Page 1

6.qxd

16.04.2012

6

17:00

Page 1 (1,1)

EKONOMÝ

17 NÝSAN 2012 SALI

Sürüler merayla buluþtu Son yýllarýn en aðýr kýþ mevsimini geçiren Van'da hayvancýlýkla uðraþan vatandaþlar yem bulmakta oldukça zorlandý. Ýlkbaharýn gelmesiyle rahat bir nefes alan hayvancýlar, meralarýn yolunu tuttu.

D

eprem bölgesi Van'da aðýr geçen kýþ mevsiminde yem sýkýntýsý çeken köylüler, ilkbaharýn gelmesiyle birlikte hayvanlarýný meraya çýkarmaya baþladý. Son yýllarýn en aðýr kýþýný geçiren deprem bölgesi Van, ilkbaharýn gelmesiyle normale dönmeye baþladý. Aðýr geçen kýþ mevsiminden dolayý yem sýkýntýsý çeken köylüler, ilkbaharýn gelmesiyle derin bir nefes aldýlar. Köylüler, karlarýn kalkmasýyla küçükbaþ hayvanlarýný meralara çýkardýlar.

Kýþ mevsimi aðýr geçti Gün boyu merada kalan koyunlar,

OKUL BÝNASI ÝKMAL ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý/ Plan Proje Yatýrým Ve Ýnþ. Müd. Diyarbakýr Ýli Kayapýnar Ýlçesi 24 Derslikli Anadolu Lisesi Ýkmal Ýnþaatý Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/45564 1-Ýdarenin a) Adresi : Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 Seyrantepe Yeniþehir DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122621002 c) Elektronik Posta Adresi : ismail.akcan@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Kayapýnar Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü b) Tarihi ve saati : 09.05.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: Pozisyonu Mesleki Ünvaný Mesleki Özellikleri Adet 1 þantiye þefi Ýnþaat Mühendisi veya mimar En az 2 yýl deneyimli 1 þantiye mühendisi Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi En az 2 yýl deneyimli 1 þantiye mühendisi Makina Mühendisi En az 2 yýl deneyimli 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde benzer iþ gruplar tebliðinde belirtilen (B) Üst yapý (Bina) iþlerinden BIII grubu iþler benzer iþ kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi veya Mimarlar diplomalarý ile ihaleye teklif verebilirler. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 D-650 (www.bik.gov.tr)

akþam dönüþü büyük heyecanla yavrularýna kavuþuyorlar. Kuzular ve annelerinin meleyerek kavuþma anýnýn kameraya yansýmasý ise güzel görüntüler oluþturdu. Kimileri annelerini erken bulurken, kimileri ise sahiplerinin yardýmý ile annelerine kavuþmayý baþardý. Þahin Neli isimli köylü, kýþ mevsiminin aðýr geçtiðini ve yem sýkýntýsý çektiklerini söyledi. Neli, Ýlkbaharýn gelmesiyle birlikte özellikle küçükbaþ hayvanlarýný meralara çýkardýklarýný belirtti.

Bütçede dev açýk

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, ilk üç aylýk bütçe rakamlarýný düzenlediði basýn toplantýsýyla açýkladý. Þimþek, bütçe açýðýnýn Mart ayýnda 5.5 milyar lira, Ocak-Mart döneminde 6.5 milyar lira olduðunu söyledi. Birinci çeyrekte bütçe gelirleri yüzde 12.6 artýþla 77.4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 15.1 artarak 83.8 milyar liraya çýktý. Ýlk çeyrekte faiz dýþý denge 10,9 milyar lira fazla verdi. Üç ayda vergi gelirleri ise yüzde 12.2 artýþla 64.5 milyar lira düzeyine yükseldi.

Faiz giderleri olumsuz etkiledi Maliye Bakaný Þimþek, faiz giderlerinin bütçeyi olumsuz etkilediðini söyledi. Þimþek, þu anda akaryakýt ürünleri üzerine herhangi bir vergi düzenlemesi konusunda çalýþmadýklarýný açýkladý. Maliye Bakaný, kýt kaynaklarýn olduðunu ve bu kýt kaynaklar çerçevesinde memur maaþlarýna iliþkin toplu sözleþme görüþmelerinin sürdürülmesi için gerekeni yapacaklarýný ifade etti.

Ýþsizlik oraný yeniden çift hane Aralýk ayýnda tek hane olan iþsizlik oraný Ocak'ta yüzde 10.2'ye çýktý. Ýþsiz sayýsý 2 milyon 664 bin kiþiye geriledi. Ýþsizlik oraný Ocak ayýnda yüzde 10.2 olarak gerçekleþti. Ýþsizlik oraný Aralýk 2011'de yüzde 9.8, geçen yýlýn Ocak ayýnda ise yüzde 11.9 düzeyindeydi. Kentsel yerlerde iþsizlik oraný 1.8 puanlýk azalýþla yüzde 12, kýrsal yerlerde ise 1.6 puanlýk azalýþla yüzde 6.5 oldu. Türkiye genelinde iþsiz sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre 380 bin kiþi azalarak 2 milyon 664 bin kiþiye düþtü. Ocak döneminde istihdam edilenlerin sayýsý, geçen yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 14 bin kiþi artarak 23 milyon 475 bin kiþiye yükseldi. Bu dönemde, tarým sektöründe çalýþan sayýsý 15 bin kiþi, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý 999 bin kiþi artýþ kaydetti.

Genç nüfusta iþsizlik yüzde 18.4 Genç nüfusta iþsizlik oraný da 2011 yýlýnýn ayný dönemine göre 3.6 puan gerileyerek, yüzde 18.4'e indi. Söz konusu oran geçen yýlýn ayný döneminde yüzde 22 düzeyindeydi. Bu dönemde iþsizlerin yüzde 31.5'i eþ-dost vasýtasýyla iþ aradý. Ýþsizlerin yüzde 90.7'si (2 milyon 415 bin kiþi) daha önce

bir iþte çalýþanlardan oluþtu. Ýþsizlik gerekçelerine bakýldýðýnda ise iþsizlerin; yüzde 35.5'ini çalýþtýðý iþ geçici olup iþi sona erenler, yüzde 14'ünü iþten çýkarýlanlar, yüzde 18'ini kendi isteðiyle iþten ayrýlanlar, yüzde 6.4'ünü iþyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7.8'ini ev iþleriyle meþgul olanlar, yüzde 9'unu öðrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar oluþturdu.

Çiftçiler bahar telaþýnda H

akkari'nin Þemdinli ilçesinde bahar mevsimin gelmesiyle birlikte bölgedeki çiftçiler bað ve bahçelerinin bakým iþlerine baþladý. Ýlçede çiftçilikle uðraþan Feyzullah Çetin (47), bu yýl kýþ mevsiminin çok çetin geçtiðini, baharýn da daha geç geldiði söyledi. Geçimini çiftçilikle saðladýðýný belirten Çetin, "Dedelerimiz eskiden tarla, üzüm baðlarý ve bahçelerimiz için kýþýn hayvan gübrelerini biriktirirlerdi. Aðýrlarýn dýþýnda bir yerde toplanan gübreler, bahar mevsimi geldiðinde ise eþek ve atlarýn sýrtýnda taþýnýndý. Günümüzde ise teknolojinin nimetlerinden faydalanarak dedelerimizin 2 gün hayvanlarýn sýrtýnda taþýdýðý ve onca zahmetlerle yaptýklarý iþi bizler þuan 4-5 saatte traktörle yapýyoruz. Gübreleri kýsa sürede arazilerimize taþýyoruz. Hayvan gübresinin özellikle bahçeler için daha iyi. Çoðunlukla kimyasal gübreleri kullanmýyoruz" dedi.


6.qxd

16.04.2012

6

17:00

Page 1 (2,1)

EKONOMÝ

17 NÝSAN 2012 SALI

Sürüler merayla buluþtu Son yýllarýn en aðýr kýþ mevsimini geçiren Van'da hayvancýlýkla uðraþan vatandaþlar yem bulmakta oldukça zorlandý. Ýlkbaharýn gelmesiyle rahat bir nefes alan hayvancýlar, meralarýn yolunu tuttu.

D

eprem bölgesi Van'da aðýr geçen kýþ mevsiminde yem sýkýntýsý çeken köylüler, ilkbaharýn gelmesiyle birlikte hayvanlarýný meraya çýkarmaya baþladý. Son yýllarýn en aðýr kýþýný geçiren deprem bölgesi Van, ilkbaharýn gelmesiyle normale dönmeye baþladý. Aðýr geçen kýþ mevsiminden dolayý yem sýkýntýsý çeken köylüler, ilkbaharýn gelmesiyle derin bir nefes aldýlar. Köylüler, karlarýn kalkmasýyla küçükbaþ hayvanlarýný meralara çýkardýlar.

Kýþ mevsimi aðýr geçti Gün boyu merada kalan koyunlar,

OKUL BÝNASI ÝKMAL ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý/ Plan Proje Yatýrým Ve Ýnþ. Müd. Diyarbakýr Ýli Kayapýnar Ýlçesi 24 Derslikli Anadolu Lisesi Ýkmal Ýnþaatý Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/45564 1-Ýdarenin a) Adresi : Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 Seyrantepe Yeniþehir DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122621002 c) Elektronik Posta Adresi : ismail.akcan@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Kayapýnar Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü b) Tarihi ve saati : 09.05.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: Pozisyonu Mesleki Ünvaný Mesleki Özellikleri Adet 1 þantiye þefi Ýnþaat Mühendisi veya mimar En az 2 yýl deneyimli 1 þantiye mühendisi Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi En az 2 yýl deneyimli 1 þantiye mühendisi Makina Mühendisi En az 2 yýl deneyimli 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde benzer iþ gruplar tebliðinde belirtilen (B) Üst yapý (Bina) iþlerinden BIII grubu iþler benzer iþ kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi veya Mimarlar diplomalarý ile ihaleye teklif verebilirler. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 D-650 (www.bik.gov.tr)

akþam dönüþü büyük heyecanla yavrularýna kavuþuyorlar. Kuzular ve annelerinin meleyerek kavuþma anýnýn kameraya yansýmasý ise güzel görüntüler oluþturdu. Kimileri annelerini erken bulurken, kimileri ise sahiplerinin yardýmý ile annelerine kavuþmayý baþardý. Þahin Neli isimli köylü, kýþ mevsiminin aðýr geçtiðini ve yem sýkýntýsý çektiklerini söyledi. Neli, Ýlkbaharýn gelmesiyle birlikte özellikle küçükbaþ hayvanlarýný meralara çýkardýklarýný belirtti.

Bütçede dev açýk

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, ilk üç aylýk bütçe rakamlarýný düzenlediði basýn toplantýsýyla açýkladý. Þimþek, bütçe açýðýnýn Mart ayýnda 5.5 milyar lira, Ocak-Mart döneminde 6.5 milyar lira olduðunu söyledi. Birinci çeyrekte bütçe gelirleri yüzde 12.6 artýþla 77.4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 15.1 artarak 83.8 milyar liraya çýktý. Ýlk çeyrekte faiz dýþý denge 10,9 milyar lira fazla verdi. Üç ayda vergi gelirleri ise yüzde 12.2 artýþla 64.5 milyar lira düzeyine yükseldi.

Faiz giderleri olumsuz etkiledi Maliye Bakaný Þimþek, faiz giderlerinin bütçeyi olumsuz etkilediðini söyledi. Þimþek, þu anda akaryakýt ürünleri üzerine herhangi bir vergi düzenlemesi konusunda çalýþmadýklarýný açýkladý. Maliye Bakaný, kýt kaynaklarýn olduðunu ve bu kýt kaynaklar çerçevesinde memur maaþlarýna iliþkin toplu sözleþme görüþmelerinin sürdürülmesi için gerekeni yapacaklarýný ifade etti.

Ýþsizlik oraný yeniden çift hane Aralýk ayýnda tek hane olan iþsizlik oraný Ocak'ta yüzde 10.2'ye çýktý. Ýþsiz sayýsý 2 milyon 664 bin kiþiye geriledi. Ýþsizlik oraný Ocak ayýnda yüzde 10.2 olarak gerçekleþti. Ýþsizlik oraný Aralýk 2011'de yüzde 9.8, geçen yýlýn Ocak ayýnda ise yüzde 11.9 düzeyindeydi. Kentsel yerlerde iþsizlik oraný 1.8 puanlýk azalýþla yüzde 12, kýrsal yerlerde ise 1.6 puanlýk azalýþla yüzde 6.5 oldu. Türkiye genelinde iþsiz sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre 380 bin kiþi azalarak 2 milyon 664 bin kiþiye düþtü. Ocak döneminde istihdam edilenlerin sayýsý, geçen yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 14 bin kiþi artarak 23 milyon 475 bin kiþiye yükseldi. Bu dönemde, tarým sektöründe çalýþan sayýsý 15 bin kiþi, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý 999 bin kiþi artýþ kaydetti.

Genç nüfusta iþsizlik yüzde 18.4 Genç nüfusta iþsizlik oraný da 2011 yýlýnýn ayný dönemine göre 3.6 puan gerileyerek, yüzde 18.4'e indi. Söz konusu oran geçen yýlýn ayný döneminde yüzde 22 düzeyindeydi. Bu dönemde iþsizlerin yüzde 31.5'i eþ-dost vasýtasýyla iþ aradý. Ýþsizlerin yüzde 90.7'si (2 milyon 415 bin kiþi) daha önce

bir iþte çalýþanlardan oluþtu. Ýþsizlik gerekçelerine bakýldýðýnda ise iþsizlerin; yüzde 35.5'ini çalýþtýðý iþ geçici olup iþi sona erenler, yüzde 14'ünü iþten çýkarýlanlar, yüzde 18'ini kendi isteðiyle iþten ayrýlanlar, yüzde 6.4'ünü iþyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7.8'ini ev iþleriyle meþgul olanlar, yüzde 9'unu öðrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar oluþturdu.

Çiftçiler bahar telaþýnda H

akkari'nin Þemdinli ilçesinde bahar mevsimin gelmesiyle birlikte bölgedeki çiftçiler bað ve bahçelerinin bakým iþlerine baþladý. Ýlçede çiftçilikle uðraþan Feyzullah Çetin (47), bu yýl kýþ mevsiminin çok çetin geçtiðini, baharýn da daha geç geldiði söyledi. Geçimini çiftçilikle saðladýðýný belirten Çetin, "Dedelerimiz eskiden tarla, üzüm baðlarý ve bahçelerimiz için kýþýn hayvan gübrelerini biriktirirlerdi. Aðýrlarýn dýþýnda bir yerde toplanan gübreler, bahar mevsimi geldiðinde ise eþek ve atlarýn sýrtýnda taþýnýndý. Günümüzde ise teknolojinin nimetlerinden faydalanarak dedelerimizin 2 gün hayvanlarýn sýrtýnda taþýdýðý ve onca zahmetlerle yaptýklarý iþi bizler þuan 4-5 saatte traktörle yapýyoruz. Gübreleri kýsa sürede arazilerimize taþýyoruz. Hayvan gübresinin özellikle bahçeler için daha iyi. Çoðunlukla kimyasal gübreleri kullanmýyoruz" dedi.

6.sayfa  

new politics

Advertisement