Page 1

DBÞT Ýstanbul Tiyatro Festivali'ne katýldý D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu (DBÞT), "Yasar Ne Yaþar Ne Yaþamaz" oyunuyla ÝKSV 19. Ýstanbul Tiyatro Festivali'ne katýldý. Aziz Nesin'in yazdýðý Mehmet Emin Yalçýnkaya'nýn Kürtçe'ye çevirdiði Yaþar Ne Yaþar Ne Yaþamaz adlý oyun Haldun Taner Sahnesi'nde iki gün oynandý. „ Sayfa 5’te

Baðlar yeni yüzüne kavuþacak D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi'nin halk toplantýlarý devam ediyor. Halk toplantýlarýnda öne çýkan konularýn baþýnda uyuþturucu, kaldýrým iþgalleri ve temizlik sorunu geliyor. „ Sayfa 8’de

Süryaniler Suut Bayramý'ný Kutladý

D

iyarbakýr'da yaþayan Süryaniler Suut Bayramý'ný kutladý. Meryam Ana Kilisesi'nde yapýlan kutlamaya Sur Belediye Eþ Baþkaný Fatma ÞIK Barut ile meclis üyesi Naþide Buluttekin Can katýldý. 5’te

Cuma Ýçten'den ailelere destek

A

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 25 KR

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, çocuklarý PKK tarafýndan kaçýrýlan ailelerin yaptýklarý eyleme destek verdi. 15 yaþýnda çocuklarý daða kaçýrýlan, yürekleri yanan annelerin babalarýn feryadýný tüm Türkiye'nin görmesini, bu çýðlýðý herkese duyurmayý istediklerini belirten Ýçten, eskiden bu olaylarýn korkudan konuþulmadýðýný söyledi. 7’de

Feryatlarý yürek burkuyor

CUMA 30 MAYIS 2014

Deðiþik tarihlerde PKK'lýlar tarafýndan daða kaçýrýldýklarý iddia edilen çocuklarýn ailelerinin feryadý yürek burkuyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý binasý önünde çadýr kurup çocuklarýnýn geri gelmesini bekleyen ailelerin eylemi sürerken, annelerin gözyaþlarý ise dinmiyor.

D

iyarbakýr'da 3 ailenin Büyükþehir Belediyesi önünde baþlattýðý eylem 11. gününde 40'tan fazla ailenin katýlýmýyla çoðalarak devam ediyor. Van'ýn Muradiye ilçesinden Diyarbakýr'a oturma eylemine katýlmak için gelen Süreyya Toklar, çocuðunun okula giderken servis aracýndan kaçýrýldýðýný söyledi.

Oðlum daðda yaþayamaz On gün süresince çocuðunu dört bir tarafta aradýðýný belirten 14 yaþýndaki Vedat Toklar'ýn annesi Süreyya Toklar, "Benim oðlum sara hastasý, benim oðlum daðda yaþayamaz, karanlýkta yapamaz. Oðlum yedi yýl tedavi gördü. Daha bizden ne istiyorlar. Bütün yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaþkaný, Baþbakan, Abdullah Öcalan'a, BDP'ye bütün yetkililere sesleniyorum. Bize yardým edin, analar aðlamasýn, yürekleri yanmasýn. Biz üç aydýr aðlýyoruz. Üç aydýr yüreðimiz yanýyor. Bizlere yazýk deðil mi, bu bizim en doðal hakkýmýz. Onlar bizim çocuklarýmýz, haklarýmýz. Oðlum karanlýkta yatamaz, nefes alamaz. Benim oðlumu bana geri versinler”dedi. 7’de

Yol kapama eylemi sürüyor

Çocuklar hastane korkusunu yenecek

S

ilvan Yüksek Okulu Çocuk Geliþim Bölümü öðrencileri, çocuklarýn hastane korkusunu giderecek bir projeye imza attý. Öðrenciler, Silvan Dr. Yusuf Azizoðlu Devlet Hastanesi'ne bir oyun odasý hazýrladý. 8’de

Ahmet AY

DiYARBAKIRLI ANNELERÝN EYLEMÝ Yazýsý 4’te

D

iyarbakýr-Bingöl karayolunda bulanan Fisovasý'nda 6 gün önce yolu trafiðe kapatan göstericilerin eylemleri sürerken, Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan eylemcilere müdahale etmek üzere bölgeye özel ekip gönderileceði belirtildi. 5’te

Yol kesme eylemi maðdur etti Zümrüt: Direniþ yayýlabilir D M Kayapýnar'da 218. eylem ardin'in Kýzýltepe ilçesinden Bingöl'ün Genç ilçesine akraba ziyaretine giden A.E. ve ailesi, Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde alýkonuldu. Eylemcilerin araba kontaklarýný topladýðýný, hasta ve yaþlýlarý dahi býrakmadýðýný ifade eden A.E., bu eylemlerin eþkýyalýktan baþka bir þey olmadýðýný söyledi. 5’te

D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, cezaevinde bulunan Kürt siyasetçileri için her hafta yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 218'incisini düzenledi. 7’de

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Anadolu Lisesi öðrenci ve öðretmenleri, düzenlendikleri yýl sonu etkinliði ile moral buldu. Etkinliðe Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Seyithan Erboða ile çok sayýda öðrenci ve veli katýldý. 4’te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

30 MAYIS 2014 CUMA

Saðlýk

Kulaklýkla müzik dinlerken saðýr olmayýn Doruk Saðlýk Grubu Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Muhammet Özlü, cihazýn sesini haddinden fazla açarak kulaklýkla müzik dinleyenlerin ilerleyen yaþlarda iþitme cihazý kullanmak zorunda kalabileceðine dikkat çekti.

T

eknolojinin ilerlemesi ve genç neslin teknoloji ile iç içe yaþamasý saðlýðý tehdit ediyor. Gencinden yaþlýsýna birçok kiþinin kullandýðý günümüzün teknolojilerinden akýllý telefonlar, MP3 çalar ve tablet bilgisayarlar hem hayatýmýzý kolaylaþtýrýyor hem de saðlýk sorunlarýna davetiye çýkarýyor. Görünüþte zararsýz gibi görünse de bu cihazlarla film ve müziklerin kulaklýk ile dinlenilmesinin geri dönüþü olmayan zararlara sebebiyet verdiðini

söyleyen Op. Dr. Muhammet Özlü, "Kulaklýkla yüksek seste müzik dinlendiðinde, kulaðýmýz sesin þiddetinin haricinde basýnca da maruz kalýyor. Bu kulaða zarar veriyor. Uzun süre yüksek ses ve basýnca maruz kalýnca, iç kulakta duymamýzý saðlayan duyu hücreleri tahrip oluyor. Ýlk hasar, geri dönüþü mümkün seviyede olurken, iç kulakta oluþan etki çok yüksekse, sýk sýk tekrarlanýyorsa ve uzun süre devam ediyorsa oluþan hasarlar kalýcý hale geliyor. Yani mey-

dana gelen iþitme kaybý geri döndürülemez bir noktaya ulaþýyor. Yüksek sesle dinlenildiðinde anýnda ortaya çýkmayabiliyor. Etkisi daha sonra ortaya çýkabilir. Çýnlama da yüksek sesle müzik dinlemenin kulaða verdiði zararlardan biridir" dedi.

"YAÞLILIKTA ÝÞÝTME CÝHAZINA MAHKUM OLMAYIN" Kulaklýk kullanmaktan ve ses seviyesini yüksek tutmaktan

kaçýnýlmasý gerektiðini ifade eden Özlü, "Kýsa müddet yüksek sese maruz kalýnan geçici iþitme kayýplarý tedaviyle giderilebilir ama iþitme kaybý kalýcý hale gelmiþse bunu düzeltmek için bir tedavi yöntemi maalesef yok. Ýþitme kaybýnýn günlük hayatýmýzý engellememesi için bazý tedbirler alýnabilir. Özellikle gençler kulaklýk kullanýrken sesin þiddetine iyi ayarlamalý ve uzun süre kulaðýnda tutmamalýdýr" diye konuþtu.

Ýyotlu tuz uyarýsý Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý ve Endokrinoloji Uzmaný Prof. Dr. Ramazan Sarý, iyotun tiroid hormonunun yapýmýnda en önemli madde olduðunun altýný çizdi.

A

kdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý ve Endokrinoloji Uzmaný Prof. Dr. Ramazan Sarý, iyotun tiroid hormonunun yapýmýnda en önemli madde olduðunun altýný çizerek, "Toplum yaþlandýkça, kan basýncý yüksekliði, hipertansiyon riski artýyor. Hastalarýmýzýn çoðuna tuzu kýsýtlamalarýný istiyoruz. Bir noktada tuza iyot koyuyoruz ve vücudumuza o iyotun girmesini istiyoruz, diðer taraftan tuzu kýsýtlamaya çalýþýyoruz. Uzun vadede tuz kýsýtlamasý nedeniyle, yeterince iyot alýmý noktasýnda baþarýya ulaþamayacaðýz" dedi. Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý ve Endokrinoloji Uzmaný Prof. Dr. Ramazan Sarý, tiroid bezinin boyunun ön kýsmýnda yerleþen ve vücut için hayati öneme sahip bir iç salgý bezi olduðunu söyledi. Normal aðýrlýðý yaklaþýk 20 gram olan salgý bezinin herhangi bir nedenle büyümesine guatr denildiðini ifade eden Prof.Dr. Sarý, tiroidi vücudun dinamosu olarak tanýmladý. Prof. Dr Sarý, guatr oluþumunda iyot elementinin gýda ile yetersiz alýnmasý, genetik yatkýnlýk çevresel ve kiþisel özelliklerin yaný sýra obezite ile doðrudan iliþkili olduðuna deðindi. Tiroid rahatsýzlýklarýnýn toplumda sýk görüldüðünden bahseden Prof. Dr. Sarý, tiroid bezinin fazla büyümesi halinde guatr hastalýðýnýn ortaya çýktýðýný belirtti.

"ANTALYA'DA 100 KÝÞÝDEN 30-50 KÝÞÝ GUATR OLUYOR" Toplumda guatr sýklýðýnda farklý rakamlarýn ortaya çýktýðýný kaydeden Prof. Dr. Sarý, "Sadece muayene ile tararsanýz yüzde 5 ile 10 kiþide guatr tespit ediliyor. Ama ultrasonogrofi ile rakamlar yüzde 4050'lere kadar çýkabiliyor. Antalya'da da her 100 kiþiden 30 ile 50'sinde guatr ortaya çýkýyor. Bölgelere göre farklýlýk gösteriyor. Özelikle iyot yönünden eksik olan kýrsal bölgelerde daha çok guatr belirleniyor. Guatr bir kiþinin hastalýðý deðil, genetik özelliði de var. Sadece iyot eksikliðine baðlý olarak geliþmiyor ayný zamanda Haþimato(Tiroid hücrelerine karþý vücudumuzun ürettiði antikorlar sonucu oluþan tiroid iltihabý) hastalýðý dediðimiz durum var. Hastalarýn yüzde 90'ý kadýn. Ailede bir kadýn hasta olduðu zaman çocuklar da risk altýnda oluyor" diye konuþtu.

- ÇENGEL BULMACA -

- KARE BULMACA -


Batman'da 40 kiþi zehirlendi

B

atman'da bir tavuk dönerciden döner yiyen aralarýnda çocuk ve hamile kadýnlarýn da olduðu 40 kiþi, zehirlenme þüphesiyle çeþitli hastanelere baþvurdu. Kendilerine 10 kiþinin müracaat ettiðini belirten Batman Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Hakký Taþkýran, "Hastanemize 10 hasta geldi. Genel durumlarý þuan stabil. 1 tanesi tedbir amaçlý yatmýþ. Kan deðerlerinde þuanda bir sorun yok. Yapýlan kan tahlilleri deðerleri normal. Þuan hastalarýmýz doktorlarýmýzýn kontrolü dahilinde ileri tetkik kontrolleri için kan örnekleri alýnýyor. Kan örneklerini Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne gönderip, ekstra bir durum olum olmadýðýna bakacaðýz.

Eðitimi için kaðýt topluyor 30 MAYIS 2014 CUMA

Diyarbakýr'da anne ve babasýnýn boþanmasýndan sonra eðitiminin yarýda kalmasýný istemeyen 15 yaþýndaki bir genç, kaðýt toplayarak eðitim masraflarýný karþýlýyor. D iyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bulunan Anzele semtinde dört yýldan beri kaðýt toplayarak eðitimini sürdürmeye çalýþan 15 yaþýndaki Ferhat Ýpek, anne ve babasýnýn boþanmasýnýn ardýndan yarým kalan eðitimini tamamlamak için mücadele veriyor. Babasýnýn kendisini okula geç yazdýrmasýndan dolayý henüz 5. sýnýf öðrencisi olduðunu belirten Ýpek, anne ve babasýnýn þiddetli geçimsizlik nedeniyle 4 yýl önce boþandýðýný, eðitim masraflarý ile beraber 5 kardeþi ve annesinin geçimini saðlamak için kaðýt topladýðýný kaydetti. Sabahlarý okula gittiðini kaydeden Ýpek, öðleden sonra ise kaðýt toplamak için sokaklara çýktýðýný ve gece saatlerine kadar kaðýt topladýðýný anlattý.

Ýþ adamý olacak Babasýnýn kendilerine maddi yardýmda bulunmadýðýný ifade eden Ýpek, "Annem sokaklarda çalýþmamý istemiyor, çünkü baþýma kötü bir olayýn gelmesinden endiþe ediyor. Hafta içi 8 saat, hafta sonu 14 saat boyunca sokaklarda kaðýt toplamaya çalýþýyorum. Topladýðým kaðýtlarý fabrikalara kiloyla satýyorum. Kimselerin kapýsýnda annem ve kardeþlerimin elini açtýrmamak için bu iþi yapýyorum. Eðitim benim için çok önemli, eðer ben okumazsam ileride kendi çocuklarýma iyi bir gelecek saðlayamam. Okul okuduktan sonra iþ adamý olacaðým. Belki o zaman bu yoksul hayattan kurtulurum ve insanlar bana acýyarak bakmazlar" dedi. ÝHA

Kiðýlý'dan Hakkari'ye giyim yardýmý

T

Hani'de fakir ailelere yardým D

iyarbakýr'ýn Hani ilçesinde faaliyet sürdüren Hani Ýrþad-Der, Mayýs ayýnda 23 muhtaç aileye çeþitli yardýmlarda bulundu. Derneklerine yapýlan yardým talep baþvurularý ve yaptýklarý araþtýrmalar sonucu ilçede yardýma muhtaç aileleri tespit ederek ulaþtýklarýný belirten Ýrþad-Der Yardým Komisyonu Baþkaný Nihat Çam, Hani ilçe merkez ve köylerinde her ay düzenli olarak 23 aileye yardým ettiklerini ifade etti. Daha çok kiþiye yardýmda bulunmak istediklerini ancak bunun kendilerine destek verecek hayýrseverlerle mümkün olduðunu kaydeden Çam, "Ýlçemizde ihtiyaç sahibi çok aile var. Bu konuda varlýklý hayýrseverlerden destek bekliyoruz. Fakir ve muhtaçlara yardým etmek isteyen hayýr sahipleri, derneðimize baþvurarak ihtiyaç sahiplerine katký saðlayabilirler. Komþusu aç iken tok yatamayan bir ümmet olarak tüm hayýrseverleri bu hayýrlý iþe davet ediyoruz" dedi. ÝLKHA

M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde toplanan bir grup saðlýk görevlisi, aile hekimlerinin acil servislerde nöbet tutmasýný protesto etti. Kýzýltepe Devlet Hastanesi acil servisi önünde düzenlenen basýn açýklamasýna Mardin Tabip Odasý, Mardin Aile Hekimleri Derneði ve doktorlar katýldý. Mardin Tabip Odasý Genel Sekreteri Dr. Erdoðan Erol, aile hekimliðine geçiþle beraber yýllarca hastane acillerinde çalýþarak tecrübe kazanmýþ pratisyen hekimlerin, aile hekimliðini tercih ettiklerini söyledi. Aile hekimliklerine geçiþle birlikte acil servislerde hekim açýðýnýn çýktýðýný belirten Erol, acil biriminde çalýþan hekimlerin adeta yarýya indiðini kaydetti. Grup, basýn açýklamasýnýn ardýndan sessizce daðýldý. ÝHA

Siirt'te kasaplara son uyarý

S

iirt'te et ve et ürünleri satýþý yapan kasap, market ve þarküterilerde yapýlan satýþlarda hijyenik kurullara uyulmadýðý yönünde gelen þikayetleri deðerlendiren Belediye Zabýta ve Tarým Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, kasaplar, et market ve þarküterilerde denetimlerde bulundu. Denetimlerde çok sayýda iþ yerinde hijyen kurallarýna uygun satýþ yapýlmadýðýný tespit eden ekipler, bu iþ yerleri hakkýnda tutanak tuttu. Ekipler, et ve et ürünleri satýþý yapan kasap, market ve þarküterileri son kez uyardý. Ekipler, hijyen kurallarýna dikkat edilmemesi halinde cezai iþlem uygulanacaðý uyarýsýnda bulundular. Misbah YILMAZ

ürkiye'nin tekstil devi Kiðýlý erkek giyim maðazasý, Hakkari'nin Durankaya Beldesi'ndeki vatandaþlara daðýtýlmak üzere 1 TIR dolusu giyim malzemesi gönderdi. Kiðýlý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Fenerbahçe Kulübü Baþkan Vekili Abdullah Kiðýlý tarafýndan Durankaya Belediye Baþkanlýðý'na gönderilen 1 TIR dolusu giyim malzemesi, Durankaya Baðýmsýz Belediye Baþkaný Fatih Keskin tarafýndan teslim alýndý. Kiðýlý ailesinin beldelerine gönderdiði giyim yardýmýný hak sahiplerine daðýtmaya baþladýklarýný ifade eden Keskin, belde sakinlerinin bu yardýmýn sevincini yaþadýðýný söyledi. Keskin, "Bugüne kadar iktidarýn nimetlerinden belde halký yeterince faydalanmadý. Sayýn Abdullah Kiðýlý'nýn bu jesti karþýsýnda bizler çok memnun olduk. Türkiye'nin en ücra köþesinde bulunan beldemize yapýlan bu dostane yardýmý takdirle karþýlýyoruz. Bundan sonra Kiðýlý ailesinin de beldede bir evi olduðunu bilmelerini isteriz. Artýk fahri hemþehrimiz olan Kiðýlý ailesinin bu örnek davranýþýný hiçbir zaman unutmayacaðýz ve yardýmlarýn devamýný diliyoruz. Ýþ adamlarýnýn yatýrým yapmaktan çekindiði Hakkari'ye böyle bir yardýmýn ulaþtýrýlmasý takdire þayandýr. Bu yardýmlar inþallah tüm iþ adamlarýna da örnek teþkil eder. Yoksul belde sakinlerimizin de böyle bir yardýma ihtiyacý vardý. Sayýn Abdullah Kiðýlý ve ailesini Hakkari'ye davet ediyoruz. Onlarý aðýrlamaktan onur duyarýz" dedi. ÝHA

Aile hekimleri 'nöbete hayýr' dedi Bismilli vatandaþlardan tahtlara yoðun ilgi D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde, havalarýn ýsýnmasý ile damda yatmak için yapýlan tahtlara vatandaþlarýn ilgisi arttý. Bismil'de vatandaþlar, evlerinin damýnda kurduklarý tahtlarla hem serinliyor hem de haþerelerden korunuyor. Yaza girmeden önce taht hazýrlýklarýný yapmaya baþlayan kaynakçýlar, talebe cevap vermek için yoðun mesai harcýyor. Tahtlarýn fiyatýnýn 250 ile 450 lira arasýnda deðiþtiðini belirten kaynak ustalarý, "Bölgemiz çok sýcak olduðundan dolayý vatandaþlar damlarda yatmak zorunda kalýyor. O yüzden gelip taht alýyorlar. Vatandaþlarýn isteði üzerine sipariþ taht yapýyoruz" dediler. Taht yaptýran bir vatandaþ ise,

"Bölgemizde havalar çok sýcak olduðu için bizler yazýn damlarda yatýyoruz. O yüzden gelip taht alýyoruz. Evin içinde sýcaktan yatamýyoruz. Yazýn açýk havada yatarak hem serinliyoruz, hem de haþerelerden kurtuluyoruz" diye konuþtular. ÝHA

Ergani'yi baþýboþ köpekler istila etti

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinin cadde ve sokaklarýnda sürüler halinde baþýboþ bir þekilde gezen köpekler, vatandaþlarýn korkulu rüyasý haline geldi. Ergani'de her cadde ve sokakta baþýboþ gezen köpek sürüleri tehlike saçýyor. Özellikle þehir merkezinde sürüler halinde gezen sokak köpekleri için alýnan hiçbir önlem bulunmuyor. Ýlçe merkezi, TOKÝ ve Yeniþehir mevkileri baþta olmak üzere ilçenin hemen her yerinde sürüler halinde dolaþan ve vatandaþlarý tedirgin eden köpeklerin tehlike oluþturduðunu belirten vatandaþlar, "Sokaklar baþýboþ köpeklerle dolu. Her yerde gruplar halinde gezip özellikle yaþlý, bayan ve çocuklarý korkutuyorlar. Belediye bu soruna biran önce bir çözüm bulmalý" dediler. ÝLKHA


4

30 MAYIS 2014 CUMA

Gündem

Zümrüt: Direniþ yayýlabilir BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, "Normal yaþamýn tekrardan hayat bulmasý için askeri güçleri geri çekilmeye çaðýrýyoruz. Aksi takdirde direniþin her tarafa yayýlacak" dedi.

B Büyükþehir forumlarý geleceðe ýþýk tutuyor

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan Forumlarý kapsamýnda Engelsiz Amed ve Amed Yaþlýlar forumu düzenlendi. Engelliler belediye karar merciinde olmayý talep etti. Engelsiz Amed Forumu'nda Büyükþehir Belediyesi Engelli Þube Müdürlüðü görevlisi tüm konuþmalarý iþaret dili ile salona aktardý. Foruma katýlan Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Fýrat Anlý, 10 yýl öncesine göre iyi noktada olunduðunu söyledi. Yýllardýr bedensel engelliler derneðine üye olduðunu belirten Anlý, herkesin potansiyel engelli adayý olduðunu ifade etti. Anlý, "Bu þehir birçok þeyle övünüyor. Ýsyankarlýðý ile övünüyor, demokratik potansiyeli ile, geçmiþi ile, temsil ettiði deðerler ile övünüyor. Ama bir þehrin övünmesi gerekenlerin o toplumdaki dezavantajlýlarýn karþý karþýya kaldýðý muamele olmalýdýr. Özel halk otobüsleri ve dolmuþlar engellilerden kaçýlmasý gereken insanlar muamelesi yapýyor. Buradan ilan etmek istiyorum ki tek bir engellinin þikayetini biz aðýr yaptýrýmlar ile cezalandýracaðýz. Engelliye dönük en ufak bir nezaketsizlik aðýr yaptýrým ile karþýlaþacaktýr. Belediye olarak yetkimizi sonuna kadar kullanacaðýz" dedi. Þehirde bazý fiziki engeller bulunduðunu ve bunlarý gidermek için büyük bir maliyet gerekmediðini de vurgulayan Anlý, 2015'e kadar kimi hedeflerin belirlenebileceðini söyledi.

'Tavsiyelere ihtiyacýmýz var' Öðleden sonra da Amed Yaþlýlar Forumu düzenlendi. Toplantýya daha sonra katýlan Fýrat Anlý, yaþlýlara kültürlerini aktardýklarý için teþekkür ederek konuþmasýna baþladý. Her geçen gün hayatýn deðiþtiðini belirten Anlý, "Çekirdek ailede herkes sadece kendi annesini, babasýný, kardeþini görüyor. Oysa geçmiþte hepimiz iç içe yaþýyorduk. Bu hayat bize sizlerden bir emanettir. Biz de bu hayatý, bu gelenekleri, kültürü bizden sonraki kuþaklara aktaralým. Sizin deneyimlerinize, tavsiyelerinize ihtiyacýmýz var. Tüm aileler ve analar çok büyük bedel ödedi. Bunu her daim aklýmýzda tutacaðýz. Bundan sonra niyetimiz sizinle daha fazla zaman ve ortak çalýþma yürütmektir. Sizler bizim için bir yýldýz gibi, ýþýðýnýzý esirgemeyiniz" diye konuþtu. Haber Merkezi

Zayi ilaný Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 24.05.2014 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür

DP Ýl örgütü, Lice'de yaþanan eylemlere iliþkin basýn açýklamasý yaptý. BDP Ýl binasý önünde açýklama yapan Zümrüt, 40 yýldýr devam eden kanlý savaþýn aðýr bilançolarýnýn herkes tarafýndan bilindiðini belirtti. Zümrüt, "Bir yýlý aþkýn süredir bir çatýþmasýzlýk durumu yaþanmýþtýr. Bu süreçte Kürt ve Türk gençleri yaþamýný yitirmemiþtir. Kürt ve Türk halký bu sürecin devam etmesi ve kalýcý olmasýný istemektedir. Barýþýn devam etmesi halklarýmýzýn çýkarýnadýr. Hükümetin yeni inþa ettirdiði karakol ve kalekollar süreci sabote amacý taþýyor. AKP hükümeti son dönemlerde gerillaya katýlýmlarýn sebeplerini ortadan kaldýracaðýna, çocuklarý gerillaya katýlan aileleri tahrik edip BDP ve HDP'yi hedef haline getirmek istemektedir. Özel savaþ taktikleri ile partimize yönelmektedir. Sorunun kaynaðý çözümsüzlükte ýsrar ve güven vermeyen oyalamacý politikalardýr. Yasal zeminde kendilerini özgürce ifade etmeyi bulamayanlarýn baþka alternatiflere yönelmeleri kaçýnýlmazdýr. Baþka alternatifleri ortadan kaldýracak olan hükümetin geliþtireceði demokratik çözüm politikalarýdýr. Kalekollarýn sayýsýnýn süreç fýrsat bilinerek artýrýlmasý, hasta ve siyasi tutsaklarýn serbest býrakýlmamasý ve AKP'nin

güven vermeyen politikalarýndan dolayý gerilla saflarýna katýlým artmýþtýr. Bunun nedenini baþka yerlerde aramak beyhude çabalarýn dýþýnda bir þey deðildir" þeklinde konuþtu.

'Asker geri çekilsin' BDP Ýl Eþ Baþkaný Zümrüt, Baþbakan Erdoðan'ýn grup toplantýsýnda Lice halkýnýn kalekollara karþý geliþtirdiði tavrý ve çocuklarý gerillaya katýlanlarýn ailelerin durumunu anlayýp, süreci yasal bir statüye kavuþturmaktan ziyade BDP'nin hedef alýndýðýný ifade etti. Zümrüt, sözlerini þöyle sürdürdü: "Hükümeti Lice'deki halkýn baþlattýðý direniþi anlamlandýrmaya ve askerlerin bu süreçte baþlattýðý anlamsýz ve kaygý verici operasyonlarý durdurup, normal yaþamýn tekrardan hayat bulmasý için geri çekilmeye çaðýrýyoruz. Aksi takdirde Lice'de halkýn baþlattýðý anlamlý direniþin her tarafa yayýlacaðýný belirtmek istiyoruz. Herhangi bir sorun yaþanmasý durumunda bunun sorumlusunun AKP hükümeti olacaðýný tüm kamuoyuyla paylaþmak istiyoruz. Halkýmýzý da bu konuda bulunduklarý yerlerde Lice'nin sesine ses olmaya direniþini sahiplenmeye çaðýrýyoruz."

Hakkari'nin yeni valisi Yaðmur: Ýþimin baþýndayým D görevine baþladý V

aliler Kararnamesi ile merkeze alýnan Necmettin Kalkan'ýn yerine Hakkari Valiliði'ne atanan Yakup Canbolat kente giderek görevine baþladý. Vali Canbolat, valilik binasý önünde çiçeklerle karþýlandý. Canbolat, Hakkari'de kýrmýzý halý ve polis mangasý ile karþýlanmayan ilk vali oldu. Makamýna geçen Vali Canbolat, burada bir süre kendisini karþýlamaya gelenlerle görüþtü, daha sonra da basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Ýnsan odaklý bir çalýþmayý esas alacaklarýnýn altýný çizen Vali Canbolat, "Ýnsan haklarýna baðlý, vatandaþýna ulaþan elini uzatan ve vatandaþýn arasýnda olan bir devlet anlayýþý içerisinde çalýþacaðýz. Ortak akýl dediðimiz aklý çalýþtýrarak Hakkari ilimizin temel sorunlarýnýn ve ihtiyaç-

larýnýn çözümü noktasýnda hep birlikte çalýþmayý taahhüt ediyoruz. Devletin kapýsý herkese her zaman açýk olacaktýr. Taleplerinizi her halükarda bizlere rahatlýkla iletebilirsiniz. Bu talepleriniz hukuk ölçüsü içersinde dikkate alýnarak mutlaka gereði yapýlacaktýr. Bundan hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Bu duygu ve düþüncelerle Hakkari ilimizin bize gönlünü açmasýný, kendini açmasýný arzu ediyoruz. Vatandaþlarýmýzýn bizleri görmesini, bizlerle beraber çalýþmasýný arzu ediyoruz ve biz onlarýn yanýnda her zaman olacaðýz. Bizim kapýmýz onlara her zaman açýk olacak" dedi. Vali Canbolat, daha sonrada göreve baþlama dosyasýný imzaladý. ÝHA

Ahmet AY

Veysel Ýçten olayhaber@hotmail.com

30 MAYIS 2014 CUMA YIL: 13 SAYI: 4639 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

DiYARBAKIRLI ANNELERÝN EYLEMÝ Çözüm sürecinden memnun olmayan yok, ülkede sadece Gezici ve paralelciler hükümet baþarýlý olmasýn diye çözüm sürecinin sürmesini istemiyor o kadar. 2013'e girmeden baþlayan süreç uluslar arasý güçlerin sabotajlarýna raðmen hamdolsun zaman zaman sýkýntýlar yaþasa da Sayýn baþbakanýn kararlý duruþuyla devam ediyor. Kararlý duruþ elbette ki gerekli, zaten süreci "sonunda ölüm de olsa, kanýn durmasýnýn bedeli zehir de olsa içerim" diyerek baþlatmamýþ mýydý baþbakan Erdoðan? Ýþte bu erdemli duruþa PKK cephesinde de Öcalan'ýn örgütü iknadaki çabalarý eklenince elhamdulillah yýllarca yürekleri yakan, ocaklar söndüren cenaze haberleri artýk gelmiyor. Ancak, Sürecin diðer muhatabý olan Öcalan'ýn PKK içindeki muhalif kanadý yeterince ikna edemediði için gerekleri tam olarak yerine getirilmedi. "PKK tamamýyla sýnýr dýþýna çekilecek ve sonra diðer aþamalara geçilecek"ti. Ne var ki PKK Öcalan'ýn istediði gibi sýnýr dýþýna çekilmedi. Ýþin sevindirici boyutu örgütün silahLý unsurlarý sýnýr dýþýna tamamen çekilmemesine raðmen PKK öteden beri yaptýðý baskýnlara baþvurmadý. Aslýnda çözüm süreçleri dünyanýn hiçbir yerinde

iyarbakýr Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin baþarýlý doktorlarýndan Prof. Dr. Yusuf Yaðmur görevinin baþýnda olduðunu söyledi. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen bir soruþturma kapsamýnda ifadesi alýnmak üzere Cumhuriyet Savcýlýðý'na davet edildiðini belirten Yaðmur, "Hastanede yürütülen bir soruþturma kapsamýnda ifadem alýnmak üzere Cumhuriyet Savcýlýðý'na davet edildim. Ýfadem alýndýktan sonra serbest býrakýldým. Benim söz konusu soruþturmada herhangi suç teþkil eden bir eylemim bulunmamaktadýr. Çok sevdiðim hekimlik mesleðimi icra etmeye ve hastalarýmý tedaviye devam etmekteyim. Ben yýllardýr halkýma onuruyla, þerefiyle hizmet etmek için çabalýyorum. Mesleðimi karalayacak herhangi bir eylemim olamaz. Benim tek amacým hastalarýmý bir an önce saðlýklarýna kavuþturmaktýr" dedi. Haber Merkezi

sorunsuz yürümez, çözüm sürecinin tarafý olmayan iç ve dýþ unsurlarýn karanlýk giriþimleriyle zora girdiði zamanlarý olmuþtur. ÝRA-Ýngiltere barýþ görüþmeleri baþlar baþlamaz 30 kiþinin ölümüyle neticelenen ve herkesin "süreç bitti" dediði eylemlerin yaþanmasýna raðmen devam etmesi bu tezimize örnek teþkil eder. Allah bizi bu tür eylemlerden muhafaza etti ve bundan sonra da edecek inþaallah. Bugün ki yazýmýzýn konusu örgütün yeni eleman kazanma teþebbüsleridir. Bu süreçte çocuk yaþta öðrencilerin bir þekilde daða götürülmesinden sonra annelerin baþlattýklarý "çocuðumu geri verin" eylemi bir dönüm noktasýdýr. PKK için bir kýrýlmadýr. Çözüm sürecinde çocuklarý daða kaldýrma ve sonrasý süreçten dolayý örgütün halk nezdindeki yeri artýk eskisi gibi kalamaz. Doðrusu bu iþin sonunda PKK "bizi bu çocuklarý daða çýkarmaya kim ikna ettiyse özeleþtiri versin" diyecektir. Zira çocuklarý daða götürme fikri ve iþi ayný zamanda örgüte "tuzak"tý. Çünkü 30 yýllýk kanlý sürece raðmen Kürt anneler ilk kez örgüte itirazlarýný, yüksek sesle ve eylemle ortaya koymuþtur. Geçen hafta Çarþamba günü Ak Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ve partisinin kadýn kollarýnýn anneleri ziyaret etmesi hem ilde hem de Ankara'da geniþ yanký buldu. Bir gün sonra da Diyarbakýr'da Ýslami kimlikleriyle bilinen 72 STK'nýn anneleri ziyaret etmesi annelere ilginin yoðunlaþmasýný beraberinde getirdi. Bizim de hazýr bulunduðumuz bu ziyarette bir hemþehrimizin "Hocam 2010 yazýnda siz PKK silahlarý sustursun diye açlýk grevi yapmýþtýnýz ve biz o gün size destek sunmadýðýmýz için çok piþman olmuþtuk, lakin iþ iþten geçmiþti" itirafýnda bulundu tam 1395 gün sonra. Olsun, zamanla da olsa anlaþýlmak iyidir. Þimdi annelerin eylemi var, anneliðin sabrý sýnanmaya gelmez, hele hele evladý üzerinden asla sýnanmamalý anne. Bugüne baktýðýmýzda çözüm sürecine raðmen örgütün yeniden eleman kazanma isteðini anlayamýyorum, hem çocuk yaþtakileri daða götürmelerini ise

hiç anlamýyorum. Gerçi hiçbir þekilde olmamasý gerekir, ama çocuklarýn daða götürülmesinin kabul edilebilir bir yaný yoktur. Görüþtüðüm hiçbir BDP'li çocuklarýn daða götürülmesini doðru bulmadý. O zaman neden? Her neden olursa olsun bu PKK için de iyi bir netice vermez. Ýþte, örgütün bu planý annelerden, ablalardan döndü: 8 Nisan günü kýz kardeþinin PKK tarafýndan kaçýrýldýðýný söyleyen S. U'nun ablasý Sevim Uçakay, kýz kardeþinin getirilmesi için BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'a seslenerek: "Bir ses çýksýn, susarak neyi halledecekler? Selahattin Demirtaþ gelsin, konuþsun. Kendi çocuðu nerde? Dizinin dibinde. Niye susayým? Yeter artýk…" diyor. Doðrusu bu sese, bu soruya benim verebilecek bir cevabým yok, HDP/BDP'lilerin de verebilecekleri bir cevabýnýn olduðunu sanmýyorum. Diðer bir anne "adý üzerinde çocuk, onlar 16-17 yaþýndaki çocuklarýn evlenmemesi için her türlü eylemi yapýyorlar, peki, 15 yaþýndaki çocuðumun daða götürülmesi, eline silah verilmesi nasýl doðru ve hak olsun. Çocuklar kendi rýzasýyla gitse bile onarýn kabul etmemesi gerekiyor" diyor ve susuyorum. Ve bir annenin ricasý: "Lütfen bu çýkýþýmýzý kimse çözüm sürecine zarar verebilecek malzemeye dönüþtürmesin. Çözüm süreci çok çok önemlidir bozulmasýn" diyerek duyarlýlýðýný da gösteriyor. Bu konuda kimi çevreler hükümete seslenerek "çocuklarý getirin" dese de hükümetin deðil, HDP/BDP, siviller, STK ve kanaat önderlerinin daha etkin rol almasý gerekiyor. Yoksa Allah muhafaza bir çatýþma durumu doðabilir ve hiç kimsenin arzu etmeyeceði sonuçlara yol açabilir. Ama yapýlmasý gereken en doðru þey örgütün (PKK/KCK) annelerin feryadýný doðru okuyup çocuklarý bir an evvel serbest býrakmasýdýr. @ahmetay_


CMYK

Bölge Haber

30 MAYIS 2014 CUMA

5

Yol kapama eylemi sürüyor Diyarbakýr-Bingöl karayolunda bulanan Fisovasý'nda 6 gün önce yolu trafiðe kapatan göstericilerin eylemleri sürerken, Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan eylemcilere müdahale etmek üzere bölgeye özel ekip gönderileceði belirtildi. Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyelerinin geçtiðimiz Cumartesi günü baþlattýðý Diyarbakýr-Bingöl karayolunu trafiðe kapatma eylemleri devam ediyor. Bölgede karakol yapýmlarý ve operasyonlarý bahane ederek baþlatýlan eylemde göstericiler birçok yolda araç yaktý. Göstericiler, Fisovasý bölgesinde karayolunda 6 ayrý noktada hendek kazdýklarý için yol ulaþýma kapalý durumda. Diyarbakýr'dan Bingöl'e ulaþým tamamen dururken, Lice ve Kulp ilçelerine ulaþým Hani ilçesi üzerinden saðlanýyor. Hani ilçesinde biriken araç konvoyu zýrhý araçlar eþliðinde götürülüyor.

Bölgeye özel ekip sevk ediliyor Fisovasý'nda kamp kuran YDG-H üyeleri, akþam saatlerinde kaçýrýlan 2 baz istasyonu çalýþanýný dün öðle saatlerinde serbest býraktý. Araçlarý göstericiler tarafýndan el konulan baz istasyonu çalýþanlarý, yürüyerek Duru Jandarma Karakol Komutanlýðý'na

gitti. Öte yandan, Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan 6 gündür devam eden olaylara müdahale için Ankara baþta olmak üzere bölgenin birçok ilinden Diyarbakýr'a özel ekip sevk edileceði belirtildi.

Kulp'a da sýçradý Diyarbakýr-Bingöl karayolunu trafiðe kapatan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyelerinin yol kapama eylemleri Kulp ilçesine de sýçradý. YDG-H üyelerinden oluþan yüzleri kapalý bir grup Kulp-Hazro karayolunu ulaþýma kapattý, eylemde yüzlerce araç mahsur kaldý. Kulp ilçesi ile Hazro ilçesi arasýnda alternatif yol olarak kullanýlan karayolunu kesen YDG-H üyeleri yaklaþýk 100 aracý durdurdu. YDG-H üyeleri Hazro Orman Þefliði'ne ait araca el koyarken, diðer araçlarýn ise anahtarlarýný aldý. Ulaþýma kapatýlan karayolu nedeniyle Kulp ilçesinin Diyarbakýr ile irtibatý kesildi. ÝHA

Yol kesme eylemi maðdur etti Mardin'in Kýzýltepe ilçesinden Bingöl'ün Genç ilçesine akraba ziyaretine giden A.E. ve ailesi, Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde alýkonuldu. Eylemcilerin araba kontaklarýný topladýðýný, hasta ve yaþlýlarý dahi býrakmadýðýný ifade eden A.E., bu eylemlerin eþkýyalýktan baþka bir þey olmadýðýný söyledi. Yol kesme hadisesinde yaþadýklarý sýkýntýlarý anlatan A.E., PKK'nýn bu eylemlerinin vatandaþý maðdur ettiðini kaydetti. A.E. "Biz ailece Bingöl'ün Genç ilçesine yeðenimin ziyaretine gittik. Giderken yolda 3 iþ makinesinin yakýldýðýný gördük. Ama yolda herhangi bir sýkýntý yoktu. Ýkinci gün ayný yol güzergahýndan döndüðüm zaman saat 16.00 civarýnda Bingöl'ün Genç ilçesi ile Diyarbakýr'ýn Lice ilçesi karayolunda yaklaþýk 40-50 aracýn saða sola park edildiðini gördüm, ilk önce kaza olduðunu zannettim. Biraz ilerlediðimizde baktýk ki gençlerden oluþan yaklaþýk 40-50 kiþilik bir grup yol kesmiþ. Onlara yaklaþtýðýmda 'Aracýný park et' dediler. Aracý park ettiðimde kontaðý benden aldýlar. Hayýrdýr neden yol kesmiþsiniz diye sordum? Onlar da, 'Bu eylemimiz yapýlan karakol içindir biz burada karakol yapýlmasýný istemiyoruz', ifadelerini kullandý. Eylemcilerde silah görmedik ama ellerinde molotof ve havai fiþeklerle halkýn arasýnda dolaþýyorlardý. Eylemciler, 'Daha önce karakolun yapýlmamasý için iki asker kaçýrdýk. Karakol yapýlmayacak sözü üzerine o askerleri serbest býraktýk, ama gene karakol inþaatýna baþlamýþlar, onun için bu yol kesme eylemini yapýyoruz' þek-

Süryaniler Suut Bayramý'ný Kutladý Diyarbakýr'da yaþayan Süryaniler Suut Bayramý'ný kutladý. Meryam Ana Kilisesi'nde yapýlan kutlamaya Sur Belediye Eþ Baþkaný Fatma ÞIK Barut ile meclis üyesi Naþide Buluttekin Can katýldý. Ayrýca Türkiye'nin baþka þehirlerinde yaþayan Süryaniler, kutlamaya yoðun bir katýlým gösterdi. Bayram kutlamasý Hori Hanna Akkurt'tun yönettiði ayin ile baþladý. Ardýndan birbirleri ile bayramlaþan konuklar, bahçede kendileri için hazýrlanan kahvaltýda sohbet etti. Suut Bayramý, Hýristiyanlýk inancýnda Hz. Ýsa çarmýha gerildikten üç gün sonra ölümden diriliyor ve dirildikten sonra kýrk gün dünyada kalýp halkla beraber zaman geçiriyor. Kýrkýncý gün geldiðinde Hz. Ýsa göðe alýnýyor ve o gün Hristiyanlýkta Suut Bayramý olarak kutlanýyor. Haber Merkezi

Cizre'de izinsiz gösteriye müdahale Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde izinsiz gösteri yapmak isteyen yüzleri maskeli göstericiler polisle çatýþtý. Polis, gruba gaz bombalarý ile müdahale etti. Cizre'de Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen bir grup, meþalelerle yürüyüþ yaptý. Cudi Mahallesi'nden baþlayan yürüyüþ, Sur Mahallesi'ne kadar devam etti. Grup arasýnda bulunan yüzleri maskeli 150 kiþilik bir grup, E-24 Uluslararasý Karayolu üzerinde bulunan eski Kerem Oteli ve Otogar mevkiine çýkýp yolu trafiðe kapattý. Yolu trafiðe kapatan grup, yoldan geçen araçlarda da kimlik kontrolü yaptý. Göstericilerin yolu trafiðe kapatmasý üzerine olay yerine çok sayýda polis aracý ve TOMA sevk edildi.

Ulaþýma tekrar açýldý Kýsa sürede olay yerine giden polis ekipleri, göstericilere yapýlan eylemin yasa dýþý olduðu ve daðýlmalarý yönünde uyarý anonsu yaptý. Polisin daðýlýn uyarýlarýna aldýrmayan yüzleri maskeli göstericiler, polis zýrhlý araçlarýna taþ, havai fiþek ve molotofkokteyli ile saldýrdý. Bunun üzerine polis, basýnçlý su, gaz bombasý ve plastik mermilerle gruba müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara kaçarken, karayolu tekrar ulaþýma açýldý. ÝHA

linde konuþuyorlardý. Biz de ailece beklemeye baþladýk, arabada 10 kiþi idik, 4-5 de çocuk vardý. Aradan birkaç saat geçtikten sonra çocuklar acýkmaya baþladý. Yemek su istemeye baþladý. 'Çocuklar aç, su yok' dediðimizde köye gidin diyorlardý. Araçlarýmýzla ayrýlmamýza izin vermediler" dedi.

7 kilometre yürüdüler Gece karanlýðýnda çocuklarýyla birlikte yaya olarak Bingöl'ün Genç ilçesine doðru 7 kilometre yol yürüdüklerini belirten A.E., açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Orada tutulanlarýn arasýnda hasta olanlar, taziyeye gidenler vardý. Hiç birisini býrakmýyorlardý. 'Giriþ ve çýkýþlar kesinlikle yasak' diyorlardý, baþka bir þey demiyorlardý. BDP Kayapýnar Belediye Baþkan Yardýmcýsý ile eþi de oradaydý. Çocuðunun Erzurum'daki mezuniyet töreninden geliyorlardý. Onlara sorduk bir geliþme var mý diye. Kendisi eylemcilerle konuþtuðunu, bu gece ve yarýn da býrakmayacaklarýný söyledi. Baktým bizi býrakmýyorlar, çocuklarýmla beraber gece karanlýðýndan faydalanarak yaya olarak Bingöl'ün Genç ilçesine doðru geri döndük. Gece karanlýðýnda yaklaþýk 7 kilometre yol yürüdükten sonra Lice'nin Abalý Karakolu'na vardýk. Genç'ten yeðenim gelip bizleri aldý. Arabam 2 gün orada mahsur kaldý. Bugün gidip arabamý getirdim." ÝHA

DBÞT Istanbul Tiyatro Festivali'ne katýldý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu (DBÞT), "Yasar Ne Yaþar Ne Yaþamaz" oyunuyla ÝKSV 19. Ýstanbul Tiyatro Festivali'ne katýldý.

Aziz Nesin'in yazdýðý Mehmet Emin Yalçýnkaya'nýn Kürtçe'ye çevirdiði Yaþar Ne Yaþar Ne Yaþamaz adlý oyun Haldun Taner Sahnesi'nde iki gün oynandý. Ferhat Keskin'in yönettiði koreografisini Serhat Kural'ýn yaptýðý oyunda; M. Emin Yalçýnkaya, Vural Tantekin, Özcan Ateþ, Elvan Koçer, Leyla Batði, Ayþe Sýr, Berrin Çelik, Mehmet Musaoðlu, Mesut Erenci, Þahabettin Dað ve Kemal Ulusoy rol aldý. Yönetmen Ferhat Keskin tarafýndan revize edilerek güncellenen oyunda bölgedeki ve Gezi'deki toplumsal olaylara gönderme yapýldý, yaþanan olaylarda polisin kullandýðý gaz bombalarý hicvedildi. Oyunda ayrýca oyunun kahramaný Yaþar'ýn kimlik meselesi özelinde varlýðýný ispat etme çabasý ile Kürt halkýnýn kimlik ve hak arama mücadelesine gönderme yapýldý. Oyun izleyici tarafýndan büyük beðeni topladý.

Türk tiyatrosunun klasiði Yönetmen Keskin, DBÞT'nin bu

tür festivallere katýlmasýnýn önyargýlarý kýrmada çok önemli olduðunu belirtti. Kürt tiyatrosunun 5 yýl öncesine kadar hiç hak etmediði halde izole edildiðini ve kendi yaðýnda kavrulduðunu anýmsatan Keskin, "Kürt tiyatrosunun baþka uluslarýn tiyatrosuyla buluþmasý Kürt tiyatrosuna kazandýrýr. Ýleri götürür. Kürtlerin de baþka bir þekilde tanýnmasýna faydasý olur. Türk tiyatrosunun klasiklerinden olan "Yaþar ne yaþar ne Yaþamaz" ý biz bir Kürdün gözüyle okuduk. Ve gördük ki, bu oyun Türkiye'de Kürtlerin devletle olan 90 yýllýk iliþkisini anlatýyor. Kürtler bu ülkenin vatandaþý olarak devlete karþý, askerlik veya vergi

ödeme gibi görevlerini yerine getirdiðinde var, kendi haklarý söz konusu olduðunda ise yok sayýlmýþtýr. Ve devlet bunu her zaman, defterine uydurmasýný bilmiþtir. Oyunda dil konusu da çeþitli açýlardan irdelendi. Burada toplumsal ve politik bir gerçeklik görünür kýlýnýyor. Yaþar'ýn Türkçeyle karþýlaþtýðý yerler hep bürokrasiyle iliþkili oluyor. Bu da bir konu oyunun içinde. Kürtler aralarýnda Kürtçe konuþurlar. Devletle ya da bürokrasiyle karþýlaþtýklarýnda Türkçe konuþulur. Bir Kürt köylüsünün karþýsýna bir Türk hep üniformalý gelmiþtir çünkü. Bu da hikayenin baþka bir yönü" dedi. Haber Merkezi


6

HABER

30 MAYIS 2014 CUMA

Esnaflarýn tatil ruhsatý kalkýyor

Mardin Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliði (MESOB) Yönetim Kurulu Baþkaný Doðan Gazan, perakende iþ yerleri için hafta tatil ruhsatý zorunluluðunun kalktýðýný söyledi. Perakende sektörünü düzenleyen yasa, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan Baþbakanlýk'a gönderildi. Mardin Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliði (MESOB) Yönetim Kurulu Baþkaný Doðan Gazan, yasa tasarýsýnýn içeriði ile ilgili bir açýklama yaptý. Gazan, "1996 yýlýnda Gümrük Birliðinin baþladýðý süreçten beri bekleyen perakende sektörünü düzenleyen yasanýn Baþbakanlýk'a sevk edilmesi oldukça sevindiricidir. Çünkü küçük esnaf ve sanatkârýn en önemli sorunu perakende sektörünün bir kuralýnýn olmamasý idi. Perakende sektörünü düzenleyen yasanýn çýkarýlmasý esnaf ve sanatkârýn olmazsa olmazýdýr. Yasanýn çýkmasý ile artýk tüketiciler kandýrýlamayacak. Her þeyin artýk her þeyin bir kaidesi olacak" dedi.

Sebzeler toprakla buluþtu Bitlis ve ilçelerinde havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla birlikte sebze tarlalarýnda hareketlilik baþladý. Tarlalarýný traktörlerle süren çiftçiler, baþta domates olmak üzere çeþitli sebze fidelerini toprakla buluþturdu. Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri arasýnda bulunan sebze tarlalarýnda ekime baþlayan çiftçiler, traktörlerle sürülen tarlalara domates, patates ve biber gibi sebze ürünleri ekiyor. Yaklaþýk 2 hafta boyunca devam edecek ekimlerin ardýndan çiftçiler daha sonra hasadý bekleyecek. Çiftçileri tarlalarda ziyaret eden Tatvan Ziraat Odasý Baþkaný M. Þerif Kýzýlca, Bitlis'in verimli topraklarýnda sebze ekimine baþladýðýný söyledi. Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'da ki verimli tarlalarda ekilen sebzelerin bölgeyi beslediði belirten Kýzýlca, bu kapsamda ilçedeki çiftçilere ektikleri ürüne göre destekleme saðlandýðýný ifade etti. Bahar gecikmeli geldi Kýzýlca, "Bu yýl gecikmeli de olsa ilimize bahar geldi ve havalar ýsýndý.

Havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla birlikte ekinlerde baþladý. Bu kapsamda çiftçilerimiz þimdilerde domates, patates, biber, karpuz, þeker pancarý gibi ürünlerin ekimini yapýyor. Tabi ki buralarda ekilen ürünlerin hasadý da diðer illerdeki hasadýn bitiminden sonra yapýldýðý için buradaki çiftçiye bu avantaj saðlýyor. Ayrýca yine bu bölgemizde ekilen ürünlerin büyük kýsmý bölgeyi beliyor. Ayný zamanda çevre ve hatta batý illerine de ihraç ediliyor" dedi. Umut verimli olmasý Hüdeyda Güler isimli çiftçi ise, çoluk çocuk tarlaya geldiklerini ve tarlalarýnda domates ekimi yaptýklarýný anlattý. Havalarýn geç ýsýnmaya baþlamasý nedeniyle ekiminde geç baþladýðýný anlatan Güler, "Her þeye raðmen bu yýl da sebze ekimine baþladýk. Bu yýlda verimli bir yýl olacaðýný ümit ediyoruz. Ýnþallah her þey yolunda gider ve bizde emeðimizin karþýlýðýný alýrýz" þeklinde konuþtu. ÝHA

'Otoparksýz AVM olmayacak' Yeni düzenleme ile isteyenin istediði yere alýþveriþ merkezi kuramayacaðýný da ifade eden Baþkan Gazan, "Artýk alýþveriþ merkezlerinin kurulmasý bir kurala baðlý olacak. Otoparký olmayan AVM olmayacak ve kurulamayacak. Yeni alýþveriþ merkezleri kurulurken illerde Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birlikleri ile Ticaret Odalarýnýn görüþleri alýndýktan sonra büyükþehirlerde büyükþehir belediye meclisi, illerde il belediye meclisleri ve baðýmsýz ilçelerde ise ilçe

belediye meclisleri ilgili odalarýn kararýndan sonra yapýlýp yapýlmayacaðýna karar verilecek. Ýþyerleri açýlýrken de artýk bürokraside bekleme kaldýrýlýyor ve en fazla 4 gün içerisinde açýlýþ iþlemleri tamamlanacak" þeklinde konuþtu. 'Hafta tatil ruhsatý kalkýyor' Yeni düzenleme ile perakende sektörünü düzenleyen yasa ile artýk perakende iþ yerleri için hafta tatil ruhsatý zorunluluðunun kalktýðýný de aktaran Gazan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Yeni düzenleme ile her þeyin kaidesi olacak. Ýsteyen istediði gibi AVM açamayacak. Ýsteyen istediði

zaman indirim ve kampanya yapamayacak. Yine en önemlisi küçük esnaf ve sanatkârlara da AVM'lerde yüzde beþ oranýnda ve rayiç bedeli üzerinden yer ayrýlacak. En önemlisi yöresel ürünlerin ve yok olmaya yüz tutmuþ meslek gruplarýnýn da AVM'lerde satýþa sunulmasý için yer verilecek ve bu yerlerin kiralarý rayiç bedellerinin dörtte birinden fazla olmayacak. Bir diðer konuda indirimler artýk kurala baðlý olacak. Ýsteyen istediði zaman indirim yapamayacak. Ayrýca yýl boyu kapatýyoruz tasfiye ediyoruz indirimleri sadece 3 ayla sýnýrlý kalacak." ÝLKHA

DAKA Bitlis'te toplandý Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý'nýn (DAKA) Mayýs ayý yönetim kurulu toplantýsý Bitlis Valisi ve DAKA Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Öztürk'ün baþkanlýðýnda yapýldý. Bitlis Valiliði toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýda gündem maddeleri deðerlendirilirken, 2014-2023 Bölge Planý'nýn nihai durumu ve devam eden projeler görüþüldü. Toplantý öncesi Bitlis Valisi ve DAKA Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Öztürk, kýsa bir deðerlendirme yaptý. Öztürk, "Þuanda sahip olduðumuz imkanlar ve çalýþtýrdýðýmýz kadrolar itibariyle çok fazla imkanýmýz yoktu, personelimiz yoktu, yapamadýk, edemedik, tarzýndaki mazeretlere de sahip deðiliz. Yapabilirsek biz yapacaðýz. Yapamazsak biz yapamamýþ olacaðýz. O açýdan büyük bir sorumluluk içerisindeyiz. Kaynaklarýmýz fonksiyonel anlamda ve bölge

Sedat Kuruyemiþ Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

halkýnýn bireysel refahýnýn, zenginleþmesinin geliþmesi anlamýnda inþallah daha etkin, daha verimli þekilde kullanmanýn yolunu yordamýný hep birlikte arayacaðýz. Enerjimizi, sinerjimizi birleþtireceðiz. Bunu yapabildiðimiz ölçüde de inþallah hem bölgemize, hem ülkemize ciddi anlamda katký saðlayacak birçok faaliyeti yürütme þansýna sahip olacaðýz. Kalkýnma ajanslarýnýn amacý kaynaklarýn yerinde ve etkin kullanýmýný saðlamaktýr. Yerel potansiyeli harekete geçirmek, bölgesel geliþmeyi hýzlandýrmak ve sürdürülebilirliliðini saðlamak, bölgelerarasý ve bölge içi geliþmiþlik farkýný azaltmaktýr. Ajanslarýn baþlýca görevleri ise yerel yönetimlerin planlama çalýþmalarýna teknik destek saðlamak, bölge plan ve programlarýnýn uygulanmasýný saðlayýcý faaliyet ve projelere destek olmaktýr'' dedi. ÝHA

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu 7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr Tel : 0 530 695 31 14

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

30 MAYIS 2014 CUMA

7

Acýlý anneler Diyarbakýr'a koþtu

Feryatlarý yürek burkuyor

Deðiþik tarihlerde PKK'lýlar tarafýndan daða kaçýrýldýklarý iddia edilen çocuklarýn ailelerinin feryadý yürek burkuyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý binasý önünde çadýr kurup çocuklarýnýn geri gelmesini bekleyen ailelerin eylemi sürerken, annelerin gözyaþlarý ise dinmiyor.

Dünya Çocuk Günü'nde eylem bitecek

Diyarbakýr'da PKK'nýn kaçýrdýðý öne sürülen çocuklarýn aileleri, Büyükþehir Belediyesi önünde devam ettikleri eylemi, somut bir geliþme olmasý halinde 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde bitirme kararý aldý. Diyarbakýr'da 19 Mayýs 2014 tarihinden beri Büyükþehir Belediyesi önünde toplanarak çocuklarýný geri isteyen ailelerin sayýsý 40'ý aþtý. Önceki gün BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ ile bir araya gelen aileler, dün eylemlerine devam edip etmeme konusunda basýn açýklamasý düzenledi. Aileler adýna basýn açýklamasýný oðlu PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edilen Fýrat Aydýn Eren'in babasý Selami Eren okudu. Selami Eren, çocuklarý için 19 Mayýs'ta baþlattýklarý oturma eyleminin kamuoyunun desteði ile devam ettiðini söyledi. Selami

Eren, "Bu vesile ile bizim haklý ve meþru oturma eylemimize destek veren baþta Baþbakanýmýz olmak üzere bütün siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine teþekkür ederiz. BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn bizlerle görüþmesini olumlu bir adým olarak deðerlendiriyor ve kendisine güveniyoruz. Oturma eylemimizi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'ne kadar sürdürmeyi ve olabilecek geliþmeleri beklemeyi düþünüyoruz. Somut bir geliþme olmasý halinde eylemimizi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde sonlandýrmayý planlýyoruz. Bu aþamadan sonra buradaki eylemci arkadaþlarýmýzýn hiçbir provokatif eyleme girmemesini, müdahale etmemesini diliyorum. Ýnþallah 1 Haziran'da eylemimizi sonlandýrýrýz" dedi. ÝHA

Diyarbakýr'da 3 ailenin Büyükþehir Belediyesi önünde baþlattýðý eylem 11. gününde 40'tan fazla ailenin katýlýmýyla çoðalarak devam ediyor. Van'ýn Muradiye ilçesinden Diyarbakýr'a oturma eylemine katýlmak için gelen Süreyya Toklar, çocuðunun okula giderken servis aracýndan kaçýrýldýðýný söyledi. On gün süresince çocuðunu dört bir tarafta aradýðýný belirten 14 yaþýndaki Vedat Toklar'ýn annesi Süreyya Toklar, "Benim oðlum sara hastasý, benim oðlum daðda yaþayamaz, karanlýkta yapamaz. Oðlum yedi yýl tedavi gördü. Daha bizden ne istiyorlar. Bütün yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaþkaný, Baþbakan, Abdullah Öcalan'a, BDP'ye bütün yetkililere sesleniyorum. Bize yardým edin, analar aðlamasýn, yürekleri yanmasýn. Biz üç aydýr aðlýyoruz. Üç aydýr yüreðimiz yanýyor. Bizlere yazýk deðil mi, bu bizim en doðal hakkýmýz. Onlar bizim çocuklarýmýz, haklarýmýz. Oðlum karanlýkta yatamaz, nefes alamaz. Benim oðlumu bana geri versinler. Oðlumun bana ihtiyacý var. 'Elektrikler gitti mi anne' diye baðýrýrdý benim çocuðum. Benim oðlum daðda yaþayamaz. Allah rýzasý için oðlumu versin-

ler. Bütün yetkililere sesleniyorum. Bu analardan ne istiyorsunuz? 14 yaþýndaki bir çocuk size daðda ne yapabilir. O eve geldiðinde ekmeði için aðlardý. O kendi baþýna bir bardak su içemezdi. Bunu bize niye yapýyorsunuz, ne istiyorsunuz bizden? Bunlarýn annelere ihtiyacý var. Ben onsuz yaþayamam. Evladýmý bana versinler'' dedi. 'Kýzýmýn sýnavlarý baþlayacak' 17 yaþýndaki Leyla Güneþ'in annesi Ýffet Güneþ, kýzýnýn evden çýkarken PKK'lýlar tarafýndan kaçýrýldýðýný iddia etti. Kýzýnýn henüz lise son sýnýf öðrencisi olduðunu belirten anne Güneþ, "Kýzýmýn sýnavlarý baþlayacak. Allah rýzasý için, Peygamber sevdasý için kýzýmý geri getirsinler. Kimseden kýzým-

dan baþka hiçbir þey istemiyorum. Kýzým benim arkadaþýmdý, canýmdý. Arkadaþýmý PKK'lýlar kaçýrdý. Tek bir kýzým vardý. Kýzýmý ve barýþýn gelmesini istiyorum. Kýzým daðda yapamaz. Elimdeki kalemin sahibini istiyorum. Kýzýmýn sýnavlarý var. Herkes sýnavlara giriyor gidin kýzýmý getirin. Sýnavlarýna girsin. Kýzýmýn tüm arkadaþlarý sýnava giriyor. Her gün aðlýyorum, sizden rica ediyorum, yalvarýyorum arkadaþýmý, kýzýmý sizden istiyorum'' diye konuþtu. Elindeki kaðýt ve defterle dolaþan anne Güneþ, artýk dayanacak gücünün kalmadýðýný, bu yüzden tüm yetkililerden biran evvel harekete geçmesini istedi. 'Oðlum þimdi aðlýyordur' 40 gün önce oðlunun evden

kaçýrýldýðýný ve kendisinden bir daha haber alamadýklarýný dile getiren 19 yaþýndaki Sedat Bozoðlu'nun annesi Lütfiye Bozoðlu ise, biran önce barýþýn gelmesini istedi. Annelerin her gün aðladýðýný anlatan Bozoðlu, "Analarýn nasýl aðladýðýný görmüyorlar mý? Tüm anneler aðlýyor, yazýk günah deðil mi bu annelere. Bunlar, annelerden ne istiyorlar. Biz çocuklarýmýzý daða çýksýnlar diye mi büyüttük. Oðlum daða çýksýn diye mi okuttum. Ben ne eziyetlerle, ne çilelerle, ne zahmetlerle oðlumu büyütüp bu dereceye getirdim. Çocuklarýn yaþýna büyük küçük demeyin, ben oðlumu istiyorum. Hepsini getirsinler biz barýþ istiyoruz. 40 gündür ben evde yatamýyorum. Gece gündüz aðlýyorum. Bizim evde huzur kalmadý, aileler hep periþan halde. Benim oðlum 19 yaþýnda üzülüyori þimdi aðlýyordur. Ben onu hastanede uzun süre tedavi ettirdim. Ben oðlumu okuttum dedim ki oðlum okuyup adama olsun'' ifadelerini kullandý. Oðlunun daða çýkmasýný istemediðini aktaran Bozoðlu, oðlunun kendisini çileden kurtarmasý için okuttuðunu sözlerine ekledi. ÝHA

Kayapýnar'da 218. eylem Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, cezaevinde bulunan Kürt siyasetçileri için her hafta yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 218'incisini düzenledi. Belediye hizmet binasý önünde yapýlan eyleme Belediye Eþ Baþkanlarý Mehmet Ali Aydýn, Fatma Arþimet, Ergani eski belediye baþkaný Nadir Bingöl, ÝHD Bölge Temsilcisi Þevket Akdemir, Barýþ Anneleri, belediye meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý. Eylemde açýklama yapan Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi üyesi Raife Özbey, "Çocuklarýmýz devletin baskýsý, asimilasyonu, katliamlarý ve Kürtleri yok sayma politikalarý nedeniyle özgürlük mücadelesine katýlmýþlardýr. Çocuklarýný isteyen annelere sesleniyoruz. Gelin hep birlikte çocuklarýmýzýn yaþamlarý için mücadele edelim. Sorunun çözümü için adým atmayan AKP hükümeti, baþbakan ve cumhur-

baþkanýndan hesap soralým. Yüzlerce Kürt çocuðunun yaþamýný yitirmesine neden olan hükümetin bu gün annelerle destek vermesi inandýrýcý deðildir. Anneler olarak gidip sorumlu olanlardan hesap soralým. Kürt çocuklarý cezaevine atýlýrken, cezaevlerinde tecavüze uðrarken ve katledilirken ses çýkarmayan, halkýn oylarýyla seçilmiþ Hatip Dicle'nin vekilliðini çalan AKP milletvekili Oya Eronat'ýn gelip annelere destek vermesi, acý ve gözyaþý üzerinden siyaset yapmanýn gerçeðini annelerin görmesi gerek. Çocuklarýmýzýn daða çýkmasýnýn tek sorumlusu AKP hükümetidir" dedi. Açýklamanýn ardýndan 5 dakikalýk oturma eylemi yapýldý. Haber Merkezi

Miniklerden emniyete ziyaret

Içten'den ailelere destek AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, çocuklarý PKK tarafýndan kaçýrýlan ailelerin yaptýklarý eyleme destek verdi. 15 yaþýnda çocuklarý daða kaçýrýlan, yürekleri yanan annelerin babalarýn feryadýný tüm Türkiye'nin görmesini, bu çýðlýðý herkese duyurmayý istediklerini belirten Ýçten, eskiden bu olaylarýn korkudan konuþulmadýðýný söyledi. Ýçten, "Anneler, babalar bu yüzden konuþamýyor, acýlarýný içlerine atýyorlardý. Daha dün, Baþbakanýmýz konuyla ilgili açýklama yaptý hemen ardýndan PKK'nýn silahlý kanadý HPG karalama kampanyasýna baþladý. Ama göreceksiniz

ki bundan bir sonuç alýnamayacak. Çünkü ana babalarýn ahlarý var. PKK baþta Cenevre olmak üzere her türlü sözleþmeye imza attýklarýný söylüyorlar. Ama buna raðmen çocuklarý daða çýkartmayý biliyorlar. Bakýn biz diyoruz ki, çocuklar daða kaçýrýlmasýn, gelecekleri ellerinden alýnmasýn Biz diyoruz ki 15 yaþýndaki bir çocuðun siyasi görüþü olamaz. Çocuklarýmýzýn eli kalem tutmalý, silah deðil" dedi. 'Bu yangýn söndürülmelidir' Küçük yaþlarda nice çocuklarýn pervasýzca ölüme yollandýðýný kaydeden Ýçten, "15 yaþýndaki çocuklarýn cenazeleri

dahi annelerine teslim edilmiyor. Kimileri infaz ediliyor, tacize uðruyor, sömürülüyor ama ailelerine yalan haberler veriliyor. Yerel siyasetçiler ve HDP daha bu duruma ne kadar sessiz kalacak. Bu durumlarý HDP biliyor, BDP biliyor neden sesleri çýkmýyor? Býrakýn ses çýkarmayý evlatlarýný kaybetmiþ ve çaresizlik içindeki aileleri neden dövüyorlar? Ýþte bu yüzden diyorum ki kimsenin masum çocuklar üzerinden siyaset yapmaya hakký yoktur. Bir an evvel bu sýkýntý çözülmeli, yanan ana yürekleri evlatlarýna kavuþturulmalý ve bu yangýn sönmelidir. Bu çocuklar bizim ve biz dahil hiç kimse bu çocuklar üzerinden siyaset yapmaya kalkmasýn. Biz de yapmýyoruz ve yapmayacaðýz. Eðer Çözüm Süreci destekleniyorsa, eðer silahlar susmuþ ise eðer savaþ ortamý yok ise neden bu süreçte çocuklar daða çýkarýlýyor" diye konuþtu. 'Anneler birbirlerini desteklemelidir' Bütün annelerin kenetlenip birbirini

desteklemesi gerektiðini ifade eden Ýçten, "Bu anneler çocuklarýný almak için baþa bir annenin, bir büyükþehir belediyesi baþkanýnýn kapýsýna dayandýlar. Bu görmezden gelinmemeli. Bizim geleneklerimizde, törelerimizde bir anne düþman kapýsýna gitse barýþ olur, deðer görür. Hiçbir gerekçe 15 yaþýndaki çocuklarýmýzýn eline silah aldýramaz. Bu çocuklar bizim yarýnýmýz, geleceðimiz. Bunlarýn yeri okullardýr, annelerinin kucaðýdýr. Batýdaki annelerimiz de dardaki annelerimize el uzatmalý ve yanlarýnda olmalýlar. Bu süreçte, bu evlatlarýmýza AK Parti'miz dýþýnda sahip çýkan farlý partilere ve görüþlere teþekkür ediyorum. Ve biliyorum ki bu annelerimize STK'lardan da ciddi destek vardýr. Bu konuyu Böçküm ailesinin zaferinden sonra gündeme getirmekten onur duydum. Bu destek çýð gibi büyüyecek ve zafer annelerimizin olacaktýr" ifadelerini kullandý. ÝHA

Diyarbakýr'ýn Ergani Cahit Sýtký Tarancý Anaokulu ve Kýz Meslek Lisesi Uygulama Anasýnýfý öðrencileri, öðretmenlerinin nezaretinde Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ve Polis Merkezi Amirliði'ni ziyaret etti. Miniklere polis abla ve aðabeyleri teþkilat ve görevleri hakkýnda bilgiler verdi, Polis merkezinin odalarý gezdirildi. Ýlçe Emniyet Müdürü Erkan Güneþ, "Ziyaretleri esnasýnda minik yavrularýmýza polis araçlarýmýzý tanýttýk, siren ve tepe lambalarý ile telsizlerimizi kullanma imkaný verdik. Meraklý tavýrlarý ve sevgi dolu bakýþlarýyla bize neþe kaynaðý ve moral olan anaokulu öðrencilerimiz bizlere kendi elleriyle yaptýklarý çam sakýzý çoban armaðaný hediyelerini takdim etti. Ergani Polis Teþkilatý olarak geçen yýl tüm anaokulu öðrencilerimizi ziyaret edip, hediye verme imkaný bulduk. Bu yýl da imkanlarýmýz ölçüsünde ziyaretlerimize devam etmekteyiz. Ayrýca, geleceðimizin teminatý olan tüm çocuklarýmýzý Ýlçe Emniyet Müdürlüðümüz ve Polis Merkezi Amirliðimizi ziyarete bekliyor ve ziyaretlerinden memnuniyet duyacaðýmýzýn, bizim için moral kaynaðý olacaklarýnýn bilinmesini istiyoruz" dedi. ÝHA


8

Haber

30 MAYIS 2014 CUMA

Baðlar yeni yüzüne kavuþacak

Uyuþturucu ve iþgale son Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi'nin halk toplantýlarý devam ediyor. Halk toplantýlarýnda öne çýkan konularýn baþýnda uyuþturucu, kaldýrým iþgalleri ve temizlik sorunu geliyor. Baðlar Belediyesi, 5 yýllýk stratejik plan için Fatih Mahallesi'nde vatandaþlarla buluþtu. Toplantýya Baðlar Belediye Eþ Baþkanlarý Birsen Kaya Akat ile Eþref Güler'in yaný sýra birim müdürleri, mahalle meclisleri yöneticileri, BDP Ýlçe Örgütü ve çok sayýda mahalleli katýldý. Kardelen Kadýn Merkezi binasýnýn önünde mahallelilere hitap eden Belediye Eþ Baþkaný Birsen Kaya Akat, toplantýlarda çýkan kararlara çok ciddi baktýklarýný belirterek, sorunlarýn bertaraf edilmesi için var güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi. Akat, "Belediye binasýna gelmeden önce her gün Baðlar'ýn farklý caddelerini kullanýyorum. Bakýyorum çöp konteynerleri boþ olmasýna raðmen kimi yurttaþlarýmýz çöplerini yere býrakmýþ. Maalesef bu da gerçeðimiz, þehrimizi biz kendimiz kirletiyoruz. Çocuklar bu mahalle için havuz ve çocuk oyun evi istedi. Bu onlarýn en doðal haklarýdýr biliyorum. Ama ne yazýk ki eski mahallelerimizde yer bulmak çok

zordur. Iþýklandýrma eleþtirisi geldi, bu TEDAÞ'a aittir. Yineden düzeltilmesi için elimizden geleni yapacaðýz" dedi. 'Kaldýrým iþgallerini kaldýracaðýz' Yurttaþlarýn kendileriyle diyaloglarýnýn güçlü olmasýný istediðini hatýrlatan Akat, belediyede yönetimin henüz oluþmadýðýndan kaynaklý halkýn içine giremediklerini söyledi. Baðlar'ýn en büyük sorunlarýndan biri haline gelen esnaflarýn kaldýrým iþgallerine deðinen Akat, "Bunun için zora da baþvurmadan ikna kabiliyetini

devreye sokarak, bu konunun üstesinden geleceðimizin teminatýný yurttaþlarýmýza veriyoruz. Biz bu konuda asla taviz vermeyeceðiz. Yurttaþlarýmýz öncülüðünde meclislerimizle birlikte çok güzel bir Baðlar yaratmak için seçim öncesi verdiðimiz sözlerin hepsinin arkasýnda olduðumuzu ve en yakýn zamanda bu sözlerimizi hayata geçirmek için düðmeye basacaðýmýzý belirtmek istiyorum" þeklinde konuþtu. 'Can alýcý sorun uyuþturucu' Düzenledikleri toplantýlarda

birçok isteklerin dile geldiðini sbelirten Belediye Eþ Baþkaný Eþref Güler ise, bir kentte yaþanan sýkýntýlarýn suçunu yalnýzca belediyenin üzerine atmanýn büyük bir hata olduðunu söyledi. Güler, "Kürt toplumunun parti ve belediyeleri dýþýnda göz önünde baþka bir kurumu olmadýðý için yurttaþlarýmýz ister istemez bütün sorunlarý belediyede görmektedir. Baðlar bölgesinde yaþanan en can alýcý sorun uyuþturucudur. Uyuþturucu satanlarýn birçoðu tanýdýk olur genellikle. Biz buradan onlara sesleniyoruz. Bir daha bu halkýn çocuklarýna zehir vermeyin. Gün gelecek zehir verdiðiniz o çocuklarýn ailelerinin eli boðazýnýzda olacaktýr. Bu halkýn sabrýný taþýrmasýnlar. Bu yük hepimizin sýrtýndadýr. Yurttaþlarýmýzdan bilhassa meclislerimizden rica ediyoruz. Bu konuda bize yardýmcý olun ve gelin hep beraber bu illete karþý mücadele edelim" ifadelerini kullandý. Haber Merkezi

Veysel Karani türbesine ziyaretçi akýný Siirt'in Baykan ilçesinde bulunan Veysel Karani hazretlerinin türbesine her mevsim ziyaretçiler akýn ediyor. Türkiye'nin çeþitli bölgelerinden ve yurt dýþýndan hemen her gün gelen yüzlerce ziyaretçi, Ýslam tarihinde önemli bir yeri olan Veysel Karani hazretlerinin türbesinde hayýr dualarýnda bulunuyor. Özellikle bayanlarýn yoðun ilgi gösterdiði türbede, mevlitler okutulup misafirlere çeþitli ikramlarda da bulunuluyor. Bu tür seçkin insanlarýn türbelerini ziyaret etmekten mutlu olduklarýný vurgulayan ziyaretçiler, imkân buldukça çoluk çocuk ailece Veysel Karani hazretlerinin türbesini geldiklerini söylediler. ÝLKHA

Çocuklar hastane korkusunu yenecek Silvan Yüksek Okulu Çocuk Geliþim Bölümü öðrencileri, çocuklarýn hastane korkusunu giderecek bir projeye imza attý. Öðrenciler, Silvan Dr. Yusuf Azizoðlu Devlet Hastanesi'ne bir oyun odasý hazýrladý. Öðretim

HASTANEMÝZ ÝHTÝYACI OLAN 1 KALEM TIBBÝ CÝHAZ (NST CÝHAZI) ALIMI DOÐUMEVÝ HASTANESÝ -DÝYARBAKIR KADIN SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU

Hastanemiz ihtiyacý olan 1 Kalem Týbbi Cihaz (NST CÝHAZI) Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/59777 1-Ýdarenin a) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI SANLIURFAYOLU 7.KM 21060 BAÐLAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122519125 - 4122512129 c) Elektronik Posta Adresi : ddhsatinalma@mynet.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : TÜR ADET NST CÝHAZI 6 Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Ambar Birimine teknik þartnameye uygun olarak Muayene Komisyonu huzurunda Ambar birimine malzemenin tamamý sözleþmenin imzalanmasý tarihi takiben en geç 20 gün içinde bir defada teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Ambar Birimine teknik þartnameye uygun olarak Muayene Komisyonu huzurunda Ambar birimine malzemenin tamamý sözleþmenin imzalanmasý tarihi takiben en geç 20 gün içinde bir defada teslim edilecektir. Yüklenici uhdesinde kalan malz emeleri mesai saatleri içinde teslim edilecektir. Kargo ile gelen malzemeler kabul edilmeyecek olup tekrar iade edilecektir 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi C Blok 3.Kat Ýhale Salonu Þ.Urfa Yolu Caddesi Baðcýlar Mahallesi BAÐLAR/ DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 09.06.2014 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,

görevlisi Orhan Karakoyun koordinatörlüðünde yapýlan proje ile hastaneyi ziyaret eden çocuklar, oyun oynayabilecekleri bir oyun odasýna kavuþtular. Silvan'a artý deðer kazandýrma amacýnda olduklarýný söyleyen öðre-

tim görevlisi Karakoyun, "Çocuklar bir saðlýk kuruluþu veya bir hastaneye geldiklerinde, önceki hastalýk yaþantýlarý ve çevresindekilerin uyarýlarý sonucu korku ve endiþe gösterir. Beyaz önlük korkusu, iðne ve canýnýn yanmasý korkuyu pekiþtirir. Bu korkular çocukta tüm yaþamý boyunca olumsuz etkilenebileceði izler býrakýr. Bu nedenle çocuklarýn psikolojik olarak rahatlayacaklarý bir oyun ortamý oluþturma fikriyle yola çýktýk" dedi. ÝLKHA

4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: Teklif edilen týbbi malzemelerin, Üretici ve/veya ithalatçý firmalarý ile bu firmalarýn adý altýnda ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri "T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýnaé kayýtlý olduklarýný Ulusal Bilgi Bankasý Ýnternet sitesinden alýnmýþ kayýt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir. Týbbi Malzemeler "t.C Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýt edilmiþ týbbi cihaz üreticisi ve ithalatçý firmalarýn onaylý ürünlerinden temin edileceðinden teklif edilen týbbi malzemelerin T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasý" tarafýndan onaylanmýþ ürün (barkod) numarasý, etiket ve marka adý teklif mektuplarýnda veya ihale dosyasýnda (ürünün markasý , UBB barkod nosu firma ve/veya bayi tanýmlayýcý numaralarý) sunulmalýdýr. Týbbi Cihaz yönetmelikleri uyarýnca herhangi bir ürünün veya cihazýn Týbbi Cihaz yönetmelikleri kapsamýnda olup, olmadýðýna üretim veya kullaným amacý çerçevesinde üreticiler karar vereceðinden Týbbi Cihaz yönetmelikleri kapsamý dýþýnda kalan ürünler için ise üreticinin /ithalatçýnýn kapsam dýþý olduðu ile ilgili beyaný esas alýnacak olup, beyanýn doðruluðu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktýr. Yükleniciler sözleþme sýrasýnda, yukarda belirtilen direktifler kapsamýndaki üzerinde kalmýþ bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatýný, markasýný, UBB Barkot Numarasýný belirterek " http://213.139.228.238/C1/IBY%20EKAP%20Sürüm%201006/default.aspx" adresinden "Ýhale Bildirim Yazýlýmý (IBY) Sürüm: 2.2.0.10" yazan bölümden hazýrlamýþ olduðu "KIK" uzantýlý "xml" dosyasýný dijital ortamda (cd, disc, usb vb) Ýdareye sunmalýdýr. c) Ýstekliler teklif ettikleri kalemlere iliþkin UBB Barkot Numarasýný teklif mektubuna yazacaklardýr. 4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: ÝSTEKLÝLER TEKLÝF ETTÝKLERÝ CÝHAZLARDAN BÝR TANESÝNÝ TEKNÝK ÞARTNAMENÝN 22. MADDESÝNE ÝSTÝNADEN DENENMEK ÜZERE TEKLÝF ZARFIYLA BÝRLÝKTE SUNACAKLARDIR. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi C Blok 3.Kat Ýhale Salonu Þ.Urfa Yolu Caddesi Baðcýlar Mahallesi BAÐLAR/ DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi C Blok 3.Kat Ýhale Salonu Þ.Urfa Yolu Caddesi Baðcýlar Mahallesi BAÐLAR/ DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basýn-983

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


Ý ç Politika

30 MAYIS 2014 CUMA

9

Uður'u öldüren silah polise ait

Okmeydaný Cemevi'nin bahçesinde Uður Kurt'un ölümüne neden olan silahýn bir polise ait olduðu belirlendi. Þüphelinin polis olmasý nedeniyle Ýstanbul Valiliði'nden soruþturma yürütülmesi için izin istendi.

Türkiye'ye terör kaynaðý O

bama, 5 milyar dolarlýk Terörle Mücadele Ortaklýk Fonu oluþturduklarýný açýkladý. Suriye'ye komþu Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Irak'a bu çerçevede ek kaynak saðlanacak. ABD Baþkaný Barack Obama, New York'taki West Point Askeri Akademisi'nin mezuniyet töreninde bir konuþma yaptý. ABD için öngörülebilir bir gelecekte en doðrudan tehdidin hâlâ terörizm olduðuna dikkat çeken Obama, terör aðlarýný barýndýran her ülkeyi iþgal etme stratejisinin safça ve sürdürülemez bir yaklaþým olduðunu ifade etti. El Kaide tehdidinin artýk merkezi liderlikten deðil, baðlantýlý gruplardan geldiðine iþaret eden Obama, bu nedenle büyük askeri birlikler kullanmak yerine partnerlerle ve o ülkelerle çalýþmanýn önemine deðindi. Obama, bu kapsamda partner ülkelerin kapasitelerinin artýrýlmasý ve birliklerinin eðitilmesi gibi konularda kullanýlmak üzere 5 milyar dolarlýk Terörle Mücadele Ortaklýk Fonu oluþturduklarýný söyledi. Suriye'de askeri çözüme inanmadýðýný ifade eden

U

ður Kurt'un ölümüne iliþkin Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý soruþturma baþlattý. Soruþturma kapsamýnda olay yerinde görev yapan 14 polisin silahýna el konuldu. 23 Mayýs'ta el konulan 14 silah, Adli Týp Kurumu'nda incelemeye alýndý. Yapýlan incelemenin ardýndan silahýn polislere ait olan 14 silahtan biri olduðu belirlendi. Adli Týp Kurumu hazýrladýðý raporu soruþturma savcýlýðýna gönderdi. Þüphelinin polis olmasý ve olayýn görev sýrasýnda gerçekleþmesi nedeniyle Ýstanbul Valiliði'nden soruþturma yürütülmesi için izin istendi.

Bakan Ala açýklamýþtý

Obama, "Artan iç savaþýn olduðu bir yere asker göndermeme kararý aldým ve bunun da doðru olduðunu düþünüyorum. Ancak bu, Suriye halkýna destek olmayacaðýmýz anlamýna gelmiyor. Bugün ek kaynaklarla, sýðýnmacýlara ev sahipliði yapan ve Suriye sýnýrýnda teröristlerle mücadele eden Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak olmak üzere Suriye'nin komþu ülkelerine destek çabalarýmýzý artýracaðýmýzý duyuruyorum" dedi.

Polisin tespit edildiðini Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala açýklamýþtý. Ala þu açýklamayý yapmýþtý: "Olayla ilgili önemli bir mesafe kaydedildi. Baþtan da söylemiþtik, kasýtlý ya da kasýtsýz kim bir yanlýþ, bir hata yaparsa onu ortaya çýkarýrýz. Gerekli denetimler yapýldý. Yakýnda açýklanýr. 'Bulundu' diyebileceðimiz bir aþamaya geldi. Ama þimdi soruþturmanýn gizliliði açýsýndan açýklamam yanlýþ olur. Ýlk tespitlere göre hemen hüküm vermemek gerekir. Ama bizim açýmýzdan bu kurþunun nereden geldiði tespit edildi."

Ýmralý'ya ziyaret Pazar günü

Son sözü Öcalan söyleyecek

Ç

özüm sürecinde Ankara, Kandil ve Ýmralý Adasý arasýndaki görüþme trafiðini yürüten HDP heyeti, pazar günü Ýmralý'da Abdullah Öcalan ile görüþecek. HDP'nin Ýmralý heyetinde yer alan Genel Baþkan Yardýmcýsý Sýrrý Süreya Önder ve Grup Baþkan Vekilleri Pervin Buldan ile Ýdris Baluken, pazar günü Ýmralý

Adasý'na giderek Abdullah Öcalan ile görüþecek. Adalet Bakanlýðý'nýn olumlu yanýtý ile Ýmralý'ya gideceklerini ifade eden Pervin Buldan, görüþmede son süreçte yaþananlarýn konuþulacaðýný belirtti. Buldan, Diyarbakýr'da çocuklarýnýn PKK tarafýndan daða götürüldüðünü söyleyen ailelerin eyleminin de görüþmede konuþulacaðýný anlattý.

TSK'dan gövde gösterisi

TSK'nýn planlý tatbikatlarýndan olan EFES2014 Müþterek Fiili Atýþlý Tatbikatý'nýn ikinci günü, Baþbakan Erdoðan, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel ve Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'ýn katýlýmýyla Ýzmir'in Seferihisar ilçesi Doðanbey mevkisinde düzenlendi.

T

atbikatta 8 bin 500 personel görevli çalýþýrken, tatbikatýn amacý birlik ve karargahlarýn bir arada çalýþmasýný saðlamak ve eðitim seviyelerini geliþtirmek, TSK envanterinde bulunan harp silah ve araçlarýnýn müþterek kullanýlma usul, taktik ve tekniklerini geliþtirmek olarak belirtildi. Nefes kesen tatbikata, 51 yabancý askeri gözlemci olmak üzere toplam bin 50 gözlemci katýldý. Tatbikata özel Türkiye'de ilk defa 2010 yýlýnda Genel Kurmay Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan seyyar Sahra Hastanesi de arazi üzerine kuruldu. Þimdiye dek iki defa görev maksatlý kullanýlan ve 478 personelin tedavi edildiði seyyar hastane, tatbikata özel olarak ilk defa arazi üzerine kurularak saðlýk hizmet desteði saðladý. Görev alan tüm personelin uzman saðlýk çalýþaný olduðu hastanede, týbbi üniteler, personel ve hastalar için üniteler, hasta sýnýflandýrma ve ayýrma bölümleri bulunurken, dört kiþi ayný anda ameliyat olabiliyor. 30 kiþilik hasta kapasiteli hastanede, sosyal yaþam alanlarýnýn yaný sýra 28 çadýr ve 23 konteyner bulunuyor. Atýþlar yapýldý Tatbikatta daha sonra amfi hücum harekatýna yönelik yakýn hava desteði kapsamýnda iki F 4 E 2020 hava kuvvetleri atýþý izlendi. Taarruzu

destekleyen transfer kapsamýnda da Safir ülkesinin altý adet 155 milimetrelik ve altý 105 milimetrelik obüslerle atýþlarý izlendi. 9.57 de mayýnlara geçit açma araçlarý olan aksar ve iygaslarla geçit açýldý. 10.00'da ise bot harekatý baþladý. 10.04'te bir CN 235 kasa uçaðý bir AS 532 cooger bir S70 AB 412 arama kurtarma helikopteri ve 3 botla arama kurtarma faaliyeti icra edildi. Saat 10.15'te ikinci dalganýn kapak atmasý ve manevrasý icra edilirken, üç LCT iki LCM ile iki plajda çýkartma yapýldý.10.20 de altý adet 155 milimetrelik ve altý adet 105 milimetrelik obüsle atýþlar yapýldý. 10.22'de de sahildeki varil hedefine LPG 7 ile atýþ yapýldý. Dahili hedefine 40 milimetrelik otomatik bomba atarla 2. dalgada çýkan unsurlarýn atýþlarý yapýldý. Çýkarma yapan birliðin harekatýný desteklemek maksadýyla taaruz helikopterleri tarafýndan üç adet I hedefinin bulunduðu bölgeye atýþ düzenlendi. 10.31'de LCT ve lCM'lerle 3. kapak dalga atýþý yapýldý. 10.35'te ise iki 106 milimetrelik havan ve iki obüsle bölgeye nakil gerçekleþti. 10.38-10.40 arasýnda da 2'nolu gözlem yerine intikal edildi.


10

Haber

30 MAYIS 2014 CUMA

Suriye'de Kürt katliamý! Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesine sýnýr olan Serekaniye'ye baðlý bazý köylere El Kaide tarafýndan yapýlan saldýrýda çok sayýda çocuðun da hayatýný kaybettiði kanlý bir katliam yaþandý. S

Mýsýr'da seçimin galibi Sisi

uriye'deki iç savaþta binlerce sivilin hayatýný kaybettiði katliamlara bir yenisi daha eklendi. Kürtlerin yaþadýðý Rojava bölgesinde EL Kaide baðlantýlý IÞÝD tarafýndan bir köye yapýlan baskýnda çoðu çocuk 15 sivil katledildi. PYD denetimindeki Serekaniye'ye baðlý Tileliye, Temade, Ovencake köy ve mezralarýna saldýran IÞÝD, tüyler ürperten bir katliama imza attý. Ýlk bilgilere göre 7'si çocuk olmak üzere en az 15 kiþi katledildi. Ancak ölü sayýsýnýn henüz kesinleþmediði ve sayýnýn artmasýndan endiþe edildiði bildirildi.

M

ýsýr'da yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçimlerini eski Genelkurmay Baþkaný Abdülfettah es Sisi, oylarýn yüzde 93.3'ünü alarak kazandý. Yaklaþýk 54 milyon seçmenin olduðu ülkede, Sisi'nin zaferini Tahrir'de bin kiþi kutladý. Mýsýr'da cumhurbaþkanlýðý koltuðunda önümüzdeki 4 yýl bir asker oturacak. Mýsýr'da üç gündür devam eden cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin galibi eski Genelkurmay Baþkaný Abdülfettah es Sisi oldu. Mýsýr basýnýnda yer alan haberlerde, 53 milyon 900 bin seçmenden sadece yüzde 44'nün sandýk baþýna gittiði belirtildi. Müslüman Kardeþler'in internet sayfasýnda yer alan haberde ise, seçmenlerin sadece yüzde 12'sinin oy kullandýðý iddia edildi. Sisi'nin seçimleri kazandýðý açýklandýktan sonra yaklaþýk bin taraftarý, Mýsýr devriminin sembolü haline gelen Tahrir Meydaný'nda kutlama yaptý. Taraftarlarý Sisi posterleri ve Mýsýr bayraklarýyla zaferi kutladý. Seçimde oylarýn yüzde 3.7'sini alan Hamdin Sabbahi, yenilgiyi kabul ettiðini söyledi.

Þiddetli çatýþmalar yaþanýyor Fotoðraflarda çok sayýda sivilin yerlerde yatan cenazeleri görülüyor. Toplanarak araçlara konulan cenazeler arasýnda en az 4 çocuk ve bir kadýnýn da cansýz bedeni duruyor. Halen dumanlarýn yükseldiði bölgede insanlar köylerden kaçmaya çalýþýrken görüntülendiler. Katliamýn öðrenilmesinden sonra bölgeye müdahale eden Rojava Kürtlerinin silahlý gücü YPG ile ÝÞID arasýnda þiddetli çatýþmalarýn yaþandýðý ve çatýþmalarýn sürdüðü öðrenildi.

Ukrayna'da helikopter düþürüldü

U

krayna'nýn doðusundaki Donetsk Bölgesi'nde Slavyansk þehrinin daðlýk Karaçun mevkiinde ayrýlýkçý milisler bir helikopter düþürdü. Vurulan helikopterde biri General, 14 asker hayatýný kaybetti. Konuya iliþkin açýklama Ukrayna Parlamentosu Baþkaný Aleksandr Turçinov tarafýndan parlamento oturumu esnasýnda yapýldý. Turçinov; "Þu anda bana gelen bir bilgi-

ye göre, Slavyansk yakýnlarýndan bizim bir helikopterimiz Rus silahlarýyla vuruldu. Savaþ helikopteri deðil, taþýma amaçlý bir helikopterdi. Bizim 14 askerimizle birlikte General Kulçitskiy hayatýný kaybetti. Onlarý saygýyla anmanýzý istiyorum" dedi. Parlamento oturumunda milletvekilleri hayatýný kaybeden askerler için bir dakikalýk saygý duruþunda bulundu.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


30 MAYIS 2014 CUMA

Ahlatlý öðrencilerin futbol baþarýsý

11

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Nike tarafýndan organize edilen halý saha futbol turnuvasýnda, Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi Bitlis birincisi oldu.

Bilek güreþinde dereceye giren öðrencilere kol saati hediyesi H

Y

aklaþýk 2 hafta boyunca oynanan müsabakalarda son derece etkili ve güzel oyun sergileyen Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi öðrencileri, final maçýný da kazanarak il birincisi oldu. Konu hakkýnda açýklama yapan okulun Beden Eðitimi Öðretmeni Levent Akürek, turnuvada birçok takýmý eleyerek finale yükseldiklerini belirterek, birinci olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Akürek, öðrencilerini baþarýlarýndan dolayý kutlayarak: "Bitlis il ve ilçelerinden turnuvaya katýlan takýmlar arasýnda birinci olduk. Oldukça güzel ve çekiþmeli geçen maçlar sonucunda sadece bir maðlubiyet aldýk. Güroymak ÝMKB Lisesi ile oynadýðýmýz final maçý normal süresi 1-1'lik eþitlikle tamamlandý. Penaltý atýþlarýyla devam eden karþýlaþmada Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi 7-6'lýk skorla

maçý kazanarak il birincisi oldu" dedi. Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Akbaþ ise, öðrencilerinin baþarýsýndan dolayý sevinç içerisinde olduklarýný ifade ederek, baþarýlarýnýn devamýný diledi.

arran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Halil Mutlu, bilek güreþi þampiyonasýnda dereceye giren öðrencilere kol saati hediye etti. Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan organize edilen ve Düzce ilinde gerçekleþen Üniversitelerarasý Bilek Güreþi Þampiyonasý'nda Türkiye ikinciliðini elde eden Harran Üniversite öðrencileri, Rektör Prof. Dr. Ýbrahim Halil Mutlu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette öðrencilerin yaný sýra Okutman Emine Gözen, Üniversite Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkaný Mustafa Deveci de yer alýrken, Rektör Mutlu, öðrencilere kol saati hediye etti. Öðrencilere madalya da veren Rektör Mutlu, öðrencileri baþarýsý nedeniyle tek tek kutladý.

Taekwondo yýldýzlar Türkiye þampiyonu Mersin'den Mersinli sporcu Ahmet Özçiçekçiler, Marmaris'te yapýlan Yýldýzlar Türkiye Taekwondo Þampiyonasý'nda 41 kiloda Türkiye Þampiyonu oldu.

M

ersin Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Yýldýzlar Türkiye Taekwondo Þampiyonasý 20-25 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Muðla Marmaris'te yapýldý. Þampiyonaya 167 sporcu katýlýrken, Mersinli sporcu Ahmet Özçiçekçiler, toplam yaptýðý 8 maçýn 4'ünü arka arkaya sayý nakavtý ile aldý. Final maçýnda ise teknik nakavt yaparak Yýldýzlar Taekwondo Þampiyonasý'nda Türkiye Þampiyonu olan Özçiçekçiler, bu yýl yapýlacak olan Yýldýzlar Dünya Taekwondo Þampiyonasý'nda Mersin'i temsil etmeye hak kazandý.

Basketbol þampiyonasý kýran kýrana geçiyor 8 Türkiye Okullar arasý Basketbol Kýz- Erkek küçükler müsabakalarý Adýyaman'da Cumhuriyet Spor Salonu'nda devam ederken müsabakalara yoðun ilgi gösteriliyor.

maçýn oynandýðý ilk günde alýnan sonuçlarda, Küçük Kýzlar KategorisindeÇanakkale Ayvacýk Ümmühan Hatun Ortaokulu- Antalya Alara Koleji Ortaokulu: 47-41, Özel Antalya Koleji-Ýzmir 9 Eylül Ortaokulu: 6030,Samsun Tevfik Ýleri Canik Kocatepe OrtaokuluÝstanbul Sarýyer Açý Ýlkokulu: 40-52, Ýstanbul Küçükçekmece Behiye Selim Pars OrtaokuluGaziantep Özel Sanko

Ortaokulu: 61-16 Küçük Erkekler Kategorisinde ise alýnan sonuçlar þöyle: Bursa Özel Emine Örnek Koleji-Ýstanbul Özel Bilfen Çamlýca Ortaokulu: 62-57, Ýstanbul Bahçelievler Özel Doða Ýlkokulu-Ýstanbul Bilfen Ataþehir Koleji: 3426, Özel Antalya Envar Koleji-Ýstanbul Þiþli Özel Þiþli Terrakki Ortaokulu: 3041, Özel Antalya KolejiManisa Þehzadeler Gazi Ortaokulu: 43-49

Þampiyon sporcu Ahmet Özçiçekçiler, aldýðý baþarýdan çok mutlu olduðunu belirterek, "Bu baþarýda en büyük pay sahibi 4. kademe Taekwondo Antrenörü Mustafa Dolaþ olmuþtur. Benim Türkiye þampiyonluðundan sonraki hedefim dünya þampiyonluðunda elimden gelenin en iyisini yaparak ilimize ve ülkemize altýn madalya kazandýrmak. Bunu baþaracaðýma da inanýyorum. Desteklerini üzerimden eksik etmeyen aileme de çok teþekkür ediyorum" dedi. Antrenörü Mustafa Dolaþ ise sporcusunun bu yýl ve ilerleyen yýllar içerisinde Mersin, Türkiye'ye ve taekwondo camiasýna gelecekte çok büyük baþarýlar getireceðine inandýðýný kaydederek, "Ahmet Özçiçekçiler'in almýþ olduðu baþarý bizleri onurlandýrdý. Bu yýl düzenlenecek olan Yýldýzlar Dünya Taekwondo Þampiyonasý'na daha iyi hazýrlanarak ilimizi ve ülkemizi en iyi þekilde temsil edeceðiz. Ben emeði geçen Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü teþkilatýmýza ayrý ayrý teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.


12

30 MAYIS 2014 CUMA

Geçtiðimiz sezonu ligde kalarak geride býrakan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, yeni sezonda kadrosunu koruyarak ve yapacaðý transferlerle iddialý bir ekip kurmanýn planlarýný yapýyor.

Y

eþil- Kýrmýzýþý takýmýn teknik Direktörü Turhan Özyazanlar, önümüzdeki yeni sezonda þampiyonluða oynayan bir takým yaratmak istediklerini, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor takýmýnýn gerçekçi ve hedefçi bir takým olacaðýný belirterek,"Ligin ikinci yarýsýnda iyi bir kadro oluþturduk. Þimdi bu kadroya yapacaðýmýz takviyelerle hedefin içerisinde olacaðýmýzý düþünüyorum"dedi

Zor bir seneyi geride býraktýk Çok abartýlý olmadýklarýný, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un bu liglerde prensiplerini oturtan en düzenli ve en kurumsal takým olduðuna dikkat çeken Teknik Direktör Turhan Özyazanlar, "O yüzden de kurumsallaþmanýn, oturmuþluðun ve düzenin sonuca itibar edeceðini düþünüyorum. Gerçekten zor bir seneyi geride býraktýk. Bundan çýkaracaðýmýz dersler var. Bunun getirisinin Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un daha iyi olacaðýna inancým tam. Büyükþehir Belediyespor'un önümüzdeki sezonda hedefi yakalayabileceði bir sezon olacaðýný düþünüyorum. Bunun içinde tüm camia olarak bütün olmamýz gerekiyor" ifadelerini kullandý. Taþkýn Civelek

Yeni Diyarbakýrspor'da kimlerin sözleþmesi bitiyor?

Y

eni Diyarbakýrspor'da bu sezon sadece 11 oyuncunun sözleþmesi sona eriyor. Ýlk yýlýnda Spor Toto 3.Lig'de Þampiyonluðu yakalama hedefi ile kurulan takým, 61 puan alarak ligi 3. sýrada bitirip, Ýkinci ligi Menemenspor'a Final maçýnda elenerek kaybetti. Sezonun 2. yarýsýnda yaptýðý transferlerle ligi tamamlayan Yeni Diyarbakýrspor'da bu sezon takýmýn nerede ise yarýsýnýn sözleþmeleri sona erdi.

Petrolspor’un hizmetkârýyýz A

SKF Batman Þube Baþkaný Mahmut Akyol, yönetim kurulu ve tüm amatör takýmlarla birlikte Petrolsporun yanýnda olacaklarýný söyledi. Baþkan Akyol, kulüp baþkaný Aydýn Gülmez'in kente yýllar sonra spor adýna büyük bir heyecan getirdiðini, bunun göz ardý edilmemesi gerektiðini söyledi. ASKF Batman Þube Baþkaný Mahmut Akyol yaptýðý açýklamada; "Petrolspor halkla ilk defa kucaklaþarak, bu kente mal olmaya baþladý. Bunda kuþkusuz en büyük pay Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez ve ekibinindir. ASKF ve diðer amatör kulüplerimizle birlikte bu takýmýmýzýn 2. lige çýkmasý için elimizden geleni yapacaðýz." diye konuþtu.

SÖZLEÞMESÝ BÝTEN OYUNCULAR ÝSE ÞUNLAR 1, Akýn Alkan 2, Ali Üçkulak 3, Baran Basut 4, Barýþ Demir 5, Bayram Nazlý 6, Emrah Kiraz 7,Hasan Fidan 8,Hüseyin Demir 9, Hüsnü Zeybekoðlu 10, Özcan Polat 11, Serkan Demirol

U16 Türkiye Þampiyonasý baþladý 65 ilden 108 takýmýn katýlýmýyla Baþlayan U16 Türkiye Þampiyonasý 6'þar takýmlý 14 grupta bugün ve yarýn 4'er takýmlý 6 grupta olmak üzere toplam 20 grupta oynanacak.

U

16 ikinci kademe müsabakalarý grup birincisi olan 20 takýmýn katýlýmýyla 4 grup merkezinde, final müsabakalarý ise ikinci kademe grup birincisi olan 4 takýmýn katýlýmýyla tarafsýz bir grup merkezinde oynanacak. Diyarbakýr'ý Türkiye Þampiyonasý'nda

Amedspor ve DSÝ Spor temsil edecek. DSÝ Spor'un grubunda Elazýð Özel Ýdarespor, Lider Muþspor ve Aðrý Hamur Kümbetspor yer alýyor. Amedspor'un rakipleri ise Mersin Ýdmanyurdu, Hatay Payas Belediyespor, Þanlýurfa Edessa 7 Yýldýzspor, Kilis Karataþ Halkgücü ve Adýyaman Belediyespor. Müsabakalar Ýstanbul, Tekirdað, Sakarya, Düzce, Bursa, Çanakkale, Eskiþehir, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Konya, Gaziantep, Bingöl, Kayseri, Çankýrý, Bartýn, Tokat, Ordu ve Rize grup merkezlerinde yapýlacak.

16 lise takýmý Diyarbakýr'daki þampiyonada buluþacak Türkiye'de marka olmuþ lise takýmlarýnýn katýlacaðý müsabakalar 31 Mayýs'ta baþlayýp 5 Haziran'da son bulacak. Maçlar ayný günlerde hem Ziya Gökalp hem de Seyrantepe salonlarýnda yapýlacak.

8

'erli iki grup halinde yapýlacak maçlarda grup birincisi iki takým final oynayacak ve finali kazanan takým, Türkiye þampiyonu olacak. Basketbol Federasyonu Diyarbakýr Ýl Temsilcisi Erhan Kardaþ, Diyarbakýr'ýn prestiji için büyük önem taþýyan maçlarda salonlarýn dolmasý gerektiðini söyledi. Basketbol camiasý olarak organizasyonun baþarýsý için ellerinden geleni yapacaklarýný belirten Kardaþ, "Ýþ sadece bizimle bitmiy-

or. Biz zaten üzerimize düþeni yapacaðýz. Ancak bu organizasyon için tüm kentin seferber olmasý lazým. Sporseverlere büyük iþ düþüyor. Salonlarý doldurmalarýný istiyoruz. Kentin prestiji için çok önemlidir" dedi.

30 05 2014 gazete sayfaları  
30 05 2014 gazete sayfaları  
Advertisement