Page 1

Bu olay bir vahþet

Kürtler devlet kurmak istemiyor K

D

iyarbakýr Valisi Cahit Kýraç, Bismil'de arazi anlaþmazlýðý nedeniyle 8 ferdinin hayatýný kaybettiði Üstün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Kýraç, bu olayýn vahþet olduðunu söyledi. 5'te

Kürtçe propagandanýn önü açýlýyor

Ç

özüm sürecinin ikinci aþamasýnda hayata geçmesi planlanan demokratikleþme paketinin taslaðý, bu

hafta Baþbakan Erdoðan'a sunuluyor. Pakette seçim barajýnýn düþürülmesi yer almýyor. 9'da

CK üst düzey yöneticilerinden Mustafa Karasu, Kürtlerin tek derdinin özgür yaþamlarýný korumak olduðunu, devlet kurmak istemediklerini söyledi. 9’da

Gaffar Okkan anýsýna iftar 2

001 yýlýnda uðradýðý silahlý saldýrý sonucunda þehit düþen Diyarbakýr Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anýsýna Diyarbakýr'da iftar yemeði verildi. Yemeðe Ali Gaffar isimli çocuklar da katýldý. 8'de

Secim barajý kaldýrýlsýn SALI 30 TEMMUZ 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, yüzde 10 seçim barajýnýn mutlaka kaldýrýlmasý gerektiðini belirterek, daraltýlmýþ bölge sisteminin uygun olmadýðýný söyledi. Partiler adým atmalý BDP Grup Baþkan Vekili Pervin Buldan ve TBMM Ýdare Amiri Sýrrý Sakýk, yüzde 10 seçim barajýnýn kaldýrýlmasý için Ýstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Aylin Kotil'i kabul etti. Meclis'te gerçekleþen kabulde konuþan Kotil, "Ben bu yol boyunca 880 bin adým attým. Meclis'te grubu bulunan partilerden de bir adým atmalarýný istiyorum" dedi.

Yüzde 3'lere düþmeli

Taciz ve tecavüze karþý stant D

Kotil'in ardýndan konuþan BDP Grup Baþkan Vekili Pervin Buldan ise, yüzde 10 seçim barajýnýn Türkiye'nin antidemokratik bir uygulamasý olduðunu belirtti. Türkiye'nin bu sistemden kurtulmasý gerektiðine iþaret eden Buldan, "Yüzde 10 seçim barajýnýn mutlaka kaldýrýlmalý. Barajýn yüzde 3'lere düþmesi gerektiðini düþünüyoruz" þeklinde konuþtu. 7'de

iyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Belediyesi'ne baðlý faaliyet yürüten SELÝS Kadýn Merkezi, taciz, tecavüz ve cinsel istismar olaylarýna dikkat çekmek amacýyla ilçede bilgilendirme standý açtý. 5'te

Eminevim üyeleri iftarda buluþtu „ 3’te

Siirt'te büyük operasyon S

Otobüs biletleri tükendi

R

amazan Bayramý'na sayýlý günler kala Diyarbakýr'da þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapan otobüs firmalarýnda biletler tükendi. Firmalar, vatandaþlarýn zor durumda kalmamasý için ek seferler düzenleyecek. 5’te

2 PKK'lý cenazesi daðdan indirildi Þ

ýrnak yakýnlarýnda bulunan Küpeli Daðý'nda 2007 yýlýnda çýkan çatýþmalarda ölen 2 PKK'lýnýn cenazeleri, vatandaþlar tarafýndan gömülü olduðu yerden çýkarýlarak Ýdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 7'de

iirt Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü, bin 985 adet kaçak cep telefonu ile 23 kilo esrar ele geçirdi. Ele geçirilenlerin toplam tutarýnýn 893 bin TL olduðu açýklandý. 4'te

Konut satýþlarý canlandý T

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr'da yýlýn ikinci döneminde konut satýþlarýnýn, bir önceki döneme göre arttýðýný söyledi. 6'da

Avrupalý fotoðrafçýlardan sergi

A

Yürek yakan feryat Hakkari’de kadýn parký M

etabolizma hastalýðýndan dolayý üç çocuðunu kaybeden ve Mardin Cezaevi'ne 17 aydýr tutuklu bulunan Tevfik Tunç'un diðer iki çocuðu da ayný hastalýða yakalandý. Tedavi görmemeleri durumunda bu çocuklar da ölecek. 3'te

H

akkari Belediyesi, Sümbül Mahallesi þehir giriþinde kadýn parký yapýyor. Parkýn yapým çalýþmalarýnda son aþamaya gelindi. Aðustos ayý içerisinde park faaliyete girecek. 4'te

vrupa'nýn 5 farklý ülkesinden gelen ve insan portresi üzerine bölgede fotoðraf çeken fotoðrafçýlar, Bismil'de sergi açtý. Sergiye vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. 8'de

Ahmet AY

Süreç ve Suriye Yazýsý 7’de


2

Saðlýk

30 TEMMUZ 2013 SALI

Ramazan'da kilo aldýrmayan egzersizler! Günlük beslenme ve hareket etme alýþkanlýklarýnýn birden bire deðiþtiði ramazan ayýnda kilo almak birçok kiþi için kaçýnýlmazdýr.

G

ündüzleri hareketsiz geçirmek, iftardan itibaren sahur bitimine kadar yüksek kalorili besinler tüketmek yani normalin iki katý yemeðe yüklenmekramazan ayýnýn sonunda fazla kilolarla karþý karþýya kalýnmasýna neden olabilmektedir. Oysa ramazana özel beslenme þekli oluþturarak ve iftar sonrasý yapýlacak doðru egzersizler ile bu durumun önüne geçilebilir. Özellikle ramazandaspora ara verilmemesi gerektiðini belirten Sports International eðitmeni Onur

Çimþir, özel beslenme ve egzersiz programý ile oruç tutarken nasýl saðlýklý ve formda kalýnabileceðini anlattý: "Yaklaþýk 16 saat aç kalan mide, iftar saatindekalori bombardýmanýna tutularak sindirim sistemini zorlamaktadýr. Üstelik fazla tüketilen besinlere fiziksel aktivite eksiliði de eklenince metabolizma hýzý hayli düþer. Bu durum ise tüketilen besinlerin yað olarak vücutta depolanmasýna yani kilo artýþýna yol açar. Oysa besinler iftar saati ile sahur saati

arasýna yayýlarak tüketilirse vücudun insülin dengesinde aþýrý dalgalanma olmasýnýn önüne geçilir ve alýnan besinlerin tamamen yað olarak depolanmasý dengelenir. Buna bir de iftardan sonra her gün düzenli olarak egzersiz yapmak eklenirse ramazan ayýný saðlýklý ve kilo sorunu yaþamadan geçirmek mümkün. Sindirimin gerçekleþmesi ve metabolizmanýn dengede kalabilmesi için iftardan hafif tokluk hissi ile kalkýlmalý ve 1,5-2 saat sonra egzersize baþlanmalýdýr. Yapýlacak egzersizler yüzde 40 tempo ile gerçekleþtirilmelidir. Tercih edilebilecek egzersizler 45 dakikalýk yürüyüþ ya da bisiklet, 30 dakikalýk yüzme, pilates, yoga ya da rutin olarak uygulamakta olunan fitness programlarýnýn üçte biri oranýnda hafifletilmiþ bir program olmalýdýr." Egzersizle birlikte iftardan sahur vaktine kadar olan sürede karbonhidratlarýn azaltýlarak tüketilmesi gerektiðini de ifade eden Sports International eðitmeni Onur Çimþir, ramazan ayýnda kilo kontrolü için doðru beslenme ile birlikte yapýlacak düzenli egzersizin 13 püf noktasýný þöyle sýraladý:

1-Ýftardan 1,5-2 saat sonra spor yapýlmalý. 2-Ramazanda egzersizlerde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta antrenman sürelerinin kýsa tutulmasý. 3- Oruç boyunca spor yaparken aðýr sporlardan uzak durmak gerekiyor. Aðýr egzersizler su kaybýný artýracaðý gibi ciddi rahatsýzlýklara da yol açabiliyor. Temposu düþük ve süresi kýsýtlanmýþ egzersizler yapýlmalýdýr. 4- Antrenman aþýrý yorgunluk ve sývý kaybýna sebep olmayacak biçimde her zaman yapýlandan daha hafif olurken mutlaka aralýklý yapýlmalýdýr. 5- Yapýlacak egzersizler için salon sporlarý tercih ediliyorsa fazla enerji sarf edilmeyecek aktiviteler seçerken salon sporu yapmayanlar için ise hafif tempolu açýk hava yürüyüþleri uygun olacaktýr. Tüm egzersizler 30 ila 45 dakika arasýnda yapýlmalýdýr. 6- Sahur öðünü kesinlikle atlanmamalýdýr. Sahur öðününü atlamak hem metabolizmayý yavaþlatýr hem de daha uzun süre aç kalýnacaðýndan kan þekerinin düþmesine sebep olur. 7- Ramazan öncesi düzenli spor yapanlar ramazan boyunca spora ara vermemeli. Bu dönemde spor yapmayý býrakanlarýn, genel fizik ve

kondisyonunda yüzde 30- 40'a varan kayýplar yaþanýr. 8-Spor, nemin ve sýcaklýðýn düþük olduðu ve tercihen hava akýmýnýn olduðu ortamda yapýlmalýdýr. 9-Egzersizden 30/45 dakika sonra tercihe göre sebze ve meyve grubundan ara öðün yapýlmalýdýr. Ve unutmayýn ki, oruç tuttuðunuz günde harcadýðýnýz ile normal günde harcadýðýnýz enerji farklýdýr. 10-Ýftardan sonra bol su tüketilmeli. Gün içinde susuz kalacaðýnýz için sývý ihtiyacýnýzý çok iyi karþýlamalýsýnýz. Özellikle su tüketimi önemlidir. Suyu ortalama 2- 2,5 litre içmeye ve bununla birlikte enerji verebilecek, faydalý olacak sývýlarla da sývý ihtiyacýnýn karþýlanmasýna dikkat edilmelidir. Örneðin; Ayran, taze sýkýlmýþ meyve sularý, soda, sebze sularý. Özellikle mineral kaybýný önlemek için iftardan sonra bir tane sade soda içilmeli. 11-Giyim, iklim koþullarýna uygun olmalý ve aþýrý terlemeyi engellemelidir. 12-Yeterli uykuya dikkat edilmelidir. Uykusuzken yoðun antrenman yapýlmamalýdýr..

Halsizliðinizin nedeni susuzluk olabilir

Bugünlerde saðlýk için yapýlmasý gereken en önemli þey su içmek!

kaybetmiyorsa genellikle günde 2-3 litre sývý almalýdýr" diyor…

rtan sývý kaybýnýn halsizlik, baþ dönmesi, tansiyon düþüklüðü, böbrek yetmezliði hatta bilinç kaybý bile yapabileceðini söyleyen Liv Hospital Nefroloji ve Hipertansiyon Uzmaný Prof. Dr. Tekin Akpolat "Özellikle kalp, böbrek veya karaciðer gibi sývý dengesinin belirli bir dengede olmasý gereken hastalar kendilerine çok dikkat etmeli, almalarý gereken sývý miktarýný doktorlarýna sormalýdýr. Saðlýklý kiþiler eðer aþýrý miktarda su

Yaþam için vazgeçilmez bir madde olan suyun vücudumuzdaki dengesi böbrekler baþta olmak üzere birçok organ tarafýndan saðlanýr. Ýdrar, dýþký, ter ve solunum yolu ile kaybettiðimiz suyu yediðimiz yemekler, içtiðimiz su/sývýlar ile yerine koyar, vücut için gereken dengeyi farkýnda olmadan saðlarýz. Yaz günleri gibi havanýn sýcak olduðu zamanlarda özellikle terleme ile daha fazla sývý kaybederiz. Sývý kaybý özellikle yaþlýlarda ve

A

Yaþlýlar ve çocuklar dikkat!

bebeklerde daha belirgin olur. Sokakta oynayan çocuklar da farkýnda olmadan sývý kaybedebilirler. Ýshal, kusma gibi olaðan dýþý sývý kayýplarý yaþlý ve çocuklarda dramatik sorunlara yol açabilir.

Sývý Kaybý Böbrek Yetmezliði, Bilinç Kaybý Bile Yapabilir Su kaybýnýn en sýk belirtisi susuzluk hissi ve halsizliktir, aðýz kurur. Halsiz kalan kiþi kendini kötü hisseder, caný bir þey yapmak istemez. Sývý kaybý artýnca baþ dönmesi, tansiyon düþüklüðü ortaya çýkar. Ýleri sývý kayýplarýnda tansiyon düþer, nabýz artar, kas kramplarý oluþur, böbrek yet-

Saðlýklý sindirim için þeftali nektarý

Þeftali ve þeftali nektarýnýn içeriðinde bulunan vitamin ve mineraller sindirim sistemini düzenliyor. Uzmanlar, sýklýkla karþýlaþýlan sindirim bozukluklarýndan korunmak için þeftali nektarý içilmesini öneriyor.

Ý

çeriðinde bol miktarda A, B3 ve C vitaminleriyle,folik asit, betakaroten, potasyum bulunan þeftali nektarý, vücudun savunma mekanizmasýný güçlendirmesinin yaný-

sýra hazmý kolaylaþtýrarak sindirime yardýmcý oluyor. Uzmanlar sindirim sisteminde oluþan sýkýntýlarý gidermek için günde bir bardak þeftali nektarý içilmesini öneriyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, özellikle hazýmsýzlýk ve kabýzlýk sorunu yaþayanlarýn þeftali nektarý içerek bu sorunun önüne geçebileceklerini belirtti. Sindirim sisteminde oluþan sýkýntýlarýn giderilmesi için bol sývý tüketilmesini öneren Prof. Ýnanç, "Þeftali nektarý vücudun toksinlerden arýnmasýný saðlayan antioksidan özelliði ile kaný temizliyor, böbrek ve safra kesesinin düzenli çalýþmasýna olanak saðlýyor. Ýçeriðindeki mineraller ile sindirim sisteminde yaþanan sorunlarýn önüne geçmeye yardýmcý oluyor" þeklinde konuþtu. Þeftali nektarýnýn bol miktarda C vitamini içerdiðini kaydeden Ýnanç, þeftalide ayýrca baðýþýklýksisteminin ihtiyaç duymasý halinde A vitaminine dönüþen temel madde olan betakarotenin de zengin miktarda bulunduðunu vurguladý. Neriman Ýnanç sözlerine þöyle devam etti: "Düzenli olarak tüketilecek bir bardak þeftali suyu ile sindirim sorunlarýnýn yaný sýra kanser, kalp hastalýklarý, uyku bozukluklarý gibi rahatsýzlýklarýnda da önüne geçmek mümkün."

mezliði ortaya çýkar ve bilinç kaybý olabilir. Aþýrý sývý kayýplarýna baðlý ortaya çýkan sorunlar kalp, beyin, böbrek, karaciðer gibi organlarda ilave bozukluklara yol açar. Bu bozukluklarý tedavi etmektense önlemek her zaman hem daha kolay hem de daha ucuzdur. Bu nedenle özellikle kalp, böbrek veya karaciðer gibi sývý dengesinin belirli bir dengede olmasý gereken hastalar kendilerine çok dikkat etmeli, almalarý gereken sývý miktarýný doktorlarýna sormalýdýr. Saðlýklý kiþiler eðer aþýrý miktarda su kaybetmiyorsa genellikle günde 2-3 litre sývý almalarý yeterlidir.

Aksesuar seçimlerinize dikkat! Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte, özellikle kadýnlar kiþisel bakýmlarýna her zamankinden daha fazla özen göstermeye baþlýyor. Rengarenk kýyafetler, bakýmlý saçlar, gösteriþli pabuçlar ve tabii ki bunlarýn yanýnda olmazsa olmaz takýlar.

likle yaz aylarýnda sýkça kullanýlan koltuk altý deodorantlarý, ayak ve eller için lastik ayakkabýve eldiven kullanýmý hastalýðý baþlatan sebepler arasýnda gösterilebilir. Hastalýða neden olan alerjen ile temas kesilirse, hekimin verdiði uygun ilaçlar ve kremlerle genelde birkaç hafta içinde iyileþir. Eðer deriye temas devam ederse kronikleþir.' açýklamasýnda bulundu.

T

üm bu güzel taraflarýnýn yanýnda mevsimle birlikte gelen; nem, sýcak ve güneþ ýþýðý, farklý alerjik reaksiyonlara da davetiye çýkarýyor. Buna bir de kadýnlarýn yanlýþ seçimler yaparak kullandýklarý aksesuarlar eklenince bu alerjik reaksiyonlar alerjik dermatite dönüþebiliyor. Özellikle bayanlarda daha sýk rastlanan bu hastalýkla ilgili bilinmeyenleri Hisar Intercontinental Hospital Dermotoloji Uzmaný Dr. Burçak Bozdemir Aral'dan dinledik. Alerjik kontak dermatitin, alerjen maddenin duyarlanmýþ deriye temasý ile ortaya çýkan bir hastalýk olduðunu dile getiren Uzm. Dr. Burçak Bozdemir Aral; 'Alerjik kontakt dermatit baðýþýklýk sistemi tarafýndan baþlatýlan bir hastalýktýr. Bir alerjene karþý meydana gelen duyarlýlýk, haftalarca, yýllarca, hatta ömür boyu devam edebilir. Nikel içeren küpeler; nikel alerjisi bulunan kiþilerde kulak memesinde alerjiye neden olur. Kulak delmek için kullanýlan iðneler, kolye vb takýlar ile de

Kontakt Dermatitiniz Varsa Bunlara Dikkat Edin!

alerji baþlayabilir. Vücudumuzun en hassas bölgelerinden olan gözlere

yapýlan makyaj, havada bulunan alerjenler, bazý kontakt lens solüsyonlarý gözlerde alerjiye neden olabilir. Saç boyalarý alýn ve saçlý deri sýnýrýnda, giysi boyalarý daha çok terleyen bölgelerde reaksiyona sebep olur. Özel-

o Alerjiye neden olan etkeni saptayýn ve ondan uzak durun. o Etkenin saptanmasýnda mutlaka bir dermatoloji uzmanýndan destek alýn. o Taký alýrken paslanmaz çelik veya altýn olanlarý tercih edin. o Mümkün olduðunca kozmetik kullanýmýný en aza indirin. o Saç boyalarýnda parafenilendiamin içeren saç boyalarýný kullanmayýn. o %100 pamuk olan kumaþlardan yapýlan kýyafet ve aksesuvarlarý tercih edin. o Evde iþ yaparken pamuk astarlý eldiven kullanýn.


Çörek ilacý tezgaha çýktý

D

iyarbakýr'da Ramazan Bayramý'nda yapýlan ve çöreklere tat vermesi için kullanýlan ilaçlar tezgahlardaki yerini aldý. Çörek ilacý satýcýlarý, Ramazan Bayramý'na yaklaþýk 10 günlük bir sürenin kaldýðýný, vatandaþlarýn çörek ilaçlarýna yoðun ilgi gösterdiðini belirtti. Çörek ilacý fiyatlarýnýn 50 kuruþ ila 1 lira arasýnda deðiþtiðini belirten satýcýlarý, baharatlardan elde edilen bu karýþýmýn ayrýca çeþitli rahatsýzlýklara da iyi geldiðini dile getirdi.

30 TEMMUZ 2013 SALI

Tutuklu babanýn yürek yakan feryadý

'Çocuklarýmý kaybetmek istemiyorum'

Metabolizma hastalýðýndan dolayý üç çocuðunu kaybeden ve Mardin Cezaevi'ne 17 aydýr tutuklu bulunan Tevfik Tunç'un diðer iki çocuðu da ayný hastalýða yakalandý. Tedavi görmemeleri durumunda bu çocuklar da ölecek.

Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde 2012 yýlýnda KCK operasyonlarý kapsamýnda "Örgüt üyesi olmak" iddiasýyla tutuklanan ve Mardin E Tipi Kapalý Cezaevi'ne gönderilen Tevfik Tunç'un yaþadýðý trajedi yürekleri burktu. Daha önce geç teþhis konulduðu için metabolizma hastalýðýndan üç çocuðunu kaybeden Tevfik Tunç, cezaevine girmesinin ardýndan bu kez Muhammed ve Zeliha isimli iki küçük çocuðu da ayný hastalýða yakalandý. 17 aydýr cezaevinde tutuklu bulunan Tevfik Tunç, her gün adeta iki çocuðunun ölüm korkusuyla yaþýyor. Tunç'un ailesine gönderdiði mektubunda, "Yaklaþýk 17 aydýr Mardin E Tipi Kapalý Cezaevi'ndeyim. 'Örgüt üyeliði' suçlamasýyla hiçbir delil olmamasýna raðmen tutuklu olarak yargýlanmamýn hiçbir hukuki ve insani tarafý bulunmuyor. Bu tutukluluk durumum beni ve ailemi maðdur etmiþ ve zor durumda býrakmýþtýr. Daha önce üç çocuðumu metabolizma hastalýðýndan dolayý kaybettim. Bu hastalýðýn teþhisi çok geç yapýldýðýndan dolayý her üç çocuðumu da kaybettim. Þu anda da iki çocuðum Muhammed ve Zeliha metabolizma hastalýðýna

yakalanmýþ durumdadýr. Tedavi görmezseler her gün ölüme gün saymak demektir" dedi.

Her gün ölüm korkusuyla yaþýyor Her iki çocuðunun da 7 yaþýna basmadan önce tedavi görmemeleri durumunda diðer 3 kardeþleri gibi öleceklerini belirten Tunç, "Diðer iki çocuðumu yitirmek istemiyorum. Her gün çocuklarýmýn ölüm korkusuyla yaþýyorum. Çocuklarýmýn ölümüne seyirci kalmaktayým. Þu an ailemde çocuklarýmýn tedavilerinde yardýmcý olacak kimse yok. Ekonomik sýkýntýlardan dolayý tedavilerinin yapýlmamasý çocuklarýmý adým adým ölüme götürmektedir. Çocuklarým her gün ölümle yüz yüze kalmaktadýr. Çocuklarýmý her an kaybetme korkusuyla yaþýyorum. Yetkililerin bu maðduriyetimi bir an önce görmeleri ve çaðrýma mutlaka kulak vermelerini istiyorum. Derhal yasal düzenlemelerle benim durumdaki tüm tutsak ve mahkûmlara tahliye yolunun açýlmasý için somut adýmlarýn atýlmasýný istiyorum" þeklinde konuþtu. (DÝHA)

Eminevim üyeleri iftarda buluþtu Ý

MC usulü ile üyelerini ev ve araba sahibi yapan Eminevim grubu, Diyarbakýr'da iftar programý düzenledi. Bir lokantada düzenlenen iftar programýna Eminevim Diyarbakýr Þube Baþkaný Fesih Bozan ile çok sayýda davetli katýldý. Ýftar yemeðinin ardýndan üyelerine açýklamalarda bulunan Bozan, Ramazan ayýnýn tüm Müslümanlara hayýrlara vesile olmasýný diledi. Ýnsanoðlunun iki temel ihtiyacýnýn bulunduðunu belirten Bozan, "Ev ve otomobil, insanlar için temel ihtiyaçlarýndandýr. Allah insanlara farklý farklý imkanlar vermiþtir. Ev veya araba almanýn yollarý belli. Ev için kooperatife girilir veya bankadan kredi çekilir. Genelde bankadan kredi çekilerek de araba alýnýr. Türkiye'de 23 yýldýr ÝMC usulünü kurumsal þekilde icra etmekteyiz. Þimdiye kadar Türkiye genelinde 65 bin kiþiye yakýn vatandaþý ev sahibi yaptýk. Her ay, 10-15 kiþi bir araya geliyor. 10-120 arasýnda deðiþen taksitlendirme fiyatlarý ile ev sahibi oluyor üyelerimiz. Kiþi kendi imkanýna baðlý olarak, peþinatlý ve peþinatsýz ev taksitlerini ödüyor ara ödemeler dahilinde. Bize üye olan kardeþimiz belli bir dönem para yatýrdýktan sonra, sýrasý geldiðinde ev veya araba ihtiyacý karþýlanýyor. Diyarbakýr'da þimdiye kadar bin 200 kiþiyi ev sahibi yaptýk. Ýnþallah bu sayýyý arttýracaðýz" dedi.

Terliðine gizlenen akrep ayaðýný soktu

B

atman'ýn Çevrimova Köyü'nde bir kadýnýn ayaðýný akrep soktu. Havalarýn ýsýnmasýyla beraber yuvalarýnda çýkan akrepler vatandaþlarý tehdit ediyor. Merkeze baðlý Çevrimova Köyü'nde yaþayan F.K.'yý (55), terliðine gizlenen akrep sað ayaðýndan soktu. Kýsa sürede fenalaþan F.K., yakýnlarý tarafýndan kaldýrýldýðý Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. F.K.'nýn eþi Nezir K., "Havalarýn ýsýnmasýyla beraber köyümüzde akrep ve yýlanlar yuvalarýndan çýkýyor. Çoðu zaman evlerimizde gece boyunca yýlan ve akrep nöbeti tutuyoruz. Son iki hafta içinde ikamet ettiðim evde 20 tane akrep öldürdüm. Yetkililerden tek isteðim bir an önce köyümüzü ilaçlamalarý" dedi. Son 3 ayda Batman merkez ve ilçelerinde, 75 kiþinin akrep ve yýlan sokma vakasýyla hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndýðý öðrenildi.

Edremit'te kaçak su timi kuruldu

V

an'ýn Edremit Ýlçe Belediyesi, bahçe ve bostan sulamalarýnda kullanýlmak üzere kent merkezine içme suyu taþýyan borulardan kaçak su temin edenlere karþý özel ekip kurdu. Su sýkýntýsýnýn önüne geçmek için Edremit Belediyesi özel ekip kurdu. Kurulan özel ekip, bazý yerlerde kaçak su vanalarý açýlmasýndan kaynaklý oluþan su azalmasýný önlemek için kontroller yapýyor. Kaçak su ile mücadele amaçlý kurulan ekipler ile beraber kontrollere çýkan Belediye Meclis Üyeleri, kaçak su kullanan yurttaþlara içme suyunun gereksiz yere kullanýlmamasý konusunda önce bilgilendirme ve uyarýda bulundu. Yapýlan bilgilendirme ve uyarýlara raðmen kaçak su kullanýmýna devam edilmesi halinde ise, cezai iþlem uygulanýyor.

Uzunçayýr Baraj Gölü iki can aldý T

unceli'de Uzunçayýr Baraj gölüne düþen iki gencin cesedi, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ekipleri ile dalgýçlar tarafýndan gölden çýkarýldý. 13. Munzur Kültür ve Doða Festivali'ne katýlmak için il dýþýndan gelen Gökhan Kýlýç (25) ile Kenan Eren (27), kent merkezindeki Mavi Köprü civarýnda bilinmeyen bir nedenle tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi sonucu her iki genç, dengesini kaybederek baraj gölüne düþtü. Olayý görenlerin haber vermesi üzerine baraj gölüne polis, arama kurtarma ekipleri ile ambulanslar sevk edildi. Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ekipleri ile dalgýçlar, baraj gölüne düþen gençleri kurtarmak için botla arama kurtarma çalýþmasý baþlattý. Ekiplerin çalýþmasý sonucu iki gencin cansýz bedeni üç saat sonra gölden çýkarýldý. Cesetlerin çýkarýlmasý esnasýnda gençlerin yakýnlarý ile bazý vatandaþlar gözyaþlarýný tutamadý. Cesetler, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlýrken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

B

Bingöl'de araç sayýsýnda artýþ

ingöl'de araç sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 5,65 oranýnda artarak 13 bin 104'e yükseldi. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün verilerinden derlenen bilgiye göre, Bingöl'de 2012 yýlý Mayýs ayýnda 12 bin 403 olan araç sayýsý, 2013 yýlýnýn mayýs ayýnda yüzde 5,65 artýþla 13 bin 104'e yükseldi. Bingöl'de son bir yýl içerisinde artan araç sayýsý cinslerine göre daðýlýmda en fazla artýþ kamyonette yaþandý. Kamyonet bir yýl içerisinde 315 adet artýþla 3 bin 488'den, 3 bin 803'e yükseldi. Ýkinci büyük artýþ ise otomobilde yaþandý. 5 bin 232 olan otomobil sayýsý, 5 bin 452'e yükseldi. Minibüs 944'den bin 2'ye, Kamyon 921'den 971'e, otobüs 257'ten 267'e, traktör 862'dan 908'e yükseldi. Özel amaçlý taþýtlar 128'den 138'e yükselirken, motosiklet 571'den 563'e geriledi. Mayýs ayýnda 176 otomobil, 29 minibüs, 5 otobüs, 138 kamyonet, 15 kamyon, 5 motosiklet, 18 traktör olmak üzere 386 araç da el deðiþtirdi. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2012 verilerine göre Bingöl'ün nüfusunun 262 bin 507 olarak belirlendiði ve 2013 yýlý Mayýs ayý motorlu kara taþýtlarý istatistiklerine göre de 13 bin 104 araç bulunuyor. Bu araçlarýn 5 bin 452 adedini otomobil oluþturuyor. Bu verilere göre Bingöl'de yaklaþýk 20 kiþiye bir araç, 48 kiþiye ise bir otomobil düþüyor.


4

Gündem

30 TEMMUZ 2013 SALI

Emniyetten büyük operasyon Siirt Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü, yaptýðý iki ayrý operasyonda bin 985 adet kaçak cep telefonu ile 23 kilo esrar ele geçirdi.

Misbah YILMAZ Vali Ahmet Aydýn, Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu'nun da katýlýmýyla Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü'nde basýn toplantýsý düzenlendi. Ele geçirilen esrar Kurtalan ilçesinde bir evde yapýlan aramada yakalanýrken, telefonlar ise il merkezinde iki araçta yapýlan aramalarda bulundu. Ele geçirilen kaçak cep telefonlarý ile uyuþturucunun piyasa deðerinin 893 bin TL olduðu belirtildi. Vali Ahmet Aydýn, operasyonlarda görev alan personeli kutladý ve ödüllendirileceklerini söyledi.

'Devamý gelecek' Vali Aydýn, "Bu operasyon gerçekten çok önemli. Cep telefonlarý piyasaya sürülmemiþ, son model markalardýr. Diðer taraftan 23 kilodan fazla esrar ele geçirilmiþ. Bu mübarek Ramazan gününde gençlerimizi maalesef tuzaða düþürmek üzere batýya gönderilecekti. Þu anda bitki þeklinde. Esrarla birlikte ele geçirilenlerin toplam tutarý 893 bin TL'dir. Gerçekten güzel iþlere imza atýyoruz. Bunun devamý da gelecek. Ben arkadaþlarýmý kutluyorum. En güzel þekilde ödüllendireceðiz" dedi.

Gezi olaylarý Van turizmini vurdu Hakkari savaþ alanýna döndü Ý

H

stanbul'da çýkan Gezi Parký olaylarý, Van'daki turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Grand Deniz Turizm Tesisleri Sahibi Hikmet Deniz, barýþ süreci ile birlikte beklentilerinin çok olduðunu belirterek, "Günde neredeyse 3 ila 7 arasýnda grup aðýrlýyorduk. Ancak son aylarda patlak veren Gezi olaylarý nedeniyle bütün gruplar rezervasyonlarýný iptal ettiler. Gezi Parký olaylarýndan sonra ildeki oteller baþta olmak üzere hepimiz zarar ettik. Bu nedenle biz þu anda ölü bir sezon geçirmekteyiz. Ýnþallah bir an evvel ben ve meslektaþlarým rahata kavuþuruz. Temennimiz odur ki Gezi Parký olayýnýn bir an önce çözüme kavuþturulmasýdýr. Eðer bu çözüme kavuþturulursa ve barýþ süreci de devam ederse önümüzdeki yýl bir turizm patlamasý yaþanacaðýný düþünüyoruz" dedi.

Zayi ilaný Diyarbakýr Trafik þubeden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Serhat Pervane Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Nevruz Erkýran Diyarbakýr/Dicle nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 26.07.2013 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Abdulsemet Tokay

30 TEMMUZ 2013 SALI YIL: 13 SAYI: 4344 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

akkari'de PYD'yi destekleyen bir grup çarþý merkezini savaþ alanýna çevirdi. Vatandaþlar kaçarak çarþý merkezini boþaltýrken, çevredeki esnaf ise kepenk kapattý. Yüzü maskeli ve ellerinde molotof kokteyli, havai fiþek ve taþ bulunan yaklaþýk 50 kiþilik bir grup, çarþý merkezinde aniden ortaya çýktý. Saða sola molotof ve havai fiþek atan grubun olay çýkartmasý üzerine çarþý merkezinde aileleri ile gezen vatandaþlar kaçarken, çevredeki esnaf ise kepenk kapatmak zorunda kaldý. Ellerinde PYD bayraklarý bulunan grubun yola ateþ yakarak barikat kurmasý üzerine polis, gruba gaz bombasý ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Göstericiler ise molotof, havai fiþek, ses bombasý ve taþlarla karþýlýk verdi. Neye uðradýðýný þaþýran vatandaþlar da çocuklarýný alarak çarþý merkezinden uzaklaþtý. Polis ile göstericiler arasýndaki olaylar geç saatlere kadar sürdü.

Abdurrahman Gazi Türbesi'ne ziyaretçi akýný Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve Eshab-ý Kiram'dan olan Abdurrahman Gazi Türbesi, Ramazan ayý boyunca ziyaretçilerin akýnýna uðruyor.

T

ürbeye, ilçe halkýnýn yaný sýra Van, Muþ, Siirt, Aðrý ve Diyarbakýr gibi illerden de gelen ziyaretçiler, türbelerde Kur'an-ý Kerim okuyup bol bol dua ediyor. Türbeyi sürekli ziyarete gelen vatandaþlardan Salih Kordaðan, Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin türbesini sürekli ziyarete gelerek dua edip Kur'an okuduklarýný belirtti. Kardoðan, "Ýsmi dünyaya yayýlan büyük bir zat ve Peygamber Efendimizin (S.A.V) sancaktarýdýr. Ýslamiyete büyük faydalarý olmuþtur. Ülkemizde Abdurrahman Gazi Hazretleri gibi birçok zat var. Bu zatlarýn da bilinip tanýnmasý gerekiyor. Biz de Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek hem dua ediyor hem de Kur'an-ý Kerim okuyoruz" dedi. Türbeyi ziyaret eden vatandaþlardan Maþallah Yýldýrým ise, "Evimiz

buraya yakýn olduðu için þanslýyýz. Çünkü hemen hemen her gün Sahabe kabrini ziyaret ederek dua ediyor, burada Kur'an okuyoruz. Huzur buluyoruz" þeklinde konuþtu.

Ýlçenin en güzel yeri Türbe ziyaretine gelen ilçe esnaflarýndan

Hakkari Belediyesi'nden kadýn parký

H

akkari Belediyesi tarafýndan Sümbül Mahallesi þehir giriþinde yapýlan kadýn parkýnda yapým çalýþmalarýn son aþamaya geldi. Park alanýnda yapýlan çalýþmalarý denetleyen Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu, yapýlan kadýn parkýnýn Aðustos ayý içerisinde bitirilip Hakkarili kadýnlarýn hizmetine sunulacaðýný söyledi. Þimdiye kadar Hakkari'de kadýnlara yönelik ciddi bir çalýþma yapýlmadýðý belirten Bedirhanoðlu, "Görevi devraldýðýmýz günden itibaren, kadýnlara yönelik çalýþmalar baþlattýk. Bunlardan bir tanesi Binevþ Kadýn Merkezi, ikinci çalýþmamýz ise þu anda kadýnlar için çalýþmasýný yürüttüðümüz park oldu" dedi.

5 bin metrekarelik alan 5 bin metrekarelik alanda çok amaçlý olarak

kullanýma açýlacak olan parkýn, kadýnlara özgü yapýldýðýný dile getiren Bedirhanoðlu, "Kadýnlara özgü olan bu park, kadýnýn rengini, kadýnýn doða ile iliþkisini sembolize edecektir. Parkta 200 kiþilik bir anfi ile 2 adet þelale ve 35 çocuðun ayný anda oyun oynayabileceði bir oyun alaný yapýlacaktýr. Ayný zamanda kadýnlar için spor ve yürüyüþ alaný olacak. Çalýþmasý süren parkýmýzýn yapým çalýþmalarýnda neredeyse sona gelindi. Aðustos ayý içerisinde parkýmýzýn teslimatý yapýlacak ve faaliyete geçecek" þeklinde konuþtu. Parkýn ismi, Hakkari Belediyesi Kadýn Belediye Meclis Üyeleri ve Binevþ Kadýn Merkezi"nin kadýn çalýþanlarý tarafýndan verilecek.

Erhan Akarsu ise, Abdurrahman Gazi Türbesi'nin Ahlat'ýn en güzel yerlerinden birinde olduðunu ifade ederek, "Bilindiði gibi Abdurrahman Gazi Hazretleri, Muaz bin Cebel'in oðludur. Ahlat'ta þehit düþmüþ Sahabe-i Kiram'dan biridir. Ýlçemizde olduðu gibi Türkiye'nin her yerinden buraya gelerek sahabe kabri ziyaret edilir. Kur'an okunur, dualar edilir. Tabi bizler Ahlat'ta olduðumuz için daha sýk geliyoruz. Sahabe kabrini de sýk sýk ziyaret ettiðimiz için daha þanslýyýz. Türbede, Hz. Ömer döneminde, 641 yýlýnda bölgeyi fethetmekle görevlendirilen El-Cezire Komutaný Ýyaz Bin Ganem komutasýndaki Ýslam Ordusu ile, Doðu Anadolu'ya sefere çýkan Peygamber Efendimiz (S.A.V) sancaktarý Muaz bin Cebel'in oðlu Abdurrahman Gazi yatmaktadýr. Abdurrahman Gazi Ahlat'ýn ele geçirilmesi sýrasýnda þehit düþer ve þehit olduðu yerde türbesi yapýlýr. Abdurrahman Gazi Türbesi, 1974 yýlýnda Ahlat taþ ustalarý tarafýndan aslýna uygun bir þekilde yeniden restore edilmiþtir" ifadelerini kullandý.

TPAO eski çalýþanlarý bir araya geldi T

ürkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) Batman Bölge Müdürlüðü'ne baðlý Kristal Park misafirhanesi, eski personellerine ev sahipliði yaptý. Daha önce garson, aþçý, fýrýncý ve yönetici olarak çalýþýp emekli olan yaklaþýk 30 personel, verilen iftar yemeðiyle bir araya geldi. 1995 ve 2009 yýlýnda Kristal Park'ta yöneticilik yapan Hidayet Eren ve Adnan Gümüþ, çok güzel bir etkinlik olduðunu, organizasyonu hazýrlayanlara teþekkür ettiklerini söyledi. Davete katýlanlar, eski günleri yad ederek duygulu anlar yaþadý.


Bölge Haber

30 TEMMUZ 2013 SALI

5

Vali Kýraç'tan Üstün ailesine taziye

'Bu olay bir vahset' Diyarbakýr Valisi Cahit Kýraç, Bismil'de arazi anlaþmazlýðý nedeniyle 8 ferdinin hayatýný kaybettiði Üstün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Hastanede þüpheli olan 4 kiþinin tedavi gördüðünü belirten Vali Kýraç, bu olayýn vahþet olduðunu söyledi.

Vali Mustafa Cahit Kýraç, Bismil ilçesinde arazi anlaþmazsýzlýðý yüzünden çýkan kavgada hayatýný kaybeden Üstün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Üstün ailesine baþsaðlýðý için Silvan ilçesinde Kale Mahallesi'nde bulunan Nakçi Taziyeevi'ne giden Vali Kýraç, Üstün ailesine baþ saðlýðý dileklerinde bulundu. Vali Kýraç, "Hastanede tedavi gören 4 kiþi var. 8 insanýmýz hayatýný kaybetti, arananlar var. Þu an kadar hiç bir gözaltý yok. Dediðim gibi hastanede yatan 4 yaralý var, ayný zamanda þüpheli. 8 insanýmýz hayatýný kaybetti, bu bir vahþet. Aileye baþsaðlýðý diledik. Böyle bir Ramazan gününde insanlarýn birbirine silahla saldýrmalarý; katliam, vahþete ulaþacak þekilde 8 insanýmýzýn hayatýný kaybetmesini anlamamýz mümkün deðildir. Aileye, Silvan'a, bölge halkýna baþsaðlýðý diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanlarý cennet olsun. Olay bütün boyutuyla araþtýrýlýyor. Elde þüpheliler var, suç aletleri var, aranan þahýslar var. Failler bulununcaya kadar, olay aydýnlatýlýncaya kadar çalýþmalar yürütülecektir" dedi. Vali Kýraç, daha sonra Selahaddini Eyyubi Camisi'ne giderek burada öðlen namazýný kýldý. Vali Kýraç namaz çýkýþý cami avlusunda bulunan vatandaþlarla sohbet ettikten sonra ilçeden ayrýldý.

Taciz ve tecavüze karþý stant

Diyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Belediyesi'ne baðlý faaliyet yürüten SELÝS Kadýn Merkezi, taciz, tecavüz ve cinsel istismar olaylarýna dikkat çekmek amacýyla ilçede bilgilendirme standý açtý. SELÝS Kadýn Merkezi, son dönemlerde artan taciz, tecavüz ve cinsel istismar olaylarýna iliþkin Yoðurt Pazarý'nda (Köy Meydaný) bilgilendirme standý açtý. "Tecavüze sesiz kalmak suça ortak olmaktýr" pankartýnýn asýldýðý standa, kadýnlar kadar erkekler de yoðun ilgi gösterdi. Kadýnlar, pazarda "Bize iyi bak anne", "Kadýna yönelik þiddete karþý elerimizi ve yüreklerimizi birleþtirelim", "Baðýmlý olma, özgür ol" yazýlý broþürler daðýttý. Stant ziyaretçileri ile kadýn ve çocuklara yönelik þiddet ve istismarýn kaynaðý ve çözümüne yönelik fikir alýþveriþinde bulunuldu.

'Þiddet olaylarý artýyor' SELÝS Kadýn Merkezi görevlisi Dürdane Peker, cinsel istismarlarýn son dönemlerde arttýðýný belirtti. Peker, "Þiddet olaylarýna her gün bir yenisi ekleniyor. Yine sistem eliyle kadýna yönelik þiddeti görüyoruz. En son TRT ekranlarýnda canlý yayýnlanan iftar saati programýnda 'Hamilelerin sokaða çýkmasý terbiyesizlik' sözünü söyleyen Av. Ömer Tuðrul Ýnançer'in sözleri utanç vericidir. Devletin bu konuya sessiz kalmamasý gerekir. TRT hem vergilerimizle ayakta dursun, hem de bize hakaret etsin. Bu kabul edilecek bir durum deðildir. Bunu þiddetle kýnýyoruz" dedi. (DÝHA)

Otobüs biletleri tükendi Ramazan Bayramý'na sayýlý günler kala Diyarbakýr'da þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapan otobüs firmalarýnda biletler tükendi. Biletlerin neredeyse tükendiðini belirten firma yetkilileri, yolculuk yapmak isteyenlerin zor durumda kalmamalarý için ek seferler düzenleyeceklerini söyledi. Diyarbakýr'dan en çok Ýstanbul, Çukurova ve Kuzey Irak'a yolculuk yapýldýðýný belirten firma yetkilisi Ziya Aldan, gidiþler gibi dönüþler içinde bilet sýkýntýsý çekilebileceðini kaydetti. Aldan, "Ramazan Bayramý'na sayýlý günler kala biletler de azalýyor. Þimdilik çok bir sýkýntý yok ama biletler tükendiði takdirde vatandaþýmýzý zor durumda býrakmamak için ek seferler düzenleyeceðiz. Diyarbakýr'dan en çok Adana, Ýstanbul ve Kuzey Irak'a yolcu gidiyor. Genelde gidiþ dönüþ biletleri birlikte alýnýyor. Ayný yoðunluðun bayram sonrasýnda da olacaðýný düþünüyoruz" dedi.Bayramýn birinci günü seferlerin yoðun olmayacaðýný belirten Aldan, bayram dönüþünde ayný yoðunluðun yaþanacaðýný aktardý.

Pervari'de 6 karakol kaldýrýldý Siirt'in Pervari ilçesinde huzur ortamýnýn saðlanmasý vatandaþlarý memnun etti. Silahlarýn susmasý ile kimlik kontrolü yapan 6 ayrý noktadaki karakollar tek tek kaldýrýldý. Ekmekçiler Köyü Derneði Baþkaný Ayhan Eren, iki yýl öncesine kadar 6 ayrý noktada bulunan karakollarýn kaldýrýlmasýnýn halka güven verdiðini söyledi. Bu bölgede silahlarýn susmasý durumunda huzur ve güven ortamýnýn sonsuza kadar saðlanacaðýna inandýðýný belirten Eren, birkaç yýl öncesine kadar bu bölgeden gündüz geçmenin bile sý-

kýntýlý olduðunu ifade etti. Eren, "Pervari ile Siirt arasýnda 6 ayrý arama noktasý vardý. Bazen araçlar didik didik aranýp, saatlerce bekletilirdi, ben Pervari'de görevli olmam nedeniyle haftada 2 ile 3 gün Pervari'den Siirt'e günü birlik gelip gidiyordum. O gün zamanýmýzýn tamamý yolda geçiyordu. Bunun yaný sýra örgütün korkusundan veya yaþanabilecek bir çatýþmanýn korkusundan kimse geceleri yolculuk yapamýyordu. Bugün ise çözüm süreci ile birlikte güvenlik sorunu ortadan kalktý" dedi.

Zabýtadan bayram denetimi Van Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, kentte hizmet veren unlu mamul imalathanelerini, fýrýnlarý ve kasaplara yönelik denetimlerini bayram öncesi sýklaþtýrdý.

Ramazan Bayramý öncesi bu çalýþmalarýný yoðun bir þekilde sürdüren zabýta ekipleri, kentte bulunan unlu mamul imalathanelerinin tümünde denetim yaptý. Yapýlan uygulamalarýn ardýndan iþyeri sahiplerinden eksikliklerini tamamlamalarýný isteyen ekipler, bu iþyerlerine kýsa süreliðine zaman vererek tekrar kontrollerin yapýlacaðýný da söyledi. Günün erken saatlerinde yapýlan denetimlere Zabýta Müdürü A. Vahap Kýpçak, Zabýta Müdür Yardýmcýsý Zeynep Karakoyun ve zabýta ekipleri katýldý. Kent merkezinde hizmet veren birçok imalathanede denetim ve kontrol çalýþmalarýný yapan ekipler, imalathanelerde hijyen, iþyeri açma ruhsatý ve

çalýþanlarýn saðlýk portör muayene cüzdanlarý olmadýðý gerekçeleri ile birçok iþyerine cezai iþlem yaptý. Ýþyerlerinde hiçbir eksiklikleri olmayan iþyeri sahiplerine ise teþekkür edildi.

Denetimler sürecek Yapýlan kontrollerin ve denetimlerin ardýndan imalathanelerin çoðuna cezai iþlem uygulamasý yapmak zorunda kaldýklarýný söyleyen Zabýta Müdürü Kýpçak, "Halkýn saðlýðý bizim için her þeyden önce gelir. Halkýmýzýn saðlýðýný ilgilendiren hiçbir konuda asla taviz vermeyeceðiz. Yiyecek ve içecek üretiminin olduðu tüm noktalarda denetim ve kontrollerimizi sýklýkla yaparak devem edeceðiz. Yapýlan

denetimlerde ve kontrollerde insanlarýmýzýn saðlýðýný ilgilendiren olumsuz en küçük bir ihmale bile asla taviz vermeden gereðini yapacaðýz. Tüm esnaflarýmýza ve iþyeri sahiplerine bu konuda üstüne düþen sorumluluklarý ve görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. Bizler belediye olarak aralýksýz ve sürekli çalýþmalarýmýzý sürdürerek devam ettireceðiz" dedi.

Zabýta Müdür Yardýmcýsý Zeynep Karakoyun ise, "Amacýmýz, gönül rahatlýðý içinde gýda ürünlerinin alýnabileceði ortamý saðlamaktýr. Yapacaðýmýz sýký denetimlerle olumsuzluklarýn önüne geçme çabasý içerisinde olacaðýz. Bundan sonraki zamanlar içinde ayný performansla denetim ve kontrol çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" diye konuþtu.

BDP Gençlik Meclisi'nden þölen BDP Gençlik Meclisi, bölgede artan fuhuþ, uyuþturucu ve asimilasyona karþý "dur" demek ve "Rojava Devrimi"ni selamlamak amacýyla Diyarbakýr'da bulunan Gulan Park'ta þölen düzenledi. 31 Temmuz'da resmi düzeyde kuruluþlarýný ilan edecek olan BDP Gençlik Meclisi, ön hazýrlýk çalýþmasýný da þölenle yaptý. Þölende "Rojava halký yalnýz deðildir" ve "Uyuþturucu, fuhuþ ve tecavüz savaþýn sonuçlarýdýr" pankartlarý asýldý. Çok sayýda gencin katýldýðý þölende sinevizyon gösterimi yapýldý. Gösterimden sonra BDP Gençlik Meclisi adýna açýklama yapan Aziz Peyaslý, "Acýlar deryasýna dönüþtürülmüþ bir coðrafyanýn kendi kökleri üzerinden yeni bir boy verdiðine tanýklýk ediyoruz. Sömürgeci uygulamalarýn hem coðrafik hem de toplumsal olarak viran hale getirmek istediði ülkemizin sahipsiz olmadýðýný bugün bir kez daha burada göstermiþ bulunuyoruz. Fuhuþ, uyuþturucu, ajanlaþtýrma, zorla askere alma

uygulamalarýyla yaþanan tecavüz olaylarýna, yeni korucu alýmý ve inþa edilen karakol yapýmlarýyla gerçekleþtirilen askeri iþgallere, baraj ve HES yapýmlarýyla geliþtirilen coðrafi yýkýmlara karþý mücadelemizi yükselteceðiz" dedi. Konuþmanýn ardýndan Dicle Fýrat Kültür ve Sanat Derneði müzik gruplarý sahne alarak, müzik ziyafeti sundu. Kürtçe müzikler eþliðinde geç saatlere kadar halaylar çekildi.


6

30 TEMMUZ 2013 SALI

EKONOMÝ

Diyarbakýr'da konut satýslarý canlandý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, 2013 yýlý II. dönem olan Nisan-MayýsHaziran aylarýna ait konut satýþ istatistiklerini açýkladý. ran 988'i ipotekli satýþlardan oluþtu. Türkiye'de yýlýn II. döneminde, bir önceki döneme göre yüzde 7.7 oranýnda artýþ gösterdi. Türkiye'de 129 bin 818'i ipotekli satýþ olmak üzere toplam 295 bin 10 konut satýþý yapýldý" dedi.

Aðustos maaþý erken ödenecek

Bingöl'de de canlanýyor TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da yýlýn ikinci döneminde konut satýþlarýnýn, Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir artýþla bir önceki döneme göre yüzde 12.4 artarak 6 bin 855'e ulaþtýðýný kaydetti. Uras, bu verilere göre bölgede yapýlan satýþlarýn yüzde 38.4'ünü oluþturan 2 bin 632 konutun ipotekli satýþlarýn oluþturduðunu söyledi. Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da konut satýþlarýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde gerçekleþtiðini dile getiren Uras, "Diyarbakýr'da konut satýþý bir önceki döneme göre yüzde 11,3 artarak 3 bin 749'a, Þanlýurfa'da ise yüzde 13.8 artarak 3 bin 106'ya çýktý. Diyarbakýr'da yapýlan satýþlarýn yüzde 43.8'ini oluþturan bin 644, Þanlýurfa'da yapýlan satýþlarýn ise yüzde 31.8'i oluþtu-

Bingöl'de Nisan-Mayýs-Haziran dönemini kapsayan yýlýn 2. çeyreðinde 66 konut satýþý yapýldý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nden alýnan verilere göre, Bingöl'de Ocak-Þubat-Mart dönemini kapsayan 1. dönemde 57, 2. dönemde ise 66 konut satýþý yapýldý. 2. dönemde yapýlan satýþlardan sadece yüzde 6'sý ipotekli satýþ olarak gerçekleþti. Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde en fazla konut satýþý Gaziantep, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da, en az satýþ ise Hakkari, Ardahan, Þýrnak ve Bingöl'de gerçekleþti. Bingöl'de 2008 yýlýnda 313, 2009 yýlýnda 322, 2010 yýlýnda 203, 2011 yýlýnda 230 ve 2012 yýlýnda ise 210 konut satýþý yapýlmýþtý. 2013 yýlýnýn ilk iki çeyreðinde yapýlan satýþlar, konut satýþlarýnýn tekrar canlanmaya baþladýðýný gösterdi.

Memur maaþlarý Ramazan Bayramý'ndan önce ödenecek. Ödeme 15 Aðustos yerine 6 Aðustos'ta yapýlacak. Erken maaþ ödemesinden sözleþmeli personel ve iþçiler de yararlanacak. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, bir genelge yayýmlayarak, Aðustos ayý maaþlarýnýn erken ödenmesini istedi. Genelgeye göre, memur maaþlarý, 15 Aðustos yerine avans olarak Ramazan Bayramý'ndan önce ödenecek. Maaþ ödemesi, 6 Aðustos'ta yapýlacak. Erken maaþ ödemesinden sözleþmeli personel ve iþçiler de yararlanacak. Belediyelerde çalýþan personel de Aðustos ayý maaþýný erken alacak.

Özelleþtirme geliri katlandý 2013 yýlýnda elde edilen toplam özelleþtirme geliri 8 milyar 7 milyon lira oldu. Özelleþtirmede yýlbaþýndan bu yana 1 blok satýþ, 13 bedelli devir iþlemi ile 157 tesis ve varlýk satýþý gerçekleþtirildi.

KESK Þubeler Platformu'ndan 'TÝS' açýklamasý Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Diyarbakýr Þubeler Platformu, Toplu Ýþ Sözleþmeleri (TÝS) ile ilgili bir açýklama yaptý. KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Büro Emekçileri Sendikasý Diyarbakýr Þube Baþkaný Mehmet Karaaslan, 2014-2015 yýllarýný kapsayan TÝS süreciyle ilgili taleplerini paylaþtý. Anayasanýn 90. maddesindeki açýk hükme raðmen kamu emekçilerinin grev hakký konusunda hükümetin yasal düzenleme yapmamak için adeta direndiðini savunan Karaaslan, tüm vatandaþlara eþit, nite-

likli, parasýz kamu hizmetinin sunulmasý gerektiðini dile getirdi. Karaaslan, "Anayasal hakkýmýz olan grevin ve toplu sözleþme hakkýmýz teminat altýnda alýndýðý uluslararasý sözleþmelere uygun bir biçimde özgür toplu pazarlýk talebimiz kabul edilmeli. Tüm ek ödemeler emekli keseneðine ve emekli aylýðýna yansýtýlmalý. Vergi dilimi artýþý adaletsizliðine son verilmeli. Sendikal hak ve özgürlüklerimiz üzerindeki baskýlara son verilmeli, sürgün ve soruþturma terörüne baþvurulmamalý, tutuklu yönetici ve üyelerimiz derhal serbest býrakýlmalýdýr" dedi.

Baþkale'de 150 aileye gýda yardýmý Van'ýn Baþkale Belediyesi ve BDP Baþkale Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan 150 aileye gýda yardýmý yapýldý. BDP ve Baþkale Belediyesi, Ramazan ayý nedeniyle maddi durumu iyi olmayan yardýma muhtaç 150 aileye yardým paketlerini daðýttý. Yardým paketlerinin daðýtýmýna BDP Ýlçe Baþkaný Senar Yeþilýrmak, Belediye Eþ Baþkaný Ýhsan Güler, BDP'li yöneticiler ve belediye çalýþanlarý katýldý. Yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Belediye Eþ Baþkaný Ýhsan Güler, "BDP ilçe örgütümüzle beraber organize ettiðimiz Ramazan yardýmlarýnda yaklaþýk 150 aileyi tespit ettik ve bu ailelere yaklaþýk 50 kiloya yakýn ve

15 çeþit gýda temin ettik ve bunlarý parti temsilcilerimizle beraber ev ev gezerek daðýtýyoruz. Buradaki birinci amacýmýz insanlarýmýzý rencide etmeden, onlara bu yardýmý mümkün olduðunca sessiz bir þekilde ulaþtýrmak ve bu ihtiyaçlarýný gidermektir" dedi. Ramazan boyunca yaklaþýk 2 bin 500 evi gezerek muhtaç aileleri tespit edip yardým götürdüklerini belirten BDP Ýlçe Baþkaný Senar Yeþilýrmak, "Ailelerimize yardým paketlerini rencide olmamalarý adýna geceleri götürdük. Bu çalýþmalarýmýzda bizlere destek veren ve yardým eden herkese de teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.

Özelleþtirme uygulamalarýndan yýlbaþýndan bu yana elde edilen gelir 8 milyar lirayý aþtý. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý (ÖÝB) tarafýndan yýlbaþýndan bu yana toplam 87 ihale gerçekleþtirildi. Bu yýl Temmuz ayýna kadar 15 milyar 114 milyon 227 bin liralýk imza atýldý ve devir gerçekleþtirildi. Satýþ ve devir iþlemi tamamlanan ilk özelleþtirme uygulamasý, 7 Ocak'ta sözleþmesi imzalanan TEDAÞ'ýn Tekirdað'daki taþýnmazýnýn satýþý oldu.

ÖÝB'in kasasýna, söz konusu taþýnmazýn satýþýndan 10 bin 409 dolar girdi.

8 milyar 7 milyon lira Bu yýl satýþ ve devir iþlemi tamamlanan en yüksek özelleþtirme bedeli ise Elektrik Üretim AÞ'ye (EÜAÞ) ait akarsu santrallerinden elde edildi. EÜAÞ'a ait Göksu Akarsu Santrallerinin özelleþtirme bedeli 57 milyon 500 bin dolar, Berdan Akarsu Santralleri 47 milyon dolar, Hasanlar

Akarsu Santralleri 30 milyon 850 bin dolar, Kýsýk Akarsu Santralleri 27 milyon 150 bin dolar oldu. Özelleþtirmede yýlbaþýndan bu yana 1 blok satýþ, 13 bedelli devir iþlemi ve 157 tesis ve varlýk satýþý gerçekleþtirildi. Böylece önceki yýllarda gerçekleþtirilen özelleþtirme uygulamalarýndan yapýlan tahsilatlarla birlikte özelleþtirme geliri 8 milyar 7 milyon liraya ulaþtý.

Süt ve peynir imalathanesi kapatýldý Hakkari'nin Yüksekova Ýlçe Belediyesi, gýda imalathanelerini denetledi. Denetimler sonucu süt ve peynir imalathanesi zabýtalar tarafýndan mühürlenerek kapatýldý. Ramazan Bayramý'na sayýlý günler kala yurttaþlara saðlýksýz ürünlerden alýþ veriþ yaptýrmama kararlýlýðý ile harekete geçen Yüksekova Belediyesi zabýta ekipleri, ilçede bulunan gýda imalathanelerine ani baskýnlar düzenliyor. Ekipler, eksikleri bulunan birçok imalathane hakkýnda yasal iþlem baþlattý. Ekipler, saðlýksýz ortamda süt ve peynir üretimi yapan bir imalathaneyi de mühürleyerek kapattý. Zabýta Müdürü Tahir

Tekinalp, halkýn saðlýðýna yeteri kadar önem vermeyen esnafa kesinlikle acýmayacaklarýný belirtti. Tekinalp, "Kontrollerimiz sýrasýnda önceliðimiz yapýlan üretimin

saðlýklý þartlar altýnda yapýlýp yapýlmadýðýdýr. Tükettiðimiz gýdalarýn üretildiði yerler hepimizin saðlýðýný yakýndan ilgilendirmektedir.

Denetimlerimizde hijyen þartlarýna uygun üretim yapan birçok imalathanenin yaný sýra bu þartlara uymayanlarla da karþýlaþýyoruz ve bunlar için gerekli yasal iþlemleri derhal baþlatýyoruz. 26 Temmuz'da yaptýðýmýz ani baskýnlar sonucu Mehmet Karacan, isimli þahsa ait Þemdinli yolu üzerinde hijyenden uzak, saðlýksýz ortamda süt ve peynir üretimi yapan bir süt iþletme tesisi mühürlenerek kapatýldý. Daha sonra yapýlan kontrollerde iþ yeri sahibinin kapatýlan tesisi tekrar açarak imalat yapmaya baþladýðý tespit edildi. Bu hususta mühür fekki tutanaðý tanzim edilerek 3237 sayýlý ceza kanunu 203. maddesi gereðince suç iþlenmiþ olup kendisi hakkýnda cezai iþlemler tekrar baþlatýlarak söz konusu imalathane 2'nci kez mühürlenerek süresiz kapatýlmýþtýr. Denetimlerimi Ramazan ayý buyunca artarak devam edecek" dedi.


GÜNCEL

30 TEMMUZ 2013 SALI

7

Buldan: Seçim barajý kaldýrýlmalý BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, yüzde 10 seçim barajýnýn mutlaka kaldýrýlmasý gerektiðini belirterek, daraltýlmýþ bölge sisteminin uygun olmadýðýný söyledi. BDP Grup Baþkan Vekili Pervin Buldan ve TBMM Ýdare Amiri Sýrrý Sakýk, yüzde 10 seçim barajýnýn kaldýrýlmasý için Ýstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Aylin Kotil'i kabul etti. Meclis'te gerçekleþen kabulde konuþan Kotil, yüzde 10 seçim barajýnýn kaldýrýlmasý için Ýstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek yaklaþýk 440 kilometre geldiðini belirterek, "Ankara'ya geldikten sonra grubu bulunan partilerin grup baþkanvekil-

lerinden randevu istedim. Fakat sadece iki partiden randevuma cevap geldi; BDP ve CHP'den. Diðer partilerden randevuma cevap gelmedi. Ben bu yol boyunca 880 bin adým attým. Meclis'te grubu bulunan partilerden de bir adým atmalarýný istiyorum. Bu maksatla dilekçemi ve manifestomu kendilerine sunuyorum" dedi.

BDP'den destek Kotil'in ardýndan konuþan BDP

Grup Baþkan Vekili Pervin Buldan ise, yüzde 10 seçim barajýnýn Türkiye'nin antidemokratik bir uygulamasý olduðunu belirterek, BDP olarak daha önce bu konuda verdikleri teklifleri yeni dönemde tekrar gündeme alacaklarýna dikkat çekti. Türkiye'nin bu sistemden kurtulmasý gerektiðine iþaret eden Buldan, "Yüzde 10 seçim barajýnýn mutlaka kaldýrýlmasý gerekiyor. Hükümetin Aylin hanýmýn attýðý adýmlarý dikkate

alarak bu konudaki giriþimini dikkate almasý gerektiðini düþünüyoruz. Demokrasi Paketi'nde yüzde 10 seçim barajý düþer mi düþmez mi bilmiyoruz. Barajýn yüzde 3'lere düþmesi gerektiðini düþünüyoruz. Aslýnda hiç olmamasý gerekiyor ama olacaksa bile

AK Parti'ye ziyaret

2 PKK'lý cenazesi daðdan indirildi

Aralarýnda emekli askerler, din adamý, eðitimci ve sanatçýlarýn bulunduðu Zeytin Dalý Barýþ Platformu heyeti, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý ziyaret etti. lerini fikirlerini, düþüncelerini daha fazla ve gür sesle dile getirmeleri gerektiðini dile getiren Altaç, siyasetle uðraþmamýþ unsurlarýn da çözüm sürecinde ön plana çýkmalarý gerektiðini söyledi.

Þýrnak yakýnlarýnda bulunan Küpeli Daðý'nda 2007 yýlýnda çýkan çatýþmalarda ölen 2 PKK'lýnýn cesetleri, vatandaþlar tarafýndan gömülü olduðu yerden çýkarýlarak Ýdil Devlet Hastanesi'ne getirildi.Küpeli Daðý'nda 2007 yýlýnda çýkan çatýþmalarda ölen Ýdil nüfusuna kayýtlý Ülkem Ýdil kod adlý Vesile Nas ile Bingöl Karlýova nüfusuna kayýtlý Deniz Bingöl kod adlý Fuat Koç adlý 2 PKK'lýnýn cesetleri, Sulak Köyü yakýnlarýnda gömülü olduðu yerden çýkarýlarak, Ýdil Devlet Hastanesi'ne getirildi. Cenazelerin getirilmesi nedeniyle esnaf kepenk açmadý. Cenazeler, ilçe giriþinde BDP'liler tarafýndan karþýlandý. Araçlarla konvoy halinde ilçe giriþine getirilen cesetlerin bulunduðu tabutlar, burada bekleyen yaklaþýk 1000 kiþi tarafýndan omuzlarda taþýndý. BDP'liler, tabutlarla birlikte ilçe giriþinden Ýdil Devlet Hastanesi'ne kadar yürüdü. Sýký güvenlik önlemlerinin alýndýðý hastane morguna cesetleri teslim eden kalabalýk grup daðýlýrken; az sayýdaki bir grup ise Adile Naþit Caddesi'nde lastik yakarak yolu trafiðe kapatmak istedi, ancak güvenlik güçleri buna izin vermedi. Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn yaptýðý incelemeden sonra cesetler, Malatya Adli Týp Kurumu'na gönderildi.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

Süreç ve Suriye 24 Temmuz 2013 Çarþamba günü iftarda patronuyla, yazarlarýyla, çalýþanlarýyla beraber Ýstanbul'da Milat gazetemize misafirdik. Kýsa sürede büyük haberlere imza atan Gazetemize teþekkür ediyoruz, emeði geçen herkesten Allah razý olsun. Güzel bir iiftardý ve bir o kadar güzel dostlarla iyi sohbet imkanýmýz oldu. Bizim yemekten sonra oturduðumuz masada konu Diyarbekir'den katýlan biri olmam hasebiyle süreç ve Suriye Kürtleriydi. Sohbete katýlan dostlara bölgedeki olumlu havayý kimsenin bozamayacaðýný ve bölge halkýnýn barýþ ve kardeþliðe verdiði deðeri anlattým. Þöyle son sekiz aylýk sürece bakalým: Otuz yýlda üzüm çekirdeði kadar aklý olanlarýn kabul etmeyeceði kirli bir savaþýn içinde geçen ülkemizde kayýplarla beraber altmýþ bine yakýn insanýmýz hayatýný kaybetti. Yani altmýþ bin anne, altmýþ bin baba en az üç katý kardeþ, amca, dayý, hala, teyze, dede-nine, kayýnlar, akraba, yakýn, dost, arkadaþ, komþu... Milyonlarý bulan acýlý, kederli, yaralý gönül. Buna dul ve yetimlerin dayanýlmaz acýsýný ekleyin, çýldýrmanýn eþiðinden dönmüþ bir ülkede yaþamýþýz.

yüzde 3 sýnýrýnda kalmasý gerektiðini düþünüyoruz. Daraltýlmýþ bölge sistemi de uygun deðil bize göre. Baraj sistemi kaldýrýlmalýdýr. Yüzde 10 baraj sistemi kalkmalýdýr. Baþbakan'ýn da bunu da artýk gündemine almasý gerekiyor" þeklinde konuþtu. (DÝHA)

'sürecin önemli ayaklarýsýnýz'

Platform üyeleri çözüm süreciyle ilgili geliþmeleri deðerlendi. Altaç, Kürt sorununun 1924 anayasasý ile büyüdüðünü belirterek, Türkiye son 30 yýlýný kan ve gözyaþý ile geçirdiðini ve AK Parti'nin iktidarýyla sorunlar çözülmeye çalýþtýðýný kaydetti. Sivil toplum kuruluþlar ve dernekler çözüm sürecine olan destek-

Altaç, "Diyarbakýr 1 milyon 600 bin insanýn yaþadýðý bir þehir. Bu þehirde ne kadar fazla farklý ses çýkarsa daha çeþitlilik kazanýr. Bugün sorunlarýn çözümünde her þeyi siyasetten beklemek çok yanlýþ olur. Þu an itibari ile çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Hem bölgemiz açýsýndan, hem de ülkemiz açýsýndan bu sürecin en önemli ayaklarýndan biride siz ve sizin gibi sivil toplum kuruluþlar ve derneklerdir. Sürece yönelik sabote edilecek eylemleri sizlerin görüp dile getirmelisiniz. Bizleri de

bazý noktalarda aydýnlatmalýsýnýz. Sizlerin bize tavsiyeleriniz olacak, bunlar bizi fazlasýyla memnun edecek" dedi.

'Geri adým atmayacaðýz' Altaç, AK Parti olarak çözüm sürecinden geri adým atmayacaklarýna vurgu yaparak, yaþanan sorunun sadece AK Parti'nin sorunu deðil, tüm Türkiye'nin sorunu olduðunu anlattý. Altaç, "Çözüm sürecinin baþarýya ulaþmasý için herkes elini taþýn altýna koymalý, toplumun tüm dinamiklerinin süreçte ki payý çok fazla bu ülke, bu bölge ve bu il hepimizin paylaþamayacaðýmýz bir sorun yoktur hepimizin arzusu bir an önce huzur, barýþ ve kardeþliktir bizim temel gayemiz budur" þeklinde konuþtu.

Karakol inþaatýna yürüdüler BDP Yüksekova Ýlçe Örgütü, Büyükçiftlik Beldesi'nde yapýmý devam eden karakol inþaatýna yürüdü. Ýlçenin Avaþin Kültür Parký'nda bir araya gelen ve aralarýnda Yüksekova Belediye Baþkaný Ercan Bora, BDP Yüksekova Ýlçe Baþkaný Nail Durmaz, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin de bulunduðu çok sayýda kiþi, ilçeye

yaklaþýk 18 kilometre mesafede bulunan Büyükçiftlik Beldesi'ne doðru hareket etti. Araçlarla köye giden BDP'li gruba, köy sakinleri de katýldý. Köy camisi önünde toplanan grup, sloganlar eþliðinde karakol inþaatý önüne kadar yürüdü. Burada grup adýna basýn açýklamasýný okuyan BDP ilçe yöneticisi Ayhan Polat, Abdullah Öcalan tarafýndan baþlatýlan

Hiç bir aklýn, vicdanýn, yüreðin kabul etmeyeceði, kaldýramayacaðý bu aðýr yükü bizler omuzlamýþýz birilerinin keyfi için. Bu yaþanmýþlýða raðmen bir iki istisna dýþýnda yönetici olan hiç kimse çýkýp "ya hu ne oluyoruz, 'hiç mi düþünmüyorsunuz' bu ne hal?' demedi. Bu saçmalýða son vermek isteyenler de acý þekilde hayatlarýndan oldu. Ýþte þimdi de bu periþan halimize 'zehir içerek' DUR diyen baþbakan Tayyip Erdoðan'a düzenlenen komplolara hepimiz tanýk oluyoruz. 'Biz istemediðimiz sürece ülkenizde kan durmayacak' diyen güçler çeþitli entrikalarla pkknin sýnýr ötesine çekilmesine karþý çýkýyor. Bu süreçlerin sancýlý olduðunu biliyoruz, çözüme karar verildiði andan itibaren çözüme karþý olan iç ve dýþ güçlerin boþ durmayacaklarýný da biliyoruz. Bu ilk baharda Ýngiltere-Ýrlanda arasýnda barýþ görüþmelerinin arabulucusu Jonathan Powell'la bir programda beraberdik. Powell Ýrlanda örneðini anlattýktan sonra bizim 'çözümden karþýyana' olanlar aðýzlarý beþ karýþ açýk dinlediler. Sunumu bittikten sonra konuþmacýya 'bakýn iþler ne güzel yürümüþ, bizde adým atýlmýyor' diye hükümeti 'þikayet' edip durdular çözümseverlerimiz. Ben de konuþmacýya Türkiye'deki mevcut süreçle ilgisini sordum. Baþtan beri çok yakýndan takip ettiðini söyleyince, 'Ýngiltere-Ýrlanda süreci ile bizim süreci mukayese ettiðinizde geçen süre itibariyle alýnan mesafeyi nasýl buluyorsunuz' dedim. Jonathan Powell, 'doðrusu Türkiye'nin birkaç ayda aldýðý mesafeyi biz ingilterede 3-4 yýlda ancak alabilmiþtik' deyince bizim barýþseverler! renktenrenge girdiler.

barýþ süreciyle 30 yýllýk savaþ süreci politikalarýnýn geride býrakýldýðýný belirti.

Anlayacaðýnýz malum barýþ ve çözümseverlerimiz! gölge etmeseler bu iþ Allah'ýn izniyle saðlýklý bir þekilde hitama erecek. Bu tür süreçler sancýlý olur, provokasyonlarla süreç bitirilmeye çalýþýlýr. Bu arada haftaya damgasýný vuran bir açýklama da Öcalan'dan geldi. Öcalan önce Cizre, sonra da Diyarbakýr'da yüzü gözü maskeli birilerinin 'yol kontrolü' için 'vazife üstlenmesi'ne sert çýktý. Ve artýk bu tür istenmeyen durumlarla karþýlaþmamak için her kesin azami gayret göstermesi gerek. Taraflar, kendileri gibi düþünmeyenlerin de isabetli tespitler yapabileceðini ve yapacaklarýný unutmamalý. Allah var, Yani biz sürecin bu þekilde yara alacaðýný söylediðimizde 'kaþ çatanlara' ne diyeyim þimdi? Bunun yanlýþ olduðunu bilmek, söylemek ve bu yanlýþa dur demek için hep bu kadar zaman mý kaybedeceðiz? Demek ki 'tutsak' olmak saðduyuya engel deðilmiþ. Bu kadar özgür siyasetçinin düþünemediðini, düþünüp de çözemediðini çözen yine Öcalan oldu. Xxxx Haftanýn diðer gündemi olan Suriye konusunda da çok þey söylemek mümkün. Suriye uluslararasý güçlerin haysiyet alanýna döndü. ABD ve Avrupa hiçbir insani özelliðe sýðmayan 'kanlý' duruþunu sürdürüyor. Üstelik PKK ile çözüm sürecini sekteye uðratamayanlar bu sefer PYD üzerinden Türkiye'deki süreci týkamak için harekete geçti. Hiçbir temeli olmayan asparagas haberlerle 'PYD'nin özerklik

Polat, "Baþlatýlan bu çözüm sürecini hükümet iyi deðerlendirmelidir. Ýnkarcý, retçi ve baskýcý politikalarýnýn yaný sýra güvenlikçi politikalarý da býrakmalýdýr. Hükümet artýk adým atmalýdýr. Kürt halkýnýn taleplerini yerine getirmelidir. Kürt halký artýk karakol, yol kontrolleri ve seyyar taburlarýn konumlandýrmasýný kabul etmiyor" dedi. Açýklamanýn ardýndan karakol inþaatýnýn önünde Kürtçe þarkýlar söyleyen grup, 5 dakikalýk oturma eylemi gerçekleþtirdikten sonra olaysýz bir þekilde daðýldý.

ilan ettiðini, bunun kutlamalarýna hazýrlýk yapýldýðýný' duyurdular. Tam da bu haberlere denk gelen Nusra'nýn PYD ile gereksiz ve provokatif amaçlý çatýþma 'birilerini' tahrik etmeye matuftu. Buna raðmen feraset aðýr bastý ve olay büyümeden Müslim Salih'in 'bu haberleri kim yayýyor, bizim böyle açýklamamýz olmadý?' diyerek tansiyonu düþürdü. Türkiye'nin güvenli sýnýr bölgesinin kendilerinin kontrolündeki bölge olduðunu vurgulayan Salih "... Suriye'nin bir parçasý olarak geçici sivil bir yönetim istiyoruz. Yarýn Suriye'de baþka bir çözüm olursa ona katýlacaðýz... Biz, Suriye'de halkýn haklarýný arayacaðý demokratik bir ortam bekliyorduk, maalesef bu olmadý. Þimdiye kadar çatýþmalarýn yaþanmadýðý veya daha az yaþandýðý bir Kürt bölgesini muhafaza etmeye çalýþtýk. Burayý halk demokrasisi olarak yönetmeye baþladýk. Ancak birileri, bunu beðenmiyor. En çok da Arabizm sentezli þovenist hareketler, Kürtlerin bu planlarýna karþý çýkýyorlar. Bu saldýrýlar, þimdi deðil baþýndan beri var. En fazla Nusra ve onlarýn yandaþý radikal gruplar Arabizm duygusuyla saldýrýyorlar" diyor. Þimdi þunu da söylemeden geçemeyeceðim: Türkiye, Irak ve Suriye Kürtleri Türkiye'yi kaybederek bir þey elde etmenin arayýþýnda deðil. Son olarak Kürtlerin insani bütün kazanýmlarý Türk kardeþlerini sevindirmeli, bütün ýrkçý kýþkýrtmalara raðmen bu unutulmamalý. Keza Kürtler de sürecin kabusu olabilecek olaylardan uzak durmalý, çözüm sanýldýðýndan da zordur. Bizler için daha daha zordur. Twitter: @ahmetay_


8

Aktüalite

30 TEMMUZ 2013 SALI

Gaffar Okkan anýsýna iftar 2001 yýlýnda uðradýðý silahlý saldýrý sonucunda þehit düþen Diyarbakýr Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anýsýna Diyarbakýr'da iftar yemeði verdi. Yemeðe Ali Gaffar isimli çocuklar da katýldý. 2

4 Ocak 2001 tarihinde 5 korumasýyla birlikte uðradýðý silahlý saldýrýda þehit düþen Diyarbakýr Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anýsýna Diyarbakýr'da Sakarya'dan katýlýmla iftar yemeði verildi. Yemeðe Vali Mustafa Cahit Kýraç, Hendek Belediye Baþkaný Ali Ýnci, AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Cuma Ýçten, Galip Ensarioðlu, Oya Eronat, AK Parti Sakarya Milletvekili Þaban Diþli, Emniyet Müdürü Recep Güven, Sakarya ve Diyarbakýr'dan çeþitli sivil toplum örgütü ve Gaffar Okkan þehit düþtükten sonra Diyarbakýr'da o dönemde doðan ve Ali Gaffar ismi verilen çocuklar katýldý. Ýftar yemeðinde bir konuþma yapan Vali Kýraç, Okkan'ýn þehit düþtüðü esnada Sakarya valisi olduðunu ve cenaze törenini bizzat kendisi düzenlediðini söyledi.

'Hoþ sedalar býraktý' Vali Kýraç, "Þehidimiz Ali Gaffar Okkan'ýn manevi huzurunda saygýyla eðiliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ýnancýmýz gereði, þehitliðin insanoðlunun peygamberlikten sonra ulaþabileceði en önemli mertebe olduðunu biliyoruz. Gaffar Okkan'ýn þehit olduðu dönemde Sakarya valisiydim. Onun defin iþlemlerini yapýp, Hendek ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katýlmýþtým. Sevdikleriyle beraber onu ebediyete uðurladýk. Ýnsanoðlu fanidir, bugün var, yarýn yok. Ama gök kubbenin altýnda hoþ sedalar býrak-

mak herkese nasip olmaz. Bu coðrafyada çok deðerli insanlar yetiþmiþ. Diyarbakýr 12 bin 500 yýllýk kadim bir þehir. Bugün dünyanýn önemli fikir insanlarý bu bölgede yetiþmiþ. Ama son 30 yýldýr, Türkiye'nin deðiþik bölgelerinde olduðu gibi bu bölgede de bazý sýkýntýlar yaþandý. Bu sýkýntýyý en iyi anlayanlar damdan düþenlerdir'' dedi.

Gönül seferberliði Sakarya'nýn 1999 depreminde yerle bir olduðunu ifade eden Vali Kýraç, ''5 bin civarýnda insan hayatýný kaybetti, 20 bin üzerinde ev yýkýldý. Sakarya Valiliði'ne gittiðimde yaklaþýk 2 ay sonra deprem yaþandý. Deprem yaþandýðýnda 100 bin civarýnda insan çadýr bile bulamazken, bir lokma ekmek ve bir yudum su yoktu, ama insanlar inançlarýný kaybetmemiþlerdi. O inançla geliþerek, bugün dünyanýn en önemli sanayi kenti konumuna gelmiþ ve Türkiye'nin modern bir þehri olmuþ durumda. Bugün artýk hükümetimizin aldýðý kararla insanlarýmýzý geçmiþteki o birlik ve beraberliðini yaþadýklarý günlere döndürecek projeler yürütüyoruz. Barýþ ve kardeþlik projesini yürütüyoruz. Bunun örneði bugün, Sakarya ile yapýlan gönül seferberliðidir" þeklinde konuþtu. Ýftar yemeðinin ardýndan Ali Gaffar adlý çocuklara çeþitli hediyeler verilirken, Hendek Belediye Baþkaný Ali Ýnce tarafýndan da bayram harçlýðý daðýtýldý.

Konya'dan Mardin'e kitap desteði

Uzmanlardan KKKA uyarýsý Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýna karþý uzmanlar uyarýlarda bulundu.

Isýrdýðýnda neler yapýlmalý?

K

K

onya Selçuklu Belediyesi, 'Mardin Okuyor' kampanyasýna 30 bin kitap göndererek destek verdi. Mardin Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan baþlatýlan 'Mardin Okuyor' kampanyasýna Konya Selçuklu Belediyesi tarafýndan 30 bin kitap yardýmý yapýldý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Mevlüt Kuntoðlu, "Selçuklu Belediye Baþkaný Uður Ýbrahim Altay ve me-

sai arkadaþlarýna teþekkür ediyorum. Bu kitaplar Mardin ilinde ilkokul ve ortaokullarda okuyan öðrencilere daðýtýlacak ve daðýtýlan bu kitaplarýn öðrencilerimize iyi bir ufuk açarak okuma alýþkanlýðý kazandýrmada önemli katký saðlayacaðýna inanýyorum. 'Mardin Okuyor' kampanyasýna katkýlarýndan dolayý da ayrýca teþekkür ediyorum" dedi.

KKA'nýn kenelerden bulaþan bir enfeksiyon hastalýðý olduðunu belirten Van Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Dr. Özlem Yazýcýoðlu, hastalýðýn özellikle Nisan-Ekim aylarýnda görüldüðünü söyledi. Yaz aylarýnýn vakanýn en fazla görüldüðü dönem olduðunu vurgulayan Yazýcýoðlu, hastalýðýn kontrol altýna alýnmasýndaki temel prensibin kenelerin insanlara tutunmasýný engellemek olduðunu vurguladý. Yazýcýoðlu, "Mevsim itibariyle piknik veya açýk alanlara giden vatandaþlarýn keneyle bir araya gelme olasýlýðý oldukça yüksektir. Keneler uçmaz, zýplamaz, canlý üzerinde kan emmek için tutunabileceði bir yere ulaþmak amacýyla týrmanýrlar. Vücudunuza tutunurken o bölgede aðrý veya kaþýntýya yol açmaz, dolayýsýyla tutunduðu fark edilmeyebilir. O nedenle tarla, bað, bahçe ve hayvan otlatmaya giderken veya piknik alanla-

rýnda vakit geçirirken kenelerin kolay fark edilmesi için açýk renkli elbiseler giyilmeli, vücutta açýk yer kalmamasýna özen gösterilmeli ve pantolon paçalarý çorabýn içine konulmalýdýr. Riskli alan dönüþlerinde kollar, bacaklar, gövde, diz arkasý, koltuk altlarý, kulak arkasý, ense, saç dipleri ve kasýklar dahil vücudun her tarafý ve elbiseler iyice kontrol edilerek kene olup olmadýðýna bakýlmalýdýr. Çocuklarýn vücudu ve elbiseleri de anne babalarý tarafýndan mutlaka kontrol edilmelidir" dedi.

Kene ýsýrýðý durumunda vatandaþlara önemli uyarýlarda bulunan Yazýcýoðlu, "Hastaneye hemen gidilemiyorsa, kenenin üzerine alkol, eter gibi kimyasal madde sürmeksizin, eldiven giyerek pens ya da cýmbýz yardýmýyla, vücuda tutunduðu en yakýn yerinden tutularak, kene kendi vücudunun gerisine doðru çekilerek çýkartýlmalýdýr. Çýkarýlan yer antiseptik solüsyon veya sabunla temizlenmelidir. Kene, içerisinde çamaþýr suyu veya alkol bulunan aðzý kapaklý bir þiþe içerisine konulmalý ve çöpe atýlarak imha edilmelidir. Kene ne kadar kýsa sürede vücuttan uzaklaþtýrýlýrsa hastalýk riski de o kadar azalýr. Kene çýkarýlamýyorsa hemen en yakýn saðlýk kuruluþuna giderek çýkartýlmasý saðlanmalýdýr" þeklinde konuþtu. Kene tutunmasýndan sonra 10 gün boyunca kiþinin kendini takip etmesi gerektiðini de ekleyen Yazýcýoðlu; ateþ, halsizlik, üþüme, titreme, baþ aðrýsý, yaygýn kas aðrýlarý, yüzde ve gözlerde kýzarýklýk, bulantý-kusma ve ishal belirtilerden en az ikisi varsa beklemeksizin bir saðlýk kuruluþuna müracaat edilmesi gerektiðini sözlerine ekledi.

Munzur festivali sona erdi Avrupalý fotoðrafçýlardan sergi

1

3. Munzur Doða ve Kültür Festivali "Munzur özgür akacak" sloganýyla son buldu. Tunceli Belediyesi tarafýndan düzenlenen 13. Munzur Kültür ve Doða Festivali, Þehir Stadyumu'nda on binlerce kiþinin katýldýðý konserle son buldu. Konserde ilk olarak Grup Munzur sahne aldý. Munzur'un ardýndan sahneye sýrayla Ayfer Düzdaþ, Suavi, Erdoðan Emir ve Mehmet Ekinci sahneye çýktý. Konser alanýný dolduran binlerce kiþinin attýðý "Munzur özgür akacak" sloganý yankýlandý. Konserde baraj yapýmlarýna karþý protestolar da yapýldý. Gece boyunca devam eden konserde coþkulu anlar yaþandý. Konser çekilen halaylarla son buldu.

A

vrupa'nýn 5 farklý ülkesinden gelen ve insan portresi üzerine bölgede fotoðraf çeken fotoðrafçýlar, Bismil'de sergi açtý. AB Bakanlýðý ve Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý projesi kapsamýnda Bismil'e gelen fotoðrafçýlar, kendi yaptýklarý el yapýmý fotoðraf makineleriyle insan portrelerinden oluþan

fotoðraflarý sergiledi. Bismil Sanat Sokaðý'nda açýlan sergi yurttaþlarýn yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. Ýletiþim kurmaya çalýþan fotoðrafçýlarýn, Kürtçe "Rojbaþ", "Spas" ve "Çawani" terimlerini kullanmasý vatandaþlarýn sempatisini kazandý. Bir günlük serginin ardýndan fotoðrafçýlarýn ilçeden ayrýlýp ülkelerine dönecekleri öðrenildi.


Ýç-Dýþ Politika

30 TEMMUZ 2013 SALI

'Kürtler devlet kurmak istemiyor' insanlýk ve dostluðun geliþtiði ve birleþtirici sýnýrlar olmalý. AB'deki gibi sýnýrlara dönmesi lazým. Türkiye'nin bugün yapmasý gereken bölge halklarý arasýnda kardeþlik baðýný güçlendirmek, anti Kürt cepheyi desteklemeden vazgeçmek. Kürtlere kapatýlan kapýlarýn hepsi açýlmalý. El Nusra'nýn elindeki kapýlarýn hepsi açýk. Sýnýrdaki o mayýn, tellerin sökülmesi gerek. Sýnýr zaten anlamsýz hale gelmiþtir. AB'deki gibi iki yaka arasýnda insanlar gidip gelebilmeli."

'Kürtler devlet kurmak istemiyor'

N

uçe (Haber) TV'deki tartýþma programýna konuk olan PYD Eþ Baþkaný Salih Müslim, Türkiye'ye daha önce de geldiðini, görüþmelerin bundan sonra da devam edeceðini söyledi. Programda KCK üst düzey yöneticilerinden Mustafa Karasu ile Kandil Daðý'nda yapýlan röportaj da yayýnlandý. Salih Muslim, 25 Temmuz'daki Ýstanbul temaslarýndan önce Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn bazý sorumlularý ile Kahire'de bir araya geldiklerini anlatýrken þöyle dedi: "Rojava (Kuzey Suriye) için geçici bir sivil yönetim kurulmasý projemiz vardý. Türkiye tarafýndan yanlýþ yorumlandý. Davet, Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan geldi. 25'inde Ýstanbul'da görüþmelerimiz oldu. Çok olumluydu. Her þeyi takip etmelerine raðmen, anlatacak çok þeyler olmasýna raðmen, geçici yönetimi izah ettik. Oradaki çatýþmalardan, halkýn ambargo altýnda olduðunu, yardým yollarýndan bahsettik. Niyet belirleme konusunda çok iyi oldu. Karþýlýklý olarak görüþmelerin sürmesini kararlaþtýrdýk."

'Kürtlere kapatýlan kapýlar açýlmalý' Kürdistan Ýslami Partisi Baþkaný Hikmet Serbilind, Kürdistan Komünist Partisi Temsilcisi Kemal Bilget'in de konuk olduðu programýn diðer konuðu Kongra Gel Eski Baþkaný Zübeyir Aydar'dý. Tren hattýnýn belirlediði Suriye sýnýrýný 'Ülkeyi parçalayan bir hançer' gibi tanýmlayan Aydar, þöyle dedi: "Baþkan Apo, hem bize hem hükümete Misak-ý Milli Komisyonu oluþturulmasýný önermiþtir. Bugün 'sýnýrlarý hemen kaldýralým' demiyoruz. Bu sýnýr; 90 yýldýr ölüm sýnýrlarý oldu. Oysa bu sýnýrlar ticaret, kültür,

Programda KCK Genel Baþkanlýk Konseyi üyesi Mustafa Karasu ile Kandil Daðý'nda yapýlan röportaj da yayýnlandý. Karasu, 'Kürtler' denilince bölgedeki devlet ve muhaliflerin akýllarýna boyun eðmiþ bir halk geldiðini demokratik, özgür yaþam isteklerine karþý çýkýldýðýný öne sürdü. Karasu, "Kürtlerin tek derdi, kendi bölgelerini, özgür yaþamlarýný korumak. Kim statülerini kabul ederse onlarla görüþmeye hazýrdýr. Suriye'deki Kürtler kesinlikle çatýþmak istemiyor. Devlet kurma þeyleri de yok. Elbette kendi yönetimlerini kurmayý, özerk olmayý istiyorlar, ama devlet olmak istemiyorlar. Baþkan Apo'nun ideolojisinde, felsefesinde iktidar ve devlet olmak yoktur. Kürtler, demokratik yaþam içinde diðer toplum kesimleri ile yan yana yaþamaya hazýrdýr. Rojova, Kürtler'in bir nevi Filistin'idir. Sahiplenmesi gerekir" dedi.

'Hükümet sorunun özüne inmedi' Geçmiþi 100 yýla dayanan Kürt sorununun seçim hesaplarýna kurban edilemeyeceðini belirten Karasu, þunlarý söyledi: "Rojava'da Kürtler Serikani'yi (Resulayn) kurtarmýþlar. Oraya bayrak asýlmýþ. Daha önce çetelerin bayraðý vardý, ses çýkarýlmýyordu. Çetelerin bayraðýna ses çýkarmamak, Kürt bayraðýna karþý çýkmak en azýndan kendi halkýna saygýsýzlýktýr. Kürtler haklarýndan vazgeçmez. Kürtler, Türk devletine de karþý deðil. Kendi toraklarýnda özgür yaþamak istiyor. Biz güçlerimizi çektik. Baþka ne adým atýldý? Yüzde 10 barajý için bile adým atýlmýyor. 'Seçim yaklaþýyor, oyalarým' yok böyle bir þey. Soruna basit demogojik yaklaþýyorlar. Türkiye'de hükümet henüz sorunun özüne gelmedi. Önderliðimiz de, hareketimiz de sabýrlýdýr. Sabrýn da sýnýrý vardýr. Sessizlik çözüm deðildir. Kürt sorunu çözülmezse o sessizlik 'Patrona Halil sessizliðidir.' Kimse Kürtlerden köleliðin sessizliðini bekleyemez. Adým atýlmazsa 1 günde Kürtler sesini yükseltir."

Kürtçe propagandanýn önü açýlýyor Erdoðan'a sunuluyor. Pakette seçim barajýnýn düþürülmesi yok, ancak seçim kanununda deðiþiklik yapýlarak BDP gibi baraj altýnda kalan partilere hazine yardýmý yapýlmasý ve seçim sisteminin deðiþtirilerek 5'er milletvekilli daraltýlmýþ bölgelerin hayata geçmesi öngörülüyor. Pakette kanunlardaki Türkçe propaganda zorunluluðundan vazgeçiliyor. Seçimlerde Kürtçe propagandanýn önü açýlýyor.

Bayramdan önce son þekli verilecek

H

ükümet, demokratikleþme paketine bayramdan önce son þeklini verecek. Baþbakan'a bu hafta sunulacak pakette seçim barajýnýn düþürülmesi yer almýyor. Pakete seçim sisteminin deðiþmesi ve ana dilde seçim propagandasý düzenlemeleri dahil edildi. Çözüm sürecinin ikinci aþamasýnda hayata geçmesi planlanan demokratikleþme paketinin taslaðý, bu hafta Baþbakan Recep Tayyip

Öngörülen düzenlemeler hayata geçerse yerleþim birimlerine Türkçe dýþýnda isimler de verilecek. Hastane, sosyal güvenlik merkezleri ve postane gibi yerlerde ana dilde hizmet verilmesi benimseniyor. Demokratikleþme paketiyle baþörtülü memur dönemi de baþlayacak. Düzenleme kamu kurumlarýnda kýyafet serbestisi getirecek. Baþbakan Erdoðan'ýn da onayýyla pakete bayramdan önce son þekli verilmiþ olacak ve düzenlemeler Meclis'e sevk edilecek.

Hava Kuvvetleri'nde þok geliþme

H

ava Kuvvetleri Kurmay Baþkaný Korgeneral Nezih Damcý ile Hava Teknik Okullar Komutaný Tümgeneral Ziya Cemal Kadýoðlu'nun istifa dilekçelerini verdikleri ileri sürüldü. Hava Kuvvetleri Kurmay Baþkaný Korgeneral Nezih Damcý'nýn adý, Uludere'de PKK'lý grup sanýlarak kaçaktan dönen 34 sivil vatandaþýn jetler tarafýndan bombalanarak öldürüldüðü olay sonrasýnda öne çýkmýþtý. Perþembe günü yapýlacak Yüksek Askeri Þura toplantýsýnda komutanlarýn terfi ve atama iþlemleri deðerlendirilecek. Ýki sene önce korgeneral olan Damcý'nýn da yeni bir göreve atanma durumu ihtimal dahilindeydi. Damcý'nýn, þura ve yeni atamalarýn yapýlacaðý dönem öncesinde emeklilik dilekçesini verdiði ileri sürüldü. Ýddialar karþýsýnda Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn sessiz kalmasý ve bir açýklama yapýlmamasý dikkat çekti.

Genelkurmay devrede Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn devreye girdiði ve komutanýn istifa dilekçesinin bekletildiði dile getirildi. Hava Teknik Okullar Komutaný Tümgeneral Ziya Cemal Kadýoðlu'nun da ayný þekilde, emeklilik dilekçesini sunduðu ileri sürüldü. 2013 yýlýnda Hava Kuvvetleri Komutanlýðý'nda önemli bölümü pilot olan 170 dolayýnda subay istifa etti. Pilotlarýn istifasýnda özel sektördeki maaþlarýn yüksek olmasý etkili

oldu. Ancak Balyoz ve casusluk gibi bazý davalarda yargýlanan subaylarýn durumu da, komutanlýk içinde rahatsýzlýða neden olduðu dile getirildi. Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Mehmet Erten'in bu yýl Yüksek Askeri Þura toplantýlarýnýn ardýndan görev süresinin uzatýlmasý bekleniyor.

9

KCK üst düzey yöneticilerinden Mustafa Karasu, Kürtlerin tek derdinin özgür yaþamlarýný korumak olduðunu, devlet kurmak istemediklerini söyledi.

SUR ÝSKENDERPAÞA ÝLKÖÐRETÝM OKULU ONARIM SUR ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ- MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK

SUR ÝSKENDERPAÞA ÝLKÖÐRETÝM OKULU ONARIM yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/103464 1-Ýdarenin a) Adresi : SUR KAYMAKAMLIÐI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ ÝNÖNÜ CADDESI SERAN PLAZA KAT:2 NO:13 SUR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122240252 - 4122240256 c) Elektronik Posta Adresi : sur21@meb.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Sur Ýskenderpaþa Ýlköðretim Okulu Müdürlüðü Kampüsü c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 25 (yirmibeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Sur Kaymakamlýðý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Ýnönü cad.Þeran Plaza Kat :2,No:13 Sur/D.bakýr b) Tarihi ve saati : 14.08.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge; -Ýstekli Tüzel veya Gerçek Kiþilerin Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý sistemi üzerinde Yetki belgesine sahip ve aktif görünüyor olduðuna dair belgelerini sunmalarý gerekmektedir (Ortak giriþim olarak teklif vermek isteyen gerçek veya tüzel ortaklardan herhangi birisinin kayýtlý Yetki Belgesi sunmasý yeterli olacaktýr.) 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþleri Benzer Ýþ Gruplarý Tebliðinde belirtilen B bina üst yapý iþlerinden II.Grup Bina iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýþ deneyim belgesi olarak Mimarlýk Fakültesi mezumlarý veya Ýnþaat Mühendisliði mezunlarýnýn diploma veya mezuniyet belgeleri benzer iþler olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Sur Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Emlak -Ýnþaat Þubesi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ýnönü Cad.Þeran Plaza Sur Kaymakamlýðý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Kat :2 No:19 Emlak- Ýnþaat Þubesi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00

Basýn-1543

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

30 TEMMUZ 2013 SALI

Ýç-DýþHaberler

PYD seferberlik ilan etti

El Nusra Cephesi'nin PYD mevzilerine tank ve aðýr silahlar kullanarak baþlattýðý kapsamlý saldýrýlar sürüyor. Batý Kürdistan Halk Ýnisiyatifi, saldýrýlar üzerine seferberlik ilan etti.

T

Humus abluka altýnda H

umus'u kuþatan Esad ordusu, þehri savaþ uçaklarý, füze ve roketlerle bombalýyor. Yoðun bombardýman altýndaki þehirden kara dumanlar yükseliyor. Esad ordusunun kuþatmasý altýndaki Humus'ta aðýr bombardýman devam ediyor. Saldýrýlar sebebiyle birçok bina yerle bir olurken, Humus adeta hayalet bir þehri andýrýyor. Muhalifler ile Esad güçleri arasýnda þehirde þiddetli çatýþmalar yaþanýyor. Bombardýman ve çatýþmalar sebebiyle þehirde patlama ve kurþun sesleri eksik olmuyor. Bombardýmanda çok sayýda sivilin hayatýný kaybettiði belirtiliyor. Binalarýn büyük bölümünün hasar gördüðü Humus'un üzerinde bombardýman sebebiyle kara dumanlar yükseliyor.

ürkiye sýnýrýndaki Rasulayn ve Tal Abyad'da PYD ile El Kaide baðlantýlý El Nusra Cephesi arasýnda süren çatýþmalar þiddetlenerek geniþ alana yayýlýyor. El Nusra, tank desteðinde aðýr silahlarla PYD mevzilerine saldýrý baþlattý. PYD, El Nusra'ya karþý savaþmak için seferberlik ilan ederken, çok sayýda gencin savaþmak için bölgeye geçtiði ileri sürüldü. Tal Abyad'a baðlý üç köyde süren çatýþmalarda 11 El Nusra Cephesi savaþçýsýnýn öldüðü ileri sürüldü. Çatýþmalarýn Türkiye sýnýr hattýnda uzanan uluslararasý karayolu ile petrol bölgesi Rimelan bölgesinde de þiddetlendiði, Girhok Köyü'nde El Kaide baðlantýlý Ýslami grubun denetiminde bulunan Dicle þirketine baðlý petrol istasyonunun YPG güçlerinin eline geçtiði ileri sürüldü.

PYD'den cepheye takviye Ýslami gruplarýn birçok noktadan

saldýrý baþlatmasýna karþýlýk cepheye takviye kuvvet gönderilmesi için PYD tarafýndan Kürt bölgelerinde seferberlik çaðrýsý yaptý. Batý Kürdistan Halk Ýnisiyatifi adýyla yapýlan çaðrýda, El Kaide ve baðlý

Ýslami gruplarýn bölgede, vahþi uygulamalar gerçekleþtirdiði ve yüzlerce Kürdü kaçýrdýðý ve iþkence yaptýðý ileri sürüldü. Çaðrýda, "Bu nedenle halkýmýzýn seferberlik ruhu ile bu kutsal direniþe katýlmalarý gerekiyor. Biz Batý Kürdistan Halk Ýnisiyatifi olarak, tüm Kürt gençlerini yönlerini YPG merkezlerine vermeye ve direniþte aktif biçimde yer almaya çaðýrýyoruz" denildi. Seferberlik çaðrýsý üzerine El Kaide ve El Nusra Cephesi ile savaþmak için Suriye, Türkiye, Kuzey Irak, Ýran'dan yüzlerce kiþinin bölgeye yöneldiði ileri sürüldü.

Irak'ta kanlý gün I

rak'ta baþta baþkent Baðdat olmak üzere birçok kentte bomba yüklü araçlarla saldýrý düzenlendi. Saldýrýlarda 29 kiþi öldü, 100'den fazla kiþi de yaralandý. Baðdat'ta dün sabah 10 bomba yüklü araçla eþ zamanlý saldýrýlar düzenlendi. Baðdat'ýn kuzeyi Kazimiye'nin hedef alýndýðý saldýrýda 29 kiþi öldü, 100'den fazla da yaralý var. Polis ve saðlýk görevlilerinden alýnan bilgilere göre pat-

lamalar, Þiilerin aðýrlýklý olarak yaþadýðý bölgelerde meydana geldi. Vasit ilinin merkezi El-Kut ile Mutanna ilinin merkezi Es-Semave'de de bomba yüklü iki araç patlatýldý. Saldýrýda ölü ve yaralýlar olduðu belirtildi. Irak, ABD iþgalinin yaþandýðý 2003'ten sonra en kanlý dönemlerinden birini yaþýyor. Sadece Temmuz ayýndaki saldýrýlarda 700 kiþi yaþamýný yitirdi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


30 TEMMUZ 2013 SALI

11

Belediyespor çalýþmalara baþladý Kocaeli Kartepe'ye giden Büyükþehir Belediyespor'da, kamp çalýþmalarý baþladý. Geçen sezon Torku Konyaspor'da oynayan Ýrfan Ýldiz de kafileye dahil edildi.

D

ün uçakla Ýstanbul'a giderek oradan da karayolu ile kamp çalýþmalarýnýn yapýlacaðý Kartepe bölgesine giden Büyükþehir Belediyespor'da yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk çalýþmasý Kartepede baþladý. Kamp çalýþmasý iki etapta oluþacak kampýn ilk bölümü 7 Aðustos'a kadar devam edip, daha sonra futbolculara 3 günlük bayram izni verecek olan Teknik heyet daha sonra ayný yerde ikinci etap kamp çalýþmasýna baþlayacak.

Ýrfan Ýldiz Büyükþehir Belediyespor'da Büyükþehir Belediyespor'un 9. transferi Diyarbakýrlý bir futbolcu oldu. Diyarbakýrspor'un Alt yapýsýnda yetiþen ve daha sonra uzun yýllar Yeþil- kýrmýzýlý takýmda oynadýktan sonra geçen sezon devre arasýnda Torku Konyaspor'un A2 takýmýna tarnsfer olan ve sezonu tamamlayan Ýrfan Ýldiz'le anlaþan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 21 yaþýndaki futbolcuyu kamp kadrosuna aldý. Toplamda 119 resmi maçý oynayan orta saha oyuncusu Ýrfan'la 2 yýllýk anlaþma yapýldýðý kaydedildi. Taþkýn Civelek

Amatörler haydi toplantýya D

iyarbakýr'da amatör liglerde mücadele eden kulüpler için bugün yeni sezonla ilgili bilgilendirme toplantýsý yapýlacaðý bildirildi. Beyaz Tebeþir tesislerinde saat 15.00'da baþlayacak ve spor taban birliði yöneticilerinin yöneteceði toplantýya tüm kulüpler davet edildi. Toplantýda yeni sezonda oynanacak liglerin baþlama tarihleri açýklanacaðý belirtildi.

Diyar’da seçmeler sona erdi D

iyarbakýrspor'un seçmeleri rekor katýlýmla tamamlandý. 3 günde 600 kiþinin katýldýðý bildirildi. Teknik direktör Sevmiþ, "Bu da Diyarbakýrspor sevgisinin asla ölmeyeceðini gösteriyor. Yeniden diriliþ için umutlandýk." dedi.

LÝSTE HAFTA BAÞINDA AÇIKLANACAK Beyaz Tebeþir tesislerinde 3 gün süren Diyarbakýrspor seçmeleri önceki gün tamamlandý. Ýlk iki gündeki elemelerde baþarý gösterenler arasýnda son elemeler yapýldý. seçmelerin son gününde de saha içi ve kenarý adeta izdihama dönüþürken,teknik heyet tarafýndan tespit edilen genç yeteneklerin hafta içinde kamuoyuna açýklanacaðý ifade edildi. Seçilen futbolcularýn Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek A takýmýn yaný sýra genç kategorilerindeki liglere katýlacak takýmlarýn kadrosuna da alýnacaðý ifade edildi.

'BU SEVGÝNÝN TEMELÝ SAÐLAMDIR' Seçmelere bu kadar yoðun ilgi gösterilmesinin sevindirici olduðunu belirten Teknik Direktör Emin Sevmiþ,Diyarbakýrspor'un bulunduðu lig ne olursa olsun halkýn gönlündeki yerinin deðiþmez olduðunu söyledi. Sevmiþ,"3 büyüklerin seçmelerine bile bu kadar ilgi yok. 4 yýlda Süper Lig'den amatöre kadar düþmüþ takýmýn seçmelerine bu kadar ilgi oluyorsa demek ki bu sevginin temeli saðlamdýr. Bizler de bu sevgiye layýk olmak için çalýþacaðýz. Seçim yapmakta zorlandýk ama tabi en iyileri belirleyeceðiz. Listeyi bu hafta içinde açýklarýz. Geçen sezondan kalacak isimlerin yaný sýra 6-7 takviye yapacaðýz. Bu da kulübün ekonomik þartlarýna göre olacak." dedi.

Petrolspor'dan transfer açýklamasý Þanlýurfaspor kampý tamamladý Þ

P

anlýurfaspor, Kocaeli Kartepe Green Park Tesisleri'nde yaptýðý kampýn son antrenmanýný yaptý. Þanlýurfa'ya dönecek olan ekip, Kar-

etrolspor basýn sözcüsü Mehmet Cemil Arýkan, transfer çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Adnan Þentürk'ün sezon sonu raporu doðrultusunda oyuncular Erdem Özkurt, Ramiz Ok, Emrah Ateþ, Emir Gökçe, Can Avcý ve Mehmet Þirin Yiðit ile yollarýný ayýrma kararý vermiþ, ayrýca kiralýk olarak oynayan Mehmet Atik ve Ali Kafadar eski takýmlarýna geri gönderildiler. Arýkan yaptýðý açýklamada, “Hüseyin Erol ve Hasan Can Özkan Bonservis bedeli karþýlýðýnda baþka takýmlara transfer oldular. Ýç transferde Süleyman Kasap, Ahmet Köseoðlu, Samet Cantürk, Muhammed Kalkan, Muhammed Gönülaçar, Coþkun Korkmaz Uður Durmuþ, Fatih Þerifoðlu ve Muhammed Fatih Kanat ile anlaþmaya vardýlar. Dýþ transferde ise teknik heyetin raporu doðrultusunda saðbek oyuncusu Vedat Taþdemir ile 2 yýllýk sözleþme imzaladýk. Teknik heyetin raporu doðrultusunda transfer çalýþmalarýmýzda devem etmektedir" dedi.

Þirin, Ýstanbulspor'da G

eçen sezon Petrolspor'da forma þansý bulamayan genç oyuncu Mehmet Þirin Yiðit, 3. Lig ekiplerinden Ýstanbulspor'la anlaþtý. Yeni takýmýyla 2 yýllýk sözleþme imzalayan Yiðit, '72' numaralý sýrt formasý giyecek.

tepe kampýnda 5 hazýrlýk maçý oynadý. Þanlýurfaspor, 3 günlük izinin ardýndan Þanlýurfaspor Sosyal Tesisleri'nde hazýrlýklarýna devam edecek.


12

j Ramazan j

Iftar ve Sahur beslenmesi 30 TEMMUZ 2013 SALI

Beslenme ve Diyet Uzmaný Merve Güler, Ramazan ayýnda kiþilerin dikkat etmesi gereken konularý açýklayarak altýn öneriler verdi, oruç tutmayý kolaylaþtýracak ipuçlarýný listeledi.

K

iþilerin öðün sayýsýnýn azaldýðý Ramazan ayýnda, saðlýklý, yeterli ve dengeli beslenmek büyük önem taþýyor. Acýbadem Mobil Saðlýk'tan Beslenme ve Diyet Uzmaný Merve Güler, Ramazan'da beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli konunun gece sahura kalkmak olduðunu vurgulayarak, geceden yemek yiyip yatýlmasýnýn veya sadece su içilip yatýlmasýnýn son derece zararlý olduðunu belirtti. Bu durumun vücutta yaðlanmaya neden olduðunu, mutlaka sahura kalkýp bir þeyler yenilmesi gerektiðini söyledi.

Sahurda saðlýklý seçimler yapýn Beslenme ve Diyet Uzmaný Merve Güler, özellikle sahurda protein içeriði zengin bir kahvaltýnýn ya da etli sebze yemeðinin tercih edilebileceðini ifade ederek þu bilgileri verdi: "Sahurda basit karbonhidrattan uzak durulmalý, daha tok tutacak kompleks karbonhidratlar tüketilmeli. Günlük posa miktarý artýrýlmalý. Örneðin; o Beyaz ekmek yerine tam buðday, tam tahýllý, çavdar gibi posa içeriði yüksek ekmekler

tüketilmeli. o Pirinç yerine bulgur tercih edilmeli. o Meyve suyu yerine, kabuklu yenebilen meyveleri, kabuklarýyla birlikte tüketmek daha faydalýdýr." Sahurda çok aðýr yiyecekler ve hamur iþlerinden kaçýnmak gerektiðini söyleyen Güler; "Sahurda aðýr yiyecekler tüketirsek, sabah uyandýðýmýzda midemizde aðýrlýk, ekþime ve yanma hissedebiliriz. Bir de tüketilen hamur iþleri kan þekerimizin

aniden yükselip düþmesine neden olur, bu da halsizlik hissine sebep olur ve çeþitli saðlýk sorunlarýna yol açar" dedi.

Saðlýðýnýzý 'kurutmayýn' Ramazan yaz aylarýna denk geldiðinde, en büyük sorunun susuzluk olduðunu ifade eden Merve Güler, ortalama 16-18 saat aç kalýndýðýndan, susuzluðu önlemek için gece aðýr yemeklerden ve özellikle tuzlu yiyeceklerden kaçýnmak gerekti-

ðini belirtti. Sahurda ev yapýmý naneli, limonlu veya yeþil elmalý soðuk çaylar tüketilebileceðini söyledi. Oruç tutmayý kolaylaþtýracak öneriler Acýbadem Mobil Saðlýk'tan Beslenme ve Diyet Uzmaný Merve Güler, oruç tutmayý kolaylaþtýracak önerileri ise þu þekilde sýraladý: o "Mümkün olduðunca þerbetli tatlýlardan uzak durun. Eðer çok canýnýz çekiyorsa haftada ikiyi aþmamak þartýyla sütlü tatlý yiyebilirsiniz. o Eðer kabýzlýk sorununuz varsa mutlaka lifli gýdalar tüketin ve sebze tüketiminizi artýrýn. Ayrýca, orucunuzu su ve 3-4 tane kayýsý ile açabilirsiniz. o Hazýmsýzlýðý kolaylaþtýracak papatya, rezene, ýhlamur, nane gibi bitki çaylarýný iftardan sonra tüketebilirsiniz. o Bitki çaylarýnýzý veya Türk toplumunun vazgeçilmezi olan siyah çayý soðutup içerisine çubuk tarçýn, elma dilimi ve limon koyarak hazýrlayabilirsiniz. Soðuk çay ve yeþil ayran gün içerisindeki hararetinizi alacaktýr. Sahurda tüketirseniz gün içindeki susuzluðunuzu giderecektir, bunun yaný sýra iftarda da rahatlýkla tüketebilirsiniz.

Sahura kalkmalý mýyým? R

amazan ayýnda beslenme düzeni 1 aylýðýna deðiþiyor. Oruç boyunca vücudumuz yaklaþýk 20 saatlik bir açlýða 2 öðün ile idare etmeye çabalayacak. Bu süreci bilinçsiz beslenmeyle geçirmek kilo alýmý ve bazý saðlýk sorularýna sebep olabiliyor. "Ramazan ayýný saðlýðýmýzý koruyarak, beslenmemize dikkat ederek geçirdiðimizde " vücudu dinlendirme" olarak adlandýrýlan orucun asýl amacýna ulaþabiliriz. Oruç boyunca vücudumuz yaklaþýk 20 saatlik bir açlýkta 2 öðün ile idare etmeye çabalayacak ve bu yüzden de metabolizma hýzý da yavaþlayacaktýr. Vücut açlýkta, önce kandaki glikozu sonrasýnda ise karaciðerde depo ettiði glikoz deposunu kullanýr. Vücuttaki fonksiyonlar yaklaþýk 8 saat glikozla idare ettikten sonra kan þekeri hýzla düþer ve bu durum dalgýnlýk, dikkatsizlik, halsizlik, baþ dönmesi, iþ veriminde düþüþ, gerginlik gibi sorunlara yol açar. Besin alýmýnýn 2 öðüne düþmesi ve yüklü miktarda tüketimle beraber besinler ayrýþtýktan sonra vücutta hýzla depolanýr, kilo alýmý kaçýnýlmaz olur. Bu

açlýk ve hýzlý tokluk süreçlerini en hafif sürede atlatmak ve vücudunuzu yormamak için beslenmenizde dikkat etmeniz gereken noktalarý þöyle sýralayabiliriz: Sahur ve iftarda toplam 3 lt su tüketilmeli Gün içerisinde vücuttaki sývý oraný özellikle havalarýn sýcaklýðýndan kaynaklý olarak düþecektir. Bu durumu en hafif þekilde atlatmak için sahura mutlaka kalkýlmalý ve 1,5 litre su içilmelidir. Ýftarda da ek olarak tüketilecek 1,5 litre su günlük ihtiyacý karþýlayacaktýr.

30 07 2013 gazete sayfaları  
30 07 2013 gazete sayfaları  
Advertisement