Page 1

Hakkari'de yayla festivali

Cinsel istismar olayý proteste edildi Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) Varto bileþenleri, Bingöl'de 16 yaþýndaki E.A.'nýn aralarýnda askerlerin de bulunduðu 8 kiþi tarafýndan cinsel istismara maruz kalmasýný düzenledikleri yürüyüþle protesto etti. 3’te

Hakkari Belediyesi'nin 3 bin 600 rakýmlý Berçelan Yaylasý'nda düzenlediði 1'inci Berçelan Kültür ve Sanat Festivali binlerin katýlýmý ile devam ediyor. 5’te

Muþ'un tarihi tescillendi

Poþulu ABD'lilerden Þemmame þov Van'ýn ilk beþ yýldýzlý oteli olan Rescate Hotel sponsorluðunda yapýlan "Uluslararasý Van-Bitlis Su Sporlarý Festivali" kapsamýnda kente gelen dünyaca ünlü 'Stars Of Florida' akrobasi ekibi, poþu takýp Þemmame oyunu oynadý. 9’da

Muþ'un Korkut ilçesine baðlý Çalaplý köyünde bulunan tarihi maðaralar, yerleþim birimleri ve kültürel varlýklarýn bazýlarý tescillendi. 4’te

Sularý kaynatýp için

PAZAR 30 HAZÝRAN 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Yaz aylarýnda havalarýn ýsýnmasýyla Bitlis ve ilçelerinde ishal þikayetiyle hastanelere baþvuran hasta sayýsýnda artýþ yaþandýðý belirtildi. 3’te

Fiyatý : 30 KR

Saðduyu korunmalý

Provokasyonlara gelinmemeli Kýþanak, Lice'de karakol yapýmýný protesto eden halka askerlerin ateþ açmasý sonucu yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým'ýn ailesine baþsaðlýðý dileyerek, "Tek amacý karakol inþaatýný protesto etmek olan bir halkýn üzerine ateþ açýlmýþ olmasý resmen bir katliam giriþimidir" dedi.

Diyarbakýr Barosu : Yaþam hakkýnýn aðýr ihlali Diyarbakýr Baro Baþkanlýðý, Lice ilçesi Kayacýk köyünde yaþanan olaylara iliþkin açýklama yaptý. Lice'nin Kayacýk köyünde 1 kiþinin ölümü 9 kiþinin de yaralanmasýyla sonuçlanan olaylarýn ardýndan Diyarbakýr Barosu'ndan açýklama geldi. 7’de

BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, Diyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Yakacýk köyünde karakol yapýmýný protesto eden halka askerlerin ateþ açmasý sonucu yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým'ýn vefatý nedeniyle baþsaðlýðý mesajý yayýnladý. Mesajda, karakol yapýmýna karþý protesto eylemi gerçekleþtiren halkýn geri döndüðü sýrada askerler tarafýndan ateþ açýldýðýna vurgu yapýlarak, bir kiþinin yaþamýný yitirdiði, 3'ü aðýr olmak üzere 10 kiþinin yaralandýðý kaydedildi. 7’de

Kayýplarýn akýbetini sordular

Otopsi raporu açýklandý Lice'de askerlerin açtýðý ateþ sonucu yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým isimli gencin otopsi tutanaðýnda,

Yýldýrým'ýn sað kolundan giren kurþunun akciðerden girerek sol kolundan çýktýðý belirtildi. 7’de

Dayîkên Þemiyê, 1993 yýlýnda evinden askerler tarafýndan zorla alýndýktan sonra katledilen M. Emin Acar'ýn akýbetini sordu. Acar'ýn eþi Hakime Acar, "Eþimin tanýnacak bir tarafý yoktu, cesedin tamamý paramparçaydý. Parçalanmýþ cesedi bir maðaranýn aðzýna býrakmýþlardý. Ceset parçalarý köylüler tarafýndan torbalara koyuldu. Gözümün önünden toplanan ceset parçalarý gitmiyor" dedi. 8’de

ÝHD : hedef gözetilip ateþ açýlmýþ Emri verenler de yargý önüne çýkarýlmalý Kürt yazar Musa Anter'in katlediliþinin üzerinden 21 yýl geçtikten sonra hazýrlanan iddianameyi geçte olsa olumlu bulan Anter'in oðlu Dicle Anter, babasýný katledilenlerin yaný sýra o dönemde emri verenlerin de yargý önüne çýkmasý gerektiðini belirterek, olayýn aydýnlatýlmasý için hakikatleri araþtýrma komisyonuna ihtiyaç olduðunu söyledi. 8’de

Olayý müfettiþler araþtýracak Ýçiþleri Bakanlýðý, Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde karakol tadilatý protestosunda yaþanan olaylarla ilgili 2 mülkiye ve 2 jandarma müfettiþi görevlendirdi. 7’de

Alman Yeþiller Partisi'nden Ýçten'e ziyaret 5’te

Lice'de halka yönelik askerlerin ateþ açmasýnýn hemen ardýndan olay yerine giden heyette yer alan ÝHD Genel Baþkan Yardýmcýsý Serdar Çelebi, olay yerinde yaptýklarý gözlem ve tanýklarýn ifadelerine

göre, askerlerin halka yönelik hedef gözeterek bir saldýrý gerçekleþtirdiklerini tespit ettiklerini söyledi. Çelebi, saldýrýyý gerçekleþtiren askerlerin bir an önce yargý önüne çýkarýlmasýný istedi. 7’de

Valilik : Soruþturma sonucu gereken yapýlacak Diyarbakýr Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, bugün öðlen saatlerinde Lice ilçesi Kayacýk köyünde 200-250

kiþilik bir grubun, tadilatý yapýlan karakolda çalýþmalarý durdurmak ve protesto etmek istediði belirtildi. 7’de

Kürt sanatçýlarýn konseri Þýrnak Þehir Stadyumu'nda düzenlenen konsere Hozan Cano, Xale Berzan, Hozan Baran ve Dj Toprak sahne aldý. Bu tür projeleri sürekli destekleyeceklerini kaydeden Radyo73 Yönetim Kurulu Baþkaný Eyüp Benek, amaçlarýnýn engellilere yardým etmek olduðunu söyledi. Bu etkinlikte çözüm sürecinin de etkisinin olduðunu ifade eden Benek, bundan sonra Þýrnaklýlardan engelliler yararýna daha fazla destek istediklerini dile getirdi. 8’de


2

Saðlýk

30 HAZÝRAN 2013 PAZAR

''1 yasýndan önce tuz yasak''

Bebeklere ek gýda verirken son derece dikkatli olunmasý gerektiði belirten Medicalpark Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Nureddin Vurgun, 1 yaþýndan önce verilen tuzun damarlarda birikerek erken yaþta hipertansiyon hastalýðýna sebep olduðunu söyledi. Yeni doðan bebeklerin ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesi gerektiðini belirten Vurgun, anne sütünün bebek için en saðlýklý gýda kaynaðý olduðunu dikkat çekti. Anne sütünün içinde mikrop üremediði için bozulmadýðýnýn altýný çizen Vurgun, "Anne sütü ile beslenen bebeklerde bulaþýcý hastalýklar daha az görülmekte ve beyin geliþimi daha iyi olmaktadýr. Alerjik hastalýklar, ishal, solunum yolu hastalýklarý ve hatta ileri yaþlarda kanser gibi hastalýklarý daha az görülmektedir. Emzirmenin annelere faydalarý ise, meme kanseri, yumurtalýk kanseri, osteoporoz ve kansýzlýðý ortadan kaldýrmasýdýr. Basit gibi görülen takviye gýda, ileri yaþlarda ciddi saðlýk problemlerine sebebiyet veriyor" dedi.

"Bebeklere 1 Yaþýndan Önce Tuz Yasak" Çocuklara 1 yaþýndan önce verilen

tuzun damarlarda birikerek erken yaþta hipertansiyon hastasý olmalarýna yol açabileceðini anlatan Vurgun, bebeklerin beslenmelerinde yapýlan en sýk hatalardan birinin ise ailelerin kendi yedikleri tuzlu besinlerden çocuklara yedirmeleri olduðunu kaydetti. Vurgun, "Yapýlan araþtýrmalara göre, Türkiye'de bebeklerin yüzde 60'ý 1 yaþýndan önce evde yetiþkinler için yapýlan yemeklerden yiyor. Oysa bebeklere 1 yaþýna gelinceye dek tuzlu hiçbir gýda tattýrmamak gerekiyor çünkü bebeklik dönemi aþýrý sodyum, dolayýsýyla tuz tüketimine baðlý ileri yaþlarda oluþacak tansiyon hastalýðý yönünden hassas ve belirleyici bir dönemdir. Bebeklik döneminde aþýrý tuz, yani sodyum tüketimi kan basýncýný yükselterek aort ve koroner damarlarda erken dönemde deðiþikliklere ve dolayýsýyla kalp, damar ve böbrek hastalýklarýna zemin hazýrlýyor. Bunun sonucunda da bebeðin yetiþkinlik dönemine

geldiðinde daha erken yaþta, hatta çocukluk çaðýnda bile tansiyon hastasý olmasýna sebebiyet veriyor" dedi. Anne sütünün her bebek için özellik arz eden ve günlük ihtiyacýna göre deðiþebilen yapýda olduðunu belirten Vurgun, anne sütünün 6'ncý aydan sonra yetmeyeceðini söyledi. Ek gýdaya 6 aydan sonra baþlanabileceðini belirten Vurgun, "Beynin 2 yýlda tamamen geliþtiðini düþünürsek çocuklarýn kaliteli beslenmeleri için bu 2 yýl çok önemli bir süreç olarak görülüyor. Anne sütünden ek gýdalara geçerken o günün kullanýlabilecek sebze ve meyvesinden püre veya sulu halde verilebilir. Besin deðerini yitirmemesini için ise bu gýdalar buharda piþirmelidir. Bebeklere 6 aydan sonra inek sütü ek besin olarak da verilebilir ama bunu da peynir yoðurt gibi mayalanan ürünler ile saðlanmalýdýr. 9'uncu aya kadar bal, balýk, yumurtanýn beyazý da verilmemelidir" diye konuþtu.

'Tüpe sýkýþmýþ umutlar'a ödül Saðlýk Gönüllüleri-Türkiye'nin (SG-T) her yýl verdiði Saðlýkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin yedincisi sahiplerini buldu. Sosyal sorumluluklarý en iyi yerine getiren kuruluþ ödülünü PM Grup, "BebekTüpe Sýkýþmýþ Umutlar" isimli tiyatro oyunu ile aldý. Saðlýk Gönüllüleri-Türkiye (SG-T) her yýl saðlýk alanýnda geliþtirilen en baþarýlý sosyal sorumluluk projelerini ödüllendiriyor. Ödül için, saðlýk alanýnda sosyal sorumluluk projesi gerçekleþtirmiþ tüm kuruluþlar baþvuruda bulunabiliyor. Bu yýlýn ana temasý olan "Kadýn ve Üreme Saðlýðý" ile ilgili olarak, Sosyal Sorumluluklarý en iyi yerine getiren kuruluþ ödülünü PM Grup, "Bebek- Tüpe Sýkýþmýþ Umutlar" isimli tiyatro oyunuyla almaya hak kazandý. "Bebek-Tüpe Sýkýþmýþ Umutlar"

Tiyatrosu'nden yapýlan açýklamada; eðitirken eðlendirmek, güldürürken düþündürmek ve bir sosyal sorumluluk projesi olarak sahnelenen oyun sayesinde hem devletin hem de kamuoyunun dikkatini çekmenin amaçlandýðý belirtildi. Açýklamada; "Anne-baba olma þansýný yakalayamayanlar için önemli bir imkan sunan ve ülkemizde Dünya standartlarýnýn da üzerinde bir baþarý ile uygulanan tüp bebek tedavisi konusunda kamu bilincinin arttýrýlmasý ve daha fazla kiþinin bu tedaviden yararlanabilmesi için çalýþýyoruz" ifadesine yer verildi. Somer Karvan, Mevra Ustaoðlu, Merve Sevi, Vahit Atan, Berivan Karavan ve

Serkan Genç'in rol aldýðý tiyatro oyununun yönetmenliðini Serap Uluyol Karanfilci, Beste ve müzik direktörlüðünü Ozan Çoban, Kareografisini ise Utku Demirkaya üstleniyor. Baþarýlý oyuncu Merve Sevi ise, aldýklarý bu ödülle ilgili duygularýný, "Ülkemizde kadýnlarýn bebek sahibi olabilmek için verdikleri çabayý anlatan ve yaþadýklarý zorluklarý da dile getiren bir oyun ortaya çýkardýk. Bu oyunla ilgili ilk ödülü almak beni çok mutlu etti. Ben ve diðer oyuncu arkadaþlarýmla beraber böyle sosyal içerik taþýyan oyunda oynamak, diðer oyunlara göre daha farklý bir anlam taþýyor" þeklinde konuþtu.

Kadýnlara göre 'en çekici erkek' Araþtýrma, kadýnlarýn gür saçlý erkekleri, kellerden daha çekici bulduðunu gösterdi. Ancak bu sonuç, 'kellerin hiç þansý yok' anlamýna gelmiyor. Çünkü kadýnlarýn kelleri, gür saçlý erkeklerden daha baskýn ve güçlü gördüðü de araþtýrma sonuçlarý arasýnda.

Kadýnlarýn, erkerleri saç ve sakal miktarýna göre deðerlendirdikleri belirlendi. "Social Psychological and Personality Science" dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, kadýnlarýn gür saçlý erkekleri, kellerden biraz daha fazla çekici bulduðu görüldü. Ancak kadýnlarýn kelleri, gür saçlý erkeklerden daha baskýn ve güçlü gördüðü de ortaya çýktý. Baskýnlýk, çekicilik ve güçlülük kriterleri göz önüne alýnarak yapýlan araþtýrmada, "en düþük puaný" seyrek

Türkiye 'dünyanýn' doktorunu eðitti Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansýnýn (TÝKA) saðlýk yatýrýmlarý kapsamýnda, 26 ülkeden bin 419 doktora uzmanlýk eðitimi verildi. TÝKA'dan aldýðý bilgiye göre, eðitim projeleriy le faaliyet gösterdiði ülkelerin saðlýk personelinin kapasitesinin artýrýlmasýný ve Türkiye'nin tecrübelerinin paylaþýlmasýný hedeflieyen Ajans, Türkiye'nin teknik ve altyapý imkanlarýný deðerlendiriyor. Saðlýk personeline yönelik çalýþmalar kapsamýnda Bosna Hersek, Karadað, Bostvana, Etiyopya, Fildiþi Sahilleri, Güney Sudan, Kenya, Moritanya, Somali, Sudan, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kýrgýzistan,

pozyumlarýna lojistik ve maddi destek saðlýyor. Bu doðrultuda geçen yýl çeþitli týp dallarýnda 18, bu yýl ise 17 programa katký veren Ajans, etkinliklere katýlýmalarý için 647 bilim adamýný destekledi.

Sudan'a 150 Yataklý Hastane Yapýldý TÝKA tarafýndan Sudan Güney Darfur Eyaletinin Baþkenti Nyala'ya 150 yatak kapasitelir hastane inþa edildi, hastanenin týbbi ekipman ve cihaz ihtiyacý karþýlandý. Moritanya Ýslam Cumhuriyeti Saðlýk Bakanlýðýna 2 ambulans hibe eden TÝKA, Moritanyalý 22 saðlýk görevlisinin de Ankara Atatürk Araþtýrma Hastanesinde kýsa süreli mesleki eðitim görmelerini saðladý.

Filistin, Irak, Ýran, Yemen, Moðolistan, KKTC, Sudan, Tanzanya, Azerbaycan, Kýrgýzistan, Özbekistan'dan 2011'de 788, 2012'de ise 631 olmak üzere toplam bin 419 doktor uzmanlýk eðitimi aldý.

21 Ülkede 52 Proje Saðlýkla ilgili yatýrýmlarda 8 sivil toplum kuruluþuyla iþbirliði yapan TÝKA, geçen yýl, baþta Afrika ülkeleri olmak üzere Filistin, Yemen, Azerbaycan, Afganistan'ýn da aralarýnda bulunduðu 21 ülkede 52 proje gerçekleþtirdi. Saðlýk personeli eðitimi, saðlýk taramalarý ve konferanslar düzenleyen TÝKA, týbbi ekipman yardýmýyla saðlýk kuruluþlarýnýn tadilatýný yaptý.

saçlý erkekler aldý. "Evolution and Human Behavior" dergisinde yayýmlanan bir baþka araþtýrmada ise sakalýn kadýnlarýn eþ adayý belirlemesinde etkili olduðu belirtildi. Kadýnlar seyrek sakallýlarý "en çekici" bulurken, sakalsýzlar ve gür sakallýlar ayný oranda "yakýþýklý" görüldü. Ancak gür sakallýlar, "erkeksilik ve ebeveynlik becerileri" alanlarýnda ilk sýrada yer aldý. Konuya iliþkin makale, "Psychology Today" dergisinin son sayýsýnda da yayýmlandý.

Karadað'a Kar Kýzaðý Hibe Edildi TÝKA, bu yýl da Filistin, Lübnan, Nijer, Somali ve Gürcistan'da, sivil toplum kuruluþlarýyla iþbirliðine giderek, saðlýk kuruluþlarýnýn imarýna ve tadilatýna ait 12 proje yürüttü. Bölgesel Saðlýk Projeleri programý kapsamýnda TÝKA, uluslararasý saðlýk konferansý ve sem-

Karadað'ýn Kolaþin Belediyesi ve Kolaþin Saðlýk Müdürlüðünün talebi üzerine hibe edilen kar kýzaðý, bir manastýrdaki din adamlarýnýn hastaneye ulaþtýrýlmasýnda da kullanýldý. TÝKA, Kanser riski sebebiyle tedavi gören 3 bin 255 kadýnýn yaþadýðý 8 bin 660 nüfuslu Moykovac beldesine mamografi cihazý gönderdi.


Van'da kaza : 1 yaralý Van'da meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza, VanEdremit karayolu üzerinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki otomobil, Edremit istikametine seyir halinde iken, yoldan karþýya

geçmeye çalýþan F.T., isimli þahsa çarptý. Kazada yaralanan F.T., bölgeye sevk edilen ambulansla Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Sularý kaynatýp icin 30 HAZÝRAN 2013 PAZAR

Yaz aylarýnda havalarýn ýsýnmasýyla Bitlis ve ilçelerinde ishal þikayetiyle hastanelere baþvuran hasta sayýsýnda artýþ yaþandýðý belirtildi. Özel Tatvan Can Hastanesi Dahiliye Uzmaný M. Hanifi Kýlýçaslan, ailelere çocuklarýna özellikle sularý kaynatýp soðuttuktan sonra içirmeleri tavsiyesinde bulundu. Ýshal vakalarýnýn yaz döneminde baþ gösteren hastalýklarýn baþýnda geldiðini ifade eden Dr. Kýlýçaslan, son günlerde hastaneye gelen 60 hastanýn yüzde 20'sinin ishal þikayetiyle baþvurduðunu belirtti. Ýshalin çoðunlukla çocuk ve yaþlýlarda baþ gösterdiðini kaydeden M. Hanifi Kýlýçaslan, vatandaþlarýn bu hastalýktan korunabilmeleri için dikkatli olmalarý uyarýsýnda bulundu. Yaklaþýk 3 ay boyunca devam eden ishale su ve besinlerden geçen bakteri ve virüsler neden olduðunu belirten Dr. Kýlýçaslan, "Mikroplar veya toksinleri ile bulaþmýþ yiyeceklerin yenmesinden oluþan besin zehirlen-

melerine sýk rastlanýr. Besinin alýnmasý ile belirtilerin ortaya çýkmasý arasýnda geçen süre 1-6 saatten 2-5 güne kadar deðiþir. Kümes hayvanlarý, süt ürünleri, yumurta, çikolata, pasta, konserve, sebze, meyve, yeþil salata, kabuklu deniz ürünleri, soslar besin zehirlenmelerine neden olabilecek mikroorganizma veya toksinlerini taþýyabilir. Bu yüzden özellikle çocuklara içirilecek su mutlaka kaynatýlýp soðutulduktan sonra içirilmeli ve meyve sebzeler de iyice yýkandýktan sonra verilmelidir" dedi.

"SULAR KAYNATILIP ÝÇÝLMELÝDÝR" Vatandaþlarý sularý kaynatarak içmeleri konusunda uyaran Dr. Kýlýçaslan, ishalin basit bir hastalýk gibi göründüðünü, ancak zamanýnda tedbir alýnmamasý halinde ciddi sorunlara yol açabileceðini aktardý. Özellikle yaz aylarýnda yenilen yiyecek ve içeklere

dikkat edilmesi gerektiðine vurgu yapan Dr. Kýlýçaslan, "Havalarýn ýsýnmasýyla birçok kiþide ishal vakalarý görülmeye baþladý. Vatandaþlarýn bu konuda dikkatli olmalarý ve yiyeceklerine dikkat etmeleri gerekir. Yine evde ve dýþarýda bulunan çöplerin kapalý kutularda muhafaza edilmesi ve açýkta satýlan gýdalarýn alýnmamasý iyi olur. Dondurulmuþ ürünlerin çözüldükten sonra tüketilmesi gerekiyor. Yemekten önce ve sonra ellerin mutlaka yýkanmasý gerekir. Bebek ve yaþlýlara sularýn kaynatýlarak verilmesi ishal vakalarýný en aza indirecektir. Kusma ve ishal sayýsýnda artýþ olan vatandaþlar zaman kaybetmeden bir saðlýk kuruluþuna baþvurmalýdýr. Doktorun verdiði ilaçlarýn dýþýnda ilaç kullanýlmamalý ve hastaya sýk bir þekilde ve azar azar sulu gýdalar verilerek su kaybýnýn önlenmesi gerekir" þeklinde konuþtu.

Cinsel istismar olayý protesto edildi Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) Varto bileþenleri, Bingöl'de 16 yaþýndaki E.A.'nýn aralarýnda askerlerin de bulunduðu 8 kiþi tarafýndan cinsel istismara maruz kalmasýný düzenledikleri yürüyüþle protesto etti.

Bingöl'de Uyuþturucu operasyonu Bingöl Karlýova Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan çalýþmada 7 kilo 895 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Karlýova Ýlçe Emniyet Müdürlüðü görevlilerince 24 Haziran 2013 günü saat 04.30 sýralarýnda BingölErzurum karayolu üzerinde durdurulan hususi otomobil içerisinde 7 kilo 895 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltýna alýnarak adli mercilere sevk edilen E.E., A.A., A.K., Ý.A., T.B. ve A.O. isimli þahýslardan Ý.A., T.B. ve A.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belirtilen olayla birlikte 2013 yýlý baþýndan itibaren meydana gelen 130 ayrý olayda toplam 965 kilo 837 gram esrar maddesi ele geçirildiði belirtildi.

Ýþyerine havai fiþekli saldýrý Hakkari'de bir iþyerine saldýrý giriþiminde bulunuldu. Daðgöl Mahallesi Medeni Sancar Caddesi üzerinde bulunan bir iþyerine kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan saat 22.30 sýralarýnda havai fiþeklerle saldýrý giriþiminde bulunuldu. Söz konusu iþyeri zarar görmezken hemen yanýnda bulunan Hakkari Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi'nin ikinci katýnýn camlarý kýrýldý. Ýtfaiye ekibi ise her türlü ihtimale karþý diþ saðlýðý merkezinin camýndan içeri girerek yangýnýn çýkýp çýkmadýðýný kontrol etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldý. Olayla ilgili soruþturma ise devam ediyor.

BDP Varto ilçe binasý önünde bir araya gelen ve aralarýnda Varto Belediye Baþkaný Gülþen Çelebi, BDP Varto Ýlçe Baþkaný Gýyasettin Altýn, il genel ve belediye meclis üyelerinin de bulunduðu çok sayýda vatandaþ, Belediye Ýþ Haný önüne yürüdü. Yürüyüþte, "Tacize ve tecavüze toplu direniþ" pankartý ve "Em dad dixwazin", "Tacize, tecavüze, savaþa dur de", "Coðrafyamýzdan kirli ellerinizi çekin", "Taciz ve tecavüz kültürüne karþý sesini yükselt" dövizleri taþýndý.

"KADIN TOPLUMU KÜLTÜRLEÞTÝREN VARLIKTIR" DÖKH adýna açýklama yapan Müþerref Dað, " E.A.'nýn cinsel istismara uðramasýnýn bir bütün olarak baþta Bingöl olmak üzere tüm kadýnlara dayatýlan sistemli politikalarýn devamý olduðunu savunarak, "Tecavüz kültürü, sistemi ayakta tutan tek güvence olmaktadýr.

Dolayýsýyla sömürme, kimliksizleþtirme, yozlaþtýrma, halklarýn, toplumlarýn direniþini ve iradesini kýrmaya dönük bir sindirme politikasý olarak yürütülmektedir" dedi. Dað, DÖKH olarak tüm hukuksuz uygulamalara karþý toplumu duyarlý olmaya çaðýrdýklarýný belirterek, "Demokratik Özgür Kadýn Hareketi olarak diyoruz ki, toplumu toplum yapan, onu kültürleþtiren, bedenleþtiren, ona sürekli bir akýþ kazandýran kadýndýr. Bu temelde bir kez daha kadýn kimliðinin doðru bir tanýmlamasý ve radikalleþmesi alaný da olacaktýr. Bir kez daha Bingöl'de E.A. adýndaki genç kýza ordu mensuplarý tarafýndan gerçekleþtirilen utanç verici tecavüz olayýný þiddetle kýnýyor ve lanetliyoruz" dedi. Açýklamanýn ardýndan grup tekrar BDP ilçe binasýna yürüdü. Basýn açýklamasý olaysýz þekilde sona erdi.

Iskeleden düþen iþçi öldü Adýyaman'da inþaat iskelesinin çökmesi sonucu aðýr yaralanan 2 sýva ustasýndan biri hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi 20109 Sokak'ta bulunan bir inþaatýn 3. katýnda sýva yapan Ramazan Apaydýn (53) ve Ýbrahim Halil Turan, kullandýklarý inþaat iskelesi bilinmeyen nedenlerden dolayý çöktü. Ýskelenin çökmesiyle meydana gelen olayda sýva ustasý olan Ramazan Apaydýn ve Ýbrahim Halil Turan, düþerek yaralandý. Yaralý ustalar olay yerine gelen 112 saðlýk ekipleri tarafýndan yaralý ustalara yapýlan ilk müdahalenin ardýndan yaralý ustalar, ambulansla Adýyaman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Hastanede tedavi altýna alýnan yaralý sýva ustalarýndan Ýbrahim Halil Turan'ýn saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenilirken, Apaydýn yapýlan bütün müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

Malatya'da Kaza 2 ölü 3 yaralý Malatya'da meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi öldü, 3 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgiye göre, MalatyaAdýyaman Karayolu TEDAÞ binasý yakýnlarýnda dün akþam meydana gelen trafik kazasýnda, Turgay Buðrul (33) yönetimindeki 44 ED 733 plakalý otomobil ile sürücüsü öðrenilemeyen 44 NK 953 plakalý

minibüs çarpýþtý. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Turgay Buðrul, kaldýrýldýðý Devlet Hastanesi Beydaðý Kampusu Acil Servisi'nde, Ömer Faruk Erdurak (81) ise olay yerinde hayatýný kaybetti. Kazada yaralanan Abdullah B. (49), Ahmet A.(42) ve Bozan A.(45) Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Kazayla ilgili soruþturma devam ediyor.


4

Gündem

Mus'un tarihi tescillendi 30 HAZÝRAN 2013 PAZAR

Muþ'un Korkut ilçesine baðlý Çalaplý köyünde bulunan tarihi maðaralar, yerleþim birimleri ve kültürel varlýklarýn bazýlarý tescillendi. Korkut ilçesine baðla Çalaplý köyünde Ermeniler dönemine ait birçok maðara, yerleþim yeri ve kültürel yapý bulunuyor.Çalaplý köyünde bulunan eski yerleþim yerleri ve maðaralarýn define avcýlarý tarafýndan bilinçsiz bir þekilde kazýldýðýný belirten köy muhtarý Þükrüllah Karayel, yetkililerin köylerinde bulunan tarihi yerleri koruma altýna almak için çalýþma yaptýklarýný söyledi. Tescil için yapýlan çalýþmalarýn bazýlarýnýn sonuçlandýðýný kaydeden Karayel, bazý çalýþmalarýn ise sezon sonunda tamamlanacaðýný vurguladý.

Tarihe sahip çýkýlsýn 1700'lü yýllarda yerleþim yeri olan köylerinin Ermeniler döneminden kaldýðýný belirten Muhtar Karayel, "Köyümüzün tarihi

çok eski yýllara dayanýr. Köyümüzde sahip çýkýlmasý gereken tarihi eserler ve maðaralar var. Define aramak için gelenler taþlarýn üzerinde iþaret gördükleri anda kýrýp kazý yapmýþlar. Yýllardan beri burada yaþamamýza raðmen biz define görmedik. Ancak define olduðunu söyleyenler ve arayanlar köyümüzde bulu-

Uçak arýza yapýnca uçuþ iptal oldu Batman'dan sabah saat 07.30'da Ýstanbul'a doðru uçuþa geçmesi gereken uçakta teknik arýza yaþanmasý nedeniyle uzun süre bekleyen yolcular, uçuþun iptal olmasýyla çileden çýktý. Batman Havaalaný'ndan Ýstanbul'a doðru uçuþa geçmesi beklenen Pegasus hava þirketine ait uçak, teknik arýza nedeniyle havalanamadý. Söz konusu arýza giderilemeyince yolculara uçuþun iptal edildiði söylendi. Çaresiz bekleyen yolcular havaalaný içinde bu durumu alkýþla protesto etti. Yaklaþýk 3.5 saat havaalanýnda bekleyen ve muhatap bulamadýklarýný söyleyen yolcular, 'Pegasus istifa' sloganlarý atmaya baþladý.

Zayi ilaný Gökalp Vergi Dairesi 51235503576 sicil nolu mükellefi olup 19751-19800, 19601-19650 seri numaralarý arasý 2 adet faturamý, 3101 - 3150 seri numaralý 1 cilt sevk irsaliyesi ve 1201-1350 arasý 3 cilt gider pusulasý kaybettik.Hükümsüzdür Nuri Eke ------------------------------------------------------------------------Gökalp Vergi Dairesi 3160165642 sicil nolu mükellefi olup seri A 043227 nolu faturamýn üst nüshasýný kaybettim.Hükümsüzdür Ýsmet Durmaz

30 HAZÝRAN 2013 PAZAR YIL: 13 SAYI: 4314 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

nan tarihi mekanlara zarar vermekten öteye gidemiyor. Biz artýk kazýlarýn olmamasýný ve tarihi yerlerin yýkýlmamasýný istiyoruz" diye konuþtu. Köyde bulunan maðaralarýn alt kýsýmlarýna ev yaptýklarýný söyleyen Muhtar Þükrüllah Karayel, eski dönemlerden kalan taþlarla yapýlan evlerin kýþýn sýcak

yazýn ise serin tutma özelliðine sahip olduðunu vurguladý. Konu ile ilgili olarak gazetecilere açýklama yapan Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ise Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi arkeologlarý tarafýndan Kosor Bölgesi ve Çalaplý Köyü'nde araþtýrma ve inceleme yapýldýðýný söyledi. Çetin, "Korkut ilçesinde bulunan bazý köylerimizin geçmiþi çok eski yýllara dayandýðý için önemlilik arz etmektedir. Bölgede geçmiþ yýllarda da araþtýrma yapýlmýþ ve tescillenmiþ tarihi eserler bulunmuþtur. Yüzüncü Yýl Üniversitesi tarafýndan Çalaplý köyünde araþtýrma ve inceleme yapýldý. Bazý kültürel yapýlar tescillendi. Uygun görülen eserler koruma altýna alýnýp ilgili kurumlar bilgilendirilecektir" dedi.

Çeþmenin bakýmsýzlýðý tepki çekiyor Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesi Demirciler Caddesi'nde bulunan tarihi Altýbulak Çeþmesi bakýmsýzlýðý vatandaþýn tepkisine neden oldu. Silvan ilçesinde tarihi Altýbulak Çeþmesi'nin ne zaman yapýldýðýnýn bilinmediðini belirten emekli memur Salih Kalkan, çeþmenin çok eski bir geçmiþe sahip olduðunu söyledi. Kalkan, "Bazý bilinçsiz vatandaþlar tarafýndan çeþmenin taþlarý üzerine yazýlar yazýlmýþ. Ayrýca bakýmsýzlýktan çeþmenin taþlarý dökülüyor. Eskiden bu çeþme-

den bol su akýyordu. Yetkililerin yaptýðý su þebekelerini yenileme çalýþmalarýnda çeþmenin suyu kesildi. Bununla birlikte çeþmenin su yönü deðiþtirildi. Çeþmenin suyunun nereye verildiðini hiç kimse bilmiyor. Çeþmeden þu an su akmýyor. Tarihi yapýsý olan çeþme þu an harap durumda. Yetkililerin tarafýndan bir an önce çeþmeye gereken bakýmýn yapýlmasýný, çeþmenin duvarlarý üzerindeki boyalarý silmesini ve çeþmeye gereken suyu vermesini istiyoruz" dedi.

Sevgi Köprüsü Platformu Muþ'ta Türkiye'de 10 üniversiteden 40 öðrenciyle oluþturulan 'Sevgi Köprüsü Platformu' üyeleri Muþ'a geldi. Türkiye'nin birçok yerinden bir araya gelen ve il il gezen kültür elçileri, Muþ'ta çalýþmalara baþladý. Ülkenin birçok yerinden bir araya gelen ve Bayrampaþa Belediyesi'nin araç desteðiyle il il gezen kültür elçileri, Muþ'un Korkut ilçesine baðlý Altýnova beldesinde 1993 yýlýnda bir evde ayni ailede 9 kiþinin yakýldýðý evi ziyaret ederek, aileleri ile görüþtüler. 2008 yýlýnda 'Sevgi Köprüsü' adlý proje ile baþladýklarýný belirten platform basýn sözcüsü Muhammet Arpac, "Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki insanlar, doðu insanýný medyada gördüðü ile tanýyordu. Dolayýsýyla bizler medyanýn bizleri yönlendirmesine, ileti bombardýmaný

ile sürekli bizi etki altýnda býrakmasýnýn önüne geçmek istedik " dedi. 8 Üniversiteli arkadaþ bir araya gelerek böyle bir platform kurduklarýný hatýrlatan Arpacýk, "Þimdiye kadar 300 üniversiteli arkadaþýmýzý Doðu-Güneydoðu'ya getirdik. 10 ayrý üniversiteden. 40 yeni yüz, 40 farklý yüz. gelen arkadaþlarýmýz Bölge ile alakalý beyin fýrtýnasý yaparken, burada 1990'lý yýllarda Altýnova'da, acý bir hadisenin yaþandýðýný öðrendik. Bu acý nedir, ne deðildir, niçin oldu bunlarýn araþtýrmasý için geldik. Bu acýlarý yüreðimizde hissetmek istedik. Geri döndüðümüzde, bu konu ile alakalý elimizden gelen gayreti göstereceðiz. Eðer bu ülkede bir çözüm olacaksa, insanlarý dinleyerek olmasý lazým. Yani sadece siyasetçilerin kanalý ile olmaz bu iþ. Bizim herhangi bir siyasi partiye üye olmadýðýmýzý da hatýrlatmak isterim" diye konuþtu. Sevgi Köprüsü platformu olarak gittikleri her yerde hep barýþ sürecinden konuþulduðunu dile

getiren platform dönem baþkaný Fatih Gündü ise , "Biz zaten asýrlardýr barýþ içinde yaþamýþ, birbirimizle kaynaþmýþ bir milletiz. Þimdi bir çözüm arayýþý içindeyiz, buna destek vermek amacýyla, buradaki insanlarla kaynaþmak, dertlerini

dinlemek istiyoruz. Konuþtuðum herkes 'bizim yolumuz, hastanemiz yoktu, yolumuz hastanemiz geliyor' diyorlar. Maddi ve fiziki anlamda bir takým deðiþiklikler yapýlýrsa barýþ kalýcý olacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandý.

Ulusal basýn Bitlis'e çýkarma yaptý

Üçte ikisi Bitlis il sýnýrlarý içerisinde bulunan Van Gölü'nde düzenlenen Bitlis Su Sporlarý Þenliklerinin 4'üncüsü bugün baþlayacak. Þenlik için þehre gelen ulusal medya temsilcileri etkinlik öncesi Bitlis'i gezdi. Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, Bitlis Su Sporlarý Þenliði için Ýstanbul'dan ile gelen basýn mensuplarýný aðýrladý. Kahvaltýyla baþlayan baþlayan program, dünyanýn ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Gölü'nü ziyaretle devam etti. Basýn mensuplarýna Nemrut Kalderasý'ný gezdiren Yurdakul, deniz seviyesinden 2 bin 442 metre yüksekte bulunan krater gölü çevresindeki Ilýk Göl ve Soðuk Göl'ü basýna tanýttý. Daha sonra ilin tarihi ve kültürel yerlerine gezi düzenlendi. Etnografya Müzesi, Ýhlasiye Medresesi, Þerefiye Camii, Kehrevi Türbesi, Þerif Bey Tepesi'ni gezen basýn mensuplarý, 7 bin yýllýk geçmiþi olan ve tarih boyunca

bir çok medeniyete ev sahipliði yapan Bitlis'e hayran kaldý. Günün sonunda Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, basýn mensuplarýna tarihi Papþin Han'da akþam yemeði verdi. Bitlis'e özgü yöresel yemekleri tadan gazeteciler, yerel sanatçýlarýn seslendirdiði Bitlis türküleri eþliðinde eðlendi. Bitlis Su Sporlarý Þenliði 3 gün sürecek. Bitlis'in Van Gölü sahilinde bulunan Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde gerçekleþtirilecek olan etkinlik Bitlis'in turizmi için büyük öneme sahip. Bitlis Su Sporlarý Þenliðinde; plaj futbolu, plaj voleybolu, dragon, bisiklet, yelken, su kayaðý, kano, kürek ve yamaç paraþütü yarýþlarý yapýlacak.


CMYK

Bölge Haber

Alman Yeþiller Partisi'nden Ýcten'e ziyaret Alman Yeþiller Partisi'nin Dortmund bölge sorumlusu Stefen Hemkeln'i AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten'i ziyaret etti.

Alman Yeþiller Partisi Dortmund Bölge Sorumlusu Stefen Hemkeln'i makamýnda aðýrlayan AK Partili Cuma Ýçten, ziyarette Gezi Parký baþta olmak üzere son dönemlerde Alman medyasýnýn Türkiye'ye bakýþý konularý gündeme geldi. Ýçten, Türk-Alman dostluðunun çok öncelere dayandýðýný belirterek, Almanya Baþbakaný Angela Merkel'e de eleþtirilerde bulunarak, "Birkaç aðacý fýrsata çeviren terör örgütlerinin þehirleri savaþ alanýna çevirmesini ve bu durum karþýsýnda Merkel'in takýndýðý tutum da ortada. Avrupa Birliði iþ kendine gelince sessiz kalýp, Türkiye'deki en ufak bir haberi bile felaket tellallýðý yaparcasýna, yanlý ve taraflý bu þekilde dünyaya servis ediyor. Bu ne kadar doðrudur, ne kadar ahlaklýdýr? Bu noktada iyi niyet düþünmek þüphesiz çok fazla iyimserlikten öteye geçmez. Ama düþünülmesi gereken asýl mesele krizin göbeðindeki bir Avrupa'ya karþýn dünyanýn en hýzla

büyüyen ikinci ülkesi Türkiye'nin istikrarýnýn baltalanmaya çalýþýlmasýdýr. Ancak biz de buna göz göre göre izin vermeyiz. Arakan'da Filistin'de ve daha dünyanýn birçok yerinde akan Müslüman kanýna ses çýkarmayan, binlerce hektar ormanýmýzý yakan, 30 binden fazla cana mal olan terör olaylarýna da 3 maymunu oynayan AB de Almanya'da çok ciddi bir yol ayrýmýnda olduklarýný görmelidir. Oyun oynayan nihayetinde kendi oyunu içinde kaybolur. Ülkemiz iç ve dýþ dinamiklerini, kardeþliðini ve istikrarlý büyüme yolunda attýðý adýmlardan ve tavizlerden kesinlikle taviz vermeyecektir" dedi. Teknolojinin ve enerji kaynaklarýnýn önemine deðinen Ýçten, çevre dostu projelerin modern dünyada yaþamlarýmýzý nasýl kolaylaþtýrdýðýný ve bu tekniklerin en kýsa zamanda ülkemizde de kullanmaya baþlanýp, yaygýnlaþmasý gerektiðini belirtti.

30 HAZÝRAN 2013 PAZAR

5

Aileler Ýmralý'ya gidecek Abdullah Öcalan'ýn kardeþi Mehmet Öcalan'ýn yaný sýra Ýmralý Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ndeki 3 tutuklunun ailelerinin yakýnlarý ile görüþmek için yaptýklarý baþvuruya olumlu yanýt verildi. Aileler, Pazartesi günü Ýmralý Adasý'na gidecek. PKK Lideri Abdullah Öcalan'ýn kardeþi Mehmet Öcalan'ýn yaný sýra Ýmralý Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ndeki tutuklulardan Cumali Karsu, Þeyhmus Poyraz ve Hakký Alphan'ýn ailelerinin, Ýmralý Cezaevi'ne giderek yakýnlarýyla görüþmek için Bursa Cumhuriyet Savcýlýðý'na yaptýðý baþvuruya olumlu yanýt verildi. Verilen olumlu yanýtýn ardýndan Abdullah Öcalan'ýn kardeþi Mehmet Öcalan, Þeyhmus Poyraz'ýn kardeþi Felek Cýzlamaz, Hakký Alphan'ýn kardeþi Zülfü Alphan ve Cumali Karsu'nun vasisi Pervin Oduncu'nun 1 Temmuz Pazartesi günü Ýmralý Adasý'na gitmeleri bekleniyor.

Tarihten ders alýnmalý Diyarbakýr Demokrat Eðitimciler Sendikasý'ndan(DES) Þeyh Sait Olayý ile ilgili açýklama yapýldý.Diyarbakýr DES Ýl Baþkaný ve Genel Baþkan Danýþmaný Eyüphan Kaya Þeyh Sait ve arkadaþlarýnýn hadisesi ile ilgili yaptýðý açýklamada "Tarihten ders alýnmalý" dedi. Tarihin kusurlarýna sahip çýkmak, gelecekte benzer yanlýþlarýn yapýlmasýna kapý aralar,. Dolaysýyla tarihi þahsiyetlerimize karþý hakaret edilmiþ, zalimane katledilmiþlerse bu vakayý sahiplenmeye hakkýmýz yoktur, üstelik kýnamak ve mümkünse devlet adýna özür dilemeliyiz ki bu hataya bir daha düþmeyelim. Þeyh Sait vakasý da bu menfur hadiselerden biridir.

Þeyh Sait ve arkadaþlarý neden baþ kaldýrdýlar Þeyh Sait ve arkadaþlarý neden 1921'de deðil de 1925'te isyan ettiler, baþ kaldýrdýlar kýyama karar verdiler. Belki de þeriatýn ifadesiyle "Hurucu Alassultan"(Yanlýþ yapan sultanýn üzerine çýkýþ yapmak) kaidesine uydular. 1921 anayasasý Anadolu'da yaþayan dinlerle ve dillerle barýþýktý, 1924 anayasasýnda yasa sekülerleþti, devlet üniterleþti. Þeyh Sait ve arkadaþlarý buna sessiz kalamazdý. Sonunda ölüm olduðunu bile bile kýyam ettiler.

Aziz bir ölümü zelil hayata tercih ettiler Bu Þeyh Sait hadisesinin nedenini araþtýrmak lazým, irdelemek lazým, tarafsýz bir gözle bakýldýðý zaman olayýn asýl müsebbibi 1924 anayasasýdýr.Tabi ki Anadolu'nun dört bir yanýndan bu harekete eþ zamanlý katýlmaya hazýrlanan bir çok dini lider, mütedeyyin beylikler vardý, ancak zamansýz bir vaka yüzünden düþünülen tarihin iki ay öncesinde baþlayýnca olay Kürtlerin baþýna patladý ve 47 tane hareket liderleri zülmen Diyarbakýr'da asýldý. Aziz bir ölümü zelil bir hayata tercih ettiler. Bu sonucu kýnamamak elde mi, bin kere kýnýyoruz. Bu saygýn insanlarýn talepleri dinlenilseydi memleketin hali böyle mi olurdu?

Her baþ kaldýraný tenkit etmek doðru deðildir Baþkaldýran insanlarý istediðimiz þekilde yaftalayarak tenkit etmek doðru deðildir.Hala da Seyh Sait ve arkadaþlarý için Ýngiliz iþbirlikçileri

deniliyor.Kamuoyu bilsin ki bunun aslý astarý yoktur. Seyh Sait ve arkadaþlarý bir yanlýþýn farkýna vardýlar, uyardýlar baþ kaldýrdýlar ve bu uðurda can verdiler ki bu gün bir çok kesim onlarýn bu doðrularýndan pay almak istiyor, onlarý eleþtiren kitaplarýn aðzý açýlmýyor, onlarý eleþtirenlerin sesi titrek çýkýyor, taraftarlarýnýn sesi gür çýkýyor.

Tarihten ders almalýyýz. Tarih, ders alýnsýn diye okutuluyor ama tarihten ders alýnsaydý tekerrür eder miydi? Galiba artýk ders almanýn zamaný geldi ve hepimiz artýk yanlýþlarý dile getirme ihtiyacýný hissediyoruz, bir daha vuku bulmasýn diye kamuoyunu aydýnlatýyoruz, bu bir sorumluluktur. Ayrýca bu yanlýþlarýn yapýlmasýna meydan veren kimselerden de bir þey istediðimiz yok, ne övüyoruz ne sövüyoruz ama halk hakký hakikati bilsin, aldatýldýðýnýn, yanlýþ bilgilendirildiðinin farkýna varsýn diye basýn açýklamasý gereðini duyuyoruz. Ne din adýna ne dil adýna kimsenin bu tari-

Hakkari'de yayla festivali

hi þahsiyetlerimizi kullanmaya hakkýmýz yoktur.Ders alýnsýn yeter, bu amaçla basýnýn huzuruna çýkýyoruz.Konuþuyoruz,Bir daha böyle acýlarý yaþamamak dileðiyle…

Herkes sürece katký sunmalý

Hakkari Belediyesi'nin 3 bin 600 rakýmlý Berçelan Yaylasý'nda düzenlediði 1'inci Berçelan Kültür ve Sanat Festivali binlerin katýlýmý ile devam ediyor.

Hakkari Belediyesi tarafýndan düzenlenen 1'inci Berçelan Kültür Sanat Festivali, ikinci gününde dört mevsimin birarada yaþandýðý 3 bin 600 rakýmlý Berçelan Yaylasý'nda devam ediyor. Festivale, BDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, BDP PM üyesi M. Sýddýk Akýþ, BDP Ýl eþ baþkanlarý Esmer Tekin ile Rahmi Kurt, Hakkari Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu, Hakkari Demokrasi Platformu bileþeni sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, il dýþýndan gelen çok sayýda davetli ve

binlerce yurttaþ katýldý. Hakkari, Yüksekova, Þemdinli ve Çukurca ile çevre il ve ilçelerden binlerce kiþi yaklaþýk 500 araçla kent merkezine 13 kilometre uzakta bulunan doða harikasý Berçelan Yaylasý'na çýktý. Kadýnlar ve erkekler giydikleri yöresel kýyafetlerle festival alanýný renk cümbüþüne çevirdi. Alana yüzlerce çadýr kurulurken, çadýrlara Delila, Halil Dað, Abdullah Öcalan, Beritan, Mizgin adlarý verilerek posterleri asýldý. Belediye ekipleri de günler öncesinden, dýþardan gelen misafirleri aðýrlamak için festival alanýna 20 çadýr kurdu. Ayrýca KESK ve Cilo Doða Derneði, Hakkari kültürünü yansýtan kýl çadýr kurdu. Ýhtiyaçlarý gidermek amacýyla festival alanýna seyyar tuvaletler ve çeþmeler kuruldu. Aram Yayýnlarý da kitap standý açtý. Festivale gelen aileler, gözleme, keledoþ ve benzeri yerel yemekler yaptý. Kýsmen karla kaplý Berçelan Yaylasý'nda açan çiçekler ve akan sular kartpostallýk görüntüler ortaya çýkardý. Alanda açýklama yapan Hakkari Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu,

festivalin Hakkari için önemli bir anlam taþýdýðýný belirterek, "5 yýllýk belediye baþkanlýðým döneminde sürekli Berçelan'da festival yapmak istedim. Her dönem hazýrlýk yaptýðýmýz halde, bölgede yaþanan çatýþmalar ve þahadetler nedeniyle ertelemek zorunda kaldýk. Bugün halkýmýzla beraber önderliðimizin çözüm süreci ile özgür bir ortamda ve þahadetlerin olmadýðý bugünlerde halkýmýzýn teveccühüyle bu festivali gerçekleþtirdik. Festival, sadece bu yýl ile sýnýrlý kalmayacaktýr" dedi.

Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Siirt Ýl Baþkaný Mehmet Ata Ýnan, herkesin çözüm sürecinin öneminin farkýna varýp, sürece katký yapmasý gerektiðini söyledi. BDP Siirt Ýl Baþkaný Mehmet Ata Ýnan, çözüm sürecini deðerlendirdi. Sürecin Türkiye'de yaþayan herkes için çok önemli olduðunu belirten Ýnan, "Çözüm sürecini anlatmak üzere halkla bir araya geliyoruz. Bu süreç Türkiye'deki tüm halklar için çok önemlidir. Herkesin bu sürecin önemini bilmesi gerekiyor. Tüm kurum ve kuruluþlarýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve basýnýn barýþ dilini kullanarak

sürece katký yapmalarý oldukça önemlidir" dedi.

Herkes dikkatli olmalý Siirt'te son zamanlarda artan kavga ve diðer asayiþ olaylarýna da deðinen Baþkan Ýnan, bu tür olaylarýn sürece de zarar verdiðini söyledi. Ýnan, "Son zamanlarda ilimizde bazý asayiþ olaylarýnda maalesef artýþ gözlenmektedir. Bu tür olaylar bizleri üzüp kaygýlandýrýyor. Bu tür olaylarý benimsemiyoruz. Herkesin daha dikkatli olmasý gerekiyor. Her zaman birlik, beraberlik ve kardeþlik dilinin konuþulup, bu yolun seçilmesi gerekiyor" þeklinde konuþtu.


6

EKONOMÝ

Sektör Komisyonlarý kurulacak 30 HAZÝRAN 2013 PAZAR

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Hasan Hüseyin Erkoç, yeni dönemde Meclis Üyelerinin görev yapacaðý sektör komisyonlarý kuracaklarýný açýkladý. Malatya TSO'da seçim sürecinin sona ermesinin ardýndan oluþturulan TSO Meclisi, yeni dönem ilk toplantýsýný yaptý. TSO Salonu'nda TSO Meclis Baþkaný Sami Payza'nýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda konuþan TSO Baþkaný Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya TSO'nun 90. kuruluþ yýldönümünde bulunduðunu hatýrlatarak, "Malatya TSO 1923 yýlýnda kurulmuþ. 90. kuruluþ yýlýnda Malatya Ticaret ve Sanayi Odasý'na yeni bir bina kavuþturmanýn mutluluðu içindeyiz. Ýnþallah planlamamýz Eylül ayý sonu itibariyle yeni binamýzda, daha geniþ fiziki imkanlar içerisinde, daha geniþ alanlarda Malatya'ya hizmet etmenin mutluluðunu yaþayacaðýz. Mevcut binamýz Malatya'nýn büyükþehir olmasý ile birlikte bina olarak temsil nok-

tasýnda yeterli görünmüyor" dedi. Erkoç, "Yeni dönemde açýk ve þeffaf olmayý bir kez daha teyit ediyorum. Açýk þeffaf bir þekilde olacaðýmýzý, her konuda bize sorunlarýnýzý ve taleplerinizi aktarabileceðinizi, eleþtirilmesi gereken konularda da hiç çekinmeden eleþtiri yapmanýzý sizlerden bekliyorum" diye konuþtu.

Üniversite-sanayi iþbirliði Yeni dönemde TSO Meclisi'nde üyelerin görev aldýðý sektör komisyonlarý kurulacaðýný açýklayan Erkoç þunlarý söyledi: "Malatya'nýn ticaretinin birlikteliði adýna yapýlmasý gereken, oluþturulmasý gereken komisyonlarý oluþturup, Meclis'teki arkadaþlarýmýzý bu göreve verip, bu görevi yerine getirirken de yine raporlar hazýrlayarak bize yön göstermelerini arzu ediyoruz.

Daha çok üniversite-sanayi iþbirliðini þehrin kalkýnmasý adýna öne çýkartmamýz gerektiðini de vurgulamak istiyorum. Çünkü artýk günümüzdeki emek yoðunluðundaki iþten çok inovasyon dediðimiz teknoloji ürünlerine Malatya'nýn yönelmesi gerekiyor. Bu noktada üniversite ile ciddi anlamda iþbirliði içinde olmamýz gerekiyor. Üniversite ile bugüne kadar Teknokenti kurduk, Tekmer'i oluþturduk, Teknoloji Transfer Merkezi'ni oluþturduk." TSO Meclisi'nde yeni dönemde kurulacak olan komisyonlar arasýnda dýþ fuar ve organizasyonlar için Dýþ Ýliþkiler Komisyonu'nun da olacaðýný belirten Erkoç, Meclis Üyelerinden kendi sektörlerindeki üyelerini sürekli ziyaret ederek, sorunlarý Meclis'e taþýmalarýný istedi.

Dýþ Ticaret Hacmi 10 yýlda 14 kat arttý Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, "Türkiye ve Azerbaycan olarak geçen yýl dýþ ticaret hacmimiz 4,2 milyar dolara ulaþtý. 10 yýlda yaklaþýk 14 kat artýrdýk ticaretimizi. Bugün Türk firmalarýnýn Azerbaycan'da yapmýþ olduklarý yatýrýmlar nereden bakarsanýz bakýn yaklaþýk 7 milyar dolardýr" dedi. Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu'nun (DEÝK) organizasyonuyla düzenlenen "Türkiye'de Faaliyet Gösteren Azerbaycanlý Ýþadamlarý ile IV Çalýþma Yemeði"ne katýldý. Conrad Otel'de verilen Çalýþma Yemeði'nde konuþma yapan Bakan Çaðlayan, "Ýki ülke olarak 85 milyonluk bir nüfusa sahibiz. Bugün milli gelirlerimiz toplamý 885 milyar dolar. Ýki ülkenin toplam 410 milyar dolarlýk dýþ ticaret hacmine karþýlýk geçen yýlki toplam dýþ ticaret rakamýmýz sadece 4,2 milyar dolar, yani yüzde 1. Ticaretin iki ülke arasýnda daha fazla artmasý için yapmamýz gereken önemli çalýþmalar var. Ýþ adamlarýmýzýn önündeki engelleri kaldýrmalýyýz" dedi.

Büyük mesafeler kat edilecek Bakan Çaðlayan, Tercihli Ticaret Anlaþmasý'nýn uygulamaya geçmesiyle birlikte büyük mesafeler kat edileceðini ifade ederek, "Bu anlaþmayý yaptýðýmýz zaman iki ülke olarak ticaretimizi karþýlýklý ve dengeli bir þekilde katlayacaðýmýzdan hiç kimsenin þüphesi olmasýn" þeklinde konuþtu. "Türk ve Azeri iþ adamý kardeþlerimiz her türlü imkana sahipler" diyen Çaðlayan, "Devlet baþkanlarýmýz da bu anlayýþa sahip. Bakanlar

olarak iþ dünyasýnýn önündeki engelleri temizleyerek, hareket edilebilecek önemli alanlar açýyoruz. Ýþ adamlarýmýza adeta hýz yapacaðý otobanlar hazýrlýyoruz. Türkiye ve Azerbaycan olarak geçen yýl dýþ ticaret hacmimiz 4,2 milyar dolara ulaþtý. 10 yýlda yaklaþýk 14 kat artýrdýk ticaretimizi. Bugün Türk firmalarýnýn Azerbaycan'da yapmýþ olduklarý yatýrýmlar nereden bakarsanýz bakýn yaklaþýk 7 milyar dolardýr. Azeri kardeþlerimizin Türkiye'de yapmýþ olduðu yatýrýmlar SOCAR'ý ve bilhassa PETKÝM'i devreye sokup bunun gelecek yatýrýmlarýný da dikkate aldýðýmýzda 10 milyar dolar düzeyini geçecek seviyeye gelecektir" dedi. Türk müteahhitlerinin 3 projede 1,3 milyar dolarlýk büyüklükte iþ aldýðýný hatýrlatan Çaðlayan, "Her yýl ortalama 26 milyar dolardan fazla uluslararasý müteahhitlik iþi alan bir Türkiye var. O nedenle iki ülke arasýnda bu alandaki yatýrýmlar ve 3. ülkelerdeki iþ birlikleri son derece önemli olacaktýr. Türk müteahhitleri yýlýn ilk 5 ayýnda Azerbaycan'da toplam 3 projede 1,3 milyar dolarlýk büyüklükte iþ aldý" diye konuþtu. Her iki ülkenin ekonomik krizleri baþarýyla atlattýðýný ifade eden Bakan Çaðlayan,

"Azerbaycan ve Türkiye dünya ekonomik krizine meydan okurcasýna kimi yýllar yüzde 9, yüzde 10 ve yüzde 11 büyüme baþarýsýný göstermiþ olan iki ülke durumunda. Ermenistan Yukarý Karabað'ý iþgali býrakmadýkça Türkiye asla Ermenistan'la bir araya gelmeyecektir. Ne ticari ne ekonomik ne de siyasi anlamda" dedi. Ardýndan söz alan Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkýnma Bakaný Þahin Mustafayev ise Azerbaycan ve Türkiye arasýnda siyasi ekonomik ve sosyal iþ birliðinde daha büyük aþamalar kaydedilmesi gerektiðini belirtti. Ýki ülkenin de doðalgaz taþýma projelerinde jeopolitik yönden avantajlý konumda bulunduðunu belirten Mustafayev, her iki ülkenin de stratejik iþbirliði kanallarýný her zaman açýk tutmasý gerektiðini söyledi.

Gümrük eþyalarý satýþta Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tasfiye Ýþletme Müdürlüklerinin eþya ve araç satýþlarý sürerken, Edirne Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan açýk artýrmayla satýþa çýkarýlacak eþyalar arasýnda sýðýr, koyun ve koç cinsi 8 grup canlý hayvanýn da bulunduðu bildirildi. ve araç satýþlarýný açýkladý. Açýklamaya göre Edirne Tasfiye Ýþletme Müdürlüðünce, 4458 sayýlý Gümrük Kanunu uyarýnca tasfiyelik hale gelen, satýþa esas bedeli en az 599,72 TL ile en çok 6 bin 084,41 TL arasýnda deðiþen, 2 Temmuz günü saat 16.00'ya kadar yatýrýlmasý gereken güvence tutarý da en az 59,97 TL, en çok 608,44 TL arasýnda olan, cinsi, miktarý, bulunduðu yeri, özellikler, satýþa esas bedeli ve güvence tutarý ayrý ayrý þartname eki listede gösterilen sýðýr, koyun ve koç cinsi 8 grup canlý hayvan; açýk artýrma suretiyle Edirne Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü Hizmet Binasý Kapýkule Gümrük Kompleksi J1 Binasý'nda 03 Temmuz 2013 tarihinde saat 10.00'da satýþa sunulacak. Erenköy Tasfiye Ýþletme Müdürlüðünce satýþa esas bedeli en az 433,06 TL ile en çok 214 bin 530,67 TL arasýnda deðiþen; 3 Temmuz günü saat 16.00'ya kadar yatýrýlmasý gereken güvence tutarý da en az 44,00 TL, en çok 21 bin 454,00 TL arasýnda olan, cin-

si, miktarý, bulunduðu yeri, özellikleri, satýþa esas bedeli ve güvence tutarý ayrý ayrý þartname eki listede gösterilen eþya satýþlarýnda giyim eþyasý, gözlük, motor, kozmetik eþya, kumaþ, elektronik devre, aksam, iplik, sentetik taþ, saç bakým malzemesi, giyim

eþyasý, okul ve büro malzemeleri, boya, çanta v.b. 36 grup eþya açýk artýrma suretiyle Dudullu Caddesi ÝETT Anadolu Garajý Yaný Ataþehir adresindeki ihale salonunda 4 Temmuz 2013 tarihinde saat 09.30'da satýþa sunulacak Açýklamaya göre Bakýrköy Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan ise satýþa esas bedeli en az 335,49 TL ile en çok 260 bin 112,60 TL. arasýnda deðiþen, 04 Temmuz günü saat 16.00'ya kadar yatýrýlmasý gereken güvence tutarý da en az 34,00 TL, en çok 26 bin 012 TL arasýnda olan, cinsi, miktarý, bulunduðu yeri, özellikleri, satýþa esas bedeli ve güvence tutarý ayrý ayrý þartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taþýtý, kamyon, kamyonet, kapalý kasa kamyonet, tanker, týr çekici, dorse, motorsiklet ve tankerden oluþan 40 adet araç; açýk artýrma suretiyle, Yeþilköy Mah. Yeni Havaalaný Yolu No:1 Bakýrköy/Ýstanbul adresindeki ihale salonunda 5 Temmuz 2013 tarihinde saat 09.30'da satýþa sunulacak.

Tarým ürünleri ihracatý arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu geçici dýþ ticaret verilerine göre 2013 yýlý Ocak-Mayýs döneminde, 2012 yýlýnýn ayný dönemine göre tarým ürünleri ihracatý yüzde 10,3 artarak 7 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre 2013 Ocak-Mayýs döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre ihracatýnda artýþ görülen ürün gruplarý þöyle: "Pamuk yüzde 16,6'lýk artýþla 836 milyon dolara, hububat, un, niþasta veya süt müstahzarlarý; pastacýlýk ürünleri yüzde 28,3'lük artýþla 642 milyon dolara, þeker ve þeker mamulleri yüzde 36,5'lik artýþla 286 milyon dolara, etler ve yenilen sakatat yüzde 36,6'lýk artýþla 253 milyon dolara, süt ürünleri; yumurtalar; tabii bal yüzde 14,8'lik artýþla 246 milyon dolara, balýklar ve suda yaþayan diðer hayvanlar yüzde 25,7'lik artýþla 223 milyon dolara, yaðlý tohum ve haþhaþ tohumu yüzde 46'lýk artýþla 162 milyon dolara yükseldi."

Muþ'ta ot hasadý baþladý

Muþ'un köy ve mezralarýnda tarým ve çiftçilikle uðraþan birçok vatandaþ, çayýr otlarýný biçtikten sonra muhafaza altýna alýyor. Hayvanlarýn kaba yem ihtiyacýný karþýlamada kullanýlan otlar çiftçiler tarafýndan biçilip, balya yapýlarak kullanýma hazýr hale getiriliyor. Muþlu çiftçiler bu günlerde geliþen teknolojiye inat týrpanlarýyla teknolojiye meydan okuyorlar. Köy ve mezralarýnda tarým ve çiftçilikle uðraþan birçok vatandaþ geliþen teknolojiye inat hala tarým iþlerini týrpanlarla yapýyorlar. Muþ'un kýrsal bölgelerinde küçük yaþta týrpan çekmeyi öðrendiðini söyleyen Haþim Kaplan, yýllardýr týrpan çektiðini ve büyük ölçüde tarým iþlerini yapmakta týrpanýn kendisine en büyük yardýmcýsý olduðunu kaydetti. Dünyadaki teknolojinin her geçen gün ilerlemesine raðmen, hala öküze, týrpana, týrmýða ve oraða ihtiyaç duyulduðunu söyleyen Kaplan, "Dere yataklarý, bahçeler ve engebeli arazilerdeki ekinlerde teknolojinin iþ görmediðinden dolayý yine týrpana ihtiyaç duyuyoruz. Kuþkusuz dünyanýn her yerinde olduðu gibi, Türkiye'de de teknoloji geliþiyor. Ancak geliþen teknoloji, engebeli ve dar yerlerde pek teknolojik olmadýðý gibi yararlarýný da göremiyoruz. Haliyle bu tür yerler yine týrpana ve insan gücüne kalýyor" Ýfadelerini kullandý.


GÜNCEL

30 HAZÝRAN 2013 PAZAR

Saðduyu korunmalý

Provokasyonlara gelinmemeli BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, Lice'de karakol yapýmýný protesto eden halka askerlerin ateþ açmasý sonucu yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým'ýn ailesine baþsaðlýðý dileyerek, "Tek amacý karakol inþaatýný protesto etmek olan bir halkýn üzerine ateþ açýlmýþ olmasý resmen bir katliam giriþimidir" dedi. BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, Diyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Yakacýk köyünde karakol yapýmýný protesto eden halka askerlerin ateþ açmasý sonucu yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým'ýn vefatý nedeniyle baþsaðlýðý mesajý yayýnladý. Mesajda, karakol yapýmýna karþý protesto eylemi gerçekleþtiren halkýn geri döndüðü sýrada askerler tarafýndan ateþ açýldýðýna vurgu

yapýlarak, bir kiþinin yaþamýný yitirdiði, 3'ü aðýr olmak üzere 10 kiþinin yaralandýðý kaydedildi. Mesajda, "Protesto eylemini gerçekleþtirenlerin tamamý sivil, silahsýz köylülerdir. Köylülerin üzerine bu þekilde ateþ açýlmasý çok açýk bir cinayettir, bir katliam giriþimidir, alçakça düzenlenen bir provokasyondur. Yaralýlardan birinin durumu çok aðýr. Kurþun göðsünden girmiþ arka taraftan

çýkmýþtýr. Bizzat hedef gözetilerek ateþ açýlmýþtýr. Tek amacý karakol inþaatýný protesto etmek olan bir halkýn üzerine ateþ açýlmýþ olmasý resmen bir katliam giriþimidir. Halkýmýz saðduyusunu korumalý ve provokasyonlara gelmemelidir. Ancak þu da bilinmelidir ki; bu alçakça saldýrýnýn hesabý sorulacaktýr. Bu kanlý saldýrýyý gerçekleþtirenler, emri verenler, bu provokasyonu tertipleyenler derhal

yargý önüne çýkartýlmalýdýr. Vali, kaymakam, komutan bu saldýrýnýn doðrudan sorumlusudur. Derhal görevlerinden alýnmalýdýr. Saldýrýda yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým kardeþimize Allah'tan rahmet, ailesine, halkýmýza baþsaðlýðý, yaralýlara da acil þifalar diliyorum" denilerek, demokratik kamuoyunun katliam karþýsýnda duyarlý olmasý çaðrýsý yapýldý.

Otopsi raporu açýklandý Lice'de askerlerin açtýðý ateþ sonucu yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým isimli gencin otopsi tutanaðýnda, Yýldýrým'ýn sað kolundan giren kurþunun akciðerden girerek sol kolundan çýktýðý belirtildi.

Diyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Kayacýk köyünde önceki gün karakol yapýmýný protesto olayýnda , açýlan ateþ sonucu Medeni Yýldýrým (18) isimli genç yaþamýný yitirirken, 3'ü aðýr en az 8 kiþi ise yaralandý. Yaþamýný yitiren Yýldýrým, dün akþam saatlerinde Diyarbakýr ili Daðkapý Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Burada Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýsý, Adli Týp Uzmanlarý ve bilirkiþinin katýlýmýyla yapýlan ölü muayene ve otopsi tutanaðýnda, Yýldýrým'ýn sað dirsek dýþ yanýnda 1 cm çapýnda etrafýnda vurma halkasý bulanan atipik ateþli silah mermi çekirdeði giriþ yarasý olduðu ve bunun 5.5 cm medialinde 1 cm çapýnda yarasý mevcut olduðu kaydedildi. Tutanakta, sol kolun ön yüzünde ateþli silah mermi çekirdeði çýkýþ yarasý mevcut olduðunun tespit edildiði belirtildi.

Tutanakta, her iki akciðer hilus bölgelerinde mermi çekirdeði geçiþine baðlý parankimal defektlerin tespit edildiðine yer verilerek, sol ve sað kaburgalarýnýn kýrýlmýþ olduðu kaydedildi. Tutanakta, akciðerlerde mermi çekirdeðinin geçiþine baðlý parankimal hasar görüldüðüne vurgu yapýldý.

Bilirkiþiler: Giriþ ve çýkýþ deliklerinden örnek alýnmalý Tutanaðýn sonuç bölümünde ise, Yýldýrým'a ait cesette kesin ölüm sebebi ve soruþturmaya konu hakkýnda otopsi sýrasýnda alýnan örneklerin incelenmesine yer verildi. Tutanakta, týbbi bilirkiþilerin tespit edilen bulgulardan giriþ ve çýkýþ deliklerinden örnek alýnýp inceleme yapýlmasýný istediði kaydedildi.

Diyarbakýr Barosu : Valilik : Soruþturma sonucu gereken yapýlacak Yaþam hakkýnýn aðýr ihlali Diyarbakýr Baro Baþkanlýðý, Lice ilçesi Kayacýk köyünde yaþanan olaylara iliþkin açýklama yaptý. Lice'nin Kayacýk köyünde 1 kiþinin ölümü 9 kiþinin de yaralanmasýyla sonuçlanan olaylarýn ardýndan Diyarbakýr Barosu'ndan açýklama geldi.

Diyarbakýr Valiliði, Lice ilçesinde meydana gelen olayda 1 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 2'si aðýr 9 kiþinin yaralandýðýný bildirdi.

Esas ve yasal usullere uyulmamýþ Diyarbakýr Baro Baþkaný Av. Tahir Elçi, olayý kýnadýklarýný dile getiren Elçi, "Olayda silah kullanmanýn esaslarýna ve yasal usullere uyulmamýþ, güvenlik görevlilerinin öteden beri tanýk olunan, gösterici sivil topluluklara öldürücü þiddet uygulama, silahla ateþ ederek öldürme refleksi bir kez daha fütursuzca sergilenmiþtir. Dün gece öldürülen Medeni Yýldýrým'ýn otopsi iþleminde; merminin vücudunun yaþamsal bölgesine isabet

ederek, kalp ve akciðer iç organlarýný parçaladýðý, yine yaralýlarýn çoðuna arkadan ateþ edildiði tespit edilmiþtir. Yaþam hakkýnýn aðýr bir ihlalini oluþturan bu katliamý kýnýyoruz" dedi.

Etkili ve hýzlý soruþturma gerek Adli ve idari makamlarýn olayla, ilgili tarafsýz, etkili ve hýzlý bir soruþturma yürütmesini istediklerini söyleyen Elçi, sorumlularýn

yargýlanarak fiillerine denk bir cezayla cezalandýrýlmasý gerektiðini ifade etti. Çok önemli ve hassas bir dönemden geçildiðini belirten Elçi, Kürt sorununun çözümü çabalarýnýn yoðunlaþtýðý, silahlarýn sustuðu, silahlý güçlerin sýnýr dýþýna çekilme sürecinde olduðu, barýþçýl çözüm umutlarýnýn güçlendiði bu süreçte, böyle acý ve üzücü bir olayýn meydana gelmesinin dikkat çekici olduðunu dile getirdi.

Diyarbakýr Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, bugün öðlen saatlerinde Lice ilçesi Kayacýk köyünde 200-250 kiþilik bir grubun, tadilatý yapýlan karakolda çalýþmalarý durdurmak ve protesto etmek istediði belirtildi. Açýklamada, "Saat 15.30'da yaptýklarý basýn açýklamasý sonrasýnda grup molotoflu, taþlý, sopalý ve el yapýmý patlayýcýlarla karakola saldýrmýþ ve akabinde Kayacýk köyü karakolunun tel örgülerini aþmýþ ve iþçilerin bulunduðu barýnma çadýrýný molotof atarak ateþe vermiþlerdir. Daha sonra inþaatý iþçileri ile güvenlik güçlerini taþlamaya baþlamýþlar ve sopalarla saldýrmýþlardýr. Bunun üzerine karakolda bulunan güvenlik güç-

Diyarbakýr Barosu : Yaþam hakkýnýn aðýr ihlali Lice'de halka yönelik askerlerin ateþ açmasýnýn hemen ardýndan olay yerine giden heyette yer alan ÝHD Genel Baþkan Yardýmcýsý Serdar Çelebi, olay yerinde yaptýklarý gözlem ve tanýklarýn ifadelerine göre, askerlerin halka yönelik hedef gözeterek bir saldýrý gerçekleþtirdiklerini tespit ettiklerini söyledi. Çelebi, saldýrýyý gerçekleþtiren askerlerin bir an önce yargý önüne çýkarýlmasýný istedi. Diyarbakýr'ýn Lice ilçesi Kayacýk köyünde halkýn karakol yapýmýný protesto ettiði gösteri sonrasý askerlerin halka yönelik yaptýðý silahlý saldýrýnýn ardýndan ÝHD heyeti, dün olay yerinde inceleme yapmýþtý. Diyarbakýr Barosu, MAZLUMDER, TMMOB, TTB ve Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý üyelerinin de katýldýðý incelemeye iliþkin izlenimlerini aktaran ÝHD Genel Baþkan Yardýmcýsý Serdar Çelebi'nin aktardýklarý, yaþanan olayýn nasýl gerçekleþtiðini ortaya koyuyor. ÝHD olarak, diðer sivil toplum örgütleriyle olaydan hemen sonra saldýrýnýn gerçekleþtiði karakola gittiklerini ifade eden Çelebi, burada Lice Cumhuriyet Savcýsý ve askeri yetkililerle görüþtüklerini söyledi. Askeri yetkililerin olaydan sýyrýlma çabasý içerisinde olduklarýný ifade eden Çelebi, sanki orada insanlar kurþunla vurulma-

mýþçasýna, askerlerin sadece havaya ateþ ettiklerini söylediklerini aktardý. Olay yerine gittiklerinde savcýnýn sadece karakol içerisinde yanan barakalarda inceleme yaptýðýný gözlemlediklerini ifade eden Çelebi, kendilerinin uyarýsý ve tepkisi üzerine savcýnýn dýþarýda kan izleri ve gösterinin yaþandýðý bölgeyi de incelemeye baþladýðýný söyledi.

girip askerlere zarar verme þansý yok. Zaten öyle bir giriþim de olmamýþ. Olay anýnda çekilen görüntülerden de anlaþýlýyor ki, halk gösteri yaparken, herhangi bir gaz bombasýyla müdahale edilmeden direk silahla saldýrý gerçekleþiyor. Bu noktalarýn gözden kaçmamasý gerekir."

'Askerler direk gösteri yapanlarýn üzerine ateþ açmýþ'

ÝHD olarak, uzun zamandýr yeni karakol yapýmlarýna iliþkin uyarýlarýný yaptýklarýný ve bu giriþimin barýþ sürecini olumsuz etkilediðini yetkililere aktardýklarýný belirten Çelebi, "Sýnýr hattýnda yaptýðýmýz incelemede de çok sayýda yeni karakol yapýldýðýný gözlemlemiþtik. Madem barýþ sürecine giriliyor ve savaþtýðýnýz insanlarla barýþýyorsanýz, neden yeni tedbirlere ihtiyaç duyuyorsunuz? Yok eðer barýþ süreci bir oyalama taktiðiyse bu durumu kimse kabullenmez. Nitekim halkýn tepkisi de bu yönlüdür. Halk, savaþý çaðrýþtýracak hiçbir bir giriþimi kabul etmiyor. Kayacýk'taki olayda göstericilerin taþýdýðý 'Savaþ deðil, barýþ istiyoruz' pankartý her þeyi anlatmaya yetiyor aslýnda. O insanlar orada savaþ için deðil barýþ için gösteri yapýyordu. Barýþçýl bir gösteriye de silahla saldýrmayý hiçbir þeyle açýklayamazsýnýz" diye konuþtu.

Olay yerinde yaptýklarý inceleme ve tanýk beyanlarý doðrultusunda, yapýlan barýþçýl bir gösteriye hedef gözeterek yapýlan bir saldýrý olduðunu söyleyebileceklerini kaydeden Çelebi, þunlarý dile getirdi: "Askerler havaya ateþ açtýklarýný söylüyordu. Ama yaralananlarýn hepsi kurþunla yaralanmýþ. Yanlýþlýkla oldu desek o da olmaz. Çünkü seken bir kurþun ancak bir kiþiyi yaralar. Onca insan neden yaralansýn? Bu nedenle açýkça söyleyebiliriz ki; askerler direk gösteri yapanlarýn üzerine ateþ etmiþlerdir. Karakola saldýrý olduðu söyleniyordu. Ancak, görgü tanýklarýnýn beyanýna göre, silahlý saldýrý sonrasý olaya tepki amacýyla karakoldaki bazý barakalar ateþe verilmiþ. Ayrýca gördüðümüz kadarýyla karakolun duvarlarý çok yüksekti. Ve tel örgülerle çeviriliydi. Yani göstericilerin oraya

'O insanlar savaþ için deðil barýþ için gösteri yapýyordu'

leri tarafýndan öncelikle gruba daðýlmalarý konusunda yüksek sesle sözlü olarak uyarýda bulunulmuþ akabinde Grubun daðýlmayýp tekrar karakola saldýrýlarýný devam ettirmesi ve bir þahsýn silahla ateþ etmesi üzerine gazla müdahale edilmiþ ve tüm bu uyarýlara raðmen grubun daðýlmamasý üzerine havaya uyarý ateþi açýlmýþtýr. Kayacýk Karakolu'na yapýlan müessif ve tasvip edilmeyen bu saldýrý sonrasý yapýlan tespitte 1 vatandaþýmýz hayatýný kaybetmiþ, 2 si aðýr 9 vatandaþýmýz çeþitli yerlerinden yaralanarak hastanelerde tedavi altýna alýnmýþtýr. Barýþ sürecinin bölgemizde meydana getirdiði olumlu iklim ile yeni yatýrýmlarýn, turizm potansiyelinin ve huzur dolu yaþamýn coþku ile yaþandýðý bu ortamý bozmak isteyen kötü niyetli bu tür giriþimler nereden gelirse gelsin mutlaka idari ve adli soruþturma sonucu gerekli cezai müeyyidelere muhatap olacaklardýr. Kamuoyu ve halkýmýz sulh ve sükun içerisinde yapýlmakta olan soruþturmalarýn sonucunu beklemelidirler. Hayatýný kaybeden vatandaþýmýza Allah'tan rahmet, yaralýlara da acil þifalar temenni ediyorum" denildi. Açýklamada olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi.

Olayý müfettiþler araþtýracak Ýçiþleri Bakanlýðý, Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde karakol tadilatý protestosunda yaþanan olaylarla ilgili 2 mülkiye ve 2 jandarma müfettiþi görevlendirdi. Ýçiþleri Bakanlýðý, Lice'de karakol tadilatý protestosunda yaþanan olaylarý araþtýrmasý için 2 mülkiye ve 2 de jandarma müfettiþi görevlendirdi.

Cenaze defnedildi Lice'nin Kayacýk köyünde karakol yapýmlarýna karþý gerçekleþtirilen yürüyüþe askerlerin ateþ açmasý sonucu yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým'ýn (18) cenazesi, Diyarbakýr'da Bayramoðlu Camisi'nde dini vecibeleri yerine getirildikten sonra cenaze aracýna kondu. Aralarýnda BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, BDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Ýdris Baluken, Emine Ayna, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu'nun da bulunduðu kalabalýk grup cenaze aracýyla birlikte yürüyüþe geçti.


8

A k t ü a l i t e

30 HAZÝRAN 2013 PAZAR

Yaptýrým uygulanmamasý tecavüz giriþimini meþrulaþtýrýyor Kürt sanatçýlarýn konseri

Bingöl'de aralarýnda askerlerin de olduðu 8 kiþinin 16 yaþýndaki E.A. isimli çocuðu cinsel istismarda bulunmasýna tepki gösteren Van Kadýn Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nden (VAKASUM) Psikolog Zine Adiyan, "Bu yaþtaki çocuklarý seçmelerinin nedeni savunmasýz olmasý ve karþýlýk verecek bir direnci gösterememesinden kaynaklanýyor. Bunu yapanlarýn bir þekilde dýþarýda kalmasý ve yaptýrým uygulanmamasý maalesef tecavüz kültürünü meþrulaþtýrýyor. Bu durumda devletin meþru bir tarafý kalmýyor" dedi. dan yani askerlerin tecavüz olaylarýndan bahsediyoruz. Zaten sýkýntýlý bir uygulama olan askerlik ve askerlikte söylenen þarkýlarda bile 'sarýþýn esmer kumral fark etmez, komandolar affetmez' gibi bir sürü þarkýlarla orduda verilen eðitimle, militarizmin çok fazla olmasýndan kaynaklý kiþiler bunu yapýyorlar. Bu tür olaylardan sonra caydýrýcý cezalar verilmediðinden dolayý geçmiþ davalara dönüp baktýðýnýz da N.Ç. davasýnda da bu þekilde 'zaten kendisi seks iþçiliði yapýyormuþ' gibi verilen kararlar, tecavüzü daha meþru hale getirdi" diye konuþtu.

'Bu kötülüðü yapanlarýn dýþarýda kalmasý kabullenilemez'

Bingöl'de 16 yaþýndaki E.A. isimli çocuða aralarýnda askerlerin de bulunduðu 8 kiþinin cinsel istismar ve tecavüzde bulunmasýna Van'daki kadýn kurumlarýnýn temsilcileri tepki gösterdi. "Et kokarsa tuz koyarsýnýz, tuz kokarsa ne koyarsýnýz" diyen Van Kadýn Derneði (VAKAD) Danýþmaný Sema Baðýþ, Bingöl'de yaþanan olaylarda kolluk güçlerine baþvurulduðunu; fakat kolluk güçleri ile sýkýntý yaþandýðý zaman daha büyük sýkýntýlarýn yaþandýðýný dile getirdi. E.A. davasýna benzer olaylarýn daha öncede yaþandýðýný hatýrlatan Baðýþ, "Bunlarýn içinde kamu kurumlarý ve kolluk güçleri vardý. Üstelik 13-14 yaþlarýndaki kýz çocuklarýna yapýlan tecavüzler vardý. Birçoðunda da mahkeme kararlarýnda zorla yapýlmadý, istekliydi zaten seks iþçiliði yapýyordu diyerek, bu olayý biraz daha meþru hale getirmeye çalýþtýlar. Bu durumda yargýlanan kiþilerin yargýlarý adil olmadý. Sadece bu olayda olduðu gibi, sadece bir kiþi þuanda tutuklu yargýlanýyor; ama sonrasýnda ne olacak bilmiyoruz. Kadýn örgütleri olarak bu olayýn takipçisi olacaðýz. Olayýn içerisinde kimler varsa yargýlanmasý için elimizden geleni yaparak, suçlularýn yargýlanmasýný saðlamak için sürekli gündemde tutmaya çalýþacaðýz" dedi. Bu tür olaylarýn zemininde ülkede izlenilen politikalarýn yattýðýný dile getiren Baðýþ, "Þu anda maalesef kamu kuruluþlarý yetkililerinden de ayný cümleleri duyuyoruz. Uzman çavuþlar-

E.A. davasýnýn takipçisi olacaklarýný belirten Van Kadýn Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'den (VAKASUM) Psikolog Zine Adiyan, bu tür olaylarda takipçilikten daha çok buna sebebiyet verenleri teþhir etmekten yana olduklarýný söyledi. E.A. davasýnýn takip ettikleri tek dava olmadýðýný dile getiren Adiyan, "Daha önce N.Ç. davasýna tanýklýk ettik. Bu coðrafyada çok sýklaþmýþ olan bu tecavüz davalarýnýn bir þekilde devlet eliyle izlenen bir politika olduðunu düþünüyoruz. Eðer yaptýrýmlar olmazsa ve gerekli cezalar verilmezse bu tarz durumlarýn artacaðýný düþünüyoruz. Bu davanýn takipçisi olmanýn yaný sýra teþhir etmek taraftarýyýz. Çünkü eðer teþhir edilmezse bir þekilde biz de ayný politikayý izlemiþ, meseleyi örtbas etmiþ olacaðýz. Bahsettiðimiz kiþilik bir kadýn, 13 yaþýnda bir çocuk. Bütün bu kötülüðü bir çocuða yapan insanlarýn dýþarýda kalmasý kabullenilemez. Bu tarz tecavüz vakalarýna baktýðýmýz zaman keza N.Ç, E.A davalarýnda hep devletin kolluk kuvvetleri, devletin memurlarý devletin çalýþanlarý tarafýndan yapýlýyor. Bu davalarýn örtbas edilmesinin altýnda aslýnda bir politika olduðu bizleri düþündürüyor" dedi.

'Tecavüzcülere ceza verilmemesi tecavüz kültürünü meþrulaþtýrýyor' E.A'nýn taciz ve istismara uðradýðý yaþýn savunmasýz bir yaþta olduðunu söyleyen Adiyan, þunlarý dile getirdi: "Bu yaþtaki çocuklarý seçmelerinin nedeni savunmasýz olmasý ve karþýlýk verecek bir direnci gösterememesinden kaynaklanýyor. Bunu yapanlarýn bir þekilde dýþarýda kalmasý ve yaptýrým uygulanmamasý maalesef tecavüz kültürünü meþrulaþtýrýyor. Bu

Emri verenler de yargý önüne çýkarýlmalý Kürt yazar Musa Anter'in katlediliþinin üzerinden 21 yýl geçtikten sonra hazýrlanan iddianameyi geçte olsa olumlu bulan Anter'in oðlu Dicle Anter, babasýný katledilenlerin yaný sýra o dönemde emri verenlerin de yargý önüne çýkmasý gerektiðini belirterek, olayýn aydýnlatýlmasý için hakikatleri araþtýrma komisyonuna ihtiyaç olduðunu söyledi. Diyarbakýr'ýn Seyrantepe semtinde 20 Eylül 1992 tarihinde Musa Anter'in (Apê Musa) katledilmesi olayýyla ilgili geçen yýl tutuklanan Hamit Yýldýrým, "Yeþil" kod adlý Mahmut Yýldýrým, hakkýnda baþka bir davadan dolayý yakalama kararý bulunan Aziz Turan (Abdulkadir Aygan) ve Savaþ Gevrekçi hakkýnda iddianame hazýrladý. "Taammüden adam öldürmek" suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet, "Halký isyana teþvik ve birbiri aleyhine silahlandýrarak mukateleye (öldürme, vuruþma) teþvik etmek" ile "Adam yaralamak" suçlarýndan da 20 yýla kadar hapis cezasý istenilen sanýklar hakkýnda 21 yýl aradan sonra iddianamenin hazýrlanmasýnýn buruk sevincini yaþayan Musa Anter'in oðlu Dicle Anter, son dört yýlda "KCK" davalarý çok yoðun olduðundan dolayý babasýnýn davasýnýn ertelendiðini söyledi. Avukatla davayý takip ettiklerini dile getiren Anter, "Belirtilen isimler üzerinde fazla konuþmak

gerekmiyor. Bunlardan Abdulkadir Aygan, Mahmut Yýldýrým, Savaþ Gevrekçi ve Hamit Yýldýrým bunlar evvelden beri belirtilenlerdir. Bunlarýn hepsi tetikçidir. Ama bunun arka perdesi olan insanlar var onlar kimler, onlarý bilmek ve bulmak lazým. Bu kiþiler üzerinde Musa Anter davasýný kapatmak biraz tatmin edici olmuyor. Çünkü bu insanlar bir þekilde kullanýldý. Onlarý kuran kimlerdir bu önemlidir. Mesul devlet adamlarý kimlerdir bunlarýn yargýlanmasý gerekiyor. Bunlar yargýlanmadýðý sürece bir sonuç çýkacaðýný tahmin etmiyorum" dedi.

'Bunlar ortaya çýkmasa derin devlet varlýðýný korur' O dönemdeki devletin içerisinde bulanan o derin yapýlanmanýn açýða çýkarýlmasý açýsýndan üst düzey yöneticilerin yargýlanmasýný beklediklerini ifade eden Anter, bugün bakýldýðý zaman o davadan yargýlanan kiþilerin çoðunun bölgede bizzat kendileri aktif ve eylemlerde rol oynadýklarýný söyledi. Anter, babasýnýn olayý gibi çok sayýda olayýn aydýnlanmasý için bir hakikatleri araþtýrma komisyonu kurulmasý gerektiðini söyleyen Anter, bir sonucun çýkmasý için Türkiye'de çok iyi aydýn insanlar var ve devlet bunlara destek sunmasý gerektiðini dile getirdi.

durumda devletin meþru bir tarafý kalmýyor. Bu tecavüz olayýn bir þekilde meþrulaþtýrýlmamasý teþhir edilmesi adýna biz sadece sokaklarda gürültü eylemi yapmanýn yaný sýra herkesi bu konuda duyarlý olmaya, imza kampanyalarý baþlatmaya ve anneleri aileleri kýz kardeþleri eþleri babalarý herkesi sokakta görmek istiyoruz."

'Bu tecavüz kabul edilecek bir þey deðil' E.A. olayýnýn devlet anlayýþýndan kaynaklý oluþtuðunu dile getiren Van Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivisti Rukiye Aslan ise, þunlarý dile getirdi: "Devlet resmiyette 18 yaþýna kadar nikah yapýlmaz diyor; ama 14 yaþýndaki kýzýn askerler tarafýndan tecavüze uðramasýna 'kendi isteðiyle beraber olmuþ' gibi kararlar veriyor. 14 yaþýndaki bir kýz çocuðuna yapýlan bu tecavüzün hiçbir kanunda yeri yoktur. Asker tarafýndan yapýlan tecavüzü devlet kabul etse bile biz kesinlikle kabul etmeyiz. Yýllardýr tecavüz olaylarý yaþanmaya devam ediyor. Devlet tepkileri görmezden geliyor, kendi bildiðini yapýyor. Bu tecavüz kabul edilecek bir þey deðil. Bu zulmü bu hakareti kabul etmeyeceðiz. Bu hakaret tüm Kürt halkýna yapýlan bir hakarettir. Bunun karþýsýnda her zaman duracaðýz ve ne gerekirse yapacaðýz. Gerekirse mahkemeleri, devlet kurumlarýný basarýz."

Þýrnak'ta, yerel bir radyonun giriþimleri ile engelliler yararýna konser düzenlendi. Þýrnak Þehir Stadyumu'nda düzenlenen konsere Hozan Cano, Xale Berzan, Hozan Baran ve Dj Toprak sahne aldý. Bu tür projeleri sürekli destekleyeceklerini kaydeden Radyo73 Yönetim Kurulu Baþkaný Eyüp Benek, amaçlarýnýn engellilere yardým etmek olduðunu söyledi. Bu etkinlikte çözüm sürecinin de etkisinin olduðunu ifade eden Benek, bundan sonra Þýrnaklýlardan engelliler yararýna daha fazla destek istediklerini dile getirdi. Çözüm süreci katký sunuyor Memur Sendikalarý Konfederasyonu (MemurSen) Þýrnak Þube Baþkaný Hakan Usal ise, "Bu etkinliðimiz en temel nedenlerinden bir tanesi çözüm sürecinin halkýmýza sunmuþ olduðu bir geliþmedir. Çözüm sürecinin ülkemize ve ilimize katkýlarý görünmektedir. Bu saat itibari ile çocuðu, yaþlýsý, genci, kadýný, erkeði ile stadýmýzý insanlarýmýzýn doldurmuþ olmasý en güzel örneklerinden bir tanesidir. Radyo73 ilimizin parlayan yýldýzý. Bu anlamda engelli vatandaþlarýmýz için bu projeyi düzenlemiþ olup sivil toplum kuruluþlarýndan da destek istemiþtir. Amacý halka ve halka hizmet olan Memur-Sen konfederasyonumuzla bu etkinliðe elinden gelen desteði saðlamaya gayret göstermiþtir. Diliyoruz ki bir daha vatandaþlarýmýz ve insanlarýmýzýn bir daha gözyaþý dökülmesin" dedi. Konsere katýlan vatandaþlar da, eðlendiklerini ve böyle etkinliklerin sürekli olmasýný istediklerini ifade etti.

HES'lere karþý ortak mücadele platformu Muþ'un Varto ilçesinde Emek ve Demokrasi Platformu bileþenleri, HES ve çevre tahribatlarýna karþý gerçekleþtirdiði toplantý sonucu platform oluþturma kararý aldý. Varto Emek ve Demokrasi Platformu bileþenleri Eðitim-Sen, Tüm Bel-Sen, GenelÝþ, SES, DÝVES, PSAKD, MKM, BDP, HDK, CHP ve Varto Belediyesi, Varto'da yapýlacak HES'lere ve çevre tahribatlarýna karþý gerçekleþtirdiði toplantý sonucu platform oluþturma kararý aldý. Mordem Kültür Merkezi salonunda gerçekleþen toplantýya; Varto Belediye Baþkaný Gülþen Çelebi, il genel meclis ve belediye meclis üyelerinin yaný sýra Emek ve Demokrasi Platformu bileþenleri katýldý. Toplantýda HES'ler, termik santral, çevre ve derelerin kirletilmesi, orman kesimleri, bilinçsiz avcýlýk gibi konularda yapýlan tartýþmalar sonucu platform kurulmasý kararlaþtýrýldý. Toplantýda bir çalýþma grubu oluþturulurken, 27 Haziran tarihinde yapýlacak toplantý ile platformun kuruluþunu ilan edeceði duyuruldu.

Kayýplarýn akýbetini sordular Dayîkên Þemiyê, 1993 yýlýnda evinden askerler tarafýndan zorla alýndýktan sonra katledilen M. Emin Acar'ýn akýbetini sordu. Acar'ýn eþi Hakime Acar, "Eþimin tanýnacak bir tarafý yoktu, cesedin tamamý paramparçaydý. Parçalanmýþ cesedi bir maðaranýn aðzýna býrakmýþlardý. Ceset parçalarý köylüler tarafýndan torbalara koyuldu. Gözümün önünden toplanan ceset parçalarý gitmiyor" dedi. Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde her hafta Cizre Lisesi önünde biraraya gelen Dayîkên Þemiyê, 1990'lý yýllarda "faili meçhul" cinayetlere kurban giden yakýnlarýnýn akýbetini soruyor. Annelerin yakýnlarýnýn fotoðraflarýyla katýldýðý eyleme KURDÝDER yöneticileri de destek verdi. Kayýp yakýnlarý, 1993 yýlýnda askerler tarafýndan evinden zorla alýnarak iþkence ile infaz edilen M. Emin Acar'ýn hikâyesini anlattý. Hikâyeyi anlatan Acar'ýn eþi Hakime Acar, Ýdil ilçesinin Güriza (Çakýlca) köyünde bulunan evlerine 1993 yýlýnda askerler tarafýndan baskýn düzenlediðini ve hastaneden

yeni gelen eþinin gözaltýna alýndýðýný anlattý. Acar, "Çok sayýda asker köyün tamamýný ablukaya alarak, tüm erkekleri topladý. Herkesin gözünün baðladýlar. Benim eþimi zorla evden çýkardýlar üstündeki gömleði yýrtarak gözlerin baðladýlar ve eþimle birlikte askerlerin yanlarýnda getirdikleri ve tanýmadýðým iki kiþiyi de köye getirdiler. Daha sonra askerler eþimi de alarak köyden ayrýldýlar" dedi.

'O günün acýlarýný hala yaþýyorum' Günler sonra köylüler tarafýndan eþinin iþkence ile param parça edilmiþ haldeki cesedinin bulunduðunu söyleyen Acar,

"Eþimin tanýnacak bir tarafý yoktu, cesedin tamamý paramparçaydý. Parçalanmýþ cesedi bir maðaranýn aðzýna býrakmýþlardý. Ceset paçalarý köylüler tarafýndan torbalara koyuldu. Gözümün önünden toplanan ceset parçalarý gitmiyor. O günün acýlarýný hala yaþýyorum. Yeter artýk eþimin kime ne zararý vardý. Eþimin kardeþi PKK'ye katýldýðý için eþimi öldürdüler. Bu haksýzlýðýn artýk yerde kalmasýný istemiyoruz. Bu acýlarý bizlere yaþatanlarýn yargýlanmasýn istiyoruz. Adalet yerini bulsun artýk" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýnda 5 dakikalýk oturma eylemi yapýldý.


Ýç Politika

Kadýnlarýn istihdamý artýyor 30 HAZÝRAN 2013 PAZAR

Þýrnak Yeþeren Gençlik Derneði tarafýndan kadýnlara yönelik baþlatýlan Jirki kilimi kursu düzenlenen bir törenle açýldý.

Þýrnak'ta son yýllarda kadýna yönelik baþlatýlan istihdam Jirki kiliminde güç kazandý. Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan ve Þýrnak Yeþeren Gençlik Derneði Baþkaný Hatice Atan'ýn Kasrik beldesinde açýlýþýný yaptýðý Jirki kilimi kursu yoðun ilgi gördü. Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan törende yaptýðý konuþmada SODES'in desteklediði bu faaliyeti sonuçlandýrmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Vali Özkan, "Yeþeren Gençlik Derneði'nin destek verdiði çok güzel bir faaliyeti sonuçlandýrmanýn mutluluðunu hep beraber yaþýyoruz. Böylesine güzel bir þekilde hem kadýnýn istihdamý, hem kadýnýn kalkýnmadaki rolünü çok belirgin bir þekilde ortaya koyan somut projeler bizleri heyecanlandýrýyor. Bunlar hem genç kýzlarýmýzýn, bayanlarýmýzýn, hanýmlarýn kendilerinin becerileri, el becerilerinin geliþtirmesi hem istihdama katký hem ekonomiye katký hem bireysel geliþimler açýsýndan çok önemli anlamlý. Yine çocuklarýn geliþmesi açýsýndan birer örnek olacak. Kurs öðretim

yeri kalkýnmanýn dýþýnda ayný zamanda bir okul, mektep hükmünde" dedi. Kurs açýlmasý için en büyük desteði veren Þýrnak Yeþeren Gençlik Derneði Baþkaný Hatice Atan; "Bu gün Kasrik beldemizde Jirki kilim kursumuzun açýlýþýný yaptýk. Projemizden toplam 22 tane kýzýmýz faydalanmaktadýr. Projemiz SODES kapsamýndadýr. Bu gün sayýn valimiz bizi onurlandýrdý. Bizlerle beraber oldu. Açýlýþýmýzý yaptý. Projemiz 6 aylýktýr. 2 aydýr baþlamýþýz. Bizim buradaki amacýmýz özellikle terör nedeniyle çeþitli sorunlardan dolayý köyden kente göç eden kadýnlarýmýzýn genç kýzlarýmýza yardýmcý olabilmektir. Burada kýzlarýmýz hem el sanatlarýný öðreniyorlar hem çeþitli el sanatlarýndan faydalanýyorlar. Hem de buradan aldýðý küçük bir ücretle kendi aile ekonomilerine katkýda bulunuyorlar. Buradaki kýzlarýmýz çok çalýþkandýrlar. Çünkü hakikaten beldede baþka sosyal hiçbir etkinlik yok. Ýlk defa biz üç yýldýr biz bu projeyi yürütüyoruz. 2 yýl boyunca ÝÞ-KUR'un destekleri, bu yýlda sayýn valimizin giriþimleri ile Þýrnak Yeþeren Gençlik Derneði olarak buradaki genç kýzlarýmýza yardýmcý olmaya çalýþýyoruz" diye konuþtu. Jirki kilimi tarihçesi hakkýnda da bilgi veren Hatice Atan, dernek olarak en çok önemsedikleri bir projeyi hayata geçirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Atan, "Belki hepiniz biliyorsunuz. Jirki kilimi hakikaten çok eskiden aþiretlerimizin, bir aþiretimizin ismi olup o zamanda kadýnlarýmýzýn, genç kýzlarýmýz kendi içindeki sýkýntýlarýný, acýlarýný, sevinçlerini dile getiremezlermiþ. Onlarda o hünerlerini, içindeki duygularýný kilimlerimize döküyorlar. Biliyorsunuz þuanda nerdeyse hakikaten yok olmaya yüz tuttu Jirki

kilimi. Bizim de amacýmýz gerçekten geçmiþimiz olan kültürümüz olan bu jirki kilimini yaþatmaktýr. Þuanda biz Þýrnak Yeþeren Gençlik Derneði olarak en çok önem verdiðimiz projelerden biri Jirki kilimimizdir. Þýrnak merkezde de kurslarýmýz var. Beldemizde de kurslarýmýz var. Uludere'de bir kursumuzu açtýk. Bir de Beytüþþebap kaymakamýmýzýn giriþimleriyle Beytüþþebap'ta kurslarýmýz var. Büyüklerimize de buradan sesleniyoruz. Hakikaten biz bütün bakanlýklarýmýzdan destek istiyoruz. Çünkü kendi kültürümüzü kaybetmek istemiyoruz. Bu kurslara katýlan arkadaþlarýmýz sayýn Baþbakan Recep Tayyip

Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn ismini, Gülden Akþit'in ismi yazdýlar. Ayný zamanda Türk bayraðý yaptýlar" þeklinde konuþtu. Esma Güngör adlý kursiyer ise; Yeþeren Gençlik Derneði Baþkaný Hatice Atan ile Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan'a teþekkür ettiðini söyledi. Güngör, "Evde boþ durmaktansa, televizyon izlemektense buraya gelip hem aileme maddi katkýda bulunuyorum hem de meslek öðreniyorum" dedi. Behiye Güngör isimli kursiyer ise evde boþ duracaklarýna bu tür kurslarla kendilerini geliþtirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi.

Tatlýses Erbil'de Gayrimenkul Fuarý'nda Erbil Uluslararasý Gayrimenkul Fuarý'na (E.R.E.F.) katýlan ünlü sanatçý Ýbrahim Tatlýses, Erbil'de daha önce gerçekleþmeyen inþaat projesi nedeniyle ortaðý olduðu þahsa ateþ püskürdü. Arý Fuarcýlýk tarafýndan organize edilen E.R.E.F. fuarýna katýlan ünlü sanatçý, yeni inþaat projesi hakkýnda bilgiler verdi. Ýhlas Haber Ajansý'na (ÝHA) özel açýklamalarda bulunan Tatlýses, ortaðý yüzünden bir çok kiþinin maðdur edildiðini belirterek, "Ben eski projeyi sildim. Gönlümden, beynimden hem ortaðýmý sildim hem de eski projeyi sildim. Ama buradaki halký silemedim halk benim kalbimde. Bu proje önce Allah'ýn sonra da benim projem benim imzam. Kimsenin þüphesi olmasýn. Daha önceki projelerde yanýmda biri vardý. Ben ona konuþtum ama boþ konuþmuþum. Beni kandýrdý adam. Beni buraya reklam için çaðýrdý. Ben geldim ve halkýn sevgisini de görünce 'ben taþýn altýna elimi koyacaðým' dedim. Reklam için gelmedim 'ben de ortak olacaðým' dedim. Bana 'Peki o zaman' dedi. Ama adam, adam deðil. Ben þimdi Irak halkýndan özür diliyorum. Eðer o da adamsa 'ben de bir yanlýþ yaptým özür diliyorum' der. Özür dilemek erdemdir, kimse özür dileyerek küçülmez. Ben özür diliyorum buradaki halkýmdan ve küçülmüyorum" diye konuþtu.

Zaman zaman Kürtçe konuþtu Kendi parasýný da ortaðýndan alamadýðýný söyleyen Tatlýses, "Beni kandýrdý. Irak halký geldi ev aldý buradan, benim resmimi aldýlar. Ben þimdi utanýyorum o halkýmdan ve özür diliyorum. Milletten topladý parayý, baþka yere götürdü. Bu adam benim paramý bile vermedi. Elimde mukavelelerim var ama paramý alamýyorum. Ben Almanya dönüþünde Irak'a gelecektim ama bu adamýn yaptýklarýný duyduðumda gelmedim. Halký kandýrmýþ, bir daireyi iki kiþiye satmýþ. Utandýðým için gelmedim buraya. Buradaki halk beni sevdiði için daire aldý. Bu yüzden kendi adýma özür diliyorum. Eðer o kiþi de adamsa, çýkar özür diler bu halktan. Ýnþaat benim mesleðim bu proje de benim projem. Bu yeni projede benim imzam var" dedi. Tatlýses, röportaj sýrasýnda zaman zaman Kürtçe konuþarak çevredekilerin de ne dediðini anlamasýný saðladý. Tatlýses'e Erbil'de büyük bir sevgi de vardý. Hayranlarý fotoðraf çektirebilmek için birbirleriyle yarýþýrken, Tatlýses ise hayranlarý kýrmadý.

Poþulu ABD'lilerden Þemmame þov Van'ýn ilk beþ yýldýzlý oteli olan Rescate Hotel sponsorluðunda yapýlan "Uluslararasý Van-Bitlis Su Sporlarý Festivali" kapsamýnda kente gelen dünyaca ünlü 'Stars Of Florida' akrobasi ekibi, poþu takýp Þemmame oyunu oynadý. "Uluslararasý Van-Bitlis Su Sporlarý Festivali" kapsamýnda kente gelen dünyaca ünlü 'Stars Of Florida' akrobasi ekibi için Rescate Hotel tarafýndan muhteþem bir gece düzenlendi. Van Vali Yardýmcýsý Mehmet Yüzer'in de katýlýmýyla Rescate Hotel'in havuz baþýnda verilen yemeðin ardýndan otel yetkilileri tarafýndan 'Stars Of Florida' akrobasi ekibine poþu hediye edildi. ABD'liler, gecede çalýnan müzik eþliðinde boyunlarýndaki poþularla uzun süre Þemmame oyunu oynadý. Geceye katýlanlardan büyük alkýþ alan 'Stars Of Florida' akrobasi ekibi, yaptýklarý organizasyondan dolayý Rescate Hotel yetkililerine teþekkür etti. Rescate Hotelleri Yönetim Kurulu Baþkaný Umut Akay, Van'ýn bünyesinde turizm potansiyeli barýndýran ender bölgelerden biri olduðunu söyledi. Umut Akay, "Van, turizm potansiyeli çok yüksek bir yer. Van 15-20 senedir istemediðimiz haberlerle gündeme geldi. Bünyesinde barýndýrdýðý göl, kedi, kahvaltý ve tarihiyle ciddi deðerlere sahip. Artýk turizm deðerlerimizi tanýtmamýz lazým. Vali Münir Karaloðlu'nun katkýlarýyla son yýllarda

Van'ýn turizminde ciddi bir artýþ var. Biz de bu potansiyeli görerek Rescate markamýzla otel açtýk. Van'ýn deðerlerine deðer katmak ve istihdam yapmak istiyoruz. Çözüm süreciyle birlikte turizm çok daha ileriye gidecek. Deðerlerimizi tanýtmamýz lazým. Son dönemde yapýlan çalýþmalarla Van ataða geçti. Uluslararasý Van-Bitlis Su Sporlarý Festivali kapsamýnda Florida'dan gelen akrobasi ekibi, Akdamar Kilisesi'ndeki ayin gibi önemli çalýþmalarla Van artýk gündeme geliyor. Bunu çok daha ileriye götürmemiz lazým" dedi.

"Eski Van Evlerinden Oluþan Bir Mahalle Kuracaðýz" Akay Grup olarak Van'da ilkleri yapmak istediklerini ifade eden Umut Akay, "Van'a manevi baðlýlýðýmýz var. Van Gölü kýyýsýnda çok iyi bir yer tespiti yaptýk. Buraya da eski Van evlerinden oluþan bir mahalle kuracaðýz. Valilik ve üniversitenin desteðiyle proje çalýþmalarýmýz devam ediyor. Van'a ilk tatil köyünü biz kazandýracaðýz. Van'ý önemsiyoruz. Van'ýn kültürünü teknoloji ile harmanlaþtýrarak projemizi hayata geçireceðiz. Gevaþ ilçesinin Van Gölü sahilindeki Altýnsaç köyünde hayata geçireceðimiz tatil köyünde termal su, su sporlarý, futbol sahalarý da olacak. Ayný zamanda Altýnsaç köyünde bulunan Altýnsaç Kilisesi'ni de restore ederek inanç turizmine de katký saðlayacaðýz" diye konuþtu.


10

30 HAZÝRAN 2013 PAZAR

Ýç-DýþHaberler

Macar bakandan olimpiyat adaylýðýna destek

UNESCO ile Koç Üniversitesi arasýnda iþ birliði

Macar Spor Bakaný Norbert Kiss, Türk gençlerin seyahat ettiði Balkan Ekspresi "Gençlik Treni"ni, Budapeþte'de karþýladý. Devlet Demir Yollarý Vakfý bünyesinde hizmet veren Ray Tur ile Edirne'den 2 gün önce yola çýkan ''Gençlik Treni'', Macaristan'ýn baþkenti Budapeþte'ye ulaþtý. Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan organize edilen, iki hafta önce ilki gerçekleþtirilen projenin ikincisi de baþladý. Türkiye'nin 81 ilinden gelen 120 üniversiteli erkek öðrenci Osmanlý Ýmparatorluðu'nun 145 yýl süren Budin egemenliðinden kalan Gül Baba Türbesi'nde büyük bir sürprizle karþýlaþtý.

Bakan sürprizi Macaristan Gençlik ve Spor Bakaný Norbert Kiss, Gül Baba Türbesi'ne gelen Türk gençleri karþýladý ve onlarla uzunca sohbet etti. Macar Bakan'ýn korumalarý olmadan kendilerini ziyarete geldiðini gören Türk gençleri ise, Kiss'e sevgi gösterisinde bulundu. Macar Bakan Kiss, Türk üniversiteli gençleri Macaristan'ýn en önemli sevgi timsali Gül Baba Türbesi'nde karþýlamaktan ötürü mutlu olduðunu, kendisinin bir Hristiyan olduðunu ancak Ýslam dinini sevdiðini ve saydýðýný, sevgi duygusunun insanlar arasýndaki en önemli baðý oluþturduðunu söyledi.

Ýstanbul Olimpiyat Adaylýðýna Destek Ýstanbul'un 2020 Olimpiyatlarý'ný düzenlemesine Macaristan olarak tam destek verdiklerini de söyleyen Macar Bakan, elindeki ''2020 Ýstanbul Olimpiyatlarý'' yazýsýný gençlere gösterdi. ÝHA'ya konuþan Macar Bakan Norbert Kiss, Macarlar ve Türklerin akraba olduðunu, AK Parti hüküme-

tinin son 5 yýl içinde ortaya koyduðu performansý gýpta ile izlediklerini, gençler aracýlýðýyla Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç'a da selam gönderdiðini kaydetti. Yaklaþýk bir saat boyunca Türk gençleriyle kalan Macar Bakan, grupla hatýra fotoðrafý çektirdikten sonra, alkýþlarla gruba veda etti. Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlýðý Daire Baþkaný Hüseyin Demir de,

Türkiye genelinde üniversitelerde öðrenim gören ve derslerinde baþarýlý olan öðrencilerin motive edilmesi ve derslerinde daha da baþarýlý olmasý amacýyla bu geziyi gerçekleþtirdiklerini aktardý. Demir, geziye katýlan öðrencilerden hiçbir ücret alýnmadýðýný, gençlerin 12 gün boyunca Balkanlar'da farklý 9 ülkeyi gezme fýrsatý yakalayacaðýný belirtti. Demir, bakanlýklarý tarafýndan gerçekleþtirilen bu dev projenin ikinci ayaðý ile birlikte, derslerinde baþarýlý olmuþ toplam 250 üniversiteli genci ecdat yadigarý topraklara getirdikleri için çok mutlu olduklarýný vurgulayarak, proje kapsamýnda Macaristan'a gelen gençlerin Osmanlý Ýmparatorluðu'nun toplam 170 yýl süren egemenliði döneminden kalan tarihi eserleri (Budin Kalesi, Estergon Kalesi, Gül Baba Türbesi, Budin Türk Hamamlarý, Kahramanlar Meydaný) gezme fýrsatý bulduðunu açýkladý. Edirne'den yola çýkan "Gençlik Treni"; Sofya, Bükreþ, Budapeþte, Zagreb, Belgrad, Saraybosna, Üsküp ve Selanik'e gittikten sonra tekrar Edirne'ye varacak.

Paris'te, UNESCO ile Koç Üniversitesi arasýnda cinsiyet eþitliði alanýnda öðrenim programlarý geliþtirilmesine yönelik anlaþma imzalandý. UNESCO'nun Paris merkezinde Genel Sekreter Ýrina Bokova'nýn makamýnda düzenlenen imza törenine; Koç Üniversitesi Rektörü Umran Ýnan ve üniversite yöneticileri, Türkiye'nin UNESCO nezdindeki Daimi Temsilciliðinden Birinci Müsteþar Esra Doðan ile UNESCO Genel Müdürlüðü, Toplumsal Cinsel Kimlikler Eþitliði Bölge Müdürü Saniye Gülser Corat katýldý. Ýmza töreninin ardýndan kýsa bir konuþma yapan Genel Sekreter Bokova, kadýnlarýn iþ ve eðitim hayatýnda daha fazla rol almasýna yönelik bir çalýþmanýn hayata geçirilmesinden son derece memnun olduðunu ifade etti. Bu tür benzer eðitim programlarýnýn diðer ülkelere de örnek olmasý gerektiðini belirten Bokova, kadýnlarýn günlük hayata daha fazla katýlmalarýný istedi. Koç Üniversitesi Rektörü Ümran Ýnan ise üniversite olarak bu tür çalýþmalara daha fazla aðýrlýk vereceklerini söyledi. Cinsiyet eþitliði alanýnda öðrenim programlarý geliþtirilmesine yönelik uygulama için UNESCO ile yapýlan ortak çalýþmanýn Türkiye ve dünyada bir ilk olduðunu belirten Ýnan, Koç Üniversitesi'nde çalýþan kadýn öðretim görevlilerinin oranýnýn yüzde 50'ye yakýn olduðunu, bu oranýn artýrýlmasý için çalýþma yapacaklarýný söyledi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


11

Su Sporlarý Festivali 30 HAZÝRAN 2013 PAZAR

Bitlis ve Van Valiliði tarafýndan düzenlenen '4'ncü Bitlis-Van Su Sporlarý Festivali' görkemli bir açýlýþla baþladý. Yaþam Alýþveriþ Merkezi önünden kortej yürüyüþü ile baþlayan program, daha sonra Tatvan sahilinde devam etti.

Vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði programda açýlýþ konuþmasýný Bitlis Valisi Veysel Yurdakul yaptý. Bugün olaðanüstü bir gün yaþadýklarýný ifade eden Yurdakul, "Bir taraftan Avrupa Birliði tarafýndan

desteklenen, seçkin destinasyon olarak bilinen Nemrut Kalderasý, güzelliði, mavisi bize saðladýðý ve sunduklarý ile bir barýþ ve bir dostluk denizi olan Van Gölü etrafýnda siz deðerli hemþehrilerimiz, dostlarýmýz ve kardeþlerimizle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biliyoruz ve inanýyoruz ki bölgemiz gerek doðal deðerleri gerek görsel ve tarihi deðerleri ile sadece Bitlis bölgesine deðil, Türkiye'de, hatta bütün dünyada çok büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin farkýna varmýþ olmanýn ifadesi olarak bir taraftan Bitlis Eren Üniversitemiz, öbür taraftan Tatvan Kaymakamlýðýmýz ve STK'larýmýz, deðerli medya mensuplarýmýz ile birlikte bu deðerli günü idrak ediyoruz. Gerçekten bu çalýþmalar ve bu programdaki amacýmýz insanýmýza daha fazla aþ, daha fazla iþ

ve istihdam saðlamak ve sadece bu bölgede deðil, Doðu ve Güney Doðu Anadolu Bölgesi'nde önemli bir turizm destinasyonu olmaktýr. Zaten mevcut bir potansiyelin oluþturulmasý, turizm aðlarýna katýlmasý baþta Tatvan ilçemiz olmak üzere Ahlat, Adilcevaz ve Bitlis olarak turizmden daha fazla istifade etmektir. Ben bu bakýmdan bu güzel organizasyonda emeði geçenlere yürekten teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Vali Yurdakul'un konuþmalarýnýn ardýndan protokol tarafýndan 4'ncü Bitlis-Van Su Sporlarý Festivali'nin açýlýþý yapýldý. Gün boyu yelken, kano, dragon, plaj futbolu, yamaç paraþütü yarýþlarýnýn yapýlacaðý festival, pazar günü de çeþitli etkinliklerle devam edecek.

Türkiye Boks yarýþmasý Þýrnak'ta baþladý Þýrnak'ta 28 Haziran ve 4 Temmuz arasý yapýlacak olan üst minikler Türkiye Federasyonu boks yarýþmalarý baþladý. Þýrnak'a gelen yaklaþýk bin sporcu halay gösteriyle karþýlandý. Böyle bir etkinliðin Þýrnak'ta yapýlmasýnýn takdire þayan olduðunu söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Selahattin Yürenç,

TAÞIMALI ÝLKOKUL ORTAOKUL ÖÐRENCÝ KUMANYA HÝZMET ALIMI YENÝÞEHÝR KAYMAKAMLIÐI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ Taþýmalý Ýlkokul Ortaokul Öðrenci Kumanya Hizmet alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/81631 1-Ýdarenin a) Adresi : Yenisehir Mh. Lise Cd.Vilayet Arkasý Özel Ýdare iþ Haný 4/19 21100 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122283024 - 4122283034 c) Elektronik Posta Adresi : yenisehirmem21@gmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : 4 Taþýma Merkezi( Tanýþýk Ý.O., Çakmak Ý.O.Hantepe Ý.O ve Güzel Ý.O) c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 16.09.2013, iþin bitiþ tarihi 13.06.2014 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Yeniþehir Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürü Odasý (Lise Cd. Vilayet Arkasý Özel Ýdare Ýþ Haný 4 Kat No: 19) Yeniþehir / DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 22.07.2013 - 13:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Ýstekli 5179 sayýlý Kanun gereði ilgili kurumlarýndan alýnmýþ, Gýda Sicil Belgesi ve Gýda Üretim Belgesinin aslýný veya noter tasdikli suretini sunacaklardýr 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen

"Ülkemizin deðiþik illerinden ilimize gelen yaklaþýk bin sporcu, hakem ve antrenörün katýlacaðý bu büyük etkinliðe ev sahipliði yapmak bizim için mutluluk verici. Çözüm sürecinde Þýrnak'ta böyle bir etkinliðin yapýlmasý taktire þayan ve oldukça manidardýr. Milli birlik ve kardeþlik projesinin hedefine ulaþtýðýnýn, ulaþacaðýnýn en büyük göstergesidir. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü olarak hedefimiz spor, sanat ve marifet ile kardeþliði inþa etmektir" dedi. Türkiye Boks Federasyonu Genel

Sekreteri Hasan Sarýkaba ise, "Boks federasyonu olarak çözüm sürecine destek, dostluk ve kardeþliðin ruhunu pekiþtirmek amacýyla güzel Þýrnak ilimize Üst minikler Türkiye boks þampiyonasýný düzenlemek bulunmaktayýz" dedi. Þýrnak Vali Yardýmcýsý Ýhsan Selim Baydaþ ise, "Üst minikler boks þampiyonasý ilimizde yapýlýyor olmasý bizim için önemli bir hadisedir. Türkiye'nin dört bir yanýndan 1000 sporcu, hakem ve antrenörün sporcularýn ilimize geldiðini bizi mutlu etti" dedi.

bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Makine, teçhizat ve diðer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: Yüklenici yemeðin hijyenik ortamda taþýmaya elveriþli termokingli (soðutuculu) en az 2 adet,10 yaþýný aþmamýþ ve Trafik siciline kayýtlý aracý iþin baþýnda bulunduracaktýr. Ýstekli bu iki aracýn tamamý veya bir kýsmý kira ise ayrý ayrý kira sözleþmeleri veya vekâletnamelerini sunmasý zorunludur. Araçlar kendi malý ise, fatura, demirbaþ veya amortisman defterinde kayýtlý olduðuna dair veya yeminli mali müþavir yada serbest muhasebeci ve mali müþavir raporu ile tevsik edilir belgeleri sözleþme sýrasýnda sunacaklardýr 4.3.3. Kalite ve standarda iliþkin belgeler: Ýsteklilerin, yemek hazýrlamasýnda kullanacaðý gýda maddelerinin tümünü idari ve Teknik þartnameye uygun (TSE ve ÝSO kalitelerine uygun) olmasý zorunludur. Ýstekliler, yemek hazýrlama ve daðýtým hizmetleri iþi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamýþ kendi iþyerine ait TSE HÝZMET YETERLÝLÝK BELGESÝ veya ÝSO 9001 2008 belgelerinin aslýný veya noter tasdikli suretlerini teklif zarflarýnda sunacaklar Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edilen belgelendirme kuruluþlarý veya Uluslararasý Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluþlarýnýn, Uluslararasý Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ belgelendirme kuruluþu olduklarýnýn ve bu kuruluþlarca düzenlenen belgelerin geçerliliðini sürdürdüðünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alýnacak bir yazý ile teyit edilmesi gerekir. Ýhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yýl içinde alýnan teyit yazýlarý geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edildiði duyurulan belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markasý taþýyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alýnmasý zorunlu deðildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olmasý yeterlidir. Ýþ ortaklýklarýnda, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunmasý yeterlidir. Deney laboratuvarlarýnýn kalite yeterliðine iliþkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararasý Laboratuvar Akreditasyon Ýþbirliði Karþýlýklý Tanýnma Anlaþmasýnda yer alan akreditasyon kurumlarý tarafýndan düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarýnýn Uluslararasý Laboratuvar Akreditasyon Ýþbirliði Karþýlýklý Tanýnma Anlaþmasýnda yer alan akreditasyon kurumu olduklarýnýn ve bu kuruluþlarca düzenlenen belgelerin geçerliliðini sürdürdüðünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alýnacak bir yazý ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazýsý, ihale veya son baþvuru tarihinde geçerli olmasý koþuluyla düzenlendiði tarihten itibaren bir yýl süreyle kullanýlabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markasý taþýyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alýnmasý zorunlu deðildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olmasý yeterlidir. Ýþ ortaklýklarýnda, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunmasý yeterlidir. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu veya özel sektörde yapýlan her türlü yemek ve kumanya hizmet iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Yeniþehir Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeniþehir Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü DÝYARBAMIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn-1339 (www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


12

Türkiye Rafting Þampiyonasý Sona Erdi 30 HAZÝRAN 2013 PAZAR

Fýrtýna Deresi'nde düzenlenen Türkiye Rafting Þampiyonasý, bugün düzenlenen final müsabakalarý ile sona erdi. Yeni Zellanda'da yapýlacak olan Dünya Rafting Þampiyonasý'na katýlacak olan Türk takýmýnýn belirlenmesi için düzenlenen Türkiye Rafting Þampiyonasý'nýn 1. ayaðý, Rize'nin Ardeþen Ýlçesi Fýrtýna Deresi'nde bugün düzenlenen final müsabakalarý ile sona erdi. 10 takýmýn katýldýðý müsabakalarda 1. Extrem Türk, 2. Çaykur ve 3. Rize

Belediyespor oldu. Törende konuþan Geliþmekte Olan Spor Dallarý Federasyonu Baþkaný Haydar Doðan, Rafting sporunun her geçen gün geliþtiðini belirterek, Türkiye'de raftingin lokomotifinin Rize olduðunu kaydetti. Doðan ayrýca Türkiye'nin artýk uluslararasý müsabakalara ev sahipliði yapabilecek konuma geldiðini de

sözlerine ekledi. Törende Arhavi Halk Oyunlarý ekibi gösteri sundu. Ardýndan saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý okundu. Saygý duruþu sýrasýnda siren takýlýnca 1 dakikalýk saygý duruþu 4 dakikada, teknisyenin uyarýlmasý ile tamamlandý. Ardýndan dereceye giren kulüplere ödülleri verildi. Seremoniyi çok sayýda Arap turist de izledi.

Su Sporlarý Festivali Türkiye Boks yarýþmasý Þýrnak'ta baþladý Vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði programda açýlýþ konuþmasýný Bitlis Valisi Veysel Yurdakul yaptý. Bugün olaðanüstü bir gün yaþadýklarýný ifade eden Yurdakul, "Bir taraftan Avrupa Birliði tarafýndan desteklenen, seçkin destinasyon olarak bilinen Nemrut Kalderasý, güzelliði, mavisi bize saðladýðý ve sunduklarý ile bir barýþ ve bir dostluk denizi olan Van Gölü etrafýnda siz deðerli hemþehrilerimiz, dostlarýmýz ve kardeþlerimizle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biliyoruz ve inanýyoruz ki bölgemiz gerek doðal deðerleri gerek görsel ve tarihi deðerleri ile sadece Bitlis bölgesine deðil, Türkiye'de, hatta bütün dünyada çok büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin farkýna varmýþ

olmanýn ifadesi olarak bir taraftan Bitlis Eren Üniversitemiz, öbür taraftan Tatvan Kaymakamlýðýmýz ve STK'larýmýz, deðerli medya mensuplarýmýz ile birlikte bu deðerli günü idrak ediyoruz. Gerçekten bu çalýþmalar ve bu programdaki amacýmýz insanýmýza daha fazla aþ, daha fazla iþ ve istihdam saðlamak ve sadece bu bölgede deðil, Doðu ve Güney Doðu Anadolu Bölgesi'nde önemli bir turizm destinasyonu olmaktýr. Zaten mevcut bir potansiyelin oluþturulmasý, turizm aðlarýna katýlmasý baþta Tatvan ilçemiz olmak üzere Ahlat, Adilcevaz ve Bitlis olarak turizmden daha fazla istifade etmektir. Ben bu bakýmdan bu güzel organizasyonda emeði geçenlere yürekten teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.11’de

Þýrnak'ta 28 Haziran ve 4 Temmuz arasý yapýlacak olan üst minikler Türkiye Federasyonu boks yarýþmalarý baþladý. Þýrnak'a gelen yaklaþýk bin sporcu halay gösteriyle karþýlandý. Böyle bir etkinliðin Þýrnak'ta yapýlmasýnýn takdire þayan olduðunu söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Selahattin Yürenç, "Ülkemizin deðiþik illerinden ilimize gelen yaklaþýk bin

sporcu, hakem ve antrenörün katýlacaðý bu büyük etkinliðe ev sahipliði yapmak bizim için mutluluk verici. Çözüm sürecinde Þýrnak'ta böyle bir etkinliðin yapýlmasý taktire þayan ve oldukça manidardýr. Milli birlik ve kardeþlik projesinin hedefine ulaþtýðýnýn, ulaþacaðýnýn en büyük göstergesidir. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü olarak hedefimiz spor, sanat ve marifet ile kardeþliði inþa etmektir" dedi.11’de

30 06 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you