektiðini söyledi.

A

BD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, BM Güvenlik Konseyi'ne çaðrýda bulunarak, "Suriye BM gözlemcilerinin koþullarýný yerine getirse bile, silah ambargosu kararý çýkartýlmalý" dedi. Clinton silah ambargosunun yaný sýra Esad rejimine karþý ekonomik yaptýrým ve seyahat yasaðýyla ilgili karar alýnmasý gerektiðini söyledi. BM ve Arap Birliði Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ýn sözcüsü Ahmed Fevzi, Suriye'de ateþkesin "çok kýrýlgan" olduðunu belirtti. Fevzi, ateþkese raðmen Suriye'de ölümlerin yaþandýðýný söyledi. BM ve Þam yönetiminin, Suriye'ye giden BM

gözlemci heyetiyle ilgili kurallar konusunda vardýðý anlaþmaya da deðinen Ahmed Fevzi, "Anlaþma uyarýnca gözlemcilerin tam hareket özgürlüðü olacak ve istedikleri herkesle görüþebilecek" þeklinde konuþtu. Gözlemci sayýsý 30'a çýkacak Bölgeye ateþkesin durumunu incelemek üzere þimdilik 7 gözlemcinin gönderildiðini, 2 gözlemcinin de önümüzdeki pazartesi Suriye'ye gideceðini belirten Fevzi, diðer gözlemcilerin ise haftaya Suriye'de olmasýnýn beklendiðini söyledi. Fevzi, Annan'ýn gözlemci sayýsýný haftaya 30'a çýkarmayý istediðini de belirtti. BM

PKK Almanya'da feribot bastý

Almanya'nýn Hamburg kentinde Abdullah Öcalan'ýn serbest býrakýlmasýný talep eden bir grup PKK sempatizaný feribot kaçýrmak istedi. PKK sempatizanlarý Alman polisi tarafýndan gözaltýna alýndý. Dokuz kiþiden oluþan PKK sempatizanlarý, Hamburg kentinde Elbe nehri üzerinde sefer yapan bir feribottu kaçýrmak istedi. 60 yolcunun bulunduðu feribota binen 4'ü kadýn 9 kiþi kaptaný etkisiz hale getirerek feribotu ele geçirmek istedi. Ancak kaptan daha hýzlý davranarak alarm düðmesine basýnca, baskýna Alman polisi müdahale etti. Kýsa sürede olay yerine giden sahil güvenlik polisleri, PKK sempatizanlarýný gözaltýna aldý.

Sorgularý sürüyor Polise direnmeyen 9 kiþi, feribotu Kuzey Denizi'ne götürmeyi hedefliyordu. Üzerlerinde PKK dokümanlarý ele geçirilen grubun polisteki sorgusu devam ediyor. PKK sempatizanlarý geçtiðimiz günlerde de Almanya'nýn Köln kentinde benzer bir eylem gerçekleþtirmiþti. Ren üzerindeki bir feribotu kaçýrmak isteyen sempatizanlar, polis tarafýndan gözaltýna alýnmýþtý.

Libya roketleri Ýsrail'e atýlýyor Ý

srail, Libya'dan kaçýrýlan roketlerin Mýsýr'dan Ýsrail'e fýrlatýldýðýný bildirdi. Ýsrail Savunma Bakanlýðý'ndan bir yetkili, roketlerin Libya'nýn silah depolarýndan çalýnýp, Mýsýr'a kaçýrýldýðýný düþündüklerini söyledi. Yetkili, Libya'ya ait roketlerin ayný zamanda Gazze Þeridi'ne kaçýrýldýðýný ve bu ay buradan Ýsrail'e saldýrý düzenlendiðini kaydederek, uzun menzilli Scud füzelerinin de Libya'dan Gazze'ye kaçýrýldýðýna inandýklarýný ifade etti. Ýsrail, bu ay en az iki roketin Mýsýr'ýn Sina Çölü'nden Ýsrail'in tatil kasabasý Eilat'a fýrlatýldýðýný bildirmiþti. Ýsrail saldýrýlarda ölen ya da yaralanan olmadýðýný belirtirken, Mýsýr, topraklarýndan roket atýldýðý iddiasýný reddetmiþti. Libya'nýn, Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra yasa dýþý silah kaynaðý olduðu bildiriliyor.

Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'de 300 kiþilik BM gözlemci misyonunun kurulmasýný talep etmiþti. Muhalif yapýlanmalardan sorumlu Suriye Genel Devrim Konseyi üyesi Ebu Muhammed de, Suriye yönetiminin 98 noktada Annan planýný ihlal ettiðini ve planýn maddelerini yerine getirmediðini iddia etti. Muhammed, Esad rejiminin, Annan planýnýn ikinci maddesinde yer alan "hükümetin halkýn yaþadýðý bölgelerde aðýr silahlarý kullanmaya son vermesi ve askeri birliklerini geri çekmesi" ibaresini birçok kentte ihlal ettiðini ve askeri operasyonlara devam ettiðini belirtti.

Krizin nedeni askeri harcamalar B orç krizi sonrasý iflasýn eþiðine gelen Yunanistan'da, bu duruma 90'lý yýllardan itibaren hýzla silahlanmasýnýn neden olduðu iddia edildi. Yunanlý bir yetkili, "Kýbrýs nedeniyle silaha 216 milyar dolar harcadýk" itirafýnda bulundu. Ýngiliz gazetesi Guardian'ýn haberinde, Yunanistan'ýn içine düþtüðü borç krizinde savunma harcamalarýnýn büyük payý olduðu vurgulandý. Avrupa Birliði ve IMF'in 130 milyar Euro'luk kurtarma paketi karþýlýðýnda, Yunanistan'ýn savunma harcamalarýný 400 milyon Euro azaltmayý kabul ettiði hatýrlatýlarak, söz konusu kesintilere raðmen Atina'nýn askeri bütçesinin hala gayri safi mili hasýlanýn yüzde 4'ü olduðu belirtildi. Haberde, Yunanistan'ýn savunma harcamasýnýn Euro bölgesi ortalamasýnýn hala iki katý olduðu da vurgulandý.

90'lý yýllardan beri hýzla silahlanýyor Yunanistan'ýn, Türkiye'den gelebilecek tehdidi gerekçe göstererek 1990'larýn sonundan bu yana Almanya, Fransa ve ABD'den yüzlerce Leopard tanký, Howitzer toplarý, F-16 ve Mirage savaþ uçaklarý aldýðý belirtildi. Konuyla ilgili olarak Yunanistanlý bir güvenlik uzmaný, 'Kýbrýs'ýn 1974'teki iþgalinden sonra 216 milyar Euro'luk silah aldýk. Eminin ki gizli fonlar nedeniyle gerçek harcamalar daha fazla' ifadelerini kullandý.

'Savaþ uzak ihtimal' Haberde Yunanistan'ýn, savunma harcamalarýna büyük pay ayýrmasýna neden olarak, Türkiye tehdi-

dinin gösterildiði belirtildi. Fakat NATO üyesi ve ABD baþta olmak üzere birçok ülkenin ortak müttefiki olan iki ülke arasýnda savaþ ihtimalinin çok uzak olduðunun altý çizilerek, Yunanistan'ýn savaþ ihtimali az olan bir ülke olarak savunmasýna ayýrdýðý payýn oldukça yüksek olduðu savunuldu. Türkiye'nin karþýlýklý olarak silah harcamalarýnýn azaltýlmasýný önerdiði ve Yunanistan'ýn defalarca bunu reddettiði de haberde yer aldý. Ayrýca, Türkiye ve Yunanistan iliþkilerinin son yýllarda önemli ölçüde iyileþtiði de belirtildi.

'Bizden silah al' þartý Almanya, silah ihracatýnýn yüzde 15'ini Yunanistan'a yapýyor. Almanya'nýn Avrupa'daki en büyük silah pazarý olan Yunanistan'a Berlin ve Paris kredi verirken, "silahýný bizden alacaksýn" þartýný koþtuðu da iddia edildi. Alman Baþbakaný Angela Merkel de bir Yunanlý sendikacýyla 'Sizden silahlanmaya bu kadar para harcamanýzý istemedik' ifadeleriyle Yunanistan'ý eleþtirmiþti. Merkel, "Silaha yaptýðýnýz harcamalar, kutuplaþtýrmaya yol açtýðý gibi Türkiye'yi de silah yarýþýna kýþkýrtmaktýr" ifadelerini kullanmýþtý.


SPOR

21 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

11

Diyar kader maçýna çýkacak

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Tokatspor'a konuk olacak olan Diyarbakýrspor'da tüm önlemler alýndý.

D

iyarbakýrspor 2. Baþkaný Mahmut Yaþar, takým olarak hafta baþýndan bu yana Tokatspor maçýna hazýrlandýklarýný belirterek, "Biz kendimize güveniyoruz. Çok zor þartlar altýnda geldiðimiz noktada avantajýmýzý kaybetmek niyetinde deðiliz" dedi.

Gün beraberlik günüdür, oda bugündür Yaþar, Tokatspor maçýnýn kader maçlarýndan birisi olduðunu ve sadece bir takým olarak deðil, tüm Diyarbakýr kentinin gücünü arkalarýna alarak bu maça çýkacaklarýný ifade ederek, "Gün beraberlik günüdür, o'da bugündür." dedi. Diyarbakýrspor'un ligde oynayacaðý 5 maçý kaldýðýný ve tüm karþýlaþmalarda sahaya galibiyet için çýkacaklarýný belirten Yaþar þunlarý ifade etti: "Sezon baþýndan beri bin bir zorlukla mücadele ederek getirdiðimiz bu takým, þimdi kümede kalmak için en önemli karþýlaþ-

masýna çýkacak. Bu takým ligi yarýlamadan, havlu atar diyenler hepsi yanýldý. Yönetim olarak, görev verdiðimiz gençlerimize, bu kentin çocuklarýna sonuna kadar güvendik. Çok þükür bugün iyi de bir avantaj yakaladýk. Kimse kusura bakmasýn, bu saatten sonra bu avantajýmýzý kimseye býrakmak niyetinde deðiliz. Kentte son haftalarda saðlanan birlik ve bütünlük sahada ki oyuncularýmýza da yansýdý. Nitekim son Gaziosmanpaþa

Kazanmak için oynayacaðýz

karþýlaþmasýnda muhteþem bir taraftar desteðini arkamýza alarak, mücadele ettik, bu taraftar yanýmýzda olduðu sürece asla sýrtýmýz yere gelmez. Yönetim olarak tüm taraftarlarýmýza teþekkür ederiz. Haliyle böyle olunca rakip takýmda size saygý duymak zorunda kalýyor. Sahada aslanlar gibi, Diyarbakýrlýnýn þanýna yakýþýr bir þekilde mücadele eden oyuncularýmýzý, teknik heyetimizi kutluyoruz. Diyarbakýrspor için tüm kentin saygý duymasý gerekiyor. Çünkü çok zorlu yollarý aþarak buraya kadar geldik. Þimdi önümüzde Tokatspor maçý var, bu karþýlaþmada da hedefimiz sahada önce iyi futbol sonra 3 puan. Kimseden çekinmiyoruz, taraftarlarýmýzla birlikte Allahýn izniyle hafta sonu gülen taraf biz olmak istiyoruz. Ýþte o gün geldi çattý, gün bir gündür, O'da bugündür, diyoruz. Hafta sonu tüm siyasetçilerimizi, Belediye Baþkanlarýmýzý da yanýmýzda görmek bizlere güç katacaktýr. Konuþma deðil, icraat zamanýdýr." dedi. Taþkýn Civelek

Spor Toto 2. Lig'de deplasmanda Tokatspor ile karþýlaþacak Diyarbakýrspor'un teknik direktörü Levent Numanoðlu, her maça olduðu gibi bu maça da kazanmak için çýkacaklarýný söyledi.

Ç

alýþmalarýnýn olumlu geçtiðini belirten Levent Numanoðlu, þöyle devam etti: ''Aralarýnda 1 puan fark bulunan iki takým karþýlaþacak. Zor maç olacak. Rakibimiz bizi yenip rahatlamak isteyecektir ama buna izin vermemek için mücadele edeceðiz. Her geçen hafta yükselen formumuzla yolumuza devam ediyoruz. Ýnanarak çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Eksiklerimiz olmasýna raðmen iyi durumdayýz. Her maça olduðu gibi bu maça da kazanmak için çýkacaðýz.'' Tokatspor karþýsýna

sakatlýðý bulunan Ýrfan Haluk Ýldizi'nin yaný sýra kart cezalýsý Hasan Ýnci'den yoksun çýkacaklarýný dile getiren Numanoðlu, sonuçta sahada 11 oyuncuyla yer alacaklarý için eksiklerin önemli olmadýðýný ifade etti.

Desteðe Ýhtiyacýmýz Var Taraftarlarýnýn desteðini her zaman yanlarýnda hissettiklerini de vurgulayan Numanoðlu, taraftarlarýnýn, Tokat Gaziosmanpaþa Stadý'na gelerek kendilerine destek olacaklarýna inandýðýný da sözlerine ekledi.

Sarýçam'a dikkat Belediyespor'da sevinç ve üzüntü bir arada

S

por Toto 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tokatspor ligde kalma adýna emin adýmlar ile ilerlemeye devam ederken, yýldýz oyuncusu Ekrem Sarýçam da Tokatspor'un baþarýlý olmasý için elinden geleni yapmaya çalýþýyor. Attýðý 7 gol ile Tokatsporun ligde kalma mücadelesinde büyük pay sahibi olarak ön plana çýkýyor. Ekrem Sarýçam yaptýðý açýklamada Tokatspor için burdayým. Galibiyet için elimizden geleni yapacaðýz. Tokatspor Allahýn izni ile % 100 ligde kalacaktýr" dedi.

Spor Toto 2.lig Beyaz Grup

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da bir yandan sevinç bir yandan da üzüntü var.

Spor Toto 3.lig 1.Grup

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Ekrem Yeþil, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun kararýyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi: "15.04.2012 tarihinde oynanmasý gereken Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor- Sandýklý Belediyespor lig maçý için belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemekle birlikte, sahaya çýkmayan rakibimiz Sandýklý Belediyespor'un 3-0 hükmen maðlup ilan edildi. Rakibimizin ayriyeten mevcut puanýndan 3 puan silindi. Profesyonel Disiplin Kurulu'nun vermiþ olduðu karar bizi bir bakýma sevindirdi öte yandan, sporcumuz Ömer Deniz'e rakip takým sporcusuna yönelik saldýrýsý nedeniyle 5 maç men cezasý verildi.

Bununla beraber yine futbolcumuz Abdülaziz Demircan, ayný hareket nedeniyle 5 maç men cezasý aldý. Kulüp olarak bu aðýr cezaya üzüldük. Dutbolcularýmýzýn cezasýnýn hafi-

fletilmesi yönünde tahkim kuruluna baþvuracaðýz. Pazar günü deplasmanda oynayacaðýmýz Lüleburgazspor maçýna ümitli gidiyoruz. Hedefimiz puan ve puanlardýr" dedi.


12

SPOR

21 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

Kazanmak için oynayacaðýz S por Toto 2. Lig'de deplasmanda Tokatspor ile karþýlaþacak Diyarbakýrspor'un teknik direktörü Levent Numanoðlu, her maça olduðu gibi bu maça da kazanmak için çýkacaklarýný söyledi. Levent Numanoðlu

yaptýðý açýklamada, ''Aralarýnda 1 puan fark bulunan iki takým karþýlaþacak. Zor maç olacak. Rakibimiz bizi yenip rahatlamak isteyecektir ama buna izin vermemek için mücadele edeceðiz” dedi. 11’de

Belediyespor'da sevinç ve üzüntü bir arada S

por toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da bir yandan sevinç bir yandan da üzüntü var. 11’de

Gelecek Otomotiv San. ve Tic. A.Þ Mercedes Benz Türk A.Þ. Bayi Þanlýurfa Yolu Üzeri 3.km Diyarbakýr, Telefon 0412 252 00 52 Faks 0 412 252 37 37

21.04.2012 Gazete Sayfaları  

21.04.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement