Page 1

Pivaz beyaz perdeye taþýndý Silahla vurulan S

oðan toplayan mevsimlik tarým iþçisi Kürtlerin yaþadýklarý sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlar, kýsýtlý imkanlarla sinemaya adým atan Bozan Aksoy'un kameraman arkadaþýyla çektiði "Pîvaz (soðan)" belgeseli ile beyaz perdeye yansýtýlacak. Yakýn zamanda gösterime sokulacak olan belgeselin galasý, iþçilerin çalýþtýklarý tarlada gerçekleþtirilecek. 8’de

hemþire öldü

Van'da yerel gazetelere mizanpaj eðitimi V

angölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) ve Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Van Þube Müdürlüðü'nün Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý (DAKA) desteðiyle Van'daki yerel gazetelerin sayfa sekreterlerine yönelik olarak hazýrladýðý mizanpaj eðitim semineri 27 Aðustos günü baþlýyor. 4’te

D

iyarbakýr'da, geçtiðimiz günlerde bir temizlik iþçisinin silahla baþýndan aðýr yaraladýðý hemþire, tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. 3’te

Hakkari'ye Kýrgýz gelin K

ýrgýzistan'daki üniversitede tanýþan gençler Hakkari'de dünya evine girdi. Hakkarili Erkan Yaþar, Kýrgýzistan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü'nde okurken tanýþtýðý Kýrgýz Reyhan Abdökeev ile görkemli bir düðünle dünya evine girdi. Hakkari'ye getirilen Kýrgýz gelin için Daðgöl Mahal-lesi'ndeki bir okulun bahçe-sinde görkemli bir düðün töreni yapýldý. 4’te

Cuma sonrasý protesto CUMARTESÝ 24 AÐUSTOS 2013

Fiyatý : 30 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

Musa'yý bekleme al asaný yola çýk

Diyarbakýr'da, cuma namazý sonrasý bir araya gelen 26 sivil toplum kuruluþu temsilcisi, Mýsýr ve Suriye'deki olaylar protesto etti. Cuma namazý sonrasý toplanan bir grup, Ulu Camii önünde basýn açýklamasý düzenledi. Grup adýna konuþan Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakýr Þubesi Yönetim Kurulu üyesi Senai Taþ, ümmet olarak Kerbelalarý, Halepçeleri, Dersimleri, Zilanlarý, Susalarý tekrar tekrar yaþadýklarýný, Mýsýr'da yaþanan katliamlarýn acýlarý daha taze iken Suriye'deki vahþet haberinin yürekleri daðladýðýný söyledi.

V

an'dan 'Musa'yý bekleme, al asaný yola çýk' sloganýyla yola çýkan "Mýsýr Gönüllüleri" adlý bir grup gönüllü vatandaþ, Mýsýr'daki katliamlara dikkat çekmek amacýyla çýktýklarý gezi turlarý kapsamýnda Bitlis'in Tatvan ilçesinde gelerek burada basýn açýklamasý yaptý. 5’te

Vicdan sahibi insanlar seslerini yükseltsin Taþ, tüm vicdan sahibi insanlarýn seslerini yükseltmelerini ve kendilerinin Suriye hal-kýnýn yanýnda olduklarýný belirtti. Sayfa 8’de

Eski PKK'lý Çürükkaya "PYD rejim yanlýsýdýr"

Kamer Genç'e protesto C

E

ski PKK'lý Selim Çürükkaya, "PYD'nin Suriye rejimine karþý tek bir söylemi yoktur, rejimin güdümünde bir yapýdýr. Esad rejimine karþý ayaklanmalar baþlayýnca, hemen rejim yanlýsý bir siyaset izleyen, rejime karþý ayaklananlarý bastýran PYD idi" dedi. 7’de

Dünya Barýþ Günü'nde Cilo Daðý'na týrmanacaklar

C

ilo Doða Derneði 31 Aðustos 1 Eylül tarihleri arasýnda Kato Daðý'nda düzenlenecek olan Birinci Doða, Barýþ ve Kültür Festivaline katýlým çaðrýsý yaptý. 4’te

umhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Bismil ilçesine baðlý Türkmenhacý köyünü ziyaret etmek üzere geldiði Diyarbakýr Havaalaný'nda bir vatandaþýn çözüm süreci ile ilgili protestosu ile karþýlaþtý. 8’de

ÝHD BM'yi göreve davet etti

Ý

nsan Haklarý Derneði (ÝHD) Bingöl Þubesi, Suriye'nin Þam kýrsalýnda kimyasal silahla bin 300 civarýnda sivilin öldürüldüðü iddiasý üzerine yaptýðý basýn açýklamasýnda Birleþmiþ Milletler (BM) ve Uluslararasý Ceza Mahkemesi'ni (UCM) göreve davet etti. 5’te

SÝT alanýna sahip çýktýk diye cezalandýrýlýyoruz T

unceli'nin Mazgirt ilçesinde, sit alanýnýn tahrip edilmesini engelleyen köylüler, yollarý yapýlmayýnca, 'Sit alanýna sahip çýkýyoruz diye bizi cezalandýrdýlar' iddiasýnda bulundu. Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Güneyharman köyü sakinleri, Akpazar Belediyesi ekipleri tarafýndan, köy sýnýrlarý içerisinde bulunan SÝT alanýndan hafriyat çalýþmasý yapýlmasýný, 'savcýlýða suç duyurusunda bulunarak' engelledi. 4’te

Atölyelerde 412 kadýn S istihdam ediliyor

iirt Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) ile Halk Eðitim Merkez Müdürlüðü tarafýndan koordine edilen, 11 halý ve 2 kilim atölyesinde, 412 kadýnýn istihdam edildiði bildirildi. 6’da

Kadýn ve Savaþ konusu tartýþýldý

B

itlis'in Tatvan ilçesinde Mizgin Kadýn Danýþma Merkezi tarafýndan halký bilinçlendirmek için sosyal alanlarda düzenlemiþ olan açýk kürsülerde "Kadýn ve Savaþ" konusu tartýþýldý. 5’te


2

Saðlýk

24 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

Eti saðlýkla ve keyifle tüketmenin 10 altýn kuralý Mangaldaki etin lezzetini artýrmanýn doðru et seçimi ve piþirme yöntemlerinde saklý olduðunu biliyor muydunuz?

M

angaldaki et keyfinin püf noktalarýný Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmaný Elif Karacanoðlu'ndan öðrendik. - Eti emin olduðunuz yerden satýn alýn. Etin nereden geldiðinden emin deðilseniz hayvan etinden insana geçen þap, sýðýr vebasý, çiçek, þarbon, parazitler gibi hastalýklarla karþýlaþabilirsiniz.

"Tuzu Azaltanýn Ömrü Uzuyor"

- Yumuþak et seçin. Etin yumuþaklýðý hayvanýn türü, yaþý, beslenmesi, kesildikten sonraki dinlenme durumuna baðlýdýr. Çok hareket eden, kötü beslenmiþ hayvanýn eti sert olur. Eðer hayvan iyi beslendiyse yaðý fazla olacaktýr, bu da etini yumuþak yapar. - Çok genç hayvanýn etini tüketmeyin. Süt kuzusu gibi çok genç hayvanlarýn etinde su oraný çok yüksektir. Bu da olgunlaþmýþ, kesme yaþýna gelmiþ hayvana göre etin lezzetinin daha düþük olmasýna neden olur. - Eti dinlendirin. Et kesildikten sonra ölüm sertliði adý verilen aþamanýn geçmesini bekleyin. Böylece et daha yumuþak ve lezzetli olur. Bunun için hayvan kesildikten sonra etini 0 °C'de 10 gün veya 15 °C'de 3 gün bekletin. - Eti suda piþirin. Kuru ýsýda piþirmek, suda piþirmeye göre eti daha sert yapar. - Yüksek ýsýda piþirmeyin. Etin piþmesi için, iç ýsýsýnýn 75 °C ye ulaþmasý gerekir. Yüksek ýsý; dýþ yüzeyin yanmasý ve su kaybýnýn artmasýna da yol açtýðý için, hem vitamin, mineral kaybý olacak hem de yanan dýþ kýsým kanserojenleri oluþturacaktýr. Izgara yapýlan etlerde su ve folik asit, B1, B12 gibi vitaminlerin kaybý olur. Fýrýnlama, ýzgara, yaðda piþirme ile sýcaklýðýn

derecesi ve süresine göre kayýplar % 40'a çýkar. Eðer et suda piþirilir ve piþme suyu dökülürse bu oran % 70'lere çýkar. Bunu önlemek için eti orta ateþte, çok sýk çevirmeden piþirin. - Eti yakmayýn. Etin yanmasý, vitamin, mineralin yaný sýra protein ve enerji kayýplarýna da yol açar. Ayrýca yüksek ýsý ve ateþe yakýn temasta yanan etler, kanserojen etki gösteren 'nitrozamin' denen bileþikleri oluþturur. - Et ile ateþ arasýnda belirli bir mesafe olsun. Izgarada piþirirken kanserojenlerin oluþumunu önlemek için, et ve ateþ arasýnda 10- 15 cm mesafe býrakýn. - Ette kanserojen oluþumuna izin vermeyin. Kýzartmada 5 dakika, ýzgarada 35 dakika, suda kaynatmada ise 48 saatte kanserojen etki oluþur. - Etin yanýnda mutlaka sebze ve meyve tüketin. Proteinden zengin besinlerin kýzartma ve tütsülenmesi kanserojenleri artýrýr. Ancak sebzelerle tüketilirse, sebzelerden antioksidan etkili vitaminler alýnacaðý için bu olumsuz etkiyi azaltabilirsiniz. O nedenle mangal yaparken sofranýzda meyve suyu, çeþitli renklerde meyveler ve salatalar bulunmasýnýn faydasý olacaktýr.

Bayýlma varsa dikkat

Çocuklukta sýkça görülen göðüs aðrýsýnda, aðrýya eþlik eden bayýlma, çarpýntý, egzersizle baþlayan aðrýlar, muayenede patolojik kalp üfürümlerinin duyulmasý, ritm problemleri, kalpte büyüme, elektrokardiyografide bulgular tespit edilmesi kalp hastalýklarý þüphesini kuvvetlendiriyor.

Ç

ocuk Kardiyolojisi Uzmaný Prof. Dr. Nazlýhan Günal, çocukluk çaðýnda göðüs aðrýsý görülebildiðini ve çocuk kliniklerine getirilen hastalar içinde, karýn aðrýsý, baþ aðrýsý gibi göðüs aðrýsýnýn da önemli yer tuttuðunu söyledi.

çok daha nadir olmakla birlikte kalp kasý beslenmesinin bozulmasýna ve göðüs aðrýlarýna neden olabilirler."

DOÐRU TANI ÖNEMLÝ

GÖÐÜS AÐRISI GENELLÝKLE KALBE BAÐLI DEÐÝL

L

iv Hospital Nefroloji Uzmaný Prof. Dr. Tekin Akpolat, günde bir çay kaþýðý daha az tuz almanýn yýllýk kalp krizi riskini yüzde 5, felç riskini yüzde 3 ve ölüm riskini de yüzde 4 azalttýðýný bildirdi. Akpolat, yaptýðý yazýlý açýklamada, vücut için vazgeçilmez olan tuzun aþýrý tüketiminin zararlý olduðunu kaydetti. Aþýrý tuz tüketiminin hipertansiyon baþta olmak üzere felç, kalp krizi, kalp yetmezliði, böbrek hastalýðý, mide kanseri, böbrek taþý, kemik erimesi ve vücutta þiþlik gibi deðiþik sorunlara yol açtýðý bilgisini veren Akpolat, Türkiye'de kiþi baþýna tuz tüketiminin 15 gram olduðunu belirtti. Bu miktarýn günlük ihtiyacýn üzerinde olduðunu kaydeden Akpolat, tavsiye edilen sýnýrýn günlük 5 gram olduðunu aktardý. "Tuz kullanýmý 5 grama inerse, 2,5 milyon ölüm engellenebilir" Tuz kullanýmýnýn azaltýlmasýna baðlý olarak kalp krizi ve inmenin neden olduðu 2,5 milyon ölümün engellenebileceði öngörüsünde bulunan Akpolat, küçük bir çay kaþýðýnýn 2,5 gram tuz aldýðý bilgisini verdi. Akpolat, çocuklarýn ailelerini örnek aldýðýný anýmsatarak, ailelerinin bol tuzlu yediðini gören çocuklarýn da aþýrý tuz tüketimine yöneldiðini aktardý. Tuz tüketimini kontrol altýna alarak sadece yaþlýlýkta deðil, daha erken yaþlarda hipertansiyonun ortaya çýkmasýnýn önlenebileceðini aktaran Akpolat, þu tavsiyelerde bulundu: "Yemeðin tadýna bile bakmadan tuz koymayýn. 'Tuzsuz yemek çok tatsýz' diyorsanýz, biber, sirke, limon suyu ve deðiþik bitkilerle yemek tatlandýrýlabilir. Tuzsuz ekmek yiyin. Taze sebze yiyin. Konserve ve turþudan uzak durun. Yemek piþirirken de piþirdikten sonra da tuz koymayýn. Tuzu azaltýlmýþ peynir yiyin. Doktor veya eczacýya danýþarak yapay tuz kullanabiliriz. Dýþarýda yemek yerken seçici olun. Nane, kekik, soðan, sarýmsak yemeklere tuz olmadan lezzet verir. Etleri sarýmsak, sirke, limon suyu ile terbiye edin. Sebze, meyveler genel olarak az tuz içerir. Taze fýndýk, ceviz, semizotu yemeðe lezzet katar. Alýþveriþ yaparken gýda etiketindeki tuz miktarýna bakalým." Akpolat, günde bir çay kaþýðý daha az tuz almanýn, yýllýk kalp krizi riskini yüzde 5, felç riskini yüzde 3 ve ölüm riskini de yüzde 4 azalttýðýný bildirdi.

Çocuklarda göðüs aðrýsýnýn çok az bir kýsmýnýn kalp hastalýklarý veya kalbi ilgilendiren problemlerden oluþtuðunu belirten Günal, büyük çoðunluðunun kalp dýþý nedenlerden kaynaklandýðýný ifade etti. Günal, göðüs aðrýsýnýn hem çocukta hem de ailede büyük endiþe uyandýrdýðýný dile getirerek, aðrýnýn genellikle kalp dýþý nedenlere baðlý olduðunu ve organik bir neden bulunamadýðýný vurguladý. Kalp hastalýklarý dýþýndaki göðüs aðrýsýnýn nedenleri arasýnda, göðüs duvarýný oluþturan yumuþak dokular, akciðer enfeksiyonu ve öksürük ile ilgili aðrýlar, akciðer zarý iltihabý, ortopedik nedenler ile travmalarýn sayýlabildiðini anlatan Günal, göðüs aðrýsýnýn daha nadir görülen bir nedenin de ailevi Akdeniz ateþi olduðunu dile getirdi. Günal, bu hastalýkta göðüs aðrýsýna ateþ, karýn aðrýsý, eklem aðrýsý gibi belirtilerin de eþlik edebildiðine iþaret ederek, "Bazen, reflü gibi sindirim sistemi ile ilgili hastalýklar da göðüste aðrýya neden olabilir. Herhangi bir neden bulunamadýðý zaman bu hastalýklar da gözönüne alýnmalýdýr" dedi.

Tekrarlayýcý, istirahatte de olan, kýsa süren, batýcý tipte aðrýlarýn genellikle iyi huylu aðrýlar olduðunu ve bu çaðda sýkça rastlanabildiðini ifade eden Günal, kalp ile ilgili veya kalp dýþý herhangi bir neden bulunmadýðýnda psikojenik kökenli aðrýlarýn da düþünelebileceðini bildirdi.

EKOKARDÝYOGRAFÝ ÝLE AÐRI NEDENÝ SAPTANABÝLÝYOR Günal, göðüs aðrýlarýnýn "çocuklarda ancak yüzde 2-5'inin kalp hastalýklarýna baðlý" olduðunu aktararak, kalbi ilgilendiren hastalýklar içinde kalp kasý hastalýklarýnýn bazý türlerinin

göðüs aðrýsýna neden olabildiðini kaydetti. Bunlarýn baþýnda, kalp kasý kalýnlaþmasý, kalp kasý inflamasyonunun geldiðini ifade eden Günal, þunlarý kaydetti: "Aðýr aort kapak darlýklarý, kapaklarda þekil bozukluðu, kalp zarý iltihabý, akciðer basýncýnýn yüksekliði gibi nedenler de göðüs aðrýsýna neden olabilir. Yetiþkinlerden farklý olarak, koroner arter týkanýklýðýna baðlý göðüs aðrýlarý ve infarktüs, çocuklarda çok daha seyrektir. Metabolik hastalýklar, koroner arterlerin doðumsal þekil bozukluklarý, Kawasaki hastalýðýna baðlý koroner arter týkanýklýklarý veya anevrizmalarý da

Bunlarýn, çocuklarda görülen göðüs aðrýlarýnýn nadir görülen nedenleri olduðunu ve birbirinden farklý tedaviler içerdiðini söyleyen Günal, göðüs aðrýsý olan çocukta doðru tanýnýn büyük önem taþýdýðýnýn altýný çizdi. Günal, "Göðüs aðrýsýna bayýlma, çarpýntý gibi belirtilerin eþlik etmesi, egzersiz ile olan aðrýlar, muayenede patolojik kalp üfürümlerinin duyulmasý, ritm problemleri, kalpte büyüme, elektrokardiyografide" bulgular olmasýnýn kalp hastalýklarý þüphesini kuvvetlendirdiðine dikkati çekti. Ekokardiyografi ile aðrý nedeni olabilecek pek çok durumun incelenerek aydýnlatýlabildiðine iþaret eden Günal, göðüs aðrýsý olan çocuklarda egzersiz testi, 24 saatlik ritm holter incelemesi, çeþitli biyokimyasal analizler, radyolojik incelemeler ve gerekirse koroner anjiografi yapýlabildiðini söyledi. Bir hastalýk belirtisi olmayan, muayene, elektrokardiyografi ve ekokardiyografi bulgularý normal olan bir çocukta, kýsa süreli, batýcý,efor ile ilgisiz,tam lokalize edilemeyen, baþka patolojik bulgularýn eþlik etmediði aðrýlarýn, büyük olasýlýkla kalp ile ilgili olmadýðýný vurgulayarak, "Yine de göðüs aðrýsý, önemsenmeli, dikkatli bir öykü, muayene ve gereken incelemeler ile nedeni ortaya konulmalý" uyarýsýnda bulundu.

Kalp krizinin öncüsü göðüs ve üst karýn aðrýsý T

KD Giriþimsel Kardiyoloji Birliði Baþkaný Prof. Dr. Ýlkay: "Göðüs, sýrt, çene ve mide bölgesi aðrýlarý olan kiþilerin, mutlaka hastaneye müracaat etmeleri ve kalp hastalýklarý açýsýndan incelenmeleri gerekir" "Kalp krizinde zaman kastýr. Kalp kasý, öldükten sonra damara müdahale, kurumuþ bir aðaca su vermeye benzer" "Kalp kasý kaybý, kalp yetmezliði ve ritm sorunlarýna baðlý uzun dönem ölüm oranlarýný da artýrýr" Göðüs, çene, sýrt ve üst karýn bölgesinde hissedilen aðrýlar, kalp krizinin habercisi olabiliyor. Krizi takiben en kýsa sürede hastaneye ulaþtýrýlmasý, kalp yetmezliði ve ritm sorunlarýna baðlý uzun dönem ölüm oranlarýný artýran kalp kasý kaybýnýn

geliþmemesinde büyük önem taþýyor. Kardiyoloji Uzmaný ve Türk Kardiyoloji Derneði (TKD) Giriþimsel Kardiyoloji Birliði Baþkaný Prof. Dr. Erdoðan Ýlkay, olaðandýþý her türlü aðrýnýn dikkate alýnmasý gerektiðini belirterek, özellikle göðüs aðrýsýnda kalp hastalýklarý riskinin bulunduðunu söyledi. Türkiye'de kalp hastalýklarýndan ölümlerin ilk sýrada bulunduðuna dikkati çeken Ýlkay, "Göðüs ve üst karýn bölgesi aðrýlarý, kalp krizinin önemli öncü habercisi olabilir" dedi. Ýlkay, birçok hastada, kalp krizinin çeþitli bulgularla kendini gösterdiðini dile getirerek, hastalarýn iþaretleri önemsememesinin ya da doðal kabul etmesinin ölüme ya da geri dönüþsüz kalp kasý kayýplarýna neden olduðunu bildirdi. Zamanýnda göðüs agrý

merkezlerine müracaatýn yaþam kurtardýðna dikkati çeken Ýlkay, "Kalp krizinde zamanýnda hastaneye gitmek, ölüm oranýný yüzde 3'lere indirmekte, kalp kasý kaybýný azaltarak yaþam kalitesini korumaktadýr" diye konuþtu. Tüm dünyada "balon" yöntemiyle týkalý damarýn açýlmasýnýn ideal tedavi yöntemi olduðunu anlatan Ýlkay, bunu yapacak merkez ve hekim sayýsýnýn artýrýlmaya çalýþýldýðýný ifade etti.

"Kalp krizinde zaman 'kas'týr" Ýlkay, göðüs, sýrt, çene ve mide bölgesi aðrýlarý olan kiþilerin, mutlaka hastaneye müracaat etmeleri ve kalp hastalýklarý açýsýndan incelenmeleri gerektiðinin altýný çizerek, "Çoðu kiþi, bunu kas mide aðrýsý

sanýp zaman kaybetmekte ve tedavi baþarýsýný azaltmaktadýr" dedi. Belirtileri takiben en kýsa sürede hastaneye gelinmesinin önemli olduðunu, kalp kasýnýn damarýn týkanmasýndan sonra ölmeye baþladýðýný aktaran Ýlkay, þöyle devam etti: "Ýlk iki saatte açýlma ile mükemmel doku korumasý ve sað kalým saðlanýr. Ýlk 6 saat ideal, 12 saat kabul edilebilir zaman dilimidir. Bundan dolayý, tanýnýn donanýmlý bir merkezde yapýlmasý gerekir. Kalp krizinde zaman "kas"týr. Kalp kasý, öldükten sonra damara müdahale, kurumuþ bir aðaca su vermeye benzer, etkisiz hatta zararlý olabilir. Kalp kasý kaybý, kalp yetmezliði ve ritim sorunlarýna baðlý uzun dönem ölüm oranlarýný da artýrýr."


Ýntihara teþebbüs eden genç hastaneye kaldýrýldý Adýyaman'da 2. kattan atlayarak intihar teþebbüsünde bulunan genç, yaralanarak hastaneye kaldýrýldý.Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Sevgi Çocuk Yuvasý yakýnlarýnda ikamet eden Y.O. (22), bilinmeyen nedenlerden dolayý oturduðu evin 2. katýndaki balkondan atladý. Olayý gören yakýnlarý, durumu

112 saðlýk ekiplerine bildirdi. Kýsa sürede olay yerine gelen saðlýk ekipleri, yaralý þahsa yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Adýyaman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Hastanede tedavi altýna yaralýnýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi.Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

Silahla vurulan hemsire öldü 24 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

Diyarbakýr'da, geçtiðimiz günlerde bir temizlik iþçisinin silahla baþýndan aðýr yaraladýðý hemþire, tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Diyarbakýr'da bir aile saðlýk merkezinde temizlik iþçisi olarak çalýþan Þeyhmus Y. (57), girdiði bunalým sonucu beraber çalýþtýðý hemþire Özlem Görükmez'i silahla baþýndan vurarak aðýr yaralamýþ, 6. Noter katibini öldürdükten sonra silahý baþýna dayayarak intihar giriþiminde bulunmuþtu. Özlem Görükmez'in Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybettiði öðrenilirken, saldýrgan Þeymus Y.'ýn hayati tehlikesinin bulunmadýðý, fakat kýsmi felç geçirdiði kaydedildi. Olayýn ardýndan, Þeyhmus Y.'ýn, Görükmez'e sevgi beslediði, ret

yanýtý alýnca da, belinden çýkardýðý silahla Görükmez'in kafasýna ateþ ettiði iddia edildi.

CEBÝNDE ÖLÜMÜ GERÇEKLEÞTÝRECEÐÝ NOTU BULUNDU Öte yandan, Þeyhmus Y'ýn katliamý gerçekleþtirmeden önce bir not yazdýðý ve bu notun da olayýn ardýndan polis incelemesinde cebinden çýktýðý öðrenildi. Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý, Þeymus Y'ýn Özlem Gözükmez'i neden öldürmek istediðini yazdýðý notun içeriði ile ilgili gizlilik kararý alýrken, olayla ilgili soruþturma sürüyor. ÝHA

Tehlikeyi hiçe sayarak itfaiyeye yardým ettiler

Tunceli'de kaza : 1 ölü Tunceli'de uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 1 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý. Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Obrukkaþý köyünden ilçe merkezine gelen Abdullah Fidan yönetimindeki 23 P 2685 plakalý araç Kuþhane mevkiinde virajý alamayarak uçuruma yuvarlandý. Araçta bulunan Cengiz Tunç (75) olay yerinde hayatýný kaybederken, sürücü Abdullah Fidan, Bilal Özdemir ve ismi belirlenemeyen 1 kiþi yaralandý. Yaralýlar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralýlarýn hayati tehlikesinin olmadýðý öðrenilirken, olay hakkýnda soruþturma baþlatýldýðý belirtildi.

Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde bir yemek fabrikasýnda tüplerin olduðu kýsýmda yangýn çýktý. Ýtfaiyenin duvar arkasýndan müdahalesine raðmen sönmeyen yangýna iþçiler, itfaiyecilerden aldýklarý hortumlarla yaklaþarak müdahale etti. 8 itfaiye aracý ve bir panzerin müdahalesiyle yangýn, 2 saatte kontrol altýna alýnabildi. Olay, Ceylanpýnar'ýn Viranþehir Caddesi'nde bulunan bir yemek fabrikasýnda meydana geldi. Ýddiaya göre, yemek fabrikasýnýn dýþ cephesinde bulunan 8 adet sanayi tüpü sabah saatlerinde deðiþtirildi. Yemek yapmak için çalýþmalara baþlayan iþçiler, tüplerin olduðu bölgedeki yangýný fark etti. Ýtfaiye ekiplerine haber veren iþçiler yangýný tüpleri ile ilk müdahaleyi yaptý. Ýlk aþa-

Elemanlar Aranýyor Çalýk Enerjinin Irak’taki termik santralinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Aþçý, Garson, ve Temizlik iþleri personeli aranmaktadýr maaþ dolgundur.

Mür: 0542 727 22 52

48 yýllýk eþini bastonla öldürdü mada 3 itfaiye aracý yangýna müdahale ederken, yeterli gelmeyen itfaiye araçlarýna polisin panzeri de katýlarak su sýkmaya baþladý. Ýtfaiye ekipleri duvar arkasýndan su sýkarken, tehlikeye raðmen iþçiler de duvarý atlayýp itfaiyecilerin elinden hortumlarý alarak yakýndan müdahalede bulundu. Uzun bir süre yangýnýn kontrol alýnamamasý sonucu Viranþehir çadýr kentte bulunan itfaiye araçlarý da geldi. 8 itfaiye aracý ve bir panzerin müdahalesiyle

yangýn, 2 saatte kontrol altýna alýndý. Bu sýrada polis ekipleri toplanan kalabalýðý uzaklaþtýrýrken, yemek fabrikasýnýn bulunduðu binayý da boþalttý. Ýþçilerin kendilerini tehlikeye atarak yangýna müdahale ettiði olayda maddi hasar meydana geldi. Yemek yaparken yangýný fark ettiklerini belirten bir iþçi, "Ýtfaiyeye haber verdik ve yangýna müdahale ettik. Þükür can kaybý olmadan yangýn önlendi" þeklinde konuþtu.

Batman'da motosiklet hýrsýzlarý yakalandý Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinden Batman merkeze gelip motosiklet hýrsýzlýðý yaptýklarý tespit edilen 7 kiþi yakalandý. Batman Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü'ne baðlý resmi ve sivil ekipler kent genelinde yaptýklarý çalýþmalarda, Silvan'dan Batman'a gelerek motosiklet hýrsýzlýðýna karýþtýðý tespit edilen 7 þahýsý çaldýklarý motosikletlerle beraber yakaladý. Batman Emniyet Müdürlüðü'ne

götürülen ve burada haklarýnda yapýlan araþtýrmada þahýslarýn daha önceden 10 ayrý olaydan kayýtlarýnýn bulunduðu tespit edildi. Ýfadeleri alýnan 7 þahýs adli mercilere sevk edilirken, çaldýklarý motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Adýyaman'ýn Samsat ilçesinde alzheimer hastalýðý olduðu iddia edilen yaþlý adam, 48 yýllýk eþini bastonla döverek öldürdü. Taþkuyu köyündeki evinde kahvaltý yaparken, alzheimer hastalýðý olduðu iddia edilen K. Bozan (72), 48 yýldýr evli olduðu eþi Hadice Bozan (67) ile tartýþtý. Aldýðý darplar sonucunda fenalaþan kadýn, çocuklarý tarafýndan Samsat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye götürülen 6 çocuk annesi Hadice Bozan'ýn ölmüþ olduðu ve vücudunda darp izlerinin olmasý üzerine Jandarma'ya bilgi verildi. Köydeki evinde K. Bozan, gözaltýna alýnýrken, Hadice Bozan'ýn cesedi ise Cumhuriyet Savcýsýnýn talimatý üzerine Adýyaman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna gönderildi.Olay ile ilgili soruþturma devam ediyor.

Kaçak sigara operasyonu Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, þüpheli olarak durdurduklarý bir araçta 8 bin 770 paket gümrük kaçaðý sigara ve 950 gram esrar maddesi ele geçirirken, 3 kiþiyi gözaltýna aldý. Siverek-Diyarbakýr karayolu üzerindeki uygulama noktasýnda þüpheli olarak durdurulan araçta yapýlan incelemelerde, 8 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi. Öte yandan, uygulama noktasýnda yapýlan aramalarda bir araçta ise 950 gram esrar maddesi ele geçirildi. Her iki araçta bulunan E.S., Y.Ö. ve Y.A., ifadeleri alýnmak üzere Siverek Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürülürken, sigaralara ise el konuldu. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.


4

24 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

Gündem

Van'da yerel gazetelere mizanpaj eðitimi Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) ve Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Van Þube Müdürlüðü'nün Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý (DAKA) desteðiyle Van'daki yerel gazetelerin sayfa sekreterlerine yönelik olarak hazýrladýðý mizanpaj eðitim semineri 27 Aðustos günü baþlýyor. BÝK Van Þube Müdürü Yahya Öylek yaptýðý açýklamada, amaçlarýnýn Van'da yerel basýna içerik ve görsel anlamda kalite kazandýrmak olduðunu söyledi. BÝK Van Þubesi'nin açýldýðý Nisan 2011 tarihinden bu yana yerel basýna önemli katkýlar sunduklarýný anlatan Öylek, bu baðlamda VGC iþbirliðiyle 2013 Teknik Destek Eðitim Programý kapsamýnda DAKA'ya ''Sayfa Sekreterliðinde Quarkxpress Programý Semineri'' baþlýklý proje sunduklarýný bildirdi. Söz konusu projenin geçen ay sonunda kabul edildiðini ifade eden Öylek, desteklerinden dolayý DAKA ve VGC'ye teþekkür etti. Öylek, proje kapsamýndaki eðitimi ise, Ýstanbul Aydýn ve Kocaeli Üniversitelerinin Ýletiþim Fakültelerinde

görsel iletiþim, tasarým yönetimi, masaüstü yayýncýlýk ve tasarým felsefesi derslerini veren Öðretim Üyesi ve Gazeteci Hasan Fehmi Ketenci tarafýndan verileceðini kaydetti. Günde 6 saat olmak üzere 6 gün devam edecek eðitim salt bir sayfa sekreterliði eðitimden ibaret olmayacaðýný dile getiren Öylek, ''Bu eðitimlere kentimizde günlük hazýrlanan gazetelerin sayfalarýný hazýrlayan sayfa sekreterlerinin yanýsýra, gazetelerde görev yapan editörler ve yazý iþleri müdürlerinin de katýlacaðýný umuyorum. Çünkü burada salt bir sayfa sekreterliðinin eðitiminin yanýsýra, gazete sayfasýna girecek haber, ajans haberinin gazete haberine nasýl çevrileceði, yazý ile görsel uyumu, sayfa

sekreterinin mizanpajý yapmada ne kadar özgür olacaðý konusunda temel bilgiler verilecek. Yine eðitimler sýrasýnda Türkiye'nin farklý illerindeki ile dünyanýn farklý ülkelerindeki yerel gazetelerin birinci sayfalarý irdelenecektir. Eminim ki verilecek bu eðitimlerden sonra gazetelerimizin sayfalarý görsel açýdan daha iyi olacaktýr'' dedi.

VGC HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIR Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Fatih Sevinç, BÝK Van Þube

Hakkari'ye Kýrgýz gelin Kýrgýzistan'daki üniversitede tanýþan gençler Hakkari'de dünya evine girdi. Hakkarili Erkan Yaþar, Kýrgýzistan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü'nde okurken tanýþtýðý Kýrgýz Reyhan Abdökeev ile görkemli bir düðünle dünya evine girdi. Hakkari'ye getirilen Kýrgýz gelin için Daðgöl Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde görkemli bir düðün töreni yapýldý. Davetliler, çalýnan canlý müzik ve davul zurna eþliðinde

saatlerce halay çekti. Düðün törenine Hakkari Üniversitesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Nuri Budur, Doç. Dr. Tahir Yaþar ve çok sayýda davetli katýldý. Damat Erkan Yaþar Kýrgýzistan Üniversite'sinde okuduðunu, 3 yýl önce mezun olduðunu ve orada tanýþtýðý Reyhan ile evlenmeye karar verdiðini ve çok mutlu olduðunu söyledi. Kýrgýz gelin Reyhan Abdökeev ise çok mutlu olduðunu ve Hakkari'yi çok beðendiðini belirtti.

YIL: 13 SAYI: 4364 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Muþ Ovasý Avcýlar ve Atýcýlar Ýhtisas Kulübü Baþkaný Kutbettin Toplu, 2013-2014 av sezonunun Doðu Anadolu Bölgesi'nde 24 Aðustos Cumartesi günü baþlayacaðýný söyledi. 2013-2014 birinci grup av sezonunun bu hafta sonu baþlayacaðýný kaydeden Kutbettin Toplu, açýlacak sezonda avcýlarýn sadece býldýrcýn, üveyik ve tahtalý avlayabileceklerini kaydetti. Yeni av sezonu ile ilgili açýklamalarda bulunan Kutbettin Toplu, "Merkez Av Komisyonu'nun kararý ile Muþ, Erzurum, Erzincan, Aðrý, Kars, Iðdýr, Ardahan, Tunceli, Van ve Bingöl illerini kapsayan Doðu Anadolu Bölgesi'nde 2013-2014 av dönemi 24 Aðustos Cumartesi günü baþlýyor. Birinci grup av sezonunda avcýlarýmýzýn avlayacaðý av türleri býldýrcýn, tahtalý ve üveyiktir. 2013-2014 av sezo-

Dünya Barýþ Günü'nde Cilo Daðý'na týrmanacaklar Cilo Doða Derneði 31 Aðustos 1 Eylül tarihleri arasýnda Kato Daðý'nda düzenlenecek olan Birinci Doða, Barýþ ve Kültür Festivaline katýlým çaðrýsý yaptý. Bulvar Caddesi üzerindeki dernek binasýnda konu ile ilgili açýklama yapan Cilo Doða Derneði yöneticisi A. Kadir Garipgazioðlu, dernek olarak sonuna kadar gerçek bir barýþýn tesisinin birlikte hareket etmekten geçtiðini, bu yüzden de 31 Aðustos 1 Eylül tarihleri arasýnda Kato'da düzenlenecek olan Birinci Doða, Barýþ ve Kültür Festivaline herkesi davet ettiklerini söyledi.

Barýþ çýðlýðý

Doðu'da av sezonu baþlýyor 24 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

Müdürlüðü ile hazýrlamýþ olduklarý projeyi onaylayan ve kendilerine destek olan DAKA yetkililerine teþekkür etti. Yerel basýnýn maddi, teknik ve fiziki koþullarýn yetersizliðinin yaný sýra yetiþmiþ eleman eksikliðinin önemli yer tuttuðunu dile getiren Sevinç, kentte görev yapan tüm meslektaþlarýmýza yönelik bundan sonra yapýlacak her türlü projenin içinde yer almak istediklerini bildirdi.

nunda avcýlarýmýzýn avlanma belgesi, avlanma pulu ve avcýlýk sertifikasý olmasý þarttýr. Bu belgeler olmadan kesinlikle ava çýkýlmasý yasaktýr. Bu karar Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ve Merkez Av Komisyonunun kararýdýr. Avcýlýk yapanlar mutlak suretle bu belgeleri almalarý gerekir. Avcýlarýmýz 1. hafta Çarþamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri av yapabilirler. Onun dýþýnda av yapmalarý yasaktýr" dedi.

Keklik türleri korunmalý 2013-2014 av sezonunda bir avcýnýn bir günde en fazla 10 adet býldýrcýn avlayabileceðini de söyleyen Toplu, bu rakamýn üzerinde av yapanlar hakkýnda iþlem yapacaklarýný belirtti. Býldýrcýn avýnýn 24 Ekim 2013 gününe kadar devam edeceðini belirten Toplu, avcýlarýn kurallar çerçevesinde avlanmasýný istedi. Toplu, ava çýkmadan önce avcýlarýn mutlak olarak silah ruhsatý, kulüp üye belgesi ve

Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan alýnan avlanma kartlarýný yanlarýna almalarý gerektiðini ve ayrýca av yapýlan alanlarýn av sahasýna açýk olup olmadýðýnýn bilinmesi, yasaklanan bölgelerde av yapýlmamasýný belirtti. "Gerçek avcý yalnýz av hayvanlarýný vuran deðil av yaparken bile doðayý koruyandýr" diyen Baþkan Toplu, "Ýlimiz yaban av türünde en çok bulunan keklik türünü barýndýrmaktadýr. Bizlerin bu keklik türünü korumamýz gerekir, neticesinde av da bir spor türüdür. Nasýl her spor dalý kuralýyla oynanýyorsa, avcýlýk ta kuralýna göre yapýlmalýdýr. Ben Muþ avcýsýnýn ne kadar fazla duyarlý olduðunu biliyorum. Nitekim bu kurs kayýtlarýndaki müracaatlarla da görülmüþtür, avcýmýz bilinçli av yapmak istiyor, bizler kulüp olarak bunun farkýndayýz ve bunun için de elimizden gelen her türlü fedakarlýðý yapmaya hazýrýz" þeklinde konuþtu.

Garipgazioðlu, "Ülkemizdeki tüm sivil kurumlara, demokratik ve sosyalist güçlere, tüm barýþ sevenlere, tüm aydýnlara sesleniyoruz. Gelin hep beraber bu süreci halklarýn ve emekçilerin lehine deðerlendirelim. Bu kapsamda ülke genelinde barýþsever kurum kuruluþlar entelektüeller, bilim sanat dünyasý, çevreci ve ekolojistler kýsacasý tüm kesimleri '1 Eylül Dünya Barýþ Günü' münasebetiyle Kato Daðý'nda seslendireceðimiz barýþ çýðlýðýna sizde bir ses verin. Tüm halkýmýzý da 31 Ekim 1 Eylül 2013 tarihleri arasý Birinci Kato Doða ve Barýþ Kültür Festivaline bekliyoruz" dedi.

Kozluk'ta BAV toplantýsý yapýldý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Batman Müdürlüðü'nün, 2013 yýlýnýn üçüncü Bilgi Alýþveriþi (BAV) toplantýsý Kozluk Ýlçe Müdürlüðünde yapýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Kozluk Ýlçe Müdürlüðünde düzenlenen toplantýya Ýl Müdürü Ömer Tercan, Kozluk, Beþiri, Gercüþ, Hasankeyf ve Sason Ýlçe Müdürleri ile teknik personel katýldý. Toplantýda açýlýþ konuþmasýný Ýl Müdürü Ömer Tercan yaptý. Kurumdaki herkesin özverili bir þekilde üzerine düþen görevi layýkýyla yerine getirmesi gerektiðini belirten Tercan, çalýþanlarla el ele vererek çiftçilere daha faydalý hizmetler sunulmasý gerektiðini söyledi. Konuþmalarýnýn ardýndan tüm ilçe ve þube müdürleri, 2013 yýlýnýn ilk 6 ayýnýn çalýþmalarý ve yýl sonu için planlanan proje ve programlarýný anlattý.


Bölge Haber

24 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

5

Musa'yý bekleme al asaný yola çýk Van'dan 'Musa'yý bekleme, al asaný yola çýk' sloganýyla yola çýkan "Mýsýr Gönüllüleri" adlý bir grup gönüllü vatandaþ, Mýsýr'daki katliamlara dikkat çekmek amacýyla çýktýklarý gezi turlarý kapsamýnda Bitlis'in Tatvan ilçesinde gelerek burada basýn açýklamasý yaptý. Bitlis'in Tatvan ilçesinde ÝnsanDer, Özgür-Der, Eðitim-Bir-Sen, Furkan-Der üyeleri ile Tatvan'daki gönüllü vatandaþlar tarafýndan Tatvan Yaþam Alýþveriþ Merkezi (AVM) önünde karþýlanan "Mýsýr Gönüllüleri", burada yaptýklarý basýn açýklamasýyla Mýsýr halkýnýn yanýnda olduklarýný belirtti.

Darbecilere destekten vazgeçilsin Toplanan gruplar adýna basýn açýklamasýný okuyan gönüllülerden Bilal Tarhan, "Orta Doðu'nun en önemli ülkelerinden olan Mýsýr'da Ýhvan-ý Müslim'in seçim sonrasý hükümette görev almýþ ve Muhammed Mursi'de meþru cumhurbaþkaný seçilmiþtir ancak bir yýllýk bir aradan sonra Siyonizm ve ABD'nin uþaðý askeri cunta, Sisi öncülüðünde darbe yaparak ülkeyi kaosa sürüklemiþ ve meþru cumhurbaþkaný, gayrimeþru bir yöntemle görevinden alýnmýþtýr. Bu süreç baþladýktan sonra Mýsýrlý Müslümanlar ve darbe karþýtlarý uzun süre meydanlarda þiddete baþvurmaksýzýn eylem haklarýný kullanmaktadýrlar fakat darbe zihniyeti ve onun destekçileri olan ABD ve Ýsrail ile bazý Arap krallarý bu gösterilere daha fazla tahammül edemeyerek geçtiðimiz günlerde binlerce Müslüman'ý katletti. Bu

katliam serisi hala devam ediyor. Buna raðmen þiddete þiddetle karþýlýk vermeyen ihvan-ý Müslim'in, direnmeye devam ediyor. Dünyanýn gözü önünde devam eden Mýsýrda ki cinayetler ve katliamlar devam edeceðe benziyor, söz konusu Müslümanlar olduðunda kör-saðýr-dilsiz kesilen ABD, Ýsrail ve diðer sözde büyük devletler dün Bosna'da ve Irak'ta da ayný tavrý sergilediler. Bunun yanýnda Dubai, Birleþik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün gibi sözde Ýslam ülkelerinin de darbecilere yardým etmeye devam etmesi açýk bir laneti göstermektedir" dedi.

Türkiye'nin meseleye bakýþý onurlu Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin meseleye bakýþýnýn onurlu olduðunu belirten Tarhan, þunlarý ekledi: "Diðer Ýslam ülkeleri liderlerini ve Birleþmiþ Milletleri ayný duruþa sahip olmadýklarý için nefretle kýnýyoruz. Bugün yurdumuzun onlarca þehrinde Mýsýr katliamý telin ediliyor. Ancak bu farklý eylemler, ortak eylemlere dönüþmedikçe mesaj yerine ulaþmamaktadýr. Bütün duyarlý insanlarýn büyük kentlere akýn ederek asla þiddete baþvurmadan büyük eylemler yaparak seslerini dünya

kamuoyuna duyurmalarý gerekmektedir. Bizler 'Mýsýr Gönüllüleri' olarak ulusal düzeyde bir eylem birliði için yola çýktýk. Her ilden yapýlacak katýlýmlarla Rabi'atülAdaviyye meydanýndaki direniþe destek veren Ýstanbul Saraçhane'ye yol alacaðýz. Bu amaçla duyarlý herkesi konvoyumuza katýlmaya davet ediyoruz. 'Musa'yý bekleme, al asaný yola çýk!' sloganýyla yola çýktýk. Ey Ýstanbul, ey Ankara, ey Anadolu, hala sorgulamaz mýsýn kendini, ben neden Siyonizm'e destek oluyorum diye mazluma sýkýlan kurþunda, Gazze'ye atýlan bombada Mýsýr'a sýkýlan mermide senin parasal desteðin var mý yok mu? Düþünmez misin. Atýver sofrandan kolalarý, atýver evinden onlarýn ürünlerini, Bak iþte Filistinli, Miyanmarlý, Somalili, Gazzeli, Groznili, Baðdatlý, Halepçeli çocuklar, yetimler yýllardýr dýþarýda sokakta. Bizim evrenselliðimiz, ümmetçiliðimiz cuma eylemleri ile basýn demeçleriyle ve kýsa mesaj yardýmlarýyla sýnýrlý mý kalacak" diye konuþtu. "Mýsýr direniþler destek konvoyu" Mýsýr halkýna destek kapsamýnda Tatvan'dan sonra Muþ, Bingöl, Elazýð, Malatya, Kayseri, Ankara ile Kocaeli ve Ýstanbul illerini de ziyaret edecek.

IHD BM'yi göreve davet etti Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Bingöl Þubesi, Suriye'nin Þam kýrsalýnda kimyasal silahla bin 300 civarýnda sivilin öldürüldüðü iddiasý üzerine yaptýðý basýn açýklamasýnda Birleþmiþ Milletler (BM) ve Uluslararasý Ceza Mahkemesi'ni (UCM) göreve davet etti. Suriye'de yaþanan katliamlara iliþkin basýn açýklamasý yapan ÝHD Bingöl þubesi baþkaný Mehmetcan Ýnce,"Yaþamýný yitiren insanlarýn büyük çoðunluðunun çocuk ve kadýn olmasý, görüntülerde yaþamýný yitiren insanlarýn vücutlarýndaki belirtiler katliamda kimyasal silah kullanýldýðý iddiasýnýn güçlü olduðunu göstermektedir" dedi. Kimyasal silah kullanýldýðý iddialarýný araþtýrmak üzere BM heyetinin Suriye'de olduðu bir

sýrada böylesi bir katliamýn yaþanmýþ olmasýnýn Suriye'deki iç savaþýn boyutunun giderek derinleþtiðini gösterdiðini kaydeden Ýnce, "Bu nedenle BM heyetinin olay yerine giderek olayý incelemesi ve inceleme üzerine olayýn sorumlularýnýn tespit edilmesi amacý ile Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin etkili yöntemlere baþvurmasý gerekmektedir" þeklinde konuþtu. Orta Doðu'da yaþanan son geliþmelerin Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi baþta olmak üzere BM Ýnsan Haklarý Sözleþmelerinin uygulanmadýðýný ve BM'nin de insan haklarý deðerlerine sahip çýkmadýðýný gösterdiðini ifade eden Ýnce, "Ýnsan haklarý deðerlerindeki bu aþýnma, insanlýðý daha büyük bir

kaosa sürüklemektedir. Ýnsan haklarý deðerlerindeki aþýnmayý bir nebze bile önlemek amacý ile BM Güvenlik Konseyi'nin gerek Suriye'de gerek Mýsýr'da gerekse de herhangi bir ülkede meydana gelen olaylarda iþlenen insanlýða karþý suçlar ve soykýrým suçlarýný derhal soruþturmak ve gerekli tedbirleri almak için Uluslararasý Ceza Mahkemesi'ni (UCM) daha iþlevsel bir hale getirmesi gerekmektedir. ÝHD olarak Suriye'de kimyasal silah kullanýldýðý iddia edilerek yapýlan katliamý ve diðer tüm katliamlarý kýnýyor, sorumlularýný lanetliyoruz. Bu olaylarýn soruþturulmasý için BM Güvenlik Konseyi'nin bir an önce UCM Savcýlýðýný görevlendirmesini talep ediyoruz" þeklinde sözlerini tamamladý.

Vali Taþyapan sorunlu bölgede Bingöl Valisi Ýbrahim Taþyapan, ile yýllarca arazi yetersizliði, yol ve elektrik gibi sorunlarla gündeme gelen sanayi sitesini ziyaret ederek sorunlarýn giderilmesi noktasýnda iþin takipçisi olacaðýný söyledi. Vali Taþyapan, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Baþkaný Mahsun Karlý ve yönetim kurulunu yerinde ziyaret ederek Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu. Bölgede bazý

incelemeler yaptýktan sonra sanayi esnafýyla çay bahçesinde bir araya gelen Vali Taþyapan, burada esnafýn sorunlarýný ve çözüm önerilerini dinledi. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki arazi yetersizliðinden kaynaklý yerdükkan sorunlarýný dinleyen Vali Taþyapan, sorunlarýn çözümü için takipçi olacaðýný ifade etti. Bingöl Sanayi Sitesi Kooperatif Baþkaný Mahsun Karlý ise, "Bizi ziyaret ederek sorunlarýmýzý yerinde dinleyen sayýn Valimiz Ýbrahim Taþpapan'a þükranlarýmýzý sunuyorum" dedi.

Kadýn ve Savaþ konusu tartýþýldý Bitlis'in Tatvan ilçesinde Mizgin Kadýn Danýþma Merkezi tarafýndan halký bilinçlendirmek için sosyal alanlarda düzenlemiþ olan açýk kürsülerde "Kadýn ve Savaþ" konusu tartýþýldý. Tatvan Belediyesi bünyesinde çalýþmalarýný yürüten Mizgin Kadýn Danýþma Merkezi, halkýn bulunduðu açýk ve sosyal alanlarda her hafta bir konu üzerinde "açýk kürsüler" düzenliyor. Pazartesi günleri düzenlenen açýk kürsülerde bu hafta Tatvan Ýþletme Parký'nda "Kadýn ve Savaþ" konusu tartýþýldý. Mizgin Kadýn Danýþma Merkezi'nde faaliyet yürüten Sosyolog Derya Demir, kadýnlarýn doðasýnda savaþýn yer almadýðýný, günümüzde yaþanan bütün savaþlarýn tek nedeninin erkeklerin egemenlik zihniyetinin iktidar hýrsýndan kaynaklandýðýný vurguladý. Kadýnlar arasýnda yaptýklarý söyleþilere deðinen Demir, gazetecilere yaptýðý açýklamada, "Bu hayatta hiçbir insan ve hiçbir toplum savaþ kültürü ile doðmamýþtýr. Doðal toplumlarýn hiçbirin de savaþ kültürünü göremezsiniz. Savaþlar toplumlarýn ve insanlara sonradan enjekte edilmiþ bir doktrindir. Savaþan toplumlara dikkat ettiðimizde erkek egemenliðin baskýn olduðu kadýnlarýn toplumda deðer görmediði toplumlar olduðunu görürsünüz. Savaþýn olduðu yerde kadýnýn diline ket vurursanýz, savaþý durduracak dili ve vicdaný da ortadan kaldýrýrsýnýz. Bu gün Rojavada sömürgeci sistemlerin güdümünde olan çetecilerin 'Kürt kadýnlarýna ve mallarýna el koymak helaldir' diyen zihniyet bunu boþuna demiyor. Savaþan toplumunda en çok zarar gören kadýnlardýr. Eðer bir toplumda savaþ varsa o savaþýn ilk etki ettiði nüfus kadýndýr. Bir ülke ve bir toplum savaþta ele geçirildiði zaman, o toplumun kadýnlarý iþkence, tecavüz ve kötü muamelelere maruz kalýr. Çünkü toplumun temel taþý kadýnlardýr. Bu gün savaþýn yoðun olduðu bölgelerde egemen sistemlerin kirli savaþ taktiklerinden biri de tecavüz kültürünü yaymaktýr. Bu nedenle biz kadýnlar olarak sesimizi daha çok yükseltmeli ve daha örgütlü olmalýyýz" dedi. Yapýlan "Açýk Kürsü", vatandaþlarýn konuya iliþkin deðerlendirme ve sorularý ile söyleþi þeklinde devam etti.


6

EKONOMÝ

Turkcell'den gelirde tarihi rekor 24 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

Turkcell 2013'ün ikinci çeyreðinde gelirlerini yýllýk bazda yüzde 11 büyüterek, tarihinde bir çeyrekte elde ettiði en yüksek gelire ulaþtý. Mobil internet, akýllý telefon kullanýmýndaki artýþ ve grup þirketlerinin yüzde 29 oranýnda artan katkýsý bu baþarý tablosunda ana etkenler oldu. Türkiye'nin lider iletiþim ve teknoloji þirketi Turkcell, 2013 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarýný açýkladý. Turkcell Grup gelirleri, bir önceki yýla göre yüzde 11 oranýnda büyüyerek 2,86 milyar TL oldu. Bu büyümede; Türkiye'de yüzde 4 oranýnda artan ses gelirleri, akýllý cihaz kullanýmýnýn geliþimiyle yüzde 42 oranýnda artan mobil internet gelirleri ve yüzde 29 oranýnda büyüyen grup þirketlerinin katkýsý etkili oldu. Grup AVFÖK, bir önceki yýla göre yüzde 12 artýþla 869 milyon TL, net kâr ise 556 milyon TL olarak gerçekleþti. Þirketlerin operasyonel verimliliði ve pazardaki baþarý göstergelerinden biri olan VFÖK (Vergi-Faiz Öncesi Kar) ise bir önceki yýla göre yüzde 15 artýþla 502 milyon TL oldu. Turkcell Türkiye'nin abone sayýsý bir önceki yýla göre deðiþmezken, 2013'ün ikinci çeyreðinde bir sene öncesine göre 1,2 milyon faturalý abone kazandý. Bu çeyrekte yurtiçinde 34,7 milyon abonesi bulunan Turkcell, yurtdýþý iþtiraklerinin de eklenmesiyle 9 ülkede 69,5 milyon

aboneye ulaþtý. Abone Baþý Aylýk Ortalama Gelir (ARPU); faturalý abone oranýndaki yükseliþ ve mobil geniþbant gelirlerindeki artýþ sayesinde yýllýk yüzde 8 artarak 22,3 TL olurken, Abone Baþý Aylýk Ortalama Kullaným (MoU) ise artan paket kullanýmlarýyla yüzde 8 büyüyerek aylýk 269 dakikaya ulaþtý. Turkcell'in mobil internet gelirleri yýllýk bazda yüzde 42 oranýnda artarak ikinci çeyrekte 340 milyon TL oldu. Mobil internet ve servis gelirlerinin artmasýndaki en büyük neden; ikinci çeyrekte 620 bin abonenin daha akýllý telefon kullanmaya baþlamasýyla birlikte yüzde 24 seviyesine ulaþan akýllý cihaz penetrasyonu oldu. Böylece Turkcell þebekesindeki akýllý telefon sayýsý 8 milyona yaklaþtý. Turkcell, yeni lanse ettiði Türkiye'nin ilk yerli akýllý telefonu 'Turkcell T40' ile bu rakamý daha da artýrmayý hedefliyor. 2009 yýlýndaki 3G lansmanýndan bugüne geçen 4 yýlda Turkcell

müþterilerinin abone baþý ortalama mobil internet kullanýmý 54 kat artarken ayný dönemde kullanýlan Megabyte baþýna ortalama birim fiyat ise yüzde 95 oranýnda azaldý. Turkcell'in rekor gelirlerinde yurtiçindeki ve yurtdýþýndaki grup þirketlerinin baþarýlý performanslarý da etkili oldu. Gelirleri yýllýk bazda yüzde 37,3 büyüyerek 222,7 milyon TL'ye ulaþan Turkcell Superonline, fiber interneti 500 bininci haneye taþýma baþarýsýný gösterdi. Þirketin 2. Çeyrek AVFÖK marjý ise yüzde 26,1 oldu. Ukrayna operasyonu ise baþarýlý bölgesel büyüme stratejisi ile gelirlerini geçen yýlýn ayný dönemine göre ABD Dolarý bazýnda yüzde 12,4 artýrarak 112,5 milyon dolara taþýrken yüzde 31,8 AVFÖK marjý kaydetti. Þirketin toplam üç ay aktif abone sayýsý bir yýlda 1,2 milyon artarak 8,6 milyon oldu. Turkcell, 2013'ün ilk yarýsýnda hem abonelerin günlük hayatýný kolaylaþtýran hem de þirketlere verimlilik katan birçok yeni ürün ve servisi hayata geçirdi. Bu

servislerden; belediye otobüsü biletini cep telefonundan ödemeye olanak saðlayan ve Þanlýurfa'da kullanýlan 'Urfakart', maç biletlerinin cep telefonundan alýnabildiði 'Turkcell akýllý bilet' ve SMS hizmetine yenilikçi boyut getiren 'SMS Plus' en çok öne çýkanlar oldu. Turkcell'in ikinci çeyrek sonuçlarýný yorumlayan Genel Müdür Süreyya Ciliv; "Turkcell olarak, her zaman olduðu gibi, stratejik önceliklerimiz doðrultusunda müþterilerimize odaklanarak inovasyon ve operasyonel mükemmeliyet ile en eþsiz müþteri deneyimini sunmaya devam ediyoruz. Mobilite, internet, akýllý cihaz ve uygulama alanlarýndaki yüksek potansiyeli müþterilerimiz için çok daha fazla deðere dönüþtürebileceðimize inanýyor ve bu doðrultudaki yatýrýmlarýmýzý sürdürüyoruz. Baþarýmýzdaki katkýlarýndan dolayý müþterilerimize, çalýþanlarýmýza, iþ ortaklarýmýza ve hissedarlarýmýza teþekkür ederiz" dedi.

Altýn 1700 dolarý görebilir Riskten kaçmak isteyen yatýrýmcýlarýn geliþen ülke para birimleri ve borsalarýndan çýkmasýnýn ardýndan altýn yeniden yükselmeye baþladý. Altýn fiyatlarý Nisan baþýndan beri gözlenen sert düþüþün ardýndan yeniden kritik 1400 dolar sýnýrýna yaklaþtý. Altýnýn yükselmesinde ABD Merkez Bankasý'nýn tahvil satýn alma programýný sonlandýracaðýndan endiþe eden yatýrýmcýlarýn riskten kaçmasý en büyük etken olarak göze çarptý. Bunun dýþýnda ABD ekonomisinde iþlerin iyiye gitmesi de paranýn dünyanýn en büyük ekonomisine yeniden yönelmesinin baþka bir nedeni. Uzak kýtada yaþanan bu geliþmelere paralel olarak Ýngiliz bankasý Barclays'ýn Baþteknik Stratejisti Dhiren Sarin, altýnda güçlü yükseliþin yolda olduðunu söyledi. Bankanýn raporunda yorumuna yer verilen Sarin, "Orta ve uzun vadede altýnda alým olacaðýna inanýyoruz" ifadesini kullandý. Sarin, Eylül ayýnýn altýnda en büyük alýmlarýn gerçekleþeceði ay olarak gördüklerini de sözlerine eklerken altýnýn ons fiyatýnda 2012 yýlýndaki seviyelerin görülebileceðini belirtti. Sarin, "Altýnýn ons fiyatý gelecek yýl yeniden 1700 dolar seviyesine çýkabilir" ifadelerini kullandý.

Atölyelerde 412 kadýn istihdam ediliyor

Siirt Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) ile Halk Eðitim Merkez Müdürlüðü tarafýndan koordine edilen, 11 halý ve 2 kilim atölyesinde, 412 kadýnýn istihdam edildiði bildirildi. SYDV'den sorumlu Vali Yardýmcýsý Mustafa Pala, Afetkonutlarý ve Conkbayýr Mahallesi'nde bulunan halý atölyelerinde incelemelerde bulunarak, kursiyerlerle sohbet etti. El sanatlarýnýn, kültürel kimliklerin en canlý ve anlamlý belgeleri olduðunu ifade eden Pala, il merkezinde 11 halý ve 2 kilim atölyesinde, 412 kadýnýn istihdam edildiðini, bu sayýnýn artmasý için büyük çaba

sarf ettiklerini belirtti.

Kapananlar yeniden açýldý Pala, "Bu amaçla kapanan halý atölyelerini yeniden faaliyete geçirmek için giriþimlerde bulunduk. Bunun sonucunda özel sektörle anlaþarak, il merkezimizdeki çeþitli mahallerimizde halý atölyelerini yeniden faaliyete geçirdik. Ayrýca halý atölyelerine katýlan bayanlarýmýzý sosyal yardýmlaþma vakfýndan destekleyerek, kendilerine çeþitli nakdi ve ayni yardýmlarda da bulunuyoruz. Dolayýsýyla sosyal ve ekonomik yönü bulunan bu atölyelerin iþletilmesini çok önemsiyoruz" dedi.

Rusya'ya süt ürünleri ihracatýnýn önü açýlýyor

Hakkari'ye Mevlana Lokantasý Hakkari'de 6 kiþinin istihdam edildiði "Mevlana Et Lokantasý ve Lahmacun Pide Salonu" adý altýnda yeni bir iþyeri hizmete açýldý. Ýþyeri sahibi Nesrullah Müezinoðlu, Atlýlar Caddesi üzerinde açtýklarý Mevlana lokantasýnda 6 kiþiyi istihdam ettiklerini belirterek, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layýk olduðunu belirtti. Ýþyerlerinde Hakkari'de hiçbir lokantada çok çeþidi bulunmayan ýzgara çeþitleri, 22 çeþit ve lahmacun ve pide çeþidi, 7 çeþit sulu yemek ve 12 çeþit kendin piþir kendin ye yemekleri yeri bulunduðunu söyleyen Müezinoðlu,"Hakkari'de ilk kilo fýndýk kabuðundan kendin piþir kendin ye bölümü mevcuttur. Geniþ yelpazede damak zevkine uygun lezzetleri ve meze çeþitleri seçenekleri bulunmaktadýr. Burada niþan ve düðün için toplu yemekler uygun fiyata verilir ve evlere

sipariþ götürülür. Alo paket hattýmýz devreye girmiþtir. Bu yaptýklarýmýz içi Hakkari'de bir ilktir" dedi.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Türkiye ve Rusya arasýnda süt ürünleri ve su ürünleri ticaretinin geliþtirilmesi için görüþmelere baþladý. Türk-Rus Hükümetleri arasýnda Antalya'da gerçekleþtirilen Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantýsýnda iki ülke arasýndaki ticaret hacminin artýrýlmasý için olumlu adýmlar atýldý. Gýda tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, iki ülke arasýnda 2009 yýlýnda yapýlan görüþmelerde balýkçýlýk ürünleri ihracatýna yönelik Mutabakat Zaptý imzalandýðý ve 2011 yýlý Mayýs ayý itibariyle toplam 17 (on yedi) adet iþletmeye ihracat yetkisi verildiði hatýrlatýlarak " Bu zapt kapsamýnda Rusya'nýn , Belarus ve Kazakistan ile birlikte Gümrük Birliði çatýsý altýnda birleþmesi neticesinde Türkiye'den yapýlan balýkçýlýk ürünleri ihracatýna yönelik taleplerin Rusya Gümrük Birliði üyelerinin denetiminden geçmesi ve uygun görülen iþletmelere ihracat yetkisi verilmesi kararý alýnmýþtý. Yine bu kapsamda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasýnda 2011-2015 Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Alanlarda Ýþbirliði Orta Vadeli Programý" çerçevesinde süt ve süt ürünlerinde karþýlýklý ticaretin yapýlmasýný teminen bu ürünlerdeki hayvan saðlýðý ve hijyen kurallarýna iliþkin teknik görüþmelerin gerçekleþtirilmesi öngörülmüþtü" denildi. 2011-2015 Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Alanlarda Ýþbirliði Orta Vadeli Programý çerçevesinde Antalya'da gerçekleþtirilen Türk-Rus Hükümetlerarasý Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantýsýnda Teknik Heyet Görüþmeleri ve iki ülke tarým otoriteleri arasýnda su ürünleri (balýkçýlýk ürünleri) ticaretinin arttýrýlmasý ve süt ürünleri ticaretin baþlatýlmasý için görüþmeler yapýldýðý belirtilen açýklama þöyle devam etti: " Görüþmeler sonunda Türkiye'den Rusya'ya balýkçýlýk ürünleri ihracat talebi bulunan ve Bakanlýðýmýzca Avrupa Birliði'ne ihracat yetkisi verilmiþ olan 16 (onaltý) iþletmeye ihracat yetkisi verilmesi amacýyla Mayýs 2013'te Rusya Federasyonu Gümrük Birliði resmi otoritesine davet mektubu iletildi.


GÜNCEL

24 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

7

Eski PKK'lý Çürükkaya "PYD rejim yanlýsýdýr" Eski PKK'lý Selim Çürükkaya, "PYD'nin Suriye rejimine karþý tek bir söylemi yoktur, rejimin güdümünde bir yapýdýr. Esad rejimine karþý ayaklanmalar baþlayýnca, hemen rejim yanlýsý bir siyaset izleyen, rejime karþý ayaklananlarý bastýran PYD idi" dedi. PKK'nýn kurucularýndan olan ancak daha sonra örgütten ayrýlan Selim Çürükkaya, Suriye'de yaþanan iç savaþ ve 15 Eylül tarihinde Erbil kentinde düzenlenecek olan Kürt konferansýyla ilgili olarak yaptýðý deðerlendirmelerde, çarpýcý açýklamalarda bulundu. PKK'nýn kuruluþ döneminde yer alan ve bir süre örgütte yöneticilik yaptýktan sonra 1991 yýlýnda PKK'dan ayrýlarak Avrupa'ya yerleþen Selim Çürükkaya, ÝHA muhabirine, Suriye'deki yaþananlar ve 15 Eylül tarihinde Irak'ta yapýlacak olan Kürt konferansýyla ilgili çarpýcý açýklamalar yaptý. Suriye'deki Kürtlerin sergilediði rolü anlatan Çürükkaya, PKK'ya yakýn kaynaklar tarafýndan Kürtlerin Suriye'de bir devrimin gerçekleþtiði propagandasýnýn yapýldýðý belirterek, 'Rojava devrimi' söylemlerin yersiz olduðunu söyledi. PYD'nin Suriye'deki rejimle bir sorun yaþamadýðýna dikkat çeken Çürükkaya, Beþar Esad tarafýndan Suriye'nin kuzeyinin Kürtlere býrakýldýðýný ifade etti. Suriye'deki Kürtlerin sergilediði rolün aydýnlatýlmasý gereken bir sorun olduðunu kaydeden, Çürükkaya, "Kandil, Fýrat Haber Ajansý, Özgür Politika, Nuçe TV, Kürdistan Post ve baþka Kürt sitelerine göre Suriye'nin kuzeyinde devrim olmuþ, PYD orada iktidarý ele geçirmiþtir. Devrime bir de isim verdiler, "Rojava devrimi". Bu devrimin birinci yýldönümünü her yerde kutluyorlar. Devrim nasýl olur, ona bakmamýz lazým. PYD bazý Kürt yerleþim birimlerinde hakim durumdadýr. Buna devrim diyebilir miyiz?" ifadelerini kullandý.

"SURÝYE'DE KÜRT DEVRÝMÝ OLMAMIÞ" Çürükkaya, PYD'nin Suriye'de devrim yaptýðý iddialarýnýn ise doðru olmadýðýný belirtti. Çürükkaya, "Birinci olasýlýk, Suriye'de Kürtleri normal vatandaþ dahi saymayan, onlara pasaport ve kimlik vermeyen, mülk edinmelerini yasaklayan Esad rejimi idi. PYD Esad rejimine karþý ayaklanmalar yapýp sokak sokak çatýþtý mý? Köyleri, kasabalarý, þehirleri Esad rejiminden zorla adlý mý? Rejimin askeri, idari, ekonomik istihbari, eðitim sistemine son verdi mi? Böyle bir devrimin olmadýðýný hepimiz biliyoruz. PYD' nin Esad güçleriyle çatýþmalara girmediðini, hatta rejim aleyhtarý propaganda dahi yapmadýðýný da biliyoruz. Buradan þu sonucu çýkarmak mümkündür; iktidar devrim yoluyla el deðiþtirmemiþtir. Ýkinci olasýlýk; Baas rejimi çok insani, çok demokratik bir rejimdir. Hafýz Esad Kürtlerin dedesiydi, oðlu Beþer ise Kürtlerin babasý gibidir, baktý ki iktidar elden gidiyor. Sevgili Kürtler, babam sizi çok severdi, ben de sizi çok severim, siz iki nesil süren iktidarýmýz sýrasýnda bize çok sadýk kaldýnýz, itaat ettiniz, tek bir hak dahi olsun istemediniz. Ýþte bunun karþýlýðý olarak ben bölgeden tüm askerlerimi, polislerimi, memurlarýmý, tanklarýmý, toplarýmý, biyolojik silahlarýmý çekiyorum ve

size ülkenizi geri armaðan ediyorum. Alýn istediðiniz gibi kullanýn. Üçüncü olasýlýk, Özgür Suriye Ordusu, El Kaide, El Nusra, diðer rejim muhalifi örgütler, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Esad rejimine karþý savaþtý, PYD ise taktik yaparak ne rejimin yanýnda, ne de muhaliflerin yanýnda yer alarak ve aldýðý yeri üçüncü yol olarak deðerlendirerek, gerilemeye baþlayan Esad güçleri kuzeyden çekilince, kendileri rejimin boþalttýðý yeri doldurdu. Durum böyle olsaydý, PYD'nin El Kaide'ye, El Nusra'ya, Özgür Suriye Ordusuna, Türkiye, Arabistan ve Katar'a teþekkür etmesi gerekmez miydi? Çünkü o güçler savaþarak, Esad rejimini zayýflattý ve Esad güçleri zayýflayýnca kuzeyden çekildi. PYD ise bu güçler çekilince iktidarý aldý. Dördüncü olasýlýk, Suriye rejimine sadýk iki örgüt vardý. Birincisi Ýran ve Suriye güdümlü Hizbullah, ikincisi Suriye güdümlü PYD. Abdullah Öcalan 1979 yýlýnda Suriye'ye gittikten hemen sonra El Muhabarat'ýn denetimini kabul etti, onlarsýz tek bir adým atmadý. Suriye'deki Kürtler rejimin ilgisi, bilgisi ve kontrolü altýnda örgütlendi. Öcalan 1999 yýlýnda yine El Muhabarat'ýn emriyle Suriye'yi terk edince, örgütünü teslim ederek çýkmýþtý. Muhabarat'ýn Öcalan'ý kontrol eden adamý, paravan bir örgüt kurarak PKK'nýn Suriye'deki bütün mal varlýðýný bu partinin üzerine aldý, daha sonra bu partiye PYD adý verildi. PYD'nin Suriye rejimine karþý tek bir söylemi yoktur, rejimin güdümünde bir yapýdýr. Esad rejimine karþý ayaklanmalar baþlayýnca, hemen rejim yanlýsý bir siyaset izleyen, rejime karþý ayaklananlarý bastýran PYD idi. Ardýndan Ýran ve Baas rejimi

taktik deðiþtirdi, Suriye'nin Lübnan sýnýrýnýn idaresini Hizbullah'a, Suriye Türkiye sýnýrlarýnýn yerleþim yerlerinin idaresini ise PYD'ye devretti. Yani bu yeni taktiðe göre PYD ile Hizbullah rejimin milis güçleri görevini üstlenmiþ oldu. Zaten Suriye yetkilileri, açýkça bunlarýn rejimin milis güçleri olduðunu söylüyorlar. Birinci olasýlýk doðru olsaydý, PYD baðýmsýzlýk ilan ederdi. Siz bir devlete karþý baþ kaldýrýyorsunuz, devletin bütün askeri güçlerini söküp atýyorsunuz, þehirleri, kasabalarý ele geçiriyorsunuz, halk sizinle birliktedir, ülkenizi iþgal eden rejim çekip gidiyor ve siz, ben devlet kurmak istemiyorum, otonomi de federasyon da istemiyorum diyorsanýz, size ne denilir bilemem. Ýkinici olasýlýðýn da doðru olduðu düþünülemez, Baas rejimi, anti demokratik bir rejimdir, kendiliðinden Kürtlerin ülkelerini onlara vermez, kaldý ki Esad rejimi dünyaya ben Kürdistan'ý Kürtlere verdim devletlerini kursun gibi bir açýklama yapmamýþtýr. Üçüncü olasýlýk doðru olmuþ olsa idi, PYD ile rejim muhalifi güçler çatýþmazlardý. Bütün iþaretler dördüncü olasýlýðý doðruluyor. Esad rejimi Suriye'de hangi güçleri düþman ilan etmiþse, PYD ile Hizbullah o güçlere karþý savaþýyorlar. Hizbullah ve PYD'nin rejime karþý tek bir eleþtirileri dahi yoktur. Hem Hizbullah'ýn hem de PYD'nin silahlarýný temin eden rejimin kendisidir. Muhalifler karþýsýnda çaresiz düþen rejim askerlerinin tanklarýyla PYD'nin kontrol ettiði alanlara sýðýndýðýný görüyoruz. Demek ki rejim askerleri, PYD'yi sýðýnacak kadar güvenli görüyorlar" diye konuþtu.

"SURÝYE'DEKÝ BÜTÜN REJÝM MUHALÝFÝ GÜÇLER, PYD'YÝ REJÝM YANLISI OLARAK GÖRÜYOR VE ÇATIÞIYOR" PYD ile El Nusra arasýnda yaþanan çatýþmalarý da deðerlendiren Çürükkaya, Suriye'deki tüm muhaliflerin, PYD'yi Esad yanlýsý olarak gördüklerini belirterek, "Suriye rejimi muhalifleri iki Kürt köyünde sivilleri de katletti. El Kaide ve El Nursa savaþýn kurallarýna bile uymuyorlar. Çoluk çocuk kadýn kim rast geliyorsa katlediyorlar. Dünya Müslümanlarý da bu vahþet karþýsýnda susuyorlar. Müslümanlýk barbarlýk karþýsýnda susmak mýdýr? Ayrýca PYD'de de katliam yapýyor, hem de Kürtleri katlediyor. Suriye'de ayaklanmalar baþladýktan beri rejim karþýtý kaç tane Kürt öldürdüðünü kimse bilemiyor, El Nursa ile PYD arasýnda çatýþmalar baþlamadan önce PYD El Parti (KDP yanlýsý Suriye Kürt partisi) üyesi üç Kürdü gözaltýna aldý. KDP'nin giriþimiyle bunlar serbest býrakýlmak istenince, PYD yetkilileri gözaltýna alýnan kiþilerin siyasi deðil, esrar ekicisi olduðunu açýkladý. Bu açýklamanýn ardýndan gözaltýna alýnanlarýn yakýnlarý PYD'nin Amude bürosu önünde toplandý ve PYD'yi protesto etmek için

Kuzey Irak'tan Rojavaya yardým götürülemiyor Federal Kürdistan Bölgesi halký, Semalka Sýnýr Kapýsý'ný kapalý tutan hükümeti ve iktidar partilerini protesto etmeye hazýrlanýyor. PÇDK Yürütme Kurulu üyesi Mam Hejar, "Güney Kürdistan hükümeti ve iktidar partisi eðer kapý kapalý deðil diyorsa, PÇDK olarak bize yol versinler toplayacaðýmýz un, þeker, yað, süt gibi insani yardým malzemelerini Rojava'ya geçirelim. Bu noktada hükümeti protesto etmek ahlaki ve ulusal bir görevdir" dedi. Irak Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin 19 Mayýs gününden beri Rojava ile arasýndaki sýnýr kapýsýný kapalý tutmasý, tepkilere yol açýlyor.

'Hükümeti protesto etmek ahlaki ve ulusal bir görevdir' PÇDK Yürütme Kurulu üyesi Mam Hejar, Rojava halký üzerinde bir ambargonun olduðunu ve bu uygulamanýn ulusal ve yurtsever bir tutum olmadýðýný söyledi. Kuzey Irak Bölgesel yönetimine tepki gösterdi. Hejar, "Bu eylemin temel iki amacý var. Bunlardan birincisi sýnýr kapýsýnýn açýlmasý için Federal Kürdistan Bölgesi baþkaný, parlamento baþkaný ve iktidar partileri üzerinde baský oluþturmak, ikincisi de kapýnýn Güney Kürdistan ile Rojava arasýnda ticarete açýlmasýný saðlamaktýr" dedi. Rojava

halkýnýn "Kürdistan'ýn" her dört parçasýndaki halkýn ve siyasi partilerin desteðine ihtiyacý olduðuna dikkat çeken Hejar, "Bundan dolayý Federal Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nden ve iktidar partilerinden isteðimiz sýnýrý siyasi amaçlý geliþ gidiþler için tek deðil, geçiþlerde insani yardým ve ulusal çýkarlarýn da göz önünde bulundurulmasýdýr" diye konuþtu.

'Kapý açýksa insani yardýmlarýn geçiþine izin verilsin' Ýktidara yakýn medya kuruluþlarýnda sýk sýk çýkan "sýnýr kapsý açýk" þeklindeki haberleri ima eden Hejar, konuþmasýnýn devamýnda þunlarý söyledi:

"Güney Kürdistan hükümeti ve iktidar partisi eðer kapý kapalý deðil diyorsa, PÇDK olarak bize yol versinler toplayacaðýmýz un, þeker, yað, süt gibi insani yardým malzemelerini Rojava'ya geçirelim. Sýnýr kapýsýný hükümetin mi yoksa KDP'nin mi kapattýðý her þeyden önce netleþmeli. KDP'nin PYD ile yaþadýðý sorunlardan dolayý sýnýr kapatýlmýþsa bu durum kabul edilebilecek bir durum deðil. PYD Rojava Kürtlerini temsil ediyor, YPG'de halkýn savunmasýný yapýyor. El Parti gibi bazý partileri desteklemek için sýnýr kapýsýný Rojava halkýna kapatmak Kürt halký üzerinde düþmanlarýnýn siyasetini uygulamaktýr."

açlýk grevi baþlattý. Olaya müdahale eden PYD sopalarla açlýk grevine girenleri daðýtmaya çalýþtý, direniþle karþýlaþýnca, dokça tabir edilen uçaksavar ile tarandýlar, basýnýn yazdýðýna göre 10 kiþi öldü, 50 kiþi yaralandý. El Nusra'nýn katliamýný gören ve þiddetle tepki gösteren bazý Kürtler, maalesef PYD'nin katliamýný, görmemezlikten öteye savundular. Oysa katliam katliamdýr, El Kaide de, El Nusra da, PYD'de de yapsa fark etmez. Ama herkesin kendi katliamcýsýný sevdiði bir coðrafyada yaþýyoruz" ifadelerini kullandý.

"KÜRTLERÝ OYALIYORLAR" Irak Kürt Federal Bölgesi Yönetimi Baþkaný Mesud Barzani'nin Suriye'nin kuzeyinde PYD ile El Nusra arasýnda yaþanan çatýþmalarda katliamýn yaþandýðýna dair araþtýrma yapýlacaðýný açýklayan Çürükkaya, fakat PYD'nin amacýnýn yapýlan katliamlarý açýða çýkarmak olmadýðýný dile getirdi. Çürükkaya, PKK'nýn her yýl Kürt kitlelerini bir konu için oyaladýðýný söyledi. Çürükkaya, "Bu yýlki oyalama konusu "Rojava Devrimi" ve El Nursa katliamýdýr. Kürt kitleleri boþ durmasýn, düþünmesin, soru sormasýn, kafalarýna kuþku girmesin. Geçen yýl oyalama konusu 600 kilometre kare toprak kurtarmýþýz konusuydu. Gerçekten propaganda ile ellerindeki iletiþim araçlarýyla 600 kilometre kare topraðý kurtardýklarýna insanlarý inandýrmýþlardý. Öyle ki buna inanmayan Kürtler neredeyse hain ilan edilmiþti. Aradan bir yýl geçti. Bir metre kare kurtarýlmýþ toprak var mý ortalýkta? Kimse soramýyor bu 600 kilometre kare topraðý Türkiye'ye neden hibe ettiniz diye? Bir önceki yýl alternatif cuma namazlarý vardý. Ne oldu? Þimdi var mý alternatif namaz kýlan? Yoksa alternatif namaz kýldýran imam Bodrum'da çýplak kadýnlarla yakalanýnca alternatif namazýn týlsýmý mý bozuldu? "Rojava devrimi" de bunun gibi bir þey, beylik deyimle aha ben buraya yazýyorum, bir yýl sonra kimse "Rojava devrimi"nden söz etmeyecektir. Çünkü olmamýþ bir devrimin propagandasý bir yýl ancak sürer. Ayrýca Barzani, El Nusra ve El Kaide katliam yapmýþsa, Kürt kongresini toplamaya çalýþan bütün Kürt partilerinden bir komite oluþturalým, bu komite gidip araþtýrma yapsýn, bir rapor hazýrlasýn, gerekirse sivil katliamý önlemek için peþmerge güçlerini gönderelim. Katliam var diye baðýran PYD, Barzani'nin bu önerisini, sanki biz yalan mý söylüyoruz diyerek reddetti. Dünyanýn neresinde olursa olsun, bir katliam olduðunda yapýlmasý gereken ilk þey, bir heyetin olay yerine gitmesi, ölenlerin adlarýný, soyadlarýný, yaþlarýný, sayýlarýný cinsiyetlerini tespit edip, kimler tarafýndan hangi amaçla hangi zamanda ve nerede katledildiklerini rapor haline getirmesidir. Ama PYD buna karþýdýr. Heyet istemiyor, rapor istemiyor" diye konuþtu.


8

Aktüalite

24 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

Cuma sonrasý protesto larýnýn yanýnda kaldýðýný düþünmüþ olmalý ki, kendisi de böyle fütursuzca vahþileþti. Ama tüm zalimler þunu iyi bilsin ki döktükleri mazlumlarýn kanýnda boðulacaklar" dedi.

Diyarbakýr'da, cuma namazý sonrasý bir araya gelen 26 sivil toplum kuruluþu temsilcisi, Mýsýr ve Suriye'deki olaylar protesto etti.

Vicdan sahibi insanlar seslerini yükseltsin Taþ, tüm vicdan sahibi insanlarýn ses-

lerini yükseltmelerini ve kendilerinin Suriye halkýnýn yanýnda olduklarýný sözlerine ekledi. Açýklama sýrasýnda, sýk sýk tekbir getirilerek, Suriye ve Mýsýr'daki yönetimler aleyhine sloganlar atýldý. Yapýlan açýklamanýn ardýndan kalabalýk grup sessiz bir þekilde daðýldý.

C

uma namazý sonrasý toplanan bir grup, Ulu Camii önünde basýn açýklamasý düzenledi. Grup adýna konuþan Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakýr Þubesi Yönetim Kurulu üyesi Senai Taþ, ümmet olarak Kerbelalarý, Halepçeleri, Dersimleri, Zilanlarý, Susalarý tekrar tekrar yaþadýklarýný, Mýsýr'da yaþanan katliamlarýn acýlarý daha taze iken Suriye'deki vahþet haberinin yürekleri daðladýðýný söyledi. Taþ, "Ýnsaným diyen hangi yürek küçük bebelerin çýrpýnarak can verme görüntülerine dayanabilir? Uykularýnda ölüme yakalanan mazlumlarýn hallerini izleyip hala bu katliamý kim, nasýl yaptý, tartýþmalarýnýn anlamý var mýdýr? Bebeðinin cansýz bedenini elleri arasýna alýp göðe kaldýran babanýn feryadý, tüm sesleri bastýrmýþtýr artýk. Bunca sivilin öldürüldüðü bir katliamda kimyasal silah kullanýlýp, kullanýlmadýðýnýn tartýþmasýnýn

abestir. En büyük acýyý her zaman mustazaf kitleler çekiyor. Kendini savunmaktan aciz kadýnlar, çocuklar ve yaþlýlar bu savaþtan en fazla zararý görüyorlar. BM'nin rakamlarýna göre Suriye'de ölenlerin sayasý 100 bini buldu ve bunun yarasýna yakýný da masum siviller oluþturuyor. Resmi olarak da 2 milyon kiþi göçmen durumuna düþtü, 4 milyon insan kendi ülkesinde yer deðiþtirdi. Suriye'nin þerefli, gururlu insanlarý Türkiye, Ürdün ve baþka ülkelerde dilenci

durumuna düþtüler. Namusuna düþkün kadýnlar, küçücük kýzlar fuhuþ mafyasýnýn elinde, çocuklarýn organlarý Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar organ mafyasýnca satýlýyor. Uluslararasý camianýn gözlemci olarak Þam'da bulunduðu sýrada Doðu Guta bölgesinde vuku bulan bu katliam, dünya tarihine kara leke olarak geçerken, mustazaflarýn hanesine ise bir zafer olarak geçecektir. Mýsýr'daki siyasal Ýslamýn sonu diyerek sevinen Esed, Sisi'nin yaptýk-

Kamer Genç'e protesto Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Bismil ilçesine baðlý Türkmenhacý köyünü ziyaret etmek üzere geldiði Diyarbakýr Havaalaný'nda bir vatandaþýn çözüm süreci ile ilgili protestosu ile karþýlaþtý.

D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesine baðlý Türkmenhacý köyünü ziyaret etmek için kente gelen CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, havaalaný çýkýþýnda gazetecilere açýklama yapmadan önce bir vatandaþýn çözüm süreci ile ilgili protestosu ile karþýlaþtý. Havaalaný çýkýþýnda bir vatandaþ Kamer Genç'e seslenerek, çözüm sürecine destek vermemesini eleþtirdi. Genç ise, vatandaþýn eleþtirisine, "'Çözüm sürecinin ne olduðu belli deðil' diyerek yanýt verdi. Türkmenhacý köyüne hareket etmeden önce gazetecilerin sorularýn yanýtlayan CHP'li Genç, köyde bir takým arazi anlaþmazlýðýnýn olduðunu ve yerinde tespit etmek üzere kente geldiklerini söyledi. Genç, "Köylüler benim özellikle gelmemi istediler. Ýþçi Partili arkadaþlarla beraber Türkmenhacý köyünü ziyaret edeceðiz. Köyde vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyeceðiz. Koþullarýmýz el verdiði þekilde çözüm üreteceðiz.

Türkmenhacý köylülerinin arazi konusunda büyük bir haksýzlýða uðradýðýný biliyoruz" dedi. Genç, yaptýðý açýklamanýn ardýndan beraberindeki heyetle Bismil ilçesine baðlý Türkmenhacý köyünü hareket etti.

Pivaz beyaz perdeye taþýndý Soðan toplayan mevsimlik tarým iþçisi Kürtlerin yaþadýklarý sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlar, kýsýtlý imkanlarla sinemaya adým atan Bozan Aksoy'un kameraman arkadaþýyla çektiði "Pîvaz (soðan)" belgeseli ile beyaz perdeye yansýtýlacak. Yakýn zamanda gösterime sokulacak olan belgeselin galasý, iþçilerin çalýþtýklarý tarlada gerçekleþtirilecek.

Y

ýllardýr savaþ ekonomisine aktarýlan kaynaklardan dolayý bölge insaný ciddi maðduriyetler yaþarken, ucuz iþ gücü olarak mevsimlik iþçi statüsünde bölge illerinden çalýþmak için gelmek zorunda kaldýklarý batý illerinde bölge insaný; barýnmadan saðlýða, dýþlanmaktan linçe kadar bir yýðýn sorunla yüz yüze kalýyor. Ankara'nýn Polatlý ilçesinde bulunan soðan tarlalarýnda çalýþmaya gelen mevsimlik iþçilerin hikayesi "Pîvaz" belgeseli ile beyaz perdeye yansýyacak. Yakýn zamanda gösterime girecek olan belgeselin galasý ise, iþçilerin çalýþtýklarý soðan tarlalarýnda gerçekleþtirilecek. Belgeselin hem yönetmeni hem de yapýmcýsý olan Bozan Aksoy, belgeseli 'Pivaz' anlattý.

'Tarlada çalýþan iþçilerin sorunlarý büyük' Normal þartlarda bölge illerinden gelen, fakat yaþanan saldýrýlar yüzünden Rojava'dan da Türkiye'ye gelen Kürtlerin yýl boyunca geçimlerini saðlamak için mevsimlik tarým iþçisi olarak soðan tarlalarýnda çalýþtýklarýný belirten Aksoy, tarlalarda çalýþan iþçilerin büyük sorunlarla karþý

karþýya bulunduðunu ifade etti. Soðan tarlalarý arasýnda eðitimlerinden uzak kalan çocuklarý, yaþanan saðlýk sorunlarýný ve kadýnlarýn yaþadýðý sýkýntýlarýn toplum tarafýndan bilinmesi için böyle bir çalýþmaya baþladýklarýný dile getiren Aksoy, "Ýþçiler Nisan ayý itibarýyla soðan tarlalarýnda çalýþmaya baþladýklarýnda çocuklar okula gidemiyor. Çocuklar hem iþ baþýnda, hem iþ sonunda okullarýna gidemiyor. Bu iþçilerin sosyal güvenceleri yok. Bu insanlarýn yaþadýðý maðduriyetin bilinmesi gerekir. En azýndan insanlarýn sofralarýna soðan geldiðinde bu soðanýn hangi zorluklarla sofraya geldiðini bilsin. Çünkü bu soðanlarda on binlerce ailenin emeði vardýr ve bunun bilinmesini istedim" diye konuþtu.

Kameraman arkadaþýmla birlikte soðan tarlalarýna giderek bu belgesel filmi çekmeye baþladýk. Ýmkanlar noktasýnda zorlandýk. Çünkü imkanlarýmýz çok kýsýtlýydý. Örneðin çoðu yere araba kiralayarak gitmek zorunda kaldýk. Fakat soðan iþçilerinin çadýrlardaki yaþamlarýný gördüðümüzde, iþimizin çok zor olmadýðýný gördük. Bu konuda iþçiler bize çok da yardým etti. Hem röportaj çekimlerinde, hem de misafir etme de iþçiler çok yardýmcý oldular. Çekim yaparken iþçiler herhangi bir zorluk yaþatmadýlar, sadece dertlerini anlattýlar. Çektiðimiz sýkýntý biraz maddi imkanlarýmýzýn kýsýtlý olmasýydý. Herhangi bir kurumdan destek almadan, kýsýtlý imkanlarla çekildi bu belgesel. Sadece birkaç dostum teknik olarak bizi doðru yerlere yönlendirdi."

'Ýlk belgesel deneyimim' Aslýnda bu çalýþma öncesi hiç belgesel-film deneyimi olmadýðýný da paylaþan Aksoy, þunlarý dile getirdi: "Yani þimdiye kadar omzuma kamera dahi almýþ deðilim. Senaryo üzerinde çalýþýyordum. Uzun metraj bir filme çekme gibi bir niyetimiz vardý. Fakat imkanlarýmýz kýsýtlý olduðu için bu belgeseli çekmeye karar verdik. En azýn-

'Kuzey ve Güney Kürtleri yoksulluðu soðan tarlalarýnda paylaþýyor' dan soðan iþçilerini anlatan bir belge film olsun istedim. Bir kameraman arkadaþým vardý yardýmýyla görüntüleri çektik.

Aksoy, çekimler sýrasýnda Suriye'den gelen ailelerle de karþýlaþtýklarýný aktardý. Evlerini-yurtlarýný terk etmek zorunda kalan daha önce soðan tarlalarýnda hiç çalýþmamýþ olan söz konusu ailelerin, tarlalarda çalýþ-

makta daha çok zorluk çektiðini paylaþan Aksoy, "Suriye'den gelenler bu iþi burada öðrenmek zorunda kalmýþ. Çukurova'da kalan Suriyeli Kürtler burada içecek su bile bulamýyorlar. Savaþtan kaçtýklarý için sadece üzerindeki elbiselerle gelebilmiþler. Yine de Kuzey ve Güney Kürtleri arasýnda bir dayanýþma var burada. Kuzey ve Güney'deki Kürtler soðan tarlalarýnda birlikte yoksulluðu paylaþýyor. Bu da Güney'den gelen Kürtler için bir umuttur" dedi.

'Savaþ Kürtleri soðan tarlasýna sürükledi' "Kuzey Kürtleri 30 yýldýr bir savaþýn içinde ve bu savaþýn sonucunda Kürtler kendilerini soðan tarlalarýnda gördü" diyen Aksoy, "Bu Kürtlerin kaderi deðil, savaþýn onlarý buraya sürüklemesidir. Soðan tarlalarý bu insanlarýn kaderi deðildir. Zaten kabul edilecek bir durumda deðil aslýnda. Ýþte bizler bunu anlatmak için bu belgeseli çektik. Belki barýþ olduðunda bizler bu görüntüleri bir daha çekmek zorunda kalmayýz" ifadesini kullandý. DÝHA


Ýç-Dýþ Politika

9

Baþbakan gözyaþlarýný tutamadý 24 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

Baþbakan Erdoðan, Ülke TV'de katýldýðý Sýradýþý Özel programýnda gözyaþlarýný tutamadý. Baþbakan Erdoðan'ýn gözyaþlarý programýn sonu oldu. Baþbakan Erdoðan, Mýsýr'da Ýhvan Lideri Muhammed El Biltaci'nin, darbeci askerler tarafýndan öldürülen kýzý Esma için yazdýðý mektubun þair Dursun Ali Erzincanlý tarafýndan seslendirildiði klibi izlerken gözyaþlarýna boðuldu. Mýsýr'da Ýhvan Lideri Muhammed El Biltaci'nin 17 yaþýndaki kýzý Esma, asker tarafýndan açýlan ateþ sonucunda hayatýný kaybetmiþti. Bunun üzerine Esma'nýn babasý kýzýna bir mektup yazarak duygularýný paylaþmýþtý. Sanatçý-þair Dursun Ali Erzincanlý tarafýndan þiir olarak seslendirilen klip, Ülke TV'de Sýradýþý Özel programýnda Baþbakan Erdoðan'a izlettirildi. Klibi izleyen Baþbakan gözyaþlarýna boðuldu.

Baþbakan'ý aðlatan mektup þöyle: "Sevgili kýzým ve deðerli öðretmenim... Sana elveda demiyorum

bilakis yarýn görüþmek üzere. Baþý dik tuðyana isyan ederek yaþadýn. Tüm engelleri reddederek hürriyete sýnýrsýzca aþýk oldun. Bu ümmet, uygarlýkta hak ettiði yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inþa etmek için sessizce yeni ufuklar arýyordun. Akranlarýnýn uðraþtýðý iþlerle meþgul olmadýn. Her zaman derslerinde birinci olmana raðmen öðrenmeye olan açlýðýn dinmedi. Bu kýsa hayatta sohbetine doyamadým. Vaktim, mutlu olacak ve eðlenecek kadar geniþ deðildi. Rabiatul Adeviyye'de son kez bir araya geldiðimizde, "Sen bizimle olduðunda bile bizden ayrýsýn" diyerek bana olan sitemini dile getirmiþtin. Ben de sana, "Bu hayat birbirimize doyacak kadar geniþ deðil. Birbirimize doyalým diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum" demiþtim. Sen þehit olmadan iki gün

önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eþi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanýma sessizce oturduðunda sana, "Bu gece senin düðün gecen mi" diye sordum. Sen de "Düðünüm akþam vakitlerinde deðil öðlen olacak" demiþtin. Çarþamba günü, öðlen vakti þehit olduðun haberi bana ulaþtýðýnda, senin rüyamda bana ne demek istediðini anlamýþ oldum. Allah'tan seni þehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve þehadetin, bizim haklý olduðumuzu ve düþmanýmýzýn da batýlýn ta kendisi olduðu inancýmýzý pekiþtirdi. Son vedanda yanýnda olamamam, son bir kez seni görememem, alnýna son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazýný kýldýrma þerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunlarý yapmaktan alýkoyan, ölümden veya karanlýk hücerelerden korku deðil,

uðruna canýný verdiðin davayý (devrimin hedeflerine ulaþmasý) sürdürebilmekti. Zalimlere karþý baþýn dik (göðsünü gere gere) direnirken gaddar kurþunlar göðsüne saplandý ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiþ bir nefsin vardý. Ýnanýyorum ki, sen Allah'a verdiðin söze sadakat gösterdin, Allah da sana verdiði söze... Öyle ki, þehadet þerefini bize deðil de sana bahþetti. Son olarak, sevgili kýzým ve deðerli öðretmenim... Sana elveda demiyorum bilakis görüþmek üzere.. Buluþmamýz, yakýnda peygamber ve ashabýyla birlikte Havz-ý Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlýk sahibi Allah'a yakýn, O'nun nezdinde deðerli ve þerefli bir konumda. Ayrýlmamak üzere, birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleþeceði bir buluþma".

Somut adýmlar atma vakti geldi Cumhurbaþkaný Abdullah Gül Suriye'de artýk somut adýmlar atma vaktinin geldiðini belirterek, "BM Güvenlik Konseyi'nde diplomatik manevra ve ayak oyunlarýyla bu iþleri geçiþtirmenin maliyeti büyük olacaktýr" dedi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Cuma namazýný Sarýyer Orman Bölge Müdürlüðü içerisinde bulunan camide kýldý. Cami çýkýþýnda vatandaþlarýn yoðun ilgisi ile karþýlaþan Gül, alkýþlara el sallayarak yanýt verdi. Basýn mensuplarýnýn sorularýný da yanýtlayan Gül, Suriye'deki katliamla ilgili önemli açýlamalarda bulundu. Suriye'de binin üzerinde

insanýn kimyasal silahlarla vahþice katledilmesinin büyük bir inanlýk suçu olduðunu söyleyen Gül, "Bu manzaralarý görüp de vicdaný sýzlamayan, bu üzüntüyü kalbinin derinliklerinde hissetmeyen insan olamaz. Bizim halkýmýz bu hissiyat içerisinde, ben de ayný hissiyat içerisindeyim. Þunu da söylemek gerekir ki bu katliamý yapanlar lanetler anýlacaklar ve tarihe öyle geçeceklerdir. Uluslararasý hukuk nezdinde günü geldiðinde muhakkak bunun hesabýný vereceklerdir. Þu anda Birleþmiþ Milletler (BM) uzmanlarý Suriye'de. Hiçbir engel çýkartýlmadan bu uzmanlar bölgeye gitmeli

ve olup bitenlerle ilgili bütün bilgi ve raporlarýný dünyaya ile paylaþmalýdýrlar" dedi. Suriye'de yaþanlar için artýk söylenecek söz kalmadýðýný ifade eden Gül, "Artýk söz deðil somut adým atma zamanýdýr. Bunun için BM Güvenlik Konseyi'nde diplomatik manevra ve ayak oyunlarýyla bu iþleri geçiþtirmenin maliyeti de büyük olacaktýr ve bütün insanlýk vicdanýnda BM sistemini çökertecektir. Somut adýmlar atma zamaný gelmiþtir. Bir kez daha bu acýyý derinden kalbimizde duyuyoruz. Acýlarýn tekrarlanmamasý için uluslararasý camianýn hep beraber gerekin yapmasý þarttýr" þeklinde konuþtu.

Cumhurbaþkaný Gül, Mýsýr'da Hüsnü Mübarek'in serbest býrakýldýðýnýn, buna karþýn Mursi'nin tutuklu bulunduðunun hatýrlatýlmasý üzerine, "Seçilmiþ cumhurbaþkaný ve arkadaþlarýnýn serbest býrakýlmasý ile ilgili artýk hiçbir izah ileri sürülemez. Mýsýr'ýn içinde bulunduðu girdaptan çýkýp geleceðe bakmasý isteniyorsa, yapýlmasý gereken budur. Seçilmiþ Cumhurbaþkanýn bir an önce serbest býrakýlmalý ve Mýsýr'da en erken zamanda, kimseyi dýþlamadan, yani 'ihvan' dediðimiz siyasi oluþumu dýþlamadan Mýsýr halkýnýn milli iradesini sandýða yansýyacaðý seçimleri yapmak gerekir"

Kimyasal silah kullanýldýðý apaçýk ortada Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Suriye'de insanlarýn kimyasal silahlarla öldürüldüðünün apaçýk ortada olduðunu belirterek, "Bu olayý anlamamak, bu olaya aðlamamak insanlýðýný yitirmiþ olmaktýr; katilin yanýnda canavarca hislerle saf tutmaktýr" dedi.

Yüksek hýzlý trenle (YHT) bir dizi açýlýþ ve ziyaret için Eskiþehir'e gelen Bakan Kýlýç, Gar çýkýþý gazetecilerin sorularýný yanýtladý "SURÝYE'DE ÝNSANLARI KÝMYASAL SÝLAHLARLA ÖLDÜRÜLDÜKLERÝ APAÇIK MEYDANLARDA" Suriye'deki olaylara da deðinen Bakan Kýlýç, þöyle devam etti: "Suriye'de yaþanan tam anlamýyla bir trajedi, bir insanlýk dramý ve katliamdýr. 'Kimyasal mý deðil mi?' sorusuna bugün cevap aramaktan daha anlamsýz bir çaba olamaz. Kimyasal mý deðil mi, bunun artýk bir önemi yok. Katliam mý? Katliam. Katil mi? Katil. Diktatör mü? Diktatör. Esad bir cani mi? Evet Esad bir cani. Bin 300 insan çoðu çocuk olmak üzere üzerilerinde hiçbir kurþun yarasý yok. Hiçbir bomba izi, ateþli silah izi yok. Tamamen kimyasal silahlarla öldürüldükleri apaçýk meydanlarda. Buz kalýplarýna sarýlý olarak yüzlercesi sýra sýra dizili olan o

Erdoðan vatandaþlarý Rabia iþareti ile selamladý

çocuklarýn yerinde kendi çocuklarýmýz olabilir. Empati yapmak ve olayý böyle anlamak lazýmdýr. Bu olayý anlamamak, bu olaya aðlamamak insanlýðýný yitirmiþ olmaktýr; katilin yanýnda canavarca hislerle saf tutmaktýr. Dünyayý ve bütün insanlýðý bu konuda duyarlýlýða davet ediyorum."

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Cuma namazýný evinin yakýnýndaki Aksa Camii'nde kýldý. Erdoðan cami çýkýþýnda ise vatandaþlarý Rabia iþaretiyle selamladý. Dün akþam bir televizyon programýna katýlan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, öðle saatine kadar evinden ayrýlmadý. Cuma namazý için evinden ayrýlan Erdoðan, Cuma namazý için evinin yakýnýndaki Aksa Camii'ni tercih etti. Keçiören'de bulunan Aksa Camii'nin imamý ise, okuduðu hutbede Ýslam dünyasýnda yaþanan katliamlara dikkat çekti. Baþbakan Erdoðan'ýn camide bulunduðu sýrada Suriye ve Mýsýr'da mazlumlarýn katledilme-

sine tepki gösteren cami imamý, hutbe sonunda ise üç defa "Allahým; Ýslam'a ve Müslümanlara yardým et" diyerek dua etti. Baþbakan Erdoðan, Cuma namazýnýn ardýndan cami önündeki çocuklara oyuncak daðýttý. Erdoðan daha sonra aracýnýn yakýnýna gelen bazý vatandaþlarla ayak üstü sohbet etti. Baþbakan Erdoðan, camiden ayrýlacaðý sýrada kendisini destekleyecek þekilde baðýran bazý vatandaþlara Mýsýr'daki Rabia Meydaný'nýn sembolü olan 'Rabia' Ýiþaretiyle selamladý. Erdoðan daha sonra Aksa Camii'nden ayrýlarak Resmi Konut'a geçti.


10

24 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

Ýç-DýþHaberler

Alman vekillerden NSU davasýna sert tepki

Almanya'da 8'i Türk 10 kiþiyi öldüren NSU terör örgütünün faaliyetlerini araþtýran Federal Meclis Araþtýrma Komisyonu çalýþmalarýný tamamlayarak raporunu açýkladý. Rapor, güvenlik güçlerini aðýr þekilde eleþtiriyor. Yasama döneminin sona ermesi ile Federal Meclis'te oluþturulan NSU Cinayetlerini Araþtýrma Komisyonu, hazýrladýðý raporu tamamladý. Raporda, Alman güvenlik birimleri sert þekilde eleþtiriliyor. Raporu, perþembe günü Berlin'de, komisyonun Sosyal Demokrat Partili (SPD) Baþkaný Sebastian Edathy kamuoyuna açýkladý. Edathy, Neonazi cinayetleri soruþturmasýnda Alman güvenlik birimlerinin yaptýðý hatalar zincirini "emsalsiz tarihi bir fiyasko" diye niteledi. Güvenlik birimleri arasýnda, þimdiye dek iþbirliðinden ziyade çekiþme yaþandýðýný kaydeden politikacý, hukuk devletinin temel ilkesi olan, kiþinin can güvenliðinin saðlanmasý ve iþlenen suçun objektif bir þekilde soruþturulmasý ilkelerinin, NSU kurbanlarýnda ihlâl edildiðini söyledi. Edathy "Bu benim gözümde utanç verici" diye konuþtu.

"NEONAZÝ TEHLÝKESÝ HAFÝFE ALINDI" Raporda, federal ve eyalet istihbarat teþkilatlarýnýn analizlerinin aþýrý sað terör tehlikesini yanlýþ ve üstünkörü bir þekilde, tehlikesizmiþ gibi gösterilmiþ olduðu, ifadeleri yer aldý. Komisyon Baþkaný Sebastian Edathy, "Militan Neonazi tehlikesi, bir daha asla hafife alýnmamalý" dedi.

Edathy "Aðýr ceza gerektiren bir suç olayýnda, soruþturmanýn biçiminin kurbanýn etnik kimliðine baðlý olmasý, kesinlikle kabul edilemez. Eðer birinin baþýna bir þey gelirse, soruþturmanýn, o kiþinin görünüþünden baðýmsýz, kapsamlý, çok yönlü ve her türlü sonuca açýk bir biçimde yapýldýðýndan, bu ülkede yaþayan herkesin emin olmasý gerekir. Ancak bu durum, NSU cinayetleri kapsamýndaki 10 cinayetten 9'unda böyle olmadý. Bu 8 Türk ve bir Yunan kökenli cinayet kurbanýnda, böyle olmadý" diye konuþtu.

"YÜZ KIZARTICI BAÞARISIZLIK" Komisyonun Baþkan Yardýmcýsý Stephan Stracke de Alman güvenlik kurumlarýnýn "yüz kýzartýcý baþarýsýzlýðý"ndan bahsetti. Stracke, eyalet polis teþkilatlarýnýn iþbirliðindeki noksanlarý eleþtirerek "federalizmin engelleri sýk sýk aþýlamadý" diye konuþtu. Hrýstiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) politikacý, komisyonda tanýk olarak dinlenenlerin büyük çoðunluðunun bu baþarýsýzlýðý teslim ettiðini kaydetti. Komisyonun oy birliði ile kabul ettiði raporda, polis, istihbarat birimleri ve adli makamlara, aþýrý sað kaynaklý suçlara karþý daha iyi önlemler almasý için 47 reform önerisinde

bulunuldu. Ýþlenen bir suçun ýrkçý bir arka planý olup olmadýðýnýn her zaman kontrol edilmesi tavsiye edildi. Ayrýca bu denetlemenin belgelenmesi de önerildi. Polis eðitiminde, göçmenlere karþý daha iyi bir tutumun ve kültürlerarasý diyalog becerisinin teþvik edilmesi gerektiði kaydedildi. Federal savcýnýn, belli baþlý kriterleri göz önünde bulundurarak, soruþturmanýn siyasi içerikli bir suç unsuru barýndýrýp barýndýrmadýðýný denetlemesi gerektiði belirtildi.

MÜDAHÝL AVUKATLAR ÞÝKAYETÇÝ Ancak tüm bu sert eleþtirilere raðmen NSU kurban yakýnlarýnýn avukatlarý araþtýrma komisyonunun nihai raporunu yetersiz buluyor. 2006 yýlýnda Dortmund'da öldürülen Mehmet Kubaþýk'ýn kýzý Gamze Kubaþýk'ýn avukatý Sebastian Scharmer, temel sorunun yani kurumsal ýrkçýlýðýn raporda yer almamasýndan þikâyet ediyor ve "Kurumsal ýrkçýlýk, münferit polis memurlarýndan baðýmsýz, o kurumun çalýþanlarýnýn takip edip uyguladýðý, kurumun içine iþlemiþ mantýk yürütme biçimi, kural ve deðerlerdir. Bunlar, týpký NSU cinayetleri soruþturmasýnda da görüldüðü gibi ýrkçý bir tutum olabilir" diye konuþuyor. Scharmer, güvenlik birimleri

içerisindeki 'kurumsal ýrkçýlýðý" þöyle örneklendiriyor: "Örneðin Dortmund'da öldürülen Mehmet Kubaþýk'ýn iþlettiði büfeden, bilumum sigara paketi alýndý ve kaçak olup olmadýðý incelendi. Tabii ki de kaçak deðildi. Ayrýca polisin organize suç ihtimaline yer vermesine gösterilen en büyük kanýt ise Kubaþýk'ýn cüzdanýnda peþin para taþýyor olmasýydý. Kubaþýk'ýn hiçbir uyuþturucu sicili ya da hikâyesi olmadýðý halde, evinde ve çevresinde köpeklerle uyuþturucu arandý. Tabii ki onlara göre; Türk kökenli bir adam öldürülüyorsa, organize suçlarla, uyuþturucu ile bir ilgisi olmalýydý. Ama aþýrý saðcý baðlantýlar þüphesi ile Dortmund'ta hiçbir yer aranmadý." Avukat Scharmer, birçok parti ve fraksiyonun, NSU soruþturmasýndaki baþarýsýzlýðýnýn nedenlerinden birinin kurumsal ýrkçýlýk olduðu konusunda hemfikir olduðunu kaydediyor. Politikacýlarýn hazýrladýðý raporda kurumsal ýrkçýlýk konusuna yer verilmemiþ olmasýný ise "Benim tahminim, yaklaþan seçimler nedeniyle muhtemelen bazý siyasi partiler, bunun sorun yaratabileceðini düþündü" diye açýklýyor. 1357 sayfalýk kapsamlý rapor, Federal Meclis'te 2 Eylül'deki yapýlacak özel oturumda ele alýnacak.

Davutoðlu Ýngiliz mevkidaþý ile Suriye'yi görüþtü Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Mýsýr ve Suriye'deki geliþmelere dair yürüttüðü temaslarý kapsamýnda Londra'da Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague ile bir araya geldi. Ortadoðu'da istikrarýn saðlanmasý için yapýlacak iþbirliðinin ele alýndýðý görüþmede iki bakan, Suriye hükümetinin, daha önce kimyasal silah kullanýmý iddialarýný araþtýran BM ekibinin, acilen bu bölgeye giriþine izin vermesi gerektiði konusunda mutabýk kaldý. Ayrýca, Suriye'de giderek kötüleþen insani durumu ele alan bakanlar, soruna siyasi bir çözüm bulunmasý yönünde çabalarýn ne þekilde ilerletilebileceði konusunda görüþ alýþveriþinde bulundu.

Mýsýr'da acil siyasi istikrar gerek Mýsýr'daki þiddetten duyulan endiþeyi paylaþan Davutoðlu ve Hague, Mýsýr'daki durumun acilen siyasi olarak kapsayýcý ve demokratik bir süreçle istikrara kavuþturulmasý ve Mýsýr halkýnýn çýkarlarýnýn korunmasý gerektiði konusunda fikir birliðine vardý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


24 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

11

Samet Yeniceli Diyarbakýr B.Belediyespor'da Genç defans oyuncusu Samet Yeniceli, Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile prensipte anlaþtý. Geçtiðimiz sezon Yeni Malatyaspor'dan kiralýk olarak Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'a giden Samet Yeniceli, takýmýyla þampiyonluk yaþama baþarýsýný göstermiþti. Kiralýk olarak oynadýðý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'u Spor Toto 2. Lig'e taþýyan genç defans oyuncusu, takýmýyla prensip anlaþmasýna vardý. Samet Yeniceli, birkaç gün içerisinde resmi sözleþmeyi imzalayarak, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un futbolcusu olacak. Ýkinci etap kamp çalýþmalarý sonrasý tatilini memleketi Malatya'da yapan Samet Yeniceli, yeni sezon ve gelecekti hedefleriyle ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'a transfer olmanýn mutluluðunu yaþadýðýný kaydeden genç oyuncu, "4 sezondur kiralýk olarak forma giyiyordum. Ýnþallah bu sezon bonservisimle Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da forma giyeceðim. Transfer büyük oranda gerçekleþti. Prensip anlaþmasýna vardýk" dedi. Yeniceli, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve geçen sezon göster-

dikleri baþarýyý bu sezonda tekrarlamak istediklerini belirterek, þunlarý söyledi: "Ýki etaplý bir kamp dönemi geçirdik. Çalýþmalarýn oldukça verimli geçtiðine inanýyorum. Özellikle geçen sezondan iskelet kadronun korunmasý kampýnda çok iyi ve verimli geçmesini saðladý. Bunun yanýnda takýmýn yeni transferi de kýsa sürede uyum saðladý. Takýmda üst düzeyde bir arkadaþlýk var. Birbirimize çabuk uyum saðladýk. Bu sezon Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele edeceðiz. Ben her iki grubunda zorlu olduðunu düþünüy-

orum. Bizim grup, Yeni Malatyaspor'un da yer aldýðý beyaz gruba göre daha basitmiþ gibi görünüyor ama bakýldýðýnda bu ligde yýllardýr mücadele eden takýmlarýn yer aldýðý bir gruptayýz. Biz geçen sezondan yakalamýþ olduðumuz baþarýyý bu yýlda gösterip, bir üst lige yükselmek istiyoruz." Þampiyonluða oynayacak bir kadronun oluþturulduðunu kaydeden genç defans oyuncusu, "Yönetim, geçen sezon ki iskelet kadroya yapýlan takviyeyle, þampiyonluk istediklerini belli ettiler. Bizde bu sorumluluðun

OKUL VE ÇEVRE DÜZENLEMESÝ YAPTIRILACAKTIR DÝYARBAKIR ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝMAR VE KENTSEL VE ÝYÝLEÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI/ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞ. MÜD. Diyarbakýr Ýli Ergani Ýlçesi TOKÝ 248/2 parsel 24 derslikli Ýlkokul ve çevre düzenlemesi yapýlmasý iþi. yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/115265 1-Ýdarenin a) Adresi : Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 SEYRANTEPE YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122621002 c) Elektronik Posta Adresi : ismail.akcan@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Ergani Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üçyüz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü b) Tarihi ve saati : 17.09.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir. 4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri:

bilinciyle yeni sezona baþlayacaðýz. Ýnþallah hep birlikte hedefimize ulaþýrýz" diye konuþtu. 6 yýlda 3 þampiyonluk yaþarak, kariyerinde önemli baþarýlar yakalayan Samet Yeniceli,"Malatya'da oynadýðým dönemde profesyonel oyuncu hissini yaþamadým. Genelde dýþarýdan gelenler el üstünde tutulduðu için kendinizi altyapý modunda görüyorsunuz. Eminim bu bütün þehirlerde vardýr. Fakat dýþarý çýkýldýðýnda gösterilen ilgi her anlamda daha farklý oluyor. Bu anlamda þartlarda daha iyi oluyor. Bu anlamda dýþarýda kendimi daha rahat hissediyorum. O yüzden Malatya'da futbol oynamaya pek sýcak bakmýyorum. Bu nedenle de 4 sezondur dýþarýda forma giyiyorum" þeklinde konuþtu. Yeniceli, kariyerinde 3 þampiyonluk yaþamasýna karþýn henüz hedeflerine ulaþamadýðýný kaydederek, "Hedefim daha üst liglerde baþarýlý sezonlar geçirmek. Bu yolda da emin adýmlarla ilerlediðimi düþünüyorum. Geçirdiðim baþarýlý sezonlarla inþallah hedeflerimi gerçekleþtireceðim" ifadesini kullandý.

Bingöl'e yarý olimpik yüzme havuzu Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan Bingöl'de ihale edilerek ayný yýl yapýmýna baþlanan 500 seyirci kapasiteli yarý olimpik yüzme havuzu inþaatý devam ediyor. Bingöl'de 2012 yýlýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan ihale edilerek ayný yýl yapýmýna baþlanan yarý olimpik yüzme havuzu tesisinin 2014 yýlý baþýnda hizmete açýlmasý planlanýyor.Tesis hakkýnda gazetecilere bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Erdal Arýkan, tesiste 12 ay boyunca kesintisiz hizmet vereceðini söyledi.Eðitimli antrenörler gözetiminde geleceðin yüzücülerinin yetiþtirileceði tesisten her yaþ grubu vatandaþlarýn da yararlanabileceðini kaydeden Arýkan, "Ailelerimiz artýk çocuklarýný uzman eðitimciler nezaretindeki 'Kapalý Yarý Olimpik Yüzme Havuzu'na gönül rahatlýðý ile göndererek yüzme öðrenmelerini saðlayabilecek" dedi.Arýkan, tesisin olimpik, ýsýnma ve çocuk olmak üzere iki ayrý havuz þeklinde tasarlandýðýný, tam donanýmlý yapýlacak olan olimpik yüzme havuzunun çeþitli su sporlarý organizasyonlarýna ev sahipliði yapacaðýný ifade ederek, "Tesisin ilimize kazandýrýlmasýnda emeði geçen Kalkýnma Bakanýmýz Cevdet Yýlmaz, Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Bingöl Valisi Ýbrahim Taþyapan, Bingöl Milletvekili Eþref Taþ'a müteþekkiriz" þeklinde konuþtu.

Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri; a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son üç yýla kadar olan yýllarýn belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait, aþaðýda belirtilen belgelerden birini sunmasý yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarýný gösteren faturalar. Ýsteklinin cirosunun teklif ettiði bedelin % 25 inden, taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarý için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýl için saðlayamayanlar, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýldan baþlamak üzere birbirini takip eden son altý yýla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðde yer alan (B) Üst yapý (Bina) 3.grup iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1

Basýn-1694

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


CMYK

12

24 AÐUSTOS 2013 CUMARTESÝ

BAL'da galibiyet 65 bin maðlubiyet 35 bin Bakan Kýlýç'tan Türk futboluna 210 milyon liralýk müjdeGençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç'tan Türk futboluna 210 milyon liralýk para müjdesi. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, Kulüpler Birliði Vakfý Baþkaný Ýlhan Cavcav ile görüþen Kýlýç'ýn, Türk futboluna 210 milyon liralýk sýcak para müjdesi verdiði ifade edildi..

baþýna kulüpler geçtiðimiz sezon 40 bin lira alýrken bu sezon 45 bin lira elde edecekler. Ev sahibi takýmlarýn kendi sahalarýnda galip geldiklerinde aldýklarý 50 bin lira bu sezon 55 bin liraya yükselirken, deplasman galibiyetlerinde de 60 bin liralýk ödül 65 bin liraya yükseldi.

Yapýlan yazýlý açýklamanýn tam metni þöyle; "Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý'ndan futbol kulüplerine büyük destek geldi. Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn Türk sporuna katkýsý artarak devam ediyor. Spor Toto Süper Lig isim halký bedeli olarak Türk futboluna 125 milyon dolar destek veren Bakanlýk, iki yýldan beri geleneksel hale getirdiði sezon öncesi Anadolu kulüplerine desteðini bu yýl da artýrarak devam ettirdi.

Anadolu kulüplerine 7 milyon liralýk kaynak Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý 20132014 futbol sezonu öncesi Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplere takým baþý 500 bin lira tutarýnda toplam 7 milyon lira kaynak aktardý. Bu ödemeden Beþiktaþ, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor feragat etti. 7 milyonluk sezon öncesi destek Anadolu kulüplerine gidecek.

Ýsim hakký bedelinde 12 milyon liralýk artýþ Geçtiðimiz yýl futbola 18 milyon lira yardým yapan Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý, 2010-2011 sezonunda Süper Lig'in isim hakkýný yýllýk 125 milyon dolar karþýlýðýnda 5 yýllýðýna almýþtý. Bu yýl isim hakkýnda 12 milyon liralýk bir artýþ gerçekleþerek 5 yýlda futbola gidecek rakam 188 milyon liradan 210 milyon liraya çýktý.

Galibiyet baþýna 120 bin lira Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý'nýn futbol kulüpler-

3.Lig ve bal liginde de maðlubiyete para ödülü

ine sezon öncesi verdiði destek bununla da sýnýrlý deðil. Baþkanlýk yeni sezonla birlikte futbol kulüplerinin mücadele ettikleri liglerde maç baþýna aldýklarý primlerde de artýþa gitti. Buna göre Spor Toto Süper Lig'de mücadeleden kulüpler 2012-2013 futbol sezonunda maðlup olduklarýnda 60 bin lira gelir elde ederken 2013-2014 sezonunda bu rakam 70 bin liraya yükseldi. Kulüpler geçtiðimiz sezon beraberlik baþýna 80 bin lira prim alýrken, 2013-2014 futbol sezonunda bu rakam 10 bin lira artarak 90 bin liraya yükseldi. Yine 2012-2013 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de boy gösteren takýmlar galibiyet baþýna 100 bin lira alýrken, 2013-2014 sezonu ile birlikte bu rakam 20 bin lira artarak 120 bin liraya yükseldi.

Avrupa'da maðlubiyete bile ödül Bakanlýk Türk takýmlarýnýn Avrupa'da daha fazla mücadele edebilmesini teþvik için maðlubiyetlerine bile prim desteði verme kararý aldý. Buna göre Avrupa'da mücadele eden Türk takýmlarý maðlup olsalar bile 100 bin lira prim alacaklar. Avrupa Kupasý maçlarýnda 2012-2013 futbol sezo-

nunda beraberliðe 80 bin lira ödenirken, 2013-2014 sezonunda bu rakam tam 70 bin lira artarak 150 bin liraya yükseldi. Geçtiðimiz sezon Avrupa Kupasý maçlarýnda kulüpler galibiyet baþýna 100 bin lira kazanýrken bu rakam yüzde yüz artarak 200 bin lira oldu.

Ptt 1. Ligdeki takýmlarýn da gelirleri arttý PTT Birinci lig'de mücadele eden kulüpler maðlubiyetleri halinde 30 bin lira elde ederken bu sezon 35 bin lirayý kasalarýna koyacaklar. Kulüplerin beraberlik baþýna aldýklarý 40 bin lira ise yeni sezonda 45 bin lira oldu. Ev sahibi takýmlar geçtiðimiz yýl kendi sahalarýnda kazandýklarý maç sonunda 50 bin lirayý hak ederken bu sezon bu rakam 55 bin lira oldu. PTT Birinci Lig'de mücadele eden kulüplerin geçen yýl deplasmanda galip geldikleri maç baþýna kasalarýna 60 bin lira girerken bu sezon deplasman galibiyetlerine 65 bin lira ödenecek. 2.Ligde maðlubiyete bile para Spor Toto 2. Lig'de takýmlar yine maðlubiyetleri halinde 30 bin lira kazanýrken bu rakam yeni sezonda 35 bin liraya yükseltildi. Beraberlik

Spor Toto 3. Lig'de alýnan maðlubiyetlere ödenen rakam geçtiðimiz sezon 30 bin lira iken bu sezon 35 bin lira oldu. Takýmlarýn aldýklarý beraberliklere geçtiðimiz sezon 40 bin lira verilirken bu sezon kulüpler beraberlik baþýna 45 bin lirayý kasalarýna koyacaklar. Ev sahibi takýmlarýn kendi sahalarýnda aldýklarý galibiyetlere verilen rakam 50 bin liradan 55 bin liraya yükselirken deplasmanda kazanýlan maç sonunda bu sezon kulüpler 65 bin lira elde edecekler. Bölgesel Amatör Lig'de de maðlubiyete ödenen rakam bu sezon 30 bin liradan 35 bin liraya yükseltildi. Beraberliðe ödenen rakam yeni sezonda 45 bin lira olurken, ev sahibi takým kendi sahasýnda galip geldiði her maçta 55 bin lira, deplasmanda alýnan galibiyette ise takýmlar 65 bin lira elde edecekler.

Cavcav'dan spor kulüpleri yasasýna destek sözü Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç Kulüpler Birliði Vakfý Baþkaný Ýlhan Cavcav'la yaptýklarý görüþmede jest yaparak, vakfa 500 milyon liralýk destek verdi. Görüþmede Spor Kulüpleri Yasasý da ele alýndý. Spor Kulüplerinin Dernekler Yasasýyla yönetilmesini kabullenemediðini ifaden eden Bakan Kýlýç'a Cavcav Spor Kulüpleri Yasasýný en kýsa sürede hazýrlayacaklarý sözünü verdi.

Baðlar Kýz Basketbol takýmý hazýrlýk yapýyor Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi kýz basketbol takýmlarý yeni sezon için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Yaz sezonunda okullarýn tatil olmasý ile birlikte alt takým seçmelerini yapan Baðlar Belediyesi, yeni sezonda 200 civarýnda sporcuyla yoluna devam ediyor. Baðlar Belediyesi, yeni sezon için de hazýrlýklarýný sürdürüyor. 9-12 Eylül tarihleri arasýnda Gaziantep'te yapýlacak olan Akdeniz yýldýz kýzlar basketbol turnuvasýna davet edilen Baðlar Belediyesi basketbol takýmý, hazýrlýkCMYK

larýný artýrdý. Baðlar Belediyesi kýz basketbol takým antrenörü Remzi Atlý, hafta içi her gün 9.00-12.00 saatleri arasýnda antrenmanlarýna ara vermeden

devam ettiklerini söyledi. Atlý, "Geçen sene Antep'te Akdeniz yýldýz kýzlar basketbol turnuvasýnda takýmýmýz þampiyon olmuþtu. Bu yine 9-12 Eylül tarihleri arasýnda

Antep'te yapýlacak olan Akdeniz yýldýz kýzlar basketbol turnuvasýna davet edildik. Turnuvaya Baðlar Belediyesi, Antep, Hatay, Mersin, Elazýð, Van ve Malatya gibi illerinden kýz basketbol takýmlarý katýlacak. Bu turnuvada amacýmýz yine þampiyon olarak Diyarbakýr'a dönmek olacak. Kýzlarýmýzla birlikte antrenmanlarýmýz aralýksýz devam ediyor" dedi.

Adanaspor'da "Albay" sevgisi PTT 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'da yeniden teknik direktör olarak göreve baþlayan Ercan Albay'a ziyaretler ve sevgi gösterileri devam ediyor. Denizli Mithatpaþaspor takým oyuncularý, antrenörler Cem Þu ve Ali Kara, Albay'ý Osman Yereþen Tesislerinde ziyaret ederek Karþýyaka maçý öncesi baþarý dileðinde bulundu. Mithatpaþaspor Antrenörü Cem Þu, Ercan Albay'ýn baþarýlý olacaðýna inandýðýný belirterek, "En zor günlerde baþarýyý yakalayan bir isim Adanaspor'un baþýna geçti. Turuncu beyazlý camiaya hayýrlý ve uðurlu olsun. Bizler de amatör takým hocalarý olarak kendisine baþarýlar diliyoruz" dedi. Akþam yapýlan çalýþmayý turuncu beyazlý taraftarlar da izledi. Teknik Direktör Ercan Albay'ý çaðýrarak sevgi gösterisinde bulunan Adanaspor taraftarlarý ayrýca þapka, atký ve tespih hediye ettiler. Daha sonra meþale yakan taraftarlar takýmý çaðýrarak Karþýyaka öncesi moral verdiler. Antrenman sonunda ise Teknik Direktör Ercan Albay, taraftarlarýn yanýna giderek bu zor günlerde takýmýn daha çok yanýnda olmalarý gerektiðini ve Ýzmir deplasmanýndan puanla döneceklerini belirtti. Öte yandan, turuncu beyazlý takýmda sakatlýklarý nedeniyle Cem ve Fabiano Ýzmir'e götürülmedi.

Þampiyon Veteranlar iddialý Dünya Veteranlar Badminton Þampiyonasýna hazýrlanan Bursalý sporcular madalyalarý toplama konusunda iddialý. 9-14 Eylül tarihleri arasýnda Ankara'da yapýlacak olan Dünya Veteranlar Badminton Þampiyonasýna katýlacak olan Bursalý sporcular turnuvadan dereceyle dönebilmek için çalýþýyor. Tek erkekler, çift erkekler, tek bayanlar ve çift bayanlar kategorilerinde yarýþacak olan Bursalý Sadettin Erol, Þenay Þahin, Selçuk Öztoprak, Mehmet Yavaþ, Ayþegül Solmaz Türkiye Þampiyonu olarak dünya kupasýna gitmeye hak kazanmýþtý.Türkiye'den 43 sporcunun katýlacaðýný söyleyen Uludað Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Bölümü Öðretim Görevlisi Sadettin Erol, "Önceki yýllarda Balkan Þampiyonasýnda önemli dereceler elde ettik. Artýk hedefimiz dünya kupasýnda derece elde etmek. Öðrencilerimiz ve Bursa halký için Ankara'dan iyi dereceler elde ederek dönmek istiyoruz'' dedi.

24.08.2013 gazete sayfalari  
24.08.2013 gazete sayfalari  
Advertisement